Januari ROT och RUT 2010 succén fortsätter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Januari 2011. ROT och RUT 2010 succén fortsätter"

Transkript

1 Januari 2011 ROT och RUT 2010 succén fortsätter

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Snabb ökning av användningen av ROT och RUT... 4 Minst nya jobb... 4 Flest nya jobb i storstadslänen... 6 Plus för statsbudgeten och de dynamiska effekterna är ändå viktigare... 9 Slutsatser... 2

3 Sammanfattning De positiva effekterna av ROT- och RUT-avdragen har fortsatt att öka kraftigt under Reformerna har skapat många nya (vita) jobb och många nya företag. Försiktigt räknat bedömer vi effekten till minst nya heltidsjobb, men den kan vara betydligt större. - Nästan personer, och ca företag, har utnyttjat avdragen. - Avdragen är statsfinansiellt lönsamma, dvs. de ger tillbaka mer till statskassan, i form av ökade skatteintäkter, än vad de kostar. - Avdragen har framför allt i RUT-sektorn bidragit till att många nya företag startats, och därmed till att sätta en helt ny bransch på kartan. - Många har med RUT- och ROT-jobbens hjälp kunnat gå från utanförskap i arbetslöshet eller svartjobb till sysselsättning, vilket även gynnar statskassan. Nya företag har kunnat startas och växa. Åtgärden är effektiv och ekonomiskt lönsam för både företagen, de som får jobb och statskassan. Att utveckla och utvidga RUT- och ROT-avdragen borde därför vara en viktig del av näringspolitiken både för att bekämpa svartjobb, underlätta för fler att komma in på arbetsmarknaden och för att skapa nya växande marknader. 3

4 Snabb ökning av användningen av ROT och RUT RUT-avdraget infördes 1 juli I december 2008 introducerades ROT-avdraget, som ett led i bekämpandet av den mycket djupa och snabba konjunkturförsämringen. Företagarna har kontinuerligt följt utfallet och presenterar här uppdaterade siffror för helåret Användningen av avdragen har överträffat alla förväntningar, likaså de positiva effekterna. För helåret 2009 var det ca personer som utnyttjade avdragen och en försiktig beräkning visade att de hade skapat ca nya jobb 1 Därefter har användningen ökat mycket snabbt. Under 12-månadersperioden juli 2009 juni 2010 utnyttjade över personer avdragen som då skapat minst nya heltidsjobb. Under 2010 har Skatteverket betalat ut ca 14,4 mdr kronor i ROT- och RUT-avdrag. Av denna summa avser 13,1 mdr ROT-tjänster (91 %) och 1,3 mdr RUT-avdrag. Nästan personer utnyttjade skatterabatten under Av dessa har (27 %) använt RUT-avdraget, medan 73 %, personer, har fått ROTavdrag. Jämfört med vår förra granskning från halvårsskiftet 2010 har antalet personer ökat med ca 35 %. Jämfört med helåret 2009 har antalet i det närmaste tredubblats. Ser vi till företagen som utför tjänsterna är det drygt som arbetat med RUTarbeten, och ca som utfört ROT-tjänster. Jämfört med halvårsskiftet är det en ökning med ca 20 %. Det genomsnittliga ROT-avdraget uppgick 2010 år till ca , medan motsvarande siffra för RUT är ca kr. Effekterna har alltså varit mycket positiva. De har bidragit till nya jobb, nya företag, bättre konkurrens och mindre svartarbete. Till de positiva effekterna hör givetvis också att reformen underlättar för många för att får sitt livspussel att gå ihop vad gäller arbete, familj, transporter och fritid. Genom att skattekilarna blivit markant lägre innebär det dessutom att för betydligt fler inte lönar sig att ta ledigt för gör-det-självarbete hemma, vilket ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är klart positivt. Fler kan arbeta med saker de är specialiserade på, och där de har högst produktivitet. Minst nya jobb Vid en första utvärdering av RUT- och ROT-avdragen som Företagarna genomförde i januari 2010 ( RUT och ROT ger jobb ) konstaterade vi att avdragen försiktigt räknat gett minst nya vita jobb. Vid nästa rapporttillfälle för 12-månaderaperioden juli 2009 juni 2010 var antalet nya heltidsjobb minst Företagarna, jan 2010; RUT och ROT ger jobb 4

5 De nya siffrorna för 2010 visar än mer positiva effekter. Utbetalningarna för ROT uppgår under det senaste året till 13,1 mdr. Detta innebär att den totala arbetskostnaden inklusive moms har uppgått till åtminstone ca 26 mdr kr (sannolikt mer eftersom en hel del projekt överskrider maxgräsen). Vid en antagen timkostnad på 400 kr inklusive moms motsvarar detta knappt 65 miljoner arbetstimmar eller ca årsarbeten. Om vi antar att hälften annars hade varit svartjobb, inte utförts alls eller utförs av hushållen själva, motsvarar det nya vita heltidsjobb. Med ett antagande om att 30 % hade varit svartjobb, eller inte utförts alls, blir antalet nya jobb ca Drygt hantverksföretag av olika slag har anlitats för ROT-arbeten. Totalt finns det omkring sådana företag. Det betyder att uppemot 90 % av företagen i branschen i större eller mindre grad är beroende av ROT-jobben. Detta visar väldigt tydligt hur stor betydelse ROT-avdraget har för företagen. För RUT har utbetalningarna uppgått till drygt 1,3 mdr kr. Detta innebär i sin tur en omsättning på marknaden (inklusive moms) på ca 2,6 mdr kr. Med en genomsnittlig timkostnad (inklusive moms) på 300 kr, motsvarar detta ca 8,7 miljoner arbetade timmar, eller omkring heltidsjobb. I stort sett hela denna del kan antas ha varit svartjobb, eller icke existerande, tidigare. Genom RUT-avdraget har en helt ny sektor i ekonomin fått möjlighet att expandera. Som en rapport från Almega visar har antalet anställda i hemservicesektorn ökat mycket snabbt och uppgick sommaren 2010 till ca anställda 3. Samma rapport visar att antalet företag i sektorn också ökat mycket snabbt, och i stort sett fördubblades mellan sommaren 2009 och sommaren Ökningen av antalet företag kan med allra största säkerhet förklaras av avdraget. Antalet hemservice-företag som utnyttjats för RUT-tjänster är enligt Skatteverkets statistik ca st. Det totala antalet företag i sektorn synes på basis av tillgänglig (skakig) statstik vara ungefär lika stort. Sektorn är således i mycket stor omfattning beroende av skatterabatten. Sammanlagt kan alltså ROT- och RUT-avdragen antas ha lett till minst ca nya heltidsjobb. Allt talar dock för att detta är en försiktig beräkning och att de positiva effekterna är än större. Det finns flera faktorer som bidrar till detta: - Framför allt vad gäller ROT, men till viss del även RUT, kan de totala projekten vara betydligt större än den avdragsberättigade delen. Företagen måste givetvis anpassa personalstyrkan efter hela projekten/omsättningen, 2 En analys från Industrifakta AB av tidigare ROT-avdrag bedömde andelen som tidigare varit svart till ca 30 %. Hur stor andel som tidigare utförts av hushållen själva analyserades inte. Effekter av ROT-avdrag , och 2004 en historisk översikt, september Byggbranschen i Samverkan. 3 Almega-rapport juli

6 dvs. sysselsättningen totalt sett blir högre som en effekt av avdraget. - Avdragen kan på marginalen innebära att företaget vågar nyanställa och därmed expandera även på andra ej avdragsberättigade marknader. Genom att kunna konkurrera på hushållsmarknaden vågar fler starta städföretag och även satsa på företagsmarknaden. - Den ovan beräknade effekten gäller heltidsjobb. Framför allt i RUT-sektorn torde dock en betydande del av arbetena vara av deltidskaraktär. Detta innebär att många fler personer kommer ut på arbetsmarknaden. Flest nya jobb i storstadslänen Det är av naturliga skäl storstadslänen med störst befolkning som utnyttjat avdragen mest. I Stockholms län uppgick utbetalningarna under 2010 till drygt 3,8 mdr, medan de i det minsta länet, Gotland, var 80 mkr (Tabell 1). Statistiken visar också att RUTanvändningen är relativt sett större i storstadsregionerna och runt Mälardalen. Allra högst är andelen RUT-avdrag i Stockholm med ca 13 %, medan den endast är knappt 5 % i Jämtland. 6

7 Tabell 1. Utbetalningar per län, Mkr Län RUT-utbetalningar ROT-utbetalningar Andel ROT Blekinge 13, ,8% Dalarna 26,9 388,8 93,5% Gotland 5,8 74,6 92,8% Gävleborg 28,6 370,9 92,8% Halland 46,8 503,5 91,5% Jämtland 8,9 160,9 94,8% Jönköping 30,8 511,5 94,3% Kalmar 21,2 333,8 94% Kronoberg ,3 95,5% Norrbotten ,8% Skåne 181,4 1623,6 90% Stockholm 504,8 3340,8 86,9% Södermanland 36,2 299,6 89,2% Uppsala 45,5 420,6 90,2% Värmland 27,1 348,9 92,8% Västerbotten 17,4 297,6 94,5% Västernorrland 18,6 293,2 94% Västmanland 29,9 284,9 90,5% Västra Götaland 187,8 2193,8 92,1% Örebro 27,4 313,3 92% Östergötland 49, ,3% Källa: Skatteverket Skillnaderna i utbetalningar mellan länen slår givetvis direkt igenom i antalet nya jobb. Med samma beräkningsmall som ovan innebär det att avdragen skapat ca 135 jobb på Gotland och drygt jobb i Stockholms län (tabell 2). 7

8 Tabell 2. Nya jobb per län Län Nya RUT-jobb Nya ROT-jobb Totalt Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Källa: Skatteverkets statistik bearbetad av Företagarna I tabell 3 nedan redovisas antalet företag per län som arbetat med RUT- och ROTjobb. Återigen finns det minst antalet (föga förvånande) på Gotland med ca 840 stycken, och det största antalet i Stockholms län med knappt företag. 8

9 Tabell 3. Antal företag per län som arbetat med avdrag Län RUT-företag ROT-företag Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Källa: Skatteverket Plus för statsbudgeten men de dynamiska effekterna är ännu viktigare Som nämns ovan har utbetalningarna för ROT-avdraget under 2010 uppgått till ca 13,1 mdr kronor. Det motsvarar en omsättning för företagen (med materialinköp etc.) på omkring 34 mdr kr. Detta innebär i sin tur skatteintäkter i form av arbetsgivaravgifter och moms på drygt 14,5 mdr kr (moms 20 % av den totala omsättningen (6,8) samt arbetsgivaravgifter med drygt 30 % på arbetskostnaden som uppgår till ca 26 mdr kr. Till detta kommer de anställdas och företagarnas inkomstskatter, konsumtionsskatter etc. För varje krona i skatterabatt kommer mellan 9

10 1,5 och 2 kronor tillbaka till staten. Vi kan alltså konstatera att ROT-avdraget ger ett plus för statskassan 4. Resultatet är detsamma för RUT-avdraget, även om utväxlingen i detta fall är lite lägre. Här uppgår det utbetalda beloppet till ca 1,3 mdr kronor. Detta innebär en omsättning på marknaden på 2,6 mdr, som i sin tur genererar moms och arbetsgivaravgifter på tillsammans ca 1300 mkr. (Att utväxlingen blir lägre för RUTavdraget beror på att mängden material och därmed moms på materialet antas vara noll). Inkluderas inkomstskatterna blir utfallet även här klart gynnsamt för statskassan. Sammantaget kan vi således notera att avdragen ger plus i statskassan under flertalet rimliga antaganden och i värsta fall går plus minus noll. Skulle vi dessutom räkna med andra positiva effekter, som moms via ökad privat konsumtion, att utgifterna för arbetslöshetsunderstöd och olika arbetsmarknadsprogram minskar, blir utfallet mer positivt. Än viktigare är dock de positiva dynamiska effekterna i form av nya och växande företag och - inte minst att svartjobben minskar. En enkät från Företagarna och en rad byggorganisationer visar att avdragen har haft mycket stor betydelse för att minska omfattningen av svartjobben. Därmed bekämpas den osunda konkurrensen och den kriminalitet som ofta följer med svartjobb, vilket är av vitalt intresse både för dessa sektorer och för samhället i stort. De mycket positiva erfarenheterna talar starkt för att avdragen bör utvidgas. För det första har dagens system svårbegripliga gränsdragningar. Ett exempel är att gräsklippning omfattas men inte trädbeskärning. Ett annat att matlagning är avdragsberättigat men inte servering av maten. Ett tredje att byggandet av en altan i trä i anslutning till huset berättigare till avdrag, men inte stenläggning av en terrass. Dessa olikheter bör givetvis ses över. För det andra bör även andra tjänstekategorier inkluderas, t ex installation av data- och telefonledningar och it-tjänster i hemmet där problematiken med svartarbete mm är de samma som i de sektorer som nu har avdrag. 4 Om vi antar att hälften av arbetet ändå utförts och gett skatteintäkter, kan vi konstatera att avdraget går jämt upp för statskassan. 10

11 Slutsatser ROT- och RUT-avdragen har skapat många nya (vita) jobb och många nya företag. Försiktigt räknat bedömer vi effekten till minst nya heltidsjobb, men effekten kan vara betydligt större. Över personer, och företag har utnyttjat avdragen. Avdragen är statsfinansiellt lönsamma, dvs. de ger tillbaka mer till statskassan i form av ökade skatter, än vad de kostar. Många människor har med RUT- och ROT-avdragens hjälp kunnat gå från utanförskap i arbetslöshet eller svartjobb till sysselsättning som även gynnar statskassan. Nya företag har kunnat startas och växa. Åtgärden är effektiv och ekonomiskt lönsam för både företagen, de som fått sysselsättning och statskassan. Att RUT- och ROT-avdragen utvecklas och utvidgas borde därför vara en viktig del av näringspolitiken för att bekämpa svartjobb, underlätta för dem som står utanför arbetsmarknaden att få jobb och för att skapa nya växande marknader. Det finns i dag en rad tjänster som inte omfattas av avdragen, trots att de omfattas av samma problematik gentemot svartjobben. Dit hör framför allt olika typer av trädgårdsarbeten, men även t ex serveringstjänster, it- och telefontjänster och -installationer. 11

12 Nya jobb per kommun Län Kommun RUT ROT Totalt Blekinge Karlshamn Blekinge Karlskrona Blekinge Olofström Blekinge Ronneby Blekinge Sölvesborg Dalarnas Avesta Dalarnas Borlänge Dalarnas Falun Dalarnas Gagnef Dalarnas Hedemora Dalarnas Leksand Dalarnas Ludvika Dalarnas Malung-Sälen Dalarnas Mora Dalarnas Orsa Dalarnas Rättvik Dalarnas Smedjebacken Dalarnas Säter Dalarnas Vansbro Dalarnas Älvdalen Gotlands Gotland Gävleborgs Bollnäs Gävleborgs Gävle Gävleborgs Hofors Gävleborgs Hudiksvall Gävleborgs Ljusdal Gävleborgs Nordanstig Gävleborgs Ockelbo Gävleborgs Ovanåker Gävleborgs Sandviken Gävleborgs Söderhamn Hallands Falkenberg Hallands Halmstad Hallands Hylte Hallands Kungsbacka Hallands Laholm Hallands Varberg Jämtlands Berg Jämtlands Bräcke Jämtlands Härjedalen Jämtlands Krokom Jämtlands Ragunda Jämtlands Strömsund

13 Län Kommun RUT ROT Totalt Jämtlands Åre Jämtlands Östersund Jönköpings Aneby Jönköpings Eksjö Jönköpings Gislaved Jönköpings Gnosjö Jönköpings Habo Jönköpings Jönköping Jönköpings Mullsjö Jönköpings Nässjö Jönköpings Sävsjö Jönköpings Tranås Jönköpings Vaggeryd Jönköpings Vetlanda Jönköpings Värnamo Kalmar Borgholm Kalmar Emmaboda Kalmar Hultsfred Kalmar Högsby Kalmar Kalmar Kalmar Mönsterås Kalmar Mörbylånga Kalmar Nybro Kalmar Oskarshamn Kalmar Torsås Kalmar Vimmerby Kalmar Västervik Kronobergs Alvesta Kronobergs Lessebo Kronobergs Ljungby Kronobergs Markaryd Kronobergs Tingsryd Kronobergs Uppvidinge Kronobergs Växjö Kronobergs Älmhult Norrbottens Arjeplog Norrbottens Arvidsjaur Norrbottens Boden Norrbottens Gällivare Norrbottens Haparanda Norrbottens Jokkmokk Norrbottens Kalix Norrbottens Kiruna Norrbottens Luleå

14 Län Kommun RUT ROT Totalt Norrbottens Pajala Norrbottens Piteå Norrbottens Älvsbyn Norrbottens Överkalix Norrbottens Övertorneå Skåne Bjuv Skåne Bromölla Skåne Burlöv Skåne Båstad Skåne Eslöv Skåne Helsingborg Skåne Hässleholm Skåne Höganäs Skåne Hörby Skåne Höör Skåne Klippan Skåne Kristianstad Skåne Kävlinge Skåne Landskrona Skåne Lomma Skåne Lund Skåne Malmö Skåne Osby Skåne Perstorp Skåne Simrishamn Skåne Sjöbo Skåne Skurup Skåne Staffanstorp Skåne Svalöv Skåne Svedala Skåne Tomelilla Skåne Trelleborg Skåne Vellinge Skåne Ystad Skåne Ängelholm Skåne Åstorp Skåne Örkelljunga Skåne Östra Göinge Stockholms Botkyrka Stockholms Danderyd Stockholms Ekerö Stockholms Haninge Stockholms Huddinge Stockholms Järfälla

15 Län Kommun RUT ROT Totalt Stockholms Lidingö Stockholms Nacka Stockholms Norrtälje Stockholms Nykvarn Stockholms Nynäshamn Stockholms Salem Stockholms Sigtuna Stockholms Sollentuna Stockholms Solna Stockholms Stockholm Stockholms Sundbyberg Stockholms Surahammar Stockholms Södertälje Stockholms Tyresö Stockholms Täby Stockholms Upplands Väsby Stockholms Upplands-Bro Stockholms Vallentuna Stockholms Vaxholm Stockholms Värmdö Stockholms Österåker Södermanlands Eskilstuna Södermanlands Flen Södermanlands Gnesta Södermanlands Katrineholm Södermanlands Nyköping Södermanlands Oxelösund Södermanlands Strängnäs Södermanlands Trosa Södermanlands Vingåker Uppsala Enköping Uppsala Heby Uppsala Håbo Uppsala Knivsta Uppsala Tierp Uppsala Uppsala Uppsala Älvkarleby Uppsala Östhammar Värmlands Arvika Värmlands Eda Värmlands Filipstad Värmlands Forshaga Värmlands Grums Värmlands Hagfors

16 Län Kommun RUT ROT Totalt Värmlands Hammarö Värmlands Karlstad Värmlands Kil Värmlands Kristinehamn Värmlands Munkfors Värmlands Storfors Värmlands Sunne Värmlands Säffle Värmlands Torsby Värmlands Årjäng Västerbottens Bjurholm Västerbottens Dorotea Västerbottens Lycksele Västerbottens Malå Västerbottens Nordmaling Västerbottens Norsjö Västerbottens Robertsfors Västerbottens Skellefteå Västerbottens Sorsele Västerbottens Storuman Västerbottens Umeå Västerbottens Vilhelmina Västerbottens Vindeln Västerbottens Vännäs Västerbottens Åsele Västernorrlands Härnösand Västernorrlands Kramfors Västernorrlands Sollefteå Västernorrlands Sundsvall Västernorrlands Timrå Västernorrlands Ånge Västernorrlands Örnsköldsvik Västmanlands Arboga Västmanlands Fagersta Västmanlands Hallstahammar Västmanlands Kungsör Västmanlands Köping Västmanlands Norberg Västmanlands Sala Västmanlands Skinnskatteberg Västmanlands Surahammar Västmanlands Västerås Västra Götalands Ale Västra Götalands Alingsås

17 Län Kommun RUT ROT Totalt Västra Götalands Bengtsfors Västra Götalands Bollebygd Västra Götalands Borås Västra Götalands Dals-Ed Västra Götalands Essunga Västra Götalands Falköping Västra Götalands Färgelanda Västra Götalands Grästorp Västra Götalands Gullspång Västra Götalands Göteborg Västra Götalands Götene Västra Götalands Herrljunga Västra Götalands Hjo Västra Götalands Härryda Västra Götalands Karlsborg Västra Götalands Kungälv Västra Götalands Lerum Västra Götalands Lidköping Västra Götalands Lilla Edet Västra Götalands Lysekil Västra Götalands Mariestad Västra Götalands Mark Västra Götalands Mellerud Västra Götalands Munkedal Västra Götalands Mölndal Västra Götalands Orust Västra Götalands Partille Västra Götalands Skara Västra Götalands Skövde Västra Götalands Sotenäs Västra Götalands Stenungsund Västra Götalands Strömstad Västra Götalands Svenljunga Västra Götalands Tanum Västra Götalands Tibro Västra Götalands Tidaholm Västra Götalands Tjörn Västra Götalands Tranemo Västra Götalands Trollhättan Västra Götalands Töreboda Västra Götalands Uddevalla Västra Götalands Ulricehamn Västra Götalands Vara Västra Götalands Vänersborg

18 Län Kommun RUT ROT Totalt Västra Götalands Vårgårda Västra Götalands Åmål Västra Götalands Öckerö Örebro Askersund Örebro Degerfors Örebro Hallsberg Örebro Hällefors Örebro Karlskoga Örebro Kumla Örebro Laxå Örebro Lekeberg Örebro Lindesberg Örebro Ljusnarsberg Örebro Nora Örebro Örebro Östergötlands Boxholm Östergötlands Finspång Östergötlands Kinda Östergötlands Linköping Östergötlands Mjölby Östergötlands Motala Östergötlands Norrköping Östergötlands Söderköping Östergötlands Vadstena Östergötlands Valdemarsvik Östergötlands Ydre Östergötlands Åtvidaberg Östergötlands Ödeshög

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Marginalintäkter vid befolkningsförändring

Marginalintäkter vid befolkningsförändring PROMEMORIA 2014-04-17 Vårt dnr: 14/2556 1 (20) Anders Folkesson Derk de Beer Måns Norgren EJ Marginalintäkter vid befolkningsförändring Inledning Kommunerna har ingen skyldighet att verka för befolkningstillväxt.

Läs mer

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB)

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun Nedan redovisas kommunernas strandskyddsbeslut

Läs mer