Inte ens 365 dagar kvar till valet... NY FRAMTID. ...vill du inte ha Stefan Löfven som statsminister är det dags att börja kampanja!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inte ens 365 dagar kvar till valet... NY FRAMTID. ...vill du inte ha Stefan Löfven som statsminister är det dags att börja kampanja!"

Transkript

1 NY FRAMTID nummer fyra tvåtusentretton Inte ens 365 dagar kvar till valet......vill du inte ha Stefan Löfven som statsminister är det dags att börja kampanja!

2 innehåll sidan Ledare Problem med rättvisan i rättspolitiken EU skolan Åtta år med Alliansen Monarkins roll i det moderna Sverige Hänt i KDU Twinstawall Nummrets KDUare redaktionen ledare Då var det dags för årets sista nummer utav Ny Framtid. När nästa nummer utkommer är det bara några få månader kvar till riksmötet och Europaparlamentsvalet. EU är just nu inne i en omvälvande period. Eurokrisen har ökat klyftan mellan norra och södra Europa samtidigt har Storbritanniens skepticism växt mer och mer för var dag som går. Hur en folkomröstning om EU i GB skulle sluta är omöjligt att säga och om GB går ur kommer hela unionen att svaja. Samtidigt som folk blir mer skeptiska har ändå fler krav på en full federation ökat, för som de säger är problemet inte Euron och samarbetet i sig utan bara att makten spretar för mycket. EU-samarbetet är i grund och botten positivt. Tanken om de fria rörligheterna (varor, tjänster, kapital och människor) är viktigt och bra för samhället. Dock är ett stort problem de tullmurar man byggt upp mot omvärlden vilket gett EU namnet fort Europa. Samtidigt är EU en byråkratisk och komplicerad organisation. EU valet blir viktigt men kommer inte avgöra Europas framtid, det kommer ledarna i varje enskilt EU land att göra. Därför tycker vi att det är lämpligt att i detta nummer beskriva hur EU: s organisation ser ut och hur olika institutioner förhåller sig till varandra. Hoppas det medför ökad kunskap och förståelse för EU. Vidare kommer vi prata om vad alliansen lyckats åstadkomma under dessa 7 år vid makten. Även att kungen firar 40 år på tronen kommer uppmärksammas. Sedan får vi göra bekantskap med KDU Stockholms nya ombudsman Sofi Haack, som blivit utsedd till numrets KDU profil. Som sagt fortsatt trevlig höst så ses vi förhoppningsvis under frihetsdagarna Emil Svensson chefredaktör Johanna Patricius skribent Oliver Eriksson skribent Amanda Wikner grafisk designer Emil Svensson chefsredaktör 20 år och sitter i KDU: s förbundsstyrelse med ansvar för internkommunikation. Har varit aktiv inom KDU i 5 år. Pluggar juridik på Stockholms universitet och brinner för lägre skatter, starkare försvar och en mindre stat. 18-årig gymnasist med en genuin passion för politik och film. Har tillsammans med sin familj en vingård i södra Ungern.Har länge varit intresserad av politik och blev aktiv i KDU för inte så lång tid sedan. Studerar det tredje året på den samhällsvetenskapliga linjen på LM Engströms gymnasium i Göteborg. Jobbar vid sidan av det med delikatessost i Saluhallen men siktar på juridikstudier. Brinner extra mycket för kärnfamiljen, platta skatter och ett starkt svenskt försvar. 20 åring från Jämtland som pluggar till grafisk designer. Varit aktiv i KDU i snart 5 år och suttit i styrelsen i KDU Jämtland samt KDU Östermalm. ANSVARIG UTGIVARE: Sara Skyttedal förbundsordförande mail: CHEFREDAKTÖR: Emil Svensson förbundsstyrelseledamot mail: KDU:S RIKSKANSLI Box 2373, Stockholm telefon: mail:

3 Problem med rättvisan i rättspolitiken Sverige har stora problem med rättvisan inom rättspolitiken, skriver Christian Carlsson, vice ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) som kräver hårdare straff för våldsoch sexualbrott. När en gärningsman begår ett allvarligt brott mot en medmänniska, drabbas brottsoffret av ideell skada och kränkning. En moralisk obalans uppstår och därigenom också ett moraliskt krav på rättvisa. För att rättvisa ska kunna skipas krävs att gärningsmannen tar konsekvensen av sina handlingar och sonar sin skuld genom straffet. På så vis ges brottsoffret upprättelse för den orätt som han råkat ut för och brottslingen får möjlighet att återgå till att leva sitt liv som en hederlig medborgare. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) menar att en förutsättning för upprättelse är att straffen står i rimlig proportion till den kränkning som brottsoffret faktiskt utsatts för. Om vi misslyckas med detta riskerar trovärdigheten och legitimiteten för hela rättsväsendet att urholkas. Det är uppenbart att Sverige har stora problem med rättvisan inom rättspolitiken. Vi har för få poliser och en ineffektiv polisorganisation vilket gör att alldeles för få brott klaras upp och därmed att alldeles för få gärningsmän döms till ansvar. Det innebär att alldeles för många brottsoffer aldrig får uppleva att rättvisa skipats efter att man blivit utsatt för brott. Sverige behöver fler och effektivare poliser, men problemen stannar inte med detta. Många brottsoffer får heller aldrig uppleva att rättvisa skipats trots att gärningsmannen dömts till ansvar. Det beror på att straffen för vålds- och sexualbrott inte står i proportion till den kränkning som brottet inneburit för brottsoffret. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) anser att vålds- och sexualbrott ska bestraffas strängare än idag. Vi kräver straffskärpningar för vålds- och sexualbrott och vi gör det i form av höjda lägstanivåer i straffskalorna. Detta för att åstadkomma högre abstrakta straffvärden och på så vis öka sannolikheten för att strängare straff döms ut av våra domstolar. Vi kräver också att den omoraliska ungdomsrabatten för personer över 18 år avskaffas. Det faktum att en brottsling som är 18 år gammal automatiskt tilldöms halva straffet jämfört med en person som är 21 år är fullständigt oacceptabelt för oss som anser att det allvarliga i en brottslig handling först och främst ligger i kränkningen som brottet medför inte i gärningsmannens ålder. Bristande erfarenhet och omdömesförmåga i samband med brott är dessutom redan en förmildrande omständighet i sig. Slutligen krävs också en översyn av de förmildrande omständigheterna vid straffmätning i 29 kapitlet 5 Brottsbalken. Det är inte rimligt att svenska domstolar vid straffmätningen ska beakta som en förmildrande omständigheter och därmed leda till lägre straff att gärningsmannen riskerar att förlora jobbet på grund av brottet, att han skadat sig fysiskt till följd av detsamma eller att brottsoffret dröjt med att anmäla brottet. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet visar gärna vägen mot en mer rättvis rättspolitik. Vi har gjort det en tid och vi tänker fortsätta med det men det är hög tid att fler vågar göra upp med arvet från den sociologiska skolan inom rättspolitiken. Det är dags för en rättspolitik med brottsoffret och rättvisan i fokus. Christian Carlsson, Vice ordförande för KDU Sverige eu EU brukar kritiseras för att vara byråkratiskt och invecklat och meningen med denna EU-skola är att ge en inblick i vad direkt effekt är och vad europakommissionen egentligen har för betydelse. Kort historik År 1951 bildades den Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) som ett utflöde utav den så kallade Schuman-deklarationen följdes EKSG av Romfördraget vilket innebar skapandet utav Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEG). EEG var en tullunion som skulle upprätta en gemensam marknad, vidare innebar detta att det skapades ett ministerråd, det som idag är Europaparlamentet, domstolen och kommissionen. Vidare bildades även den Europeiska atomenergigemenskapen för att samarbeta på atomenergins område. Dessa tre gemenskaper slogs ihop 1967 och blev då Europeiska gemenskapen antogs den Europeiska Enhetsakten vilket ledde till skapandet av den inre marknaden. År 1993 trädde Masstrichtfördraget i kraft vilket kanske är ett utav de viktigaste fördragen genom EU: s historia. I o m detta blev EG, EU, grunden för EMU lades, man började samarbeta på säkerhetsområdet samt man införde ett unionsmedborgarskap trädde till sist Lisssabonfördraget i kraft vilket medförde vissa förändringar av Unionen. Man har numera två fördrag plus en rättighetsstadga om grundläggande rättigheter, vidare har man en utrikesrepresentant och en.

4 Institutioner Europeiska Rådet Detta är det högsta politiska organet inom Unionen och består utav medlemsstaternas regeringschefer och beslutar framförallt genom koncensus. Vanligtvis tar ER endast vägledande beslut men har ibland formell makt, till exempel gällande GUSP. Ministerrådet Består utav ministrar från medlemsstaterna. Den minister som är ansvarig för det ämnet som ska diskuteras är den som deltar. Ministerrådet har stor politisk och lagstiftande makt. Har i vissa frågor delad makt med Europaparlamentet. Europakommissionen Fungerar i viss mån som en regering och har fyra funktioner: Initiativtagande, övervakande, Verkställande och företrädande. Europakommissionen har i princip förslagsmonopol. De ska också se till så att medlemsstaterna följer EU-lagstiftningen. EU-domstolen Domstolens uppgift är att se till att fördragen och EU-bestämmelser följs och har. Domstolen har vidare en ensamrätt på tolkning utav EU-lagstiftning och hur den ska följas. Detta sker bland annat genom förhandsavgörande, där EU domstolen på en inhemsk domstols begäran berättar för den inhemska domstolen hur regleringen ska tolkas, vilket är bindande för den inhemska domstolen. Under vissa omständigheter måste en inhemsk domstol begära förhandsavgörande. Vidare har domstolen rätt att pröva om en lagstiftningsåtgärd är korrekt. Vidare kan man döma en medlemsstat begått ett fördragsbrott. Europaparlamentet Europaparlamentet består utav ledamöter från alla medlemsstater som väljs vid val vart 5 år. Besluten fattas med absolut majoritet vilket innebär att mer än hälften av de röstande ska stå bakom beslutet (en avstådd röst innebär alltså i praktiken ett nej). Inom de flesta områden har parlamentet medbeslutanderätt tillsammans med rådet, t.ex. gällande budget och miljöpolitik. Vidare har EP viss kontrollmakt och har möjlighet att misstroendeförklara hela kommissionen. Viktiga principer EU bygger på ett flertal principer om hur unionen ska styras dessa är kortfattat: Legalitetsprincipen: EU får bara fatta beslut inom ramen för den makt de blivit tilldelad utav medlemsstaterna, detta betyder att EU inte kan ta sig mer makt än vad fördraget säger. Lojalitetsprincipen: Innebär dels att medlemsstaterna och EU:s institutioner ska arbeta tillsammans samt att medlemsstaterna ska uppfylla de förpliktelser EU-rätten ger dem. Subsidiaritetsprincipen: Beslut ska fattas på lägsta möjliga effektiva nivå Europarättens företräde: Europadomstolen har slagit fast att europarättsliga regler har företräde framför nationell rätt. Detta skedde i det klassiska rättsfallet Costa mot ENEL. EU-domstolen har vidare påpekat att detta även gäller grundlagar och författningar. Inre marknaden: Är medlemsstaternas territorium där det ska råda fri rörlighet för Varor, tjänster, kapital och personer. Vidare föreligger en tullunion vilket innebär att det inte finns några tullar mellan länderna (dock mot övriga världen) Förordningar och direktivs verkan Proportionalitetsprincipen: En åtgärd unionen vidtar får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att nå de mål föredragen medger. Likabehandlingsprincipen: Medlemsstaterna får inte diskriminera EU:s medborgare på grunder utav nationalitetsskäl. Områden att besluta inom När det gäller EU:s möjligheter att besluta i olika frågor så är det uppdelat på olika områden, närmare bestämt tre stycken. (Se bild). Dessa brukar kallas för där EU har exklusiv kompetens, delad kompetens och kompetens att företa handlingar för att stödja, samordna eller komplettera. Exklusiv befogenhet har EU rörande tullunionen, EMU med flera. Delad kompetens med medlemstaterna har EU inom den inre marknaden och jordbrukspolitiken. Med delad kompetens menas att en medlemsstat har rätt att besluta inom ett visst område så länge EU inte använt sin rät inom samma område. Delad kompetens är det som råder i de flesta områden. Man skiljer på primärrätt och sekundärrätt. Primärrätten består bland annat utav fördragen medan sekundärrätten består utav förordningar och direktiv. När det gäller bestämmelser inom EU talar man ofta om att de har direkt och indirekt effekt. Direkt effekt innebär att bestämmelsen kan åberopas utav en enskild, ofta då det handlar om rättigheter och skyldigheter. Vidare talar man om indirekt effekt. Detta innebär att en inhemsk bestämmelse ska tolkas i enlighet med EU-bestämmelser. Vad händer om svensk lagstiftning inte följer EU Med tanke på EU-rättens företräde ska egentligen en svensk domstol inte tillämpa svenska regleringar som strider mot EU-rätten. Vidare kan kommissionen föra en så kallad fördragsbrottstalan mot Sverige vilket kan leda till vite. De vanligaste rättsakterna är förordningar och direktiv. Förordningar anses oftast ha direkt effekt. Vidare har EU-domstolen konstaterat att fördragens bestämmelser kan ah direkt effekt bestämmelser kan ha direkt effekt. Direktiv har framförallt indirekt effekt men kan under särskilda omständigheter få direkt effekt.

5 Åtta år med Alliansen Ur ett möjligt förstagångsväljarperspektiv Det måste bli en borgerlig valseger i september ( ) Vid nästa riksdagsval har socialdemokraterna styrt i tolv år på raken. Och tack, det räcker. skrev PJ Anders Linder i SVD den 30 maj Jag kom själv inte ihåg mycket av det, valet Jag var bara 12 år men jag minns glädjen och ordet som upprepades om och om igen, maktskifte. Valet 2010 kommer jag ihåg lite mer av, det var mer än lättnad än en glädje. De hade lyckats igen, pust. Om mindre än ett år är det val och frågan är vad Alliansen har åstadkommit de senaste åtta åren. Det är ett val med många förstagångsväljande 90-talister, vi som inte minns hur det var innan valet Vi som var barn då. Vi som inte minns hur det var när man hänvisades till en vårdcentral och inte hade möjligheten att byta. För många förstagångsväljare är det fria vårdvalet en självklarhet och de som är insatta i politiken anser att det är bland de viktigaste vårdfrågorna som Alliansen med Göran Hägglund i egenskap av socialminister genomfört. Apoteksmonopolets avskaffande år 2009 är en annan sak: det som många förstagångsväljare kanske inte tycker är den viktigaste frågan men som är viktig nog att ta upp. Sverige var ett av de sista länderna i världen med att avskaffa det statliga apoteksmonopolet. Flexiblare öppettider, förbättrad service, ökande av småföretaganden var några av de argumenten till avskaffandet. Det dock mest relevanta argumentet för förstagångsväljarna är att det blivit en större tillgänglighet och att det idag har etablerats mer än 300 nya apotek på marknaden. Att man även kan köpa receptfria läkemedel, såsom Alvedon och nässpray, i vanliga butiker är nog framför allt viktigt då förkylningen är framme. Det som lockar och intresserar förstagångsväljarna mycket mer än vården är arbete. De flesta känner till Alliansens slogan, Det ska löna sig att arbeta: den slogan som Alliansen metodiskt printat in i det svenska folket. Men vad har Alliansen gjort rent konkret? Som många vet har det bland annat blivit mycket lättare att starta egna företag genom att man har tagit bort krångliga regler att och infört jobbskatteavdrag. Men det finns även andra viktiga saker som till exempel det återinförda ROT- och nyinförda RUT-avdragen och som har lett till att många nya företag, till exempel städföretag, kunnat etablera sig på arbetsmarknaden. Det har aldrig varit billigare att få sina fönster putsade! På just ungdomsplanet, det som nog är det mest intressanta för förstagångsväljarna har Alliansen halverat arbetsgivaravgiften för den som anställer personer under 26 år och infört en jobbgaranti hos unga där man fokuserar på praktik och möjlighet till starta-egetbidrag. Arbete hänger ihop med utbildning och där har det hänt mycket.2009 röstades det in en ny gymnasiereform, dvs den största skolreformen på 171 år. Det är en gymnasiereform som har väckt mycket känslor hos förstagångsväljarna som är bland de första att uppleva den. Den nya gymnasiereformen har inneburit nya program, de så kallade högskoleförberedande och yrkesförberedande, en del omgjorda kurser och ett nytt betygssystem från A-F för att uppnå en mer likvärdig skola. Målet var en skolreform med tydligare riktlinjer som ska förbereda eleverna för det kommande arbetslivet eller studier. Det har även skett förändringar i grundskolan, även där med ett betygsystem från A-F från årskurs 6 men också nationella prov från årskurs 3. En kul kuriosa är att Alliansen även infört RUT-avdrag på läxläsning, både på grund och gymnasieskolan. För många förstagångsväljare är skolan en av de faktorer som orsakar stress och press och de flesta är väl medvetna om den psykiska ohälsan hos unga. Med detta i åtanke har Alliansen framför allt satsat på barn- och ungdomspsykiatrin men även på äldrevården. Lika viktigt som att känna sig trygg med vården är det att vara trygg i vintermörkret. Efter en intensiv pluggkväll med vänner är det inte alltid så kul att gå hem sent på kvällen, många kan tycka att det till och med är obehagligt. Därav en rad satsningar inom rättsväsendet på att människor ska känna sig tryggare. Man har till exempel valt att satsa på fler poliser och levde år 2010 upp till löftet om poliser. Förutom detta har man även valt att ta större krafttag mot den organiserade brottsligheten. En annan viktig åtgärd som kanske för många är en självklarhet att grooming, det vill säga att ta kontakt med barn i sexuellt syfte har blivit olagligt. Mer specifikt handlar grooming om att om en person väljer att ta kontakt med ett barn under 15 år där syftet är sex och även försöker se till så att barnet och personen ses så kan man straffas även om personen ifråga inte faktiskt gjort själva brottet. För att förebygga brott har man också infört det så kallade föräldrastöd genom bättre samverkan, fler mötesplatser och fler aktörer med utbildning. Men den sak som de allra flesta förknippar Alliansens politik, gamla som unga är de stora skattesänkningarna. Enligt politikerfakta har skatteintäkterna ökat till 1570,2 miljarder under år 2012, vilket är en ökning med 156,7 miljarder sedan Den gamla myten om att skattesänkningar leder till sämre välfärd kan därmed tas död på. Dessutom har Sveriges statsskuld, trots en svår lågkonjunktur har sjunkit från 40 procent till 38 procent av BNP. Förstagångsväljarna har ett intressant val framför sig. De ska vara med och påverka Sverige. Frågan är om Alliansen har gjort tillräckligt på de åtta åren för att de ska förtjäna förstagångsväljarnas röst. Det är cirka 1 år kvar till valet och mycket kan hända. Det enda man med säkerhet kan veta är att Alliansen med sin politik satt spår i det svenska samhället. Johanna Patricius

6 Detta är uppgifter av endast ceremoniell karaktär som skulle stärka monarkin, och Sveriges image genom att statschefen blir en tydligare och synligare ceremoniell ledare för vårt rike. Några för oss närliggande konstitutionella monarkier där tidigare nämnda uppgifter tillhör statschefens ansvar är Norge, Danmark och Storbrittanien. I dessa länder har monarkin ett starkt stöd i den egna folkopinionen, detta just för att monarken i dessa länder är en tydlig ceremoniell bild och ledare för nationen, nationellt som internationellt. Detta faktum bidrager ytterligare till att stärka åsikten om att Sverige bör överväga snarlika reformer. I samband med flodvågskatastrofen i Indiska oceanen år 2004 framförde Kungen ett tal till folket där han på ett mycket personligt sätt beskrev sig själv som en kännande människa som mer än allt annat vill ge värme och trygghet åt de drabbade. Detta tal är ett tydligt exempel på hur monarkins roll bör se ut i vårt moderna Sverige: Bortom riksdagens partipolitik skall en kännande kung eller drottning finnas. En monark som oberoende av regeringens politiska färg skall vara en samlande och stöttande ceremoniell ledare för det Svenska folket. Oliver Eriksson Hänt i KDU KDU fortsätter i vanlig ordning att vara ett aktivt förbund med ambition om att visa Sveriges unga att det endast finns ett borgerligt alternativ! Monarkins roll i det moderna Sverige Monarkin i Sverige är så pass gammal att dess instiftande faller samman med det diffusa framträdandet av vårt land som självständigt landområde. Vi unga kristdemokrater anser att monarkin i sin konstitutionella form med många argument kan stödjas och satsas på. Från att i sekler ha varit en absolut monarki med ett kungligt envälde har den svenske monarken alltsedan väckandet av frihetstidens och upplysningens tankegångar fått se sin politiska makt krympa. Riket har, sakta men säkert, blivit en demokrati med parlamentarism och allmän rösträtt. Det kungliga enväldet avslutades formellt genom 1809 års regeringsform, men statschefen förlorade sina sista politiska befogenheter först vid första världskrigets slut, i och med införandet av parlamentarismen. Den välkända Borggårdskrisen 1914 anses av historiker vara det sista reella maktutövandet från Sveriges tron. Sveriges demokratisering som sådan är självfallet okränkbar. Annat vill vi i KDU säga om de reformer gällande monarkin som genomfördes med 1974 års regeringsform. Genom denna blev statschefens befogenheter och uppgifter starkt begränsade, alltför starkt begränsade. Den svenska monarkin blev blott dekorativ, och knappt värd att kallas ceremoniell. Inte en enda plym är kvar av den gamla kungamakten! Sades av Olof Palme på en samtida SSU-kongress, vilket kanske mer än allt annat visar vilka krafter och viljor som låg bakom just dessa reformer. Sanningen är dock den att de uppgifter som fråntogs statschefen genom RF 1974 tveksamt kan kallas politiska. Vår ståndpunkt som unga kristdemokrater är tydlig i monarkifrågan är tydlig: Vi vill inte utöka kungens politiska makt, utan stärka hans ceremoniella roll. Motfrågan blir då självklart vad KDU egentligen vill, och om våra åsikter går att förena med vårt moderna samhälle: Vi unga kristdemokrater menar på att kungen skall utse statsministern, vara överbefälhavare för försvarsmakten, godkänna av riksdagen framröstade nya lagar samt dela ut de svenska statsordnarna. I Göteborgs distrikt har ett lokalt värvarfenomen uppstått i form av kampanjansvarig Michael Bossen, under vars regi kampanj efter kampanj har genomförts. Dessa kampanjer har både riktat sig till enskilda gymnasier som stadens gator och torg i allmänhet. Det ryktas om att tidigare nämnda Michael har som mål att knipa tronen i KDU:s värvarliga. Oliver Eriksson På moderpartiets riksting september närvarade självklart flertalet representanter från ungdomsförbundet. Enligt sociala medier följde även många medlemmar rikstinget via webb-tv. KDU:s prioriteringsfrågor under detta riksting var rättvisa straff, höjda försvarsanslag och tydligare familjepolitik. Förbundsstyrelseledamoten Martin Hallander blev något av en lokal snackis efter ett slipat brandtal i talarstolen, som fick stående ovationer av mången kristdemokrat. Semifinalomgången i Weimers cup har även den gått av stapeln. Distrikten Göteborg och Södermanland samt Stockholm och Jönköping mötte under en rafflande värvaromgång varandra i en hård kamp om vem som kunde övertyga flest unga i sitt distrikt. Segrande ur denna batalj gick till slut Stockholms och Göteborgs distrikt, och dessa möter nu varandra i finalomgången vecka 43.

7 Sara På väg hem efter två skoldebatter i Kungsbacka om jobb och bostäder. Kul med engagerade elever! #kbapol twinstawall Thomas Inne på 700:e timmen av diskussion om EU-politiskt manifest ;) Snart blir det mat! #eu #svpol #kdu Martin Jag vet inte vad som är mest bisarrt, att någon anmäler att man blivit blockad på ett instagramkonto, eller att medie skriver om det? #svpol Sara Idag har listan till Europaparlamentsvalet lanserats. Jag är oerhört tacksam över att ha föreslagits på plats 6 på valsedeln. #euval Martin Zlatan och jag, vi är från sammmmaaa staaaaad!!!!! heja Svärije Sara På väg till Skövde för att kampanja och förhoppningsvis starta KDU Martin Borde inte tv-licensen döpas om till internetskatt? Någon? Sara Undrar om Löfven & Reinfeldt har samma klädkonsult, vet att man brukar ha blå eller röd slips, men lila - det är ju typ som båda #pldebatt Christian Jag är en stridshingst. Haha, han är för skön vår statsminister. #stridshingst Christian Skriver om hårdare straff i senaste numret av Liv och rätt: Problem med rättvisan i rättspolitiken #svpol #juridik @KDUSverige min första skolkampanj. SJUKT NÖJD. Ge mig mer! #värvasverige Hugo Förbundsstyrelsemötet över. Nu blir det poesi. #KDU13 Felicia På väg till Jönköping. Sen. Men på gång. SJ, SJ gamle vän... Kalle Lämnar Uppsala efter planering inför Maurice Forslund, rättspolitisk talesperson, om vikten av effektivare polisarbete i kampen mot brottsligheten.http://korta.nu/ kdueffktivarepoliser #svpol Sofi Tror att #kdusthlm vinner över Jönköping i Weimerscup! Över 30personer värvade denna vecka so #kdusthlmftw Mimmi Nu Tio år med Reinfeldt. Mest fascinerad över hittills: hur biffig Borg är #svpol

8 Numrets KDU-profil Numrets KDU-profil Sofi Haack. En glad gotlänning som är bosatt i Stockholm. Du är ny ombudsman för KDU Stockholm. Berätta! Jag började som ombudsman för nya distriktet KDU Stockholm den första september. Det kan vara världens bästa jobb och jag har så kul! Jag får vara med och göra KDU Stockholm till det största och bästa distriktet. Vi jobbar hårt med att vara aktiva och erbjuda våra medlemmar massvis av aktiviteter. Stockholm skall bli blåare och det jobbar vi stenhårt med. Jag har superkul på jobbet och äran att arbeta med Stockholms distriktstyrelse. Jag ångrar inte en sekund att jag började jobba åt KDU Stockholm. Det ryktas om att du varit gammal MUF:are. Vad var det som fick dig att gå över till världens bästa ungdomsförbund? Det som först fick mig intresserad av KDU är synen på staten, den skiljer sig mycket ifrån de andra ungdomsförbunden. Jag är i allmänhet väldigt negativ till den stora välfärdsstaten och gillade direkt KDUs syn på hur vi bygger ett bättre, tryggare samhälle genom att flytta makten från staten, och ge familjerna/individerna mer frihet att själva fatta beslut i hur de vill leva. Ett samhälle som byggs underifrån. Jag blev även såld på KDUs lag och ordnings politik, där rättvisa och eget ansvar är ett genomgående tema, något som jag gillar skarpt. Överlag är KDUs politik bäst enkelt för vi vågar stå för vad vi tycker och har en tydlig borgerlig profil som jag verkligen tror på. Du pluggar även till lärare. Vilken skolfråga tycker du är viktigast att KDU driver? Det behövs mer ordning och reda i skolan. Skolan är idag en plats där allt annat än studiero existerar. Personligen skulle jag gärna se ordning och uppförande i betyg. Samt tidigare betyg för att enklare fånga upp elever på glid. Sen skall vi återförstatliga skolan, av många skäl. Jag tror att lärare behöver mer befogenheter och inte att glömma, högre löner! Till sist, du var ju med och startade upp KDU Gotland. Har du några planer på att fortsätta engagera dig där eller tänker du fokusera på Stockholm? Tyvärr inte, mitt liv (boende, skola, arbete) är i Stockholm så det kommer bli oerhört svårt för mig att vara tillräckligt aktiv på ön som jag skulle önska. I och med jobbet för KDU Stockholm kommer och skall all min tid läggas här i Stockholm. Sofifakta Namn: Sofi Haack Familj: Mamma, pappa och syster Sysselsättning: Pluggar till gymnasielärare på Stockholms universitet och är ombudsman för KDU Stockholm. Politiska uppdrag: Distriktordförande för KDU Gotland Förebild: Beyoncé - Hon är framgångrik, snygg, mamma och fru, what s not to love? Visste du att: Jag lyssnar nästan uteslutande på musik som man förknippar med tolvåriga tjejer (typ Justin Bieber, One direction, Robin Stjernberg, Eric Saade osv) helt enkelt för att sån musik är bäst.

FRAMTID. nummer två tvåtusenfjorton

FRAMTID. nummer två tvåtusenfjorton NY FRAMTID nummer två tvåtusenfjorton Innehåll sida 3. 4. 5. 8. 10. 12. ANSVARIG UTGIVARE: Sara Skyttedal Förbundsordförande Epost: skyttedal@kdu.se CHEFREDAKTÖR: Emil Svensson Förbundsstyrelseledamot

Läs mer

Innehåll. EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende

Innehåll. EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende Innehåll EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende 1 Från kol och stål till en inre marknad EEG (Romfördraget) Euratom 1958 Gemensam

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut Så styrs Sverige #Idas-plugg-akut Fråga! Monarki Vad är en monarki? Svar!! Monarki En monarki är när en kung eller drottning styr landet. I Sverige ärver äldsta barnen i kungafamiljen tronen. Regenten

Läs mer

Europeiska Unionen. Historia. 1950-talet Ett trasigt Europa Krigströtta Internationellt FN Europa andra former? Federation?

Europeiska Unionen. Historia. 1950-talet Ett trasigt Europa Krigströtta Internationellt FN Europa andra former? Federation? Europeiska Unionen Historia 1950-talet Ett trasigt Europa Krigströtta Internationellt FN Europa andra former? Federation? EKSG Dämpa möjligheter till konflikter Kotroll av råvaror som kriget kräver Kol

Läs mer

Telemarketing - Fördomar och verklighet

Telemarketing - Fördomar och verklighet Telemarketing - Fördomar och verklighet Att ringa i TM är ett enkelt och inte särskilt tidskrävande sätt att aktivera sig inom MUF. Arin Karapet är ansvarig för TM i Stockholm och arrangerar TM nästan

Läs mer

Faktamaterial till bilderna om grundlagarna

Faktamaterial till bilderna om grundlagarna Sveriges fyra grundlagar Spelreglerna för vårt samhälle Bild 1. Faktamaterial till bilderna om grundlagarna Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna

Läs mer

Från kol- och stålgemenskapen till Europeiska unionen. Europeiska unionens historia, grundläggande fördrag och politiska form

Från kol- och stålgemenskapen till Europeiska unionen. Europeiska unionens historia, grundläggande fördrag och politiska form Från kol- och stålgemenskapen till Europeiska unionen Europeiska unionens historia, grundläggande fördrag och politiska form 1 Historia 2 Utvecklingen som ledde till dagens Europeiska union uppstod ur

Läs mer

Europeiska unionens historia, grundläggande fördrag och politiska system

Europeiska unionens historia, grundläggande fördrag och politiska system Europeiska unionens historia, grundläggande fördrag och politiska system 1 Europeiska unionens historia 2 Europeiska unionens historia Utvecklingen som ledde till dagens Europeiska union uppstod ur ruinerna

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

OM 14 DAGAR STÄNGER VAL- LOKALERNA - 14 FRÅGOR SOM ÅTERSTÅR FÖR VÄNSTERPARTIERNA ATT BESVARA

OM 14 DAGAR STÄNGER VAL- LOKALERNA - 14 FRÅGOR SOM ÅTERSTÅR FÖR VÄNSTERPARTIERNA ATT BESVARA OM 14 DAGAR STÄNGER VAL- LOKALERNA - 14 FRÅGOR SOM ÅTERSTÅR FÖR VÄNSTERPARTIERNA ATT BESVARA 20100905 SÄGER VÄNSTERPARTIERNA NEJ TILL ALLIANSENS JOBBSATSNINGAR? Oppositionen har gett ett tydligt besked

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

Svenska regeringspartier (våra största partier)

Svenska regeringspartier (våra största partier) Demokrati Fria val: Ingen annan har rätt att bestämma vad väljaren ska rösta på och man har rätt att vara hemlig om vad man röstar på. Rösträtt: Alla har rätt att rösta i politiska val. I en demokrati

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2004/05:FPM53. Kommissionens förslag till rambeslut om bekämpande av organiserad. brottslighet. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2004/05:FPM53. Kommissionens förslag till rambeslut om bekämpande av organiserad. brottslighet. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 004/05:FPM53 Kommissionens förslag till rambeslut om bekämpande av organiserad brottslighet Justitiedepartementet 005-03-31 Dokumentbeteckning KOM (005) 6 slutlig Kommissionens

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott. Dir. 2013:30. Beslut vid regeringssammanträde den 14 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott. Dir. 2013:30. Beslut vid regeringssammanträde den 14 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott Dir. 2013:30 Beslut vid regeringssammanträde den 14 mars 2013 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska överväga och

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

Så styrs Sverige. 8 a och c

Så styrs Sverige. 8 a och c Så styrs Sverige 8 a och c Demokrati - Diktatur Demokrati Allmän och lika rösträtt Maktdelning Fria val Parlamentarism Offentlighetsprincip Åsikts-, yttrande- och religionsfrihet Tryckfrihet Rätt att resa

Läs mer

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen RP 77/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 a i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

Läs mer

En liten bok om #NÄTKÄRLEK

En liten bok om #NÄTKÄRLEK En liten bok om #NÄTKÄRLEK Vi behöver mer nätkärlek! Kommentarer som smärtar. En bild som sprids. En grupp du inte får vara med i. Eller meddelanden fyllda med hat och hot. Kränkningar på nätet tar många

Läs mer

Europeiska unionen som ekonomisk enhet. Den ekonomiska och monetära unionen Den inre marknaden Budgeten

Europeiska unionen som ekonomisk enhet. Den ekonomiska och monetära unionen Den inre marknaden Budgeten Europeiska unionen som ekonomisk enhet Den ekonomiska och monetära unionen Den inre marknaden Budgeten 1 Europeiska unionen som ekonomisk enhet Den ekonomiska och monetära unionen 2 Den ekonomiska och

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Tydligare reaktioner mot brott

Motion till riksdagen: 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Tydligare reaktioner mot brott Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2970 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Tydligare reaktioner mot brott Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Kommittédirektiv. Dir. 2015:6. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2015

Kommittédirektiv. Dir. 2015:6. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2015 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn (Ju 2014:22) Dir. 2015:6 Beslut vid regeringssammanträde den

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-10 i mål B 1449-14

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-10 i mål B 1449-14 Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juni 2014 B 1310-14 KLAGANDE MW Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 2014-08-28 Ett tryggare Sverige I Sverige ska människor kunna leva i trygghet, utan att behöva oroa

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Yttrande av Centerkvinnorna över betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60)

Yttrande av Centerkvinnorna över betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Diarienummer: Ju2016/06811/L5 Yttrande av Centerkvinnorna över betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60) Sammanfattning Centerkvinnorna

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

EU på 10 minuter 2010

EU på 10 minuter 2010 EU på 10 minuter 2010 1 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam

Läs mer

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se)

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se) En förutsättning för ett bra val är att vi är många som är aktiva. I Europavalen har valdeltagandet traditionellt sett varit lågt vilket innebär att det parti som fått flest sympatisörer att gå och rösta

Läs mer

Skärpt straff för dataintrång

Skärpt straff för dataintrång Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU27 Skärpt straff för dataintrång Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:92 Skärpt straff för dataintrång och en följdmotion

Läs mer

Att göra en polisanmälan vad händer sen?

Att göra en polisanmälan vad händer sen? Att göra en polisanmälan vad händer sen? Sammanfattning av seminarium om rättsprocessen Plats: Scandic Crown i Göteborg, 7 november 2014 Arrangör: Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad, i samarbete

Läs mer

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet

Läs mer

STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1

STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1 STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1 Jonas Malmberg* 1. INLEDNING Staffan Ingmanson disputerade den 21 oktober 2005 på avhandlingen Erkännande av yrkeskvalifikationer inom

Läs mer

Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen

Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen 10.2. 2010 Publikationens titel Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen Författare Justitieministeriets publikation Kommittén för en översyn av grundlagen Ordförande: minister, kansler Christoffer

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut?

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut? Upptäck Samhälle Upptäck Samhälle är ett grundläromedel i samhällskunskap för årskurs 4-6 som utgår från de fem samhällsstrukturerna i Lgr 11. Författare är Göran Svanelid. Provlektion: Hur genomför man

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Tack så mycket för den här inbjudan!

Tack så mycket för den här inbjudan! FINANSROTELN SID 1 (17) 2011-02-08 pm DET TALADE ORDET GÄLLER 110219 ANFÖRANDE MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET STORSTOCKHOLM Tack så mycket för den här inbjudan! Det är fantastiskt att se så många mufare här.

Läs mer

Lissabonfördraget. Hur ändrar reformfördraget Europeiska unionen?

Lissabonfördraget. Hur ändrar reformfördraget Europeiska unionen? Lissabonfördraget Hur ändrar reformfördraget Europeiska unionen? Hur ändrar Lissabonfördraget Europeiska unionen? Lissabonfördraget undertecknades i Lissabon den 13 december 2007 Fördraget trädde i kraft

Läs mer

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen?

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Från val till val Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Fyra allmänna val i Sverige Riksdag + landsting + kommun (Vart fjärde år) Eu (Vart femte år) Sverige har 20 platser i Europaparlamentet

Läs mer

RÄTTSLIG GRUND BESKRIVNING

RÄTTSLIG GRUND BESKRIVNING MELLANSTATLIGA BESLUTSFÖRFARANDEN Inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, liksom på flera andra områden såsom fördjupat samarbete, vissa utnämningar och översyn av fördragen, ser beslutsförfarandet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM13. Förordning och direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM13. Förordning och direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning och direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten Justitiedepartementet 2016-10-18 Dokumentbeteckning KOM(2016) 595 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Förklara vad ordet ideologier står för. Svar: En samling idéer som ligger till grund för hur man vill att samhället ska styras inom politiken.

Förklara vad ordet ideologier står för. Svar: En samling idéer som ligger till grund för hur man vill att samhället ska styras inom politiken. Instuderingsfrågor till samhällskunskapsprov 1 Riksdagen Så styrs Sverige Förklara vad ordet ideologier står för. Svar: En samling idéer som ligger till grund för hur man vill att samhället ska styras

Läs mer

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014 KONGRESSBLADET 13 juni 2014 Sveriges näste statsminister besökte kongressen Under fredagseftermiddagen kom Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven till Byggnads kongress. Han talade om arbetsrätt

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer

Riksdagens EU-arbete

Riksdagens EU-arbete Riksdagen och EU 2 Riksdagen och EU Riksdagens EU-arbete Sveriges riksdag arbetar på olika sätt med EU-frågor. I riksdagens kammare hålls debatter om EU-frågor, och utskotten granskar EU-initiativ och

Läs mer

EU och arbetsrätten. Vad är EU? 5/31/2012. Per-Ola Ohlsson. Historia? Omfattning? Motiv/Syfte? Framtid? En vilja att samarbeta

EU och arbetsrätten. Vad är EU? 5/31/2012. Per-Ola Ohlsson. Historia? Omfattning? Motiv/Syfte? Framtid? En vilja att samarbeta EU och arbetsrätten Per-Ola Ohlsson Vad är EU? Historia? Omfattning? Motiv/Syfte? Framtid? En vilja att samarbeta Ekonomiska motiv Säkerhetsmotiv Sociala motiv Vad är EU? Ett mellanstatligt samarbete med

Läs mer

Nu räcker det. Förslag för att öka tryggheten och förhindra sexuella kränkningar och hedersbrott.

Nu räcker det. Förslag för att öka tryggheten och förhindra sexuella kränkningar och hedersbrott. Nu räcker det. Förslag för att öka tryggheten och förhindra sexuella kränkningar och hedersbrott. Nu räcker det. Det är betydligt vanligare att kvinnor känner sig otrygga när de går ensamma hem sent på

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Yttrande över betänkandet Sexualbrottslagstiftningen - utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71)

Yttrande över betänkandet Sexualbrottslagstiftningen - utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71) R2A YTTRANDE 1 (6) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Sexualbrottslagstiftningen - utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71) Frågan om tvång eller samtycke som grund för

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR, BLOCK 2

INSTUDERINGSFRÅGOR, BLOCK 2 INSTUDERINGSFRÅGOR, BLOCK 2 Kapitel 4 Det offentligas organisation 1. Vad menas med en parlamentarisk republik? Ge exempel på en sådan. 2. Vad menas med proportionella val? 3. Ge exempel på länder, förutom

Läs mer

Momentguide: Aktörer inom internationell politik

Momentguide: Aktörer inom internationell politik Momentguide: Aktörer inom internationell politik Tidigare var stater den enda verkligt betydelsefulla aktören på den internationella arenan. Efter andra världskriget har staterna engagerat sig i olika

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av regler för genomförande av EU-rätten på EU-nivå Statsrådsberedningen 2013-11-21 Dokumentbeteckning KOM (2013) 751 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Jur.dr.des.(HSG), jur.kand. Magnus Schmauch Rättssekreterare Domare Páll Hreinsson EFTA-domstolen Detta föredrag uttrycker endast personliga åsikter

Läs mer

Barns utsatthet på nätet ny lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuella syften

Barns utsatthet på nätet ny lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuella syften Barns utsatthet på nätet ny lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuella syften Ett nytt brott infördes den 1 juli 2009 i brottsbalken kontakt med barn i sexuellt syfte. Den nya straffbestämmelsen

Läs mer

Ungas attityder till att vittna

Ungas attityder till att vittna Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 650 ungdomar i Stockholms län som besökte Ung08 i augusti 2007 Inledning Våga Vittna är ett arbete för att starta en dialog med ungdomar om

Läs mer

Proposition om ett tryggare samhälle utan brott

Proposition om ett tryggare samhälle utan brott Proposition om ett tryggare samhälle utan brott Gemenskapspartiet Ingen människa ska behöva bli utsatt för brott. Brott skadar människor och kostar samhället stora pengar. En vanlig dag sitter cirka 5000

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0357/2006, ingiven av Kenneth Abela (maltesisk medborgare), om de maltesiska myndigheternas

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 12 november 2002 PE 324.159/1-12 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-12 Förslag till yttrande (PE 324.159) Béatrice Patrie Grönbok om straffrättsligt

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Väljarkontraktet Karin Nelsson

Väljarkontraktet Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE Den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor ökar ständigt. Detta leder oundvikligen till att de gränsöverskridande förbindelserna utvecklas, vilket i sin tur

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Demokrati Folket styr

Demokrati Folket styr Demokrati Folket styr Demokrati finns överallt i vårt samhälle, i skolan m m. Vad betyder demokrati? Och hur såg det ut om vi går tillbaka i historien? Ordet demokrati betyder folkstyre och kommer från

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

EU-kritiker som inte är till salu. Jöran Fagerlund

EU-kritiker som inte är till salu. Jöran Fagerlund EU-kritiker som inte är till salu Jöran Fagerlund 1989 Blev medlem i KU och VPK Supervalåret 2014 Besegra Reinfeldt två gånger. Få fler medlemmar. Samma politik i Sverige som i EU. Inte till salu. Mobilisera

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU ! eu-upplysningen EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? Hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FAKTABLAD FRÅN EU-UPPLYSNINGEN

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-03-15 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

EU och arbetsrätten. Per-Ola Ohlsson

EU och arbetsrätten. Per-Ola Ohlsson EU och arbetsrätten EU:s regler om arbetstagare m.m. Per-Ola Ohlsson Unionsfördraget Grundläggande och övergripande bestämmelser EUF art. 2 Unionens värden EUF art. 3 Art. 3.2 Fri rörlighet för personer

Läs mer

JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm

JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm 1 JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande e-post dnr till voulf56@gmail.com som bekräftelse

Läs mer

Lissabonfördraget och den svenska grundlagens reglering av EU

Lissabonfördraget och den svenska grundlagens reglering av EU Svenska institutet för europapolitiska studier Europapolitisk analys O k t o b e r n u m m e r 1 3-2 0 0 8 Carl Fredrik Bergström* Lissabonfördraget och den svenska grundlagens reglering av EU Sammanfattning

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m.

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-01-19 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Regeringskansliet Faktapromemoria En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Justitiedepartementet 2016-05-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 216 Rekommendation

Läs mer

Inledning. Vad är kampanj?

Inledning. Vad är kampanj? Inledning Pulsen ökar, dina händer blir plötsligt lite svettiga och du börjar skaka. Du skakar inte så värst mycket ingen annan märker av det, men du märker det gott och väl. Du vet inte vad du ska ta

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

EU-rätt II. Syfte och metod. Integrationsprocessen. F9: 5 februari 2015 / 27 februari 2015 Maria Bergström

EU-rätt II. Syfte och metod. Integrationsprocessen. F9: 5 februari 2015 / 27 februari 2015 Maria Bergström EU-rätt II F9: 5 februari 2015 / 27 februari 2015 Maria Bergström Syfte och metod Vad är syftet med terminskursen? Lärandemål? Metoden svarar på frågan: hur uppnå lärandemålen? Översikt och förståelse

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr UM 2929-15 UM 2930-15 Rättelse/komplettering Slutligt beslut, 2015-12-07 Rättelse, 2015-12-07 Beslutat av: Kammarrättsrådet Beslut Rättelse enligt 32 förvaltningsprocesslagen (1971:291) mål nr är

Läs mer

Kvinnors rätt till trygghet

Kvinnors rätt till trygghet Kvinnors rätt till trygghet Fem konkreta insatser för kvinnofrid som kommer att ligga till grund för våra löften i valmanifestet Inledning Ett av svensk jämställdhetspolitisks viktigaste mål är att mäns

Läs mer