Inte ens 365 dagar kvar till valet... NY FRAMTID. ...vill du inte ha Stefan Löfven som statsminister är det dags att börja kampanja!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inte ens 365 dagar kvar till valet... NY FRAMTID. ...vill du inte ha Stefan Löfven som statsminister är det dags att börja kampanja!"

Transkript

1 NY FRAMTID nummer fyra tvåtusentretton Inte ens 365 dagar kvar till valet......vill du inte ha Stefan Löfven som statsminister är det dags att börja kampanja!

2 innehåll sidan Ledare Problem med rättvisan i rättspolitiken EU skolan Åtta år med Alliansen Monarkins roll i det moderna Sverige Hänt i KDU Twinstawall Nummrets KDUare redaktionen ledare Då var det dags för årets sista nummer utav Ny Framtid. När nästa nummer utkommer är det bara några få månader kvar till riksmötet och Europaparlamentsvalet. EU är just nu inne i en omvälvande period. Eurokrisen har ökat klyftan mellan norra och södra Europa samtidigt har Storbritanniens skepticism växt mer och mer för var dag som går. Hur en folkomröstning om EU i GB skulle sluta är omöjligt att säga och om GB går ur kommer hela unionen att svaja. Samtidigt som folk blir mer skeptiska har ändå fler krav på en full federation ökat, för som de säger är problemet inte Euron och samarbetet i sig utan bara att makten spretar för mycket. EU-samarbetet är i grund och botten positivt. Tanken om de fria rörligheterna (varor, tjänster, kapital och människor) är viktigt och bra för samhället. Dock är ett stort problem de tullmurar man byggt upp mot omvärlden vilket gett EU namnet fort Europa. Samtidigt är EU en byråkratisk och komplicerad organisation. EU valet blir viktigt men kommer inte avgöra Europas framtid, det kommer ledarna i varje enskilt EU land att göra. Därför tycker vi att det är lämpligt att i detta nummer beskriva hur EU: s organisation ser ut och hur olika institutioner förhåller sig till varandra. Hoppas det medför ökad kunskap och förståelse för EU. Vidare kommer vi prata om vad alliansen lyckats åstadkomma under dessa 7 år vid makten. Även att kungen firar 40 år på tronen kommer uppmärksammas. Sedan får vi göra bekantskap med KDU Stockholms nya ombudsman Sofi Haack, som blivit utsedd till numrets KDU profil. Som sagt fortsatt trevlig höst så ses vi förhoppningsvis under frihetsdagarna Emil Svensson chefredaktör Johanna Patricius skribent Oliver Eriksson skribent Amanda Wikner grafisk designer Emil Svensson chefsredaktör 20 år och sitter i KDU: s förbundsstyrelse med ansvar för internkommunikation. Har varit aktiv inom KDU i 5 år. Pluggar juridik på Stockholms universitet och brinner för lägre skatter, starkare försvar och en mindre stat. 18-årig gymnasist med en genuin passion för politik och film. Har tillsammans med sin familj en vingård i södra Ungern.Har länge varit intresserad av politik och blev aktiv i KDU för inte så lång tid sedan. Studerar det tredje året på den samhällsvetenskapliga linjen på LM Engströms gymnasium i Göteborg. Jobbar vid sidan av det med delikatessost i Saluhallen men siktar på juridikstudier. Brinner extra mycket för kärnfamiljen, platta skatter och ett starkt svenskt försvar. 20 åring från Jämtland som pluggar till grafisk designer. Varit aktiv i KDU i snart 5 år och suttit i styrelsen i KDU Jämtland samt KDU Östermalm. ANSVARIG UTGIVARE: Sara Skyttedal förbundsordförande mail: CHEFREDAKTÖR: Emil Svensson förbundsstyrelseledamot mail: KDU:S RIKSKANSLI Box 2373, Stockholm telefon: mail:

3 Problem med rättvisan i rättspolitiken Sverige har stora problem med rättvisan inom rättspolitiken, skriver Christian Carlsson, vice ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) som kräver hårdare straff för våldsoch sexualbrott. När en gärningsman begår ett allvarligt brott mot en medmänniska, drabbas brottsoffret av ideell skada och kränkning. En moralisk obalans uppstår och därigenom också ett moraliskt krav på rättvisa. För att rättvisa ska kunna skipas krävs att gärningsmannen tar konsekvensen av sina handlingar och sonar sin skuld genom straffet. På så vis ges brottsoffret upprättelse för den orätt som han råkat ut för och brottslingen får möjlighet att återgå till att leva sitt liv som en hederlig medborgare. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) menar att en förutsättning för upprättelse är att straffen står i rimlig proportion till den kränkning som brottsoffret faktiskt utsatts för. Om vi misslyckas med detta riskerar trovärdigheten och legitimiteten för hela rättsväsendet att urholkas. Det är uppenbart att Sverige har stora problem med rättvisan inom rättspolitiken. Vi har för få poliser och en ineffektiv polisorganisation vilket gör att alldeles för få brott klaras upp och därmed att alldeles för få gärningsmän döms till ansvar. Det innebär att alldeles för många brottsoffer aldrig får uppleva att rättvisa skipats efter att man blivit utsatt för brott. Sverige behöver fler och effektivare poliser, men problemen stannar inte med detta. Många brottsoffer får heller aldrig uppleva att rättvisa skipats trots att gärningsmannen dömts till ansvar. Det beror på att straffen för vålds- och sexualbrott inte står i proportion till den kränkning som brottet inneburit för brottsoffret. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) anser att vålds- och sexualbrott ska bestraffas strängare än idag. Vi kräver straffskärpningar för vålds- och sexualbrott och vi gör det i form av höjda lägstanivåer i straffskalorna. Detta för att åstadkomma högre abstrakta straffvärden och på så vis öka sannolikheten för att strängare straff döms ut av våra domstolar. Vi kräver också att den omoraliska ungdomsrabatten för personer över 18 år avskaffas. Det faktum att en brottsling som är 18 år gammal automatiskt tilldöms halva straffet jämfört med en person som är 21 år är fullständigt oacceptabelt för oss som anser att det allvarliga i en brottslig handling först och främst ligger i kränkningen som brottet medför inte i gärningsmannens ålder. Bristande erfarenhet och omdömesförmåga i samband med brott är dessutom redan en förmildrande omständighet i sig. Slutligen krävs också en översyn av de förmildrande omständigheterna vid straffmätning i 29 kapitlet 5 Brottsbalken. Det är inte rimligt att svenska domstolar vid straffmätningen ska beakta som en förmildrande omständigheter och därmed leda till lägre straff att gärningsmannen riskerar att förlora jobbet på grund av brottet, att han skadat sig fysiskt till följd av detsamma eller att brottsoffret dröjt med att anmäla brottet. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet visar gärna vägen mot en mer rättvis rättspolitik. Vi har gjort det en tid och vi tänker fortsätta med det men det är hög tid att fler vågar göra upp med arvet från den sociologiska skolan inom rättspolitiken. Det är dags för en rättspolitik med brottsoffret och rättvisan i fokus. Christian Carlsson, Vice ordförande för KDU Sverige eu EU brukar kritiseras för att vara byråkratiskt och invecklat och meningen med denna EU-skola är att ge en inblick i vad direkt effekt är och vad europakommissionen egentligen har för betydelse. Kort historik År 1951 bildades den Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) som ett utflöde utav den så kallade Schuman-deklarationen följdes EKSG av Romfördraget vilket innebar skapandet utav Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEG). EEG var en tullunion som skulle upprätta en gemensam marknad, vidare innebar detta att det skapades ett ministerråd, det som idag är Europaparlamentet, domstolen och kommissionen. Vidare bildades även den Europeiska atomenergigemenskapen för att samarbeta på atomenergins område. Dessa tre gemenskaper slogs ihop 1967 och blev då Europeiska gemenskapen antogs den Europeiska Enhetsakten vilket ledde till skapandet av den inre marknaden. År 1993 trädde Masstrichtfördraget i kraft vilket kanske är ett utav de viktigaste fördragen genom EU: s historia. I o m detta blev EG, EU, grunden för EMU lades, man började samarbeta på säkerhetsområdet samt man införde ett unionsmedborgarskap trädde till sist Lisssabonfördraget i kraft vilket medförde vissa förändringar av Unionen. Man har numera två fördrag plus en rättighetsstadga om grundläggande rättigheter, vidare har man en utrikesrepresentant och en.

4 Institutioner Europeiska Rådet Detta är det högsta politiska organet inom Unionen och består utav medlemsstaternas regeringschefer och beslutar framförallt genom koncensus. Vanligtvis tar ER endast vägledande beslut men har ibland formell makt, till exempel gällande GUSP. Ministerrådet Består utav ministrar från medlemsstaterna. Den minister som är ansvarig för det ämnet som ska diskuteras är den som deltar. Ministerrådet har stor politisk och lagstiftande makt. Har i vissa frågor delad makt med Europaparlamentet. Europakommissionen Fungerar i viss mån som en regering och har fyra funktioner: Initiativtagande, övervakande, Verkställande och företrädande. Europakommissionen har i princip förslagsmonopol. De ska också se till så att medlemsstaterna följer EU-lagstiftningen. EU-domstolen Domstolens uppgift är att se till att fördragen och EU-bestämmelser följs och har. Domstolen har vidare en ensamrätt på tolkning utav EU-lagstiftning och hur den ska följas. Detta sker bland annat genom förhandsavgörande, där EU domstolen på en inhemsk domstols begäran berättar för den inhemska domstolen hur regleringen ska tolkas, vilket är bindande för den inhemska domstolen. Under vissa omständigheter måste en inhemsk domstol begära förhandsavgörande. Vidare har domstolen rätt att pröva om en lagstiftningsåtgärd är korrekt. Vidare kan man döma en medlemsstat begått ett fördragsbrott. Europaparlamentet Europaparlamentet består utav ledamöter från alla medlemsstater som väljs vid val vart 5 år. Besluten fattas med absolut majoritet vilket innebär att mer än hälften av de röstande ska stå bakom beslutet (en avstådd röst innebär alltså i praktiken ett nej). Inom de flesta områden har parlamentet medbeslutanderätt tillsammans med rådet, t.ex. gällande budget och miljöpolitik. Vidare har EP viss kontrollmakt och har möjlighet att misstroendeförklara hela kommissionen. Viktiga principer EU bygger på ett flertal principer om hur unionen ska styras dessa är kortfattat: Legalitetsprincipen: EU får bara fatta beslut inom ramen för den makt de blivit tilldelad utav medlemsstaterna, detta betyder att EU inte kan ta sig mer makt än vad fördraget säger. Lojalitetsprincipen: Innebär dels att medlemsstaterna och EU:s institutioner ska arbeta tillsammans samt att medlemsstaterna ska uppfylla de förpliktelser EU-rätten ger dem. Subsidiaritetsprincipen: Beslut ska fattas på lägsta möjliga effektiva nivå Europarättens företräde: Europadomstolen har slagit fast att europarättsliga regler har företräde framför nationell rätt. Detta skedde i det klassiska rättsfallet Costa mot ENEL. EU-domstolen har vidare påpekat att detta även gäller grundlagar och författningar. Inre marknaden: Är medlemsstaternas territorium där det ska råda fri rörlighet för Varor, tjänster, kapital och personer. Vidare föreligger en tullunion vilket innebär att det inte finns några tullar mellan länderna (dock mot övriga världen) Förordningar och direktivs verkan Proportionalitetsprincipen: En åtgärd unionen vidtar får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att nå de mål föredragen medger. Likabehandlingsprincipen: Medlemsstaterna får inte diskriminera EU:s medborgare på grunder utav nationalitetsskäl. Områden att besluta inom När det gäller EU:s möjligheter att besluta i olika frågor så är det uppdelat på olika områden, närmare bestämt tre stycken. (Se bild). Dessa brukar kallas för där EU har exklusiv kompetens, delad kompetens och kompetens att företa handlingar för att stödja, samordna eller komplettera. Exklusiv befogenhet har EU rörande tullunionen, EMU med flera. Delad kompetens med medlemstaterna har EU inom den inre marknaden och jordbrukspolitiken. Med delad kompetens menas att en medlemsstat har rätt att besluta inom ett visst område så länge EU inte använt sin rät inom samma område. Delad kompetens är det som råder i de flesta områden. Man skiljer på primärrätt och sekundärrätt. Primärrätten består bland annat utav fördragen medan sekundärrätten består utav förordningar och direktiv. När det gäller bestämmelser inom EU talar man ofta om att de har direkt och indirekt effekt. Direkt effekt innebär att bestämmelsen kan åberopas utav en enskild, ofta då det handlar om rättigheter och skyldigheter. Vidare talar man om indirekt effekt. Detta innebär att en inhemsk bestämmelse ska tolkas i enlighet med EU-bestämmelser. Vad händer om svensk lagstiftning inte följer EU Med tanke på EU-rättens företräde ska egentligen en svensk domstol inte tillämpa svenska regleringar som strider mot EU-rätten. Vidare kan kommissionen föra en så kallad fördragsbrottstalan mot Sverige vilket kan leda till vite. De vanligaste rättsakterna är förordningar och direktiv. Förordningar anses oftast ha direkt effekt. Vidare har EU-domstolen konstaterat att fördragens bestämmelser kan ah direkt effekt bestämmelser kan ha direkt effekt. Direktiv har framförallt indirekt effekt men kan under särskilda omständigheter få direkt effekt.

5 Åtta år med Alliansen Ur ett möjligt förstagångsväljarperspektiv Det måste bli en borgerlig valseger i september ( ) Vid nästa riksdagsval har socialdemokraterna styrt i tolv år på raken. Och tack, det räcker. skrev PJ Anders Linder i SVD den 30 maj Jag kom själv inte ihåg mycket av det, valet Jag var bara 12 år men jag minns glädjen och ordet som upprepades om och om igen, maktskifte. Valet 2010 kommer jag ihåg lite mer av, det var mer än lättnad än en glädje. De hade lyckats igen, pust. Om mindre än ett år är det val och frågan är vad Alliansen har åstadkommit de senaste åtta åren. Det är ett val med många förstagångsväljande 90-talister, vi som inte minns hur det var innan valet Vi som var barn då. Vi som inte minns hur det var när man hänvisades till en vårdcentral och inte hade möjligheten att byta. För många förstagångsväljare är det fria vårdvalet en självklarhet och de som är insatta i politiken anser att det är bland de viktigaste vårdfrågorna som Alliansen med Göran Hägglund i egenskap av socialminister genomfört. Apoteksmonopolets avskaffande år 2009 är en annan sak: det som många förstagångsväljare kanske inte tycker är den viktigaste frågan men som är viktig nog att ta upp. Sverige var ett av de sista länderna i världen med att avskaffa det statliga apoteksmonopolet. Flexiblare öppettider, förbättrad service, ökande av småföretaganden var några av de argumenten till avskaffandet. Det dock mest relevanta argumentet för förstagångsväljarna är att det blivit en större tillgänglighet och att det idag har etablerats mer än 300 nya apotek på marknaden. Att man även kan köpa receptfria läkemedel, såsom Alvedon och nässpray, i vanliga butiker är nog framför allt viktigt då förkylningen är framme. Det som lockar och intresserar förstagångsväljarna mycket mer än vården är arbete. De flesta känner till Alliansens slogan, Det ska löna sig att arbeta: den slogan som Alliansen metodiskt printat in i det svenska folket. Men vad har Alliansen gjort rent konkret? Som många vet har det bland annat blivit mycket lättare att starta egna företag genom att man har tagit bort krångliga regler att och infört jobbskatteavdrag. Men det finns även andra viktiga saker som till exempel det återinförda ROT- och nyinförda RUT-avdragen och som har lett till att många nya företag, till exempel städföretag, kunnat etablera sig på arbetsmarknaden. Det har aldrig varit billigare att få sina fönster putsade! På just ungdomsplanet, det som nog är det mest intressanta för förstagångsväljarna har Alliansen halverat arbetsgivaravgiften för den som anställer personer under 26 år och infört en jobbgaranti hos unga där man fokuserar på praktik och möjlighet till starta-egetbidrag. Arbete hänger ihop med utbildning och där har det hänt mycket.2009 röstades det in en ny gymnasiereform, dvs den största skolreformen på 171 år. Det är en gymnasiereform som har väckt mycket känslor hos förstagångsväljarna som är bland de första att uppleva den. Den nya gymnasiereformen har inneburit nya program, de så kallade högskoleförberedande och yrkesförberedande, en del omgjorda kurser och ett nytt betygssystem från A-F för att uppnå en mer likvärdig skola. Målet var en skolreform med tydligare riktlinjer som ska förbereda eleverna för det kommande arbetslivet eller studier. Det har även skett förändringar i grundskolan, även där med ett betygsystem från A-F från årskurs 6 men också nationella prov från årskurs 3. En kul kuriosa är att Alliansen även infört RUT-avdrag på läxläsning, både på grund och gymnasieskolan. För många förstagångsväljare är skolan en av de faktorer som orsakar stress och press och de flesta är väl medvetna om den psykiska ohälsan hos unga. Med detta i åtanke har Alliansen framför allt satsat på barn- och ungdomspsykiatrin men även på äldrevården. Lika viktigt som att känna sig trygg med vården är det att vara trygg i vintermörkret. Efter en intensiv pluggkväll med vänner är det inte alltid så kul att gå hem sent på kvällen, många kan tycka att det till och med är obehagligt. Därav en rad satsningar inom rättsväsendet på att människor ska känna sig tryggare. Man har till exempel valt att satsa på fler poliser och levde år 2010 upp till löftet om poliser. Förutom detta har man även valt att ta större krafttag mot den organiserade brottsligheten. En annan viktig åtgärd som kanske för många är en självklarhet att grooming, det vill säga att ta kontakt med barn i sexuellt syfte har blivit olagligt. Mer specifikt handlar grooming om att om en person väljer att ta kontakt med ett barn under 15 år där syftet är sex och även försöker se till så att barnet och personen ses så kan man straffas även om personen ifråga inte faktiskt gjort själva brottet. För att förebygga brott har man också infört det så kallade föräldrastöd genom bättre samverkan, fler mötesplatser och fler aktörer med utbildning. Men den sak som de allra flesta förknippar Alliansens politik, gamla som unga är de stora skattesänkningarna. Enligt politikerfakta har skatteintäkterna ökat till 1570,2 miljarder under år 2012, vilket är en ökning med 156,7 miljarder sedan Den gamla myten om att skattesänkningar leder till sämre välfärd kan därmed tas död på. Dessutom har Sveriges statsskuld, trots en svår lågkonjunktur har sjunkit från 40 procent till 38 procent av BNP. Förstagångsväljarna har ett intressant val framför sig. De ska vara med och påverka Sverige. Frågan är om Alliansen har gjort tillräckligt på de åtta åren för att de ska förtjäna förstagångsväljarnas röst. Det är cirka 1 år kvar till valet och mycket kan hända. Det enda man med säkerhet kan veta är att Alliansen med sin politik satt spår i det svenska samhället. Johanna Patricius

6 Detta är uppgifter av endast ceremoniell karaktär som skulle stärka monarkin, och Sveriges image genom att statschefen blir en tydligare och synligare ceremoniell ledare för vårt rike. Några för oss närliggande konstitutionella monarkier där tidigare nämnda uppgifter tillhör statschefens ansvar är Norge, Danmark och Storbrittanien. I dessa länder har monarkin ett starkt stöd i den egna folkopinionen, detta just för att monarken i dessa länder är en tydlig ceremoniell bild och ledare för nationen, nationellt som internationellt. Detta faktum bidrager ytterligare till att stärka åsikten om att Sverige bör överväga snarlika reformer. I samband med flodvågskatastrofen i Indiska oceanen år 2004 framförde Kungen ett tal till folket där han på ett mycket personligt sätt beskrev sig själv som en kännande människa som mer än allt annat vill ge värme och trygghet åt de drabbade. Detta tal är ett tydligt exempel på hur monarkins roll bör se ut i vårt moderna Sverige: Bortom riksdagens partipolitik skall en kännande kung eller drottning finnas. En monark som oberoende av regeringens politiska färg skall vara en samlande och stöttande ceremoniell ledare för det Svenska folket. Oliver Eriksson Hänt i KDU KDU fortsätter i vanlig ordning att vara ett aktivt förbund med ambition om att visa Sveriges unga att det endast finns ett borgerligt alternativ! Monarkins roll i det moderna Sverige Monarkin i Sverige är så pass gammal att dess instiftande faller samman med det diffusa framträdandet av vårt land som självständigt landområde. Vi unga kristdemokrater anser att monarkin i sin konstitutionella form med många argument kan stödjas och satsas på. Från att i sekler ha varit en absolut monarki med ett kungligt envälde har den svenske monarken alltsedan väckandet av frihetstidens och upplysningens tankegångar fått se sin politiska makt krympa. Riket har, sakta men säkert, blivit en demokrati med parlamentarism och allmän rösträtt. Det kungliga enväldet avslutades formellt genom 1809 års regeringsform, men statschefen förlorade sina sista politiska befogenheter först vid första världskrigets slut, i och med införandet av parlamentarismen. Den välkända Borggårdskrisen 1914 anses av historiker vara det sista reella maktutövandet från Sveriges tron. Sveriges demokratisering som sådan är självfallet okränkbar. Annat vill vi i KDU säga om de reformer gällande monarkin som genomfördes med 1974 års regeringsform. Genom denna blev statschefens befogenheter och uppgifter starkt begränsade, alltför starkt begränsade. Den svenska monarkin blev blott dekorativ, och knappt värd att kallas ceremoniell. Inte en enda plym är kvar av den gamla kungamakten! Sades av Olof Palme på en samtida SSU-kongress, vilket kanske mer än allt annat visar vilka krafter och viljor som låg bakom just dessa reformer. Sanningen är dock den att de uppgifter som fråntogs statschefen genom RF 1974 tveksamt kan kallas politiska. Vår ståndpunkt som unga kristdemokrater är tydlig i monarkifrågan är tydlig: Vi vill inte utöka kungens politiska makt, utan stärka hans ceremoniella roll. Motfrågan blir då självklart vad KDU egentligen vill, och om våra åsikter går att förena med vårt moderna samhälle: Vi unga kristdemokrater menar på att kungen skall utse statsministern, vara överbefälhavare för försvarsmakten, godkänna av riksdagen framröstade nya lagar samt dela ut de svenska statsordnarna. I Göteborgs distrikt har ett lokalt värvarfenomen uppstått i form av kampanjansvarig Michael Bossen, under vars regi kampanj efter kampanj har genomförts. Dessa kampanjer har både riktat sig till enskilda gymnasier som stadens gator och torg i allmänhet. Det ryktas om att tidigare nämnda Michael har som mål att knipa tronen i KDU:s värvarliga. Oliver Eriksson På moderpartiets riksting september närvarade självklart flertalet representanter från ungdomsförbundet. Enligt sociala medier följde även många medlemmar rikstinget via webb-tv. KDU:s prioriteringsfrågor under detta riksting var rättvisa straff, höjda försvarsanslag och tydligare familjepolitik. Förbundsstyrelseledamoten Martin Hallander blev något av en lokal snackis efter ett slipat brandtal i talarstolen, som fick stående ovationer av mången kristdemokrat. Semifinalomgången i Weimers cup har även den gått av stapeln. Distrikten Göteborg och Södermanland samt Stockholm och Jönköping mötte under en rafflande värvaromgång varandra i en hård kamp om vem som kunde övertyga flest unga i sitt distrikt. Segrande ur denna batalj gick till slut Stockholms och Göteborgs distrikt, och dessa möter nu varandra i finalomgången vecka 43.

7 Sara På väg hem efter två skoldebatter i Kungsbacka om jobb och bostäder. Kul med engagerade elever! #kbapol twinstawall Thomas Inne på 700:e timmen av diskussion om EU-politiskt manifest ;) Snart blir det mat! #eu #svpol #kdu Martin Jag vet inte vad som är mest bisarrt, att någon anmäler att man blivit blockad på ett instagramkonto, eller att medie skriver om det? #svpol Sara Idag har listan till Europaparlamentsvalet lanserats. Jag är oerhört tacksam över att ha föreslagits på plats 6 på valsedeln. #euval Martin Zlatan och jag, vi är från sammmmaaa staaaaad!!!!! heja Svärije Sara På väg till Skövde för att kampanja och förhoppningsvis starta KDU Martin Borde inte tv-licensen döpas om till internetskatt? Någon? Sara Undrar om Löfven & Reinfeldt har samma klädkonsult, vet att man brukar ha blå eller röd slips, men lila - det är ju typ som båda #pldebatt Christian Jag är en stridshingst. Haha, han är för skön vår statsminister. #stridshingst Christian Skriver om hårdare straff i senaste numret av Liv och rätt: Problem med rättvisan i rättspolitiken #svpol #juridik @KDUSverige min första skolkampanj. SJUKT NÖJD. Ge mig mer! #värvasverige Hugo Förbundsstyrelsemötet över. Nu blir det poesi. #KDU13 Felicia På väg till Jönköping. Sen. Men på gång. SJ, SJ gamle vän... Kalle Lämnar Uppsala efter planering inför Maurice Forslund, rättspolitisk talesperson, om vikten av effektivare polisarbete i kampen mot brottsligheten.http://korta.nu/ kdueffktivarepoliser #svpol Sofi Tror att #kdusthlm vinner över Jönköping i Weimerscup! Över 30personer värvade denna vecka so #kdusthlmftw Mimmi Nu Tio år med Reinfeldt. Mest fascinerad över hittills: hur biffig Borg är #svpol

8 Numrets KDU-profil Numrets KDU-profil Sofi Haack. En glad gotlänning som är bosatt i Stockholm. Du är ny ombudsman för KDU Stockholm. Berätta! Jag började som ombudsman för nya distriktet KDU Stockholm den första september. Det kan vara världens bästa jobb och jag har så kul! Jag får vara med och göra KDU Stockholm till det största och bästa distriktet. Vi jobbar hårt med att vara aktiva och erbjuda våra medlemmar massvis av aktiviteter. Stockholm skall bli blåare och det jobbar vi stenhårt med. Jag har superkul på jobbet och äran att arbeta med Stockholms distriktstyrelse. Jag ångrar inte en sekund att jag började jobba åt KDU Stockholm. Det ryktas om att du varit gammal MUF:are. Vad var det som fick dig att gå över till världens bästa ungdomsförbund? Det som först fick mig intresserad av KDU är synen på staten, den skiljer sig mycket ifrån de andra ungdomsförbunden. Jag är i allmänhet väldigt negativ till den stora välfärdsstaten och gillade direkt KDUs syn på hur vi bygger ett bättre, tryggare samhälle genom att flytta makten från staten, och ge familjerna/individerna mer frihet att själva fatta beslut i hur de vill leva. Ett samhälle som byggs underifrån. Jag blev även såld på KDUs lag och ordnings politik, där rättvisa och eget ansvar är ett genomgående tema, något som jag gillar skarpt. Överlag är KDUs politik bäst enkelt för vi vågar stå för vad vi tycker och har en tydlig borgerlig profil som jag verkligen tror på. Du pluggar även till lärare. Vilken skolfråga tycker du är viktigast att KDU driver? Det behövs mer ordning och reda i skolan. Skolan är idag en plats där allt annat än studiero existerar. Personligen skulle jag gärna se ordning och uppförande i betyg. Samt tidigare betyg för att enklare fånga upp elever på glid. Sen skall vi återförstatliga skolan, av många skäl. Jag tror att lärare behöver mer befogenheter och inte att glömma, högre löner! Till sist, du var ju med och startade upp KDU Gotland. Har du några planer på att fortsätta engagera dig där eller tänker du fokusera på Stockholm? Tyvärr inte, mitt liv (boende, skola, arbete) är i Stockholm så det kommer bli oerhört svårt för mig att vara tillräckligt aktiv på ön som jag skulle önska. I och med jobbet för KDU Stockholm kommer och skall all min tid läggas här i Stockholm. Sofifakta Namn: Sofi Haack Familj: Mamma, pappa och syster Sysselsättning: Pluggar till gymnasielärare på Stockholms universitet och är ombudsman för KDU Stockholm. Politiska uppdrag: Distriktordförande för KDU Gotland Förebild: Beyoncé - Hon är framgångrik, snygg, mamma och fru, what s not to love? Visste du att: Jag lyssnar nästan uteslutande på musik som man förknippar med tolvåriga tjejer (typ Justin Bieber, One direction, Robin Stjernberg, Eric Saade osv) helt enkelt för att sån musik är bäst.

NY FRAMTIDno: 2 2013. Ordförande har ordet s. 4. Nummrets KDU:are Borhan Bajati s. 6 Migrationsminister Tobias Billström i blåsväder s.

NY FRAMTIDno: 2 2013. Ordförande har ordet s. 4. Nummrets KDU:are Borhan Bajati s. 6 Migrationsminister Tobias Billström i blåsväder s. NY FRAMTIDno: 2 2013 Nummrets KDU:are Borhan Bajati s. 6 Migrationsminister Tobias Billström i blåsväder s. 6 Porträtt av avgående försbundsordförande Aron Modig s. 10 Ordförande har ordet s. 4 Ledare

Läs mer

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen Därför demokrati Studiematerial från riksdagen 2 Därför demokrati Riksdagens uppgifter Riksdagen ska representera människorna i Sverige. Riksdagen fattar beslut om lagar, oftast på förslag från regeringen.

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas huvudfråga. Vilka olikheter i retoriken? Likheter?

Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas huvudfråga. Vilka olikheter i retoriken? Likheter? Johannes Karlsson Linköpings Universitet Uppsats, 7.5 HP Statsvetenskap 2, HT 2013 Handledare: Ester Andreasson Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas

Läs mer

Handlingsprogram Antaget vid riksmötet 2012

Handlingsprogram Antaget vid riksmötet 2012 Handlingsprogram Antaget vid riksmötet 2012 Innehåll Ideologi 2 Demokrati 5 Familj och civilsamhälle 7 Ekonomi 9 Arbetsmarknad 11 Rättspolitik 13 Utbildning 16 Sjukvård och hälsa 20 Utrikespolitik 22 Socialpolitik

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen Europa. Kunskapsmagasinet för unga Europeiska unionen Detta kunskapsmagasin tillsammans med en lärarhandledning finns på internet: http://europa.eu/teachers-corner/index_sv.htm bookshop.europa.eu Europeiska

Läs mer

NR 62. November 2010. Efter valet

NR 62. November 2010. Efter valet - BLADET NR 62 November 2010 Efter valet 2 -BLADET - BLADET BLADET NR 62 November 2010 Efter valet Från Angered till riksdagen Höstterminen på FiA har naturligtvis präglats av valet. De båda allmänna kurserna

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

VÄGEN TILL. Europas bästa. Så påverkar vi

VÄGEN TILL. Europas bästa. Så påverkar vi VÄGEN TILL Europas bästa företagarklimat Så påverkar vi INNEHÅLL 03. Så påverkar vi Ledare av Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna. 04. FYRA åtgärder toppar vår agenda Vi listar de allra viktigaste

Läs mer

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom 22 Vad är EU? EU är en union (Europeiska Unionen) med 27 demokratiska medlemsländer. Unionens mål är att medlemsländerna och de 495 miljoner invånarna i EU ska få fred, välstånd, frihet och säkerhet. EU

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #1 2014 En moderat skolresa ETT SKOLPOLITISKT TEMANUMMER AV MODERATERNA I ÖSTERGÖTLAND

en tidning från nya moderaterna i östergötland #1 2014 En moderat skolresa ETT SKOLPOLITISKT TEMANUMMER AV MODERATERNA I ÖSTERGÖTLAND om en tidning från nya moderaterna i östergötland #1 2014 En moderat skolresa ETT SKOLPOLITISKT TEMANUMMER AV MODERATERNA I ÖSTERGÖTLAND #1 2014 ALLA BEHÖVS om LEDARE En skola på rätt väg Den här tidningen

Läs mer

EUROPA KALLAR 2/09. Tuff test för hetaste EU-vännen. EU stöder svensk whisky SÅ LOBBAR DU BÄST I BRYSSEL DET VÅRAS FÖR EURON I SVERIGE

EUROPA KALLAR 2/09. Tuff test för hetaste EU-vännen. EU stöder svensk whisky SÅ LOBBAR DU BÄST I BRYSSEL DET VÅRAS FÖR EURON I SVERIGE 2/09 En tidning från PricewaterhouseCoopers för stora internationella företag och organisationer TEMA EUROPEISKA UNIONEN EU stöder svensk whisky SÅ LOBBAR DU BÄST I BRYSSEL DET VÅRAS FÖR EURON I SVERIGE

Läs mer

Brev till styrelsen om konferens 2013 med ordförandena i föreningarna

Brev till styrelsen om konferens 2013 med ordförandena i föreningarna 3/2012 Nämndemännens Riksförbund NRF Utgåva nr 143 sedan starten 1977 18 oktober 2012 Det är självklart ibland mycket svårt att döma, därför är resonemangen med andra i en nämnd, inte minst nämndemän,

Läs mer

SAKPOLITISKT PROGRAM 2011. Centerpartiets ungdomsförbund

SAKPOLITISKT PROGRAM 2011. Centerpartiets ungdomsförbund SAKPOLITISKT PROGRAM 2011 Centerpartiets ungdomsförbund 5 10 15 1. Demokrati Det finns olika sätt att lösa gemensamma problem. För oss i Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) är demokrati det enda acceptabla.

Läs mer

VI TAR DEBATTEN OM FRAMTIDENS EUROPA SVENSKA RÖSTER OM VÅR KONTINENTS GEMENSAMMA UTMANINGAR

VI TAR DEBATTEN OM FRAMTIDENS EUROPA SVENSKA RÖSTER OM VÅR KONTINENTS GEMENSAMMA UTMANINGAR VI TAR DEBATTEN OM FRAMTIDENS EUROPA SVENSKA RÖSTER OM VÅR KONTINENTS GEMENSAMMA UTMANINGAR FÖRORD Europa och EU har under senare år upplevt ständigt pågående kriser. Uttryck som ekonomisk kris, skuldkris,

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

Vem står upp för kvinnors rättigheter?

Vem står upp för kvinnors rättigheter? Vem står upp för kvinnors rättigheter? Sveriges Kvinnolobby granskar EU-kandidaterna M Marita Ulvskog (S) Gunnar Hökmark (M) Isabella Lövin (MP) Malin Björk (V) Marit Paulsen (FP) Kent Johansson (C) Lars

Läs mer

BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare. 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14

BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare. 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14 År 2006 nu över 570 000 läsare BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14 30 procent Skyhög arbetslöshet bland ungdomar och

Läs mer

handlingsplan för narkotikapolitiken 2006 2010

handlingsplan för narkotikapolitiken 2006 2010 Första sidan ur regeringens handlingsplan för narkotikapolitiken 2006 2010 Handlingsplanen för narkotikapolitiken slår fast att det långsiktiga förebyggande arbetet för att få ett samhälle fritt från narkotika

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

ELEVK ÅRER GÖR SKOL AN BÄT TRE

ELEVK ÅRER GÖR SKOL AN BÄT TRE ELEVK ÅRER GÖR SKOL AN BÄT TRE ELEVKÅRER GÖR SKOLAN BÄTTRE I alla delar av samhället finns det någon som försöker påverka de beslut som fattas. Fackförbund, branschorganisationer, pr-byråer, lobbyister,

Läs mer

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE NR 1. 2006

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE NR 1. 2006 intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE NR 1. 2006 NR 1. 2006 INTRA 1 06 1 Det hänger på personalen 80 procent av dem som får insatser enligt LSS har en utvecklingsstörning.

Läs mer

I detta nummer... Vi ska vinna slaget om välfärden. 7 Samverkan. 6 Verksamhetsplan. 3 Budget för 2012. 4 Partistämma 2012

I detta nummer... Vi ska vinna slaget om välfärden. 7 Samverkan. 6 Verksamhetsplan. 3 Budget för 2012. 4 Partistämma 2012 Ledare Blå Skåne Vi ska vinna slaget om välfärden Denna period då senhösten är på väg att övergå i ren vinter, är en hektisk period. Inte minst för oss Moderater, då vi har haft vår partistämma. En del

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

Hattresan en berättelse och 25 förslag

Hattresan en berättelse och 25 förslag Hattresan en berättelse och 25 förslag Hattresan - från Ramvi Så var det äntligen dags för Hattresan, att få ge mig ut i Centersverige, möta intresserade medlemmar och diskutera mina tankar om hur en varm,

Läs mer

Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv

Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv Denna undersökning har beställts av generaldirektoratet för rättsliga frågor och samordnats av generaldirektoratet för kommunikation. Detta dokument speglar

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer