Att skapa transnationella nätverk som stöd för demokrati och för ett aktivt medborgarskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att skapa transnationella nätverk som stöd för demokrati och för ett aktivt medborgarskap"

Transkript

1 Under hösten/vintern 2007/08 sjösatte CFL ett kunskapsbildningsarbete med inriktning mot att ta fram kunskap om hur man i folkbildningen skapar förutsättningar för att bygga transnationella nätverk som stöd för demokrati och aktivt medborgarskap. Sammanlagt tio organisationer i folkbildningen, folkhögskolor och studieförbundsavdelningar, fick medel att formulera projektidé, hitta transnationella projektpartners, hitta projektfinansiering och formulera projektansökan. Det är erfarenheterna från dessa försök som här sammanfattas till en kort handbok för den som själv vill bygga transnationella nätverk som stöd för ett utvidgat demokratiarbete. Att skapa transnationella nätverk som stöd för demokrati och för ett aktivt medborgarskap Ingemar Svensson Ett grundläggande uppdrag för folkbildningen är att stödja och stärka demokrati och aktivt medborgarskap i Sverige. Vi lever dock i en allt mer globaliserad värld där politiska och ekonomiska beslut i allt större utsträckning tas ovanför och utanför de demokratiska institutioner och den lagstiftning och demokratisk praxis som vi under lång tid har byggt upp, såväl i Sverige som i andra länder. Det finns också många som hävdaratt det i EU fattas fler och fler övergripande politiska och ekonomiska beslut som präglas av ett demokratiskt underskott. Den tradition av aktivt medborgarskap som vi har i de nordiska länderna, är på intet sätt självklar i stora delar av Europa, vilket också präglar själva EU. EU-kommissionen pekar dessutom själva och i allt fler sammanhang på vikten av att i vuxnas lärande stödja just aktivt medborgarskap och demokrati. Att bygga transnationella nätverk där vanliga medborgare kan mötas, förstå varandras kulturer och formulera gemensamma mål och arbetsmetoder för att stärka demokrati och medborgarskap, är en viktig del i denna strävan. Internet och det flexibla lärandet - inte minst den nätbaserade studiecirkeln och demokratiskt uppbyggda nätbaserade lärgemenskaper - ger nu nya möjligheter att med små kostnader bygga sådana transnationella nätverk. Där kan ett gemensamt lärande och ett delande av erfarenheter organiseras och utvecklas och för en modern folkbildning borde därför en sådan målsättning ha en hög prioritet. Under hösten/vintern 2007/08 sjösatte CFL ett kunskapsbildningsarbete med inriktning just mot att ta fram kunskap om hur man i folkbildningen skapar förutsättningar för att bygga den typ av transnationella nätverk som nämns ovan. Sammanlagt tio organisationer i folkbildningen, folkhögskolor och studieförbundsavdelningar, fick medel att formulera projektidé, hitta transnationella projektpartners, hitta projektfinansiering och formulera projektansökan. Det är erfarenheterna från dessa försök som vi här sammanfattar som stöd för den som själv vill bygga transnationella nätverk som stöd för ett utvidgat demokratiarbete. I inbjudan till det ovan refererade kunskapsbildningsarbetet gjordes inga begränsningar vad gäller geografi. Även om vi ovan skriver huvudsakligen utifrån ett europeiskt perspektiv fanns

2 självklart en öppenhet för transnationella nätverk även med utvecklingsländer. I denna artikel kommer vi dock huvudsakligen att ha fokus på europeiska nätverksbyggen med särskild inriktning på EU-länderna. Skälet är helt enkelt att hitta en rimlig avgränsning och att de försök som gjordes i kunskapsbildningsarbetet huvudsakligen hade inriktning på Europa och särskilt då på EU. Programdjungeln Att bygga transnationella nätverk kräver pengar. Även om man är inriktad på att använda nätet för kommunikation och flexibla former för det gemensamma lärandet, bör man naturligtvis ändå i ett sådant bygge, mötas i det fysiska rummet. Ett projekt kan vara en bra ingång och de projektprogram som finns betonar också vikten av att mötas hos varandra och vanligtvis är framför allt detta man får projektmedel för, att finansiera resor och uppehälle hos varandra. Projektfinansiering erbjuds från många håll, Svenska institutets Visbyprogram t ex, som är öppet för folkbildningen, stödjer främst samarbete och utbyte mellan Sverige och ett eller flera av följande länder: Ukraina, Vitryssland och Ryssland, se aspx Palmecentret har en stor projektverksamhet inriktad i dag mot Balkan och Mellanöstern, se EU erbjuder en uppsjö av olika program som på olika sätt kan stödjer vuxnas lärande och/eller aktivt medborgarskap och demokrati EU erbjuder en uppsjö av olika program som på olika sätt kan stödjer vuxnas lärande och/ eller aktivt medborgarskap och demokrati. De flesta förvaltas av EU-kommissionen i Bryssel och även om de utan tvekan kan erbjuda goda möjligheter går jag inte in på dem här. Man bör nog vara erfaren projekträv för att söka dessa alt. gå in i sådana projekt som partner till en mer erfaren organisation som åtar sig att koordinera projektet. Ansökningsdirektiven är ofta krångliga och svåra att tolka, ansökningarna skall skickas till Bryssel och man har ingen svensk myndighet att föra dialog med kring ansökningsformalia etc. Har man skaffat sig viss transnationell projektvana kan det dock löna sig att leta här eftersom flera av dessa program tidvis har svårt att finna avsättning för sina medel. Lifelong learning, Grundtvig och Nordplus I denna artikel kommer vi att hålla oss till EUs program för det livslånga lärandet och då särskilt det delprogram som kallas Grundtvig vilket, som man kan förstå av namnet, är särskilt inriktat mot vuxnas lärande och folkbildningen. Vi kommer också att ta upp Nordplus vuxen. Grundtvigprogrammet är ett EU-program med transnationell inriktning och omfattar alla EU-länder plus ansökarländer, medan Nordplus vuxen omfattar de nordiska länderna inklusive Färöarna och Grönland plus de baltiska. Även om vi inte tar upp det närmare i denna artikel, finns det ytterligare ett delprogram inom Lifelong Learning som definitivt kan vara av intresse för en del folkhögskolor, nämligen Leonardo da Vinci, som är Grudtvigs motsvarighet på yrkesutbildningsområdet. Se vidare på

3 internationella programkontorets hemsida under Program och stipendier Skälet till att vi väljer att fokusera på dessa program är att de utgör goda ingångar för den som är nybörjare och som tänker sig att skapa och koordinera transnationella nätverk. De administreras av Internationella programkontoret i Stockholm, vilket gör själva ansökningsförfarandet relativt enkelt och vilket också innebär möjligheter till stöd i olika former, chansen att få medel är relativt stor om man gör en bra ansökan och i fallet med Grundtvig, finns en karriärgång som är intressant. Koordinator eller bara deltagare? En viktig fråga att ställa sig inledningsvis är vilken ambition man har med sitt engagemang. Enklaste vägen om man är nybörjare är förvisso att kolla vilka organisationer ute i Europa som letar efter partners till sina projekt och att helt enkelt anmäla sitt intresse till den projektidé som intresserar en. Var hittar man då sådan information? Internationella programkontoret har länkar till olika databaser där man kan kolla vilka organisationer som söker partners. Man kan också sätta upp sig i dessa databaser som intresserad av att delta i ett projekt aspx Detta kan vara en bra ingång. Det är bra mycket enklare att låta någon annan göra grovjobbet med ansökan och med att få ihop partners till projektet. Men nackdelarna är också uppenbara. Det är tveklöst den om tar på sig att vara koordinator som formulerar projektets idé och inriktning, även om man i den rollen bör vara lyhörd gentemot intresserade partners, det är koordinatorn som får huvuddelen av projektmedlen, som kan bestämma vilken plattform som ska användas för kommunikationen. Den som är koordinator och som har skött sitt projekt bra, ligger dessutom bra till att få igenom fortsatta projekt när det första är slut. Nackdelarna är naturligtvis också uppenbara. Det är koordinatorn som har huvudansvaret för ekonomi och redovisning av hur projektmedlen har använts. För bara några år sedan var detta en mardröm då allt, ända ner till det minsta busskvitto, skulle redovisas för att man skulle få ut några pengar. I dag arbetar men i större utsträckning med schabloner och ekonomihanteringen är inte längre, på samma sätt, ett skäl att avstå från Koordinatorsrollen, men ekonomihanteringen är ändå så viktig (och definitivt när man arbetar med de mera avancerade delprogrammen i Grundtvig) att man skall ha någon ekonomiavdelning i sin organisation som har kompetens för uppgiften och som är införstådd med vad den innebär. En annan nackdel kan vara att man har ansvaret för att samordna ett antal partners med synnerligen skilda kulturer och uppfattningar om både det ena och det andra. Grundtvig partnerskap och Nordplus Vuxen De två program vi tänker prioritera i denna artikel är, som sagt, Grundtvig partnerskap och Nordplus vuxen. Skälen är flera. Båda dessa program hanteras av internationell programkontoret i Stockholm, de är lämpliga nybörjarprogram med relativt alt stor chans att få igenom en välgjord ansökan. Med Nordplus Vuxen förhåller det sig till och med så att man hittills haft svårt att göra av med tillgängliga projektmedel. Koordinerar man, med lyckat resultat, ett projekt inom något av dessa program, har man dessutom därefter goda chanser att få igenom mera omfattande projekt inom Grundtvigprogrammet. Man kan förledas att tro att om man har sökt och fått ett projekt inom Grundtvig, har man sedan fått sin tilldelning och sedan är det bra. Det kan då vara frestande att direkt söka ett mera omfattande projekt inom Grundtvigs multilaterala samarbetsprojekt eller Grundtvig nätverk där det finns mer projektpengar att hämta. Så fungerar det dock inte. Tvärt om är det så att chanserna att få igenom ett mera avancerat projekt är mycket större om man tidigare har visat sin kompetens i Grundtvig partnerskap. Skall man bygga transnationella nätverk som stöd för demokrati och aktivt medborgarskap är det vettigt att

4 ha ett längre perspektiv än bara ett par år och organisationer som har startat i det lilla och gjort bra ifrån sig, har därefter ofta inga svårigheter att hitta finansiering för ett mångårigt engagemang. En nackdel både med Grundtvig partnerskap och Nordplus Vuxen är naturligtvis att det inte handlar om några större pengar som man kan söka. Principen är här att man får pengar för att besöka varandra (resor och uppehälle) medan lönekostnader förväntas utgöra egeninsats. Ett Grundtvig partnerskapsprojekt får dessutom inte vara längre än två år. Projektidén Skall man ha en bra chans att lyckas få igenom en projektansökan skall man vara ute i god tid. Sista ansökningsdag för Grundtvig partnerskap liksom Nordplus Vuxen brukar vara runt mitten av februari mitten av mars och det är inte fel att börja förbereda sin ansökan tidigt på hösten, eller ännu hellre, våren innan. Det första man naturligtvis skall fundera över är vad man vill göra och att formulera sin projektidé. Viktigt här är att man noga läser vad Grundtvig alt Nordplus vill ha. En ansökan kan vara hur bra som helst och hur väl förberedd som helst, söker man för något annat än programmen efterfrågar, kommer man garanterat inte att få igenom sin ansökan. Man bör alltså börja med att lusläsa vad som står i programmens statuter! Har man nu målsättningen att med flexibelt lärande bygga nätverk som stöd för demokrati och aktivt medborgarskap bör man ju komma ihåg att man kan uppnå detta utan att ansökan explicit talar med dessa begrepp. En bra idé för att få grepp om vad som är en gångbar projektidé kan också vara att man kollar igenom genomförda projekt inom dessa program, naturligtvis inte för att kopiera utan för att få en uppfattning om form, omfattning, riktning etc. Att ha en klar och tydligt formulerad projektidé innan man går ut och hittar transnationella partners, är viktigt, i alla fall om man tänker sig att koordinera projektet. Självklart skall man lyssna på sina partners och vara villig att kompromissa så att alla känner sig delaktiga och att projektet verkligen är gemensamt, men man skall komma ihåg att kulturella skillnader, synen på lärande, särskilt på flexibelt lärande, liksom synen på demokrati är synnerligen varierande och, som vi ska se längre fram, kan en intresserad, kompetent och engagerad partner ha helt andra mål än vad en svensk folkbildare har. Men det är du som har tagit initiativet, som koordinerar och som ytterst bestämmer! Om du nu i stället väljer att göra det enklare för dig och ansluter dig till någon annan koordinators projektidé, får du naturligtvis vara beredd på att köpa den idé som erbjuds. Naturligtvis måste du också förankra projektet och projektets idé i din egen organisation, självklart hos ledningen och hos kollegor som du vill skall arbeta i projektet och inte minst, hos den som skall hantera ekonomin! Projektpartners Att hitta bra partners till ditt projekt är kanske det viktigaste av allt och här skall man lägga ner mycket tid och ansträngning. Även om det var vanligare för tio år sedan är det är fortfarande så att man dagarna innan ansökningstiden går ut, får propåer från intresserade organisationer som erbjuder sig som partners. Visst, har man riktig tur, kan det bli bra, men risken är stor att du kommer att sitta där med en sleeping partner som gärna reser runt i Europa och äter och dricker gott utan att i övrigt göra ett handtag i projektet alt. som försöker mjölka ut så mycket pengar som möjligt ur din budget. Det är, som sagt, svårt nog som det är, med kulturskillnader, skillnader i syn på vad demokrati är, vad lärande är, vad som är viktigt och mindre viktigt i ett projekt etc. för sådana skillnader finns och de är tveklöst en del av utmaningen och glädjen med att arbeta i transnationella projekt, men man ska noga välja vilka man vill ha med, helst möta dem på förhand, känna på

5 dem och kolla om de känner något engagemang för din projektidé, om de i övrigt är seriösa och om du tror att du kommer att trivas med dem de närmaste åren. Detta kräver mycket, av mod och mogenhet och av förmåga att tänka i nya banor. Och se upp då med dina fördomar, för de kommer ofta på skam! Ett lika stort misstag som att välja sleeping partners kan vara att välja bara sådana partners som delar dina värderingar och erfarenheter eller att välja sådana partners som kulturellt står dig närmast. Sådant ser den som skall ta ställning till din ansökan och risken finns att ansökan då ses som mindre intressant. Tänk på att hitta partners som representerar olika erfarenheter och som även representerar olika kompetenser. Självklart är det bra om de partners du söker har något slags gemensam referensram eller värdegrund, men är du men man ska noga välja vilka man vill ha med, helst möta dem på förhand, känna på dem och kolla om de känner något engagemang för din projektidé, om de i övrigt är seriösa och om du tror att du kommer att trivas med dem de närmaste åren folkhögskolemänniska t ex är det inte givet att bara söka partners bland folkhögskolor. Vi skulle nog vilja säga att det är ett vanligt misstag att göra så. Det är alldeles utmärkt att ha med en organisation som är duktig på utvärderingar, det kan vara utmärkt att ha med organisationer som (inom rimliga gränser) representerar olika pedagogiska kulturer. Det kan vara utmärkt att ha med en akademisk partner som kan bidra med ett teoretiskt perspektiv, det kan vara utmärkt att ha med någon som är duktig på webbpublicering och som kan ta hand om projektets gemensamma webb. En sådan kompetensbredd ska man poängtera i sin ansökan, för det är ett starkt argument. Du blir säkert även uppvaktad av privata företag som vill vara med. Fundera då först några varv på varför ett vinstdrivande företag vill vara med i ett partnerskapsprojekt av detta slag. Flexibelt lärande som stöd för transnationella demokratinätverk När det gäller flexibelt lärande kan det vara bra att veta att få organisationer ute i Europa har kommit så långt vad gäller nätbaserat samarbetslärande som man har gjort i svensk folkbildning. Många, inte minst i de forna östländerna och i ansökarländerna, är kvar i ett gammaldags e learningtänkande, men låt inte detta avskräcka dig, Sverige har hög status fortfarande på detta område och om man som svensk i internationella sammanhang pratar om den nätbaserade studiecirkeln och den nätbaserade lärgemenskapen, är det ofta så att man gärna lyssnar och gärna vill lära. Viktigt är då att både i projektidéformulering liksom i kontakterna med blivande partners, visa på vilket sätt flexibelt lärande kan användas som medel att skapa, fördjupa och utvidga nätverket. Hur den nätbaserade lärgemenskapen kan användas för projektets interna kommunikation och erfarenhetsutbyte, liksom för ett friare erfarenhetsutbyte mellan större grupper inbjudna ifrån de i projektet deltagande länderna. Hur om man som svensk i internationella sammanhang pratar om den nätbaserade studiecirkeln och den nätbaserade lärgemenskapen, är det ofta så att man gärna lyssnar och gärna vill lära den nätbaserade studiecirkeln kan användas för gemensamma studier kring demokratifrågor, kring hur man kan stärka ett aktivt medborgarskap, eller helt enkelt som en demokratiskapande form som kan användas i alla studier oavsett innehåll. Här är det viktigt att du också tydliggör vilka krav ett kollaborativt nätbaserat lärande ställer på ledarens och deltagarnas nätnärvaro och aktivitet. Är du koordinator driver du självklart att använda folkbildningsnätet som plattform i projektet. Folkbildningsnätet har vid det här laget använts i åtskilliga transnationella projekt, det

6 kostar inget att använda så länge vi pratar om projekt på denna nivå och i våra erfarenheter har det fungerat bra. Hur många partners och vilka? Hur många partners ska man ha och är det viktigt var de finns? I Grundtvig partnerskap sägs det tydligt att det ska vara minst tre partners från tre olika länder. Det är inte fel att hitta ytterligare en eller två partners, snarare stärker det ansökan. Man ska också komma ihåg att ha en geografisk spridning i projektet. Internationella programkontoret säger visserligen ingenting om vikten av denna spridning, men om du i detta program lämnar in en ansökan med partners i Danmark, Norge och Finland, då är dina chanser att få medel obefintliga (då ska du söka inom Nordplus Vuxen, mer om det längre fram). Rent allmänt är det bra att ha en fördelning mellan nord och syd och mellan gamla och Nya EU-länder och helst även ett ansökarland. Tänk dessutom på, när du letar partners att detta program särskilt riktar sig till små organisationer utan tidigare erfarenhet. För Nordplus Vuxen gäller att du måste ha minst en partner i något annat nordiskt land. Från och med 2008 kan man även välja partners i de baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen. Även om det rent formellt är OK att bara ha en partner är det att rekommendera, om man vill maximera sina chanser att få medel från Nordplus, att man i alla fall är sammanlagt tre parter i ett projekt. Här finns, som jag vet, inga särskilda preferenser vad gäller geografisk fördelning, även om jag gissar att det inte är fel att ha med en partner från ett baltiskt land. Hur hitta partners? Det är, som sagt, ytterligt viktigt att hitta rätt partners och att få till den bästa sammansättningen av partners. Men var hittar man dem? Det är ganska vanligt att man bygger sitt projekt på en eller flera internationella relationer som man redan har och kanske har haft sedan länge. Det kan vara, och är ofta, en bra bas, förutsatt att denna kontakt är intresserad av det förändringsarbete du vill arbeta med och förutsatt att man är intresserad av att arbeta med flexibelt lärande som form. Ett bra sätt att hitta goda internationella kontakter till ditt projekt kan också vara att fråga de folkbildare och/eller organisationer som har ett stort internationellt kontaktnät och som också är intresserade av flexibelt lärande. Man kan tänka att Internationella Programkontoret vore den bästa källan för sådan information, men tjänstemännen där är mycket angelägna om att markera att man inte kommer med några konkreta råd, vare sig vad gäller lämpliga partners, lämplig projektidé, eller lämpliga skrivningar i ansökan. Däremot kan man mycket väl släppa övergripande tips. Vilka partnerländer är underrepresenterade i svenska ansökningar, vilka idéområden är underrepresenterade i svenska ansökningar etc. Ett bra tips är att delta i de seminarier som IPK anordnar med jämna mellanrum och att där lyssna noga på vad som sägs. Av samma skäl bör man prenumerera på deras nyhetsbrev (se hemsidan). IPK kan däremot ge dig en viktig indirekt hjälp att hitta bra partners och framför allt att träffa och prata dig samman med dessa partners. Dels hittar man på hemsidan ett antal kontaktdatabaser där man kan registrera sig och söka efter intresserade partners, dels organiserar Grundtvigprogrammet med jämna mellanrum kontaktseminarier runt om i Europa, med olika idéfokus. Hit kan man åka, presentera sin idé för alla närvarande och preliminärt prata sig samman med intresserade. Har man en bra framförhållning och är ute i god tid kan man ansöka om stipendium för att delta vid ett sådant kontaktseminarium. Listor över kommande seminarier och information om hur man söker medel för att delta där, hittar du också på IPKs hemsida under Grudtvigprogrammet.

7 När du har kommit så långt att du har hittat de partners du vill ha med i projektet, eller i alla fall en kärna av partners, och har en klar projektidé att diskutera med dina partners, rekommenderar jag definitivt att du, och dina partners, ansöker om medel för ett förberedande möte. Chanserna att få pengar till ett sådant möte är ganska goda om man har kommit så långt och man slipper mycket stress, frustration och många besvikelser om man tillsammans i det fysiska rummet kan finslipa projektidé och projektplan och även formulera, eller i alla fall börja formulera, själva projektansökan. Se gärna till att ett sådant möte hålls flera månader innan ansökan skall vara inne. Även om allt verkar klart, kan mycket hända, en partner kan t ex av olika skäl falla bort och då måste du hitta en ny innan ansökan skall vara inne. Skall du vara koordinator är det viktigt att du förbereder dig väl. Du bjuder naturligtvis in till ett möte i Sverige, det är du som sätter ihop dagordningen och som leder förhandlingarna, men som sagt, med öppenhet och respekt för dina parters och deras idéer. Ett sådant förberedande möte ökar också chanserna att få igenom din projektansökan, dels naturligtvis eftersom den gemensamma ansöka från dig och dina partners blir bättre, men också eftersom detta är en signal till IPK att koordinatorn är en seriös organisation som varit ute i god tid och som har gjort ett ambitiöst och gott arbete. Inom Grundtvigprogrammet finns ytterligare en möjlighet att på plats skapa kontakt med tänkbara partners. Man kan ansöka om medel för att få delta i kurs eller konferens ute i Europa i upp till sex veckor. Se IPKs hemsida där du också hittar en databas över kommande kurser, konferenser och andra fortbildningsaktiviteter runt om i Europa. Motsvarande databas för partnersök och möjlighet till förberedande möte finns även i Nordplus vuxen. Se IPKs hemsida. Ansökan Ansökan till Grundtvig Partnerskap skickas, om du är koordinerande part, till Internationella Programkontoret i Stockholm, som också bedömer och beslutar om ansökan skall beviljas eller ej. Det är dock viktigt att komma ihåg att en kopia av ansökan även skall skickas in av respektive partner till deras nationella programkontor. Om så inte sker faller ansökan. Du och dina partners måste alltså vara överens om vad som skall stå i ansökan. Ansökan kan skrivas på svenska, engelska, eller på en kombination av dessa språk och rimligen skriver man väl ansökan på engelska. Vad gäller Norplus vuxen, så administreras det, som sagt, av IPK i Stockholm men ansökan skickas av koordinerande part till Nordplus kontor i Danmark som även fattar beslut. Ansökan kan skrivas på svenska, om inte någon av parterna kommer från baltikum, då den skrivs på engelska. När ansökan skall vara inne varierar år från år, men för Grudtvig partnerskap gällde 2008 den 15/2 och för Nordplus Vuxen den 21/4 (normalt tidigare). Är man väl överens med sina partners om skrivningarna är själva ansökan inte särskilt problematisk även om man vid första anblicken kan bli lätt svettig inför ansökningsblankettens 48 sidor. Som vi tidigare skrivit är det viktigt att varje part har sitt ansvarsområde i projektet. Förutom projektidé, projektplan och tidplan och budget är det viktigt att tydliggöra hur utvärdering skall ske och inte minst på vilket sätt projektets resultat skall spridas vidare. Får du din ansökan beviljad kan du räkna med att starta projektet ungefär ett halvår efter sista ansökningsdag. Lycka till! Är man väl överens med sina partners om skrivningarna är själva ansökan inte särskilt problematisk även om man vid första anblicken kan bli lätt svettig inför ansökningsblankettens 48 sidor

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige

Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige 2014-11-14 Rebecka Herdevall Kapacitetsuppbyggnad och gemensamma masterprogram i Sverige Capacity Building and Joint Master Degrees Kapacitetsuppbyggnad Capacity Building for Higher Education Rebecka Herdevall

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

27 nov 2014. Kerstin Hagblom EPALE. Electronic Platform for Adult Learning in Europe

27 nov 2014. Kerstin Hagblom EPALE. Electronic Platform for Adult Learning in Europe EPALE Electronic Platform for Adult Learning in Europe 27 nov 2014 Kerstin Hagblom 2 EPALE: http://ec.europa.eu/epale/ Webbplats för att samla stöd till vuxenutbildningsaktörer i Europa För vem? Den som

Läs mer

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats.

English Skandinaviska «Tillbaka till Kulturkontakt Nord. Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1. Grundläggande information 1.1. Ansökningens namn 1.2. En kort beskrivning 0/300 Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1.3. Planerat startdatum:

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 Flexibelt lärande, IT och demokrati Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 1. Inledning Under perioden augusti 2005 till november 2006 har ett projekt i syfte att pröva och utveckla en modell

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012

INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 INTERNATIONELLA AKTIVITETER PÅ GKH 2007-2012 2007 Comenius fortbildningsstipendium: Ursula S. Gullander på språkkurs i Málaga, Spanien SP05Int på studieresa till Rom 2008 Comenius fortbildningsstipendium:

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

ERASMUS+ UNG OCH AKTIV

ERASMUS+ UNG OCH AKTIV ERASMUS+ UNG OCH AKTIV Vendela Engblom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Andreea Maris KEKS 2007-2013 LLP Erasmus Grundtvig Leonardo etc. Int. Högre utbildning Erasmus Mundus Tempus Alfa

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2)

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2) Informationsmöte Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning (KA2) 10 och 14 februari 2014 Yrkeslärande Högre utbildning Vuxnas lärande i Erasmus + är allt lärande som vuxen = röd cirkel minus de

Läs mer

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap En hel värld väntar dig Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap Ersta Sköndal högskola 2015 0 INNEHÅLL Inledning..2 1. Minor Field Studies...3 2. Erasmus (Europa).4 3. Nordplus (Norden)...5

Läs mer

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012

Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Madelene Johansson Stockholm 27 jan 2012 Internationella programkontoret Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning främja svenskt deltagande i programmen analysera och sprida

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

Nordplus Högre Utbildning

Nordplus Högre Utbildning 2014-11-14 Katrin Lilliehöök Nordplus Högre Utbildning Möjligheter för utresande studenter Nordplus högre utbildning Studenter kan beviljas bidrag för 1-12 månaders heltidsstudier eller praktik i ett annat

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines

Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines ecdc. eu I. Inledning Sedan september 2011 används onlineansökningsformulär inom programmet Ung och Aktiv i Europa. Den projektansvarige som

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Europeiska unionens program för vuxenutbildning MOBILITET

Europeiska unionens program för vuxenutbildning MOBILITET Grundtvig Europeiska unionens program för vuxenutbildning MOBILITET Grundtvig Syftet med Grundtvigprogrammet är att bemöta den utbildningsutmaning som den åldrande befolkningen i Europa ställer och att

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande 1. PLE för livslångt lärande Västerås folkhögskola Projektledare Mathias Anbäcken e-postadress info@vfhsk.se Tel 021-14 07 05 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Idag styrs lärandet i våra folkhögskolekurser

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! - En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: det är glädjande att du har

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 VIKTIGT! Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant innan du fyller i ansökan! Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret.

Läs mer

La bella Italia på Fyrisskolan!

La bella Italia på Fyrisskolan! La bella Italia på Fyrisskolan! De kulturella inslagen bland eleverna på Fyrisskolan är stora. Personalens ambition är att ta vara på elevernas bakgrund och främja möten mellan olika kulturer genom språk,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Från idé till färdigt EU-projekt

Från idé till färdigt EU-projekt Från idé till färdigt EU-projekt Mats Johansson KanEnergi Sweden AB KanEnergi Sweden AB Kommittéarbete (SAVE, Altener, Thermie) Utvärderat ansökningar åt EU (Altener, FP4, FP5, FP6) Utvärderat genomfört

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Enkät till folkhögskola

Enkät till folkhögskola Enkät till folkhögskola Om användningen av informations- och kommunikationsteknik i inre arbete, utåtriktad information och och studieverksamhet Enkätens syfte och vad den handlar om Avsikten med enkäten

Läs mer

Att söka EU-pengar 1

Att söka EU-pengar 1 1 Att söka EU-pengar Varför söka EU-pengar? 2 Marknadsutveckling Kompetensutveckling Produktutveckling Samverkan Internationellt nätverk 3 EUs organisation Europaparlamentet - det folkvalda organet Ministerrådet

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Drömdeg För dig som är coach

Drömdeg För dig som är coach Drömdeg För dig som är coach innehåll Vad är Drömdeg? 3 Vad är min uppgift som Drömdegscoach? 3 Hur ansöker man om Drömdeg? 4 Att göra en projektplan 4 Att göra en tidsplan 5 Att göra en budget 6 Att redovisa

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning Förslag till stämman 2015 Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2015-03-23 Föreningens uppgift

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF Box 35, 370 42 Torhamn, tel 0457-818 81, 0708-10 18 50 info@skargardsborna.org, www.skargardsborna.

SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF Box 35, 370 42 Torhamn, tel 0457-818 81, 0708-10 18 50 info@skargardsborna.org, www.skargardsborna. SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND SRF Box 35, 370 42 Torhamn, tel 0457-818 81, 0708-10 18 50 info@skargardsborna.org, www.skargardsborna.org 2003-03-07 Preliminär rapport från E-SIN-mötet i Dublin, Irland 22 26

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

Grundläggande information

Grundläggande information Grundläggande information Att fylla i en ansökningsblankett Du måste fylla i alla fält i blanketten för att komma vidare till nästa sida. Ansökningen för Modulen stöd till nätverk: kortvarigt nätverksstöd

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 2014-11-26 Kunskap 2 Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 09:30 Registrering, frukostfika 10:00 Välkommen och introduktion Daniel Edquist enhetschef UHR 10:30 Floristernas yrkesråd,

Läs mer

Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk III samt förtydligande av roller i programmet.

Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk III samt förtydligande av roller i programmet. Anders Björck PM RIKTLINJER FÖR PROJEKTPAKET OCH PROJEKT. Datum 2009-01-2907-24 utkast till styrelsemöte 10/9 2009Fastlagd vid styrelsemöte 1/09 1 (5) Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Projektmaterial ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2014/2015

Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2014/2015 Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2014/2015 Syftet med våra stipendier är att möjliggöra och uppmuntra utbyte för studenter som är särskilt goda ambassadörer för

Läs mer

Projektfinans. Equal mot diskriminering i arbetslivet. Global Incentives Advisors. I detta nummer N OVEMBER 2003 N YHETSBREV 9

Projektfinans. Equal mot diskriminering i arbetslivet. Global Incentives Advisors. I detta nummer N OVEMBER 2003 N YHETSBREV 9 N OVEMBER 2003 N YHETSBREV 9 Projektfinans Global Incentives Advisors Equal mot i arbetslivet EU-programmet Equal handlar om att motverka, utslagning och ojämlikhet i arbetslivet. I mars 2004 planeras

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS)

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) 2012-10-12 FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) har nyligen genomfört en internationell utvärdering

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Internationell utblick

Internationell utblick 2014-11-14 Internationell utblick studier, praktik och arbete utomlands Nina Ahlroos Euroguidance Sweden Sambandet mobilitet - vägledning Europeiska unionens utvidgning har gett en ökad potential för rörlighet

Läs mer

Rapport - EU-program

Rapport - EU-program Dnr Kun 2011/213 Rapport - EU-program EU-medel som kan sökas av kultur- och fritidsnämndens verksamheter Ulla Eriksson 2011-11-14 2011-11-14 Dnr Kun 2011/213 Rapport EU-program Uppdraget Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Internationellt kulturutbyte

Internationellt kulturutbyte Sida 1 / 7 Internationellt kulturutbyte ANSÖKAN OM BIDRAG INOM BILD OCH FORM UTSTÄLLNINGAR OCH ARBETS- ELLER STUDIEVISTELSE I UTLANDET 1. UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska Förnamn*

Läs mer

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Målet med den socioekonomiska fonden Målet med den socioekonomiska fonden är att ge barn och ungdomar i Gullspångs kommun en bra start i livet. Syftet

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2012/2013 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar vi

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juni 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL Juni 2012 VETA MER OM EU EU:s klimatåtgärder Klimatförändringen är en av de viktigaste frågorna just nu och EU har tänkt omfatta energi- och klimatpaket med de ambitiösa målen för 2020. Man kallar det ClimateAction

Läs mer

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen 2015-04-16 Christina Jansson Internationalisering som utvecklingskraft Se och reflektera Utbyta metoder och arbetssätt Förändra Utveckla något

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Att söka pengar och att skapa en projektbudget

Att söka pengar och att skapa en projektbudget Att söka pengar och att skapa en projektbudget Samhällsentreprenör - 2013/2014 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar

Läs mer

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37 Grundläggande information och instruktioner Att fylla i ansökningsblanketten Ansökningsblanketten för modulen för stöd till residenscentra har fem sidor. Du måste fylla i alla fält på varje sida för att

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Rådgivning som tar världen till företagen

Rådgivning som tar världen till företagen Rådgivning som tar världen till företagen Vad är Enterprise Europe Network? Nätverk av regionala företagarorganisationer i EU:s alla medlemsländer, USA, Kina m.fl. Lanserades 2008 av EU-kommissionen Sammanslagning

Läs mer