CONNECT Nordica. Nätverk för affärs- och marknadsutveckling i Norden och Baltikum. 20 april 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CONNECT Nordica. Nätverk för affärs- och marknadsutveckling i Norden och Baltikum. 20 april 2001"

Transkript

1 CONNECT Nordica Nätverk för affärs- och marknadsutveckling i Norden och Baltikum 20 april 2001

2 Förord Målet för CONNECT är att underlätta nyföretagande genom frivilligt och aktivt mentorskap samt att förse främst snabbväxande företag med kompetens och kapital. Konkret betyder detta att CONNECT skall sammanföra innovatörer/forskare (inom både högteknologiområdet och andra områden med stor tillväxtpotential) med entreprenörer och förse dessa aktörer med de finansiella, tekniska och företagsutvecklande resurser de behöver för att lyckas. Aktörerna i nätverken är innovatörer/forskare, entreprenörer, riskkapitalföretag och privata investerare, professionella tjänsteföretag (advokat- och revisionsbyråer, marknads- och managementkonsulter samt banker och försäkringsbolag), storföretag och organisationer. Dessa aktörer har behov av naturliga gemensamma mötesplatser för att nya tillväxtföretag skall skapas och utvecklas på bästa möjliga sätt. Projektet som redovisas i denna rapport tar upp förslag på etablering av en plattform för samarbete mellan olika CONNECT-nätverk i Norden och Baltikum så att dessa på bästa sätt kan utvecklas och samverka sinsemellan till ökat stöd för entreprenören och företagen. Projektet har genomförts av en arbetsgrupp bestående av Örjan Isacson, CONNECT Sverige, Dorte Wiene, CONNECT Denmark, Kjell Hilde CONNECT Vest-Norge med assistans av Hans Andersson, Andersson & Melin AB, som sammanställt rapporten. Det är arbetsgruppens förhoppning att de framlagda synpunkterna och förslagen skall vinna beaktande inom de olika CONNECT-nätverken i Norden. Projektet har finansierats med medel från Nordisk Industrifond vars verksamhetsidé är att stärka det nordiska näringslivet, vilket mer konkret innebär att öka det nordiska näringslivets konkurrenskraft, stärka den nordiska näringskulturen och säkra en bärkraftig samhällsutveckling. Fondens målsättning är att Norden genom projekt, aktiviteter och samverkan blir föregångare i att utnyttja synergiskapande nätverk i innovationssystemet. Stockholm i april

3 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. CONNECT i Sverige, Danmark och Norge 4 3. CONNECT Nordica 4 4. Uppgifter och aktiviteter 7 5. Organisationsform 8 6. Bemanning och köp av tjänster 9 7. Finansiering Sammanfattning av förslag 13 Bilagor: 9. Stadgar för Stiftelsen CONNECT Nordica Stiftelseurkund 15 2

4 1. Bakgrund Det första CONNECT-nätverket i världen startades år 1985 vid University of California i San Diego (UCSD), på initiativ från det regionala näringslivet, med mål att få igång nya tillväxtföretag i regionen. CONNECT verksamheten i Sverige initierades i början av 1998 av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Verksamheten består idag av fem regionala nätverk (Stockholm, Uppsala, Väst, Skåne och Norr med noder i Luleå, Umeå och Sundsvall) samt av en nationell enhet, CONNECT Sverige, som styrs av en projektgrupp inom IVA. Ytterligare tre nätverk är under uppbyggnad, CONNECT Mälardalen, CONNECT Halland och CONNECT Sydost med noder i Kalmar, Ronneby/Karlskrona och Växjö. I april 2000 bildades CONNECT Denmark. Samma år i september startade också CONNECT Vest-Norge i Bergen sin verksamhet Därutöver pågår i Norge arbete med att etablera regionala nätverk i Oslo och Trondheim. Intresse finns även i Finland för att etablera CONNECT-nätverk. Det finns också planer på ett CONNECT Baltikum (Estland, Lettland och Litauen). Ett förstudie avseende förutsättningarna för att införa CONNECT programmen i Estland och Lettland har genomförts av CONNECT Sverige. Studien har lett till att projektstyrelsen för CONNECT Sverige beslutat gå vidare med projekt Baltikum. Inom något år kommer CONNECT-verksamhet att drivas i regionala nätverk i Norden och Baltikum. För att skapa största möjliga nytta för aktörerna i nätverken (innovatörer/forskare, entreprenörer, riskkapitalföretag och privata investerare, professionella tjänsteföretag, storföretag och organisationer) finns ett klart behov av samverkan i en gemensam CONNECT plattform för Norden och Baltikum. Under de senaste åren har också många internationella investerare och företag börjat intressera sig för Norden som en intressant region för utveckling av teknik och nya företag inom bl a IT, mobilt internet och bioteknik. En CONNECT plattform för Norden och Baltikum skulle kunna hjälpa till att svara upp mot detta intresse och skapa ökade förutsättningar för en starkare och snabbare tillväxt av nya internationella företag i regionen. En CONNECT plattform för Norden och Baltikum skulle också bidra till ökade affärsmöjligheter för företag i regionen samt ökat samarbete mellan universitet och högskolor. Målet med detta projekt är att ta fram beslutsunderlag för bildandet av en plattform, nedan kallad CONNECT Nordica, för samverkan mellan lokala/regionala och nationella CONNECT nätverk i Norden och Baltikum. 3

5 2. CONNECT i Sverige, Danmark och Norge CONNECT-verksamheten i Sverige, Danmark och Norge är organiserad på olika sätt. I Sverige finns idag fem fristående regionala nätverk som samarbetar i en nationell plattform, CONNECT Sverige. Den nationella plattformen drivs som ett projekt inom IVA av en projektgrupp och en projektstyrelse med representanter från de regionala nätverken. CONNECT Sverige ansvarar idag för större nationella aktiviteter som Finansieringsfora och Strategiska Parterskapsfora samt som en resurs för de regionala CONNECT organisationerna. I Danmark har man bildat ett CONNECT Denmark i Köpenhamn med uppgift att driva och utveckla CONNECT-konceptet i landet. Regional verksamhet samordnas och styrs från Köpenhamnskontoret. Norge har ett fristående nätverk i Bergen, CONNECT Vest-Norge. Ytterligare två nätverk är under bildande, ett i Oslo och Trondheim. Frågan om bildandet av ett CONNECT Norge, en nationell plattform, är under utredning. Exempel på CONNECT-aktiviteter som genomförs idag i Sverige, Danmark och Norge finns uppställda i tabell 1. Då CONNECT verksamheten har utvecklats olika långt och organiserats på skilda sätt i respektive land är aktiviteterna i tabellen inte helt jämförbara. 3. CONNECT Nordica För att tillfredsställa de varierande behov av olika typer av naturliga mötesplatser som finns hos intressenterna för CONNECT-verksamhet i Norden och Baltikum skall program och aktiviteter i huvudsak utvecklas, organiseras och genomföras som idag lokalt/regionalt kring universitet/högskolor. Detta för att på bästa möjliga sätt ta till vara på varje regions förutsättningar och behov. Nationella aktiviteter som kräver en större kritisk massa av aktörer än som kan mobiliseras lokalt/regionalt bör genomföras på riksplanet. Större internationella arrangemang som Finansieringsfora och Strategiska Partnerskapsfora kan med fördel genomföras i samarbete mellan de nordiska och de baltiska staterna i en gemensam CONNECT-organisation. Detta kräver ett CONNECT i Norden och Baltikum som består av starkt förankrade nätverk kring universitets- och högskoleregionerna. Det finns också behov av mindre sammanhållande nationella CONNECTorganisationer, som dels utför vissa aktiviteterna på riksplanet, dels stöder de lokala/regionala nätverken i deras verksamheter och på olika sätt förbättrar samverkan mellan de olika regionerna efter varje enskilt lands förutsättningar. Därutöver föreslår vi en ny organisation, CONNECT Nordica, med uppgift att stimulera affärs- och marknadsutvecklingen i Norden och Baltikum, genom ett ökat näringslivssamarbete mellan länderna i regionen. I tabell 2 ges förslag på en uppdelning i ansvarsområde lokalt, nationellt och för den gemensamma plattformen CONNECT Nordica 4

6 Tabell 1. CONNNECT Sverige Danmark Norge Exempel på uppgifter och aktiviteter Nationellt Regionalt Nationellt/Regionalt Regionalt Start/utveckling av nya nätverk Säkerställa kvalité Mäta resultat Språngbräda 1 Inverterad språngbräda 2 Finasieringsfora 3 Partnerskapsfora 4 Databas, regional och nationell Hemsida, regional och nationell Entreprenörsskrifter 5 Möt en entreprenör 6 Möt forskare 7 Nätverk 8 (affärsänglar, e-learning, IT, styrelsearbete) PUB 9 (Partnership University Business) Årets avknoppningsföretag 10 Mentorer till nyföretagare 11 Entreprenörspanel 12 1 Entreprenören inbjuds att göra en presentation av sin affärsplan inför en panel av bl a affärs- och patentjurister, marknads- och managementkonsulter och ledare från framgångsrika entreprenörsföretag. Mötet resulterar i en genomgång och kritisk analys av entreprenörens utvecklingsplan vilket skärper entreprenörens mål och affärsplan. Entreprenören får också råd om vad som behöver göras innan han/hon söker rikskapital. 2 CONNECT Stockholm har börjat med s k inverterade språngbrädor då industriföretag får presentera affärsidéer utanför den egna kärnverksamheten för entreprenörer som letar efter projekt att utveckla till bärkraftiga företag 3 I finansieringsfora får nya tillväxtföretag som söker venture capital möjlighet att presentera sin affärsidé för nordiska och internationella venture capital bolag samt servicföretag. De regionala CONNECT nätverken tillsätter urvalskommittéer där tillväxtföretagen väljs ut och tränas för att i möjligaste mån säkerställa att de presenterande företagen håller en mycket hög kvalité. 4 I strategisk partnerskapsfora bereds små tillväxtföretag med intresse av att forma strategiskt partnerskap med större företag möjlighet att presentera sig för stora nordiska och utländska företag inom samma och närliggande branscher. Liksom inför finansieringsforum tillsätter CONNECT nätverken urvalskommittéer där företagen väljs ut och tränas för att i möjligaste mån säkerställa att de presenterande företagen håller en mycket hög kvalité. 5 CONNECT Sverige har tagit fram åtta skrifter för att belysa olika frågor entreprenörer och nya tillväxtföretag ofta ställs inför. Skrifterna kan köpas eller laddas ner från CONNECT Sveriges hemsida. 6 En aktivitet där en eller flera entreprenörer berättar om sina erfarenheter för inbjudna personer som funderar på att starta företag. 7 Forskare från universitet/högskolor presenterar spetsforskning för näringsliv. 8 9 CONNECT Väst har startat fyra specialnätverk som stöd för sin verksamhet. CONNECT Uppsala arrangerar PUB-kvällar (Partership University Business) med intressanta talare för att förbättra kontakterna mellan regionens näringsliv och universitet. 10 För att nå ut med CONNECTs budskap utses varje år ett framgångsrikt avknoppningsföretag från universitet och högskolor i samverkan med lokal press. Som final koras sedan årets avknoppningsföretag. 11 Ledamöter inom IVA och IVAs Näringslivsråd arbetar som mentorer för nyföretagare. Det rör sig om personer som representerar företag, universitet och högskolor, myndigheter och organisationer flertalet med lång erfarenhet av företagande och arbetsliv. 12 CONNECT Sverige har inrättat en panel av entreprenörer som via e-post en gång i månaden svarar på en aktuell fråga om innovation, entreprenörskap och företagande. 5

7 Tabell 2. CONNECT Exempel på uppgifter och aktiviteter Lokalt/regionalt Nationellt Nordica (Norden och Baltikum) Start/utveckling av nya nätverk 13 Säkerställa kvalité 14 Mäta resultat 15 Språngbräda 16 Inverterad språngbräda 17 Finasieringsfora 18 Partnerskapsfora 19 Databas, regional och nationellt 20 Hemsida, regional och nationell 21 Entreprenörsskrifter 22 Möt en entreprenör 23 Möt forskare 24 Nätverk 25 (affärsänglar, e-learning, IT, styrelsearbete) PUB 26 (Partnership University Business) Årets avknoppningsföretag 27 Mentorer till nyföretagare 28 Entreprenörspanel Att starta och utveckla nya lokala/regionala nätverk är en viktig uppgift för de nationella CONNECT-organisationerna. Ett CONNECT Nordica skulle kunna ta på sig ansvaret att stödja bildandet av CONNECT i Finland och Baltikum. 14 Då nya nätverk kommer att startas i Finland och Baltikum skulle det falla på CONNECT Nordica är kvalitetssäkra dessa nätverk och därmed också säkerställa kvalitén i befintliga nätverk, lokalt/regionalt och nationellt. 15 Resultatmätning bör ske på lokal nivå för att sedan sammanställas på nationell nivå och därefter för hela regionen. Den föreslagna nya plattformen CONNECT Nordica bör ta fram en mall så att mätningen sker på ett likartat sätt. 16 Motorn i CONNECT, språngbrädor genomförs lokalt/regionalt kring universitet/högskolor. 17 Inverterade språngbrädor bör kunna köras både regionalt och nationellt då industriföretagen inte nödvändigtvis letar efter en lokal förmåga utan den bäst lämpade. 18 För att kunna plocka ut en kritisk massa av intressanta företag bör internationella Finansieringsfora organiseras av CONNECT Nordica. Arbetet med att träna företag till forumet sker i de lokala/regionala nätverken. 19 För att få med en kritisk massa bra företag i Internationella Strategiska Parterskapsfora bör detta arrangemang också arrangeras av CONNECT Nordica. 20 De lokala/regionala CONNECT nätverken hanterar idag sin del av en nationell databas. CONNECT Nordica bör få uppdraget att sammanställa en databas för hela Norden och Baltikum. 21 De nationella CONNECT-organisationerna hanterar tillsammans med sina lokala/regional nätverk en hemsida med information om program och aktiviteter. CONNECT Nordica bör ta på sig ansvaret för en gemensam engelskspråkig hemsida för att bl a marknadsföra regionen mot internationella investerare. 22 CONNECT Nordica skulle kunna ta på sig projektledarrollen för framtagning av nya skrifter i den av CONNECT Sverige påbörjade entreprenörsserien. De framtagna skrifterna kan med fördel översättas till engelska eller varje enskilt lands språk. En del av skrifterna behöver också anpassas efter det egna landets lagar och regler. 23 En lokal/regional aktivitet med syfte att inspirera folk till att starta företag i regionen. 24 En lokal/regional aktivitet med syfte att förbättra kontakten mellan forskare och de lokala näringslivet. 25 Specialnätverk kan drivas både lokalt /regionalt och nationellt. 26 En bra aktivitet för att förbättra kontakten mellan regionens näringsliv och universitet/högskola. 27 Årets avknoppningsföretag skulle kunna läggas som en aktivitet under CONNECT Nordica. 28 Konceptet mentorer till nyföretagare bör drivas lokalt/regionalt. 29 Konceptet entreprenörspanelen bör drivas nationellt för att få största möjliga genomslag. 6

8 4. Uppgifter och aktiviteter Enligt tabell 2 så skulle ett CONNECT Nordica kunna ansvara för en rad uppgifter och aktiviteter. För att tillstånd ett snabbt och fruktbart samarbete mellan intressenterna CONNECT-nätverken i de olika länderna, föreslår vi att man i ett första steg startar samarbete kring kvalitetssäkring av CONNECT-verksamheten i Norden och Baltikum, internationella Finansieringsfora och Strategiska Partnerskapsfora. Det är av stor vikt att CONNECT-nätverken, såväl lokalt och nationellt, håller en bra kvalitet på sin verksamhet, så att största möjliga nytta kan skapas för aktörerna i nätverken. CONNECT Nordica bör därför ansvara för att ta fram anvisningar och rekommendationer på hur man organiserar och genomför CONNECT-aktiviteter med högsta kvalitet. Internationella Finansieringsfora och Strategiska Partnerskapsfora samordnas i idag på nordisk basis genom CONNECT Sverige. I december 2000 genomfördes ett Finanseringsfora i Köpenhamn och Malmö, ett samarbete mellan CONNECT Sverige och CONNECT Denmark där ett 50- tal tillväxtföretag från Sverige och Danmark fick chansen att presentera sig för svenska, danska och internationella investerare. Då CONNECT Sverige har en längre erfarenhet av dessa fora fick man också ta på sig en större roll för planering, genomförande och uppföljning av arrangemanget. I Göteborg har CONNECT Sverige i två år i rad genomfört Biomedical Partnership Forum, där biomedicinska företag från Sverige, Danmark, Finland och Norge fått presentera sig för internationella läkemedelsföretag och investerare i syfte att söka erhålla strategiska partners och/eller riskkapital. I en andra fas - inom en tvåårsperiod - skulle samarbetet inom CONNECT Nordica stegvis kunna utvidgas till att också gälla t ex start och utveckling av nätverk, regionala som nationella, sammanställning av resultat för CONNECT i Norden och Baltikum, utveckling och underhåll av databas för CONNECT i Norden och Baltikum med länkar till databaser i Europa och USA, som kan vara till nytta för tillväxtföretag, marknadsföring av CONNECT i Norden och Baltikum till internationella investerare och företag m fl, utveckling och underhåll av en engelsk språkig hemsida för CONNECT i Norden och Baltikum med länkar till andra framgångsrika kunskapsnätverk i Europa och USA m fl. framtagning av nya informativa skrifter för entreprenörer, utse årets avknoppningsföretag från universitet/högskola i Norden och Baltikum inom olika tillväxtbranscher. Vi föreslår att frågan om och hur ett utvidgat samarbete skall gå till lämnas till styrelsen för CONNECT Nordica. Helt klart är att det inledande arbetet kring kvalitetssäkring av CONNECT-verksamheten i Norden och Baltikum samt samordning av internationella Finansieringsfora och Strategiska Partnerskapsfora måste fungera till allas belåtenhet, innan beslut tas om ett utvidgat samarbete inom CONNECT Nordica. 7

9 5. Organisationsform CONNECT Nordica bör inte ligga som ett projekt under någon annan organisation utan verka som en egen juridisk person. Denna juridiska person kan t ex vara ekonomisk förening, aktiebolag eller stiftelse Vi förslår att CONNECT Nordica drivs som en näringsdrivande verksamhetsstiftelse 30, med säte i Stockholm. Enligt den juridiska definitionen (svensk lag) är en stiftelse en självständig förmögenhet som varaktigt förvaltas för ett bestämt ändamål. En förvaltare eller en styrelse tar hand om förvaltningen av förmögenheten. Näringsdrivande stiftelser fungerar på ett likartat sätt som ett aktiebolag. Skillnaden ligger i att stiftelsen inte har några ägare utan drivs och förvaltas av en styrelse. Det behövs inte heller något aktiekapital på kr (Sverige), utan det räcker att med stiftelsekapital på en krona. Vi föreslår att CONNECT Sverige, CONNECT Denmark och CONNECT Norge (Vest-Norge) bildar stiftelsen CONNECT Nordica med ändamål att bedriva yrkesmässig näringsverksamhet inom området nätverksbyggande för start och utveckling av tillväxtföretag i Norden och Baltikum. För detta ändamål förslås stiftarna vardera tillskjuta kr i stiftelsekapital. Stiftelsen styrelse föreslås bestå av 6-12 ledamöter från CONNECT i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Estland, Lettland och Littauen. Minst tre länder i Norden skall vara representerade i styrelsen. Antalet styrelseplatser kan antingen fördelas med en plats per land eller proportionellt till CONNECT-verksamhetens storlek i varje land. Resultat i form av antal genomförda aktiviteter, antal deltagare i dessa aktiviteter, antal personer som arbetar frivilligt antal tillväxtföretag som processats i olika aktiviteter, summa riskkapital som tillväxtföretag erhållit kan användas som variabler för att uppskatta den nationella CONNECTverksamhetens storlek och därmed antalet styrelseplatser från varje land. Då CONNECT-verksamheten ännu inte etablerats i Finland, Island, Estland, Lettland och Littauen föreslås dessa länder tillsvidare kunna utse en adjungerad ledamot till styrelsen. Stiftelsen styrelse förslås initialt utgöras av tre ordinarie ledamöter och tre adjungerade fördelade enligt tabell nedan. Ordförandeskapet föreslås rotera 30 En näringsdrivande stiftelse ska anmälas för registrering hos länsstyrelsen innan näringsverksamheten startar. Organisationsnummer fås av lokal skattemyndighet. Registrerade stiftelser ska upprätta årsredovisning och alltid ha minst en godkänd eller auktoriserad revisor. Årsredovisningen ska hållas tillgänglig för den som vill ta del av den. Med utgångspunkt från stiftelsens årsredovisning kontrolleras att stiftelsen placerat tillgångarna på ett godtagbart sätt och att stiftelsen uppfyllt sitt ändamål. 8

10 (2 år) mellan länderna. Styrelseledamöter bör utses respektive entledigas av de nationella CONNECT-organisationerna. Nation Sverige Danmark Norge Finland Island Baltikum (Estland, Lettland och Littauen) Representanter i styrelsen 1 ledamot 1 ledamot 1 ledamot 1 adjungerad ledamot 1 adjungerad ledamot 1 adjungerad ledamot Vi föreslår att styrelsen löser frågan om hur antalet styrelseplatser skall fördelas vid ett utvidgat samarbete (fas två). 6. Bemanning och köp av tjänster CONNECT Nordica bör bemannas efter behov och finansieringsmöjligheter. Vi förslår stiftelsen anställer en VD eller utser en verkställande ledamot för att för att driva verksamheten. Om stiftelsens styrelse beslutar att utvidga samarbetet att också gälla aktiviteterna föreslagna i fas två, föreslår vi att resurser köps in från de för uppgiften bäst lämpliga CONNECT-nätverken i Norden och Baltikum eller från en extern leverantör. Till exempel så skulle uppgiften att utveckla och underhålla en databas för CONNECT i Norden och Baltikum kunna läggas ut på CONNECT Sverige, och en engelskspråkig hemsida till CONNECT Denmark, mot skälig ersättning. Man kan också tänka sig att två nätverk tillsammans får uppdrag av CONNECT Nordica att utveckla en ny gemensam CONNECT aktivitet. Det finns idag också aktiviteter som utvecklats i lokala nätverk som t ex Inverterade språnbrädor, CONNECT Stockholm, Styrelsenätverk, CONNECT Väst, PUB-kvällar, CONNECT Uppsala. Om CONNECT Nordica beslutar att ta in dessa aktiviteter i sin verksamhet och sprida dem till andra nätverk i Norden och Baltikum bör de nätverk som tagit fram produkten få en skälig ersättning för utvecklingsarbetet eller för att hjälpa andra nätverk igång med aktiviteten. Genom att inte bygga upp ett kansli med ett antal personer anställda utan istället utnyttja den kompetens som finns i de regionala och nationella nätverken, kan det gemensamma arbetet utföras med hög flexibilitet och kostnadseffektivitet. För att köp av tjänster skall fungera på ett tillfredställande sätt bör en inköpspolicy införas där avtal skall skrivas mellan köpare (CONNECT Nordica) och leverantör (regionalt eller nationellt CONNECTorganisation). När vi pratar om att skälig ersättning för ett uppdrag så handlar det om att få sina kostnader täckta. Priset för ett uppdrag bestäms också av vad medlemmarna i CONNECT Nordica är beredda att betala. CONNECT Nordica får inte utvecklas till en extra inkomstkälla för en del av CONNECT-organisationerna. Vi måste vara uppmärksamma på att 9

11 målet för CONNECT handlar om att genom frivilliga insatser hjälpa entreprenörer att utveckla sina företag. 7. Finansiering De lokala/regionala CONNECT-organisationerna i Norden finansieras idag till huvudsak genom medlemsavgifter, genom avgifter på de servicepaket medlemmarna erbjuds att köpa samt genom avgifter på vissa av de aktiviteter som genomförs. Medlemsavgifterna liksom prisnivån för servicepaketen 31 varierar mellan nätverken. Servicepaketens innehåll är stort sätt jämförbara, mellan de olika nätverken i Sverige. Skillnaden i pris kan förklaras med att i de stora CONNECT-nätverken exponeras medlemsföretagen mot en större målgrupp (t ex det kostar mer att annonsera i Dagens Nyheter än i en mindre landsortstidning). I CONNECT Denmark kan företagen teckna sig för olika sponsorpaket. Denna produkt liknar i sin uppläggning de svenska servicepaketen. I CONNECT Vest-Norge tar man ut en success fee på mellan 1-3 procent på förmedlat riskkapital. År 2000 omsatta CONNECT-verksamheten i Norden ca SEK 18 miljoner fördelat på Sverige ca SEK 17 miljoner varav de regionala CONNECT-nätverken stod för SEK 11 miljoner och den nationella plattformen CONNECT Sverige 32 SEK 6 miljoner, CONNECT Denmark ca DEK (1 apr 31 dec 2000) CONNECT Vest-Norge ca NOK (1 sept 31 dec 2000) De till CONNECT Nordica föreslagna aktiviteterna Finansieringsfora och Strategiska Partnerskapsfora ger idag en mindre vinst, om man inte räknar in nätverkens arbetskostnader för urvalskommittéer m m. Om nätverken skulle ersättas för sitt arbete med att plocka fram företag så skulle samma arrangemang gå med en förlust. Ett utvidgat samarbete inom CONNECT Nordica skulle kunna delfinansieras genom ett eller flera av följande alternativ: medlemsavgifter från nationella eller lokala/regionala nätverk, sponsorintäkter anslag från stiftelser och fonder 31 Med servicepaketen erbjuds medlemmarna köpa olika nivåer av service och tjänster. I t ex CONNECT Stockholm erbjuds fem olika servicepaket till kostnad av till kr/år. I medlemspaket för kr erbjuds företagen Möjlighet att deltaga i paneler för språngbrädor 10% på CONNECT Stockholms aktiviteter Inbjudningar till alla CONNECT Stockholms aktiviteter Presentation av medlemsföretaget i CONNECT Stockholms digitala årsbok. På den högsta nivån, guldpaket för kr/år erbjuds bl a Företagets logotyp på CONNECT Stockholms hemsida med länk till egen sajt Möjlighet att deltaga i styrelsens arbete Företräde till värdskap för språngbrädor Företräde till urvalskommittéer inför finansierings- och partnerskapsforum. 32 CONNECT Sverige finansierades år 2000 med SEK 4 miljoner från Stiftelsen Kunskap och Kompetens (KK-stiftelsen) och SEK 2 miljoner från Industrifonden. 10

12 provision på resultat Då endast ett fåtal av de nationella och lokala/regionala CONNECTorganisationerna har råd att betala en medlemsavgift för att täcka CONNECT Nordicas drift, kommer detta alternativ att stöta på problem. Ett sätt att lösa detta är att införa en modell där medlemsavgiftens storlek sätts i relation till CONNECT-verksamhetens storlek, enligt samma modell som tidigare redovisades (sid 8) för fördelning av styrelseplatser från varje land. Finansiering genom sponsring går bra för arrangemang som Finansieringsfora och Strategiska Parterskapsfora men inte för andra uppgifter eller aktiviteter, då detta idag är den viktigaste inkomstkällan för de lokala/regionala nätverken. Om vinst (om man inte räknar in de lokala/regional CONNECTnätverkens arbetskostnader) uppstår från Finansieringsfora och Strategiska Parterskapsfora bör denna fördelas mellan CONNECT Nordica (arrangör) och de lokala/regionala nätverken. CONNECT Nordicas del av vinsten bör fonderas för att användas till att täcka eventuella underskott i framtida fora. För de lokala nätverken handlar det inte om vinst utan om att få en del av sina kostnader täckta. Det bör däremot utgå en provision till de nätverk som lyckas förmedla sponsorintäkter till arrangemangen. Huvudansvaret att skaffa sponsorer bör ligga på arrangören CONNECT Nordica. Men om ett Finansieringsfora arrangeras t ex i Bergen, så är det en fördel om CONNECT Vest-Norge tar hand om arbetet att få med lokala sponsorer. I tabellen nedan ges förslag på hur vinst och sponsorintäkter kan fördelas. CONNECT Nordica Lokala/regionala CONNECT- nätverk 50 procent Andel i forats vinst 50 procent fördelat proportionellt till hur många företag som varje enskilt nätverk fått med på forat. Sponsorintäkter 20 procent på förmedlade sponsorintäkter CONNECT Nordicas projektverksamhet kan finansieras med hjälp av olika fonder och stiftelser t ex Nordisk Industrifond 33. Det finns också olika nationella fonder och större företag som skulle kunna vara med och delfinansiera olika projekt. För CONNECT Nordicas löpande driftskostnader måste en annan och mer långsiktig finansiering ordnas. En fjärde möjlig finansiering är att CONNECT Nordica tar ut en success fee (ett par procent) på förmedlat riskkapital genom Finansieringsfora och Strategiska Partnerskapsfora. Intäkten delas lika mellan CONNECT Nordica och de nätverk som tagit ut och förberett de vinnande företagen. En sådan här modell skulle också öka incitamentet för de lokala/regionala nätverken att höja kvalitén på de företag som man skickar till dessa fora. Man kan också pröva en mindre kontroversiell metod där de vinnande företagen erbjuds att frivilligt teckna service/sponsorpaket till ett pris som 33 Nordisk Industrifond är en officiell nordisk institution under Nordiska Ministerrådet. med syfte att stärka näringslivet i Norden. Fonden finansierar projekt till 50% med ett belopp av högst NOK 5 miljoner under max tre år. 11

13 står i relation till det riskkapital som företaget fått förmedlat genom Finansieringsfora. Om vi som exempel använder CONNECT Stockholms fem olika nivåer på servicepaket skulle de företag som får riskkapital (1 Mkr 5 Mkr) förmedlat med hjälp av Finansieringsfora köpa servicepaket (3 tkr 150 tkr), illustrerat i tabellen nedan. Paket Förmedlat riskkapital av CONNECT Medlemspaket kr kr Servicepaket Bronspaket Silverpaket Guldpaket Vi har här gett ett några förslag på möjliga finansieringskällor för CONNECT Nordicas styrelse att titta närmare på. Vi rekommenderar starkt att inga projekt får sättas igång innan finansieringen för dessa är ordnad. För finansiering av CONNECT Nordica i en första fas, med samarbete kring kvalitetssäkring och internationella fora, behövs inga större resurser. För kvalitetssäkring finns det idag redan olika styrande dokument, framtagna av både de nationella som lokala nätverken. CONNECT Nordicas styrelse kan använda sig av dessa dokument för att ta fram en gemensam kvalitetspolicy. För internationella Finansieringsfora och Strategiska Partnerskapsfora har CONNECT Sverige anställt en person på heltid. Idag marknadsförs dessa arrangemang som en CONNECT Sverige aktivitet i samarbete med bl a CONNECT Denmark och CONNECT Vest-Norge. Till hösten skulle dessa arrangemang kunna marknadsföras under den gemensamma plattformen CONNECT Nordica. Då CONNECT Sverige idag har den största erfarenheten av att genomföra dessa arrangemang bör de få uppdraget att ansvara för höstens två fora. När CONNECT Nordica är reda för ett utvidgat samarbete (fas två) bör en VD anställas eller verkställande ledamot utses (mot ersättning) med huvuduppgift att lösa finansieringen för gemensamma CONNECTaktiviteter och projekt i Norden och Baltikum. Finansieringsfrågan kan också läggas ut på en konsult mot en ersättning i provision på indragna projektpengar. 12

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

Förnuftsvärdering. Värdering av tillväxtföretag i ett tidigt skede

Förnuftsvärdering. Värdering av tillväxtföretag i ett tidigt skede Förnuftsvärdering Värdering av tillväxtföretag i ett tidigt skede 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat. Vi

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Så skriver Du en vinnande affärsplan

Så skriver Du en vinnande affärsplan Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning Andra, omarbetade utgåvan 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket VINNOVA Rapport VR 2009:29 Organisationsformernas betydelse i klusterverksamhet Att organisera klusterarbete är en ständigt pågående process som ställer höga krav på ledarskap och långsiktig strategi Karina

Läs mer

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Sammanfattning 3 Den sociala ekonomin som en resurs att ta tillvara 3 Hinder i relationen med den offentliga

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Rapport 2006:21. Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län.

Rapport 2006:21. Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län. Rapport 00: Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län. Innehåll. Sammanfattning.... Genomförande.... Sammanfattning resultat..... Tyngdpunkt i startfasen.....

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark Bilaga 5 bilaga 5 a) Göteborg (Chalmers och GU) bilaga 5 b) Linköping (LiU) bilaga 5 c) Lund (LU) bilaga 5 d) Luleå (LTU) bilaga 5 e) Stockholm (KI, KTH, SU) bilaga 5 f) Umeå (UmU och SLU)) bilaga 5 g)

Läs mer

Affärsängelnätverk och investeringar

Affärsängelnätverk och investeringar Affärsängelnätverk och investeringar Näringslivets forskningsinstitut Av Michel Elmoznino Laufer, Lillemor Svensson, Karl Wennberg och Henrik Berglund Förord Rapporten ingår i projektet Financing of Innovations.

Läs mer

Uppföljning av SamInvest

Uppföljning av SamInvest Uppföljning av SamInvest Intervjuundersökning bland samarbetspartners och portföljföretag 2007-06-19 Gun From Consult AB INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 2 2. SLUTSATSER... 3 3. ÖVERVÄGANDEN... 4 4. BAKGRUND...

Läs mer

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå 1 I arbetet med att skriva den här handboken har ett antal personer konsulterats som referensgrupp. Ett stort

Läs mer

Lönsamma affärer i Östersjöregionen

Lönsamma affärer i Östersjöregionen Lönsamma affärer i Östersjöregionen Rapport från Nuteks konferens 4 april 2006 Infonr 092-2006 117 86 Stockholm Besöksadress: Liljeholmsvägen 32 www.nutek.se Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

Kapital för landsbygdsföretagare

Kapital för landsbygdsföretagare Kapital för landsbygdsföretagare Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Årg. 142 Nr 4 År 2003 1TIDSKRIFT Ansvarig utgivare: Akademiens sekreterare och VD: Bruno Nilsson Redaktör: Gunilla Agerlid 2 Kapital

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlandskooperativen vill i denna dokumentation påvisa utvecklad och kompletterande inriktning till Värmlands Kreditgarantiförenings

Läs mer