CONNECT Nordica. Nätverk för affärs- och marknadsutveckling i Norden och Baltikum. 20 april 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CONNECT Nordica. Nätverk för affärs- och marknadsutveckling i Norden och Baltikum. 20 april 2001"

Transkript

1 CONNECT Nordica Nätverk för affärs- och marknadsutveckling i Norden och Baltikum 20 april 2001

2 Förord Målet för CONNECT är att underlätta nyföretagande genom frivilligt och aktivt mentorskap samt att förse främst snabbväxande företag med kompetens och kapital. Konkret betyder detta att CONNECT skall sammanföra innovatörer/forskare (inom både högteknologiområdet och andra områden med stor tillväxtpotential) med entreprenörer och förse dessa aktörer med de finansiella, tekniska och företagsutvecklande resurser de behöver för att lyckas. Aktörerna i nätverken är innovatörer/forskare, entreprenörer, riskkapitalföretag och privata investerare, professionella tjänsteföretag (advokat- och revisionsbyråer, marknads- och managementkonsulter samt banker och försäkringsbolag), storföretag och organisationer. Dessa aktörer har behov av naturliga gemensamma mötesplatser för att nya tillväxtföretag skall skapas och utvecklas på bästa möjliga sätt. Projektet som redovisas i denna rapport tar upp förslag på etablering av en plattform för samarbete mellan olika CONNECT-nätverk i Norden och Baltikum så att dessa på bästa sätt kan utvecklas och samverka sinsemellan till ökat stöd för entreprenören och företagen. Projektet har genomförts av en arbetsgrupp bestående av Örjan Isacson, CONNECT Sverige, Dorte Wiene, CONNECT Denmark, Kjell Hilde CONNECT Vest-Norge med assistans av Hans Andersson, Andersson & Melin AB, som sammanställt rapporten. Det är arbetsgruppens förhoppning att de framlagda synpunkterna och förslagen skall vinna beaktande inom de olika CONNECT-nätverken i Norden. Projektet har finansierats med medel från Nordisk Industrifond vars verksamhetsidé är att stärka det nordiska näringslivet, vilket mer konkret innebär att öka det nordiska näringslivets konkurrenskraft, stärka den nordiska näringskulturen och säkra en bärkraftig samhällsutveckling. Fondens målsättning är att Norden genom projekt, aktiviteter och samverkan blir föregångare i att utnyttja synergiskapande nätverk i innovationssystemet. Stockholm i april

3 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. CONNECT i Sverige, Danmark och Norge 4 3. CONNECT Nordica 4 4. Uppgifter och aktiviteter 7 5. Organisationsform 8 6. Bemanning och köp av tjänster 9 7. Finansiering Sammanfattning av förslag 13 Bilagor: 9. Stadgar för Stiftelsen CONNECT Nordica Stiftelseurkund 15 2

4 1. Bakgrund Det första CONNECT-nätverket i världen startades år 1985 vid University of California i San Diego (UCSD), på initiativ från det regionala näringslivet, med mål att få igång nya tillväxtföretag i regionen. CONNECT verksamheten i Sverige initierades i början av 1998 av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Verksamheten består idag av fem regionala nätverk (Stockholm, Uppsala, Väst, Skåne och Norr med noder i Luleå, Umeå och Sundsvall) samt av en nationell enhet, CONNECT Sverige, som styrs av en projektgrupp inom IVA. Ytterligare tre nätverk är under uppbyggnad, CONNECT Mälardalen, CONNECT Halland och CONNECT Sydost med noder i Kalmar, Ronneby/Karlskrona och Växjö. I april 2000 bildades CONNECT Denmark. Samma år i september startade också CONNECT Vest-Norge i Bergen sin verksamhet Därutöver pågår i Norge arbete med att etablera regionala nätverk i Oslo och Trondheim. Intresse finns även i Finland för att etablera CONNECT-nätverk. Det finns också planer på ett CONNECT Baltikum (Estland, Lettland och Litauen). Ett förstudie avseende förutsättningarna för att införa CONNECT programmen i Estland och Lettland har genomförts av CONNECT Sverige. Studien har lett till att projektstyrelsen för CONNECT Sverige beslutat gå vidare med projekt Baltikum. Inom något år kommer CONNECT-verksamhet att drivas i regionala nätverk i Norden och Baltikum. För att skapa största möjliga nytta för aktörerna i nätverken (innovatörer/forskare, entreprenörer, riskkapitalföretag och privata investerare, professionella tjänsteföretag, storföretag och organisationer) finns ett klart behov av samverkan i en gemensam CONNECT plattform för Norden och Baltikum. Under de senaste åren har också många internationella investerare och företag börjat intressera sig för Norden som en intressant region för utveckling av teknik och nya företag inom bl a IT, mobilt internet och bioteknik. En CONNECT plattform för Norden och Baltikum skulle kunna hjälpa till att svara upp mot detta intresse och skapa ökade förutsättningar för en starkare och snabbare tillväxt av nya internationella företag i regionen. En CONNECT plattform för Norden och Baltikum skulle också bidra till ökade affärsmöjligheter för företag i regionen samt ökat samarbete mellan universitet och högskolor. Målet med detta projekt är att ta fram beslutsunderlag för bildandet av en plattform, nedan kallad CONNECT Nordica, för samverkan mellan lokala/regionala och nationella CONNECT nätverk i Norden och Baltikum. 3

5 2. CONNECT i Sverige, Danmark och Norge CONNECT-verksamheten i Sverige, Danmark och Norge är organiserad på olika sätt. I Sverige finns idag fem fristående regionala nätverk som samarbetar i en nationell plattform, CONNECT Sverige. Den nationella plattformen drivs som ett projekt inom IVA av en projektgrupp och en projektstyrelse med representanter från de regionala nätverken. CONNECT Sverige ansvarar idag för större nationella aktiviteter som Finansieringsfora och Strategiska Parterskapsfora samt som en resurs för de regionala CONNECT organisationerna. I Danmark har man bildat ett CONNECT Denmark i Köpenhamn med uppgift att driva och utveckla CONNECT-konceptet i landet. Regional verksamhet samordnas och styrs från Köpenhamnskontoret. Norge har ett fristående nätverk i Bergen, CONNECT Vest-Norge. Ytterligare två nätverk är under bildande, ett i Oslo och Trondheim. Frågan om bildandet av ett CONNECT Norge, en nationell plattform, är under utredning. Exempel på CONNECT-aktiviteter som genomförs idag i Sverige, Danmark och Norge finns uppställda i tabell 1. Då CONNECT verksamheten har utvecklats olika långt och organiserats på skilda sätt i respektive land är aktiviteterna i tabellen inte helt jämförbara. 3. CONNECT Nordica För att tillfredsställa de varierande behov av olika typer av naturliga mötesplatser som finns hos intressenterna för CONNECT-verksamhet i Norden och Baltikum skall program och aktiviteter i huvudsak utvecklas, organiseras och genomföras som idag lokalt/regionalt kring universitet/högskolor. Detta för att på bästa möjliga sätt ta till vara på varje regions förutsättningar och behov. Nationella aktiviteter som kräver en större kritisk massa av aktörer än som kan mobiliseras lokalt/regionalt bör genomföras på riksplanet. Större internationella arrangemang som Finansieringsfora och Strategiska Partnerskapsfora kan med fördel genomföras i samarbete mellan de nordiska och de baltiska staterna i en gemensam CONNECT-organisation. Detta kräver ett CONNECT i Norden och Baltikum som består av starkt förankrade nätverk kring universitets- och högskoleregionerna. Det finns också behov av mindre sammanhållande nationella CONNECTorganisationer, som dels utför vissa aktiviteterna på riksplanet, dels stöder de lokala/regionala nätverken i deras verksamheter och på olika sätt förbättrar samverkan mellan de olika regionerna efter varje enskilt lands förutsättningar. Därutöver föreslår vi en ny organisation, CONNECT Nordica, med uppgift att stimulera affärs- och marknadsutvecklingen i Norden och Baltikum, genom ett ökat näringslivssamarbete mellan länderna i regionen. I tabell 2 ges förslag på en uppdelning i ansvarsområde lokalt, nationellt och för den gemensamma plattformen CONNECT Nordica 4

6 Tabell 1. CONNNECT Sverige Danmark Norge Exempel på uppgifter och aktiviteter Nationellt Regionalt Nationellt/Regionalt Regionalt Start/utveckling av nya nätverk Säkerställa kvalité Mäta resultat Språngbräda 1 Inverterad språngbräda 2 Finasieringsfora 3 Partnerskapsfora 4 Databas, regional och nationell Hemsida, regional och nationell Entreprenörsskrifter 5 Möt en entreprenör 6 Möt forskare 7 Nätverk 8 (affärsänglar, e-learning, IT, styrelsearbete) PUB 9 (Partnership University Business) Årets avknoppningsföretag 10 Mentorer till nyföretagare 11 Entreprenörspanel 12 1 Entreprenören inbjuds att göra en presentation av sin affärsplan inför en panel av bl a affärs- och patentjurister, marknads- och managementkonsulter och ledare från framgångsrika entreprenörsföretag. Mötet resulterar i en genomgång och kritisk analys av entreprenörens utvecklingsplan vilket skärper entreprenörens mål och affärsplan. Entreprenören får också råd om vad som behöver göras innan han/hon söker rikskapital. 2 CONNECT Stockholm har börjat med s k inverterade språngbrädor då industriföretag får presentera affärsidéer utanför den egna kärnverksamheten för entreprenörer som letar efter projekt att utveckla till bärkraftiga företag 3 I finansieringsfora får nya tillväxtföretag som söker venture capital möjlighet att presentera sin affärsidé för nordiska och internationella venture capital bolag samt servicföretag. De regionala CONNECT nätverken tillsätter urvalskommittéer där tillväxtföretagen väljs ut och tränas för att i möjligaste mån säkerställa att de presenterande företagen håller en mycket hög kvalité. 4 I strategisk partnerskapsfora bereds små tillväxtföretag med intresse av att forma strategiskt partnerskap med större företag möjlighet att presentera sig för stora nordiska och utländska företag inom samma och närliggande branscher. Liksom inför finansieringsforum tillsätter CONNECT nätverken urvalskommittéer där företagen väljs ut och tränas för att i möjligaste mån säkerställa att de presenterande företagen håller en mycket hög kvalité. 5 CONNECT Sverige har tagit fram åtta skrifter för att belysa olika frågor entreprenörer och nya tillväxtföretag ofta ställs inför. Skrifterna kan köpas eller laddas ner från CONNECT Sveriges hemsida. 6 En aktivitet där en eller flera entreprenörer berättar om sina erfarenheter för inbjudna personer som funderar på att starta företag. 7 Forskare från universitet/högskolor presenterar spetsforskning för näringsliv. 8 9 CONNECT Väst har startat fyra specialnätverk som stöd för sin verksamhet. CONNECT Uppsala arrangerar PUB-kvällar (Partership University Business) med intressanta talare för att förbättra kontakterna mellan regionens näringsliv och universitet. 10 För att nå ut med CONNECTs budskap utses varje år ett framgångsrikt avknoppningsföretag från universitet och högskolor i samverkan med lokal press. Som final koras sedan årets avknoppningsföretag. 11 Ledamöter inom IVA och IVAs Näringslivsråd arbetar som mentorer för nyföretagare. Det rör sig om personer som representerar företag, universitet och högskolor, myndigheter och organisationer flertalet med lång erfarenhet av företagande och arbetsliv. 12 CONNECT Sverige har inrättat en panel av entreprenörer som via e-post en gång i månaden svarar på en aktuell fråga om innovation, entreprenörskap och företagande. 5

7 Tabell 2. CONNECT Exempel på uppgifter och aktiviteter Lokalt/regionalt Nationellt Nordica (Norden och Baltikum) Start/utveckling av nya nätverk 13 Säkerställa kvalité 14 Mäta resultat 15 Språngbräda 16 Inverterad språngbräda 17 Finasieringsfora 18 Partnerskapsfora 19 Databas, regional och nationellt 20 Hemsida, regional och nationell 21 Entreprenörsskrifter 22 Möt en entreprenör 23 Möt forskare 24 Nätverk 25 (affärsänglar, e-learning, IT, styrelsearbete) PUB 26 (Partnership University Business) Årets avknoppningsföretag 27 Mentorer till nyföretagare 28 Entreprenörspanel Att starta och utveckla nya lokala/regionala nätverk är en viktig uppgift för de nationella CONNECT-organisationerna. Ett CONNECT Nordica skulle kunna ta på sig ansvaret att stödja bildandet av CONNECT i Finland och Baltikum. 14 Då nya nätverk kommer att startas i Finland och Baltikum skulle det falla på CONNECT Nordica är kvalitetssäkra dessa nätverk och därmed också säkerställa kvalitén i befintliga nätverk, lokalt/regionalt och nationellt. 15 Resultatmätning bör ske på lokal nivå för att sedan sammanställas på nationell nivå och därefter för hela regionen. Den föreslagna nya plattformen CONNECT Nordica bör ta fram en mall så att mätningen sker på ett likartat sätt. 16 Motorn i CONNECT, språngbrädor genomförs lokalt/regionalt kring universitet/högskolor. 17 Inverterade språngbrädor bör kunna köras både regionalt och nationellt då industriföretagen inte nödvändigtvis letar efter en lokal förmåga utan den bäst lämpade. 18 För att kunna plocka ut en kritisk massa av intressanta företag bör internationella Finansieringsfora organiseras av CONNECT Nordica. Arbetet med att träna företag till forumet sker i de lokala/regionala nätverken. 19 För att få med en kritisk massa bra företag i Internationella Strategiska Parterskapsfora bör detta arrangemang också arrangeras av CONNECT Nordica. 20 De lokala/regionala CONNECT nätverken hanterar idag sin del av en nationell databas. CONNECT Nordica bör få uppdraget att sammanställa en databas för hela Norden och Baltikum. 21 De nationella CONNECT-organisationerna hanterar tillsammans med sina lokala/regional nätverk en hemsida med information om program och aktiviteter. CONNECT Nordica bör ta på sig ansvaret för en gemensam engelskspråkig hemsida för att bl a marknadsföra regionen mot internationella investerare. 22 CONNECT Nordica skulle kunna ta på sig projektledarrollen för framtagning av nya skrifter i den av CONNECT Sverige påbörjade entreprenörsserien. De framtagna skrifterna kan med fördel översättas till engelska eller varje enskilt lands språk. En del av skrifterna behöver också anpassas efter det egna landets lagar och regler. 23 En lokal/regional aktivitet med syfte att inspirera folk till att starta företag i regionen. 24 En lokal/regional aktivitet med syfte att förbättra kontakten mellan forskare och de lokala näringslivet. 25 Specialnätverk kan drivas både lokalt /regionalt och nationellt. 26 En bra aktivitet för att förbättra kontakten mellan regionens näringsliv och universitet/högskola. 27 Årets avknoppningsföretag skulle kunna läggas som en aktivitet under CONNECT Nordica. 28 Konceptet mentorer till nyföretagare bör drivas lokalt/regionalt. 29 Konceptet entreprenörspanelen bör drivas nationellt för att få största möjliga genomslag. 6

8 4. Uppgifter och aktiviteter Enligt tabell 2 så skulle ett CONNECT Nordica kunna ansvara för en rad uppgifter och aktiviteter. För att tillstånd ett snabbt och fruktbart samarbete mellan intressenterna CONNECT-nätverken i de olika länderna, föreslår vi att man i ett första steg startar samarbete kring kvalitetssäkring av CONNECT-verksamheten i Norden och Baltikum, internationella Finansieringsfora och Strategiska Partnerskapsfora. Det är av stor vikt att CONNECT-nätverken, såväl lokalt och nationellt, håller en bra kvalitet på sin verksamhet, så att största möjliga nytta kan skapas för aktörerna i nätverken. CONNECT Nordica bör därför ansvara för att ta fram anvisningar och rekommendationer på hur man organiserar och genomför CONNECT-aktiviteter med högsta kvalitet. Internationella Finansieringsfora och Strategiska Partnerskapsfora samordnas i idag på nordisk basis genom CONNECT Sverige. I december 2000 genomfördes ett Finanseringsfora i Köpenhamn och Malmö, ett samarbete mellan CONNECT Sverige och CONNECT Denmark där ett 50- tal tillväxtföretag från Sverige och Danmark fick chansen att presentera sig för svenska, danska och internationella investerare. Då CONNECT Sverige har en längre erfarenhet av dessa fora fick man också ta på sig en större roll för planering, genomförande och uppföljning av arrangemanget. I Göteborg har CONNECT Sverige i två år i rad genomfört Biomedical Partnership Forum, där biomedicinska företag från Sverige, Danmark, Finland och Norge fått presentera sig för internationella läkemedelsföretag och investerare i syfte att söka erhålla strategiska partners och/eller riskkapital. I en andra fas - inom en tvåårsperiod - skulle samarbetet inom CONNECT Nordica stegvis kunna utvidgas till att också gälla t ex start och utveckling av nätverk, regionala som nationella, sammanställning av resultat för CONNECT i Norden och Baltikum, utveckling och underhåll av databas för CONNECT i Norden och Baltikum med länkar till databaser i Europa och USA, som kan vara till nytta för tillväxtföretag, marknadsföring av CONNECT i Norden och Baltikum till internationella investerare och företag m fl, utveckling och underhåll av en engelsk språkig hemsida för CONNECT i Norden och Baltikum med länkar till andra framgångsrika kunskapsnätverk i Europa och USA m fl. framtagning av nya informativa skrifter för entreprenörer, utse årets avknoppningsföretag från universitet/högskola i Norden och Baltikum inom olika tillväxtbranscher. Vi föreslår att frågan om och hur ett utvidgat samarbete skall gå till lämnas till styrelsen för CONNECT Nordica. Helt klart är att det inledande arbetet kring kvalitetssäkring av CONNECT-verksamheten i Norden och Baltikum samt samordning av internationella Finansieringsfora och Strategiska Partnerskapsfora måste fungera till allas belåtenhet, innan beslut tas om ett utvidgat samarbete inom CONNECT Nordica. 7

9 5. Organisationsform CONNECT Nordica bör inte ligga som ett projekt under någon annan organisation utan verka som en egen juridisk person. Denna juridiska person kan t ex vara ekonomisk förening, aktiebolag eller stiftelse Vi förslår att CONNECT Nordica drivs som en näringsdrivande verksamhetsstiftelse 30, med säte i Stockholm. Enligt den juridiska definitionen (svensk lag) är en stiftelse en självständig förmögenhet som varaktigt förvaltas för ett bestämt ändamål. En förvaltare eller en styrelse tar hand om förvaltningen av förmögenheten. Näringsdrivande stiftelser fungerar på ett likartat sätt som ett aktiebolag. Skillnaden ligger i att stiftelsen inte har några ägare utan drivs och förvaltas av en styrelse. Det behövs inte heller något aktiekapital på kr (Sverige), utan det räcker att med stiftelsekapital på en krona. Vi föreslår att CONNECT Sverige, CONNECT Denmark och CONNECT Norge (Vest-Norge) bildar stiftelsen CONNECT Nordica med ändamål att bedriva yrkesmässig näringsverksamhet inom området nätverksbyggande för start och utveckling av tillväxtföretag i Norden och Baltikum. För detta ändamål förslås stiftarna vardera tillskjuta kr i stiftelsekapital. Stiftelsen styrelse föreslås bestå av 6-12 ledamöter från CONNECT i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Estland, Lettland och Littauen. Minst tre länder i Norden skall vara representerade i styrelsen. Antalet styrelseplatser kan antingen fördelas med en plats per land eller proportionellt till CONNECT-verksamhetens storlek i varje land. Resultat i form av antal genomförda aktiviteter, antal deltagare i dessa aktiviteter, antal personer som arbetar frivilligt antal tillväxtföretag som processats i olika aktiviteter, summa riskkapital som tillväxtföretag erhållit kan användas som variabler för att uppskatta den nationella CONNECTverksamhetens storlek och därmed antalet styrelseplatser från varje land. Då CONNECT-verksamheten ännu inte etablerats i Finland, Island, Estland, Lettland och Littauen föreslås dessa länder tillsvidare kunna utse en adjungerad ledamot till styrelsen. Stiftelsen styrelse förslås initialt utgöras av tre ordinarie ledamöter och tre adjungerade fördelade enligt tabell nedan. Ordförandeskapet föreslås rotera 30 En näringsdrivande stiftelse ska anmälas för registrering hos länsstyrelsen innan näringsverksamheten startar. Organisationsnummer fås av lokal skattemyndighet. Registrerade stiftelser ska upprätta årsredovisning och alltid ha minst en godkänd eller auktoriserad revisor. Årsredovisningen ska hållas tillgänglig för den som vill ta del av den. Med utgångspunkt från stiftelsens årsredovisning kontrolleras att stiftelsen placerat tillgångarna på ett godtagbart sätt och att stiftelsen uppfyllt sitt ändamål. 8

10 (2 år) mellan länderna. Styrelseledamöter bör utses respektive entledigas av de nationella CONNECT-organisationerna. Nation Sverige Danmark Norge Finland Island Baltikum (Estland, Lettland och Littauen) Representanter i styrelsen 1 ledamot 1 ledamot 1 ledamot 1 adjungerad ledamot 1 adjungerad ledamot 1 adjungerad ledamot Vi föreslår att styrelsen löser frågan om hur antalet styrelseplatser skall fördelas vid ett utvidgat samarbete (fas två). 6. Bemanning och köp av tjänster CONNECT Nordica bör bemannas efter behov och finansieringsmöjligheter. Vi förslår stiftelsen anställer en VD eller utser en verkställande ledamot för att för att driva verksamheten. Om stiftelsens styrelse beslutar att utvidga samarbetet att också gälla aktiviteterna föreslagna i fas två, föreslår vi att resurser köps in från de för uppgiften bäst lämpliga CONNECT-nätverken i Norden och Baltikum eller från en extern leverantör. Till exempel så skulle uppgiften att utveckla och underhålla en databas för CONNECT i Norden och Baltikum kunna läggas ut på CONNECT Sverige, och en engelskspråkig hemsida till CONNECT Denmark, mot skälig ersättning. Man kan också tänka sig att två nätverk tillsammans får uppdrag av CONNECT Nordica att utveckla en ny gemensam CONNECT aktivitet. Det finns idag också aktiviteter som utvecklats i lokala nätverk som t ex Inverterade språnbrädor, CONNECT Stockholm, Styrelsenätverk, CONNECT Väst, PUB-kvällar, CONNECT Uppsala. Om CONNECT Nordica beslutar att ta in dessa aktiviteter i sin verksamhet och sprida dem till andra nätverk i Norden och Baltikum bör de nätverk som tagit fram produkten få en skälig ersättning för utvecklingsarbetet eller för att hjälpa andra nätverk igång med aktiviteten. Genom att inte bygga upp ett kansli med ett antal personer anställda utan istället utnyttja den kompetens som finns i de regionala och nationella nätverken, kan det gemensamma arbetet utföras med hög flexibilitet och kostnadseffektivitet. För att köp av tjänster skall fungera på ett tillfredställande sätt bör en inköpspolicy införas där avtal skall skrivas mellan köpare (CONNECT Nordica) och leverantör (regionalt eller nationellt CONNECTorganisation). När vi pratar om att skälig ersättning för ett uppdrag så handlar det om att få sina kostnader täckta. Priset för ett uppdrag bestäms också av vad medlemmarna i CONNECT Nordica är beredda att betala. CONNECT Nordica får inte utvecklas till en extra inkomstkälla för en del av CONNECT-organisationerna. Vi måste vara uppmärksamma på att 9

11 målet för CONNECT handlar om att genom frivilliga insatser hjälpa entreprenörer att utveckla sina företag. 7. Finansiering De lokala/regionala CONNECT-organisationerna i Norden finansieras idag till huvudsak genom medlemsavgifter, genom avgifter på de servicepaket medlemmarna erbjuds att köpa samt genom avgifter på vissa av de aktiviteter som genomförs. Medlemsavgifterna liksom prisnivån för servicepaketen 31 varierar mellan nätverken. Servicepaketens innehåll är stort sätt jämförbara, mellan de olika nätverken i Sverige. Skillnaden i pris kan förklaras med att i de stora CONNECT-nätverken exponeras medlemsföretagen mot en större målgrupp (t ex det kostar mer att annonsera i Dagens Nyheter än i en mindre landsortstidning). I CONNECT Denmark kan företagen teckna sig för olika sponsorpaket. Denna produkt liknar i sin uppläggning de svenska servicepaketen. I CONNECT Vest-Norge tar man ut en success fee på mellan 1-3 procent på förmedlat riskkapital. År 2000 omsatta CONNECT-verksamheten i Norden ca SEK 18 miljoner fördelat på Sverige ca SEK 17 miljoner varav de regionala CONNECT-nätverken stod för SEK 11 miljoner och den nationella plattformen CONNECT Sverige 32 SEK 6 miljoner, CONNECT Denmark ca DEK (1 apr 31 dec 2000) CONNECT Vest-Norge ca NOK (1 sept 31 dec 2000) De till CONNECT Nordica föreslagna aktiviteterna Finansieringsfora och Strategiska Partnerskapsfora ger idag en mindre vinst, om man inte räknar in nätverkens arbetskostnader för urvalskommittéer m m. Om nätverken skulle ersättas för sitt arbete med att plocka fram företag så skulle samma arrangemang gå med en förlust. Ett utvidgat samarbete inom CONNECT Nordica skulle kunna delfinansieras genom ett eller flera av följande alternativ: medlemsavgifter från nationella eller lokala/regionala nätverk, sponsorintäkter anslag från stiftelser och fonder 31 Med servicepaketen erbjuds medlemmarna köpa olika nivåer av service och tjänster. I t ex CONNECT Stockholm erbjuds fem olika servicepaket till kostnad av till kr/år. I medlemspaket för kr erbjuds företagen Möjlighet att deltaga i paneler för språngbrädor 10% på CONNECT Stockholms aktiviteter Inbjudningar till alla CONNECT Stockholms aktiviteter Presentation av medlemsföretaget i CONNECT Stockholms digitala årsbok. På den högsta nivån, guldpaket för kr/år erbjuds bl a Företagets logotyp på CONNECT Stockholms hemsida med länk till egen sajt Möjlighet att deltaga i styrelsens arbete Företräde till värdskap för språngbrädor Företräde till urvalskommittéer inför finansierings- och partnerskapsforum. 32 CONNECT Sverige finansierades år 2000 med SEK 4 miljoner från Stiftelsen Kunskap och Kompetens (KK-stiftelsen) och SEK 2 miljoner från Industrifonden. 10

12 provision på resultat Då endast ett fåtal av de nationella och lokala/regionala CONNECTorganisationerna har råd att betala en medlemsavgift för att täcka CONNECT Nordicas drift, kommer detta alternativ att stöta på problem. Ett sätt att lösa detta är att införa en modell där medlemsavgiftens storlek sätts i relation till CONNECT-verksamhetens storlek, enligt samma modell som tidigare redovisades (sid 8) för fördelning av styrelseplatser från varje land. Finansiering genom sponsring går bra för arrangemang som Finansieringsfora och Strategiska Parterskapsfora men inte för andra uppgifter eller aktiviteter, då detta idag är den viktigaste inkomstkällan för de lokala/regionala nätverken. Om vinst (om man inte räknar in de lokala/regional CONNECTnätverkens arbetskostnader) uppstår från Finansieringsfora och Strategiska Parterskapsfora bör denna fördelas mellan CONNECT Nordica (arrangör) och de lokala/regionala nätverken. CONNECT Nordicas del av vinsten bör fonderas för att användas till att täcka eventuella underskott i framtida fora. För de lokala nätverken handlar det inte om vinst utan om att få en del av sina kostnader täckta. Det bör däremot utgå en provision till de nätverk som lyckas förmedla sponsorintäkter till arrangemangen. Huvudansvaret att skaffa sponsorer bör ligga på arrangören CONNECT Nordica. Men om ett Finansieringsfora arrangeras t ex i Bergen, så är det en fördel om CONNECT Vest-Norge tar hand om arbetet att få med lokala sponsorer. I tabellen nedan ges förslag på hur vinst och sponsorintäkter kan fördelas. CONNECT Nordica Lokala/regionala CONNECT- nätverk 50 procent Andel i forats vinst 50 procent fördelat proportionellt till hur många företag som varje enskilt nätverk fått med på forat. Sponsorintäkter 20 procent på förmedlade sponsorintäkter CONNECT Nordicas projektverksamhet kan finansieras med hjälp av olika fonder och stiftelser t ex Nordisk Industrifond 33. Det finns också olika nationella fonder och större företag som skulle kunna vara med och delfinansiera olika projekt. För CONNECT Nordicas löpande driftskostnader måste en annan och mer långsiktig finansiering ordnas. En fjärde möjlig finansiering är att CONNECT Nordica tar ut en success fee (ett par procent) på förmedlat riskkapital genom Finansieringsfora och Strategiska Partnerskapsfora. Intäkten delas lika mellan CONNECT Nordica och de nätverk som tagit ut och förberett de vinnande företagen. En sådan här modell skulle också öka incitamentet för de lokala/regionala nätverken att höja kvalitén på de företag som man skickar till dessa fora. Man kan också pröva en mindre kontroversiell metod där de vinnande företagen erbjuds att frivilligt teckna service/sponsorpaket till ett pris som 33 Nordisk Industrifond är en officiell nordisk institution under Nordiska Ministerrådet. med syfte att stärka näringslivet i Norden. Fonden finansierar projekt till 50% med ett belopp av högst NOK 5 miljoner under max tre år. 11

13 står i relation till det riskkapital som företaget fått förmedlat genom Finansieringsfora. Om vi som exempel använder CONNECT Stockholms fem olika nivåer på servicepaket skulle de företag som får riskkapital (1 Mkr 5 Mkr) förmedlat med hjälp av Finansieringsfora köpa servicepaket (3 tkr 150 tkr), illustrerat i tabellen nedan. Paket Förmedlat riskkapital av CONNECT Medlemspaket kr kr Servicepaket Bronspaket Silverpaket Guldpaket Vi har här gett ett några förslag på möjliga finansieringskällor för CONNECT Nordicas styrelse att titta närmare på. Vi rekommenderar starkt att inga projekt får sättas igång innan finansieringen för dessa är ordnad. För finansiering av CONNECT Nordica i en första fas, med samarbete kring kvalitetssäkring och internationella fora, behövs inga större resurser. För kvalitetssäkring finns det idag redan olika styrande dokument, framtagna av både de nationella som lokala nätverken. CONNECT Nordicas styrelse kan använda sig av dessa dokument för att ta fram en gemensam kvalitetspolicy. För internationella Finansieringsfora och Strategiska Partnerskapsfora har CONNECT Sverige anställt en person på heltid. Idag marknadsförs dessa arrangemang som en CONNECT Sverige aktivitet i samarbete med bl a CONNECT Denmark och CONNECT Vest-Norge. Till hösten skulle dessa arrangemang kunna marknadsföras under den gemensamma plattformen CONNECT Nordica. Då CONNECT Sverige idag har den största erfarenheten av att genomföra dessa arrangemang bör de få uppdraget att ansvara för höstens två fora. När CONNECT Nordica är reda för ett utvidgat samarbete (fas två) bör en VD anställas eller verkställande ledamot utses (mot ersättning) med huvuduppgift att lösa finansieringen för gemensamma CONNECTaktiviteter och projekt i Norden och Baltikum. Finansieringsfrågan kan också läggas ut på en konsult mot en ersättning i provision på indragna projektpengar. 12

14 8. Sammanfattning av förslag Nedan följer en sammanfattning av arbetsgruppens förslag i 10 punkter. 1. Etablera ett CONNECT Nordica med uppgift att samordna CONNECTaktiviteter i Norden och Baltikum. 2. Inled samarbete kring kvalitetssäkring av CONNECT-verksamheten i Norden och Baltikum samt aktiviteterna internationella Finansieringsfora och Strategiska Partnerskapsfora. 3. Utvidga samarbetet efter behov och finansiering att gälla också andra uppgifter och aktiviteter till gemensam nytta för nätverken. 4. Driv CONNECT Nordica i stiftelseform med CONNECT Sverige, CONNECT Denmark och CONNECT Norge (Vest-Norge) som stiftare. 5. Tillsätt en styrelse (6-12 platser) med representation från CONNECT i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Estland, Lettland och Littauen. Minst tre länder i Norden skall vara representerade i styrelsen. 6. Låt styrelsen lösa frågan om hur antalet styrelseplatser skall fördelas vid ett utvidgat samarbete (fas två). 7. Bygg inte ett stort eget kansli för att driva CONNECT Nordica, det räcker med en anställd VD eller verkställande ledamot. 8. Lägg ut arbetet att sköta olika gemensamma uppgifter och aktiviteter på de CONNECT-nätverk som är bäst lämpade och betala dessa med en skälig ersättning. 9. Finansiera CONNECT Nordica i ett första fas med hjälp av deltagaravgifter och sponsorintäkter från Finansieringsfora och Partnerskapsfora. 10. Ett utvidgat samarbete inom CONNECT Nordica måste bära sina kostnader. 13

15 Bilaga 9. Stadgar för Stiftelsen CONNECT Nordica 1 Namn Stiftelsens namn är Stiftelsen CONNECT Nordica. 2 Firma Stiftelsens firma är CONNECT Nordica. 3 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholm 4 Ändamål Yrkesmässig näringsverksamhet att inom området nätverksbyggande för start och utveckling av tillväxtföretag i Norden och Baltikum. 5 Styrelse Styrelsen består av 6-12 ledamöter representerande CONNECT i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Estland, Lettland och Littauen. Minst tre länder måste vara representerade i styrelsen. Styrelseledamöter utses respektive entledigas av de nationella CONNECT-organisationerna. 6 Arvoden Beslut om styrelsearvoden fattas av styrelsen. 7 Revisor Styrelsen skall utse minst en godkänd eller auktoriserad revisor. 8 Räkenskapsår Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår. 9 Kallelse Kallelse till styrelsemöte ska ske genom e-post. 10 Övrigt Utöver vad som stadgas ovan gäller Stiftelselagen (1994:1220)

16 Bilaga 10. Stiftelseurkund Undertecknade stiftare förordnar att de avser att tillskapa en självständig förmögenhet i form av en varaktig bestående, självständig stiftelse vars ändamål ska vara att bedriva yrkesmässig näringsverksamhet inom området nätverksbyggande för start och utveckling av tillväxtföretag i Norden och Baltikum. För detta ändamål tillskjuter stiftarna härmed vardera SEK till stiftelsen. Antogs enhälligt bilagda förslag till stadgar. Stiftelsens styrelse ska initialt utgöras av.. Stockholm den 20 april

17 16

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande

Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande 1 S T A D G A R F Ö R Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande Antagen av styrelsen 2015-11-23 och godkänd av Länsstyrelsen 2016-03-31 Ersätter tidigare version daterad 2011-03-23

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU Energieffektiva byggnader i sydost - en satsning på teknik och FoU VERKSAMHETSIDÉ Energieffektiva byggnader en mötesplats på Växjö Universitet mellan forskningens och marknadens aktörer såsom Fastighetsägare

Läs mer

Bildande av stiftelser för forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete

Bildande av stiftelser för forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Agerhed 2013-04-28 KS 2012/0636 Kommunfullmäktige Bildande av stiftelser för forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete Förslag till

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Uppdaterad 2013-01-14 1 STIFTELSER

Uppdaterad 2013-01-14 1 STIFTELSER Uppdaterad 2013-01-14 1 STIFTELSER Stiftelsen som juridisk form har gamla anor i Sverige. Under århundradens lopp har det anslagits betydande förmögenheter framför allt till förmån för sjuk- och fattigvård

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Framtidens ledare Inriktning av arbetet med det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Framtidens ledare Inriktning av arbetet med det regionala ledarförsörjningsprogrammet Framtidens ledare 2003 Inriktning av arbetet med det regionala ledarförsörjningsprogrammet Det regionala ledarförsörjningsprogrammet Inriktning 2003 Förbundsstyrelsen har beslutat att genomföra ett flerårigt

Läs mer

Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015

Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015 Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2014-08-13 Handläggare Anne Lund Telefon: 08-508 31 926 Till Kulturnämnden 2014-08-26 Nr 19 Förnyad upphandling för drift och utveckling

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter Bolagsordning för Vara Industrifastigheter AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Fastställd av KF 1998-12-14 24/98:2 Justerat av KF 2002-12-16 23/02:2 att gälla från 2003 Godkänd av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt

Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt Stiftelsen Inova i Wermland är en företagsinkubator som stödjer utvecklingen av unika affärsidéer till växande aktiebolag. Inova är en del av

Läs mer

Datum. - Om den som anmäls som styrelseledamot/suppleant inte är folkbokförd i Sverige ska en kopia av pass eller annan identitetshandling bifogas.

Datum. - Om den som anmäls som styrelseledamot/suppleant inte är folkbokförd i Sverige ska en kopia av pass eller annan identitetshandling bifogas. 1 Registreringsanmälan stiftelseregistret Datum Sänd till Länsstyrelsen Östergötland Rättsenheten 581 86 Linköping Kom ihåg att bifoga! - Stiftelseförordnandet. Exempelvis: Testamente, gåvobrev eller protokoll.

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Stiftelseförvaltningen vid Kungliga Tekniska högskolan Informationsmaterial 1 (7) Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 27 maj 2004 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN TESKEDSORDEN

STADGAR FÖR STIFTELSEN TESKEDSORDEN Inledande bestämmelser 1. KF genom Lars Idermark och The Rausing Trust genom Sigrid Rausing anslår och avskiljer härmed ett belopp om 50 000 kr vardera att avsättas till en stiftelse som skall ha namnet

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Stadgar för Prisdialogen

Stadgar för Prisdialogen Stadgar för Prisdialogen Prisdialogen är en ideell förening med säte i Stockholm. Den bildades den 14 december 2012 av Riksbyggen, SABO och Svensk fjärrvärme (sedermera Energiföretagen Sverige), då även

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell förening? 20 september

Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell förening? 20 september Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell förening? 20 september Seminarieserie med en röd tråd Vilken är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Östergötland AB samt finansiering av verksamheten 2017

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Östergötland AB samt finansiering av verksamheten 2017 BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Malin Thunborg 2016-08-15 Dnr: RUN 2016-254 Regionutvecklingsnämnden Ägaranvisning för Almi Företagspartner Östergötland AB samt finansiering av verksamheten 2017 Region

Läs mer

Letter of Intent (avsiktsförklaring) gällande. avveckling av ägande i Göteborg & Co Träffpunkt AB. och

Letter of Intent (avsiktsförklaring) gällande. avveckling av ägande i Göteborg & Co Träffpunkt AB. och Letter of Intent (avsiktsförklaring) gällande avveckling av ägande i Göteborg & Co Träffpunkt AB och fortsatta samverkansformer i besöksnäringsutveckling, mellan Göteborg & Co Kommunintressent AB och övriga

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå:

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå: Angående stadgar Det är viktigt att klargöra att enligt svensk lag har vem som helst rätt att bilda en förening. Staten kan inte på något sätt förbjuda detta och det finns inte heller någon lag som reglerar

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2014-02-18 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Ändrad bolagsordning för Stockholms Näringslivskontor AB Namnbyte till Stockholm Business Region AB

Ändrad bolagsordning för Stockholms Näringslivskontor AB Namnbyte till Stockholm Business Region AB Utlåtande 2005:201 RI (Dnr 023-3860/2005) Ändrad bolagsordning för Stockholms Näringslivskontor AB Namnbyte till Stockholm Business Region AB Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut 2011-2015 KS-2010/303 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

Stiftelsefö rördnande

Stiftelsefö rördnande Sida 1 av 6 Stiftelsefö rördnande Sparbanksstämman i Skaraborgs läns Sparbank har 2000-03-28 och 2000-05-05 beslutat att sparbanken skall upplösas utan likvidation för ombildning till bankaktiebolag. I

Läs mer

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 Stadgar För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 1 Firma Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 Föreningens säte

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Föreningens ändamål är att främja och stärka det nordiska samarbetet inom Norden och

Läs mer

S T A D G A R. för TRYGG-STIFTELSEN. Med ändringar beslutade av Trygg-Stiftelsens styrelse den 2 februari 2012 och den 31 maj 2012

S T A D G A R. för TRYGG-STIFTELSEN. Med ändringar beslutade av Trygg-Stiftelsens styrelse den 2 februari 2012 och den 31 maj 2012 1 Bilaga A till Stiftelseurkunden S T A D G A R för TRYGG-STIFTELSEN Med ändringar beslutade av Trygg-Stiftelsens styrelse den 2 februari 2012 och den 31 maj 2012 1 Stiftelsens namn Stiftelsens namn är

Läs mer

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet STADGAR för Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 1. FIRMA Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Bolagsordning för BagaHus aktiebolag

Bolagsordning för BagaHus aktiebolag Bolagsordning för BagaHus aktiebolag Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 1. Firma och säte Firma är Föräldrakooperativet Vikdalens Barn Ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Nacka. 2. Ändamål

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation.

Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation. Senast ändrad 2015-01-12 Kammarkollegiet Permutation av stiftelser Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation. En stiftelse är en s.k.

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Översyn av Energikontoret Östra Götaland AB

Översyn av Energikontoret Östra Götaland AB BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Mats Helander 2016-11-24 Dnr: TSN 2015-190 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Översyn av Energikontoret Östra Götaland AB Energikontoret Östra Götaland AB startade

Läs mer

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Kärnverksamhet Affärsområden Tjänster Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och

Läs mer

Ny organisation Näringslivssamverkan

Ny organisation Näringslivssamverkan Kommunledningsförvaltningen Anders Dahlén,0550-88001 anders.dahlen@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-15 Ks/2014:246 000 Organisation Sida 1(3) Ny organisation Näringslivssamverkan Förslag

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening

Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Nysam Nyköping i samverkan, ek förening 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer