CONNECT Nordica. Nätverk för affärs- och marknadsutveckling i Norden och Baltikum. 20 april 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CONNECT Nordica. Nätverk för affärs- och marknadsutveckling i Norden och Baltikum. 20 april 2001"

Transkript

1 CONNECT Nordica Nätverk för affärs- och marknadsutveckling i Norden och Baltikum 20 april 2001

2 Förord Målet för CONNECT är att underlätta nyföretagande genom frivilligt och aktivt mentorskap samt att förse främst snabbväxande företag med kompetens och kapital. Konkret betyder detta att CONNECT skall sammanföra innovatörer/forskare (inom både högteknologiområdet och andra områden med stor tillväxtpotential) med entreprenörer och förse dessa aktörer med de finansiella, tekniska och företagsutvecklande resurser de behöver för att lyckas. Aktörerna i nätverken är innovatörer/forskare, entreprenörer, riskkapitalföretag och privata investerare, professionella tjänsteföretag (advokat- och revisionsbyråer, marknads- och managementkonsulter samt banker och försäkringsbolag), storföretag och organisationer. Dessa aktörer har behov av naturliga gemensamma mötesplatser för att nya tillväxtföretag skall skapas och utvecklas på bästa möjliga sätt. Projektet som redovisas i denna rapport tar upp förslag på etablering av en plattform för samarbete mellan olika CONNECT-nätverk i Norden och Baltikum så att dessa på bästa sätt kan utvecklas och samverka sinsemellan till ökat stöd för entreprenören och företagen. Projektet har genomförts av en arbetsgrupp bestående av Örjan Isacson, CONNECT Sverige, Dorte Wiene, CONNECT Denmark, Kjell Hilde CONNECT Vest-Norge med assistans av Hans Andersson, Andersson & Melin AB, som sammanställt rapporten. Det är arbetsgruppens förhoppning att de framlagda synpunkterna och förslagen skall vinna beaktande inom de olika CONNECT-nätverken i Norden. Projektet har finansierats med medel från Nordisk Industrifond vars verksamhetsidé är att stärka det nordiska näringslivet, vilket mer konkret innebär att öka det nordiska näringslivets konkurrenskraft, stärka den nordiska näringskulturen och säkra en bärkraftig samhällsutveckling. Fondens målsättning är att Norden genom projekt, aktiviteter och samverkan blir föregångare i att utnyttja synergiskapande nätverk i innovationssystemet. Stockholm i april

3 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. CONNECT i Sverige, Danmark och Norge 4 3. CONNECT Nordica 4 4. Uppgifter och aktiviteter 7 5. Organisationsform 8 6. Bemanning och köp av tjänster 9 7. Finansiering Sammanfattning av förslag 13 Bilagor: 9. Stadgar för Stiftelsen CONNECT Nordica Stiftelseurkund 15 2

4 1. Bakgrund Det första CONNECT-nätverket i världen startades år 1985 vid University of California i San Diego (UCSD), på initiativ från det regionala näringslivet, med mål att få igång nya tillväxtföretag i regionen. CONNECT verksamheten i Sverige initierades i början av 1998 av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Verksamheten består idag av fem regionala nätverk (Stockholm, Uppsala, Väst, Skåne och Norr med noder i Luleå, Umeå och Sundsvall) samt av en nationell enhet, CONNECT Sverige, som styrs av en projektgrupp inom IVA. Ytterligare tre nätverk är under uppbyggnad, CONNECT Mälardalen, CONNECT Halland och CONNECT Sydost med noder i Kalmar, Ronneby/Karlskrona och Växjö. I april 2000 bildades CONNECT Denmark. Samma år i september startade också CONNECT Vest-Norge i Bergen sin verksamhet Därutöver pågår i Norge arbete med att etablera regionala nätverk i Oslo och Trondheim. Intresse finns även i Finland för att etablera CONNECT-nätverk. Det finns också planer på ett CONNECT Baltikum (Estland, Lettland och Litauen). Ett förstudie avseende förutsättningarna för att införa CONNECT programmen i Estland och Lettland har genomförts av CONNECT Sverige. Studien har lett till att projektstyrelsen för CONNECT Sverige beslutat gå vidare med projekt Baltikum. Inom något år kommer CONNECT-verksamhet att drivas i regionala nätverk i Norden och Baltikum. För att skapa största möjliga nytta för aktörerna i nätverken (innovatörer/forskare, entreprenörer, riskkapitalföretag och privata investerare, professionella tjänsteföretag, storföretag och organisationer) finns ett klart behov av samverkan i en gemensam CONNECT plattform för Norden och Baltikum. Under de senaste åren har också många internationella investerare och företag börjat intressera sig för Norden som en intressant region för utveckling av teknik och nya företag inom bl a IT, mobilt internet och bioteknik. En CONNECT plattform för Norden och Baltikum skulle kunna hjälpa till att svara upp mot detta intresse och skapa ökade förutsättningar för en starkare och snabbare tillväxt av nya internationella företag i regionen. En CONNECT plattform för Norden och Baltikum skulle också bidra till ökade affärsmöjligheter för företag i regionen samt ökat samarbete mellan universitet och högskolor. Målet med detta projekt är att ta fram beslutsunderlag för bildandet av en plattform, nedan kallad CONNECT Nordica, för samverkan mellan lokala/regionala och nationella CONNECT nätverk i Norden och Baltikum. 3

5 2. CONNECT i Sverige, Danmark och Norge CONNECT-verksamheten i Sverige, Danmark och Norge är organiserad på olika sätt. I Sverige finns idag fem fristående regionala nätverk som samarbetar i en nationell plattform, CONNECT Sverige. Den nationella plattformen drivs som ett projekt inom IVA av en projektgrupp och en projektstyrelse med representanter från de regionala nätverken. CONNECT Sverige ansvarar idag för större nationella aktiviteter som Finansieringsfora och Strategiska Parterskapsfora samt som en resurs för de regionala CONNECT organisationerna. I Danmark har man bildat ett CONNECT Denmark i Köpenhamn med uppgift att driva och utveckla CONNECT-konceptet i landet. Regional verksamhet samordnas och styrs från Köpenhamnskontoret. Norge har ett fristående nätverk i Bergen, CONNECT Vest-Norge. Ytterligare två nätverk är under bildande, ett i Oslo och Trondheim. Frågan om bildandet av ett CONNECT Norge, en nationell plattform, är under utredning. Exempel på CONNECT-aktiviteter som genomförs idag i Sverige, Danmark och Norge finns uppställda i tabell 1. Då CONNECT verksamheten har utvecklats olika långt och organiserats på skilda sätt i respektive land är aktiviteterna i tabellen inte helt jämförbara. 3. CONNECT Nordica För att tillfredsställa de varierande behov av olika typer av naturliga mötesplatser som finns hos intressenterna för CONNECT-verksamhet i Norden och Baltikum skall program och aktiviteter i huvudsak utvecklas, organiseras och genomföras som idag lokalt/regionalt kring universitet/högskolor. Detta för att på bästa möjliga sätt ta till vara på varje regions förutsättningar och behov. Nationella aktiviteter som kräver en större kritisk massa av aktörer än som kan mobiliseras lokalt/regionalt bör genomföras på riksplanet. Större internationella arrangemang som Finansieringsfora och Strategiska Partnerskapsfora kan med fördel genomföras i samarbete mellan de nordiska och de baltiska staterna i en gemensam CONNECT-organisation. Detta kräver ett CONNECT i Norden och Baltikum som består av starkt förankrade nätverk kring universitets- och högskoleregionerna. Det finns också behov av mindre sammanhållande nationella CONNECTorganisationer, som dels utför vissa aktiviteterna på riksplanet, dels stöder de lokala/regionala nätverken i deras verksamheter och på olika sätt förbättrar samverkan mellan de olika regionerna efter varje enskilt lands förutsättningar. Därutöver föreslår vi en ny organisation, CONNECT Nordica, med uppgift att stimulera affärs- och marknadsutvecklingen i Norden och Baltikum, genom ett ökat näringslivssamarbete mellan länderna i regionen. I tabell 2 ges förslag på en uppdelning i ansvarsområde lokalt, nationellt och för den gemensamma plattformen CONNECT Nordica 4

6 Tabell 1. CONNNECT Sverige Danmark Norge Exempel på uppgifter och aktiviteter Nationellt Regionalt Nationellt/Regionalt Regionalt Start/utveckling av nya nätverk Säkerställa kvalité Mäta resultat Språngbräda 1 Inverterad språngbräda 2 Finasieringsfora 3 Partnerskapsfora 4 Databas, regional och nationell Hemsida, regional och nationell Entreprenörsskrifter 5 Möt en entreprenör 6 Möt forskare 7 Nätverk 8 (affärsänglar, e-learning, IT, styrelsearbete) PUB 9 (Partnership University Business) Årets avknoppningsföretag 10 Mentorer till nyföretagare 11 Entreprenörspanel 12 1 Entreprenören inbjuds att göra en presentation av sin affärsplan inför en panel av bl a affärs- och patentjurister, marknads- och managementkonsulter och ledare från framgångsrika entreprenörsföretag. Mötet resulterar i en genomgång och kritisk analys av entreprenörens utvecklingsplan vilket skärper entreprenörens mål och affärsplan. Entreprenören får också råd om vad som behöver göras innan han/hon söker rikskapital. 2 CONNECT Stockholm har börjat med s k inverterade språngbrädor då industriföretag får presentera affärsidéer utanför den egna kärnverksamheten för entreprenörer som letar efter projekt att utveckla till bärkraftiga företag 3 I finansieringsfora får nya tillväxtföretag som söker venture capital möjlighet att presentera sin affärsidé för nordiska och internationella venture capital bolag samt servicföretag. De regionala CONNECT nätverken tillsätter urvalskommittéer där tillväxtföretagen väljs ut och tränas för att i möjligaste mån säkerställa att de presenterande företagen håller en mycket hög kvalité. 4 I strategisk partnerskapsfora bereds små tillväxtföretag med intresse av att forma strategiskt partnerskap med större företag möjlighet att presentera sig för stora nordiska och utländska företag inom samma och närliggande branscher. Liksom inför finansieringsforum tillsätter CONNECT nätverken urvalskommittéer där företagen väljs ut och tränas för att i möjligaste mån säkerställa att de presenterande företagen håller en mycket hög kvalité. 5 CONNECT Sverige har tagit fram åtta skrifter för att belysa olika frågor entreprenörer och nya tillväxtföretag ofta ställs inför. Skrifterna kan köpas eller laddas ner från CONNECT Sveriges hemsida. 6 En aktivitet där en eller flera entreprenörer berättar om sina erfarenheter för inbjudna personer som funderar på att starta företag. 7 Forskare från universitet/högskolor presenterar spetsforskning för näringsliv. 8 9 CONNECT Väst har startat fyra specialnätverk som stöd för sin verksamhet. CONNECT Uppsala arrangerar PUB-kvällar (Partership University Business) med intressanta talare för att förbättra kontakterna mellan regionens näringsliv och universitet. 10 För att nå ut med CONNECTs budskap utses varje år ett framgångsrikt avknoppningsföretag från universitet och högskolor i samverkan med lokal press. Som final koras sedan årets avknoppningsföretag. 11 Ledamöter inom IVA och IVAs Näringslivsråd arbetar som mentorer för nyföretagare. Det rör sig om personer som representerar företag, universitet och högskolor, myndigheter och organisationer flertalet med lång erfarenhet av företagande och arbetsliv. 12 CONNECT Sverige har inrättat en panel av entreprenörer som via e-post en gång i månaden svarar på en aktuell fråga om innovation, entreprenörskap och företagande. 5

7 Tabell 2. CONNECT Exempel på uppgifter och aktiviteter Lokalt/regionalt Nationellt Nordica (Norden och Baltikum) Start/utveckling av nya nätverk 13 Säkerställa kvalité 14 Mäta resultat 15 Språngbräda 16 Inverterad språngbräda 17 Finasieringsfora 18 Partnerskapsfora 19 Databas, regional och nationellt 20 Hemsida, regional och nationell 21 Entreprenörsskrifter 22 Möt en entreprenör 23 Möt forskare 24 Nätverk 25 (affärsänglar, e-learning, IT, styrelsearbete) PUB 26 (Partnership University Business) Årets avknoppningsföretag 27 Mentorer till nyföretagare 28 Entreprenörspanel Att starta och utveckla nya lokala/regionala nätverk är en viktig uppgift för de nationella CONNECT-organisationerna. Ett CONNECT Nordica skulle kunna ta på sig ansvaret att stödja bildandet av CONNECT i Finland och Baltikum. 14 Då nya nätverk kommer att startas i Finland och Baltikum skulle det falla på CONNECT Nordica är kvalitetssäkra dessa nätverk och därmed också säkerställa kvalitén i befintliga nätverk, lokalt/regionalt och nationellt. 15 Resultatmätning bör ske på lokal nivå för att sedan sammanställas på nationell nivå och därefter för hela regionen. Den föreslagna nya plattformen CONNECT Nordica bör ta fram en mall så att mätningen sker på ett likartat sätt. 16 Motorn i CONNECT, språngbrädor genomförs lokalt/regionalt kring universitet/högskolor. 17 Inverterade språngbrädor bör kunna köras både regionalt och nationellt då industriföretagen inte nödvändigtvis letar efter en lokal förmåga utan den bäst lämpade. 18 För att kunna plocka ut en kritisk massa av intressanta företag bör internationella Finansieringsfora organiseras av CONNECT Nordica. Arbetet med att träna företag till forumet sker i de lokala/regionala nätverken. 19 För att få med en kritisk massa bra företag i Internationella Strategiska Parterskapsfora bör detta arrangemang också arrangeras av CONNECT Nordica. 20 De lokala/regionala CONNECT nätverken hanterar idag sin del av en nationell databas. CONNECT Nordica bör få uppdraget att sammanställa en databas för hela Norden och Baltikum. 21 De nationella CONNECT-organisationerna hanterar tillsammans med sina lokala/regional nätverk en hemsida med information om program och aktiviteter. CONNECT Nordica bör ta på sig ansvaret för en gemensam engelskspråkig hemsida för att bl a marknadsföra regionen mot internationella investerare. 22 CONNECT Nordica skulle kunna ta på sig projektledarrollen för framtagning av nya skrifter i den av CONNECT Sverige påbörjade entreprenörsserien. De framtagna skrifterna kan med fördel översättas till engelska eller varje enskilt lands språk. En del av skrifterna behöver också anpassas efter det egna landets lagar och regler. 23 En lokal/regional aktivitet med syfte att inspirera folk till att starta företag i regionen. 24 En lokal/regional aktivitet med syfte att förbättra kontakten mellan forskare och de lokala näringslivet. 25 Specialnätverk kan drivas både lokalt /regionalt och nationellt. 26 En bra aktivitet för att förbättra kontakten mellan regionens näringsliv och universitet/högskola. 27 Årets avknoppningsföretag skulle kunna läggas som en aktivitet under CONNECT Nordica. 28 Konceptet mentorer till nyföretagare bör drivas lokalt/regionalt. 29 Konceptet entreprenörspanelen bör drivas nationellt för att få största möjliga genomslag. 6

8 4. Uppgifter och aktiviteter Enligt tabell 2 så skulle ett CONNECT Nordica kunna ansvara för en rad uppgifter och aktiviteter. För att tillstånd ett snabbt och fruktbart samarbete mellan intressenterna CONNECT-nätverken i de olika länderna, föreslår vi att man i ett första steg startar samarbete kring kvalitetssäkring av CONNECT-verksamheten i Norden och Baltikum, internationella Finansieringsfora och Strategiska Partnerskapsfora. Det är av stor vikt att CONNECT-nätverken, såväl lokalt och nationellt, håller en bra kvalitet på sin verksamhet, så att största möjliga nytta kan skapas för aktörerna i nätverken. CONNECT Nordica bör därför ansvara för att ta fram anvisningar och rekommendationer på hur man organiserar och genomför CONNECT-aktiviteter med högsta kvalitet. Internationella Finansieringsfora och Strategiska Partnerskapsfora samordnas i idag på nordisk basis genom CONNECT Sverige. I december 2000 genomfördes ett Finanseringsfora i Köpenhamn och Malmö, ett samarbete mellan CONNECT Sverige och CONNECT Denmark där ett 50- tal tillväxtföretag från Sverige och Danmark fick chansen att presentera sig för svenska, danska och internationella investerare. Då CONNECT Sverige har en längre erfarenhet av dessa fora fick man också ta på sig en större roll för planering, genomförande och uppföljning av arrangemanget. I Göteborg har CONNECT Sverige i två år i rad genomfört Biomedical Partnership Forum, där biomedicinska företag från Sverige, Danmark, Finland och Norge fått presentera sig för internationella läkemedelsföretag och investerare i syfte att söka erhålla strategiska partners och/eller riskkapital. I en andra fas - inom en tvåårsperiod - skulle samarbetet inom CONNECT Nordica stegvis kunna utvidgas till att också gälla t ex start och utveckling av nätverk, regionala som nationella, sammanställning av resultat för CONNECT i Norden och Baltikum, utveckling och underhåll av databas för CONNECT i Norden och Baltikum med länkar till databaser i Europa och USA, som kan vara till nytta för tillväxtföretag, marknadsföring av CONNECT i Norden och Baltikum till internationella investerare och företag m fl, utveckling och underhåll av en engelsk språkig hemsida för CONNECT i Norden och Baltikum med länkar till andra framgångsrika kunskapsnätverk i Europa och USA m fl. framtagning av nya informativa skrifter för entreprenörer, utse årets avknoppningsföretag från universitet/högskola i Norden och Baltikum inom olika tillväxtbranscher. Vi föreslår att frågan om och hur ett utvidgat samarbete skall gå till lämnas till styrelsen för CONNECT Nordica. Helt klart är att det inledande arbetet kring kvalitetssäkring av CONNECT-verksamheten i Norden och Baltikum samt samordning av internationella Finansieringsfora och Strategiska Partnerskapsfora måste fungera till allas belåtenhet, innan beslut tas om ett utvidgat samarbete inom CONNECT Nordica. 7

9 5. Organisationsform CONNECT Nordica bör inte ligga som ett projekt under någon annan organisation utan verka som en egen juridisk person. Denna juridiska person kan t ex vara ekonomisk förening, aktiebolag eller stiftelse Vi förslår att CONNECT Nordica drivs som en näringsdrivande verksamhetsstiftelse 30, med säte i Stockholm. Enligt den juridiska definitionen (svensk lag) är en stiftelse en självständig förmögenhet som varaktigt förvaltas för ett bestämt ändamål. En förvaltare eller en styrelse tar hand om förvaltningen av förmögenheten. Näringsdrivande stiftelser fungerar på ett likartat sätt som ett aktiebolag. Skillnaden ligger i att stiftelsen inte har några ägare utan drivs och förvaltas av en styrelse. Det behövs inte heller något aktiekapital på kr (Sverige), utan det räcker att med stiftelsekapital på en krona. Vi föreslår att CONNECT Sverige, CONNECT Denmark och CONNECT Norge (Vest-Norge) bildar stiftelsen CONNECT Nordica med ändamål att bedriva yrkesmässig näringsverksamhet inom området nätverksbyggande för start och utveckling av tillväxtföretag i Norden och Baltikum. För detta ändamål förslås stiftarna vardera tillskjuta kr i stiftelsekapital. Stiftelsen styrelse föreslås bestå av 6-12 ledamöter från CONNECT i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Estland, Lettland och Littauen. Minst tre länder i Norden skall vara representerade i styrelsen. Antalet styrelseplatser kan antingen fördelas med en plats per land eller proportionellt till CONNECT-verksamhetens storlek i varje land. Resultat i form av antal genomförda aktiviteter, antal deltagare i dessa aktiviteter, antal personer som arbetar frivilligt antal tillväxtföretag som processats i olika aktiviteter, summa riskkapital som tillväxtföretag erhållit kan användas som variabler för att uppskatta den nationella CONNECTverksamhetens storlek och därmed antalet styrelseplatser från varje land. Då CONNECT-verksamheten ännu inte etablerats i Finland, Island, Estland, Lettland och Littauen föreslås dessa länder tillsvidare kunna utse en adjungerad ledamot till styrelsen. Stiftelsen styrelse förslås initialt utgöras av tre ordinarie ledamöter och tre adjungerade fördelade enligt tabell nedan. Ordförandeskapet föreslås rotera 30 En näringsdrivande stiftelse ska anmälas för registrering hos länsstyrelsen innan näringsverksamheten startar. Organisationsnummer fås av lokal skattemyndighet. Registrerade stiftelser ska upprätta årsredovisning och alltid ha minst en godkänd eller auktoriserad revisor. Årsredovisningen ska hållas tillgänglig för den som vill ta del av den. Med utgångspunkt från stiftelsens årsredovisning kontrolleras att stiftelsen placerat tillgångarna på ett godtagbart sätt och att stiftelsen uppfyllt sitt ändamål. 8

10 (2 år) mellan länderna. Styrelseledamöter bör utses respektive entledigas av de nationella CONNECT-organisationerna. Nation Sverige Danmark Norge Finland Island Baltikum (Estland, Lettland och Littauen) Representanter i styrelsen 1 ledamot 1 ledamot 1 ledamot 1 adjungerad ledamot 1 adjungerad ledamot 1 adjungerad ledamot Vi föreslår att styrelsen löser frågan om hur antalet styrelseplatser skall fördelas vid ett utvidgat samarbete (fas två). 6. Bemanning och köp av tjänster CONNECT Nordica bör bemannas efter behov och finansieringsmöjligheter. Vi förslår stiftelsen anställer en VD eller utser en verkställande ledamot för att för att driva verksamheten. Om stiftelsens styrelse beslutar att utvidga samarbetet att också gälla aktiviteterna föreslagna i fas två, föreslår vi att resurser köps in från de för uppgiften bäst lämpliga CONNECT-nätverken i Norden och Baltikum eller från en extern leverantör. Till exempel så skulle uppgiften att utveckla och underhålla en databas för CONNECT i Norden och Baltikum kunna läggas ut på CONNECT Sverige, och en engelskspråkig hemsida till CONNECT Denmark, mot skälig ersättning. Man kan också tänka sig att två nätverk tillsammans får uppdrag av CONNECT Nordica att utveckla en ny gemensam CONNECT aktivitet. Det finns idag också aktiviteter som utvecklats i lokala nätverk som t ex Inverterade språnbrädor, CONNECT Stockholm, Styrelsenätverk, CONNECT Väst, PUB-kvällar, CONNECT Uppsala. Om CONNECT Nordica beslutar att ta in dessa aktiviteter i sin verksamhet och sprida dem till andra nätverk i Norden och Baltikum bör de nätverk som tagit fram produkten få en skälig ersättning för utvecklingsarbetet eller för att hjälpa andra nätverk igång med aktiviteten. Genom att inte bygga upp ett kansli med ett antal personer anställda utan istället utnyttja den kompetens som finns i de regionala och nationella nätverken, kan det gemensamma arbetet utföras med hög flexibilitet och kostnadseffektivitet. För att köp av tjänster skall fungera på ett tillfredställande sätt bör en inköpspolicy införas där avtal skall skrivas mellan köpare (CONNECT Nordica) och leverantör (regionalt eller nationellt CONNECTorganisation). När vi pratar om att skälig ersättning för ett uppdrag så handlar det om att få sina kostnader täckta. Priset för ett uppdrag bestäms också av vad medlemmarna i CONNECT Nordica är beredda att betala. CONNECT Nordica får inte utvecklas till en extra inkomstkälla för en del av CONNECT-organisationerna. Vi måste vara uppmärksamma på att 9

11 målet för CONNECT handlar om att genom frivilliga insatser hjälpa entreprenörer att utveckla sina företag. 7. Finansiering De lokala/regionala CONNECT-organisationerna i Norden finansieras idag till huvudsak genom medlemsavgifter, genom avgifter på de servicepaket medlemmarna erbjuds att köpa samt genom avgifter på vissa av de aktiviteter som genomförs. Medlemsavgifterna liksom prisnivån för servicepaketen 31 varierar mellan nätverken. Servicepaketens innehåll är stort sätt jämförbara, mellan de olika nätverken i Sverige. Skillnaden i pris kan förklaras med att i de stora CONNECT-nätverken exponeras medlemsföretagen mot en större målgrupp (t ex det kostar mer att annonsera i Dagens Nyheter än i en mindre landsortstidning). I CONNECT Denmark kan företagen teckna sig för olika sponsorpaket. Denna produkt liknar i sin uppläggning de svenska servicepaketen. I CONNECT Vest-Norge tar man ut en success fee på mellan 1-3 procent på förmedlat riskkapital. År 2000 omsatta CONNECT-verksamheten i Norden ca SEK 18 miljoner fördelat på Sverige ca SEK 17 miljoner varav de regionala CONNECT-nätverken stod för SEK 11 miljoner och den nationella plattformen CONNECT Sverige 32 SEK 6 miljoner, CONNECT Denmark ca DEK (1 apr 31 dec 2000) CONNECT Vest-Norge ca NOK (1 sept 31 dec 2000) De till CONNECT Nordica föreslagna aktiviteterna Finansieringsfora och Strategiska Partnerskapsfora ger idag en mindre vinst, om man inte räknar in nätverkens arbetskostnader för urvalskommittéer m m. Om nätverken skulle ersättas för sitt arbete med att plocka fram företag så skulle samma arrangemang gå med en förlust. Ett utvidgat samarbete inom CONNECT Nordica skulle kunna delfinansieras genom ett eller flera av följande alternativ: medlemsavgifter från nationella eller lokala/regionala nätverk, sponsorintäkter anslag från stiftelser och fonder 31 Med servicepaketen erbjuds medlemmarna köpa olika nivåer av service och tjänster. I t ex CONNECT Stockholm erbjuds fem olika servicepaket till kostnad av till kr/år. I medlemspaket för kr erbjuds företagen Möjlighet att deltaga i paneler för språngbrädor 10% på CONNECT Stockholms aktiviteter Inbjudningar till alla CONNECT Stockholms aktiviteter Presentation av medlemsföretaget i CONNECT Stockholms digitala årsbok. På den högsta nivån, guldpaket för kr/år erbjuds bl a Företagets logotyp på CONNECT Stockholms hemsida med länk till egen sajt Möjlighet att deltaga i styrelsens arbete Företräde till värdskap för språngbrädor Företräde till urvalskommittéer inför finansierings- och partnerskapsforum. 32 CONNECT Sverige finansierades år 2000 med SEK 4 miljoner från Stiftelsen Kunskap och Kompetens (KK-stiftelsen) och SEK 2 miljoner från Industrifonden. 10

12 provision på resultat Då endast ett fåtal av de nationella och lokala/regionala CONNECTorganisationerna har råd att betala en medlemsavgift för att täcka CONNECT Nordicas drift, kommer detta alternativ att stöta på problem. Ett sätt att lösa detta är att införa en modell där medlemsavgiftens storlek sätts i relation till CONNECT-verksamhetens storlek, enligt samma modell som tidigare redovisades (sid 8) för fördelning av styrelseplatser från varje land. Finansiering genom sponsring går bra för arrangemang som Finansieringsfora och Strategiska Parterskapsfora men inte för andra uppgifter eller aktiviteter, då detta idag är den viktigaste inkomstkällan för de lokala/regionala nätverken. Om vinst (om man inte räknar in de lokala/regional CONNECTnätverkens arbetskostnader) uppstår från Finansieringsfora och Strategiska Parterskapsfora bör denna fördelas mellan CONNECT Nordica (arrangör) och de lokala/regionala nätverken. CONNECT Nordicas del av vinsten bör fonderas för att användas till att täcka eventuella underskott i framtida fora. För de lokala nätverken handlar det inte om vinst utan om att få en del av sina kostnader täckta. Det bör däremot utgå en provision till de nätverk som lyckas förmedla sponsorintäkter till arrangemangen. Huvudansvaret att skaffa sponsorer bör ligga på arrangören CONNECT Nordica. Men om ett Finansieringsfora arrangeras t ex i Bergen, så är det en fördel om CONNECT Vest-Norge tar hand om arbetet att få med lokala sponsorer. I tabellen nedan ges förslag på hur vinst och sponsorintäkter kan fördelas. CONNECT Nordica Lokala/regionala CONNECT- nätverk 50 procent Andel i forats vinst 50 procent fördelat proportionellt till hur många företag som varje enskilt nätverk fått med på forat. Sponsorintäkter 20 procent på förmedlade sponsorintäkter CONNECT Nordicas projektverksamhet kan finansieras med hjälp av olika fonder och stiftelser t ex Nordisk Industrifond 33. Det finns också olika nationella fonder och större företag som skulle kunna vara med och delfinansiera olika projekt. För CONNECT Nordicas löpande driftskostnader måste en annan och mer långsiktig finansiering ordnas. En fjärde möjlig finansiering är att CONNECT Nordica tar ut en success fee (ett par procent) på förmedlat riskkapital genom Finansieringsfora och Strategiska Partnerskapsfora. Intäkten delas lika mellan CONNECT Nordica och de nätverk som tagit ut och förberett de vinnande företagen. En sådan här modell skulle också öka incitamentet för de lokala/regionala nätverken att höja kvalitén på de företag som man skickar till dessa fora. Man kan också pröva en mindre kontroversiell metod där de vinnande företagen erbjuds att frivilligt teckna service/sponsorpaket till ett pris som 33 Nordisk Industrifond är en officiell nordisk institution under Nordiska Ministerrådet. med syfte att stärka näringslivet i Norden. Fonden finansierar projekt till 50% med ett belopp av högst NOK 5 miljoner under max tre år. 11

13 står i relation till det riskkapital som företaget fått förmedlat genom Finansieringsfora. Om vi som exempel använder CONNECT Stockholms fem olika nivåer på servicepaket skulle de företag som får riskkapital (1 Mkr 5 Mkr) förmedlat med hjälp av Finansieringsfora köpa servicepaket (3 tkr 150 tkr), illustrerat i tabellen nedan. Paket Förmedlat riskkapital av CONNECT Medlemspaket kr kr Servicepaket Bronspaket Silverpaket Guldpaket Vi har här gett ett några förslag på möjliga finansieringskällor för CONNECT Nordicas styrelse att titta närmare på. Vi rekommenderar starkt att inga projekt får sättas igång innan finansieringen för dessa är ordnad. För finansiering av CONNECT Nordica i en första fas, med samarbete kring kvalitetssäkring och internationella fora, behövs inga större resurser. För kvalitetssäkring finns det idag redan olika styrande dokument, framtagna av både de nationella som lokala nätverken. CONNECT Nordicas styrelse kan använda sig av dessa dokument för att ta fram en gemensam kvalitetspolicy. För internationella Finansieringsfora och Strategiska Partnerskapsfora har CONNECT Sverige anställt en person på heltid. Idag marknadsförs dessa arrangemang som en CONNECT Sverige aktivitet i samarbete med bl a CONNECT Denmark och CONNECT Vest-Norge. Till hösten skulle dessa arrangemang kunna marknadsföras under den gemensamma plattformen CONNECT Nordica. Då CONNECT Sverige idag har den största erfarenheten av att genomföra dessa arrangemang bör de få uppdraget att ansvara för höstens två fora. När CONNECT Nordica är reda för ett utvidgat samarbete (fas två) bör en VD anställas eller verkställande ledamot utses (mot ersättning) med huvuduppgift att lösa finansieringen för gemensamma CONNECTaktiviteter och projekt i Norden och Baltikum. Finansieringsfrågan kan också läggas ut på en konsult mot en ersättning i provision på indragna projektpengar. 12

14 8. Sammanfattning av förslag Nedan följer en sammanfattning av arbetsgruppens förslag i 10 punkter. 1. Etablera ett CONNECT Nordica med uppgift att samordna CONNECTaktiviteter i Norden och Baltikum. 2. Inled samarbete kring kvalitetssäkring av CONNECT-verksamheten i Norden och Baltikum samt aktiviteterna internationella Finansieringsfora och Strategiska Partnerskapsfora. 3. Utvidga samarbetet efter behov och finansiering att gälla också andra uppgifter och aktiviteter till gemensam nytta för nätverken. 4. Driv CONNECT Nordica i stiftelseform med CONNECT Sverige, CONNECT Denmark och CONNECT Norge (Vest-Norge) som stiftare. 5. Tillsätt en styrelse (6-12 platser) med representation från CONNECT i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Estland, Lettland och Littauen. Minst tre länder i Norden skall vara representerade i styrelsen. 6. Låt styrelsen lösa frågan om hur antalet styrelseplatser skall fördelas vid ett utvidgat samarbete (fas två). 7. Bygg inte ett stort eget kansli för att driva CONNECT Nordica, det räcker med en anställd VD eller verkställande ledamot. 8. Lägg ut arbetet att sköta olika gemensamma uppgifter och aktiviteter på de CONNECT-nätverk som är bäst lämpade och betala dessa med en skälig ersättning. 9. Finansiera CONNECT Nordica i ett första fas med hjälp av deltagaravgifter och sponsorintäkter från Finansieringsfora och Partnerskapsfora. 10. Ett utvidgat samarbete inom CONNECT Nordica måste bära sina kostnader. 13

15 Bilaga 9. Stadgar för Stiftelsen CONNECT Nordica 1 Namn Stiftelsens namn är Stiftelsen CONNECT Nordica. 2 Firma Stiftelsens firma är CONNECT Nordica. 3 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholm 4 Ändamål Yrkesmässig näringsverksamhet att inom området nätverksbyggande för start och utveckling av tillväxtföretag i Norden och Baltikum. 5 Styrelse Styrelsen består av 6-12 ledamöter representerande CONNECT i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Estland, Lettland och Littauen. Minst tre länder måste vara representerade i styrelsen. Styrelseledamöter utses respektive entledigas av de nationella CONNECT-organisationerna. 6 Arvoden Beslut om styrelsearvoden fattas av styrelsen. 7 Revisor Styrelsen skall utse minst en godkänd eller auktoriserad revisor. 8 Räkenskapsår Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår. 9 Kallelse Kallelse till styrelsemöte ska ske genom e-post. 10 Övrigt Utöver vad som stadgas ovan gäller Stiftelselagen (1994:1220)

16 Bilaga 10. Stiftelseurkund Undertecknade stiftare förordnar att de avser att tillskapa en självständig förmögenhet i form av en varaktig bestående, självständig stiftelse vars ändamål ska vara att bedriva yrkesmässig näringsverksamhet inom området nätverksbyggande för start och utveckling av tillväxtföretag i Norden och Baltikum. För detta ändamål tillskjuter stiftarna härmed vardera SEK till stiftelsen. Antogs enhälligt bilagda förslag till stadgar. Stiftelsens styrelse ska initialt utgöras av.. Stockholm den 20 april

17 16

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2014-02-18 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet

Läs mer

Datum. - Om den som anmäls som styrelseledamot/suppleant inte är folkbokförd i Sverige ska en kopia av pass eller annan identitetshandling bifogas.

Datum. - Om den som anmäls som styrelseledamot/suppleant inte är folkbokförd i Sverige ska en kopia av pass eller annan identitetshandling bifogas. 1 Registreringsanmälan stiftelseregistret Datum Sänd till Länsstyrelsen Östergötland Rättsenheten 581 86 Linköping Kom ihåg att bifoga! - Stiftelseförordnandet. Exempelvis: Testamente, gåvobrev eller protokoll.

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Oslo den 30 oktober 2014

Oslo den 30 oktober 2014 Oslo den 30 oktober 2014 Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat.

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Stiftelsefö rördnande

Stiftelsefö rördnande Sida 1 av 6 Stiftelsefö rördnande Sparbanksstämman i Skaraborgs läns Sparbank har 2000-03-28 och 2000-05-05 beslutat att sparbanken skall upplösas utan likvidation för ombildning till bankaktiebolag. I

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Stiftelseförvaltningen vid Kungliga Tekniska högskolan Informationsmaterial 1 (7) Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Fokusområde INNOVATIONER UPPFINNINGAR RISKKAPITAL. Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg

Fokusområde INNOVATIONER UPPFINNINGAR RISKKAPITAL. Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg Fokusområde INNOVATIONER UPPFINNINGAR RISKKAPITAL Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg Deltagare Alina Titova, Hans Andersson, Torvald Brahm, Stig-Göran Dennisson, Kjell-Åke Johansson, Per Johansson,

Läs mer

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet STADGAR för Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 1. FIRMA Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Anmälan om registrering av stiftelse

Anmälan om registrering av stiftelse Anmälan om registrering av stiftelse Länsstyrelsen Skåne är tillsyns- och registreringsmyndighet för stiftelser som har sitt säte i eller, om sätesort inte är bestämd, vars förvaltning huvudsakligen utövas

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse Bakgrund Den 24 september 2013 offentliggjorde ICA Gruppen namnen på de personer som utgör valberedningens sammansättning i

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå:

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå: Angående stadgar Det är viktigt att klargöra att enligt svensk lag har vem som helst rätt att bilda en förening. Staten kan inte på något sätt förbjuda detta och det finns inte heller någon lag som reglerar

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges.

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges. Nyregistrering Aktiebolag 816 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Snilleblixtarna i Sverige

Snilleblixtarna i Sverige Snilleblixtinformation Bakgrund Snilleblixtarna i Sverige är en ideell förening som bildades våren 2006. Syftet med föreningen är att sprida Snilleblixtkonceptet till så många grundskolor som möjligt runt

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svensk-Danska

Läs mer

STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening

STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening Antagna av föreningens konstituerande stämma 2013-05-13 1 FIRMA Föreningens namn är Kulladal-Eriksfält fiberförening ekonomisk förening 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Kärnverksamhet Affärsområden Tjänster Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.09) Godkänd av kommunfullmäktige, 210 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-02-11,

Läs mer

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.08) Godkänd av kommunfullmäktige, 22 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 22. 3 (5)

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN STADGAR antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 28 mars 2015 (Bilaga: Bolagsordning för Eurofat AB) Föreningen

Läs mer

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009 Samarbetsrådet för Campus Telge Programförklaring Campus Telge 2009 Södertälje kommun, /Programförklaring Samarbetsrådet Campus Telge 2009/ 1. Samarbetsrådets programförklaring för Campus Telge 2009 Södertälje

Läs mer

Samarbetsavtal med Kalmar City

Samarbetsavtal med Kalmar City TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-05-12 KS 2014/0334 50044 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal med Kalmar City Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner avtal om driftbidrag

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Borås kommun. Föreningens verksamhetsområde är Funningen och Bosnäs med viss omnejd.

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Borås kommun. Föreningens verksamhetsområde är Funningen och Bosnäs med viss omnejd. STADGAR FÖR BOSSNETS FIBERFÖRENING 1 FIRMA Föreningens namn är BossNet. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-25 U2013/4153/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 1. Firma och säte Firma är Föräldrakooperativet Vikdalens Barn Ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Nacka. 2. Ändamål

Läs mer

Stadgar för "Operainitiativet ideell förening"

Stadgar för Operainitiativet ideell förening Stadgar för "Operainitiativet ideell förening" 1. Firma Föreningens namn är Operainitiativet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen skall främja utvecklingen av den svenska operaverksamheten. Detta kan

Läs mer

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430

Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU 357) Dnr KS 2012-430 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg \1 2013-01-08 FALKENBERG 10 Bildande av bolaget Destination Falkenberg AB samt godkännande av ägardirektiv och bolagsordning. (AU

Läs mer