Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med juni 2014"

Transkript

1 Sid 1 (18) Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med juni 2014 Vid Umeå universitet har totalt 131 utbildningar genomgått Universitetskanslersämbetets, UKÄs, kvalitetsgranskning. Tre fjärdedelar av dessa utbildningar klarar granskningen med gott omdöme (hög och mycket hög kvalitet), en fjärdedel tilldelas omdömet bristande kvalitet. Universitetskanslersämbetet delar in kvalitetsgranskningen av utbildning i totalt sex omgångar. Dessa omgångar har olika start och stoppdatum och är indelade ämnesvis. Omgång 1, 2, 3 och 4 är nu helt klara. I omgång 5 återstår utvärderingen av specialistsjuksköterskor och i omgång 6 är sex utvärderingsomgångar kvar. I denna sammanställning ingår alltså granskad utbildning från alla utvärderingsomgångar. UKÄ gör en samlad bedömning utifrån granskning av självständiga arbeten, alumnenkäter, lärosätenas självvärdering, studenternas erfarenheter och lärosätesintervjuer. Tyngdpunkten ligger framför allt på granskning av självständiga arbeten. Varje utbildning som ingår i utvärderingen får ett samlat omdöme som anges med en tregradig skala: "Mycket hög kvalitet", "Hög kvalitet" och "Bristande kvalitet". En bedömargrupp granskar examensmålen för respektive utbildning och kommer fram till ett samlat omdöme. Antalet examensmål varierar mellan olika utbildning men det vanligaste är 4-6 examensmål. UKÄs rutiner för rekrytering av studenter har inte fungerat särskilt bra och har därför justerats inför den sjätte utvärderingsomgången. Mycket hög kvalitet ges om underlagen visar på mycket hög måluppfyllelse för minst hälften av examensmålen och på hög måluppfyllelse för de övriga examensmålen. Hög kvalitet ges om underlagen inte visar på bristande måluppfyllelse för något av examensmålen. Bristande kvalitet ges om underlaget visar på bristande måluppfyllelse för något av examensmålen. Det samlade omdömet för en utbildning följs av en motivering där UKÄ förklarar sitt beslut. I de fall en utbildning får omdömet bristande kvalitet har lärosätet ett år på sig att avhjälpa bristerna. En redovisning av åtgärderna ska ske enligt UK-ämbetets mallar och beslutas av rektor. Handläggningsordning för hanteringen av bristande kvalitet vid Umeå universitet, beslutades av rektor , Dnr

2 Sid 2 (18) Lokal analys De flesta utbildningar (41%) som har genomlysts vid Universitetskanslersämbetes granskning, vid Umeå universitet, är på kandidatnivå, det vill säga examensarbeten från en treårig utbildning på grundnivå. 23 procent av de examina som granskats är på magisternivå, vilket är ytterligare ett års studier men på avancerad nivå. Examina efter två års studier på avancerad nivå, så kallad master, utgör 15 procent av granskad utbildning vid Umeå universitet och yrkesexamen utgör cirka en femtedel av de granskade utbildningarna. Totalt har i dagsläget 131 examina granskats med följande fördelning av omdömen: Examen Bristande kvalitet Hög kvalitet Mycket Hög kvalitet Totalsumma Kandidat Magister Master Yrkesexamen Totalsumma Det man kan konstatera är att Umeå universitet har ett högre antal av utbildning med bristande kvalitet (25%) än av utbildning med mycket hög kvalitet (17%). De allra flesta utbildningarna är av hög kvalitet (58%), figur 1. Alla fyra fakulteter har högst andel utbildning av hög kvalitet. Samhällsvetenskaplig fakultet har den högsta andelen utbildning med hög kvalitet med 68 procent. Vid humanistisk och medicinsk fakultet är cirka 60 procent av hög kvalitet och vid teknisk naturvetenskaplig fakultet är knappt hälften av de granskade utbildningarna av hög kvalitet. Medicinsk fakultet och teknisk naturvetenskaplig fakultet har båda drygt en fjärdedel av sin utbildning av mycket hög kvalitet. Humanistisk fakultet har högst andel bristande kvalitet av utbildning. Återstår av den första hela utvärderingsomgången gör 7 utvärderingar där, förutom en medicinisk utbildning, alla är samhällsvetenskapliga utbildningar.

3 Sid 3 (18) Figur 1: Procentuell fördelning av bristande kvalitet, hög kvalitet och mycket hög kvalitet uppdelat på fakulteter vid Umeå universitet. Examinerade studenter Antalet utbildningar visar inte hur många examinerade studenter det handlar om. Om man istället undersöker antalet examinerade på de utbildningar som berörs av UK-ämbetets kvalitetsgranskning vid Umeå universitet, finner man att det totalt handlar om examinerade. Antalet examinerade gäller för året innan UK-ämbetet släppte sitt beslut, alltså de examinerade som granskningen berör, bilaga 1. Vid Umeå universitet finns de flesta examinerade, stycken, på utbildning som erhållit omdömet hög kvalitet, vilket motsvarar 58%. Utbildning med omdömet mycket hög kvalitet berör 425 stycken examinerade (16%) och 691 stycken examinerade på utbildning med omdömet bristande kvalitet (26%). Dessa siffror visar att det är fler examinerade som studerat på utbildning av bristande kvalitet än utbildning med mycket hög kvalitet. 74% av de examinerade har gått på en utbildning som erhållit omdömena hög och mycket hög kvalitet. Störst andel examinerade studenter på utbildning med omdömet bristande kvalitet har medicinska fakulteten (32%). Läkarutbildningen med många examinerade studenter bidrar till stor del till detta. Humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteten har båda en femtedel av de examinerade på utbildning med bristande kvalitet. Högst andel examinerade på utbildning med mycket hög kvalitet har teknisk-naturvetenskapliga fakulteten (31%) vilket är något mer än fakultetens andel av bristande kvalitet (27%), figur 2. Figur 2: Andelen examinerade studenter på kvalitetsgranskad utbildning vid de fyra fakulteterna på Umeå universitet, 2011-juni 2014.

4 Sid 4 (18) Nationell analys Den samlade fördelningen av de tre omdömena i landet visas i figur 3. Totalt har utbildningar tilldelats omdömen. Av dessa har 282 fått mycket hög kvalitet, 436 bristande kvalitet och de flesta 1125 hög kvalitet. Fördelning av omdömen i landet 15% 61% 24% Bristande kvalitet Hög kvalitet Mycket hög kvalitet Figur 3: Den totala fördelningen av bristande kvalitet, hög kvalitet och mycket hög kvalitet i landet. Hög kvalitet och mycket hög kvalitet Av Umeå universitets 131 granskade utbildningarna erhöll 98 omdömet hög kvalitet och mycket hög kvalitet, vilket motsvarar 75 procent av de granskade utbildningarna, se figur utbildningar erhöll omdömet hög kvalitet och 22 omdömet mycket hög kvalitet, se bilaga 1. Umeå universitet intar en 27:e plats i landet vad gäller utbildning av hög kvalitet eller mycket hög kvalitet. 12 lärosäten i landet har enbart utbildning med hög eller mycket hög kvalitet, dessa är Beckmans designhögskola, Dans- och cirkushögskolan, Försvarshögskolan, Gammelkroppa skogsskola, Handelshögskolan, Johannelunds teologiska högskola, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Röda Korsets högskola, Stockholms dramatiska högskola, Teologiska högskolan i Stockholm och Örebro teologiska högskola. Gemensamt för dessa lärosäten är att de har ett fåtal granskade utbildningar (1-4). 26 lärosäten har en högre andel utbildning av hög kvalitet och mycket hög kvalitet än Umeå universitet, som har 75 procent. 17 lärosäten har en lägre andel utbildning med omdöme hög kvalitet eller mycket hög kvalitet.

5 Sid 5 (18) Andel hög och mycket hög kvalitet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Figur 4: Andel utbildning med omdömet hög kvalitet och mycket hög kvalitet vid landets lärosäten Av 13 utvalda universitet ligger Umeå universitet som nummer 11, i UKÄ s kvalitetsgranskning med 75 procent utbildning av hög kvalitet och mycket hög kvalitet, figur 5. Handelshögskolan (100%), Chalmers tekniska högskola (96%) toppar listan. Lunds universitet (85%), Stockholms universitet (85%), Sveriges lantbruksuniversitet (84%), Linköpings universitet (84%), Luleå tekniska universitet (82%), Göteborgs universitet (80%) har alla mer än 80 procents andel hög eller mycket hög kvalitet på utbildningen. Uppsala universitet (79%), Kungliga tekniska högskolan (78%), Umeå universitet (75%), Karolinska Institutet (72%) kommer strax därefter. Vid Mittuniversitetet är mindre än hälften av de granskade utbildningarna av omdömet hög kvalitet eller mycket hög kvalitet.

6 Sid 6 (18) Figur 5: Andel utbildning med omdömet hög kvalitet eller mycket hög kvalitet vid ett urval av landets universitet Mycket hög kvalitet 22 av de 131 granskade utbildningarna vid Umeå universitet har erhållit det högsta omdömet mycket hög kvalitet.

7 Sid 7 (18) Figur 6: Andel utbildning med omdömet mycket hög kvalitet vid landets lärosäten Handelshögskolan i Stockholm är det lärosäte med högst andel mycket hög kvalitet på utbildning, värt att observera är att endast två utbildningar granskats. Umeå universitet kommer på 13:e plats av landets 44 lärosäten med 17 procent mycket hög kvalitet, figur 6. I ett urval av landets universitet placerar sig Umeå universitet på sjunde plats, med utbildning av mycket hög kvalitet, figur 7. Efter Handelshögskolan placerar sig Chalmers tekniska högskola med näst högst andel (35%) mycket hög kvalitet av den granskade utbildningen och därefter kommer Stockholms universitet (24%). Tre universitet i landet har cirka en femtedel av sin granskade utbildning med mycket hög kvalitet, nämligen universiteten i Lund (21%), Uppsala (20%) och Linköping (19%). Umeå och Göteborgs universitet (17%), Karolinska institutet (16%) och Luleå tekniska universitet (16%) ligger strax därefter. Mindre än tiondels utbildning med omdömet mycket hög kvalitet har Kungliga tekniska högskolan (8%), Sveriges Lantbruksuniversitet (5%) och Mittuniversitetet (4%).

8 Sid 8 (18) Figur 7: Andel utbildning med omdömet mycket hög kvalitet vid ett urval av landets universitet De resurser som idag ges till universitet och högskolor baseras på antalet studenter och deras prestationer i form av antal avklarade högskolepoäng för utbildningar på grund- och avancerad nivå. I juni 2010 beslutade riksdagen att resurser för utbildning på dessa nivåer också ska fördelas utifrån resultaten av kvalitetsutvärderingarna. Lärosäten med utbildningar som får högsta omdömet uppmuntras i form av ett extra tillskott av medel. Regering och riksdag har kopplat den kvalitetsbaserade resurstilldelningen till UKÄs utvärderingssystem, så kallad kvalitetspeng. Dess storlek beror på kvalitetsgranskningens resultat och antalet examina. Eftersom utvärderingarna fokuserar på resultatet av utbildningen har UKÄ bestämt att antalet helårsstudenter för respektive utvärderad utbildning ska baseras på antalet utfärdade examina och utbildningens längd. Totalt erhåller Umeå universitet 12,9 mnkr för år 2014, vilket motsvarar 6,5% av de resurser som fördelas i riket. Jämfört med 2013 har utvecklingen andelsmässigt varit lite sämre. Då erhölls 9,7 % av rikets medel, totalt 9,2 mnkr. I riket har medel ökat från 95 mnkr år 2013 till 195 mnkr år Umeå universitet har cirka 5,7 % av utbildningsvolymen i landet, så andelen av kvalitetsmedel år 2014 är högre än vår utbildningsandel, vilket är positivt. De stora lärosätena kommer bäst ut, Chalmers får hela 20 % av medel i riket och mest i hela landet. Uppsala samt Lund kommer också bra ut och därefter kommer Stockholm, Göteborg och KTH. Umeå universitet kommer på femte plats i landet före Göteborgs och Stockholms universitet samt KTH, vilket är bra.

9 Sid 9 (18) Bristande kvalitet 25 procent av kvalitetsgranskad utbildning vid Umeå universitet erhöll omdömet bristande kvalitet, vilket motsvarar 33 utbildningar, se bilaga 1. Utbildningarna finns inom alla fyra fakulteterna och alla tre nivåer av utbildning är berörda, kandidat, magister- såväl som mastersnivå, samt även yrkesexamen. Av landets 44 granskade lärosäten placerar sig Umeå universitet på en 18:e plats med en fjärdedel utbildning med bristande kvalitet, figur 8. Beckmans designhögskola, Dans- och cirkushögskolan, Försvarshögskolan, Gammelkroppa skogsskola, Handelshögskolan, Johannelunds teologiska högskola, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Röda Korsets högskola, Stockholms dramatiska högskola, Teologiska högskolan i Stockholm och Örebro teologiska högskola hade inte någon utbildning alls med bristande kvalitet. Dessa lärosäten har betydligt färre granskade utbildningar i förhållande till Umeå universitet. Vid försvarshögskolan har fyra utbildningar granskats, övriga mindre än så. De lärosäten som har högst andel av omdömet bristande kvalitet är Operahögskolan, Högskolan på Gotland och Mittuniversitetet. Vid Operahögskolan fick två av totalt två granskade utbildningar bristande kvalitet och vid högskolan på Gotland erhöll tre av fyra granskade utbildningar omdömet bristande kvalitet och vid Mittuniversitetet fick 25 av 49 granskade utbildningar omdömet bristande kvalitet. Figur 8: Andel utbildning med omdömet bristande kvalitet vid landets lärosäten

10 Sid 10 (18) Av landets större lärosäten intar Umeå universitet, med 25 procent utbildning av bristande kvalitet i UKÄs kvalitetsgranskning, en 11:e plats, figur 9. Lägre andel bristande kvalitet än Umeå universitet har Handelshögskolan (0%), Chalmers tekniska högskola (4%), Lunds universitet (15%), Stockholms universitet (15%), Sveriges lantbruksuniversitet (16%), Linköpings universitet (16%), Luleå tekniska universitet (18%), Göteborgs universitet (20%), Uppsala universitet (21%) och Kungliga tekniska högskolan (22%). Umeå universitet andel utbildning med bristande kvalitet ligger nu på 25 procent. En fjärdedel av Umeå universitets granskade utbildning brister i kvalitet. Karolinska institutet (28%) och Mittuniversitetet (51%) har högre andel utbildning av bristande kvalitet än Umeå universitet. Figur 9: Andel utbildning med omdömet bristande kvalitet vid ett urval av landets universitet. Av de 33 utvärderingar som tilldelats bristande kvalitet är 20 utbildningar med ett mindre antal examinerade studenter (<10). Andelen bristande kvalitet vad gäller utbildning vid humanistisk fakultet är större än andelen examinerade, se figur 1 och 2. För medicinska fakulteten är mönstret det motsatta, där är det tre utbildningar som tilldelats bristande kvalitet, men det är däremot många fler examinerade på dessa.

11 Sid 11 (18) Åtgärder bristande kvalitet Om en utbildning får det samlade omdömet "bristande kvalitet" får universitetet/högskolan sitt examenstillstånd ifrågasatt. Det är den bristande måluppfyllelse som universitet/högskolan ska åtgärda för att få behålla examenstillståndet. Efter ett år följer UKÄ upp ifrågasättandet. Uppföljningen görs av bedömare som återigen ger förslag till UKÄ om bristerna åtgärdats i tillräcklig grad. Om universitetet/högskolan har rättat till bristerna i utbildningen dras ifrågasättandet tillbaka av UKÄ. Om UKÄ anser att bristerna inte rättats till dras tillståndet att ge examen in. Högskolan kan även välja att lägga ner utbildningen. Från och med 1 juli 2014 inför UKÄ en tidsgräns för avskrivning i de fall ett lärosäte väljer att lägga ner en utbildning vid bristande kvalitet. Om lärosätet senast sista dagen för åtgärdsredovisningen kommer in med beslut till UKÄ om nedläggning av den ifrågasatta utbildningen kommer UKÄ även fortsättningsvis att avskriva ärendet. Däremot kommer UKÄ inte längre att acceptera nedläggningsbeslut som grund för att avskriva uppföljningsärendet om lärosätets beslut om nedläggning kommer in efter sista dag för åtgärdsredovisningen. I dessa fall kommer UKÄ att genomföra uppföljningen och pröva frågan om examenstillstånd för den berörda utbildningen. När ettårsuppföljningen av utbildningar som fått omdömet "bristande kvalitet" är genomförd så uppdateras resultatsök. Då kan ifrågasättandet ha upphävts, lagts ner eller examenstillståndet har blivit indraget. UKÄ har mallar för hur lärosäten ska bemöta omdömet bristande kvalitet. Vid Umeå universitet gjordes i september 2012 en skrivelse till styrelsen, om hur fakulteterna arbetar vidare med uppföljning av beslutet bristande kvalitet, Dnr Ett tidsschema och handlingsprogram för hur arbetsgången med bristande kvalitet ska hanteras vid Umeå universitet, har utarbetats. Ett halvår efter beslutet ska fakulteten komma med förslag om åtgärder till Planeringsenheten. Fakulteterna ska också motivera om de väljer att behålla eller lägga ned en utbildning med bristande kvalitet. Handläggningsordning för hanteringen av bristande kvalitet vid Umeå universitet, beslutades av rektor , Dnr UKÄs ettårsuppföljning av utbildning med bristande kvalitet vid Umeå universitet De examina som erhållit omdömet bristande kvalitet men efter ny prövning hos UKÄ fått omdömet hög kvalitet vid Umeå universitet är engelska (kandidatexamen), journalistik (kandidatexamen), kulturgeografi (magisterexamen), litteraturvetenskap (kandidatexamen), psykologi (masterexamen), sociologi (kandidatexamen) och tyska (kandidatexamen). Ingen utbildning har ännu fått examenstillståndet indraget eller blivit nedlagd. Hittills har utbildningar vid Umeå universitet följande omdömen efter korrigering av bristande kvalitet till hög kvalitet :

12 Sid 12 (18) Examen Bristande kvalitet Hög kvalitet Mycket hög kvalitet Totalt Kandidat Magister Master Yrkesexamen Totalt Efter omprövningen av utbildning med omdömet bristande kvalitet har Umeå universitet fortfarande högre andel utbildningar med omdömet bristande kvalitet (20%) än med mycket hög kvalitet (17%). I UKÄs resultatsök har i dagsläget totalt examina granskats av UKÄ. De flesta, st, har omdömet hög kvalitet, vilket motsvarar en andel på 70%. Examina med mycket hög kvalitet är totalt i landet 282 st, vilket motsvarar 16%. Bristande kvalitet har 263 examina tilldelats, vilket motsvarar en andel på 14%. Observera att i dessa uppgifter har utbildningar, som inte lagts ner, efter omdömet bristande kvalitet uppgraderats till hög kvalitet och att en del troligtvis tagits bort från sökmotorn.

13 Sid 13 (18) Bilaga 1: Mycket hög kvalitet Utbildning Antal examina 1 Biologi, kandidatexamen 9 Biologi, masterexamen 5 Biomedicin, kandidatexamen 21 Biomedicin, magisterexamen 1 Biomedicin, masterexamen 3 Civilingenjörsexamen, -interaktionsteknik och design 10 Civilingenjörsexamen, -teknisk fysik 17 Farmaci, kandidatexamen 4 Folkhälsovetenskap, masterexamen 17 Företagsekonomi, magisterexamen 124 Geovetenskap/Naturgeografi, kandidatexamen 3 Geovetenskap/Naturgeografi, masterexamen 0 Industridesign, konstnärlig kandidatexamen 16 Kulturanalys, kandidatexamen 7 Matematik, kandidat 4 Receptarieexamen 57 Sjukgymnastexamen 71 Sjukgymnastik, kandidatexamen 34 Sjukgymnastik, magisterexamen 8 Sjukgymnastik, masterexamen 1 Statistik, kandidatexamen 5 Teologi, kandidatexamen Avser antalet examina året innan UK-ämbetets beslut

14 Sid 14 (18) Hög kvalitet Utbildning Antal examina Arbetsrätt, magisterexamen 12 Arbetsterapeutexamen 51 Arbetsterapi, kandidatexamen 44 Arbetsterapi, magisterexamen 2 Arkeologi, kandidatexamen 1 Arkitektur, konstnärlig kandidat 15 Arkitektur, konstnärlig master 7 Barnmorskeexamen 24 Beräkningsteknik, master 0 Biomedicinsk analytikerexamen 25 Biomedicinsk laboratorievetenskap, kandidatexamen 25 Civilingenjörsexamen, -bioteknik 9 Civilingenjörsexamen, -teknisk datavetenskap 5 Datavetenskap, master 3 Dietistexamen, yrkesexamen 25 Engelska, kandidat 5 Etnologi, kandidat 4 Filosofi, kandidat 7 Folkhälsovetenskap, magisterexamen 2 Freds och konfliktstudier, kandidatexamen 22 Freds och konfliktstudier, magisterexamen 8 Fri konst, konstnärlig kandidat 15 Fri konst, konstnärlig master 14 Fysik, kandidatexamen 8 Fysik, masterexamen 5 Företagsekonomi, kandidatexamen 94 Företagsekonomi, masterexamen 45 Genusvetenskap, kandidatexamen 3 Geografi, kandidatexamen 0 Historia, kandidatexamen 7 Historia, magisterexamen 1

15 Sid 15 (18) Högskoleingenjörsexamen, - byggteknik 32 Högskoleingenjörsexamen, - energiteknik 27 Industridesign, konstnärlig master 0 Informatik, kandidatexamen 49 Informatik, magisterexamen 6 Juristexamen 65 Kemi, kandidatexamen 4 Kognitionsvetenskap, kandidatexamen 6 Kostvetenskap, magisterexamen 3 Kulturanalys, -magisterexamen 4 Kulturgeografi, kandidatexamen 23 Kulturgeografi, masterexamen 3 Litteraturvetenskap, magisterexamen 1 Logopedexamen 24 Logopedi, magisterexamen 17 Manusförfatt. för film, TV och nya medier, konstnärlig kandidat 14 Matematisk statistik, master 2 Medie- och kommunikationsvetenskap, kandidatexamen 28 Miljö- och hälsoskydd, kandidatexamen 39 Molekylärbiologi, kandidatexamen 4 Museologi, magister 2 Nationalekonomi, kandidatexamen 21 Nationalekonomi, magisterexamen 6 Oral hälsa, kandidatexamen 22 Psykologexamen 82 Psykologi, kandidatexamen 18 Psykologi, magisterexamen 3 Radiografi, kandidat 9 Religionsvetenskap, kandidatexamen 5 Röntgensjuksköterskeexamen 13 Sjukhusfysikerexamen 8 Sjuksköterskeexamen 185 Sociologi, magisterexamen 13 Socionomexamen 190

16 Sid 16 (18) Spanska, kandidatexamen 0 Statistik, magisterexamen 1 Statsvetenskap, kandidatexamen 21 Statsvetenskap, magisterexamen 8 Statsvetenskap, masterexamen 17 Svenska/Nordiska språk, kandidatexamen 3 Tandhygienistexamen 20 Tandläkarexamen 44 Tandteknik 7 Tandteknikerexamen 18 Teologi, magisterexamen

17 Sid 17 (18) Bristande kvalitet Utbildning Antal examina Beslut UK-ämbetet Journalistik, kandidatexamen Kulturgeografi, magisterexamen Psykologi, masterexamen Sociologi, kandidatexamen Engelska, magisterexamen Tyska, kandidatexamen Litteraturvetenskap, kandidatexamen Samiska språk, kandidatexamen Kemi, magisterexamen Kemi, masterexamen Kostvetenskap, kandidatexamen Molekylärbiologi, masterexamen Miljö- och hälsoskydd, magisterexamen Civilingenjörsexamen, -energiteknik Högskoleingenjörsexamen, -elektronik och datorteknik Högskoleingenjörsexamen, - maskinteknik Teknikvetenskaplig utbildning i datavetenskap, kandidat Teknikvetenskaplig utbildning i elektronik, master Konstvetenskap, kandidatexamen Arkeologi, magisterexamen Miljöarkeologi, magisterexamen Museologi, kandidatexamen Biblioteks- och informationsvetenskap, kandidatexamen Biblioteks- och informationsvetenskap, magisterexamen Arbetsliv och hälsa, magisterexamen Idrottsmedicin, magisterexamen Läkarexamen Omvårdnad, kandidatexamen Apotekarexamen Måltids- och restaurangvetenskap, kandidatexamen

18 Sid 18 (18) Socialt arbete, kandidatexamen Socialt arbete, magisterexamen Socialt arbete, masterexamen

Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med januari 2014

Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med januari 2014 Sid 1 (16) Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med januari 2014 Vid Umeå universitet har totalt 106 utbildningar genomgått Universitetskanslersämbetets, UKÄs, kvalitetsgranskning.

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Sid 1 (5) Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Svenska/nordiska språk Tyska Kandidatexamen i svenska/nordiska språk fick omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets. Kandidatexamen

Läs mer

Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011

Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011 Planeringsavdelningen Ulrika Bengtsson Verde PM 2010-10-07 Högskoleverkets utvärderingar vid Linnéuniversitetet fr o m 2011 Fr o m 1 januari startar ett nytt nationellt system för Högskoleverkets (HsV)

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som har ett kvalificerat jobb ett år efter examen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som fått jobb snabbt samt ingångslön) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som skulle välja om samma utbildning igen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som är i kvalificerat jobb) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning Andel 1 Försvarshögskolan

Läs mer

Bilaga 1 Utvärderade utbildningar/examina som erhållit omdömet mycket hög kvalitet

Bilaga 1 Utvärderade utbildningar/examina som erhållit omdömet mycket hög kvalitet Bilaga 1 Utvärderade utbildningar/examina som erhållit omdömet mycket hög kvalitet ANTAL OMRÄKN.- ANTAL HELÅRS- DUBBEL- LÄROSÄTE UTBILDNING/EXAMEN EXAMINA FAKTOR EKVIVALENTER EXAMINA Uppsala universitet

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med oktober 2014

Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med oktober 2014 Sid 1 (18) Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med oktober 2014 Vid Umeå universitet har totalt 149 utbildningar genomgått Universitetskanslersämbetets, UKÄs, kvalitetsgranskning.

Läs mer

Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar?

Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar? Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar? Jeanette Johansen Vad är mjuka mål? Delar av mål t ex: redogöra för information, problem och

Läs mer

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Sid 1 (8) Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård

Läs mer

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Sid 1 (6) kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Kulturvetenskapliga utbildningar Umeå universitet tilldelas omdömet mycket hög kvalitet för kandidatexamen i kulturanalys i Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista

Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per-Gunnar

Läs mer

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Sid 1 (11) Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Biologi Dietistexamen, kostvetenskap, nutrition Fysik Kemi Miljövetenskap

Läs mer

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning !JItt... HÖGSKOLEVERKET ~ Swedish National Agency for Higher Educatlon Regeringen Utbildningsdepartementet Luntmakargatan 13. Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tln/Phone: +46 8 S63 085 00 Fax: +46

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2015

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2015 BESLUT 1(2) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Aija Sadurskis 08-563 086 03 aija.sadurskis@uka.se Datum Reg.nr 2014-10-28 511-319-14 Regeringen Utbildningsdepartementet Underlag för kvalitetsbaserad

Läs mer

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/ /12

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/ /12 2013-10-31 1(13) Avdelningen för befolkning och välfärd Enheten för statistik om utbildning och arbete Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2012-00968 Rektor 2012-06-07 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

UKÄ ÅRSRAPPORT

UKÄ ÅRSRAPPORT Tabeller UKÄ ÅRSRAPPORT 2015 155 Tabell 1. Antal helårsstudenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2010-2014 samt antal studenter (registrerade) höstterminen 2014 per lärosäte. Alla uppgifter

Läs mer

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Sid 1 (5) a omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Matematik Matematisk statistik Umeå universitet erhåller omdömet mycket hög kvalitet på kandidatexamen i matematik. Masterexamen i matematisk

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 1(2) Avdelning Datum Reg.nr Analysavdelningen 2013-06-27 511-323-13 Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Regeringen Utbildningsdepartementet Underlag för kvalitetsbaserad

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

RAPPORT EXAMENSTILLSTÅND OCH EXAMENSVOLYMER. En sammanställning av uppgifter över Göteborgs universitet och konkurrerande lärosäten

RAPPORT EXAMENSTILLSTÅND OCH EXAMENSVOLYMER. En sammanställning av uppgifter över Göteborgs universitet och konkurrerande lärosäten EAMENSTILLSTÅND OCH EAMENSVOLYMER En sammanställning av uppgifter över Göteborgs universitet och konkurrerande lärosäten Katarina Borne/Avdelningen för analys och utvärdering RAPPORT: 2011:01 Diarienummer

Läs mer

Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina HISTORISKT

Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina HISTORISKT IIO.. LINKÖPINGS WUNIVERSITET 20 DNR BESLUT 1(16) Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina Detta beslut ayser benämningar och lokala tillämpningsregler vid Linköpings universitet

Läs mer

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Huvudområde Engelsk översättning Förled Engelskt efterled Examensrätt Kandidat Arkeologi Archaeology Filosofie Arts

Läs mer

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014 BESLUT 1(2) Avdelning Datum Reg.nr Analysavdelningen 2013-11-05 511-323-13 Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Regeringen Utbildningsdepartementet Underlag för kvalitetsbaserad

Läs mer

Intern process vid Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011-2014

Intern process vid Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011-2014 Rektor ANVISNINGAR 2012-09-13 Dnr HS 2012/378-111 Intern process vid Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011-2014 (2 bilagor) 1 Inledning Högskoleverket utvärderar all svensk utbildning som kan leda

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Biblioteks- och Library and Information Science Filosofie Arts informationsvetenskap Bild Art Education --- --- Bildpedagogik

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina I Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor 2008-06-10 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

Lokala föreskrifter- Examensordning

Lokala föreskrifter- Examensordning Lokala föreskrifter- Examensordning Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/63 Innehåll INLEDNING... 3 Examensrätt vid Högskolan i Gävle... 3 SÄRSILDA BESTÄMMELSER... 4 1. Huvudområde...

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sid 1 (6) kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sjukgymnastexamen Sjukgymnastik Sjukgymnastexamen och kandidat, magister- och masterexamen i sjukgymnastik vid Umeå universitet fick

Läs mer

Behörighets- och meritkurser

Behörighets- och meritkurser Behörighets- och meritkurser Utbildningar inom Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi 1, 2 Arkitektur/Naturresurser 3 Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap 4, 5 Samhällsvetenskap/Undervisning 6 Fysik//Teknik

Läs mer

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Sid 1 (6) skoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Statsvetenskap Freds- och konfliktstudier Utvecklingsstudier skoleverket ger Umeå

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 7 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

Nytt kvalitetsutvärderingssystem 2011-2014 Högskolan i Gävle 24 februari 2011 Åsa Ekberg, Högskoleverket

Nytt kvalitetsutvärderingssystem 2011-2014 Högskolan i Gävle 24 februari 2011 Åsa Ekberg, Högskoleverket Nytt kvalitetsutvärderingssystem 2011-2014 Högskolan i Gävle 24 februari 2011 Åsa Ekberg, Högskoleverket 2011-03-01 1 Bakgrund till det nya systemet Regeringens intentioner presenterade i proposition Fokus

Läs mer

2012-03-26 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013

2012-03-26 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 2012-03-26 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 Agronomexamen områdesbehörighet A3 A11 Apotekarexamen områdesbehörighet A13 Arbetsterapeutexamen Arkitektexamen

Läs mer

2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013

2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 2014-12-10 Områdesbehörigheter och meritpoäng till högskolan, GY11 Gäller fr.o.m. höstterminen 2013 Utbildningar inom Humaniora/Juridik/Teologi Arkitektur/Naturresurser Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

En tentativt kvantitativ analys av Universitetskanslersämbetets utvärderingar av utbildningskvalitet år 2011-2013

En tentativt kvantitativ analys av Universitetskanslersämbetets utvärderingar av utbildningskvalitet år 2011-2013 Reviderad version 2013-11-12 En tentativt kvantitativ analys av Universitetskanslersämbetets utvärderingar av utbildningskvalitet år 2011-2013 Delrapport 2 - utvärderingar t.o.m. 2013-10-29 (reviderad

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen Lärarexamen steg 5 (alt. steg 2 i annat språk) 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor

Läs mer

Första analysen om kvalitetsutvärderingarna: Utfall av resultaten per lärosäte

Första analysen om kvalitetsutvärderingarna: Utfall av resultaten per lärosäte STATISTISK ANALYS 1(11) Avdelning / löpunmmer 2014-05-13 / Nr 6 Analysavdelningen Kontaktperson Staffan Nilsson 08-563 087 56 staffan.nilsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Färre nybörjare i högskolan för femte året i rad

Färre nybörjare i högskolan för femte året i rad STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning /löpnummer 215-12-8/7 Analysavdelningen Handläggare Niklas Karlsson 8-563 87 88 niklas.karlsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Ämne Lärosäte Nivå Kvalificerat jobb

Ämne Lärosäte Nivå Kvalificerat jobb Ämne Lärosäte Nivå Kvalificerat jobb Biblioteks- och informationsvetenskap Umeå universitet A 31% Biblioteks- och informationsvetenskap Högskolan i Borås A 67% Biblioteks- och informationsvetenskap Uppsala

Läs mer

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009 Blekinge tekniska högskola International Office/ Enheten för Externa Relationer 14 10 4 396 000 Chalmers tekniska högskola Teknikens Ekonomi & Organisation 6 6 0 168 000 Chalmers tekniska högskola Institutionen

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Att utvärdera utbildningar på forskarnivå

Att utvärdera utbildningar på forskarnivå Att utvärdera utbildningar på forskarnivå Syfte Utvärderingssystemet ska bidra till att säkerställa att all högre utbildning i Sverige håller hög kvalitet. Utvärderingssystemet ska bidra till utveckling

Läs mer

Nationell studievägledarkonferens 26 maj 2011

Nationell studievägledarkonferens 26 maj 2011 Nationell studievägledarkonferens 26 maj 2011 Vart är den högre utbildningen på väg? Vilken roll kommer Högskoleverket att ha? Hur påverkar detta studievägledare? Lars Haikola 2011-06-13 1 Högskolelandskapet

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Lönenivå, medel, kr/månad före skatt (sorterat utifrån ingångslön) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning Ingångslön Nuvarande lön 1 Försvarshögskolan Krigsvetenskap Övrigt område Kandidatexamen

Läs mer

ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN

ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN ANVÄNDNINGEN AV HUMANISTISKA KURSER I EXAMEN En registerstudie. Ansvarig utredare: Magnus MacHale Gunnarsson Analys & utvärdering RAPPORT 2014:04 Diarienummer: V 2015/104 GÖTEBORGS UNIVERSITET Analys och

Läs mer

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån:

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Andelen av en årskull som får kvalificerade jobb efter examen: Byggteknik Karlstads universitet Grund 94% Byggteknik Linköpings univiersitet

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen 0,5 Engelska B 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi A 0,25 Historia B 0,5 Historia

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Nyckeltal för yrkesexamensprogram

Nyckeltal för yrkesexamensprogram Nyckeltal för yrkesexamensprogram I detta avsnitt redovisas antalsuppgifter och andra karakteristika för ett antal utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen på grundnivå eller avancerad nivå. Nyckeltal

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Organisationsstruktur/arkivbildare 1977-2013. Högskolan Östersund 1977-19930630. Högskolan Sundsvall Härnösand 1977-19930630

Organisationsstruktur/arkivbildare 1977-2013. Högskolan Östersund 1977-19930630. Högskolan Sundsvall Härnösand 1977-19930630 Organisationsstruktur/arkivbildare 1977-2013 Högskolan Östersund 1977-19930630 Institutionen för administrativa och ekonomiska ämnen AE Informationsteknologi och systemvetenskap IT Socialvetenskap och

Läs mer

Översättningsnyckel för statistik över högskolans personal avseende forskningsämnen. Uppdaterad 26 januari 2012

Översättningsnyckel för statistik över högskolans personal avseende forskningsämnen. Uppdaterad 26 januari 2012 Översättningsnyckel för statistik avseende forskningsämnen Uppdaterad 26 januari 2012 Översättningsnyckel för statistik avseende forskningsämnen Uppdaterad 26 januari 2012 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2012/13. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2012/13

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2012/13. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2012/13 UF 20 SM 1401 Universitet och högskolor Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2012/13 Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2012/13 I korta drag

Läs mer

Bilaga 1. Avdelning A

Bilaga 1. Avdelning A Avdelning A Bilaga 1 Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser 1 Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia 1b eller 1a1 + 1a2 Juristexamen Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi Moderna språk aktuellt språk steg 3 Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser

Läs mer

En introduktion till den svenska högskolan

En introduktion till den svenska högskolan En introduktion till den svenska högskolan Högskolans verksamhet omfattar både utbildning och forskning. Högskoleutbildning är både hela utbildningsprogram som kan lägga en grund för yrkeslivet och kortare

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 8 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter UF 20 SM 1003 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Analys av Universitetskanslersämbetets utvärderingar av utbildningskvalitet år 2011-2014. Slutrapport, del A -

Analys av Universitetskanslersämbetets utvärderingar av utbildningskvalitet år 2011-2014. Slutrapport, del A - 2014-10-28 Analys av Universitetskanslersämbetets utvärderingar av utbildningskvalitet år 2011-2014 Slutrapport, del A - av Mats Ericson Skolan för Teknik och Hälsa KTH E-post: merics@kth.se 2 FÖRORD Det

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Lokala krav för generella examina föreskrifter

Lokala krav för generella examina föreskrifter Dnr ORU 1.2.1-00278/2015 Lokala krav för generella examina föreskrifter Fastställda av: rektor Datum: 2006-12-19 Inledning I föreliggande dokument framgår nationella krav för generella examina enligt bilaga

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina; UHRFS 2013:6 Utkom från

Läs mer

Översättningsnyckel för statistik över högskolans personal avseende forskningsämnen

Översättningsnyckel för statistik över högskolans personal avseende forskningsämnen Översättningsnyckel för statistik över avseende forskningsämnen Uppdaterad augusti 2016 Översättningsnyckel för statistik över avseende forskningsämnen Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2016 Innehåll:

Läs mer

Examensregler för grundläggande högskoleutbildning vid Karolinska Institutet

Examensregler för grundläggande högskoleutbildning vid Karolinska Institutet Fastställd av rektor 2006-06-08 Sida 1 / 10 Examensregler för grundläggande högskoleutbildning vid Karolinska Institutet Fastställd av rektor 2006-06-08 Sida 2 / 10 Examensregler för grundläggande. Godkända

Läs mer

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR KVALITETSUTVÄRDERING AV HUVUDOMRÅDEN OCH EXAMINA VID MITTUNIVERSITETET

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR KVALITETSUTVÄRDERING AV HUVUDOMRÅDEN OCH EXAMINA VID MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR KVALITETSUTVÄRDERING AV HUVUDOMRÅDEN OCH EXAMINA VID MITTUNIVERSITETET DNR MIUN 2014/30 Publicerad: 2014-01-15 Beslutsfattare: Anders Söderholm Handläggare:

Läs mer

Examensregler vid Karolinska Institutet Dnr: 1-608/2013 Fastställd av Rektor 2013-12-03

Examensregler vid Karolinska Institutet Dnr: 1-608/2013 Fastställd av Rektor 2013-12-03 Examensregler vid Karolinska Institutet Dnr: 1-608/2013 Fastställd av Rektor 2013-12-03 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Ersätter tidigare examensregler, dnr: 2755/2007-300 (grundnivå och avancerad nivå) och

Läs mer

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Byggteknik Karlstads universitet Grund Byggteknik Linköpings univiersitet Grund

Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Byggteknik Karlstads universitet Grund Byggteknik Linköpings univiersitet Grund Examinerade inom ämnet/huvudområdet: Vid lärosäte: På nivån: Byggteknik Karlstads universitet Byggteknik Linköpings univiersitet Byggteknik Högskolan i Halmstad Industriell ekonomi Högskolan i Skövde Maskinteknik

Läs mer

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå UF 20 SM 1403 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2008/09

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2008/09 UF 20 SM 1002 Universitet och högskolor Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2008/09 Higher education. Students and graduated students at first and second cycle studies 2008/09 I korta

Läs mer

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Analysavdelningen 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2011-11-22 2011/10 Antalet nybörjare i högskolan minskar Läsåret 2010/11 började nästan 106 000 nya studenter

Läs mer

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen 1 Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia 1b eller 1a1 + 1a2 Matematik 2 0,5 mp Matematik4 0,5 mp Juristexamen Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi Moderna språk aktuellt språk

Läs mer

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2011/12. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2011/12

Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2011/12. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2011/12 UF 20 SM 1301 Universitet och högskolor Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2011/12 Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2011/12 I korta drag Stor

Läs mer

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14

Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14. Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14 UF 20 SM 1501 Universitet och högskolor Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14 Higher Education. Students and graduates at first and second cycle studies 2013/14 I korta drag

Läs mer

Lunds universitet Anmälningsstatistik HT2014 Johan Rathsman 2014-05-06 Sida 1...

Lunds universitet Anmälningsstatistik HT2014 Johan Rathsman 2014-05-06 Sida 1... Johan Rathsman 2014-05-06 Sida 1 Utbildningsorganisationer som deltar i antagningsomgången: Blekinge tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Försvarshögskolan Stockholm Gymnastik-

Läs mer

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten

Övergång till forskarutbildning bland examinerade vid olika lärosäten STATISTISK ANALYS Per Gillström Avdelningen för statistik och analys 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 2006/17 Övergång till bland examinerade vid olika

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer