Årsmöte för Norra Stockholm Endurance.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte för Norra Stockholm Endurance."

Transkript

1 Årsmöte för Norra Stockholm Endurance. Tid: 16 :e mars, 2014; klockan Plats: I Roslagens Jiu Jitsuklubbs träningslokal (hemma hos Sussie och Erik Lorinder), Generalsvägen 19, Österskär. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande 3. Val av sekreterare 4. Val av justerare och rösträknare. 5. Fastställande av dagordning/föredragningslista. 6. Är mötet behörigen utlyst? 7. Fastställande av röstlängd för mötet. 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.* 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.* 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.* 11. Fastställande av medlemsavgifter Se bilaga Fastställande av verksamhetsplan, samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår. Se bilagor 1 och Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Se bilagor 3, 4 och Val av styrelse: a) Val av föreningens ordförande för en tid av ett år; b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; c) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år; c) en suppleant för en tid av ett år; d) en revisor för en tid av ett år. e) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en sammankallande. Valberedningens förslag, se bilaga Möte avslutas * För årsmötet 2014 är denna punkt inte relevant eftersom föreningen formellt bildades samma år. För att uppfylla stadgar samt att få fullständig föreningsdokumentation är punkten med på dagordningen.

2 Bilaga 1 VERKSAMHETSPLAN är första året med verksamhet för Norra Stockholm Endurance. Det finns en lång rad aktiviteter som klubben vill arrangera, och nedan har styrelsen summerat en rad punkter som avser att utgöra exempel på sådana aktiviteter. Styrelsen har som ambition att löpande hålla medlemmarna underrättade om verksamhetsplaneringen, samt stämma av önskemål kring inriktning för verksamheten. Verksamheten är till för medlemmarna. NSE har som ambition att under 2014 göra följande: >> Genomföra en bred undersökning om medlemmarnas önskemål och behov angående att ansluta klubben till ytterligare ett Specialidrottsförbund (SF) underställt RF. Styrelsen kommer att presentera resultatet av denna undersökning, samt presentera förslag till handlingsplan enligt medlemmarnas önskemål. Här råder långsiktighet samt tas hänsyn till rådande ekonomiska läge. >> Presentera klubben vid en pressträff i samband med organiserad träning. >> Arrangera gemensamma träningspass löpande via events på Facebook, samt kalender på hemsidan >> Arrangera gemensamma aktiviteter i samband med tävlingar. Egen langning, gemensamma träffar och middagar etc. >> Boka möten med tänkbara sponsorer samt kommunens representanter. >> Bjuda in till öppet hus -träning. >> Arrangera föreläsningar för motivation och kompetensutveckling; vi ser gärna att både teori och praktik ingår. (Lämna gärna förslag på namn till styrelsen). >> Trycka upp flyers och beachflaggor samt övrigt material som behövs i marknadsföringssyfte. >> Planera för välgörenhetstävling inom swimrun vid Domarudden, med ambition om en enklare variant redan under 2014, om styrelsen anser att detta hinns med utifrån planering, tid, behov av ideella insatser etc. >> Arrangera KM i triathlon varje år, eventuellt med start redan Kommande verksamhetsår kan KM i fler idrotter, såsom löpning, simning, cykel etc bli aktuellt, beroende på medlemmarnas önskemål. >> Skapa mätbar simbana i Domarudden med fasta bojar. >> Hålla fasta träningstider vid Domarudden en kväll i veckan. Gärna kombo simning-löpning, alt bredare utbud: simning-löpning-core-styrka-cross fit i utomhusmiljö. >> Träningstävling inom triathlon en gång i månaden så snart sjön är simbar. Vi turas om som cykelvakt i transitionområdet. Alla är välkomna, även icke-nse:are. Ovanstående ambition bygger på att klubben kan organisera verksamheten inom befintliga resurser. Personella behov löses genom frivilligt, ideellt arbete. Styrelsen förbinder sig att löpande underrätta samtliga medlemmar om hur arbetet utvecklas. Styrelsen rekommenderar att årsmötet godkänner verksamhetsplanen.

3 Bilaga 2: Samlingssidan inom ekonomi Medlemsavgifter: Att den ekonomiska planen är svårgreppbar i dagsläget har i någon mån även inverkan på medlemsavgiften. Styrelsen har svårt att i dagsläget ha någon åsikt om nuvarande avgift ligger på en bra nivå. Förslaget från styrelsen är ändock att nuvarande avgift, 250 kronor per år, ligger fast. Övriga gemensamma aktiviteter i föreningen bekostas enskilt av deltagarna. Detta gäller även tecknande av licens i specialförbund. Styrelsen rekommenderar årsmötet att godta ovan förslag om medlemsavgifter. Ekonomisk plan 2014 Ingen specifik plan framtagen för 2014, då föreningen är nystartad och ekonomin svår att prognostisera. För grundläggande ramar för ekonomin hänvisas till Värdegrunden. Begränsat till verksamhetsåret 2014, rekommenderar styrelsen att årsmötet godta de ekonomiska ramarna i Värdegrunden som ekonomisk plan.

4 Bilaga 3: Proposition VÄRDEGRUND Norra Stockholm Endurance 2014 Norra Stockholm Endurance (NSE) är en förening vars värdegrund är glädje, gemenskap och transparens. Föreningens huvudsyfte är att inspirera medlemmarna till rolig gemensam träning samt att stötta och hjälpa varandra att prestera på tävling. NSE erbjuder också medlemskap i Triathlonförbundet. Föreningen Under 2014 arrangeras verksamheten via initiativ från enskilda medlemmar. Styrelsen ser gärna att det bildas lösa grupperingar som kan arbeta både på kort eller lång sikt med en avgränsad uppgift. Om medlemmarna anser att arbetet bör formaliseras med fasta kommittéer kan detta successivt införas på försök redan under verksamhetsåret Motion kan dessutom lämnas till styrelsen för beslut inför verksamhetsåret Alla medlemmar deltar utifrån egna mål och förutsättningar i de gemensamma aktiviteterna. Att aktivt delta i föreningen och anta olika typer av uppgifter bidrar till att lära känna klubbkamrater och verksamheten. Detta ökar engagemanget för, och stärker banden till klubben. Styrelsen uppmanar därför till ett stort engagemang, för att säkra föreningens framtid. Då Norra Stockholm Endurance är en del av triathlonförbundet ingår det även att hjälpa till med arrangemanget av andra klubbar och ställa upp med funktionärer. Speciellt stort är behovet av detta under ITU Stockholm Triathlon i augusti. Där vore det kul om alla som kan, dvs inte själva deltar i tävlingen eller har annat förhinder, ställer upp som frivilliga. Det är snyggt med goodwill redan första året. På hemsidan kommer det att finnas en kort notis under rubriken VÄGVETT. Här visar klubben inställningen till trafikvett och trafikregler. Styrelsen understryker vikten av att vi visar hänsyn i trafiken och att vi följer de trafikregler som finns. Detta syftar både till att värna om medlemmens säkerhet, men ska även bidra till att öka förståelsen och respekten för tränande cyklister/triathleter i trafiken. Gemensam träning Under 2014 arrangeras gemensam träning genom att skapa events på både hemsidan, på Facebooksidan samt i Facebookgruppen. Träningspassen är öppna för alla medlemmar i föreningen oavsett nivå och ambition. Den som vill får vara med. Vid dessa träningspass tar alla gemensamt ansvar för att alla hänger med. Klubben har en generös inställning till prova på-träning och välkomnar uthållighetsidrottare att testa klubbens evenemang innan de tvingas fatta beslut kring eventuellt medlemskap. NSE skapar subgrupper via hemsida samt nyhetsmejl: cykel, löpning, simning, övrigt. Övrigt kan vara växlingsträning, yoga, crossfit, utflykter, grillning och annat både träning och andra gemensamma aktiviteter. Medlem kan vara med i alla eller välja den som passar hans/hennes intressen. Ambitionen är att sprida engagemanget inom klubben och att utse grenansvariga som kan ta större ansvar för aktiviteter inom just detta område. Två grenansvariga kommunicerar info kring just sin gren, angående träningspass och annan intressant info. Dessa två hjälps åt och kan avlasta varandra om en får förhinder.

5 Klubben ligger på en medvetet låg avgiftsnivå för årsmedlemskapet. Ambitionen är dock att erbjuda medlemmarna en lång rad av aktiviteter (se Verksamhetsinriktning). De flesta kommer att vara gratis, som gemensamma pass utomhus. Klubben kommer dock även att arrangera mer organiserade, ledarledda pass, som exempelvis hela träningsdagar eller träningshelger. Detta kan då medföra en anmälningsavgift, som intresserad medlem betalar utöver ordinarie årsavgift. Styrelsen rekommenderar årsmötet att anta propositionen om värdegrund.

6 Bilaga 4: Övriga propositioner från styrelsen: 1) Ändring av stadgarna: Styrelsen föreslår att stadgarna ändras så att endast betalande medlemmar får rösta. Samt att ålder för rösträtt höjs till från 12 till 18 år. Bakgrund: Styrelsen har diskuterat frågan i och med att det närmar sig årsmöte. Med dagens stadgar kan medlemmar under 18 år rösta utan att ha betalt medlemsavgift. Från styrelsen sida ger detta en obalans i antalet röster gentemot betalande medlemmar. Styrelsen rekommenderar årsmötet att anta förslaget att ändra rösträtten i föreningen. 2) Begränsa facebook gruppen Styrelsen föreslår att facebook gruppen endast är öppen för betalande medlemmar. Detta kommer att ske genom en successiv övergång. Information kommer att finnas tillgänglig i god tid för att ge den som vill möjlighet att bli betalande medlem. Styrelsen kommer även att se över hur nya medlemmar läggs till. Styrelsen rekommenderar årsmötet att anta förslaget om att begränsa medlemskapet i facebook gruppen till att enbart omfatta medlemmar.

7 Bilaga 5: Motioner från medlemmar, 2014: Totalt 4 motioner har inkommit från medlemmarna enligt: Motion 1) Lokalt träningsläger i löpning. Det vore roligt om vi gemensamt kunde ha ngt slags dagsläger med löpning, löpteknik mm här i Åkersberga! Ann Salmin Styrelsens yttrande: Gemensamma aktiviteter, såsom träning, dagsläger, helgläger osv är högt prioriterade i NSE:s verksamhet. Gemensamma aktiviteter stärker föreningskänslan och gemenskapen och gör det roligare och mer utvecklande att träna. Dagsläger är ett utmärkt exempel på detta, Styrelsen rekommenderar att årsmötet bifaller motionen och ger styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna till att bedriva lägerverksamhet. Motion 2) Cykelteori-kväll Eftersom flera verkar vara intresserade av cykeltips/teori så kanske det behövs en kväll där sådant kan fås eller ges. Ann Salmin Styrelsens yttrande: Att lära sig mer om sin utrustning är viktigt för att lyckas på både träning och tävling. Gemensam kompetenshöjning är ett sätt att utvecklas inom sin sport. Styrelsen rekommenderar att årsmötet bifaller motionen, genom att ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna för att i föreningens regi anordna en teori-kväll om främst cyklar, dock inte begränsat till det. Motion 3) Medlemskap i Svenska Friidrottsförbundet Jag önskar, om det inte är för stor kostnad, att klubben går med i Svenska Friidrottsförbundet. Där har vi som förening möjlighet att ta del av deras utmärkta utbildningar. Dessutom kan vi delta i löpartävlingar som anslutna till Friidrottsförbundet. Jeanette Stenquist Styrelsens yttrande: Styrelsen anser att det är viktigt att noggrant undersöka behovet av ytterligare medlemskap i Specialidrottsförbund (utöver Triathlonförbundet) innan beslut tas. Att vara medlemmar i Svenska Friidrottsförbundet kostar 1800 kronor per år.

8 Styrelsen rekommenderar att årsmötet avslår motionen men samtidigt ger styrelsen i uppdrag att undersöka behov och möjligheter för anslutning till flera förbund än Triathlonförbundet. I samband med detta ska även finansieringen ses över. Motion 4) Klubbfest Jag förslår att klubben ska arrangera en gemensam klubbfest, som blir en årligen återkommande tradition. Datum kan vi komma överens om, med ett förslag är att planera in klubbfesten någon gång efter Kalmar Ironman, dvs någon gång i exempelvis september. Anna Madsen Styrelsens yttrande: En trevlig klubbfest där medlemmarna kan träffas och umgås och fira framgångarna som kommit under säsongen är ett givet inslag i den långsiktiga planeringen. Styrelsen rekommenderar att årsmötet bifaller motionen.

9 Bilaga 6: Valberedningens förslag till NSE styrelse 2014 Petra Lönneberg Kassör 2år Karin Klarström Ordförande 1år Erika Kjeller Ledamot 2år Stefan Blom Ledamot 1år Fredrik Madsen Ledamot 1år Anna Madsen Suppleant 1år Louise Åkerblom Katarina Hilton Jeanette Stenquist Sammankallande Valberedning Valberedning Revisor

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 Isdala konståkningsklubb Isdala konståkningsklubb vill vara en öppen, inbjudande klubb som väcker lust till konståkning och idrott hos barn och ungdomar och som tillvaratar åkarnas

Läs mer

STADGAR FÖR LULEÅ JU-JUTSUKLUBB ANTAGNA VID ÅRSMÖTET 2003-10-20 FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET 2004-11-01

STADGAR FÖR LULEÅ JU-JUTSUKLUBB ANTAGNA VID ÅRSMÖTET 2003-10-20 FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET 2004-11-01 STADGAR FÖR LULEÅ JU-JUTSUKLUBB ANTAGNA VID ÅRSMÖTET 2003-10-20 FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET 2004-11-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens verksamhetsidé... 5 Idrott är... 5 Idrott består av... 5 Vi organiserar

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Förslövs IF med hemort i Förslöv i Båstad kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Förslövs IF med hemort i Förslöv i Båstad kommun. STADGAR för den ideella föreningen Förslövs IF med hemort i Förslöv i Båstad kommun. Förslövs IF (nedan kallad föreningen) bildades den 2 mars 1926. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmötet den

Läs mer

Föreningsstadgar antagna 31 augusti 2011 Föreningen Stenungsunds Kampsportsakademi RF-nummer 29187-23

Föreningsstadgar antagna 31 augusti 2011 Föreningen Stenungsunds Kampsportsakademi RF-nummer 29187-23 Föreningsstadgar antagna 31 augusti 2011 Föreningen Stenungsunds Kampsportsakademi RF-nummer 29187-23 1/17 Innehållsförteckning STADGAR... 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé... 5 Idrott är... 5 Idrott består

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. Sid 1 (12)

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. Sid 1 (12) Sid 1 (12) STADGAR för den ideella föreningen Jämtlands motorklubb med hemort i Östersunds kommun. Föreningen bildad år 1924. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den mars år 2002. Idrottsrörelsens

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen SÖDERS SKID- OCH ORIENTERINGSLAG - TYRESÖ med hemort i Tyresö kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen SÖDERS SKID- OCH ORIENTERINGSLAG - TYRESÖ med hemort i Tyresö kommun. STADGAR för den ideella föreningen SÖDERS SKID- OCH ORIENTERINGSLAG - TYRESÖ med hemort i kommun. Bildad den 27-28 mars 1968 som TYRESÖ SOK och namnändrad till SÖDERS SKID- OCH ORIENTERINGSLAG - TYRESÖ

Läs mer

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5 Innehåll Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4 Allmänna bestämmelser 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 6 3 Tillhörighet m.m. 6 4 Beslutande organ 6 5 Firmateckning 6 6 Verksamhets- och räkenskapsår 6 7 Stadgetolkning

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Stadgar för Föreningen Ystad Tactical Fitness

Stadgar för Föreningen Ystad Tactical Fitness STADGAR För den ideella föreningen: Föreningen Ystad Tactical Fitness med hemort i Ystad kommun. Bildad den 6 september 2006 Stadgarna upprättade den 6 september 2006, samt reviderade den 17 februari 2011

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. IFK Arbogas IBK 2014-09-01

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. IFK Arbogas IBK 2014-09-01 2014-09-01 STADGAR för IFK ARBOGAS INNEBANDYKLUBB (IFK Arbogas IBK) medlem av Idrottsföreningen Kamraternas krets 14, IFK Arboga med hemort i ARBOGA kommun. Bildad den 8 mars 2006 Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb. Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé STADGAR för den ideella föreningen Nyköpings Speedway Klubb med hemort i Nyköpings kommun. Bildad den 2005-03-07 Stadgarna senast ändrade av Extra Årsmöte den 27 januari 2009 gällande 25, för att fastställas

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar För den ideella föreningen Gullbringa Golf & Country Club

Stadgar För den ideella föreningen Gullbringa Golf & Country Club Stadgar För den ideella föreningen Gullbringa Golf & Country Club Hemort för föreningen är Kungälvs Kommun. Föreningen är stiftad och stadgarna är fastställda den 1 oktober 1966. Stadgarna är ändrade av

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Program Lördag 18 april 09.00-12.00 Styrelsemöte SBTF 12.00 13.00 Lunch 13.00-15.00 Hans-Göran Karlsson, klubbdirektör Brynäs IF. Den anrika klubbens arbete med bredd

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer