Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3"

Transkript

1 Motioner och motionssvar till Stockholms Socialdemokratiska Kvinnodistrikts distriktsmöte 2014

2 Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 VALBEREDNING, ALLMÄNT OCH SPECIFIKT... 5 STÄRK SAMVERKAN INOM KVINNODISTRIKTET VALSTUGAN I CITY VALPROGRAM MED FOKUS PÅ JÄMSTÄLLDHET, FEMINISM OCH STORSTAD BRA BOSTÄDER FÖR ALLA! STOPPA FÖRSLAGEN OM UPPHANDLING AV KVINNOJOURERNAS VERKSAMHET VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER INTERNET - EN DEL AV ETT MODERNT FÖRSÖRJNINGSSTÖD MOTION ANDRAHANDSUTHYRNING AV BOSTADSRÄTTER INFÖR KULTUR I VÅRDEN INOM DEN KOMMUNALA ÄLDREOMSORGEN! KVINNORS ÖKANDE OHÄLSA VID FAMILJEBILDNING INFÖR EN SAMTYCKESPARAGRAF I VÅLDTÄKTSLAGSTIFTNINGEN KULTURGARANTI I STOCKHOLMS SKOLOR TIMMARSAMHÄLLET KRÄVER BARNTILLSYN PÅ OBEKVÄM ARBETSTID... 40

3 INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB Hässelby s-kvinnor Vi i Hässelby s-kvinnor väljer alltid en internationell kontaktkvinna på våra årsmöten. Valet finns med på vår dagordning. Ibland är det flera som är intresserade av uppdraget och då har vi valt två eller tre internationella kontaktkvinnor, Det har varit en del träffar i distriktet om internationella frågor, men ganska få. Vi saknar en fortsättning på de intressanta möten som varit. Vi trodde också att val av internationell kontaktkvinna fanns på dagordningen för alla klubbar på samma sätt som t ex pensionärsansvarig och andra uppdrag alltid finns med. Det internationella engagemanget har alltid varit viktigt för oss kvinnor. Vi har haft starka kvinnor som förebilder. Genom att bli flera som träffas från varje klubb och diskuterar, byter erfarenheter, lär oss mer, får kontakter med kvinnor både hemma och internationellt, ökar vi det internationella engagemanget. Tillsammans blir vi starka och kan kämpa för en bättre värld med jämställdhet, för fred och frihet och alla människors lika värde. Vi föreslår att årsmötet beslutar att varje kvinnoklubb ska välja en internationell kontaktkvinna, som representerar klubben i internationella frågor. Därför ska punkten val av internationell kontaktkvinna finnas med på dagordningen för årsmötet i varje s-kvinnoklubb.

4 Distriktsstyrelsens utlåtande Motionären föreslår att årsmötet beslutar att varje kvinnoklubb ska välja en internationell kontaktkvinna, som representerar klubben i internationella frågor. Därför ska punkten val av internationell kontaktkvinna finnas med på dagordningen för årsmötet i varje s-kvinnoklubb. Den internationella solidariteten har alltid varit ett av s-kvinnors kännetecken. Även s-kvinnor i Stockholms stad fokuserar på det internationella arbetet. De senaste tio-femton åren har fokus legat på två solidaritetsprojekt, ett i Västsahara, ett på västra Balkan. I och med att de administrativa kraven på projekt har blivit allt högre från Sida, har det frivilliga arbetet med projekt blivit allt tyngre. Därför har distriktet börjat se sig om efter andra vägar att arbeta med internationellt solidaritetsarbete. Ett led i detta var det seminarium som hölls den 25 januari 2014 för att vaska fram sådana idéer. Distriktsstyrelsen strävar efter att öka den internationella verksamheten, särskilt i ljuset av det kommande EU-valet. Då blir det en tillgång att det finns internationella kontaktkvinnor i klubbarna som kan delta i arbetet. I stadgarna finns inga krav på vilka uppdrag som ska väljas på klubbarnas årsmöten, utöver ordförande, kassör och revisorer. Klubbarna råder själva över vilka uppdrag de vill utse. Distriktsstyrelsen ser inte att stadgarna behöver ändras även om det naturligtvis är en stor tillgång att det finns en eller flera internationella kontaktkvinnor i varje klubb. Distriktsstyrelsen yrkar att årskonferensen uttalar en uppmaning till alla klubbar att utse internationell/a kontaktkvinna/or att motionen anses besvarad

5 VALBEREDNING, ALLMÄNT OCH SPECIFIKT Allmänna kvinnoklubben Allmänt om valberedningsuppgiften Valberedande är en central funktion i varje demokratiskt uppbyggd organisation Om beredningen av personval sker med omsorg, kunskap och gott omdöme får vi fram de bästa kandidaterna till våra förtroendeuppdrag. Valberedningsarbetet i partiet är ofta undervärderat. Det är sällan rusning till dessa uppdrag. Vi tror att valberedningsuppdraget bör ges en helt annan tyngd än i dag och kanske dessutom i viss mån specialiseras. Att vara valberedare är en särskild roll, som för att utföras väl, kräver kunskap om den organisation det gäller, dess verksamhet, styrning, ledande befattningshavare, behov av kompetens. Det bör gärna utövas under en följd av år för att lära av tidigare erfarenheter. Uppdraget att ingå i valberedning ställer stora krav på integritet, saklighet och självständighet. Förmågan att balansera kravet på saklighet med behovet av information är viktig för valberedningens trovärdighet. Valberedare är ofta inställda på att göra sitt årliga ryck ett par veckor före årsmötet och sen gå hem efter årsmötet och lägga ned ansträngningarna till nästa år. Vi menar att valberedare på ett helt annat sätt ska ha sitt uppdrag i åtanke året runt. De bör i rimlig omfattning ha tillträde till styrelsemöten bara i syftet att se hur styrelsen fungerar, de bör följa verksamheten så att de kan utvärdera vilka kompetensluckor som finns etc. Valberedningens funktion bör utvecklas och uppgiften tydliggöras beträffande form, innehåll och konsekvenser, t ex jäv Valberedare bör genomgå en särskild utbildning inom ramen för partiets studieverksamhet. Inom ramen för denna bör kraven på öppenhet och transparens betonas och tips ges om hur man i praktiken genomför detta. Valberedningen vid framtagande av listor När denna motion skrivs (slutet av november 2013) befinner vi oss mitt i slutskedet av tillsättningen av kamrater på valsedlarna. Vi anser att denna process har ett par fel, som gör den mindre trovärdig. Vår valsedelsprocess börjar med att representantskapet vid årsmötet två år före valåret, som vanligt, utser en valberedning. Denna lägger året före valår fram förslag på en annan särskild valberedning för listor (kallas nedan valutskottet). Beslut tas på representantskapet.

6 Valberedningen består av sju ordinarie och sju ersättare. När de vid årsmötet 2013 lade sitt förslag till valutskott ingick fem ur deras egen krets i förslaget. En av dem hoppade senare av. Valutskottet har nio ledamöter, varav alltså fyra f n från valberedningen. Därtill kom en ordförande (vanligen utsedd bland partiets framträdande seniorer, denna gång Bosse Ringholm), kommunsekreteraren (självskriven) och tre ytterligare ledamöter. Resultatet sådant det speglas i valutskottets slutliga förslag var att av de tio i valberedningen som inte kom med till valutskottet blev sex placerade på valsedlarna. Tre av dem fick valbara platser (enligt 2010 års valresultat), en fick en första ersättarplats och två fick placeringar längre ned på valsedlarna. Vi anser att denna rundgång är ägnad att minska tilltron till valprocessens ändamålsenlighet och vi anser att förfarandet är tveksamt i förhållande till de regler om jäv som antagits av arbetarekommunen. Problemen kan lösas på ett av två sätt: 1. Representantskapet uttalar att gällande jävsregler innebär dels att valberedningen inte kan utse egna ledamöter till några som helst uppdrag, inte heller till valutskottet, dels att varken ledamöter i valberedningen eller valutskottet får föreslås till plats på valsedlarna. 2. Stadgarna ändras så att valutskottet tas bort. Valberedningen sköter även urvalet till listorna, möjligen förstärkt med en senior ordförande och kommunsekreteraren. Även med den modellen följer att valberedningens ledamöter inte får föreslås till plats på valsedlarna. Våra förslag Att S-kvinnor i Stockholm verkar för att Stockholms arbetarekommun tar fram en policy för valberedningsarbete på grundval av vad som anförts i motionen Att S-kvinnor i Stockholm verkar för att denna policy ska tillämpas inom såväl kvinnodistriktet som arbetarekommunen Att S-kvinnor i Stockholm inom arbetarekommunen verkar för att valberedningsarbetet vid framtagande av valsedlar förändras på sätt som anges i motionen

7 Distriktsstyrelsens utlåtande Motionen lyfter valberedningars viktiga roll i en demokratisk organisation. Att alla kan lita på att de som bereder val inte agerar i eget intresse är avgörande för att medlemmarna ska ha förtroende för valberedningen. Motionären lyfter att det finns problem med detta förtroende i dagsläget, och föreslår en rad förändringar för att komma åt problemet. Styrelsen delar åsikten att det är viktigt med en självständig och proaktivt arbetande valberedning. Samtidigt finns det många avväganden som behöver göras. Om man exempelvis tillsätter valberedningar till arbetarekommunens styrelse på fyra år och har en regel att ingen i denna valberedning får kandidera till förtroendeuppdrag i kommun, landsting och riksdag, kommer det inte bli lättare att få kvalificerade kandidater att ta på sig uppdrag i valberedningen. Då måste personen besluta sig för att den inte vill ha exempelvis ett ersättaruppdrag i en kommunal nämnd eller bolag under lång tid framöver. Förslaget att S-kvinnor i Stockholm ska följa arbetarkommunens policy för valberedningsarbete är styrelsen tveksam till. S-kvinnor i Stockholm är en egen organisation med egna mål och syften, och bör ha utrymme att bestämma vilka policydokument och riktlinjer som ska gälla för distriktet. Det kan finnas delar i en policy för valberedningsarbete som passar arbetarekommunen, men inte passar kvinnodistriktet. Till exempel skulle en riktlinje om att verka för varvade listor göra att kvinnodistriktet skulle behöva driva män i nomineringsprocesser, vilket distriktet valt att inte göra i dag. Övergripande principer för valberedningsarbete i arbetarekommunen kan naturligtvis användas i kvinnodistriktet, men detta bör beslutas från fall till fall när de färdiga riktlinjerna och policydokumenten är framtagna. Den övergripande andan i motionen är klok, men det finns detaljer i motionen som måste studeras närmare innan ett bindande beslut om riktlinjer för valberedningsarbete fattas. Vi tycker istället att stockholms arbetarekommun bör utvärdera valberedning Distriktsstyrelsen yrkar Att S-kvinnor i Stockholm verkar för att Stockholms arbetarekommun utvärderar valberedningsarbetet för listor samt nämnder och styrelser efter valet 2014, och använder de erfarenheterna för tar fram en policy för valberedningsarbete. att motionen i övrigt anses besvarad

8 FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRAD BERÄKNING AV KLUBBARNAS OMBUD TILL DISTRIKTETS ÅRSMÖTE Södra Kvinnoklubben Inom Stockholms Arbetarekommun har det seglat upp en diskussion om hur representativt för de enskilda medlemmarna representantskapet egentligen är med tanke på variationen i hur många medlemmar som krävs för att få ett ombud. Med visst fog skulle samma synpunkter kunna framföras beträffande kvinnodistriktets årsmöte. När man kommer som ny medlem till en förening är det viktigt att man känner sig välkommen, får en inblick i verksamheten genom en bra introduktion och ges möjligheter att snabbt bli delaktig i de aktiviteter som föreningen har. Men lika viktigt är att man kan känna och uppleva att ens medlemskap kan göra skillnad, att man kan vara med och påverka både i det lilla men kanske också i det stora om än mer långsiktigt. I idéburna organisationer som vår är det viktigt både att förvalta de grundläggande tankegångar och uppfattningar som gjorde att man en gång startade verksamheten men också att vara öppen inför de anpassningar och utvecklingar som är nödvändiga eller lämpliga med tanke på samhällets utveckling. I demokratiska organisationer som vår blir då också det representativa inslaget viktigt. Den enskilde medlemmens möjlighet till inflytande får inte bli alltför beroende av i vilken förening/klubb som medlemmen av olika skäl valt att tillhöra. Då kan detta i sämsta fall leda till att man bildar/delar upp klubbar för att få inflytande för vissa personer/idéer snarare än att man bedriver en livaktig verksamhet med högt i tak och samarbete med respekt för såväl majoritetsuppfattningar som minoritetskrav. Utdrag ur Grundstadgar för distrikt och tilläggsstadgar från distriktets årsmöte 2012 bifogas nedan. För 2013 innebar det att klubbarnas medlemsantal för varje ombud kunde variera mellan 3 och drygt 29. Det är lite svårt att förstå varför distriktet valde att gå ifrån normalstadgarnas start med ett ombud per klubb eftersom varje klubb enligt samma tillägg gavs rätt att sända samma antal ersättare som ombud till årsmötet och ingen klubbist därmed riskerar att behöva vara ensam klubbrepresentant. Det är också svårt att förstå bakgrunden till att man sedan valt konstruktionen att nästa mandat tillfaller klubb som uppnått ytterligare 25 medlemmar efter 50 medlemmar, i stället för det mer proportionellt rimliga påbörjat 25-tal medlemmar efter 50. Antalet ombud 2013 hade teoretiskt kunna vara 40 stycken (+ 40 närvaroberättigade ersättare). Hade man i stället startat med ett ombud per klubb upp till 25 och gett ett ytterligare per påbörjat nytt 25-tal hade det teoretiskt blivit 33 ombud. Sänker man kravet till 20 medlemmar kunde ombuden ha uppgått till 38 och sänker man till 15 hade ombuden kunnat öka till 48. Kvinnodistriktet har traditionellt gått ut med en bred inbjudan till distriktets medlemmar. Även om distriktet växer och ökar både klubbantal och medlemsantal i klubbarna torde det finnas utrymme för en representation enligt det sista exemplet som både ger de flesta klubbar mer än ett ombud och dessutom ger ett mer rättvist inflytande för distriktets enskilda medlemmar.

9 Vi föreslår att distriktsårsmötet, upphäver tidigare beslut och ställer sig bakom följande stadgetillägg beträffande representation på distriktsmöte: Varje klubb har rätt att utse ett ombud för varje påbörjat 15-tal medlemmar. Varje klubb har därtill rätt att skicka minst en ersättare till årsmötet. Nedan redovisas i utdrag reglerna för dagens klubbrepresentation på distriktsårsmötet jämte reglerna för representation till Stockholms Arbetarekommuns representantskap. Utdrag ur Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Motion till distriktsmöte kan väckas av enskild medlem eller klubb, förening. Motion ska vara distriktet tillhanda senast två månader före mötets öppnande. Klubb, förening tilldelas minst ett ombud. Representationen i övrigt beslutas av distriktsmötet. Vid distriktsmötet har ombud rösträtt. Tillägg till dessa stadgar kan antas av ordinarie distriktsmöte. Tillägg får inte stå i strid med eller upphäva innehållet i dessa grundstadgar. Utdrag ur Tilläggsstadgar antagna vid distriktsmötet 2012 Varje klubb har rätt att sända två ombud och lika många ersättare. Därutöver ytterligare ett ombud för varje ytterligare uppnått 25-tal medlemmar efter 50e medlemmen. Varje klubb har rätt att skicka lika många ersättare som ombud till årsmötet. Utdrag ur Stadgar för Stockholms Arbetarekommun Stockholms arbetarekommuns högsta beslutande organ är representantskapet. Representantskapet består av ombud från de till Stockholms arbetarekommun anslutna organisationerna. Ombuden väljs årligen på de anslutna organisationernas årsmöten och baseras på antal partimedlemskap. Varje grundorganisation erhåller ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar. För att delta i fördelningen av ombud krävs att grundorganisation har minst fem partimedlemskap. Ombudsfördelningen bestäms av medlemsantalet den 31 december.

10 Distriktsstyrelsens utlåtande Södra kvinnoklubben har föreslagit att distriktsårsmötet upphäver tidigare beslut om representation på distriktsårsmöte och i stället beslutar att varje klubb ska ha rätt att utse ett ombud för varje påbörjat 15-tal medlemmar samt att varje klubb därtill ska ha rätt att skicka minst en ersättare till årsmötet. Distriktsstyrelsen anser att förslaget är väl avvägt och är beredd att bifalla motionen med undantag av formuleringen minst en ersättare, som kan ge upphov till stor tillströmning om ingen begränsning görs. Styrelsen föreslår därför formuleringen en ersättare per ombud. Distriktsstyrelsen yrkar att tilläggsstadgar antas med lydelsen: Varje klubb har rätt att utse ett ombud per påbörjat 15-tal medlemmar. Varje klubb har därtill rätt att skicka en ersättare per ombud, samt att de tilläggsstadgar som antogs vid årsmötet 2012 därmed upphävs.

11 STÄRK SAMVERKAN INOM KVINNODISTRIKTET Allmänna kvinnoklubben Det socialdemokratiska kvinnodistriktet i Stockholm hade enligt årsberättelsen för 2012 arton medlemsklubbar. Klubbarnas storlek varierar från fem till över hundra. Klubbarna har mycket olika verksamhet och verkar med olika intensitet. Att mycket små klubbar består utan att gå upp i andra kan bero på att några eldsjälar vill fortsätta driva en måhända begränsad verksamhet men som har stort värde just där den klubben finns och därför att eldsjälarna har trevligt ihop. Det räcker som skäl för att klubben ska bestå. Andra mindre klubbar upphör och medlemmarna uppgår i större klubbar. Vi har sett åtminstone ett sådant exempel under året när Sköndals kvinnoklubb upphört. Större klubbar har ofta mer omfattande verksamhet, med månatliga möten med inbjudna talare och närvarande medlemmar och andra aktiviteter utöver det. Dessutom vet alla vi som varit med länge i partiet och andra folkrörelser att verksamhet och entusiasm går upp och ner som i vågor över tiden. En klubb eller förening går in i ett gott varv under några år och sjunker sedan ner till mer rutinartad verksamhet och sen rätt som det är bär det uppåt igen. Det tillhör folkrörelselivet. Vår tanke med denna motion är att klubbarna inom distriktet kan dra bättre nytta av varandras verksamhet genom ökat informationsutbyte och ökad samverkan. På så sätt kan vi dra åt varandra och nyttja varandras resurser och på kuppen lära känna varandra lite bättre än genom att bara ses på årsmöten eller (en del av oss) på representantskapets möten. När vi har kollat på nätet ser vi att distriktet visserligen har en hemsida, men utan eget material. Från den kan man komma fram till klubbarnas hemsidor, av vilka en del uppdaterats 2011 men de flesta En klubb har egen blogg, som dock inte uppdateras så frekvent. Vi föreslår att en särskild funktion inrättas i distriktsstyrelsen för intern information. Den bör innehas av en person med viss IT-vana. Den första grundläggande uppgiften bör vara att upprätta en hemsida för distriktet och att ihärdigt kommunicera denna hemsidas adress till alla klubbister. Den kan komma till mycket god användning i valrörelsen för att samordna information om särskilda s-kvinnoaktiviteter. På lång sikt ska den användas för att informera alla s-kvinnor om mötesverksamhet i alla s-kvinnoklubbar. Förutsättningen är förstås att alla klubbar är redo att ta emot även andra s-kvinnor än de egna medlemmarna på sina möten. Klubbar och ds ska gemensamt se till att info om all verksamhet hamnar på hemsidan. Det kan för klubbarnas del ske så enkelt som att den ansvariga i ds läggs till på listan över kallelser till medlemsmötet. Ds-ansvarig lägger ut på hemsidan.

12 Då kan även små klubbars medlemmar känna till aktiviteter som sker i större klubbar och välja att delta när det passar. Större klubbars medlemmar kan gå på varandras möten. Och stora klubbars medlemmar kan delta i en liten klubbs möten. Vi flerdubblar mötesutbudet. På kuppen lär vi känna andra s-kvinnor och kan stärka vår samverkan inom distriktet och inom arbetarekommunen. Hur gör man då om man ska avhandla klubbspecifika ärenden på medlemsmötet? Ett enkelt sätt är att ta sådana ärenden först, en halvtimme innan. Men oftast är det ett mindre problem som kan lösas praktiskt på plats. De gånger en klubb vill ha ett helt internt möte skickar man ingen information till distriktsstyrelsen. Vi föreslår att distriktsstyrelsen vid sin konstituering utser någon/några ledamöter till ansvarig för intern information i enlighet med vad som anförs i motionen

13 Distriktsstyrelsens utlåtande Allmänna kvinnoklubben föreslår att en särskild funktion inrättas i distriktsstyrelsen för intern information. Syftet är att stödja klubbarna genom ökat informationsutbyte och ökad samverkan bl a genom en aktiv hemsida. Klubben vill därför att distriktsstyrelsen vid sin konstituering utser någon/några ledamöter till ansvarig för intern information. Distriktsstyrelsen är positiv till innehållet i motionen men vill förbehålla sig rätten att välja teknik och metod för det som föreslås. Detta kommer att vara en prioriterad uppgift för den styrelse som årsmötet utser. Styrelsen är dock inte beredd att gå så långt som motionen föreslår och därmed avstå sin rätt till konstituering och fördelning av arbetsuppgifter inom styrelsen. Distriktsstyrelsen föreslår därför att motionen anses besvarad. Motion om valrörelsen 2014 Förslag till svar på motion om valrörelsen 2014 Allmänna kvinnoklubben har föreslagit att kvinnodistriktet ska vara mycket generös i tilldelningen av bidrag för lokala valaktiviteter till kvinnoklubbarna runtom i distriktet. Det är riktigt som motionärerna framhåller att distriktets ekonomi för tillfället är god. Självfallet har distriktsstyrelsen för avsikt att satsa rejält på alla sätt, även ekonomiskt, i den stundande valrörelsen. En stor del av våra samlade medel kommer att behövas för att kunna anställa en kraft som kan bistå distriktsstyrelsen och klubbarna i valrörelsen. Tjänsten kommer att delas med länets kvinnodistrikt. Men självfallet bör medel kunna avsättas även till aktiviteter ute i klubbarna. Det bör dock vara styrelsens ansvar att i detalj budgetera för olika ändamål. En allmän utdelning av pengar till klubbarna anser inte distriktsstyrelsen vara ett effektivt sätt att använda våra gemensamma resurser. Däremot vill vi gärna uppmuntra klubbarna att komma in med kreativa förslag på aktiviteter som inslag i valrörelsen. I sådan fall är styrelsen beredd att leva upp till den generositet som efterfrågas i motionen. Distriktsstyrelsen yrkar att motionen anses besvarad

14 VALSTUGAN I CITY Allmänna kvinnoklubben Vid valrörelsen 2010 hade s-kvinnor som vanligt ansvar för valstugan i City, denna gång med placering mellan Hötorgsskrapa nr 5 och Sergels Torg. Det var en amatörmålad liten röd stuga med trång dörr och ett fönster. Det fanns inget tak att stå under när det regnade. Vår stuga låg i skuggan av centerns gröna tvåvåningschateau och moderaternas blå lusthuspaviljong där öppningen var bred och stor och välkomnande. Vi vet inte om det även i 2014 års valrörelse ska vara kvinnodistriktet som ansvarar för valstugan i City, men vi vill ändå framföra att vi inte anser att S-stugan kan se ut som den gjorde förra gången. Vi måste ha en stuga som kan ge begreppet Framtidspartiet ett ansikte utåt. Den bör ha solpaneler, gröna växter, ha breda dörrar så att folk känner sig välkomna in. Därinne ska finnas displayer som visar var förtidsröstning äger rum, där folk kan söka efter vår politik på ett visst område, där vårt budskap rullar. Det kanske finns fler goda idéer som våra mest framtidsorienterade partikamrater kan komma på. Den får gärna vara röd, förstås. Vi inser att detta kostar pengar både i anskaffning och kanske även bevakning eller dagligt transporterande av prylar fram och åter. Det tycker vi det kan vara värt. Vi kan räkna med mycket TV-tid med denna stuga i bakgrunden, så brukar det bli. Stockholms kvinnodistrikt har god ekonomi. Det förefaller lämpligt att distriktsstyrelsen erbjuder partiet att bidra till kostnaderna för en mer ändamålsenlig valstuga i City särskilt om kvinnoförbundets valmaterial kan exponeras där. Vår erfarenhet från förra valrörelsen var att ska man ha en bra bekvinning- och manning av valstugan ska den planeras före sommaren. Vi vill ge rådet till distriktsstyrelsen att redan i maj försäkra sig om det kommer att finnas tillräckligt med folk på plats under de långa öppettiderna. Allt givetvis under förutsättning att det är kvinnodistriktet som ska ha ansvaret för detta. Vi föreslår att kvinnodistriktets styrelse framför ovanstående synpunkter till arbetarekommunens valledning och på lämpligt sätt bidrar till deras genomförande

15 Distriktsstyrelsens utlåtande Motionären tar upp en viktig och angelägen fråga angående valstuga i City. Motionären konstaterar att när s-kvinnor under valrörelsen 2010 hade ansvar för valstugan i City med placering i Hötorgsskrapa nr 5 och Sergels Torg var valstugan liten med trång dörr och ett litet fönster samt det saknades skydd mot regn. Motionären anser att valstugan i City ska se annorlunda ut under valrörelsen 2014 och att vi måste ha en stuga som kan ge begreppet Framtidspartiet ett ansikte utåt. Motionären ger förslag på solpaneler, gröna växter och breda dörrar för att folk ska känna sig välkomna in. Vidare föreslås modern utrustning som visar att förtidsröstning kan äga rum eller TV-skärm där vårt budskap kan synas. Kvinnodistriktet tillsammans med andra sidoorganisationer har i flera år haft ansvar för valstugan utanför Åhléns City och Hötorgsskrapan och för de praktiska arrangemangen som bemanning, valmaterialbeställning och dagliga aktiviteter. Distriktet delar motionärens beskrivning vad gäller valstugans form, inredning och tekniska utrustning. Vi måste framstå som ett modernt parti och underlätta för medborgarna om de vill förtidsrösta, bli medlem eller söka information på plats. Detta är en fråga som under de senaste åren diskuterats på många håll i klubbarna och så även i arbetarekommunen. Det är inte omöjligt att genomföra dessa förslag men som motionären också har påpekat är allt givetvis under förutsättning att det är kvinnodistriktet som kommer ha ansvaret för detta vilket i år inte är fallet. Enligt arbetarekommunen, om allt går som planerat, kommer man ha en valstuga vid 5:e Hötorgsskrapan. Distriktsstyrelsen yrkar att anse motionen besvarad

16 VALPROGRAM MED FOKUS PÅ JÄMSTÄLLDHET, FEMINISM OCH STORSTAD Jenni Larsson S-kvinnodistriktet i Stockholms arbetarekommun bör ta fram ett kort och koncist valprogram som sammanfattar varför en feminist i Stockholm bör rösta på Socialdemokraterna. Förslagsvis görs detta genom en inventering av befintliga förslag och ambitioner. Det är viktigt att vi utgår från politik och förslag som skulle komma att bli verklighet vid ett maktskifte i kommun, landsting och riksdag, även om det kanske inte är lika långtgående som en som S- kvinna och feminist skulle kunna hoppas på. Samtidigt bör dokumentet andas tillförsikt och ambition på det jämställdhetspolitiska området. Att utarbeta ett valprogram med fokus på jämställdhet, feminism och storstad skulle fylla två funktioner. Dels skulle det kunna skapa ägarskap, genom att det tas fram i en inkluderande och förankrande process. Dels skulle S-kvinnor i Stockholm då ha ett eget material att använda i valrörelsen. Ett sådant material skulle kunna användas för att övertyga personer som tycker att jämställdhetsfrågor är viktiga nog för att avgöra vilket parti de väljer att lägga sin röst på. Exempelvis skulle en arbetsgrupp gå igenom Framtidskontraktet som antogs på partikongressen och våra senast lagda budgetförslag till kommun och landsting. Därefter bör gruppen sammanfatta och prioritera bland de förslag som har tydligt feministiskt fokus och ambition och formulera ett kort och konkret program som sammanfattar varför en feminist i Stockholm bör rösta på Socialdemokraterna. I den mån det finns tid och möjlighet att förankra detta bredare än enbart hos medlemmarna i S- kvinnor vore det önskvärt. Till exempel skulle man kunna tänka sig en rådgivande workshop på Feministiskt Forum som ett led i processen att ta fram programmet. Jag yrkar Att S-kvinnor i Stockholm tillsätter en arbetsgrupp som, i en inkluderande process tar fram ett valprogram, med fokus på jämställdhet, feminism och storstad utifrån befintliga socialdemokratiska förslag och ambitioner på det jämställdhetspolitiska området.

17 Distriktsstyrelsens utlåtande Motionären föreslår S-kvinnodistriktet i Stockholms Arbetarekommun att ta fram ett kort och koncist valprogram enligt rubriken. S-kvinnor antog augusti 2013 den politiska plattformen En jämställd värld är möjlig. I plattformen har S-kvinnor formulerat sin feministiska reformpolitik för åren och avsikten är att materialet ska användas i valrörelsen. Distriktsstyrelsen anordnade ett seminarium 30 januari 2014 som avsåg att ge en överblick av frågorna i programmet och hur vi ska använda dessa. Motionären föreslår att S-kvinnor i Stockholm tillsätter en arbetsgrupp som, i en inkluderande process tar fram ett valprogram, med fokus på jämställdhet, feminism och storstad. Då årsmötet sker i slutet av mars månad är tiden knapp för att genomföra förslaget. Distriktsstyrelsen yrkar att anse motionen besvarad

18 BRA BOSTÄDER FÖR ALLA! Traneberg -Ålsten -Bromma socialdemokratiska kvinnoklubb Traneberg-Ålsten-Bromma kvinnoklubb hade en studiecirkel kring äldrefrågor med särskild inriktning boendefrågor för äldre. Cirkeln använde bland annat: Wikman/Rohlén: Vi vill inte bli gamla med dagens äldrevård! Resp Säg ifrån, Antti: Adamssons, Informationsmaterial från Micasa, Informationsmaterial från Äldreförvaltningen och Kärnekull: Bygga för seniorer (Stor genomgång av bra byggnationer och krav på dylika) Vidare har cirkeln haft studiebesök/genomgång med kommunens bostadsbolag Micasa som förvaltar särskilda boenden och en genomgång av olika boende- och upplåtelseformer med Karin Wiklund. Tidigare VD på SKB. Efter många diskussioner i klubben vill vi rikta uppmärksamheten på Att det byggs alldeles för lite i vår region Att det byggs alldeles för få hyresbostäder Att olika upplåtelseformer studeras och utvecklas Att det byggs/planeras in alldeles för lite allmän och privat service där det ändå byggs Att de framtida boende ges alldeles för lite inflytande över planeringen Att bygg-och bokostnader blir alldeles för höga Att miljöhänsyn prioriteras, bland annat avseende barns utemiljö Att trygghetsfrågorna i stadsplaneringen får tyngre vikt I ett kommande valprogram för Stockholm måste bygg-och bofrågor prioriteras. Genom samarbete med folkrörelser inom bostadsområdet, HSB, Riksbyggen, Hyresgästerna, PRO måste nya idéer tas fram, gärna med erfarenheter från tidigare bostadskriser. Hur kan bostadsbyggande bäst stimuleras? Statliga bostadslån igen? Bättre styrning för att tillgodose efterfrågan på olika bostadsformer, hur? Varför acceptera att nuvarande majoritet i Stadshuset kallar ett privatiserat, dyrt boende utan service för trygghetsboende? Ensamhet och isolering utgör ett allvarligt socialt och psykologiskt problem även om hemtjänst kommer på tidsstuderat besök flera gånger per dag, där hade servicehuset en stor fördel som bör omvärderas, kanske förnyas. Traneberg-Ålsten-Bromma S-kvinnor föreslår att S-kvinnor verkar för att bygg- och bostadsfrågan prioriteras i kommande valprogram att S-kvinnor föreslår att Stockholms Arbetarekommun tillsätter en arbetsgrupp, gärna tillsammans med Stockholms läns partidistrikt, med representanter för S-kvinnor i stad och län, om bostadsfrågorna i Stockholmsregionen enligt ovan

19 Distriktsstyrelsens utlåtande Traneberg-Ålsten-Bromma kvinnoklubb har skrivit en mycket angelägen motion om bostadsproblemen i Stockholm och vill att bygg- och bostadsfrågorna ska prioriteras av arbetarekommunen i kommande valprogram. Klubben vill också att arbetarekommunen tillsätter en arbetsgrupp, gärna tillsammans med Länets partidistrikt, och att kvinnodistriktet ska verka för detta. Kvinnodistriktet har bostadspolitiken som ett av sina politiska fokus sedan 2013 och håller med om att problemen bara ökar och måste få sin lösning. Distriktsstyrelsen yrkar att bifalla första motionens första att-stas att besvara motionens andra attsats

20 STOPPA FÖRSLAGEN OM UPPHANDLING AV KVINNOJOURERNAS VERKSAMHET Traneberg -Ålsten -Bromma socialdemokratiska kvinnoklubb Det finns en stor politisk enighet om hur viktig kvinnojourernas verksamhet är för att minska och lindra våld i nära relationer, för kvinnor med och utan barn. Samhällets sätt att stödja verksamheten ser olika ut: statligt stöd ges dels till riksorganisationerna SKR, Sveriges Kvinnooch Tjejjourers Riksförbund, och ROKS, Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige, för deras verksamhet mestadels i olika projekt samt från kommunerna där stödet är av olika slag, såsom bidrag till verksamheten, hyresbidrag och/eller olika projekt. Huddinge kommun bekostar en fastighet där både boende och stödverksamhet bedrivs, i Solna bekostas en stor lägenhet för boende och samtalsstöd. Stockholms kommun betalar för boende per dygn men inte för löpande verksamhet eller hyra, vilket gör arbetet i jourerna inom Stockholm tungt och osäkert. Verksamheten bedrivs av ideella föreningar där volontärarbetet utgör huvudsaklig grund. Utbildning sker dels i egen regi dels av respektive huvudorganisation. S-kvinnor har kraftfullt drivit på för att öka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn vilket kan konstateras när man ser på engagemang i de olika jourerna, ett typexempel är Alla Kvinnors Hus i Stockholm, det största i landet. Nu har i den borgerliga regeringens iver att privatisera välfärden tiden kommit till kvinnojourernas verksamhet. I upphandlingsutredningen 2010 med det belysande namnet: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling, finns förslag som skulle kunna medföra ett upphandlingsförfarande även av kvinnojourernas verksamhet. Det finns i och för sig många intressanta överväganden i utredningens förslag men det är uppenbart att för idéburna organisationer med stor andel ideella arbetsinsatser kommer verksamheten att drastiskt förändras, kanske säljas ut till stora vinstdrivande företag. Traneberg-Ålsten-Bromma s-kvinnor anser att stödet till kvinnojourernas verksamhet bör stärkas, främjas och förbättras men att detta ej kan ske genom upphandling enligt förslagen. Vi föreslår därför S-kvinnor Stockholms stad att uttala att kvinnojourernas verksamhet ej ska upphandlas enligt förslagen att sända motionen till s-kvinnorna i kommunfullmäktigegruppen med uppdrag att arbeta för att kvinnojourerna får dels ett verksamhetsanslag dels ett hyresbidrag att sända motionen till s-kvinnor i riksdagsgruppen med ett uppdrag att arbeta för att jourernas verksamhet utreds med inriktning på ett samhälleligt stöd för jourernas verksamhet mot våld i nära relationer utan föreslaget upphandlingsförfarande

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25

STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25 STADGAR FÖR ACTIONAID INTERNATIONAL SWEDEN Antagna på årsmötet 2011-05-25 1 Firma och säte Organisationens namn är ActionAid International Sweden. ActionAid International Sweden är en ideell förening med

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

KALLELSE till Extra Föreningsstämma. HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg

KALLELSE till Extra Föreningsstämma. HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg KALLELSE till Extra Föreningsstämma HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg Dag: Tisdag den 16 september 2014 Klockan: 19:00 Plats: Dalheimers Hus DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Antagna av Rädda Barnens riksmöte den 16 september 2012

Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Antagna av Rädda Barnens riksmöte den 16 september 2012 Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Antagna av Rädda Barnens riksmöte den 16 september 2012 Innehåll Förord 3 Riktlinjer för ideellt arbete i Rädda Barnen 4 Antagna

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Detta är kompletterande stadgar ( 7:2) som anpassats för Vikbolandets Biodlareförening från SBR:s grundstadgar. Grundstadgarna

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du:

Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du: Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du: En motionsskola från Norra Socialdemokratiska föreningen i Uddevalla skriva

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till internationell

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar för POSTEN SENIORERNA

Stadgar för POSTEN SENIORERNA Stadgar för POSTEN SENIORERNA 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Posten Seniorerna. 2 FÖRENINGENS SYFTE Föreningen är en ideell, politiskt och fackligt neutral, rikstäckande organisation med syfte

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå:

Angående stadgar. Skatteverkets krav för att tilldela organisationsnummer. Av stadgarna skall framgå: Angående stadgar Det är viktigt att klargöra att enligt svensk lag har vem som helst rätt att bilda en förening. Staten kan inte på något sätt förbjuda detta och det finns inte heller någon lag som reglerar

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

BOSPARSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER ÄRENDE 1

BOSPARSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER ÄRENDE 1 1 (3) BOSPARSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER ÄRENDE 1 Bosparstyrelsen har åtskilliga gånger framhållit att avkastningen på sparade medel borde vara bättre och att fler och bättre sparformer borde erbjudas. Bosparstyrelsen

Läs mer

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till årsmöte Ombudsfullmakt

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

STADGAR För Lokalförening i RUS

STADGAR För Lokalförening i RUS STADGAR För Lokalförening i RUS Riksförbundet Ungdom för Social hälsa, RSMH:s Ungdomsförbund (Bild 1996) Reviderade vid RUS Kongress 2009-05-30 2009-05-31 2009-05-31 1 (12) RUS, RSMH:s Ungdomsförbund Riksförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Förslag till ändrade stadgar: Nuvarande stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM 1 ORGANISATIONSFORM

Förslag till ändrade stadgar: Nuvarande stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM 1 ORGANISATIONSFORM Förslag till ändrade stadgar: 1 ORGANISATIONSFORM KFUK-KFUM Ängsholmen utgör en sektionsförening inom KFUK-KFUM Central och är därmed en självständig juridisk person. I sin nya organisationsform, beslutad

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet.

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet. STADGAR FÖR GÖTEBORGS OCH BOHUSLi~NS RIDSPORTFÖRBUND Kap 1 Allmänna bestämmelser Upp~i ft Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ridsportförbundets stadgar,

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Välkommen. Hälsningar Styrelsen

Välkommen. Hälsningar Styrelsen Välkommen West Coast Jitterbugs bjuder in till Årsmöte Fredagen den 9:e oktober. Från kl. 18.00 bjuder vi på mat och fika samt tid för diskussion kring mötespunkterna. Kl. 19.00 drar vi sedan igång med

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Distriktskongressen 2010 ställde sig bakom en motion, som distriktsstyrelsen yrkat bifall till, från Värmdö AK. I motionen yrkades:

Distriktskongressen 2010 ställde sig bakom en motion, som distriktsstyrelsen yrkat bifall till, från Värmdö AK. I motionen yrkades: Distriktskongressen 2010 ställde sig bakom en motion, som distriktsstyrelsen yrkat bifall till, från Värmdö AK. I motionen yrkades: att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att efter valet 2010 återkomma på

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Iranskariksförbundets stadgar

Iranskariksförbundets stadgar Iranskariksförbundets stadgar 1 Definition: Iranska Riksförbundet i Sverige, IRIS som i stadgan benämns Riksförbund är en demokratisk, obunden, frivillig organisation. Riksförbundet är organiserat genom

Läs mer

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013 Stadgar Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013 1 Förbundets namn och målsättning Förbundets namn är Ung Vänster. Ung Vänster organiserar ungdom som kämpar för en feministisk och

Läs mer

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013 Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013 Stadgar Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, Linköping 9-12 maj 2013 1 Förbundets namn och målsättning Förbundets namn är Ung Vänster. Ung Vänster organiserar

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer