Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3"

Transkript

1 Motioner och motionssvar till Stockholms Socialdemokratiska Kvinnodistrikts distriktsmöte 2014

2 Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 VALBEREDNING, ALLMÄNT OCH SPECIFIKT... 5 STÄRK SAMVERKAN INOM KVINNODISTRIKTET VALSTUGAN I CITY VALPROGRAM MED FOKUS PÅ JÄMSTÄLLDHET, FEMINISM OCH STORSTAD BRA BOSTÄDER FÖR ALLA! STOPPA FÖRSLAGEN OM UPPHANDLING AV KVINNOJOURERNAS VERKSAMHET VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER INTERNET - EN DEL AV ETT MODERNT FÖRSÖRJNINGSSTÖD MOTION ANDRAHANDSUTHYRNING AV BOSTADSRÄTTER INFÖR KULTUR I VÅRDEN INOM DEN KOMMUNALA ÄLDREOMSORGEN! KVINNORS ÖKANDE OHÄLSA VID FAMILJEBILDNING INFÖR EN SAMTYCKESPARAGRAF I VÅLDTÄKTSLAGSTIFTNINGEN KULTURGARANTI I STOCKHOLMS SKOLOR TIMMARSAMHÄLLET KRÄVER BARNTILLSYN PÅ OBEKVÄM ARBETSTID... 40

3 INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB Hässelby s-kvinnor Vi i Hässelby s-kvinnor väljer alltid en internationell kontaktkvinna på våra årsmöten. Valet finns med på vår dagordning. Ibland är det flera som är intresserade av uppdraget och då har vi valt två eller tre internationella kontaktkvinnor, Det har varit en del träffar i distriktet om internationella frågor, men ganska få. Vi saknar en fortsättning på de intressanta möten som varit. Vi trodde också att val av internationell kontaktkvinna fanns på dagordningen för alla klubbar på samma sätt som t ex pensionärsansvarig och andra uppdrag alltid finns med. Det internationella engagemanget har alltid varit viktigt för oss kvinnor. Vi har haft starka kvinnor som förebilder. Genom att bli flera som träffas från varje klubb och diskuterar, byter erfarenheter, lär oss mer, får kontakter med kvinnor både hemma och internationellt, ökar vi det internationella engagemanget. Tillsammans blir vi starka och kan kämpa för en bättre värld med jämställdhet, för fred och frihet och alla människors lika värde. Vi föreslår att årsmötet beslutar att varje kvinnoklubb ska välja en internationell kontaktkvinna, som representerar klubben i internationella frågor. Därför ska punkten val av internationell kontaktkvinna finnas med på dagordningen för årsmötet i varje s-kvinnoklubb.

4 Distriktsstyrelsens utlåtande Motionären föreslår att årsmötet beslutar att varje kvinnoklubb ska välja en internationell kontaktkvinna, som representerar klubben i internationella frågor. Därför ska punkten val av internationell kontaktkvinna finnas med på dagordningen för årsmötet i varje s-kvinnoklubb. Den internationella solidariteten har alltid varit ett av s-kvinnors kännetecken. Även s-kvinnor i Stockholms stad fokuserar på det internationella arbetet. De senaste tio-femton åren har fokus legat på två solidaritetsprojekt, ett i Västsahara, ett på västra Balkan. I och med att de administrativa kraven på projekt har blivit allt högre från Sida, har det frivilliga arbetet med projekt blivit allt tyngre. Därför har distriktet börjat se sig om efter andra vägar att arbeta med internationellt solidaritetsarbete. Ett led i detta var det seminarium som hölls den 25 januari 2014 för att vaska fram sådana idéer. Distriktsstyrelsen strävar efter att öka den internationella verksamheten, särskilt i ljuset av det kommande EU-valet. Då blir det en tillgång att det finns internationella kontaktkvinnor i klubbarna som kan delta i arbetet. I stadgarna finns inga krav på vilka uppdrag som ska väljas på klubbarnas årsmöten, utöver ordförande, kassör och revisorer. Klubbarna råder själva över vilka uppdrag de vill utse. Distriktsstyrelsen ser inte att stadgarna behöver ändras även om det naturligtvis är en stor tillgång att det finns en eller flera internationella kontaktkvinnor i varje klubb. Distriktsstyrelsen yrkar att årskonferensen uttalar en uppmaning till alla klubbar att utse internationell/a kontaktkvinna/or att motionen anses besvarad

5 VALBEREDNING, ALLMÄNT OCH SPECIFIKT Allmänna kvinnoklubben Allmänt om valberedningsuppgiften Valberedande är en central funktion i varje demokratiskt uppbyggd organisation Om beredningen av personval sker med omsorg, kunskap och gott omdöme får vi fram de bästa kandidaterna till våra förtroendeuppdrag. Valberedningsarbetet i partiet är ofta undervärderat. Det är sällan rusning till dessa uppdrag. Vi tror att valberedningsuppdraget bör ges en helt annan tyngd än i dag och kanske dessutom i viss mån specialiseras. Att vara valberedare är en särskild roll, som för att utföras väl, kräver kunskap om den organisation det gäller, dess verksamhet, styrning, ledande befattningshavare, behov av kompetens. Det bör gärna utövas under en följd av år för att lära av tidigare erfarenheter. Uppdraget att ingå i valberedning ställer stora krav på integritet, saklighet och självständighet. Förmågan att balansera kravet på saklighet med behovet av information är viktig för valberedningens trovärdighet. Valberedare är ofta inställda på att göra sitt årliga ryck ett par veckor före årsmötet och sen gå hem efter årsmötet och lägga ned ansträngningarna till nästa år. Vi menar att valberedare på ett helt annat sätt ska ha sitt uppdrag i åtanke året runt. De bör i rimlig omfattning ha tillträde till styrelsemöten bara i syftet att se hur styrelsen fungerar, de bör följa verksamheten så att de kan utvärdera vilka kompetensluckor som finns etc. Valberedningens funktion bör utvecklas och uppgiften tydliggöras beträffande form, innehåll och konsekvenser, t ex jäv Valberedare bör genomgå en särskild utbildning inom ramen för partiets studieverksamhet. Inom ramen för denna bör kraven på öppenhet och transparens betonas och tips ges om hur man i praktiken genomför detta. Valberedningen vid framtagande av listor När denna motion skrivs (slutet av november 2013) befinner vi oss mitt i slutskedet av tillsättningen av kamrater på valsedlarna. Vi anser att denna process har ett par fel, som gör den mindre trovärdig. Vår valsedelsprocess börjar med att representantskapet vid årsmötet två år före valåret, som vanligt, utser en valberedning. Denna lägger året före valår fram förslag på en annan särskild valberedning för listor (kallas nedan valutskottet). Beslut tas på representantskapet.

6 Valberedningen består av sju ordinarie och sju ersättare. När de vid årsmötet 2013 lade sitt förslag till valutskott ingick fem ur deras egen krets i förslaget. En av dem hoppade senare av. Valutskottet har nio ledamöter, varav alltså fyra f n från valberedningen. Därtill kom en ordförande (vanligen utsedd bland partiets framträdande seniorer, denna gång Bosse Ringholm), kommunsekreteraren (självskriven) och tre ytterligare ledamöter. Resultatet sådant det speglas i valutskottets slutliga förslag var att av de tio i valberedningen som inte kom med till valutskottet blev sex placerade på valsedlarna. Tre av dem fick valbara platser (enligt 2010 års valresultat), en fick en första ersättarplats och två fick placeringar längre ned på valsedlarna. Vi anser att denna rundgång är ägnad att minska tilltron till valprocessens ändamålsenlighet och vi anser att förfarandet är tveksamt i förhållande till de regler om jäv som antagits av arbetarekommunen. Problemen kan lösas på ett av två sätt: 1. Representantskapet uttalar att gällande jävsregler innebär dels att valberedningen inte kan utse egna ledamöter till några som helst uppdrag, inte heller till valutskottet, dels att varken ledamöter i valberedningen eller valutskottet får föreslås till plats på valsedlarna. 2. Stadgarna ändras så att valutskottet tas bort. Valberedningen sköter även urvalet till listorna, möjligen förstärkt med en senior ordförande och kommunsekreteraren. Även med den modellen följer att valberedningens ledamöter inte får föreslås till plats på valsedlarna. Våra förslag Att S-kvinnor i Stockholm verkar för att Stockholms arbetarekommun tar fram en policy för valberedningsarbete på grundval av vad som anförts i motionen Att S-kvinnor i Stockholm verkar för att denna policy ska tillämpas inom såväl kvinnodistriktet som arbetarekommunen Att S-kvinnor i Stockholm inom arbetarekommunen verkar för att valberedningsarbetet vid framtagande av valsedlar förändras på sätt som anges i motionen

7 Distriktsstyrelsens utlåtande Motionen lyfter valberedningars viktiga roll i en demokratisk organisation. Att alla kan lita på att de som bereder val inte agerar i eget intresse är avgörande för att medlemmarna ska ha förtroende för valberedningen. Motionären lyfter att det finns problem med detta förtroende i dagsläget, och föreslår en rad förändringar för att komma åt problemet. Styrelsen delar åsikten att det är viktigt med en självständig och proaktivt arbetande valberedning. Samtidigt finns det många avväganden som behöver göras. Om man exempelvis tillsätter valberedningar till arbetarekommunens styrelse på fyra år och har en regel att ingen i denna valberedning får kandidera till förtroendeuppdrag i kommun, landsting och riksdag, kommer det inte bli lättare att få kvalificerade kandidater att ta på sig uppdrag i valberedningen. Då måste personen besluta sig för att den inte vill ha exempelvis ett ersättaruppdrag i en kommunal nämnd eller bolag under lång tid framöver. Förslaget att S-kvinnor i Stockholm ska följa arbetarkommunens policy för valberedningsarbete är styrelsen tveksam till. S-kvinnor i Stockholm är en egen organisation med egna mål och syften, och bör ha utrymme att bestämma vilka policydokument och riktlinjer som ska gälla för distriktet. Det kan finnas delar i en policy för valberedningsarbete som passar arbetarekommunen, men inte passar kvinnodistriktet. Till exempel skulle en riktlinje om att verka för varvade listor göra att kvinnodistriktet skulle behöva driva män i nomineringsprocesser, vilket distriktet valt att inte göra i dag. Övergripande principer för valberedningsarbete i arbetarekommunen kan naturligtvis användas i kvinnodistriktet, men detta bör beslutas från fall till fall när de färdiga riktlinjerna och policydokumenten är framtagna. Den övergripande andan i motionen är klok, men det finns detaljer i motionen som måste studeras närmare innan ett bindande beslut om riktlinjer för valberedningsarbete fattas. Vi tycker istället att stockholms arbetarekommun bör utvärdera valberedning Distriktsstyrelsen yrkar Att S-kvinnor i Stockholm verkar för att Stockholms arbetarekommun utvärderar valberedningsarbetet för listor samt nämnder och styrelser efter valet 2014, och använder de erfarenheterna för tar fram en policy för valberedningsarbete. att motionen i övrigt anses besvarad

8 FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRAD BERÄKNING AV KLUBBARNAS OMBUD TILL DISTRIKTETS ÅRSMÖTE Södra Kvinnoklubben Inom Stockholms Arbetarekommun har det seglat upp en diskussion om hur representativt för de enskilda medlemmarna representantskapet egentligen är med tanke på variationen i hur många medlemmar som krävs för att få ett ombud. Med visst fog skulle samma synpunkter kunna framföras beträffande kvinnodistriktets årsmöte. När man kommer som ny medlem till en förening är det viktigt att man känner sig välkommen, får en inblick i verksamheten genom en bra introduktion och ges möjligheter att snabbt bli delaktig i de aktiviteter som föreningen har. Men lika viktigt är att man kan känna och uppleva att ens medlemskap kan göra skillnad, att man kan vara med och påverka både i det lilla men kanske också i det stora om än mer långsiktigt. I idéburna organisationer som vår är det viktigt både att förvalta de grundläggande tankegångar och uppfattningar som gjorde att man en gång startade verksamheten men också att vara öppen inför de anpassningar och utvecklingar som är nödvändiga eller lämpliga med tanke på samhällets utveckling. I demokratiska organisationer som vår blir då också det representativa inslaget viktigt. Den enskilde medlemmens möjlighet till inflytande får inte bli alltför beroende av i vilken förening/klubb som medlemmen av olika skäl valt att tillhöra. Då kan detta i sämsta fall leda till att man bildar/delar upp klubbar för att få inflytande för vissa personer/idéer snarare än att man bedriver en livaktig verksamhet med högt i tak och samarbete med respekt för såväl majoritetsuppfattningar som minoritetskrav. Utdrag ur Grundstadgar för distrikt och tilläggsstadgar från distriktets årsmöte 2012 bifogas nedan. För 2013 innebar det att klubbarnas medlemsantal för varje ombud kunde variera mellan 3 och drygt 29. Det är lite svårt att förstå varför distriktet valde att gå ifrån normalstadgarnas start med ett ombud per klubb eftersom varje klubb enligt samma tillägg gavs rätt att sända samma antal ersättare som ombud till årsmötet och ingen klubbist därmed riskerar att behöva vara ensam klubbrepresentant. Det är också svårt att förstå bakgrunden till att man sedan valt konstruktionen att nästa mandat tillfaller klubb som uppnått ytterligare 25 medlemmar efter 50 medlemmar, i stället för det mer proportionellt rimliga påbörjat 25-tal medlemmar efter 50. Antalet ombud 2013 hade teoretiskt kunna vara 40 stycken (+ 40 närvaroberättigade ersättare). Hade man i stället startat med ett ombud per klubb upp till 25 och gett ett ytterligare per påbörjat nytt 25-tal hade det teoretiskt blivit 33 ombud. Sänker man kravet till 20 medlemmar kunde ombuden ha uppgått till 38 och sänker man till 15 hade ombuden kunnat öka till 48. Kvinnodistriktet har traditionellt gått ut med en bred inbjudan till distriktets medlemmar. Även om distriktet växer och ökar både klubbantal och medlemsantal i klubbarna torde det finnas utrymme för en representation enligt det sista exemplet som både ger de flesta klubbar mer än ett ombud och dessutom ger ett mer rättvist inflytande för distriktets enskilda medlemmar.

9 Vi föreslår att distriktsårsmötet, upphäver tidigare beslut och ställer sig bakom följande stadgetillägg beträffande representation på distriktsmöte: Varje klubb har rätt att utse ett ombud för varje påbörjat 15-tal medlemmar. Varje klubb har därtill rätt att skicka minst en ersättare till årsmötet. Nedan redovisas i utdrag reglerna för dagens klubbrepresentation på distriktsårsmötet jämte reglerna för representation till Stockholms Arbetarekommuns representantskap. Utdrag ur Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Motion till distriktsmöte kan väckas av enskild medlem eller klubb, förening. Motion ska vara distriktet tillhanda senast två månader före mötets öppnande. Klubb, förening tilldelas minst ett ombud. Representationen i övrigt beslutas av distriktsmötet. Vid distriktsmötet har ombud rösträtt. Tillägg till dessa stadgar kan antas av ordinarie distriktsmöte. Tillägg får inte stå i strid med eller upphäva innehållet i dessa grundstadgar. Utdrag ur Tilläggsstadgar antagna vid distriktsmötet 2012 Varje klubb har rätt att sända två ombud och lika många ersättare. Därutöver ytterligare ett ombud för varje ytterligare uppnått 25-tal medlemmar efter 50e medlemmen. Varje klubb har rätt att skicka lika många ersättare som ombud till årsmötet. Utdrag ur Stadgar för Stockholms Arbetarekommun Stockholms arbetarekommuns högsta beslutande organ är representantskapet. Representantskapet består av ombud från de till Stockholms arbetarekommun anslutna organisationerna. Ombuden väljs årligen på de anslutna organisationernas årsmöten och baseras på antal partimedlemskap. Varje grundorganisation erhåller ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar. För att delta i fördelningen av ombud krävs att grundorganisation har minst fem partimedlemskap. Ombudsfördelningen bestäms av medlemsantalet den 31 december.

10 Distriktsstyrelsens utlåtande Södra kvinnoklubben har föreslagit att distriktsårsmötet upphäver tidigare beslut om representation på distriktsårsmöte och i stället beslutar att varje klubb ska ha rätt att utse ett ombud för varje påbörjat 15-tal medlemmar samt att varje klubb därtill ska ha rätt att skicka minst en ersättare till årsmötet. Distriktsstyrelsen anser att förslaget är väl avvägt och är beredd att bifalla motionen med undantag av formuleringen minst en ersättare, som kan ge upphov till stor tillströmning om ingen begränsning görs. Styrelsen föreslår därför formuleringen en ersättare per ombud. Distriktsstyrelsen yrkar att tilläggsstadgar antas med lydelsen: Varje klubb har rätt att utse ett ombud per påbörjat 15-tal medlemmar. Varje klubb har därtill rätt att skicka en ersättare per ombud, samt att de tilläggsstadgar som antogs vid årsmötet 2012 därmed upphävs.

11 STÄRK SAMVERKAN INOM KVINNODISTRIKTET Allmänna kvinnoklubben Det socialdemokratiska kvinnodistriktet i Stockholm hade enligt årsberättelsen för 2012 arton medlemsklubbar. Klubbarnas storlek varierar från fem till över hundra. Klubbarna har mycket olika verksamhet och verkar med olika intensitet. Att mycket små klubbar består utan att gå upp i andra kan bero på att några eldsjälar vill fortsätta driva en måhända begränsad verksamhet men som har stort värde just där den klubben finns och därför att eldsjälarna har trevligt ihop. Det räcker som skäl för att klubben ska bestå. Andra mindre klubbar upphör och medlemmarna uppgår i större klubbar. Vi har sett åtminstone ett sådant exempel under året när Sköndals kvinnoklubb upphört. Större klubbar har ofta mer omfattande verksamhet, med månatliga möten med inbjudna talare och närvarande medlemmar och andra aktiviteter utöver det. Dessutom vet alla vi som varit med länge i partiet och andra folkrörelser att verksamhet och entusiasm går upp och ner som i vågor över tiden. En klubb eller förening går in i ett gott varv under några år och sjunker sedan ner till mer rutinartad verksamhet och sen rätt som det är bär det uppåt igen. Det tillhör folkrörelselivet. Vår tanke med denna motion är att klubbarna inom distriktet kan dra bättre nytta av varandras verksamhet genom ökat informationsutbyte och ökad samverkan. På så sätt kan vi dra åt varandra och nyttja varandras resurser och på kuppen lära känna varandra lite bättre än genom att bara ses på årsmöten eller (en del av oss) på representantskapets möten. När vi har kollat på nätet ser vi att distriktet visserligen har en hemsida, men utan eget material. Från den kan man komma fram till klubbarnas hemsidor, av vilka en del uppdaterats 2011 men de flesta En klubb har egen blogg, som dock inte uppdateras så frekvent. Vi föreslår att en särskild funktion inrättas i distriktsstyrelsen för intern information. Den bör innehas av en person med viss IT-vana. Den första grundläggande uppgiften bör vara att upprätta en hemsida för distriktet och att ihärdigt kommunicera denna hemsidas adress till alla klubbister. Den kan komma till mycket god användning i valrörelsen för att samordna information om särskilda s-kvinnoaktiviteter. På lång sikt ska den användas för att informera alla s-kvinnor om mötesverksamhet i alla s-kvinnoklubbar. Förutsättningen är förstås att alla klubbar är redo att ta emot även andra s-kvinnor än de egna medlemmarna på sina möten. Klubbar och ds ska gemensamt se till att info om all verksamhet hamnar på hemsidan. Det kan för klubbarnas del ske så enkelt som att den ansvariga i ds läggs till på listan över kallelser till medlemsmötet. Ds-ansvarig lägger ut på hemsidan.

12 Då kan även små klubbars medlemmar känna till aktiviteter som sker i större klubbar och välja att delta när det passar. Större klubbars medlemmar kan gå på varandras möten. Och stora klubbars medlemmar kan delta i en liten klubbs möten. Vi flerdubblar mötesutbudet. På kuppen lär vi känna andra s-kvinnor och kan stärka vår samverkan inom distriktet och inom arbetarekommunen. Hur gör man då om man ska avhandla klubbspecifika ärenden på medlemsmötet? Ett enkelt sätt är att ta sådana ärenden först, en halvtimme innan. Men oftast är det ett mindre problem som kan lösas praktiskt på plats. De gånger en klubb vill ha ett helt internt möte skickar man ingen information till distriktsstyrelsen. Vi föreslår att distriktsstyrelsen vid sin konstituering utser någon/några ledamöter till ansvarig för intern information i enlighet med vad som anförs i motionen

13 Distriktsstyrelsens utlåtande Allmänna kvinnoklubben föreslår att en särskild funktion inrättas i distriktsstyrelsen för intern information. Syftet är att stödja klubbarna genom ökat informationsutbyte och ökad samverkan bl a genom en aktiv hemsida. Klubben vill därför att distriktsstyrelsen vid sin konstituering utser någon/några ledamöter till ansvarig för intern information. Distriktsstyrelsen är positiv till innehållet i motionen men vill förbehålla sig rätten att välja teknik och metod för det som föreslås. Detta kommer att vara en prioriterad uppgift för den styrelse som årsmötet utser. Styrelsen är dock inte beredd att gå så långt som motionen föreslår och därmed avstå sin rätt till konstituering och fördelning av arbetsuppgifter inom styrelsen. Distriktsstyrelsen föreslår därför att motionen anses besvarad. Motion om valrörelsen 2014 Förslag till svar på motion om valrörelsen 2014 Allmänna kvinnoklubben har föreslagit att kvinnodistriktet ska vara mycket generös i tilldelningen av bidrag för lokala valaktiviteter till kvinnoklubbarna runtom i distriktet. Det är riktigt som motionärerna framhåller att distriktets ekonomi för tillfället är god. Självfallet har distriktsstyrelsen för avsikt att satsa rejält på alla sätt, även ekonomiskt, i den stundande valrörelsen. En stor del av våra samlade medel kommer att behövas för att kunna anställa en kraft som kan bistå distriktsstyrelsen och klubbarna i valrörelsen. Tjänsten kommer att delas med länets kvinnodistrikt. Men självfallet bör medel kunna avsättas även till aktiviteter ute i klubbarna. Det bör dock vara styrelsens ansvar att i detalj budgetera för olika ändamål. En allmän utdelning av pengar till klubbarna anser inte distriktsstyrelsen vara ett effektivt sätt att använda våra gemensamma resurser. Däremot vill vi gärna uppmuntra klubbarna att komma in med kreativa förslag på aktiviteter som inslag i valrörelsen. I sådan fall är styrelsen beredd att leva upp till den generositet som efterfrågas i motionen. Distriktsstyrelsen yrkar att motionen anses besvarad

14 VALSTUGAN I CITY Allmänna kvinnoklubben Vid valrörelsen 2010 hade s-kvinnor som vanligt ansvar för valstugan i City, denna gång med placering mellan Hötorgsskrapa nr 5 och Sergels Torg. Det var en amatörmålad liten röd stuga med trång dörr och ett fönster. Det fanns inget tak att stå under när det regnade. Vår stuga låg i skuggan av centerns gröna tvåvåningschateau och moderaternas blå lusthuspaviljong där öppningen var bred och stor och välkomnande. Vi vet inte om det även i 2014 års valrörelse ska vara kvinnodistriktet som ansvarar för valstugan i City, men vi vill ändå framföra att vi inte anser att S-stugan kan se ut som den gjorde förra gången. Vi måste ha en stuga som kan ge begreppet Framtidspartiet ett ansikte utåt. Den bör ha solpaneler, gröna växter, ha breda dörrar så att folk känner sig välkomna in. Därinne ska finnas displayer som visar var förtidsröstning äger rum, där folk kan söka efter vår politik på ett visst område, där vårt budskap rullar. Det kanske finns fler goda idéer som våra mest framtidsorienterade partikamrater kan komma på. Den får gärna vara röd, förstås. Vi inser att detta kostar pengar både i anskaffning och kanske även bevakning eller dagligt transporterande av prylar fram och åter. Det tycker vi det kan vara värt. Vi kan räkna med mycket TV-tid med denna stuga i bakgrunden, så brukar det bli. Stockholms kvinnodistrikt har god ekonomi. Det förefaller lämpligt att distriktsstyrelsen erbjuder partiet att bidra till kostnaderna för en mer ändamålsenlig valstuga i City särskilt om kvinnoförbundets valmaterial kan exponeras där. Vår erfarenhet från förra valrörelsen var att ska man ha en bra bekvinning- och manning av valstugan ska den planeras före sommaren. Vi vill ge rådet till distriktsstyrelsen att redan i maj försäkra sig om det kommer att finnas tillräckligt med folk på plats under de långa öppettiderna. Allt givetvis under förutsättning att det är kvinnodistriktet som ska ha ansvaret för detta. Vi föreslår att kvinnodistriktets styrelse framför ovanstående synpunkter till arbetarekommunens valledning och på lämpligt sätt bidrar till deras genomförande

15 Distriktsstyrelsens utlåtande Motionären tar upp en viktig och angelägen fråga angående valstuga i City. Motionären konstaterar att när s-kvinnor under valrörelsen 2010 hade ansvar för valstugan i City med placering i Hötorgsskrapa nr 5 och Sergels Torg var valstugan liten med trång dörr och ett litet fönster samt det saknades skydd mot regn. Motionären anser att valstugan i City ska se annorlunda ut under valrörelsen 2014 och att vi måste ha en stuga som kan ge begreppet Framtidspartiet ett ansikte utåt. Motionären ger förslag på solpaneler, gröna växter och breda dörrar för att folk ska känna sig välkomna in. Vidare föreslås modern utrustning som visar att förtidsröstning kan äga rum eller TV-skärm där vårt budskap kan synas. Kvinnodistriktet tillsammans med andra sidoorganisationer har i flera år haft ansvar för valstugan utanför Åhléns City och Hötorgsskrapan och för de praktiska arrangemangen som bemanning, valmaterialbeställning och dagliga aktiviteter. Distriktet delar motionärens beskrivning vad gäller valstugans form, inredning och tekniska utrustning. Vi måste framstå som ett modernt parti och underlätta för medborgarna om de vill förtidsrösta, bli medlem eller söka information på plats. Detta är en fråga som under de senaste åren diskuterats på många håll i klubbarna och så även i arbetarekommunen. Det är inte omöjligt att genomföra dessa förslag men som motionären också har påpekat är allt givetvis under förutsättning att det är kvinnodistriktet som kommer ha ansvaret för detta vilket i år inte är fallet. Enligt arbetarekommunen, om allt går som planerat, kommer man ha en valstuga vid 5:e Hötorgsskrapan. Distriktsstyrelsen yrkar att anse motionen besvarad

16 VALPROGRAM MED FOKUS PÅ JÄMSTÄLLDHET, FEMINISM OCH STORSTAD Jenni Larsson S-kvinnodistriktet i Stockholms arbetarekommun bör ta fram ett kort och koncist valprogram som sammanfattar varför en feminist i Stockholm bör rösta på Socialdemokraterna. Förslagsvis görs detta genom en inventering av befintliga förslag och ambitioner. Det är viktigt att vi utgår från politik och förslag som skulle komma att bli verklighet vid ett maktskifte i kommun, landsting och riksdag, även om det kanske inte är lika långtgående som en som S- kvinna och feminist skulle kunna hoppas på. Samtidigt bör dokumentet andas tillförsikt och ambition på det jämställdhetspolitiska området. Att utarbeta ett valprogram med fokus på jämställdhet, feminism och storstad skulle fylla två funktioner. Dels skulle det kunna skapa ägarskap, genom att det tas fram i en inkluderande och förankrande process. Dels skulle S-kvinnor i Stockholm då ha ett eget material att använda i valrörelsen. Ett sådant material skulle kunna användas för att övertyga personer som tycker att jämställdhetsfrågor är viktiga nog för att avgöra vilket parti de väljer att lägga sin röst på. Exempelvis skulle en arbetsgrupp gå igenom Framtidskontraktet som antogs på partikongressen och våra senast lagda budgetförslag till kommun och landsting. Därefter bör gruppen sammanfatta och prioritera bland de förslag som har tydligt feministiskt fokus och ambition och formulera ett kort och konkret program som sammanfattar varför en feminist i Stockholm bör rösta på Socialdemokraterna. I den mån det finns tid och möjlighet att förankra detta bredare än enbart hos medlemmarna i S- kvinnor vore det önskvärt. Till exempel skulle man kunna tänka sig en rådgivande workshop på Feministiskt Forum som ett led i processen att ta fram programmet. Jag yrkar Att S-kvinnor i Stockholm tillsätter en arbetsgrupp som, i en inkluderande process tar fram ett valprogram, med fokus på jämställdhet, feminism och storstad utifrån befintliga socialdemokratiska förslag och ambitioner på det jämställdhetspolitiska området.

17 Distriktsstyrelsens utlåtande Motionären föreslår S-kvinnodistriktet i Stockholms Arbetarekommun att ta fram ett kort och koncist valprogram enligt rubriken. S-kvinnor antog augusti 2013 den politiska plattformen En jämställd värld är möjlig. I plattformen har S-kvinnor formulerat sin feministiska reformpolitik för åren och avsikten är att materialet ska användas i valrörelsen. Distriktsstyrelsen anordnade ett seminarium 30 januari 2014 som avsåg att ge en överblick av frågorna i programmet och hur vi ska använda dessa. Motionären föreslår att S-kvinnor i Stockholm tillsätter en arbetsgrupp som, i en inkluderande process tar fram ett valprogram, med fokus på jämställdhet, feminism och storstad. Då årsmötet sker i slutet av mars månad är tiden knapp för att genomföra förslaget. Distriktsstyrelsen yrkar att anse motionen besvarad

18 BRA BOSTÄDER FÖR ALLA! Traneberg -Ålsten -Bromma socialdemokratiska kvinnoklubb Traneberg-Ålsten-Bromma kvinnoklubb hade en studiecirkel kring äldrefrågor med särskild inriktning boendefrågor för äldre. Cirkeln använde bland annat: Wikman/Rohlén: Vi vill inte bli gamla med dagens äldrevård! Resp Säg ifrån, Antti: Adamssons, Informationsmaterial från Micasa, Informationsmaterial från Äldreförvaltningen och Kärnekull: Bygga för seniorer (Stor genomgång av bra byggnationer och krav på dylika) Vidare har cirkeln haft studiebesök/genomgång med kommunens bostadsbolag Micasa som förvaltar särskilda boenden och en genomgång av olika boende- och upplåtelseformer med Karin Wiklund. Tidigare VD på SKB. Efter många diskussioner i klubben vill vi rikta uppmärksamheten på Att det byggs alldeles för lite i vår region Att det byggs alldeles för få hyresbostäder Att olika upplåtelseformer studeras och utvecklas Att det byggs/planeras in alldeles för lite allmän och privat service där det ändå byggs Att de framtida boende ges alldeles för lite inflytande över planeringen Att bygg-och bokostnader blir alldeles för höga Att miljöhänsyn prioriteras, bland annat avseende barns utemiljö Att trygghetsfrågorna i stadsplaneringen får tyngre vikt I ett kommande valprogram för Stockholm måste bygg-och bofrågor prioriteras. Genom samarbete med folkrörelser inom bostadsområdet, HSB, Riksbyggen, Hyresgästerna, PRO måste nya idéer tas fram, gärna med erfarenheter från tidigare bostadskriser. Hur kan bostadsbyggande bäst stimuleras? Statliga bostadslån igen? Bättre styrning för att tillgodose efterfrågan på olika bostadsformer, hur? Varför acceptera att nuvarande majoritet i Stadshuset kallar ett privatiserat, dyrt boende utan service för trygghetsboende? Ensamhet och isolering utgör ett allvarligt socialt och psykologiskt problem även om hemtjänst kommer på tidsstuderat besök flera gånger per dag, där hade servicehuset en stor fördel som bör omvärderas, kanske förnyas. Traneberg-Ålsten-Bromma S-kvinnor föreslår att S-kvinnor verkar för att bygg- och bostadsfrågan prioriteras i kommande valprogram att S-kvinnor föreslår att Stockholms Arbetarekommun tillsätter en arbetsgrupp, gärna tillsammans med Stockholms läns partidistrikt, med representanter för S-kvinnor i stad och län, om bostadsfrågorna i Stockholmsregionen enligt ovan

Motioner och utlåtanden. Grupp F Valprogrammets avslutning m m

Motioner och utlåtanden. Grupp F Valprogrammets avslutning m m Motioner och utlåtanden Grupp F Valprogrammets avslutning m m Stockholms arbetarekommuns årsmöte 11-13 april 2014 Sida 2 av 78 Motion F1 Kvinnofrid - kvinnojourer Traneberg-Ålsten-Bromma s-kvinnoklubb

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp E Bostäder

Motioner och utlåtanden. Grupp E Bostäder Motioner och utlåtanden Grupp E Bostäder Stockholms arbetarekommuns årsmöte 11-13 april 2014 Sida 2 av 23 Motion E1 Bra bostäder för alla! Traneberg-Ålsten-Bromma socialdemokratiska kvinnoklubb Traneberg-Ålsten-Bromma

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Partikongressmotioner 2009 H - N

Partikongressmotioner 2009 H - N Partikongressmotioner 2009 H - N H Sjukvård, tandvård, omsorg I Skola, utbildning J Bostad K Sociala frågor L Kultur M Lagar, Brott N Organisation Motion H07X Motion angående funktionshindrades rätt till

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Årsmöte 2011. Motioner H-K. Skola/Utbildning Social välfärd/sociala frågor Rättsväsende Trafik/Miljö

Årsmöte 2011. Motioner H-K. Skola/Utbildning Social välfärd/sociala frågor Rättsväsende Trafik/Miljö Årsmöte 2011 Motioner H-K H I J K Skola/Utbildning Social välfärd/sociala frågor Rättsväsende Trafik/Miljö H01 En mer jämlik skola... 4 Utlåtande över motion H01 En mer jämlik skola... 4 H02 Motion om

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

REGIONAL UTVECKLING Motion 13 Tydligt socialdemokratiskt miljöprogram för Stockholms län...32 Motion 14 Bygg bostäder på Bromma flygplats...

REGIONAL UTVECKLING Motion 13 Tydligt socialdemokratiskt miljöprogram för Stockholms län...32 Motion 14 Bygg bostäder på Bromma flygplats... INNEHÅLL VÄLFÄRD Motion 1 Flytta in socialtjänsten i skolan...3 Motion 2 Den kommunala välfärden valmöjligheter och system med kvalitetsval...4 Motion 3 Utvecklad konsumentpolitik...7 Motion 4 Äldreomsorg

Läs mer

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m):

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Prot. 1998/99:87, 28 april 14 Folkbildning Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Fru talman! Det är fyra motioner som vi nu skall behandla. Alla berör

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Rapport 2004:34 www.o.lst.se Kartläggning av kvinnojourerna och deras verksamhet i Västra Götalands län 2004 Förord Länets kvinnojourer gör en viktig samhällinsats,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp F Rättsväsende

Motioner och utlåtanden. Grupp F Rättsväsende Motioner och utlåtanden Grupp F Rättsväsende Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion F1 Skärpt straff för försäljning av piratkopierade cigaretter i butik...5 Husby s-förening

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-10-05--07 1(60) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-10-05--07 Föregående möte: 2007-08-24--26

Läs mer

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Investera i erfarenhet

Investera i erfarenhet 2008-02-28 Investera i erfarenhet socialdemokratisk äldrepolitik 2(29) Socialdemokraterna RÅDSLAG VÄLFÄRD Förord Klyftorna mellan människor ökar. Jobben blir otryggare, stressen ökar och det blir dyrare

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Område: Stadgar, Uppdrag 2010 och valberedning Sidantal: 20 UPPDRAG 2010 & STADGAR Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik.

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår N E T R O R FRÅGA FÖ d a t s o b l l i t - om rätten Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår Vänsterpartiet & Ung Vänster Vänsterpartiets Informationsavdelnng www.vansterpartiet.se,

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Antogs av Malmö kommunfullmäktige 2007.03.08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 5 2.1. FN:s handlingsprogram 5 2.2. Kvinnofridspropositionen

Läs mer