16' Ihad Mlar mill ljum~a hi;::cr, Som,-åren med blomster IlCStror, :\är hjcrtat den stillhet ej eger, Som nöjena smalliga cour.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "16' Ihad Mlar mill ljum~a hi;::cr, Som,-åren med blomster IlCStror, :\är hjcrtat den stillhet ej eger, Som nöjena smalliga cour."

Transkript

1 16' ~fltllrcn på fältenas yta Ilar lif,'at det gladaste hopp; Fiir mij:.: blifl-er liden dock lika lfin rodelses stjerna är sat\. Der molnen ej hillna borhika, Som ombytt dess tiag uli natt. Hd riiknar jag stunder och dasar I,(int:m. all ödet cligållg, ~cd tidcrna5 sj..inantlc lagar, )Iig lö"cr ur plugor och 11:10"'. AUt hiumr bild',["sn:. och I..noPllas Och blomma och I[SSII1l igch; )I1.l11 gliidjclj, hl'afs SOJlJIllnr' jag hopp:ls, SYllS fjcnnal'c visa sig iill. Förgär,'cs af fo,glafnas q\illcr J.1g manas :In sliinuna min röst: En JWkt i den skugga. jag sitter, I~j hinner att s\"a11..3 mill hrö",t. Ihad Mlar mill ljum~a hi;::cr, Som,-åren med blomster IlCStror, :\är hjcrtat den stillhet ej eger, Som nöjena smalliga cour. Ett prcl'ulndt hjerhhi klol:llll. So Jagen gryr och liiorgonrodn:1i1 hliillkcr, Jo'örr5n mitt UStl iinnu ulundat hnr; ','ör IjuniS siimil jag ra milt ulle tänker, Som Mrdt rörruljcr liiina ullgdomsjarj

2 161 Del :ir det lugn, S(lln jag om nallen finner. All jag i ro min oro mig Ilillninllcr. Allt ll\ilar sig; den.'liita sönmcn dödar I'fl dellna stund all kiinsln och hesvär; )]('1\ far:ing\ sig milt {[valda hjcrla mödar, Att domna frilll lien oro del ltirwr. En "laga kan rijrskinf;ras och b(lftglömmlls, :\fen lu~enla's ej ror ell'" laul.c l:iömmas. ~lin {OrUna rrtiju eu biller! minne lemll:!!,,\il l:lill.cll ej 'id den bil /'On ~ig; Oshgligt q'ill/lilr Ull dc lliijcn hhmn;ll. ~om synles spela p;' min lefllnd~slig - ()c 101):0 in Illed sl.iil milt ÖIlltll3 sinne. )len 51'0 nu "'010 lörnell i milt minne. II\:nl h:'jf ja~ mi ror all min trohets lli!:a, En kärlek, som' har trotsat Iif och döu~ 11in matta Id'opP mr sakn,1."in rörmflga Och helsans k['nn lir I:inl af sorscglöd. J. Hirar, som mer tid! lin rcp:ncl nmlljc H'-lld har jag af n~in mycko(l jemmer \"unnil? J, lilllga år, J. sömnelösa näller. ~Oll\ ":lril mina suckars Iysla il"al!! nu llllslighel, som sor/o:ell dubbelt siiller, Och ökat det, hlarnf mill hjcrla sbjf! J, klippor, som mill sorgcrop bes\afat! Hnld är mig fur IIlill lidande ronaradl? N"y olycksslorm och np molsnngs\iigor. Ja{:: har ej :.Juppil ulur.)orgens s\all. Förr 5n jag errar annan an ar pirigo!'! Ack, turoeyiigcli lill t'j IJlik. '1111

3 16.1 Hur länge skall jag så bland klippor lråb, I f.ifiilll:l~ hopi) milt omoja ljjclta brilka~ Jag söker ljus bland lilörka 1II01n och dimmor, yeo dagcn vill tlj för min lycka gry;,jag n~1tjar rätt dc nåds- och woilllstrimlllor, :;Od) brutit in uti min Illotg<lngs sky; IIrll ingenting' iii ener ullsj..all hällda, Allt milstc sig lill 11Lrdt elllot luig liinda. 1Ii1t hjerll, som liar varit 1"lIldt au njuta EIt ljumg! \ärll af Ijumg vänskaps ro, ~A~l' ror sig sjeln sin sorg och nötl utgjuta,,\1 hltllll skall jag milt myckna q\al fiir1ro? 110 lager dd uti eu :mllans smiirla, Än den, SOUl är IlOjlUUliden lited dess hjcrla? Jjtt tålamod af sälls:lm oro trullas, liin d~gd blir liau ra lliajlga Mrda prof. En billig lwrm mej båug och fnlktan brottas, Milt rcua nalllll blil' a(ulld skiinkt till rof, Milt Iljert..1 lilall med hot och kiirlck Slicker; [)et lastas all af både bal och slllicl..l.'r. Jag mhte wig i lånad dragt fiir8'umma Och Illot min vana aula lånad färg; I hjert..1l hata, mcn mcd llluil Lcrömllla Och smmta dci, S'JlIl liircr hell och /Ilärg; En da{:lig strid, el! \:'Id )lå själ och tankar, Gör at~ h,'ar 51ulid jag nya plågor samlar. Nar sinnet har i nägontiug sin fiija Och hoppets f1iikt lirsnöjet glödgar opp, D~ kan lilan liill rördrag.1 lililllgcn mtxia, ~ 1lI ~Vllar sig uti cns Icfllad~loflP;

4 106 MCH h\'jtkcl hopp och IwiJkcll lrust skall spls/l.'ör den, som ej i minsta tillg hnr lisa?!'å j::ftr min tid i hemlig sorg - jag d~er Mill Icrnadsol.. rast mtillgen del ('oj ser: t'iirf1ilicil lid mitt minne umldigt gliager, Och nutid mig Os.iSlig Illåga ger, Och h"ad den lid, som kommer, täcks mie; glr\"a_ Gud, cl. hur der mill öde ock må blifva. ~lin COI'llns. upp:. din ~Tllr Uti mig än ollra ILlJgrn t[il,.r; Ty liden har ej tynnt nf Ocn s.1knad, som mill hjrrl;. siirnr. )'11 mins jag dig. min ('uda lust, XII Ic("cr du uti mill "iuile OCh \iici.cr der cll smanl minne. Som b13ndlls med hm' fröjd och pust. Så yar du dock ut:!f ditt kön Dcn enda, som så kiirlck skölle, Au dll cn önskad trohels löu Med likn Sl,Hlig kfirlck mötte. Kiir uu den lindll!g' \'liimit l](lr, SOUl df1, näl' lien utar dig söktes, Af c;.:andct din omsor~ ijklcs Alt!lIilla kiirlcksllöjet tji ar,

5 161 Ilen h,.adnn kom så ädelt sätt, Så sällsynt konst att bjenan 8ömllla~ Ack jo. du såg fran oorjan..ii\{: förflunel fick om,'alet dömma. l)iu hjcrtas åtrå yar ej åld Ål f:musicus \Ta l&ga; Den sig ej \ili af kärlek plåg3 Bör om sin egen smak ha våld. "01'1I11t8 ",, ad ', Frihct, min fröjd, du min gudinnn, Unna mig i din skugga bol lingdolll och oskuld hos dig finna Lugn och ro: Kärlel..cns nojen snart lörs'inna, Däst de gro. 'jemo jag selt hans falska snara, FJcrran den eld, som allt förlär; Men aldrig än förnöjd den \'111'3, $om iir kär: Skydda mig, frillct, att roffara Ih"ad det iir! Tirsis för mig del hand berömmer, Prisnr den \iijjusl kärlek ger: Ar honom sjclf tvcrlom jag dämmer, När jag sel' Sinnenas oro, som han sli,imrncr Q\"äfva ner,

6 '" Ja, jag märker, al~ denna branden Q\'äf\'cr blid' minne., mod och vclt: Herden, som $Öng \id klara stranden Am j cu, Tiger nu, se'o i kiirlcksbanden Han sig gett. Kärlel: kan sig ock snart förbyta, Flyger så län, som s\"alor små; LiL:som sä!\'cil p~ ytlunet flyta, 1 "årll,- Minsta år-tag dem sunderbryta Och Ilcdslli. Ungt llleta lust, i skogen vanka, Dor mina får I skuggan gh; Se, hur sin mjölk af modr(!j\ samka Lammen smil: Sådan kärlek min glada tanka Nöja må. När som mitt spel om aftonstunder Härmar de ömma fåglars bröst, Och väcker upp från narmsla londer Echos rost: Finner jag i menlusa under Ro och triisl. Derför - fly, Kärlek, med din båga! Jag har dig för min ovan nämnt: Gack med din närd, dill JtlS~ och pläga, Lösa skämtl Mig har din blick, din första låga Redan skrämt.

7 169 Dorllf, TJmandl'B och Sellndt', "id siuan af etl berg, dci" solen \'crbt hade, Bland sku88crika träd cll rikt och ymnigt bet, TIUl!lndra drec sin hjord när dagen, mindre het, En s\al.l.::a nejden Sar, der sig hertlillljilll lade. En back, SOlD brusand' gick au sig i har,-et kasta, Till hälften hade sön dess qvicka ogollpar. ~är unga Doris kom med fflrcn, vill och snar,.'örbi dess lägerstad alt sig till kiilluji hasla. De älskade h\"arnnn, till Ar och Oden lika: Den ömme Tryphon rörd lör Doris' skönhet var: Den fagre TclamOll Timandras bojor bar, Han, som så länge sökt au for sin sljcma \1"a. Om dcsso herdars eld de ona liinkt ult mi", För kärlek h"cm af dem, som ijorde priset (:1. TImandra "äckws upp utur sin ljuh'u dl-ala, Och om eu ämne söng, SOlll torde b!lda h-å. Sig speglar anonrodnans skell I böljans klara (<tlllll, Och alla roglar harva re'n IlllagiL skogelis hamn. Xu, medan arons\lllkan rår, Uri( hi\, min Dori;;, dilla (;Il' Ocb hvila dig hos mig. Ou mins, Ilär på det hög:l herg Vi sullo nyss ihop;

8 no Oå hiollamgens skirtenirg Och gukens!;ila rop Oss bragte på ett långsamt tal, Om tycj,;e uti kärleks "al Och herdars stadighet. On sade Tr~lJhons kårlekss.'iu Behagar dig ej,iii: lians eld du kallar silar och lält,,men såg mig dina sklil, lian, som sä hnrugl älskar dig, Och alla stunder I'isnr Sig Tillgifl'cn, trogen, kär, lj~d,. Ja, han ~ir kär, luell hvad var del? KHDlll't säg han mir engång, Förriin han ruljde, fjiil p& fjät, Till h~'ddan, dit jag språng, ner henleskaran SlImlad "ar, Och uti allas åsyn bar Sin kiirlekslåga fram, Ti... Det "ar eh Ilrof ulaf din makt, DCI 'ar din fägrings pris; Mcn Telamoll, sonl Jlinge sagt UII[Jli sill tysta "is, För skog och berg hvad honom tär, i\ioihl' han d3 mcra,ardig [ir Alt hufl'a hurd och lönt. n...i,. Ja, 're["1ll0n, 5011I lilsl:ar dig, J.flllgl större kärlek. rur,

9 \il Hans eld har s\'årt au döljtl sig. Men dock ej lysa lur: En blick af hollom siill:er mer j.n alla ord mig Trnlholl ger I q\'ädell och i srulg. Ti.u~r". Har du ej lust alt höril jemlll, Hur h.'1l iii' kiir och öm? livad han i sina q\'iiden nämnt Om dig oeh ditl heröm; Det sjunge" bygden Am omkrillg; Jag derernot hör ingenting; Jag f;issar blolt om min. Dtlri lian gör ju kransar ill dill hur, Och skär dilt li;lillrl i ldin. Om hjon]en fl'lin dig \'lise gnr, Gäl'!lim i spåren h:in. På harp;m Hir han dih alt slft, Och fri~ka frukler all lid "tf. Beredue )lå uill bord. Ti."N... Ih-ad är del mer, Iwn är dock ej Af kärlek rältlig rörtl: "nos niijda sinne :siigcr nej, Ett siiker! litlucsb':ird. Han 11(.'0 nll delj oro iii', Som kiirlekseldcll fijljl1 pliir, Den Trypholl har för dig. DtI,.; Jaf; :ilskar mcr den \arsamt går. Din herde iiiska \et:

10 ,-..- nj nitgon öf,(!rillling fur Pa IHltlS förstgtigh01. En Jf.ga af cn hänig art K,m I~ sa. mell ock sloclna snart, Hon nad,lrar och far bort. Ti...,udro. Uu ser ju TrYllhOIlS stadighet, Unr den mot allt beslår; Var Zcrhis häst det \"jthla ' el. Ih'ars kärlok olvllt gill'; En {;ång du fråll oss arsked tog: ::im Ilipa han i slyc.l.:cn slog, Af sors sin hjord forgat. l!<iri. J,lg \'ot, h:lii saknat Ulig en slund. U:m nötle "'orgeu hort ~Icd tu"cn IcLar i er lund: XOI; bier dell liden korl. Mun liiif du borta \ar eu uug, Tre[:" Tclamou d i lart Jag. lian llydde for all lusl. Ti "". Men 111 ad för ro, :lit aulill!ju För andra \"nld och sökt! Kan lin dig!.:linna bli och fri ~ 114r ej din eld sig ö1..i, SOIl Tr~l)hol1 i furh'jflun rou Uch irrigt uil-; liljtj:lkil hii[l, IM du ur dill\!'cll SIWillJg'! n.r;. Del är \äl &1Ut, du bier ej sa Ar TCJUlllOJl I)CllluLt;

11 Men niir du skulle fr1lll o,,::; g~ Och sad' dig 'ara lrölt. Ihrr wljdc ej halls ögon dis. liur had' han sdrl att h'inga "je? lllod bcswr~ och leg. Ti J<1... ~Iell monn' en dd, som jir sä s\ai!i lich i ljill biirjall kall. Ii.i hastigt ser sitt ljeuerllls Uell liknar all hji HIl. :\r Tclallloll ~fl IiIc~ k~r, :>."iir om silt!il,ll han O\jss 'If, Hur lär han ~d,lil bli? [;<,ris. :\ej, sildan kjrlek,äxcr till :'\ar han blir \ardad räl!: "en Tryplion" laga :>lula." \iii Pil cl~ bc,;\iir!if:t ~äll: Den ökar ~i/( i trängtan bl(lll. Och om hull nar.~in liingt:lils lott ~ll Icd~llal' hall och fll r. Ti","~(lr6. 11li gör uu honom ofiirriiti. Kan hämg eld och tro Ej ona ~ig fiircna liitt Uch slina duhbel ro? Du min:; ju huru ~lad han hlrr. Mir du en q\i-t af lioden rcr (kh 1i:<I~t.:l i h"o" r"mll. o..i. Ilet var just da hall röjde ~ig 1 ;\;lf han mig Irodt1e blid:

12 ~74 I)en rörsia das hoil leolllat mig För IdirlekSlal i frid. )[en när du ål dill herde sar lm fjuldb:llld i hans nya staf, Säg sjelr, hur,'ar han då! Ti... Han löste det ur stahen bradl Och bandl det om sin arm; lien uclde se'o, alt han del Bu Fur andra, mig till haml,.'asl hall del Tunnit pa ell \'ad. Dock, det är sanni, han synlcs glad Och skildes sent [rån mig. [ko..,.,\lit nog, Timnndra, \'ar da nöjd, lians kärlek gör dig s.'ii1; ;\r du ror honom lika böjd, S1\. gor dilt slut i qviill,,\ii älska Telamon igf'll. ljlanu alla herdar lir han den, SOUl mcst behaglig iir. Ti",o,wrft. Ej är han hatad bland var hop; MCIl tro ock mina ord, Om Tryphon går ej mindre rojl. lians h~'dda och hans hjord Och, framför am, hans ömma sj5.1 &hagar en herdinna 'iii: Tag du, min Doris, den. SA sjungo dessa hå ffirlroligt med hvarandra, l del 5clinde dgs, som dem I tysthe~ huri:

13 I,ti 000 V,1r i kärlek lärd; hör 0llP, slid' hon, au klamir.. Td Jidlll herdars eld, som J till ömhc\ för\. Ej Ogon felas er alt deras,änje sl,;(lfla, len h,'ad er syn wr, 5ndt. jag 11'01' jag giss.1 hn. Be'n I.:irleken om 10L all byta med h"arann', Si ~k(injcs mera granni, Inad dc r.irtjcna Mda, HJCl'tahl hemliga I!ICll;t"r. Tim:lnleS, hör tlli upp atl frliga: Jog kan ej sjclf ge skiil derlill, Att jag är rörd af Da1ll011S Iflga Och ej din k5rlek t:ylllla,m. Djl har ffirtjensi, så "ni 6011I han; :Ven lycka, Ijeuster, wtt och möda Ej nägon eld i hjcrtat föd"" ;oiiir hjertat sjejn ej älsl::t kan. Vi rå ej sjclfvc om 'årt hjorta, Del lyder blott sin eben lag; Det har sit\ nöje och sill smarta Ar hemligt. \ycke och!jehog. t'örnufiet här ej mera rilr,!.ios den, som vm dess reglor följa, An dämpa, tvinga och fördölja: DIi gör det allt, livad det förmk

14 Nym(ldJs kii.l'leksol't. Skall kärlek \ara frihets slaf' Dcn starta eld. den fria låga. t1:111 kan ju leda liil och ar? Um h'cnne ögon roillbslal mig. Ihi skulle mig ej nere wnga. Som cga sanllllll kraft i "ig-? Sär jag det ena nöjet mbl. Ih ad hindraj mig ell unnat,"ä[ja'! Jag iitskar den jag dikar sist. Mitt hjerta (jr j liden gjordt; Del måsle lidens ordning följa (tch ga j SIlldig \c:ding fort. Jag älskar dock I'a iidclt sall;.min kollst är den, all sinnen draga Uch giira alla lika rätt..h Cloris offrar si~ min själ. SCliudc segrar i milt hjcrta. Jag lchcr E1isandras träl. Till Daphne är jag o\isl sflld: Timamlra och dcn täcka Flora, Ile ha mig Mda i sitt,'mu" HI"cm är, som mig då klandra vill? Dör viii ett sftdllnl Iljerla halas, Som för så liianga räcker till'

15 Iii J ~ymrer, som jag "ördat har, J \'elell, all jag lör er alla l[j suckar, ed och lören spar, Jag är ert samtals enda ro: Men kilr.1, döljen för h\'aralldra, Att J hu'l) alja f~lt min Iro. Bd oeh trust tlu Lysandra. Skall tiicka könet aldrig Jära Mol kfirlekssmickrarn \äpna sig, Och misstro till do snorar bara, Som gillras ut på deras slig; Ilar dygden intet mer begär Emot en fulsk, fiendllig här? Ett sladigt vett, ett "arsamt hjcna Kan del,'ä! bli för kärlek rof? Bör del \'äl dra sin ro och smärta Ar blinda Aslritds yrhelspron En flygtig eld och fladderbrand, Kan den ock lända dygdon an'." Ja, dygdens lou är den, att strida, Hon kan ju rord och freslad bli! Det är en dubbel konst att lida Och dock i faran vara fri. De Jcmna sinnen kunna bäst Mottaga prof och segra mest.

16 Del är då ej diu fel, Lysandra, Att du har trott en annan \'ii1; l'assp! att på en svaghet klandra, Som haft sa m5nga!jurva skii!. Din strånga d~'gd iii' lika ren, Fastän du rördes af ett sken, Regnbågen kan ju ärligt pråla Med ragor, som ta ögat in; En vacker glans af dygdcns stråla Kan rura ock eu dygdigt sinn', Men, ni;r de falska rargol' ny, Då ser Illall alt. dct var CII sky. Du lär d1l sakna liilt eu sinne, Som aldrig parat sig mcd ditt, Och ha den sc.!;"cr i dilt minne, Att du ett hjcrla bojol' smidt, Som redan JlIg i D;lphnes hand, Men knäfull dock fur dina band. Var du förnöjd, W.t Daphne klaga, Hon Iwr en olyeksgårva mtt: Ett hjerta, som "iii alla draga, Och rakar *If i kärlek bråd!.. Ehvlld för kedjor hon ock har, Lär hon ha svårt att hälla't qvar, Så skall försigtigheten vinnas, Af egna och af andras fel; Lysandra liir ock iindtlig minnas Så oförmodadt gyckelspel; Att hon ock ej mr. fångad bli Af sinnots smak och sympathi,

17 179 ~eil, ädl:! kon! som nixlgas "ara Eli mål ffir CIl så rarlig hop, Som drttr dig \änligl uti rara Och dödar mcd "irencrop. Ack, "all:! dig dock for en!.:är: J1:a1l en IIHlskerad o\äll är. Jllrlek!!'b~kilnnpl.e D &t.-nlh. ecb anösnhll{. u, slr-jnga la{=:. som alla lyda! D\I har din oinskränkta walt Ock för mitt hjerla vcla1 lyja; I kära bojor du det lagt. JuS kan ej kiirlcksvältlet neka. Dock skall det aldrig mig bc\'eka.\tt yttra, h"lika b;llld jag blir Am nog, jag ar och blir\('r kär. Jl11ntia,n. sag hl'ilken ehl, som ej b;lr l~tga~ Ih'ad gagnar solen ulan sken! H"ad vinner man lir hemlig IlliiS3, När önskan iir blid' Ijur och rell! Dcn tyst silt hjertas val kart dyrka 113r mer förstånds tin kiirleks slvrka. &ig derror, Damon, siig så hlir:. J3S Illera klok än kärlig iir. _. Till kärlek iir jag böjd. Den iir milt sinnes röda

18 180 Fast dct mig {Ival och möda I-Inr gifvil mer lin fröjd, Och nldri~ gjort mig nöjd. Men dct kan mig l!j trycka, Del iii' kanske min l~'cka, Alt ej mill hjcl'ta f.ht. IIl'ud del Iwr cftcl'stmt. Milt siiila öde $\',1ral': Det nijjet säkrast val'ur. Som lflllgsamt rötter lar Och Slöd i d~'öden har. DdiH~eIIeH. Den oijcn, som hjcl'lun så hemligen drar, ltjur,usle nöje jag erfarit har, Ocr dygd, och der böjelse, skyldighet, velt Förenat ll'a hjcrulll och gjort dem till ett;!\len ödet förföljer dill renusle I'al, Jag iiiskade, älskades blott till mill qyaj. Olyckliga åtrå, som ännu iii' q\'ur, Alt vörda en vänskap, bland mcnniskor rar.,.~jsn;h9t1t Ej viixer ett palnllräd der gl'unarna öks, Och famngt on lilja bland llclsslorna söks; Ett iidclsint hjcrla, der "inslcr ej 1'5, Det råkar så siijlall sin like au få. Eli smak, uppå. dygden oeh \'isheten fåst, ljesll'ides af lyckans smfl afsigter mest; l kiil'lek iir sällsyll~ riitt lycklig att bh, Den "äger del minsta som allud iii' fri. Bek"Md,,~, Hjertat her mig kärlek \'lirda, NOll {lirnunc~ stiger nej,

19 ISI th'i1kcn SI"iir och stridig börda.h dc båda har jag l!j! Äl:iklärdt se och icke rörns Ger båd',ett och hjcrla bry, Bogges lag skall dock fullgöras. Jag,-iii sl<ids den faran fly. A""', Den, som på ;;ju hjcrta \inner, Störsla seger har han fåuj l\lilitl ej fijrnunet hiuljcr Girl"a kärlek dödligt skot!. Flvkten uästa liikdolll s;tlldcr, Aldrig sjejf till fiillg~lcl öu; Men, om tlet!lr '<Itla hiilltlcr, 110 km} neka. hjerth! l';l? S F.u~. köoa Iris, sad Cliantcr, Du har gjort mig Iii! din slaf; Dina ögons diamanter Ha min (rihel brutit ar. Mell min fängelse ar pr'.ikligt, Ty min Iris är mill \'ak~: Ack, det Yäldct iir sil mäktigt, Som är i en skölihets makt. Ult mig dina bojor bära, UmJa mig din fange bli, Aldrig skall jag mig bcs\ära,

20 182 Aldrig,iII jag- hlif,'n fri. Ditt behag skall bli min vilja Och din vilja ;ir min laf!. Intet skall mi;.: kunna skilja fo'rån all lyda ditt behag, s,. Starka kön. som er bcrulllffia Ular styrka. mod och "ctt; Kunnen J dct,äldet glömma, SOIU er :'l[os!';: cn gång gctt? Kan en priiktir skrillhels slrllla S~ ruitjosn edel't mod, Vill jag dina tjcnsler tåla Och din kärlck kolla gorl. So här liar dll hand och hjcrla, Akta IlU den ;:fif",1n grnllnt! Ut ej "andii5 'iiide svärta Vår rurclliu;.:s Ijuh'a 1''1111. Kom im;:. när,iu mi!;,onnit, Ih'ad do [of,at mig rumt, Och betiilik, "tt "j ha bunnit lid olöslig, ansl.apsknur.. ' i _. Hör, min flic"'a! SC'II ditt sinne Mig cn stadig trohet s,'or, BÖl' dn hari",. i.liu minne, Alt cn mstlllös Illigt iir stor: Ingonting JJiir hon beslula, l/lirr'll hall mit sin f1islm;ms ja, Och jag hör win riltt iitnjuta, r\agon lydnad af dig ha,

21 fT.,\Ck, hur kan du det besiira! Ty jag är i '-anan än, AU ta mot beröm o<:h lira. Bonor, löften af min län. Vänner kunna icke lyda: Deras karte"- är den lag. Som kan begges pli~t uttyd:t Till h"arandras välbehag. N...". Noj, min hustrui "ar sa. nfldig Och hemnl.: atl jag är man; Hon lir alltför ör\'crillldig _ Det stllr ej en q\'lllllil an. ~litt lir väldet af naturen, Jag lir hufl'ud, jag är karl, P..pegoja, Sill i buren, Du är nu i milt [or\'ar. s..." Se, sil glir dd, när ffitlo gihil Sig cngan::: i manuells vlild _ Den, som fiirr har dyrkad hlif\'it, Är då under lråldom saldo Tänk, hur snart dct kan sig byta, Den nyss, såsom lånsen, bad, Kan nu, lik eu lejon, r~'ta, Se'n han nått sin önskans grad. nid. Flickor! rädens denna fara; Tron Jllig, ni;r en \lugkad ber, AU 1130 skall er träl få "am, Monar hall med sig just ef.

22 At~ en lid en fånge heta För at~ erigt herre bli, Är en konst, som kunnat reta Tu;;ellde lill slar,'eri Hiirlekl!nlf Curor. Climene, nv kärlekens ralska s\'ek, Den ereru med änger dig rorfoljer. Uan är en onu, som sig bland blommor döljer, En dryck, som Ulr, en svllr, beuräglig lek; En limmas lust, som rödel' lllnga qval, En rosengllrd, 80m \';lttnas jemnt med tfira.', En dyster skog, hvars hala stig sist dfirar Och leder in på lingerns djupa dal. En smaklig frukt, som hyser dödligt girt, Bn labyrint, der sig förnunet, mar, En nöjsam dröm, som sofvande ffinillar, Eu älskadt ok, en menniskoroas grin, En sällsam eld, som sig af kölden när, JiU frätesar, som är dell sjuke Ijumgt, EU helvckl, si mycket mera grumg', Som glömskans nod ej fiunes der, St.åndllbctraktehe, Försynclls hand har sillt oss hit På jorden, att med svett och flit

23 '85 to'ör Hrvct omsorg draga. Här lusend' "ägar öppna Slå, Ocr alla ener iioskan 11 Sitt bröd lör mödan laga. Ibland 8 många Iefnadssätl, Dell ella,-;ilje.. 'iii och rdu, En annan liler illa. En rtäwj:'.. nytta, dygd och frid, En kan sin hela lefnadslid Pä syndig möda spilla. Ju swrro mlu Jag synar till, Ju mera godt jag alstra vill, Och mer jag gagnar "orldcll; Ju högl'o iir också milt kall,.min llcder dcrpå grundas skall Och ej på lösa flärden. DOll sig i ho(\'cl;; trappor flor, Om han ej raller plölsjigl IIcr Och bryter sis i fallet: liruban, afund, hat och {lärt! Hall Jcryer fram en oviss "crid För svåra hedcrskallct. Den sig på böljan "åga Iör. Sin död i egen famn han lör, I hopp att lifvct nära. I faror all hans lycka slår Och frukten sällan äk!. ffir I fostcrl:mdct kära. Den sig med pennan ska(jhr bröd, Han går \'äl ej lill sjcjrmanl död,

24 ,so Men lärs af ständig möda. IIall trälar ror en ringa "inst Och ser, att den, som vägde minst, Tog ora bor~ hans ruda. Den sig med handel nära skall. Så ora, till sill cl;ct r;1i1, J'å andras '-inst arbetar. En liten slump, 011 enda nit. En lllissgjord riikning på kredit Den goda lyckan rct.,r. Den berg och gmfvor genomfar Och lid och möda icke spar, I jordens skatter grafl';), HUll kan metaller dika ra Och deras \iilllo väl förslå, Men sällan värdet harva. Se. alla dessa stånden lm Sin \'iss.1. börda till 3lt dra Med all sin glans och styrka. Den möda, som Iikknillpad är Med deras fömlou, göra lät, AH tungt dem alla d)tka. EIl gammalt s!iu iir Uh-al till. Der gammal oskuld ännu "iii En skymt ular sig "ii.1., En bonde '-id sin hurr och plog, För ljums mödll hill' han IlOg, livad kropp och sillnen lisa. Frän elt bcs\'urligt högmod skiljd Han elldas~ af lmturen, mild,

25 -187 Beho( och nödlorn lager. En tvungen hede.', mödstlm prakt, En fjollig, tlnas bnlk och mak! lians sinne ej bedrnger. O. Dler an salla lefnlldsart, Der skapanjs "erk rlr skåd3s klart Och jemnt ror ögon """'. Ihi Mils de~ ståndet ror gement, Som är sa nytligt. sällt och renl, SA frilt rran nät och snara, FöJånglighct och dltrsknp giir, Alt menuisknn sjclf icke tör Sin riilllt siillhct sijka, Hon suckar dler lugn och frid, Och mllste för en vrllngvis lid Som andra galna spijka. Säll den, som blir till ringhet rodd Och lika fullt blir understodd Af,'elt och rella tankar! lian leh'cr ett lycksaligt lir, Och,et ej af det Inrm och kil. I stora,"eriden vankar. När h.m sin s~mna nödtorft har, Och samvetsfridcn till försvar, Hall fri i lllga murker FÖl' lyckans konsler s:ikcr gur, Och liknar efter luscm!' lir De storn palriul'kcr"

26 IS' Guldch,-älde. Adla myntgudinna, Som ger \'crlden lag, Hela \crldens herrsli:arinna. Du blir aldrig snlg! Kärlek bringar oss lust och löje, Höghel, '"orenad och ära sker, Skönhe~ lofon! ger. Och vishet skall:!f sinnet!loje, Dygden man lillber, MOll pengar gälla likväl mer. Alla, gamla, unga, Alla älska dig; Äf\'cll jag Olll tjig,'iii sjunga, Fast du liyr fur mig. Kiirlck bringar oss etc. Du kan kärlek stina, Gif'"a Iliobn man; Gamla liatin fick sig gira Sen hon pengar \";mo. Kärlek bringar oss elc. Du gör männ6f"s "ärde, Siitler glans pli rolk: De bli kloka, snälla, lärde, Genom denna tolk. Kärlek brmgar oss ute. mand de lärde höres Du som \'ishcls gud,

27 l" SJc\h"a filosofen röre.." Ju ulaf ditt ljud. Kiirlcl.:: bringar oss etc.. t den helga hopen ;\r du c,jgt skiinkt, För dc muliga hesh ropen Har 1l1l den du IiilIkt. Kiirlck bring3r oss elc. Uti krigarns leder Tr-Jngcr du dig in. lliir!örsmas den s'-ullll:l. hed"r Emot (etman din. Kärlek bringar oss etc. Uti handelns skara ;\1' du lir och själ; Ou kan aln och \"igtskhl pura.med ell sköld rjlt "äl. Kärlek bringar oss elc. :'Ilono' du hos dc höga fo'inner nagoi hagn'? Ja, da. bör du hemligt siiöga Som ett Jo,-is regn. Kärlok bringar oss etc. Pensar allt kan,'inna, Ock dc stolta sinn'. Den, som denna dyrj.: Lao linna, Slipper a1lstäds in. Kärlel: bringar oss elc.

28 '00 I)cnna unilerkrafictl mf,"cr \ell [Jt Goll. I}Cllllll sula sminkcsancll Gör lill englar troll. Kärlek bringar oss etc. HWIII kan guldet göra? J)c~ gur alllihol). Del kan snyffcjn högt upprora "'ran sin rillehcts c;rop. Kärlek bringnl' oss elc. Famngl är 111t strida Mcr llied jerll och sttlj Kär met! guldmclaljon blida rinnes alla mål. Kiirlck bringar oss lust och löje, /Iöghet, vördnad och fira sker, Skönhet lorord ger, Och \'ishct skaftar sinnet nöje, Dyg,len mall tillber, Men pengar gälla Iik\'äl mer. Blltlkt förakt lur obilli,;& domar..f, låga sinnen, svarl.a själar, Som sjclfva äro lustars ldilar; Och nären edra srocv3 vett, Att tänka nedrigt om er nästa! J, som ej dygden nflllsin selt, Men tyden Mrdt det aldrnb5stn.

29 191 Er släta ro, ert grymma löje. Som är ror er så "ärdj~t nöje, Och passm edra hjertall 'iii, Förmå den rolla trust ej kr-dnka Som födes i en ädel själ, Den ej cngång, som J, kan länka.. Hur taranst spillen J er möda, Att dygdens lif och nöje döda. lian blir än mera dyr och kiir; IlJIllnd sitt folk och sina "iinuer, Niir hon rurnck~ och sliirtad är M den, som henlic icke kiiullcr. Verldl!lfiirnkt. Om mig afulldstungan följer, Or'-ar ut sin grymma makt, Med sin s'-al1a mantel holjcr Dygds och oskulds rena prakt: Bolas det med, crltbl'örai.:1. Om förtjens! med,-eli och guvor, Trycks och blir i glömska lagd. När en narr, till lyckans h1l.f\'or, Blir rör lek och därskap bragt: llows det mod \'crlusförakt. Om uo söla sällskapslllllunnr Mena annat än dc sagt,

30 Deras smickran mig rörkunnar, Att mot ralskhe~ hålla \"akl: llolas d,et med \"erldsrurakl. Au dygden säl1s~'llt Fördomars väld~. lir o.ch ärligheten rar, Man klagar mest i vlir:, dar, Men dc likväl ibland oss trjfvas; En skälm är är'lig nligoll gang; trlt lastckedjan val'il Illng, En dygdelänk kall stundom gjf\'as. Men h"ad hos alla minst har rum, ;\r det at~ kunna och at~ "iya, Sitt domslut rfilt från blinda tycke~ skilja. Det löjligt är att se, hur, rud och,-ana röjs, Och huru hemligt sinll("t böjs, När del skall dom om, saker ralla. Taskspelarn ej mer händigt kan Förhlanda tingen om h,'arann Och deras ralla art rärställa: Så kan en Asna lejon bli Och o,;en kallas qvick och fri. fij 5.1kens eget värde giiljer, När vänsknp, agg oej} afsigt domen fällpr.

31 193 Pri8 och Lal!lt. DeNn! och ära, kära mål. Der egen kärlek gerna h"ilar;,. örakt och smicker, tvenne pilar, Som smiu3s stiids af clakt stål Den iii' "iii säll, som hunnit rätt Igenom dygd och 'ishelsiära, Till en så fast och S1.1dig ära, Som mbbas ej pi något sätt. Mell den är mera säll och fri, Som yl\"!s ej af Bffingt smicker, Och, huru skarpt ffiral..lct sticker, ":j röres af dess tyranni. Ett stadigt sinne, som riitl lärt, Att känna egna fel och g5.{,'or, Att skilja skum frln sann.ings h3hor, Xr aldrastörsb äran '"ärtl!; Som tar emot ett billigt pris Med varsamhet och ödmjukt hjerla, Och gör sig ej mr mycken smärta Af löst rorak! och ladeiris. Den lyekurr okunnl;hctf"h. IJ Tyngsta lefnadslolt Har den, som styrka fåu,

32 19\ At~ känna ondt och godt I "eridens lopp; All raranglighct Han riilt skatta vel, Och kan deri Ej mältad bli. SMeds är hans del, Att finna alla fel. Som i 'Vårt lefnadsspcl Hända och ske; Märka brist i aut Gör hans nöje kallt, Han smärtan Ilar För morlan q"ar. DlIrar, fiignens dll, Som KUIlllcn nöje fri I I hvad J slån er pil Am står er au; När en dllre nöjd Lerva kan j (röjd, Hvcrn undrar då Hopen ökas sli. P'ortriUter. I. En blek och gropad kind, som molas af en baka, Uvars udd i näsans spets sin enda like fär;

33 mun. ~om "ltlrig an fålt lliigon si)lrna solal.a, ~ ettret, h,iikct jcrllnt ;If '-b:sna läppen går. f i Ogon. hl'i1kas eld mall h.h.l kan smumallllara, ~r ur en mörkhlfi rök tie "l.:irpa {;l1islor fara, En paolw, der sig hnrm och soq~cr ömsom dölja, SolD I"g~ sig, SO,?-l på I~r, i Il\urje ~kr~~lkla in; _, SIl bals. In"ars lallll'a S\l3~ I.nappl 'III "llt lillhud folja, EtC brösl, som 1I'~r" sig a,u röj.., bcn_o.ch sl.:in~l. 6tl ~ropjl i allt :SIg lik. frall fiirs!., burjan län!lg, AU hys;! sådan själ, som är :sin boning länlig. lur iolle hor ett "1'11, hiir glilllmer sig (lit hjcl't.1, Som bc~gc pas$1 hop och tjcua mil h'"arann. AU "liiitla mycket ondt, 311 dygd och o~luld s\"är1a, Au,;uga gin af alu, hnld Ijllfligt nämnas kau; liljld derns hela malt på Ibl ocli arghl'i spänna, Frid, \iinsl.:lill, meljsl.:lighet och nöjen aldrig Liilllm. &. ~ii'\:t, gudinnor lil.:, ell fint och siuurikllycke, ED hr, som läf1a kan Ilwd liljan i sin prakt, Ro hucl.:, som i rorsåt CUr Iljortal sig har lagt, E.o mun, af godhet st~td, ett täckhets miisterstyckc, En panna, dcr sig frid och osl.:uld målat af. T" ogon, h'"ilkas eld af sinncts strålar lindrar. En hand. cn 11als af sno, som gjort så rnilllgcn slaf, Eu 'iscnd, som af dygd mcr lin af lycka glindrnr. Bu \ctl, som cj rvrq\"afd~ ;Jf yall;ljls dun~(cr olif,er, Som wrcdolnilrs mtlkt furilurtist tl'ot';;i tör, 11.

34 Ett blod, som af sin riitl sig ingen förmån gör, Men pl'of <tf iidel drift i iide! gt'rjling gifl'er, EIl sjiil, ':Olll öm ooh glad nf nöjet sötmall drar, :Men lill förtrycktas hjelp och hugnad alltid färdig; Ett hjerla. som Sill ro nf malras siillhet har, Som \'i\)lskap klilinu bn och är dess Iflga "ärdig, Till G"Olll)ilulD, (Er~ilr lto..ljus, Liber Il, Ode XIII.) En ~jöman. s!;uld rå lwfl'cls yla, Niir vlidren Saflllll;lllSVlJl'ne ryln, l'i"iir murket' Iiiekel' bulj1tns famn, riiir "varia molnet månull dlhjer, Och synen ingen sljorna följer, Sig önskar hinna ll\ilans halllll, Det lir det lugn. som Tracicrn söker, l'i"lir han i krig sin vildhet öker; Det lir livad Mediem efterfiu', Niil' han heprydd med kogret löper: ~ICll, Daphne, man för guld ej köper flln1 ro, som sinnet icke har," Den bn med purpurn ieko iirf\"as,.med iidla perlor ej fön"ärfl'as, J~j \'illnas med den största skatt; Den vakt, som drolten I'äg bereder, 51:"11' (lj dc grymma Iuslar neder, ;50)11 ql'iilja sinn!"! dag och n<l,lt.

35 191 Ilell I.an o~s ej Fl'iill oro laga, Och dc bekymmer IIlltl~llj:lp'lI, :;om under gyldne taken Lo: UC samlas d~r all ~illllct t;ira: I vällusi, skaller, glans och ära Uu fårallst söker hjertati ro ;\lcii lycklig den, sin filrå!l"jcr, Som,'id en lilet bord si;;; niijcr, )Ic<i ;dlla ärma L;irl i rrid;,h ingen {rultan den liir"j.räcj.es, [r söta Inilan icke '"ile\.;('" M n[lgoll hiifilg sillllcsslr'irl fhi liii mall lr,ng~ sin ftlrfl StriiCJ.l', o..s skull ju mullen Sllal't betäcka: I"ad gagll1lf Iriilar. j:lulj or!l ::ol;.t? Du kall dcrlllcd ej oiirjall hiih-a,.\it lllll.lcr andra 11l1ll1ar ""äf'a, följer dig som skuggan iii. Ih'ad hr_lar dig ror lädren drif\as,.\tl ej i ro~lcrlalll.lct trir"as. Kan Ilå~on dödlig ny fi,r "ig~ I..!;cppet, tlet du herrli!;t. rustar, Ilin oro (I(;li de I"Hda lustar. G5 med om bord. all q\"mja Ulf;. I am "ärt,'äsentl' dc sis hhmu'l, lied swrrc fart iin 'lidrcii;; :lllila, Som skingrar Illolncl i sill 10Pll, SOIIl hjol'lon i Sill flykt ej lllihll', En fårung omsorg llled dig ilu Ocll hinnor dig i liyl..lcll OJllJ.

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 5 Det finns en port som öppnas tyst och stänges utan dån Alla vägar leder dit men ingen därifrån Alla frågor vart, varthän? men ingen

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt.

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt. 370 Jag vet att min förlossare lever. (Job 19:25) 372 1 Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig. Psalt. 23:4 373 Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande

Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar skall han ge ära åt trakten utmed havsvägen, landet

Läs mer

Sångtexter till låtarna. När ormen ömsar skinn

Sångtexter till låtarna. När ormen ömsar skinn Sångtexter till låtarna När ormen ömsar skinn 1. Du trodde, du var säker Du trodde, du var trygg Nu ligger du och sprattlar som en skalbagge på rygg Livets autostrada där du drog fram i all din glans har

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

6 Kom du Helige. 1 Välkommen till denna plats

6 Kom du Helige. 1 Välkommen till denna plats 1 1 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Svenems Begravningsbyrå. Maka, Mor

Svenems Begravningsbyrå. Maka, Mor (1) Lilla Mor, nu Ditt lidande är slut Nu Du lyckligt kämpat ut Och Du kommit har till Far Som Du så länge efterlängtat har (2) Det finns ett löfte från en gammal sägen att modersögat aldrig slocknar ut

Läs mer

FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN

FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN 1 2 Översättning: Göran Gademan FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN 3 ERWARTUNG 4 black 5 In här? Man ser inte vägen 10 15 Så silvrigt stammarna skimrar som björkar! Åh, vår

Läs mer

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874 Julin, Jon Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n Göteborg 1874 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Texter till lucia Sankta Lucia

Texter till lucia Sankta Lucia Texter till lucia 2014 Sankta Lucia Natten går tunga fjät runt gård och stuva. Kring jord som sol n förlät, skuggorna ruva. //:Då i vårt mörka hus stiger med tända ljus Sancta Lucia, Sancta Lucia:// Natten

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Soldater Skrift - Soldiers Scriptures. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp.

Soldater Skrift - Soldiers Scriptures. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp. Soldater Skrift - Soldiers Scriptures Efesierbrevet 6:10-18 10 För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Allsång på Korpen. Ja därför måste alla nu få ropa hejsan och du, jag säger hejsan, du svarar hejsan, Vi ropar hejsan, hej, hej!

Allsång på Korpen. Ja därför måste alla nu få ropa hejsan och du, jag säger hejsan, du svarar hejsan, Vi ropar hejsan, hej, hej! Allsång på Korpen HEJSAN Melodi: Med en enkel tulipan Vi tar en enkel liten sång, men den skall ej bli så lång, det gäller bara, det gäller bara att bli bekanta. Vi alla titlar lägger bort, så kan det

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Jordens hjärta Tänk om Liv

Jordens hjärta Tänk om Liv Jordens hjärta Tänk om Allt du ser, allt du ger Tänk om, tänk om, tänk om Allt du rör, allt du gör Tänk om, tänk om, tänk om Tänk om just nu är underverkens tid Den natt då tårar blir till skratt När morgonen

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Stockenström, Herman. Orkanen i Vasa, Minnesota, natten mellan den 2 och 3 juli, 1879 / af Herman Stockenström. [S.l.] : [s.n.

Stockenström, Herman. Orkanen i Vasa, Minnesota, natten mellan den 2 och 3 juli, 1879 / af Herman Stockenström. [S.l.] : [s.n. Stockenström, Herman Orkanen i Vasa, Minnesota, natten mellan den 2 och 3 juli, 1879 / af Herman Stockenström [S.l.] : [s.n.] 1879 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Korsvägsandakt. Jesus ber Psaltaren. Martin Pender

Korsvägsandakt. Jesus ber Psaltaren. Martin Pender Korsvägsandakt Jesus ber Psaltaren Martin Pender »Jesus ber Psaltaren«2008 Martin Pender. I Jesus blir dömd av Pilatus Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar sig samman mot Herren och hans smorde.

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken

Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

VERKAVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Valborgsångtexter LÄNGTAN TILL LANDET

VERKAVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Valborgsångtexter LÄNGTAN TILL LANDET 1(7) LÄNGTAN TILL LANDET Vintern rasat ut bland våra fjällar, drivans blommor smälta ner och dö. Himlen ler i vårens ljusa kvällar, solen kysser liv i skog och sjö. Snart är sommarn här. I purpurvågor,

Läs mer

Mål: Att kunna tolka, kritiskt granska olika källor och värdera dem

Mål: Att kunna tolka, kritiskt granska olika källor och värdera dem Vad säger dikten? Mål: Att kunna tolka, kritiskt granska olika källor och värdera dem Material: Dikt av Anna Maria Lenngren Några ord till min kära dotter, ifall jag hade någon, se nästföljande sidor Bild

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. örbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. ormuläret kan användas i tillämpliga delar i enlighet med situationens krav. På ett bord som är täckt med en

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

C. När någon har avlidit

C. När någon har avlidit C. När någon har avlidit Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med en vit

Läs mer

q Kråkskinns- Majsa k

q Kråkskinns- Majsa k q Kråkskinns- Majsa k Sagan är satt med typsnittet Kalix kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

Det var en kylig vårmorgon år 1916. Tre barn från den

Det var en kylig vårmorgon år 1916. Tre barn från den Det var en kylig vårmorgon år 1916. Tre barn från den lilla bergsbyn Aljustrel nära Fatima i Portugal märkte ingenting ovanligt. Som vanligt hade de gått upp före gryningen, ätit frukost och vallat föräldrarnas

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

A. Förbön för sjuka. 1. Psalm. T.ex. psalm 270:1 5, 390 eller 400. Inledande välsignelse och växelhälsning

A. Förbön för sjuka. 1. Psalm. T.ex. psalm 270:1 5, 390 eller 400. Inledande välsignelse och växelhälsning A. örbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. ormuläret kan följas i tillämpliga delar. Vid smörjelsen används t.ex. olivolja. På ett bord som är täckt

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN

BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN Samtliga sångförslag är hämtade från lovsångsboken LOVSJUNG TILLSAMMANS 150 sånger för alla generationer. http://www.davidmedia.se/produkter/davnot17-lovsjung-tillsammans_19095

Läs mer

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop.

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. 1407 32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. Inledning Långsamt närmar vi oss kyrkoårets slut. Och allt oftare

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa Avtryck Avbild Här är du Du är den du är Du är unik 1:a Mosebok 1 Gud sade: Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt Är ditt fingeravtryck bara ditt

Läs mer

Förslag på psalmer vid begravningsgudstjänsten

Förslag på psalmer vid begravningsgudstjänsten Förslag på psalmer vid begravningsgudstjänsten Foto: Peter Ebbesson 113 1. Det är en ros utsprungen av Davids rot och stam, av fäderna besjungen, en ros i Juda land, en blomma skär och blid, mitt i den

Läs mer

Natten går tunga fjät

Natten går tunga fjät Natten går tunga fjät Natten går tunga fjät runt gård och stuva. Kring jord som sol förlät, skuggorna ruva. Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus, Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus, Natten

Läs mer

LUCIA. Stigtomta 2013

LUCIA. Stigtomta 2013 LUCIA Stigtomta 2013 Tomte läser: Ni sitta så tysta, vad är det ni väntar? Vem är det som sjunger, vem är det som gläntar i gryningen/skymningen på Eder dörr? Den sången och synen ni minns från förr. Det

Läs mer

Barnekow, Eva Agatha Stanislas. Fredrika Bremers spinnrock / af Stanislas. Malmö 1866

Barnekow, Eva Agatha Stanislas. Fredrika Bremers spinnrock / af Stanislas. Malmö 1866 Barnekow, Eva Agatha Stanislas Fredrika Bremers spinnrock / af Stanislas Malmö 1866 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

LOVSÅNG OCH TILLBEDJAN

LOVSÅNG OCH TILLBEDJAN psalm tid titel LOVSÅNG OCH TILLBEDJAN 1 16:00:00 Gud, vår Gud, vi lovar dig 2 16:01:30 Herren, vår Gud, är en konung 3 16:03:00 Helig, helig, helig 4 16:04:30 hela världen fröjdes Herran 5 16:06:00 Nu

Läs mer

Claes Wilhelms egen berättelse Tidskrift "Maskinbefälet" Jakobsgatan 24 STOCKHOLM

Claes Wilhelms egen berättelse Tidskrift Maskinbefälet Jakobsgatan 24 STOCKHOLM Claes Wilhelms egen berättelse Tidskrift "Maskinbefälet" Jakobsgatan 24 STOCKHOLM Med anledning av Eder uppmaning i novembernumret lämnar jag härmed följande data ur mitt liv: Född i Skyttorp, Tensta församling

Läs mer

Mörk scen. Kvinna med ljus i handen är allt man ser. Ljuset brinner och kvinnan ser stint in i lågan. Efter en stunds tystnad säger hon:

Mörk scen. Kvinna med ljus i handen är allt man ser. Ljuset brinner och kvinnan ser stint in i lågan. Efter en stunds tystnad säger hon: Allt i din hand Scen 1 Mörk scen. Kvinna med ljus i handen är allt man ser. Ljuset brinner och kvinnan ser stint in i lågan. Efter en stunds tystnad säger hon: Allt gav du Allt tog du! Hon blåser ut ljuset

Läs mer

Mamma Mia! Är jag där igen? Nej, nej, kan jag inte vända? Mamma Mia! Du är här igen

Mamma Mia! Är jag där igen? Nej, nej, kan jag inte vända? Mamma Mia! Du är här igen Som du lurade mig och du vet när det var Så jag sa till mig själv; du är inget att ha Lära sig gå Det var svårt för jag snubblade på Alla tankar som nuddar dig Dom som tänder en eld i mig När jag ser dig

Läs mer

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. D. Vid minnesstund Detta formulär kan i tillämpliga delar användas vid minnesstund över en avliden t.ex. på årsdagen av ett dödsfall vid släktmöten där man minns bortgångna medlemmar. Andakten leds av

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 15 söndagen efter Trefaldighet Psalmer: 67, L63, 243, 249, 400, 207:1-3 Texter: 5 Mos 6:4-7, Gal 5:25-6:10, Matt 6:24-34 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Musik: Maria Hulthén - Text: Kristina S Furberg Koreograf: Hans Kvarnström

Musik: Maria Hulthén - Text: Kristina S Furberg Koreograf: Hans Kvarnström Musik: Maria Hulthén - Text: Kristina S Furberg Koreograf: Hans Kvarnström Din ljusa skugga en mässa i Heliga danser-tradition har tillkommit i nära samverkan mellan textförfattare, tonsättare/arrangör

Läs mer

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön 1247 23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Vi församlas

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August till Albertina Känsö ca 1896. August är 49 år och 9-barnspappa, och jobbar på Känsö. Han får ett brev från sin älskade moster,

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

Utan dig GUDSTJÄNSTORDNING

Utan dig GUDSTJÄNSTORDNING Utan dig Sång och musik av och med Mikael Wiehe Predikan av kyrkoherde emeritus Ingemar Simonsson Mölndals kammarkör under ledning av Jan-Ivar Blixt Iréne Sjöberg-Lundin - piano Owe Almgren - bas Ljud:

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus.

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften. Jag vill gärna ge dig dessa livsviktiga förbundslöften som Gud har gett oss människor, som tar emot honom med hela vårt hjärta.

Läs mer

Bondgossen kammarherre

Bondgossen kammarherre q Bondgossen kammarherre b Sagan är satt med typsnittet Semper, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER Grådask eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER (före detta Snövit) (hennes man) (den åttonde, bortglömde, dvärgen) SÅNGER Min dröm, vart

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

DÖDLIG törst Lärarmaterial

DÖDLIG törst Lärarmaterial sidan 1 Författare: Peter Gotthardt Vad handlar boken om? I staden där Anna, Siri och Lina bor finns ett gammalt hus som alla kallar Slottet. Det är ett mystiskt hus där helt otroliga saker kan hända.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Eftertext Glömda Stigar. Kungen läste meddelandet om igen och rynkade på pannan. Inpräntat på pergamentsbiten stod det skrivet, i klarrött bläck:

Eftertext Glömda Stigar. Kungen läste meddelandet om igen och rynkade på pannan. Inpräntat på pergamentsbiten stod det skrivet, i klarrött bläck: Eftertext Glömda Stigar Kungen läste meddelandet om igen och rynkade på pannan. Inpräntat på pergamentsbiten stod det skrivet, i klarrött bläck: Det åligger en Stålmod att se till så att Loward inte startar

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja!

L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja! LAUDES Intro: L: Vi kommer inför dig Gud, som är kärlek. A: Med allt vad vi är, tillber vi dig. L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja!

Läs mer

Bumbibjörnssången. Hipp Hurra för här kommer BB, Studsar fram igenom sagorna, För vi får följa med.

Bumbibjörnssången. Hipp Hurra för här kommer BB, Studsar fram igenom sagorna, För vi får följa med. Bumbibjörnssången Snälla och rara, helt underbara. Och deras saga berättats igen. Först deras sånger för många gånger, Djupt inne i skogen lever dem än Hipp Hurra för här kommer BB, Studsar fram igenom

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

MORGONBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MORGONBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MORGONBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse. Berättare: Magnus Krepper. Indiska Berättelser del 9

INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse. Berättare: Magnus Krepper. Indiska Berättelser del 9 INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse Berättare: Magnus Krepper Indiska Berättelser del 9 Har du någon gång tänkt på hur den värsta av alla demoner skulle kunna

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Sånglösa Struket Här är all text som strukits mellan 10 november och 10 december.

Sånglösa Struket Här är all text som strukits mellan 10 november och 10 december. Struket 2012-12-16 23.42 Struket! Här är all text som strukits mellan 10 november och 10 december. Hallå! Var är du? Du måste lyssna?, var är du? Du kan inte bara försvinna sådär! Du går med din hund.

Läs mer

Fjärde Påsksöndagen - år A

Fjärde Påsksöndagen - år A 609 Fjärde Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:5-6) Jorden är full av Herrens nåd, himmelen är skapad genom hans ord, halleluja. Inledning Söndagens eukaristi är den stund, då Kristus själv står

Läs mer

Den magiska dörren. Kapitel 1

Den magiska dörren. Kapitel 1 Den magiska dörren Kapitel 1 Hej jag heter Jakob och jag är 9 år och går på sunds val skolan. Jag hade också en dästa vän oliver.och vi ska gå till skolan för första gången med varandra.men jag var lite

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Sankta Lucia, ljusklara hägring, sprid i vår vinternatt glans av din fägring. tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. :

Sankta Lucia, ljusklara hägring, sprid i vår vinternatt glans av din fägring. tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. : Sankta Lucia, ljusklara hägring, sprid i vår vinternatt glans av din fägring. : Drömmar med vingesus under oss sia, tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. : Kom i din vita skrud, huld med din maning. Skänk

Läs mer

JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE

JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE Sofia Fredén Slutversion December 2012januari 2013 8 år MAMMA KOMPIS 8 år LÄRARE TVÅ ORANGUTANGER I en skola, hemma, i en djungel. Pjäsen är tänkt för 3 skådespelare. 2 1. Leo

Läs mer

//: Drömmar med vingesus under oss sia Tänd dina vita ljus sankta Lucia ://

//: Drömmar med vingesus under oss sia Tänd dina vita ljus sankta Lucia :// Sankta Lucia, ljusklara hägring (A el G) sprid i din vinternatt glans av din fägring Kom i din vita skrud, huld med din maning Skänk oss du julens brud, julfröjders aning //: Drömmar med vingesus under

Läs mer

Ur norske kronprins Haakons tal till sin blivande fru Mette Marit.

Ur norske kronprins Haakons tal till sin blivande fru Mette Marit. "Jag tror inte jag har varit så svag och aldrig så stark som när jag varit tillsammans med dig. Jag tror inte jag har varit så uppfylld av kärlek som tillsammans med dig. Ur norske kronprins Haakons tal

Läs mer

Elev: SESSION 19. Fisketuren

Elev: SESSION 19. Fisketuren Fisketuren Lyssna efter [l] Det är vindstilla och vattnet är spegelblankt av den neråtgående solen. Jag tar ett till kraftfullt och långsamt årtag. Spetsen på spöet böjs lätt varje gång båten far framåt.

Läs mer