16' Ihad Mlar mill ljum~a hi;::cr, Som,-åren med blomster IlCStror, :\är hjcrtat den stillhet ej eger, Som nöjena smalliga cour.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "16' Ihad Mlar mill ljum~a hi;::cr, Som,-åren med blomster IlCStror, :\är hjcrtat den stillhet ej eger, Som nöjena smalliga cour."

Transkript

1 16' ~fltllrcn på fältenas yta Ilar lif,'at det gladaste hopp; Fiir mij:.: blifl-er liden dock lika lfin rodelses stjerna är sat\. Der molnen ej hillna borhika, Som ombytt dess tiag uli natt. Hd riiknar jag stunder och dasar I,(int:m. all ödet cligållg, ~cd tidcrna5 sj..inantlc lagar, )Iig lö"cr ur plugor och 11:10"'. AUt hiumr bild',["sn:. och I..noPllas Och blomma och I[SSII1l igch; )I1.l11 gliidjclj, hl'afs SOJlJIllnr' jag hopp:ls, SYllS fjcnnal'c visa sig iill. Förgär,'cs af fo,glafnas q\illcr J.1g manas :In sliinuna min röst: En JWkt i den skugga. jag sitter, I~j hinner att s\"a11..3 mill hrö",t. Ihad Mlar mill ljum~a hi;::cr, Som,-åren med blomster IlCStror, :\är hjcrtat den stillhet ej eger, Som nöjena smalliga cour. Ett prcl'ulndt hjerhhi klol:llll. So Jagen gryr och liiorgonrodn:1i1 hliillkcr, Jo'örr5n mitt UStl iinnu ulundat hnr; ','ör IjuniS siimil jag ra milt ulle tänker, Som Mrdt rörruljcr liiina ullgdomsjarj

2 161 Del :ir det lugn, S(lln jag om nallen finner. All jag i ro min oro mig Ilillninllcr. Allt ll\ilar sig; den.'liita sönmcn dödar I'fl dellna stund all kiinsln och hesvär; )]('1\ far:ing\ sig milt {[valda hjcrla mödar, Att domna frilll lien oro del ltirwr. En "laga kan rijrskinf;ras och b(lftglömmlls, :\fen lu~enla's ej ror ell'" laul.c l:iömmas. ~lin {OrUna rrtiju eu biller! minne lemll:!!,,\il l:lill.cll ej 'id den bil /'On ~ig; Oshgligt q'ill/lilr Ull dc lliijcn hhmn;ll. ~om synles spela p;' min lefllnd~slig - ()c 101):0 in Illed sl.iil milt ÖIlltll3 sinne. )len 51'0 nu "'010 lörnell i milt minne. II\:nl h:'jf ja~ mi ror all min trohets lli!:a, En kärlek, som' har trotsat Iif och döu~ 11in matta Id'opP mr sakn,1."in rörmflga Och helsans k['nn lir I:inl af sorscglöd. J. Hirar, som mer tid! lin rcp:ncl nmlljc H'-lld har jag af n~in mycko(l jemmer \"unnil? J, lilllga år, J. sömnelösa näller. ~Oll\ ":lril mina suckars Iysla il"al!! nu llllslighel, som sor/o:ell dubbelt siiller, Och ökat det, hlarnf mill hjcrla sbjf! J, klippor, som mill sorgcrop bes\afat! Hnld är mig fur IIlill lidande ronaradl? N"y olycksslorm och np molsnngs\iigor. Ja{:: har ej :.Juppil ulur.)orgens s\all. Förr 5n jag errar annan an ar pirigo!'! Ack, turoeyiigcli lill t'j IJlik. '1111

3 16.1 Hur länge skall jag så bland klippor lråb, I f.ifiilll:l~ hopi) milt omoja ljjclta brilka~ Jag söker ljus bland lilörka 1II01n och dimmor, yeo dagcn vill tlj för min lycka gry;,jag n~1tjar rätt dc nåds- och woilllstrimlllor, :;Od) brutit in uti min Illotg<lngs sky; IIrll ingenting' iii ener ullsj..all hällda, Allt milstc sig lill 11Lrdt elllot luig liinda. 1Ii1t hjerll, som liar varit 1"lIldt au njuta EIt ljumg! \ärll af Ijumg vänskaps ro, ~A~l' ror sig sjeln sin sorg och nötl utgjuta,,\1 hltllll skall jag milt myckna q\al fiir1ro? 110 lager dd uti eu :mllans smiirla, Än den, SOUl är IlOjlUUliden lited dess hjcrla? Jjtt tålamod af sälls:lm oro trullas, liin d~gd blir liau ra lliajlga Mrda prof. En billig lwrm mej båug och fnlktan brottas, Milt rcua nalllll blil' a(ulld skiinkt till rof, Milt Iljert..1 lilall med hot och kiirlck Slicker; [)et lastas all af både bal och slllicl..l.'r. Jag mhte wig i lånad dragt fiir8'umma Och Illot min vana aula lånad färg; I hjert..1l hata, mcn mcd llluil Lcrömllla Och smmta dci, S'JlIl liircr hell och /Ilärg; En da{:lig strid, el! \:'Id )lå själ och tankar, Gör at~ h,'ar 51ulid jag nya plågor samlar. Nar sinnet har i nägontiug sin fiija Och hoppets f1iikt lirsnöjet glödgar opp, D~ kan lilan liill rördrag.1 lililllgcn mtxia, ~ 1lI ~Vllar sig uti cns Icfllad~loflP;

4 106 MCH h\'jtkcl hopp och IwiJkcll lrust skall spls/l.'ör den, som ej i minsta tillg hnr lisa?!'å j::ftr min tid i hemlig sorg - jag d~er Mill Icrnadsol.. rast mtillgen del ('oj ser: t'iirf1ilicil lid mitt minne umldigt gliager, Och nutid mig Os.iSlig Illåga ger, Och h"ad den lid, som kommer, täcks mie; glr\"a_ Gud, cl. hur der mill öde ock må blifva. ~lin COI'llns. upp:. din ~Tllr Uti mig än ollra ILlJgrn t[il,.r; Ty liden har ej tynnt nf Ocn s.1knad, som mill hjrrl;. siirnr. )'11 mins jag dig. min ('uda lust, XII Ic("cr du uti mill "iuile OCh \iici.cr der cll smanl minne. Som b13ndlls med hm' fröjd och pust. Så yar du dock ut:!f ditt kön Dcn enda, som så kiirlck skölle, Au dll cn önskad trohels löu Med likn Sl,Hlig kfirlck mötte. Kiir uu den lindll!g' \'liimit l](lr, SOUl df1, näl' lien utar dig söktes, Af c;.:andct din omsor~ ijklcs Alt!lIilla kiirlcksllöjet tji ar,

5 161 Ilen h,.adnn kom så ädelt sätt, Så sällsynt konst att bjenan 8ömllla~ Ack jo. du såg fran oorjan..ii\{: förflunel fick om,'alet dömma. l)iu hjcrtas åtrå yar ej åld Ål f:musicus \Ta l&ga; Den sig ej \ili af kärlek plåg3 Bör om sin egen smak ha våld. "01'1I11t8 ",, ad ', Frihct, min fröjd, du min gudinnn, Unna mig i din skugga bol lingdolll och oskuld hos dig finna Lugn och ro: Kärlel..cns nojen snart lörs'inna, Däst de gro. 'jemo jag selt hans falska snara, FJcrran den eld, som allt förlär; Men aldrig än förnöjd den \'111'3, $om iir kär: Skydda mig, frillct, att roffara Ih"ad det iir! Tirsis för mig del hand berömmer, Prisnr den \iijjusl kärlek ger: Ar honom sjclf tvcrlom jag dämmer, När jag sel' Sinnenas oro, som han sli,imrncr Q\"äfva ner,

6 '" Ja, jag märker, al~ denna branden Q\'äf\'cr blid' minne., mod och vclt: Herden, som $Öng \id klara stranden Am j cu, Tiger nu, se'o i kiirlcksbanden Han sig gett. Kärlel: kan sig ock snart förbyta, Flyger så län, som s\"alor små; LiL:som sä!\'cil p~ ytlunet flyta, 1 "årll,- Minsta år-tag dem sunderbryta Och Ilcdslli. Ungt llleta lust, i skogen vanka, Dor mina får I skuggan gh; Se, hur sin mjölk af modr(!j\ samka Lammen smil: Sådan kärlek min glada tanka Nöja må. När som mitt spel om aftonstunder Härmar de ömma fåglars bröst, Och väcker upp från narmsla londer Echos rost: Finner jag i menlusa under Ro och triisl. Derför - fly, Kärlek, med din båga! Jag har dig för min ovan nämnt: Gack med din närd, dill JtlS~ och pläga, Lösa skämtl Mig har din blick, din första låga Redan skrämt.

7 169 Dorllf, TJmandl'B och Sellndt', "id siuan af etl berg, dci" solen \'crbt hade, Bland sku88crika träd cll rikt och ymnigt bet, TIUl!lndra drec sin hjord när dagen, mindre het, En s\al.l.::a nejden Sar, der sig hertlillljilll lade. En back, SOlD brusand' gick au sig i har,-et kasta, Till hälften hade sön dess qvicka ogollpar. ~är unga Doris kom med fflrcn, vill och snar,.'örbi dess lägerstad alt sig till kiilluji hasla. De älskade h\"arnnn, till Ar och Oden lika: Den ömme Tryphon rörd lör Doris' skönhet var: Den fagre TclamOll Timandras bojor bar, Han, som så länge sökt au for sin sljcma \1"a. Om dcsso herdars eld de ona liinkt ult mi", För kärlek h"cm af dem, som ijorde priset (:1. TImandra "äckws upp utur sin ljuh'u dl-ala, Och om eu ämne söng, SOlll torde b!lda h-å. Sig speglar anonrodnans skell I böljans klara (<tlllll, Och alla roglar harva re'n IlllagiL skogelis hamn. Xu, medan arons\lllkan rår, Uri( hi\, min Dori;;, dilla (;Il' Ocb hvila dig hos mig. Ou mins, Ilär på det hög:l herg Vi sullo nyss ihop;

8 no Oå hiollamgens skirtenirg Och gukens!;ila rop Oss bragte på ett långsamt tal, Om tycj,;e uti kärleks "al Och herdars stadighet. On sade Tr~lJhons kårlekss.'iu Behagar dig ej,iii: lians eld du kallar silar och lält,,men såg mig dina sklil, lian, som sä hnrugl älskar dig, Och alla stunder I'isnr Sig Tillgifl'cn, trogen, kär, lj~d,. Ja, han ~ir kär, luell hvad var del? KHDlll't säg han mir engång, Förriin han ruljde, fjiil p& fjät, Till h~'ddan, dit jag språng, ner henleskaran SlImlad "ar, Och uti allas åsyn bar Sin kiirlekslåga fram, Ti... Det "ar eh Ilrof ulaf din makt, DCI 'ar din fägrings pris; Mcn Telamoll, sonl Jlinge sagt UII[Jli sill tysta "is, För skog och berg hvad honom tär, i\ioihl' han d3 mcra,ardig [ir Alt hufl'a hurd och lönt. n...i,. Ja, 're["1ll0n, 5011I lilsl:ar dig, J.flllgl större kärlek. rur,

9 \il Hans eld har s\'årt au döljtl sig. Men dock ej lysa lur: En blick af hollom siill:er mer j.n alla ord mig Trnlholl ger I q\'ädell och i srulg. Ti.u~r". Har du ej lust alt höril jemlll, Hur h.'1l iii' kiir och öm? livad han i sina q\'iiden nämnt Om dig oeh ditl heröm; Det sjunge" bygden Am omkrillg; Jag derernot hör ingenting; Jag f;issar blolt om min. Dtlri lian gör ju kransar ill dill hur, Och skär dilt li;lillrl i ldin. Om hjon]en fl'lin dig \'lise gnr, Gäl'!lim i spåren h:in. På harp;m Hir han dih alt slft, Och fri~ka frukler all lid "tf. Beredue )lå uill bord. Ti."N... Ih-ad är del mer, Iwn är dock ej Af kärlek rältlig rörtl: "nos niijda sinne :siigcr nej, Ett siiker! litlucsb':ird. Han 11(.'0 nll delj oro iii', Som kiirlekseldcll fijljl1 pliir, Den Trypholl har för dig. DtI,.; Jaf; :ilskar mcr den \arsamt går. Din herde iiiska \et:

10 ,-..- nj nitgon öf,(!rillling fur Pa IHltlS förstgtigh01. En Jf.ga af cn hänig art K,m I~ sa. mell ock sloclna snart, Hon nad,lrar och far bort. Ti...,udro. Uu ser ju TrYllhOIlS stadighet, Unr den mot allt beslår; Var Zcrhis häst det \"jthla ' el. Ih'ars kärlok olvllt gill'; En {;ång du fråll oss arsked tog: ::im Ilipa han i slyc.l.:cn slog, Af sors sin hjord forgat. l!<iri. J,lg \'ot, h:lii saknat Ulig en slund. U:m nötle "'orgeu hort ~Icd tu"cn IcLar i er lund: XOI; bier dell liden korl. Mun liiif du borta \ar eu uug, Tre[:" Tclamou d i lart Jag. lian llydde for all lusl. Ti "". Men 111 ad för ro, :lit aulill!ju För andra \"nld och sökt! Kan lin dig!.:linna bli och fri ~ 114r ej din eld sig ö1..i, SOIl Tr~l)hol1 i furh'jflun rou Uch irrigt uil-; liljtj:lkil hii[l, IM du ur dill\!'cll SIWillJg'! n.r;. Del är \äl &1Ut, du bier ej sa Ar TCJUlllOJl I)CllluLt;

11 Men niir du skulle fr1lll o,,::; g~ Och sad' dig 'ara lrölt. Ihrr wljdc ej halls ögon dis. liur had' han sdrl att h'inga "je? lllod bcswr~ och leg. Ti J<1... ~Iell monn' en dd, som jir sä s\ai!i lich i ljill biirjall kall. Ii.i hastigt ser sitt ljeuerllls Uell liknar all hji HIl. :\r Tclallloll ~fl IiIc~ k~r, :>."iir om silt!il,ll han O\jss 'If, Hur lär han ~d,lil bli? [;<,ris. :\ej, sildan kjrlek,äxcr till :'\ar han blir \ardad räl!: "en Tryplion" laga :>lula." \iii Pil cl~ bc,;\iir!if:t ~äll: Den ökar ~i/( i trängtan bl(lll. Och om hull nar.~in liingt:lils lott ~ll Icd~llal' hall och fll r. Ti","~(lr6. 11li gör uu honom ofiirriiti. Kan hämg eld och tro Ej ona ~ig fiircna liitt Uch slina duhbel ro? Du min:; ju huru ~lad han hlrr. Mir du en q\i-t af lioden rcr (kh 1i:<I~t.:l i h"o" r"mll. o..i. Ilet var just da hall röjde ~ig 1 ;\;lf han mig Irodt1e blid:

12 ~74 I)en rörsia das hoil leolllat mig För IdirlekSlal i frid. )[en när du ål dill herde sar lm fjuldb:llld i hans nya staf, Säg sjelr, hur,'ar han då! Ti... Han löste det ur stahen bradl Och bandl det om sin arm; lien uclde se'o, alt han del Bu Fur andra, mig till haml,.'asl hall del Tunnit pa ell \'ad. Dock, det är sanni, han synlcs glad Och skildes sent [rån mig. [ko..,.,\lit nog, Timnndra, \'ar da nöjd, lians kärlek gör dig s.'ii1; ;\r du ror honom lika böjd, S1\. gor dilt slut i qviill,,\ii älska Telamon igf'll. ljlanu alla herdar lir han den, SOUl mcst behaglig iir. Ti",o,wrft. Ej är han hatad bland var hop; MCIl tro ock mina ord, Om Tryphon går ej mindre rojl. lians h~'dda och hans hjord Och, framför am, hans ömma sj5.1 &hagar en herdinna 'iii: Tag du, min Doris, den. SA sjungo dessa hå ffirlroligt med hvarandra, l del 5clinde dgs, som dem I tysthe~ huri:

13 I,ti 000 V,1r i kärlek lärd; hör 0llP, slid' hon, au klamir.. Td Jidlll herdars eld, som J till ömhc\ för\. Ej Ogon felas er alt deras,änje sl,;(lfla, len h,'ad er syn wr, 5ndt. jag 11'01' jag giss.1 hn. Be'n I.:irleken om 10L all byta med h"arann', Si ~k(injcs mera granni, Inad dc r.irtjcna Mda, HJCl'tahl hemliga I!ICll;t"r. Tim:lnleS, hör tlli upp atl frliga: Jog kan ej sjclf ge skiil derlill, Att jag är rörd af Da1ll011S Iflga Och ej din k5rlek t:ylllla,m. Djl har ffirtjensi, så "ni 6011I han; :Ven lycka, Ijeuster, wtt och möda Ej nägon eld i hjcrtat föd"" ;oiiir hjertat sjejn ej älsl::t kan. Vi rå ej sjclfvc om 'årt hjorta, Del lyder blott sin eben lag; Det har sit\ nöje och sill smarta Ar hemligt. \ycke och!jehog. t'örnufiet här ej mera rilr,!.ios den, som vm dess reglor följa, An dämpa, tvinga och fördölja: DIi gör det allt, livad det förmk

14 Nym(ldJs kii.l'leksol't. Skall kärlek \ara frihets slaf' Dcn starta eld. den fria låga. t1:111 kan ju leda liil och ar? Um h'cnne ögon roillbslal mig. Ihi skulle mig ej nere wnga. Som cga sanllllll kraft i "ig-? Sär jag det ena nöjet mbl. Ih ad hindraj mig ell unnat,"ä[ja'! Jag iitskar den jag dikar sist. Mitt hjerta (jr j liden gjordt; Del måsle lidens ordning följa (tch ga j SIlldig \c:ding fort. Jag älskar dock I'a iidclt sall;.min kollst är den, all sinnen draga Uch giira alla lika rätt..h Cloris offrar si~ min själ. SCliudc segrar i milt hjcrta. Jag lchcr E1isandras träl. Till Daphne är jag o\isl sflld: Timamlra och dcn täcka Flora, Ile ha mig Mda i sitt,'mu" HI"cm är, som mig då klandra vill? Dör viii ett sftdllnl Iljerla halas, Som för så liianga räcker till'

15 Iii J ~ymrer, som jag "ördat har, J \'elell, all jag lör er alla l[j suckar, ed och lören spar, Jag är ert samtals enda ro: Men kilr.1, döljen för h\'aralldra, Att J hu'l) alja f~lt min Iro. Bd oeh trust tlu Lysandra. Skall tiicka könet aldrig Jära Mol kfirlekssmickrarn \äpna sig, Och misstro till do snorar bara, Som gillras ut på deras slig; Ilar dygden intet mer begär Emot en fulsk, fiendllig här? Ett sladigt vett, ett "arsamt hjcna Kan del,'ä! bli för kärlek rof? Bör del \'äl dra sin ro och smärta Ar blinda Aslritds yrhelspron En flygtig eld och fladderbrand, Kan den ock lända dygdon an'." Ja, dygdens lou är den, att strida, Hon kan ju rord och freslad bli! Det är en dubbel konst att lida Och dock i faran vara fri. De Jcmna sinnen kunna bäst Mottaga prof och segra mest.

16 Del är då ej diu fel, Lysandra, Att du har trott en annan \'ii1; l'assp! att på en svaghet klandra, Som haft sa m5nga!jurva skii!. Din strånga d~'gd iii' lika ren, Fastän du rördes af ett sken, Regnbågen kan ju ärligt pråla Med ragor, som ta ögat in; En vacker glans af dygdcns stråla Kan rura ock eu dygdigt sinn', Men, ni;r de falska rargol' ny, Då ser Illall alt. dct var CII sky. Du lär d1l sakna liilt eu sinne, Som aldrig parat sig mcd ditt, Och ha den sc.!;"cr i dilt minne, Att du ett hjcrla bojol' smidt, Som redan JlIg i D;lphnes hand, Men knäfull dock fur dina band. Var du förnöjd, W.t Daphne klaga, Hon Iwr en olyeksgårva mtt: Ett hjerta, som "iii alla draga, Och rakar *If i kärlek bråd!.. Ehvlld för kedjor hon ock har, Lär hon ha svårt att hälla't qvar, Så skall försigtigheten vinnas, Af egna och af andras fel; Lysandra liir ock iindtlig minnas Så oförmodadt gyckelspel; Att hon ock ej mr. fångad bli Af sinnots smak och sympathi,

17 179 ~eil, ädl:! kon! som nixlgas "ara Eli mål ffir CIl så rarlig hop, Som drttr dig \änligl uti rara Och dödar mcd "irencrop. Ack, "all:! dig dock for en!.:är: J1:a1l en IIHlskerad o\äll är. Jllrlek!!'b~kilnnpl.e D &t.-nlh. ecb anösnhll{. u, slr-jnga la{=:. som alla lyda! D\I har din oinskränkta walt Ock för mitt hjerla vcla1 lyja; I kära bojor du det lagt. JuS kan ej kiirlcksvältlet neka. Dock skall det aldrig mig bc\'eka.\tt yttra, h"lika b;llld jag blir Am nog, jag ar och blir\('r kär. Jl11ntia,n. sag hl'ilken ehl, som ej b;lr l~tga~ Ih'ad gagnar solen ulan sken! H"ad vinner man lir hemlig IlliiS3, När önskan iir blid' Ijur och rell! Dcn tyst silt hjertas val kart dyrka 113r mer förstånds tin kiirleks slvrka. &ig derror, Damon, siig så hlir:. J3S Illera klok än kärlig iir. _. Till kärlek iir jag böjd. Den iir milt sinnes röda

18 180 Fast dct mig {Ival och möda I-Inr gifvil mer lin fröjd, Och nldri~ gjort mig nöjd. Men dct kan mig l!j trycka, Del iii' kanske min l~'cka, Alt ej mill hjcl'ta f.ht. IIl'ud del Iwr cftcl'stmt. Milt siiila öde $\',1ral': Det nijjet säkrast val'ur. Som lflllgsamt rötter lar Och Slöd i d~'öden har. DdiH~eIIeH. Den oijcn, som hjcl'lun så hemligen drar, ltjur,usle nöje jag erfarit har, Ocr dygd, och der böjelse, skyldighet, velt Förenat ll'a hjcrulll och gjort dem till ett;!\len ödet förföljer dill renusle I'al, Jag iiiskade, älskades blott till mill qyaj. Olyckliga åtrå, som ännu iii' q\'ur, Alt vörda en vänskap, bland mcnniskor rar.,.~jsn;h9t1t Ej viixer ett palnllräd der gl'unarna öks, Och famngt on lilja bland llclsslorna söks; Ett iidclsint hjcrla, der "inslcr ej 1'5, Det råkar så siijlall sin like au få. Eli smak, uppå. dygden oeh \'isheten fåst, ljesll'ides af lyckans smfl afsigter mest; l kiil'lek iir sällsyll~ riitt lycklig att bh, Den "äger del minsta som allud iii' fri. Bek"Md,,~, Hjertat her mig kärlek \'lirda, NOll {lirnunc~ stiger nej,

19 ISI th'i1kcn SI"iir och stridig börda.h dc båda har jag l!j! Äl:iklärdt se och icke rörns Ger båd',ett och hjcrla bry, Bogges lag skall dock fullgöras. Jag,-iii sl<ids den faran fly. A""', Den, som på ;;ju hjcrta \inner, Störsla seger har han fåuj l\lilitl ej fijrnunet hiuljcr Girl"a kärlek dödligt skot!. Flvkten uästa liikdolll s;tlldcr, Aldrig sjejf till fiillg~lcl öu; Men, om tlet!lr '<Itla hiilltlcr, 110 km} neka. hjerth! l';l? S F.u~. köoa Iris, sad Cliantcr, Du har gjort mig Iii! din slaf; Dina ögons diamanter Ha min (rihel brutit ar. Mell min fängelse ar pr'.ikligt, Ty min Iris är mill \'ak~: Ack, det Yäldct iir sil mäktigt, Som är i en skölihets makt. Ult mig dina bojor bära, UmJa mig din fange bli, Aldrig skall jag mig bcs\ära,

20 182 Aldrig,iII jag- hlif,'n fri. Ditt behag skall bli min vilja Och din vilja ;ir min laf!. Intet skall mi;.: kunna skilja fo'rån all lyda ditt behag, s,. Starka kön. som er bcrulllffia Ular styrka. mod och "ctt; Kunnen J dct,äldet glömma, SOIU er :'l[os!';: cn gång gctt? Kan en priiktir skrillhels slrllla S~ ruitjosn edel't mod, Vill jag dina tjcnsler tåla Och din kärlck kolla gorl. So här liar dll hand och hjcrla, Akta IlU den ;:fif",1n grnllnt! Ut ej "andii5 'iiide svärta Vår rurclliu;.:s Ijuh'a 1''1111. Kom im;:. när,iu mi!;,onnit, Ih'ad do [of,at mig rumt, Och betiilik, "tt "j ha bunnit lid olöslig, ansl.apsknur.. ' i _. Hör, min flic"'a! SC'II ditt sinne Mig cn stadig trohet s,'or, BÖl' dn hari",. i.liu minne, Alt cn mstlllös Illigt iir stor: Ingonting JJiir hon beslula, l/lirr'll hall mit sin f1islm;ms ja, Och jag hör win riltt iitnjuta, r\agon lydnad af dig ha,

21 fT.,\Ck, hur kan du det besiira! Ty jag är i '-anan än, AU ta mot beröm o<:h lira. Bonor, löften af min län. Vänner kunna icke lyda: Deras karte"- är den lag. Som kan begges pli~t uttyd:t Till h"arandras välbehag. N...". Noj, min hustrui "ar sa. nfldig Och hemnl.: atl jag är man; Hon lir alltför ör\'crillldig _ Det stllr ej en q\'lllllil an. ~litt lir väldet af naturen, Jag lir hufl'ud, jag är karl, P..pegoja, Sill i buren, Du är nu i milt [or\'ar. s..." Se, sil glir dd, när ffitlo gihil Sig cngan::: i manuells vlild _ Den, som fiirr har dyrkad hlif\'it, Är då under lråldom saldo Tänk, hur snart dct kan sig byta, Den nyss, såsom lånsen, bad, Kan nu, lik eu lejon, r~'ta, Se'n han nått sin önskans grad. nid. Flickor! rädens denna fara; Tron Jllig, ni;r en \lugkad ber, AU 1130 skall er träl få "am, Monar hall med sig just ef.

22 At~ en lid en fånge heta För at~ erigt herre bli, Är en konst, som kunnat reta Tu;;ellde lill slar,'eri Hiirlekl!nlf Curor. Climene, nv kärlekens ralska s\'ek, Den ereru med änger dig rorfoljer. Uan är en onu, som sig bland blommor döljer, En dryck, som Ulr, en svllr, beuräglig lek; En limmas lust, som rödel' lllnga qval, En rosengllrd, 80m \';lttnas jemnt med tfira.', En dyster skog, hvars hala stig sist dfirar Och leder in på lingerns djupa dal. En smaklig frukt, som hyser dödligt girt, Bn labyrint, der sig förnunet, mar, En nöjsam dröm, som sofvande ffinillar, Eu älskadt ok, en menniskoroas grin, En sällsam eld, som sig af kölden när, JiU frätesar, som är dell sjuke Ijumgt, EU helvckl, si mycket mera grumg', Som glömskans nod ej fiunes der, St.åndllbctraktehe, Försynclls hand har sillt oss hit På jorden, att med svett och flit

23 '85 to'ör Hrvct omsorg draga. Här lusend' "ägar öppna Slå, Ocr alla ener iioskan 11 Sitt bröd lör mödan laga. Ibland 8 många Iefnadssätl, Dell ella,-;ilje.. 'iii och rdu, En annan liler illa. En rtäwj:'.. nytta, dygd och frid, En kan sin hela lefnadslid Pä syndig möda spilla. Ju swrro mlu Jag synar till, Ju mera godt jag alstra vill, Och mer jag gagnar "orldcll; Ju högl'o iir också milt kall,.min llcder dcrpå grundas skall Och ej på lösa flärden. DOll sig i ho(\'cl;; trappor flor, Om han ej raller plölsjigl IIcr Och bryter sis i fallet: liruban, afund, hat och {lärt! Hall Jcryer fram en oviss "crid För svåra hedcrskallct. Den sig på böljan "åga Iör. Sin död i egen famn han lör, I hopp att lifvct nära. I faror all hans lycka slår Och frukten sällan äk!. ffir I fostcrl:mdct kära. Den sig med pennan ska(jhr bröd, Han går \'äl ej lill sjcjrmanl död,

24 ,so Men lärs af ständig möda. IIall trälar ror en ringa "inst Och ser, att den, som vägde minst, Tog ora bor~ hans ruda. Den sig med handel nära skall. Så ora, till sill cl;ct r;1i1, J'å andras '-inst arbetar. En liten slump, 011 enda nit. En lllissgjord riikning på kredit Den goda lyckan rct.,r. Den berg och gmfvor genomfar Och lid och möda icke spar, I jordens skatter grafl';), HUll kan metaller dika ra Och deras \iilllo väl förslå, Men sällan värdet harva. Se. alla dessa stånden lm Sin \'iss.1. börda till 3lt dra Med all sin glans och styrka. Den möda, som Iikknillpad är Med deras fömlou, göra lät, AH tungt dem alla d)tka. EIl gammalt s!iu iir Uh-al till. Der gammal oskuld ännu "iii En skymt ular sig "ii.1., En bonde '-id sin hurr och plog, För ljums mödll hill' han IlOg, livad kropp och sillnen lisa. Frän elt bcs\'urligt högmod skiljd Han elldas~ af lmturen, mild,

25 -187 Beho( och nödlorn lager. En tvungen hede.', mödstlm prakt, En fjollig, tlnas bnlk och mak! lians sinne ej bedrnger. O. Dler an salla lefnlldsart, Der skapanjs "erk rlr skåd3s klart Och jemnt ror ögon """'. Ihi Mils de~ ståndet ror gement, Som är sa nytligt. sällt och renl, SA frilt rran nät och snara, FöJånglighct och dltrsknp giir, Alt menuisknn sjclf icke tör Sin riilllt siillhct sijka, Hon suckar dler lugn och frid, Och mllste för en vrllngvis lid Som andra galna spijka. Säll den, som blir till ringhet rodd Och lika fullt blir understodd Af,'elt och rella tankar! lian leh'cr ett lycksaligt lir, Och,et ej af det Inrm och kil. I stora,"eriden vankar. När h.m sin s~mna nödtorft har, Och samvetsfridcn till försvar, Hall fri i lllga murker FÖl' lyckans konsler s:ikcr gur, Och liknar efter luscm!' lir De storn palriul'kcr"

26 IS' Guldch,-älde. Adla myntgudinna, Som ger \'crlden lag, Hela \crldens herrsli:arinna. Du blir aldrig snlg! Kärlek bringar oss lust och löje, Höghel, '"orenad och ära sker, Skönhe~ lofon! ger. Och vishet skall:!f sinnet!loje, Dygden man lillber, MOll pengar gälla likväl mer. Alla, gamla, unga, Alla älska dig; Äf\'cll jag Olll tjig,'iii sjunga, Fast du liyr fur mig. Kiirlck bringar oss etc. Du kan kärlek stina, Gif'"a Iliobn man; Gamla liatin fick sig gira Sen hon pengar \";mo. Kärlek bringar oss elc. Du gör männ6f"s "ärde, Siitler glans pli rolk: De bli kloka, snälla, lärde, Genom denna tolk. Kärlek brmgar oss ute. mand de lärde höres Du som \'ishcls gud,

27 l" SJc\h"a filosofen röre.." Ju ulaf ditt ljud. Kiirlcl.:: bringar oss etc.. t den helga hopen ;\r du c,jgt skiinkt, För dc muliga hesh ropen Har 1l1l den du IiilIkt. Kiirlck bring3r oss elc. Uti krigarns leder Tr-Jngcr du dig in. lliir!örsmas den s'-ullll:l. hed"r Emot (etman din. Kärlek bringar oss etc. Uti handelns skara ;\1' du lir och själ; Ou kan aln och \"igtskhl pura.med ell sköld rjlt "äl. Kärlek bringar oss elc. :'Ilono' du hos dc höga fo'inner nagoi hagn'? Ja, da. bör du hemligt siiöga Som ett Jo,-is regn. Kärlok bringar oss etc. Pensar allt kan,'inna, Ock dc stolta sinn'. Den, som denna dyrj.: Lao linna, Slipper a1lstäds in. Kärlel: bringar oss elc.

28 '00 I)cnna unilerkrafictl mf,"cr \ell [Jt Goll. I}Cllllll sula sminkcsancll Gör lill englar troll. Kärlek bringar oss etc. HWIII kan guldet göra? J)c~ gur alllihol). Del kan snyffcjn högt upprora "'ran sin rillehcts c;rop. Kärlek bringnl' oss elc. Famngl är 111t strida Mcr llied jerll och sttlj Kär met! guldmclaljon blida rinnes alla mål. Kiirlck bringar oss lust och löje, /Iöghet, vördnad och fira sker, Skönhet lorord ger, Och \'ishct skaftar sinnet nöje, Dyg,len mall tillber, Men pengar gälla Iik\'äl mer. Blltlkt förakt lur obilli,;& domar..f, låga sinnen, svarl.a själar, Som sjclfva äro lustars ldilar; Och nären edra srocv3 vett, Att tänka nedrigt om er nästa! J, som ej dygden nflllsin selt, Men tyden Mrdt det aldrnb5stn.

29 191 Er släta ro, ert grymma löje. Som är ror er så "ärdj~t nöje, Och passm edra hjertall 'iii, Förmå den rolla trust ej kr-dnka Som födes i en ädel själ, Den ej cngång, som J, kan länka.. Hur taranst spillen J er möda, Att dygdens lif och nöje döda. lian blir än mera dyr och kiir; IlJIllnd sitt folk och sina "iinuer, Niir hon rurnck~ och sliirtad är M den, som henlic icke kiiullcr. Verldl!lfiirnkt. Om mig afulldstungan följer, Or'-ar ut sin grymma makt, Med sin s'-al1a mantel holjcr Dygds och oskulds rena prakt: Bolas det med, crltbl'örai.:1. Om förtjens! med,-eli och guvor, Trycks och blir i glömska lagd. När en narr, till lyckans h1l.f\'or, Blir rör lek och därskap bragt: llows det mod \'crlusförakt. Om uo söla sällskapslllllunnr Mena annat än dc sagt,

30 Deras smickran mig rörkunnar, Att mot ralskhe~ hålla \"akl: llolas d,et med \"erldsrurakl. Au dygden säl1s~'llt Fördomars väld~. lir o.ch ärligheten rar, Man klagar mest i vlir:, dar, Men dc likväl ibland oss trjfvas; En skälm är är'lig nligoll gang; trlt lastckedjan val'il Illng, En dygdelänk kall stundom gjf\'as. Men h"ad hos alla minst har rum, ;\r det at~ kunna och at~ "iya, Sitt domslut rfilt från blinda tycke~ skilja. Det löjligt är att se, hur, rud och,-ana röjs, Och huru hemligt sinll("t böjs, När del skall dom om, saker ralla. Taskspelarn ej mer händigt kan Förhlanda tingen om h,'arann Och deras ralla art rärställa: Så kan en Asna lejon bli Och o,;en kallas qvick och fri. fij 5.1kens eget värde giiljer, När vänsknp, agg oej} afsigt domen fällpr.

31 193 Pri8 och Lal!lt. DeNn! och ära, kära mål. Der egen kärlek gerna h"ilar;,. örakt och smicker, tvenne pilar, Som smiu3s stiids af clakt stål Den iii' "iii säll, som hunnit rätt Igenom dygd och 'ishelsiära, Till en så fast och S1.1dig ära, Som mbbas ej pi något sätt. Mell den är mera säll och fri, Som yl\"!s ej af Bffingt smicker, Och, huru skarpt ffiral..lct sticker, ":j röres af dess tyranni. Ett stadigt sinne, som riitl lärt, Att känna egna fel och g5.{,'or, Att skilja skum frln sann.ings h3hor, Xr aldrastörsb äran '"ärtl!; Som tar emot ett billigt pris Med varsamhet och ödmjukt hjerla, Och gör sig ej mr mycken smärta Af löst rorak! och ladeiris. Den lyekurr okunnl;hctf"h. IJ Tyngsta lefnadslolt Har den, som styrka fåu,

32 19\ At~ känna ondt och godt I "eridens lopp; All raranglighct Han riilt skatta vel, Och kan deri Ej mältad bli. SMeds är hans del, Att finna alla fel. Som i 'Vårt lefnadsspcl Hända och ske; Märka brist i aut Gör hans nöje kallt, Han smärtan Ilar För morlan q"ar. DlIrar, fiignens dll, Som KUIlllcn nöje fri I I hvad J slån er pil Am står er au; När en dllre nöjd Lerva kan j (röjd, Hvcrn undrar då Hopen ökas sli. P'ortriUter. I. En blek och gropad kind, som molas af en baka, Uvars udd i näsans spets sin enda like fär;

33 mun. ~om "ltlrig an fålt lliigon si)lrna solal.a, ~ ettret, h,iikct jcrllnt ;If '-b:sna läppen går. f i Ogon. hl'i1kas eld mall h.h.l kan smumallllara, ~r ur en mörkhlfi rök tie "l.:irpa {;l1islor fara, En paolw, der sig hnrm och soq~cr ömsom dölja, SolD I"g~ sig, SO,?-l på I~r, i Il\urje ~kr~~lkla in; _, SIl bals. In"ars lallll'a S\l3~ I.nappl 'III "llt lillhud folja, EtC brösl, som 1I'~r" sig a,u röj.., bcn_o.ch sl.:in~l. 6tl ~ropjl i allt :SIg lik. frall fiirs!., burjan län!lg, AU hys;! sådan själ, som är :sin boning länlig. lur iolle hor ett "1'11, hiir glilllmer sig (lit hjcl't.1, Som bc~gc pas$1 hop och tjcua mil h'"arann. AU "liiitla mycket ondt, 311 dygd och o~luld s\"är1a, Au,;uga gin af alu, hnld Ijllfligt nämnas kau; liljld derns hela malt på Ibl ocli arghl'i spänna, Frid, \iinsl.:lill, meljsl.:lighet och nöjen aldrig Liilllm. &. ~ii'\:t, gudinnor lil.:, ell fint och siuurikllycke, ED hr, som läf1a kan Ilwd liljan i sin prakt, Ro hucl.:, som i rorsåt CUr Iljortal sig har lagt, E.o mun, af godhet st~td, ett täckhets miisterstyckc, En panna, dcr sig frid och osl.:uld målat af. T" ogon, h'"ilkas eld af sinncts strålar lindrar. En hand. cn 11als af sno, som gjort så rnilllgcn slaf, Eu 'iscnd, som af dygd mcr lin af lycka glindrnr. Bu \ctl, som cj rvrq\"afd~ ;Jf yall;ljls dun~(cr olif,er, Som wrcdolnilrs mtlkt furilurtist tl'ot';;i tör, 11.

34 Ett blod, som af sin riitl sig ingen förmån gör, Men pl'of <tf iidel drift i iide! gt'rjling gifl'er, EIl sjiil, ':Olll öm ooh glad nf nöjet sötmall drar, :Men lill förtrycktas hjelp och hugnad alltid färdig; Ett hjerla. som Sill ro nf malras siillhet har, Som \'i\)lskap klilinu bn och är dess Iflga "ärdig, Till G"Olll)ilulD, (Er~ilr lto..ljus, Liber Il, Ode XIII.) En ~jöman. s!;uld rå lwfl'cls yla, Niir vlidren Saflllll;lllSVlJl'ne ryln, l'i"iir murket' Iiiekel' bulj1tns famn, riiir "varia molnet månull dlhjer, Och synen ingen sljorna följer, Sig önskar hinna ll\ilans halllll, Det lir det lugn. som Tracicrn söker, l'i"lir han i krig sin vildhet öker; Det lir livad Mediem efterfiu', Niil' han heprydd med kogret löper: ~ICll, Daphne, man för guld ej köper flln1 ro, som sinnet icke har," Den bn med purpurn ieko iirf\"as,.med iidla perlor ej fön"ärfl'as, J~j \'illnas med den största skatt; Den vakt, som drolten I'äg bereder, 51:"11' (lj dc grymma Iuslar neder, ;50)11 ql'iilja sinn!"! dag och n<l,lt.

35 191 Ilell I.an o~s ej Fl'iill oro laga, Och dc bekymmer IIlltl~llj:lp'lI, :;om under gyldne taken Lo: UC samlas d~r all ~illllct t;ira: I vällusi, skaller, glans och ära Uu fårallst söker hjertati ro ;\lcii lycklig den, sin filrå!l"jcr, Som,'id en lilet bord si;;; niijcr, )Ic<i ;dlla ärma L;irl i rrid;,h ingen {rultan den liir"j.räcj.es, [r söta Inilan icke '"ile\.;('" M n[lgoll hiifilg sillllcsslr'irl fhi liii mall lr,ng~ sin ftlrfl StriiCJ.l', o..s skull ju mullen Sllal't betäcka: I"ad gagll1lf Iriilar. j:lulj or!l ::ol;.t? Du kall dcrlllcd ej oiirjall hiih-a,.\it lllll.lcr andra 11l1ll1ar ""äf'a, följer dig som skuggan iii. Ih'ad hr_lar dig ror lädren drif\as,.\tl ej i ro~lcrlalll.lct trir"as. Kan Ilå~on dödlig ny fi,r "ig~ I..!;cppet, tlet du herrli!;t. rustar, Ilin oro (I(;li de I"Hda lustar. G5 med om bord. all q\"mja Ulf;. I am "ärt,'äsentl' dc sis hhmu'l, lied swrrc fart iin 'lidrcii;; :lllila, Som skingrar Illolncl i sill 10Pll, SOIIl hjol'lon i Sill flykt ej lllihll', En fårung omsorg llled dig ilu Ocll hinnor dig i liyl..lcll OJllJ.

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Elev: SESSION 19. Fisketuren

Elev: SESSION 19. Fisketuren Fisketuren Lyssna efter [l] Det är vindstilla och vattnet är spegelblankt av den neråtgående solen. Jag tar ett till kraftfullt och långsamt årtag. Spetsen på spöet böjs lätt varje gång båten far framåt.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

"Vem" Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer,

Vem Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer, Nr 2 Innehåll "Vem"... 3 DU OCH JAG"... 4 "En Sång"... 7 "Inbördeskrig"... 8 "Ser"... 9 "Livet går vidare"... 10 "Karlstad"... 11 "Råg och vete"... 12 "Tack"... 13 "Finns"... 14 "Kyssar"... 15 "Demonstrera

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Stanna tiden Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Vi tar ingenting för givet Vi är glada att ni kommit hit Vi kommer med musiken, åt er Vi kan inte stanna tiden

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om.

Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om. 4 Inte minns hon allting, det stämmer inte, på den punkten har hon fel. Möjligen stämmer det att hon minns just detta som hon berättar om. Men mellan ett som hon minns och ett annat som hon också minns

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg

Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg 6 8 Äldre melodi Der satt två kämpar i sommarkväll Kämpen Grimborg Hulteberg, Värmland Der satt två käm par i som mar kväll fram för sin bo ning i nor dan fjäll stall brö der vo ro de fö ga räd da i jern

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Ulvövisan. Refr: E de Ulvöhamn det

Ulvövisan. Refr: E de Ulvöhamn det Ulvövisan Visan är skriven av Werner och Lennart Söderberg. Ursprungligen gjordes den till en lokalrevy på Ulvön på 50-talet. Sedan många år sjungs den på gemensamma fester ute på ön. Jag vet en plats

Läs mer

Hjalmar Söderberg. Förvillelser

Hjalmar Söderberg. Förvillelser Hjalmar Söderberg Förvillelser Han stod en stund och betänkte sig med klappande hjärta och återhållen andedräkt innan han kunde besluta sig för att dra i det lilla röda och svarta klocksnöret. Han visste

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

B Ordspråk A till Ö 134 st

B Ordspråk A till Ö 134 st B Ordspråk A till Ö 134 st Baktal gör vänneskilnad. (Förtal skiljer vänner åt). Bara vår Herre och slaktarn vet vad som finns i korven. Barn klagar sin nöd och tiger sin skuld. (Klagar på straffet men

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Rita och Krokodil IGELKOTTEN

Rita och Krokodil IGELKOTTEN Rita och Krokodil IGELKOTTEN af SIRI MELCHIOR ANDERS SPARRING JANNE VIERTH Version 20 April 2011 Director Siri Melchior Kontakt Producer Lennart Ström Auto Images AB Monbijougatan 17E SE-21153 Malmö E-post.

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

Rolf H Reimers. Skiss till de första 14 sidorna

Rolf H Reimers. Skiss till de första 14 sidorna SE Skiss till de första 14 sidorna Rolf H Reimers Texten skrevs ursprungligen i april 1990 efter två inte helt lyckade operationer när jag låg på sjukhuset på grund av näthinneavlossning. Den handlar inledningsvis

Läs mer

Innehållsförteckning EKORR N SATT I GRANEN... 4 LILLA SNIGEL... 5 BÄ BÄ VITA LAMM... 7 BJÖRNEN SOVER... 8 GUBBEN I LÅDAN... 9

Innehållsförteckning EKORR N SATT I GRANEN... 4 LILLA SNIGEL... 5 BÄ BÄ VITA LAMM... 7 BJÖRNEN SOVER... 8 GUBBEN I LÅDAN... 9 Innehållsförteckning EKORR N SATT I GRANEN... 4 LILLA SNIGEL... 5 BÄ BÄ VITA LAMM... 7 BJÖRNEN SOVER... 8 GUBBEN I LÅDAN... 9 BLINKA LILLA STJÄRNA... 10 LILLE KATT... 11 TIO SMÅ INDIANER... 12 JAG HAMRAR

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Habackuk. Profetens klagan. Kaldeerna, Guds redskap

Habackuk. Profetens klagan. Kaldeerna, Guds redskap 1 1 Detta är det budskap som profeten mottog i sina syner. Profetens klagan 2 Hur länge, Herre, skall jag ropa utan att du lyssnar, kalla dig till hjälp mot våldet utan att du griper in? 3 Varför låter

Läs mer

De är snart Om 7 dagar är de sommarlov i Sverige och alla barn får sommarlov ha ett härligt sommarlov. PS, titta inte på baksidan!

De är snart Om 7 dagar är de sommarlov i Sverige och alla barn får sommarlov ha ett härligt sommarlov. PS, titta inte på baksidan! Kapitel 1 Ljuden Arga Johanna spände ögonen i både Erik och Karl. -Sluta upp med det där genast. -Men, sa Erik och Karl, vi gör ju ingenting. -Hör du det där ljudet, säger Erik till Karl. Det låter som

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation

Betrakta denna händelse SAMPLE. Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Gospel news for eternal salvation Betrakta denna händelse Johannes 19: 17, 18; Lukas 23: 48, 49; Hebreerna 13: 12, 13. Evangelium är om Kristus och är därför ett mycket omfattande

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

UTEDASSET PÅ MIN GRAV

UTEDASSET PÅ MIN GRAV 1 En diktsamling från cirka hundra år sedan, hittad på ett antikvariat, väckte mitt intresse för medveten kalkon prosa och kalkonlyrik. Dikten Totalt förtryck, halv kalkon, dikten skogsdöden, helkalkon.

Läs mer

Uppfinning av skor. Rabindra Nath Tagore. Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana

Uppfinning av skor. Rabindra Nath Tagore. Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana Uppfinning av skor Rabindra Nath Tagore Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana Utgivare Internationella Kojan, Göteborg i.kojan@hotmail.com Uppfinning av skor ROLLER

Läs mer

- Jag reser norrut, sade Euripides, jag går till Macedonien, dit jag är bjuden.

- Jag reser norrut, sade Euripides, jag går till Macedonien, dit jag är bjuden. HISTORISKA MINIATYRER av August Strindberg (Bonniers, Sthlm: 1917) Sokrates Sparta hade besegrat Athen, och Athen låg i ruiner. Folkväldet var slut och man hade fått trettio tyranner. Sokrates och Euripides

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

DRAKENS HUVUD Text & Musik: Alexander Ghetu, Mikael Nilsson, Robert Olvall

DRAKENS HUVUD Text & Musik: Alexander Ghetu, Mikael Nilsson, Robert Olvall DRAKENS HUVUD Mikael Nilsson, Robert Olvall Vinden river i våra segel när vi lämnat land Åker ut på havet för att klara oss på egen hand Muller av Tors vagn vi hör på väg från Valhall Tor är med oss när

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Gå vidare Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Förutom smärtan och sjukhuset så känns det rätt konstigt. Hela min familj sitter runt mig, tittar på mig och är bara tysta. Mitt namn är Lyra Locker och jag

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Ängeln Emmanuel. av Umiltà de Faenza, född 1226. Sankta Umiltà kör tegelstenar till klostret

Ängeln Emmanuel. av Umiltà de Faenza, född 1226. Sankta Umiltà kör tegelstenar till klostret Ängeln Emmanuel av Umiltà de Faenza, född 1226. Sankta Umiltà kör tegelstenar till klostret Den som vill lära sig något genom att lyssna till gudomligt tal måste vara tyst i stor inre glädje. Ett stilla

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Bättre och bättre dag för dag

Bättre och bättre dag för dag Bättre och bättre dag för dag Vers 1 Nu för tiden var person håller på med suggestion Och själv man avgör nu sitt väl och ve. När den stora skrällen kom köpte jag en bok därom, Hatten av för gamle herr

Läs mer

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN!

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! TEXT: Frans Michael Franzén (1772-1847). Finsk-svensk författare, präst, biskop och akademibibliotekarie. Franzén studerade i Åbo och tog studenten vid 13 års ålder. Därefter studerade

Läs mer

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström SOL LJUS HEALING Solar Light Empowernment Free manual En komplett distanskurs med övningar varje vecka (Årets sommargåva från Anna-Lena Vikström 2015) En healing som får dig att uppleva solens och naturens

Läs mer

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf Lyssna till herden Av: Johannes Djerf När vi skulle avsluta vår första alphakurs här i kyrkan så skulle vi avsluta vår termin med att be tillsammans, så som vi alltid brukade avsluta en kväll. Efter vår

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

ALLSÅNGSHÄFTE. Denna thaft är den bätha thaft thythemet haft Denna thaft är den bätha thaft dom haft.

ALLSÅNGSHÄFTE. Denna thaft är den bätha thaft thythemet haft Denna thaft är den bätha thaft dom haft. ALLSÅNGSHÄFTE Mel:Diana Aim såo jang änd jår såo åold - dis mai darling aiv biin tåold. Ai dåont käär djast vått dej sej kåås får evör ai vill prej juu änd ai vill bii äss frii äss dö bööds ap om dö trii.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Var inte rädd, var inte rädd Jag är din vän, jag vill dig väl Var inte rädd, var inte rädd Jag är din vän, jag vill dig väl Var inte rädd

Var inte rädd, var inte rädd Jag är din vän, jag vill dig väl Var inte rädd, var inte rädd Jag är din vän, jag vill dig väl Var inte rädd Vill dig väl ciss A E H ciss A E H A (H E) ciss A (H E) E A H Var inte rädd Om du är för spinkig Eller om du är helt prickig Om du blivit retad Eller om du bara är ensam Var inte rädd Om du bär en slöja

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Samtal och reflektion. Författare: Arne Berggren

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Samtal och reflektion. Författare: Arne Berggren sidan 1 Författare: Arne Berggren Vad handlar boken om? Filip är en kille som älskar att ligga i sängen och läsa böcker på sitt sommarlov. Men hans föräldrar vill att han ska ut i solen eftersom man mår

Läs mer