Kan ledningssystem vara ett stöd i projektledning?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kan ledningssystem vara ett stöd i projektledning?"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2006:153 CIV Kan ledningssystem vara ett stöd i projektledning? En fallstudie i större entreprenadprojekt PERNILLA ENGSTRÖM PATRIK PAULSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Industriell ekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för kvalitets- och miljöledning 2006:153 CIV ISSN: ISRN: LTU - EX / SE

2 Kan ledningssystem vara ett stöd i projektledning? - En fallstudie av större entreprenadprojekt Can management systems be a support in project management? - A case study of large contract projects Examensarbete utfört inom ämnesområdet kvalitetsteknik vid Avdelningen för kvalitets- och miljöledning, på Luleå tekniska universitet och Vattenfall Service. Av Pernilla Engström Patrik Paulsson Luleå Handledare: Anders Dalstål, Vattenfall AB Tjänster Erik Lovén, Luleå tekniska universitet

3 Sammanfattning Elmarknaden världen över genomgår förändringar i takt med växande miljö och kvalitetskrav. För att framgångsrikt driva ett företag under hårdnande konkurrens krävs en fokusering på kvalitet i verksamheten, vilket kan underlättas av att införa ett ledningssystem. För Vattenfall Service är det oklart hur de befintliga ledningssystemen för kvalitet, arbetsmiljö och miljö används i entreprenadprojekt. Ledningen upplever att det är svårt att få en fullständig inblick i projekten. Examensarbetet syftar till att utreda om och hur de båda bolagen i Vattenfall Service använder respektive ledningssystemen som stöd vid framdrift av projekt. Författarna uppnår detta genom att studera projektledningen i ett antal projekt. En jämförelse mellan bolagen har gjorts och de teoretiska projektprocesserna har jämförts mot verklig tillämpning. Examensarbetet har utförts som en fallstudie och litteraturstudier, intervjuer, SWOT-analys, släktskapsdiagram och benchmarking har använts som informationsinsamlingsmetoder. I företag bör kvalitet genomsyra hela verksamheten. Enligt litteraturen är ledningens engagemang samt förståelse för den enskilde individens bidrag till helheten viktiga förutsättningar. Litteraturen föreslår PDSA-cykeln med dess fem faser, som förbättringscykel för kvalitet. Ledningssystemen i Vattenfall Service, VIKAM och VIKOM, är uppbyggda i bolagens respektive intranät. I systemen ingår policys, beslut, rutiner, mallar, instruktioner, handböcker och processbeskrivningar. Ledningssystem innefattar varsin projektarbetsmodell som detaljerat beskriver de olika stegen i ett projekt. Totalt genomfördes fyra datainsamlingar: intervjuer av projektledare, intervjuer av kunder, SWOT-analys, samt sekundärdata i form av projektdokumentation. Analysen av denna empiri pekade på liknande styrkor och utvecklingsområden, bolagen emellan. Projektledarna drev projekten framförallt med hjälp av deras stora erfarenhet. I ledningssystemen fanns många mallar och stöd som användes frekvent, men strukturen för exempelvis den gemensamma dokumenthanteringen kunde förbättras. Erfarenhetsåterföringen skedde oftast löpande och muntligt, men den dokumenterades eller delgavs inte alltid inom bolagen. Erfarenhetsåterföringen försvårades också av att den gemensamma dokumenthanteringen behövde utvecklas. Delar av projektprocesserna behövde ytterligare anpassas efter dess tillämpning. Projektledarna hade dock effektiviserat vissa rekommenderade arbetssätt, som förbättrat möjligheterna att basera beslut på fakta. Bolagen arbetade tydligt efter kundens krav, behov och önskemål. Då rollen som projektledare förändrats, behövde den administrativa förmågan utvecklas för att nå en lika hög nivå som den praktiska erfarenheten. Det administrativa arbetet hade möjligheter att effektiviseras, genom bättre fokusering på de definierade arbetsuppgifterna. För att utveckla projektledningen i Vattenfall Service föreslår författarna att kvalitetsarbetet förmedlas tydligare inom alla delar av bolagen, samt att terminologin och ledningssystemen vidareutvecklas gemensamt. Genom att utveckla en modell för erfarenhetsåterföring, baserad på exempelvis PDSA-cykeln och kundutvärderingar, kan arbetet med ständiga förbättringar systematiseras. i

4 Abstract Worldwide the electrical market is going through change, as the demands on environment and quality increase. Due to the hardening business environment, it has become necessary for companies to focus on quality management in all operations to handle the increased competition. By implementing a management system companies can simplify the establishment of quality thinking within the organisations. The two companies within Vattenfall Service find it unclear how their existing management systems are used in managing contract projects. The management finds it difficult to get a total insight in to the projects. The aim of this master thesis was to investigate if and how Vattenfall Service uses their management system as a support in the operation of projects. The authors achieved this through studying the project management in a number of projects. The two companies were compared and a comparison was made between the theoretical project processes and the practical application. The master thesis was carried out as a case study and multiple methods were used to gather information, i.e. literature studies, interviews, SWOT-analysis, management tools and benchmarking. In companies, quality should permeate all operations. According to the literature, important conditions are the commitment of the management and understanding for the contribution of the individual to the whole. The PDSA-cycle, with its four phases, is suggested as a cycle for continuous improvements. The management systems in Vattenfall Service, VIKAM and VIKOM, are respectively implemented in the companies internal networks. Policies, decisions, routines, models, instructions, manuals and descriptions of processes are integrated in the systems. The management systems contain one model each, for working in projects, which in detail describes the different phases in a project. Primary information was collected in three steps: interviews with project managers, interviews with customers and SWOT-analysis. The authors also studied secondary information, consisting of project documentation. The analysis of this information pointed at similar strengths and areas of development, between the companies. The project managers operated the projects above all with their great experience. The management systems contained several models and supporting documents, which were appreciated and used frequently. An area for improvement was the structure of the mutual handling of documents. Experienced based feedback was often given running and orally, but it was seldom documented or distributed within the companies. The mutual handling of documents was in need of improvement, which made the feedback more difficult. Parts of the project processes needed further adaptation to their applications, but the project managers had made some of the recommended ways of working more effective. This had improved the possibilities of basing decisions on fact and the companies based their work upon the customer s demands, wants and requests. Since the role as project manager had changed over time, the administrative ability needed improvement in order to become as effective as the practical experience. The administrative work had possibilities to become more effective, through better focus on defined tasks. The authors suggest clearer convey of the quality work within all operations and that the terminology and management systems should be jointly developed, in order to improve the project management at Vattenfall Service. A model for feedback of experience, based on the PDSA-cycle and customer evaluations, could systematize the work with continuous improvements. ii

5 Förord Denna rapport är slutprodukten av vårt examensarbete, det avslutande momentet i vår utbildning till civilingenjörer i Industriell ekonomi med inriktning mot Kvalitetsutveckling, Det utfördes vid avdelningen för Kvalitets- och miljöledning vid Luleå tekniska universitet samt på Vattenfall Service. Vi fick äntligen möjligheten att i verkligheten prova den teori vi studerat på universitet. Det har varit spännande, krävande och lärorikt och vi har fått många nya erfarenheter. Under arbetets gång har vi fått hjälp av många personer som alla på något sett har bidragit till det slutgiltiga resultatet. Vi vill tacka alla Er för att ni har bidragit med Er tid, synpunkter och stöd. Ett särskilt stort tack vill vi rikta till följande personer: Vår handledare på Vattenfall, Anders Dalstål, som gav oss möjligheten att skriva vårt examensarbete och det stora stöd han har varit under vägen. Vår handledare på Luleå tekniska universitet, Erik Lovén, som har varit en aldrig sinande källa till idéer. Han har visat oss möjligheter och stöttat oss när vi behövde hjälp. Bo Eklund i Vattenfall Service Nord som har varit en stor tillgång vid praktiska problem besvarat alla småfrågor som dykt upp. De 11 projektledarna i Vattenfall Service. Ni har avsatt mycket tid till oss för våra intervjuer och gruppövningar. Utan er och era projekt skulle inte vårt arbete ha varit genomförbart. Våra arbetskamrater på kontoret i Enköping där vi har haft vår bas och spenderat många timmar. Ni har gjort vardagen lättare och roligare när motivationen gått i vågor. Våra nära och kära i form av familj och vänner. Ni har visat stöd och förståelse när det behövts. Vi önskar er alla trevlig läsning! Pernilla Engström Patrik Paulsson iii

6 Innehållsförteckning Begreppslista...1 Del I Introduktion Inledning Bakgrund Problembeskrivning Syfte Begränsningar Avgränsning Anvisningar till läsaren Vattenfall AB Vattenfall Norden Vattenfall AB Tjänster Vattenfall Service Ledningssystemet i VSN Ledningssystemet i VSS Metod Arbetsgång Vetenskaplig ansats - strategi för informationsinsamling Metodansats vilken form av informationsinsamling Undersökningsmetod en fallstudie Sekundär informationsinsamling Litteraturstudie Primär informationsinsamling Observation Intervju Släktskapsdiagram SWOT-analys Benchmarking Metodproblem - validitet och reliabilitet Validitet Reliabilitet Del II Teori Kvalitetsteori Vad är kvalitet? Kvalitet relateras till kunder Kundernas behov Basbehov Uttalade behov Omedvetna behov Kvalitetsdimensioner för tjänster Gapanalys Gapmodellen Offensiv kvalitetsutveckling Sätt kunderna i centrum Arbeta med processer Basera beslut på fakta Arbeta med ständiga förbättringar Låt alla vara delaktiga PDSA- cykeln Planera Gör Studera Lär Projektteori Att arbeta i projekt... 27

7 5.1.1 Motivation Rädsla Projektets faser Planering Genomförande Avslut Digital information Fördelaktiga projektledaregenskaper Teori om ledningssystem Vad är ett ledningssystem? Integrering av ledningssystem Ledningssystem i Vattenfall Service VIKAM Projekt i VSN Rolldefinitioner i VSN VIKOM Komplexa projekt i VSS Rolldefinitioner i VSS Del III Empiri och analys Intervjuer av projektledare Empiri Bakgrund VSN Bakgrund VSS Överlämning VSN Överlämning VSS Planering VSN Planering VSS Genomförandet VSN Genomförandet VSS Avslut VSN Avslut VSS Erfarenhetsåterföring VSN Erfarenhetsåterföring VSS Ledningssystemen i VSN och VSS Analys Bakgrund Överlämning Planering Genomförande Avslut Erfarenhetsåterföring Prioritering av styrparametrar Intervjuer av kunder Empiri Analys Dokumentation Projektspecifik dokumentation Analys VSN Analys VSS Likheter och skillnader mellan VSN och VSS Kompetensprofiler SWOT-analys Styrkor i VSN Svagheter i VSN Möjligheter och Hot i VSN Styrkor i VSS Svagheter i VSS Möjligheter och Hot i VSS... 74

8 Del IV Avslut Resultat och slutsats Resultat Kvalitet Projektledning Ledningssystem Slutsats Kvalitet Projektledning Ledningssystem Diskussion Metodutvärdering Validitet och reliabilitet Betydelsen av arbetet och generaliserbarhet Rekommendationer till Vattenfall Service Referensförteckning Skriftliga referenser Elektroniska referenser Muntliga referenser Bilagor...89 Bilaga 1 Förutsättningar för examensarbetet...1 sida Bilaga 2 Intervjuguide...2 sidor Bilaga 3 Telefonintervju kunder... 1 sida Bilaga 4 Manual släktskapsdiagram... 1 sida Bilaga 5 Diskussionsunderlag, möjligheter och hot... 1 sida Bilaga 6 Rolldefinitioner VSN... 2 sidor Bilaga 7 Rolldefinitioner VSS... 2 sidor Bilaga 8 Prioritering av styrparametrar... 1 sida Bilaga 9 Matris över dokumentation VSS... 2 sidor Bilaga 10 Matris över dokumentation VSN... 2 sidor Bilaga 11 Sammanfattning kompetensgap... 1 sida Bilaga 12 Släktskapsdiagram, Styrkor VSN... 1 sida Bilaga 13 Släktskapsdiagram, Svagheter VSN... 1 sida Bilaga 14 Möjligheter och Hot, VSN...1 sida Bilaga 15 Släktskapsdiagram, Styrkor VSS... 1 sida Bilaga 16 Släktskapsdiagram, Svagheter VSS... 1 sida Bilaga 17 Möjligheter och Hot, VSS...1 sida

9 Figurförteckning Figur 2.1 Organisation Vattenfall AB (www.vattenfall.se)...7 Figur 2.2 Organisation Vattenfall AB Tjänster...7 Figur 3.1 Arbetsgång under examensarbetet...10 Figur 3.2 Kvalitativ och kvantitativ metod kompletterar varandra...11 Figur 3.3 I SWOT-analysen undersöks positiva/negativa och interna/externa faktorer...16 Figur 4.1 Kanomodellen...21 Figur 4.2 Kvalitetsdimensioner för tjänster...22 Figur 4.3 Gapmodellen...23 Figur 4.4 Hörnstensmodellen...24 Figur 4.5 PDSA-cykeln...26 Figur 5.1 Ledningen styr det operativa arbetet indirekt, via projektledaren...28 Figur 5.2 Projektets livscykel...30 Figur 5.3 Projekttriangeln...31 Figur 6.1 Flöde projekt...36 Figur 6.2 Flöde komplexa projekt...39 Figur 9.1 Exempel på kompetensnivå jämfört med målprofil...67 Tabellförteckning Tabell 1.1 Förslag till prioriterad läsning...5 Tabell 3.1 Översikt över kvalitativa och kvantitativa metoder...12 Tabell 6.1 För- och nackdelar med integrerade ledningssystem...35 Tabell 9.1Utdrag ur matrisen för projektdokumentationen...64 Tabell 9.2 Exempel på kompetensgap...67 Tabell 10.1 Utdrag ur Möjligheter och Hot, VSN...72 Tabell 10.2 Utdrag ur Möjligheter och Hot, VSS...75

10 Begreppslista Begreppslista VSN Vattenfall Service Nord AB. VSS Entreprenad Entreprenör Framdrift Intranät PL Vattenfall Service Syd AB. Åtagande att för beställare utföra visst större arbete, ofta fast anläggning. En person som åtar sig entreprenader Den regelbundna driften av projekt Ett internt nätverk som tillhandahåller information, skyddat från allmän åtkomst. Projektledare R/3 Ekonomisystemet som används i Vattenfall Service. Vattdoc VIKAM VIKOM ÄTA UE VO Det digitala dokumentarkivet som finns i VSN och VSS. Vattenfalls Interna system för Kvalitet, Arbetsmiljö och Miljö i VSN. Vattenfalls Interna system för Kvalitet och Miljö i VSS. Ändrings- och Tilläggs Arbeten. Underentreprenör Verksamhetsområde 1

11 Del I Introduktion Syfte Problembild Förutsättningar Metoder och arbetssätt

12 Inledning 1 Inledning Kapitlet beskriver vad som ligger till grund för detta examensarbete. Vidare beskrivs syfte, begränsningar och avgränsningar som författarna gjort. 1.1 Bakgrund El är en viktig faktor i samhällets utveckling. Fortfarande måste en tredjedel av jordens befolkning klara sig utan el, vilket exempelvis försvårar möjligheterna till rent dricksvatten och färsk mat. Utan el tar många sysslor längre tid och hälsan påverkas negativt, samtidigt som tiden för utbildning och utveckling blir lidande. Det finns många områden världen över där elmarknaden genomgår gemensam förändring, exempelvis nya marknadsförutsättningar och växande miljö- och kvalitetskrav. Den pågående avregleringen och utvecklingen av världens elmarknader medför stora möjligheter för kunden, som nu fritt kan välja elföretag. Som ett steg i denna förändring har EU utfärdat ett direktiv som innebär att alla kunder inom EU kommer garanteras rätten att fritt välja elleverantör från år Sverige är numer medlem i den gemensamma nordiska elmarknaden vilket betyder att vi också kan köpa el i våra grannländer. Utvecklingen medför en större press på kostnader och priser för elhandelsföretag och elnätföretag. De ändrade förutsättningarna kan framöver leda till hårdare konkurrens, vilket innebär att det blir allt viktigare att hitta konkurrensfördelar. Trenden inom modern affärsledning pekar mot komplexa och kompletta ledningssystem som säkerställer konkurrenskraftiga resultat i den globala ekonomin (Karapetrovic & Willborn 1998 s. 204). Ett ledningssystem är ett genomtänkt system av rutiner och processer och ett verktyg för att kunna styra och följa upp företagets arbete. Ett väl fungerande och framgångsrikt ledningssystem är utformat så att det ständigt ger möjlighet till att förbättra företagets effektivitet samtidigt som det tar hänsyn till kundernas behov (Bergman & Klefsjö 2001 s. 390). För att framgångsrikt driva ett företag med förändrade förhållanden har det blivit vanligare med en fokusering på kvalitet i företagets verksamhet. Kvalitetsarbetet måste finnas i alla led och genomsyra företaget, inte bara som ett verktyg för exempelvis ständiga förbättringar. (Bergman & Klefsjö 2001 s. 34) I samband med elmarknadens avreglering förändrades Vattenfall ABs marknadssituation. I dag har Vattenfall AB traditionella kund- och leverantörsrelationer som bevakas och underhålls för att företaget ska behålla sin betydande position på marknaden. 1.2 Problembeskrivning Idag har många företag infört ledningssystem för att på så sätt standardisera sina processer med förhoppningen att detta ska förankra kvalitetstänkandet i hela företaget. Dock frågar sig många företag vilken verklig nytta deras ledningssystem medför. Används det så som det är tänkt, används det verkligen i alla avsedda aktiviteter och av alla medarbetare? Affärsenheten Vattenfall AB Tjänster har affärsansvar för marknadsföring och försäljning av konsult- och entreprenadtjänster. Under denna enhet verkar tre bolag, varav två ansvarar för leverans av entreprenadtjänster. För dessa två servicebolag finns varsitt väl definierat ledningssystem där kvalitets-, arbetsmiljö och miljöaspekter integrerats. Ledningen för servicebolagen vill 3

13 Inledning belysa hur de befintliga ledningssystemen används vid genomförande av entreprenadprojekt. Det är idag klart att tillämpningen av ledningssystemen, arbetet med projekt och projektprocesserna skiljer sig åt mellan och delvis inom bolagen. Servicebolagen vill bättre kunna följa projekten via det digitala dokumentarkivet. Idag upplever bolagen att det är svårt att få en tydlig inblick i projektens genomförande och slutresultat. Det är ledningens önskemål att förbättra insikten i projektprocesserna eftersom det är här de viktiga kundrelationerna sköts. Kundrelationer och väl fungerande ledningssystem är av stor vikt för att effektivt kunna driva verksamheten vidare. Därför är det av stort intresse att studera hur ledningssystemen används och upplevs i bolagen. Är ledningssystemen användarvänliga och fungerar de tillfredställande? Är ledningssystemen och deras användande viktigt för hela företaget eller bara för de som ansvarar för och utvecklar verksamheten? 1.3 Syfte Syftet med författarnas examensarbete är att: Utreda om och hur Vattenfall Service använder respektive ledningssystem som stöd vid framdrift av projekt. Syftet uppnås genom att: Studera projektledningen i tilldelade projekt för att finna styrkor (att ta efter) och svagheter (att förbättra). Vidare ska de teoretiska projektprocesserna i ledningssystemen jämföras mot verkligheten. Detta innebär att systematiskt gå igenom projektledarnas befintliga arbetssätt. Studien ska ge en bild av hur det praktiska tillämpandet av ledningssystemen, personliga ledaregenskaper och personliga erfarenheter påverkar projektledarrollen och projektutfallen. Författarna vill även lyfta fram projektledarnas åsikter om projektprocessen och i mån av tid föreslå förbättringsförslag gällande denna process. Jämföra den praktiska projektprocessen mellan de båda bolagen i Vattenfall Service. Genom att jämföra respektive bolags praktiska användning av ledningssystemen, samt belysa bra och mindre bra exempel ska likheter och skillnader åskådliggöras. 1.4 Begränsningar Utifrån givna förutsättningar har följande begränsning identifierats: Endast tilldelade och avslutade projekt utförda av Vattenfall Service kommer att studeras. Handledaren på Vattenfall AB Tjänster såg till att lämpliga projekt inom bolagen valdes ut. Alltså var denna begränsning given redan i startskedet av examensarbetet och en tydlig riktlinje, se bilaga 1. Denna begränsning motiverades av företaget och författarna med tidsmässiga och ekonomiska aspekter. 4

14 Inledning 1.5 Avgränsning Utifrån syftet har författarna gjort följande avgränsningar: Endast de delar då projektledaren är formellt ansvarig kommer att studeras. Med formellt ansvar 1 avses planering, genomförande på plats, avslut och återkoppling. Motiven till denna avgränsning är att möjligheten till variation i användandet av ledningssystemen då är som störst, eftersom dessa delar styrs av olika individer för olika projekt. Dessutom skulle studier av exempelvis anbudsfasen kräva studier av andra system i bolagen, så som anbudssystem och ekonomisystem. Endast huvudprocesser i ledningssystemen kommer att studeras. Stödprocesser, exempelvis ledning och marknadsföring, kan vara gemensamma för flera olika projekt och kommer därför inte att studeras av författarna. Författarna kommer inte att studera ledningssystemens teoretiska grund. Att utreda och värdera den teoretiska grund som ledningssystemen är uppbyggda på anses vara ett allt för omfattande arbete för att vara möjligt att genomföra inom ramarna för detta examensarbete. Endast investeringsprojekt kommer att studeras. I Vattenfall genomförs många olika projekt. Med investeringsprojekt menas stora projekt som exempelvis nybyggnation av ett ledningsnät eller reparation av dammluckor. Handledaren vid företaget var mest intresserad av dessa projekt då de har så stor omsättning. Författarna tror även att utvecklingspotentialen är störst i dessa projekt eftersom de omfattar så stora resurser. Mindre projekt som exempelvis serviceorder enligt ramavtal, är ofta så tidspressade att det är svårt att uppfylla alla krav i ledningssystemen. 1.6 Anvisningar till läsaren I tabell 1.1 illustrerar författarna vilka kapitel som kan prioriteras i förhållande till hur mycket läsaren vill fördjupa sig i ämnet. I kapitel 2 beskrivs Vattenfall AB och kapitlet syftar till att öka förståelsen för koncernen och dess organisation. Kapitlet rekommenderas för läsare som inte har insyn i eller kunskap om el-branschen eller för de som önskar en detaljerad insikt i examensarbetet. Med Sam. avses sammanfattningen. Detaljnivå / Kapitel Låg Medel Hög Tabell 1.1 Förslag till prioriterad läsning Sam Projektledarrollen och dess formella ansvar definieras i kapitel

15 Vattenfall AB 2 Vattenfall AB Kapitlet beskriver Vattenfalls verksamhetsområde och organisation, med en fördjupning inom den affärsenhet och de två bolag som studerats i examensarbetet. Beskrivningen av Vattenfall AB baseras på information hämtad från företagets hemsida (www.vattenfall.se) samt intranätet. På elmarknaden idag finns en rad olika aktörer; elproducenter, nätägare, elanvändare och elhandelsföretag. Elproducenterna producerar den el som matas in i en anslutningspunkt i elnätet. För detta betalar elproducenten en avgift till nätägaren. Nätägarna är de som ansvarar för att elenergin distribueras från produktionsanläggningarna till elanvändarna. Elanvändarna är de som tar ut el från elnätet och konsumerar denna, allt från hushåll till stora industrier. Elen överförs till användarna genom ledningsnät. Det svenska ledningsnätet består av stamnät, regionala nät och lokala nät. Elhandelsföretagen är de som köper el från producenterna eller från elbörsen för att sedan sälja denna till elanvändarna. Svenska Kraftnät äger det svenska stamnätet och det övergripande systemansvaret för stamnätet. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som fram till 1992 ägdes av Vattenfall. (www.energiochmiljo.se). Vattenfall producerar, distribuerar och säljer el, värme, energirelaterade tjänster, telefoni och bredband. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland och Polen. Koncernen har omkring anställda, varav ca 9000 arbetar i Norden. Koncernen ägs helt av den svenska staten. Några viktiga historiska milstolpar: 1909 Trollhätte kanal- och vattenverk ombildas till Kungliga Vattenfallsstyrelsen Vattenfall bolagiseras och huvuddelen av verksamheten sker i Sverige Den svenska marknaden avregleras, vartefter Vattenfall tillämpar tillväxtstrategi. Genom avregleringen är samtliga ledningar i Sverige öppna för alla köpare och säljare, även internationell handel. Avregleringen innebar att produktion och försäljning separerades från överföring av el och att elproduktionen plötsligt utsattes för konkurrens. Överföringen av el, eller nätverksamheten behölls som ett naturligt monopol. Syftet var att effektivisera elproduktionen för att sänka elpriserna. Innan avregleringen skedde elförsäljningen på en monopolmarknad. Den distributör som var skyldig att sälja el för normal förbrukning inom ett område sålde då el till samtliga abonnenter inom detta område. Rättigheten att sälja el tilldelades av staten och elpriserna bestämdes av distributörer och styrdes av politiska beslut och kommunallagar. (www.energiochmiljo.se). Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Deras affärsidé lyder: Vattenfall utvecklar kundernas konkurrenskraft, miljö och livskvalitet genom effektiva energilösningar och service i världsklass. Vattenfalls organisation beskrivs i figur 2.1. Koncernen är uppdelad i tre affärsgrupper; Norden, Europa och Polen. Eftersom examensarbetet endast berör Vattenfall Nordens affärsområde kommer endast detta att beskrivas ytterligare. 6

16 Vattenfall AB Styrelse VD och koncernchef Group Shared Service Koncernstaber Business Group Vattenfall Europe Business Group Vattenfall Norden Business Group Vattenfall Polen Elproduktion Distribution Sverige Distribution Finland Försäljning Värme Tjänster Figur 2.1 Organisation Vattenfall AB (www.vattenfall.se) 2.1 Vattenfall Norden El- och värmeproduktionen i Norden sker genom vattenkraft, kärnkraft vindkraft, fossila bränslen, biobränslen och avfall. I Sverige är Vattenfall Norden marknadsledande inom produktion, distribution och försäljning, men i Finland är företaget en mindre aktör med fokus på distribution och fjärrvärme. Vattenfall Norden verkar inom fem marknadsområden; produktion, värme, eldistribution, försäljning och entreprenad samt tjänster. Eftersom detta examensarbete bedrivs inom affärsenheten Vattenfall AB Tjänster kommer endast den att beskrivas vidare Vattenfall AB Tjänster Affärsenheten Vattenfall AB Tjänster, se figur 2.2, har affärsansvar för marknadsföring och försäljning av konsult- och entreprenadtjänster. I denna enhet ingår tre operativa bolag; Swedpower AB, Vattenfall Service Nord AB (benämns härefter VSN) och Vattenfall Service Syd AB (benämns härefter VSS). Detta examensarbete utfördes inom VSN och VSS, som under gemensam front heter Vattenfall Service. AE Chef Controller Personal Vattenfall Training Centre Affärsutveckling Swedpower AB Vattenfall Service Nord AB VSN Vattenfall Service Syd AB VSS Figur 2.2 Organisation Vattenfall AB Tjänster (tagen från Vattenfall Service Vattenfall Service ansvarar för leverans av entreprenadtjänster, främst underhåll och nybyggnation av el- och energianläggningar. Inom dessa två bolag finns Vattenfalls samlade kompetens för drift, underhåll och förnyelse. Bolagen verkar tillsammans över hela Sverige och 7

17 Vattenfall AB har omkring 1800 anställda. VSN och VSS har många olika kunder; nät- och energibolag, industrier, kommuner, entreprenadbolag och fastighetsägare för att nämna några. VSN och VSS är geografiskt uppdelade. VSN bedriver sin verksamhet norr om Dalälven och VSS söder om Dalälven. VSN har ca 650 anställda och omsätter totalt ca 800 Mkr. Bolaget arbetar med industriellt underhåll och byggnation inom bland annat vattenkraft, lednings- och distributionsnät, ställverk, optofibernät, telekommunikation, industri, infrastruktur och fiskodling. VSN erbjuder även tjänster som exempelvis jour och beredskap, besiktningar och mätteknik. Som exempel står VSN för underhållet av 60 större vattenkraftverk i Sverige och en stor del av elnätet i Norrland. Dessutom utförs underhåll åt många kommuner och industrikunder. Deras vision är: Vattenfall Service Nord ska vara det främsta serviceföretaget i Norrland och deras affärsidé lyder: Vattenfall Service Nord ska effektivisera kundernas underhåll och förnyelse för ökad tillgänglighet och stärkt konkurrenskraft. VSS är ett kunskapsföretag inom byggnation och underhåll av elanläggningar och värmeanläggningar. Bolaget arbetar även med reservkraft, drift och underhåll av vattenkraft, samt underhåll inom industrin. VSS omsätter ca 1500 Mkr och har ca 1100 anställda på sina drygt 50 etableringar. Deras vision lyder: Vattenfall Service Syd ska vara en ledande entreprenör inom el- och kraftverksunderhåll samt byggnation av el-anläggningar och deras affärsidé är Vattenfall Service Syd uppfyller kundens behov av byggnations- och underhållstjänster inom el genom fokusering på affärsnytta och effektivt resursutnyttjande Ledningssystemet i VSN Följande avsnitt baseras på Eklund (2006) När VSN bildades 1991 startade även skapandet av ett ledningssystem, Vattenfalls Integrerade system för Kvalitet, Arbetsmiljö och Miljö, VIKAM. Det tog ungefär ett år, vartefter VIKAM lanserades på hösten Sedan dess har uppdateringarna av VIKAM skett löpande. Hösten år 1993 beslutades att VSN inte skulle certifieras, men att arbetssättet och därigenom även VIKAM, skulle vara certifierbart. I december 2005 beslutades att VSN ska certifieras inom områdena kvalitet, arbetsmiljö och miljö, enligt respektive ISO-standard. Certifieringen ska vara genomförd till årsskiftet 2006/2007. Under utvecklingsstadiet av VIKAM fanns en projektgrupp, som efter lanseringen utvecklades till en förvaltningsgrupp. Bo Eklund var från början ansvarig och är numera ledningens representant och arbetar på heltid med systemet. Förvaltningsgruppen träffas en gång per månad och uppdaterar och föreslår förändringar. Sedan beslutet om certifiering togs ser organisationen på VIKAM med större allvar och fokus och intresset har ökat. Engagemanget för arbetet med systemet har också ökat sedan medlemmarna i ledningsgruppen utsetts till processägare för sina respektive processer. Tack vare att medlemmarna utsetts till processägare har de fått bättre möjligheter att påverka och ta del av arbetet. 8

18 Vattenfall AB Ledningssystemet i VSS Avsnittet baseras på Alén (2006) bildades det bolag, som idag heter VSS, av ungefär 25 olika bolag och avdelningar inom koncernen. Den stora spridningen i antal bolag, samt geografiska placering krävde ett gemensamt ledningssystem för att möjliggöra ett bolagsgemensamt arbetssätt. Därför togs beslutet att skapa ett webbaserat ledningssystem. En ansvarig projektgrupp tillsattes och i slutet av år 1998 lanserades den första versionen av Vattenfalls Integrerade system för Kvalitet Och Miljö, VIKOM. Under våren och sommaren år 1999 var sedan systemet och användandet igång. Bortsett från en stor förändring i layout och bakomliggande teknik år 2005, har VIKOM alltid haft ett liknande upplägg. Det arbetas med kontinuerliga uppdateringar och innehållet och strukturen hade samma grundtankar vid starten som nu. Hans Alén är ansvarig för systemet, i sin roll som ledningens representant och kvalitetschef. Fram tills år 2003 fanns en styrgrupp för VIKOM. Efter den omorganisation som då skedde, ligger ansvaret nu på den kvalitets-och miljöavdelning som skapades i bolaget. I praktiken innehåller avdelningen samma personal som den för detta styrgruppen. Synen på och användandet av VIKOM genomgår en långsam, gynnsam förbättringsprocess. Exempelvis har uppdateringar och modern teknik förenklat användandet. Efter certifieringen inom kvalitet och miljö år 2003, enligt respektive ISO-standard, har den upplevda nyttan med systemet ökat. 9

19 Metod 3 Metod Metodkapitlet börjar med att illustrera hur författarna gått tillväga under arbetet. Sedan beskrivs de verktyg som användes för att lösa problem och komma fram till ny kunskap. 3.1 Arbetsgång I detta examensarbete har multipla metoder använts. I inledningsskedet av arbetet utförde författarna en litteraturstudie. Den omfattade bland annat. metod-, kvalitet-, process- och projektteori. Litteraturstudien utfördes även inom företaget där författarna tog del av exempelvis företagsbeskrivning, projektdokumentation och ledningssystemen. Huvudsyftet med litteraturstudien var att kartlägga hur projektprocessen teoretiskt är utformad. Som ett komplement till denna sekundära information har observationer och intervjuer genomförts. Intervjuerna har varit allt från ostrukturerade (öppna samtal) till strukturerade (intervjuguide). Inledningsvis tillämpades i huvudsak observationer och öppna samtal för att öka författarnas insikt i företaget och hur företaget fungerar och arbetar. Utformandet av intervjuguiden genomfördes i flera steg. Ett första utkast diskuterades både med handledare vid företaget och vid universitetet. Detta justerades och testades sedan på en respondent, en pilotintervju. Tillsammans med respondenten utvärderades pilotintervjun och denna feedback låg till grund för den slutliga intervjuguiden. De strukturerade intervjuerna syftade till att kartlägga hur projektprocessen fungerade i praktiken, samt hur projektmodellerna tillämpas. Den primära och sekundära informationen utgjorde sedan grunden för analys av och jämförelser mellan individuella projekt och mellan bolagen. Figur 3.1 illustrerar metodernas tillämpning och hur examensarbetet utfördes. Val av metoder och teorier Litteraturstudie Genomgång av information från företaget VSN, identifiering av projektprocessen VSS, identifiering av projektprocessen Datainsamling Projektledarintervjuer Kundintervjuer Dokumentation SWOT-analys Datainsamling Projektledarintervjuer Kundintervjuer Dokumentation SWOT-analys Jämförelse individuella projekt och VSN/VSS Analysera och jämföra med litteraturstudien Slutsatser och reflektioner över arbetet Figur 3.1 Arbetsgång under examensarbetet 10

20 Metod 3.2 Vetenskaplig ansats - strategi för informationsinsamling Författarna har tillämpat den induktiva ansatsen (insamling av information utan inledande antaganden) i stället för den deduktiva ansatsen (startar med antagande för att sedan samla in information), enligt Jacobsen (2002 s. 34). Eftersom författarna ville studera de utvalda projekten utan förutfattade meningar eller förväntningar, ansågs den induktiva ansatsen lämplig. 3.3 Metodansats vilken form av informationsinsamling Inom metodläran finns i huvudsak två olika angreppssätt, kvalitativa och kvantitativa metoder. Kvalitativa och kvantitativa metoder har en grundläggande sak gemensamt, de ska uppfylla samma syfte. Genom att tillämpa någon av metoderna, eller en kombination av dem, kan forskaren uppnå en större förståelse för fenomenet och problemet. (Holme & Solvang 1997 s. 76). Skillnaden är att kvalitativa metoder undersöker fenomenets innebörd eller mening, medan kvantitativa metoder söker efter förekomst eller frekvens (Widerberg 2002 s. 15). Jacobsen (2002 s. 39) beskriver kvalitativa metoder som en informationsinsamling där forskaren är intresserad av hur människor tolkar verkligheten. Genom att observera människorna och låta dem tala med egna ord kan kvalitativ information samlas in. Fältarbete (observation) och öppna intervjuer är vanliga kvalitativa metoder, enligt Jacobsen (2002 s. 39). De kvantitativa metoderna utgår från att mäta verkligheten med hjälp av instrument som ger information i form av siffror. Dessa numeriska upplysningar kan sedan bearbetas med statistiska metoder. Ett klassiskt exempel på en kvantitativ metod är en enkät med givna svarsalternativ.(jacobsen 2002 s. 38) Jacobsen (2002 s. 151) menar att den ideala (och mest framgångsrika) informationsinsamlingen bygger på en kombination av de olika metoderna. Ett frågeformulär kan exempelvis innehålla både bundna frågor och frågor som respondenten får besvara med egna ord. Metoderna kan också komplettera varandra genom att flera delundersökningar används i samma projekt. Ett exempel illustreras i figur 3.2, när kvalitativa metoder kompletteras med kvantitativa metoder, (Jacobsen 2002 s. 151). Kvalitativ Metod, exempelvis öppna intervjuer Skapandet av en intervjumall Nya kunskaper och antaganden som utgör grunden för nästa steg Kvantitativ undersökning för att testa frekvens och omfattning. Generalisering av nya kunskaper Figur 3.2 Kvalitativ och kvantitativ metod kompletterar varandra (fritt efter Jacobsen 2002 s. 151) Vidare sammanfattar Jacobsen (2002 s. 150) metodernas för- och nackdelar samt användningsområden på ett bra och överskådligt sätt enligt tabell

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Riktlinjer. Kvalitetsarbete

Riktlinjer. Kvalitetsarbete Riktlinjer Kvalitetsarbete Riktlinjer för kvalitetsarbete inom Luleå kommun 1. Inledning Riktlinjer för kvalitetsarbete omfattar samtliga verksamheter inom Luleå kommun och är vägledande för de majoritetsägda

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide - Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 15 hp I utbildningen ingår att genomföra ett förbättringsprojekt.

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

KVALITETSCERTIFIERING

KVALITETSCERTIFIERING EXAMENSARBETE 2006:276 CIV KVALITETSCERTIFIERING Ökad kundnytta och konkurrensfördelar för Räddningsverket som tjänsteföretag? MATHIAS LARSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Teknisk fysik Luleå tekniska universitet

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det?

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? 1(5) MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? Innebär det inte bar a en massa byråkrati och papper?

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Processer och processkartläggning

Processer och processkartläggning Processer och processkartläggning Process. Om processbegreppet och processkartläggning. Detta innefattar hur man indelar verksamheten i olika typer av processer, gränssnitt mellan processer, ledning av

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Extended DISC Extended DISC är ett av de modernaste och mest flexibla verktyget på marknaden. Med Extended DISC kan du arbeta med många områden: " Beteende och kommunikation " Beteendekompetenser för kultur,

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5 Sammanfattning I detta kapitel beskrivs Höganäs verksamhetsstyrning och egenkontroll. Lagstiftning som styr egenkontroll utgörs huvudsakligen av kap 26 19 i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg. Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management

Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg. Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och

Läs mer

Produktblad VLS. Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem

Produktblad VLS. Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem Produktblad VLS Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem Genom att göra rätt saker på rätt sätt stärker VLS-abonnenten sin position mot konkurrenterna så att marginalerna förbättras genom

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

Projekt som arbetsform

Projekt som arbetsform Innehåll Olika slags projekt Projektmodeller Planeringsmodeller 1 En föränderlig värld Människor idag vill vara med och påverka sin situation Delaktighet i verksamheten Ökad konkurrens Osäkerhet på marknaden

Läs mer

Marknadsundersökning. Mälardalens Högskola Handledare: Rolf Lövgren Produkt och processutveckling, KPP306 Individuell inlämningsuppgift, INL1

Marknadsundersökning. Mälardalens Högskola Handledare: Rolf Lövgren Produkt och processutveckling, KPP306 Individuell inlämningsuppgift, INL1 Marknadsundersökning 2010 Denna essä behandlar marknadsundersökningar ur ett produktutvecklingsperspektiv för att försöka finna en lämplig process för att ta reda på kundernas behov och önskemål. Mälardalens

Läs mer

Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är:

Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är: Sept-2012 Hanteringen av FARLIGT GODS inom Schenker koncernen. Schenker AB s policy farligt gods lyder enligt följande: Syftet med verksamhetsstyrningen inom DB Schenker Logistics är: att se till att etag

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Kvalitetsledning Ecotraffic

Kvalitetsledning Ecotraffic Kvalitetsledning Ecotraffic Ecotraffic AB Postadress Box 1159 131 26 Nacka Strand Besöksadress Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm +46-(0)8-545 168 00 info@ecotraffic.se http://www.ecotraffic.se orgnr:

Läs mer

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform En kort sammanfattning En kurs som ger måleriföretaget allt som krävs för att kunna driva ett bra kvalitets- och miljöarbete. Under kursen inför kursdeltagarna

Läs mer

Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges.

Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges. Beteendevetenskaplig metod Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges. Kursens mål är att ge kännedom om beteendevetenskaplig

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete UTBILDNING: Effektivt Projektarbete Introduktion För de flesta är de första kontakterna med projekt inte i rollen som fullfjädrad projektledare, utan oftast som projektmedarbetare med ansvar för delar

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

Presentation ISO 10667

Presentation ISO 10667 Presentation ISO 10667 Testdagen 2012 2011-03-30 1 Agenda 11.00 11.45 1. Övergripande presentation av ISO 10667 2. Certifiering mot ISO 10667 3. Frågor Tidplan ISO 10667 Vi är här nu ISO 10667 Förslag

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 Introduktion De nuvarande ISO-standarderna för kvalitets- och miljöledning har funnits länge: ISO 9001 sedan 2008 och ISO 14001 sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats,

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Institutionen för fysik Fastställt 2009-xx-zz av Kjell Rönnmark, prefekt

Institutionen för fysik Fastställt 2009-xx-zz av Kjell Rönnmark, prefekt Definitioner och begrepp inom kvalitetsområdet Institutionen för fysik Fastställt 2009-xx-zz av Kjell Rönnmark, prefekt Institutionen för fysik KVALITETSSYSTEMET Handläggare: Magnus Cedergren Fastställt

Läs mer

Projektet utgår från den idéskiss och ansökan som ligger till grund för projektbidraget. I den anges att projektet syftar till att skapa

Projektet utgår från den idéskiss och ansökan som ligger till grund för projektbidraget. I den anges att projektet syftar till att skapa Projektets utgångspunkt och målsättningar Projektet utgår från den idéskiss och ansökan som ligger till grund för projektbidraget. I den anges att projektet syftar till att skapa Effektivare och tydligare

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall SAS Forum 5 oktober 2010 Dan Mansfeld Risk manager Vattenfall AB En dag på arbetet. Riskhanteringsprocessen i verkligheten Risk identification

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor!

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Kjell Rodenstedt, CMPG Workshop upplägg Introduktion 15:30-16:00 (denna lokal) Gruppövning 16:00-16:40 (Arkaden) 100 deltagare, 10 grupper,

Läs mer

Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder

Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder Frukostseminarium 2008-09-19 Anita Myrberg BiTA Service Management Agenda ISO/IEC 20000 Relation till andra standarder Varför styra en

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Introduktion Examensarbetet är ingenjörsutbildningarnas avslutande kurs (härefter kallad exjobbs-kursen) där du skall tillämpa kunskaper

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Håkan Wiklund Professor Kvalitetsteknik

Håkan Wiklund Professor Kvalitetsteknik Håkan Wiklund Professor Kvalitetsteknik Kvalitet är..när kunderna kommer tillbaka och inte produkterna (VD, svenskt småföretag) en vara eller tjänsts förmåga att uppfylla eller helst överträffa kundernas

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

Gösta Thorell 9 September 2014. Skogsnäringens IT-framtid. enligt EVRY

Gösta Thorell 9 September 2014. Skogsnäringens IT-framtid. enligt EVRY Gösta Thorell 9 September 2014 Skogsnäringens IT-framtid enligt EVRY Det handlar inte bara om teknik Vi arbetar med ett paradigmskifte Det handlar om att göra skillnad. Teknik kommer alltid att vara en

Läs mer

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi.

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Att skriva uppsats fordrar planering och struktur! I samband med uppsatsskrivning kan extra energi på tankar och motiv bakom

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Att lyckas med Ständiga förbättringar

Att lyckas med Ständiga förbättringar EAMENSARBETE EAMENSARBETE EAMENSARBETE 2008:090 CIV EAMENSARBETE - en checklista för teamledare Att lyckas med Ständiga förbättringar - en checklista för teamledare 2008:090 CIV 2008:090 CIV 2008:090 CIV

Läs mer

Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX. Joakim Holm Adaptiv AB. Erik Hammarström Antrop AB

Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX. Joakim Holm Adaptiv AB. Erik Hammarström Antrop AB Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX Joakim Holm Adaptiv AB Erik Hammarström Antrop AB Vetenskapliga metoden 1. Observera verkligheten 4. Genomför experiment 2. Utforma hypotes

Läs mer

Umeå Universitet. Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013

Umeå Universitet. Utvärdering av Bli företagare - generationsskiften i småföretag Januari 2013 Umeå Universitet Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013 PA Regional Office: PA Consulting Group Norrmalmstorg 14 SE-111 46 Stockholm Tel: +46 8 454 19 00 Fax: +46

Läs mer

Fallstudie av ett konsultföretags verksamhetssystem inom samhällsbyggnadssektorn

Fallstudie av ett konsultföretags verksamhetssystem inom samhällsbyggnadssektorn EXAMENSARBETE 2006:169 CIV Fallstudie av ett konsultföretags verksamhetssystem inom samhällsbyggnadssektorn Nulägesanalys med förbättringsförslag KARIN BELANDER CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Industriell ekonomi

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Introduktion De nuvarande ISO-standarderna för kvalitets- och miljöledning har funnits länge: ISO 9001 sedan 2008 och ISO 14001 sedan 2004. Under dessa år har omvärlden

Läs mer