Historiska bedttelser...e... -tar... Sid. Arbetslivet...O... Deobre... Doden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "... ... . Historiska bedttelser...e... -tar... Sid. Arbetslivet...O... Deobre... Doden"

Transkript

1

2 Sid. Arbetsivet...O... Deobre... Doden.... Posterbarn y feriebam... Främmande ander..... P6rortsiv och grngbidning... Förädrarnas ro...~... mampp.... Historiska bedtteser...e.... -tar... Idrott... Kv-oramp. o a ~ ~. ~ ~ ~ ~ ~.o ~ ~ ~ ~ ~. ~ ~ ~ ~ Minoriteter och invadrare... Mognad och insik3 om soaiaa förhanden Reationer barn - barn...o... 1 Mobbning... Snatteri och stöd Bkofr&gor... Tonarsreatimer... i*.***.*** hrigt.....j... Författamegister... iteregister ~meaordsregister. 1 1

3 Syftet med vqrt speciaarbete har varit att g~i'a.en kommenterad förteekning över p.rogressiva barn- och wigdowsböckr. Med progressiv menar vi böokex som inte bara skidrar den sociaa och sanihaeiga verkigheten, utan ocksa ger förkwing ti fprhaanden i samhäet, socias och psykiska probem, händeser och utvecking, avsöjar fördomr, konventionet tankande och hr en positiv människosyn. En annan och väsentig aspekt har varit att böckerna. skue peka p$ i~ch ge aternativa ösningar, där man försökte komna &t gnindoreakerna ti probem och missförhahden och ge försag ti hur nian f6:cändrar sin och andras situatioh. Efter att ha ast cirka 300 böcker har vi funnkt att det är ett fata som het uppfyller vara kriterier. De festa b 'cker ger en reaistisk bid av verkigheten och deas probem och orsa er ti probem och svårigheter av sika sag aageei. Men därvid stannar det. De ösningar och handingsaternativ som presenteras igger p& det personiga pane t. 1 Trots att böcke~ma inte het uppfyer vara kriterier, vi vi ända rekommendera de som vi vat ut. Väsentiga fragar och aktuea företeeser i dagen63 samhiie tas upp, och många hkr en poeiitiv människosyn. I)arför har böckerna en funktion att fya; de ger identifikationsmöjigheter, ar tankeväckande och kan stidnuera tii diskussion. Med vart speciaarbete vänder vi oss ti bibiotekarier, ärare och andra som arbetar med barn och ungdom. V i har vat rent skönitterära böcker, som är hassifioeraqe p& Bog, uhc och uhce. Vi- has utesutit Hcf-böcker och fackböcker eftersom det har varit oniöjigt att g& igenom ett s& st materiao För att f& med s& aktc~e-a böcker som möjigt, har vi böcker f rth Vid urvaet av b6ckern8 har vi gatt igenom ~ard och kirtur, Bibiotekstjänst sambinäni.ngsistor, Bixen och Boksevy. utghgspunkt fr& dessa har vi vat ut de böcker som intresserat Vi har sedan ast aa böcker och kommenterat de för vart urva Vi4 kommenteringen har vi i tveksamma fa tittat p& ~ibdiotekst jänst recensionsservice och jamfört vara omdömen med recension~rna. V i har änniesindeat böckerna efter huvudtemat 4 boken. Fera av böckerna hamnar givetvis p& fera oika avden' Dar beroende p& att det iband är sv%rt att avgränsa en huvudhandi,ng. =P Ti varje ämnesanarade har vi gjort en kort inedning och dare f ter föjer de kommenterade titarna i afabetisk ordning.

4 Hce U BECKMAN, Gunne Tre veckor över tiden. Bonniers s. Xedestor sti. I den har boken tas abortfr&gan upp. Mia är arton ar, b g&r i gymnasieskoan och har en pojkvän, Janne. Mia misstänker att, on väntar barn, Hon grips av oro, rädsa och ångest inför sin okaianig/x?t och tvekan inför vad hon ska ta sig ti. Genom att Mia resonerar med sig sjäv, äser itteratur om abort och försöker ta stäning fl'rs argumenten för och emot abort fram. I samtaen mean Mia och Janne P avsöjas konveqtioner och könsrosf ragor diskuteras. Genom kopikten mognar Mia och visar att hon ar sjävständig. Nia har ett starkt stöd i sin farmor, sota är fördomsfri och kontakten dem emean ä+ skidrad med ömhet. Mia upptäcker gqom sitt probem ocksa föräd rnas svarigheter i aktenskiapet och hon får fin kontakt med sin far. T Detta ar en av de f& ooh värdefua böckerna om abort. Den vish ett konstruktivt sätt att ösa probem. NIMEN, Tove Du måste bestämma ajä~i~. Prisma s. Medesto Tonje, är sjutton och g;&r p& gymnasiet, hon far inte i tid och vi får föja hennes funderingar om hon ska eer inte. Hon diskuterar med Henrik, po men föradrarna har hon. ingen kontakt barnet aka f ödas. Men onje bestämmer abort, eftersom hon amer att ett barn Hon tror ocksa att Henriks instaning ar en fykt snarare än en önskan att f& beh%a barnet. Man av hur Henrik uppever 'Tonjes bedut. Det är f& av de böcker som vi har aet som har huvudpeisoner som är syssesatta i produktionen. Den framte författaren ar Stig Mamberg, som mycket initierat bemskriver arbetsmijön och ocksa I!örsijk att via fackfijreningar eer p& annat satt genomdriva förändringar i arbetsmijön eer orättvisa I.öneförh&anden. JALAVA, Antti k-tti. Ny upp. Cavefors s. (Lättäst för vuxna). Stor sti. För kommentar se under a,vd. Mognad och insikt om socia a f örhaanden I

5 Stig Mambergs serie om ungdomarna Eddie, Lena Nae och Anita ompattarr Vem var. det som vann? (Iy upp j, Vem? Jag? Vad& f Gr? (NY upp. 1974), Kass II B (NY upp. 1974)~ Vyför måste man atid? (1971), I~igga bra ti (1972)~ Rättning vänster (1973), Jo tack, det knaar (1975). En de av dessa bödker ~ har passat bättre att kommentera under andra huvudrubriker, även om ahi rymmer en viss beskrivning av 01- arbetsmijöer. Hc U balmberg, Stig Jo tack, det kna1,ar. Amqvist & Wikse s. Medestor sti. Lena bir en dag medveten om att det hher p& $tt utbidas ett mönster i hennes samvaro ned Eddie, hon och har hea ansvaret för hur deras hem sköts. Eddie hjäper kams ingenting sjäv och tar inga initiativ. Lena och väcks ocksa p& arbetet, när tre teefonisterna har oika förändring, men samtidigt * facrigt. Hon tar kontakt med Nae, som har fackigt en tid,och far hjäp av honom. Men Naie har p& facket8 möjigheter att uträtta något, och han byråkratin inom f'acketrrtro inte att de Boken ger en bra beskrivning av bok om kvinnans frigörese. beredas möjighet att jobba sammans med männen. V i dste Ho u MAUdEERG, Stig Vem? Jag? Vad& f tir? Ny upp. Amqvist & Wikse s. Lii;en sti. Kompisarna från gänget i Hagmyren, Eddie, Nae och Uffe far omvkixande kapite för att beskriva deras utveck' g, de sammanförs p& sutet och denna komposition bidiar ti att karägga reationerna i meian Eddie O O kamraterna. ~ Nae börjar pa t okeriet pa en tidning och konfronteras dar med jobbarkompisarna och ett het nytt satt att urngfis och eva, han stäs inför fackföreningen och det är många fragor han tvingas ta staning ti. Eddie reser ti Engand oeh dar träffar han Iiena son; för honom in i en värd där han konfronteras med rasprobem och fattigdom. Uffe fortsätter d d skoan och ishockeyn. Gängetts gama ag Komet avsomnar stia, de börjar g& p& migdomsgarden igen, även om deras kritik kvithr, att den kom tio år för sent. Nae börjar efter den första yktiska tiden p& jobbet umg8s med Anita igen. En bok med varden q& många pan, som kam ge uppsag ti.11 &nga diskussionsämnen. Arbetsmijön ar utomordentigt beskri-ven. I

6 He U NILSSON, Uf Martin och strejken, Författarföraget s. Medestor sti. Händeserna utspe:as i en by i Rorrbotten Boken beskriver en fottningsstrejk, hur arbetarna organiserar en strejkkomitt&, stödjer varandra genom matutdening ti de fattigaste osv. Huvudpersonen i boken &r Martin, 14 ar, som skuie g&tt ut p& sin första fottning, men da i steiet detar i strejken. Han och nagra ungdomar ti bidar en kommunistisk ungdomskubb i byn, bygger ett. Fokets Hus, och ietar aktivt i kampen. Det avsö jas f ör den vika som är de verkiigii fienderna ti arbetarkassen, storboagen, poisen, anss tyresen, regeringen och sutigen genom et t stort svek f Örbundsednngen. Förbundsedningen gick med p& ett medingsbud som framförts redan i strejkens början, me* arbetarna fortfarande var viiga att fortsätta strejken. Författaren säger ingenting om hur inan skue verka för att f& en +n förbundsedning, det ar en kar brist, men i sutordet förkarar han varför han beskrivit jus t denna händese. "Man kan äm sig vika som sog ti mot arbetarna och hur hökarna sog. Dei; ar samma hökar idag som Om man studerar dem noga hk man ära sig att vrida sig oss ur greppet och sa tibaka.ft~ De deckare som vi har vat ut är bra aternativ /ti de konventionea och traditionea deckare och aven tyrs berättese^ som behirskar e marknaden för barn. Det som främst Wetecknar em är att de ar förankrade i verxigheten och innehaer samha kritik. I Wernström böcker finns en medveten poitisk inje och anais av samiet. Han förkarar orsakerna och visar p& vad som mh#e förändras* HELLBEBG, Hans-Eric ~ Det som är utmärkande och gemensamt för ~eber~k deckare ar att handingen utspeas i vardagig mijö. Det är vdiga barn, Mats och Paivi, som öser mysterierna utan beöningar frh poisen. Päivi, som ar finska, ar en sjävständig, säker b ch tuff ficka. Mats är en ugn och eftertänksam pojke, han funderar Över vardagiga probem. Vän~kapen mean Mats och Päivi b Öm och fin och de kompetterar vtwandra bra. Bakom den yttre spfinnande handingen finns kritik av szambäet och skidringar av socaa probem. Aktuea företeeser i samhasdebatten sasom in andrarprobem, ågöneyrken, mi j öf örs t öring, kritik av mut ina~ionea f öretag och könsfördomar :Finns i bakgrunden. Sprgket ar astan utesutande diaog. Det är korta &eningar och korta kapite, f men diaogerna tenderar att bi jargong. Det är roiga och sp+nde böcker.

7 5 HELGBERG, Hans-Eric Upp genom uften. Ett f a med Dunder & Brak. Rabén & Sjögren s. (pop-böckerna) d +A e Medestor sti. -? 4 I den har deckaren satter Mats och Paivi aias Dun er och Brak stopp för ett muti.natianet företags etaberande. Deras.,; metoder &r p%hittigrs och drastiska. EEiiLBERG, Hans-Ericr Radda Paradiset! Ett fa med Duider & Brak. Raben s. (pop-biöckerna). Medestor sti. "& Sjögren I den här deckaren :Lyckas Mats och Paivi radda det rivningshotade "ParadisetN. De förmår ocksa den snie hyresvärden d att satta in toaetter i huset, Soidariteten mean barnen och de gada i huset kommer fint fram. Författaren tar parti för e fattiga och utstötta i samha1e.t. HELLBERG, Hans-Eric Skuggan som störtade. Ett fa med Dunder & Brak. abén 6 Sjögren s. (pop-bijckerna). Nedestor sti. I den här deckaren avsöjar Mats och Päivi en fra taende expert p& robotar. Den har experten hade tänkt använda skaffa sig makt och pengar p& ett oärigt satt. WERNSTBOM, Sven Befriaren. Ny upp. Amqvist & Wikse s. Medestor ati. (ungdomspocket). Boken beskriver mijö-, &&-ds- och samhkisförh&ianden i en iten avägsen by i Mexico. En Byn bebos av indianer, som arbetar som savar &t som ytterst styrs av en präst. Manga av har insett hur förtryckta de ar meri majoriteten vagar pror. Ti byn kommer en ingenjör för att starta en indian tas ti fanga och ankagas för mordet. batdo, som gatt i skoa, ooh fatt kmerkap och bivit medveten om den b utsugning indianerna ar utsatta för f&r i uppdrag att bes- byn och ta reda p& vad som hänt med ingenjören. Nate0 yckas, med jap av en ung pojke i byn, som genomskadat nirssförhåandena, reda ut mordet. bteo yckas ocksa &tt få byns invånare att frigöd sig från det förtryck de ever under. De fyttar och bygger unddr demokratiska former upp en ny by och fördear jorden rättvist. qn mycket angeiigen bok om de svara poitiska och sociaa förhiianden som rader i Mexico. Den ar också, en annorunda deckare.

8 Hc ' WERNSI\B&VI, Sven U Hemigheten. Ny upp. Författarföraget 1974, 141 En sparuiaade och annorunda deckare. Det handa om mystiska bistöder och förveckingar. Handingen utspear Huvudpersonerna ar nggra ungdomr, som gör yckas med hjäp,av en ärare, som har pi ratt spar. En ädre man, med kemisk konstruerat en bimotor, som är och drar ite bensin. Det är den roen i händeseföroppet. P& redogörs för orsakerna ti eftertraktad. De stora förora stora Aspekter p& och styr vart samhäe. s, Liten sti. Gemensamt för de :här böckerna är att synen p& döken är osentimentat skidrad. Den kristna synen p& dödsbegreppe~ förekommer inte. Döden behandas på oika satt; i Beckmans och Keins böcker skidras tv& unga fickors väntan p& döden, medvbtna om att de ska dö. I Hebergs bok ar det ett barn tankar kring döden som beskrivs och i Oofssons bok dör en ung fickas bämniiriga kamrat. Det positiva ar att döden behandas p& ett naturkigt och öppet sätt. Hc BECKMAN, Gunne u Titräde ti festen. By upp. Bonniers Ii3 s. (ung idag). Medestor sti. Annika ar nitton Ar och bor hos sin mors kmin, kdern är död och modern arbetar i Pakistan. Av aisstag far Aica veta att hon har eukemi och ska dö om ett hav&r. Bokm peskriver hennes dagest och sjävmordstanr$r. Annika g%r igenom sitt iv, hon funderad över sitt samhäsengagemang och den poiitisra medvetenhet soiavuxit frarn hos henne genom paverkan av sfn pojkvän. Hon tänker över vad hon vie med sitt iv, hon börjar ifrggasatta sig sjav och sit-t satt att eva ooh inser att m8n maste form sitt iv utifrån sina egna förutsättningar. UndeT en vecka p% Landet ever hon ensam med sina tankar och finne* en viss ro och försöker se Kart på sig sjäv och de reatigner ti de människor som sta: henne närmast. Genom boken g& en ton av ömhet och medmänskighet. Pör Annika bir ti sut egbisti;kt handande en f örs~rarsattityd.

9 Hc U HELIIBERG, Hans-Eric Martins Maria. N'y upp1. Bonniers s. Ung idag). Medestor sti. För kommentar se under avd. Beationer.barn-bah Hce u KLEIN, Morma Sunahine. Babh (L Sjögren s. (ung nu). Medestor sti. Den här boken är en sann berättese efter en ddgbok intaad p& band av en kvinria som dog i cancer, tjugo &r gdmma. Den skidrar de sista arton månaderna i Kates iv. on ever i ett yckigt föraande med Sam, som är arbetsöa musiker. Han ar öppen, ömsint och beggvad men ocksa omogen ochobaanserad. Han ir ett starkt st3d för Kate, men sth i sutet inte ut med tanken att hon ska dö,, Kate berättar om sin dotter och hennes utvecking. Starkast ar ski.dringen av sjukdomen, som succ sivt förvärras. Genom oika beaa,ndingsmetoder kan cancern för röjas och Kate i prövar fer metoder. Men av dessa får hon fysi e h och psykiska besvär. Hon va:ljer d& att suta med behanding rna. Hon vi eva s& normat som möjigt och dö värdigt och inte bi en främing för siin. famij. Dödsangesten griper h nne stundtas, men hon har accepterat att hon sca dö och kanner trots at ekt stia ugn. Kate är en p& m&nga sätt fördomfdi, mogen och stark kvinna, viket hjäper henne att uthärda kampen. Det ar en rak och skakande skidring om döden, fyd av ömhet och medmänskighet. Hc OLOFSSON, Runa I u Somrarna med Rak:ef. Rabén & Sjögren $. Medestor sti. Annas bästa viin, kusinen Rake, dör ganska pöf!sigt efter en kortare tids s,jukdom. Vi far genom Annas tib F bickar en bid av ficko~rnas förhaande ti varandra, rån de var srnå upp ti förstu tonaren. Deras vänskap men ock?& kornkurrensen mean dem beskrivs mycket evande. Aaw bar svart att första och acceptera det som hänt, och reagerar mot ed konventionsbunden omgivning, som säger att man måste uppfqra sig p& ett visst satt nar uian har sorg. Hon försöker förkra för sina förädrar och reigiösa morförädrar hm hon uppever situationen, hur hon hea tiiden inombords uppever en stor Eiaknad, utan att fördensku beic~va förfaa %t ett konventionet satt att uttrycka sin sorg, som exempevis att g& svartkädd Ber att inte g& p& bio,

10 Den enda bok som utprägat behandar roen är Peterssons Jakten p& Janne. De andra böckerna berör probekt, men barmen eer ungdomarna vistas endast under kortare pehioder i fosterhem och det Br inte huvudtemat i böckerna. Itundgren$ bok Sommarfickan beskriver hur de; kan kännas att vara feriebarn! HEUBERG, Hans -Eric Jag är Maria jag. Ny upp. Bonniers s] (Ung idag). Medestor sti. 1 I den här boken ar kria i tov&rs&dern och bo i fosterhem, som priigas av en frireigiös atmosfär, konventioner, fördomar och traditione och auktoritär uppfostran. Maria som ar uppvuxen i en mijö med friare uppfostran har svart att anpassa sig. Hon kanner att hon f Örrvavs, d& hon atid måste underordna sig de vuxnas besut. BEiddningen för Maria bir det stw hon uppever hos sin basta väx1 Pia och i hennes famij, dar famijedemokrati och frf uppfostmtn tiämpas. I Pias hem får Madia ett vtirde och hon behandias som en individ, som har rättigheter och inte bara skydigheter. En tifyd och en vän har hon ocksh i en gamma man, föraktad och utstött av aa i samhäet. Det är utanför fosterhemmet som &ria känner trygghet dch fjrtroende. 31et ar en bok soni avsöjar mycket av vuxnas f ördomar och inskränkta attityder. Ifc JALAVA, Antt i Utti. Ny upp. Cavefors s. (Lättäst för vuxna). Stor sti. Por komentar sir under avd. Mognad och insikt on sociaa förhåanden Ho U LUNDGREN, &x Sommarfickan. Ny upp. Bonniers s. (ung idag). Medestor sti. I Den här berättesen handar om femtonariga Evy om kommer ur sociat mycket mara förhäanden som feriebarnti ett ungt par i Småand. Evy ar osäker och hämmad, men har en hard och tuff attityd utat. Hon &r i kontaktbehov, men stöter bort aa försök ti kontakt. Som feriebarn tror hon att hon skd hjäpa ti att sköta hemmet och barnet. Men at bir annorunda mot vad hon förestkit sig. Frun i famijen ar väskött, vaajicer, yckigt gift och en varm sympatisk människa. De har en son pa'tio &r, som &r efterbiven, som det tar tid innan Evy vhjer sig vid. I början ar Evy reserverad och spydig. Ann, frun, försöker prata med henne om ivets svkrigheter och om att vagavara sig sjäv. r Mot sin vija tvingas Evy erkanna att hon tycke om Ann. Evy far ocksa kontakt med Janne, som bir föräskad i henne. Han ar enda öppen, f ördomfri och omedebar mannish. Genom Ann och ~arhe mognar Evy och vargar visa vem hon ar innerst inne. Hon börjar acaeptera sig sjäv och finna en egen identitet. En psykoogiskt fin skidring av hur en ficka med probem kommer tirätta med sig sjäv genom positivt instäda medmänniskor. '1

11 . 5 MYRBERG, Barbro Jag taar om Lena. By upp. Rabén C? Sjögren s. Stor sti. För komentar se d e r avd. Pognad och insikt OK! sociaa f örhaanden PETERSSOIT, Hans Jakten p& Janne. Rabén & Sjögren s. Stor sti Janne är i tio4rsåidern och har vuxit upp i men han har adrig bivit adopterad. Hans bioogiska oväntat ha honom tibaka, men Janne kanaer sina fosterförädrar än sin bioogiska mor, GBteborg. Myndigheterna bestämmer att Janne mor och han sjäv har ingen taan förrän han fyt tov &r. P& prov är Janne hos Uai Göteborg under ängtar hem. I sutet av maj bir Janne utsatt &r starkt skidrat när kaserumet för att rymmer och far hem igen. Janne far ti sut ratt samtidigt ite besviken p& fosterförädrarna som inte vagade satta sig upp mot myndigheterna och kampa. Boken ar mycket epfinannde och det ar ätt att identifiera sig med Janne. Den är skriven med ett enket och snabbt fytande sprak1. En angeägen bok för den positiva bid den ger av fosterförä(drar som riktiga och inte :nagot ' i staet förrf. Bra ipstrationer. De här böckerna ger en reaistisk beskrivning av C vardagsivet i oika änder. I Pekje-Bergs, Kumans och Mank Is böcker förkaras begreppen kooniaism och imperiaism. Wernström böcker beskriver orsakerna ti poitiskt förtryckt, korrumperade stater, fattigdom, utsugning och orättvis f ördening av esurser och andra missförhåanden. Den sociaistiska. grundsynen ar tydig och han visar var motsattningarm i k1assamhäe-j; gar och pekar p& vad som niaste förändras. Hcg BORG, MajStina Songo. Eabén & Sjogren s. Liten sti. 1 Songo bor i Kongo i en iten by i buschen. Bysko äraren vi att Songo ska g4 vidare i skoa i Brazzavie. Songo fyttar, men har svart att ackima-tisera sig. Han aterviinder ti sin födeseby, men inser s& sinhingom att han kan göra mer nytta om han fortsätter skoan och därefter atervänder ti buschen och börja arbeta som ärare. Det ar svart att bedömma riktigheten i bkskrivningen av Songos tankar inför mötet med staden, men de verkar troiga, och de visar ocksa vika kyftor det f hs des rne1q.n stad och andsbygd och des mean fattiga och rika. I Songos famij rader en varm och käreksfir stamning som ocksa avspegas i Songos instäning ti idrotten p& skoan. Han has en koektiv anda och vi here spea i fotbosaget än satsa p& öpning, dar han skue kunna bi stjärna. Boken är ättäst och reativt spännand och ger en god inbick i evnadsvikoren. i

12 Bcg B~DKER, Cecie 1 Dimma Goe - pojken från bergsbyn. Rabén Be S jökren Medestor sti.. Ivan far i boken en inbick i hur ivet i en et$pisk bergsby kan gestata sig. Dimmas vardagsiv beskrivs, reationerna ti modern och systern. Genom Dimmas konfrontbion med vite människor, en famij med en son som ar jamngamma med Dimma, kommer ti byn och bor hos Dimmas famij, be ses oika uppfattningar otu omvärden, könsroer m.m. Be h a "ttesen har ocksa en de sp2iide insag, b1.a. nar Dimma ska hindra at den vita fami Jens bi bir stuen. Boken är 1"ttast och har ett enket och föjsamt sprak, Hc CARISON-REGOLO, Margit Bergsbyn. Cavefors a. ca ätt äst för Extra sta2 sti. Iii. En bersttese från en iten grekisk bergsby med en evande skidring av märiniskor och sedvänjor. Det ar sdrat av en ung svenska, sorri vunnit bybornas förtroende och periodvis de deras iv i byn. Den ar reaistisk och fyd av kärek ti de männ'skor SOEL skidras och därför ätt att tycka om. 3t Hc XUL[rMAN, Harry U Den amerikanske fången. Rabén & Sjögren sti. 150 s, Medest C Handingen i den här boken utspear sig i en sdorstad i Bras En grupp revoutionärer kidnappar den amerikaneke ambasaadör och kräver frigivese av femton poitiska fångsir. Men det är ocksa en skidring av tv% hotearbetares bakgruud, iv och vikor. Santos ar hisskonduktör p& ett hote och har Gabri ti hjap. Santos ar en t'acaguat", en rapportbr &t poisen Gabrie ombeds att rapportera at san verrar mksstänksamt. Vänskapen mean Saritos och Gabrie ar d jup. En dag tar tre män in p& hoteet och Gabrie och Santoe misstfnker dem för vara kommunister och spionerar p& dem. Nar kidnpppningen bi -d tror de sig veta vika som igger bakom den. Bakom den spännande handingen finns kritik av den korrumperade och WS diktaturstaten Brasiien. B%de Santos och ~abrib är i brist p& information och p& grund av okunnighet off er f Ör det samh system de ever i. Det ar en väsentig bok om förtryck och USA-imperiaismens makt, I Lien. Z L m rtt ;tre -s tyrda Ls-

13 LOEPP-BASENAU, Rutgers van der, An Fy, Wassii~~fy! Berghs s Medestor sti. Efter andra värdskrigets sut atervänder Wassiis, hans mor och syskon ti Gredand, efter att i fem &r suttit i fbngäger i Abanien. Förhåandet mean en abansk sodat och Wassiis ar fint skidrat. Wassiis säger vid ett tifäe ti sodaten: '"Vi tir fienderw, d& svarar abanen: "Hunger ar en fiende. Sjukdom ar en fiende. Och dumhet. Och skenheighet...". När famijen aterkommit ti fattigdomens, förtryckets och fruktans Grekand, tvingas Wassiin fytta ti Aten och börja arbeta som skoputsarpojke, för att hjäpa ti med förstjrjningen. Han rakar in i aehanda ävent~rrigheter efter att ha bivit misstänkt för en stöd, Han tar sig ombord p& ett skepp och bir inbandad i skumma smuggeaffarer. Situationen reder upp sig och Wassiis kan ordna det b&de för sin mor och sina syskon. En mycket spännande berat1;ese.. BBANKEU, Henning Sandmaaren. Författarföraget s. Medestor sti. För kommentar se under avd. Mognad och insikt om sociaa förhåanden PLEIJEL, Sonja Berg Yarse över Wonokojo. Rabén & Sjögren s. Medestor sti. En spännande bok som ger en skidring av hur hoändska. kooniaister evde p& en pantage p& Java. Den spegar deras och javanesernas syn p& den f örestbende japanska ockupationen p& vren Kasskinader och rasskinader iustreras genom att Jans och Sartos vänskap bryts när de tar stäning. Nen författaren bar ingen War inje i fragorna, ty de aterförenas och Man haaper dem som behöver hjäp mest, oberoende av rasskinader och Maasinader och andra skrankor." (s. 117) Trots det har boken genom sin detajerade mijö- och människobeskrivning sitt varde. Reativt avancerat sprak, men okända begrepp och företeeser f örkaras i en ordista. Wce U VASCOWCELOS j José &wo När jag bir sto:^. Berghs s. Liten sti. En sj&vbiografi:3k barnskidring från brasiiansk sum och fattigdom. Det handar om en iten bradrnogen och inteigent femåring, som fa: sitta emean i famijedispyter. Han far kontakt med den rike mannen i byn och mean den utveckas ett mycket fint vänskapsförh%ande. Som sociat reportage ar boken givande även om den inte avsöjar den egentiga rmktstrukturen i samhaet.

14 WEEXSTROM, Sven Befriaren. Ny upp. Amqvist & Wikse s. (~n~dontoi~ocket). Biedeetor sti. För kommentar se under avd. Deckare WERISTROM, Sven - Resa p& en okänd panet. Ny upp. Gebers s. (ungdomspocket), 111. Hedeator sti. Dia, fr& paneten A i ett avagset sosysternr och Bip och Dia f& kontakt med tv& svenska gör de utfykter med rytudfarkosten ti Sydafrika, Indien, Vietnam och Sydamerika. P& ett Isamyit sätt far m inbick i de oika ändernas f örhåanden. Bip och Dia har en het f örutsättningsös syn p& jorden och genom deras frågor far mn uppeva hur skevt och orättvist det ar p& jorden; fattigdom, orättvis ' korrumperade regimer, v%~d, rasfördomar, reigionens utveckingen och vardagaivet. Wernström har en poitisk tendens och förkarar orsakerna ti en bok som stimuerar ti diskussion, vacker visar p& nödvändigheten av en radika förändring. BTEBNSTR&U, Sven Upproret. Hy upp. Amqvist Be Medestor sti. Wikse s. (~n~donspocket ), Boken behandar revoutionens början p& Kuba. Det ar enspännande och evwde skidring av geriaröresens arbete och kap, men boken ger ocksa en bid av ett firamande arids kutur och människor. Genom syskonen &in010 oeh Beatrizr, som ar födda i de be g, dar revoutionen bördade, far man föja ett poitiskt arbet och dess uppbyggnad. Deras far tars.en geriaman) som situpade i 3 evoutionens början. P& ett övertygande satt beskriva människors ivsvikor under diktaturen och hur den fattiga och utarmade befok!ningen inser nödvändigheten av sociaismens genomförande. Manoito sch Beatriz har redan som barn arbetat i geriim och deras engagemang är djupt och avarigt, Manoito far vapen och bir frihetskämpe, och Beatriz far viktiga uppdrag, som innebär stor fara. Soidariteten och samniarddningen kommer vä fram. Det ar en angeägen bok, sam pekar fradt och visar att det ar viktigt att suta sig samman och friggra sig fr& förtryck. i

15 ...., -.., _j I aa de här böckerna beskrivs den moderna förokten och de probem' som isoering, tristess och syssoöshet för raed sig. Denna tivaro driver ungdomarna samman i gäng, som bryter mot det konventionea mönatret och ungdomarm drivs ti handingar och missbruk som de egentigen inte vi. Deras handingar ar ett desperat försök att försöka bryta isoeringen, sfpa kontakt och f& en meningsfu tivaro. Magra av böckerna beskriver ocksa försök att ta sig ur denna isoering. i / Hcg BIRXELAND, ~dger ~ Andra boken om Laisse. Tiden s. Medestor sti. För kommentar se under avd. Snatteri och stöd Hog BiRKELBND, er HA11 dig undan, Lasse. Tiden s. Medestor sti. För kommentar se imder avd. Mognad och insikt om sociaa förh&anden 4 HC BRATTSTBOM, Inger U Utfykt ti verxigheten. Författarföraget s. Medestor sti. Den här boken handar om kantaktöshet. Jonae är i sexton-&rs&dern, ever i en skyddaci mijö med sin mor, som ar aye. Modern ar en aktiv, sjävst~dig och upptagen kvinna, som inte har tid över för kontakt med snn son. Jonas far ett tifaikt arbete p& ett daghem. En fredagnkvä bir ett av barnen, Soqge, i fyradrsadern inte hämta;. Soange ar muatt och bor med sin mor, som verkar nervös. De; visar sig att modern rest bor* och mormodern som skue hämtat Soange hade hastigt tagits inpa sjukhus och inte kunnat meddea daghemmet. Jonas tvingas ta hand om barnet över hegen. De t tipps tar konfikter. ~arn~assnden medfiiir att Jonas far inbick i ett sociat iv som ar het främmande för honom! höghmomr8de med avar socia misar, utstötta mqiskor, mobbning, rashets och hur jobbigt och besvärigt det är att vara ensamtaende mor utan arbete oeh pengar. Kontakten mean Jos och Soange är reaistiskt beakriven. Genom de t ansvar Jonas far f ör Soange kommer han ti insikt om de görtrycktas situation.

16 EBICSON, Stig 1 Kom inen! Boken om Tigrarnas första turnering. Bonniers s. (~osere stora ungdo&böcker). Medestor sti ~ För komentar se under avd. Idrott HAGERFORS, Anna-Bhria En fokhemsk bok. Forum s. Liten sti,. En absurd berättese om ivet i förorten acksp p. Boken innehaer kritik av boendemijön, barntisynen, skiftarb te, kommereiaisrn, &Idringsvård osv. Som motvikt mot de kuvade oc anpassade i Facksta star ett gäng hamnarbetare från Stockhom och ek konstnär. Gänget försöker ändra p& en de missförh&anden, men acks av byrakratin. Deras personiga ensamma protest räcker inte för att genomdriva förandringar och de kommer fram ti att det e& fattas är Packstabornas egenvärde, de har sutat eva och bivit kuggar i det stora samhäsmskineriet. Huvidpersonen Hampus sig i sutet och tar anstäning i det stora köpcentret och uppträder i en förnedrande kostym. En satir som av möjigheterna att f örändra t av den träffsäkra bitvis nycket roande, men har ett reativt sv&$t språk. d" ISAKSON, Bör je ftfix& &t..." Vadd&? Bonniers s. (dng idag). Idedestor sti. Boken handar oei fyra pojkar i fjorton&rs&lder, De bor i en nybyggd förort ti Stockhom. De har sommarov och ha inte n&got arbete. Det finns inte nggot meningsfyt att g h uta de driver omkring och dricker meanö. De har en tuff attityd u &t, deras sprak ar fut av svordoffiiar, sang och Spänningarna mean de fyra pojkarna. ar skickigt fgngad. De att stjäa en bat och förbereder nog, men innerst inne är p& avar. Deras sexuasyn ar grov och okänsig, det tjejer att igga med. För a.tt f& tag i ö och cigaretter snattar de i varuhus. Efter en spritfest med sexuea insag överfaier de efter panering en ädre dam. Poisen koppas in och det bir förhör. Aa fyra, kommer fran hem där kontakaen med föz'iidrarna är d%ig och ansträngd. fiet ar en utomordentig skidring av hur ett gäng pojkar kommit p& sned. De är offer för vart sa värderingar och omänskiga panering. Boken ger inga ascociaa beteende, men den visar tydigt probem av detta sag. a

17 JACOBSON, Gun Hea ånga dagen. Er upp. Bonniers s. Medestor sti. Pingo, eer Lasse som han egentigen heter, ar tretton &r och bor med sin tuamma och ie bror, Tobbe nästan?yra ar, i en förort ti Stockhom. Mamman är depressiv och Fr akohoprobem. Ear hon äntigen far chans ti ett arbete börjar hon dar, fast det visat sig omöjigt att f& en daghemspats ti fobben. Tobben förkarar sturskt att han han kara sig sjäv p& dagarna. Pingo kan inte ämna Tobben ensam, när han ser hur edsen iebror bir. Pingo börjar skoaka från skoan och är tisammans med Tabben hea dagaxna. De åker in ti och snattar i affärerna, fast de kaar det för troerieken, den g&r ut p& att se vem som snabbast kan "troa fram" ett föremå av ett visst utseende eer med en viss karaktär. Boken skidrar ecksa Pingos iv med gänget. I-Iur de drivs ti bus och upptq. De förföjer en av de kvinniga spärrvakterna i tunnebanan genom ständiga trakasserier. Pirigo bir av en sump instängd med henne i en hiss och avståndet des& emean bryts nar de tisamdns tvingas ösa hur de ska bära asig At när bada bir kissnödiga Pingo inser att hon ar en männiaca med många positiva sidap, inte bara'kärringen!'. Pötsigt fick han kontakt med en vuxen person 1 sin omgivning, det har han adrg haft tidigare, utan ständigt hämnats genom att provocera til1 bråk. Det ar en rqycket fin s+idring..som visar hur sarbara oah ömtaiga dessa tisynes tuffa förortstonåringar Lr. MBWIBERG, Stig Ve e du f Ör en kompis? Amqvist & Wikse s. Stor sti. Det ar ungefär yssnarbrev som igger ti! grund för den här boken. Den tikom p& Sveriges Bedios initqtiv, den har gatt som föjetong i radio och ti varje kapite hag det kommit in försag om hur boken ska fortsatta. Di ar mycket naturiga och den ar spännande. Den borde vara högäsning, fös d.ramatisering och att hitta p& p& kapiten. Boken handar om Anders, Bengan, Berit. Anders jotbar p& ett ager, Suggo är stjä och Bengan och 3)-e bir rätta ti at och för att hjäpa kamraterna Anders att bara tibaka det skidrar p& ett fint satt vad grupptryck MAiNEERG, Stig Vem? Jag? Vada far? Ny upp. Amqvist & Wikse s. (ungdomspocket). Liten sti. I För kommentar se under avd. Arbetsivet ZVIBmERG, Stig Vem var det som vann? Ny upp. Amqvist & Vikse h s. (~ngdoms~ocket ). Liten sti. Mae &r sjutton &r när han kommer tibaka ti Hagmyren, en förort ti Stockhom, efter att ha varit ti sjöss i ett

18 Hcg L havar, en det hr ett f örändrat Hagmyren ha När han for, f-s inget centrum i gas och gard p& torget. N811e reagerar mot att det p upp i barnrikehuset fanns ingenting för ungd garden, tio &r ftir sent enigt Nae. Han ha föreståndaren. Det gama gänget drar sig unda börjar traffas i den gama kubbokaen. Ggng ag för att deta, i samma turnering som gards hävda sig gentemot dem, Genom arbetet med Hu tisammans stärk.s sammanhäi.ningen och mede n%got meningsfut att arbeta för, NAgot posi att protestera mot garden. Sjävkänsan stark p% sutet att de vunnit en seger, aven om de turneringen. En ättäst och givande bok, med positiv anda, det ar möjigt att förändra en situation. idar ett ishockey- SKOTE, Inger V i tv&, Bi tre, V i tusen. Amqvist & Wikse s. Medestor sti. I r Karin har fyttat från Lövbacka ti Gråhomen, n betongförort, och har svart att finna sig tirätta i skoan. mman har inte kunnat ackimatisera sig och Ir hemma i Lövbacka för att via upp sig. Lockad av musik från en föjt, upptäcker Ka in en trädgard och ett hus och träffar dar Kae Speman eer omberg, som han egentigen heter. De bir viimer och en tredje - Mikae - dras med i deras vänskap. :Kae bor p& &Iderdomshemmet, m h n besöker varje dag det hus han en gång byggde med egna händer. +n dag kommer byggnadsarbetare och börjar riva i huset, de avsöjar att huset ska restaureras och att stadsarkitekten sh fyt a in där. Kubben 'Vi trett besutar sig f ör att bida opinion och e yckas s% i småningom, Karin :Far uppeva giidjen och styrkan koektivet, aa s& behöver varandra för att eatta sig upp mot b sut som DOM fattar. DOM är inte preciserat, men betonin~en av det ko t ektiva arbetet &r fin. Den &r ättäst och svara ord förkaras nagon vuxens mun. Det är n&got ona-tirrigt med bara denna ensamma s uga kvar, och mijön p& Aderdomshemmet är överdrivet steri - det &r antagigen svart för barn at-t första ironin i det kapitet. Förädrar förekomnier i bakgrunden i de här böckerna har ie en mer framträdande ro reation ti föriidrarna betonas mer. bara mamma och pappa i karnfami jen utan son f örekommer ~OEI Bi~keand, Byock och Heberg, Thorva och Winberg beshivs syn p& och

19 Hcg Hcg BIRKELAND, ~b,d~ar Andra boken om Lasse. Tiden 1974, 126 s. Mede tor sti. Pör kommentar se under avd. Snatteri och stöd 1 BJRKELBND, T Mger Hå1 dig undan, Lasse! Tiden s. Mede etor sti. För kommentar sis under avd. Mognad och insikt bm sociaa f örhåanden b Hcg BIRICELAND, ~qh~er Lasse Petterssoii. Tiden s. Medestor sti. Det är en reaiirtisk och fyttat frh en r d% föriidrarna nyigen har ski-ta. Lasse har svart att sig ti den nya, mijön ooh i skoan bir retad och far man en inbick i iur Lasse uppevt och ständiga grä och upptraden, som sig utstött och sviken. I den nya gäng som snattar i varuhus. Det och författaren papekar kommit p& sned, Boken Ha dig undan, Lasse. Hc BYLQCK, Ma j u Heena och fiosofen. Rabén & Sjögren s. (ung nu)?,. Stor sti. För kommentar se under avd. Mognad och insikt dm sociaa förhaanden Hci3 PRICK, Lennart Hotet. Rabén & Sjögren s, Medestor Por kommentar se under avd, Mobbning ~ Hag GRIPE, Maria Pappa Peerins dotter. My upp. Bonniers s. Medestor sti. i En psykoogisk barnbok om Loea en fri och sj" vstkindig ficka. Hon har vuxit upp ensam med sina syskon. De tas om hand av säktingar och Loea kommer ti ett barnhem. Loea har n inre styrka och fasta värderingar och har en stor respekt för a bete. Hon taar om att använda Liden och kan inte första begrep et tidsfördriv. Loea fantiserar ofta om fadersgestaten som h n s k r mycket. Hon ger honom oika karaktärer och egenskaper o h taar i fantasin med honom. P& sutet dyker fadern upp och man fpr intryck av att Loea kommer att acceptera honom som han är, innerigt yckig över att äntige'? f& träffa sin far.

20 HEL~IEERG, Ians-Eric Morfars Maria.!iy app. Bonniers s. sti, idag). Medestor I den här boken skidras Marias barndom, henne av den vardagiga tivaron och reationer med vuxna skida förädrar. Maria bor tisaumms med morfar, som frngerar som far. Han as Marias och det är honom som hon har förtroende för. ett tifäe sin riktige far, hans nya fru vikar förakt och hennes havbror intar ocksa en avvisande attityd, men intresset för djur förenar dem. Hon far kontakt med sin far, men han är ända en främing. B&de Marias mor och fadern kas med att f örkara skismässan för Maria och hennes funderar mycket kring sin famij, som hon förstar är annorunda. Hennes värd rasar inte samman. inför de nya probemen. Det ar en vardagsnära bok fyd av ömhet och medmänskighet. örf fatt kr en avsöjar de vuxnas fördomar och ignorerande attityder gentemor barn. Hcg * Hc u LINDQUIST, Mari-ta Maena 11 ar. Bonniers s. 1x1. biedegtor sti. Det här är en bok om mobbmkig, avundsjuka, vänbkap och svarigheten att vara ensamstaende föräder. Maena är eva ar och bor med sin pappa och sin bror. Hennes pappa är ärare och de har fyttat ti en ny stad. Matsna kber sig ensam den första tiden i den nya skoan. Men s& upptäcker hon Moa, som är ensam och bir mobbad. De bir bästa vänner och Maena bir ett starkt stöd för den utstötta Moa. Moas mamma ar ocksa ensamstaende och har arbete, som hon sköter hem. Moas mamna rycker tifäigt in i Maeiiss famij för att h jäpa ti. De; skapar probem hos Maena, nar hon märker att hennes pappa tycker om Moas mamma. Hon bir svartsjuk och far avversioner mot både Moa och hennes mamma. Ti sut fragar sig Maena var9 ör skue inte hennes pappa och boas o mamma f& tycka om varandra. Det är en reaistisk skidring av vahagens bekymmer och vaniga känsor hos barn. Orsakerna ti m bbning och svarts juka f örkaras, 7 MYRBERG, Barbro Jag taar om Lena. Ny upp. Rabén & Sjögren s. Stor sti. För kommentar SE! under avd. Mognad och insikt dm sociaa förhaanden Hc FEThriSON, Hans I U Veckan Anna och Yasto försvann. Amqvist & Wikse '30 s. Medestor sti. För kommentar se under avd. Mognad och insikt m sociaa förhaanden i

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång!

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång! Tisammans kan vi göra skinad. Här är en guide som hjäper dig att komma igång! VAD ÄR NICKELODEONS TOGETHER FOR GOOD? VAD ÄR PLAN INTERNATIONAL? Nickeodeon tror att vi kan göra gott tisammans. Nickeodeons

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

MELISSA DELIR. Vilsen längtan hem

MELISSA DELIR. Vilsen längtan hem MELISSA DELIR Vilsen längtan hem 2005-10 år senare -2015 Idrott och hälsa lärare 3 böcker & metodmaterial, kärleken är fri, skolprojekt (kvinnojour) Föreläsningar (2009) Hemkommun (2012) Man & dotter Hälsa

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

Superi mot välfårdssamhället

Superi mot välfårdssamhället PER UNCKEL: Superi mot väfårdssamhäet Btror akohomissbruket på att det är for ätt att {a tag på sprit? Frågan stäs av riksdagsman Ptr Uncke. Han hävdar att det inte kjäper med atr /Orbud. Vi må~ te i stäet

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Zick Zack årskurs 4 finns för användning detta läsår. Årskurs 5 utkommer till höstterminen 2012 och årskurs 6 till höstterminen 2013.

Zick Zack årskurs 4 finns för användning detta läsår. Årskurs 5 utkommer till höstterminen 2012 och årskurs 6 till höstterminen 2013. STEG 1 Zick Zack består a Läsrummet och Skrirummet och är Bonnier Utbidnings nya basäromede i senska och senska som andraspråk för årskurs 4 6. De båda rummen kompetterar arandra, men kan äen anändas ar

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN .., '... ~ ~. ~-.. '... ~ - -!f>. BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I SOVJETUNIONEN Av professor CARL-ERIK QUENSEL, Lund DE UPPGIFTER om samhäsutveckingen, som kommit utandet tihanda från Sovjetunionen, ha för det

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008.

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. (journalist) och (sexsäljare) befinner sig i en bar i Pattaya, Thailand. En intervjusituation. och det va som om

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem."

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem. Dagens frågor Front mot vida strejker Det goda förhåandet mean parterna på den svenska arbetsmarknaden har varit en nästan egendarisk företeese. Respekten för givna utfästeser har gjort det möjigt att

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika

LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika Utrikeskrönikan granskar i dag den brittiska tidningsbranschen, närmare bestämt utveckingen på och kring Londons ärevördiga tidningsgata Feet Street. Den nya tekniken gör

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

:w ~; n_. bi -3f,fr. 'Jkm= \&5 ~75/t!4ttlh. Problemlösning. i/()6,~ Xx h. h = 5 h1 '3o = 5' h. uj, s=' f7-3~ X = 't(jo' EXEMPEL X :=3T.

:w ~; n_. bi -3f,fr. 'Jkm= \&5 ~75/t!4ttlh. Problemlösning. i/()6,~ Xx h. h = 5 h1 '3o = 5' h. uj, s=' f7-3~ X = 't(jo' EXEMPEL X :=3T. Probemösning EXEMPEL Surnrtanav två taär~ Det ena taetä{~ Vike~~~et andrå? S X + ::f) S>'Y '' f~ := i ' 5" bi f fr X :=T ~H urångt h inn er manp?h 0 rriimec \&5 ~5/t!tth ' to: h 0 er ( 'J/th= ' ' '" ~5

Läs mer

Fackbok (barn & ungdom)

Fackbok (barn & ungdom) Äntligen är vi åter med nya boktips lagom till sportlovet. Hoppas alla lässugna får möjlighet att läsa lite nya böcker nu när ni är lediga. Denna gång tipsar vi om lite nytt lättläst och annat smått och

Läs mer

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l Motion ti riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. f. (fp) Förbättrad omvårdnad Det kan tyckas att en utvecking av den medicinska vården skue medfora mindre krav på omvårdnaden. Så är det dock inte as.

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist Nytt år och nya boktips från Martina och Petra! Skriv gärna till oss och lämna förslag eller kommentarer genom att skicka ett mail till petra.ljungberg@laholm.se Kalle med klänning och Kalle som Lucia

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell)

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Gerda föddes den 1 september 1882 i Östra Kannebäck. Hon var tredje dottern i familjen. Hennes föräldrar var sjökaptenen

Läs mer

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-26 FSN-2015/32.389 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina tina.undin@huddinge.se Förskoenämnden Lägg konstgräs på gruspanen (kaninburen)

Läs mer

STAMMANSI(APET EN ELITGRUPP

STAMMANSI(APET EN ELITGRUPP t j~ -.. ~-. '-~ STAMMANSI(APET EN ELITGRUPP EN UNDERSÖKNING RÖRANDE REKRYTERINGEN TILL ARMENS STAMSKOLOR Av fi. ic. TORSTEN HUSEN, Lund I SITT för två år sedan avgivna betänkande föresog»lantförsvarets

Läs mer

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar!

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar! Er Nattvandrarpärm Nu är den kar! Här är den nya Nattvandrarpärmen som vi hoppas ska vara ti hjäp i ert arbete med nattvandringen. Vissa uppgifter kommer Ni sjäva få fya i, så som teefonnummer ti akutmottagningar

Läs mer

Föräldrahyllan Leva med barn Lars H. Gustafsson & Marie Köhler

Föräldrahyllan Leva med barn Lars H. Gustafsson & Marie Köhler Föräldrahyllan Leva med barn Lars H. Gustafsson & Marie Köhler En lättläst bok med tilltalande layout. Författarna skriver om barnets utveckling och omvårdnad, med tips om t.ex. amning, sömn, tandborstning

Läs mer

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport OPQ Profi OPQ Besutsfattarens Pus Rapport Namn Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INLEDNING Den här rapporten är avsedd för injechefer och de som arbetar inom HR. Den innehåer information

Läs mer

Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje!

Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje! 1 Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje! Lärarhandledningen är gjord i mars 2014 av Lena Nilsson

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Boktips år 3-5. Vem är du? En bok om tolerans av Pernilla Stalfelt, Rabén & Sjögren, 2012

Boktips år 3-5. Vem är du? En bok om tolerans av Pernilla Stalfelt, Rabén & Sjögren, 2012 Boktips år 3-5 Vem är du? En bok om tolerans av Pernilla Stalfelt, Rabén & Sjögren, 2012 Pernilla Stalfelts nya bok handlar om tolerans i alla dess former. Om likheter, om olikheter, om rädsla och utanförskap.

Läs mer

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika Kongressguide En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika innehå hur kongressen arbetar mötespats för kongressen poicy beträffande ömsesidig respekt tidpan för kongressen

Läs mer

Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16

Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16 Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16 Needbuilder: Kanske är du som jag och kämpar med din tro ibland på olika sätt. - Kanske du är överlåten till församlingen och lever livet för Gud,

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan står sedan svaret.

Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan står sedan svaret. Lådövning Flykting eller invandrare, taget från UNHCR:s Mot alla odds -spel Antal deltagare: 1-5 Tid:10 min Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

Jag huttrade där jag stod på trappan utanför sjukhuset. Det

Jag huttrade där jag stod på trappan utanför sjukhuset. Det Mot alla odds Ensam vid livets vägskäl Jag huttrade där jag stod på trappan utanför sjukhuset. Det var en riktigt kall februarikväll. Jag ångrade att jag inte dragit på mig långkalsongerna. De stack upp

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

pär lagerkvist 1891-1974

pär lagerkvist 1891-1974 pär lagerkvist 1891-1974 BIOGRAFI Föddes i Domprostgården i Växjö 23 maj 1891 Pappa Anders Lagerkvist var bangårdsförman och bodde i en en-rumslägenhet i huset. 1876 gifte han sig med Hanna Magnusson från

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Lingmyren i Skarvtjärn. Här föddes Jenny och hennes syster Gunhild. Bilden tagen i nutid.

Lingmyren i Skarvtjärn. Här föddes Jenny och hennes syster Gunhild. Bilden tagen i nutid. Lingmyren i Skarvtjärn. Här föddes Jenny och hennes syster Gunhild. Bilden tagen i nutid. Jennys barndom Jenny föddes på en gård som heter Lingmyren i Skarvtjärn, Harmångers socken en 16 juli 1901.Tre

Läs mer

CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHANDLEDNING TILL NOVELLEN SPÅR I SNÖN

CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHANDLEDNING TILL NOVELLEN SPÅR I SNÖN CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHANDLEDNING TILL NOVELLEN SPÅR I SNÖN AV JONAS KARLSSON 1 Jonas Karlsson är författare, dramatiker och skådespelare. Han har medverkat i en rad succéfilmer som Livet är en schlager,

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

HandledarGuiden. - till dig som tar emot en praktikant år från PraktikService Malmö stad

HandledarGuiden. - till dig som tar emot en praktikant år från PraktikService Malmö stad HandedarGuiden - ti dig som tar emot en praktikant 16-20 år från PraktikService Mamö stad PraktikService är en servicefunktion inom Utbidningsförvatningen Mamö stad som arbetar med att samordna och administrera

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund

Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund Läsnyckel Anna och Simon. Solresan av Bente Bratlund Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

Sida 1 av 5 Barnkonventionen för barn och unga FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska

Läs mer

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter Om barnkonventionen Dessa artiklar handlar om hur länderna ska arbeta med barnkonventionen. Artikel 1 Barnkonventionen gäller dig som är under 18 år. I

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Rent vatten skapar hopp i slummen

Rent vatten skapar hopp i slummen NICLAS LINDGREN: Aa barn är aas ansvar VILL DU HJÄLPA! SKÄNK 50 KR TILL PMU. SMS:A PMU 50 TILL 72 930 2011 #3 En tidning från PMU Rent vatten skapar hopp i summen 700 barn föramade efter poioepidemi 12

Läs mer

Dansa henne till döds

Dansa henne till döds -1- Dansa henne till döds Personer: Kvinnan Mannen Den Andre Mannen Prästen Barnmorskan Vän 1 Vän 2 Barnet Näcken Vallflickan -2- Steg i grus, grenar som knäcks; en stig i en skog. Tystnad. Återigen steg,

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Vägskäl i bostadspolitiken

Vägskäl i bostadspolitiken GÖTHE KNUTSON: Vägskä i bostadspoitiken Visst går det att göra bostadsmarknaden rättvisare. Det hävdar riksdagsman Göthe Knutson (m) i denna artike, som des ger en bakgrund ti den sjunkande nyproduktionen

Läs mer

Simon & Sophie Text Emma Granholm

Simon & Sophie Text Emma Granholm 1 Simon & Sophie Text Emma Granholm Sophie är en kaxig tjej med en svärm av liknande kompisar runt sig. Simon är killen i klassen som hon ofta hackar på. Han står ut och vill helst vara ifred och syssla

Läs mer

Sanning eller konsekvens LÄS EN FILM. En lärarhandledning. Rekommenderad från åk. 3-6

Sanning eller konsekvens LÄS EN FILM. En lärarhandledning. Rekommenderad från åk. 3-6 Sanning eller konsekvens LÄS EN FILM En lärarhandledning Rekommenderad från åk. 3-6 1 TILL DIG SOM LÄRARE En historia kan berättas på många sätt. Ja, ibland berättas samma historia på flera olika vis.

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

SKÖTSELPLAN 2006-12-18 Dnr: 5114-19228-2006. Skötselplan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Hällefors kommun

SKÖTSELPLAN 2006-12-18 Dnr: 5114-19228-2006. Skötselplan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Hällefors kommun 1 (12) Marie Jonsson Direkt: 019-19 39 52 marie.jonsson@t.st.se Skötsepan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Häefors kommun Föregående skötsepan för Knuthöjdsmossen utarbetades inom Skogsvårdsstyresen

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

När döden utmanar livet: frågor om människans fria val, om ansvaret och skulden som bördor i livets slutskede.

När döden utmanar livet: frågor om människans fria val, om ansvaret och skulden som bördor i livets slutskede. När döden utmanar livet: frågor om människans fria val, om ansvaret och skulden som bördor i livets slutskede. Peter Strang, överläkare, professor i palliativ medicin Karolinska Institutet, Stockholm Stockholms

Läs mer

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING Premiär måndagen den 14 oktober klockan 16.00 - Höstens nya must- see serie VIOLETTA Violetta är en smart och levnadsglad tjej. Hon har en fantastisk sångröst som hon ärvt

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

Min resa till Tanzania

Min resa till Tanzania Min resa till Tanzania Jag har för andra gången i mitt liv varit i Tanzania. Jag är nu mer förtjust än jag var sist. Resan gjorde jag med min pappa, John. Min bror Markus var redan där. Första gången jag

Läs mer

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi jsociastyresen 204-03-03 Reger och behörighet/kassifikationer Dnr: 4.2.-552/204 och terminoogi Termista samt svarsma Biaga Läkemedessäkerhet (6) Svar ämnat av (kommun, andsting, organisation etc.): Inspektionen

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar.

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar. Vet du varför de norska hundarna har så patta nosar? Dom har jagat parkerade biar. Har du hört om den senaste norska uppfinningen? En vattentät tepåse. Vet du när norrmännen bränner fötterna? När dom stryker

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Om lilla mig. många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta

Om lilla mig. många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta Om lilla mig många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta "Märkligt att man kan sakna någon så ofantligt mycket. Någon som egentligen aldrig tidigare existerat. En gång var det bara du

Läs mer

Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010

Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010 Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010 Kära Agunnarydsbor och besökande gäster! Jag ska berätta för er om Inget. Ja, hon hette inte Inget utan Ingrid Kajsa. Men hon kallades alltid Inget på Kjöpet. Hon

Läs mer

1. (första söndagen i månaden: arbetsmöte) Anonyma Sexmissbrukares Stockholmsmöte söndagar 18.00 19.30, Hartwickska huset, St Paulsgatan 39.

1. (första söndagen i månaden: arbetsmöte) Anonyma Sexmissbrukares Stockholmsmöte söndagar 18.00 19.30, Hartwickska huset, St Paulsgatan 39. 1. (första söndagen i månaden: arbetsmöte) Anonyma Sexmissbrukares Stockholmsmöte söndagar 18.00 19.30, Hartwickska huset, St Paulsgatan 39. 1. Välkomna till Sex Addicts Anonymous och mötet From Shame

Läs mer