Historiska bedttelser...e... -tar... Sid. Arbetslivet...O... Deobre... Doden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "... ... . Historiska bedttelser...e... -tar... Sid. Arbetslivet...O... Deobre... Doden"

Transkript

1

2 Sid. Arbetsivet...O... Deobre... Doden.... Posterbarn y feriebam... Främmande ander..... P6rortsiv och grngbidning... Förädrarnas ro...~... mampp.... Historiska bedtteser...e.... -tar... Idrott... Kv-oramp. o a ~ ~. ~ ~ ~ ~ ~.o ~ ~ ~ ~ ~. ~ ~ ~ ~ Minoriteter och invadrare... Mognad och insik3 om soaiaa förhanden Reationer barn - barn...o... 1 Mobbning... Snatteri och stöd Bkofr&gor... Tonarsreatimer... i*.***.*** hrigt.....j... Författamegister... iteregister ~meaordsregister. 1 1

3 Syftet med vqrt speciaarbete har varit att g~i'a.en kommenterad förteekning över p.rogressiva barn- och wigdowsböckr. Med progressiv menar vi böokex som inte bara skidrar den sociaa och sanihaeiga verkigheten, utan ocksa ger förkwing ti fprhaanden i samhäet, socias och psykiska probem, händeser och utvecking, avsöjar fördomr, konventionet tankande och hr en positiv människosyn. En annan och väsentig aspekt har varit att böckerna. skue peka p$ i~ch ge aternativa ösningar, där man försökte komna &t gnindoreakerna ti probem och missförhahden och ge försag ti hur nian f6:cändrar sin och andras situatioh. Efter att ha ast cirka 300 böcker har vi funnkt att det är ett fata som het uppfyller vara kriterier. De festa b 'cker ger en reaistisk bid av verkigheten och deas probem och orsa er ti probem och svårigheter av sika sag aageei. Men därvid stannar det. De ösningar och handingsaternativ som presenteras igger p& det personiga pane t. 1 Trots att böcke~ma inte het uppfyer vara kriterier, vi vi ända rekommendera de som vi vat ut. Väsentiga fragar och aktuea företeeser i dagen63 samhiie tas upp, och många hkr en poeiitiv människosyn. I)arför har böckerna en funktion att fya; de ger identifikationsmöjigheter, ar tankeväckande och kan stidnuera tii diskussion. Med vart speciaarbete vänder vi oss ti bibiotekarier, ärare och andra som arbetar med barn och ungdom. V i har vat rent skönitterära böcker, som är hassifioeraqe p& Bog, uhc och uhce. Vi- has utesutit Hcf-böcker och fackböcker eftersom det har varit oniöjigt att g& igenom ett s& st materiao För att f& med s& aktc~e-a böcker som möjigt, har vi böcker f rth Vid urvaet av b6ckern8 har vi gatt igenom ~ard och kirtur, Bibiotekstjänst sambinäni.ngsistor, Bixen och Boksevy. utghgspunkt fr& dessa har vi vat ut de böcker som intresserat Vi har sedan ast aa böcker och kommenterat de för vart urva Vi4 kommenteringen har vi i tveksamma fa tittat p& ~ibdiotekst jänst recensionsservice och jamfört vara omdömen med recension~rna. V i har änniesindeat böckerna efter huvudtemat 4 boken. Fera av böckerna hamnar givetvis p& fera oika avden' Dar beroende p& att det iband är sv%rt att avgränsa en huvudhandi,ng. =P Ti varje ämnesanarade har vi gjort en kort inedning och dare f ter föjer de kommenterade titarna i afabetisk ordning.

4 Hce U BECKMAN, Gunne Tre veckor över tiden. Bonniers s. Xedestor sti. I den har boken tas abortfr&gan upp. Mia är arton ar, b g&r i gymnasieskoan och har en pojkvän, Janne. Mia misstänker att, on väntar barn, Hon grips av oro, rädsa och ångest inför sin okaianig/x?t och tvekan inför vad hon ska ta sig ti. Genom att Mia resonerar med sig sjäv, äser itteratur om abort och försöker ta stäning fl'rs argumenten för och emot abort fram. I samtaen mean Mia och Janne P avsöjas konveqtioner och könsrosf ragor diskuteras. Genom kopikten mognar Mia och visar att hon ar sjävständig. Nia har ett starkt stöd i sin farmor, sota är fördomsfri och kontakten dem emean ä+ skidrad med ömhet. Mia upptäcker gqom sitt probem ocksa föräd rnas svarigheter i aktenskiapet och hon får fin kontakt med sin far. T Detta ar en av de f& ooh värdefua böckerna om abort. Den vish ett konstruktivt sätt att ösa probem. NIMEN, Tove Du måste bestämma ajä~i~. Prisma s. Medesto Tonje, är sjutton och g;&r p& gymnasiet, hon far inte i tid och vi får föja hennes funderingar om hon ska eer inte. Hon diskuterar med Henrik, po men föradrarna har hon. ingen kontakt barnet aka f ödas. Men onje bestämmer abort, eftersom hon amer att ett barn Hon tror ocksa att Henriks instaning ar en fykt snarare än en önskan att f& beh%a barnet. Man av hur Henrik uppever 'Tonjes bedut. Det är f& av de böcker som vi har aet som har huvudpeisoner som är syssesatta i produktionen. Den framte författaren ar Stig Mamberg, som mycket initierat bemskriver arbetsmijön och ocksa I!örsijk att via fackfijreningar eer p& annat satt genomdriva förändringar i arbetsmijön eer orättvisa I.öneförh&anden. JALAVA, Antti k-tti. Ny upp. Cavefors s. (Lättäst för vuxna). Stor sti. För kommentar se under a,vd. Mognad och insikt om socia a f örhaanden I

5 Stig Mambergs serie om ungdomarna Eddie, Lena Nae och Anita ompattarr Vem var. det som vann? (Iy upp j, Vem? Jag? Vad& f Gr? (NY upp. 1974), Kass II B (NY upp. 1974)~ Vyför måste man atid? (1971), I~igga bra ti (1972)~ Rättning vänster (1973), Jo tack, det knaar (1975). En de av dessa bödker ~ har passat bättre att kommentera under andra huvudrubriker, även om ahi rymmer en viss beskrivning av 01- arbetsmijöer. Hc U balmberg, Stig Jo tack, det kna1,ar. Amqvist & Wikse s. Medestor sti. Lena bir en dag medveten om att det hher p& $tt utbidas ett mönster i hennes samvaro ned Eddie, hon och har hea ansvaret för hur deras hem sköts. Eddie hjäper kams ingenting sjäv och tar inga initiativ. Lena och väcks ocksa p& arbetet, när tre teefonisterna har oika förändring, men samtidigt * facrigt. Hon tar kontakt med Nae, som har fackigt en tid,och far hjäp av honom. Men Naie har p& facket8 möjigheter att uträtta något, och han byråkratin inom f'acketrrtro inte att de Boken ger en bra beskrivning av bok om kvinnans frigörese. beredas möjighet att jobba sammans med männen. V i dste Ho u MAUdEERG, Stig Vem? Jag? Vad& f tir? Ny upp. Amqvist & Wikse s. Lii;en sti. Kompisarna från gänget i Hagmyren, Eddie, Nae och Uffe far omvkixande kapite för att beskriva deras utveck' g, de sammanförs p& sutet och denna komposition bidiar ti att karägga reationerna i meian Eddie O O kamraterna. ~ Nae börjar pa t okeriet pa en tidning och konfronteras dar med jobbarkompisarna och ett het nytt satt att urngfis och eva, han stäs inför fackföreningen och det är många fragor han tvingas ta staning ti. Eddie reser ti Engand oeh dar träffar han Iiena son; för honom in i en värd där han konfronteras med rasprobem och fattigdom. Uffe fortsätter d d skoan och ishockeyn. Gängetts gama ag Komet avsomnar stia, de börjar g& p& migdomsgarden igen, även om deras kritik kvithr, att den kom tio år för sent. Nae börjar efter den första yktiska tiden p& jobbet umg8s med Anita igen. En bok med varden q& många pan, som kam ge uppsag ti.11 &nga diskussionsämnen. Arbetsmijön ar utomordentigt beskri-ven. I

6 He U NILSSON, Uf Martin och strejken, Författarföraget s. Medestor sti. Händeserna utspe:as i en by i Rorrbotten Boken beskriver en fottningsstrejk, hur arbetarna organiserar en strejkkomitt&, stödjer varandra genom matutdening ti de fattigaste osv. Huvudpersonen i boken &r Martin, 14 ar, som skuie g&tt ut p& sin första fottning, men da i steiet detar i strejken. Han och nagra ungdomar ti bidar en kommunistisk ungdomskubb i byn, bygger ett. Fokets Hus, och ietar aktivt i kampen. Det avsö jas f ör den vika som är de verkiigii fienderna ti arbetarkassen, storboagen, poisen, anss tyresen, regeringen och sutigen genom et t stort svek f Örbundsednngen. Förbundsedningen gick med p& ett medingsbud som framförts redan i strejkens början, me* arbetarna fortfarande var viiga att fortsätta strejken. Författaren säger ingenting om hur inan skue verka för att f& en +n förbundsedning, det ar en kar brist, men i sutordet förkarar han varför han beskrivit jus t denna händese. "Man kan äm sig vika som sog ti mot arbetarna och hur hökarna sog. Dei; ar samma hökar idag som Om man studerar dem noga hk man ära sig att vrida sig oss ur greppet och sa tibaka.ft~ De deckare som vi har vat ut är bra aternativ /ti de konventionea och traditionea deckare och aven tyrs berättese^ som behirskar e marknaden för barn. Det som främst Wetecknar em är att de ar förankrade i verxigheten och innehaer samha kritik. I Wernström böcker finns en medveten poitisk inje och anais av samiet. Han förkarar orsakerna och visar p& vad som mh#e förändras* HELLBEBG, Hans-Eric ~ Det som är utmärkande och gemensamt för ~eber~k deckare ar att handingen utspeas i vardagig mijö. Det är vdiga barn, Mats och Paivi, som öser mysterierna utan beöningar frh poisen. Päivi, som ar finska, ar en sjävständig, säker b ch tuff ficka. Mats är en ugn och eftertänksam pojke, han funderar Över vardagiga probem. Vän~kapen mean Mats och Päivi b Öm och fin och de kompetterar vtwandra bra. Bakom den yttre spfinnande handingen finns kritik av szambäet och skidringar av socaa probem. Aktuea företeeser i samhasdebatten sasom in andrarprobem, ågöneyrken, mi j öf örs t öring, kritik av mut ina~ionea f öretag och könsfördomar :Finns i bakgrunden. Sprgket ar astan utesutande diaog. Det är korta &eningar och korta kapite, f men diaogerna tenderar att bi jargong. Det är roiga och sp+nde böcker.

7 5 HELGBERG, Hans-Eric Upp genom uften. Ett f a med Dunder & Brak. Rabén & Sjögren s. (pop-böckerna) d +A e Medestor sti. -? 4 I den har deckaren satter Mats och Paivi aias Dun er och Brak stopp för ett muti.natianet företags etaberande. Deras.,; metoder &r p%hittigrs och drastiska. EEiiLBERG, Hans-Ericr Radda Paradiset! Ett fa med Duider & Brak. Raben s. (pop-biöckerna). Medestor sti. "& Sjögren I den här deckaren :Lyckas Mats och Paivi radda det rivningshotade "ParadisetN. De förmår ocksa den snie hyresvärden d att satta in toaetter i huset, Soidariteten mean barnen och de gada i huset kommer fint fram. Författaren tar parti för e fattiga och utstötta i samha1e.t. HELLBERG, Hans-Eric Skuggan som störtade. Ett fa med Dunder & Brak. abén 6 Sjögren s. (pop-bijckerna). Nedestor sti. I den här deckaren avsöjar Mats och Päivi en fra taende expert p& robotar. Den har experten hade tänkt använda skaffa sig makt och pengar p& ett oärigt satt. WERNSTBOM, Sven Befriaren. Ny upp. Amqvist & Wikse s. Medestor ati. (ungdomspocket). Boken beskriver mijö-, &&-ds- och samhkisförh&ianden i en iten avägsen by i Mexico. En Byn bebos av indianer, som arbetar som savar &t som ytterst styrs av en präst. Manga av har insett hur förtryckta de ar meri majoriteten vagar pror. Ti byn kommer en ingenjör för att starta en indian tas ti fanga och ankagas för mordet. batdo, som gatt i skoa, ooh fatt kmerkap och bivit medveten om den b utsugning indianerna ar utsatta för f&r i uppdrag att bes- byn och ta reda p& vad som hänt med ingenjören. Nate0 yckas, med jap av en ung pojke i byn, som genomskadat nirssförhåandena, reda ut mordet. bteo yckas ocksa &tt få byns invånare att frigöd sig från det förtryck de ever under. De fyttar och bygger unddr demokratiska former upp en ny by och fördear jorden rättvist. qn mycket angeiigen bok om de svara poitiska och sociaa förhiianden som rader i Mexico. Den ar också, en annorunda deckare.

8 Hc ' WERNSI\B&VI, Sven U Hemigheten. Ny upp. Författarföraget 1974, 141 En sparuiaade och annorunda deckare. Det handa om mystiska bistöder och förveckingar. Handingen utspear Huvudpersonerna ar nggra ungdomr, som gör yckas med hjäp,av en ärare, som har pi ratt spar. En ädre man, med kemisk konstruerat en bimotor, som är och drar ite bensin. Det är den roen i händeseföroppet. P& redogörs för orsakerna ti eftertraktad. De stora förora stora Aspekter p& och styr vart samhäe. s, Liten sti. Gemensamt för de :här böckerna är att synen p& döken är osentimentat skidrad. Den kristna synen p& dödsbegreppe~ förekommer inte. Döden behandas på oika satt; i Beckmans och Keins böcker skidras tv& unga fickors väntan p& döden, medvbtna om att de ska dö. I Hebergs bok ar det ett barn tankar kring döden som beskrivs och i Oofssons bok dör en ung fickas bämniiriga kamrat. Det positiva ar att döden behandas p& ett naturkigt och öppet sätt. Hc BECKMAN, Gunne u Titräde ti festen. By upp. Bonniers Ii3 s. (ung idag). Medestor sti. Annika ar nitton Ar och bor hos sin mors kmin, kdern är död och modern arbetar i Pakistan. Av aisstag far Aica veta att hon har eukemi och ska dö om ett hav&r. Bokm peskriver hennes dagest och sjävmordstanr$r. Annika g%r igenom sitt iv, hon funderad över sitt samhäsengagemang och den poiitisra medvetenhet soiavuxit frarn hos henne genom paverkan av sfn pojkvän. Hon tänker över vad hon vie med sitt iv, hon börjar ifrggasatta sig sjav och sit-t satt att eva ooh inser att m8n maste form sitt iv utifrån sina egna förutsättningar. UndeT en vecka p% Landet ever hon ensam med sina tankar och finne* en viss ro och försöker se Kart på sig sjäv och de reatigner ti de människor som sta: henne närmast. Genom boken g& en ton av ömhet och medmänskighet. Pör Annika bir ti sut egbisti;kt handande en f örs~rarsattityd.

9 Hc U HELIIBERG, Hans-Eric Martins Maria. N'y upp1. Bonniers s. Ung idag). Medestor sti. För kommentar se under avd. Beationer.barn-bah Hce u KLEIN, Morma Sunahine. Babh (L Sjögren s. (ung nu). Medestor sti. Den här boken är en sann berättese efter en ddgbok intaad p& band av en kvinria som dog i cancer, tjugo &r gdmma. Den skidrar de sista arton månaderna i Kates iv. on ever i ett yckigt föraande med Sam, som är arbetsöa musiker. Han ar öppen, ömsint och beggvad men ocksa omogen ochobaanserad. Han ir ett starkt st3d för Kate, men sth i sutet inte ut med tanken att hon ska dö,, Kate berättar om sin dotter och hennes utvecking. Starkast ar ski.dringen av sjukdomen, som succ sivt förvärras. Genom oika beaa,ndingsmetoder kan cancern för röjas och Kate i prövar fer metoder. Men av dessa får hon fysi e h och psykiska besvär. Hon va:ljer d& att suta med behanding rna. Hon vi eva s& normat som möjigt och dö värdigt och inte bi en främing för siin. famij. Dödsangesten griper h nne stundtas, men hon har accepterat att hon sca dö och kanner trots at ekt stia ugn. Kate är en p& m&nga sätt fördomfdi, mogen och stark kvinna, viket hjäper henne att uthärda kampen. Det ar en rak och skakande skidring om döden, fyd av ömhet och medmänskighet. Hc OLOFSSON, Runa I u Somrarna med Rak:ef. Rabén & Sjögren $. Medestor sti. Annas bästa viin, kusinen Rake, dör ganska pöf!sigt efter en kortare tids s,jukdom. Vi far genom Annas tib F bickar en bid av ficko~rnas förhaande ti varandra, rån de var srnå upp ti förstu tonaren. Deras vänskap men ock?& kornkurrensen mean dem beskrivs mycket evande. Aaw bar svart att första och acceptera det som hänt, och reagerar mot ed konventionsbunden omgivning, som säger att man måste uppfqra sig p& ett visst satt nar uian har sorg. Hon försöker förkra för sina förädrar och reigiösa morförädrar hm hon uppever situationen, hur hon hea tiiden inombords uppever en stor Eiaknad, utan att fördensku beic~va förfaa %t ett konventionet satt att uttrycka sin sorg, som exempevis att g& svartkädd Ber att inte g& p& bio,

10 Den enda bok som utprägat behandar roen är Peterssons Jakten p& Janne. De andra böckerna berör probekt, men barmen eer ungdomarna vistas endast under kortare pehioder i fosterhem och det Br inte huvudtemat i böckerna. Itundgren$ bok Sommarfickan beskriver hur de; kan kännas att vara feriebarn! HEUBERG, Hans -Eric Jag är Maria jag. Ny upp. Bonniers s] (Ung idag). Medestor sti. 1 I den här boken ar kria i tov&rs&dern och bo i fosterhem, som priigas av en frireigiös atmosfär, konventioner, fördomar och traditione och auktoritär uppfostran. Maria som ar uppvuxen i en mijö med friare uppfostran har svart att anpassa sig. Hon kanner att hon f Örrvavs, d& hon atid måste underordna sig de vuxnas besut. BEiddningen för Maria bir det stw hon uppever hos sin basta väx1 Pia och i hennes famij, dar famijedemokrati och frf uppfostmtn tiämpas. I Pias hem får Madia ett vtirde och hon behandias som en individ, som har rättigheter och inte bara skydigheter. En tifyd och en vän har hon ocksh i en gamma man, föraktad och utstött av aa i samhäet. Det är utanför fosterhemmet som &ria känner trygghet dch fjrtroende. 31et ar en bok soni avsöjar mycket av vuxnas f ördomar och inskränkta attityder. Ifc JALAVA, Antt i Utti. Ny upp. Cavefors s. (Lättäst för vuxna). Stor sti. Por komentar sir under avd. Mognad och insikt on sociaa förhåanden Ho U LUNDGREN, &x Sommarfickan. Ny upp. Bonniers s. (ung idag). Medestor sti. I Den här berättesen handar om femtonariga Evy om kommer ur sociat mycket mara förhäanden som feriebarnti ett ungt par i Småand. Evy ar osäker och hämmad, men har en hard och tuff attityd utat. Hon &r i kontaktbehov, men stöter bort aa försök ti kontakt. Som feriebarn tror hon att hon skd hjäpa ti att sköta hemmet och barnet. Men at bir annorunda mot vad hon förestkit sig. Frun i famijen ar väskött, vaajicer, yckigt gift och en varm sympatisk människa. De har en son pa'tio &r, som &r efterbiven, som det tar tid innan Evy vhjer sig vid. I början ar Evy reserverad och spydig. Ann, frun, försöker prata med henne om ivets svkrigheter och om att vagavara sig sjäv. r Mot sin vija tvingas Evy erkanna att hon tycke om Ann. Evy far ocksa kontakt med Janne, som bir föräskad i henne. Han ar enda öppen, f ördomfri och omedebar mannish. Genom Ann och ~arhe mognar Evy och vargar visa vem hon ar innerst inne. Hon börjar acaeptera sig sjäv och finna en egen identitet. En psykoogiskt fin skidring av hur en ficka med probem kommer tirätta med sig sjäv genom positivt instäda medmänniskor. '1

11 . 5 MYRBERG, Barbro Jag taar om Lena. By upp. Rabén C? Sjögren s. Stor sti. För komentar se d e r avd. Pognad och insikt OK! sociaa f örhaanden PETERSSOIT, Hans Jakten p& Janne. Rabén & Sjögren s. Stor sti Janne är i tio4rsåidern och har vuxit upp i men han har adrig bivit adopterad. Hans bioogiska oväntat ha honom tibaka, men Janne kanaer sina fosterförädrar än sin bioogiska mor, GBteborg. Myndigheterna bestämmer att Janne mor och han sjäv har ingen taan förrän han fyt tov &r. P& prov är Janne hos Uai Göteborg under ängtar hem. I sutet av maj bir Janne utsatt &r starkt skidrat när kaserumet för att rymmer och far hem igen. Janne far ti sut ratt samtidigt ite besviken p& fosterförädrarna som inte vagade satta sig upp mot myndigheterna och kampa. Boken ar mycket epfinannde och det ar ätt att identifiera sig med Janne. Den är skriven med ett enket och snabbt fytande sprak1. En angeägen bok för den positiva bid den ger av fosterförä(drar som riktiga och inte :nagot ' i staet förrf. Bra ipstrationer. De här böckerna ger en reaistisk beskrivning av C vardagsivet i oika änder. I Pekje-Bergs, Kumans och Mank Is böcker förkaras begreppen kooniaism och imperiaism. Wernström böcker beskriver orsakerna ti poitiskt förtryckt, korrumperade stater, fattigdom, utsugning och orättvis f ördening av esurser och andra missförhåanden. Den sociaistiska. grundsynen ar tydig och han visar var motsattningarm i k1assamhäe-j; gar och pekar p& vad som niaste förändras. Hcg BORG, MajStina Songo. Eabén & Sjogren s. Liten sti. 1 Songo bor i Kongo i en iten by i buschen. Bysko äraren vi att Songo ska g4 vidare i skoa i Brazzavie. Songo fyttar, men har svart att ackima-tisera sig. Han aterviinder ti sin födeseby, men inser s& sinhingom att han kan göra mer nytta om han fortsätter skoan och därefter atervänder ti buschen och börja arbeta som ärare. Det ar svart att bedömma riktigheten i bkskrivningen av Songos tankar inför mötet med staden, men de verkar troiga, och de visar ocksa vika kyftor det f hs des rne1q.n stad och andsbygd och des mean fattiga och rika. I Songos famij rader en varm och käreksfir stamning som ocksa avspegas i Songos instäning ti idrotten p& skoan. Han has en koektiv anda och vi here spea i fotbosaget än satsa p& öpning, dar han skue kunna bi stjärna. Boken är ättäst och reativt spännand och ger en god inbick i evnadsvikoren. i

12 Bcg B~DKER, Cecie 1 Dimma Goe - pojken från bergsbyn. Rabén Be S jökren Medestor sti.. Ivan far i boken en inbick i hur ivet i en et$pisk bergsby kan gestata sig. Dimmas vardagsiv beskrivs, reationerna ti modern och systern. Genom Dimmas konfrontbion med vite människor, en famij med en son som ar jamngamma med Dimma, kommer ti byn och bor hos Dimmas famij, be ses oika uppfattningar otu omvärden, könsroer m.m. Be h a "ttesen har ocksa en de sp2iide insag, b1.a. nar Dimma ska hindra at den vita fami Jens bi bir stuen. Boken är 1"ttast och har ett enket och föjsamt sprak, Hc CARISON-REGOLO, Margit Bergsbyn. Cavefors a. ca ätt äst för Extra sta2 sti. Iii. En bersttese från en iten grekisk bergsby med en evande skidring av märiniskor och sedvänjor. Det ar sdrat av en ung svenska, sorri vunnit bybornas förtroende och periodvis de deras iv i byn. Den ar reaistisk och fyd av kärek ti de männ'skor SOEL skidras och därför ätt att tycka om. 3t Hc XUL[rMAN, Harry U Den amerikanske fången. Rabén & Sjögren sti. 150 s, Medest C Handingen i den här boken utspear sig i en sdorstad i Bras En grupp revoutionärer kidnappar den amerikaneke ambasaadör och kräver frigivese av femton poitiska fångsir. Men det är ocksa en skidring av tv% hotearbetares bakgruud, iv och vikor. Santos ar hisskonduktör p& ett hote och har Gabri ti hjap. Santos ar en t'acaguat", en rapportbr &t poisen Gabrie ombeds att rapportera at san verrar mksstänksamt. Vänskapen mean Saritos och Gabrie ar d jup. En dag tar tre män in p& hoteet och Gabrie och Santoe misstfnker dem för vara kommunister och spionerar p& dem. Nar kidnpppningen bi -d tror de sig veta vika som igger bakom den. Bakom den spännande handingen finns kritik av den korrumperade och WS diktaturstaten Brasiien. B%de Santos och ~abrib är i brist p& information och p& grund av okunnighet off er f Ör det samh system de ever i. Det ar en väsentig bok om förtryck och USA-imperiaismens makt, I Lien. Z L m rtt ;tre -s tyrda Ls-

13 LOEPP-BASENAU, Rutgers van der, An Fy, Wassii~~fy! Berghs s Medestor sti. Efter andra värdskrigets sut atervänder Wassiis, hans mor och syskon ti Gredand, efter att i fem &r suttit i fbngäger i Abanien. Förhåandet mean en abansk sodat och Wassiis ar fint skidrat. Wassiis säger vid ett tifäe ti sodaten: '"Vi tir fienderw, d& svarar abanen: "Hunger ar en fiende. Sjukdom ar en fiende. Och dumhet. Och skenheighet...". När famijen aterkommit ti fattigdomens, förtryckets och fruktans Grekand, tvingas Wassiin fytta ti Aten och börja arbeta som skoputsarpojke, för att hjäpa ti med förstjrjningen. Han rakar in i aehanda ävent~rrigheter efter att ha bivit misstänkt för en stöd, Han tar sig ombord p& ett skepp och bir inbandad i skumma smuggeaffarer. Situationen reder upp sig och Wassiis kan ordna det b&de för sin mor och sina syskon. En mycket spännande berat1;ese.. BBANKEU, Henning Sandmaaren. Författarföraget s. Medestor sti. För kommentar se under avd. Mognad och insikt om sociaa förhåanden PLEIJEL, Sonja Berg Yarse över Wonokojo. Rabén & Sjögren s. Medestor sti. En spännande bok som ger en skidring av hur hoändska. kooniaister evde p& en pantage p& Java. Den spegar deras och javanesernas syn p& den f örestbende japanska ockupationen p& vren Kasskinader och rasskinader iustreras genom att Jans och Sartos vänskap bryts när de tar stäning. Nen författaren bar ingen War inje i fragorna, ty de aterförenas och Man haaper dem som behöver hjäp mest, oberoende av rasskinader och Maasinader och andra skrankor." (s. 117) Trots det har boken genom sin detajerade mijö- och människobeskrivning sitt varde. Reativt avancerat sprak, men okända begrepp och företeeser f örkaras i en ordista. Wce U VASCOWCELOS j José &wo När jag bir sto:^. Berghs s. Liten sti. En sj&vbiografi:3k barnskidring från brasiiansk sum och fattigdom. Det handar om en iten bradrnogen och inteigent femåring, som fa: sitta emean i famijedispyter. Han far kontakt med den rike mannen i byn och mean den utveckas ett mycket fint vänskapsförh%ande. Som sociat reportage ar boken givande även om den inte avsöjar den egentiga rmktstrukturen i samhaet.

14 WEEXSTROM, Sven Befriaren. Ny upp. Amqvist & Wikse s. (~n~dontoi~ocket). Biedeetor sti. För kommentar se under avd. Deckare WERISTROM, Sven - Resa p& en okänd panet. Ny upp. Gebers s. (ungdomspocket), 111. Hedeator sti. Dia, fr& paneten A i ett avagset sosysternr och Bip och Dia f& kontakt med tv& svenska gör de utfykter med rytudfarkosten ti Sydafrika, Indien, Vietnam och Sydamerika. P& ett Isamyit sätt far m inbick i de oika ändernas f örhåanden. Bip och Dia har en het f örutsättningsös syn p& jorden och genom deras frågor far mn uppeva hur skevt och orättvist det ar p& jorden; fattigdom, orättvis ' korrumperade regimer, v%~d, rasfördomar, reigionens utveckingen och vardagaivet. Wernström har en poitisk tendens och förkarar orsakerna ti en bok som stimuerar ti diskussion, vacker visar p& nödvändigheten av en radika förändring. BTEBNSTR&U, Sven Upproret. Hy upp. Amqvist Be Medestor sti. Wikse s. (~n~donspocket ), Boken behandar revoutionens början p& Kuba. Det ar enspännande och evwde skidring av geriaröresens arbete och kap, men boken ger ocksa en bid av ett firamande arids kutur och människor. Genom syskonen &in010 oeh Beatrizr, som ar födda i de be g, dar revoutionen bördade, far man föja ett poitiskt arbet och dess uppbyggnad. Deras far tars.en geriaman) som situpade i 3 evoutionens början. P& ett övertygande satt beskriva människors ivsvikor under diktaturen och hur den fattiga och utarmade befok!ningen inser nödvändigheten av sociaismens genomförande. Manoito sch Beatriz har redan som barn arbetat i geriim och deras engagemang är djupt och avarigt, Manoito far vapen och bir frihetskämpe, och Beatriz far viktiga uppdrag, som innebär stor fara. Soidariteten och samniarddningen kommer vä fram. Det ar en angeägen bok, sam pekar fradt och visar att det ar viktigt att suta sig samman och friggra sig fr& förtryck. i

15 ...., -.., _j I aa de här böckerna beskrivs den moderna förokten och de probem' som isoering, tristess och syssoöshet för raed sig. Denna tivaro driver ungdomarna samman i gäng, som bryter mot det konventionea mönatret och ungdomarm drivs ti handingar och missbruk som de egentigen inte vi. Deras handingar ar ett desperat försök att försöka bryta isoeringen, sfpa kontakt och f& en meningsfu tivaro. Magra av böckerna beskriver ocksa försök att ta sig ur denna isoering. i / Hcg BIRXELAND, ~dger ~ Andra boken om Laisse. Tiden s. Medestor sti. För kommentar se under avd. Snatteri och stöd Hog BiRKELBND, er HA11 dig undan, Lasse. Tiden s. Medestor sti. För kommentar se imder avd. Mognad och insikt om sociaa förh&anden 4 HC BRATTSTBOM, Inger U Utfykt ti verxigheten. Författarföraget s. Medestor sti. Den här boken handar om kantaktöshet. Jonae är i sexton-&rs&dern, ever i en skyddaci mijö med sin mor, som ar aye. Modern ar en aktiv, sjävst~dig och upptagen kvinna, som inte har tid över för kontakt med snn son. Jonas far ett tifaikt arbete p& ett daghem. En fredagnkvä bir ett av barnen, Soqge, i fyradrsadern inte hämta;. Soange ar muatt och bor med sin mor, som verkar nervös. De; visar sig att modern rest bor* och mormodern som skue hämtat Soange hade hastigt tagits inpa sjukhus och inte kunnat meddea daghemmet. Jonas tvingas ta hand om barnet över hegen. De t tipps tar konfikter. ~arn~assnden medfiiir att Jonas far inbick i ett sociat iv som ar het främmande för honom! höghmomr8de med avar socia misar, utstötta mqiskor, mobbning, rashets och hur jobbigt och besvärigt det är att vara ensamtaende mor utan arbete oeh pengar. Kontakten mean Jos och Soange är reaistiskt beakriven. Genom de t ansvar Jonas far f ör Soange kommer han ti insikt om de görtrycktas situation.

16 EBICSON, Stig 1 Kom inen! Boken om Tigrarnas första turnering. Bonniers s. (~osere stora ungdo&böcker). Medestor sti ~ För komentar se under avd. Idrott HAGERFORS, Anna-Bhria En fokhemsk bok. Forum s. Liten sti,. En absurd berättese om ivet i förorten acksp p. Boken innehaer kritik av boendemijön, barntisynen, skiftarb te, kommereiaisrn, &Idringsvård osv. Som motvikt mot de kuvade oc anpassade i Facksta star ett gäng hamnarbetare från Stockhom och ek konstnär. Gänget försöker ändra p& en de missförh&anden, men acks av byrakratin. Deras personiga ensamma protest räcker inte för att genomdriva förandringar och de kommer fram ti att det e& fattas är Packstabornas egenvärde, de har sutat eva och bivit kuggar i det stora samhäsmskineriet. Huvidpersonen Hampus sig i sutet och tar anstäning i det stora köpcentret och uppträder i en förnedrande kostym. En satir som av möjigheterna att f örändra t av den träffsäkra bitvis nycket roande, men har ett reativt sv&$t språk. d" ISAKSON, Bör je ftfix& &t..." Vadd&? Bonniers s. (dng idag). Idedestor sti. Boken handar oei fyra pojkar i fjorton&rs&lder, De bor i en nybyggd förort ti Stockhom. De har sommarov och ha inte n&got arbete. Det finns inte nggot meningsfyt att g h uta de driver omkring och dricker meanö. De har en tuff attityd u &t, deras sprak ar fut av svordoffiiar, sang och Spänningarna mean de fyra pojkarna. ar skickigt fgngad. De att stjäa en bat och förbereder nog, men innerst inne är p& avar. Deras sexuasyn ar grov och okänsig, det tjejer att igga med. För a.tt f& tag i ö och cigaretter snattar de i varuhus. Efter en spritfest med sexuea insag överfaier de efter panering en ädre dam. Poisen koppas in och det bir förhör. Aa fyra, kommer fran hem där kontakaen med föz'iidrarna är d%ig och ansträngd. fiet ar en utomordentig skidring av hur ett gäng pojkar kommit p& sned. De är offer för vart sa värderingar och omänskiga panering. Boken ger inga ascociaa beteende, men den visar tydigt probem av detta sag. a

17 JACOBSON, Gun Hea ånga dagen. Er upp. Bonniers s. Medestor sti. Pingo, eer Lasse som han egentigen heter, ar tretton &r och bor med sin tuamma och ie bror, Tobbe nästan?yra ar, i en förort ti Stockhom. Mamman är depressiv och Fr akohoprobem. Ear hon äntigen far chans ti ett arbete börjar hon dar, fast det visat sig omöjigt att f& en daghemspats ti fobben. Tobben förkarar sturskt att han han kara sig sjäv p& dagarna. Pingo kan inte ämna Tobben ensam, när han ser hur edsen iebror bir. Pingo börjar skoaka från skoan och är tisammans med Tabben hea dagaxna. De åker in ti och snattar i affärerna, fast de kaar det för troerieken, den g&r ut p& att se vem som snabbast kan "troa fram" ett föremå av ett visst utseende eer med en viss karaktär. Boken skidrar ecksa Pingos iv med gänget. I-Iur de drivs ti bus och upptq. De förföjer en av de kvinniga spärrvakterna i tunnebanan genom ständiga trakasserier. Pirigo bir av en sump instängd med henne i en hiss och avståndet des& emean bryts nar de tisamdns tvingas ösa hur de ska bära asig At när bada bir kissnödiga Pingo inser att hon ar en männiaca med många positiva sidap, inte bara'kärringen!'. Pötsigt fick han kontakt med en vuxen person 1 sin omgivning, det har han adrg haft tidigare, utan ständigt hämnats genom att provocera til1 bråk. Det ar en rqycket fin s+idring..som visar hur sarbara oah ömtaiga dessa tisynes tuffa förortstonåringar Lr. MBWIBERG, Stig Ve e du f Ör en kompis? Amqvist & Wikse s. Stor sti. Det ar ungefär yssnarbrev som igger ti! grund för den här boken. Den tikom p& Sveriges Bedios initqtiv, den har gatt som föjetong i radio och ti varje kapite hag det kommit in försag om hur boken ska fortsatta. Di ar mycket naturiga och den ar spännande. Den borde vara högäsning, fös d.ramatisering och att hitta p& p& kapiten. Boken handar om Anders, Bengan, Berit. Anders jotbar p& ett ager, Suggo är stjä och Bengan och 3)-e bir rätta ti at och för att hjäpa kamraterna Anders att bara tibaka det skidrar p& ett fint satt vad grupptryck MAiNEERG, Stig Vem? Jag? Vada far? Ny upp. Amqvist & Wikse s. (ungdomspocket). Liten sti. I För kommentar se under avd. Arbetsivet ZVIBmERG, Stig Vem var det som vann? Ny upp. Amqvist & Vikse h s. (~ngdoms~ocket ). Liten sti. Mae &r sjutton &r när han kommer tibaka ti Hagmyren, en förort ti Stockhom, efter att ha varit ti sjöss i ett

18 Hcg L havar, en det hr ett f örändrat Hagmyren ha När han for, f-s inget centrum i gas och gard p& torget. N811e reagerar mot att det p upp i barnrikehuset fanns ingenting för ungd garden, tio &r ftir sent enigt Nae. Han ha föreståndaren. Det gama gänget drar sig unda börjar traffas i den gama kubbokaen. Ggng ag för att deta, i samma turnering som gards hävda sig gentemot dem, Genom arbetet med Hu tisammans stärk.s sammanhäi.ningen och mede n%got meningsfut att arbeta för, NAgot posi att protestera mot garden. Sjävkänsan stark p% sutet att de vunnit en seger, aven om de turneringen. En ättäst och givande bok, med positiv anda, det ar möjigt att förändra en situation. idar ett ishockey- SKOTE, Inger V i tv&, Bi tre, V i tusen. Amqvist & Wikse s. Medestor sti. I r Karin har fyttat från Lövbacka ti Gråhomen, n betongförort, och har svart att finna sig tirätta i skoan. mman har inte kunnat ackimatisera sig och Ir hemma i Lövbacka för att via upp sig. Lockad av musik från en föjt, upptäcker Ka in en trädgard och ett hus och träffar dar Kae Speman eer omberg, som han egentigen heter. De bir viimer och en tredje - Mikae - dras med i deras vänskap. :Kae bor p& &Iderdomshemmet, m h n besöker varje dag det hus han en gång byggde med egna händer. +n dag kommer byggnadsarbetare och börjar riva i huset, de avsöjar att huset ska restaureras och att stadsarkitekten sh fyt a in där. Kubben 'Vi trett besutar sig f ör att bida opinion och e yckas s% i småningom, Karin :Far uppeva giidjen och styrkan koektivet, aa s& behöver varandra för att eatta sig upp mot b sut som DOM fattar. DOM är inte preciserat, men betonin~en av det ko t ektiva arbetet &r fin. Den &r ättäst och svara ord förkaras nagon vuxens mun. Det är n&got ona-tirrigt med bara denna ensamma s uga kvar, och mijön p& Aderdomshemmet är överdrivet steri - det &r antagigen svart för barn at-t första ironin i det kapitet. Förädrar förekomnier i bakgrunden i de här böckerna har ie en mer framträdande ro reation ti föriidrarna betonas mer. bara mamma och pappa i karnfami jen utan son f örekommer ~OEI Bi~keand, Byock och Heberg, Thorva och Winberg beshivs syn p& och

19 Hcg Hcg BIRKELAND, ~b,d~ar Andra boken om Lasse. Tiden 1974, 126 s. Mede tor sti. Pör kommentar se under avd. Snatteri och stöd 1 BJRKELBND, T Mger Hå1 dig undan, Lasse! Tiden s. Mede etor sti. För kommentar sis under avd. Mognad och insikt bm sociaa f örhåanden b Hcg BIRICELAND, ~qh~er Lasse Petterssoii. Tiden s. Medestor sti. Det är en reaiirtisk och fyttat frh en r d% föriidrarna nyigen har ski-ta. Lasse har svart att sig ti den nya, mijön ooh i skoan bir retad och far man en inbick i iur Lasse uppevt och ständiga grä och upptraden, som sig utstött och sviken. I den nya gäng som snattar i varuhus. Det och författaren papekar kommit p& sned, Boken Ha dig undan, Lasse. Hc BYLQCK, Ma j u Heena och fiosofen. Rabén & Sjögren s. (ung nu)?,. Stor sti. För kommentar se under avd. Mognad och insikt dm sociaa förhaanden Hci3 PRICK, Lennart Hotet. Rabén & Sjögren s, Medestor Por kommentar se under avd, Mobbning ~ Hag GRIPE, Maria Pappa Peerins dotter. My upp. Bonniers s. Medestor sti. i En psykoogisk barnbok om Loea en fri och sj" vstkindig ficka. Hon har vuxit upp ensam med sina syskon. De tas om hand av säktingar och Loea kommer ti ett barnhem. Loea har n inre styrka och fasta värderingar och har en stor respekt för a bete. Hon taar om att använda Liden och kan inte första begrep et tidsfördriv. Loea fantiserar ofta om fadersgestaten som h n s k r mycket. Hon ger honom oika karaktärer och egenskaper o h taar i fantasin med honom. P& sutet dyker fadern upp och man fpr intryck av att Loea kommer att acceptera honom som han är, innerigt yckig över att äntige'? f& träffa sin far.

20 HEL~IEERG, Ians-Eric Morfars Maria.!iy app. Bonniers s. sti, idag). Medestor I den här boken skidras Marias barndom, henne av den vardagiga tivaron och reationer med vuxna skida förädrar. Maria bor tisaumms med morfar, som frngerar som far. Han as Marias och det är honom som hon har förtroende för. ett tifäe sin riktige far, hans nya fru vikar förakt och hennes havbror intar ocksa en avvisande attityd, men intresset för djur förenar dem. Hon far kontakt med sin far, men han är ända en främing. B&de Marias mor och fadern kas med att f örkara skismässan för Maria och hennes funderar mycket kring sin famij, som hon förstar är annorunda. Hennes värd rasar inte samman. inför de nya probemen. Det ar en vardagsnära bok fyd av ömhet och medmänskighet. örf fatt kr en avsöjar de vuxnas fördomar och ignorerande attityder gentemor barn. Hcg * Hc u LINDQUIST, Mari-ta Maena 11 ar. Bonniers s. 1x1. biedegtor sti. Det här är en bok om mobbmkig, avundsjuka, vänbkap och svarigheten att vara ensamstaende föräder. Maena är eva ar och bor med sin pappa och sin bror. Hennes pappa är ärare och de har fyttat ti en ny stad. Matsna kber sig ensam den första tiden i den nya skoan. Men s& upptäcker hon Moa, som är ensam och bir mobbad. De bir bästa vänner och Maena bir ett starkt stöd för den utstötta Moa. Moas mamma ar ocksa ensamstaende och har arbete, som hon sköter hem. Moas mamna rycker tifäigt in i Maeiiss famij för att h jäpa ti. De; skapar probem hos Maena, nar hon märker att hennes pappa tycker om Moas mamma. Hon bir svartsjuk och far avversioner mot både Moa och hennes mamma. Ti sut fragar sig Maena var9 ör skue inte hennes pappa och boas o mamma f& tycka om varandra. Det är en reaistisk skidring av vahagens bekymmer och vaniga känsor hos barn. Orsakerna ti m bbning och svarts juka f örkaras, 7 MYRBERG, Barbro Jag taar om Lena. Ny upp. Rabén & Sjögren s. Stor sti. För kommentar SE! under avd. Mognad och insikt dm sociaa förhaanden Hc FEThriSON, Hans I U Veckan Anna och Yasto försvann. Amqvist & Wikse '30 s. Medestor sti. För kommentar se under avd. Mognad och insikt m sociaa förhaanden i

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Rent vatten skapar hopp i slummen

Rent vatten skapar hopp i slummen NICLAS LINDGREN: Aa barn är aas ansvar VILL DU HJÄLPA! SKÄNK 50 KR TILL PMU. SMS:A PMU 50 TILL 72 930 2011 #3 En tidning från PMU Rent vatten skapar hopp i summen 700 barn föramade efter poioepidemi 12

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ. MÅNGA GODA resultat 2009-2011. Projekt i Sri Lanka stärker familjer

NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ. MÅNGA GODA resultat 2009-2011. Projekt i Sri Lanka stärker familjer 2012 NUMMER 3 EN TIDNING FRÅN PMU MÅNGA GODA resutat 2009-2011 NYA INSATSER I TORKANS AFRKA NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ Projekt i Sri Lanka stärker famijer TIMBuKTU SJÖNG FÖR

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre Svenska ournaen februari 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Levde på gatan som tjuv i dag studerar hon JOEL, 8, SKÅDIS I BISTÅNDSFILM

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar.

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar. Vet du varför de norska hundarna har så patta nosar? Dom har jagat parkerade biar. Har du hört om den senaste norska uppfinningen? En vattentät tepåse. Vet du när norrmännen bränner fötterna? När dom stryker

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri TÖI ROLLSPL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri Ordlista fundera uppleva åsidosatt övergiven pressad meningsfullt betydelsefullt spänning samtycke vårdnad befrielse överansträngd påverka uttrycka sina känslor

Läs mer

När min pappa dog försvann tryggheten Barnens rätt- Emilie utmanar sig själv i Indien. Dynamic Vocal på Barnens rätt-turné

När min pappa dog försvann tryggheten Barnens rätt- Emilie utmanar sig själv i Indien. Dynamic Vocal på Barnens rätt-turné 2012 NUMMER 4 EN TIDNING FRÅN PMU Emiie utmanar sig sjäv i Indien Dynamic Voca på Barnens rätt-turné När min pappa dog försvann tryggheten Barnens rätt- KAMPANJ Nu får Thiwankas famij hjäp ur fattigdom

Läs mer

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING Premiär måndagen den 14 oktober klockan 16.00 - Höstens nya must- see serie VIOLETTA Violetta är en smart och levnadsglad tjej. Hon har en fantastisk sångröst som hon ärvt

Läs mer

ournalen margot JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE BARNSLAVARNA HAN BOR PÅ SJUKHUSET pröva nya smaker i sommar

ournalen margot JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE BARNSLAVARNA HAN BOR PÅ SJUKHUSET pröva nya smaker i sommar Och bidra ti att fattiga och vådtagna kvinnor får hjäp Svenska ournaen augusti 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

SJ 11. Hållbarhets redovisning

SJ 11. Hållbarhets redovisning SJ 11 Håbarhets redovisning Innehå Ordföranden har ordet 2 Strategi och vision 3 Intressentdiaogen 6 Möjigheter och utmaningar 9 SJs sociaa ansvar 10 SJs mijöansvar 18 SJs ekonomiska ansvar 24 Redovisningsprinciper

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

4. Tidskrifter... Förord...i... sid 1

4. Tidskrifter... Förord...i... sid 1 C'i - Förord...i... sid 1 Om famijen...'i 2 Litteratur... ' 5 Famijen förr och nu... It 5 Historik... " 5 Famijesocioogi... ' 5 Famijen och agen... Ii 6 Historik... 7 Aktue famijerätt... ' 7 Famijepoitik...

Läs mer

Boktips år 3-5. Vem är du? En bok om tolerans av Pernilla Stalfelt, Rabén & Sjögren, 2012

Boktips år 3-5. Vem är du? En bok om tolerans av Pernilla Stalfelt, Rabén & Sjögren, 2012 Boktips år 3-5 Vem är du? En bok om tolerans av Pernilla Stalfelt, Rabén & Sjögren, 2012 Pernilla Stalfelts nya bok handlar om tolerans i alla dess former. Om likheter, om olikheter, om rädsla och utanförskap.

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

NU SKA HON FÖRBÄTTRA VÄRLDEN

NU SKA HON FÖRBÄTTRA VÄRLDEN Svenska ournaen december 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen SPRID KLAPPAR ÖVER JORDEN GE EN GÅVA TILL ETT BARN I ETIOPIEN VÅLDTAGNAS BARN PÅ MAMA LONDONS DAGIS GRISARNAS

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson

Läs mer

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist Nytt år och nya boktips från Martina och Petra! Skriv gärna till oss och lämna förslag eller kommentarer genom att skicka ett mail till petra.ljungberg@laholm.se Kalle med klänning och Kalle som Lucia

Läs mer

mycket prat mycket verkstad 18 inflyttare berättar Vi samlar kraft för att skapa kraft därför flyttar vi till norrbotten

mycket prat mycket verkstad 18 inflyttare berättar Vi samlar kraft för att skapa kraft därför flyttar vi till norrbotten [En biaga om projektet Kraftsaming 2011-2015 En bred insaming av värdefua tankar och idéer] maj 2012 Vi samar kraft för att skapa kraft Kraftsaming är en mötespats för en bred insaming värdefua tankar

Läs mer

magdas liv Makrill på japanska Kloakbarnen 20 år senare Ett gilla på Facebook förändrar inte världen P-M och Ester startade egen Zlataninsamling

magdas liv Makrill på japanska Kloakbarnen 20 år senare Ett gilla på Facebook förändrar inte världen P-M och Ester startade egen Zlataninsamling SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 2 apri 2015 Årgång 91 Koakbarnen 20 år senare äkarmissionen var först på pats Vådtäkter som vapen Offren förenas av Mama London Ett

Läs mer

Kärleksboktips. För vuxna. Kärleksboktips för både stora och små! Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult av Astrid Lindgren

Kärleksboktips. För vuxna. Kärleksboktips för både stora och små! Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult av Astrid Lindgren Kärleksboktips Kärleksboktips för både stora och små! För vuxna Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult av Astrid Lindgren Astrid Lindgren berättar den sanna historien om sina föräldrars livslånga

Läs mer

Vi hoppas kunna ge er inspiration i vårsolen till att läsa lite nya barn- och ungdomsböcker.

Vi hoppas kunna ge er inspiration i vårsolen till att läsa lite nya barn- och ungdomsböcker. Hej! Vi hoppas kunna ge er inspiration i vårsolen till att läsa lite nya barn- och ungdomsböcker. Nu i april presenterar vi vår nya boktipsare som säkert kommer att ge er läsvärda tips. Hon heter Jenny

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

ournalen turist nöden bukarest sykursen gav kavesi Fokus: övergivna barn i afrika drömjobbet stolt HJälte bor i fattiga följde med farfar

ournalen turist nöden bukarest sykursen gav kavesi Fokus: övergivna barn i afrika drömjobbet stolt HJälte bor i fattiga följde med farfar Svenska ournaen d Årgång 87 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen nöden bor i fattiga bukarest sykursen gav kavesi drömjobbet OFFER ELLER stot HJäte Karin Afredsson om gästarbetare biståndsrebecca

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 6 december 2014 Årgång 90 HYLLAR SIN DOKTOR Denis Mukwege har fått pris igen Först sås tänderna ut, sedan könsstympas man Lanoi fick

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

ournalen claras jul Underbara MINNET AV EN JULSÅNG RENA RAMA PANNKAKAN PYGMÉERNAS NYA LIV TRENDSKAPAREN ÄR HUSET FULLT AV MAT OCH DOFTER

ournalen claras jul Underbara MINNET AV EN JULSÅNG RENA RAMA PANNKAKAN PYGMÉERNAS NYA LIV TRENDSKAPAREN ÄR HUSET FULLT AV MAT OCH DOFTER Svenska ournaen december 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen MINNET AV EN JULSÅNG Annika Hagström om traditioner som sätter spår RENA RAMA PANNKAKAN Johanna testagar etiopisk

Läs mer

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid FLIK 1 Företagshäsa N- Sidan () RAPPORT år 0 för Energi AB av Nvakiniken Företagshäsa AB De anstäda tihörande Energi AB har varit kaade ti häskntrer vid Nya kiniken Företagshäsa AB centra i. Tjänsten ingår

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen.

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen. Högkänslighet Comfort Zone, november 2008 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Samtal med Stig Malm

Samtal med Stig Malm Samta med Stig Mam LO:s nyvade andre ordförande, Stig Mam, som amänt tippas efterträda Gunnar Nisson som LO-ordförande, intervjuas här av civiekonom Rof Engund. Fråga: Jag tänkte att vi skue börja med

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Indiskt på menyn. Kanapékurs i rios slum. Här lärde jag mig vad riktig kärlek är Sophia om sin tid på barncentret i Ukraina

Indiskt på menyn. Kanapékurs i rios slum. Här lärde jag mig vad riktig kärlek är Sophia om sin tid på barncentret i Ukraina SvJ Indiskt på menyn recept av komikern david batra svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 1 februari 2015 Årgång 91 Här ärde jag mig vad riktig kärek är Sophia om sin tid

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ 1 Jag vill ju inte ha sex, men jag låter dem hålla på. Det är ju ändå inte mig de har sex med, det är bara min kropp. Lisa 17 2 Ve m? 3 25 % av tjejerna i gymnasiet

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

ournalen Mat-Lina HJÄLP GRAVIDA TILL SJUKHUS SÅ SKA BARNEN DELA MED SIG TYGER BLIR FINA BRICKOR Italienska smaker på riktigt

ournalen Mat-Lina HJÄLP GRAVIDA TILL SJUKHUS SÅ SKA BARNEN DELA MED SIG TYGER BLIR FINA BRICKOR Italienska smaker på riktigt Svenska ournaen oktober 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen HJÄLP GRAVIDA TILL SJUKHUS Många har inte råd att föda säkert SÅ SKA BARNEN DELA MED SIG Jukappar skickas ti Östeuropa

Läs mer

Simon & Sophie Text Emma Granholm

Simon & Sophie Text Emma Granholm 1 Simon & Sophie Text Emma Granholm Sophie är en kaxig tjej med en svärm av liknande kompisar runt sig. Simon är killen i klassen som hon ofta hackar på. Han står ut och vill helst vara ifred och syssla

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

kunskap för en ny tidkvinnor

kunskap för en ny tidkvinnor SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 3 juni 2015 Årgång 91 Gott med vegetariskt utvada Recept från Green Kitchen traves kunskap för en ny tidkvinnor ujaa: Att inte vara

Läs mer

Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje!

Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje! 1 Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje! Lärarhandledningen är gjord i mars 2014 av Lena Nilsson

Läs mer

SUDAN. Gänget ska få ett nytt uppdrag av FN-chefen. Ni ska resa till Sudan, träffa Machiek och göra hans röst hörd över världen! Ta inga risker!

SUDAN. Gänget ska få ett nytt uppdrag av FN-chefen. Ni ska resa till Sudan, träffa Machiek och göra hans röst hörd över världen! Ta inga risker! globens gäng av Magnus Bergmar & Karin Södergren Gänget ska få ett nytt uppdrag av FN-chefen. Globens Gäng reser jorden runt för att samla in jämnåriga kompisars berättelser om kränkningar av barnets rättigheter

Läs mer

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm Svenska NYA ournaen februari nr 1 d 2011 d Årgång 87 Läkarmissionens organisations- och medemstidning hit gick percy barneviks mijoner reser hem Fyktingarna i Sudan återvänder Ny symbo Läkarmissionens

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

DET BEROR PÅ Annemi Skerfving Institutionen för Socialt arbete Stockholm Centrum för psykiatriforskning KI och SLL

DET BEROR PÅ Annemi Skerfving Institutionen för Socialt arbete Stockholm Centrum för psykiatriforskning KI och SLL DET BEROR PÅ Annemi Skerfving Institutionen för Socialt arbete Stockholm Centrum för psykiatriforskning KI och SLL Olika perspektiv i synen på barnen Riskperspektiv en riskgrupp för psykisk ohälsa, missbruk

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Utseende, hållning, gester, rörelser, placering i rum, blick, avstånd, hy, kläder, skägg, mimik, känslouttryck, dofter, beröring, andning,

Utseende, hållning, gester, rörelser, placering i rum, blick, avstånd, hy, kläder, skägg, mimik, känslouttryck, dofter, beröring, andning, Utseende, hållning, gester, rörelser, placering i rum, blick, avstånd, hy, kläder, skägg, mimik, känslouttryck, dofter, beröring, andning, återspegling m.m. I kommunikation med andra människor Studier

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Dr.Hauschka. Hudvård från naturen för speciella behov. Med. För en behaglig känsla

Dr.Hauschka. Hudvård från naturen för speciella behov. Med. För en behaglig känsla Dr.Hauschka Med Hudvård från naturen för speciea behov För en behagig känsa Aa produkter är fria från syntetiska doft-, färg- och konserveringsämnen Med Teeth Med Skin Med Lips Dr.Hauschka Med har tagit

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

livet rasade Laga mat med Doreen räddade liv i ebolans spår Francis offrade allt för att rädda andra sparar både fötter och tid

livet rasade Laga mat med Doreen räddade liv i ebolans spår Francis offrade allt för att rädda andra sparar både fötter och tid SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 4 augusti 2015 Årgång 91 räddade iv i eboans spår Francis offrade at för att rädda andra sparar både fötter och tid byborna i Pogodji

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Fräs, den lilla panterkatten

Fräs, den lilla panterkatten Fräs, den lilla panterkatten Det handlar om en liten kattunge som hade tappat bort sin mamma. Och så går han iväg, för han vill inte vara på ett ställe. Så hittar han ett hus och familjen som bor i det

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004 Energiäget i Åmå Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Ja nej hörn: Rangordning/listning. 1) Att den gått sönder. 2) Att någon klippt av remmarna. 3) Berätta vem som gjort det. 4) Öppet hörn.

Ja nej hörn: Rangordning/listning. 1) Att den gått sönder. 2) Att någon klippt av remmarna. 3) Berätta vem som gjort det. 4) Öppet hörn. Värderingsövningar Heta stolen sitter i ring. Om man är av samma åsikt som påståendet, stiger man upp och byter plats. Om man är av annan åsikt, sitter man kvar. Finns inga rätta eller fel svar, utan man

Läs mer

181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000. 153 då 181 nu

181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000. 153 då 181 nu Publicerad: 2011-03-08 181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000 153 då 181 nu För två år sedan var de 153. Förra året 168. Vi lovade att fortsätta räkna och berätta

Läs mer

ournalen Jenny GÅNGER OM ÅRET TRÄFFAR LIOULA BARNEN gör svåra saker enkla recept på kakor skriver om flickor i Afghanistan

ournalen Jenny GÅNGER OM ÅRET TRÄFFAR LIOULA BARNEN gör svåra saker enkla recept på kakor skriver om flickor i Afghanistan Svenska ournaen juni 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen 2 GÅNGER OM ÅRET TRÄFFAR LIOULA BARNEN gör svåra saker enka Hans Rosing äskar siffror Pappa ti nio pojkar Thabie

Läs mer