Sveriges Lustgård och Vision 2025

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Lustgård och Vision 2025"

Transkript

1 Resultat av enkätundersökning Sveriges Lustgård och Vision 2025 November 2013 februari 2014

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 METOD... 2 MÅLPOPULATION... 2 STICKPROV... 2 UTVECKLING AV ENKÄT... 2 GENOMFÖRANDE... 2 BORTFALL... 3 RESULTAT... 4 BAKGRUNDSFRÅGOR... 4 KÖN... 4 ÅLDER... 5 HUVUDSAKLIG SYSSELSÄTTNING... 6 VARUMÄRKET SVERIGES LUSTGÅRD... 7 HAR DU HÖRT TALAS OM VARUMÄRKET SVERIGES LUSTGÅRD TIDIGARE?... 7 OM JA, HUR VÄL KÄNNER DU TILL VAD VARUMÄRKET STÅR FÖR?... 9 HUR VÄL STÄMMER BESKRIVNINGEN AV SVERIGES LUSTGÅRD MED DET KATRINEHOLM DU SJÄLV VILL BO OCH VERKA I? VISION HAR DU HÖRT TALAS OM VISION 2025 TIDIGARE? OM JA, HUR VÄL KÄNNER DU TILL INNEHÅLLET I VISION 2025? HUR VÄL STÄMMER BESKRIVNINGEN AV VISION 2025 MED DET KATRINEHOLM DU SJÄLV VILL BO OCH VERKA I? TROR DU ATT KATRINEHOLM KAN BLI DEN PLATS SOM BESKRIVS I VISION 2025? OM KATRINEHOLM SOM BOENDEORT KATRINEHOLMS KOMMUN HAR ETT BRA STRATEGISKT LÄGE NÄRA STORSTADSOMRÅDEN I KATRINEHOLMS KOMMUN FINNS ETT RIKT KULTURLIV SOM SKAPAR UPPLEVELSER OCH INSPIRATION I KATRINEHOLMS KOMMUN FINNS ETT RIKT IDROTTSUTBUD I KATRINEHOLMS KOMMUN FINNS ETT RIKT EVENEMANGSUTBUD NÄRINGSLIVET I KATRINEHOLMS KOMMUN ÄR STARKT HUR KAN KATRINEHOLM BLI ÄNNU MER ATTRAKTIVT FÖR DIG OCH DINA VÄNNER? SAMMANFATTANDE KOMMENTARER GENERELLT BAKGRUNDSFRÅGOR SVERIGES LUSTGÅRD VISION OM KATRINEHOLM SOM BOENDEORT SLUTSATS BILAGA 1: FRITEXTSVAR... BILAGA 2: ENKÄT... BILAGA 3: VYKORT...

3 Inledning Den 18 april 2011 fattade kommunfullmäktige i Katrineholm beslut om Vision Visionen har utvecklats av de förtroendevalda i Katrineholm utifrån underlag från kommunens invånare. I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Katrineholm Läge för liv och lust Under ett antal år har Katrineholm dessutom marknadsfört sig som Katrineholm Sveriges Lustgård. Porten till Sveriges Lustgård ligger vid Stora Djulö i Katrineholm. Det var där som Nils Holgersson rastade på sin underbara resa genom Sverige. Selma Lagerlöf skrev boken om Nils Holgersson Idag används Sveriges Lustgård som ett samlat begrepp för att tydliggöra Katrineholms många möjligheter, vid marknadsföring av den vackra naturen och allt som finns att göra och uppleva här i våra trakter. Ingen äger varumärket Sveriges Lustgård men allt och alla är en del av det. För att kunna värdera invånarnas kännedom och inställning till Vision 2025 och varumärket Sveriges Lustgård har en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning genomförts. Undersökningen har utförts av Spetsa AB genom konsult Karl Wahlin, universitetslektor i statistik vid Linköpings universitet. Spetsa AB ägs av Linköpings universitet via Universitetsholding i Linköping AB. Bolagets uppdrag är att identifiera, paketera och sälja tjänster baserade på kunskap och erfarenhet vid Linköpings universitet. Spetsa är ett led i universitets strävan att förena en hög akademisk standard med det som är relevant och nyttigt för samhället i stort. 1

4 Metod Målpopulation Undersökningens målpopulation är invånare i Katrineholms kommun. Stickprov Av praktiska skäl är en totalundersökning av målpopulationen ej möjlig att genomföra, och undersökningen baseras därför på ett stickprov. Att dimensionera ett stickprov är en komplex uppgift som kräver mycket förhandsinformation om målpopulationen, definition av en lämplig statistisk modell, och en hel del antaganden som ofta är svåra att göra för en målgrupp som inte är väl beforskad. Det går dock att visa att om man når upp i en stickprovsstorlek om cirka 1000 respondenter, oavsett hur stor målpopulation man studerar, så minskar osäkerheten så pass lite för varje ytterligare respondent att det sällan är lönsamt att dra ett större stickprov. Av detta skäl är stickprovsstorlekar omkring 1000 enheter mycket vanliga i statistiska undersökningar. Undersökningen baseras på ett slumpmässigt urval om 1000 personer mellan 18 och 75 år som är boende i Katrineholms kommun. Urvalet beställdes från Statens personadressregister (SPAR). Åldersgränserna valdes av etiska skäl. Utveckling av enkät Enkäten består av fyra delar. Del 1, Bakgrundsfrågor, kartlägger respondentens kön, födelseår och huvudsakliga sysselsättning. Del 2 och 3, Varumärket Sveriges Lustgård respektive Vision 2025, innehåller frågor om respondentens kännedom och inställning till varumärket och visionen. Om respondenten uppger sig känna till varumärket Sveriges Lustgård respektive Vision 2025, ombeds man svara på hur väl man känner till varumärket/ visionen. Respondenten får sedan ta del av kommunens beskrivning av Sveriges Lustgård och Vision 2025, och besvara om dessa beskrivningar stämmer med det Katrineholm man vill bo och verka i, samt om man tror att Katrineholm kan bli den plats som beskrivs i Vision Del 4 kartlägger respondentens inställning till olika aspekter av Katrineholm som boendeort. Enkäten avslutas med en öppen fråga, där respondenten får ange hur Katrineholm i framtiden kan bli ännu mer attraktivt. Enkäten i sin helhet finns i Bilaga 2. Genomförande Till de i stickprovet utvalda personerna utsändes ett vykort (Bilaga 3) med en inbjudan till undersökningen, ett personligt ID-nummer samt en länk till kommunens hemsida (www.katrineholm.se/ enkat). Härifrån länkades respondenten vidare till ett webbaserat enkätverktyg, Surveymonkey (http:/ / ). Med hjälp av det personliga ID-numret, som respondenten i enkätens första fråga ombads att uppge, kunde de respondenter som svarat prickas av och påminnelser utsändas till de 2

5 som ännu inte svarat. Respondenter utan tillgång till dator ombads kontakta kommunens växel och uppge sitt ID-nummer, varpå en pappersenkät med svarskuvert sändes hem till dem. Som tack för respondentens insats erhöll samtliga svarande en specialdesignad t-shirt från Sveriges Lustgårds webbshop. Vykortet utsändes och som sista svarsdatum sattes vykort kom i retur med okänd adressat. Vid sista svarsdatum hade 250 svar inkommit. Vykort med en påminnelse om undersökningen utsändes till de som då ännu inte svarat hade 340 svar inkommit. En ny påminnelse sändes ut. Undersökningen avslutades Då hade 404 svar inkommit, varav 46 i pappersform. Antal utsända enkäter 1000 Antal enkäter som nådde respondenten 995 Antal svarande 404 Svarsfrekvens 40.1% Bortfall Bortfall kan antingen vara slumpmässigt eller systematiskt. Slumpmässigt bortfall innebär att respondenter av olika skäl, som ej är gemensamma och som ej har något särskilt att göra med undersökningens syfte, har underlåtit att besvara enkäten. Systematiskt bortfall innebär att respondenterna av något gemensamt skäl ej besvarat enkäten. Systematiskt bortfall skulle kunna förskjuta resultatet på undersökningen, medan slumpmässigt bortfall normalt är mindre allvarligt. Jämförelse av bakgrundsvariablerna (kön, adress) mellan de som svarat och bortfallsgruppen, i de fall tillräcklig information gått att utläsa ur kontaktuppgifterna, ger inga indikationer på systematik i bortfallet. De sammanställda resultaten av enkätundersökningen bör därför kunna betraktas som representativa för målpopulationens gemensamma åsikter. Då somliga personer inte svarat på samtliga frågor är bortfallet på vissa frågor ibland högre. Detta kallas partiellt bortfall och storleken på det partiella bortfallet för varje fråga framgår i resultatredovisningen. 3

6 Resultat Bakgrundsfrågor Kön Antal svarande 400 personer av 404. Antal Andel Kvinna % Man % Totalt % Figur 1. Svarsfördelning utan uppdelning. 4

7 Ålder Antal svarande 400 personer av 404. Medelålder Medianålder Yngsta svarande Äldsta svarande 53.5 år 57 år 19 år 77 år Figur 2. Svarsfördelning utan uppdelning. 5

8 Huvudsaklig sysselsättning Antal svarande 400 personer av 404. Antal Andel Anställd i privat sektor % Anställd i offentlig sektor % Egen företagare % Studerande % Pensionär % Annan huvudsaklig sysselsättning % Totalt % Figur 3. Svarsfördelning utan uppdelning. Bland de som uppgav Annan huvudsaklig sysselsättning märktes Arbetspraktik/ arbetsmarknadspolitisk åtgärd (3) Arbetssökande (11) Försörjningsstöd (1) Föräldraledig (3) Sjukskriven/ sjukpensionär (4) 6

9 Varumärket Sveriges Lustgård Har du hört talas om varumärket Sveriges Lustgård tidigare? Antal svarande 400 personer av 404. Antal Andel Ja % Nej % Totalt % Figur 4. Svarsfördelning utan uppdelning. 7

10 Figur 5. Svarsfördelning uppdelat på kön. Kolumnerna summerar till 100 procent inom respektive kön. Figur 6. Svarsfördelning uppdelat på huvudsaklig sysselsättning. Kolumnerna summerar till 100 procent inom respektive sysselsättningskategori. Ur Figur 4 utläses att 92.3 procent av de boende i Katrineholm tidigare har hört talas om varumärket Sveriges Lustgård. Uppdelat på kön framgår att 92.6 procent av kvinnorna och 91.9 procent av männen har hört talas om varumärket Sveriges Lustgård tidigare. Figur 6 visar att 100 procent av egenföretagarna hört talas om varumärket Sveriges Lustgård, medan motsvarande siffra bland personer med annan huvudsaklig sysselsättning endast är 77.8 procent. 8

11 Om ja, hur väl känner du till vad varumärket står för? Frågan besvarades endast av de som svarat ja på föregående fråga. Antal svarande 367 personer av 369. Antal Andel Mycket bra % Ganska bra % Ganska dåligt % Mycket dåligt % Totalt % Figur 7. Svarsfördelning utan uppdelning. 9

12 Figur 8. Svarsfördelning uppdelat på kön. Kolumnerna summerar till 100 procent inom respektive kön. Figur 9. Svarsfördelning uppdelat på huvudsaklig sysselsättning. Kolumnerna summerar till 100 procent inom respektive sysselsättningskategori. Bland de som tidigare hört talas om Sveriges Lustgård känner 62.7 procent till varumärket ganska eller mycket bra. Kännedomen är högst bland kvinnor samt bland egenföretagare. 10

13 Hur väl stämmer beskrivningen av Sveriges Lustgård med det Katrineholm du själv vill bo och verka i? Antal svarande 400 personer av 404. Antal Andel Mycket bra % Ganska bra % Ganska dåligt % Mycket dåligt 8 2.0% Vet ej % Totalt % Figur 10. Svarsfördelning utan uppdelning. 11

14 Figur 11. Svarsfördelning uppdelat på kön. Kolumnerna summerar till 100 procent inom respektive kön. Figur 12. Svarsfördelning uppdelat på huvudsaklig sysselsättning. Kolumnerna summerar till 100 procent inom respektive sysselsättningskategori procent anser att beskrivningen av Sveriges Lustgård stämmer ganska eller mycket bra med det Katrineholm de vill bo och verka i. Figur 11 visar att 83.2 procent av kvinnorna och 71.2 procent av männen tycker att beskrivningen stämmer ganska eller mycket bra. Uppdelning på huvudsaklig sysselsättning (Figur 12) visar att andelen som tycker att beskrivningen stämmer ganska eller mycket bra är högst bland pensionärer (84.5 procent) och bland anställda i offentlig sektor (84.0 procent). 12

15 Vision 2025 Har du hört talas om Vision 2025 tidigare? Antal svarande 400 personer av 404. Antal Andel Ja % Nej % Totalt % Figur 13. Svarsfördelning utan uppdelning. 13

16 Figur 14. Svarsfördelning uppdelat på kön. Kolumnerna summerar till 100 procent inom respektive kön. Figur 15. Svarsfördelning uppdelat på huvudsaklig sysselsättning. Kolumnerna summerar till 100 procent inom respektive sysselsättningskategori procent (56.4 procent av kvinnorna och 54.0 procent av männen ) känner sedan tidigare till Vision Uppdelat på huvudsaklig sysselsättning framgår att anställda i offentlig sektor är de som i högst utsträckning haft kännedom om Vision

17 Om ja, hur väl känner du till innehållet i Vision 2025? Frågan besvarades endast av de som svarat ja på föregående fråga. Antal svarande 220 personer av 221. Antal Andel Mycket bra % Ganska bra % Ganska dåligt % Mycket dåligt % Totalt % Figur 16. Svarsfördelning utan uppdelning. 15

18 Figur 17. Svarsfördelning uppdelat på kön. Kolumnerna summerar till 100 procent inom respektive kön. Figur 18. Svarsfördelning uppdelat på huvudsaklig sysselsättning. Kolumnerna summerar till 100 procent inom respektive sysselsättningskategori. Endast 32.7 procent procent av kvinnorna och 33.9 procent av männen - känner till innehållet i Vision 2025 ganska eller mycket bra. Uppdelning på huvudsaklig sysselsättning visar att 20.0 procent av de studerande känner till Vision 2025 mycket bra. 16

19 Hur väl stämmer beskrivningen av Vision 2025 med det Katrineholm du själv vill bo och verka i? Antal svarande 400 personer av 404. Antal Andel Mycket bra % Ganska bra % Ganska dåligt % Mycket dåligt % Vet ej % Totalt % Figur 19. Svarsfördelning utan uppdelning. 17

20 Figur 20. Svarsfördelning uppdelat på kön. Kolumnerna summerar till 100 procent inom respektive kön. Figur 21. Svarsfördelning uppdelat på huvudsaklig sysselsättning. Kolumnerna summerar till 100 procent inom respektive sysselsättningskategori procent anser att beskrivningen av Vision 2025 stämmer ganska eller mycket bra med det Katrineholm de vill bo och verka i. Fördelat på kön är motsvarande siffror 81.5 procent bland kvinnorna och 77.3 procent bland männen. Uppdelat på huvudsaklig sysselsättning visar Figur 21 att pensionärer är den grupp som i högst utsträckning instämmer i beskrivningen av Vision

21 Tror du att Katrineholm kan bli den plats som beskrivs i Vision 2025? Antal svarande 400 personer av 404. Antal Andel Ja, absolut % Ja, troligen % Nej, troligen inte % Nej, absolut inte 8 2.0% Vet ej % Totalt % Figur 22. Svarsfördelning utan uppdelning. 19

22 Figur 23. Svarsfördelning uppdelat på kön. Kolumnerna summerar till 100 procent inom respektive kön. Figur 24. Svarsfördelning uppdelat på huvudsaklig sysselsättning. Kolumnerna summerar till 100 procent inom respektive sysselsättningskategori procent (59.4 procent av kvinnorna och 63.6 procent av männen ) tror att Katrineholm kan bli den plats som beskrivs i Vision Högst är förtroendet för visionen bland anställda i den offentliga sektorn. 20

23 Om Katrineholm som boendeort Katrineholms kommun har ett bra strategiskt läge nära storstadsområden Antal svarande 399 personer av 404. Antal Andel Instämmer helt % Instämmer delvis % Varken instämmer eller tar avstånd % Tar delvis avstånd 5 1.3% Tar helt avstånd 1 0.3% Totalt % Figur 25. Svarsfördelning utan uppdelning. 21

24 Figur 26. Svarsfördelning uppdelat på kön. Kolumnerna summerar till 100 procent inom respektive kön. Figur 27. Svarsfördelning uppdelat på huvudsaklig sysselsättning. Kolumnerna summerar till 100 procent inom respektive sysselsättningskategori procent, 66.3 procent av kvinnorna och 57.4 procent av männen, instämmer helt i att Katrineholms kommun har ett bra strategiskt läge nära storstadsområden. Uppdelat på huvudsaklig sysselsättning är det anställda i offentlig sektor som i högst utsträckning instämmer helt i påståendet. 22

25 I Katrineholms kommun finns ett rikt kulturliv som skapar upplevelser och inspiration Antal svarande 399 personer av 404. Antal Andel Instämmer helt % Instämmer delvis % Varken instämmer eller tar avstånd % Tar delvis avstånd % Tar helt avstånd % Totalt % Figur 28. Svarsfördelning utan uppdelning. 23

26 Figur 29. Svarsfördelning uppdelat på kön. Kolumnerna summerar till 100 procent inom respektive kön. Figur 30. Svarsfördelning uppdelat på huvudsaklig sysselsättning. Kolumnerna summerar till 100 procent inom respektive sysselsättningskategori procent (29.7 procent av kvinnorna och 11.7 procent av männen ) instämmer helt i att Katrineholms kommun har ett rikt kulturliv som skapar upplevelser och inspiration. Pensionärer är den grupp som i högst utsträckning instämmer helt i påståendet. 24

27 I Katrineholms kommun finns ett rikt idrottsutbud Antal svarande 399 personer av 404. Antal Andel Instämmer helt % Instämmer delvis % Varken instämmer eller tar avstånd % Tar delvis avstånd 8 2.0% Tar helt avstånd 2 0.5% Totalt % Figur 31. Svarsfördelning utan uppdelning. 25

28 Figur 32. Svarsfördelning uppdelat på kön. Kolumnerna summerar till 100 procent inom respektive kön. Figur 33. Svarsfördelning uppdelat på huvudsaklig sysselsättning. Kolumnerna summerar till 100 procent inom respektive sysselsättningskategori procent (52.5 procent av kvinnorna och 37.6 procent av männen ) instämmer helt i att det finns ett rikt idrottsutbud i Katrineholms kommun. Pensionärer, personer med annan huvudsaklig sysselsättning och anställda i den offentliga sektorn är de grupper som i högst utsträckning instämmer helt i påståendet. 26

29 I Katrineholms kommun finns ett rikt evenemangsutbud Antal svarande 399 personer av 404. Antal Andel Instämmer helt % Instämmer delvis % Varken instämmer eller tar avstånd % Tar delvis avstånd % Tar helt avstånd % Totalt % Figur 34. Svarsfördelning utan uppdelning. 27

30 Figur 35. Svarsfördelning uppdelat på kön. Kolumnerna summerar till 100 procent inom respektive kön. Figur 36. Svarsfördelning uppdelat på huvudsaklig sysselsättning. Kolumnerna summerar till 100 procent inom respektive sysselsättningskategori. Endast 12.8 procent (18.8 procent av kvinnorna och 6.6 procent av männen) instämmer helt i att Katrineholm har ett rikt evenemangsutbud. De grupper som i högst utsträckning instämmer helt i påståendet är pensionärer, personer med annan huvudsaklig sysselsättning samt studerande. 28

31 Näringslivet i Katrineholms kommun är starkt Antal svarande 399 personer av 404. Antal Andel Instämmer helt % Instämmer delvis % Varken instämmer eller tar avstånd % Tar delvis avstånd % Tar helt avstånd % Totalt % Figur 37. Svarsfördelning utan uppdelning. 29

32 Figur 38. Svarsfördelning uppdelat på kön. Kolumnerna summerar till 100 procent inom respektive kön. Figur 39. Svarsfördelning uppdelat på huvudsaklig sysselsättning. Kolumnerna summerar till 100 procent inom respektive sysselsättningskategori procent av hela befolkningen instämmer helt i att näringslivet i Katrineholm är starkt. Figur 38 visar att 11.9 procent av kvinnorna och 10.2 procent av männen instämmer helt i påståendet. Personer med annan huvudsaklig sysselsättning samt studerande är de grupper som i högst utsträckning instämmer helt. 30

33 Hur kan Katrineholm bli ännu mer attraktivt för dig och dina vänner? Antal svarande 287 av 404. Figur 40. Ordmoln över fritextsvaren. Ovanstående figur, som sammanfattar fritextsvaren, är ett ordmoln. Ju fler gånger ett ord förekommer, desto större typsnitt har det i figuren. Fritextsvaren i sin helhet återfinns i Bilaga 1. 31

34 Sammanfattande kommentarer Generellt Svarsfrekvensen om 40.1 procent måste anses god för en enkätundersökning idag. Statistiska Centralbyrån har myntat begreppet enkättrötthet, med vilket man belyser de fallande svarsfrekvenser man har observerat i enkätundersökningar under de senaste åren. Enkättröttheten tros kom ma av att man hela tiden utsätts för reklam, spam -mail och telefonförsäljare vilket gör att seriösa enkäter försvinner i mediabruset. Den goda svarsfrekvensen och de små partiella bortfallen på varje enskild fråga, tillsammans med det faktum att inga tecken på systematik verkar finnas i bortfallet, borgar för att resultaten av undersökningen är representativa. Bakgrundsfrågor Köns- och åldersfördelningen bland de svarande är jämn och representativa för målpopulationen. Intressant är att den svarande som har högst ålder är 77 år, när maxåldern bland personerna i urvalet borde vara 76 år. En möjlig förklaring är att annan hushållsmedlem än den som tillsändes vykortet besvarade enkäten. Uppdelat på huvudsaklig sysselsättning framträder att gruppen pensionärer är överrepresenterad. Det är välkänt att äldre personer i högre utsträckning besvarar enkäter. Sveriges Lustgård 92.3 procent av de svarande har tidigare hört talas om varumärket Sveriges Lustgård. Bland dessa uppger 62.7 procent att de känner till vad varumärket står för ganska eller mycket bra. Kännedomen är ungefär lika stor bland kvinnor och män procent anser att beskrivningen av Sveriges Lustgård stämmer ganska eller mycket bra med det Katrineholm de själva vill bo och verka i. Vision procent av de svarande har tidigare hört talas om Vision Bland dessa uppger 32.7 procent att de känner till innehållet i Vision 2025 ganska eller mycket bra. Kännedomen är ungefär lika stor bland kvinnor och män procent anser att beskrivningen av Vision 2025 stämmer ganska eller mycket bra med det Katrineholm de själva vill bo och verka i procent anser att Katrineholm troligen kan bli den plats som beskrivs i Vision 2025, medan 16.5 procent anser att det absolut kan bli så. 32

35 Om Katrineholm som boendeort Följande tabell rangordnar de påståenden om Katrineholm som boendeort som respondenterna fick ta ställning till, efter andelen som instämmer i påståendet helt eller delvis. Påstående Katrineholms kommun har ett bra strategiskt läge nära storstadsområden Andel som instämmer helt eller delvis 93.2% I Katrineholm finns ett rikt idrottsutbud 85.7% I Katrineholms kommun finns ett rikt kulturliv som skapar upplevelser och inspiration I Katrineholms kommun finns ett rikt evenemangsutbud Näringslivet i Katrineholms kommun är starkt 61.4% 56.2% 49.6% Läget och idrottsutbudet är de faktorer som fått i särklass högst andel instämmande, medan majoriteten inte instämmer i att näringslivet i Katrineholms kommun är starkt. Bland fritextsvaren märks att många söker förbättrade kommunikationer, framförallt med Stockholm. Man efterlyser också fler naturliga mötesplatser i form av levande utemiljöer och torg. Slutsats Sammantaget kan konstateras att varumärket Sveriges Lustgård är betydligt mer välkänt än Vision Katrineholmsborna är dock generellt positiva till såväl varumärket Sveriges Lustgård som till Vision 2025, och många tror och hoppas att Katrineholm kan bli den plats som beskrivs i visionen. Detta borgar för goda förutsättningar i d et fortsatta arbetet m ed varumärket och visionen. 33

36 Bilaga 1: Fritextsvar - Att inte ta emot ytterligare flyktingar/ invandrare. - Verka för fler företagsetableringar i kommunen och jobba bort vår arbetslöshet. - Att vår kommunala skola och förskola blir bättre och proffsigare där storleken på klasser/ grupper minskas drastiskt mot hur det ser ut idag." - Fler restauranger med varierande utbud. Man blir ganska trött på att det nästan bara finns pizzerior i denna stad. En eller ett par lunchbufféer vore väl kanon? - Etableringar av affärer vid Lövåsen är kanon, men det måste byggas mer och fler kedjor. För att Katrineholms invånare skall utnyttja de affärer som finns vid Lövåsen måste det finnas mer att erbjuda, en mini version av Marieberg i Örebro exempelvis." - Genom mer precisa satsningar för att få logistikcentrum på benen skulle kommunen troligen lyckas locka hit fler attraktiva företag och skapa arbetstillfällen. - En mer lockande stadskärna skulle bidra till med liv och rörelse i centrum. - Diskreta gatuljus i Djulöalle skulle verkligen främja motion och ge Djulö herrgård ett lyft. - Skylta om den nybyggda förbileden så att biltrafiken leds in i centrum igen, men försök att hålla den tunga trafiken ute. Annars dör centrum helt. - Ombyggnaden av Vasavägen ser jag verkligen inte som en positiv satsning. Snarare borde kommunen bredda trottoarer och cykelbanor för att uppmuntra sina medborgare att gå/ cykla i kommunen. Detta borde gälla samtliga större gatan inom tätorten. - Kommer det finnas en cykelbana mellan sköldinge och flen efter vägomläggningen till 2+1-väg? Där har ni verkligen bru stit i planeringen om det inte blir någon cykelbana. Riktigt uselt! Skäms. - Färre byggen av ""50+ hus"", satsa snarare på de medborgarna som är mellan när ni planerar staden framtida boende. - Utbudet av aktiviteter för ungdomar i kommunen är på en nivå så att man skäms, det måste satsas på våra barn och unga. - Katrineholms Kommun har stor potential, tyvärr verkar våra politiker inte riktigt först vår satsningarna ska vara. - Satsningen i stadsparken med t.ex.beachvolleybollplan är bra, fortsätt så." "- sänkning utav kommunalskatten - lös integrationsproblem - bättre tågförbindelser/ fler arbetstid anpassade avgångar" "* Locka större företagare att lägga tillverkningen här med attraktiva utbildningar. * Göra centrum mer levande med bättre torghandel och fler affärer som kan locka unga/ vuxna att handla."? "1 få fler att komma hem efter studier i andra städer genom att släppa på mer tomter sjönära. 2 se till att fler politiker och högre chefer inom kommunen ökar sin förståelse och närhet till Katrineholms invånare, Inte bara Göran även om han gör det bra. 3 underlätta och förenkla för föreningslivet, ideellt arbete i en liten kommun skapar lust.

37 4 nyttja många av oss som vänt hem till staden och som jobbar inom större bolag för att utveckla Katrineholm. 5 skapa tydlig bild i resan mot 2025, vad vill vi att folk som inte bor i Katrineholm skall säga om staden ex. 2015, Och förmedla detta då tror jag att man kan öka förståelsen för ex. De underbara husen som lyser upp kvällen vi kyrkogården mot nyköping.. Summerat. Var nära kommuninvånarna för ökad förståelse och ökat lust att vilja vara med och skapa 2025 "1. skapa flera jobb 2. ge möjlighet till utbildning till dom som vill 3. ge böter till dom som skrapar ner vid sopstationer så att dom slutar med det" "Alla måste kunna känna sig trygga, i och runt Katrineholm samt möjlighet till arbete är ju skälvklara saker. sen kommer fritiden, Att kunna hitta på saker för både barn och vuxna är viktigt, kanske utan att vara med i en ""fotbolls klubb"" Äventyr och Action alla kategorier uppskattas av de flesta, och lockar människor utifrån också." "Anlägga ett riktigt motionsspår runt backavalls området. Köra ut snön i spåret vintertid, skall vi få kommunens barn att röra på sig duger det inte med skidspår 1 mil utanför stan! En stor del av familjerna har inte tillgång till bil. Göra något åt flykting invandringen och dess integreringsproblem, framför allt i skolorna." Att det byggs nya hyreshus som vi vanliga fattiga pensionärer kan hyra. Nu byggs det bara dyra lägenheter. Det kunde vara roligt att få flytta till en ny fin bostad. Att ha mer underhållning platser, fler köpcentrum. Att ha fler antal museer om Sveriges historia. Att öka antalet trädgård. Att man får ett rikare utbud av resturanger där man kan avnjuta en m idddag utan att behöva gå på pizzeria eller nattklubb. Att man även utnyttjar vårt torg på sommaren för ev uteserveringar och olika event. Att man nsatsar på skolor och näronmråden. PÅ många plaster man ser i Katrineholm om man kommer som utomstående ser inte roliga ut, dålig asfalt bl.a. Hela genomfarten i stan är inte så vidare vacker. Jag tycker man bör satsa på det först sedan alla utsmyckníngar som göra med olika konstverk. Men skolor och nära samarbete med högskola, definitivt. Att man ser till kransorterna och inte enbart till centrala Katrineholm Att skaffa ett universitet. Att skapa fler arbetsplatser, ett större shop center, mer industrier som skapar arbete, fler föreningar för barn, kvinnor, män som kommer ifrån andra länder till exempel Albansk förening som inte existerar här i Katrineholms kommun. Att Vision 2025 blir verklighet är viktigt. Begränsa invandringen! Lär våra invandrare innebörden av ansvar - hänsyn - skyldighet! Inte bara arrogans - krav - rättighet! Begränsa invandringen, vi måste ha arbete åt oss som redan bor här. ( jag är inte rasist än) Var rädd om centrum, lägg inte allt på Lövåsen. Clas olssons vore trevligt på Kvarnen. Loppis varje lördag på Kvarnen. Bredare parkeringsplatser.gör om vägen vid Ö&B. Begränsa invandringen. Skapa mer ordning och reda i kommunen genom att se till att lagar och regler efterföljs.

38 Bevara landsbygden så som skolor och äldrevård.skapa förutsättningar för småföretag. Kommunen är stor till ytan det glöms ofta bort!" Billiga bostäder för unga. Tydlig evenemangskalender så men kan planera sin fritid bättre." "Billigare bussar, Ett attraktivare centrum med lite färg än grå sten och betong." Billigare kollektiv taxa. Jag åker buss till mitt arbete som ligger i Vingåkers kommun - Högsjö får betala 1000 kr för pendlarkort 30 dagar, är övertygad om att fler skulle åka buss om taxan är lägre. bland annat fler och bättre bostäder som passar ungdomen Bli idylliskt, renare och mer välskötta gator och torg, inte bara vissa parker. Katrineholm är skräpigt och vildvuxet på sommaren vilket snarare ger känslan av sovande fd bruksort i förfall. Bli en optimal boendeort, med superba förutsättningar för barn att växa upp. Det gör att fler med stadiga inkomster väljer att bo här. Skapa orsaker att åka hit, djulöområdet skulle kunna bli ett otroligt rekreationsområde och samlingspunkt. Några pusselbitar finns redan på plats men konceptet är inte förpackat. Tänk kombinationen Rosendalsträdgård och Billingens fritidsområde. Katrineholms vision måste trattas ner i ett antal USPar, och gå sedan all in! Slutligen, sluta återanvända avdankade kommungubbar som låtsasdirektörer i olika utvecklingsprojekt! Hade de haft den kapaciteten hade de haft en annan karriär bakom sig! Bli mer företagsvänligt. Erbjuda bättre boendemöjligheter, både lägenheter och tomter. Mindre invandrare (flyktingar) Bra komunikationer,med bussar och tåg för dom som gärna vill bo i Katrineholm, men har sitt arbete en bit ifrån. Bra tåg och vägförbindelser till närliggande storstäder Bra tågförbindelser, även kvällstid Bra restauranger, ej bara pizzerior." Bygg ett nytt stationshus/ resecentrum med butiker etc. mellan torget och järnvägen, där folk utifrån som byter tåg kan bidra med skatteintäkter till kommunen. Skulle dock gjorts för längesen, när Ostlänken är klar lär Katrineholms betydelse som bytespunkt minska =( Bygg fler lägenheter, både stora och små, som alla har råd att bo i. Bygg flera hyreshus, som pensionär är det svårt att hitta hyresrätt när villan säljes. Bygg inte vid Djulö gärde om ni vill att Katrineholm ska vara Sveriges lustgård! Skapa ett öppet och trevligt torg. Behåll gamla byggnader som Kulturskolan. Bygg även en Black Box för oss teatermänniskor. Skapa bättre pendlingsmöjligheter. Bygg om torget. Är mycket tråkigt idag. Bygg rondeller i de korsningar där det verkligen behövs och inte på mindre gator i infrastrukturen Slösa ej el genom att ha tänd belysning på dagtid i staden, för att istället ha släckt på samma ställen där det behövs under nattetid och där folk rör sig efter uteställen! Tex Storgatan" Bygga en gångbro över järnvägen vid lokstallarna. Vilket skulle binda ihop staden mera. Bygga mer lägheter i samma typ som dom vid statsparken för att få fler atraktiva boenden gärna nära centrum eller taltullen så att fler läg. blir lediga för ungdomar.

39 Bättre buss och tågförbindelser Bättre bussförbindelser inom staden Bättre bussförbindelser med direktbuss till Stockholm kanske två d agar i veckan. Bättre cykelvägar Bättre cykelvägar Bättre kollektivtrafik (kostnadsfri), mer seniorboende, värna om Kullbergska Sjukhusets framtid som sjukhus. Prioritera ekologisk och närproducerad mat till barnomsorg, skola och äldrevård. Bättre kommunikationer + pensionärsrabatter på buss o.d. Alla bor ju inte i stadskärnan samt lägre biljettpris. "Bättre kommunikationer med t,ex. Örebro Mer satsning på skolan mindre grupper i förskolan (27st 5-åringar en grupp - alldeles för många)" Bättre och finare torg, gratis bussar för pensionärer. Laga trasiga glödlampor. Bättre snöröjning. "Bättre och framför allt billigare kommunikationer åt varje håll. Annars har man ingen nytta av det strategiska läget. Bättre stöd åt landsbygden. Det är dit folk från storstäderna vill flytta om man ser detta med sikt på 2025." "Bättre och mysigare belysning, framför allt i centrum. Växtlighet finns, dock inte fin belysning. Upprusning av hus, framför allt de som står när man åker igenom Katrineholm. Även mer ""dekorationer"" vid genomfarterna. Vi ska få folk att vilja stanna. Bättre utbud av restauranger och pubar. Bättre omhändertagande av nya svenskar. Ta inte in fler än vad vi kan hantera. De måste integreras i samhället! Låt de inte bo på samma plats, skapa fler möjligheter för integrering OCH prata mer om invandring. Vågen av rasism MÅSTE försvinna. Våga ta ""debatten""!" "Bättre ordning och reda på gator runt om i stan. Alla kommun anställda skall ha en anmälningsplikt om dåligt klippta häckar, hål i gatan, buskar som hänger ut på trottoaren,trasig belysning +all buskörning." Bättre P-platser handikappade i centrum. Och vid bibloteket. Flera vanliga affärer. Kolla upp guppen över alla vägar, framför all i stan. Bättre restauranger med god kokkonst. Utomhuspool vid badhuset. Mysigare torg med en småstadskänsla. Hjälp våra affärer runt stadskärnan genom att sänka hyrorna så de orkar vara kvar. "Bättre resultat i skolan och mindre klasser. Bättre kommunikationer för pendlare med tåg. Mer personal i handikapp o äldreomsorg." "Bättre skola Ökad positiv inställning hos politiker och andra aktörer till utbildning. Positivare inställning och attityd från politiker, invånare och andra aktörer till de som flyttar till Katrineholm. Att se till att få nytt utifrån kommande blod (genetisk drift håller kopulationer friska) in i politiken och på strategiska kommunala högre tjänster. Mindre klasser och fler lärare i skolan. Att man tillvaratager den kompetens som finns och att inte chefer och politiker alltid plockar den de gillar mest och är mest kompis

40 med och som tycker mest som de själva utan plockar den som är mest kompetent för tjänsten." Bättre skolor och förskolor med mindre klasser och barngrupper. Bevara små skolor. Att lägga ner Sjöholm var ett stort misstag.fler boenden för äldre. Man ska kunna känna sig trygg i sitt boende även om man inte har anhöriga som kan föra ens talan. Detsamma gäller omsorgen för människor med funktionshinder. Fler poliser på stan. Känner mig inte trygg i Katrineholm. "Bättre tågförbindelser med andra städer. Bättre utbildningsmöjligheter." Bättre tågförbindelser till bl.a Stockholm. Ett centrum som är mer aktivt under helger, inte bara kvällstid. T.ex mer utbud av kultur - musik, dans m.m. Bättre tågtider för alla pendlare. Ej utarma centrum. Viktigt med butiker i centrum, allt får ej flyttas till Lövåsen. Fler bussturer till Lövåsen, alla har ej bil. Att sista bussen från Videvägen lördagar går före kl är ett skämt - butikerna öppna längre. Fler tågavgångar lörd agar till/ från Stockholm, speciellt hem från Stockholm. Sorgligt det lagts ned så mycket pengar i Logistikcentrat. Alla städer runt omkring har också detta. Samarbete innan beslut togs hade varit bra. Pengarna kunde istället ha lagts på skolor, sjukvård etc. Viktigt att Kullbergska sjukhuset finns kvar. Utan sjukhuset kommer staden att dö ut. "Bättre utbud av restauranger med mer variation och klass (inte bara pizzerior, thai och snabbmat) Myllimäkis bistro på torget var ett lysande exempel på vad som sakna s. Hade han haft en bättre lämpad lokal (fler sittplatser) med trivsam uteservering vid torget hade den gått som smort. Katrineholm saknar ett pulserande uteliv och en naturlig samlingsplats. Torget behöver verkligen omformas och utvecklas för detta ändam ål. Se lilla torg i Malmö som ett exempel med restauranger och uteserveringar från tidig vår till sen höst - och alltid fullt av glada människor." Bättre äldrevård. "Börja någon form av arbete med att förmå mäniskor som bor och verkar i Katrineholm att tänka mer positivt och att vara mer stolta över den i grunden jättefina kommun som vi har. Skulle vi lyckas med det skulle resterande förbättringsarbete gå oerhört mycket lättare." Det eviga torgets omyggnad känns rätt akut, från ett trist och kall blåshål till något trevligare. Det satsas alldeles för lite på äldreomsorg och förutsättningar för funktionsnedsatta. Allt handlar bara om skolan. Som är både dålig och dyr. Istället för att satsa mer pengar på en redan dyr skola så borde man byta ut nämnden mot kom petenta personer som kan fatta beslut. Bara ösa in pengar hjälper inte. "Det skulle vara bra med ett större utbud av handel, både utomhus och inomhus. Det vore även bra om det händer mer för alla som bor i Katrineholm båda yngre och äldre, t ex utekvällar för äldre än 25 år samt att de yngre, yngre än 18 år, kan gå på disco eller liknande någon gång per termin. Fler uppträdande på sommaren." "Det vore roligt om VVS-museet öppnade igen. Fler bussförbindelser till de mindre samhällena i Katrineholms (och även Vingåkers) kommun hade varit bra. Ofta behöver man bil om för att kunna bo utanför tätorten. Låt biblioteket få ha egna lokaler (eller flytta på Försäkringskassan och Skatteverket). Som det nu är drar man sig för att gå dit.

41 Avveckla lantbruket vid Djulö och förlägg någon annan verksamhet där. Kanske en golfbana eller fler stugor för semesteruthyrning?" Det är omöjligt i en kommun där partiet har styrt i snart hundra år. Efter 23.5 år som affärsinnehavare och medlem i Köpmannaföreningen och Centrumföreningen har jag tömt mina idéer genom alla år. Lycka till! Eftersom jag är pensionär efterlyser jag mer lägenheter för äldre typ 55+ boenden. "En bra och uppdaterad evenemangskalender. Vilket kräver att alla evenemang visas på kommunens hemsida. Ett levande torg, kräver ingen ombyggnad, yta finns, ex torghandel, grönsaker, frukt, blommor. Genererar annat köpande runt torget. Någon/ några kvalitets restauranger i centrum." en hundpark vore bra En sportbar, mer satsning på idrottsgymnasier, en isbana på torget på vintertid, en beachvolley plan på torget sommartid, militär hinderbana på backavallen, skatepark, bandyhall, jobb till studenter vid iuc så att de stannar kvar i stan, pendlingsbidrag till studenter vid högskola/ universitet som väljer att bo kvar i katrineholm En trevligare yttre miljö vid köpcentrat i östra delen av stan. En önskan att även landsbygdens skolor kan få ta ta nytta av Katrineholms utbud av kulturen.samt mindre barngrupper i förskola och skola.erbjuda våra barn arbete så att de slipper flytta till Norge. Etablering av Ikea. Ett battre centrum bra kommunikationer. Ett levande centrum med kultur, cafeer, restauranger och upplevelser. Godsmagasinet skulle bla. kunna vara en sådan mötesplats. En fungerande dans och teaterscen. Tallås är en konsertlokal och Cosmos (vilken var en fungerande dans och teaterscen är idag biograf). Dessa scener är inte optimala för dans och teater. Fler arbetstillfällen, arbetslösheten är ganska hög. Där kan man satsa mer på Kultursektorn som kommer invånarna till dels. Det behövs en traditionell fritidsgård med öppen verksamhet för barn år samt där ungdomar "bara kan vara" och få fler vuxenkontakter. Perrongen är bra men det behövs även en verksamhet där man kan fånga upp ungdomar i riskzonen. BB borde finnas i kommunen. Ett mer attraktivt centrum med serviceutbildad personal. Ett riktigt teaterhus/ lokal som finns tillgänglig för både repetitioner och föreställningar. Ett mer levande centrum behövs, utökade öppettider i affärerna i centrum, 3 timmars gratis parkering så man hinner besöka frisör, handla i lugn och ro, besöka café eller restauranger. Gärna utecaf'eer sommartid. Mer musik och andra evenemang utomhus sommartid t ex barnteater. Ett mer levande centrum -få ett levande torg- saluhall i magasinet "Ett mer levande centrum Mera jobb Att staden lockar till inflyttning för barnfamiljer" Ett mer levande centrum. Fler kvällsaktiviteter Ett trevligare och mysigare centrum. Att det blir fart på planeringen ang. torget. En större översikt av alla cykellbanor, länka samman dessa. Belysning i Djulö allé! Filial till universitet för rikare kultur och uteliv, samt för att behålla de få högteknologiska företag som finns kvar. Bättre pendlingsmöjligheter. Bättre restauranger. Mer konst och musik. fler afärer var rädd om cullbergska,

42 Fler aktiviteter Fler arbetstillfällen så man slipper långa pendlingsavstånd till arbete Fler arbetstillfällen. Flera arrangemang typ den häftiga ljusshowen. Fler gröna planteringar: Mysiga parker. "Fler jobb möjligheter Seriösa arbetsplatser som tar hänsyn till kompetens och de ungas vilja att jobba till rättvisa löner. Att kommunen inte tänker på pengar hela tiden utan ALLAS välbefinnande." "Fler jobb. Få igång logistikcentrum." Fler Lägenheter För Pensionärer. Fler mindre o billiga bostäder på landsbygden också inte bara tätorten Fler mysiga kaféer och små butiker! Fler möjligheter till shopping i centrum, ett större utbud av restauranger (med andra typer av mat än de som redan finns i kommunen), mer aktiviteter för ungdomar, mer att göra överhuvudtaget, "bättre" badplatser, röja upp i staden -det känns som att det är mycket i kommunen som förstörs så fort det har ordnats till. Tråkigt med folk som inte kan låta bli att göra sönder saker. Fler och bättre restauranger Fler och snabbare tågresor till Stockholm.Man kan inte komma hem med tåg efter ett besök i Stockholm på kvällen. Fler olika affärer, som tex gina tricot och glitter. Fler krogar med stora dansgolv. fler parkerings platser vid sjukhus,o lövåsens sjukhem. bra att det finns cykelbanor.men många cyklar ändå på trottoarer,vad kan man göra för att förhinndra det? Fler satsningar på framförallt kultur och utbildning istället för de nedskärningar som vi har sett inom dessa områden de senaste åren. Fler scener för levande musik, rockmusik Fler säkra cykelvägar "Flera arbetstillfällen och bra pendlingsmöjligheter. Fler bostäder då även för unga personer. Flera möjligheter att studera." Flera nöjesställen Fokusera mer på Lustgård som för mig är bättre mat och kultur. Marknader med utländsk mat är ju trevligt men våra pengar går då inte tillbaka i kommunen.det finnas en typ Bondens marknad som kunde vara på torget 1 ggr/ månad detta skulle också ge mer liv till torget, kunde även vara inomhus i den stora byggnad som är vid Järvägen då det är kallt och regningt. ynd att restaurangen vid torget som hade mat från trakten stängde.(myllimääki) Nu finns i statskärnan i stort sett bara pizzerior.sport och Fritid verkar bra, tex KK joggen är super. "Fortsätt att inspirera, investera och bygg kvalitet. Logistikcentrum är en fantastisk satsning som visar att kommunen VILL och VÅGAR LEVA. Konstverken (blåsippan, de lysande husen, de tre vandrarna, lemuren) visar att kommunen har god smak och vill skapa livskvalitet. Idrottscentrum erbjuder ett fantastiskt utbud av fritidsaktiviteter. Vägen framåt -> Jobba med värderingar, mentalitet och ""anda"". En kommun, en familj. Då tror jag att entreprenörsskapet kommer att spira och naturliga mötesplatser

43 skapas. Fråga Katrineholmarna: kan du tänka dig att bidra till att vi i Katrineholm känns mer som en enda stor familj? Hur vill du i så fall göra det? När vi vet bestämt vilken profil kommunen ska ha, gör en SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot) för att identifiera hur kommunen ska använda sina resurser. Som relativt nyinflyttad (5år) ser jag en risk med att det finns få naturliga mötesplatser (eller är dom svåra att hitta). Jag vill ha ett kulturcentrum! Ett konserthus centralt, vackert och smakfullt där olika föreningar kan flytta in med sina aktiviteter (ex DUD som är fantastiskt undangömt idag ute på industriområdet). Det bör vara välkomnande och lätt-tillgängligt, öppet och luftigt till sin karaktär. Sen tror jag även att ett science center vore bra för att säkra kompetens och utbildning. Det handlar trots allt, tror jag, om strategiska satsningar för i sig så tror jag det viktigaste är att man har en värdebaserad profil som tilltalar människor, att man satsar långsiktigt på att bygga upp en värderingsbas, mentalitet och gemenskap hos befolkningen i kommunen. Lyckas man med det kommer närings-, kultur- och idrottsliv att spira, för då ser människor möjligheter! Alltså, vilka satsningar gör att människor börjar se möjligheter? Jag exemplifierade ovan. (Livs)Kvalitet tror jag är nyckelordet, där kan vi bli så mycket starkare jämfört med storstäderna. Och ja, läget är helt rätt." Fortsätt att utveckla kulturlivet, parker och skapa en grön stadskärna där torget kan bli en kulturell samlingsplats för olika aktiviteter. Berika staden och Djulö området med flera vandrings- och cyklelleder. Bygg utomhusbassäng vid Djulö, Ljussätt staden på ett modernt sätt året om. Spela musik på t.ex.köpmangatan under vissa timmar under mörka decemberkvällar. Fri WIFI i centrum. Bygg en mini palmpark. Förbättra bilvägen till Stockholm samt bättre tågförbindelser från Stockholm sent på kvällarna till Katrineholm. Skapa en torghandelsdag på torget en dag i veckan sommartid och ha mycket levande musik för att utveckla centrumhandel. Fortsätt med det fina arbetet att hålla rent i centrum med omgivningar och få Katrineholmsborna att fatta att vi inte vill ha fimpar, snus, papper och annat skräp runt husknutarna. Fortsätta jobba för ett mer levande centrum,få mer folk dit även på em och kvällar. Något speciell som lockar hit människor från andra delar av landet(besökare). Fler tågstopp,särskilt på helger och kvällar. Inte ta mot fler invandrare,hjälpa dem som är redan är här. Fler lägenheter i centrum,inte bara seniorboenden. Fler stora,roliga lekplatser,där hela familjer kan samlas(då finns det vuxna där). Mer papperskorgar som töms ofta. Mer familjeaktiviteter och marknader i centrum. Använd och ta hjälp av organisationer och klubbar som vill ordna och ta ansvar för aktiviteter. Främja företagande för att möjliggöra arbetstillfällen.det finns natur, idrott och kultur men livet här skulle underlättas i vardagen om man också kunde jobba här. Allt för mycket energi och tid av ens liv går åt till att pendla till jobb på andra orter, vilket är svårt att kompensera med ett rikt fritidsutbud. När det pga. arbetsresor blir långa arbetsdagar finns inte så mycket tid och ork kvar för att ta del av fritidslivet och inte heller att engagera sig lokalt. Det gör det svårt att rekommendera sina vänner och vuxna barn att bosätta sig här. Turismen är dock viktig så fortsätt att utveckla den, gärna med ett helhetstänk gällande aktivitet, boende och mat. Satsa också på högre utbildning. Det verkar vara en framgångsfaktor för tillväxt. Få till ett levande torg med lite gröna planteringar, kanske torgförsäljning av grönsaker, blommor mm.. Färre barn i förskolan! Bättre lokaler/ utemiljö i förskolan. Satsa på sjukhuset. Bättre tågförbindelser med Stockholm och Norrköping (helgkvällar framförallt). "För att bli attraktivare behöver Katrineholm:

44 En vision för det privata näsringslivet och inom vilka sektorer Katrineholm skall sikta in sig på. Fler arbetsgivare inom privat näringsliv. Bättre vägar som ansluter mot E4. Hålla nere restid med tåg till Stockholm. Förstärka utbildningsnivån från förskola till högskola. Privatisera det som är möjligt för att stärka förståelse och utveckling av det privata näringslivet. Montera ned Biltema skylten som är alldeles för stor för den lilla kommunen." För att vara en småstad är Katrineholm en bra plats och passar för familjer då det finns mycket idrottsaktiviteter och natur. Önskar fler mötesplatser och aktiviteter för de som lever ensamma. Förbättra den kommunala servicen på landsbygden. Det är allra viktigast för oss som bor utanför tätorten att ha tillgång till bra samhällsservice Förbättrade kommunikationer för att öka möjligheterna att hitta arbete utan att behöva flytta och för att kunna ta del av allt som finns runt omkring i form av aktiviteter och utflyktsmål t ex. Förenkla pendling över länsgräns, smidigare lokaltrafik med mindre bussar. "Ge lite mer shoppingmöjligheter för yngre, tex BIKBOK, Gina Tricot. Ordna mysiga saker, tex tillfällig skridskobanna på torget under vintern med belysning för att göra stan lite mer attraktiv. När jag tänker efter så finns det ganska många aktiviteter i Katrineholm som är trevliga, tex marknader, lopp isar, utöva fysisk aktivitet m.m. vilket jag tycker om." Genom att affärerna i centrum inte försvinner. Att torget blir mer livfullt, som en mötesplats för innevånarna - både gamla och unga. Genom att få hit mer idrott till exempel SM i friidrott, bowling, simning mm. genom att förbättra sjukvården Genom att se till att det finns fler ställen som exempelvis "Kryptan", där ungdomar kan komma och gå som de vill, där det finns biljard - och pingisbord, samt eventuella andra aktiviteter. Genom föreningslivet kanske.? Glöm inte landsorterna, satsa på byggande, samlingslokaler, idrotter. Gratis bussresor från landsbygden och fler avgångar Gratis eller subventionerade bussresor inom Katrineholm för pensionärer, samt rabattkort till konserter, teater o.dyl. Grönare torg (det är det första en utomstående ser). Mer praktik för ungdomar i stadens alla industrier, hjälp företagen. gör om området kring torget, se till att butiker och caféer har öppet även på helgen. det är inte konstigt att boende i kholm väljer att handla i andra städer på helgerna eftersom man då har möjlighet att åka lite senare t ex på lördagen eller på söndagar (då ALLT är stängt i kholm) sluta lägg pengar på krafs och utsmyckningar i stadsparken och använd pengarna till skola,vård och omsorg i stället. Gör Sportcentrum än mer attraktivt, ett gemensamt föreningskansli, rusta upp lokaler runt bandy/ fotboll, varför inte en ny bandyhall. Göra torget mer levande Ha flaggan i topp! Ha koncerter med kända artister

45 Ha mer evenamang för yngre, o inte bara katrineholmsveckan.. är ju det ända som händer i Katrineholm på hela året. Om man inte är 65+ handlar om komunikations utbud för oss på landet så vi kan ha nytta av detta har aldrig funderat på detta Har tyvärr inga förslag. Hela staden dör kvällstid, vore trevligt om man kunde lura ut katrineholmsborna på något sätt. Lycka till! Hitta sätt att locka mer tjänstemannaföretag. Kommunen lider av för lite innovationsföretag och anledningen är brist på högre utbildning med resurser att tillvarata enterpenörer Hyrorna är för höga i Katrineholm. Hålla nere invandringen av somalier! Högskola och ett fotbollsgymnasium, samt ett nytt företag som sväljer cirka 500 personer. Högskoleutbildningar i Katrineholm skulle göra staden mer attraktiv Inför mer rabatter för pensionärer på bussarna i stadstrafiken. De går ändå mest tomma vissa tider. Ingenting, allt i hela Katrinehoms kommun är perfekt! "Inomhusarena för bandy Friluftsstuga med cafe, ev.med aktiv 4 H -gård, som är öppen året runt. Inomhuskonserter med kända artister. Konserthus?" Inte ta emot fler invandrare. Jag anser att den enskilda individen behöver känna sig behövd i en relativt stor kommun. Det bör finnas något för alla intressen, vilket det till viss del gör redan idag. Jag efterfrågar mer utomhusbelysning: t.ex.hälsansstig och Djulörundan borde vara möjliga att nyttja även under de mörka timmarna. Som det är nu känner jag mig inte trygg. Och jag tycker framförallt inte att det är lustfyllt att promenera där i mörkret. "Jag saknar framför allt en trevlig restaurang för att gå ut och äta en god middag! Blev så besviken när Tommys krog på torget lade ner! En trendig inspirerande miljö med puls. På kultursidan skulle mer musik och teater uppskattas! Här behöver marknadsföringen bli bättre också - det kan vara så att jag inte vet vad som erbjuds. Alternativa kanaler till de som av flera anledningar inte vill deltaga i sociala medier är också önskvärt. Jobba på en bättre integration med erfarenhetsutbyte mellan svenskar och våra nya färska, svenska Katrineholmsbor. Det är mycket av det som diskuteras kring fikaborden på jobbet. Tillhör själv en minoritet som homosexuell och anser att välkomnandet av alla och allas lika värde är den viktigaste byggstenen i en demokrati. Lycka till!" Jag som bor i ett litet samhälle vill ha MYCKET större utbud av kollektivtrafik Jag tror och hoppas på kultur i alla dess former. Att lägga mera fokus på kulturen, och låta det estetiska i vardagen få leva kvar, kommer gynna Katrineholm som stad. "Jag tror på fler arrangemang för de i min ålder. Konserter? Uteliv? Annars tror jag att barnen är viktigast för oss! Satsa på skola - mindre klasser, bättre utbildning, bättre mat - laga mat från grunden. Sånt är attraktivt i en förälders ögon! Bra lek- & strövområden.

46 Utan våra barn finns det ingen framtid." Jag tycker att från 2011 katrineholm mår bra och har lång siktig perspektiv, det är bara att fortsätta den här vägen. Jag tycker att jag redan har allt jag behöver här. Jag önskar att Katrineholmarna kan få en vikänsla. Det skulle göra hela Katrineholm mer attraktivt och få fart på handel, kulturliv och näringsliv. Jobb i komunen Kanske nya evenemang som förnya Katrineholmsveckan med nyare aktiviteter. Efter många år av Katrineholmsveckan känns det inte nytt och spännande längre. Katrineholm behöver ett ställe som är öppet 24 timmar om dygnet, inte bara för att kunna handla nödvändigheter utan ett ställe där man kan träffas och "hänga" en social mötesplats, jag tänker nu på mer motor intresserade personer så som bil och mc i all utsträckning. Ett riktigt utomhus gym skulle nog inte vara en dålig ide, då väldigt många i Katrineholm är väldigt intresserade av just gym och motion. "Katrineholm har ett centrum (tätorten) samt ett antal strategiska mindre tätorter omkring detta. Samtidigt som den centrala delen utvecklas så sker en utarmning av de mindre tätorterna (privat och offentlig service minskas, t.o.m. försvinner). De framtidsresurser kommunen har - miljö och bra grundförutsättningar för verkligt strategisk utveckling - finns i stor utsträckning i de mindre orterna. Den bas för utvecklingen som finns där kan försvinna. För att nämna en faktor: tillgång till friskt vatten utan för stora investeringar. Dessutom hotas den resursen dagligen genom hur STORA mängder farligt gods tillåts att transporteras rakt genom unika vattentäktsområden. Det behövs sannolikt bara en svår olycka för att t.ex. Bieåsen skall bli obrukbar (och det är en av landets största åsar med sötvatten som inte behöver processas annat än marginellt). Vatten är framtidens viktigaste resurs och denna har kommunen säkrad om den skyddas och tas tillvara. Den kan t.o.m. bli en stor inkomstkälla - i alla fall bidra till att väsentligt minska infrastrukturkostnader i framtiden. Om de mindre tätorterna ska ha utvecklingspotential, måste framtidens kommunikationsstruktur väsentligt förbättras för dessa. Flera tätorter har fortfarande fast telekommunikation med 512 Kb som max (alltså 1980-talsstandard). Trådlös kommunikation med högre standard är dessutom behäftad med luckor och trängsel. Basstrukturen borde bygga på en struktur med fast bredbandsteknik kompletterad med lokala ""växlar"" och 3G/ 4G trådlös teknik för lättare kommunikation. Med hänsyn till vad kommande klimatförändringar kan ställa till med (mer värme = mer rörelse i lufthavet = värre stormar) är detta en viktig framtidssäkring för infrastrukturen betr kommunikation. Det är billigare att genomföra den säkringen nu än att vänta på att tvingas göra det. Klimatförändringarna kan oväntat komma att ställa mycket på huvudet. Vår kommun utgår ifrån att mycket av allt nödvändigt kan tillföras utifrån. Om denna förutsättning förändras pga klimatförändringarna... vad händer då? Jag har studerat hela IPCC-rapporten och är mycket besviken över hur många viktiga faktorer som lämnas därhän (t.ex. metanemissionen) samt att man beträffande tidsberäkningen alltför mycket betraktar klimatet som något med linjär utvecklingskurva. Klimatet är icke-linjärt dynamiskt och byggs upp av delar som i sig är icke-linjärt dynamiska (dvs följer kaos-reglerna i mycket). Vilket betyder en form av labilt tillstånd som mycket fort kan skifta väldigt mycket. Detta är nära nog omöjligt att beräkna, men IPCC har ansett sig tvungen att göra det för att makthavare utan sakkunskap behöver en tidsaxel. Vi ser redan att den inte stämmer på flera viktiga punkter.

47 Är detta nåt för kommunen? Jag är tillräckligt gammal för att komma ihåg all samhällsplanering som byggde på ""Om kriget kommer"". Osäkerheten OM kriget skulle komma var minst lika stor som betr klimatet. Kommunen genomförde under åren stora investeringar på grundval av detta för att bygga ett grundskydd för invånarna ""utifall"". Det borde vara lika självklart att åtminstone genomföra en studie av sårbarheten betr snabbare klimatförändringar än vad IPCC tror. Det kan komma att krävas andra insatser än vad vi kan se idag. Om vi kan definiera dem och i alla fall vara medvetna om dem är jag optimist." "Katrineholm är inne på rätt spår MEN... Vårda skolor och utbildningsnivå, lika med barnomsorg och äldrevård. Se till att ta fram attraktiva tomter för nybyggnation på det diskuterade Djulö gärde kanske... Det finns helt klart tydliga tendenser att ""gamla"" Katrineholmare som typ bott ett tag i Stockholm, skaffat familj och barn är väldigt intresserade att flytta tillba ka, men mycket hänger tyvärr på tågtrafiken... Så länge det finns nöjda medborgare så kan Katrineholm helt klart växa, kommuninvånare som är nöjda är dom bästa ""säljarna"" är jag helt övertygad om. Kämpa Katrineholm!!" Katrineholms kommun borde satsa på att bli Sveriges centrum för KY och YH utbildningar. Detta tillsammans med näringslivet. Avsaknaden av högre utbildning i staden gör att den halkar efter städer såsom Norrköping och Eskilstuna. Jag tror att nyckeln till framgång för Katrineholm är att öka antalet invånare med högre eftergymnasial utbildning. Även bättre pendlingsmöjligheter till städer såsom Stockholm, Norrköping/ Linköping och Eskilstuna är viktiga. Katrineholms läge är strategiskt bra med tanke på de olika järnbanor som möts i staden. Man kanske skulle utforska möjligheten att inrätta en mötesplats för näringsliv i närheten av järnvägsstationen så att människor kan mötas i Katrineholm i stället för att åka hela vägen mellan Göteborg-Stockholm och Malmö-Stockholm och vice versa. Landsbygdens alla möjligheter för boende, rekreation, företagsetablering måste uppmärksammas, lyftas fram och delvis stöttas. En utbyggnad av bredbandsfiber i landsbygden är mycket viktigt för att människor ska vilja/ kunna bo och driva företag även utanför "stadsgränsen". Levande landsbygd. Lycka till med Vision 2025 det blir bra för Katrineholm och befolkningen. Låt kommunen ta lite mer risker i samband med stora evenemang typ diggilo. Bära eller brista det är ju bara lite skattepengar. "med en större satsning på ett levande centrum och inte för mycket affärscentra utanför staden" Mer aktiviteter för oss i medelåldern Mer aktiviteter för pensionärer. Har hittills varit med om ett i somras. Mer aktiviteter på torget. Handel, träd, mat, träffpunkter, dans, loppisar. Mer attraktivt sportcentrum, bättre centrum med ett rikare kafé- och restaurangliv. "Mer evenemang eller koppling till evenemang i närhet. Cykelpark att nyttja liknande de som finns i storstäder. Skrota alla segregerade områden och se till att alla ickesvenskar får en chans att ta del av vårt samhälle. ALDRIG NÅGONSIN GE AVKALL PÅ VAD VÅRA BARN HAR RÄTT TILL I SKOLAN! DE ÄR VÅR FRAMTID OCH MÅSTE ALLTID PRIORITERAS!" Mer evenemang för barn som.når ut till människor med bra PR.

48 Mer evenemang för oss som är i den härliga medelåldern. "Mer evenemang, samt mer info/ reklam om dem. Tex artister, utställningar, seminarier. Etablering av företag och affärer Högskolor och universitet" "Mer finners på arbetena runt om ute på stan det är för dåligt i dag" "Mer fokus på restaurang och evenemang kring mat och kanske bakning. Internationella matfestivalen som redan finns är bra initiativ. Försöka få någon större cafekedja att etablera sig här, t ex waynes, eller espresso house. Förbättra pendlingsmöjligheterna med tåg till Stockholm och då särskilt med tidiga, men framför allt, sena avgångar på helgerna. Perfekt vore ju att kunna hinna med ett restaurangbesök, teaterföreställning, eller liknande i Stockholm på fredag eller lördag kväll för att sedan ta ett tåg tillbaka vid tiden. Möjligheter till fler bostadstomter i attraktiva, dvs sjönära, alternativt centrala lägen. Bättre för privatpersoner att ha möjlighet att köpa loss tomter än t ex det inställda radhuset bygget som planerades bakom gamla Televerket-huset." Mer för ungdomar att göra. Mer inbjudande centrum med öppna affärer och restauranger centralt. Vassare poliskår som kan stävja buset. mer information om vad som händer i kommunen även ut på landsbygden Mer jobb mer jobb mindre invandrinng Mer jobb är väl det första, finns många ungdomar som inte alls är nöjd på arbetsmarknaden i Katrineholm och det finns en ganska dålig syn på det som går ut på att ungdomar inte ser varför de ska vidare utbilda sig med mer då de i alla fall inte kommer få jobb så länge de bor i Katrineholm. Sedan mer fritidssysselsättning, mer aktiviteter och ett bättre utbud med affärer skulle behövas! Mer krogar. Mer kul evenemang som t.ex. Internationella matmarknaden. Mera butiker, både i centrum och på Lövåsen Mer kultur och evenemang. Bättre tågförbindelser. Mer kultur. Teater och musik för alla åldrar! Kanske bygga ut och till i området Djulö? Ett härligt större strandområde med serveringar och strövområden. Mer och bättre integration genom olika aktiviteter. Mer pengar till omsorgen och skolan!!! Mer puls i innerstad. Där är ganska dött om man går ner på stan en vardagkväll för att äta en bit mat. Gärna utbyggnad av biografen så filmutbudet blir större! "Mer restauranger där det är 30 års gräns, och där ölen inte kostar 65 kr. Även matställen som serverar husmanskost till ett rimligt pris även en fred -sönd. ( Ex. Blå Dörren vid slussen i sthlm ). Satsa på att få hit lite större artister även på vinterhalvåret." Mer satsning på centrum, bygga om torget enl. förslag jag sett "Mer satsning på infrastruktur för landsbygden. (Bättre kommunikationer, bredband för hela kommunen) Så att barnfamiljer har möjlighet att pendla med kollektivtrafik. Senior och trygghetsboende i de mindre orterna.

49 Julita, Valla och Björkvik." Mer torghandel, mer uteserveringar gör om torget så man kan sitta där o fika. De pengar som offrades vid Gröna kulle skulle ha använts vid torget ist! Mer billiga lägenheter för unga! Det byggs bara för gamlingarna o 40-talisterna... Mer ungdomsvänligt mera centarlt lite långt till lokstallarna om man har buss att passa då det tar ca 20 min att gå ditt Mer vatten i direkt stadsmiljö. Renovering av "Gamla Pumpen" jfr Norrköping => cafe, restaurang, småbutiker. Jobba vidare med lokstallarna och bredda konceptet. Mera fritidsutbud för ungdomen, tätare bussförbindelser och senare bussturer MERA JOBB VORE BRA Mera trevliga butiker istället för frisörer och restauranger. Midsommarfirandet vid Djurö: Många Katrineholmare saknar midsommarfirand et med spelmanslag och folkdansare. Hur stort intresse visar de styrande i kommunen för detta arrangemang som var en tradition. Det var SVENSK kultur! Tar det socialdemokratiska styret med Göran Dahlström i spetsen lika lite notis om dessa enkäter som han gör när något annat parti intar talarstolen, har våra synpunkter från våra enkäter ingen som helst betydelse. Mitt förslag, är att Grindstugan vid Djulö alle skulle passa till ett sommar cafe, som skulle kunna drivas av ungdomar. Nya tomter på djulö gärde utlovade redan 2007 vill bygga nytt stadsnära men finns bara tomter > 4km från centrum. Vi behöver nya bostäder inte bara för pensionärer.har sökt mbyggnadslov till mitt företag och det tar evigheter för kommunen att bevilja. NYA VARIERANDE BOSTÄDER, FÅ CENTRUM MER LEVANDE Någon stans under tak där man får skejta När jag ringer och tar upp ett ärende, så säjs det att det kostar mycket. Hur mycket? 2000:- får jag till svar. Tänkte nästan sponsra det själv. Gäller hundbajslåda.upp på nästa möte, sa han.( 1 år sen) Näringslivet i Katrineholms kommun är starkt - det är fel. Det har inte skapats många nya jobb. Vad Katrineholm behöver är tvåtusen nya jobb. Varför finns inte utländska aktörer här, inte ens svenska. Man kan inte förlita sig på d et vackra läget-liv-lustnäckrosor och buskar. Vi måste tillverka något som andra vill ha. Om det satsas mer på skolan med mindre klasser och bra ute och innemiljöer så vill man bo kvar, Om man slapp att åka till Eskilstuna för div sjukvård. "Ombyggnad av torget enligt något av de förslag som finns. Centrum tappar sin betydelse när alla större affärer hamnar vid Lövåsen. Mer av det kulturella, framförallt musikkonserter." "Ordna byggbara sjönära tomter. Få ihop centrum och lövåsen på ett bra sätt." p-hus Politikerna måste sluta att sträva bakåt. Det är inte bara pensionärer som bor här. Prioritera cykelbanor, ploga dem snabbt, anpassa dem till Lövåsen, markera dem tydligare speciellt i tunneln vid torget samt runt centrum. Satsa på vård och skolor. Låt katrineholmsveckan få fortleva. Prioritering av ett levande centrum, främst i form av caféer där människor kan mötas. Satsa på idrottsevenamang samt anläggningar då idrott är ett bra sätt att stärka kommunens marknadsföring och synas utåt.

50 Reser mycket i Sverige. Det Katrineholm är känt för är Duveholmshallen där många varit och spelat handboll genom åren. Katrineholm som bandystad är också känd fortfarande. Även golfbanan har ett gott rykte. Läget är känt liksom den nya förbifarten. Katrineholm har alla möjligheter att kunna locka till sig unga familjer som vill ha en bra uppväxt för barnen samtidigt som det går att arbetspendla. Utmaningen är att skolan måste förbättras. En skola med så låga resultat som Katrineholm har kan inte locka några unga familjer. Mitt råd är att göra en storsatsning på skolan. Katrineholm borde inom 3 år kunna ha Sveriges bästa skolresultat. Det handlar om att våga sätta höga mål. rikare evenemangsutbud "rusta upp staden, bygga ut centrum så man inte har gått över det på 10 min, flera evenemang som är anpassade för ungdomar. Katrineholm är väldigt tråkigt att vistas i!" Saknar resturang med god mat och som är prisvärdig,danspalats,varför ska man behöva åka till närliggande städer.katrinehoholm är en tråkig stad när det g äller utbud av nöjen. satsa framåt. t ex bandyhall, En stadsnära ställplats för husbilar. Göra pumpenområdet till ett atraktivt bostadsområde för pendlare. Snygga upp utefter järnvägen, det ser förskräckligt tråkit ut när man åker mot Norrköing eller kommer därifrån. Tänk på att k-holm är en järnvägsknut och massor med folk passerar stan, där kan man sätt upp informationsskyltar och göra reklam för stan. Satsa mer på bostäder i ex.vis Valla så att äldre kan bo kvar och barnfamiljer flytta ut. "Förslumningen" i samhället är bedrövlig. Satsa mer på dom små barnen, (som är våran framtid) Satsa mer på kulturen! Förbättra skolan som förhoppningsvis leder till högre utbildningsnivå. Satsa mer på landsbygden. Underlätta företagandet utanför centralorten, bra boende och service även i kransorterna och nära till arbetsplatserna där. Satsa mer på närodlad (ekologisk) mat till skolor och äldreboenden. Satsa mer på skola, vård och omsorg. Satsa pengar på Katrineholms Flygklubb så ungdomar kan lära sig segelflyga. Riktat stöd till ungdomsflyg långsiktigt. Lägg inga pengar på våra infarter. Satsa på bra boenden och förhållanden för barn-familjer, vår framtid är barnen och genom att ha bra klimat för dessa får vi bl a återflyttning av utbildade vuxna som vill att deras barn ska växa upp i en trygg miljö med natur, kultur, idrott mm nära hemmet. "Satsa på riktigt på skolan inte bara tomma ord i valtider. Folk väljer friskolan för att man är så missnöjd med de styrande i kommunala skolan. Lärarna får inte förutsättningar att lära ut och ha en lärande, trevlig och trygg arbetsmiljö idag i de flesta kommunala skolorna. Kommunikation mellan storstäderna som har attraktiva evenemang borde förbättras. Gärna mer evenemang i Katrineholm också. Det saknas en seriös restaurang i stan något annat än plankstek och pizza. Bygg en ny restaurang i stadsparken vore idealiskt. Pengar till väntjänsten för alla gamla på våra ålderdomshem borde utökas det har dragits ner för varje år, följden blir ännu tristare dagar för våra pensionärer. Bygg hyreshus även för unga i centrum. Mer pengar till ungdomsverksamhet så alla får plats/ når ut till mer typ DUD dans teater osv"

51 Satsa på skola och äldrevård. "Satsa på skolorna. Barnen är Katrineholm framtid. Hålla efter alla fina naturområden runt Katrineholm" Satsa på skolorna. Gör så att alla känner stolthet för sin skola och stad. Glöm inte landsbygden, håll den levande. "Satsa på skolorna...rusta upp både den yttre och inre miljön. Arbeta på att ha ett fungerande och väl utvecklat sjukhus i stan." satsa även på kringområdena ex, SKÖLDINGE, vi blir alltid försummade och betalar skatt också. bevara skolan för ett levande samhälle. Satsning på hälsa tillsammans med landsting, kommun och föreningar är en utmärkt satsning. Dåligt är planering av äldrevård och möjlighet för den äldre att få den vård/ stöd den behöver. Äldrevård skall ges efter personens behov och önskemål, inte tjänstemännens och politikers önskemål. Ta bort ordet klient det är människor vi pratar om. Stärk tryggheten och polisiära insatser för brott och lurendrejeri. Ta bort fantasiersättningar för höga tjänstemän och politiker. Stifta inga regler som du själv inte vill följa. Inför fria bussresor tillsammans med landstinget imom länet. Tänk på utsmyckning i hela kommunen inte bara i centrum. Se till att alla i kommunen får ett bra och väl fungerande bredband. Se till att de som bor i kransorterna får samma service som inne i staden. Belysning på vägar och promenadstigar. Lagar trasiga lampor. Klipper gräs och sköter planeringar. Busskurer. Får behålla skolor, bibliotek, mataffär mm. Se till att Sveriges Lustgård lever upp till detta namn efter Sverige i tiden. Se till att tågen stannar och går som de ska. Se över och ändra flyktings- och invandringspolitiken. Ge våra ungdomar hjälp med arbete. Mer resurser till ansvariga och polisen för att ge oss allsidig trygghet. sjönära tomter cykelvägar ta hand om elljusspåre som finns. skaffa mer företag mer utbildning för att hjälpa folk att utveckla sig "skapa bra förutsättningar för skola satsa på kommunikationer och var attraktiv för Stockholmare och Katrineholmare som vill pendla Fortsätt jobba med etableringsstöd för småföretagare Ge förutsättningar för privata alternativ inom vård och omsorg. Det finns flera modeller idag, låt alla konkurrera på lika villkor." Skapa fler byggbara områden, valmöjligheterna bör vara fler än ett område i taget, vara än mer öppna för nya företagsetableringar, sist men inte minst det räcker med invandrare, då kanske vi inom några år kan få normal inflyttn ing från storstäderna Skönhetarådet slopat?? Mycket sly efter infarter o skräp mot tippen samt att buskar ansas/ tas bort i talltullrondellen.gallring efter alla cykelvägar mot strandvägen.hjälp DHR att muddra vass.gatubeläggning under all kritik inga gupp behöver inte byggas det finns redan gröpper.gör en avfart mot fotbollsläktaren vid backavallen/ många barn som skall över gatan.bygg bandyhall annars försvinner bandy i kholm. Sluta bygga rondeller och nytt torg - lägg pengarna på skola och omsorg. Minska barngrupperna i förskolan och skolan. Håll efter offentliga lokaler ex Backavallen, skolor och se till att det finns bostäder åt alla. Skriva samarbetsavtal med Hallsbergs kommun i gymnasiet så det blir lika om man går på idrottsgymnasiet där eller Åtvidaberg. Små bussar i stan + cykelvägar.

52 Som pensionär upplever jag inte så stora behov och brister. När barnen var små, då tänkte man mer på behov och möjligheter. Staden behöver bli attraktiv för barnfamiljer. Alltför knappa resurser inom skola och förskola gör att barnfamiljer väljer andra städer med bättre förhållanden, mindre klasser och högre lärartäthet framförallt. "Strunta i partipolitik samverka för innevånarens bästa. För att fler ska flytta hit måste skola, vård och boende vara tilltalande. Bygg fler hyresrätter så äldre ungdomar kan flytta hemifrån." Studiemöjligheter, bostäder till ungdomar, arbeten och att innevånarna får påverka stadens innehåll mer, att man lyssnar till folker mer än konsulter ang utvecklingen då vi vet vad som vi tycker saknas. Stärk city. Mer evenemang som annonseras. Ofta är det dålig info vad som händer. Större konsertutbud, utvidgat torghandel... större samlad lekpark, typ busfabriken stil, fast utomhus. bättre/ tätare tågförbindelser. mer liv och rörelse förlagt i centrum, gärna för ungdomar. mer utomhusserveringar under sommaren, gärna på torget! Ta fram fler sjönära tomter att bygga på. Det finns för få bilparkeringsplatser 24 tim. Var kan man stå >24 tim? ta inte hit mer invandrare - flyktingar måste säga stopp. ta hand om oss och dem som redan finns här Ta och utrota Jantelagen. Bli mera öppna för inkommande till Katrineholm. Ta mera lärdom från större städer. Bry er om ungdomarna satsa på skolor. Våga dela med er av era erfarenheter, och ta inte för givet att folk utifrån känner till Katrineholm. Var tydligare i var saker finns. "Ta vara på landsbygden och de orter som ligger utanför centalorten. Bevara bilbliotek, skolor och andra offentliga institutioner. De flesta som flyttar från Stockholm till Katrineholms kommun väljer att flytta till ""landet"" med närhet til naturen, men med det nödvändigaste i närheten. Satsa mer pengar på förskola och skola för att förbättra stud ieresultat och ge eleverna arbetsro och trygghet. Minska de stora klasserna och tillsätt fler behöriga lärare på skolorna." "Torget är en viktig central plats i centrum. Idag passerar man snabbt förbi för att slippa detta ""stengetto"" En sådan central plats skall inbjuda och locka till att stanna upp och njuta en stund. Vi har ganska mycket flyktingar/ invandrare här och jag känner att det är lite för mycket av ""dem och vi"". Integrationsarbetet är inte tillfredsställande. Jag skulle se att mer resurser/ krav läggs på att lära sig svenska språket och våra seder och bruk, vilket jag tror är en grundförutsättning för att lyckas. Varför inte i olika lokala media gå ut och generellt beskriva olika människoöden som våra nysvenskar har genomlevt. Och utifrån det införskaffa ett antal ""svenska faddrar"" som kan stötta våra nysvenskar. För att lyckas med ovanstående tror jag att kommunen skall ta kontakt/ samordna med alla våra skolor, föreningar/ organisationer och företag vi har i K-holm och ger invandrarna några minuter att berätta om sina livsöden och varför dom är så glada att fått möjligheten att komma hit. Jag tror att detta skulle kunna överbrygga en del av problematiken ""dom och vi""." Torghandel som det var förr talet. trevligare miljö i centrum som martid där man kan ta en fika och kanske ett glas vin Tryggare för mig och mina barn. Mina saker är mina, mindre stölder, fler poliser. Minska invandringen, man måste ta hand om dem man har. Vi ser tydligt för barnen i

53 skolan hur illa det är när det blir för mycket invandring. Fler parker, eller låt de som finns vara. Gör fint i eljuspåret på norr så man tillsammans med familjen kan sporta. Trygghet och säkerhet Tycker att det är ganska bra som det är. "Uppmuntra och underlätta för den fria företagssamheten, exempelvis genom att lägga ut mer av den offentliga servicen på entreprenad, Sträva efter att förbättra tågförbindelserna.." Uteservering på torget kombinerat med ngn enklare utställningslokal för konsthantverk kanske en scen för musikupptr, mm. Utveckla land sbygd en och kransorterna. Fiberoptiskt bred band till alla och utveckla e- förvaltning för att gynna näringslivet och inflyttning. Det ska vara enkelt och nära att bo o verka i kommunen. Företag ska på ett billigt sätt kunna etablera sig här och då är den digitala utveklingen en förutsättning. Främja avstyckning av attraktiva områden så att ex en familj kan köpa en attraktiv tomt nära en sjö, och ändå ha det enskilda läget. Gynna bra kommunikationer med tåg och gynna anropsstyrd trafik, tex bussa r på landsbygden. Kanske även kan funka i stan och till Stockholm på kvällar och helger när tågen slutat gå? Gör i ordning stationsområdena i Katrineholm. Även om det är trafikverket eller bankverket som ansvarar för områdena måste det gå att göra något för att fräscha upp områdena på olika sätt, och även placera ut attraktiv offentlig konst där. Det ska vara vackert att åka genom Katrineholm, det ska kännas att detta är en härlig stad som väcker nyfikenhet för besök. Utveckla Statsparken till en attraktiv plats med trevligare miljö en den tråkiga pizzerian som finns idag. Bygg ut som ett fint orangeri med servering av mat och även café. Kunna sitta på en filt och fika även. Också möjlighet att kunna ta ett glas vin eller öl till humana priser." Valla ska utvecklas med bl.a ett seniorboende och ett mer tilltalande centrum där äldre byggnader fräschas upp." Vet ej Vet ej Vet ej vet ej Vet ej riktigt. Ett vackrare stortorg. Vet ej. Vet ej. vet inte Vi behöver fler eldsjälar som driver på aktiviteter. Bättre m arknadsföring av det "lilla" som händer. Små utställningar, musikevenemang och liknande. Om man inte har råd att ha Katrineholms-Kuriren så står man utanför. Det är där det annonseras. Kan känna att jag missar en hel del bara för att jag inte har tidningen. Vi har ett uppväxande samhälle här i Katrineholms kommun som kräver mycket uppmärksamhet av kommunala politiker. Jag hoppas att det som vi har idag ska vi absolut ha mycket bättre i framtiden. Troligen Katrineholms kommun har ett bra framtid. Vi måste försöka att få hit mera näringslivssatsningar,fösöka få företag att etableras sig här med hänsyn til helta andra priser på mark, fastigheter, tillgång till arbetskraft. Kommer företagen hit så kan vi räkna med att mång hemvändare som utbildat sig och skaffat familj muycket väl skulle kunna tänka sig att flytta till baks till Katrineholm, men ävven andra familjer som ser lite lungare miljöer att verka i och för barnen att

54 vaxa upp i jämfört med Stockholmsområdet som börjar få verkliga problem med miljön, trängsel och rena fantasipriser på boende och allt var det linnebär att bo och verka i Stockholm. Vi måste få mer spårkapacitet på järnvägen från Stockholm och hit, gärna ett 3 spår på vissa delar avsträckningen, fför att ytterligar kunna bygga ut logistiken för Katrineholm som en mycket viktig knutpunkt järnvägen (västerut Göteborg/ österut Stockholm söderut och söderut-norrköping/ Linköping. Fler människo skall kunna pendla ut/ pendla in till Katrinehol, Vi förtätar staden, byugger ut med flera bostäde(hyreslägenheter i centrum + även andra attraktiva boendendn max 2 kilometer från resecentra/ järnvägsstationen (cykelavstånd). Kan vi leva upp till detta så kommer säkert inflyttningen av männislkor till kommunen att öka. Vill ABSOLUT ha bättre tider på tåg hem från Stockholm lördags kvällar till kära Katrineholm. Belysning hela fina Djulö Alle, och även gångbanan mellan gamla halvergatan fram till fina Strandgården. Det är mörkt på dessa ställen. Våga satsa mer på småorterna. Spec. Sköldinge som helt glömts bort. Ex 1. Badplats Vetteln som blev framröstad som bästa/ renaste badplats. Utöka stranden, marknadsför badplatsen. Ex 2. Sköldingespåret som används flitigt av Flensinnevånare. Ex 3. Sköldinge kyrka som är unik 1100-talsbyggnad. Återgå till att vara Sveriges skolstad som det än gång i tiden har varit. se till att affärsverksamheten byggs ut även i centrum, inte bara Lövåsen Återinför Pulsen - bussen mellan sjukhusen i Södermanland. Ännu bättre öppettider i alla affärer och annan service som tex vikatippen. Vi pendlare har bara helgerna. är nöjd som det är redan är själv inte rörelsehindrad men önskar att peroner medm rullstolar och rollatorer ska kunna ta sig fram Ökad utbyggnad av bredband på landsbygden. Bättre/ dyrare restauranger inne i stan. Grönare torg, med riktiga träd och planteringar. Önskar en riktig konserthall.

55 Bilaga 2: Enkät

56 Enkätundersökning: Sveriges Lustgård och Vision 2025 Den 18 april 2011 fattade kommunfullmäktige i Katrineholm beslut om Vision Visionen har utvecklats av de företroendevalda i Katrineholm utifrån underlag från kommunens invånare m.fl. Under ett antal år har Katrineholm dessutom marknadsfört sig som Katrineholm Sverige Lustgård. Framför dig har du en enkät från Katrineholms kommun. Enkäten syftar till att ta reda på vad just du vet och tycker om Katrineholms kommuns Vision 2025 och vårt gemensamma varumärke Sveriges Lustgård. Enkäten tar cirka 5 minuter att fylla i. All information som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt. Det löpnummer som finns på kortet du fick i brevlådan används endast för att pricka av inkomna enkäter och svaren kommer aldrig att kopplas ihop med detta nummer. Resultatet av enkätundersökningen kommer att presenteras på och i form av en månadsannons i Katrineholms Kuriren. Om du har några frågor om enkäten är du välkommen att kontakta undersökningsansvarige Karl Wahlin på telefon eller e-post Vi är mycket tacksamma för att du tar dig tid att besvara enkätfrågorna. Som tack för din medverkan får du en gåva från Katrineholms kommun och KFV Marknadsföring. Mer information om detta får du när du genomfört enkäten. Ditt svar är viktigt - tack för din medverkan! Med vänliga hälsningar Maria Magnusson Informationschef, Katrineholms kommun

57 Bakgrundsfrågor Var vänlig ange ditt löpnummer. Löpnumret finns på vykortet. Är du: Kvinna Man Vilket år är du född? Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? Anställd i privat sektor Anställd i offentlig sektor Egen företagare Studerande Pensionär Annan huvudsaklig sysselsättning, nämligen Varumärket Sveriges Lustgård 1. Varumärket Sveriges Lustgård är ett begrepp som täcker in den geografiska platsen Katrineholms kommun. Har du hört talas om varumärket Sveriges Lustgård tidigare? Ja Nej Om Ja: Hur väl känner du till vad varumärket står för? Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt

58 Porten till Sveriges Lustgård ligger vid Stora Djulö i Katrineholm. Det var där som Nils Holgersson rastade på sin underbara resa genom Sverige. Selma Lagerlöf skrev boken om Nils Holgersson Idag används Sveriges Lustgård som ett samlat begrepp för att tydliggöra Katrineholms många möjligheter, vid marknadsföring av den vackra naturen och allt som finns att göra och uppleva här i våra trakter. Ingen äger varumärket Sveriges Lustgård men allt och alla är en del av det. 2. Hur väl stämmer beskrivningen av Sveriges Lustgård med det Katrineholm du själv vill bo och verka i? Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt Vet ej Vision Katrineholms kommun har tagit fram en beskrivning av hur man vill att Katrineholm ska vara år Den kallas för Vision 2025 Läge för liv & lust. Har du hört talas om den tidigare? Ja Nej Om Ja: Hur väl känner du till innehållet i Vision 2025? Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt

59 Det här är Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Katrineholm Läge för liv och lust 4. Hur väl stämmer den här beskrivningen med det Katrineholm du själv vill bo och verka i? Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt Vet ej 5. Tror du att Katrineholm kan bli den plats som beskrivs i Vision 2025? Ja, absolut Ja, troligen Nej, troligen inte Nej, absolut inte Vet ej Om Katrineholm som boendeort 6. Ange i vilken utsträckning du instämmer i följande påståenden: a) Katrineholms kommun har ett bra strategiskt läge nära storstadsområden Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd Tar delvis avstånd Tar helt avstånd

60 b) I Katrineholms kommun finns ett rikt kulturliv som skapar upplevelser och inspiration Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd Tar delvis avstånd Tar helt avstånd c) I Katrineholms kommun finns ett rikt idrottsutbud Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd Tar delvis avstånd Tar helt avstånd d) I Katrineholms kommun finns ett rikt evenemangsutbud Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd Tar delvis avstånd Tar helt avstånd

61 e) Näringslivet i Katrineholms kommun är starkt Instämmer helt Instämmer delvis Varken instämmer eller tar avstånd Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 7. Hur kan Katrineholm bli ännu mer attraktivt för dig och dina vänner? Ge dina förslag här: Detta var enkätens sista fråga. För att visa vår uppskattning för att du tagit dig tid att fylla i enkäten får du nu en värdekod. Koden använder du för att kostnadsfritt beställa en specialdesignad T-shirt från Sveriges Lustgårds webshop Du kan även hämta ut din T-shirt på plats hos KFV Marknadsföring på Köpmangatan 2 i Katrineholm (kom ihåg att uppge din värdekod). Din värdekod är xxx. Posta den ifyllda enkäten i svarskuvertet. Adressen är redan ifylld. Tack för din medverkan!

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på?

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på? Enkätsvar från medborgarpanel Sammanfattning Idag ingår 43 personer i medborgarpanelen och av dessa har 32st svarat på utskickad enkät. Trots en relativt liten population så ger svaren en fingervisning

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Sammanfattning och analys Under arbetet med insamling och sammanställning av inkommet material är det tydligt att deltagare

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 9 Kollektivtrafik April Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1. Svarsfrekvens Det är 85 personer 57 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av dem som

Läs mer

Medborgardialog Rådhustorget

Medborgardialog Rådhustorget Medborgardialog Rådhustorget Dialogen har genomförts i form av en webenkät och en synpunktskarta. Totalt har det kommit 106 svar. Sammanställning av enkätsvar Enkäten har funnits tillgänglig på Umeå kommuns

Läs mer

Vad är viktigt när det gäller livskvalitet för att boende och verksamma ska trivas och stanna kvar i Sala? Antal Trygga skolor och dagis 8

Vad är viktigt när det gäller livskvalitet för att boende och verksamma ska trivas och stanna kvar i Sala? Antal Trygga skolor och dagis 8 Vad är viktigt när det gäller livskvalitet för att boende och verksamma ska trivas och stanna kvar i Sala? Antal Trygga skolor och dagis 8 Pendlingsmöjligheter 8 Brett handelsutbud 8 Kvällsaktiviteter

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

NCC. Den inkluderande staden

NCC. Den inkluderande staden NCC Den inkluderande staden 1 Om undersökningen Digital enkät utskickad till panelister via Cint Deltagare i huvudstadsregionerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland, i åldern 18-65 med representativa

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Grupp A Att skapa förutsättningar på nya platser för uteserveringar och möten. Aktiviteter i centrum året runt. Lilla torgplanen

Läs mer

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna 1. Statistik 1.1 Statistik över förslagslämnare Figur 1. Åldersfördelning av total andel förslag (196 st) Figur 2. Fördelningen på bostadsområde

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

MEDBORGARDIALOG UTRIKESFÖDDA 9 MAJ 2016 PÅ RÅNEÅSKOLAN

MEDBORGARDIALOG UTRIKESFÖDDA 9 MAJ 2016 PÅ RÅNEÅSKOLAN MEDBORGARDIALOG UTRIKESFÖDDA 9 MAJ 2016 PÅ RÅNEÅSKOLAN Just nu pågår arbetet med att ta fram utvecklingsplanen för Råneå med omland. För att ta reda på vad de som bor i området tycker är viktigast bjöd

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Resultat medborgardialog Fördjupning av Översiktsplan Frövi

Resultat medborgardialog Fördjupning av Översiktsplan Frövi Resultat medborgardialog 2015 2016 Fördjupning av Översiktsplan Frövi Målgrupper och metoder Förskolan Åsen femårsgrupp har utforskat sitt närområde med hjälp av kartor och gåturer, lämnat förslag till

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER 1 (5) DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER Vad tycker du är viktigt för utvecklingen i Landvetter? Positivt och viktigt att det ska bli en idrottshall. Det är viktigt med polisiär närvaro för att

Läs mer

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 15 Integration Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret Integration Piteå står inför en generationsväxling, där antal personer i arbetsför ålder minskar samtidigt som antalet

Läs mer

Effektivitet på jobbet

Effektivitet på jobbet Effektivitet på jobbet RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012 EFFEKTIVITET PÅ JOBBET NÄSTAN EN TIMME OM DAGEN FÖRSVINNER I STRUL Många drömmer nog om den perfekta arbetsplatsen,

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna Rapport Sida 1 (17) 2015-01-05 Sida 2 (17) Brukarundersökning Ungdomens Hus 2014 En webbenkät genomfördes under november/ december 2014. 47 ungdomar på Ungdomens Hus svarade på enkäten. Betydligt färre

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Synpunkter och förslag till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Från öppet hus 24 september 2015 Så här tycker boende i Eriksberg om utvecklingen av området sammanfattning från öppet hus 24 september

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Lokalbussen i Lycksele

Lokalbussen i Lycksele Lokalbussen i Lycksele 1. Kön A. Man 15 31,9 B. Kvinna 32 68,1 2. Ålder A. >12 0 0 B. 13-19 19 40,4 C. 20-29 3 6,4 D. 30-39 4 8,5 E. 40-49 3 6,4 F. 50-59 13 27,7 G. 60-69 2 4,3 H. 70< 3 6,4 3. Vilken är

Läs mer

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst Synpunkter på Stortorget Båda förslagen har positiva inslag. Torget är omtyckt av många men det har blivit mer igenväxt.

Läs mer

Vindeln det är här det händer

Vindeln det är här det händer Det här är Vi. Vindeln det är här det händer Kombinationen av trygg boendemiljö, vacker natur och aktiva och engagerade människor gör Vindeln till en intressant kommun i ständig utveckling. Vi ser oss

Läs mer

1. Känner du sedan tidigare till att Nässjö har en vision 2014?

1. Känner du sedan tidigare till att Nässjö har en vision 2014? Bilden av Nässjö: En enkät på webben 23 dec till 12 jan Vi ställde 4 frågor i en enkät via www.nassjo.se 55 respondenter 1. Känner du sedan tidigare till att Nässjö har en vision 2014? 1.Ja 31(57%) 2.Nej

Läs mer

Hej och välkommen! Tack för att du vill ge din syn på Åsele!

Hej och välkommen! Tack för att du vill ge din syn på Åsele! Hej och välkommen! Tack för att du vill ge din syn på Åsele! Enkäten tar 8-12 minuter att svara på. För att vi ska kunna bearbeta och beakta dina svar måste du besvara alla frågorna och sedan själv, eller

Läs mer

Här redovisas de synpunkter som lämnades: Fritidsaktiviteter - Bättre saker att göra på fritiden - Mer disco för barn

Här redovisas de synpunkter som lämnades: Fritidsaktiviteter - Bättre saker att göra på fritiden - Mer disco för barn SYNPUNKTER FRÅN ALLMÄNHETEN Kommunfullmäktiges Bredningar Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens har under året i samband med Hamnfestivalen och Arvikamârten träffat medborgare och då

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Attitydundersökning i Stockholm City maj 2008

Attitydundersökning i Stockholm City maj 2008 Attitydundersökning i Stockholm City maj City i Samverkan har under maj genomfört attitydundersökningar på 500 personer bosatta i Stockholms län Attitydundersökning i Stockholm City Under maj har 500 personliga

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

OP 2010. Röster från män 70 år-

OP 2010. Röster från män 70 år- OP 2010 Röster från män 70 år- 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana efter Järbovägen. Av- och påfart Rv80- Järbovägen. Fler poliser. Det är en enorm förstörelse

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte ÖP Lindesbergs kommun, Fellingsbro

Minnesanteckningar dialogmöte ÖP Lindesbergs kommun, Fellingsbro Minnesanteckningar dialogmöte ÖP Lindesbergs kommun, Fellingsbro 2017-11-08 Den 8/11 hölls den femte medborgardialogen av fem för Lindesbergs kommuns nya översiktsplan. Detta är vad deltagarna i Fellingsbro

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre!

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre! Styrelsens förslag till Valprogram Växjö kan bättre! Vi tycker att Växjö är en bra kommun att leva i. Många vill bo och verka här och det välkomnar vi. Men mycket i Växjö går åt fel håll. Klyftorna mellan

Läs mer

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP 2017-03-20 SAMMANSTÄLLNING WORKSHOPEN HÖLLS PÅ BIBLIOTEKET I SÖDRA RYD. DELTAGARE VAR 15 INVÅNARE FRÅN SÖDRA RYD. Workshopen leddes av Tom Billingham och Ulrika Billingham från

Läs mer

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare Ungdomarna i STOPP ett projekt mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering Inledning Under våren 2010 beslutade Inga Johansson

Läs mer

Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret

Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

RAPPORT Underlag för ortsanalyser inom Sigtuna kommun.

RAPPORT Underlag för ortsanalyser inom Sigtuna kommun. RAPPORT Underlag för ortsanalyser inom Sigtuna kommun. P Pilen Affärsutveckling AB http://www.pilen.se Vx. 08-1 0 Carl Alberts gränd 1 info@pilen.se Fax. 08-1 0 Box Org.nr. - 0 1 Stockholm P INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014

Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014 Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014 2 Antal utskickade enkäter:400 st Antal inkomna svar: 127 st Svarsfrekvens: 32% Svarsfrekvensen är låg och de inkomna

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl 16-18 Deltagare: 16 personer, varav 9 killar, 7 tjejer Ålder: 15-19 år Workshopledare: Karin Andersson & Johanna Bratel, Disorder Deltagare

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Beachhallen Antaget av kommunfullmäktige den 30 mars 2015, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrotten är en samhällsresurs... 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé...

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Lerum Enkätundersökning 2010

Lerum Enkätundersökning 2010 Lerum Enkätundersökning 2010 Lerums centrumförenings enkätundersökning våren 2010. En sammanfattning till näringsidkare i Lerum. Lerums kommun är en kommun som ligger i anslutning till Göteborg och hit

Läs mer

Varför en vision? Och det roliga arbetet börjar nu!

Varför en vision? Och det roliga arbetet börjar nu! Varför en vision? Det finns en sådan stolthet och vilja till utveckling i Hjo, men för att samla våra krafter och få draghjälp av varandra behöver vi också en gemensam målbild en vision som talar om för

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1. Målgrupp Undersökningen riktar sig till resenärer som valt att åka buss inom destinationerna Sälenfjällen och Trysil under sportlovsveckorna våren 2013. 2. Målsättning Målsättningen är att identifiera

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ ORTSUTVECKLING - FLEN SWOT-analys STADSMILJÖ Flen har ett utmärkt geografiskt läge Sjöar, vacker natur och strövområden finns nära stadens centrum Kostnaderna för att köpa bostad (villa eller bostadsrätt)

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV PURPLE FLAGS EXTERNA UTVÄRDERING

SAMMANSTÄLLNING AV PURPLE FLAGS EXTERNA UTVÄRDERING SAMMANSTÄLLNING AV PURPLE FLAGS EXTERNA UTVÄRDERING STAD VALD KVÄLL/NATT FÖR UTVÄRDERING (Bör vara en av de mest livliga kvällarna) PURPLE FLAG KOORDINATOR AVKLARADE TIDSINTERVALLER q TIDIG KVÄLL 17.00

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog Sammanställning av medborgardialog 2012-10-31 Jörgen Ölund Innehåll 1 Inledning 5 2 Frågorna 7 2.1.1 Bygg på höjden...7 2.1.2 Utpendlingen....7 2.1.3 Utveckling främst i tätorterna....8 2.1.4 Fler arbetsplatsområden....8

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Enkät 1 -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 1 -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 2. Hassela 7,% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 47 67,4% 2. Man 23 32,86% Totalt 7,% Medelvärde,33

Läs mer

Varumärket Piteå. Tjänsteskrivelse

Varumärket Piteå. Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse Datum 2011-05-27 Dnr Varumärket Piteå Förslag till beslut Kommunstyrelsen tackar för redovisning av resultat från undersökning kring varumärket Piteå och hur resultatet

Läs mer