Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 9 november 2012 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet Phoneras totala försäljning i Q3 landade på 95,4 MSEK jmf med väntat 98,9 MSEK. EBITDA kom även det in under förväntan, 7,7 MSEK (prognos 15,6 MSEK). Rensat för förlikningen med TDC hamnade dock troligen EBITDA omkring förväntan. Antalet RGUer (revenue generating units) inom Telefonisegmentet fortsätter att öka, vilket bör ge positiv effekt framöver. Vidare väntas datahallen i Oslo driftsättas i Q4 och ihop med hallen i Sätra bör detta leda till stark tillväxt för Availo 2013 och Vi ser fortsatt risk på Telefonisidan men möjligheter inom Availo och har justerat våra estimat och vårt DCFvärde till 48 kronor. Aktien har kommit ned ordentligt och uppsidan är således mycket god samt att bolaget förväntas vara en stabil högutdelare även framöver. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 260 MSEK Telekom Robert Öjfelth Henric Wiklund Redeye Rating (0-10 poäng) ISIN: SE ID: 250 Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 8,0 poäng 7,0 poäng 8,0 poäng 7,0 poäng 6,0 poäng Nyckeltal e 2013e 2014e Omsättning, MSEK Tillväxt 9% 17% 0% 5% 9% EBITDA EBITDA-marginal 20% 18% 13% 15% 18% EBIT EBIT-marginal 16% 8% 9% 10% 13% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 15% 13% 6% 6% 8% Utdelning 2,6 3,2 1,4 1,7 2,3 VPA 6,37 6,43 2,77 3,33 4,69 VPA just 6,37 6,43 2,77 3,33 4,69 P/E just 5,2 5,2 12,0 10,0 7,1 P/S 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 EV/S 0,9 0,7 0,9 0,9 0,8 EV/EBITDA just 4,4 4,1 7,3 5,8 4,6 Fakta Aktiekurs (SEK) 33,3 Antal aktier (milj) 7,8 Börsvärde (MSEK) 260 Nettoskuld (MSEK) 110 Free float (%) 31,0 Dagl oms. ( 000) 5 Analytiker: Victor Höglund Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Engångskostnader belastar Förlikning med TDC belastar Q3 Q3-rapporten förlikning med TDC belastar Phoneras Q3-rapport innehöll både bra och dåliga nyheter. Försäljningen kom in under förväntan och kostnaderna var klart högre än väntat vilket gjorde att EBITDA kom in lägre än vår prognos. Telefonisegmentets intäkter kom in under våra estimat till följd av att ARPU-nivån har påverkats negativt utav lägre än väntat användande samt på grund av underliggande kundmixförändring. Positivt på telefonisidan är att antalet RGU (revenue generating units) ökar vilket vi bör se effekt av framöver, men det kostar att växa. Vidare har resultatet påverkats utav att en stor del av risken relaterat till fotnotsmålet reglerats (Phonera har ingått en förlikning med TDC Sverige AB gällande retroaktiva trafikkostnader för mobil samtalstrafik i Tele2 och Telias nät för perioden ). Availo redovisar även det en lägre intäkt än väntat men detta kompenseras nästan fullt ut av lägre kostnader. Från rapporten och efter samtal med ledningen framgår det dock att nyförsäljingen till kund i Availo vida överskrider churnen men att leverans till de nya kunderna inte kommer att ske förens slutet av Q4 samt början av nästa år, vilket påverkar Availo på kort sikt. Tabell 1: Faktiskt utfall vs. prognos SEKm Q2'12 Q3'12E Utfall Diff Försäljning 99,9 98,9 95,4-3% EBITDA 15,6 15,6 7,7-51% EBIT 11,7 10,9 3,4-69% PTP 11,1 10,0 0,7-93% VPA, SEK 1,14 0,92 0,07-93% Försäljningstillväxt 0% (YoY) 3% -1% -4% Bruttomarginal 54% 55% 54% -1% EBITDA marginal16% 16% 8% -8% VPA tillväxt (YoY) -35% -54% -97% -42% Källa: Redeye Research, Phonera Försäljningen för koncernen kom in under förväntan Svag bruttomarginal i kvartalet Phoneras totala försäljning i Q3 landade på 95,4 miljoner kronor jämfört med våra förväntningar om 98,9 miljoner kronor. Framöver väntar sig Phonera att den fortsatta tillväxtsatsningen inom Telefoni skall motverka ARPU och lönsamhetsutmaningar samt att färdigställandet av datahallarna i Sätra (Q1 12) och Oslo (Q4 12) skall driva tillväxt inom Availo. Studerar vi bruttomarginalen så uppgick den till 53,7 procent i kvartalet vilket var under förväntan (54,8 procent). Efter att ha grävt lite djupare finner vi att detta huvudsakligen drivs av att Telefonisegmentet haft lägre användande än vanligt på högmarginalsprodukter samt att mobiltelefoni ökat i andel av den totala omsättningen. Phonera Telefoni kommer sannolikt uppleva vidare press på bruttomarginalen från kundmixförändring och ändrat användarmönster men denna dynamik kommer att motarbetas utav PTS fortsatta sänkningar av samtrafikpriset. I takt med att Availo kan flytta kunder från inhyrda till egna datahallar samt att driftkostnader delas på fler kunder kommer segmentets bruttomarginal att förbättras. 3

4 Rörelseresultatet blev sämre än väntat till följd av högre kostnader Rensat för EO kostnader blev dock EBITDA i linje med förväntan Personal och övriga kostnader var klart högre än väntat under Q3 drivet av förlikningen med TDC samt ökade kundanskaffningskostnader. EBITDAresultatet (7,7 MSEK) blev sämre än våra förväntningar (15,6 MSEK). Avskrivningarna kom in aningen lägre än väntat medan finansnettot var högre än prognostiserat drivet av den ökade upplåningen. Konklusionen blir därmed att en försäljning under prognos, högre kostnader, lägre avskrivningar och högre finansnetto (drivet av valutakursförluster pga NOK/SEK förändringar) än förväntat ledde till ett resultat före skatt klart under förväntan (0,7 vs 10 MSEK). Rensat för utbetalningen till TDC och cirka 1-1,5 MSEK i högre tillväxtkostnader hamnade dock EBITDA förmodligen omkring förväntan. Bolaget fortsätter att redovisa skatt i resultaträkningen, dock ej kassaflödespåverkande. Genom att studera varje affärsområde lite mer i detalj kan vi få ytterligare förklaringar till resultatet. Tabell 2: Faktiskt utfall vs. prognos per affärsomr. SEKm Q2'12 Q3'12E Utfall Diff Telefoni 66,4 65,1 64,5-1% tillväxt -1% 1% 1% Kostnader -54,1-51,5-59,9-16% Bruttomarginal 54% 55,5% 54,2% -1% EBITDA-marginal 19% 21% 7% -14% Andel 66% 66% 68% 3% Availo (Managed Serv.) 33,5 33,8 30,9-9% tillväxt 2% 5% -4% Kostnader -27,2-28,6-25,8 10% Bruttomarginal 55% 53,5% 53,0% -1% EBITDA-marginal 19% 15% 16% 1% Andel 34% 34% 32% -2% Summa Segment 99,9 98,9 95,4-4% tillväxt 0% 3% -1% -139% Källa: Redeye Research, Phonera Affärsområdet Telefoni fortsatt kund och tjänstetillväxt Försäljningen inom Telefonisegmentet, som svarar för 60 procent av den totala försäljningen, kom in under förväntan på 64,5 miljoner kronor vs. väntat 65,1 miljoner kronor. Positivt var att antal unika kunder växer och att bolaget lyckas väl med mervärdesförsäljningen. Att bolaget redovisade lägre intäkter än väntat berodde huvudsakligen på att ARPU-nivån var lägre än förväntat. Tabell 3: Telefoni (SEKm) Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4' Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4' Q1'12 Q2'12 Q3'12 Försäljning, MSEK 62,2 64,5 62,1 65,5 254,3 65,8 66,8 64,2 66,5 263,3 64,9 66,4 64,5 ARPU-nivån tillväxt lägre än 8% 12% 10% 11% 10% 6% 4% 3% 2% 4% -1% -1% 1% väntat Antal kunder tillväxt -2% 1% 4% 7% 7% 3% -1% -3% -1% -1% 1% 3% 5% Netto nya kunder ARPU,SEK tillväxt 9% 11% 7% 6% 8% 1% 4% 5% 3% 3% -1% -3% -4% Mobiltelefonikunder Källa: Redeye Research, Phonera. Antalet unika kunder och tjänster per kund växer Antalet nya unika kunder hade ökat med 1000 till unika kunder vid utgången av kvartalet samt RGUer. Phonera ökar därmed tillväxttakten vilket är anmärkningsvärt då en stor del av kvartalet varit semestertid. Tillväxten av mobiltelefonikunder ångar på, varav majoriteten 4

5 ARPUn minskade på grund av kundmix och minskat användande Låg bruttomarginal i kvartalet är korsförsäljning till befintlig kundbas. Under samtal med Phonera framgår det att de har höga tillväxtambitioner framöver och att tillväxtbudgeten kommer att fortsätta att hållas hög framöver. Intag av mobiltelefonikunder kostar extra mycket då det ofta är förknippat med någon form av subvention för en smartphone. När det gäller snittintäkten per kund (ARPU) så minskade den under kvartalet. VD skriver att en stor del av ARPU-minskningen beror på minskat användande av vissa tjänster men även till stor del av att kundmixen vrids från fast till mobil telefoni, men motverkas till viss del utav korsförsäljning. Vi väntar oss fortsatt press på ARPUn framöver. Bruttomarginalen var även den lägre än förväntan, 54,2 procent vs 55,5 procent. Bruttomarginalen är således i linje med Q2. Det är huvudsakligen kundmixen med totalt sett lägre andel fasttelefoni som håller ned bruttomarginalen samt att fasttelefonikunderna använder sina tjänster mindre än väntat. PTS - prissänkning utav samtrafikpriserna bör ha motverkat ett ytterligare tryck på bruttomarginalen (även om denna effekt blir mindre i takt med att andelen fastelefonisamtal blir mindre) samt att sommaren generellt är ett starkt kvartal sett till bruttomarginalen vilket visar att underliggande pressen på bruttomarginalen är hög. I rapporten skriver bolaget att vidare fokus på ökad kundnytta i form av en starkare produktportfölj och integration av produkterna i den växande portföljen väntas leda till en stabil utveckling av intäkter och bruttomarginal. Vi tror detta är lite optimistiskt och ser att ett ökat kundintag sannolikt krävs för att försvara intäktsnivån samt bruttovinsten. Vi tycker sammanfattningsvis att utvecklingen inom Telefoniområdet är en aning oroande. Kundutvecklingen ser visserligen bra ut men det kostar och intäkt- samt bruttomarginalen pressas utav kundmixförändringen och användarmönster. PTS prissänkning ihop med bolagets fokus på kors- och nyförsäljning gör dock att vi tror på en relativt stabil utveckling framöver. Försäljningstillväxten inom Availo var underliggande bra men pga leveransglapp minskar intäkterna Affärsområdet Availo kundrörelser påverkar på kort sikt Försäljningen inom Availo-segmentet blev sämre än förväntat, 30,9 miljoner kronor vs. 33,8 miljoner kronor. I rapporten skriver bolaget att det tredje kvartalet påverkas negativt jämfört med de andra kvartalen drivet av färre driftsättningar och därmed lägre installationsintäkter under sommarmånaderna. Vidare skriver bolaget att omsättningsminskningen även beror på kunduppsägningar i Norge på grund av företagsuppköp och konkurs, dels på omförhandlade avtal i samband med förlängning samt avslutade småkunder för att skapa utrymme för större. Nyförsäljningen i Availo Norge överstiger vida den kundomsättning bolaget haft men ingen kund driftsätts i den gamla miljön utan kommer först flyttas in när det nya datacentret i Oslo tas i bruk, vilket gör att det blir ett glapp i intäkterna under Q3 och till viss del Q4. Från slutet Q4 men framförallt under nästa år väntar vi oss kraftig tillväxt. Bolaget kommunicerar att de vid utgången av kvartalet har 585 datarack och att fyllnadsgraden återigen tillåter nyförsäljning. Vidare återupprepar 5

6 bolaget att hallen i Oslo kommer att vara redo för driftsättning i slutet av året och att större delen av dataracken som kommer att tillföras redan är uppbokade. I våra estimat väntar vi oss en intäktstillväxt under Q4 för att sen ta fart ordentligt under nästa år. Bolaget har som bekant slutat redovisa antal kunder men vi redovisar trots detta våra underliggande antaganden om försäljningen inom Availo. Inom något kvartal kommer vi sannolikt börja redovisa nedan annorlunda. Tabell 4: Availo (Managed Services) (SEKm) Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4' Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4' Q1'12 Q2'12 Q3'12 Försäljning, MSEK 16,3 18,1 22,9 24,6 82,0 31,5 32,7 32,2 32,5 129,0 34,6 33,5 30,9 tillväxt -15% -2% 16% 20% 5% 94% 80% 41% 32% 57% 10% 2% -4% Antal kunder tillväxt -44% -40% -20% -18% -18% 75% 69% 29% 27% 27% 7% 4% -5% Netto nya kunder ARPU,SEK tillväxt 52% 69% 65% 48% 58% 11% 5% -4% 3% 4% 3% -3% 0% Bruttomarginalen stark Källa: Redeye Research, Phonera. Bruttomarginalen för Availo kom in marginellt sämre än förväntat på 53,0 procent (väntat 53,5 procent). Bruttomarginalen i Availo varierar ganska mycket beroende på hur mycket service, installationer samt försäljning av hårdvara som bolaget har i kvartalen, men även vilken säsong det är. Vi lägger således mycket större vikt vid EBITDA utvecklingen. Generellt räknar vi dock med en stigande bruttomarginal på lite längre sikt i takt med att de nya hallarna till viss del fylls med kunder som idag ligger i inhyrda hallar. Vidare räknar vi med att marginalen ökar i takt med att de nya hallarna fylls och driftskostnaderna således blir lägre per kund. Slutligen bör de nya hallarna ha en högre operationell effektivitet. En annan faktor att fundera kring framöver är hur stor del av de nya hallarna som kommer fyllas med nya kunder respektive kunder som idag ligger i inhyrda hallar. Nya kunder leder till ökade intäkter medan flytt av kunder leder till högre marginal. Kostnaderna exklusive drift var klart lägre än väntat i Q3, till stor del hänförligt till att kostnader för leverans och installation korrelerat med intäkterna. Framöver väntar vi oss att bolaget ökar tillväxttakten och därmed även kostnaderna förknippade med det. Sammanfattningsvis blev intäkterna i Q3 inom segmentet lägre men likaså kostnaderna och totalt uppgick EBITDA-resultatet till 5,1 jmf med förväntat 5,2 MSEK. Kassaflödet från telefonidelen är och väntas förbli starkt Underliggande starkt kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,9 MSEK för perioden men då har det påverkats negativt av utbetalningen till TDC på gissningsvis cirka 6-8 MSEK, således är underliggande kassaflöde starkt. Under perioden har bolagets rörelsekapital förändrats med 7,5 MSEK och bolaget har investerat omkring 5-6 MSEK i datahallar. Under året har bolagets räntebärande skulder ökat ordentligt, i samband med investeringarna i datahallarna, och det ihop med press på EBITDA och senaste utbetalningen till TDC kan skapa oro för utdelningsmöjligheten. 6

7 Givet att bolaget direkt efter kvartalets utgång erhållet kundrelaterade inbetalningar på 15 MSEK samt att man klarar soliditetsmålet (30 %) med råge och att Q4 väntas bli klart starkare än Q3 så ser vi ingen direkt anleding att vara orolig för möjlighet till framtida utdelningar. Ny VD och ordförande Lanseringen av datahallen i Sätra gör att fyllnadsgraden kommit ned Väljer hålla Availo inom koncernen Händelser under första halvåret 2012 I samband med Q4 rapporten meddelade bolaget att dåvarande VD och koncernchef i Phonera, Henric Wiklund, skulle övergå till att arbeta i styrelsen. Styrelsen beslutade att utse vice VD Robert Öjfelth till ny VD i Phonera och Robert tillträde i samband med Q1-rapporten. Under Q1 invigde bolaget den nya anläggningen i Sätra och denna väntas ge effekt redan under H1 men framförallt under H2 och därefter. Availo har även byggt upp en organisation under H2 11 samt H1 12 som skall kunna göra att affärsområdet växer. Bolaget övervägde att dela upp Phonera Telefoni och Availo men den 12 september meddelade styrelsen att man kommit fram till att bäst värde för aktieägarna skapas genom att behålla bolaget inom koncernen. Tabell 5: Datahallar Namn Antal rack [St.] Nytt utrymme och nya datahallar Under slutet av 2011 meddelade Phonera att de investerar i ett nytt datacenter i Oslo och planen är att ta detta i bruk under Q4 12. Till vår glädje fortsätter bolaget redovisa mer detaljer kring byggnationen av hallarna, intäkt per datarack, antal datarack samt fyllnadsgrad vilket gör det enklare att få en bild av potential och status i Availo-affären. Bolaget har per Q3 585 tillgängliga datarack, varav 426 i egna hallar. Fyllnadsgraden uppgår nu till 81 procent att jämföra med 87 procent vid utgången av Q1. Det totala antalet rack i egen regi skall enligt plan öka från 426 till 584 under 2012, den totala potentialen vid full utbyggnad är hela 1300 rack. Effekt [kw] Beläggning [%] Tilläggsinvesteringar [SEKm] Status Hammarby Sjöstad >90 Inga (20 MSEK investerat) Klart 2009 (2007) Hammarby Sjöstad Avbruten, eventuellt kylinvestering Går ej vidare, satsar på Sätra ist. Linköping Inga (20 MSEK investerat) Klart 2009 Etapp ? Ja, 10 MSEK Klart Q3'10 Etapp ? Ja, >15 MSEK Ej beslutat Linköping backup Nej, <5 MSEK via Net Camp Klart Göteborg <30 5 <20 Hyr en mindre hall, ev utflyttning Oslo/Fast Host >90 Ja, troligen under 2011 (egen hall) Ingen egen hall, co-location Oslo/Ventelo?? >75 Ja, troligen under 2011 (egen hall) Ingen egen hall, managed serv. Oslo - ny Stor del bokat MSEK Etapp 1 klart Q4'12 Sätra ~ Säljs in nu Ja, MSEK under 2011 Började Q1'11, klart Q1'12 Etapp Ja, <15 MSEK Ej beslutat Källa: Redeye Research, Phonera. Oförändrade mål Phoneras finansiella mål - oförändrade Vad det gäller de finansiella målen, att växa med minst 10 procent per år (organiskt och med förvärv) fram till 2014 och därmed nå en omsättning på cirka 500 miljoner kronor, så är de oförändrade. Bolagets rörelsemarginalmål på 12 procent är underliggande redan uppnått, senaste tidens tillväxtsatsning och engångskostnader kan dock göra att bolaget inte 7

8 uppnår målet på kort sikt. Vi tror att målen är rimliga över tid, dock måste bolaget troligtvis göra en del mindre förvärv för att komma upp i en omsättning på 0,5 miljarder kronor år Intressant tillväxtpotential framöver Framtiden 2012 och framåt Blickar vi in i framtiden så tycker vi att det finns en intressant tillväxtpotential inom bolagets huvudområden. Tillväxten har historiskt sätt (i varje fall de senaste åren förutom förvärvet av FastHost och Ventelo) överlag skett organiskt men vi tror även att en del mindre förvärv kan vara av intresse för Phonera och bolaget kommunicerar även de i de senaste rapporterna att de letar efter förvärvsmöjligheter. Då bolaget primärt delar upp verksamheten i två delar (Telefoni och Availo) tänkte vi kort gå igenom potentialen för dessa två områden. Fortsatt kundtillväxt väntas dock så kan den variera Inom Telefonisegmentet, som är Phoneras största segment, räknar vi med en god kundutveckling och en god lönsamhet, även om rådande skifte väntas leda till fortsatt marginalpress. Det finns cirka företag i detta segment och den totala marknaden är något krympande. De tjänster som Phonera kan sälja är fast telefoni, mobiltelefoni, telefonkonferens, IPtelefoni, IP-baserad växellösning, Internetaccesser och IP-baserade mervärdestjänster (säkerhetsbackup, faxbrevlåda etc). Intressant tillväxtpotential under 2011 och 2012 Kundintaget under 2011 var dåligt men 2012 har utvecklats positivt och givet att ledningen nu skall fortsätta hålla tillväxtfokus på detta räknar vi med att kundstocken kommer att fortsätta växa framöver. Förutom den rent organiska tillväxten tror vi också att Phonera har möjligheten att under 2012 och 2013, göra en del mindre förvärv. Det finns flera lokala spelare som börjar få det mycket jobbigt (ej några skalfördelar) och som dessutom börjar justera ned sina värderingsförväntningar till en mer rimlig nivå. Risk för viss vidare lönsamhetspress inom Telefonisegmentet Förutom att fortsätta öka antalet kunder är det också mycket viktigt att stabilisera snittintäkten per kund (ARPU). Detta görs främst genom att sälja på befintliga kunder nya mervärdestjänster men även att sälja på dem fastprisabonnemang (som tenderar att höja/stabilisera ARPUn). Givet prispressen på marknaden och att kundmixen vrids från fasta till mobila tjänster ser vi dock en risk i både ARPU- och bruttomarginalutvecklingen framöver även ifall vi tror bolaget kommer att kunna mota utvecklingen med fastpris och mervärdestjänster ganska väl. Generellt sett tror vi dock att det är relativt svårt att höja ARPUn och vi estimerar således ingen ökning under 2013 eller Bruttomarginalen tror vi även den kommer påverkas åt det negativa hållet från kundmixförändringen men motverkas av att PTS kontinuerligt väntas sänka samtrafikpriserna. Sammanfattningsvis så ser vi en relativt stabil utveckling framöver för Telefonisegmentet vad gäller intäkter. Vad gäller marginalerna ser vi risk för vidare press kommande kvartal, inom överskådlig tid kan dock nya produkter och tjänster vända trenden. 8

9 Fortsatt hög marknadstillväxt väntas Availo bygger hallar vilket leder till ledig kapacitet Går vi över och studerar utsikterna för det andra affärsområdet, Availo, kan vi konstatera att mängden data som lagras beräknas öka med procent per år enligt IDC och Gartner. Så även om prispressen fortsätter att vara hög, kommer troligtvis marknaden växa med tvåsiffriga tillväxttal i många år. Phoneras utnyttjandegrad har under en tid varit hög i de befintliga datahallarna/center. Nu när Sätra är färdigbygd samt i slutet av året även den nya hallen i Oslo, kommer mycket ledig kapacitet att frigöras vilket gör att den organiska tillväxten framöver kan fortsätta på en hög nivå. Bolaget menar att de bör kunna nästan tredubbla kapaciteten med rådande utbyggnadsplan. De tjänster som Phoneras affärsområde Availo säljer är Hosting (colocation, serverdrift, vituella servrar), Internet och VPN-accesser för professionella accesser och IP-Transit. Den nya hallen i Oslo skapar möjlighet för förbättrad lönsamhet Lönsameten på de förvärvade kunderna i Norge (FastHost och Ventelo) kommer sannolikt öka, då de med tiden kommer att kunna flyttas in i den egna hallen i Oslo istället för att Availo behöver hyra kapacitet. Kundtillväxten inom Availo är något svårbedömd samtidigt som storleken på kunderna varierar kraftigt. Således skall inte en allt för stor vikt läggas vid antalet nya kunder inom segmentet. Dessutom är detta en siffra som bolaget inte redovisar. För att underbygga våra prognoser räknar vi med att bolaget lyckas leverera på Schibstedt ordern under tidigare delarna av nästa år samt att bolaget med tiden fyller upp hallarna till närmare 85 % (med en ARPU på cirka kronor per kund). Vidare räknar vi med att den uppklarade situationen kring huruvida bolagen skall delas eller inte skapar arbetsro och leder till högre produktivitet framöver. Studerar vi ARPUn (vilken också kan variera kraftigt beroende på storleken per kund) så tror vi att den kan stabiliseras något från dagens nivåer kring upp mot kronor per kund. Bakom detta ligger faktorer som att fler existerade kunder kan uppgradera den befintliga lösningen i datahallarna i takt med att serverdriften ökar samt en generell ökande efterfrågan på internetaccesser och VPN. Dessutom medför Phoneras satsning på högeffektivitetshosting att flera stora kunder kan attraheras. Slutligen tror vi att prisnivån i Norge är högre vilket gör att hallen i Oslo bör driva ARPUn. Sammantaget antar vi en hög underliggande försäljningstillväxt inom Availo Sammantaget antar vi en underliggande försäljningstillväxt inom Availo på i snitt procent de kommande åren. Det viktigaste inom Availo är att Phonera nu börjar fylla upp datahallen i Sätra samt uppgradera befintliga kunder som finns i framförallt Stockholm och Linköping. Vidare är det viktigt att bolaget lyckas flytta in de förbokade kunderna i den nya hallen i Oslo snabbt och smidigt. Slutligen är det en möjlighet för bolaget att de lyckas bygga upp en god verksamhet kring nybyggnationen i Oslo. Vi väntar oss således ökade satsningar på nyförsäljning. 9

10 Prognosrevideringar Viss revidering mellan segmenten framöver Viss nedjustering av Telefoni och upprevidering av Availo Vi har gjort lite förändringar av våra estimat. Phonera Telefoni väntas få svårt att växa ARPU-nivån samt behålla bruttomarginalen, men PTS regleringar av samtrafikpriserna väntas hjälpa bruttomarginalen. Det positiva från de senaste kvartalen är att bolaget ökar antalet kunder och antalet tjänster per kund samt att de ökar andelen fastprisabonnemang, vilket gör dem mindre beroende av användarmönstret. Vi räknar med att bolaget kommer att behålla tillväxtfokuset man inledde under förra året under ett antal kvartal framöver och att Phonera kommer att lyckas öka nettokundbasen. Vad gäller Availo kommer affärsområdet driftsätta Oslo i Q4 samt att man driftsatte Sätra i Q1. Då större delen av Oslo-hallen redan är uppbokad och bolaget kommer kunna flytta in befintliga kunder i hallen eller sälja in nya kunder, ser vi en ökande lönsamhet och intäkt framöver. I senaste rapporten skriver bolaget att de, när Oslo-hallen är i drift, kommer att ha möjlighet att öka kapaciteteten till cirka 1300 datarack vilket ger en mycket god tillväxtpotential över tiden. Givet förväntad ARPU/datarack och en fyllnadsgrad på upp emot 85 % borde affärsenheten Availo kunna utvecklas mycket väl framöver och mer än väl väga upp utmyntningarna som telefonisegmentet har och står inför. Vidare bör det nämnas att även om telefonisegmentet har utmaningar så är kassaflödet från segmentet mycket starkt och möjliggör organisk tillväxt. Vi väntar oss att bolagets omsättning för helåret 2012 landar på 393 miljoner kronor vilket är cirka 8 MSEK lägre än tidigare väntar vi att bolaget omsätter 412 MSEK och 2014 väntar vi oss att intäkten uppgår till 450 MSEK vilket är under Phoneras eget mål på 500 MSEK, vi räknar dock inte med några större förvärv i våra prognoser. Rörelseresultatet på EBITDA-nivån justerar vi ned till 50 MSEK för 2012 och 63,5 respektive 81 MSEK för 2013 och Hur satsningen på Availo artar sig och hur kundmix och tillväxt vad gäller kunder och tjänster utvecklas på Telefonisegmentet skapar en osäkerhet både vad gäller intäkter och kostnader framöver. Efter utgången av Q3 har bolaget fortsatt skattefodran på 12,7 MSEK att utnyttja och således bör de klara sig från att betala skatt under större delen av 2013 vilket påverkar utdelningsbara medel. Vi förväntar oss en viss intäktsökning under Q Nedan följer våra detaljerade estimat för de närmaste kvartalen och åren. I Q4 tror vi att bolaget omsätter 97,6 miljoner kronor och presterar ett EBITDA-resultat på 12,3 MSEK kronor. Tabell 6: Detaljerade estimat (SEKm) Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'10* 2010 Q1'11* Q2'11 Q3'11 Q4' Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12E 2012E Q1'13E Q2'13E Q3'13E Q4'13E 2013E 2014E Försäljning 78,5 82,5 85,1 89,3 335,4 97,4 99,5 96,4 99,0 392,3 99,5 99,9 95,4 97,6 392,5 100,7 103,7 101,6 105,8 411,8 449,7 Telefoni 62,2 64,5 62,1 65,5 254,3 65,8 66,8 64,2 66,5 263,3 64,9 66,4 64,5 65,6 261,4 66,6 67,6 64,3 65,4 263,8 268,1 Availo (Managed Serv.) 16,3 18,1 22,9 24,6 82,0 31,5 32,7 32,2 32,5 129,0 34,6 33,5 30,9 32,1 131,1 34,2 36,1 37,3 40,4 148,0 181,7 Övrigt 0,0-0,1 0,0-0,8-0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EBITDA 11,1 12,1 16,4 29,1 68,7 16,9 17,8 20,0 15,1 69,9 15,1 15,6 7,7 12,3 50,6 14,8 15,4 17,3 16,0 63,5 80,8 EBIT 8,0 8,5 11,8 24,6 53,0-9,3 13,5 15,8 11,0 31,1 11,5 11,7 3,4 7,4 34,0 9,5 10,1 11,9 10,6 42,1 57,2 PTP 7,5 8,1 10,7 24,1 50,3 7,9 14,3 15,8 10,1 48,1 11,2 11,1 0,7 5,8 28,8 7,9 8,4 10,1 8,8 35,3 49,7 VPA, SEK 0,96 1,02 1,32 3,07 6,37 1,64 1,76 2,01 1,01 6,43 1,03 1,14 0,07 0,53 2,77 0,75 0,80 0,96 0,83 3,33 4,69 Försäljningstillväxt (YoY) 2% 8% 11% 12% 9% 24% 21% 13% 11% 17% 2% 0% -1% -1% 0% 1% 9% 6% 8% 5% 9% Bruttomarginal 49% 51% 52% 70% 56% 55% 55% 55% 58% 56% 53% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 55% 54% 54% 54% EBITDA marginal 14% 15% 19% 33% 20% 17% 18% 21% 15% 18% 15% 16% 8% 13% 13% 15% 15% 17% 15% 15% 18% VPA tillväxt (YoY) -159% 5% 22% 238% 365% 72% 73% 52% -67% 1% -37% -35% -97% -47% -57% -28% 1070% 1305% 56% 20% 41% * engångseffeter på resultatet i Q4'10: +12,9 MSEK. Även engångseffekter i Q1'11 Källa: Redeye Research och Phonera. 10

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11% BOLAGSANALYS 30 april 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil utveckling under Q1 AllTeles Q1-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (30 procent) och starkt kassaflöde (+11 miljoner kronor).

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST)

Arise Windpower (AWP.ST) BOLAGSANALYS 20 juli 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Ena foten tillfälligt på bromsen Resultatmässigt var utfallet under Q2 precis som väntat med ett EBITDA på 35 MSEK från vindkraftdriften.

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX)

Botnia Exploration (BOTX) BOLAGSANALYS 26 feb 2013 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Utökad potential i Fäbodliden C Botnia Exploration har uppvisat fortsatt positiva prospekteringsresultat vid Fäbodliden C där mineraliseringen

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen BOLAGSANALYS 2 oktober 2012 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen Förvärvet och arbetet med övertagandet av Besiktningskluster 1 från Bilprovningen löper på enligt plan. Den pågående

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad BOLAGSANALYS 24 november 2010 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad Alcaston Exploration har bytt namn till Arctic Gold då majoriteten av verksamheten numera utgörs av Bidjovaggeprojektet

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt

Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt BOLAGSANALYS 27 november 2008 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt Bredband2 är en bredbandsoperatör som säljer internetanslutningar och tilläggstjänster över fiber LAN till

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats BOLAGSANALYS 10 augusti 2010 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats Nordic Mines meddelade nyligen att de nu har erhållit den lånefinansiering som krävs för uppbyggnaden av Laivagruvan.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Illinois öppnar för ny storaffär Opus meddelar att de förhandlar om ett nytt stort bilprovningskontrakt med delstaten Illinois. Detta är en

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 maj 2015 Sammanfattning (ATELA.st) Som väntat svagt ändå övertygande Den nya momsens påverkan på intäkterna om 206 MSEK blev som vi antagit. EBIT på 4 MSEK kom

Läs mer