Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 9 november 2012 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet Phoneras totala försäljning i Q3 landade på 95,4 MSEK jmf med väntat 98,9 MSEK. EBITDA kom även det in under förväntan, 7,7 MSEK (prognos 15,6 MSEK). Rensat för förlikningen med TDC hamnade dock troligen EBITDA omkring förväntan. Antalet RGUer (revenue generating units) inom Telefonisegmentet fortsätter att öka, vilket bör ge positiv effekt framöver. Vidare väntas datahallen i Oslo driftsättas i Q4 och ihop med hallen i Sätra bör detta leda till stark tillväxt för Availo 2013 och Vi ser fortsatt risk på Telefonisidan men möjligheter inom Availo och har justerat våra estimat och vårt DCFvärde till 48 kronor. Aktien har kommit ned ordentligt och uppsidan är således mycket god samt att bolaget förväntas vara en stabil högutdelare även framöver. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Small cap 260 MSEK Telekom Robert Öjfelth Henric Wiklund Redeye Rating (0-10 poäng) ISIN: SE ID: 250 Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 8,0 poäng 7,0 poäng 8,0 poäng 7,0 poäng 6,0 poäng Nyckeltal e 2013e 2014e Omsättning, MSEK Tillväxt 9% 17% 0% 5% 9% EBITDA EBITDA-marginal 20% 18% 13% 15% 18% EBIT EBIT-marginal 16% 8% 9% 10% 13% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 15% 13% 6% 6% 8% Utdelning 2,6 3,2 1,4 1,7 2,3 VPA 6,37 6,43 2,77 3,33 4,69 VPA just 6,37 6,43 2,77 3,33 4,69 P/E just 5,2 5,2 12,0 10,0 7,1 P/S 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 EV/S 0,9 0,7 0,9 0,9 0,8 EV/EBITDA just 4,4 4,1 7,3 5,8 4,6 Fakta Aktiekurs (SEK) 33,3 Antal aktier (milj) 7,8 Börsvärde (MSEK) 260 Nettoskuld (MSEK) 110 Free float (%) 31,0 Dagl oms. ( 000) 5 Analytiker: Victor Höglund Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Engångskostnader belastar Förlikning med TDC belastar Q3 Q3-rapporten förlikning med TDC belastar Phoneras Q3-rapport innehöll både bra och dåliga nyheter. Försäljningen kom in under förväntan och kostnaderna var klart högre än väntat vilket gjorde att EBITDA kom in lägre än vår prognos. Telefonisegmentets intäkter kom in under våra estimat till följd av att ARPU-nivån har påverkats negativt utav lägre än väntat användande samt på grund av underliggande kundmixförändring. Positivt på telefonisidan är att antalet RGU (revenue generating units) ökar vilket vi bör se effekt av framöver, men det kostar att växa. Vidare har resultatet påverkats utav att en stor del av risken relaterat till fotnotsmålet reglerats (Phonera har ingått en förlikning med TDC Sverige AB gällande retroaktiva trafikkostnader för mobil samtalstrafik i Tele2 och Telias nät för perioden ). Availo redovisar även det en lägre intäkt än väntat men detta kompenseras nästan fullt ut av lägre kostnader. Från rapporten och efter samtal med ledningen framgår det dock att nyförsäljingen till kund i Availo vida överskrider churnen men att leverans till de nya kunderna inte kommer att ske förens slutet av Q4 samt början av nästa år, vilket påverkar Availo på kort sikt. Tabell 1: Faktiskt utfall vs. prognos SEKm Q2'12 Q3'12E Utfall Diff Försäljning 99,9 98,9 95,4-3% EBITDA 15,6 15,6 7,7-51% EBIT 11,7 10,9 3,4-69% PTP 11,1 10,0 0,7-93% VPA, SEK 1,14 0,92 0,07-93% Försäljningstillväxt 0% (YoY) 3% -1% -4% Bruttomarginal 54% 55% 54% -1% EBITDA marginal16% 16% 8% -8% VPA tillväxt (YoY) -35% -54% -97% -42% Källa: Redeye Research, Phonera Försäljningen för koncernen kom in under förväntan Svag bruttomarginal i kvartalet Phoneras totala försäljning i Q3 landade på 95,4 miljoner kronor jämfört med våra förväntningar om 98,9 miljoner kronor. Framöver väntar sig Phonera att den fortsatta tillväxtsatsningen inom Telefoni skall motverka ARPU och lönsamhetsutmaningar samt att färdigställandet av datahallarna i Sätra (Q1 12) och Oslo (Q4 12) skall driva tillväxt inom Availo. Studerar vi bruttomarginalen så uppgick den till 53,7 procent i kvartalet vilket var under förväntan (54,8 procent). Efter att ha grävt lite djupare finner vi att detta huvudsakligen drivs av att Telefonisegmentet haft lägre användande än vanligt på högmarginalsprodukter samt att mobiltelefoni ökat i andel av den totala omsättningen. Phonera Telefoni kommer sannolikt uppleva vidare press på bruttomarginalen från kundmixförändring och ändrat användarmönster men denna dynamik kommer att motarbetas utav PTS fortsatta sänkningar av samtrafikpriset. I takt med att Availo kan flytta kunder från inhyrda till egna datahallar samt att driftkostnader delas på fler kunder kommer segmentets bruttomarginal att förbättras. 3

4 Rörelseresultatet blev sämre än väntat till följd av högre kostnader Rensat för EO kostnader blev dock EBITDA i linje med förväntan Personal och övriga kostnader var klart högre än väntat under Q3 drivet av förlikningen med TDC samt ökade kundanskaffningskostnader. EBITDAresultatet (7,7 MSEK) blev sämre än våra förväntningar (15,6 MSEK). Avskrivningarna kom in aningen lägre än väntat medan finansnettot var högre än prognostiserat drivet av den ökade upplåningen. Konklusionen blir därmed att en försäljning under prognos, högre kostnader, lägre avskrivningar och högre finansnetto (drivet av valutakursförluster pga NOK/SEK förändringar) än förväntat ledde till ett resultat före skatt klart under förväntan (0,7 vs 10 MSEK). Rensat för utbetalningen till TDC och cirka 1-1,5 MSEK i högre tillväxtkostnader hamnade dock EBITDA förmodligen omkring förväntan. Bolaget fortsätter att redovisa skatt i resultaträkningen, dock ej kassaflödespåverkande. Genom att studera varje affärsområde lite mer i detalj kan vi få ytterligare förklaringar till resultatet. Tabell 2: Faktiskt utfall vs. prognos per affärsomr. SEKm Q2'12 Q3'12E Utfall Diff Telefoni 66,4 65,1 64,5-1% tillväxt -1% 1% 1% Kostnader -54,1-51,5-59,9-16% Bruttomarginal 54% 55,5% 54,2% -1% EBITDA-marginal 19% 21% 7% -14% Andel 66% 66% 68% 3% Availo (Managed Serv.) 33,5 33,8 30,9-9% tillväxt 2% 5% -4% Kostnader -27,2-28,6-25,8 10% Bruttomarginal 55% 53,5% 53,0% -1% EBITDA-marginal 19% 15% 16% 1% Andel 34% 34% 32% -2% Summa Segment 99,9 98,9 95,4-4% tillväxt 0% 3% -1% -139% Källa: Redeye Research, Phonera Affärsområdet Telefoni fortsatt kund och tjänstetillväxt Försäljningen inom Telefonisegmentet, som svarar för 60 procent av den totala försäljningen, kom in under förväntan på 64,5 miljoner kronor vs. väntat 65,1 miljoner kronor. Positivt var att antal unika kunder växer och att bolaget lyckas väl med mervärdesförsäljningen. Att bolaget redovisade lägre intäkter än väntat berodde huvudsakligen på att ARPU-nivån var lägre än förväntat. Tabell 3: Telefoni (SEKm) Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4' Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4' Q1'12 Q2'12 Q3'12 Försäljning, MSEK 62,2 64,5 62,1 65,5 254,3 65,8 66,8 64,2 66,5 263,3 64,9 66,4 64,5 ARPU-nivån tillväxt lägre än 8% 12% 10% 11% 10% 6% 4% 3% 2% 4% -1% -1% 1% väntat Antal kunder tillväxt -2% 1% 4% 7% 7% 3% -1% -3% -1% -1% 1% 3% 5% Netto nya kunder ARPU,SEK tillväxt 9% 11% 7% 6% 8% 1% 4% 5% 3% 3% -1% -3% -4% Mobiltelefonikunder Källa: Redeye Research, Phonera. Antalet unika kunder och tjänster per kund växer Antalet nya unika kunder hade ökat med 1000 till unika kunder vid utgången av kvartalet samt RGUer. Phonera ökar därmed tillväxttakten vilket är anmärkningsvärt då en stor del av kvartalet varit semestertid. Tillväxten av mobiltelefonikunder ångar på, varav majoriteten 4

5 ARPUn minskade på grund av kundmix och minskat användande Låg bruttomarginal i kvartalet är korsförsäljning till befintlig kundbas. Under samtal med Phonera framgår det att de har höga tillväxtambitioner framöver och att tillväxtbudgeten kommer att fortsätta att hållas hög framöver. Intag av mobiltelefonikunder kostar extra mycket då det ofta är förknippat med någon form av subvention för en smartphone. När det gäller snittintäkten per kund (ARPU) så minskade den under kvartalet. VD skriver att en stor del av ARPU-minskningen beror på minskat användande av vissa tjänster men även till stor del av att kundmixen vrids från fast till mobil telefoni, men motverkas till viss del utav korsförsäljning. Vi väntar oss fortsatt press på ARPUn framöver. Bruttomarginalen var även den lägre än förväntan, 54,2 procent vs 55,5 procent. Bruttomarginalen är således i linje med Q2. Det är huvudsakligen kundmixen med totalt sett lägre andel fasttelefoni som håller ned bruttomarginalen samt att fasttelefonikunderna använder sina tjänster mindre än väntat. PTS - prissänkning utav samtrafikpriserna bör ha motverkat ett ytterligare tryck på bruttomarginalen (även om denna effekt blir mindre i takt med att andelen fastelefonisamtal blir mindre) samt att sommaren generellt är ett starkt kvartal sett till bruttomarginalen vilket visar att underliggande pressen på bruttomarginalen är hög. I rapporten skriver bolaget att vidare fokus på ökad kundnytta i form av en starkare produktportfölj och integration av produkterna i den växande portföljen väntas leda till en stabil utveckling av intäkter och bruttomarginal. Vi tror detta är lite optimistiskt och ser att ett ökat kundintag sannolikt krävs för att försvara intäktsnivån samt bruttovinsten. Vi tycker sammanfattningsvis att utvecklingen inom Telefoniområdet är en aning oroande. Kundutvecklingen ser visserligen bra ut men det kostar och intäkt- samt bruttomarginalen pressas utav kundmixförändringen och användarmönster. PTS prissänkning ihop med bolagets fokus på kors- och nyförsäljning gör dock att vi tror på en relativt stabil utveckling framöver. Försäljningstillväxten inom Availo var underliggande bra men pga leveransglapp minskar intäkterna Affärsområdet Availo kundrörelser påverkar på kort sikt Försäljningen inom Availo-segmentet blev sämre än förväntat, 30,9 miljoner kronor vs. 33,8 miljoner kronor. I rapporten skriver bolaget att det tredje kvartalet påverkas negativt jämfört med de andra kvartalen drivet av färre driftsättningar och därmed lägre installationsintäkter under sommarmånaderna. Vidare skriver bolaget att omsättningsminskningen även beror på kunduppsägningar i Norge på grund av företagsuppköp och konkurs, dels på omförhandlade avtal i samband med förlängning samt avslutade småkunder för att skapa utrymme för större. Nyförsäljningen i Availo Norge överstiger vida den kundomsättning bolaget haft men ingen kund driftsätts i den gamla miljön utan kommer först flyttas in när det nya datacentret i Oslo tas i bruk, vilket gör att det blir ett glapp i intäkterna under Q3 och till viss del Q4. Från slutet Q4 men framförallt under nästa år väntar vi oss kraftig tillväxt. Bolaget kommunicerar att de vid utgången av kvartalet har 585 datarack och att fyllnadsgraden återigen tillåter nyförsäljning. Vidare återupprepar 5

6 bolaget att hallen i Oslo kommer att vara redo för driftsättning i slutet av året och att större delen av dataracken som kommer att tillföras redan är uppbokade. I våra estimat väntar vi oss en intäktstillväxt under Q4 för att sen ta fart ordentligt under nästa år. Bolaget har som bekant slutat redovisa antal kunder men vi redovisar trots detta våra underliggande antaganden om försäljningen inom Availo. Inom något kvartal kommer vi sannolikt börja redovisa nedan annorlunda. Tabell 4: Availo (Managed Services) (SEKm) Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4' Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4' Q1'12 Q2'12 Q3'12 Försäljning, MSEK 16,3 18,1 22,9 24,6 82,0 31,5 32,7 32,2 32,5 129,0 34,6 33,5 30,9 tillväxt -15% -2% 16% 20% 5% 94% 80% 41% 32% 57% 10% 2% -4% Antal kunder tillväxt -44% -40% -20% -18% -18% 75% 69% 29% 27% 27% 7% 4% -5% Netto nya kunder ARPU,SEK tillväxt 52% 69% 65% 48% 58% 11% 5% -4% 3% 4% 3% -3% 0% Bruttomarginalen stark Källa: Redeye Research, Phonera. Bruttomarginalen för Availo kom in marginellt sämre än förväntat på 53,0 procent (väntat 53,5 procent). Bruttomarginalen i Availo varierar ganska mycket beroende på hur mycket service, installationer samt försäljning av hårdvara som bolaget har i kvartalen, men även vilken säsong det är. Vi lägger således mycket större vikt vid EBITDA utvecklingen. Generellt räknar vi dock med en stigande bruttomarginal på lite längre sikt i takt med att de nya hallarna till viss del fylls med kunder som idag ligger i inhyrda hallar. Vidare räknar vi med att marginalen ökar i takt med att de nya hallarna fylls och driftskostnaderna således blir lägre per kund. Slutligen bör de nya hallarna ha en högre operationell effektivitet. En annan faktor att fundera kring framöver är hur stor del av de nya hallarna som kommer fyllas med nya kunder respektive kunder som idag ligger i inhyrda hallar. Nya kunder leder till ökade intäkter medan flytt av kunder leder till högre marginal. Kostnaderna exklusive drift var klart lägre än väntat i Q3, till stor del hänförligt till att kostnader för leverans och installation korrelerat med intäkterna. Framöver väntar vi oss att bolaget ökar tillväxttakten och därmed även kostnaderna förknippade med det. Sammanfattningsvis blev intäkterna i Q3 inom segmentet lägre men likaså kostnaderna och totalt uppgick EBITDA-resultatet till 5,1 jmf med förväntat 5,2 MSEK. Kassaflödet från telefonidelen är och väntas förbli starkt Underliggande starkt kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,9 MSEK för perioden men då har det påverkats negativt av utbetalningen till TDC på gissningsvis cirka 6-8 MSEK, således är underliggande kassaflöde starkt. Under perioden har bolagets rörelsekapital förändrats med 7,5 MSEK och bolaget har investerat omkring 5-6 MSEK i datahallar. Under året har bolagets räntebärande skulder ökat ordentligt, i samband med investeringarna i datahallarna, och det ihop med press på EBITDA och senaste utbetalningen till TDC kan skapa oro för utdelningsmöjligheten. 6

7 Givet att bolaget direkt efter kvartalets utgång erhållet kundrelaterade inbetalningar på 15 MSEK samt att man klarar soliditetsmålet (30 %) med råge och att Q4 väntas bli klart starkare än Q3 så ser vi ingen direkt anleding att vara orolig för möjlighet till framtida utdelningar. Ny VD och ordförande Lanseringen av datahallen i Sätra gör att fyllnadsgraden kommit ned Väljer hålla Availo inom koncernen Händelser under första halvåret 2012 I samband med Q4 rapporten meddelade bolaget att dåvarande VD och koncernchef i Phonera, Henric Wiklund, skulle övergå till att arbeta i styrelsen. Styrelsen beslutade att utse vice VD Robert Öjfelth till ny VD i Phonera och Robert tillträde i samband med Q1-rapporten. Under Q1 invigde bolaget den nya anläggningen i Sätra och denna väntas ge effekt redan under H1 men framförallt under H2 och därefter. Availo har även byggt upp en organisation under H2 11 samt H1 12 som skall kunna göra att affärsområdet växer. Bolaget övervägde att dela upp Phonera Telefoni och Availo men den 12 september meddelade styrelsen att man kommit fram till att bäst värde för aktieägarna skapas genom att behålla bolaget inom koncernen. Tabell 5: Datahallar Namn Antal rack [St.] Nytt utrymme och nya datahallar Under slutet av 2011 meddelade Phonera att de investerar i ett nytt datacenter i Oslo och planen är att ta detta i bruk under Q4 12. Till vår glädje fortsätter bolaget redovisa mer detaljer kring byggnationen av hallarna, intäkt per datarack, antal datarack samt fyllnadsgrad vilket gör det enklare att få en bild av potential och status i Availo-affären. Bolaget har per Q3 585 tillgängliga datarack, varav 426 i egna hallar. Fyllnadsgraden uppgår nu till 81 procent att jämföra med 87 procent vid utgången av Q1. Det totala antalet rack i egen regi skall enligt plan öka från 426 till 584 under 2012, den totala potentialen vid full utbyggnad är hela 1300 rack. Effekt [kw] Beläggning [%] Tilläggsinvesteringar [SEKm] Status Hammarby Sjöstad >90 Inga (20 MSEK investerat) Klart 2009 (2007) Hammarby Sjöstad Avbruten, eventuellt kylinvestering Går ej vidare, satsar på Sätra ist. Linköping Inga (20 MSEK investerat) Klart 2009 Etapp ? Ja, 10 MSEK Klart Q3'10 Etapp ? Ja, >15 MSEK Ej beslutat Linköping backup Nej, <5 MSEK via Net Camp Klart Göteborg <30 5 <20 Hyr en mindre hall, ev utflyttning Oslo/Fast Host >90 Ja, troligen under 2011 (egen hall) Ingen egen hall, co-location Oslo/Ventelo?? >75 Ja, troligen under 2011 (egen hall) Ingen egen hall, managed serv. Oslo - ny Stor del bokat MSEK Etapp 1 klart Q4'12 Sätra ~ Säljs in nu Ja, MSEK under 2011 Började Q1'11, klart Q1'12 Etapp Ja, <15 MSEK Ej beslutat Källa: Redeye Research, Phonera. Oförändrade mål Phoneras finansiella mål - oförändrade Vad det gäller de finansiella målen, att växa med minst 10 procent per år (organiskt och med förvärv) fram till 2014 och därmed nå en omsättning på cirka 500 miljoner kronor, så är de oförändrade. Bolagets rörelsemarginalmål på 12 procent är underliggande redan uppnått, senaste tidens tillväxtsatsning och engångskostnader kan dock göra att bolaget inte 7

8 uppnår målet på kort sikt. Vi tror att målen är rimliga över tid, dock måste bolaget troligtvis göra en del mindre förvärv för att komma upp i en omsättning på 0,5 miljarder kronor år Intressant tillväxtpotential framöver Framtiden 2012 och framåt Blickar vi in i framtiden så tycker vi att det finns en intressant tillväxtpotential inom bolagets huvudområden. Tillväxten har historiskt sätt (i varje fall de senaste åren förutom förvärvet av FastHost och Ventelo) överlag skett organiskt men vi tror även att en del mindre förvärv kan vara av intresse för Phonera och bolaget kommunicerar även de i de senaste rapporterna att de letar efter förvärvsmöjligheter. Då bolaget primärt delar upp verksamheten i två delar (Telefoni och Availo) tänkte vi kort gå igenom potentialen för dessa två områden. Fortsatt kundtillväxt väntas dock så kan den variera Inom Telefonisegmentet, som är Phoneras största segment, räknar vi med en god kundutveckling och en god lönsamhet, även om rådande skifte väntas leda till fortsatt marginalpress. Det finns cirka företag i detta segment och den totala marknaden är något krympande. De tjänster som Phonera kan sälja är fast telefoni, mobiltelefoni, telefonkonferens, IPtelefoni, IP-baserad växellösning, Internetaccesser och IP-baserade mervärdestjänster (säkerhetsbackup, faxbrevlåda etc). Intressant tillväxtpotential under 2011 och 2012 Kundintaget under 2011 var dåligt men 2012 har utvecklats positivt och givet att ledningen nu skall fortsätta hålla tillväxtfokus på detta räknar vi med att kundstocken kommer att fortsätta växa framöver. Förutom den rent organiska tillväxten tror vi också att Phonera har möjligheten att under 2012 och 2013, göra en del mindre förvärv. Det finns flera lokala spelare som börjar få det mycket jobbigt (ej några skalfördelar) och som dessutom börjar justera ned sina värderingsförväntningar till en mer rimlig nivå. Risk för viss vidare lönsamhetspress inom Telefonisegmentet Förutom att fortsätta öka antalet kunder är det också mycket viktigt att stabilisera snittintäkten per kund (ARPU). Detta görs främst genom att sälja på befintliga kunder nya mervärdestjänster men även att sälja på dem fastprisabonnemang (som tenderar att höja/stabilisera ARPUn). Givet prispressen på marknaden och att kundmixen vrids från fasta till mobila tjänster ser vi dock en risk i både ARPU- och bruttomarginalutvecklingen framöver även ifall vi tror bolaget kommer att kunna mota utvecklingen med fastpris och mervärdestjänster ganska väl. Generellt sett tror vi dock att det är relativt svårt att höja ARPUn och vi estimerar således ingen ökning under 2013 eller Bruttomarginalen tror vi även den kommer påverkas åt det negativa hållet från kundmixförändringen men motverkas av att PTS kontinuerligt väntas sänka samtrafikpriserna. Sammanfattningsvis så ser vi en relativt stabil utveckling framöver för Telefonisegmentet vad gäller intäkter. Vad gäller marginalerna ser vi risk för vidare press kommande kvartal, inom överskådlig tid kan dock nya produkter och tjänster vända trenden. 8

9 Fortsatt hög marknadstillväxt väntas Availo bygger hallar vilket leder till ledig kapacitet Går vi över och studerar utsikterna för det andra affärsområdet, Availo, kan vi konstatera att mängden data som lagras beräknas öka med procent per år enligt IDC och Gartner. Så även om prispressen fortsätter att vara hög, kommer troligtvis marknaden växa med tvåsiffriga tillväxttal i många år. Phoneras utnyttjandegrad har under en tid varit hög i de befintliga datahallarna/center. Nu när Sätra är färdigbygd samt i slutet av året även den nya hallen i Oslo, kommer mycket ledig kapacitet att frigöras vilket gör att den organiska tillväxten framöver kan fortsätta på en hög nivå. Bolaget menar att de bör kunna nästan tredubbla kapaciteten med rådande utbyggnadsplan. De tjänster som Phoneras affärsområde Availo säljer är Hosting (colocation, serverdrift, vituella servrar), Internet och VPN-accesser för professionella accesser och IP-Transit. Den nya hallen i Oslo skapar möjlighet för förbättrad lönsamhet Lönsameten på de förvärvade kunderna i Norge (FastHost och Ventelo) kommer sannolikt öka, då de med tiden kommer att kunna flyttas in i den egna hallen i Oslo istället för att Availo behöver hyra kapacitet. Kundtillväxten inom Availo är något svårbedömd samtidigt som storleken på kunderna varierar kraftigt. Således skall inte en allt för stor vikt läggas vid antalet nya kunder inom segmentet. Dessutom är detta en siffra som bolaget inte redovisar. För att underbygga våra prognoser räknar vi med att bolaget lyckas leverera på Schibstedt ordern under tidigare delarna av nästa år samt att bolaget med tiden fyller upp hallarna till närmare 85 % (med en ARPU på cirka kronor per kund). Vidare räknar vi med att den uppklarade situationen kring huruvida bolagen skall delas eller inte skapar arbetsro och leder till högre produktivitet framöver. Studerar vi ARPUn (vilken också kan variera kraftigt beroende på storleken per kund) så tror vi att den kan stabiliseras något från dagens nivåer kring upp mot kronor per kund. Bakom detta ligger faktorer som att fler existerade kunder kan uppgradera den befintliga lösningen i datahallarna i takt med att serverdriften ökar samt en generell ökande efterfrågan på internetaccesser och VPN. Dessutom medför Phoneras satsning på högeffektivitetshosting att flera stora kunder kan attraheras. Slutligen tror vi att prisnivån i Norge är högre vilket gör att hallen i Oslo bör driva ARPUn. Sammantaget antar vi en hög underliggande försäljningstillväxt inom Availo Sammantaget antar vi en underliggande försäljningstillväxt inom Availo på i snitt procent de kommande åren. Det viktigaste inom Availo är att Phonera nu börjar fylla upp datahallen i Sätra samt uppgradera befintliga kunder som finns i framförallt Stockholm och Linköping. Vidare är det viktigt att bolaget lyckas flytta in de förbokade kunderna i den nya hallen i Oslo snabbt och smidigt. Slutligen är det en möjlighet för bolaget att de lyckas bygga upp en god verksamhet kring nybyggnationen i Oslo. Vi väntar oss således ökade satsningar på nyförsäljning. 9

10 Prognosrevideringar Viss revidering mellan segmenten framöver Viss nedjustering av Telefoni och upprevidering av Availo Vi har gjort lite förändringar av våra estimat. Phonera Telefoni väntas få svårt att växa ARPU-nivån samt behålla bruttomarginalen, men PTS regleringar av samtrafikpriserna väntas hjälpa bruttomarginalen. Det positiva från de senaste kvartalen är att bolaget ökar antalet kunder och antalet tjänster per kund samt att de ökar andelen fastprisabonnemang, vilket gör dem mindre beroende av användarmönstret. Vi räknar med att bolaget kommer att behålla tillväxtfokuset man inledde under förra året under ett antal kvartal framöver och att Phonera kommer att lyckas öka nettokundbasen. Vad gäller Availo kommer affärsområdet driftsätta Oslo i Q4 samt att man driftsatte Sätra i Q1. Då större delen av Oslo-hallen redan är uppbokad och bolaget kommer kunna flytta in befintliga kunder i hallen eller sälja in nya kunder, ser vi en ökande lönsamhet och intäkt framöver. I senaste rapporten skriver bolaget att de, när Oslo-hallen är i drift, kommer att ha möjlighet att öka kapaciteteten till cirka 1300 datarack vilket ger en mycket god tillväxtpotential över tiden. Givet förväntad ARPU/datarack och en fyllnadsgrad på upp emot 85 % borde affärsenheten Availo kunna utvecklas mycket väl framöver och mer än väl väga upp utmyntningarna som telefonisegmentet har och står inför. Vidare bör det nämnas att även om telefonisegmentet har utmaningar så är kassaflödet från segmentet mycket starkt och möjliggör organisk tillväxt. Vi väntar oss att bolagets omsättning för helåret 2012 landar på 393 miljoner kronor vilket är cirka 8 MSEK lägre än tidigare väntar vi att bolaget omsätter 412 MSEK och 2014 väntar vi oss att intäkten uppgår till 450 MSEK vilket är under Phoneras eget mål på 500 MSEK, vi räknar dock inte med några större förvärv i våra prognoser. Rörelseresultatet på EBITDA-nivån justerar vi ned till 50 MSEK för 2012 och 63,5 respektive 81 MSEK för 2013 och Hur satsningen på Availo artar sig och hur kundmix och tillväxt vad gäller kunder och tjänster utvecklas på Telefonisegmentet skapar en osäkerhet både vad gäller intäkter och kostnader framöver. Efter utgången av Q3 har bolaget fortsatt skattefodran på 12,7 MSEK att utnyttja och således bör de klara sig från att betala skatt under större delen av 2013 vilket påverkar utdelningsbara medel. Vi förväntar oss en viss intäktsökning under Q Nedan följer våra detaljerade estimat för de närmaste kvartalen och åren. I Q4 tror vi att bolaget omsätter 97,6 miljoner kronor och presterar ett EBITDA-resultat på 12,3 MSEK kronor. Tabell 6: Detaljerade estimat (SEKm) Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'10* 2010 Q1'11* Q2'11 Q3'11 Q4' Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12E 2012E Q1'13E Q2'13E Q3'13E Q4'13E 2013E 2014E Försäljning 78,5 82,5 85,1 89,3 335,4 97,4 99,5 96,4 99,0 392,3 99,5 99,9 95,4 97,6 392,5 100,7 103,7 101,6 105,8 411,8 449,7 Telefoni 62,2 64,5 62,1 65,5 254,3 65,8 66,8 64,2 66,5 263,3 64,9 66,4 64,5 65,6 261,4 66,6 67,6 64,3 65,4 263,8 268,1 Availo (Managed Serv.) 16,3 18,1 22,9 24,6 82,0 31,5 32,7 32,2 32,5 129,0 34,6 33,5 30,9 32,1 131,1 34,2 36,1 37,3 40,4 148,0 181,7 Övrigt 0,0-0,1 0,0-0,8-0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EBITDA 11,1 12,1 16,4 29,1 68,7 16,9 17,8 20,0 15,1 69,9 15,1 15,6 7,7 12,3 50,6 14,8 15,4 17,3 16,0 63,5 80,8 EBIT 8,0 8,5 11,8 24,6 53,0-9,3 13,5 15,8 11,0 31,1 11,5 11,7 3,4 7,4 34,0 9,5 10,1 11,9 10,6 42,1 57,2 PTP 7,5 8,1 10,7 24,1 50,3 7,9 14,3 15,8 10,1 48,1 11,2 11,1 0,7 5,8 28,8 7,9 8,4 10,1 8,8 35,3 49,7 VPA, SEK 0,96 1,02 1,32 3,07 6,37 1,64 1,76 2,01 1,01 6,43 1,03 1,14 0,07 0,53 2,77 0,75 0,80 0,96 0,83 3,33 4,69 Försäljningstillväxt (YoY) 2% 8% 11% 12% 9% 24% 21% 13% 11% 17% 2% 0% -1% -1% 0% 1% 9% 6% 8% 5% 9% Bruttomarginal 49% 51% 52% 70% 56% 55% 55% 55% 58% 56% 53% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 55% 54% 54% 54% EBITDA marginal 14% 15% 19% 33% 20% 17% 18% 21% 15% 18% 15% 16% 8% 13% 13% 15% 15% 17% 15% 15% 18% VPA tillväxt (YoY) -159% 5% 22% 238% 365% 72% 73% 52% -67% 1% -37% -35% -97% -47% -57% -28% 1070% 1305% 56% 20% 41% * engångseffeter på resultatet i Q4'10: +12,9 MSEK. Även engångseffekter i Q1'11 Källa: Redeye Research och Phonera. 10

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal

Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal BOLAGSANALYS 22 augusti 2011 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Mycket stabilt andra kvartal Phoneras Q2-rapport visade på fortsatt mycket god underliggande lönsamhet och bra kassaflöde (+40 MSEK). Försäljningen

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Fortsatt starkt från Bredband2

Bredband2 (BRE2.ST) Fortsatt starkt från Bredband2 BOLAGSANALYS 10 augusti 2012 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Fortsatt starkt från Bredband2 Bredband2s Q2-rapport var bättre än vår prognos och bolaget ökar EBITDA-vinsten mer än väntat, 4,3 jmf med

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat BOLAGSANALYS 27 april 2011 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat Bredband2s Q1-rapport var klart godkänd. Bolaget visar nu för femte gången i rad en mindre vinst (EBITDA om +2,2

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Rykande intäktstillväxt i Q4

Bredband2 (BRE2.ST) Rykande intäktstillväxt i Q4 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Rykande intäktstillväxt i Q4 Bredband2 forsätter att växa ordentligt och i Q4 omsatte bolaget 60,4 MSEK (13 % tillväxt) jämfört med väntat

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 485 523

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 485 523 BOLAGSANALYS 2 februari 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Tre förvärv ökar skalfördelarna AllTele annonserade igår ett relativt stort förvärv, nämligen Blixtvik med en årsomsättning på 70 MSEK och

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 Rensat för valutaeffekter kom Cisions Q4-rapport in ungefär som väntat. Intäkterna uppgick till 242 MSEK och

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger BOLAGSANALYS 26 april 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger Under vintern går verksamheten på sparlåga och utfallet i Q1-rapporten är därför svårt att dra slutsatser ifrån. Rörelseförlusten

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet

Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet BOLAGSANALYS 5 maj 2010 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet Bredband2s Q1-rapport var godkänd. Efter flera kvartalsrapporter med förluster och nedskrivningar, visade nu bolaget

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning BOLAGSANALYS 14 maj 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning Omsättning och rörelseresultat var bättre än vi räknat med för första kvartalet och bolaget är på väg mot att vända rörelsen

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind BOLAGSANALYS 21 februari 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind Resultatet var återigen avsevärt mycket högre än väntat. Utvecklingsarvodet från Jädraåsprojektet förklarar

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst BOLAGSANALYS 28 februari 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst Q4 är lågsäsong som alltid medför negativt resultat, men rörelseförlusten på 35 MSEK var större än vi räknat med,

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Resultatlyft trots volymtapp

Resultatlyft trots volymtapp BOLAGSANALYS 15 november 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Resultatlyft trots volymtapp Resultatet förbättrades under Q3 (EBIT: 26 MSEK mot 15 MSEK ifjol) vilket förvånade oss mot bakgrund av den försvagade

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST)

Invisio Communications (IVSO.ST) BOLAGSANALYS 10 februari 2012 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Siktet inställt på positivt resultat Invisios Q4 rapport visade en försäljning i linje med prognos men en något större förlust

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 2 augusti 2013 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Laddar för ökad tillväxt Bredband2 forsätter att växa i högt tempo och i Q2 omsatte bolaget 63,2 MSEK (15% tillväxt y-o-y), vilket var 0,6

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11% BOLAGSANALYS 30 april 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil utveckling under Q1 AllTeles Q1-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (30 procent) och starkt kassaflöde (+11 miljoner kronor).

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 1 mars 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Stor uppvärderingspotential för Bidjovagge Arctic Gold presenterade i slutet av förra året en Scopingstudie som, vid rådande metallpriser,

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral BOLAGSANALYS 1 september 2011 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral Omsättningen var något bättre än vi räknat med för det andra kvartalet, men resultatet var svagare än förväntat.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 oktober 2013 Sammanfattning ReadSoft (RSOFb.ST) Fortsatt svagt från ReadSoft ReadSofts rapport för det tredje kvartalet var i linje med våra lågt ställda förväntningar. Försäljningen ökade

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 8 november 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest, en drömaffär Förvärvet av amerikanska Envirotest är en affär med flera positiva förtecken. Koncernen blir både större och stabilare

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX)

Botnia Exploration (BOTX) BOLAGSANALYS 26 feb 2013 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Utökad potential i Fäbodliden C Botnia Exploration har uppvisat fortsatt positiva prospekteringsresultat vid Fäbodliden C där mineraliseringen

Läs mer

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar BOLAGSANALYS 20 februari 2009 Sammanfattning Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar Trygga Hem ökar tillväxten 2008 där bolagets abonnemangsstock accelererar kraftigt. Det är tydligt att konsumenterna

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året

AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året BOLAGSANALYS 19 februari 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året AllTeles Q4-rapport visade på fortsatt bra lönsamhet och ökad försäljningstillväxt. Dessutom fortsätter kassaflödet

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror

Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror BOLAGSANALYS 30 augusti 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror För det andra kvartalet vände Allenex till vinst på nedersta raden. Vi ger rapporten godkänt, även om utvecklingen

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier

Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier BOLAGSANALYS 4 maj 2012 Sammanfattning Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier Resultatet för första kvartalet var något mindre negativt än vi räknat med. Finanserna är under kontroll och

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST)

Arise Windpower (AWP.ST) BOLAGSANALYS 20 juli 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Ena foten tillfälligt på bromsen Resultatmässigt var utfallet under Q2 precis som väntat med ett EBITDA på 35 MSEK från vindkraftdriften.

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad BOLAGSANALYS 23 februari 2008 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad Carl Lamm har stärkt sin position på en svag marknad. Omsättningen ökade med 8,5 procent vilket var

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround ANALYSGARANTI* 3 januari 26 Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround Fotoquick presenterade ett bokslut i linje med förväntningarna. Omsättningen för helåret uppgick till 21,5 MSEK, varav 65 MSEK var

Läs mer

Lönsamhet. 5,0 poäng. EBIT -14 7 19 26 33 EBIT-marginal -34% 4% 8% 11% 13%

Lönsamhet. 5,0 poäng. EBIT -14 7 19 26 33 EBIT-marginal -34% 4% 8% 11% 13% BOLAGSANALYS 7 maj 2009 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Starkt kassaflöde men något låg försäljning AllTeles Q1-rapport visade på stabilitet i affärsmodellen och i intjäningspotential. Kassaflödet (+16

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen Avega Groups åtgärder under hösten har gett positivt resultat. Försäljningstillväxten uppgick till 7,5% och EBIT$marginalen

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat

Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat BOLAGSANALYS 11 november 2010 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat Invisios Q3 rapport var svagare än väntat där försäljningen inte nådde upp till våra prognoser. Kostnaderna

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan BOLAGSANALYS 9 augusti 2010 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan Hansa Medical har under första halvåret haft något lägre kostnader än vi räknat med, vilka dock förväntas stiga

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp ANALYSGARANTI* 31 Oktober 25 Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp Q3-rapporten var svagare än vad vi hade förväntat. Omsättningen uppgick till 39 MSEK och resultatet efter finansnetto

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 1 november 213 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Svagt Q3 från Addnode Group Addnode Group:s rapport för det tredje kvartalet var betydligt svagare än vad vi räknade med även justerat

Läs mer

Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt

Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt BOLAGSANALYS 13 maj 2012 Sammanfattning Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt Cherrys omsättning växte med 80 procent till 97,4 MSEK, vilket var i linje med våra förväntningar. Rörelseresultatet

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

AllTele (ATEL.ST) Q1 bjöd på både ris och ros

AllTele (ATEL.ST) Q1 bjöd på både ris och ros BOLAGSANALYS 16 maj 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Q1 bjöd på både ris och ros Intäkterna för Q1 kom in under vår prognos och uppgick till 199,5 MSEK jämfört med förväntat 211 MSEK. En stor del

Läs mer

Biolin Fokus på kärnverksamheten

Biolin Fokus på kärnverksamheten Aktiekurs, SEK Volym x 1000 ANALYSGARANTI * 11 september 2008 Biolin Fokus på kärnverksamheten Biolin väljer att renodla fullt ut med fullt fokus på analysinstrument. Verksamheten inom dentala implantat

Läs mer

Pledpharma (pled.st) Bra start på 2012

Pledpharma (pled.st) Bra start på 2012 BOLAGSANALYS 20 februari 2011 Sammanfattning Pledpharma (pled.st) Bra start på 2012 Rapporten för fjärde kvartalet bjöd på en ned skrivning av tidigare aktiverade utvecklingskost nader. Nedskrivningen

Läs mer

Ticket (TICK.ST) Minskad reslust

Ticket (TICK.ST) Minskad reslust BOLAGSANALYS 10 november 2008 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) Minskad reslust Ticket redovisade lägre försäljning än vad vi väntat oss under det tredje kvartalet. Återhållsamhet i konsumtionen har främst

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 april 2015 Sammanfattning West International (WINT) Förväntningarna höjs West International meddelade idag en omvänd vinstvarning för Q1 2015. Bolaget räknar

Läs mer

Ratingen för lönsamhet kan komma att sänkas om lönsamheten inte förbättras under H2.

Ratingen för lönsamhet kan komma att sänkas om lönsamheten inte förbättras under H2. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning ReadSoft (RSOFb.ST) Omstruktureringsprogram ska lyfta lönsamheten ReadSofts rapport för det andra kvartalet var en besvikelse där en svag försäljning slog hårt

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt ANALYSGARANTI* 22 augusti 2006 Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt Fotoquicks halvårsrapport visar att det återstår en rad åtgärder innan bolaget kan nå tillfredsställande lönsamhet.

Läs mer

Efter kvartalets utgång har bolaget genomfört en riktad emission om 10 MSEK samt fått ned amorteringsbördan framöver

Efter kvartalets utgång har bolaget genomfört en riktad emission om 10 MSEK samt fått ned amorteringsbördan framöver BOLAGSANALYS 7 november 2013 Sammanfattning Invisio (IVSO.ST) Kan vända till vinst 2014 Intäkterna för Q3 kom in något högre än väntat, 21 vs 20 MSEK men kostnaderna var även de något högre än väntat och

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 610 838 873 Tillväxt 36% 62% 64% 37% 4%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 610 838 873 Tillväxt 36% 62% 64% 37% 4% BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Fortsatt stark intäktsutveckling Intäkterna för Q4 kom in klart bättre än vi estimerat och uppgick till 212,2 MSEK jämfört med förväntat 203,9

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 3 16 29 31 38 EBIT-marginal 2% 7% 12% 13% 14%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 3 16 29 31 38 EBIT-marginal 2% 7% 12% 13% 14% BOLAGSANALYS 28 oktober 2008 Sammanfattning DGC One(dgc.sto) Nischat och stabila kassaflöden DGC visade en stark tillväxt i tjänsteverksamheten under Q3 på 21 procent, långt över bolagets eget mål. DGC:s

Läs mer

AllTele (ATEL.ST) Upp till bevis 2013!

AllTele (ATEL.ST) Upp till bevis 2013! BOLAGSANALYS 15 November 2012 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Upp till bevis 2013! Intäkterna för Q3 kom in under vår prognos, 180,4 MSEK vs väntat 195,8 MSEK. EBITDA underträffade våra prognoser ordentligt,

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad BOLAGSANALYS 24 november 2010 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad Alcaston Exploration har bytt namn till Arctic Gold då majoriteten av verksamheten numera utgörs av Bidjovaggeprojektet

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas ANALYSGARANTI* 30:e augusti 2005 Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas Fotoquick kom med en svag Q2-rapport. Men den stora nyheten i samband med kvartalsrapporten var att I.T.S. förvärvar 34 procent

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal

Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal ANALYSGARANTI* 4: e oktober 2005 Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal Fotoquick köper Portugals största fotokedja. Affären genomförs med kontanta medel utan ny upplåning, vilket tyder på

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 30 april 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Bra resultat och genombrottsorder Under årets första kvartal förbättrades resultat och marginaler betydligt jämfört med fjolåret, trots att försäljningen

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året.

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Står inför ett spännande år DIBS rapport för det fjärde kvartalet överträffade våra förväntningar för såväl försäljningen som resultatet. Tillväxten

Läs mer

Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal

Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal Aktiekurs, SEK Volym, tusental ANALYSGARANTI* 5 maj Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal Vi hade låga förväntningar på Wayfinders Q1 rapport i och med att mobiltelefoner med inbyggd GPS från framförallt

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 16 maj 214 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Tempot på väg uppåt Årets första kvartal var snarlikt samma period ifjol rent siffermässigt. Rekryteringar på marknadssidan medförde dock lite

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 3:e april 2006 A-Com (Acom.ST) Bra förvärv av Bizkit A-Coms förvärv i förra veckan av medierådgivaren Bizkit har flera positiva förtecken. A-Coms höga centrala kostnader kan slås ut på större

Läs mer

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret.

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret. BOLAGSANALYS 7 februari 2014 Sammanfattning Acando (acanb.st) Bra direktavkastning i Acando 2013 blev ett år präglat av en volatil marknad för Acando. Året avslutades dock starkt och rörelsemarginalen

Läs mer

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3 ANALYSGARANTI* 3 september 28 (THEM.ST) Trygg tillväxt med säkerhetsmarginal erbjuder säkerhetsprodukter och larm till privata hem. Intäkterna kommer i allt större utsträckning från abonnemangsportföljen

Läs mer