Kvalitetsbokslut Klinisk fysiologi och nukleärmedicin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsbokslut Klinisk fysiologi och nukleärmedicin"

Transkript

1 Kvalitetsbokslut 2011 Klinisk fysiologi och nukleärmedicin

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 7 Tillgänglighet... 8 Medicinska resultat... 9 Patientsäkerhetsresultat Patienterfarenheter Ekonomi Kvalitetsarbete Patientsäkerhetsarbete Förbättringsarbete Aktiviteter Bilagor Bilaga 1: Poäng totalt årligen Bilaga 2: Väntetider för vissa oprioriterade undersökningar (dvs utan förtur) uppdaterat Jan 2012 Bilaga 3: Ännu inte utförda undersökningar inom vissa områden Bilaga 4: Registerrapport Sv förening för klinisk fysiologi verksamhetsåret 2010 Klinisk fysiologi och nukleärmedicin, Kvalitetsbokslut 2(16)

3 Inledning Klinisk fysiologi och nukleärmedicin erbjuder en högkvalitativ och ändamålsenlig diagnostisk service för patient och remittent baserad på likvärdesprincipen. Klinisk fysiologi har som alla specialiteter unika kunskapsområden, för vår del länkarna mellan funktion och diagnos. Tvärprofessionellt samarbete olika personalkategorier emellan ligger till grund för "detta skall vi klara"-andan, trots väntetiderna till undersökningar. Framtida mål: Fokus på efterblivna satsningar på kvalitetsarbete och kompetensbefästning/-utveckling under detta och nästa år inklusive förberedelse för SPUR-inspektion och grundläggande arbete mot ackreditering. Detta innebär risk för fortsatta tillgänglighetsproblem. Övertygelsen att dessa satsningar ger en mera hållbar verksamhet i framtiden delas med lojalitet mot patienter på väntelistorna idag. Alla personalkategorier skall kunna avsluta arbetsdagen med vetskap att de har gjort en bra, viktig och relevant insats, och att nästa dag är en ny dag utan en stor överhängande massa sedan tidigare. Kompetens sprids till kvalificerade enheter, Klinisk fysiologi kvarstår som kunskapsoch resurscentrum för metoder som kan spridas till andra utförare. Alla undersökningar av klinisk fysiologisk karaktär som utförs av enskilda enheter skall dokumenteras på ett enhetligt sätt i SectraRIS, och vara tillgängliga genom Klinisk fysiologi på ett enhetligt sätt över länet. Vi vill således göra allt som går för att behålla och nyrekrytera personal för att klara en hög produktion med minskade köer som resultat. Klinisk fysiologi och nukleärmedicin, Kvalitetsbokslut 3(16)

4 Faktaruta Fakta Utfall 2011 Omsättning 29mnkr Antal anställda 35st Klinisk fysiologi och nukleärmedicin, Kvalitetsbokslut 4(16)

5 Organisation/Kompetens Delverksamheterna klinisk fysiologi, nukleärmedicin och klinisk neurofysiologi är huvudsakligen lokaliserad till Mälarsjukhuset. Enheter för patientnära diagnostik omfattande de vanligaste undersökningar finns dessutom på Kullbergska sjukhuset och Nyköpings lasarett. Ledningsansvarig för kliniken är en verksamhetschef, med en vårdenhetschef i linje. Under denne finns två biträdande, en för nukleärmedicin och en för Klinisk fysiologi. Patientbokning till KSK och NLN går via sekreterare på KSK. En biomedicinsk analytiker vardera på KSK och NLN har lokalt sektionsansvar. Avdelningens läkare och civilingenjör är sidoordnade med stabsfunktion. Inom nukleärmedicin är det medicinska tolkningsansvaret som tidigare uppdelat mellan specialiteterna radiologi, internmedicin, och klinisk fysiologi. Tolkning för vissa undersökningar bygger på samverkan mellan klinisk fysiologi och radiologi. Neurofysiologiska kliniken på regionsjukhuset (Akademiska sjukhuset) har tolkningsansvar och metodansvar för kliniskt neurofysiologiska undersökningarna sedan hösten Kompetensförsörjning framöver försvåras av tidigare Socialstyrelsens beslut om specialistindelningen, där klinisk fysiologi las som grenspecialitet till Bild- och funktionsmedicin som till alla största del består av tidigare specialiteten medicinsk radiologi. SoS omgranskning av effekterna kan komma att innebära åtminstone delvis återgång till tidigare, vilket underlättar framtida läkarrekrytering. Utbildningar för biomedicinska analytiker är på nytt igång. Problematiken är återbesättningsproceduren i samband med pensionsavgångar, då kompetensöverföringen kräver överlappande anställningar. Ingen etablerad modell för detta är känd. Kompetensen inom ämnesområdet uppehålls och vidareutvecklas via möten, konferenser, placeringar på externa enheter. Detta påverkar på kort sikt produktionen och ekonomin. Klinisk fysiologi och nukleärmedicin, Kvalitetsbokslut 5(16)

6 Verksamhetens uppdrag Klinisk fysiologi och nukleärmedicin är en länsspecialitet med länsperspektiv. Klinisk fysiologi och nukleärmedicin undersöker och graderar funktionen av olika organ och system i kroppen, ofta baserad på anatomiskt och morfologiskt underlag. Undersökning av cirkulationsorgan utgör huvudparten av verksamheten, inklusive ultraljudsundersökningar av hjärtat och blodkärl. Olika former av EKG-diagnostik inklusive arbetsprov är en viktig del, liksom undersökningar av respirationsorganen med olika nivåer på lungfunktionsundersökningar och dessutom så kallade snarkundersökningar med frågeställning sömnapnésyndrom. Klinisk neurofysiologi arbetar med diagnostik inom muskler, nervsystemet och vissa hjärnfunktioner. Den nukleärmedicinska delen av verksamheten har ett brett och skiftande panorama, inklusive tillgång till gammakamera-pet-undersökningar som hos en del patienter kan förbättra möjligheterna till individualiserad terapi inom cancervården lokalt. Denna verksamhet är ett förstadium och grund till kommande PET/CT. Metodik och utrustning traditionellt tillhörande ämnesområdet klinisk fysiologi fortsätter att spridas till andra användare inom länet om det finns kompetens och en optimal investerings- och underhållsunderlag. Kliniska fysiologins roll består av metodansvar inklusive handhavande, ansvar för likvärdiga bedömningsgrunder, ansvar för utbildning och stöd vid framtida investeringar och uppgraderingar - moment som säkrar kvalitet och kontinuitet. Undersökning av hjärtat med magnetresonansteknik är en nygammal metod med hög samverkansbehov. Kompetensutveckling inom klinisk fysiologi börjades redan 2003 och fortgår. Samverkan kring hjärt-mr är igång mellan radiologi, internmedicin och klinisk fysiologi på Nyköpings lasarett, och mellan radiologi, cardiologi och klinisk fysiologi på Mälarsjukhuset. Hjärt-MR är en viktig del av utbildningsinnehållet för specialiteten bild- och funktionsmedicin med påbyggnad klinisk fysiologi. Färdigutredd patient till specialist har blivit en ingrediens i processen rätt patient på rätt vårdnivå. Detta ställer stora förväntningar och krav på en diagnostisk enhet som klinisk fysiologi och nukleärmedicin med en förhållandevis liten dimensionering. Remisser från generalist tenderar till att vara - och kan inte vara annat än av bredare karaktär med vid frågeställning, vilket innebär ett stort patientinflöde med behov av undersökningar för att täcka in olika eventualiteter inför terapival. Att en signifikant andel av undersökningar visar avsaknad av sjukdom får inte tolkas som att de görs i onödan, klinisk bedömning av funktion är svår, att objektivt visa normala fynd är i många fall viktigare än att visa avvikelser. Klinisk fysiologi och nukleärmedicin, Kvalitetsbokslut 6(16)

7 Måluppfyllelse Huvudmålet under året var att ha hög produktion och reducera väntetiderna. Detta lyckades, vg se bilagorna 1 och 2. Den totala produktionen ökade med 5% för att för första gången gå över 1 mn poäng. Väntetiderna för ultraljudsundersökningar sjönk betydligt, även om väntetiden för t ex ekokardiografi är fortfarande alldeles för lång. Klinisk fysiologi och nukleärmedicin, Kvalitetsbokslut 7(16)

8 Tillgänglighet Väntetiderna till vissa undersökningar har varit ett bekymmer sedan avdelningens tillkomst 1984, vg se bilaga 2. Möjlighet att upphandla externa tolkningar av ekokardiografiska undersökningar - patienten undersöks inom klin fys Sörmland, all bildmaterial finns inom länet, svar till remittent på samma sätt som lokal tolkning - har bidragit till ett trendbrott. Exempel på väntetider inom landets olika klin fys enheter finns i bilaga 4, vi på klin fys i Sörmland har till del en lång väg att vandra. Möjligheter till att utvidga externa tolkningsantalet tillsammans med köp av läkartid från HIA MSE, med klin NLN och barnklin (basering på NLN) innebär att produktionen kan uppehållas och väntetiderna reduceras samtidigt som klin fys egna personal kan ges tid för att äntligen kunna arbeta med kvalitetsfrågor som nya metodbeskrivningar, ev införande av körkort, samt kompetensutveckling genom utbildning. Klinisk fysiologi och nukleärmedicin, Kvalitetsbokslut 8(16)

9 Medicinska resultat Medicinska resultat berör mest produktionsmått, inom enheten nåddes på nytt årsrekord 2011 genom gedigna insatser från alla olika personalkategorier. Vi har inte haft möjligheter att jämföra med andra individuella landsting, däremot rapporterar i princip alla klin fys enheter till ett centralt register fört genom Svensk förening för klinisk fysiologi, bilaga finns. Sammanfattningsvis är produktion väl förenlig med landet i övrigt framförallt i relation till bemanningsnivå. Registret är dock delvis av punktprevalenstyp vilket innebär att tillfälliga fluktuationer kan påverka, inget som drabbade oss År 2011(rapport under sammanställning) valdes av registerägare prevalensveckan samma vecka som vi ersatte alla arbetsprovsutrustningar i länet med nya, installationsprocessen tog en stor del av denna vecka, således knappast några undersökningar utförda utöver akuta. År 2012 (rapportering i början av 2013) kommer att återigen vara representativ. En stor positiv punkt är undersökningsbredden vi kan erbjuda! Klinisk fysiologi och nukleärmedicin, Kvalitetsbokslut 9(16)

10 Patientsäkerhetsresultat Riskanalys (-er) planeras under Inga händelseanalyser senaste året, utöver bidrag till central analys kring strömavbrott främst MSE Hygienreglernas efterföljning är ett stående ämne på APT. Handspritsanvändning är väl grundad och spridd. Inga patientfallincidenter. Ingen vårdrelation således ingen rapportering till PPM om VRI. Klinisk fysiologi och nukleärmedicin, Kvalitetsbokslut 10(16)

11 Patienterfarenheter Den nationella patientenkäten har liten beröring. Tidigare KUPP-resultat som visade bl a patientokunskap om vad de skulle genomgå hos oss har lett till ett mera informativt förhållande, trots att man ansåg att informationsöverföringsplatsen borde ligga närmare remittenten. Större informationsspridning med avseende på grovt förväntadeväntetiden har också varit resultat av KUPP och egna enkäter till remittenter. Sedan början av 2012 finns nu möjlighet för alla patienter att lämna in berättelser, erfarenheter, synpunkter, kritik, beröm mm i fri text utan styrande enkätfrågor på alla vara enheter. Dessa följs upp månadsvis på APT. Klinisk fysiologi och nukleärmedicin, Kvalitetsbokslut 11(16)

12 Ekonomi Under resultat A 2011 låg kostnader enligt budget, intäkterna var högre än väntade med därför ett överskott på drygt 2,7 mnkr. Personalkostnader var lägre än budgeterade, till stor del på grund av oanvända lönemedel för läkare efter pensionsavgång (inga kompetenta sökande vid annonsering) och partiell ledighet. En del av dessa medel har istället använts för köp av läkartjänster från med klin NLN, med klin/hia MSE, och barnklinikerna. Trots det synliga överskottet på lönemedel kommer klin fys att ha svårt att specificera besparingsmålet för 2012, då dessa medel måste användas till köp av tid internt som tidigare, samtidigt som det kvarstår rekryteringsbehov då förra omgången mot slutet av 2011 inte givit utfall. Nukleärmedicinska undersökningar hade stigande kostnader (övriga läkemedelskostnader), under 2012 sker ny upphandling av dessa produkter. En delorsak till prisökningen var världsbristen på den mest använda substansen Teknetium under första delarna av Köp av extern neurofysiologisk kompetens från (nuvarande) regionsjukhuset Akademiska i Uppsala överskrider budgeterade nivån 1450 kkr med ca 200 kkr, för att hålla väntetiderna på dessa undersökningar i schack. Under 2012 måste istället vissa patienter skickas till Stockholm, för att hålla budgetramen. Underhållsavtal under detta år gick med litet överskott på grund av nya investeringar, med garantitid under del av året. Personalkostnader är ojämnt fördelade inom länet jfr med budget, med ett lite överskott med avseende på biomedicinsk personal på MSE och underskott på KSK och NLN, effekter av rekryteringsojämnhet och kompetensbehov. Vi är ändå länsspecialitet. Under 2011 gjordes stora investeringar i ny arbetsprovsutrustning, 9 stycken enheter placerade på o lika ställen i länet, 7 inom själva klinisk fysiologin. Dessa har modernare gränssnitt, ytterligare diagnostiska hjälpmedel, och medför ökad patientsäkerhet. Största investeringsprocessen under året 2011 var en gammakamera som ersätter en föråldrad utrustning för nukleärmedicinsk diagnostik, planerad totalt ca 9000 kkr, inköp avsluts Denna gammakamera kommer att vara sammansatt med en modern diagnostisk datortomograf, vilket kommer att förbättra patientflödet för en del sjukdoms-/utredningstyper, med samtidigt högre diagnostiskt säkerhet. Som del av upphandlingen ingår ombyggnation på klinisk fysiologins nukleärmedicinska enhet på MSE. Detta arbete är i gång och förväntas var färdig med utrustningen installerad kring sommaren Upphandlingen har varit ett givande samarbete mellan 3 verksamheter (MFT, Radiologi, Klinisk fysiologi), vilket bådar gott inför den riktiga utmaningen, den framtida PET/CT kameran. Under året övergick vi till ny metodik för diagnostik av matstrupefunktionen, med införande av så kallad högupplösningstryckmätning. Detta medför betydligt kortare Klinisk fysiologi och nukleärmedicin, Kvalitetsbokslut 12(16)

13 undersökningstid och klart lättare tolkningar med mindre risk för artefakter eller andra händelse som kan medföra tolkningssvårigheter. Inköpta utrustningar 2011 framgår av tabell nedan. Första siffran är äskade medel, andra det slutgiltiga inköpspriset Doskalibratorsystem Nukleärmedicin Arbets-EKG apparater, 9 st Klin fysiologi Ambulatoriska ph-mätare, 4 st Klin fysiologi Uppgradering av polygram till högupplöst manometri Klin fysiologi Spirometrar, 2 st Klin fysiologi Uppgradering/utbyte av ultraljudsapparater, 3 st Utbyte av transtorakala 3D prober till ultraljudsapparater, 2 st Versionsuppgradering av ultraljudsapparater, 5 st Klin fysiologi Klin fysiologi Klin fysiologi Ultraljudsbrits Klin fysiologi Amb. EEG-utrustning Klin fysiologi Klinisk fysiologi och nukleärmedicin, Kvalitetsbokslut 13(16)

14 Kvalitetsarbete Patientsäkerhetsarbete Klinisk fysiologi utför undersökningar vars resultat ligger till grund för eller ingår i olika klinikernas redovisningssystem och kvalitetssystem. Vi har inget eget kvalitetsregister. Vissa undersökningar t ex bukaortascreening utförs baserat på eller i samklang med SBU-rapporter. Resultatbegreppet är således svåridentifierat och svårdokumenterat utöver produktionsmått som visade 2011 återigen nytt årshögsta. Tack all ni på Klin fys och nukleärmedicin! Klinisk fysiologi och nukleärmedicin, Kvalitetsbokslut 14(16)

15 Förbättringsarbete Under 2012 görs riskanalys(-er), ingen aktuell händelseanalys. Tidigare påbörjade integrerings-/samverkansarbeten med HIA MSE, med klin NLN och barn klin (NLN) fortsätter, så länge ekonomin inte begränsar detta. Dessa ökar patientflödet samtidigt som kunskap sprids och integreras, således en stor vinst. Tidigare satsningar på t ex hjärtsviktsdiagnostik igångsatt i samband med Från Bra till Bäst synes ha gett avsett effekt, även om remittentsidan tycks ha förvånansvärd låg kunskap om innebörden av denna del av hjärtsviktsprocessen. Väntetiderna har reducerats genom mera riktade undersökningsformer för de remittenter som har specifika frågor baserade på goda kliniska kunskaper och kunskaper om undersökningsmetodiken med dess svagheter och möjligheter, t ex ultraljudsundersökningar av blodkärl. Grund till igångsättning av kvalitetsarbetet med avseende på förnyade metodbeskrivningar och resonemang kring körkort lades året som var. Klinisk fysiologi och nukleärmedicin, Kvalitetsbokslut 15(16)

16 Aktiviteter 2012 Aktivitet Vårdgarantin fn inte tillämpbar. 50% HIA-läkare på klin fys? Patientsynpunkter Månadsvisa genomgångar Synergigruppen Har för närvarande ingen dokumenterbar och uppföljningsbar aktivitet, gemensamt förslag från ledning då samma bör gälla för större andelen av vårdpersonalen? Arbete enl SoSFS 2011:9 Utjämning av VL i olika länsdelar ST-block, BMA-rekrytering, läkarrekrytering Andel personal som har skriftlig kompetensplan skall under 2012 nå 100% Friskvård Deltagande i Nationell klin fys register Kontinuerliga genomgångar Kontinuerlig uppföljning. Deltagande i verksamhetsträffar och ekonomigenomgångar Således stort fokus på kvalitet och kompetens för optimalt patientomhändertagande! Klinisk fysiologi och nukleärmedicin, Kvalitetsbokslut 16(16)

17 Klinisk fysiologi och nukleärmedicin Sörmland 2011 Klinisk fysiologi och nukleärmedicin Sörmland, Poäng kkr Filialer KSK NLN f o m Nukleärmedicin f o m

18 månader Klinisk fysiologi och nukleärmedicin Sörmland 2011 Klinisk fysiologi och nukleärmedicin Sörmland, Väntetid MSE, Oprioriterade remisser dec 2007 okt 2008 jan 2010 jan 2011 jan Ekokardiografi Arbetsprov Spirometri Lungfunktion Långtids-EKG Långtidsreg resp på amb Blodtrycksm i extr Ultraljud halskärl Ultraljud perifera kärl Esophagus/ph Uro Myocardscint EEG EMG Skelettacintigrafi

19 Klinisk fysiologi och nukleärmedicin Sörmland Ännu ej utförda undersökningar, trend mars 2006 till 03 jan 2012 Ekokardiografi 1200 Arbetsprov Långtids-EKG Långtidsregistrering av respiration Ultraljud, kärl 600 EEG 400 ENG EMG

20 Klinisk fysiologi Verksamhetsåret 2010 Nationell sammanställning För webbaserad datainsamling samt rapportsammanställning ansvarar: Kristina Arheden Aperio AB Uppdaterad

21 Innehållsförteckning 1. Bakgrundsinformation...6 Tillfrågade och deltagande verksamheter:...6 Kliniskt fysiologiska enhetens namn:...7 Är klinisk fysiologi en egen basenhet/eget verksamhetsområde?...8 Är klinisk fysiologi del i centrum? Personal...10 Läkare...10 Antal kliniska tjänstgöringsmånader för specialister i klinisk fysiologi:...10 Antal kliniska tjänstgöringsmånader för specialister med annan specialitet:...11 Antal kliniska tjänstgöringsmånader för icke specialister:...12 Antal kliniska tjänstgöringsmånader för läkare tillhörande annan enhet/klinik:...13 Läkarnas ålder:...14 Avser ni att inom nuvarande verksamhetsår rekrytera ytterligare läkare? Om ja; ange antal kliniska tjänstgöringsmånader:...15 Antal ST-läkare under det gångna året som utbildades enligt det gamla systemet:...16 Antal ST-läkare under det gångna året som utbildades enligt det nya systemet (planerad grenspecialitet till BFM):...17 BMA...18 Antal kliniska tjänstgöringsmånader för BMA i klinisk fysiologi:...18 BMAs ålder:...19 Sjuksköterska/undersköterska...20 Antal kliniska tjänstgöringsmånader för sjuksköterskor:...20 Antal kliniska tjänstgöringsmånader för undersköterskor: Upptagningsområde...22 Antal invånare i upptagningsområdet för standardsortimentet av undersökningar:...22 Andra verksamheter med liknande diagnostik i upptagningsområdet?...23 Kommentar kring frågan om upptagningsområde: Kvalitetsledningssystem...24 Använder klinisk fysiologi ett etablerat kvalitetsledningssystem med regelbunden extern revision?...24 Ange vilket annat kvalitetsledningssystem som används: Metodbeskrivningar...25 Har klinisk fysiologi aktuella metodbeskrivningar, med uppdatering minst vartannat år, för huvuddelen av verksamheten? Kundenkäter...26 Gör klinisk fysiologi regelbundet, minst vartannat år, mätningar av servicen med hjälp av kundenkäter till remittenter? Patientenkäter...27 Gör klinisk fysiologi regelbundet, minst vartannat år, mätningar av bemötande och service med hjälp av patientenkäter? Avvikelsehanteringssystem...28 Använder klinisk fysiologi ett avvikelsehanteringssystem? Utrustningsförteckning...28 Har klinisk fysiologi en fullständig utrustningsförteckning? Kompetens och utbildning...29 Behörighetsregister läkare

22 Har klinisk fysiologi aktuella behörighetsregister för läkare?...29 Behörighetsregister BMA...30 Har klinisk fysiologi aktuella behörighetsregister för BMA?...30 Spurinspektion...31 Har klinisk fysiologi genomgått SPUR inspektion av ST-läkarutbildningen?...31 Vilket år skedde den senaste SPUR inspektionen av ST-läkarutbildningen?...31 Equalis...32 Deltar klinisk fysiologi i Equalisprogrammet för kärldiagnostik?...32 Deltar klinisk fysiologi i Equalisprogrammet för ekokardiografi?...33 Deltar klinisk fysiologi i Equalisprogrammet för Nuklearmedicin?...34 Disputerade och doktorander...35 Antal disputerade verksamma vid klinisk fysiologi 31/12, det gångna året (oavsett yrkeskategori):...35 Antal registrerade doktorander vid klinisk fysiologi 31/12, det gångna året (oavsett yrkeskategori):...36 Antalet doktorander verksamma vid klinisk fysiologi som disputerade under det gångna året:...37 Antalet doktorander verksamma vid annan enhet som disputerade under det gångna året, och som haft sin huvudhandledare vid klinisk fysiologi:...38 Publikationer och läroböcker...39 Antal publikationer i PubMed under det gångna året:...39 Antal läroböcker (facklitteratur) som klinisk fysiologi deltagit i och som utgivits under det gångna året:...40 Handledare...41 Antal läkare med formell handledarutbildning för ST-läkare:...41 Antal BMA med formell handledareutbildning för BMA-studerande: Bidrag i grundutbildning av sjukvårdspersonal...43 Grundutbildning...43 Ansvarade/deltog klinisk fysiologi i grundutbildningen av läkare under det gångna året?...43 Ansvarade/deltog klinisk fysiologi i grundutbildningen av BMA, klinisk fysiologisk inriktning under det gångna året?...44 Studentveckor...45 Antal studentveckor som klinisk fysiologi upplåtit för BMA studenter med inriktning klinisk fysiologi under det gångna året:...45 Antal studentveckor som klinisk fysiologi upplåtit för läkarstuderande (fördjupningsarbeten och valfri placering mm) under det gångna året:...46 Antal studentveckor som klinisk fysiologi upplåtit för andra vårdutbildningar under det gångna året:...47 Vilka andra vårdutbildningar gäller det? Klinisk fysiologisk/nukleärmedicinsk diagnostik...49 Ultraljud, Hjärta-Kärl...49 Hur många patientundersökningar utfördes av kliniska fysiologer vid kliniskt fysiologiska enheten under det gångna året inom Ultraljud, Hjärta-Kärl?...49 Arbetsfysiologi...51 Hur många patientundersökningar utfördes av kliniska fysiologer vid kliniskt fysiologiska enheten under det gångna året inom Arbetsfysiologi mm?...51 Nuklearmedicin...54 Hur många patientundersökningar utfördes av kliniska fysiologer vid kliniskt fysiologiska enheten under det gångna året inom Nuklearmedicin? Totalt:

23 Övriga undersökningar...57 Hur många patientundersökningar utfördes av kliniska fysiologer vid kliniskt fysiologiska enheten under det gångna året inom övriga undersökningar?...57 Hur många patientundersökningar utfördes av kliniska fysiologer under det gångna året inom Neurofysiologi? Totalt:...58 Totala antalet patientundersökningar under det gångna året:...59 Summa totala antalet patientundersökningar som utfördes av kliniska fysiologer under det gångna året:...59 Summa totala antalet patientundersökningar som utfördes av kliniska fysiologer på barn (under 18 år): Vårdtyngd...61 Andel inneliggande patienter...61 Hur stor andel av klin fysiologiska undersökningar under det gångna året utfördes på patienter som vårdades inneliggande vid sjukhusklinik i samband med undersökningstillfället (exklusive vilo-ekg)? Anges i procent...61 Patientålder...62 Vilken ålder hade vuxna patienter (18 år eller äldre) som genomgick kliniskt fysiologiska undersökningar det gångna året? Ange som medelålder:...62 Vilken ålder hade vuxna patienter (18 år eller äldre) som genomgick kliniskt fysiologiska undersökningar det gångna året? Ange som standardavvikelse: Tillgänglighet...64 Har klinisk fysiologi jourverksamhet på icke kontorstid? Väntetid...65 Arbetsprov, Ekokardiografi, Myokardscintigrafi, Spirometri...65 Hur många dagar fick en oprioriterad patient vänta från det datum då remissen togs emot till det datum undersökningen utfördes under v 43, det gångna året, för nedanstående metoder? Ange medelväntetiden i dagar Svarstid...66 Arbetsprov, Ekokardiografi, Myokardscintigrafi, Spirometri...66 Hur många dagar dröjde det från det datum då undersökningen utfördes till det datum svaret skickades iväg under v 43, det gångna året, för nedanstående metoder? Ange medelsvarstiden i dagar: Resultat...67 Arbetsprov...67 Hur stor var sannolikheten för arbetsutlöst myokardischemi på patienterna som utförde arbetsprov under v 43 det gångna året?...67 a) Patienter utan känd kranskärlssjukdom:...67 Hur stor var sannolikheten för arbetsutlöst myokardischemi på patienterna som utförde arbetsprov under v 43 det gångna året?...69 b) Patienter med känd kranskärlssjukdom:...69 Kommentar till ovanstående fråga om arbetsprov:...71 Ekokardiografi...72 Totala antalet ekokardiografier som gjordes under vecka 43, det gångna året:...72 Hur många av ekokardiografiundersökningarna genomförda under v 43, det gångna året, var för åldern normala, visade vänsterkammardysfunktion med ejektionsfraktion under 40 %, eller visade hemodynamiskt betydande VOC?...73 Kommentar till ovanstående fråga om ekokardiografi:...75 Spirometri...76 Totala antalet spirometrier som gjordes under oktober månad det gångna året:

24 Hur många av dynamiska och statiska spirometriundersökningar genomförda under oktober månad, det gångna året, visade obstruktivitet, restriktivitet eller normalt fynd?...77 Kommentar till ovanstående fråga om spirometri:...79 Myokardscintigrafi...80 Totala antalet myokardscintigrafier som gjordes under oktober månad, det gångna året:...80 Hur många av myocardscintigrafiundersökningarna genomförda under oktober månad det gångna året visade ischemi? Antal utan stressutlöst ischemi, antal med stressutlöst ischemi samt antal med intermediärt fynd:...81 Kommentar till ovanstående fråga om myokardscintigrafi:

25 1. Bakgrundsinformation Tillfrågade och deltagande verksamheter: Deltagande verksamheter: Ort/Verksamhet Aleris Capio St Göran Danderyd Globen Heart Gävle Helsingborg Jönköping Kalmar Karlskrona Karlstad Karolinska Kristianstad Linköping Lund Malmö Mälarsjh Eskilstuna Norrköping NU-sjukvården Sahlgrenska Sophiahemmet Sundsvall-Härnösand Södersjukhuset Umeå Uppsala Västerås Växjö Örebro Östersund Östra Gbg Barnfys Östra Gbg Klin Fys Ansvarig för inrapporterade data Ernst Zuber Niklas Storck Anders Nygren Mats Norman Ann-Charlotte Larsson Tomaz Tekavec Peter Blomstrand Annkristin Svensbergh Sasko Velkovski Leif Bojo Flemming Larsen Magnus Simonsson Kjell Jansson Marcus Carlsson Ola Thorsson Werner Fischer-Colbrie Lena Lindstrom Susanne Lext Peter Gjertsson Erling Löfsjögård-Nilsson Liselott Mafi Kerstin Jensen-Urstad Magnus Hedström Elisabet K Lindström Milena Sundstedt Anders Ebbesen Kent Emilsson Pär Byenfeldt Rune Sixt Gert Hermansson Tillfrågad, men ej deltagande verksamhet: Ort/Verksamhet Skövde Sunderby sjukhus Verksamhetsansvarig Erik Frick Jana Svobodova 6

26 Kliniskt fysiologiska enhetens namn: I rapportens diagram och tabeller är enheterna namngivna enligt kolumn Ort/Verksamhet. Ort/Verksamhet Enhetens namn - enligt inrapporterad uppgift Aleris Aleris FysiologLab Capio St Göran Fysiologiska kliniken, Capio St Görans sjukhus Danderyd Klinisk fysiologi och nuklearmedicin Globen Heart Globen Heart AB Gävle Fysiologiska enheten, Bild och Funktionsmedicin, Division Diagnostik, Landstinget Gävleborg Helsingborg Fysiologiska Avdelningen Jönköping Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping Kalmar Fysiologiska kliniken Karlskrona Kliniskt fysiologiska avdelningen Blekingesjukhuset Karlskrona Karlstad Fysiologiska kliniken Karolinska Fysiologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Kristianstad Klinisk fysiologi och nuklearmedicin Linköping Fysiologiska kliniken vid universitetssjukhuset i Linköping Lund BFC Klinisk fysiologi, Skånes universitetssjukhus, Lund Malmö DC Bild och funktionsmedicin/ Klinisk Fysiologi Mälarsjh Eskilstuna Klinisk fysiologi och nukleärmedicin Sörmland Norrköping Fysiologiska kliniken/vrinnevisjukhuset/lio NU-sjukvården Klinisk Fysiologi NU-sjukvården Sahlgrenska Klinisk Fysiologi Område 4 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sundsvall-Härnösand Klinisk fysiologi Södersjukhuset - Umeå Klinisk fysiologi, hjärtcentrum, Norrlands universitetssjukhus Uppsala Sektionen för klinisk fysiologi Västerås Fysiologkliniken Växjö Klin fys Växjö Örebro Fysiologiska kliniken Östersund Fysiologavd, Östersund Östra Gbg Barnfys Barnfysiologen Östra Gbg Klin Fys SU/Östra Göteborg Respondenter: 29 7

27 Är klinisk fysiologi en egen basenhet/eget verksamhetsområde? Ja: Nej: Aleris Capio St Göran Globen Heart Danderyd Jönköping Gävle Kalmar Helsingborg Karlskrona Lund Karlstad Malmö Karolinska Sundsvall-Härnösand Kristianstad Södersjukhuset Linköping Umeå Mälarsjh Eskilstuna Uppsala Norrköping Växjö NU-sjukvården Östersund Sahlgrenska Östra Gbg Barnfys Västerås Östra Gbg Klin Fys Örebro 8

28 Är klinisk fysiologi del i centrum? Bild och funktion Hjärtcentrum Annat Nej Aleris Linköping Capio St Göran Globen Heart Danderyd Umeå Jönköping Karlstad Gävle Kalmar Karolinska Helsingborg Karlskrona Kristianstad Lund Norrköping Mälarsjh Eskilstuna Malmö NU-sjukvården Sahlgrenska Sundsvall-Härnösand Örebro Uppsala Södersjukhuset Östersund Västerås Växjö Östra Gbg Klin Fys Östra Gbg Barnfys Vilket centrum är klinisk fysiologi del av? (Svar Annat ovan): Ort/verksamhet Vilket centrum är klinisk fysiologi del av? Capio St Göran Servicegruppen Kalmar Diagnostiskt centrum Karlskrona Division Medicinsk Service Jönköping Diagnostiskt centrum Norrköping Medicin Centrum NU-sjukvården Område Diagnostik Örebro Hjärta och Diagnostik Östersund Del av Område Medicinsk Diagnostik och Teknik 9

29 2. Personal Läkare Antal kliniska tjänstgöringsmånader för specialister i klinisk fysiologi: Inget svar: Skövde, Sunderby sjukhus 10

30 Antal kliniska tjänstgöringsmånader för specialister med annan specialitet: Inget svar: Skövde, Sunderby sjukhus 11

31 Antal kliniska tjänstgöringsmånader för icke specialister: Inget svar: Globen Heart, Norrköping, Skövde, Sunderby sjukhus 12

32 Antal kliniska tjänstgöringsmånader för läkare tillhörande annan enhet/klinik: Inget svar: Karolinska, NU-sjukvården, Skövde, Sunderby sjukhus 13

33 Läkarnas ålder: Respondenter: 29 Inget svar: Skövde, Sunderby sjukhus 14

34 Avser ni att inom nuvarande verksamhetsår rekrytera ytterligare läkare? Om ja; ange antal kliniska tjänstgöringsmånader: Inget svar: Norrköping, Skövde, Sunderby sjukhus, Södersjukhuset 15

35 Antal ST-läkare under det gångna året som utbildades enligt det gamla systemet: Inget svar: Skövde, Sunderby sjukhus, Växjö 16

36 Antal ST-läkare under det gångna året som utbildades enligt det nya systemet (planerad grenspecialitet till BFM): Inget svar: Skövde, Sunderby sjukhus, Växjö 17

37 BMA Antal kliniska tjänstgöringsmånader för BMA i klinisk fysiologi: Inget svar: Skövde, Sunderby sjukhus 18

38 BMAs ålder: Respondenter: 29 Inget svar: Skövde, Sunderby sjukhus 19

39 Sjuksköterska/undersköterska Antal kliniska tjänstgöringsmånader för sjuksköterskor: Inget svar: Capio St Göran, Norrköping, NU-sjukvården, Skövde, Sunderby sjukhus, Sundsvall- Härnösand 20

40 Antal kliniska tjänstgöringsmånader för undersköterskor: Inget svar: Capio St Göran, Karolinska, Skövde, Sunderby sjukhus, Sundsvall-Härnösand 21

41 3. Upptagningsområde Antal invånare i upptagningsområdet för standardsortimentet av undersökningar: Inget svar: Globen Heart, Karolinska, Skövde, Sunderby sjukhus 22

42 Andra verksamheter med liknande diagnostik i upptagningsområdet? Inget svar: Skövde, Sunderby sjukhus Kommentar kring frågan om upptagningsområde: Ort/verksamhet Kommentar kring frågan om upptagningsområde: Aleris Huvudsakliga upptagningsområdet är Stockholms län Capio St Göran Upptagningsområdet är hela Storstockholm men vårt geografiska upptagningsområde enligt gammal indelning är ca Gävle Komplicerad organisation, primärt område för polikliniska undersökningar, och för länsspecifika undersökningar Helsingborg En hel del privata kardiologmottagningar i närområdet. Jönköping Med klin Eksjö och Värnamo (ekokardiografi och arbetsprov). Med klin Ryhov (ekokardiografi). Kalmar Arbetsprov i Emmaboda Med klin Kalmar Karlskrona Vi tar även patienter från angränsande län (EMG, ENG). Thoraxcentrum i Karlshamn utför cirka 2000 transtorakala ekokardiografier i samma upptagningsområde. Röntgen gör en del nuclearmedicinska undersökningar. Kristianstad för nuklearmedicin Linköping Klinisk Fysiologi Norrköping Lund Arbetsprov samt en del EKO görs även på privat kardiologmottagning. EKO görs enbart av kardiologen. Sahlgrenska För viss verksamhet ffa inom nuklearmedicin är vi enda klinik i regionen som utför vissa undersökningar t ex PET/CT. Sundsvall-Härnösand Som länssjukhus servar Sundsvall invånare för vissa ud Södersjukhuset Svåravgränsat, vi får patienter även från utanför klassiskt upptagningsområde Umeå Delar av metoderna finns på andra ställen i upptagningsområdet. AEKG och EKO främst. Örebro Fysiologisk avdelning på Karlskoga respektive Lindesbergs lasarett Östra Gbg Klin Fys Viss geografisk uppdelning inom Storgöteborg 23

43 4. Kvalitetsledningssystem Använder klinisk fysiologi ett etablerat kvalitetsledningssystem med regelbunden extern revision? Ja, SWEDAC ackreditering enligt SSE-EN ISO Ja, annat Nej Aleris Östersund Gävle Capio St Göran Helsingborg Danderyd Kalmar Globen Heart Karlskrona Jönköping Karlstad Karolinska Kristianstad Lund Linköping Södersjukhuset Malmö Mälarsjh Eskilstuna Norrköping NU-sjukvården Sahlgrenska Sundsvall-Härnösand Umeå Uppsala Västerås Växjö Örebro Östra Gbg Barnfys Östra Gbg Klin Fys Inget svar: Skövde, Sunderby sjukhus Ange vilket annat kvalitetsledningssystem som används: Östersund: SOS FS 2005:12, intern revision

44 5. Metodbeskrivningar Har klinisk fysiologi aktuella metodbeskrivningar, med uppdatering minst vartannat år, för huvuddelen av verksamheten? Ja: Aleris Capio St Göran Danderyd Globen Heart Gävle Helsingborg Jönköping Kalmar Karlskrona Karlstad Karolinska Kristianstad Linköping Lund Norrköping NU-sjukvården Sahlgrenska Sundsvall-Härnösand Södersjukhuset Uppsala Västerås Växjö Örebro Östersund Östra Gbg Barnfys Östra Gbg Klin Fys Nej: Malmö Mälarsjh Eskilstuna Umeå Inget svar: Skövde, Sunderby sjukhus 25

45 6. Kundenkäter Gör klinisk fysiologi regelbundet, minst vartannat år, mätningar av servicen med hjälp av kundenkäter till remittenter? Ja: Aleris Capio St Göran Globen Heart Jönköping Kalmar Karlstad Kristianstad Linköping Lund Norrköping NU-sjukvården Sahlgrenska Södersjukhuset Västerås Nej: Danderyd Gävle Helsingborg Karlskrona Karolinska Malmö Mälarsjh Eskilstuna Sundsvall-Härnösand Umeå Uppsala Växjö Örebro Östersund Östra Gbg Barnfys Östra Gbg Klin Fys Inget svar: Skövde, Sunderby sjukhus 26

46 7. Patientenkäter Gör klinisk fysiologi regelbundet, minst vartannat år, mätningar av bemötande och service med hjälp av patientenkäter? Ja: Aleris Capio St Göran Danderyd Globen Heart Gävle Helsingborg Jönköping Kalmar Karlstad Karolinska Kristianstad Linköping Lund Mälarsjh Eskilstuna Norrköping NU-sjukvården Sahlgrenska Södersjukhuset Uppsala Västerås Örebro Östersund Östra Gbg Barnfys Nej: Karlskrona Malmö Sundsvall-Härnösand Umeå Växjö Östra Gbg Klin Fys Inget svar: Skövde, Sunderby sjukhus 27

47 8. Avvikelsehanteringssystem Använder klinisk fysiologi ett avvikelsehanteringssystem? Inget svar: Skövde, Sunderby sjukhus 9. Utrustningsförteckning Har klinisk fysiologi en fullständig utrustningsförteckning? Inget svar: Skövde, Sunderby sjukhus 28

48 10. Kompetens och utbildning Behörighetsregister läkare Har klinisk fysiologi aktuella behörighetsregister för läkare? Ja: Aleris Capio St Göran Danderyd Globen Heart Jönköping Karolinska Linköping Lund Sahlgrenska Södersjukhuset Uppsala Östra Gbg Klin Fys Nej: Gävle Helsingborg Kalmar Karlskrona Karlstad Kristianstad Malmö Mälarsjh Eskilstuna Norrköping NU-sjukvården Sundsvall-Härnösand Umeå Västerås Växjö Örebro Östersund Östra Gbg Barnfys Inget svar: Skövde, Sunderby sjukhus 29

49 Behörighetsregister BMA Har klinisk fysiologi aktuella behörighetsregister för BMA? Ja: Aleris Capio St Göran Danderyd Globen Heart Jönköping Karolinska Kristianstad Linköping Lund NU-sjukvården Sahlgrenska Södersjukhuset Umeå Uppsala Örebro Östra Gbg Klin Fys Nej: Gävle Helsingborg Kalmar Karlskrona Karlstad Malmö Mälarsjh Eskilstuna Norrköping Sundsvall-Härnösand Västerås Växjö Östersund Östra Gbg Barnfys Inget svar: Skövde, Sunderby sjukhus 30

50 Spurinspektion Har klinisk fysiologi genomgått SPUR inspektion av ST-läkarutbildningen? Ja: Nej: Kalmar Aleris Karolinska Capio St Göran Lund Danderyd Växjö Globen Heart Gävle Helsingborg Jönköping Karlskrona Karlstad Kristianstad Linköping Malmö Mälarsjh Eskilstuna Norrköping NU-sjukvården Sahlgrenska Sundsvall-Härnösand Södersjukhuset Umeå Uppsala Västerås Örebro Östersund Östra Gbg Barnfys Östra Gbg Klin Fys Inget svar: Skövde, Sunderby sjukhus Vilket år skedde den senaste SPUR inspektionen av ST-läkarutbildningen? Ort/verksamhet När? Kalmar Förhistorisk tid Karolinska 1999 Lund 2010 Växjö

51 Equalis Deltar klinisk fysiologi i Equalisprogrammet för kärldiagnostik? Ja: Aleris Capio St Göran Danderyd Globen Heart Gävle Helsingborg Jönköping Kalmar Karlskrona Karlstad Karolinska Kristianstad Linköping Lund Malmö Mälarsjh Eskilstuna Norrköping NU-sjukvården Sahlgrenska Sundsvall-Härnösand Södersjukhuset Umeå Uppsala Växjö Örebro Östersund Östra Gbg Klin Fys Nej: Västerås Östra Gbg Barnfys Inget svar: Skövde, Sunderby sjukhus 32

52 Deltar klinisk fysiologi i Equalisprogrammet för ekokardiografi? Ja: Aleris Capio St Göran Danderyd Globen Heart Gävle Helsingborg Jönköping Kalmar Karlskrona Karlstad Karolinska Kristianstad Linköping Malmö Mälarsjh Eskilstuna Norrköping NU-sjukvården Sahlgrenska Sundsvall-Härnösand Södersjukhuset Umeå Uppsala Växjö Örebro Östersund Östra Gbg Klin Fys Nej: Lund Västerås Östra Gbg Barnfys Inget svar: Skövde, Sunderby sjukhus 33

53 Deltar klinisk fysiologi i Equalisprogrammet för Nuklearmedicin? Ja: Danderyd Gävle Helsingborg Jönköping Kalmar Karlstad Kristianstad Linköping Lund Malmö Mälarsjh Eskilstuna NU-sjukvården Sahlgrenska Sundsvall-Härnösand Umeå Uppsala Västerås Växjö Östersund Östra Gbg Barnfys Östra Gbg Klin Fys Nej: Aleris Capio St Göran Globen Heart Karlskrona Karolinska Norrköping Södersjukhuset Örebro Inget svar: Skövde, Sunderby sjukhus 34

54 Disputerade och doktorander Antal disputerade verksamma vid klinisk fysiologi 31/12, det gångna året (oavsett yrkeskategori): Inget svar: Skövde, Sunderby sjukhus, Sundsvall-Härnösand 35

55 Antal registrerade doktorander vid klinisk fysiologi 31/12, det gångna året (oavsett yrkeskategori): Inget svar: Skövde, Sunderby sjukhus 36

56 Antalet doktorander verksamma vid klinisk fysiologi som disputerade under det gångna året: Inget svar: Capio St Göran, Skövde, Sunderby sjukhus 37

57 Antalet doktorander verksamma vid annan enhet som disputerade under det gångna året, och som haft sin huvudhandledare vid klinisk fysiologi: Inget svar: Södersjukhuset, Skövde, Sunderby sjukhus 38

58 Publikationer och läroböcker Antal publikationer i PubMed under det gångna året: Inget svar: Skövde, Sunderby sjukhus, Sundsvall-Härnösand, Uppsala 39

59 Antal läroböcker (facklitteratur) som klinisk fysiologi deltagit i och som utgivits under det gångna året: Inget svar: Skövde, Sunderby sjukhus, Uppsala 40

60 Handledare Antal läkare med formell handledarutbildning för ST-läkare: Inget svar: Skövde, Sunderby sjukhus, Sundsvall 41

61 Antal BMA med formell handledareutbildning för BMA-studerande: Inget svar: Skövde, Sunderby sjukhus 42

62 11. Bidrag i grundutbildning av sjukvårdspersonal Grundutbildning Ansvarade/deltog klinisk fysiologi i grundutbildningen av läkare under det gångna året? Ja: Danderyd Jönköping Karolinska Kristianstad Linköping Lund Malmö Sahlgrenska Södersjukhuset Umeå Uppsala Östra Gbg Klin Fys Nej: Aleris Capio St Göran Globen Heart Gävle Helsingborg Kalmar Karlskrona Karlstad Mälarsjh Eskilstuna Norrköping NU-sjukvården Sundsvall-Härnösand Västerås Växjö Örebro Östersund Östra Gbg Barnfys Inget svar: Skövde, Sunderby sjukhus 43

63 Ansvarade/deltog klinisk fysiologi i grundutbildningen av BMA, klinisk fysiologisk inriktning under det gångna året? Ja: Aleris Capio St Göran Danderyd Globen Heart Gävle Jönköping Kalmar Karolinska Kristianstad Linköping Lund Malmö NU-sjukvården Sahlgrenska Umeå Uppsala Örebro Östra Gbg Barnfys Östra Gbg Klin Fys Nej: Helsingborg Karlskrona Karlstad Mälarsjh Eskilstuna Norrköping Sundsvall-Härnösand Södersjukhuset Västerås Växjö Östersund Inget svar: Skövde, Sunderby sjukhus 44

64 Studentveckor Antal studentveckor som klinisk fysiologi upplåtit för BMA studenter med inriktning klinisk fysiologi under det gångna året: Inget svar: Aleris, Helsingborg, Karlskrona, Karlstad, Mälarsjh Eskilstuna, Norrköping, Skövde, Sunderby sjukhus, Sundsvall-Härnösand, Södersjukhuset, Västerås, Växjö, Östersund 45

65 Antal studentveckor som klinisk fysiologi upplåtit för läkarstuderande (fördjupningsarbeten och valfri placering mm) under det gångna året: Inget svar: Norrköping, Skövde, Sunderby sjukhus 46

66 Antal studentveckor som klinisk fysiologi upplåtit för andra vårdutbildningar under det gångna året: Inget svar: Skövde, Sunderby sjukhus, Södersjukhuset 47

67 Vilka andra vårdutbildningar gäller det? Ort/verksamhet Vilka andra utbildningar gäller det? Capio St Göran Naprapater Jönköping Undersköterskor, sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, läkarstud (neurolog) Karolinska Sjuksköterskor, röntgensköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster Kristianstad Allmän BMA Lund Olika gymnasium i Lund, sjuksköterskestudenter, Medicinsk sekr. - KY LTH student, 20 v LTH-postdoc, 6,5 mån Norrköping Ssk-programmet och återkommande AT-läk 2-4 veckor utt till 7 ggr/år NU-sjukvården Omvårdnadsutbildning Sundsvall-Härnösand Biomedicinsk analytiker, generalist, vid Mittuniversitetet Västerås IPULS-granskad kurs i ekokardiografi Östersund Usk utb. 48

68 12. Klinisk fysiologisk/nukleärmedicinsk diagnostik Ultraljud, Hjärta-Kärl Hur många patientundersökningar utfördes av kliniska fysiologer vid kliniskt fysiologiska enheten under det gångna året inom Ultraljud, Hjärta-Kärl? Totalt: 49

69 Transthorakal ekokardiografi Transesophageal ekokardiografi Stressekokardiografi Ultraljud halskärl Ultraljud perifera artärer Ort/verksamhet Aleris Capio St Göran Danderyd Globen Heart Gävle Helsingborg Jönköping Kalmar Karlskrona Karlstad Karolinska Kristianstad Linköping Lund Malmö Mälarsjh Eskilstuna Norrköping NU-sjukvården Sahlgrenska Södersjukhuset Umeå Uppsala Västerås Växjö Örebro Östersund Östra Gbg Barnfys Östra Gbg Klin Fys Ultraljud njurartärstenos Ultraljud vener trombosdiagnostik Ultraljud vener övrigt Ultraljud dialysfistlar Perifera artärtryck tå/ankel Perifera artärtryck fingrar MR-hjärta Hjärtkateterisering Inget svar: Skövde, Sunderby sjukhus, Sundsvall Härnösand 50

70 Arbetsfysiologi Hur många patientundersökningar utfördes av kliniska fysiologer vid kliniskt fysiologiska enheten under det gångna året inom Arbetsfysiologi mm? 51

71 Arbetsprov (ev med pulsoximetri) Arbetsprov med mätning av utandad koldioxid och upptaget syre Arbetsprov med artärgasanalys Arbetsprov med laktatanalys Ischemiskt armarbete Ort/verksamhet Aleris Capio St Göran Danderyd Globen Heart Gävle Helsingborg Jönköping Kalmar Karlskrona Karlstad Karolinska Kristianstad Linköping Lund Malmö Mälarsjh Eskilstuna Norrköping NU-sjukvården Sahlgrenska Södersjukhuset Umeå Uppsala Västerås Växjö Örebro Östersund Östra Gbg Barnfys Östra Gbg Klin Fys Forts nästa sida Vilo-EKG med läkartolkning Vilo-EKG utan läkartolkning Långtidsregistrering av EKG timmar (Holter) Långtidsregistrering av EKG över 48 timmar (Holter) Patientaktiverat arytmidetektionssystem Ortorstatiskt prov TILT-test på tippbräda med kontinuerlig puls- o bltr- reg, och ev provokation 52

72 Forts från föregående sida: Vektor- EKG Sena potentialer Ambulatorisk blodtrycksmätning Spirometri enbart dynamisk Ort/verksamhet Aleris Capio St Göran Danderyd Globen Heart Gävle Helsingborg Jönköping Kalmar Karlskrona Karlstad Karolinska Kristianstad Linköping Lund Malmö Mälarsjh Eskilstuna Norrköping NU-sjukvården Sahlgrenska Södersjukhuset Umeå Uppsala Västerås Växjö Örebro Östersund Östra Gbg Barnfys Östra Gbg Klin Fys Spirometri dynamisk+statisk Lungmekanik i vila Lungmekanik i arbete Inget svar: Skövde, Sunderby sjukhus, Sundsvall Härnösand 100% O2- andning och artärblodgas för shuntdetektion Spirometri med kall- eller torrluftsprovokation Spirometri med metakolinprovokation Spirometri med mannitolprovokation 53

73 Nuklearmedicin Hur många patientundersökningar utfördes av kliniska fysiologer vid kliniskt fysiologiska enheten under det gångna året inom Nuklearmedicin? Totalt: 54

74 Myokardscintigrafi med arbetsprovokation Myokardscintigrafi med farmakologisk provokation Myokardscintigrafier med gated SPECT Myokardscintigrafier utan gated SPECT Gated blood pool scintigrafi (MUGA) Extern shuntmätning (RNA) Ort/verksamhet Danderyd Gävle Helsingborg Jönköping Kalmar Karlskrona Karlstad Karolinska Kristianstad Linköping Lund Malmö Mälarsjh Eskilstuna NU-sjukvården Sahlgrenska Södersjukhuset Umeå Uppsala Västerås Växjö Örebro Östersund Östra Gbg Barnfys Östra Gbg Klin Fys Lungscintigrafi Därav antal lungscintigrafi med tomografi Lungscintigrafi enbart perfusion för detektion av pulmonell shunt Skelettscintigrafi Därav antal skelettscintigrafi med tomografi Renografi (dynamisk) Statisk njurscintigrafi (DMSA) Därav antal njurscintigrafi med tomografi Cr-EDTA Thyroideascintigrafi Inget svar: Capio St Göran, Norrköping, Skövde, Sunderby sjukhus, Sundsvall Härnösand Svarat 0 på samtliga: Aleris, Globen Heart Forts nästa sida: 55

Registerrapport Klinisk fysiologi

Registerrapport Klinisk fysiologi Registerrapport Klinisk fysiologi Verksamhetsåret 2013 Nationell sammanställning Webbaserad datainsamling och rapportsammanställning: Kristina Arheden, Aperio AB info@aperio.se Registerrapport SFKF 2014-05-12

Läs mer

Registerrapport Klinisk fysiologi

Registerrapport Klinisk fysiologi Registerrapport Klinisk fysiologi Verksamhetsåret 2014 Nationell sammanställning Webbaserad datainsamling och rapportsammanställning: Kristina Arheden, Aperio AB info@aperio.se Registerrapport SFKF 2015-10-01

Läs mer

Klinisk fysiologi Verksamhetsåret 2009

Klinisk fysiologi Verksamhetsåret 2009 Klinisk fysiologi Verksamhetsåret 2009 Nationell sammanställning För webbaserad datainsamling samt rapportsammanställning ansvarar: Kristina Arheden Aperio AB 046-328150 kristina.arheden@telia.com Innehållsförteckning

Läs mer

Klinisk fysiologi. Longitudinella jämförelser verksamhetsåren Nationell sammanställning

Klinisk fysiologi. Longitudinella jämförelser verksamhetsåren Nationell sammanställning Klinisk fysiologi Longitudinella jämförelser verksamhetsåren 29-215 Nationell sammanställning Webbaserad datainsamling och rapportsammanställning: Kristina Arheden, Aperio AB info@aperio.se Innehållsförteckning

Läs mer

Registerrapport Klinisk fysiologi

Registerrapport Klinisk fysiologi Registerrapport Klinisk fysiologi Verksamhetsåret 2016 Nationell sammanställning Webbaserad datainsamling och rapportsammanställning: Kristina Arheden, Aperio AB info@aperio.se Registerrapport SFKF 2017-05-23

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut Klinisk fysiologi och nukleärmedicin Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Registerrapport Klinisk fysiologi

Registerrapport Klinisk fysiologi Registerrapport Klinisk fysiologi Verksamhetsåret 2015 Nationell sammanställning Webbaserad datainsamling och rapportsammanställning: Kristina Arheden, Aperio AB info@aperio.se Registerrapport SFKF 2016-04-26

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Kvalitetsbokslut Ögonkliniken

Kvalitetsbokslut Ögonkliniken Kvalitetsbokslut 2011 Ögonkliniken Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 7 Tillgänglighet... 8 Medicinska resultat...

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ögonkliniken Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Ögonkliniken Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-06-10 Västmanlands sjukhus Västerås Fysiologkliniken Sjukhus Ort Klinik Madeleine Lindqvist-Beckman och Eva Persson Inspektörer Gradering

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

RSV-rapport för vecka 10, 2014

RSV-rapport för vecka 10, 2014 RSV-rapport för vecka 10, 2014 Denna rapport publicerades den 13 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 10 (3-9 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall som diagnosticerades vecka 10 är i samma storleksordning

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

RSV-säsongen

RSV-säsongen RSV-säsongen 2015-2016 Denna rapport publicerades den 26 maj 2015 och sammanfattar RSVsäsongen 2015-2016. Sammanfattning Säsongen för respiratory syncytial virus (RSV) 2015-2016 kännetecknades av en sen

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

ECT-verksamhet i Sverige

ECT-verksamhet i Sverige Datum: 2015-11-13 Författare: Tove Elvin och Axel Nordenskjöld ECT-verksamhet i Sverige Verksamhetsåret 2014 Nationell sammanställning Inledning Kvalitetsregister ECT skickar årligen en verksamhetsenkät

Läs mer

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser 2017-01-24 2017-01-25 Namn Sammanhang Underlag - tabeller Data från kvalitetsregister för respektive cancerform (uttag dec ) Urvalet baseras på män/kvinnor bosatta

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

UTREDNING OM SAMORDNING AV UTBILDNINGAR INFÖR

UTREDNING OM SAMORDNING AV UTBILDNINGAR INFÖR UTREDNING OM SAMORDNING AV UTBILDNINGAR INFÖR BILDANDET AV SPECIALITETEN BILD- OCH FUNKTIONSMEDICIN. Rådet för grundutbildningsfrågor vid Sahlgrenska akademin beslutade i juni 2006 att utreda möjligheten

Läs mer

RSV-rapport för vecka 12, 2014

RSV-rapport för vecka 12, 2014 RSV-rapport för vecka 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 12 (17-23 mars). Lägesbeskrivning Antalet RSV-diagnoser har legat på ungefär samma nivå veckorna

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI MEDICIN & VÅRD 13-16 maj 2014 i Uppsala AVDELNINGEN FÖR uppdragsutbildning DIVISION FOR Contract Education

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2015

RSV-rapport för vecka 8, 2015 RSV-rapport för vecka 8, 2015 Denna rapport publicerades den 26 februari 2015 och redovisar RSV-läget vecka 8 (16/2 22/2). Lägesbeskrivning Antalet laboratoriebekräftade fall av respiratory syncytial virus

Läs mer

Utbildning & rekrytering inom BFM

Utbildning & rekrytering inom BFM Utbildning & rekrytering inom BFM - Hur har det gått och vad tycker professionen? Henrik Engblom & Magnus Hansson ST-läkare BFM/Klinisk fysiologi Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum, Skånes Universitetssjukhus,

Läs mer

Anvisningar för uppföljning av ledtider inom bild- och funktionsmedicin samt neurofysiologi till den nationella väntetidsdatabasen

Anvisningar för uppföljning av ledtider inom bild- och funktionsmedicin samt neurofysiologi till den nationella väntetidsdatabasen ANVISNINGAR 2014-01-27 1 (22) Anvisningar för uppföljning av ledtider inom bild- och funktionsmedicin samt neurofysiologi till den nationella väntetidsdatabasen Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118

Läs mer

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret BILAGA 5 täckningsgrad kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Bilaga till Öppna jämförelser och utvärdering 2009, hjärtsjukvård, med artikelnummer

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-12-18 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 11 december 2013 kl. 9.00-11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ortopedkliniken MSE, KSK Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation /

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får

Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får 1 2 Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får Undersöka hur en eventuell personalbrist skulle kunna

Läs mer

Kvalitetsbokslut Radiologiska kliniken NLN

Kvalitetsbokslut Radiologiska kliniken NLN Kvalitetsbokslut 2011 Radiologiska kliniken NLN Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 7 Tillgänglighet... 8 Medicinska

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-22 1 (5) HSN 1112-1505 Handläggare: Pernilla Andersson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster

Läs mer

Körkort arbetsfysiologi

Körkort arbetsfysiologi Körkort arbetsfysiologi Utbildningsläkare Klinisk Fysiologi SU/Sahlgrenska Per Nivedahl Syfte Som led i klinikens kvalitetsarbete/kvalitetssäkra utbildningen för randare och ST-läkare Underlätta och strukturera

Läs mer

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973-2006 Bilagan innehåller tabeller till diagrammen i rapporten (rådata till diagrammen) samt extramaterial

Läs mer

Utbildningsplan och Utbildningsbok för Klinisk Fysiologi

Utbildningsplan och Utbildningsbok för Klinisk Fysiologi UTILDNINGSOK FÖR SSPEILITETEN KLINISK FYSIOLOGI Utbildningsplan och Utbildningsbok för Klinisk Fysiologi Innehåll 1 Utbildningsplan för Klinisk Fysiologi... 2 1.1 Inledning... 2 2 Teoretiska Kunskapsmål...

Läs mer

Prislista 2015 Medicinsk service. Hälsoval Blekinge. Klinisk fysiologi

Prislista 2015 Medicinsk service. Hälsoval Blekinge. Klinisk fysiologi Prislista 2015 Medicinsk service Hälsoval Blekinge Klinisk fysiologi Amb1 1197 BLTR 24-timmars blodtrycksmätning (ambulatoriskt) Amb2 321 BLTR 24- timmars blodtrycksmätning, endast tolkning Ar01 1541 AEKG

Läs mer

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Enkät SPECT/CT, PET/CT. Nationella sjukhusfysikermötet 2014 Sven-Åke Starck, Ulrika Dahlén

Enkät SPECT/CT, PET/CT. Nationella sjukhusfysikermötet 2014 Sven-Åke Starck, Ulrika Dahlén Enkät SPECT/CT, PET/CT Nationella sjukhusfysikermötet 2014 Sven-Åke Starck, Ulrika Dahlén 32 svarande enheter av 32 möjliga 1: Borås 2: Danderyd 3: Eskilstuna 4: Falun 5: Gävle 6: Göteborg, SUS 7: Göteborg,

Läs mer

Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen. Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren

Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen. Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren Antal registrerade 2014(noterat 2015-04-22). Det saknas registreringar från Danderyd,

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Utbildningsplan och utbildningsbok för Nuklearmedicin

Utbildningsplan och utbildningsbok för Nuklearmedicin Utbildningsplan och utbildningsbok för Nuklearmedicin 1. Inledning 1.1 Definition av kompetensområdet från målbeskrivningen Nuklearmedicin är en klinisk specialitet där man efter tillförsel av radiofarmaka

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2012 5 Obstetrisk verksamhet 6 2012:22 Erbjuds

Läs mer

Kvalitetsbokslut Ortopedkliniken NLN

Kvalitetsbokslut Ortopedkliniken NLN Kvalitetsbokslut 2011 Ortopedkliniken NLN Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 7 Tillgänglighet... 8 Medicinska

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge fle reservation för bristande uppdatering! Boka

Läs mer

Utbildningsplan och Utbildningsbok för Klinisk Fysiologi

Utbildningsplan och Utbildningsbok för Klinisk Fysiologi UTILDNINGSOK FÖR SSPEILITETEN KLINISK FYSIOLOGI Utbildningsplan och Utbildningsbok för Klinisk Fysiologi Innehåll 1 Utbildningsplan för Klinisk Fysiologi... 2 1.1 Inledning... 2 2 Teoretiska Kunskapsmål...

Läs mer

Gemensam kunskapsbas för medicinsk radiologi och klinisk fysiologi - riktlinje och viljeyttring Mattias Bjarnegård

Gemensam kunskapsbas för medicinsk radiologi och klinisk fysiologi - riktlinje och viljeyttring Mattias Bjarnegård Gemensam kunskapsbas för medicinsk radiologi och klinisk fysiologi - riktlinje och viljeyttring Mattias Bjarnegård SOSFS 2008:17 BFM SOSFS 2008:17 BFM Översyn av läkarnas specialitetsindelning april 2011

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge fle reservation för bristande uppdatering! Boka

Läs mer

EKG- och spirometritolkning

EKG- och spirometritolkning UPPSALAKURSERNA EKG- och spirometritolkning samt översikt av övriga undersökningsmetoder inom klinisk fysiologi Uppsala universitet bjuder in till utbildning 1-4 juni 2015 i Uppsala God kunskap i EKG-

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ortopedkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Radiologiska kliniken NLN 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Kvalitetsbokslut VC Flen

Kvalitetsbokslut VC Flen Kvalitetsbokslut 2011 VC Flen Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 5 Organisation / Kompetens... 6 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska resultat...

Läs mer

Fokusrapport. Ekokardiografi i Stockholms läns landsting

Fokusrapport. Ekokardiografi i Stockholms läns landsting Medicinskt Programarbete Fokusrapport Ekokardiografi i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 2004 Fokusrapport Ekokardiografi i Stockholms läns landsting Rapporten är framtagen av Tomas

Läs mer

Hur står det till med våra akutmottagningar? Tillsyn av patientsäkerheten vid akutmottagningar i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion

Hur står det till med våra akutmottagningar? Tillsyn av patientsäkerheten vid akutmottagningar i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Hur står det till med våra akutmottagningar? Tillsyn av patientsäkerheten vid akutmottagningar i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Bakgrund tillsyn Nationell tillsyn av vårdgivarnas ledningssystem för kvalitet

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning Jag vet mitt värde Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning Kan självtestning vara något för dig? Äter du blodförtunnande läkemedel som kräver regelbundna kontroller

Läs mer

Improving healthcare since 2004

Improving healthcare since 2004 Improving healthcare since 2004 Sveriges bästa sjukhus (?) 2010 Hur det ser ut om man använder Öppna Jämförelser till att göra rangordnande jämförelser. Dr. Arne Björnberg Oscar Hjertqvist arne.bjornberg@healthpowerhouse.com

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Influensarapport för vecka 10, 2015 Denna rapport publicerades den 12 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 10 (2/3-8/3).

Influensarapport för vecka 10, 2015 Denna rapport publicerades den 12 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 10 (2/3-8/3). rapport för 10, 2015 Denna rapport publicerades den 12 mars 2015 och redovisar influensaläget 10 (2/3-8/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Klinisk fysiologi i basspecialiteten Bild- och funktionsmedicin (Om man väljer Klinisk fysiologi-spåret inom Bild- och funktionsmedicin) (2)

Klinisk fysiologi i basspecialiteten Bild- och funktionsmedicin (Om man väljer Klinisk fysiologi-spåret inom Bild- och funktionsmedicin) (2) Svensk Förening för klinisk Fysiologi 060815 Klinisk fysiologi i basspecialiteten Bild- och funktionsmedicin (Om man väljer Klinisk fysiologi-spåret inom Bild- och funktionsmedicin) (2) Definition av kunskapsområdet

Läs mer

Välkomna till Användarmötet Nationella Kataraktregistret. 17 oktober 2014

Välkomna till Användarmötet Nationella Kataraktregistret. 17 oktober 2014 Välkomna till Användarmötet Nationella Kataraktregistret 17 oktober 2014 Svensk Kataraktkirurgi data från Nationella Kataraktregistret 2013 och 2014 Charlotta Zetterström Mats Lundström Per Montan Anders

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2011. Hudkliniken

Kvalitetsbokslut 2011. Hudkliniken Kvalitetsbokslut 2011 Hudkliniken Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska resultat...

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge fle reservation för bristande uppdatering! Boka

Läs mer

Årsrapport från Kvalitetsregistret Bakteriell Meningit 2015

Årsrapport från Kvalitetsregistret Bakteriell Meningit 2015 1 Årsrapport från Kvalitetsregistret Bakteriell Meningit 2015 Registerdata 2015 Patienter. I kvalitetsregistret noterades 118 vuxna patienter med bakteriell meningit vårdade med inkomstdatum under 2015

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SMMNFTTNE EÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 24-25 oktober 2016 Gävle sjukhus Gävle Klinisk fysiologi Sjukhus Ort Klinik Karin Rodmar och Eva Persson Inspektörer Gradering Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom egenvård och självtest

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom egenvård och självtest Jag vet mitt värde Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom egenvård och självtest Kan egenvård och självtest vara något för dig? Tar du blodförtunnande läkemedel som kräver regelbundna

Läs mer

Program IVA-chefsmöte SFAI Jönköping

Program IVA-chefsmöte SFAI Jönköping Program IVA-chefsmöte SFAI Jönköping Tisdag 16/9 18.00-19.30 Intermediärvård - vem definierar begreppet? Vilka avgränsningar ska gälla gentemot intensivvård? Christina Agvald-Öhman Ordförande SIR och David

Läs mer

Clostridium difficile rapport

Clostridium difficile rapport Clostridium difficile rapport Veckovis sammanställning av den frivilliga laboratorierapporteringen av Clostridium difficile Barbro Mäkitalo, Thomas Åkerlund, Malin Grape Antibiotika och Vårdhygien 14-1-23

Läs mer

Clostridium difficile rapport

Clostridium difficile rapport Clostridium difficile rapport Veckovis sammanställning av den frivilliga laboratorierapporteringen av Clostridium difficile Barbro Mäkitalo, Thomas Åkerlund, Malin Grape Antibiotika och Vårdhygien 214-3-2

Läs mer

Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q Q2 2014

Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q Q2 2014 Patientnöjdhet sett till bakgrundsfaktorer Swespine Q3 2013 Q2 2014 Om analysen I januari 2014 gjordes en första utvärdering av patientnöjdheten sett till bakgrundsfaktorerna i enkäten. Den baserades på

Läs mer

Clostridium difficile rapport

Clostridium difficile rapport Clostridium difficile rapport Veckovis sammanställning av den frivilliga laboratorierapporteringen av Clostridium difficile Barbro Mäkitalo, Thomas Åkerlund, Malin Grape Antibiotika och Vårdhygien 2-2-26

Läs mer

Clostridium difficile rapport, vecka 32 (5/8-11/8), 2013

Clostridium difficile rapport, vecka 32 (5/8-11/8), 2013 Clostridium difficile rapport, vecka 32 (/8-11/8), 13 Rapport om det aktuella bakterieläget Redaktionen Redaktör: Barbro Mäkitalo Innehåll Varje vecka sammanställs data från den frivilliga rapporteringen

Läs mer

Clostridium difficile rapport, vecka 2 (7/1-13/1), 2013

Clostridium difficile rapport, vecka 2 (7/1-13/1), 2013 Clostridium difficile rapport, vecka 2 (7/1-13/1), 13 Rapport om det aktuella bakterieläget Redaktionen Redaktör: Barbro Mäkitalo Innehåll Varje vecka sammanställs data från den frivilliga rapporteringen

Läs mer

Clostridium difficile rapport, vecka 3 (14/1-20/1), 2013

Clostridium difficile rapport, vecka 3 (14/1-20/1), 2013 Clostridium difficile rapport, vecka 3 (14/1- /1), 13 Rapport om det aktuella bakterieläget Redaktionen Redaktör: Barbro Mäkitalo Innehåll Varje vecka sammanställs data från den frivilliga rapporteringen

Läs mer