på uppdrag av DW Interactive

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "på uppdrag av DW Interactive"

Transkript

1 Undersökning åt 100 % Proffs på uppdrag av DW Interactive SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 200 personer om byggmaterialleveranser. Intervjuerna gjordes i. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under beteckningen S3MAR14. Ansvariga för undersökningen åt är Sofia Hultåker Hammarström och Daniel Sandström. SKOP, Hagagatan 1, Stockholm, telefon , e-post

2 Innehållsförteckning Metodbeskrivning... 3 Leverantörer av byggmaterial... 4 Problem med byggmaterial... 5 Materialleveranser... 9 Krav på leverantör...11 Byggjobbet...12 Tabeller...14 Listningar

3 Metodbeskrivning Frågeformulär Frågeformuläret inleddes med två öppna frågor och därpå följde frågor med huvudsakligen fasta svarsalternativ. Population Företag med SNI-kod och i Stockholms län. Urval Ett slumpmässigt urval av personer som arbetar på företag inom byggbranschen. Datainsamlingsmetod Undersökningen genomfördes som en telefonundersökning från SKOP:s intervjucentral i Stockholm. Datainsamlingsperiod Datainsamlingen genomfördes i. Svarsfrekvens och bortfall I urvalet ingick 254 personer. Totalt har 202 personer intervjuats, vilket ger en svarsfrekvens om 80 procent. Bortfallet består av 52 personer som inte ville medverka i undersökningen. 3

4 Leverantörer av byggmaterial SKOP inledde intervjun med att ställa den öppna frågan: Vilka leverantörer av byggmaterial känner du till?. De flesta intervjupersoner har svarat med någon eller några av de stora byggmaterialkedjorna Beijer och Fredells. Men ett fåtal har även nämnt 100% Proffs. Svaren finns redovisade i Listning 1. Därefter fick intervjupersonerna besvara frågan: Vilka egenskaper värderar du högst hos en leverantör av byggmaterial?. De svaren finns redovisade i Listning 2. Service, kvalitet och pris är vanliga svar men många nämner också andra egenskaper som leveranstid och personalens kunskap och kompetens. 4

5 Problem med byggmaterial Leta efter material SKOP frågade: Ungefär hur lång tid per dag går åt till att leta efter och flytta material?. En av tio (10 procent) svarar att de får leta efter eller flytta byggmaterial mer än 2 timmar per dag; Tabell 1. Ytterligare 30 procent letar eller flyttar byggmaterial mellan 1 och 2 timmar per dag. En majoritet (60 procent) gör det i mindre än 1 timmer per dag. % 70 Ungefär hur lång tid per dag går åt till att leta efter och flytta material? Mindre än en timme 1-2 timmar Mer än 2 timmar Material i byggordning SKOP frågade: Kan din/dina nuvarande leverantörer av byggmaterial leverera byggmaterialet i byggordning?. Nästan alla intervjupersoner (92 procent) svarar att deras nuvarande leverantör av byggmaterial kan leverera i byggordning; Tabell 2. Problem med material på arbetsplatsen SKOP frågade: Vilket eller vilka av följande problem med byggmaterial har ni på era arbetsplatser?. Intervjupersonerna fick svara med flera svar. En majoritet anger att de har platsbrist på arbetsplatserna (58 procent); Tabell 3. På andra plats kommer skador (39 procent). Därefter följer att det är oordning (29 procent) och stölder (15 procent). 6 procent har svarat med något annat alternativ, de svaren finns redovisade i Tabell 3. 5

6 % Kan din/dina nuvarande leverantörer av byggmaterial leverera byggmaterialet i byggordning? Nej Ja % Vilket eller vilka av följande problem med byggmaterial har ni på era arbetsplatser? Flera svar fick anges. Stöld Skador Platsbrist Oordning Någon annat Arbetet stannar på byggarbetsplatsen SKOP frågade: Ungefär hur ofta stannar arbetet på en byggarbetsplats på grund av materialbrist?. En av fem (19 procent) har svarat att arbetet stannar på byggarbetsplatsen minst varje vecka på grund av materialbrist, 3 procent svarar att det händer varje dag; Tabell 4. Ytterligare 14 procent svarar att arbetet stannar varje månad. En 6

7 tredjedel (34 procent) av intervjupersonerna svarar att arbetet aldrig stannar på grund av materialbrist. % Ungefär hur ofta stannar arbetet på en byggarbetsplats på grund av materialbrist? Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig Varför arbetet stannar SKOP frågade de intervjupersoner som svarat att bygget avstannar, Vilken eller vilka är anledningarna till att arbetet avstannar? Är det ändrade förutsättningar, brist på kommunikation, försenade leveranser eller lång leveranstid?. Intervjupersonerna fick svara med flera svar. Tre av fyra (74 procent) av dem som har svarat att arbetet stannar på grund av materialbrist säger att det beror på ändrade förutsättningar; Tabell 5. På andra plats kommer brist på kommunikation (65 procent). Därefter följer försenade leveranser (51 procent) och långa leveranstider (39 procent). 7

8 % Om bygget stannar, Vilken eller vilka är anledningarna till att arbetet avstannar? Är det... Flera svar fick anges. Ändrade förutsättningar Brist på kommunikation Försenade leveranser Lång leveranstid 8

9 Materialleveranser Komma på utsatt tid SKOP frågade: Brukar dina materialleveranser komma på utsatt tid?. Nästan alla (91 procent) svarar att deras materialleveranser brukar komma på utsatt tid; Tabell 6. % Brukar dina materialleveranser komma på utsatt tid? Nej Ja Avvikelse på leveranser SKOP frågade det fåtal intervjupersoner som inte brukar få materialleveranserna på utsatt tid: Ungefär hur stor avvikelse brukar ni få på materialleveranserna? De svaren finns redovisade i Tabell 7. Avisering innan leverans SKOP frågade: Ungefär hur ofta får du en avisering innan en leverans?. Drygt två av fem (43 procent) får alltid en avisering innan leverans, ytterligare 26 procent får ofta en avisering; Tabell 8. En tiondel (12 procent) har svarat att de ibland får en avisering och 11 procent svarar att det är sällan. En av tio (9 procent) får aldrig en avisering innan leverans. 9

10 % Ungefär hur ofta får du en avisering innan en leverans? Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 10

11 Krav på leverantör SKOP frågade: Vilket eller vilka av följande kunskapskrav vill du kunna ställa på din leverantör av byggmaterial?. Intervjupersonerna fick svara med flera svar. De flesta intervjupersoner vill att deras byggmaterialleverantör ska erbjuda allmän rådgivning (86 procent), hitta specialprodukter och agera bollplank för udda lösningar (85 procent vardera). Många tycker också att det är viktigt att leverantörer har monteringsanvisningar (78 procent). 13 procent har svarat med något annat alternativ, de svaren finns listade i Tabell 9. Vilket eller vilka av följande kunskapskrav vill du kunna ställa på din leverantör av byggmaterial? Flera svar fick anges. Kunna hitta specialprodukter Kunna agera bollplank för udda lösningar Allmän rådgivning Monteringsanvisningar Något annat % 11

12 Byggjobbet SKOP frågade: Vad tycker du? Är byggjobbet ett ensamt arbete?. En av sex (17 procent) tycker att byggjobbet är ett ensamt arbete; Tabell 10. SKOP frågade slutligen: Skulle du vilja ha en plats där du på ett enkelt sätt kan träffa branschkollegor?. Drygt en av fyra (28 procent) skulle vilja ha en plats där de enkelt kan träffa branschkollegor; Tabell

13 % Vad tycker du? Är byggjobbet ett ensamt arbete? Nej Ja % Skulle du vilja ha en plats där du på ett enkelt sätt kan träffa branschkollegor? Nej Ja 13

14 Tabeller 14

15 Tabell 1: Procent Ungefär hur lång tid per dag går åt till att leta efter och flytta material? Mindre än en timme timmar 30 Mer än 2 timmar 10 Antal svar 189 Grupptabell Andel som svarar Antal Mindre än en 1-2 timmar Mer än 2 timmar svar timme Hur ofta stannar arbetet p.g.a. materialbrist Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig Leveranser kommer på utsatt tid Nej Ja Avisering innan leverans Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Byggjobbet ett ensamt arbete Nej Ja Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 15

16 Tabell 2: Procent Kan din/dina nuvarande leverantörer av byggmaterial leverera byggmaterialet i byggordning? Nej 8 Ja 92 Antal svar 189 Grupptabell Andel som svarar Antal Nej Ja svar Tid att flytta material Mindre än en timme timmar Mer än 2 timmar Hur ofta stannar arbetet p.g.a. materialbrist Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig Leveranser kommer på utsatt tid Nej Ja Avisering innan leverans Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Byggjobbet ett ensamt arbete Nej Ja Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 16

17 Tabell 3: Procent Vilket eller vilka av följande problem med byggmaterial har ni på era arbetsplatser? Flera svar fick anges. Stöld 15 Skador 39 Platsbrist 58 Oordning 29 Något annat 6 Antal svar 202 Grupptabell Andel som svarar Antal Stöld Skador Platsbrist Oordning Något svar annat Tid att flytta material Mindre än en timme timmar Mer än 2 timmar Hur ofta stannar arbetet p.g.a. materialbrist Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig Leveranser kommer på utsatt tid Nej Ja Avisering innan leverans Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Byggjobbet ett ensamt arbete Nej Ja Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 17

18 Tabell 3: Vilket eller vilka av följande problem med byggmaterial har ni på era arbetsplatser? Flera svar fick anges. Precisering av annat svar. Fukt Det blir material över ibland Med grannar Sena leveranstider Det saknas saker ibland vid leverans Dåligt inplastat Att tänka på att skydda materialet från fuktskador Det är dyrt Förvaring Material inte vad som var förväntat Fattas material Felmätt Sena leveranser 18

19 Tabell 4: Procent Ungefär hur ofta stannar arbetet på en byggarbetsplats på grund av materialbrist? Varje dag 3 Varje vecka 16 Varje månad 14 Mer sällan 35 Aldrig 34 Antal svar 200 Grupptabell Andel som svarar Antal Varje dag Varje Varje Mer Aldrig svar vecka månad sällan Tid att flytta material Mindre än en timme timmar Mer än 2 timmar Leveranser kommer på utsatt tid Nej Ja Avisering innan leverans Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Byggjobbet ett ensamt arbete Nej Ja Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 19

20 Tabell 5: Procent Om bygget stannar, Vilken eller vilka är anledningarna till att arbetet avstannar? Är det Flera svar fick anges. Ändrade förutsättningar 74 Brist på kommunikation 65 Försenade leveranser 51 Lång leveranstid 39 Antal svar 133 Grupptabell Andel som svarar Antal Ändrade Brist på Försenade Lång svar förutsättningar kommunikation leveranser leveranstid Tid att flytta material Mindre än en timme timmar Mer än 2 timmar Hur ofta stannar arbetet p.g.a. materialbrist Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig x x x x 0 Leveranser kommer på utsatt tid Nej Ja Avisering innan leverans Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Byggjobbet ett ensamt arbete Nej Ja Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 20

21 Tabell 6: Procent Brukar dina materialleveranser komma på utsatt tid? Nej 9 Ja 91 Antal svar 199 Grupptabell Andel som svarar Antal Nej Ja svar Tid att flytta material Mindre än en timme timmar Mer än 2 timmar Hur ofta stannar arbetet p.g.a. materialbrist Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig Avisering innan leverans Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Byggjobbet ett ensamt arbete Nej Ja Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 21

22 Tabell 7: Procent Om nej, Ungefär hur stor avvikelse brukar ni få på materialleveranserna? Mindre än 30 minuter 0 Mellan 30 minuter och en timme timmar timmar 7 Mer än 4 timmar 33 Antal svar 15 22

23 Tabell 8: Procent Ungefär hur ofta får du en avisering innan en leverans? Alltid 43 Ofta 26 Ibland 12 Sällan 11 Aldrig 9 Antal svar 197 Grupptabell Andel som svarar Antal Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig svar Tid att flytta material Mindre än en timme timmar Mer än 2 timmar Hur ofta stannar arbetet p.g.a. materialbrist Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig Leveranser kommer på utsatt tid Nej Ja Byggjobbet ett ensamt arbete Nej Ja Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 23

24 Tabell 9: Procent Vilket eller vilka av följande kunskapskrav vill du kunna ställa på din leverantör av byggmaterial? Flera svar fick anges. Kunna hitta specialprodukter 85 Kunna agera bollplank för udda 85 lösningar Allmän rådgivning 86 Monteringsanvisningar 78 Något annat 13 Antal svar 200 Grupptabell Andel som svarar Antal Kunna Kunna agera Allmän Monteringsanvisningar Något svar hitta specialprodukter bollplank för udda lösningar rådgivning annat Tid att flytta material Mindre än en timme timmar Mer än 2 timmar Hur ofta stannar arbetet p.g.a. materialbrist Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig Leveranser kommer på utsatt tid Nej Ja Avisering innan leverans Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Byggjobbet ett ensamt arbete Nej Ja Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 24

25 Tabell 9: Vilket eller vilka av följande kunskapskrav vill du kunna ställa på din leverantör av byggmaterial? Flera svar fick anges. Precisering av annat svar. Vara bekanta med materialet Logistik Kalkylhjälp Bra och kunnig service Bra pris Återkoppling Räkna på materialåtgång och snabb återkoppling vid offerter Produktfakta, riskanalyser Hjälpa oss att skaffa rätt mängd material Personlig säljare, samma kontaktperson Support Ingenjörer Att de är kunniga inom bygg Miljöfrågor Att de köper in material med bra kvalitet, kunnig personal och att de har kunskap om lagerhantering Tidsanpassat Transport Pris Kunskap av produkter Kunskap om produkt Kunnig personal Stor kunskap Kompetens Materialkännedom Ha stor produktkunskap Att de har koll på kedjorna bakåt, vad gäller arbetsmiljö 25

26 Tabell 10: Procent Vad tycker du? Är byggjobbet ett ensamt arbete? Nej 83 Ja 17 Antal svar 201 Grupptabell Andel som svarar Antal Nej Ja svar Tid att flytta material Mindre än en timme timmar Mer än 2 timmar Hur ofta stannar arbetet p.g.a. materialbrist Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig Leveranser kommer på utsatt tid Nej Ja Avisering innan leverans Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 26

27 Tabell 11: Procent Skulle du vilja ha en plats där du på ett enkelt sätt kan träffa branschkollegor? Nej 73 Ja 28 Antal svar 200 Grupptabell Andel som svarar Antal Nej Ja svar Tid att flytta material Mindre än en timme timmar Mer än 2 timmar Hur ofta stannar arbetet p.g.a. materialbrist Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig Leveranser kommer på utsatt tid Nej Ja Avisering innan leverans Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Byggjobbet ett ensamt arbete Nej Ja Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 27

28 Listningar 28

29 Listning 1: Vilka leverantörer av byggmaterial känner du till? Woody XL-BYGG, Byggmax, Beijer, K-rauta Byggmax, Optimera, Fredells, 100% Proffs Fredells, Star, Bygg-Ole Beijer, Södermalms trä Weber, Asko Weber Woody, Swerock Bauhaus, Beijer, Byggmax XL-BYGG, Beijer, Byggmax XL-BYGG, Nordströms, Beijer Beijer Beijer, K-rauta, Eksjö, Fredells Trivells, Nordströms, Beijer Beijer Beijer, K-rauta, Byggmax Beijer, Weber, Danogips Bauhaus, Hornbach, XL-BYGG, Beijer Isocell Ekesiöö, Fredells, K-rauta, Byggmax Beijer, XL-BYGG Fredells, Bygg-Ole, Beijer Beijer, Byggmax K-rauta, XL-BYGG Beijer, Fredells Beijer, XL-BYGG Bygg-Ole, K-rauta, XL-BYGG Beijer, Nordströmsgruppen Fredells, Beijer Fredells, Nordströmsgruppen Beijer, Fredells, K-rauta, Bauhaus, Hornbach Södertälje Trä, Beijer Bygg, XL-BYGG Bandhagens handel, Nordströms trä K-rauta, XL-BYGG Beijer, Bygmax, Maxbo Ekoteam Bygg-Ole, Fredells, K-rauta, Beijer, Optimera, Vivo ominem XL-BYGG, Brädgårn, Byggmax Fredells, Nordströms, Beijer, Byggmax Fredells XL-Bygg, Byggma, 100 % Proffs Rukki, TGT Metal samba Bauhaus Nordströms trä, Fredells, Byggma Beijer, Bygg-Ole Weber, J-plock, CC Höganäs Enskede Trä, Bauhaus, K-rauta XL-BYGG, Beijer Bauhaus, K-rauta, Beijer 100 % Proffs, Nacka Trä, Södermalms Trä, XL- BYGG Bauhaus XL-BYGG, Beijer Optimera, XL-BYGG, LL trä Beijer, Byggmax, XL-BYGG Dala Trä, Beijer, Bauhaus XL-BYGG, Karl Hedin De flesta av vikt Weber, Höganäs Beijer, Byggma, Fredells K-rauta, Byggmax, Bauhaus, Södermalms Bygg Hornbach, K-rauta Skanska, andra betongleverantörer Bygg-Ole, Beijer, K-rauta, Byggmax, Kakelspecialisten Beijer, Fredells, Byggma, Flink, Tools Beijer, Woody, Södertörnsgruppen, Bygg-Ole XL-BYGG, Woody, Beijer, Optimera Bauhaus, Beijer, K-rauta, Byggma De flesta av betydelse Allihop av vikt XL-BYGG, K-rauta, Bauhaus Beijer, K-rauta, XL-BYGG Bauhaus Optimera, Bauhaus Färdbyggträ Bauhaus, XL-BYGG XL-BYGG, K-rauta, Bröderna Nordquist Strömex Fredells, Orminge Lindab Södermalms Trä, Ekersjö, Beijer Beijer Beijer, Byggmax Beijer, Byggmax Finja, Weber Byggma, Beijer, XL-BYGG Norgips, Schönox, Combimix 29

30 Listning 1: Vilka leverantörer av byggmaterial känner du till? Beijer, Byggma, Spångberg, Fredells Fredells, Nordströms, K-rauta XL-BYGG, Beijer, Södermalms Trä, Bygg-Ole, Nordströms Beijer, Södermalms Trä, Enskede Trä, Fredells Viacom Nordströms, K-rauta, XL-BYGG Rockwell, Gullfiber Beijer, XL-BYGG, Fredells 100 % Proffs Rockform, Peroc, Ecoform Stena Stål, Takprodukter Norden Fredells, Beijer, Flinks, Byggmax Beijer, XL-BYGG, Fredells K-rauta, Bauhaus, Weber, XL-BYGG, Fredells Fredells, Byggma, XL-BYGG, Nacka Trä Beijer, XL-BYGG, Bauhaus Weber, Knaus, Centro, Rockbull Marbodal, ST Fönster, Lindab Beijers, Optimera, XL-BYGG K-rauta, Bauhaus, Beijers Nacka Trä, Beijer, Daloc, Södermalms Trä, Nordströms Elektroskandia, Alfel, Bevego Nordströms, Södermalms Trä Fredells, Nordströms, Södermalms Trä, K-rauta, Flinks Trä K-rauta, XL-BYGG, Bauhaus, Fredells Beijers, Byggma, Fredells Ekesjö Trä, Konradsson, Bauhaus, Hornbach Fredells, Byggma, XL-BYGG XL-BYGG, Ekersjö, Bauhaus, Byggmax Optimera, XL-BYGG, Beijer, Bauhaus, Byggmax Beijer, XL-BYGG, K-rauta, Byggmax Städgrossist, Frösöns lack och lim Reder, Grabber Djursholm trä, K-rauta, Norrvikens trä Bygg-Ole Byggmax, Bygg-Ole, XL-BYGG, Bauhaus Bauhaus, Optimera, Beijer XL-BYGG, Optimera, Bauhaus, K-rauta K-rauta, Byggmax Fredells, Byggmax Bauhaus, XL-BYGG Bygg-Ole, Fredells, Byggmax Ahlsell Byggma, Byggmax Fredells Optimera, Karl Hedin, Bauhaus De flesta av vikt, ett femtiotal Fredells, Orminge Trä, Bauhaus Bauhaus, K-rauta, Beijer CL-BYGG, Enskede bygg De flesta av vikt Lindahl, Beijer Beijer, K-rauta Rockwool FSA, oläsligt Södermalms Trä, Beijer, Bauhaus XL-BYGG Beijer, XL-BYGG, Nordströms, 100 % Proffs, Brädgårn Bauhaus, XL-BYGG XL-Bygg, Beijer XL-BYGG, Nordströms trä Bauhaus, K-rauta Beijer, Karl Hedin Nordqvist, Ekersjö, Bygg-Ole, XL-BYGG XL-BYGG, Beijer, K-rauta, Bauhaus Ekesiöö, Beijer, XL-BYGG Pilkington, Värnamo glas, Fredells Nacka Trä, XL-BYGG, Fredells XL-BYGG, Södermalms Trä XL-BYGG, Nacka Trä, Ekesiöö Beijer, Södermalms Trä XL-BYGG, Beijer Leif Arvidsson, Nordvind K-rauta, Beijer, Bauhaus Beijer, K-rauta, Byggmax, Optimera, XL-BYGG K-rauta, Bauhaus K-rauta, Bauhaus Beijer, Fredells, Bygg-Ole Byggmax, Beijer Beijer, K-rauta, Byggmax K-rauta, Byggmax K-rauta, IKEA Fredells, Bauhaus Fredells, Bygg-Ole Beijer, 100 % Proffs Bauhaus, K-rauta 30

31 Listning 1: Vilka leverantörer av byggmaterial känner du till? Fredells Beijer, Fredells K-rauta, Byggmax K-rauta, XL-BYGG Husqvarna Fredells Fredells, K-rauta, 100 % Proffs, Nordströms Trä, Södermalms Trä Fredells Bauhaus, Fredells, K-rauta Byggma, XL-BYGG, 100 % Proffs Fredells, Bygg-Ole, Beijer Fredells, Bauhaus Gyproc, Beijer XL-BYGG, Nacka Trä, Byggmax Konradssons kakel Ahlsell, Södermalms Trä, Bauhaus, K-rauta Fredells, XL-BYGG XL-BYGG Grandins Bauhaus Beijer, Optimera, Byggma Byggmax, K-rauta K-rauta, Fredells Beijer, Bygg-Ole, XL-BYGG XL-BYGG Kontur, Plannja Beijer, Karl Hedin, Nysätra såg, Bergshamra såg Beijers, XL-BYGG, Bauhaus, Nordströms Trä Höganäs kakelcenter, Kakelspecialisten, Kakeldax, 31

32 Listning 2: Vilka egenskaper värderar du högst hos en leverantör av byggmaterial? Service Att de har materialet hemma Kvalitet Pris och leveransnoggrannhet Pris Kvalitet och pris Kvalitet och leveranssäkerhet Kvalitet Pris och kvalitet Brett sortiment Service och sortiment Utbud Kompetens och kvalitet Närhet till projekten Bra kvalitet och pris Flexibilitet Kvalitet och pris Teknisk support Pris, kompetens, service Snabba leveranser, bra priser Generositet Personlig kontakt, kontaktperson Service Båtleverans, arbetar i skärgården Service och kvalitet Hjälpsamhet Service, pris Långsiktigt tänkande, förhållande leverantör och beställare Kunnighet Servicen Säker leverans Allt på lager Brett utbud, kompetens Snabb leveranstid Toppen, hög kvalitet Kunskap, pris, sortiment, kvalitet Service och bra pris Överlag bra service, säkert Personlig service och snabba leveranser Punktlighet av leveranser Priser Kunskap och pris Bra kommunikation Service och pris Priset Stort sortiment och bra priser Leveranstid och pris Kvaliteten och att de levererar i god tid Att de svarar fort i telefon när man ringder dem Att de har professionella byggare och inte en massa privatpersoner Servicenivån, det ska vara bra service Att de har grejerna och bra pris Billigt, bra service Personkontakten Service, bra priser Priser och samarbersförmåga Priset, service, kunskap Stort utbud och kompetens Kvalitet och service Priset Personliga säljare Punktlighet och säkerhet Relationen till försäljaren, priset Stort utbud, valmöjlighet Kvalitet Pris Stort utbud Pris, kvalitet Kvalitet Hålla tider Service Bra pris, kvalitet Leverans Snabb leverans Pris, leverans, säkerhet Smidiga, leverans i tid, bra pris Pris, leverans Leveransförmåga Snabb leverans, allt på lager Kvalitet Service Kvalitet Att de har materialet hemma, snabba leveranser Personlig service 32

33 Listning 2: Vilka egenskaper värderar du högst hos en leverantör av byggmaterial? Bra, snabb och personlig service, kunnig personal Personlig kontakt Bra ordning Pris och kvalitet God lagerhållning Kvalitet Kvalitet, service Leveranstider, kvalitet Service Pris Kvalitet Utbud, pris, läge Bra sortiment och pris Kompetent personal Att det är bra kvalitet på materialet Kvalitet, pris och tillförlitlighet Bra kvalitet och att de ser till att material inte är fuktskadat Pris och miljö Att man får det material man beställt och snabb leverans Service Bra kvalitet och en leveranskapacitet som passar oss Pris och att det kommer rätt grejer, service Att jag får materialet snabbt Pris och service Service Service Kvalitet Service och priser Leverans, sortiment Sortiment Pris, Leverans Service, Material Kvalite Service Priset Priser, organiserade produkter Pris, kvalitet Pris, tillgänglighet Pris, kvalitet Service, kvalitet Rätt grejer till rätt ställe Tillgänglighet Att de har saker på hyllan när jag kommer dit Snabb service, bra priser Pålitlighet Snabb leverans Pålitlighet Bra sortiment Öppettider, kunskap hos personalen Service Stort utbud Personlig relation Att man får det man beställer, bra kvalitet Att det som beställs kommer i tid Kunskap hos personalen Punktlighet, bra produkter, bra pris Bra kvalitet, bra priser Att det mesta material finns att tillgå Att de har det material jag vill ha Kunskap och att de har kompetens, kompetens saknas ofta Sortiment Kvalitet, leverans Leverans, sortiment Kvalitet Sortiment Transport Service Kunskap Snabba leveranser Kunskap Stort utbud Personlig och smidig handläggning Kunskap, service Stort utbud Punktlighet Kunskap hos personalen Service och bra produkter Allt ska fungera Tillgänglighet Punktlighet, säkerhet Pris, kvalitet Leveranskapacitet, pris Kundbemötande Korta leveranstider Kunskap Tillit, pris Service 33

34 Listning 2: Vilka egenskaper värderar du högst hos en leverantör av byggmaterial? Kostnad, kvalitet Kvalitet, service Kvalitet Pålitlighet Service Att material levereras i tid Pris, kunskap, att leveranserna kommer i tid Stort utbud, bra rabatter och snabb, service Service Kvalitet och pris Bra kundservice och mycket material på lager Pris Bra kvalitet och bra kundbemötande Kvalitet och pris Miljöaspekten, att de har koll på hur materialet är tillverkat Service Service Att det mesta ska finnas på lager, då allt ska gå så snabbt som möjligt Sortering, så att man hittar snabbt Service och bra leveranssystem Kunskap Kvalitet Pris, kompetens Service Kvalitet Bra kundkontakt Tillgänglighet, stort utbud 34

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 2010 januari 2011 av SKOP SKOP har på uppdrag av intervjuat

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun - Redovisning av personalens uppfattning (8) November 8 Nora Wetzel Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Metod... 4 4 Redovisning av resultat...

Läs mer

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE VI OCH VÅRA BOKARE Utförd av: RESURS för Resor och Turism i Norden AB Januari 2015 På uppdrag av: Informus Resurs för Resor och Turism i Norden AB 1 Vi och våra bokare Syfte Syftet med denna lilla undersökning

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

Vi ser till att du får. till att göra det du är bäst på

Vi ser till att du får. till att göra det du är bäst på VI HJÄLPER SVERIGES BYGGARE ATT UTFÖRA SITT JOBB ÄNNU BÄTTRE Würth hela vägen bygg Vi ser till att du får TID ÖVER till att göra det du är bäst på Bra, Bättre, Bäst betala för den kvalitet du behöver Rätt

Läs mer

Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot

Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot Undersökning via webbpanel/webbenkät: Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot september 2014 Fakta om undersökningen Metod:

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Att handla på Internet

Att handla på Internet Rapport 9: Att handla på Internet En undersökning av konsumenters erfarenheter av och attityder till e-handel Att handla på Internet En undersökning av konsumenters erfarenheter av och attityder till e-handel

Läs mer

Frontside Electronics har ett stort antal kunder och på kundlistan finns många kända och stora företag som spänner över ett mycket brett område.

Frontside Electronics har ett stort antal kunder och på kundlistan finns många kända och stora företag som spänner över ett mycket brett område. Snabbt, rätt och billigt Ett ständigt bekymmer för en kontraktstillverkare är att man inte kommer in i ett projekt så tidigt som man skulle önska och att kunden ofta inte är riktigt på det klara med vad

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer