på uppdrag av DW Interactive

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "på uppdrag av DW Interactive"

Transkript

1 Undersökning åt 100 % Proffs på uppdrag av DW Interactive SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 200 personer om byggmaterialleveranser. Intervjuerna gjordes i. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under beteckningen S3MAR14. Ansvariga för undersökningen åt är Sofia Hultåker Hammarström och Daniel Sandström. SKOP, Hagagatan 1, Stockholm, telefon , e-post

2 Innehållsförteckning Metodbeskrivning... 3 Leverantörer av byggmaterial... 4 Problem med byggmaterial... 5 Materialleveranser... 9 Krav på leverantör...11 Byggjobbet...12 Tabeller...14 Listningar

3 Metodbeskrivning Frågeformulär Frågeformuläret inleddes med två öppna frågor och därpå följde frågor med huvudsakligen fasta svarsalternativ. Population Företag med SNI-kod och i Stockholms län. Urval Ett slumpmässigt urval av personer som arbetar på företag inom byggbranschen. Datainsamlingsmetod Undersökningen genomfördes som en telefonundersökning från SKOP:s intervjucentral i Stockholm. Datainsamlingsperiod Datainsamlingen genomfördes i. Svarsfrekvens och bortfall I urvalet ingick 254 personer. Totalt har 202 personer intervjuats, vilket ger en svarsfrekvens om 80 procent. Bortfallet består av 52 personer som inte ville medverka i undersökningen. 3

4 Leverantörer av byggmaterial SKOP inledde intervjun med att ställa den öppna frågan: Vilka leverantörer av byggmaterial känner du till?. De flesta intervjupersoner har svarat med någon eller några av de stora byggmaterialkedjorna Beijer och Fredells. Men ett fåtal har även nämnt 100% Proffs. Svaren finns redovisade i Listning 1. Därefter fick intervjupersonerna besvara frågan: Vilka egenskaper värderar du högst hos en leverantör av byggmaterial?. De svaren finns redovisade i Listning 2. Service, kvalitet och pris är vanliga svar men många nämner också andra egenskaper som leveranstid och personalens kunskap och kompetens. 4

5 Problem med byggmaterial Leta efter material SKOP frågade: Ungefär hur lång tid per dag går åt till att leta efter och flytta material?. En av tio (10 procent) svarar att de får leta efter eller flytta byggmaterial mer än 2 timmar per dag; Tabell 1. Ytterligare 30 procent letar eller flyttar byggmaterial mellan 1 och 2 timmar per dag. En majoritet (60 procent) gör det i mindre än 1 timmer per dag. % 70 Ungefär hur lång tid per dag går åt till att leta efter och flytta material? Mindre än en timme 1-2 timmar Mer än 2 timmar Material i byggordning SKOP frågade: Kan din/dina nuvarande leverantörer av byggmaterial leverera byggmaterialet i byggordning?. Nästan alla intervjupersoner (92 procent) svarar att deras nuvarande leverantör av byggmaterial kan leverera i byggordning; Tabell 2. Problem med material på arbetsplatsen SKOP frågade: Vilket eller vilka av följande problem med byggmaterial har ni på era arbetsplatser?. Intervjupersonerna fick svara med flera svar. En majoritet anger att de har platsbrist på arbetsplatserna (58 procent); Tabell 3. På andra plats kommer skador (39 procent). Därefter följer att det är oordning (29 procent) och stölder (15 procent). 6 procent har svarat med något annat alternativ, de svaren finns redovisade i Tabell 3. 5

6 % Kan din/dina nuvarande leverantörer av byggmaterial leverera byggmaterialet i byggordning? Nej Ja % Vilket eller vilka av följande problem med byggmaterial har ni på era arbetsplatser? Flera svar fick anges. Stöld Skador Platsbrist Oordning Någon annat Arbetet stannar på byggarbetsplatsen SKOP frågade: Ungefär hur ofta stannar arbetet på en byggarbetsplats på grund av materialbrist?. En av fem (19 procent) har svarat att arbetet stannar på byggarbetsplatsen minst varje vecka på grund av materialbrist, 3 procent svarar att det händer varje dag; Tabell 4. Ytterligare 14 procent svarar att arbetet stannar varje månad. En 6

7 tredjedel (34 procent) av intervjupersonerna svarar att arbetet aldrig stannar på grund av materialbrist. % Ungefär hur ofta stannar arbetet på en byggarbetsplats på grund av materialbrist? Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig Varför arbetet stannar SKOP frågade de intervjupersoner som svarat att bygget avstannar, Vilken eller vilka är anledningarna till att arbetet avstannar? Är det ändrade förutsättningar, brist på kommunikation, försenade leveranser eller lång leveranstid?. Intervjupersonerna fick svara med flera svar. Tre av fyra (74 procent) av dem som har svarat att arbetet stannar på grund av materialbrist säger att det beror på ändrade förutsättningar; Tabell 5. På andra plats kommer brist på kommunikation (65 procent). Därefter följer försenade leveranser (51 procent) och långa leveranstider (39 procent). 7

8 % Om bygget stannar, Vilken eller vilka är anledningarna till att arbetet avstannar? Är det... Flera svar fick anges. Ändrade förutsättningar Brist på kommunikation Försenade leveranser Lång leveranstid 8

9 Materialleveranser Komma på utsatt tid SKOP frågade: Brukar dina materialleveranser komma på utsatt tid?. Nästan alla (91 procent) svarar att deras materialleveranser brukar komma på utsatt tid; Tabell 6. % Brukar dina materialleveranser komma på utsatt tid? Nej Ja Avvikelse på leveranser SKOP frågade det fåtal intervjupersoner som inte brukar få materialleveranserna på utsatt tid: Ungefär hur stor avvikelse brukar ni få på materialleveranserna? De svaren finns redovisade i Tabell 7. Avisering innan leverans SKOP frågade: Ungefär hur ofta får du en avisering innan en leverans?. Drygt två av fem (43 procent) får alltid en avisering innan leverans, ytterligare 26 procent får ofta en avisering; Tabell 8. En tiondel (12 procent) har svarat att de ibland får en avisering och 11 procent svarar att det är sällan. En av tio (9 procent) får aldrig en avisering innan leverans. 9

10 % Ungefär hur ofta får du en avisering innan en leverans? Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 10

11 Krav på leverantör SKOP frågade: Vilket eller vilka av följande kunskapskrav vill du kunna ställa på din leverantör av byggmaterial?. Intervjupersonerna fick svara med flera svar. De flesta intervjupersoner vill att deras byggmaterialleverantör ska erbjuda allmän rådgivning (86 procent), hitta specialprodukter och agera bollplank för udda lösningar (85 procent vardera). Många tycker också att det är viktigt att leverantörer har monteringsanvisningar (78 procent). 13 procent har svarat med något annat alternativ, de svaren finns listade i Tabell 9. Vilket eller vilka av följande kunskapskrav vill du kunna ställa på din leverantör av byggmaterial? Flera svar fick anges. Kunna hitta specialprodukter Kunna agera bollplank för udda lösningar Allmän rådgivning Monteringsanvisningar Något annat % 11

12 Byggjobbet SKOP frågade: Vad tycker du? Är byggjobbet ett ensamt arbete?. En av sex (17 procent) tycker att byggjobbet är ett ensamt arbete; Tabell 10. SKOP frågade slutligen: Skulle du vilja ha en plats där du på ett enkelt sätt kan träffa branschkollegor?. Drygt en av fyra (28 procent) skulle vilja ha en plats där de enkelt kan träffa branschkollegor; Tabell

13 % Vad tycker du? Är byggjobbet ett ensamt arbete? Nej Ja % Skulle du vilja ha en plats där du på ett enkelt sätt kan träffa branschkollegor? Nej Ja 13

14 Tabeller 14

15 Tabell 1: Procent Ungefär hur lång tid per dag går åt till att leta efter och flytta material? Mindre än en timme timmar 30 Mer än 2 timmar 10 Antal svar 189 Grupptabell Andel som svarar Antal Mindre än en 1-2 timmar Mer än 2 timmar svar timme Hur ofta stannar arbetet p.g.a. materialbrist Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig Leveranser kommer på utsatt tid Nej Ja Avisering innan leverans Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Byggjobbet ett ensamt arbete Nej Ja Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 15

16 Tabell 2: Procent Kan din/dina nuvarande leverantörer av byggmaterial leverera byggmaterialet i byggordning? Nej 8 Ja 92 Antal svar 189 Grupptabell Andel som svarar Antal Nej Ja svar Tid att flytta material Mindre än en timme timmar Mer än 2 timmar Hur ofta stannar arbetet p.g.a. materialbrist Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig Leveranser kommer på utsatt tid Nej Ja Avisering innan leverans Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Byggjobbet ett ensamt arbete Nej Ja Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 16

17 Tabell 3: Procent Vilket eller vilka av följande problem med byggmaterial har ni på era arbetsplatser? Flera svar fick anges. Stöld 15 Skador 39 Platsbrist 58 Oordning 29 Något annat 6 Antal svar 202 Grupptabell Andel som svarar Antal Stöld Skador Platsbrist Oordning Något svar annat Tid att flytta material Mindre än en timme timmar Mer än 2 timmar Hur ofta stannar arbetet p.g.a. materialbrist Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig Leveranser kommer på utsatt tid Nej Ja Avisering innan leverans Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Byggjobbet ett ensamt arbete Nej Ja Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 17

18 Tabell 3: Vilket eller vilka av följande problem med byggmaterial har ni på era arbetsplatser? Flera svar fick anges. Precisering av annat svar. Fukt Det blir material över ibland Med grannar Sena leveranstider Det saknas saker ibland vid leverans Dåligt inplastat Att tänka på att skydda materialet från fuktskador Det är dyrt Förvaring Material inte vad som var förväntat Fattas material Felmätt Sena leveranser 18

19 Tabell 4: Procent Ungefär hur ofta stannar arbetet på en byggarbetsplats på grund av materialbrist? Varje dag 3 Varje vecka 16 Varje månad 14 Mer sällan 35 Aldrig 34 Antal svar 200 Grupptabell Andel som svarar Antal Varje dag Varje Varje Mer Aldrig svar vecka månad sällan Tid att flytta material Mindre än en timme timmar Mer än 2 timmar Leveranser kommer på utsatt tid Nej Ja Avisering innan leverans Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Byggjobbet ett ensamt arbete Nej Ja Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 19

20 Tabell 5: Procent Om bygget stannar, Vilken eller vilka är anledningarna till att arbetet avstannar? Är det Flera svar fick anges. Ändrade förutsättningar 74 Brist på kommunikation 65 Försenade leveranser 51 Lång leveranstid 39 Antal svar 133 Grupptabell Andel som svarar Antal Ändrade Brist på Försenade Lång svar förutsättningar kommunikation leveranser leveranstid Tid att flytta material Mindre än en timme timmar Mer än 2 timmar Hur ofta stannar arbetet p.g.a. materialbrist Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig x x x x 0 Leveranser kommer på utsatt tid Nej Ja Avisering innan leverans Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Byggjobbet ett ensamt arbete Nej Ja Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 20

21 Tabell 6: Procent Brukar dina materialleveranser komma på utsatt tid? Nej 9 Ja 91 Antal svar 199 Grupptabell Andel som svarar Antal Nej Ja svar Tid att flytta material Mindre än en timme timmar Mer än 2 timmar Hur ofta stannar arbetet p.g.a. materialbrist Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig Avisering innan leverans Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Byggjobbet ett ensamt arbete Nej Ja Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 21

22 Tabell 7: Procent Om nej, Ungefär hur stor avvikelse brukar ni få på materialleveranserna? Mindre än 30 minuter 0 Mellan 30 minuter och en timme timmar timmar 7 Mer än 4 timmar 33 Antal svar 15 22

23 Tabell 8: Procent Ungefär hur ofta får du en avisering innan en leverans? Alltid 43 Ofta 26 Ibland 12 Sällan 11 Aldrig 9 Antal svar 197 Grupptabell Andel som svarar Antal Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig svar Tid att flytta material Mindre än en timme timmar Mer än 2 timmar Hur ofta stannar arbetet p.g.a. materialbrist Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig Leveranser kommer på utsatt tid Nej Ja Byggjobbet ett ensamt arbete Nej Ja Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 23

24 Tabell 9: Procent Vilket eller vilka av följande kunskapskrav vill du kunna ställa på din leverantör av byggmaterial? Flera svar fick anges. Kunna hitta specialprodukter 85 Kunna agera bollplank för udda 85 lösningar Allmän rådgivning 86 Monteringsanvisningar 78 Något annat 13 Antal svar 200 Grupptabell Andel som svarar Antal Kunna Kunna agera Allmän Monteringsanvisningar Något svar hitta specialprodukter bollplank för udda lösningar rådgivning annat Tid att flytta material Mindre än en timme timmar Mer än 2 timmar Hur ofta stannar arbetet p.g.a. materialbrist Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig Leveranser kommer på utsatt tid Nej Ja Avisering innan leverans Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Byggjobbet ett ensamt arbete Nej Ja Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 24

25 Tabell 9: Vilket eller vilka av följande kunskapskrav vill du kunna ställa på din leverantör av byggmaterial? Flera svar fick anges. Precisering av annat svar. Vara bekanta med materialet Logistik Kalkylhjälp Bra och kunnig service Bra pris Återkoppling Räkna på materialåtgång och snabb återkoppling vid offerter Produktfakta, riskanalyser Hjälpa oss att skaffa rätt mängd material Personlig säljare, samma kontaktperson Support Ingenjörer Att de är kunniga inom bygg Miljöfrågor Att de köper in material med bra kvalitet, kunnig personal och att de har kunskap om lagerhantering Tidsanpassat Transport Pris Kunskap av produkter Kunskap om produkt Kunnig personal Stor kunskap Kompetens Materialkännedom Ha stor produktkunskap Att de har koll på kedjorna bakåt, vad gäller arbetsmiljö 25

26 Tabell 10: Procent Vad tycker du? Är byggjobbet ett ensamt arbete? Nej 83 Ja 17 Antal svar 201 Grupptabell Andel som svarar Antal Nej Ja svar Tid att flytta material Mindre än en timme timmar Mer än 2 timmar Hur ofta stannar arbetet p.g.a. materialbrist Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig Leveranser kommer på utsatt tid Nej Ja Avisering innan leverans Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 26

27 Tabell 11: Procent Skulle du vilja ha en plats där du på ett enkelt sätt kan träffa branschkollegor? Nej 73 Ja 28 Antal svar 200 Grupptabell Andel som svarar Antal Nej Ja svar Tid att flytta material Mindre än en timme timmar Mer än 2 timmar Hur ofta stannar arbetet p.g.a. materialbrist Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig Leveranser kommer på utsatt tid Nej Ja Avisering innan leverans Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Byggjobbet ett ensamt arbete Nej Ja Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 27

28 Listningar 28

29 Listning 1: Vilka leverantörer av byggmaterial känner du till? Woody XL-BYGG, Byggmax, Beijer, K-rauta Byggmax, Optimera, Fredells, 100% Proffs Fredells, Star, Bygg-Ole Beijer, Södermalms trä Weber, Asko Weber Woody, Swerock Bauhaus, Beijer, Byggmax XL-BYGG, Beijer, Byggmax XL-BYGG, Nordströms, Beijer Beijer Beijer, K-rauta, Eksjö, Fredells Trivells, Nordströms, Beijer Beijer Beijer, K-rauta, Byggmax Beijer, Weber, Danogips Bauhaus, Hornbach, XL-BYGG, Beijer Isocell Ekesiöö, Fredells, K-rauta, Byggmax Beijer, XL-BYGG Fredells, Bygg-Ole, Beijer Beijer, Byggmax K-rauta, XL-BYGG Beijer, Fredells Beijer, XL-BYGG Bygg-Ole, K-rauta, XL-BYGG Beijer, Nordströmsgruppen Fredells, Beijer Fredells, Nordströmsgruppen Beijer, Fredells, K-rauta, Bauhaus, Hornbach Södertälje Trä, Beijer Bygg, XL-BYGG Bandhagens handel, Nordströms trä K-rauta, XL-BYGG Beijer, Bygmax, Maxbo Ekoteam Bygg-Ole, Fredells, K-rauta, Beijer, Optimera, Vivo ominem XL-BYGG, Brädgårn, Byggmax Fredells, Nordströms, Beijer, Byggmax Fredells XL-Bygg, Byggma, 100 % Proffs Rukki, TGT Metal samba Bauhaus Nordströms trä, Fredells, Byggma Beijer, Bygg-Ole Weber, J-plock, CC Höganäs Enskede Trä, Bauhaus, K-rauta XL-BYGG, Beijer Bauhaus, K-rauta, Beijer 100 % Proffs, Nacka Trä, Södermalms Trä, XL- BYGG Bauhaus XL-BYGG, Beijer Optimera, XL-BYGG, LL trä Beijer, Byggmax, XL-BYGG Dala Trä, Beijer, Bauhaus XL-BYGG, Karl Hedin De flesta av vikt Weber, Höganäs Beijer, Byggma, Fredells K-rauta, Byggmax, Bauhaus, Södermalms Bygg Hornbach, K-rauta Skanska, andra betongleverantörer Bygg-Ole, Beijer, K-rauta, Byggmax, Kakelspecialisten Beijer, Fredells, Byggma, Flink, Tools Beijer, Woody, Södertörnsgruppen, Bygg-Ole XL-BYGG, Woody, Beijer, Optimera Bauhaus, Beijer, K-rauta, Byggma De flesta av betydelse Allihop av vikt XL-BYGG, K-rauta, Bauhaus Beijer, K-rauta, XL-BYGG Bauhaus Optimera, Bauhaus Färdbyggträ Bauhaus, XL-BYGG XL-BYGG, K-rauta, Bröderna Nordquist Strömex Fredells, Orminge Lindab Södermalms Trä, Ekersjö, Beijer Beijer Beijer, Byggmax Beijer, Byggmax Finja, Weber Byggma, Beijer, XL-BYGG Norgips, Schönox, Combimix 29

30 Listning 1: Vilka leverantörer av byggmaterial känner du till? Beijer, Byggma, Spångberg, Fredells Fredells, Nordströms, K-rauta XL-BYGG, Beijer, Södermalms Trä, Bygg-Ole, Nordströms Beijer, Södermalms Trä, Enskede Trä, Fredells Viacom Nordströms, K-rauta, XL-BYGG Rockwell, Gullfiber Beijer, XL-BYGG, Fredells 100 % Proffs Rockform, Peroc, Ecoform Stena Stål, Takprodukter Norden Fredells, Beijer, Flinks, Byggmax Beijer, XL-BYGG, Fredells K-rauta, Bauhaus, Weber, XL-BYGG, Fredells Fredells, Byggma, XL-BYGG, Nacka Trä Beijer, XL-BYGG, Bauhaus Weber, Knaus, Centro, Rockbull Marbodal, ST Fönster, Lindab Beijers, Optimera, XL-BYGG K-rauta, Bauhaus, Beijers Nacka Trä, Beijer, Daloc, Södermalms Trä, Nordströms Elektroskandia, Alfel, Bevego Nordströms, Södermalms Trä Fredells, Nordströms, Södermalms Trä, K-rauta, Flinks Trä K-rauta, XL-BYGG, Bauhaus, Fredells Beijers, Byggma, Fredells Ekesjö Trä, Konradsson, Bauhaus, Hornbach Fredells, Byggma, XL-BYGG XL-BYGG, Ekersjö, Bauhaus, Byggmax Optimera, XL-BYGG, Beijer, Bauhaus, Byggmax Beijer, XL-BYGG, K-rauta, Byggmax Städgrossist, Frösöns lack och lim Reder, Grabber Djursholm trä, K-rauta, Norrvikens trä Bygg-Ole Byggmax, Bygg-Ole, XL-BYGG, Bauhaus Bauhaus, Optimera, Beijer XL-BYGG, Optimera, Bauhaus, K-rauta K-rauta, Byggmax Fredells, Byggmax Bauhaus, XL-BYGG Bygg-Ole, Fredells, Byggmax Ahlsell Byggma, Byggmax Fredells Optimera, Karl Hedin, Bauhaus De flesta av vikt, ett femtiotal Fredells, Orminge Trä, Bauhaus Bauhaus, K-rauta, Beijer CL-BYGG, Enskede bygg De flesta av vikt Lindahl, Beijer Beijer, K-rauta Rockwool FSA, oläsligt Södermalms Trä, Beijer, Bauhaus XL-BYGG Beijer, XL-BYGG, Nordströms, 100 % Proffs, Brädgårn Bauhaus, XL-BYGG XL-Bygg, Beijer XL-BYGG, Nordströms trä Bauhaus, K-rauta Beijer, Karl Hedin Nordqvist, Ekersjö, Bygg-Ole, XL-BYGG XL-BYGG, Beijer, K-rauta, Bauhaus Ekesiöö, Beijer, XL-BYGG Pilkington, Värnamo glas, Fredells Nacka Trä, XL-BYGG, Fredells XL-BYGG, Södermalms Trä XL-BYGG, Nacka Trä, Ekesiöö Beijer, Södermalms Trä XL-BYGG, Beijer Leif Arvidsson, Nordvind K-rauta, Beijer, Bauhaus Beijer, K-rauta, Byggmax, Optimera, XL-BYGG K-rauta, Bauhaus K-rauta, Bauhaus Beijer, Fredells, Bygg-Ole Byggmax, Beijer Beijer, K-rauta, Byggmax K-rauta, Byggmax K-rauta, IKEA Fredells, Bauhaus Fredells, Bygg-Ole Beijer, 100 % Proffs Bauhaus, K-rauta 30

31 Listning 1: Vilka leverantörer av byggmaterial känner du till? Fredells Beijer, Fredells K-rauta, Byggmax K-rauta, XL-BYGG Husqvarna Fredells Fredells, K-rauta, 100 % Proffs, Nordströms Trä, Södermalms Trä Fredells Bauhaus, Fredells, K-rauta Byggma, XL-BYGG, 100 % Proffs Fredells, Bygg-Ole, Beijer Fredells, Bauhaus Gyproc, Beijer XL-BYGG, Nacka Trä, Byggmax Konradssons kakel Ahlsell, Södermalms Trä, Bauhaus, K-rauta Fredells, XL-BYGG XL-BYGG Grandins Bauhaus Beijer, Optimera, Byggma Byggmax, K-rauta K-rauta, Fredells Beijer, Bygg-Ole, XL-BYGG XL-BYGG Kontur, Plannja Beijer, Karl Hedin, Nysätra såg, Bergshamra såg Beijers, XL-BYGG, Bauhaus, Nordströms Trä Höganäs kakelcenter, Kakelspecialisten, Kakeldax, 31

32 Listning 2: Vilka egenskaper värderar du högst hos en leverantör av byggmaterial? Service Att de har materialet hemma Kvalitet Pris och leveransnoggrannhet Pris Kvalitet och pris Kvalitet och leveranssäkerhet Kvalitet Pris och kvalitet Brett sortiment Service och sortiment Utbud Kompetens och kvalitet Närhet till projekten Bra kvalitet och pris Flexibilitet Kvalitet och pris Teknisk support Pris, kompetens, service Snabba leveranser, bra priser Generositet Personlig kontakt, kontaktperson Service Båtleverans, arbetar i skärgården Service och kvalitet Hjälpsamhet Service, pris Långsiktigt tänkande, förhållande leverantör och beställare Kunnighet Servicen Säker leverans Allt på lager Brett utbud, kompetens Snabb leveranstid Toppen, hög kvalitet Kunskap, pris, sortiment, kvalitet Service och bra pris Överlag bra service, säkert Personlig service och snabba leveranser Punktlighet av leveranser Priser Kunskap och pris Bra kommunikation Service och pris Priset Stort sortiment och bra priser Leveranstid och pris Kvaliteten och att de levererar i god tid Att de svarar fort i telefon när man ringder dem Att de har professionella byggare och inte en massa privatpersoner Servicenivån, det ska vara bra service Att de har grejerna och bra pris Billigt, bra service Personkontakten Service, bra priser Priser och samarbersförmåga Priset, service, kunskap Stort utbud och kompetens Kvalitet och service Priset Personliga säljare Punktlighet och säkerhet Relationen till försäljaren, priset Stort utbud, valmöjlighet Kvalitet Pris Stort utbud Pris, kvalitet Kvalitet Hålla tider Service Bra pris, kvalitet Leverans Snabb leverans Pris, leverans, säkerhet Smidiga, leverans i tid, bra pris Pris, leverans Leveransförmåga Snabb leverans, allt på lager Kvalitet Service Kvalitet Att de har materialet hemma, snabba leveranser Personlig service 32

33 Listning 2: Vilka egenskaper värderar du högst hos en leverantör av byggmaterial? Bra, snabb och personlig service, kunnig personal Personlig kontakt Bra ordning Pris och kvalitet God lagerhållning Kvalitet Kvalitet, service Leveranstider, kvalitet Service Pris Kvalitet Utbud, pris, läge Bra sortiment och pris Kompetent personal Att det är bra kvalitet på materialet Kvalitet, pris och tillförlitlighet Bra kvalitet och att de ser till att material inte är fuktskadat Pris och miljö Att man får det material man beställt och snabb leverans Service Bra kvalitet och en leveranskapacitet som passar oss Pris och att det kommer rätt grejer, service Att jag får materialet snabbt Pris och service Service Service Kvalitet Service och priser Leverans, sortiment Sortiment Pris, Leverans Service, Material Kvalite Service Priset Priser, organiserade produkter Pris, kvalitet Pris, tillgänglighet Pris, kvalitet Service, kvalitet Rätt grejer till rätt ställe Tillgänglighet Att de har saker på hyllan när jag kommer dit Snabb service, bra priser Pålitlighet Snabb leverans Pålitlighet Bra sortiment Öppettider, kunskap hos personalen Service Stort utbud Personlig relation Att man får det man beställer, bra kvalitet Att det som beställs kommer i tid Kunskap hos personalen Punktlighet, bra produkter, bra pris Bra kvalitet, bra priser Att det mesta material finns att tillgå Att de har det material jag vill ha Kunskap och att de har kompetens, kompetens saknas ofta Sortiment Kvalitet, leverans Leverans, sortiment Kvalitet Sortiment Transport Service Kunskap Snabba leveranser Kunskap Stort utbud Personlig och smidig handläggning Kunskap, service Stort utbud Punktlighet Kunskap hos personalen Service och bra produkter Allt ska fungera Tillgänglighet Punktlighet, säkerhet Pris, kvalitet Leveranskapacitet, pris Kundbemötande Korta leveranstider Kunskap Tillit, pris Service 33

34 Listning 2: Vilka egenskaper värderar du högst hos en leverantör av byggmaterial? Kostnad, kvalitet Kvalitet, service Kvalitet Pålitlighet Service Att material levereras i tid Pris, kunskap, att leveranserna kommer i tid Stort utbud, bra rabatter och snabb, service Service Kvalitet och pris Bra kundservice och mycket material på lager Pris Bra kvalitet och bra kundbemötande Kvalitet och pris Miljöaspekten, att de har koll på hur materialet är tillverkat Service Service Att det mesta ska finnas på lager, då allt ska gå så snabbt som möjligt Sortering, så att man hittar snabbt Service och bra leveranssystem Kunskap Kvalitet Pris, kompetens Service Kvalitet Bra kundkontakt Tillgänglighet, stort utbud 34

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. Rapport till om arbetsgivaravgifter SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare i företags-skop om hur de skulle

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

Kompetenscenter. Lean Wood Engineering

Kompetenscenter. Lean Wood Engineering Kompetenscenter Lean Wood Engineering Sälja till Bygghandeln Nya kompetens- och organisationskrav Jakob Rehme Dr. Jakob Rehme Marketing and Logistics Research Group Linköping University Lime AB Situation

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 19 oktober 2015 - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 19 oktober 2015 - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP, 19 oktober - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker - Företagen tror att räntehöjningarna när sig - Färre än tidigare tror på ytterligare räntesänkningar - Två av tre befarar att räntorna

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 14 april 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 14 april 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Företagen tror på snabbare genomsnittliga prisökningar i Sverige under det kommande året - Men en majoritet

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 2010 januari 2011 av SKOP SKOP har på uppdrag av intervjuat

Läs mer

Retursystem Byggpall. Ett enkelt och effektivt branschgemensamt. kvalitetskontrollerade pallar av EUR-format.

Retursystem Byggpall. Ett enkelt och effektivt branschgemensamt. kvalitetskontrollerade pallar av EUR-format. Retursystem Byggpall Ett enkelt och effektivt branschgemensamt retursystem för kvalitetskontrollerade pallar av EUR-format. Ett hållbart pallsystem som är framtaget av och för svensk byggbransch. Medverkande

Läs mer

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10 Ekonomi-SKOP, 25 s - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Företagen har fått mer att göra sedan början av året - Aktivitetsökningen har främst kommit i de större företagen - Många företag tror på ännu

Läs mer

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Apr 10. Aug 10. Okt 09. Mar 10. Aug 09. Jun 10. Dec 09

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Apr 10. Aug 10. Okt 09. Mar 10. Aug 09. Jun 10. Dec 09 Ekonomi-SKOP, tember - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Fortsatt uppåtriktad trend för företagens aktivitet - Optimisterna dominerar klart över pessimisterna - Allt fler företag har mer att göra än

Läs mer

Vi levererar! Urban Svahn vd Höganäshuset

Vi levererar! Urban Svahn vd Höganäshuset Vi levererar! Bränd lera är vackert, har en varm och härlig känsla samt en tidlöshet som förenar oss med historien. De senaste åren har kakel och klinker använts mer och mer för att skapa nya rum som terrasser,

Läs mer

ÖKA EFFEKTIVITETEN PÅ BYGGET

ÖKA EFFEKTIVITETEN PÅ BYGGET CONTAINERKONCEPT FÖR FÖRNÖDENHETER UTE PÅ BYGGET ÖKA EFFEKTIVITETEN PÅ BYGGET INGA ONÖDIGA BYGGSTOPP MINSKA SVINNET VI FIXAR FORNODENHET SAMLA ALLT I EN CONTAINER Spara tid Färre byggstopp Minska svinnet

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET ENTREPRENAD LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG BALLINGSLÖV STOBY FLYGAREGATAN12GATA ATANAN STOBY VÄXJÖ STOBY HALMSTAD BUTIK & ENTREPRENAD BUTIK, ENTREPRENAD, INDUSTRI & HUVUDKONTOR OKVÄGEN 6 BALLINGSLÖV STOBY NÄSSELVÄGEN

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12.

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12. Ekonomi-SKOP 2 s 2 - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Fortsatt pessimism om Sveriges ekonomiska situation - Borgerliga sympatisörer betydligt mer pessimistiska än rödgröna - Öka optimism om den egna hushållsekonomin

Läs mer

Praktisk logistik i byggproduktion

Praktisk logistik i byggproduktion Praktisk logistik i byggproduktion Materialleveranser Materialleveranser Materialleveranser Materialleveranser Materialleveranser Lastbilstransporter Av totala godsmängden i Sverige transporteras 84 %

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 30 i - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Återhämtning för regeringens förtroendebalans - Men förtroendet kvar på låg nivå 46 procent anser att regeringen gör ett bra jobb -

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

3 år med Kakelcenter

3 år med Kakelcenter 3 år med Kakelcenter Vi bjuder på Tips & Erbjudanden 26 jan - 6 feb Kakelcenter mot nya höjder I år firar vi vårt tredje år i de nya lokalerna. Det har varit tre händelserika och roliga år fyllda med utmaningar.

Läs mer

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT.

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. FÖR DIG SOM VÄRDESÄTTER KREATIVITET, MILJÖ, HÅLLBARHET OCH ESTETIK. Idag kan du skapa fantastiska bostadsmiljöer av betong, med stor variation på både struktur,

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010 om undersökning av särskilt boende SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer med särskilt boende. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande

Läs mer

Rapport till NNR om regelförenklingar 22 november 2013

Rapport till NNR om regelförenklingar 22 november 2013 -research Rapport till NNR om regelförenklingar SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I oktober/november 2013 intervjuades cirka 600 företagare/ företagsledare

Läs mer

Rapport från SKOP 5 december 2014 Jämförelse mellan Löfven och Reinfeldt

Rapport från SKOP 5 december 2014 Jämförelse mellan Löfven och Reinfeldt Rapport från SKOP 5 ember - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Bottenkänning för Stefan Löfven tappar stort i SKOP:s skicklighetsliga - Lägsta nivån sedan Stefan Löfven blev partiledare - Bara 32,4

Läs mer

Utvärdering EPG Jan-Feb 2008

Utvärdering EPG Jan-Feb 2008 Utvärdering EPG Jan-Feb 2008 I N N E HÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 5 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

Enkelt, ekonomiskt & miljövänligt RETURSYSTEM BYGGPALL. byggbranschens pallsystem. www.byggpall.se

Enkelt, ekonomiskt & miljövänligt RETURSYSTEM BYGGPALL. byggbranschens pallsystem. www.byggpall.se Enkelt, ekonomiskt & miljövänligt RETURSYSTEM BYGGPALL byggbranschens pallsystem www.byggpall.se Röster från branschen Cecilia Johansson Arbetsledare, JM AB Region Stockholm Syd Byggpall är enkelt och

Läs mer

Köp dina byggvaror till lågpris

Köp dina byggvaror till lågpris Vägen till din första miljon Sid 56 Köp dina byggvaror till lågpris Privata Affärer gör en kartläggning av hur du lätt kan spara tusentals kronor på byggvaror. Följ våra elva råd på följande fyra sidor.

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Hur vinner man nästa EU- val?

Hur vinner man nästa EU- val? Hur vinner man nästa EU- val? Välkomna! Chris'na Riksén, projektledare, Sverige i Europa Anders Ydstedt, styrelseordförande, Svensk Tidskri@ Presenta8on av undersökning Örjan Hultåker, vetenskaplig ledare,

Läs mer

Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010

Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 Johan Parmler 2010-11-29 Publiceringstid kl. 05.00 Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 Huvudresultat: Apoteksmarknaden och Systembolaget får högst kundnöjdhet inom Detaljhandeln. Lägst får

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

lindab systemline lindabhallen Lindabhallen Stålbyggnader med kvalitet, styrka och elegans

lindab systemline lindabhallen Lindabhallen Stålbyggnader med kvalitet, styrka och elegans lindab systemline lindabhallen Lindabhallen Stålbyggnader med kvalitet, styrka och elegans lindab lindabhallen Att köpa en hall är kanske en av de största investeringarna du gör i livet. Här beskriver

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Retursystem Byggpall. Ett hållbart pallsystem som är framtaget av och för svensk byggbransch.

Retursystem Byggpall. Ett hållbart pallsystem som är framtaget av och för svensk byggbransch. Retursystem Byggpall Ett hållbart pallsystem som är framtaget av och för svensk byggbransch. Branschstandard för pallar av EURformat enkelt, kostnadseffektivt och miljövänligt. Unikt enhetligt återköpspris,

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Hushållens ränteförväntningar. Feb mar 13. Sep 12. Sep okt. Nov Dec. apr. 12 jan

Hushållens ränteförväntningar. Feb mar 13. Sep 12. Sep okt. Nov Dec. apr. 12 jan Ekonomirapport från SKOP om, 17 s - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker Inför riksbankens onsdagsmöte - Hushållen räknar med fortsatt låga räntor - Trots negativ reporänta tror många på räntesänkningar - Bara

Läs mer

www.kronfonster.se Sveriges största tillverkare av underhållsfria fönster och

www.kronfonster.se Sveriges största tillverkare av underhållsfria fönster och www.kronfonster.se Sveriges största tillverkare av underhållsfria fönster och Fabriksförsäljning av fönster, dörrar och uterum VI kommer från Småland. Från Stenriket som Vilhelm Moberg skrev. I stenriket

Läs mer

MÄNNISKAN & MASKINEN

MÄNNISKAN & MASKINEN MÄNNISKAN & MASKINEN VARFÖR HYRA? Att enkelt säga vad som är smartast, är svårt. En sak kan vi dock med säkerhet säga - det finns ett antal parametrar som spelar in och här är de viktigaste: MÄNNISKAN

Läs mer

Estetik och kvalitet. med ansvar för helheten. www.cchoganas.se

Estetik och kvalitet. med ansvar för helheten. www.cchoganas.se Estetik och kvalitet med ansvar för helheten www.cchoganas.se Vi älskar kakel och klinker! Visst är det härligt att vara förälskad! Den där pirrande känslan som är så speciell. Men det finaste är när

Läs mer

Undervisningen i ämnet handel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet handel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: HANDEL Ämnet handel behandlar handels- och tjänstesektorns roll och funktioner. Ämnet handlar om hantering och försäljning av varor och tjänster samt marknadsföring. I ämnet ingår arbetsmiljö samt service

Läs mer

Agenda. Avtal (när, lagar, ogiltighet m m) Inköp material Upphandling av underentreprenader. Köplagen och avtalslagen

Agenda. Avtal (när, lagar, ogiltighet m m) Inköp material Upphandling av underentreprenader. Köplagen och avtalslagen Upphandling material och underentreprenad Agenda Avtal (när, lagar, ogiltighet m m) Inköp material Upphandling av underentreprenader Ja tack Förfrågan Offert, anbud Accept Avtal Avtal en viljeförklaring

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Individuella förpackningslösningar

Individuella förpackningslösningar Individuella förpackningslösningar BK PAC ett kundnära företag Med kompetens, engagemang och pålitlighet levererar vi individuella förpackningslösningar med bästa totalekonomi vår företagspolicy. Kompetens

Läs mer

EcoSmartSolution ETT MILJÖSMART VAL

EcoSmartSolution ETT MILJÖSMART VAL KOSTNADSEFFEKTIVT MILJÖVÄNLIGT EcoSmartSolution ETT MILJÖSMART VAL BEKYMMERSFRITT VI ÄR BÄST PÅ MATTOR Vi har gjort mattor till vårt yttersta uppdrag. Vi arbetar inte med något annat utan har inriktat

Läs mer

KOSTNADSEFFEKTIVT MILJÖVÄNLIGT BEKYMMERSFRITT. EcoSmartSolution ETT MILJÖSMART VAL

KOSTNADSEFFEKTIVT MILJÖVÄNLIGT BEKYMMERSFRITT. EcoSmartSolution ETT MILJÖSMART VAL KOSTNADSEFFEKTIVT MILJÖVÄNLIGT BEKYMMERSFRITT EcoSmartSolution ETT MILJÖSMART VAL VI ÄR BÄST PÅ MATTOR Vi har gjort mattor till vårt yttersta uppdrag. Vi arbetar inte med något annat utan har inriktat

Läs mer

Arbetsmarknad Massörer 2011

Arbetsmarknad Massörer 2011 Arbetsmarknad Massörer 211 En undersökning gjord av Branschrådet Svensk Massage Kroppsterapeuternas Yrkesförbund MIND Research AB Sammanfattning 75 av svenskarna har någon gång har provat på massage, 43

Läs mer

Marknadskontroll av personlig skyddsutrustning

Marknadskontroll av personlig skyddsutrustning Marknadskontroll av personlig skyddsutrustning Försäljning via lokala återförsäljare AnnSofie Kero Arbetsmiljöverket Enheten för kemiska, mikrobiologiska och fysikaliska faktorer 1 Mars 2015 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 30 mars 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 30 mars 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsknaden 3 s - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Hushållen tror på fortsatt stigande bostadspriser - Förväntningarna om stigande priser är

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Vem vill rösta på ett företagarparti?

Vem vill rösta på ett företagarparti? Juni 2010 Vem vill rösta på ett företagarparti? Innehåll Sammanfattning... 3 Den svenska allmänhetens beredskap att rösta på ett företagarparti... 4 LO-medlemmar positiva till ett företagarparti... 5 Företagarna

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson Skatteverket Regionenkät Allmänheten 2004 Projekt nr 15687 Göteborg 2004-11-23 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark 1 Information om undersökningen Skatteverket

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Omvärldsundersökning: Energieffektivisering och människors förhållande till koldioxidutsläpp

Omvärldsundersökning: Energieffektivisering och människors förhållande till koldioxidutsläpp Omvärldsundersökning: Energieffektivisering och människors förhållande till koldioxidutsläpp 1 Om undersökningen Ämne: Energieffektivisering och förhållande till koldioxidutsläppen Beställare: E.ON Sverige

Läs mer

Guide till. Meusburgerportalen

Guide till. Meusburgerportalen Guide till Meusburgerportalen 1. Innehållsförteckning 2 Allmänt Meusburgerportalen finns tillgänglig på hemsidans samtliga språk. Det är möjligt för alla intressenter att logga in efter fullbordad registrering.

Läs mer

- För bostadskostnader och mat ligger inflationsförväntningarna i uppåtriktad trend - Men stabila förväntningar om de genomsnittliga priserna

- För bostadskostnader och mat ligger inflationsförväntningarna i uppåtriktad trend - Men stabila förväntningar om de genomsnittliga priserna Ekonomirapport från SKOP om i - kommentar av SKOP:s docent Ör Hultåker - För bostadskostnader och mat ligger inflationsförväntningarna i uppåtriktad trend - Men stabila förväntningar om de genomsnittliga

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

Svenskar bråkar och slösar mest i Norden på grund av oordning hemma

Svenskar bråkar och slösar mest i Norden på grund av oordning hemma Pressmeddelande 2014-10-08 Elfa presenterar Förvaringsrapporten: Svenskar bråkar och slösar mest i Norden på grund av oordning hemma Ett stökigt hem skapar oftare konflikter och problem i Sverige än i

Läs mer

Snabb, enkel och effektiv drevning av fönster & dörrar Snabb och enkel uppmätning av CC-mått

Snabb, enkel och effektiv drevning av fönster & dörrar Snabb och enkel uppmätning av CC-mått Värmeisolerande 0,033 W(m k) Ljudegenskaper över 50dB Kvalitetssäkrad Snabb, enkel och effektiv drevning av fönster & dörrar Snabb och enkel uppmätning av CC-mått snickarens bästa kompis! Alla våra produkter

Läs mer

FLINKS ABC-BOK. Vårt arbetssätt ger dig låga. Det ger också en säkerhet som ett lågt pris aldrig kan ersätta. ett lågt pris aldrig kan ersätta.

FLINKS ABC-BOK. Vårt arbetssätt ger dig låga. Det ger också en säkerhet som ett lågt pris aldrig kan ersätta. ett lågt pris aldrig kan ersätta. FLINKS ABC-BOK Vårt arbetssätt ger dig låga Vårt arbetssätt kostnader totalt. ger dig låga Det ger kostnader också en säkerhet totalt. som Det ger också en säkerhet som ett lågt pris aldrig kan ersätta.

Läs mer

prestanda som affärsidé.

prestanda som affärsidé. prestanda som affärsidé. abl Ett av världens ledande företag finns nära. Speciellt för dig som har höga krav på prestanda, säkerhet och anpassning av fästen och redskap till dina entreprenadmaskiner. Vi

Läs mer

Undersökning gällande handläggningstiderna rörande vattenskyddsärenden inom Sveriges län. Genomförd mars-april 2013

Undersökning gällande handläggningstiderna rörande vattenskyddsärenden inom Sveriges län. Genomförd mars-april 2013 Undersökning gällande handläggningstiderna rörande vattenskyddsärenden inom Sveriges län. Genomförd mars-april 2013 Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska tjänster, bland

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Redovisning av konkurrensfrågor som ingått i Bredbandsenkät till kommunala bostadsbolag 2010 och 2011

Redovisning av konkurrensfrågor som ingått i Bredbandsenkät till kommunala bostadsbolag 2010 och 2011 Antal kommuner PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-11-28 Dnr: 1(5) Konsumentmarknadsavdelningen Karin Fransén karin.fransen@pts.se Redovisning av konkurrensfrågor som ingått i Bredbandsenkät till kommunala

Läs mer

Logistikutredning Södermalm

Logistikutredning Södermalm Logistikutredning Södermalm Går det att effektivisera distributionen av livsmedel i stadsdelen genom samlastning? 2011-12-02 Idé: Kortare transporter, färre bilar och mindre utsläpp Utan samlastning: Många

Läs mer

DICA FORM. Med i leken hela vägen

DICA FORM. Med i leken hela vägen Med i leken hela vägen LEVERANS AV PROJEKT ETABLERING AV PROJEKT BEHOVS ANALYS SÄLJ CYKEL START AV PROJEKT OFFERT ACCEPT AV ORDER Innehåll LEVERANTÖR AV LEK, KUNSKAP OCH UPPLEVELSER Och en del av Danmarks

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Vingåker Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Retursystem Byggpall. Ett hållbart pallsystem som är framtaget av och för svensk byggbransch.

Retursystem Byggpall. Ett hållbart pallsystem som är framtaget av och för svensk byggbransch. Retursystem Byggpall Ett hållbart pallsystem som är framtaget av och för svensk byggbransch. Branschstandard för pallar av EURformat enkelt, kostnadseffektivt och miljövänligt. Unikt enhetligt återköpspris,

Läs mer

Bygga innervägg. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Renovering Byggbeskrivning Renovering. 1Planering. 2Regelverket.

Bygga innervägg. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Renovering Byggbeskrivning Renovering. 1Planering. 2Regelverket. Renovering Byggbeskrivning Renovering Bygga innervägg Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 6 juli 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 6 juli 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsknaden 6 juli - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Inget tak i sikte för stigande bostadspriser - Prisförväntningarna för bostadsrätter och

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

www.transfargo.se att göra det att göra det svåra enkelt

www.transfargo.se att göra det att göra det svåra enkelt www.transfargo.se att göra det att göra det svåra enkelt Hans-Gunnar Andersson vd Ta en boll, kasta upp den i luften och fånga den med handen. Det är inget konstigt med det. Ta nu ett par bollar till,

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

25% rabatt INSPIRATION & ERBJUDANDEN PÅ KAKEL & KLINKER. alla plattor 60x60 cm och större!

25% rabatt INSPIRATION & ERBJUDANDEN PÅ KAKEL & KLINKER. alla plattor 60x60 cm och större! 25% rabatt alla plattor 60x60 cm och större! INSPIRATION & ERBJUDANDEN PÅ KAKEL & KLINKER 25% rabatt på alla plattor 60x60cm och större! Vinn en härlig hängmatta! Värde ca: 5.000:- Handlar du kakel eller

Läs mer

8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER

8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER P L AT T O R F Ö R H E L A H E M M E T 8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER FACTORY ANTRACITE NYHET BOHEME 50x50 cm. Nat. Ord. pris pr. m2 545:- FACTORY 49,6x49,6 cm Betáo & Taupe Ord. pris

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Arbetsutskott Logistik. Peabs pilotprojekt 2013-04-11

Arbetsutskott Logistik. Peabs pilotprojekt 2013-04-11 Arbetsutskott Logistik Projektet Effektivare varuförsörjning Peabs pilotprojekt 2013-04-11 Arbetsutskott logistik Logistikutskottets mål & inriktning Målsättning: stötta branschens produktivitetsutveckling

Läs mer

GOLV - ett naturligt val

GOLV - ett naturligt val GOLV - ett naturligt val A natural choice by moland - med blick för nya möjligheter Golv, märkta med FSC, visar, att produkten stödjer ansvarsfullt skogsbruk och är certifierad i överensstämmelse med FSC:s

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Kommunernas infrastrukturinvesteringar

Kommunernas infrastrukturinvesteringar Kommunernas infrastrukturinvesteringar Rapport från Svevia, februari 2011 Om undersökningen Svevia har låtit genomföra en undersökning bland Sveriges kommuner om deras infrastruktursatsningar det kommande

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Information Brf Sätra Äng

Information Brf Sätra Äng Information Brf Sätra Äng Innehåll Sid. 1 Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 Sid. 6-7 Byggillet i Stockholm AB Arbetsledning Byggledning Utställning Tillvalsbeställningar Egna ombyggnader eller Inköp Större ombyggnader

Läs mer

PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE DETALJHANDELN 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

VI TÄNKER PÅ HELHETEN

VI TÄNKER PÅ HELHETEN UTBILDNINGAR2015 VI TÄNKER PÅ HELHETEN SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer