Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1"

Transkript

1 Dnr: KS Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1

2 Innehållsförteckning 1. Utredningens inriktning Bakgrund Mål Syfte Frågeställningar Kvalitet Förutsättningar Politiska ambitioner/avgränsningar Sammanfattning av Äldredelegationens utredning om bostäder för äldre Seniorboende Trygghetsboende Vård- och omsorgsboende Kommunens roll vad avser tillhandahållandet av trygghetsbostäder Demografiska förändringar Brukarnas ekonomiska förutsättningar Framtida boenden, behov/krav Växande behov av äldrebostäder Fler äldrebostäder genom bidrag och subventioner Kommunens framtida förutsättningar Ekonomiska Lokalmässiga Inventeringsstöd Nya lagkrav Alternativ Frigöra korttidsplatser för att kunna erbjuda permanent boende Vård- och omsorgsboende Allégården och Ekebacken Dingle Hedekas Trygghetsboende

3 9.3.1 Bygga nytt trygghetsboende centralt i Munkedal Trygghetsboende i anslutning till Dinglegården (vård- och omsorgsboende) Hedekas Medborgar- och personalåsikter Enkäter Kvalitetsgruppen Tankar och idéer från bygdegrupperna om äldreomsorgen

4 1. Utredningens inriktning 1.1 Bakgrund I Munkedals kommun pågår en översyn av välfärdsförvaltningens verksamheter. Denna översyn leds av en politisk styrgrupp med uppdrag att driva utredningen framåt. Styrgruppen har mandat att ge arbetsgrupp (förvaltningen) olika deluppdrag. Ett sånt uppdrag är att utreda utformningen av framtida boenden för äldre. I utredningen ska förvaltningen använda nationella utredningar, utredningar som tidigare gjorts i kommunen, äldreomsorgsplanen samt fakta som tagits fram i översynen. 1.2 Mål Målet är att presentera olika alternativ för utformning av framtida äldreboenden i Munkedals kommun. I presentationen ska anges olika boendetyper, boendeformernas dimension samt deras placering. 1.3 Syfte Syftet med genomlysningen är att på ett allsidigt sätt beskriva de äldres behov kring boenden. De alternativ som tas fram ska tillgodose en god kvalitet. Utredningen ska visa på möjligheter i såväl det lilla som det stora, centralt som lokalt. 1.4 Frågeställningar Frågeställningar som ska besvaras i utredningen är: Hur förändras demografin? Vilka behov/krav har Munkedals invånare på framtida boenden? Hur påverkar nya lagkrav etc? Hur påverkar den ökade valfriheten? Hur förändras de äldres ekonomiska förutsättningar? Hur ser kommunens ekonomiska förutsättningar ut? Vilka möjligheter finns det för kommunen att söka investeringsstöd? 1.5 Kvalitet I mål och syfte poängteras att välfärdsförvaltningens verksamheter och organisation ska präglas av god kvalitet. Välfärdsförvaltningens mål är att även själva utredningen ska genomsyras av god 4

5 kvalitet. Ett utredningsarbete med god kvalitet kännetecknas av ett förutsättningslöst arbete där fakta inhämtas, analyseras och öppet diskuteras. Utrymme för reflektion är viktigt. Ett honnörsord för en utredning av den här komplexiteten torde vara helhetssyn med kunskap om delarna kan en helhet med god kvalitet byggas med ambitionen att ge förutsättningar att på ett rättssäkert sätt forma kommunens insatser utifrån medborgarnas behov. Delaktighet för alla som direkt eller indirekt påverkas av slutsatser och åtgärder är centralt. Hur detta ska säkerställas beskrivs nedan i kapitlet om organisation. 1.6 Förutsättningar I utredningen ska Äldreboendedelegationens begrepp om boendetyper användas, dvs seniorboende, trygghetsboende samt vård- och omsorgsboende. Vidare ska framtida behov av service och kommunikationer utredas. Boenden bör placeras så att de passar in i närmiljön och ev bostadsområden. 1.7 Politiska ambitioner/avgränsningar Den politiska styrgruppen har vid sitt sammanträde * beslutat att utredningen ska göras helt förutsättningslös och utan avgränsningar och/eller politiska ambitioner. Styrgruppen önskar att utredningen visar på olika scenarier. Först när utredningsresultatet presenterats tar de politiska ställningstagandena vid. *Kristdemokraterna deltog inte vid mötet. 2. Sammanfattning av Äldredelegationens utredning om bostäder för äldre Regeringen har tillsatt en delegation för att utreda behoven och utvecklingen av boende för äldre. Utredningen grundas i ett konstaterande att andelen äldre i befolkningen kommer öka framöver och att andelen bostäder anpassade till äldres behov kommer bli mycket stort. Många kommuners bostadsbestånd tillgodoser inte det behov som kommer finnas framöver. I december 2008 lämnade äldreboendedelegationen sitt slutbetänkande Bo bra hela livet (SOU 2008:113). Utredningen menar att de flesta vill bo kvar hemma om det sörjer för god tillgänglighet och möjlighet till gemenskap samt att många äldre anser att det är ett alldeles för stort glapp mellan det ordinära boendet och särskilda boendet för äldre (vård- och omsorgsboende). I slutbetänkandet föreslår delegationen bland annat olika åtgärder för att utveckla en icke behovsprövad boendeform för äldre som känner sig otrygga i sitt ordinära boende, ett så kallat trygghetsboende. 5

6 2.1 Seniorboende Av delegationen används det som ett samlingsbegrepp för alla former av ordinärt boende som utmärks av god tillgänglighet, tillgång till gemensamhetslokaler och krav på att de boende måste ha uppnått en viss ålder för att få flytta in. Det är alltså tänkt att det skall ingå i ett breddat utbud av bostäder och tjänster inom den ordinarie bostadsmarknaden, där det offentliga åtagandet ligger i att utforma en bostadspolitik som stimulerar utvecklingen i rätt riktning. Denna typ av boendeform har utredningen placerat utanför arbetet, då det handlar om privata initiativ. Däremot har kommunen en uppgift att underlätta för dessa alternativ genom sin boendeförsörjningsplan. 2.2 Trygghetsboende Trygghetsboende är en mellanform mellan den öppna marknadens privata lösningar och de traditionella särskilda boenden som finns idag. Trygghetsboende skall kännetecknas av en hög grad av fysisk anpassning och gemensamhetslokaler. Boendet söks på vanligt sätt via kösystem, och är inte bundet till ett biståndsbeslut. Vård och omsorg, i den utsträckning det behövs, sköts av kommunens ordinarie hemtjänst. Boendeformen kommer att underlätta för boende att bo kvar längre trots ökande vårdbehov tack vare närheten till grannar, gemensamhetsytor, närhet till kommunal service genom kontakt med hemtjänst. Detta kommer förhoppningsvis att skapa en större trygghet än enskilt boende i traditionella egna bostäder. 2.3 Vård- och omsorgsboende Detta är i princip en utveckling av dagens särskilda boende, där den boende har behov av tillsyn, vård och omsorg dygnet runt. Personer med demens kommer fortsatt att kräva mycket omvårdnad och service och kommer huvudsakligen att vara hänvisade till denna typ av boende. 2.4 Kommunens roll vad avser tillhandahållandet av trygghetsbostäder Delegationen föreslår att kommuner genom en särskild lag får befogenhet att inrätta trygghetsbostäder med hyresrätt utan föregående behovsprövning, samt att någon form av förmedlingstjänst upprättas för att hantera bostadskön. Åtagandet att erbjuda trygghetsbostäder föreslås vara frivillig från kommunens sida och kommunen bestämmer själva vilka kriterier som ska uppfyllas för att få tillgång till en bostad, till exempel kan hög ålder beaktas. Ur såväl de boendes som kommunens perspektiv kan en lämplig placering av trygghetsbostäder vara i nära anslutning till service, kommunikationer och vårdpersonal. Vid planering av bostäder bör kommunens boendeplaneringsansvariga och företrädare för social- och äldrenämnder samverka. 6

7 Antal 3. Demografiska förändringar I Äldreomsorgsplanen (dnr. ON ) kan vi se att i Sverige ökar både antalet och andelen äldre i befolkningen. Vid förra sekelskiftet var mindre än tio procent äldre än 65 år. Om 30 år kommer närmare en fjärdedel av Sveriges befolkning att vara över 65 år. De som är 80 år och äldre och som har störst behov av vård och omsorg, väntas öka från till personer under samma period. På ytterligare ett par decenniers sikt blir ökningen av andelen och antalet äldre ännu större. Statistiska centralbyråns befolkningsprognos för grupperna 65 år och äldre respektive 80 år och äldre i Munkedals kommun ser ut enligt diagram 1 och 2. I prognosen har SCB bl.a. baserat utflyttningsrisker och inflyttningsfördelning på de senaste sex åren. Antal personer 65 år och äldre, År Under de kommande åren är prognosen för Munkedals kommun att andelen invånare över 65 år kommer att öka i stort sett varje år ända fram till år 2037, dvs. så långt prognosen sträcker sig. 7

8 Antal Antal personer år och äldre, År För andelen personer 80 år och äldre visar prognosen också en ökad andel äldre i Munkedals kommun, med en tydlig ökning efter Brukarnas ekonomiska förutsättningar 5. Framtida boenden, behov/krav För att följa den terminologi som kommer att gälla nationellt ska vi i Munkedal definiera om våra nuvarande boende. Enligt Äldreboendedelegationens terminologi har vi idag Vård- och omsorgsboenden. Vi planerar ett eller flera Trygghetsboenden, och behöver underlätta för etableringen av privata initiativ på Seniorboenden. Det finns en nytta med att täcka upp de första årens relativt låga ökning av äldre, med att bygga till ett antal platser på redan befintliga boenden. Ett större Trygghetsboende tar längre tid att projektera och är heller inte lika akut, då ökningen av äldre kommer igång först kring Att placera ett kommande Trygghetsboende i centrala Munkedal innebär att när ökningen av äldre avtar, och till slut också minskar, någon gång efter 2035 har vi ett antal lägenheter som snabbt kan användas som vanliga bostäder. Ett viktigt argument när vi vill locka människor i alla åldrar till att flytta till kommunen. 5.2 Växande behov av äldrebostäder Rapporten framhåller att den demografiska utvecklingen talar för att behovet av bostäder och boendeformer för äldre kommer öka. Bostäder som byggs och planeras idag täcker inte det behov 8

9 som kommer finnas framöver. Andelen äldre kommer öka kraftigt från år År 2040 beräknas andelen personer över 65 år ha ökat till 2,5 miljoner, nästan en miljon fler än idag. Ökningen blir särskilt stark bland dem över 85 år. Förändringen i åldersstruktur förväntas leda till att behovet av vård- och omsorgsboende år 2040 kommer vara procent högre än Fler äldrebostäder genom bidrag och subventioner För att stimulera inrättandet av äldrebostäder har regeringen avsatt pengar till investeringsstöd om sammanlagt 2,5 miljarder kronor till äldrebostäder och andra särskilda boendeformer för äldre och som nu även gäller införandet av trygghetsbostäder. Ett boende dit äldre har sökt sig av fri vilja anses ha en positiv effekt på människors välmående. Den tillgänglighet och trygghet som bostäderna erbjuder kan få till följd att äldre kan fördröja en eventuell flytt till ett mer resurskrävande vårdboende. Äldredelegationen hänvisar till en så kallad SNAC-studie (The Swedish National study on Aging and Care) som gjorts i stadsdelen Kungsholmen i Stockholm. Studiens syfte var att kartlägga och utvärdera äldrevården i Sverige. Resultatet av denna studie visar att antalet äldre som flyttar från ett serviceboende till ett vård och omsorgsboende är betydligt lägre än bland de som bor i ordinärt boende. 6. Kommunens framtida förutsättningar Här kan vi bl.a. ha resonemang kring trångboddheten i kommunhuset. 6.1 Ekonomiska 6.2 Lokalmässiga 7. Inventeringsstöd 8. Nya lagkrav 9. Alternativ De olika alternativen kan delas in efter behov på kort och lång sikt. På kort sikt behöver vi utöka antalet vård- och omsorgsplatser. Det kan ske på olika sätt och på olika platser i kommunen. 9

10 På lång sikt behöver vi också skapa möjligheter för att äldre ska kunna bo i någon form av anpassat boende för att på så sätt minska behovet av vård- och omsorgsplatser. Det kan ske genom att kommunen underlättar för privata initiativ till olika typer av Seniorboende via bl.a. bostadsförsörjningsplanen. Men framför allt behöver vi planera för ett Trygghetsboende i kommunen. Det bör placeras centralt för att ge goda kommunikationer, närhet till service etc. Det är också en fördel om lägenheterna någon gång behöver användas till vanligt boende. Då bör ett centralt läge öka attraktiviteten för inflyttande. 9.1 Frigöra korttidsplatser för att kunna erbjuda permanent boende Planering 2011, klart 2012 Genom att minska antalet korttidsplatser i kommunen och istället arbeta tydligare med rehabilitering och utökat stöd i hemmet är det möjligt att utöka antalet permanenta boendeplatser. Flertalet av de som idag vistas på korttidsplats har beslut om särskilt boende och väntar på ledig plats. Den genomsnittliga vistelsetiden på en korttidsplats är 39 dagar/vistelse. Detta visar att det egentliga behovet inte är korttidsplatser utan permanenta boenden. Med en del mindre ombyggnader är det möjligt att utöka boendeplatser med ca 10 särskilda boendeplatser. 9.2 Vård- och omsorgsboende Allégården och Ekebacken Det finns möjligheter att bygga ut Allégården i markplan och på så sätt skapa fler boendeplatser i anslutning till innegårdar och en behaglig boendemiljö. Allégårdens boende riktar sig idag till personer med demenssjukdom. Möjligheten att utveckla ett demenscenter med samlad kompetens bör vägas in i vidare utredning. Ett demenscenter på Allégården innebär en samlad kompetens där olika former av stöd till demenssjuka och dess närstående. Det kan vara växelvård/avlastning, dagverksamhet, boende och anhörigstöd. Även demensteamet inom hemvården kan utgå från Allégården för att stärka kontinuitet i stödet. Man kan också bygga ihop Allégården med gula huset (familjecentralen). Det gula huset kan inrymmas med dagverksamhet, anhörigstöd mm. Ekebacken har en något annorlunda situation utifrån dagens standard. Byggnaderna kräver större investeringar, men det finns möjligheten att bygga om och skapa bättre och flera vård- och 10

11 omsorgsplatser. Eventuellt skulle man kunna bygga ihop Ekebacken med gula huset från andra hållet. Genom en utbyggnad av Allégården och Ekebacken kan möjlighet finnas att skapa lokaler för hemvård, hemsjukvård och även ge möjlighet till gemensam administration där enhetschefer, bemanningsenhet kan ha sin placering Dingle På kort sikt är det möjligt att skapa ett antal nya vård- och omsorgsplatser på nuvarande Dinglegården. Det går att installera hiss och bygga om personalutrymme och kontor till boende, vilket gör att man även kan hyra ut de tomma lägenheterna. Ytterligare en möjlighet är att bygga om de tre korttidsrummen till två lägenheter som kan vara lämpliga till parboende om behov finns. Det finns också möjlighet att bygga ut gemensamhetslokal/matsal mot gården för att skapa ytterliga lägenheter i huset. Gemensamhetsdelen kommer då närmare de lägenheter som ligger i anslutning till Dinglegården. Detta skulle kunna ge en utökning med ca 6-8 lägenheter Hedekas En utökning av 2-3 boendeplatser på Sörbygården är möjlig genom att erbjuda hemvården och hemsjukvården annan lokal, till exempel i samma hus som läkar- och distriktssköterskemottagningen. För övrigt bedöms behovet av vård och omsorgsboende vara tillgodosett i Hedekas. 9.3 Trygghetsboende Bygga nytt trygghetsboende centralt i Munkedal Det finns ett flertal tomter som skulle kunna vara aktuella för byggnation. Alternativt skulle Ekebacken kunna byggas om till ett Trygghetsboende. I anslutning till torget finns möjlighet att bygga ytterligare en våning på Centrumhuset för att på så sätt skapa ett antal nya lägenheter som Trygghetsboende. Även på bankhuset är det möjligt att bygga på en våning Trygghetsboende i anslutning till Dinglegården (vård- och omsorgsboende) Genom samlokalisering av de befintliga lägenheter som ligger utanför Dinglegården är det möjligt att benämna dessa som trygghetsbostäder. Trygghetsboenden i nära anslutning till vård- och omsorgsboende är ett bra och kostnadseffektivt alternativ. 11

12 Bygga om förskolan Dingle till seniorlägenheter Förskolan kan byggas om till ett antal lägenheter i markplan som skulle lämpa sig till seniorlägenheter. Det är nära till Dinglegården om man vill äta i gemenskap och det är gångavstånd till affär och allmänna kommunikationer. Detta blir inget Trygghetsboende enligt den gällande definitionen, så det ligger för långt från övriga boendena, men det kan ändå framhållas som ett anpassat boende för äldre. Övriga möjligheter i Dingle På både östra och västra sidan om det nuvarande LSS-boendet finns tomtyta som tillhör kommunen. Denna skulle kunna användas till nybyggnation för att utöka Trygghetsboendeplatser i önskat antal. Närmaste grannfastighet i nordost till Dinglegården är ett privat hur med flera tillgänglighetsanpassade lägenheter i. Om det finns möjlighet för kommunen att överta dessa, skulle det ge ett ökat antal lägenheter att erbjuda äldre och funktionshindrade. Sydväst om Dinglegården finns ytterligare ett privat hyreshus med tillgänglighetsanpassade lägenheter med samma möjligheter som ovan Hedekas De tio lägenheter som ingår i den kooperativa föreningen Riksbyggen kan definieras som seniorlägenheter eller möjligtvis trygghetslägenheter genom samlokalisering med Sörbygården (alternativ liknande det i Dingle). 10. Medborgar- och personalåsikter 10.1 Enkäter En enkät har skickats ut till ca. 500 personer i ålder år. Ett slumpvist gjort urval med en spridning av ålder och var personerna bor i kommunen. Knappt 350 har svarat vilket ger en svarsfrekvens på drygt 65%. Enkäten håller nu på att sammanställas och analys av resultatet kommer att redovisas på kommunstyrelsens sammanträde 14 september Kvalitetsgruppen En kvalitetsgrupp har bildats inom vård och omsorg dels som en referens- och arbetsgrupp under boendeutredningen men även för att arbeta med andra kvalitetsutvecklingsfrågor inom vård och 12

13 omsorg. Deltagare i kvalitetsgruppen: Områdeschef, MAS, enhetschef, fem undersköterskor, två sjuksköterskor, en arbetsterapeut. Gruppen har haft ett antal träffar under våren och kommer fortsätta under hösten. Kvalitetsgruppens synpunkter redovisas 25 augusti till och information kan ges på kommunstyrelsens sammanträde 14 september Tankar och idéer från bygdegrupperna om äldreomsorgen Dialogen har utgått från frågeställningar om kvalitét på äldre dagar, dagens och framtidens boende för äldre. Bärfendal Seniorboende behövs en del vill lämna stora villan men det saknas bra alternativ Ett enkelt och bra boende när man inte orkar med sitt hus Vill bo nära naturen Gärna boende med mindre lägenheter samlade där det finns service lättillgänglig Bygga om Dinglegården till Trygghetsboende Dinglegården är för litet många vill flytta dit Äldreboenden för de mest sjuka äldre kan vara på större enheter oftast tillbringas all tid där Om det blir så att man inte kan ta vara på sig själv, om man blir så sjuk spelar det inte så stor roll vart boendet ligger. Viktigt med personal som har bra kompetens. Ett boende i kommunen centralt där det finns både vanliga lägenheter och gruppboende för de som behöver mycket hjälp. Där ska finnas restaurang om man inte vill eller orkar laga egen mat. Kan ligga centralt i Munkedal. Bättre kommunikationer skulle göra det lättare att bo kvar. Synd att kompletteringstrafiken togs bort. Det hade räckt med någon gång per vecka. Kompletteringstrafik igen vore bra, om den går på rätt tid och det var enkelt att boka! 1 gång/veckan in till Mdal räcker bra Bra, den som vill vara hemma får vara det Låg personaltäthet men nöjda brukare Hemvården upplevs fungera mycket bra, speciellt den palliativa vården Dingle Seniorboende, 2 rum och kök. Enplanshus. Det saknas bra bostäder Seniorboende vore bra. Med samlingslokal! Omsorgsboende kan vara mer centraliserat. Det blir ett ökat behov av vård- och omsorgsboende i framtiden. 13

14 Varför ligger hemtjänsten i en egen enhet? Kan inte personalen på Dinglegården serva dem i trygghetsboendet i lägenheterna utanför? Är utvärdering av denna organisation gjord? Kanske inte ha korttidsplatser överallt Bra personal är en nyckel Boenden anpassade för äldre önskas, gärna hyreslägenheter på bottenplan Hedekas Behövs nog ett breddat utbud, de äldre kommer i framtiden inte att nöja sig med dragspel. Låg personaltäthet fungerar kanske under en kort period, men inte på sikt Sörbygården är fint, men det borde finnas fler platser så att alla får plats som önskar det. Bra om gamla och unga har kontakt med varandra, genom att äta på samma ställe Problem att det finns så få boenden, lägenheter tex. Seniorboende, helst enplans! Synd att hyrorna blir så höga i nyproducerade lägenheter, man drar sig för att sälja villan där man bor billigare. De äldre från Hedekas vill kanske inte flytta till ett boende i Munkedal när man lika gärna kan flytta till tex Uddevalla Man kan inte spara sig ur en lågkonjunktur, det måste investeras för att locka fler människor till Munkedal. Viktigt att kommunen kan visa på och förklara för privata byggare att det finns ett behov och underlag för tex servicebostäder o trygghetsboende. För de riktigt sjuka och dementa är det viktigast att de har det tryggt och bra, inte var boendet ligger. Äldre seniorboende á la Partille Buss som hämtar upp de gamla till gemensam måltid Demensboende i varje kommundel är viktigt Ett ställa där man kan ha ett socialt umgänge och träffa folk. Boende som är anpassat efter olika nivåer av behov. Hällevadsholm Bygg ny förskola ihop med skolan i Dingle och gör om nuvarande förskola till seniorboende. Demensvården är inte bra. Farhågor om att LOV:en urholkar kommunens intäkter. Äldreboenden alla typer kan inte finnas i alla delar av kommunen. De mer vårdkrävande kan centraliseras. Däremot vill man ha seniorboenden i alla delar Många vill ha sina anhöriga nära. Att ha människor omkring sig, någon att prata med. Bävar för att man inte får bra mat Finns inget bra boende när man inte längre orkar sköta sitt hus. Det behövs bra boende nära affär och annan service. Många väljer istället att flytta till bland annat Uddevalla. Vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Det kan funka med väl fungerande hemtjänst och färdtjänst. Man måste få fortsätta att bo tillsammans med den man är gift med även om en blir sjuk och behöver hjälp, men det går inte i Munkedal. Det finns bra äldreboende i kommunen men det saknas bra vanliga lägenheter om man inte behöver gruppboende. Munkedal 14

15 Torreby Inte i alla kommundelar jo, i alla delar! Nackdelen om man stänger i utkanten väntar man där med att flytta från hus till boende vilket blir dyrare då man behöver mer hemvård. Delat boende i tex Dingle; hälften seniorboende, hälften vård- och omsorgsboende. De som bor nära kan få komma till äldreboendet och äta. Seniorboende och trygghetsboende i alla kommundelar. Vård- och omsorgsboende kan vara mer centraliserat. Det viktigaste är att man blir väl omhändertagen. Helst bo hemma, med hjälp av hemtjänsten och någonstans att gå på dagen för gemenskap, kanske äta tillsammans. Bra om man kan mötas över generationsgränserna, lägg gärna olika verksamheter tillsammans (tex äldreboende, vårdcentral, BVC, bibliotek). Vore fint med atriumgård där alla ges tillfälle att mötas. Kanske en restaurang också. Boendet behöver inte vara så stort, 2 rum och kök. Balkong/uteplats viktigt liksom hiss och gemensamhetsutrymme (lokal att låna för kalas och övernattningslägenhet för gäster). Parkeringsplats. Boenden för äldre ska finnas i olika steg. T ex seniorboenden som i Danmark, lägenheter i markplan med tillgång till gemenskapsutrymmen. Serviceboende spritt i kommunen, men de måste ligga nära service Kanske satsa på 50+ lägenheter med gemensamma utrymmen, gemensam trädgård etc. Om det fanns seniorboende skulle nog fler bo kvar i kommunen. Två rum och kök, nära kommunikationer, kanske en gemensam matsal och gärna affär i närheten. Valboryr Bättre att bygga ut i centrum för att inte behöva åka ut på längden. Närhet. Samarbeta över kommungränser, varför görs inte detta mer? (Synpunkt från bordet.) Om äldreboende behöver byggas ut, var skall man bygga? Viktigt med bra vård, inte splittrad verksamhet. Bättre med större enhet på ett ställe. Att det finns tydliga behovsnivåer. Munkedals centrum är ganska omysigt, det vore bra man fick ihop det mer till en enhet. Kommer man från landsbygden vill man kanske inte bo mitt i centrum med bara hus omkring sig, utan med grönområde runt knuten. Kompletteringstrafiken är bra, gör att man kan bo kvar Viktigt att kunna bo kvar i sin bygd, gärna servicelägenheter eller liknande. Än Återskapa någon form av de gamla ålderdomshemmen som man kunde flytta till innan man blev allt för gammal och sjuk. Där man kan umgås, ta en pilsner och spela. Ett boende där man får fortsätta att bo tillsammans om man vill. Hemsjukvården fungerar fantastiskt. Syn- och hörselkonsulenten har varit ovärderlig. Ta inte bort den. Kan inte tänka mig att inte få bo nära skogen men kan bli jobbigt att ta hand om huset. Ett litet seniorboende med några lägenheter i markplan. Det finns mark om bara någon vill bygga. 15

16 Kompletteringstrafiken är jättebra. Får den fortsätta kan jag bo kvar länge. Viktigt att man får möjlighet till träning och rehabilitering. Kanske kan man ha gymnastik här någon gång i veckan där någon kunnig håller i det. 16

Genomlysning av välfärdsförvaltningens

Genomlysning av välfärdsförvaltningens Genomlysning av välfärdsförvaltningens verksamheter Projekt- och processbeskrivning Detta dokument är en övergripande beskrivning av uppdraget att genomlysa välfärdsförvaltningens verksamheter, vilket

Läs mer

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD)

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) 2016-11-29 Agenda Solna stad i korthet Solna stads första trygghetsboende tankar kring utformning och funktion Upplägg kring trygghet

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Vad är vad, och vad är särskilt boende?

Vad är vad, och vad är särskilt boende? Vad är vad, och vad är särskilt boende? Särskilt boende, SoL 1992. Gruppboende, äldreboende, servicehus, sjukhem, ålderdomshem, vårdboende, vårdbostäder, demensboende, servicelägenheter, omsorgsboende,

Läs mer

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Omsorgsförvaltningen 1(5) Datum 2008-02-28 Handläggare Jerry Karlsson Omsorgsnämnden Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Inledning Regeringskansliet, Socialdepartementet har inbjudit Landskrona

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Yttrande över motion om rätt till boende

Yttrande över motion om rätt till boende Tjänsteutlåtande Handläggare 2016-11-10 Sandra Odenberg 08-590 972 77 Dnr: Sandra.Odenberg@upplandsvasby.se SÄN/2016:263 20354 Yttrande över motion om rätt till boende Förslag till beslut 1. Social- och

Läs mer

Hur tror vi att seniorer vill bo i framtiden? Vad hindrar dem från att bo som de vill?

Hur tror vi att seniorer vill bo i framtiden? Vad hindrar dem från att bo som de vill? Hur tror vi att seniorer vill bo i framtiden? Vad hindrar dem från att bo som de vill? Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L) och utredare 2008 av äldreboenden För att veta hur vi ska gå framåt måste vi

Läs mer

Bo bra hela livet. Barbro Westerholm. Äldreboendedelegationen

Bo bra hela livet. Barbro Westerholm. Äldreboendedelegationen Bo bra hela livet Barbro Westerholm Varför en utredning om äldreboenden? Bristen på platser i särskilda boenden När hemmets borg blev ett fängelse Den röda tråden i utredningen Vi lever inte för att bo.

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

10 förslag för bättre boende för seniorer

10 förslag för bättre boende för seniorer Socialdemokraterna i Uppsala Uppsala 2013-06-27 10 förslag för bättre boende för seniorer För oss socialdemokrater är en god äldreomsorg grundläggande för ett välfärdssamhälle. När man jobbat och kämpat

Läs mer

Äldreboligutredningen

Äldreboligutredningen Äldreboligutredningen 9. 10. september 2008 Anita Modin Varför behövs en utredning om äldreboenden En vanlig fråga Vågar jag bli gammal? En myt att alla vill bo hemma till livets sista dag Behovet att

Läs mer

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Barbro Westerholm 2009 01 09 Dir. 2006:63, Tilläggsdir. 2006:137 Slutredovisning av uppdrag Särskild utredare/ordförande: Barbro Westerholm Varför tillsattes

Läs mer

Särskilda boenden. Socialtjänsten

Särskilda boenden. Socialtjänsten Särskilda boenden Socialtjänsten November 2013 Vad är ett särskilt boende? I Uddevalla består det särskilda boendet av äldreboenden och servicebostäder. Omvårdnadsbehovet styr valet av äldreboende och

Läs mer

Framtidens äldreomsorg

Framtidens äldreomsorg PiteåPanelen Rapport 20 Framtidens äldreomsorg November 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret Framtidens äldreomsorg En beredningsgrupp bestående av politiker från olika partier i kommunstyrelsen

Läs mer

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Kvalitet och trygghet för äldre Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Inledning Socialdemokraterna i Örebro har under hela mandatperioden arbetat för ett bättre Örebro för äldre. Vi föreslog redan

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2008:8 Infördes i författningssamlingen den 26 november 2008 Äldreplan i Heby kommun; Kommunfullmäktige beslutade 1 den 19 november

Läs mer

Företeelsen Trygghetsboende. SeniorVärldskonferensen 2015-04-21,22 Göteborg Barbro Westerholm Riksdagsledamot (FP)

Företeelsen Trygghetsboende. SeniorVärldskonferensen 2015-04-21,22 Göteborg Barbro Westerholm Riksdagsledamot (FP) Företeelsen Trygghetsboende SeniorVärldskonferensen 2015-04-21,22 Göteborg Barbro Westerholm Riksdagsledamot (FP) Några fakta I dag lever vi ett kvarts sekel längre än för 100 år sedan Medellivslängden

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav

Långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav Långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav Delprojekt Socialnämndens verksamhet Strandgårdens äldreboende 2013-09-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Tidigare

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun Förslag till riktlinjer för trygghetsboende Enköpings kommun 2017 Yulia Innehåll: Inledning 3 Beskrivning av boendeformen 5 Riktlinjer 7 Dokumentversion: 2016-11-18 Getty Images Inledning Enköpings kommun

Läs mer

Särskilda boenden för äldre i Alingsås kommun

Särskilda boenden för äldre i Alingsås kommun Särskilda boenden för äldre i Alingsås kommun Särskilda boenden Äldre i Alingsås kommun ska kunna bo tryggt utifrån sina förutsättningar. Trygghet kan vara att bo kvar i sin invanda miljö, att det finns

Läs mer

Äldres boende IV Trollhättan 2014-2030

Äldres boende IV Trollhättan 2014-2030 Plan för utveckling av äldres boende i Trollhättan 214-23. Del IV Lokal utvecklingsplan för äldreboenden i Trollhättan. Äldres boende IV Trollhättan 214-23 Plan för Äldres boende i Trollhättan Del I Bakgrund,

Läs mer

Äldreomsorg Boende. Höör Susanne Öhrling, sakkunnig i äldreomsorgsfrågor

Äldreomsorg Boende. Höör Susanne Öhrling, sakkunnig i äldreomsorgsfrågor Äldreomsorg Boende Höör 2016-10-25 Susanne Öhrling, sakkunnig i äldreomsorgsfrågor Demografisk utveckling Ca 2 miljoner pensionärer 65 år och äldre ökar med över 300 000 per år 2030 kommer det att finnas

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Munkedals kommun

Äldreomsorgsplan för Munkedals kommun Dnr ON 02/58-730 Äldreomsorgsplan för Munkedals kommun Omsorgsnämnden 2004-12-15 61 455 80 MUNKEDAL Tfn växel 0524-180 00 Fax 0524-18 110 Bankgiro 549-6260 Postgiro 11 54 40-0 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

5. Omedelbar justering

5. Omedelbar justering SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING OMSORG OM ÄLDRE OCH STÖD TILL PERSONER M ED FUNKTIONSHINDER Handläggare: Yvonne Ekman Mohajerpour Telefon: 08-508 25157 SID 1 (6) 2009-03-25 DNR 006/396-2009 Till Skärholmens

Läs mer

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden Kommittédirektiv Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer Dir. 2006:63 Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild delegation tillkallas

Läs mer

STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE

STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE Facebook: facebook.com/kristdemokraterna Instagram: @kristdemokraterna, @buschebba Twitter: @kdriks, @BuschEbba Webbplats: www.kristdemokraterna.se E-post: info@kristdemokraterna.se

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Varför flytta till en trygghetsbostad

Varför flytta till en trygghetsbostad Varför flytta till en trygghetsbostad och vad bidrar till tryggheten? Lisbeth Lindahl Seminarium Trygghetsboende ett samarbete mellan kommun och fastighetsägare 7 maj 2015 Bakgrund Andelen äldre ökar i

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Utveckling av särskilt boende för äldre i Älta

Utveckling av särskilt boende för äldre i Älta 2016-10-27 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2016/828 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Utveckling av särskilt boende för äldre i Älta Förslag till beslut Kommunstyrelsens verksamhetsutskott ger Välfärd samhällsservice

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Förslag från våra Dialog-Caféer

Förslag från våra Dialog-Caféer Förslag från våra Dialog-Caféer Siljansäs den 2 oktober Kommunens insatser (vård och omsorg) (12 röster) - Så länge man kan vill man bo kvar. Viktigt med fungerande hemtjänst. - Större valfrihet i äldreboende

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning om planeringen av särskilt boende för äldre. Revisionsrapport. KPMG AB 14 januari 2011

Eksjö kommun. Granskning om planeringen av särskilt boende för äldre. Revisionsrapport. KPMG AB 14 januari 2011 Granskning om planeringen av särskilt boende för Revisionsrapport KPMG AB 14 januari 2011 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 2 4. Om boendeformer för 2 4.1 Särskilt boende för 2 4.2 Seniorbostäder

Läs mer

Sammanfattning av remissvar gällande Morgondagens hemvård

Sammanfattning av remissvar gällande Morgondagens hemvård 2017-05-02 Dnr: Sammanfattning av remissvar gällande Morgondagens hemvård Morgondagens hemvård finns med som ett av delområdena i en av de fyra kommunövergripande strategierna gällande Välfärdstjänster

Läs mer

Boendeplan För personer 65 år och äldre i Timrå kommun

Boendeplan För personer 65 år och äldre i Timrå kommun Boendeplan För personer 65 år och äldre i Timrå kommun kortsiktig planering perioden 2012-2014 långsiktig planering perioden 2015-2020 Fastställd av socialnämnden 2011 11 23 2(12) Innehåll Sida Bakgrund

Läs mer

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Konferens Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Göteborg 2012 05 09 Barbro Westerholm Vad kommer jag att tala om Demografin Äldres

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Äldreriksdagen, Sigtuna 13 november, 2013 Vad är Hjälpmedelsinstitutet HI?

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Micasa Fastigheter skall vara ett nytt, spännande fastighetsbolag ett annorlunda bolag ett bolag i framtiden Micasa Fastigheter

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram 2013 2020 Vård och omsorgsprogram Antaget av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 60, Dnr: KS 236/11770 Vård och omsorgsprogram 2013 2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara valet

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Verksamhetstillsyn av demensboenden i tre av länets kommuner. Meddelande 2006:15 Verksamhetstillsyn av demensboenden i tre av länets kommuner. Utgiven av: Ansvarig enhet:

Läs mer

Framtidens äldre i Sverige

Framtidens äldre i Sverige Framtidens äldre i Sverige Lars Hovius Byt bilden till illustrationen med hela ålderkedjan Vad kommer jag att prata om? Boende för äldre? Blir det fler äldre och hur bor de? Vad gör Riksbyggen? Bonums

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Äldre Äldreomsorg Planera morgondagens bostäder för gårdagens ungdomar. Med både hjärta

Läs mer

Enkätsvar från åldrarna 65+ Sidan 1 av 5

Enkätsvar från åldrarna 65+ Sidan 1 av 5 / Enkätsvar från åldrarna 65+ Sidan 1 av 5 Ålder 65-69 år 31.1% (201) 70-74 år 30.4% (197) 75-80 år 20.7% (134) 80-85 år 16.7% (108) Ej svarat 1.1% (7) Kön Kvinna 50.2% (325) Man 44.7% (289) Ej svarat

Läs mer

Information om ansökan av subvention till värd/- värdinna samt delfinansiering av gemensamhetsytor i trygghetsboende inom Umeå kommun

Information om ansökan av subvention till värd/- värdinna samt delfinansiering av gemensamhetsytor i trygghetsboende inom Umeå kommun Information om ansökan av subvention till värd/- värdinna samt delfinansiering av gemensamhetsytor i trygghetsboende inom Umeå kommun Trygghetsboende ska ses en del av utbudet av bostäder i kommunen där

Läs mer

Pensionärsrådet Sidan 1 av 5. Plats och tid Torparummet, Kommunhuset, Tranemo kl

Pensionärsrådet Sidan 1 av 5. Plats och tid Torparummet, Kommunhuset, Tranemo kl Pensionärsrådet 2009-01-27 Sidan 1 av 5 Plats och tid Torparummet, Kommunhuset, Tranemo kl. 13.30 15.45 Beslutande Icke tjänstg ersättare Övriga deltagare Stefan Hjertén, ordf Sture Haglund, vice ordf

Läs mer

ÄLDREPOLITISKT PROGRAM FÖR EKSJÖ KOMMUN

ÄLDREPOLITISKT PROGRAM FÖR EKSJÖ KOMMUN 2008-02-03 ÄLDREPOLITISKT PROGRAM FÖR EKSJÖ KOMMUN Framtaget av vuxenberedningen på uppdrag av kommunfullmäktige Inledning Vi ser i Sverige idag en utveckling där befolkningen blir allt äldre. 1,6 miljoner

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

Bo bra på äldre dar. En undersökning om ditt nuvarande och framtida boende. Först några frågor om dig. Behöver du hjälp med att fylla i enkäten?

Bo bra på äldre dar. En undersökning om ditt nuvarande och framtida boende. Först några frågor om dig. Behöver du hjälp med att fylla i enkäten? Bo bra på äldre dar En undersökning om ditt nuvarande och framtida boende Behöver du hjälp med att fylla i enkäten? Vi tycker att det är att många får möjlighet att delta, oavsett ålder och hälsotillstånd.

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Tjänstebeskrivning äldreomsorg

Tjänstebeskrivning äldreomsorg Tjänstebeskrivning äldreomsorg Anhörigstöd Särskilt boende Rehabilitering/funktionsträning Antagna av socialnämnden 2005-11-16, SN 166, dnr 05/SN 0211 Reviderat 2006-09-27, SN 121, dnr 06/SN 0129 Reviderat

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Blackebergs vård- och omsorgsboende ersätts med ett ombyggt vård- och omsorgsboende inom en del av Tranebergs servicehus (A-huset) Inriktningsärende

Blackebergs vård- och omsorgsboende ersätts med ett ombyggt vård- och omsorgsboende inom en del av Tranebergs servicehus (A-huset) Inriktningsärende BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 91-11-2.6:9 SID 1 (6) SDN 2012-06-14 2012-06-04 Handläggare: Monica Mårdén Telefon: 08-508 06 322 Till Bromma stadsdelsnämnd Blackebergs vård-

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Boendeplanering för äldre i regionen Västerort reviderad 2014

Boendeplanering för äldre i regionen Västerort reviderad 2014 Sida 1 (17) Boendeplanering för äldre i regionen Västerort reviderad 2014 Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, HässelbyVällingby och Bromma stadsdelsnämnder Framtida behov av äldreomsorg i Västerort Sweco EuroFutures

Läs mer

1. Inledning. Övergripande mål, enligt kvalitetsrekommendationen:

1. Inledning. Övergripande mål, enligt kvalitetsrekommendationen: 1. Inledning Eckerö kommun har en äldreomsorgsplan för 2010-2030 som fullmäktige har godkänt i januari 2010. Kvalitetsrekommendationen tjänster för äldre finns det önskemål om att alla kommuner skall ha

Läs mer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer 2 Inledning bakgrund och syfte Hur samhället ska utformas för att

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Framtidens Äldreomsorg i Heby kommun 2013-01-24

Framtidens Äldreomsorg i Heby kommun 2013-01-24 Innehållsförteckning Inledning... 3 Uppdrag... 3 Kommunikation med medborgarna... 3 Förslag till beslut... 4 Samhällsperspektivet... 4 Bo hemma under trygga och goda levnadsvillkor... 4 Vård- och omsorgsboende

Läs mer

KIRUNA KOMMUN Socialförvaltningen VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN I KIRUNA KOMMUN

KIRUNA KOMMUN Socialförvaltningen VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN I KIRUNA KOMMUN KIRUNA KOMMUN Socialförvaltningen VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN I KIRUNA KOMMUN Vård- och omsorgsboende i Kiruna I Kiruna Kommun finns idag 320 lägenheter på vård- och omsorgsboenden för personer med beslut

Läs mer

STOCKHOLMSBUSSEN ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND 600 STOCKHOLMARE ÖVER 18 ÅR RESULTATSAMMANFATTNING VÅREN 2012 NR 18

STOCKHOLMSBUSSEN ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND 600 STOCKHOLMARE ÖVER 18 ÅR RESULTATSAMMANFATTNING VÅREN 2012 NR 18 STOCKHOLMSBUSSEN ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND 6 STOCKHOLMARE ÖVER 8 ÅR RESULTATSAMMANFATTNING VÅREN NR 8 UNDERSÖKNINGSTEKNISK INFORMATION Population och urval: 6 slumpmässigt utvalda stockholmare 8 år eller

Läs mer

Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni Mölndals stad. Förstudie av tillgänglighet av särskilt boende inom äldreomsorgen

Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni Mölndals stad. Förstudie av tillgänglighet av särskilt boende inom äldreomsorgen Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2016 Mölndals stad Förstudie av tillgänglighet av särskilt boende inom äldreomsorgen Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1.

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Bo bra hela livet - remiss från kommunstyrelsen

Bo bra hela livet - remiss från kommunstyrelsen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING KANSLISTABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2009-02-05 Handläggare: Monica Fredriksson Telefon: 08-508 09 021 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av 2 problem för välfärdens finansiering. Att vi lever längre är inte ett problem, det är en glädjande utveckling. Men samtidigt som andelen äldre ökar blir fler blir den andel som ska stå för välfärdens

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

vård och omsorg Information om kommunens insatser för äldre och funktionshindrade

vård och omsorg Information om kommunens insatser för äldre och funktionshindrade vård och omsorg Information om kommunens insatser för äldre och funktionshindrade 1 Innehåll När behovet uppstår...3 Rätten till bistånd Rätten att överklaga Om du inte är nöjd med insatserna När du bor

Läs mer

Bo bra på äldre dar i Nordanstig

Bo bra på äldre dar i Nordanstig Bo bra på äldre dar i Nordanstig EN SAMMANSTÄLLNING AV BESLUTSUNDERLAG OCH FÖRSLAG AV BERITH DANIELSSON Hej, Mitt namn är Berith Danielsson och jag är projektledare för projektet Bo bra på äldre dar i

Läs mer

Yttrande över remiss angående revidering av Äldreplan

Yttrande över remiss angående revidering av Äldreplan 1 KUNGSÄNGEN och BRO Yttrande över remiss angående revidering av Äldreplan 2014 2020 PRO lämnar följande synpunkter på remiss angående revidering av Äldreplan 2014 2020. Remissvaret har disponerats enligt

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Utredning Boende för äldre

Utredning Boende för äldre Kommunfullmäktige 2010 05 31 74 166 Kommunstyrelsen 2010 05 17 94 220 Plan och tillväxtutskottet 2010 02 15 13 22 Dnr 10.89 00 marskf11 Utredning Boende för äldre Bilaga: Planering för Bostäder för äldre

Läs mer

Särskilt boende för äldre

Särskilt boende för äldre Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: 2015-11-18 SN.2015.130 Vuxen- och omsorgsnämnden Särskilt boende för äldre Förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Upphäva beslut

Läs mer