Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1"

Transkript

1 Dnr: KS Utredning framtida äldreboenden Bilaga 1

2 Innehållsförteckning 1. Utredningens inriktning Bakgrund Mål Syfte Frågeställningar Kvalitet Förutsättningar Politiska ambitioner/avgränsningar Sammanfattning av Äldredelegationens utredning om bostäder för äldre Seniorboende Trygghetsboende Vård- och omsorgsboende Kommunens roll vad avser tillhandahållandet av trygghetsbostäder Demografiska förändringar Brukarnas ekonomiska förutsättningar Framtida boenden, behov/krav Växande behov av äldrebostäder Fler äldrebostäder genom bidrag och subventioner Kommunens framtida förutsättningar Ekonomiska Lokalmässiga Inventeringsstöd Nya lagkrav Alternativ Frigöra korttidsplatser för att kunna erbjuda permanent boende Vård- och omsorgsboende Allégården och Ekebacken Dingle Hedekas Trygghetsboende

3 9.3.1 Bygga nytt trygghetsboende centralt i Munkedal Trygghetsboende i anslutning till Dinglegården (vård- och omsorgsboende) Hedekas Medborgar- och personalåsikter Enkäter Kvalitetsgruppen Tankar och idéer från bygdegrupperna om äldreomsorgen

4 1. Utredningens inriktning 1.1 Bakgrund I Munkedals kommun pågår en översyn av välfärdsförvaltningens verksamheter. Denna översyn leds av en politisk styrgrupp med uppdrag att driva utredningen framåt. Styrgruppen har mandat att ge arbetsgrupp (förvaltningen) olika deluppdrag. Ett sånt uppdrag är att utreda utformningen av framtida boenden för äldre. I utredningen ska förvaltningen använda nationella utredningar, utredningar som tidigare gjorts i kommunen, äldreomsorgsplanen samt fakta som tagits fram i översynen. 1.2 Mål Målet är att presentera olika alternativ för utformning av framtida äldreboenden i Munkedals kommun. I presentationen ska anges olika boendetyper, boendeformernas dimension samt deras placering. 1.3 Syfte Syftet med genomlysningen är att på ett allsidigt sätt beskriva de äldres behov kring boenden. De alternativ som tas fram ska tillgodose en god kvalitet. Utredningen ska visa på möjligheter i såväl det lilla som det stora, centralt som lokalt. 1.4 Frågeställningar Frågeställningar som ska besvaras i utredningen är: Hur förändras demografin? Vilka behov/krav har Munkedals invånare på framtida boenden? Hur påverkar nya lagkrav etc? Hur påverkar den ökade valfriheten? Hur förändras de äldres ekonomiska förutsättningar? Hur ser kommunens ekonomiska förutsättningar ut? Vilka möjligheter finns det för kommunen att söka investeringsstöd? 1.5 Kvalitet I mål och syfte poängteras att välfärdsförvaltningens verksamheter och organisation ska präglas av god kvalitet. Välfärdsförvaltningens mål är att även själva utredningen ska genomsyras av god 4

5 kvalitet. Ett utredningsarbete med god kvalitet kännetecknas av ett förutsättningslöst arbete där fakta inhämtas, analyseras och öppet diskuteras. Utrymme för reflektion är viktigt. Ett honnörsord för en utredning av den här komplexiteten torde vara helhetssyn med kunskap om delarna kan en helhet med god kvalitet byggas med ambitionen att ge förutsättningar att på ett rättssäkert sätt forma kommunens insatser utifrån medborgarnas behov. Delaktighet för alla som direkt eller indirekt påverkas av slutsatser och åtgärder är centralt. Hur detta ska säkerställas beskrivs nedan i kapitlet om organisation. 1.6 Förutsättningar I utredningen ska Äldreboendedelegationens begrepp om boendetyper användas, dvs seniorboende, trygghetsboende samt vård- och omsorgsboende. Vidare ska framtida behov av service och kommunikationer utredas. Boenden bör placeras så att de passar in i närmiljön och ev bostadsområden. 1.7 Politiska ambitioner/avgränsningar Den politiska styrgruppen har vid sitt sammanträde * beslutat att utredningen ska göras helt förutsättningslös och utan avgränsningar och/eller politiska ambitioner. Styrgruppen önskar att utredningen visar på olika scenarier. Först när utredningsresultatet presenterats tar de politiska ställningstagandena vid. *Kristdemokraterna deltog inte vid mötet. 2. Sammanfattning av Äldredelegationens utredning om bostäder för äldre Regeringen har tillsatt en delegation för att utreda behoven och utvecklingen av boende för äldre. Utredningen grundas i ett konstaterande att andelen äldre i befolkningen kommer öka framöver och att andelen bostäder anpassade till äldres behov kommer bli mycket stort. Många kommuners bostadsbestånd tillgodoser inte det behov som kommer finnas framöver. I december 2008 lämnade äldreboendedelegationen sitt slutbetänkande Bo bra hela livet (SOU 2008:113). Utredningen menar att de flesta vill bo kvar hemma om det sörjer för god tillgänglighet och möjlighet till gemenskap samt att många äldre anser att det är ett alldeles för stort glapp mellan det ordinära boendet och särskilda boendet för äldre (vård- och omsorgsboende). I slutbetänkandet föreslår delegationen bland annat olika åtgärder för att utveckla en icke behovsprövad boendeform för äldre som känner sig otrygga i sitt ordinära boende, ett så kallat trygghetsboende. 5

6 2.1 Seniorboende Av delegationen används det som ett samlingsbegrepp för alla former av ordinärt boende som utmärks av god tillgänglighet, tillgång till gemensamhetslokaler och krav på att de boende måste ha uppnått en viss ålder för att få flytta in. Det är alltså tänkt att det skall ingå i ett breddat utbud av bostäder och tjänster inom den ordinarie bostadsmarknaden, där det offentliga åtagandet ligger i att utforma en bostadspolitik som stimulerar utvecklingen i rätt riktning. Denna typ av boendeform har utredningen placerat utanför arbetet, då det handlar om privata initiativ. Däremot har kommunen en uppgift att underlätta för dessa alternativ genom sin boendeförsörjningsplan. 2.2 Trygghetsboende Trygghetsboende är en mellanform mellan den öppna marknadens privata lösningar och de traditionella särskilda boenden som finns idag. Trygghetsboende skall kännetecknas av en hög grad av fysisk anpassning och gemensamhetslokaler. Boendet söks på vanligt sätt via kösystem, och är inte bundet till ett biståndsbeslut. Vård och omsorg, i den utsträckning det behövs, sköts av kommunens ordinarie hemtjänst. Boendeformen kommer att underlätta för boende att bo kvar längre trots ökande vårdbehov tack vare närheten till grannar, gemensamhetsytor, närhet till kommunal service genom kontakt med hemtjänst. Detta kommer förhoppningsvis att skapa en större trygghet än enskilt boende i traditionella egna bostäder. 2.3 Vård- och omsorgsboende Detta är i princip en utveckling av dagens särskilda boende, där den boende har behov av tillsyn, vård och omsorg dygnet runt. Personer med demens kommer fortsatt att kräva mycket omvårdnad och service och kommer huvudsakligen att vara hänvisade till denna typ av boende. 2.4 Kommunens roll vad avser tillhandahållandet av trygghetsbostäder Delegationen föreslår att kommuner genom en särskild lag får befogenhet att inrätta trygghetsbostäder med hyresrätt utan föregående behovsprövning, samt att någon form av förmedlingstjänst upprättas för att hantera bostadskön. Åtagandet att erbjuda trygghetsbostäder föreslås vara frivillig från kommunens sida och kommunen bestämmer själva vilka kriterier som ska uppfyllas för att få tillgång till en bostad, till exempel kan hög ålder beaktas. Ur såväl de boendes som kommunens perspektiv kan en lämplig placering av trygghetsbostäder vara i nära anslutning till service, kommunikationer och vårdpersonal. Vid planering av bostäder bör kommunens boendeplaneringsansvariga och företrädare för social- och äldrenämnder samverka. 6

7 Antal 3. Demografiska förändringar I Äldreomsorgsplanen (dnr. ON ) kan vi se att i Sverige ökar både antalet och andelen äldre i befolkningen. Vid förra sekelskiftet var mindre än tio procent äldre än 65 år. Om 30 år kommer närmare en fjärdedel av Sveriges befolkning att vara över 65 år. De som är 80 år och äldre och som har störst behov av vård och omsorg, väntas öka från till personer under samma period. På ytterligare ett par decenniers sikt blir ökningen av andelen och antalet äldre ännu större. Statistiska centralbyråns befolkningsprognos för grupperna 65 år och äldre respektive 80 år och äldre i Munkedals kommun ser ut enligt diagram 1 och 2. I prognosen har SCB bl.a. baserat utflyttningsrisker och inflyttningsfördelning på de senaste sex åren. Antal personer 65 år och äldre, År Under de kommande åren är prognosen för Munkedals kommun att andelen invånare över 65 år kommer att öka i stort sett varje år ända fram till år 2037, dvs. så långt prognosen sträcker sig. 7

8 Antal Antal personer år och äldre, År För andelen personer 80 år och äldre visar prognosen också en ökad andel äldre i Munkedals kommun, med en tydlig ökning efter Brukarnas ekonomiska förutsättningar 5. Framtida boenden, behov/krav För att följa den terminologi som kommer att gälla nationellt ska vi i Munkedal definiera om våra nuvarande boende. Enligt Äldreboendedelegationens terminologi har vi idag Vård- och omsorgsboenden. Vi planerar ett eller flera Trygghetsboenden, och behöver underlätta för etableringen av privata initiativ på Seniorboenden. Det finns en nytta med att täcka upp de första årens relativt låga ökning av äldre, med att bygga till ett antal platser på redan befintliga boenden. Ett större Trygghetsboende tar längre tid att projektera och är heller inte lika akut, då ökningen av äldre kommer igång först kring Att placera ett kommande Trygghetsboende i centrala Munkedal innebär att när ökningen av äldre avtar, och till slut också minskar, någon gång efter 2035 har vi ett antal lägenheter som snabbt kan användas som vanliga bostäder. Ett viktigt argument när vi vill locka människor i alla åldrar till att flytta till kommunen. 5.2 Växande behov av äldrebostäder Rapporten framhåller att den demografiska utvecklingen talar för att behovet av bostäder och boendeformer för äldre kommer öka. Bostäder som byggs och planeras idag täcker inte det behov 8

9 som kommer finnas framöver. Andelen äldre kommer öka kraftigt från år År 2040 beräknas andelen personer över 65 år ha ökat till 2,5 miljoner, nästan en miljon fler än idag. Ökningen blir särskilt stark bland dem över 85 år. Förändringen i åldersstruktur förväntas leda till att behovet av vård- och omsorgsboende år 2040 kommer vara procent högre än Fler äldrebostäder genom bidrag och subventioner För att stimulera inrättandet av äldrebostäder har regeringen avsatt pengar till investeringsstöd om sammanlagt 2,5 miljarder kronor till äldrebostäder och andra särskilda boendeformer för äldre och som nu även gäller införandet av trygghetsbostäder. Ett boende dit äldre har sökt sig av fri vilja anses ha en positiv effekt på människors välmående. Den tillgänglighet och trygghet som bostäderna erbjuder kan få till följd att äldre kan fördröja en eventuell flytt till ett mer resurskrävande vårdboende. Äldredelegationen hänvisar till en så kallad SNAC-studie (The Swedish National study on Aging and Care) som gjorts i stadsdelen Kungsholmen i Stockholm. Studiens syfte var att kartlägga och utvärdera äldrevården i Sverige. Resultatet av denna studie visar att antalet äldre som flyttar från ett serviceboende till ett vård och omsorgsboende är betydligt lägre än bland de som bor i ordinärt boende. 6. Kommunens framtida förutsättningar Här kan vi bl.a. ha resonemang kring trångboddheten i kommunhuset. 6.1 Ekonomiska 6.2 Lokalmässiga 7. Inventeringsstöd 8. Nya lagkrav 9. Alternativ De olika alternativen kan delas in efter behov på kort och lång sikt. På kort sikt behöver vi utöka antalet vård- och omsorgsplatser. Det kan ske på olika sätt och på olika platser i kommunen. 9

10 På lång sikt behöver vi också skapa möjligheter för att äldre ska kunna bo i någon form av anpassat boende för att på så sätt minska behovet av vård- och omsorgsplatser. Det kan ske genom att kommunen underlättar för privata initiativ till olika typer av Seniorboende via bl.a. bostadsförsörjningsplanen. Men framför allt behöver vi planera för ett Trygghetsboende i kommunen. Det bör placeras centralt för att ge goda kommunikationer, närhet till service etc. Det är också en fördel om lägenheterna någon gång behöver användas till vanligt boende. Då bör ett centralt läge öka attraktiviteten för inflyttande. 9.1 Frigöra korttidsplatser för att kunna erbjuda permanent boende Planering 2011, klart 2012 Genom att minska antalet korttidsplatser i kommunen och istället arbeta tydligare med rehabilitering och utökat stöd i hemmet är det möjligt att utöka antalet permanenta boendeplatser. Flertalet av de som idag vistas på korttidsplats har beslut om särskilt boende och väntar på ledig plats. Den genomsnittliga vistelsetiden på en korttidsplats är 39 dagar/vistelse. Detta visar att det egentliga behovet inte är korttidsplatser utan permanenta boenden. Med en del mindre ombyggnader är det möjligt att utöka boendeplatser med ca 10 särskilda boendeplatser. 9.2 Vård- och omsorgsboende Allégården och Ekebacken Det finns möjligheter att bygga ut Allégården i markplan och på så sätt skapa fler boendeplatser i anslutning till innegårdar och en behaglig boendemiljö. Allégårdens boende riktar sig idag till personer med demenssjukdom. Möjligheten att utveckla ett demenscenter med samlad kompetens bör vägas in i vidare utredning. Ett demenscenter på Allégården innebär en samlad kompetens där olika former av stöd till demenssjuka och dess närstående. Det kan vara växelvård/avlastning, dagverksamhet, boende och anhörigstöd. Även demensteamet inom hemvården kan utgå från Allégården för att stärka kontinuitet i stödet. Man kan också bygga ihop Allégården med gula huset (familjecentralen). Det gula huset kan inrymmas med dagverksamhet, anhörigstöd mm. Ekebacken har en något annorlunda situation utifrån dagens standard. Byggnaderna kräver större investeringar, men det finns möjligheten att bygga om och skapa bättre och flera vård- och 10

11 omsorgsplatser. Eventuellt skulle man kunna bygga ihop Ekebacken med gula huset från andra hållet. Genom en utbyggnad av Allégården och Ekebacken kan möjlighet finnas att skapa lokaler för hemvård, hemsjukvård och även ge möjlighet till gemensam administration där enhetschefer, bemanningsenhet kan ha sin placering Dingle På kort sikt är det möjligt att skapa ett antal nya vård- och omsorgsplatser på nuvarande Dinglegården. Det går att installera hiss och bygga om personalutrymme och kontor till boende, vilket gör att man även kan hyra ut de tomma lägenheterna. Ytterligare en möjlighet är att bygga om de tre korttidsrummen till två lägenheter som kan vara lämpliga till parboende om behov finns. Det finns också möjlighet att bygga ut gemensamhetslokal/matsal mot gården för att skapa ytterliga lägenheter i huset. Gemensamhetsdelen kommer då närmare de lägenheter som ligger i anslutning till Dinglegården. Detta skulle kunna ge en utökning med ca 6-8 lägenheter Hedekas En utökning av 2-3 boendeplatser på Sörbygården är möjlig genom att erbjuda hemvården och hemsjukvården annan lokal, till exempel i samma hus som läkar- och distriktssköterskemottagningen. För övrigt bedöms behovet av vård och omsorgsboende vara tillgodosett i Hedekas. 9.3 Trygghetsboende Bygga nytt trygghetsboende centralt i Munkedal Det finns ett flertal tomter som skulle kunna vara aktuella för byggnation. Alternativt skulle Ekebacken kunna byggas om till ett Trygghetsboende. I anslutning till torget finns möjlighet att bygga ytterligare en våning på Centrumhuset för att på så sätt skapa ett antal nya lägenheter som Trygghetsboende. Även på bankhuset är det möjligt att bygga på en våning Trygghetsboende i anslutning till Dinglegården (vård- och omsorgsboende) Genom samlokalisering av de befintliga lägenheter som ligger utanför Dinglegården är det möjligt att benämna dessa som trygghetsbostäder. Trygghetsboenden i nära anslutning till vård- och omsorgsboende är ett bra och kostnadseffektivt alternativ. 11

12 Bygga om förskolan Dingle till seniorlägenheter Förskolan kan byggas om till ett antal lägenheter i markplan som skulle lämpa sig till seniorlägenheter. Det är nära till Dinglegården om man vill äta i gemenskap och det är gångavstånd till affär och allmänna kommunikationer. Detta blir inget Trygghetsboende enligt den gällande definitionen, så det ligger för långt från övriga boendena, men det kan ändå framhållas som ett anpassat boende för äldre. Övriga möjligheter i Dingle På både östra och västra sidan om det nuvarande LSS-boendet finns tomtyta som tillhör kommunen. Denna skulle kunna användas till nybyggnation för att utöka Trygghetsboendeplatser i önskat antal. Närmaste grannfastighet i nordost till Dinglegården är ett privat hur med flera tillgänglighetsanpassade lägenheter i. Om det finns möjlighet för kommunen att överta dessa, skulle det ge ett ökat antal lägenheter att erbjuda äldre och funktionshindrade. Sydväst om Dinglegården finns ytterligare ett privat hyreshus med tillgänglighetsanpassade lägenheter med samma möjligheter som ovan Hedekas De tio lägenheter som ingår i den kooperativa föreningen Riksbyggen kan definieras som seniorlägenheter eller möjligtvis trygghetslägenheter genom samlokalisering med Sörbygården (alternativ liknande det i Dingle). 10. Medborgar- och personalåsikter 10.1 Enkäter En enkät har skickats ut till ca. 500 personer i ålder år. Ett slumpvist gjort urval med en spridning av ålder och var personerna bor i kommunen. Knappt 350 har svarat vilket ger en svarsfrekvens på drygt 65%. Enkäten håller nu på att sammanställas och analys av resultatet kommer att redovisas på kommunstyrelsens sammanträde 14 september Kvalitetsgruppen En kvalitetsgrupp har bildats inom vård och omsorg dels som en referens- och arbetsgrupp under boendeutredningen men även för att arbeta med andra kvalitetsutvecklingsfrågor inom vård och 12

13 omsorg. Deltagare i kvalitetsgruppen: Områdeschef, MAS, enhetschef, fem undersköterskor, två sjuksköterskor, en arbetsterapeut. Gruppen har haft ett antal träffar under våren och kommer fortsätta under hösten. Kvalitetsgruppens synpunkter redovisas 25 augusti till och information kan ges på kommunstyrelsens sammanträde 14 september Tankar och idéer från bygdegrupperna om äldreomsorgen Dialogen har utgått från frågeställningar om kvalitét på äldre dagar, dagens och framtidens boende för äldre. Bärfendal Seniorboende behövs en del vill lämna stora villan men det saknas bra alternativ Ett enkelt och bra boende när man inte orkar med sitt hus Vill bo nära naturen Gärna boende med mindre lägenheter samlade där det finns service lättillgänglig Bygga om Dinglegården till Trygghetsboende Dinglegården är för litet många vill flytta dit Äldreboenden för de mest sjuka äldre kan vara på större enheter oftast tillbringas all tid där Om det blir så att man inte kan ta vara på sig själv, om man blir så sjuk spelar det inte så stor roll vart boendet ligger. Viktigt med personal som har bra kompetens. Ett boende i kommunen centralt där det finns både vanliga lägenheter och gruppboende för de som behöver mycket hjälp. Där ska finnas restaurang om man inte vill eller orkar laga egen mat. Kan ligga centralt i Munkedal. Bättre kommunikationer skulle göra det lättare att bo kvar. Synd att kompletteringstrafiken togs bort. Det hade räckt med någon gång per vecka. Kompletteringstrafik igen vore bra, om den går på rätt tid och det var enkelt att boka! 1 gång/veckan in till Mdal räcker bra Bra, den som vill vara hemma får vara det Låg personaltäthet men nöjda brukare Hemvården upplevs fungera mycket bra, speciellt den palliativa vården Dingle Seniorboende, 2 rum och kök. Enplanshus. Det saknas bra bostäder Seniorboende vore bra. Med samlingslokal! Omsorgsboende kan vara mer centraliserat. Det blir ett ökat behov av vård- och omsorgsboende i framtiden. 13

14 Varför ligger hemtjänsten i en egen enhet? Kan inte personalen på Dinglegården serva dem i trygghetsboendet i lägenheterna utanför? Är utvärdering av denna organisation gjord? Kanske inte ha korttidsplatser överallt Bra personal är en nyckel Boenden anpassade för äldre önskas, gärna hyreslägenheter på bottenplan Hedekas Behövs nog ett breddat utbud, de äldre kommer i framtiden inte att nöja sig med dragspel. Låg personaltäthet fungerar kanske under en kort period, men inte på sikt Sörbygården är fint, men det borde finnas fler platser så att alla får plats som önskar det. Bra om gamla och unga har kontakt med varandra, genom att äta på samma ställe Problem att det finns så få boenden, lägenheter tex. Seniorboende, helst enplans! Synd att hyrorna blir så höga i nyproducerade lägenheter, man drar sig för att sälja villan där man bor billigare. De äldre från Hedekas vill kanske inte flytta till ett boende i Munkedal när man lika gärna kan flytta till tex Uddevalla Man kan inte spara sig ur en lågkonjunktur, det måste investeras för att locka fler människor till Munkedal. Viktigt att kommunen kan visa på och förklara för privata byggare att det finns ett behov och underlag för tex servicebostäder o trygghetsboende. För de riktigt sjuka och dementa är det viktigast att de har det tryggt och bra, inte var boendet ligger. Äldre seniorboende á la Partille Buss som hämtar upp de gamla till gemensam måltid Demensboende i varje kommundel är viktigt Ett ställa där man kan ha ett socialt umgänge och träffa folk. Boende som är anpassat efter olika nivåer av behov. Hällevadsholm Bygg ny förskola ihop med skolan i Dingle och gör om nuvarande förskola till seniorboende. Demensvården är inte bra. Farhågor om att LOV:en urholkar kommunens intäkter. Äldreboenden alla typer kan inte finnas i alla delar av kommunen. De mer vårdkrävande kan centraliseras. Däremot vill man ha seniorboenden i alla delar Många vill ha sina anhöriga nära. Att ha människor omkring sig, någon att prata med. Bävar för att man inte får bra mat Finns inget bra boende när man inte längre orkar sköta sitt hus. Det behövs bra boende nära affär och annan service. Många väljer istället att flytta till bland annat Uddevalla. Vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Det kan funka med väl fungerande hemtjänst och färdtjänst. Man måste få fortsätta att bo tillsammans med den man är gift med även om en blir sjuk och behöver hjälp, men det går inte i Munkedal. Det finns bra äldreboende i kommunen men det saknas bra vanliga lägenheter om man inte behöver gruppboende. Munkedal 14

15 Torreby Inte i alla kommundelar jo, i alla delar! Nackdelen om man stänger i utkanten väntar man där med att flytta från hus till boende vilket blir dyrare då man behöver mer hemvård. Delat boende i tex Dingle; hälften seniorboende, hälften vård- och omsorgsboende. De som bor nära kan få komma till äldreboendet och äta. Seniorboende och trygghetsboende i alla kommundelar. Vård- och omsorgsboende kan vara mer centraliserat. Det viktigaste är att man blir väl omhändertagen. Helst bo hemma, med hjälp av hemtjänsten och någonstans att gå på dagen för gemenskap, kanske äta tillsammans. Bra om man kan mötas över generationsgränserna, lägg gärna olika verksamheter tillsammans (tex äldreboende, vårdcentral, BVC, bibliotek). Vore fint med atriumgård där alla ges tillfälle att mötas. Kanske en restaurang också. Boendet behöver inte vara så stort, 2 rum och kök. Balkong/uteplats viktigt liksom hiss och gemensamhetsutrymme (lokal att låna för kalas och övernattningslägenhet för gäster). Parkeringsplats. Boenden för äldre ska finnas i olika steg. T ex seniorboenden som i Danmark, lägenheter i markplan med tillgång till gemenskapsutrymmen. Serviceboende spritt i kommunen, men de måste ligga nära service Kanske satsa på 50+ lägenheter med gemensamma utrymmen, gemensam trädgård etc. Om det fanns seniorboende skulle nog fler bo kvar i kommunen. Två rum och kök, nära kommunikationer, kanske en gemensam matsal och gärna affär i närheten. Valboryr Bättre att bygga ut i centrum för att inte behöva åka ut på längden. Närhet. Samarbeta över kommungränser, varför görs inte detta mer? (Synpunkt från bordet.) Om äldreboende behöver byggas ut, var skall man bygga? Viktigt med bra vård, inte splittrad verksamhet. Bättre med större enhet på ett ställe. Att det finns tydliga behovsnivåer. Munkedals centrum är ganska omysigt, det vore bra man fick ihop det mer till en enhet. Kommer man från landsbygden vill man kanske inte bo mitt i centrum med bara hus omkring sig, utan med grönområde runt knuten. Kompletteringstrafiken är bra, gör att man kan bo kvar Viktigt att kunna bo kvar i sin bygd, gärna servicelägenheter eller liknande. Än Återskapa någon form av de gamla ålderdomshemmen som man kunde flytta till innan man blev allt för gammal och sjuk. Där man kan umgås, ta en pilsner och spela. Ett boende där man får fortsätta att bo tillsammans om man vill. Hemsjukvården fungerar fantastiskt. Syn- och hörselkonsulenten har varit ovärderlig. Ta inte bort den. Kan inte tänka mig att inte få bo nära skogen men kan bli jobbigt att ta hand om huset. Ett litet seniorboende med några lägenheter i markplan. Det finns mark om bara någon vill bygga. 15

16 Kompletteringstrafiken är jättebra. Får den fortsätta kan jag bo kvar länge. Viktigt att man får möjlighet till träning och rehabilitering. Kanske kan man ha gymnastik här någon gång i veckan där någon kunnig håller i det. 16

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2008:8 Infördes i författningssamlingen den 26 november 2008 Äldreplan i Heby kommun; Kommunfullmäktige beslutade 1 den 19 november

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Förslag från våra Dialog-Caféer

Förslag från våra Dialog-Caféer Förslag från våra Dialog-Caféer Siljansäs den 2 oktober Kommunens insatser (vård och omsorg) (12 röster) - Så länge man kan vill man bo kvar. Viktigt med fungerande hemtjänst. - Större valfrihet i äldreboende

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Konferens Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Göteborg 2012 05 09 Barbro Westerholm Vad kommer jag att tala om Demografin Äldres

Läs mer

Bo bra på äldre dar. En undersökning om ditt nuvarande och framtida boende. Först några frågor om dig. Behöver du hjälp med att fylla i enkäten?

Bo bra på äldre dar. En undersökning om ditt nuvarande och framtida boende. Först några frågor om dig. Behöver du hjälp med att fylla i enkäten? Bo bra på äldre dar En undersökning om ditt nuvarande och framtida boende Behöver du hjälp med att fylla i enkäten? Vi tycker att det är att många får möjlighet att delta, oavsett ålder och hälsotillstånd.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Bo bra på äldre dar i Nordanstig

Bo bra på äldre dar i Nordanstig Bo bra på äldre dar i Nordanstig EN SAMMANSTÄLLNING AV BESLUTSUNDERLAG OCH FÖRSLAG AV BERITH DANIELSSON Hej, Mitt namn är Berith Danielsson och jag är projektledare för projektet Bo bra på äldre dar i

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Äldre Äldreomsorg Planera morgondagens bostäder för gårdagens ungdomar. Med både hjärta

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Micasa Fastigheter skall vara ett nytt, spännande fastighetsbolag ett annorlunda bolag ett bolag i framtiden Micasa Fastigheter

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

KIRUNA KOMMUN Socialförvaltningen VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN I KIRUNA KOMMUN

KIRUNA KOMMUN Socialförvaltningen VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN I KIRUNA KOMMUN KIRUNA KOMMUN Socialförvaltningen VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN I KIRUNA KOMMUN Vård- och omsorgsboende i Kiruna I Kiruna Kommun finns idag 320 lägenheter på vård- och omsorgsboenden för personer med beslut

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Attraktivt seniorliv. Kort sammanfattning: Seniorstrategi. Attraktivt Boende är A och O 2014-03-01 1( 5)

Attraktivt seniorliv. Kort sammanfattning: Seniorstrategi. Attraktivt Boende är A och O 2014-03-01 1( 5) 2014-03-01 1( 5) Attraktivt seniorliv På uppdrag av Moderata seniorer i Trelleborg har vi undersökt vad som utgör ett attraktivt liv för seniorer.. Ett gott seniorliv bygger på fyra hörnpelare. Attraktivt

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Sammanställning av anteckningar samt enkäter från medborgardialogen angående framtidens äldreboenden.

Sammanställning av anteckningar samt enkäter från medborgardialogen angående framtidens äldreboenden. Rapport Datum 2014-08-27 Sida 1(8) Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Sammanställning av anteckningar samt enkäter från medborgardialogen angående framtidens äldreboenden. Sammanfattning Cafédialog

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje 2015-03-23 Särskilt boende SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2015/00377 734 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 14 maj 2013 Riktlinjen

Läs mer

Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad

Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad Äldres boende Strategier och ramverk för mellanboendeformer för äldre i Göteborgs stad KS-uppdrag där fastighetskontoret i samverkan med övriga aktörer tagit fram en handlingsplan och förslag till subventioner

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

SENIOR- OCH TRYGGHETSBOENDE.

SENIOR- OCH TRYGGHETSBOENDE. SENIOR- OCH TRYGGHETSBOENDE. Ett tryggt, bekvämt och aktivt boendekoncept från Peab. HEM SOM HÅLLER ETT NJUTBART BOENDE. Annehem är början på ett nytt, bekymmersfritt liv. ETT AKTIVT BOENDE. Aktiviteter

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN I ALINGSÅS KOMMUN INNEHÅLL Att bo kvar hemma Trygghetsboende... Sidan 4 Hemtjänst... Sidan 5 Bostadsanpassning... Sidan 6 Färdtjänst/Riksfärdtjänst... Sidan 6 Träffpunkter

Läs mer

Jurslavägen 31. Att bo på Jurslavägen 31 2014-08-20

Jurslavägen 31. Att bo på Jurslavägen 31 2014-08-20 Jurslavägen 31 2014-08-20 Att bo på Jurslavägen 31 Äldreboendet Jurslavägen 31 ligger i ett fint och lugnt område som heter Jursla och ligger utanför Norrköping. Huset ligger i markplan vilket gör det

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Bo bra i Falköpings kommun!

Bo bra i Falköpings kommun! 1 Bo bra i Falköpings kommun! Ett inriktningsdokument för den framtida bostadsförsörjningen 2010-02-11 2 Vision Livslångt boende bo bra hela livet i Falköpings kommun! Alla invånare ska ha tillgång till

Läs mer

Vad är ett gott liv var dag?

Vad är ett gott liv var dag? Vad är ett gott liv var dag? Anteckningar från dialogcafé om framtidens omsorg. Tema: äldreomsorg. 2014-12-02 Skogslid, Gamla kyrkvägen 6, Fristad Närvarande Politiker: Malin Carlsson (S) ordförande Stadsdelsnämnden

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Ställningstagande till lokaler för särskilt boende demens

Ställningstagande till lokaler för särskilt boende demens Sida 1/9 Vårt dnr: 1151-2012:120 Vård- och omsorgsutskottet Ställningstagande till lokaler för särskilt boende demens Förslag till vård- och omsorgsutskottet för förslag till kommunstyrelsen för beslut

Läs mer

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor.

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Helsingborgs stad 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Geografisk områdesorganisation fem områden. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR!

STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! ÄLDREFÖRVALTNINGEN Version 1.0 Karin Gens/Johan Schuber SID 1 (6) 2012-03-15 STOCKHOLMS STAD BEHÖVER HJÄLP MED ATT LÖSA STORA UTMANINGAR! OpenLab projekt - inom området: Ett värdigt åldrande Uppdragsgivare

Läs mer

Inflytande - Påverkansarbete

Inflytande - Påverkansarbete 2 3 4 Inflytande - Påverkansarbete Nationellt och lokalt Syfte Tillvarata äldres intressen Påverka de institutioner och verksamheter som berör äldres vardag Ställa äldres resurser till förfogande för det

Läs mer

Boendeplaneringsprogram 2011-2014

Boendeplaneringsprogram 2011-2014 Boendeplaneringsprogram 2011-2014 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bostadsbyggande och befolkningsutveckling 1985-2010... 4 Bostadssituationen idag... 5 Befolkning... 6 Bostadsmarknad...

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Bo bra hela livet - också när man blir äldre. Barbro Westerholm 2010 11 17

Bo bra hela livet - också när man blir äldre. Barbro Westerholm 2010 11 17 Bo bra hela livet - också när man blir äldre Barbro Westerholm 2010 11 17 Skälen till äldreboendeutredningen 2006-2008 Bristen på platser i särskilt boende Insikten om att det är en myt att alla vill bo

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

1206:01. oenden i Stockholm

1206:01. oenden i Stockholm oenden i Stockholm ra alternativa boendeformer att välja bland. Bostadsförmedling i seniorlägenheter och trygghetsbostäder. Dessutom finns ende för dig med större behov av service och omvårdnad. r som

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Servicedeklaration för Vård och omsorg

Servicedeklaration för Vård och omsorg för Vård och omsorg Biståndsbedömning Hemtjänst Hemsjukvård Äldreboende Anhörigstöd Gruppboende LSS Personlig assistans Stödinsatser LSS Daglig verksamhet LSS Korttidsverksamhet LSS Korttidsvård (AKKVA)

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi

Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi 2006-09-29 reviderad 2008-11-27 Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi Bakgrund Influensa är en virusorsakad sjukdom och som sprids mellan människor och där man varje år har en mer eller

Läs mer

Program för korttidsvård utomlands

Program för korttidsvård utomlands Program för korttidsvård utomlands Ks 2008:526 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för korttidsvård utomlands Fastställt av kommunfullmäktige 2008-12-18 427 Äldreomsorgen

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva Tubberödshus Så länge du är i livet ska du leva Så länge du är i livet ska du leva I genuin bohuslänsk natur med berg, grönska och närhet till havet ligger Tubberödshus äldreboende i Skärhamn på Tjörn.

Läs mer

(Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007)

(Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007) (Antagen av socialnämnden den 21 november 2006) (Antagen av Kommunfullmäktige den 11 januari 2007) INNEHÅLL Sida Inledning 3 Mål 3 Beskrivning av verksamheten 3 Befolkningsutveckling 4 Nationell handlingsplan

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 1 Plats och tid Gripens sammanträdesrum, Stationsallén 5 A, Gislaved Bengt Petersson Lis Melin Kjell Thelin Majken Larsson Rigo Fredriksson Siv Sandahl Uno Ekberg Egon Johansson Rolf Handberg Ordförande

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Är kommunen alltid bäst även när den är sämst?

Är kommunen alltid bäst även när den är sämst? Är kommunen alltid bäst även när den är sämst? En rapport från Malmöcentern om kvaliteten i kommunala och privata äldreboenden i Malmö. Juli 2014 www.malmocentern.se malmocentern Sammanfattning Socialdemokraterna

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP)

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP) SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:50 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen. Bostad med särskild service

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen. Bostad med särskild service OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen Bostad med särskild service INNEHÅLL 3 Vad erbjuder gruppboende 3 Vad erbjuder servicebostad 4 Vad erbjuder särskilt anpassad bostad 4 Gemensamhetslokaler 5 Hyreskontrakt

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun För dig som har en funktionsnedsättning LSS-insatser Enköpings kommun Det här kan vi erbjuda dig som har en funktionsnedsättning I den här broschyren kan du läsa om alla insatser som kommunen har att erbjuda

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Vi vill att människor ska leva hela livet

Vi vill att människor ska leva hela livet Vi vill att människor ska leva hela livet Daljunkaregårdens äldreboende drivs sedan maj 2008 av Temabo. Vårt mål är att skapa ett aktivare boende för äldre med inriktning musik. Vi inför en salutogen äldreomsorg

Läs mer

Skola, service och omsorg. Omsorg

Skola, service och omsorg. Omsorg Vision för omsorgen Det finns ett trygghets- och serviceboende i närheten av Åsen. Var och en får vård efter behov. Regelbunden utomhusvistelse för alla, minst en gång i veckan. Regelbundna aktiviteter

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Äldre 2020, ett gott liv som äldre i Tierps kommun

Äldre 2020, ett gott liv som äldre i Tierps kommun 1(22) Äldre 2020, ett gott liv som äldre i Tierps kommun INLEDNING...2 OM ÄLDRE 2020...3 BAKGRUND...3 VISION...4 VÄRDEGRUND I TIERPS KOMMUN...5 Trygghet...5 Respekt för den enskildes integritet...5 Värdigt

Läs mer