ANALYSERAR 2005:2. I gemenskapen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANALYSERAR 2005:2. I gemenskapen"

Transkript

1 ANALYSERAR 2005:2 I gemenskapen Rapport från forskarseminarium i Umeå januari 2005

2 Utgivare Upplysningar Beställning Enheten för hälso- och sjukvårdssamverkan Margareta Karlsson E-post: Telefon: , On Time Internet: Tryck AB Danagårds Grafiska, 2005

3 Förord I gemenskapen Så löd temat för det 14:e forskarseminariet i Umeå. I salen satt förväntansfulla deltagare hälften praktiker och hälften forskare. En bra mix som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och många nya kontakter. Positivt är också att det bland forskarna finns såväl unga doktorander som väletablerade forskare och professorer. Thomas Eneroth, ordförande i socialförsäkringsutskottet, sade i sitt inledningsanförande att Socialförsäkringen är ett område som i mycket högre utsträckning behöver beforskas, inte minst med tanke på de stora utmaningar som socialförsäkringen står inför. Men det handlar inte bara om ny forskning utan också om att göra den forskning som finns tillgänglig. I salen nickades det instämmande. Och kanske bidrar Umeåseminariet till just detta att nya kunskaper både sprids och omsätts i praktisk handling. I den här rapporten kan du ta del av föreläsarnas anföranden. Däremot återges inte de inledande ord som författare och journalist Göran Rosenberg så engagerat framförde inför samtalet mellan honom och generaldirektör Curt Malmborg. Inte heller slutronden finns redovisat i den här rapporten. Spänstiga diskussioner, varm stämning, talande gester och smittande entusiasm måste helt enkelt upplevas på plats. Och platsen blir densamma även Det löftet gavs! För programgruppen Margareta Karlsson

4

5 Innehåll Flyttströmmar i Europa 7 Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Arbetskraftens rättigheter i Europa 25 Niklas Bruun Professor, Arbetslivsinstitutet, Stockholm Det Nya Europa 37 Magnus Jerneck Professor, Centrum för Europaforskning, Statsvetenskap, Lund Integration, migration och geografisk politik reflektioner kring den svenska storstadspolitiken 51 Roger Andersson Professor i kulturgeografi, särskilt bosättning och bebyggelse, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet Ursprungsland och sjukskrivning 77 Kirk Scott och Tommy Bengtsson Forskningsgruppen i ekonomisk demografi, Lunds Universitet Ursprungsland och förtidspension 93 Torun Österberg Forskarassistent, Institutionen för socialt arbete, Göteborg De äldre i gemenskapen 113 Mats Thorslund Professor, Aging Research Center, KI/Stockholms Universitet

6

7 Flyttströmmar i Europa Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Europa och internationell migration 1 I de flesta av Europas länder består en omfattande del av befolkningen av individer som invandrat från andra länder. Det gäller främst länder i Väst- och Nordeuropa men också länder i Syd- och Östeuropa har en invandrad befolkning. I Europa är andelen högst i länder som Luxemburg och Schweiz men andelen är hög också i många andra länder. Invandrarna är ingen enhetlig grupp. Sammansättningen av invandrarna skiljer sig åt mellan olika länder och inom varje land finns olika grupper av invandrare, men eller mindre integrerade i invandringsländerna. Det är lätt att förstå det när man betraktar invandringsströmmar till och inom Europa under efterkrigstiden. 1 För en översikt över de aktuella migrationsströmmarna inom och till Europa och också till bl.a. USA, Kanada, Australien och Japan, se OECD (2004). Se också Colemans kapitel i Coleman & Wadensjö (1999). 7

8 Olika former av invandring har dominerat under olika tidsperioder. Under främst 1960-talet förekom en omfattande arbetskraftsinvandring till Väst- och Nordeuropa. Det var en period med hög sysselsättning och snabb tillväxt och invandrare kom på eget initiativ eller rekryterades i sina hemländer till arbeten i invandringsländerna. Många invandrare kom också från tidigare kolonier till forna kolonialmakter främst till Belgien, Frankrike, Nederländerna, och Storbritannien men senare också till Portugal. Under samma tid kom också flyktingar till Västeuropa, framför allt från Östeuropa. Med lågkonjunktur och stigande arbetslöshet under 1970-talet minskade arbetskraftsinvandringen. I stället ökade flyktinginvandringen som nu främst kom från ickeeuropeiska länder men under 1990-talet åter också från Europa, bl.a. olika länder i f.d. Jugoslavien. Efter hand har invandringen av familjemedlemmar till både tidigare arbetskraftsinvandrare och flyktingar blivit alltmer omfattande. Det finns också andra typer av rörlighet över gränserna, bl.a. ungdomar som flyttar för att studera. Nyanlända flyktingar men även till viss del tidigare arbetskraftsinvandrare har efter hand fått ett försämrat arbetsmarknadsläge i Västeuropa. Många är utanför arbetskraften och arbetslösheten är hög. Även mellan och till de länder som tillhörde östblocket förekom en viss internationell migration. Det fanns en viss arbetskraftsrörlighet mellan länder inom östblocket och också mellan olika delrepubliker inom Sovjetunionen, delrepubliker som nu har blivit självständiga stater. Det förekom också en viss arbetskraftsinvandring och invandring av studerande från icke-europeiska länder till de forna östblocksländerna. Även om den internationella arbetskraftsmigrationen i Europa är mindre omfattande än under 1960-talet, så förekommer fortfarande arbetskraftsinvandring till och inte minst inom Europa. Det finns sedan 1954 en gemensam nordisk arbetsmarknad och sedan 1960-talet en gemensam arbetsmarknad inom EU (dåvarande EEC). Den senare arbetsmarknaden har utvidgats i olika steg. Det är den senaste utvidgningen den som skedde den 1 maj 2004 som jag framför allt skall uppehålla mig vid. 8

9 9 Analyserar 2005:2 En utvidgad arbetsmarknad och omfattningen av internationell migration Den europeiska unionen utvidgades i maj 2004 med tio nya medlemsländer. Av dem är två Medelhavsöar, Cypern och Malta, med relativt små befolkningar och ganska höga per capita inkomster. De andra åtta länderna Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern är samtliga länder inom det gamla östblocket. Dessa åtta länder har alla betydligt lägre per capita inkomster än de 15 tidigare EU-medlemmar. Det gör att anslutningen kan bli mer komplicerad i olika avseenden än t.ex. när Finland, Sverige och Österrike blev medlemmar av EU år I överenskommelsen mellan de anslutande staterna och EU finns ett antal övergångsbestämmelser. De nya länderna får t.ex. ett visst skydd för delar av sitt näringsliv under ett antal år. På samma sätt har tidigare EU-länder krävt och fått övergångsregler vid införandet av en fri arbetsmarknad som också innefattar de nya EU-staterna. Där finns det dock betydande skillnader mellan olika länder och tre länder har inte krävt och infört några övergångsregler. Dessa tre länder är Irland, Storbritannien och Sverige. I Sverige fattades beslutet av en oenig riksdag. Regeringen förespråkade en övergångsperiod. Motiveringen för ett sådant undantag var liksom i de länder som införde undantagsregler en oro för att välfärdsstaten skulle komma att utnyttjas på ett icke avsett sätt. Välfärdsturism var ett uttryck som förekom i denna debatt. De andra tolv länderna införde alltså övergångsbestämmelser som dock skiljer sig åt mellan länderna. Danmark har de mest restriktiva reglerna. Skillnader i förekomsten och utformningen av övergångsreglerna gör att det bör gå att i efterhand avgöra betydelsen av reglerna för omfattningen av invandringen och för effekterna för välfärdstatens kostnader och intäkter. Det är t.ex. av intresse att jämföra utvecklingen av invandringen till Danmark och Sverige, två grannländer som valt helt olika modeller för regleringen av invandringen från de nya medlemsländerna. Sådana undersökningar är intressanta i sig men kan också bilda ett underlag för bedömningen av vad som kan komma att hända när Bulgarien och Rumänien om ett par år blir medlemmar av EU och när Turkiet om ett antal år troligen också blir medlem. Troligt är också

10 att de länder på Balkanhalvön som står utanför EU på sikt kommer att söka och få medlemskap i EU. Det är inte osannolikt att även Ukraina, ett av de största länderna i Europa, kommer att ansöka om medlemskap om några år. Historiska erfarenheter av vad som händer efter en utvidgning av en arbetsmarknad Det finns av flera skäl ett stort intresse för hur utvidgningen kan komma att påverka den svenska arbetsmarknaden. Ett skäl är att fyra av de nya medlemsländerna, Estland, Lettland, Litauen och Polen, är grannar till Sverige belägna på andra sidan Östersjön. Närheten till Sverige kan göra att fler söker sig hit. Ett av dessa grannländer, Polen, har en betydligt större befolkning än Sverige. Det går inte att utan närmare diskussion avvisa att invandringen kan bli omfattande. Jag skall därför här diskutera vad vi har för underlag för att bedöma omfattningen och också effekterna av invandringen från de nya länderna. Jag skall börja med att diskutera erfarenheterna från några tidigare exempel på bildande eller utvidgning av en av gemensam arbetsmarknad. Det mest närliggande exemplet är kanske den gemensamma nordiska arbetsmarknaden. Den bildades 1954 och har alltså nu funnits i ett halvt sekel. 2 I praktiken grundades den för Sveriges del redan på 1940-talet genom att kravet på arbetstillstånd för medborgare i Danmark, Finland och Norge avskaffades. 3 Invandringen från de nordiska länderna till Sverige var omfattande såväl före som efter Den svenska ekonomin var den starkaste i Norden med många lediga platser och med högre löner än i andra nordiska länder. Under 1960-talet fram till början av 1970-talet blev invandringen från Finland till Sverige mycket omfattande. Den svenska industrin och ekonomin växte snabbt, antalet lediga platser var stort och många företag rekryterade aktivt i Finland. Arbetslösheten var stor i Finland, speciellt i norra 2 3 Jag arbetar för närvarande tillsammans med Peder Pedersen, Århus universitet och Marianne Røed, ISF, Oslo på en undersökning av den gemensamma nordiska arbetsmarknadens första femtio år. Se Wadensjö (1973). 10

11 11 Analyserar 2005:2 Finland. Efter en konjunkturnedgång i Sverige i början av 1970-talet minskade invandringen från de nordiska länderna till Sverige dramatiskt. De som lämnade norra Finland flyttade inte till Sverige utan sökte sig i stället till det ekonomiskt expansiva södra Finland. De övriga nordiska länder växte efter hand inkomstmässigt i fatt och delvis också förbi Sverige. De nordiska länderna är nu alla på ungefär samma ekonomiska nivå och det finns en inte oväsentlig rörlighet mellan länderna och också en växande arbetspendling över gränserna. Rörligheten går nu i alla riktningar mellan de nordiska länderna och inte som under 1960-talet huvudsakligen i riktning mot Sverige. Rörligheten är dock inte så omfattande som inom länderna givet avstånd och ekonomiska förhållandena. Lands(kultur och språk)gränser bromsar rörlighet. Ett andra exempel är grundandet av den gemensamma arbetsmarknaden inom EU (dåvarande EEC) under 1960-talet. EEC med sex medlemsländer hade bildats under 1950-talet men det var först under 1960-talet som en gemensam arbetsmarknad bildades i några olika steg. Under 1960-talet var invandringen av arbetskraft till Nord- och Västeuropa stor. Det viktigaste invandringslandet var Västtyskland och många av arbetskraftsinvandrarna kom från Italien. Man kunde kanske vänta sig att antalet invandrare från Italien till Västtyskland skulle öka i och med Italien och Västtyskland kom att ingå i samma gemensamma arbetsmarknad. Resultatet blev emellertid det omvända. Invandringen från Italien till Västtyskland minskade markant. Förklaringen till denna utveckling var självklart inte att det bildades en gemensam arbetsmarknad utan att den ekonomiska utvecklingen i Italien, speciellt i norra Italien, hade varit gynnsam. Löneskillnaderna mellan Tyskland och Italien hade minskat markant. I stället för att flytta från Syditalien till Tyskland så gick flyttningsströmmen till Norditalien. Ett tredje exempel är utvidgningen av EU under 1970-talet. Bland de länder som då blev medlemmar ingick tre sydeuropeiska länder Grekland, Portugal och Spanien med betydligt lägre ekonomisk utvecklingsnivå än de tidigare medlemmarna. Det fanns en oro för att invandringen från dessa länder till de gamla EU-länderna skulle bli mycket omfattande och övergångsregler infördes. Omfattningen av invandringen från de tre länderna ökade inte i någon nämnvärd utsträckning, inte heller efter att övergångsperioden hade gått ut. Också i

12 dessa tre länder var den ekonomiska utvecklingen sådan att de ekonomiska incitamenten att utvandra minskade. Den ekonomiska situationen i de gamla EU-länderna var heller inte lika gynnsam som tidigare arbetslösheten ökade markant under 1970-talet. Det kan tilläggas att sedan Sverige blev medlem av EU har invandringen till Sverige från andra EU-länder än de nordiska, för vilka Sverige redan tidigare hade en gemensam arbetsmarknad, ökat markant. Omfattningen av denna migration är dock fortfarande inte särskilt omfattande. De tre exemplen pekar på att skapandet eller utvidgandet av en gemensam arbetsmarknad inte automatiskt leder till en omfattande migration. Det kan möjliggöra en sådan migration men också andra förutsättningar behöver vara uppfyllda. Jag skall nu gå över till att diskutera dessa förutsättningar. Vilka faktorer påverkar omfattningen av invandringen? Det finns ganska mycket kunskap om vilka faktorer som bestämmer omfattningen av arbetskraftsmigrationen. Personer flyttar för att få en bättre ekonomisk situation. De tar då hänsyn till de ekonomiska villkoren i hemlandet och jämför dem med motsvarande villkor i möjliga invandringsländer. Vid bedömningen spelar både möjligheten att få ett arbete och lönen i arbetet in. Det hjälper inte att lönenivån i ett eventuellt invandringsland är hög om det inte är möjligt för en invandrare att få ett arbete som ger en lön. Resultat från många olika undersökningar pekar på att inkomstnivån är viktig flyttningsströmmarna går främst från länder med låga löner och låga per capita inkomster till länder med höga löner och höga per capita inkomster. Skillnader i lönenivå och inkomstnivå bestämmer riktningen av migrationen. Närmar sig de nya EU-länderna ekonomiskt de tidigare EU-länderna genom en stark ekonomisk tillväxt minskar invandringen. Kanske mer intressant än riktningen av migrationen är dess omfattning. Viktigast för nivån och variationerna i invandringen är antalet lediga arbeten i invandringslandet. Få vill flytta till arbetslöshet. Det pekar på att invandringen till Sverige från de nya EU-länderna främst kommer att bero på utvecklingen av konjunkturen och förekomsten av lediga arbetsplatser på den svenska arbetsmark- 12

13 naden. Ett expansivt näringsliv som under 1960-talet kommer att leda till en omfattande arbetskraftsinvandring medan ett lågkonjunkturläge som under 1990-talet första hälft inte kommer att locka många invandrare. Det finns andra faktorer som har betydelse. En är geografisk närhet. Vi kan framför allt vänta oss invandrare från de närliggande av de nya medlemsländerna. Information har betydelse och information sprids framför allt av tidigare invandrare. Det pekar på att invandrare i främsta hand kommer att söka sig till de länder där det redan finns landsmän. Sverige har inte särskilt många invandrare från de nya EUländerna. Främst finns det invandrare från Polen (och sedan många decennier från Estland) i Sverige. För många, kanske speciellt dem som har högre utbildning, kan språket i invandringslandet vara en mycket viktig faktor. Det kan vara attraktivt att komma till ett land med ett språk som de redan har viss kunskap i. Irland och Storbritannien kan av detta skäl vara mer attraktivt än Sverige. De ekonomiska förhållandena i alternativa invandringsländer har betydelse. Ett gynnsamt ekonomiskt läge i t.ex. Storbritannien kan innebära en mindre invandring till Sverige. Det finns en ekonometrisk undersökning av Jonas Eriksson, SIEPS 4 som kan ge en vägledning vad gäller omfattningen av den framtida invandringen. Undersökningen bygger på en modell som försöker förklara migration mellan ett antal länder, främst de gamla EUländerna. De variabler som ingår är relativ inkomst per capita, sysselsättning, förekomst av tidigare immigranter i landet, samt om det varit en gemensam arbetsmarknad mellan länderna eller inte. De prognoser som modellen ger pekar på invandringen till Sverige kommer att öka, främst i det korta perspektivet, men att omfattningen inte kommer att bli särskilt mycket större än för närvarande. Och då invandringen nu inte är särskilt omfattande så kommer de invandrare som kommer från de nya EU-länderna att utgöra en relativt liten del av alla invandrare. Efterhand som de ekonomiska förhållandena i de nya EU-länderna förbättras kommer migrationen att minska. 4 Se Eriksson (2004). 13

14 En annan undersökning som är av relevans i detta sammanhang är utförd av Peder Pedersen, Mariola Pytlikova och Nina Smith. 5 Den behandlar migrationen till OECD-länderna under perioden Den pekar på att arbetslöshet, inkomster och geografisk närhet har betydelse men däremot ger undersökningen inget stöd åt förekomsten av välfärdsturism. Vem kommer att flytta hit? En intressant fråga är vilka grupper det är som i första hand flyttar hit. Kommer de som har en svag ställning på arbetsmarknaden eller kommer de som har goda möjligheter att hävda sig på den svenska arbetsmarknaden på såväl kortare som längre sikt? Självklart blir det personer med olika arbetsmarknadsegenskaper som kommer hit, men vi vet från migrationsforskningen vilka grupper som brukar vara överrepresenterade. Många av invandrarna kommer att vara unga vuxna. Unga är mer rörliga både inom länder och över landsgränser. De har mindre bindning till en speciell ort på grund av att de oftast ännu inte har bildat en egen familj och många har en relativt osäker situation på den inhemska arbetsmarknaden innan de etablerar sig på den. Ungdomarna i de forna östländerna kan också vara mera inriktade på rörlighet över gränserna, vara mer västinfluerade och ha bättre kunskaper i engelska än den äldre generationen. Sett i ett längre tidsperspektiv brukar kvinnor flytta mer än män inom länder medan män flyttar mer än kvinnor över landsgränser. Det finns emellertid stora variationer över tiden och mellan invandrare från olika länder som kan förklaras bl.a. av i vilka sektorer som det finns lediga platser. Under 1950-talet då många av invandrarna som kom till Sverige fick arbeten inom hushållssektorn och teko-industrin var majoriteten kvinnor. Under 1960-talets invandring, som i stor utsträckning gick till tillverkningsindustrin, inte minst verkstadsindustrin, var merparten män. Den omfattande segregationen mellan män och kvinnor vad avser fördelningen på yrken gör att svängningarna över tiden blir stora. Svaret på frågan om merparten av de nya invandrarna kommer 5 Se Pedersen, Pytlikova och Smith (2004). 14

15 att vara män eller kvinnor beror främst på var de lediga platserna finns. Ytterligare en fråga är om det är de som har högst eller lägst utbildning som framför allt flyttar över gränserna av arbetsmarknadsskäl. Svaret är att båda dessa grupper kommer, men att de som har medellång utbildning ofta är underrepresenterade. Förklaringen till att många med kort utbildning kommer är att det relativt lätt att börja i yrken där utbildningskraven inte är så höga och kraven på kunskaper i invandringslandets språk inte så höga. I en del yrken som kräver högre utbildning kan invandrare klara att utföra arbetet även om de inte kan invandringslandets språk men däremot har kunskaper i engelska. En tilläggsutbildning i invandrarlandets språk utgör också i sådana yrken en relativt liten del av den totala utbildningen (och det är fråga om personer med utbildningsvana som relativt lätt lär sig behärska invandrarlandets språk). Få kommer till yrken där kraven på kunskaper i svenska eller om svenskt regelsystem och lagstiftning är mycket viktiga. Här kan tilläggas att utbildningsnivån är hög i de nya medlemsstaterna och det kan innebära att även de som söker sig till okvalificerade arbeten kommer att ha en relativt god utbildning bakom sig. Vad gäller arbetskraft med högre utbildning kan det finnas en konkurrens från andra länder där engelskspråkiga länder som Irland och Storbritannien har ett försteg. Vi kan alltså vänta oss få nya invandrare framför allt från de närliggande länderna Estland, Lettland, Litauen och Polen. De flesta kommer att vara unga; om det är män eller kvinnor som flyttar hit kommer främst att bero på var de lediga platserna finns; bland invandrarna kommer det att finnas såväl personer med kort utbildning som de med högre utbildning. De erfarenheter Sverige haft av tidigare arbetskraftsinvandring pekar på att många endast stannar en kortare tid här och att många kommer att flytta flera gånger mellan hemlandet och Sverige. Effekter på den offentliga sektorns ekonomi En del av oron för en ökad invandring är kopplad till en oro för att kostnaderna för välfärdstaten kommer att öka mer än dess intäkter. Den bakomliggande frågan är om det netto kommer att ske en överföring från den hittillsvarande befolkningen till nya invandrare från de 15

16 nya EU-länderna. Det är därför angeläget att närmare undersöka om det förekommer denna typ av omfördelningseffekter. Omfördelningen av inkomster mellan olika individer i samhället sker till stor del via den offentliga sektorn. Omfördelningen är i hög grad en omfördelning över livscykeln, en omfördelning från personer i aktiv ålder dels till barn och ungdomar, dels till äldre. Det finns dessutom en omfördelning inom den grupp som är i aktiv ålder. Den går från dem som har arbete till dem som inte har arbete och bland dem som har arbete från dem som har höga löner till dem som har låga löner. Frågan är då hur dessa olika typer av omfördelning påverkar omfördelningen mellan invandrare och den övriga delen av befolkningen. Invandrarna är i högre utsträckning än den i Sverige födda befolkningen i aktiv ålder. Det pekar på att det förekommer en omfördelning från invandrare till resten av befolkningen. Å andra sidan är de invandrare som är i aktiv ålder i genomsnitt i mindre utsträckning i arbete än vad som är fallet för i landet födda personer i samma ålder, och invandrare har i genomsnitt lägre löner än dem som är födda i landet. Det talar för att det sker en omfördelning till invandrare från övriga. Det finns alltså faktorer som går i olika riktningar. Det behövs empiriska undersökningar. De empiriska undersökningar som finns pekar på att det skedde en överföring från invandrare till infödda under de årtionden då arbetskraftsinvandringen dominerade men att omfördelningen under senare årtionden då invandrarna i ökad utsträckning kommit att utgöras av flyktingar gått i den andra riktningen, dvs. till invandrarna. 6 Undersökningarna pekar samtidigt på att mönstret är olika för olika grupper. Det sker en överföring från invandrare som kommer från industrialiserade länder (i regel arbetskraftsinvandrare) till resten av befolkningen samtidigt som det sker en överföring till invandrare från ickeindustrialiserade länder (i regel flyktingar) till resten av befolkningen. De som kommer att invandra från de nya medlemsländerna är främst 6 Se Wadensjö (1973), Ekberg (1983, 1998 och 1999) och Gustafsson & Österberg (2001) för undersökningar avseende Sverige. Jag har senare medverkat i liknande undersökningar av effekterna av invandringen till Danmark. Se Wadensjö (2000, 2000a och 2002), Wadensjö & Orrje (2002) och Wadensjö & Gerdes (2004). 16

17 arbetskraftsinvandrare och deras anhöriga. Troligen flyttar få hit som inte får arbete efter ankomsten eller mer långvarigt kan ha arbete på den svenska arbetsmarknaden. Det pekar på att omfördelningen kommer att gå från denna grupp av invandrare till resten av befolkningen. Det går självklart inte att säga något med säkerhet i förhand så empiriska undersökningar är av stort intresse. Effekter på arbetslösheten 7 En annan oro är att invandringen skall leda till ökad arbetslöshet bland den inhemska befolkningen. Bakom denna typ av föreställningar ligger ofta en missuppfattning om hur ekonomin fungerar, nämligen tron på att det finns ett visst givet antal arbeten i ekonomin. Får invandrare jobb skulle enligt denna föreställning personer födda i landet bli arbetslösa. Det är en allvarlig missuppfattning om hur ekonomin fungerar. Det finns inte ett visst givet antal arbeten i en ekonomi. Antalet arbeten i en ekonomi påverkas av olika faktorer, bl.a. av den ekonomiska politik som förs och av befolkningens storlek. Om befolkningen växer så växer också antalet arbeten. Det är ju inte så att länder med en stor befolkning har en större relativ arbetslöshet än länder med en liten befolkning. Men varför finns det då arbetslöshet? Varför elimineras inte arbetslöshet med ekonomisk politik? Den viktigaste förklaringen är att en låg arbetslöshet leder till hög inflation. En starkt expansiv ekonomisk politik leder till hög eller stigande inflation. Det finns ingen anledning att tro att en invandring skulle leda till det behövs en högre arbetslöshet bland den inhemska befolkningen för att hålla nere inflationen. Tvärtom kan det vara så att invandrare genom att de har en högre arbetslöshet avlastar den inhemska befolkningens uppdrag att genom arbetslöshet dämpa inflationen. Denna avlastningseffekt skall dock inte överdrivas. Invandrarna utgör en relativt liten del av arbetskraften och det kan inte uteslutas att invandringen medför att strukturarbetslösheten blir större. En följdfråga är om inte invandringen kan leda till att vissa grupper blir mer arbetslösa även om inte arbetslösheten bland den inhemska 7 För referenser till litteraturen på området se Wadensjö (1999) och Wadensjö & Gerdes (2004). 17

18 befolkningen i stort inte stiger utan kanske till och med sjunker. Genom att invandringen är koncentrerad till vissa yrken och orter skulle det kunna leda till att den inhemska arbetskraften i dessa yrken och orter fick en högre arbetslöshet. De empiriska undersökningar som gjorts i olika länder ger inget entydigt stöd till denna hypotes. Tvärtom tyder de flesta undersökningar på att det inte finns några effekter av detta slag. Den kunskap vi har om arbetslöshetens bestämningsfaktorer pekar på något annat som är väsentligt i detta sammanhang. Det finns ingen anledning att tro att invandringen genom att påverka arbetslösheten ger andra effekter på den offentliga sektorns ekonomi än de som vi redovisat i föregående avsnitt vi skall inte förvänta oss några indirekta effekter på den offentliga sektorns ekonomi av invandringen via arbetslöshet. De direkta effekterna av invandrarnas arbetslöshet på den offentliga sektorns ekonomi beaktas i den av typ av analyser som berördes i föregående avsnitt. Effekter på lönerna 8 En närliggande fråga till den föregående är hur invandringen påverkar lönerna. Invandring borde genom ett ökat arbetsutbud enligt ekonomisk teori leda till en lägre lönenivå om inget annat motverkar det. En lägre lönenivå leder enligt teorin till att de inkomster som tillfaller den inhemska befolkningen ökar. Visserligen minskar lönesumman men kapitalavkastningen ökar mer. Denna typ av effekter är relativt små med den storlek av invandringen som är rimlig att vänta sig. Det är emellertid inte säkert att man får denna typ av effekter. Nedgången i lönenivå kan motverkas av att invandringen av arbetskraft leder till att investeringarna blir större än vad som annars skulle ha varit fallet. Mer intressant än påverkan av den allmänna lönenivån är frågan vilka effekter invandringen kan ha på lönestrukturen. Vilka effekterna blir beror på om inhemsk och invandrad arbetskraft är substitut eller komplement i produktionen. Om invandrad arbetskraft är substitut till en grupp av inhemsk arbetskraft leder invandringen till lägre lön för denna 8 För referenser till litteraturen på området se Wadensjö (1999) och Wadensjö & Gerdes (2004). 18

19 grupp. Är invandrad arbetskraft komplement till en grupp av inhemsk arbetskraft leder invandringen till högre lön för denna grupp. Troligen är det så att invandrarna utgör substitut till vissa delar av den inhemska arbetskraften och supplement till andra delar av den. Det finns många undersökningar framför allt avseende den amerikanska arbetsmarknaden men också för andra länder av invandringens effekter på lönerna. 9 Många undersökningar är utformade så att man utnyttjar att invandringen är selektiv till orter och yrken för att på så sätt kunna se om det finns skillnader i löneutveckling mellan de orter och yrken där invandrarna är många och dem där de är få. Flertalet studier pekar på att effekterna är obefintliga eller små. Detta resultat att effekterna är obefintliga och små förstärker ytterligare slutsatsen att de direkta effekterna av omfördelningen via den offentliga sektorn är ett bra mått på den totala omfördelningen mellan invandrare och inhemsk befolkning via den offentliga sektorn. Erfarenheterna än så länge Det finns ännu så länge av naturliga skäl inte några mer djupgående uppföljningar av vad inkluderandet av tio nya medlemsländer i EU:s gemensamma arbetsmarknad från den 1 maj 2004 har betytt för den svenska arbetsmarknaden. Det som går att göra är att se på den kortsiktiga utvecklingen. Vi kan starta med att redovisa utvecklingen av antalet arbetstillstånd till personer från de nya EU-länderna. Det utfärdades tillstånd under perioden maj december 2003 (alltså året före den gemensamma arbetsmarknaden utvidgades) medan antalet var samma tidsperiod Uppgången är tydlig men talen är inte särskilt stora. De flesta ansökningarna om arbetstillstånden har gjorts av medborgare från Polen (2 602), Litauen (708), Estland (358) och Lettland (289), dvs. av medborgare i fyra grannländerna på andra sidan Östersjön. Vi kan inte heller vara säkra att det rör sig om reell ökning. Det kan vara 9 En ny metastudie av undersökningar av löneeffekterna av invandring avseende olika länder pekar på att effekterna i regel är negativa men små. Se Longhi, Nijkamp & Poot (2004). 19

Rekrytering av utländsk arbetskraft: Invandrares arbetsmiljö och anknytning till arbetsmarknaden i Sverige

Rekrytering av utländsk arbetskraft: Invandrares arbetsmiljö och anknytning till arbetsmarknaden i Sverige Rekrytering av utländsk arbetskraft: Invandrares arbetsmiljö och anknytning till arbetsmarknaden i Sverige Pernilla Andersson Joona och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

EN GRANSLOS EUROPEISK ARBETSMARKNAD?

EN GRANSLOS EUROPEISK ARBETSMARKNAD? SVERKER GUSTAVSSON, LARS OXELHEIM & NILS WAHL (REDAKTÖRER) EN GRANSLOS EUROPEISK ARBETSMARKNAD? EUROPAPERSPEKTIV 2006 ÅRSBOK FÖR EUROPAFORSKNING INOM EKONOMI, JURIDIK OCH STATSKUNSKAP SANTERUS FÖRLAG NÄTVERK

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer

Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden

Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 12 13 april 2011 Far väl välfärden? Socialtjänsten i framtiden Socialtjänstforum

Läs mer

RAPPORTER OCH TEXTER FRÅN JURIDISKA INSTITUTIONEN NR 4

RAPPORTER OCH TEXTER FRÅN JURIDISKA INSTITUTIONEN NR 4 RAPPORTER OCH TEXTER FRÅN JURIDISKA INSTITUTIONEN NR 4 UNIVERSITETSLOGGA I serien Rapporter och texter från juridiska institutionen vid Umeå universitet har tidigare utgivits: 1. Edström, Örjan, Konkurrensklausuler

Läs mer

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN Ek. Dr. Lina Bjerke Ek. Dr. Lars Pettersson 4 juli 2013 1 Vad är egenanställning och vad har det för betydelse för möjligheterna på den svenska arbetsmarknaden?

Läs mer

Hur fungerar bemanningsbranschen?

Hur fungerar bemanningsbranschen? Hur fungerar bemanningsbranschen? Pernilla Andersson Eskil Wadensjö RAPPORT 2004:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Näringsdepartementet med säte

Läs mer

Världens öppnaste land

Världens öppnaste land Världens öppnaste land arbetskraftsinvandring efter reformen 2008 Migrationspolitiken ger sällan de resultat som politikerna önskar och förväntar sig. Pieter Bevelander Henrik Emilsson, Karin Magnusson

Läs mer

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket RAPPORT INTEGRATION 2003 Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004 ISSN 1651-1662 Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping www.integrationsverket.se Grafisk formgivning: Anna-Sofia Quensel

Läs mer

En arbetsmarknad för alla

En arbetsmarknad för alla En arbetsmarknad för alla Så kan integrationen förbättras Fredrik Segerfeldt, Migro En arbetsmarknad för alla Så kan integrationen förbättras Fredrik Segerfeldt, Migro 2013 Omslag & Layout: Jonas Lovéus

Läs mer

Arbetsmarknaden för de äldre

Arbetsmarknaden för de äldre Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/7 Arbetsmarknaden för de äldre Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet De åsikter som uttrycks i denna

Läs mer

Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med?

Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med? Ura 2007:2 ISSN 1401-0844 Hur fungerar arbetsmarknaden och vad kan arbetsmarknadspolitiken bidra med? AMS Anders Forslund Oskar Nordström Skans Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Hur fungerar arbetsmarknaden

Läs mer

Stärk myndigheterna för mer ordning och reda på arbetsmarknaden

Stärk myndigheterna för mer ordning och reda på arbetsmarknaden Stärk myndigheterna för mer ordning och reda på arbetsmarknaden Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Förord 4 Inledning 5 Varför finns inga gratisluncher? 6 Hur bidrar Migrationsverket till ordning och

Läs mer

En studie av val av destinationsland för högkvalificerade invandrare

En studie av val av destinationsland för högkvalificerade invandrare februari 2013 Sverige ett lockande land för talanger? En studie av val av destinationsland för högkvalificerade invandrare Förord Är Sverige ett lockande land för talanger utifrån och har vi attraktionskraft

Läs mer

Unionsmedborgarskapet och dess inverkan på den fria rörligheten för personer

Unionsmedborgarskapet och dess inverkan på den fria rörligheten för personer 2006:7 Hedvig Lokrantz Bernitz Unionsmedborgarskapet och dess inverkan på den fria rörligheten för personer Hedvig Lokrantz Bernitz Unionsmedborgarskapet och dess inverkan på den fria rörligheten för personer

Läs mer

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG #5/09 En undersökning om utbildningens lönsamhet. 2009-04-12 Författare: Jana Fromm, utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: jana.fromm@tco.se

Läs mer

Evaluering av tiltak mot sosial dumping och Lovfestet minstelønn: Norden og Europa : Kommentar till FAFO:s rapporter

Evaluering av tiltak mot sosial dumping och Lovfestet minstelønn: Norden og Europa : Kommentar till FAFO:s rapporter Evaluering av tiltak mot sosial dumping och Lovfestet minstelønn: Norden og Europa : Kommentar till FAFO:s rapporter Uppsats presenterad vid Nasjonal konferanse om trepartssamarbeid og sosial dumping Oslo

Läs mer

{SEC(2002) 1399 final}

{SEC(2002) 1399 final} EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.12.2002 KOM (2002) 743 slutlig KOMMISSIONENS RAPPORT Ekonomisk reform : rapport om produkt- och kapitalmarknadernas funktion i gemenskapen {SEC(2002)

Läs mer

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet 202 Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Den ökade globala konkurrensen påverkar både företagen och arbetstagarna. Anställdas villkor har blivit osäkrare. Allt

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

vä l fä r d på de lt i d Välfärd på deltid.indd 1 Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 08-02-15 14.39.39

vä l fä r d på de lt i d Välfärd på deltid.indd 1 Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 08-02-15 14.39.39 välfärd på deltid Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 Välfärd på deltid.indd 2 08-02-15 14.39.40 laura hartman (red.) V lfärd på deltid sns förlag Välfärd på deltid.indd 3 08-02-15 14.39.40 sns

Läs mer

Bemanningsföretagens roll i rekryteringen av utländsk arbetskraft

Bemanningsföretagens roll i rekryteringen av utländsk arbetskraft Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier (SULCIS) Bemanningsföretagens roll i rekryteringen av utländsk arbetskraft - En del av det nordiska forskningsprojektet Labour migrants from

Läs mer

Arbetskraft och konkurrensbegränsning:

Arbetskraft och konkurrensbegränsning: Lundqvist, Torbjörn Arbetskraft och konkurrensbegränsning: Aktörsperspektiv på den svenska modellen och framtiden. Presenterat vid Historikermötet i Örebro. April 2002. Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier;

Läs mer

Upphandling och arbete i EU

Upphandling och arbete i EU 2010:3 Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun Upphandling och arbete i EU Kerstin Ahlberg och Niklas Bruun Upphandling och arbete i EU Sieps 2010:3 Rapport nr 3 April 2010 Utges av Svenska institutet för europapolitiska

Läs mer

Bilag 13. Erland Olauson. Reglering av arbetsrätten genom lag eller avtal?

Bilag 13. Erland Olauson. Reglering av arbetsrätten genom lag eller avtal? Bilag 13 Erland Olauson Reglering av arbetsrätten genom lag eller avtal? 1. Inledning REGLERING AV ARBETSRÄTTEN GENOM LAG ELLER AVTAL? Av chefsjurist Erland Olauson, Sverige Det påstås ofta att det finns

Läs mer

TILLFÄLLIGA GÄSTARBETARE INOM EU:s BYGGSEKTOR

TILLFÄLLIGA GÄSTARBETARE INOM EU:s BYGGSEKTOR Stärkande av den sociala integrationen av gästarbetare inom de europeiska bygg- och träbranscherna TILLFÄLLIGA GÄSTARBETARE INOM EU:s BYGGSEKTOR EFBWW European Federation of Building and Woodworkers www.efbww.org

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd 1 2012-06-21 10:46

Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd 1 2012-06-21 10:46 Skrift - Fores - sänkta arbetsgivaravgifter - INLAGA.indd 1 2012-06-21 10:46 Ger sänkta arbetsgivaravgifter högre sysselsättning? Lennart Flood, Chiya Manuchery 1:a upplagan, 1:a tryckningen FORES 2012

Läs mer

Hemlös 2010. En statusrapport om det offentligas stöd till människor som lever i hemlöshet. Av Stockholms Stadsmission och professor Hans Swärd

Hemlös 2010. En statusrapport om det offentligas stöd till människor som lever i hemlöshet. Av Stockholms Stadsmission och professor Hans Swärd Hemlös 2010 En statusrapport om det offentligas stöd till människor som lever i hemlöshet Av Stockholms Stadsmission och professor Hans Swärd 1 Innehåll Förord... 3 1. Bokslut över 10 år av svensk hemlöshetspolitik...

Läs mer