Ny nummerplan. Fokusgrupper bland företag, offentliga organisationer och allmänheten. Post & Telestyrelsen 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny nummerplan. Fokusgrupper bland företag, offentliga organisationer och allmänheten. Post & Telestyrelsen 2001"

Transkript

1 Ny nummerplan Fokusgrupper bland företag, offentliga organisationer och allmänheten Post & Telestyrelsen 2001

2 2 Bakgrund och syfte För närvarande arbetar Post & Telestyrelsen med ett förslag till ny nummerplan för Sverige. Det finns inte längre några tekniska skäl till att dela in landet i många riktnummerområden. Utvecklingen inom telekommunikationsområdet är mycket snabb. Nya integrerade lösningar där data, telefoni och olika teletjänster blandas växer fram. Så kallad geografisk nummerportabilitet ger möjlighet att behålla telefonnummer vid flytt inom landet. De möjligheter som teknikutvecklingen ger får inte begränsas av nummerplanen. Nummerplanen behöver förändras med nya nummer för nya typer av tjänster. Eventuellt behövs inte längre åtskillnad mellan fasta och mobila nummer. Andra tänkbara förändringar är en övergång till färre eller inga riktnummerområden eller till en så kallad sluten plan, där man alltid slår riktnumret även i det egna riktnummerområdet. Detta är några av flera möjliga förändringar. Förändringarna har konsekvenser för användarna. Det är av stor vikt för Post & Telestyrelsen att få kännedom om hur användarna tänker och resonerar kring telefonnummer och nummerplan. Denna undersökning ingår därför som en del av beslutsunderlaget för utarbetande av den nya nummerplanen. Kontaktpersoner för undersökningen vid Post & Telestyrelsen har varit Maria Aust, Helena Westergren, Stefan Williamson och Barbro Svensson.

3 3 Genomförande av fokusgrupperna Undersökningen har genomförts med hjälp av så kallade fokusgrupper, en kvalitativ undersökningsform, där intervjupersonerna samlas i grupp och diskuterar kring ämnet under ledning av en av Temos moderatorer. Undersökningsmetoden ger möjlighet att få djupare förståelse för hur användarna tänker och resonerar kring telefonnummer och nummerplan. Ett antal förslag till förändringar kunde också testas i grupperna. De åtta fokusgrupperna fördelades på följande målgrupper: Stora företag i Stockholm Små företag i Stockholm Offentliga organisationer i Stockholm Offentliga organisationer i Östersund år i Stockholm år i Östersund 50 år och äldre i Stockholm 50 år och äldre i Östersund Rekryteringen till fokusgrupperna har gjorts dels vid Temos Telefoncentral i Karlskrona och dels vid LUI, ett bolag i Temokoncernen. Fokusgrupperna genomfördes 19 och 20 mars 2001 vid LUI i Stockholm och 22 mars 2001 på Stora Teatern i Östersund.

4 4 Målgrupper I fokusgruppen med stora företag var följande företag representerade: Nordbanken, LRF Samköp, Apoteket AB, SJ, Proffice, SPIES och Ernst & Young I fokusgruppen med små företag var följande företag representerade: Contact IT (Contact Information Technology), Sveriges fartygsbefälsförening och Sennhaiser I fokusgruppen med offentliga organisationer i Stockholm var följande organisationer representerade: Norra Stockholms produktionsområde, Nynäshamns kommun och Försäkringskassan I fokusgruppen med offentliga organisationer i Östersund var följande organisationer representerade: Polismyndigheten i Jämtlands län, Bergs kommun, Landstinget i Jämtlands län, Försäkringskassan, Skattemyndigheten i Östersund och Brunflo Hälsocentral

5 5 Slutsatser och kommentarer En tydlig slutsats från undersökningen är att telefonnummer och nummerplanen knappast är något som uppfyller vare sig företag, organisationer eller allmänheten. Att byta telefonnummer är förenat med besvär och kostnader. För att en förändring skall bli acceptabel kräver framförallt allmänheten försäljningsargument. Helst skall förändringen innebära en vinst ekonomiskt eller vad gäller numrens användarvänlighet. Företag och organisationer ser snarare att de får foga sig i beslutet. Någon kan se framtidsinriktning och möjligheter i en förändring, att företaget får ett tillfälle att tänka över sin strategi vad gäller olika telefonnummer; växelnummer, betalnummer eller 020-nummer. För att en förändring skall ske utan alltför stort motstånd bland användarna krävs en tydlig informationssatsning om varför förändringen äger rum och vilka fördelarna är med de förslag som genomförs. Informationen bör också ske i god tid, åtminstone något år i förväg. Vilka förändringar är då tänkbara vad gäller nummerplanen? Även om inget av förslagen mötte stående ovationer, så finns förslag som sannolikt kan genomföras med mindre motstånd än andra. En sluten nummerplan, dvs att man alltid slår riktnumret även inom det egna riktnummerområdet, är den förändring som de flesta, både bland företag, offentliga organisationer och allmänhet betraktar som minst ansträngande och kostnadskrävande. Inom mobiltelefonin slår användarna redan riktnummer och för dem som har andra operatörer än Telia för fast telefoni är det på samma sätt. Detta förslag får därför störst gehör vid en direkt fråga om vilka förändringar som är tänkbara. Å andra sidan finns ingen stor attraktivitet i form av vinster i förslaget, det är snarare att undvika förluster som är drivkraften för användarna i valet av denna förändring. Gemensamma nummer för fast och mobil telefoni finns en spontan sympati för. Flera bland både företag, offentliga organisationer och allmänhet associerar till att det borde skapa möjligheter till samma nummer för mobilt och fast abonnemang. Förslaget ger framtidsvisioner om att kunna ringa en person och inte en plats. Med denna förändring vill man dock se en utveckling mot samma taxor för fast och mobil telefoni, annars är förslaget förkastligt. Prisindikationen i de nuvarande mobilnumren är alltför viktig. Några tycker också att det finns poänger med att veta att personen man söker kan vara på språng.

6 6 Slutsatser och kommentarer Inga riktnummerområden ger också framtidsvisioner. Den nya tekniken innebär att avstånden har krympt. Många, både bland företag och allmänhet, anser att den geografiska informationen i riktnumren förlorar sin betydelse alltmer, inte minst därför att mobilsamtalen tar över allt större del av telefonin. menar att i nuvarande system kan det visserligen vara av värde för kunden att veta att ett lokalkontor har kontaktats. Å andra sidan, löses systemet upp, så kommer detta att förlora sin betydelse. Att kunna bära med sig sitt telefonnummer över hela landet är naturligtvis en stor vinst, särskilt för dessa användare. En investering i tryckt material som brevpapper och visitkort kan då betraktas som långsiktig. Bland allmänheten finns ett större intresse för lokal geografisk information, mer för att det är trevligt än för att det är användbart. Detta gäller både i Stockholm och Östersund. Även här finns dock en beredskap för att överge riktnumren. Att ändå behålla riktnumren, men för större områden, får inget gehör alls. Det förslaget har inga fördelar i varken det ena eller det andra avseendet. Man tappar den lokala anknytningen och låses ändå fast med sitt telefonnummer. Att ta bort prisindikationen i numren är man mycket stark motståndare till, både bland företag, offentliga organisationer och privatpersoner. 020-numren är en mycket viktig del i framförallt de stor företagens profil och marknadsföring. Att ta bort 020 som nummerserie är inte bara att ta bort en prisindikation, utan också att inkräkta på företagens varumärke. För kunderna/allmänheten är numren en servicesignal. Att kunna urskilja att prisnivån skiljer sig i betalteletjänster och mobiltelefoni är också mycket viktigt för användarna. Det är uppenbart att denna indikation är den varningssignal man idag använder för att skydda sig mot alltför höga kostnader. Man tycks medveten om att priset kan variera kraftigt, men indikationen är ändå tillräcklig för att man skall vara på sin vakt. Särskilda nummerserier ger också möjlighet för företag och organisationer att spärra betalteletjänster, en typ av tjänster som betraktas med ganska stor misstänksamhet. En förändring som innebär att man tar bort prisindikationen måste följas av en förbättrad prisinformation. En röst som talar om att detta samtal kostar X kronor är en tänkbar lösning vad gäller betalteletjänster och mobiltelefoni. Det kan dock bli tjatigt om det gäller alla samtal.

7 7 Slutsatser och kommentarer Längre och lika långa nummerserier är ett förslag som man från användarsidan har mycket liten förståelse för. Man ser inga som helst vinster med förslaget som skulle kunna väga upp det besvär det innebär att få kostnader för telefonnummerändring och behöva lära sig nya och krångliga nummer. Det generella försäljningsargumentet att en förändring av nummerplanen bereder mark för nya tjänster inom telefoni får inget spontant gehör. Flera gamla tjänster som nummerupplysning eller Fröken Ur används mycket begränsat. Kunskapen om informationen i numren är relativt låg bland deltagarna. Man söker sin information på andra sätt, bland företag, offentliga organisationer och yngre personer i allmänheten främst på Internet. Olika förslag hur man skulle kunna utveckla nya tjänster betraktas som mindre intressanta. Efter en viss diskussion framkommer dock att många ser det som viktigt att den information som kan läggas in i telefonnumret skall användas för samhällsinformation. Några är också positiva till att en nummerserie reserveras för prisinformation vad gäller telefontjänster. Vad gäller mer kommersiella tjänster, som branschinformation ser inte företagen detta som en fördel, snarare som konkurrenshämmande.

8 Associationer till telefonnummer Grupperna inleddes med en workshop, där varje gruppdeltagare enskilt fick tolka och associera till ett antal givna telefonnummer. När Temo samlat in dessa uppgifter skriftligt, fördes en diskussion kring varje telefonnummer. I stort sett samtliga gruppdeltagare från företag och offentliga organisationer associerar till att numret är gratis. Mekanisk röst, begärd tjänst, serviceupplysning, lätt att komma ihåg, gratis upplysning/information och mottagaren betalar är sådant som förknippas med telefonnumret. I gruppen med representanter för större företag framkommer i diskussionen att ett 020-nummer är en viktig del i marknadsföringen och att numret ofta uppfattas som ett eget varumärke. Det är ett nummer som bland annat används som upplysningstjänst och ett nummer som kommuniceras ut i annonser. För de mindre företagen är inte numret av riktigt lika stor vikt. Någon nämner att för de mindre företagen handlar det ofta om business to business och att man ofta kommunicerar via e-post eller mobiltelefon. I gruppen med representanter för offentliga organisationer i Stockholm nämner någon att ett sådant nummer finns i organisationen och att det används till upplysning, men att det inte fungerar så väl. I gruppen för offentliga organisationer i Östersund framkommer dels att det är ett viktigt nummer eftersom det för befolkningen innebär vissa friheter som att de kan ringa till myndigheter vilka tider som helst på dygnet och komma åt vissa tjänster. Någon är dock kritisk och säger att numret är som en sköt dig själv signal från myndigheten. Bland de yngre känner i stort sett alla till att det handlar om ett gratisnummer - mottagaren betalar. Bland de äldre är man inte lika säker på vad numret står för. Det visar sig också under diskussionerna i de olika grupperna att det framförallt är de yngre som använder sig av tjänsten när det ringer exempelvis SJ, Skandiabanken, Nordbanken och försäkringsbolag. Någon tycker att man får en bra bild av företaget redan vid första kontakten om företaget har ett 020-nummer.

9 9 Associationer till telefonnummer De flesta associerar till någon form av upplysning, kundtjänst och Telia medan några anser sig veta att det är Telias nummerupplysning. Någon tycker att det är en bra sifferuppställning och ett kort, bra nummer. Många använder numret som en sista utväg för att få den information de söker efter att först ha sökt via internet, interna telefonkataloger eller via den egna växeln. Det nämns också att det är en alldeles för dyr tjänst (man refererar då sannolikt till Telias nummerupplysning) och att det på arbetsplatserna numera används mera restriktivt av just det skälet. Tjänsten används dock i de situationer när man är ute på stan eller sitter i bilen och snabbt behöver komma åt informationen. Några känner till att 118 står för nummerupplysning. Nummerpresentation, postnummer, upplysningsnummer och Telia associerar man bland annat till numret. Bland de yngre framkommer det att man använder numret i de situationer man inte har tillgång till internet och att det ibland kan bli i alldeles för stor utsträckning med tanke på priset. Bland de äldre är man mer restriktiv i sitt användande av tjänsten. I första hand tar man hjälp av gula sidorna eller försöker via växeln. Sammanfattningsvis tycks varken företag, offentliga organisationer eller allmänheten vara riktigt medveten om numrets konstruktion; att 118 står för nummerupplysning, medan de tre sista siffrorna är unika för varje operatör. Nummerupplysning/118 tycks för många vara synonymt med Telia.

10 Associationer till telefonnummer Några i grupperna känner till att det är ett betalsamtal, men endast ett fåtal vet att 0718 står för ett massanrop. På frågan om det är viktigt att få en indikation på att det är dyrare än vanligt att ringa på det här numret så nämns bland annat i företagsgrupperna att det är mycket viktigt just ur ett kundperspektiv. Någon nämner också att man skulle kunna separera olika tjänster utifrån vad de kostar och på så vis kunna styra folk till att handla i olika riktningar. Det finns associationer i storföretagsgruppen till betalteletjänster som någonting oseriöst (linjer för sextjänster etc). Någon i gruppen för offentliga organisationer tycker att det skulle kännas väldigt konstigt om organisationen skulle ha betalteletjänster, det är inte förenligt med offentlig verksamhet att tjäna pengar på dem som ringer. Det framkommer att det inom sjukvården finns en hälsolinje som kostar mer att ringa till än vad det kostar att gå till doktorn. I samtliga grupper tycker man att det finns fördelar med att kunna se att det gäller ett betalsamtal av skäl som att telefonnumret kan spärras och att det är en tydlig indikation på att det kan handla om ett dyrt telefonsamtal. Det råder dock osäkerhet i grupperna om vad priset för olika betaltjänster egentligen är och att man därför är positiv till att istället få denna information via exempelvis en röst eller en display. Inbjuder inte den här betaltjänsten till lite skumraskaffärer? Några känner till att numret är ett betalsamtal och endast ett fåtal att det står för massanrop. Även i någon allmänhetsgrupp finns associationer till betalteletjänster som oseriösa, ett enkelt sätt att lura pengar av privatpersoner. Prisindikationen är viktig. Vid diskussionerna som förs i grupperna angående betalsamtal föreslår några att det vore bra om man kunde få information om vad telefonsamtalet kommer att kosta via en röst eftersom priset är så varierande. Via en display vill någon bland de äldre inte ha informationen eftersom alla inte har tillgång till en sådan telefon. Någon tyckte också att det är svårt att se uppgifter på en display och att man inte tittar på denna när man väl slagit numret. Någon bland de yngre är däremot intresserad av att få informationen via en display och tillägger också att man även kunde få information om hur mycket man har ringt för sammanlagt.

11 11 Associationer till telefonnummer Riktnummer, Norrlandsnummer, privat och landsort, kul med nummerföljd och enkelt är sådant som numret associerar till. Ett fåtal bland grupperna både i Stockholm och Östersund, känner till att det är en abonnent i Umeå. I gruppen med stora företag framkommer att det är viktigt med den lokala kontakten för kunderna och att riktnumret ger kunden information om det är en lokalkontakt de kommer att få eller inte. Bland deltagarna i gruppen småföretag är inte den geografiska informationen i telefonnumret av lika stor vikt av den anledningen att kunderna ofta söker upp företagen via deras mobiltelefoner och någon tillägger också att deras kunder finns spridda i hela världen. I gruppen för offentliga organisationer i Stockholm tycker man att den geografiska informationen har minskat i betydelse och därför inte längre är så viktig, mer än att det kan vara trevligt att veta varifrån folk ringer. I Östersundsgruppen framkommer synpunkter som att man blir lite varmare om hjärtat om det är ett Norrlandsnummer och att det finns en charm med att veta var folk bor. Men det framkommer inte att den geografiska informationen är av stor vikt för organisationen. Några kommenterar att numret är lätt att komma ihåg och en del känner till att det är ett Umeåriktnummer. Många tycker att det är bra med riktnummerinformationen för då kan man snabbt se varifrån personen ringer. Någon tycker däremot att informationen inte har så stor betydelse längre eftersom det är samma taxa för lokal- och rikssamtal. På frågan om informationen är viktig eller om det mest är trevligt i största allmänhet tycker de flesta att det är en trevlig och kul information. Å andra sidan tog man ju bort plåtarna på bilarna och det gick ju bra.

12 12 Associationer till telefonnummer Det ser fel ut, internationellt, för långt, någon kommun, servicenummer och betalnummer associerar man bland annat till när man ser detta nummer. Att det är ett betalnummer känner bara någon enstaka person till. Det är ett nummer som varken figurerar bland företagen eller offentliga organisationer. Lätt att komma ihåg, telefonnummer ute i landet, säger mig ingenting och statlig upplysning är några av de associationer som telefonnumret ger. Ingen känner däremot till att det är ett betalnummer. Det är ett nummer som inte används i någon av grupperna.

13 13 Associationer till telefonnummer Telia, välgörenhet, telefontjänst, organisation, insamling, invant och välkänt är associationer som numret ger. De flesta känner till att numret går till Fröken Ur. Bland samtliga i grupperna framkommer att det är en tjänst som nästan aldrig används. Den exakta tiden skaffar man sig istället via dator, armbandsur och mobiltelefon. Någon säger dock att tjänsten används när klockorna visar olika tider och när man är i starkt behov av den absolut rätta tiden. Myndighet, postnummer, teletjänst, välgörenhetsorganisation, upplysning av något slag och väckning är några av de associationer som telefonnumret ger. Få känner till att numret går till Fröken Ur, både bland yngre och äldre. Den exakta tiden skaffar man sig istället via internet, text-tv och mobitelefonen.

14 14 Associationer till telefonnummer Lokalnummer, privatnummer, svårt att komma ihåg, landsort är exempel på några av de associationer som numret ger bland gruppdeltagarna. Att numret går till en abonnent i Grebbestad är det ingen som känner till. Återigen förs en diskussion i gruppen med stora företag om vikten av den geografiska informationen i telefonnumret. Någon framhåller att det är viktigt med den personliga relationen i just deras bransch och att det är det lokala kontoret kunderna ofta vill komma till när det handlar om en speciell tjänst. Gäller samtalet någon allmän tjänst så går det dock bra att ringa till kundtjänst och då spelar den lokala anknytningen inte lika stor roll. Trevligt nummer, privatnummer och Skövde stadshotell är några förslag på vad numret associerar till. Ingen känner till att det är en abonnent i Grebbestad. Någon tycker att det är trevligt med den geografiska informationen så att inte alla i Sverige bara får ett slumpartat nummer. I Östersundsgrupperna framkommer också att den geografiska informationen i telefonnumret har en viktig betydelse när man tittar i annonser och är avgörande för om man ska göra sig besväret att åka och titta på exempelvis bilen.

15 15 Associationer till telefonnummer Mobilnummer, bra grupperingar, Europolitan, GSN, mobiltelefon och Comviq förknippar man bland annat numret med. Majoriteten känner till att det är ett mobilnummer. På frågan om det är bra att det finns nummerserier för mobilnummer och om det har någon betydelse för organisationen svarar några att det kan finnas ett värde i att veta att man ringer till en mobiltelefon med anledning av kostnadsaspekten. Några föredrar att alltid prova ringa på ett mobilnummer i första hand eftersom man anser att det då är större chans att få tag på den man söker. Någon tillägger också att det kan vara bra att veta om man ringer på en mobil eftersom det då kan finnas risk att man ringer olägligt. Sammanfattningsvis kan man konstatera att grupperna å ena sidan tycker att det är bra att få informationen om att det är en mobiltelefon man ringer till men å andra sidan är det några som redan har eller gärna skulle vilja ha samma telefonnummer för den fasta telefonen och mobiltelefonen. Någon bland storföretagen tycker att det inte bör ha någon som helst betydelse till vilken typ av telefon man ringer. Mobilnummer, prefix och ganska enkelt är några av de associationer som numret ger bland gruppdeltagarna. Nästan alla känner till att det är ett mobilnummer. Många tycker att det är viktigt att kunna se att man ringer till en mobiltelefon med tanke på kostnaden. Det framkommer också att det finns andra fördelar med att veta om man ringer till en mobil eller fast telefon av den anledningen att ringer man till en mobiltelefon kan personen vara på språng.

16 16 Associationer till telefonnummer Långt och krångligt, svårläst uppdelning av siffror, Tele2 och mobilt nämns bland annat när det gäller detta nummer. Några känner till att det är ett mobilnummer. De diskussioner som förs kring detta nummer handlar om hur viktigt det är att numret inte får vara för långt och krångligt och att det är viktigt hur man grupperar siffrorna för att komma ihåg numret. Mobil Telia, svårt nummer och Comviq är några av de associationer som numret ger. Man är inte lika säker i de olika grupperna på att prefixet 073 står för mobiltelefon som man är för 070. Både bland de yngre och äldre tycker några att det är onödigt med prefix för olika mobiloperatörer. Någon bland de yngre tycker däremot att det är bra med olika nummer för olika operatörer eftersom samtalen kan kosta olika mycket beroende på operatör.

17 17 Associationer till telefonnummer Stockholmsnummer, saknar mellanslag mellan 75 och 76, ett enkelt nummer, Stockholm söder och ganska långt men ändå lätt att komma ihåg är några av de associationer som numret ger. Samtliga känner till att det är en abonnent i Stockholm. Även när det gäller detta nummer förs diskussioner kring hur viktigt det är med grupperingen av siffror och att långa nummer kan vara lätta att memorera bara siffrorna följer en logisk struktur. Ingen i företagsgruppen uppfattar det som särskilt negativt eller positivt att ha ett Stockholmsnummer, det beror på i vilken situation kunden ringer. Finns det lokalkontor där man bor ringer man troligen hellre detta än huvudkontoret i Stockholm. Stockholm närförort, anknytning till större företag, telefonnummer i innerstaden, Stockholmsnummer och vanlig abonnent associerar man bland annat till när det gäller detta nummer. Alla visste att det var ett Stockholmsnummer, även i Östersund. Numret tycktes inte värdeladdat på något sätt, vare sig i Stockholm eller Östersund.

18 Förändring av dagens telefonnummer 18 På frågan om hur organisationerna skulle vilja förändra dagens telefonnummer förs diskussioner I gruppen med stora företag om att det skulle vara fördelaktigt att kunna ha endast ett telefonnummer, ett personligt nummer. Om man är på jobbet och tar emot telefonsamtal eller om man är ute och reser, skulle inte spela någon roll. Det är ju inte till en plats kunden ringer till utan till en person. Bland småföretagarna är man också intresserad av att kunna ha samma telefonnummer för mobiltelefonen som telefonen på kontoret dels för att minska antalet telefonnummer att komma ihåg och dels för att man då skulle kunna ta med sig numret när man flyttar. Om jag beställer en mobiltelefon så kunde jag få samma nummer som på kontoret för då skulle man kunna få ett personligt nummer och även slippa riktnumret. Just för företag är det väldigt besvärligt att flytta eftersom man måste byta telefonnummer. i Östersundsgruppen med offentliga organisationer förs diskussioner om att det bland annat vore bra med ett och samma nummer till alla sjukhus, det finns också önskemål om att organisationer får ett kortnummer vilket skulle underlätta vid marknadsföringen av telefonnumret. Förslag om att ha ett och samma riktnummer för hela Jämtland är också något som föreslås. Om jag är i Grebbestad så kan jag ringa 500 för att komma till Polisen eller 600 till försäkringskassan osv. I gruppen med offentliga organisationer i Stockholm talar man om möjligheten att utnyttja bokstäver i telefonnumret. Det är också viktigt att man som organisation kan profilera sig med att alla i organisationen har de tre första siffrorna likadana, för att skapa igenkännande och användarvänlighet för både kunder och medarbetare.

19 Förändring av dagens telefonnummer 19 På frågan om hur man skulle vilja förändra dagens telefonnummer om man fick önska fritt är det många både bland de yngre och äldre som vill ha ett kort och lätt nummer, gärna med maximalt sex siffror. På frågan om när det börjar bli riktigt krångligt, svarar de flesta när antalet siffror överstiger sex. Det förs också diskussioner i grupperna om hur siffrorna skall grupperas om man har fler än sex siffror i telefonnumret. Några föredrar grupperingen 3, 2 och 2 medan andra istället föredrar grupperingen 3 och 4. Jag vill ha så lätt nummer som möjligt, max sex siffror. Någon tycker också att det vore bra om flera får samma telefonnummer på den fasta- och mobila telefonen. Det skulle innebära att man har färre telefonnummer att komma ihåg. Även i allmänhetsgrupperna talar man om möjligheten att utnyttja bokstäver i telefonnumret.

20 Följder av att byta telefonnummer 20 På frågan om vad organisationerna skulle tycka om att behöva byta telefonnummer är den spontana reaktionen i samtliga grupper att det skulle bli oerhört kostsamt och att det skulle innebära en omfattande administration. Några tillägger dock att det skulle kunna vara ett tillfälle för nytänkande - att tänka ut vilken strategi man vill ha på telefonområdet. För många av deltagarna framkommer att det är viktigt att en sådan här förändring är väl motiverad och att det finns någon rationell vinst med ett byte av telefonnummer, eftersom det är kostsamt och resurskrävande. Det finns situationer, som vid flytt mellan orter då acceptansen är större för telefonnummerbyte, eftersom det då finns en mental förberedelse för en sådan förändring och att det då också handlar om en ändring av adress. Många går och funderar och kommer inte riktigt till skott. Är man tvingad i ett hörn så måste man tänka till hur man skulle göra med kundtjänstnummer, med kontorsnummer, huvudnummer och regionnummer ska man se något positivt i det så är det just profileringsbiten, att kunna ha en nummerserie till hela organisationen men också ha kvar lokala informationsbärare. Det vill nog till att det finns ganska stora fördelar med att byta nummer för att det inte skall bli för mycket gnäll. Skulle det vara så att man får ett livstidsnummer, då tror jag att det skulle kunna motiveras. Flyttar jag till Västerås måste jag få ett annat nummer och riktnummer, så är det. Det är något som man bara accepterat eftersom kopplingen är glasklar.

21 Följder av att byta telefonnummer 21 På frågan om vad de skulle tycka om att behöva byta telefonnummer tycker de flesta att det å ena sidan blir lite krångligt att behöva lära sig nya nummer och se till att alla i ens bekantskapskrets skall få informationen men å andra sidan ser man ett tillfälle att eventuellt kunna skaffa sig ett bättre nummer. Det finns situationer då man skulle kunna acceptera ett nummerbyte och det är situationer då man har blivit utsatt för telefonterror eller om man ligger nära ett nummer som är frekventerat. När man flyttar utanför orten är situationer då man är mentalt förberedd på att byta telefonnummer och gatuadress och därför är acceptansen större för ett nummerbyte. En annan situation då man kan tänka sig att byta telefonnummer är om man fick ett nummer som man visste att man skulle få behålla resten av livet oavsett om man flyttar runt i landet. Flyttar man mellan landsändarna, då kan det ju vara naturligt att byta nummer, men byter man inom bygden då tror jag det räcker att ha numret kvar, framförallt om man har ett bra nummer. Det finns både fördelar och nackdelar med att man byter telefonnummer. Det som är väldigt jobbigt är att man måste lära sig nya nummer. Fördelen är att man kan välja ett nytt nummer.

22 Förslag 1 Övergripande eller inga riktnummerområden 22 På frågan om hur man ser på en övergång till färre och mer övergripande riktnummerområden tycker de flesta att det är ett dåligt förslag och de har svårt att se några fördelar med en sådan förändring. En fråga som ställs i många av grupperna är varför man då inte kan ta bort riktnumret helt och hållet. Då tycker jag att man kan ifrågasätta poängen med riktnummerområden över huvud taget. Grebbestad till exempel skulle ju hamna i en jätte stor massa. Jag gillar inte det här, var har du Norrland? Varför inte ett enda landsnummer? Däremot är man mer positiv till förslaget på en övergång till att riktnumret skulle försvinna helt, eftersom man ser ett stort värde i att kunna ta med sig telefonnumret överallt och inte behöva byta telefonnummer. Några påpekar dock att det är synd att man tappar informationen om varifrån i landet kunden ringer men att denna information kanske kan erhållas på något annat sätt. Man är dock medveten om att man mer och mer tappar den geografiska informationen eftersom samtalen ofta kommer från en mobiltelefon. Det är bara att se på mobiltelefonanvändare, det är ju exakt det. Så varför ska man hålla fast vid ett hål i väggen och en speciell ort i så fall. Då är det lika bra att köra rakt över. För att kunna koppla kunden till rätt ställe i företaget är det ju viktigt att vi som företag kan identifiera varifrån kunden kommer. Att vi får den informationen med i signalen på något vis eller om teleoperatören kan bistå med den tjänsten oavsett om kunden ringer från mobiltelefon eller från en stationär telefon.

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Post&Telestyrelsen. Ny nummerplan. Undersökning i Temo Direkt oktober Oktober 2001 T-22275

Post&Telestyrelsen. Ny nummerplan. Undersökning i Temo Direkt oktober Oktober 2001 T-22275 1 Ny nummerplan Undersökning i Temo Direkt oktober 2001 2 Temo har på uppdrag av Post & Telestyrelsen genomfört en uppföljande studie av en tidigare genomförd kvalitativ undersökning om attityderna till

Läs mer

Telenor One. För medelstora och stora företag. Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad

Telenor One. För medelstora och stora företag. Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad Telenor One För medelstora och stora företag Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad Funderar ni på att byta telefonilösning? Läs då vidare. Om inte, läs vidare och börja fundera.

Läs mer

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden Rapport från Post- och telestyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 1 INLEDNING... 4 2 NATIONELLA NUMMERPLANER I EUROPA...

Läs mer

Svar på remiss om ändring av nummerplanen

Svar på remiss om ändring av nummerplanen Post- och tleestyrelsen Endast via e-post Kista 2010-11-39 Svar på remiss om ändring av nummerplanen (Tele2) ha erbjudits möjlighet att kommentera PTS rapport PTS-ER-2010:20 Behov av en framtidsinriktad

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Innehåll Välkommen......................................................... 2 Vad finns i startförsändelsen?......................................... 2 När du vill

Läs mer

Telefoni från Bredbandsbolaget

Telefoni från Bredbandsbolaget Kundtjänst Telefon 020-120 00 70. Eller använd vårt kundtjänstformulär på sidan: www.bredbandsbolaget.se/kundtjanst Teknisk support Telefon 020-120 00 70. Eller använd vårt supportformulär på sidan: www.bredbandsbolaget.se/support

Läs mer

Nummerplanstrategi. Nummerforum den 21 oktober 2013 Bo Martinsson. Post- och telestyrelsen

Nummerplanstrategi. Nummerforum den 21 oktober 2013 Bo Martinsson. Post- och telestyrelsen Nummerplanstrategi Nummerforum den 21 oktober 2013 Bo Martinsson Post- och telestyrelsen Vad som tas upp Arbetet hittills. Varför vi behöver förändra nummerplanen. Var vi är nu. Vad som händer framöver.

Läs mer

Inställningar. Min information. Ändra lösenord. Inställningar i 3Växel webb.

Inställningar. Min information. Ändra lösenord. Inställningar i 3Växel webb. Inställningar. I 3Växel webb hittar du de vanligaste inställningarna direkt i webbfönstret (på fliken Status om du är inloggad som telefonist). Dessa inställningar beskrivs i egna guider. Övriga inställningar

Läs mer

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963.

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen +46 8 678 5593 Pamela.Davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-09-06 Dnr 02-8434 enligt sändlista Part Telia AB, 123 86 FARSTA

Läs mer

Telefonpolicy, Härjedalens kommun

Telefonpolicy, Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Klu 79 2008-04-23 23 1 Telefonpolicy, Härjedalens kommun Mål Härjedalens kommun skall ha bra service med hög tillgänglighet till kommunens förvaltningar. Målet

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget. Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget. Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000 Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000 Innehåll Välkommen......................................................... 2 Vad finns i startförsändelsen?.........................................

Läs mer

2011-10-24 1(6) Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117

2011-10-24 1(6) Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 9 Datum Vår referens Sida 2011-10-24 1(6) Minnesanteckningar från Nummerforum Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 Bilaga 1 Framtida telefoninummerplanen

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel. Handbok

Telia Jobbmobil Växel. Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok 2 Handbok Telia Jobbmobil Växel Revision D, 2011-02-01 Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på www.telia.se/mspa (Mina Sidor på

Läs mer

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One TA12027_Telenor One_utan_pris.indd 1 08-07-15 14.50.39 Jag kan aldrig tänka mig en traditionell växel igen. Fördelarna med att vara trådlös

Läs mer

Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster

Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster REMISS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen 08 678 55 93 pamela.davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2003 02-13500 Nätinterna nummer och nummer för SMS-tjänster

Läs mer

Datum: Torsdag den 14 oktober 2004 Plats: PTS, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm Deltagarlista: Se bilaga 1

Datum: Torsdag den 14 oktober 2004 Plats: PTS, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm Deltagarlista: Se bilaga 1 PROMEMORIA 1(5) Minnesanteckningar Nummerforum Datum: Torsdag den 14 oktober 2004 Plats: PTS, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm Deltagarlista: Se bilaga 1 1. Mötets öppnande Bo Martinsson hälsade deltagarna

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet det är enkelt att ringa billigt med alltele Välkommen som kund till AllTeles telefoni. För oss är det viktigt att våra kunder har valfrihet man ska kunna välja den telefoni

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMSinnehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMSinnehållstjänster Post- och telestyrelsen Susanne Chennell Sidnr 1 (5) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens 2013-11-22 13-11551 Hantering av nummerserierna

Läs mer

AVROPSAVTAL. Mobil Kommunikation

AVROPSAVTAL. Mobil Kommunikation Rikspolisstyrelsen AVROPSAVTAL avseende Mobil Kommunikation 2008-06-27 mellan Rikspolisstyrelsen och TeliaSonera Sverige AB Bilaga A Priser Version 1.0 PVS-937-3236/08 Postadress Box 12256 102 26 Stockholm

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar på användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas alla nummer som ingår i företagets växel (användare,

Läs mer

Telia SIP-anslutning Samtalsstyrning. Handbok. SIP-anslutning 2.0

Telia SIP-anslutning Samtalsstyrning. Handbok. SIP-anslutning 2.0 Telia SIP-anslutning Samtalsstyrning Handbok SIP-anslutning 2.0 Innehåll 1 Välkommen...4 1.1 Detta hittar du i handboken...4 1.2 Om du behöver hjälp...4 2 Fördelar med samtalsstyrning i Telia SIP-anslutning...5

Läs mer

Inställningar i 3Växel webb.

Inställningar i 3Växel webb. Inställningar. I 3Växel webb hittar du de vanligaste inställningarna direkt i webbfönstret på fliken Status om du är inloggad som användare eller telefonist. Dessa inställningar beskrivs i egna guider.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni.

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. INNEHÅLL Det här är Texttelefoni 3 Vad kostar det att ringa? 4 Tips inför ditt samtal 4 Ring med texttelefon 6 Ring från taltelefon till

Läs mer

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Revision A, 2008-03-26 2008 TeliaSonera Sverige AB Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga av

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Användarmanual flexconnect.se Administratör

Användarmanual flexconnect.se Administratör Användarmanual flexconnect.se Administratör Innehållsförteckning 1 HJÄLP TILL TDC MOBILFLEX CONNECT (ADMINISTRATÖR)... 3 2 TELEFONBOK... 3 3 FÖRETAGSINFORMATION... 4 4 LÄGGA TILL EXTRA FÄLT TILL PROFILER...

Läs mer

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning Liberaliseringen av den svenska telekommunikationsmarknaden har bidragit till att öka konkurrensen inom branschen. Den ökade konkurrensen har i sin tur inneburit betydande prissänkningar på många teletjänster.

Läs mer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Ann-Charlotte Bejerskog Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 55 37 ann-charlotte.bejerskog@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 oktober 2007 dnr 07-11203-9 Saken

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni.

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. INNEHÅLL Det här är Texttelefoni 3 Vad kostar det att ringa? 4 Tips inför ditt samtal 4 Ring med texttelefon 6 Ring från taltelefon till

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Ändring av telefoninummerplanen

Ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-03-18 Dnr: 12-10625 Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08-6785573 susanne.chennell@pts.se Ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

Fragmentering av nummerplanen 2007-10-25. Netlight Consulting AB

Fragmentering av nummerplanen 2007-10-25. Netlight Consulting AB Fragmentering av nummerplanen 2007-10-25 1 Uppdraget från PTS Fokus i fragmentering av nummerplanen Långsiktiga frågeställningar kring nummerplanens framtid Specifika frågeställningar från PTS Orsak och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297

RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR TELEFONI INOM KONCERNEN VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-09-19, 297 1 Inledning Dessa riktlinjer anger mål och riktlinjer för telefoni

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Telefonbanken Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från

Läs mer

Riktlinjer för telefoni

Riktlinjer för telefoni Innehåll rubrik Inledning 3 Växelfunktionen 3 Alla chefer 4 All personal 4 Personal med egen anknytning 4 Grupptelefon 4 Begränsning av räckvidd 5 Allmän handling 5 Nummerpresentation 5 Mobiltelefon 5

Läs mer

TELENOR WIRELESS OFFICE. Med Mobil Anknytning

TELENOR WIRELESS OFFICE. Med Mobil Anknytning TELENOR WIRELESS OFFICE Med Mobil Anknytning Beskrivning Öppen 2 (24) DOKUMENTSTYRNING Revisionshistoria Revision Datum Beskrivning A 2004-05-06 Första revision B 2004-09-20 Tillägg och förtydligande av

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

(5) Minnesanteckningar från Nummerforum. Datum: Torsdagen den 14 april 2011, kl. 09: Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117

(5) Minnesanteckningar från Nummerforum. Datum: Torsdagen den 14 april 2011, kl. 09: Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 9 Datum Vår referens Sida 2011-04-26 1(5) Minnesanteckningar från Nummerforum Datum: Torsdagen den 14 april 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 Bilaga 1 Förstudien om en framtida

Läs mer

Thomas Floreteng Konsult Elektronisk kommunikation Mjölnare Grips väg 17 136 47 HANINGE thomas@floreteng.se

Thomas Floreteng Konsult Elektronisk kommunikation Mjölnare Grips väg 17 136 47 HANINGE thomas@floreteng.se Sida 1 av 5 Thomas Floreteng Konsult Elektronisk kommunikation Mjölnare Grips väg 17 136 47 HANINGE thomas@floreteng.se Yttrande PTS Att. Bo Martinsson Box 5398 102 49 STOCKHOLM 2010-11-07 Remissyttrande

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Post- och telestyrelsen Marknadsundersökning 2002 T-23157

Post- och telestyrelsen Marknadsundersökning 2002 T-23157 Post- och telestyrelsen Marknadsundersökning 2002 T-23157 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 SYFTE MED UNDERSÖKNINGEN... 1 MÅLGRUPPER OCH URVAL... 1 FRÅGEFORMULÄR... 1 FÄLTARBETE... 1 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken.

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken. Telefonbanken Närmaste vägen till banken. Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från möjligheten att fatta

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar

Riktlinjer och anvisningar 1(5) 2014-03-10 Referens Monika Larsson Mottagare Riktlinjer och anvisningar Samtalsflödet När du får ett samtal via kontaktcenter får du besked om att det kommer ett samtal och vilket ärende det gäller.

Läs mer

ATT FÅ BESTÄMMA SJÄLV AUTONOMI INOM ÄLDREOMSORGEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr

ATT FÅ BESTÄMMA SJÄLV AUTONOMI INOM ÄLDREOMSORGEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr ATT FÅ BESTÄMMA SJÄLV AUTONOMI INOM ÄLDREOMSORGEN Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

Dnr: (9)

Dnr: (9) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-09-30 Dnr: 12-8342-5 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Ellen Källström 08 678 57 39 ellen.kallstrom@pts.se Slutredovisning av uppdrag att fortsatt genomföra särskilda

Läs mer

SkövdeNät Nöjd Kund Analys

SkövdeNät Nöjd Kund Analys SkövdeNät Nöjd Kund Analys Kvartal 1-2015 med jämförande index 2006, 2008, 2010, 2012 Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling! Mätningens uppbyggnad Bas: Antal intervjuer: 303 N=Mätningens

Läs mer

Övning i intervjuteknik och. olika faktorer som kan påverkar en intervjun

Övning i intervjuteknik och. olika faktorer som kan påverkar en intervjun Övning i intervjuteknik och olika faktorer som kan påverkar en intervjun Cecilia Gustafsson & Moa Haglund 1. Introduktion Övningen går ut på att studera olika faktorer som kan påverka utfallet av en intervju.

Läs mer

Exempel på en riskanalys på övergripande organisatorisk nivå inför en förändring

Exempel på en riskanalys på övergripande organisatorisk nivå inför en förändring Exempel på en riskanalys på övergripande organisatorisk nivå inför en förändring I Riskanalys och händelseanalys, handbok för patientsäkerhetsarbete redovisas ett exempel på en riskanalys på lokal verksamhetsnära

Läs mer

Telia Centrex mobil anknytning

Telia Centrex mobil anknytning Telia Centrex mobil anknytning När du ringer ut är det ditt fastnätsnummer som visas, inte mobilnumret. När du skickar ett SMS/MMS visas mobilnumret. SMS/MMS skickas direkt till och från mobiltelefonnumret,

Läs mer

Remiss angående PTS förslag på framtida förändring av telefoninummerplanen

Remiss angående PTS förslag på framtida förändring av telefoninummerplanen Post- och telestyrelsen Bo Martinsson Public Sidnr 1 (9) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens bo.martinsson@pts.se 2010-09-29 10-8918

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013

Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013 Nytt avtal för telefoni 1 oktober 2013 Nytt avtal för telefoni startar den 1 oktober 2013 Östersunds kommun har nu tecknat ett nytt avtal som gäller telefoni. Både fast och mobil telefoni kommer att påverkas

Läs mer

Advokatfirma Linse&Wirgin, på uppdrag av Teledigit Scandinavia AB och

Advokatfirma Linse&Wirgin, på uppdrag av Teledigit Scandinavia AB och BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Bo Martinsson Teleavdelningen +46 8 678 5653 Bo.Martinsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-04-23 Dnr 02-2885 Enligt sändlista Saken Ändring av den svenska

Läs mer

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen.

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Fullt ös, vettu! Telenor One. Låter medarbetarna vara där de gör mest nytta. 2 3 En mobil växel för ökad tillgänglighet och service. Vi lever i en allt mer mobil

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort Mobilt Guide för Telia Refill kontantkort Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Refill kontantkort, hur du laddar det med samtalstid, vilka tjänster

Läs mer

Resultatet av Indecaps enkätundersökning

Resultatet av Indecaps enkätundersökning Resultatet av Indecaps enkätundersökning Först och främst vill jag tacka er som var med och svarade på enkätundersökningen. Anledningen till att vi skickar ut en sådan lite då och då är för att få en chans

Läs mer

Kartläggning av Specificerade telefonräkningar

Kartläggning av Specificerade telefonräkningar PROMEMORIA DATUM VÅR REFERENS 22 december 2004 04-13115 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Avdelningen för marknadsfrågor 08 678 55 93 pamela.davidsson@pts.se Kartläggning av

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll Mobilt Guide för Telia Mobil Full koll Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Mobil Full koll abonnemang, hur det fungerar, hur du laddar det med extra

Läs mer

Telenor Mobility Report 2012

Telenor Mobility Report 2012 Telenor Mobility Report 2012 Sverige, maj 2012 Sammanfattning beslutsfattare och användare Bakgrund och genomförande Telenor har genomfört en undersökning om mobilt arbetssätt och den mobila vardagen i

Läs mer

Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal

Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal SNABBGUIDE Ändra behörighetskod: Kod 8 # 9 Ny kod # Telia Passage Samtalsbegränsare för utgående samtal Tillåta riktnummer: Kod 8 # 2 Riktnr # Tillåta riktnummer, men med tidsbegränsning: 8 Kod # 2 Riktnr

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Telefonipolicy. Innehållsförteckning

Telefonipolicy. Innehållsförteckning 2012-09-12 Reviderad: 2014-07-15 Telefonipolicy Innehållsförteckning 1 Syfte och omfattning... 2 2 Vägen in till AcadeMedia... 2 2.1 Publicerade telefonnummer... 2 2.2 Svarsservice... 2 3 Kommunikation

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint i mobilen. Hur du använder de viktigaste funktionerna. TSP-3721_2-1403

Kom igång med Telia Touchpoint i mobilen. Hur du använder de viktigaste funktionerna. TSP-3721_2-1403 Kom igång med Telia Touchpoint i mobilen Hur du använder de viktigaste funktionerna. TSP-3721_2-1403 Använda Touchpoint i mobilen: Med Telia Office Extension Så här använder du som har Telia Office Extension

Läs mer

MANUAL LYNC 365 TELEFONI

MANUAL LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips gränssnitt... 2 1. Lync 365- telefonnummer... 2 1.1. Vidarekoppling... 2 1.2. Telefoniinställningar... 3 1.3. Röstbrevlåda... 3 1.4.

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

3. PTS beslutar att 1179 reserveras för framtida bruk.

3. PTS beslutar att 1179 reserveras för framtida bruk. BESLUT ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Susanne Lindström-Chennell Avdelningen för marknadsfrågor + 46 8 678 55 73 susanne.lindstrom-chennell@pts.se DATUM VÅR REFERENS 28 oktober

Läs mer

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern)

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) 1 Varför har ni sagt upp min mobila plånbok? WyWallet erbjuder nu allt det och lite till som du som kund är van vid i Telia

Läs mer

Agenda Inledning 2. Summering av rapporten 3. Diskussion 4. Vidare arbete, upplägg 5. Nästa möte

Agenda Inledning 2. Summering av rapporten 3. Diskussion 4. Vidare arbete, upplägg 5. Nästa möte Agenda 20061116 1. Inledning 2. Summering av rapporten 3. Diskussion 4. Vidare arbete, upplägg 5. Nästa möte Framtidens 90-serie några frågeställningar Vilka tjänster ska 90-serien användas till? Ska nuvarande

Läs mer

Ny metod för fördelning av färdtjänstkörningar på taxichaufförer

Ny metod för fördelning av färdtjänstkörningar på taxichaufförer 2008-05-22 Stockholms Läns Landsting Hantverkargatan 45 104 22 Stockholm Ansökan Ny metod för fördelning av färdtjänstkörningar på taxichaufförer 1 bilaga Med stöd av bifogade projektförslag ansöker vi

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Har precis lagt en beställning på Linkan Android för Scrollan som många här använder.

Har precis lagt en beställning på Linkan Android för Scrollan som många här använder. SCROLLAN android Postad av Marcus Lundström - 13 jan 2013 22:42 Har precis lagt en beställning på Linkan Android för Scrollan som många här använder. Lite chansning eftersom det knappt finns någon information

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

49 kr (69 om du inte är bredbandskund) Tilläggstjänst - Nummerpresentation och röstbrevlåda. 29 kr (utöver 49 kr för T3 telefoni)

49 kr (69 om du inte är bredbandskund) Tilläggstjänst - Nummerpresentation och röstbrevlåda. 29 kr (utöver 49 kr för T3 telefoni) ABONNEMANG Abonnemang - T3 Telefoni Öppningsavgift (alla samtal) Mobilsamtal 49 kr (69 om du inte är bredbandskund) 0,15 kr Tilläggstjänst - Nummerpresentation och röstbrevlåda 15 kr (utöver 49 kr för

Läs mer

cellip ANVÄNDARMANUAL IP-, FAX- & MOBILABONNEMANG INNEHÅLLSFÖRTECKNING

cellip ANVÄNDARMANUAL IP-, FAX- & MOBILABONNEMANG INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips webbgränssnitt... 2 1. IP- abonnemang... 2 1.1 Vidarekopplingar... 2 1.1.1 Vidarekopplingsexempel... 4 1.2 Telefoniinställningar...

Läs mer

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation ANFÖRANDE DATUM: 2007-10-08 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg Swedbank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 2014-09-21 H. Stomberg/Vilket bredband?/bilaga 4 1 Vilket bredband? Hastigheten mäts i megabit per sekund (Mb/s). Fler

Läs mer

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Dubbelt så mycket till halva priset Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Vilka är vi? Internationell consulting gentemot operatörer, ISPer, service providers och företag. Från powerpoint

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? Sida 1/5 BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du bäst väljer produktionsbolag Hur du bedömer ett bolags kompetens Hur du undviker att bli lurad

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför? PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-03-21 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Teresia Widigs Ahlin teresia.widigs-ahlin@pts.se Bilaga 3 PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

Läs mer

Tele2 och Telenorbolagen stödjer PTS förslag i stort men har synpunkter på formuleringar, ändringar och önskar vidare förtydliganden av förslaget.

Tele2 och Telenorbolagen stödjer PTS förslag i stort men har synpunkter på formuleringar, ändringar och önskar vidare förtydliganden av förslaget. REMISSAMMANSTÄLLNING Datum Vår referens Sida 2009-11-25 Dnr: 09-6502 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Camilla Grimelund Thomsen 08-678 56 87 camilla.grimelund-thomsen@pts.se Sammanställning av remissvar angående

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet Ring billigare med AllTele Välkommen som telefonikund hos AllTele. För oss är det viktigt att kunden har valfrihet du väljer den telefoni som passar bäst. Dessutom vill

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Frågor angående barnets mobiltelefon(er)

Frågor angående barnets mobiltelefon(er) Frågor angående barnets mobiltelefon(er) Flow g skulle nu vilja fråga er om [barn]s mobiltelefonanvändning för att ringa eller ta emot samtal, dvs. prata i mobiltelefon. I följande frågor som handlar om

Läs mer

Installationsguide för IP-Telefoni

Installationsguide för IP-Telefoni Installationsguide för IP-Telefoni Innehållsförteckning: Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8-9 Sida 10 Din telefonidosa Installation utan router Installation med router Plustjänster Tilläggstjänster

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar för användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas en översiktsvy med alla användare och externa

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer