Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)"

Transkript

1 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl Ajournering Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) Ersättare Annika Holmstrand (C), tjänstgörande ersättare Therese Gustafsson (FP) tjänstgörande ersättare Robin Olsson (M), tjänstgörande ersättare Agneta Eklund (S), tjänstgörande ersättare Payman Garmiani (S), tjänstgörande ersättare Torgny Sjögren (S), tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ingemar Rosén, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare Elisabet Skog, förvaltningsekonom 250 Justerare Weine Johansson (M) och Annika Holmstrand (C) Justeringens plats och tid Administrativa avdelningen den Underskrifter Sekreterare Paragrafer Sandra Norsell Ordförande Daniel Schützer (S) Justerare Weine Johansson (M) Annika Holmstrand (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen Underskrift Agneta Hansemark

2 2(49) Ärendelista 213 Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av ärenden för kännedom Dnr 2014/ Årsredovisning 2013 för DVVJ Dals-Västra Värmlands Järnväg Dnr 2013/ Reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar i Årjängs kommunrevidering Dnr 2014/ Bedömning av de kommunala bolagens verksamhet 2013 utifrån ändamålsenlighet och befogenheter-årjängs bostads AB Dnr 2014/ Bedömning av de kommunala bolagens verksamhet 2013 utifrån ändamålsenlighet och befogenheter- Årjängs Nät AB Dnr 2014/ Revidering av fullmäktiges arbetsordning Dnr 2014/69.00 Ansökan om permutation hos kammarkollegiet och ansökan hos Länsstyrelsen Dnr 2014/ Omdisponering projekt 13504, pilotprojekt för solcellsanläggning varmvatten Solgården Dnr 2014/ Tilläggsanslag investeringsprojekt Dnr 2014/ VA- taxa Dnr 2010/ Fördjupad översiktsplan för Kyrkerud Strand-antagande Dnr 2014/78.70 Rapport av gynnande beslut som ej verkställts inom 3 månader från stöd- och omsorgsnämnden (första kvartalet) Dnr 2014/78.70 Rapport av gynnande beslut som ej verkställts inom 3 månader från stöd- och omsorgsnämnden (andra kvartalet) Dnr 2014/78.70 Rapport av gynnande beslut som ej verkställts inom 3 månader från stöd- och omsorgsnämnden Dnr 2014/ Matregionen Värmland Dnr 2014/330.01

3 3(49) Kommunstyrelsen Sammanträdesdagar tidsplan för kommunstyrelsens beredningsprocess Dnr 2013/ Ersättning och arvode för kommunstyrelsens vice ordförande Dnr 2014/ Ekonomirapport kommunstyrelsen oktober Dnr 2014/30.04 Ekonomirapport Årjängs kommun oktober Dnr 2014/30.04 Justering av budgetram år 2014 för barn- och utbildningsnämnden Dnr 2014/ Granskning av delårsrapport för Årjängs kommun Dnr 2014/ Flödesschema för upphandling Dnr 2014/ Mål och riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag i Årjängs kommun Dnr 2014/ Utbetalning av kommunalt partistöd Dnr 2014/ Begravningsombud för Årjängs kommun Dnr 2014/ Avgifter livsmedelskontrollen Dnr 2014/ Justering av renhållningstaxor Dnr 2014/ Taxa för kart/gis verksamhet Dnr 2014/ Finansiering av coach på arbetsmarknadsenheten (AME) Dnr 2014/ Lägesrapport ensamkommande barn- nya fördelningstal Dnr 2014/ Medborgarförslag om inhägnad rastplats för hundar Dnr 2014/ Medborgarförslag om gatubelysning i Töcksfors Dnr 2014/ Medborgarförslag om ett gott intryck Dnr 2014/ Upphävande av detaljplan för Töcksmarks-Bön 1: Dnr 2011/ Beslut om samråd för den kommunövergripande översiktsplanen och LIS utredningen Dnr 2013/42.35 Startbeslut investeringsprojekt , avlopp Hagvägen Dnr 2014/ Budget för kommunstyrelsen revidering... 45

4 4(49) Kommunstyrelsen 251 Dnr 2014/ Ställföreträdande personalchef Uppföljning rekrytering chefer Justering närvarolista KS sammanträde

5 5(49) 213 Anmälan av delegationsbeslut På kommunstyrelsens sammanträde anmäls följande delegationsbeslut enligt lista samt protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde och Kommunstyrelsens beslut Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

6 6(49) 214 Anmälan av ärenden för kännedom På kommunstyrelsens sammanträde redovisas följande ärenden för kännedom: 1. Lärarförbundets skrivelse angående budget (KS 2014/417.04) Kommunstyrelsens beslut Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

7 7(49) 215 Dnr 2014/ Årsredovisning 2013 för DVVJ Dals-Västra Värmlands Järnväg DVVJ har översänt verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse till berörda stiftare för sedvanlig behandling. Tågtrafiken har under säsongen 2013 bedrivits i linjetrafik under tiden 17 juni-24 augusti. Den totala försäljningen för tågtrafiken var under året kr vilket är en ökning med 20 % jämfört med föregående år. Dressinuthyrningen pågår året runt. Den totala försäljningen för dessinverksamheten var kr vilket är en minskning med 8 % från föregående år. Årets resultat efter finansiella poster 2013 är ett överskott på kr. Bokslut för DVVJ, Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg år 2013 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Bokslut för DVVJ år 2013 godkänns. 2. Styrelsen för DVVJ beviljas ansvarsfrihet för år KF

8 8(49) 216 Dnr 2013/ Reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar i Årjängs kommun- revidering Kommunfullmäktige antog reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar i Årjängs kommun. I reglementet föreskrivs vad gäller ersättare: 6 Beredningen består av ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige, med en representant från varje parti. Kommunfullmäktige utser ledamöter i beredningen och bland dem en ordförande och en vice ordförande. Inga ersättare utses. Undertecknade tjänstgjorde som handläggare i Fullmäktigeberedningen för översyn av nämndorganisationen, arvoden m.m. Inga ersättare till berednigen utsågs. Det innebar att beredningen vid några tillfällen inte var beslutsför. Vi föreslår ändring av 6 2 st. i reglementet enligt följande: En ersättare ska utses för varje ledamot i beredningen. Reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar, 6 Kommunjuristen och administrativa chefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Reglementet för tillfälliga fullmäktigeberedningar i Årjängs kommun 6 2 st. ändras och erhåller följande lydelse: - En ersättare ska utses för varje ledamot i beredningen. - Ersättare ska vara ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige. KF

9 9(49) 217 Dnr 2014/ Bedömning av de kommunala bolagens verksamhet 2013 utifrån ändamålsenlighet och befogenheter- Årjängs bostads AB Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen (1991:900)- KL- en uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. En ny bestämmelse har införts som beskriver hur denna uppsiktsplikt ska vara ordnad och redovisas. Enligt KL 6 kap 1 a ska det ske en årlig prövning och beslut angående bolagens verksamhet utifrån ändamålsenlighet och befogenheter. Ändamål och befogenheter för de kommunala bolagen finns beskrivna i bolagsordning och ägardirektiv. Uppsiktsplikten kommer då samtidigt, förutom att redovisas, att leda fram till ett beslut som kan överklagas enligt 10 kap KL. Beslutet ska överlämnas till kommunfullmäktige. Om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning finner att bolagens verksamhet inte uppfyllt kraven ska kommunstyrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Årjängs Bostads AB:s verksamhet 2013 har bedömts utifrån de ändamål samt de kommunala befogenheter som utgör ramen för verksamhets och som fullmäktige har fastställt i bolagsordning och ägardirektiv. Bedömningen är att bolagets verksamhet bedrivits i enlighet med dessa. Utdrag ur bolagsordning för Årjängs Bostads AB Utdrag ur ägardirektiv för Årjängs Bostads AB Årsredovisning 2013 för Årjängs Bostads AB med revisionsberättelse och granskningsrapport Kommunjuristens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Årjängs Bostads AB:s verksamhet 2013 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. KF

10 10(49) 218 Dnr 2014/ Bedömning av de kommunala bolagens verksamhet 2013 utifrån ändamålsenlighet och befogenheter- Årjängs Nät AB Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen (1991:900)- KL- en uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. En ny bestämmelse har införts som beskriver hur denna uppsiktsplikt ska vara ordnad och redovisas. Enligt KL 6 kap 1 a ska det ske en årlig prövning och beslut angående bolagens verksamhet utifrån ändamålsenlighet och befogenheter. Ändamål och befogenheter för de kommunala bolagen finns beskrivna i bolagsordning och ägardirektiv. Uppsiktsplikten kommer då samtidigt, förutom att redovisas, att leda fram till ett beslut som kan överklagas enligt 10 kap KL. Beslutet ska överlämnas till kommunfullmäktige. Om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning finner att bolagens verksamhet inte uppfyllt kraven ska kommunstyrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Årjängs nät AB:s verksamhet 2013 har bedömts utifrån de ändamål samt de kommunala befogenheter som utgör ramen för verksamhets och som fullmäktige har fastställt i bolagsordning och ägardirektiv. Bedömningen är att bolagets verksamhet bedrivits i enlighet med dessa. Utdrag ur bolagsordning för Årjängs nät AB Utdrag ur ägardirektiv för Årjängs nät AB Årsredovisning för Årjängs nät AB med revisionsberättelse och granskningsrapport Kommunjuristens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Årjängs Nät AB:s verksamhet 2013 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. KF

11 11(49) 219 Dnr 2014/ Revidering av fullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige har beslutat, att dels vakantsätta uppdraget som tredje vice ordförande i fullmäktige och dels uppdra åt kommunstyrelsen att föreslå revidering av fullmäktiges arbetsordning på så sätt att uppdraget tas bort. Undertecknad föreslår att fullmäktiges arbetsordning 2 1 st. 1 pkt revideras och erhåller följande lydelse. De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium). Kommunfullmäktiges beslut Utdrag ur fullmäktiges nuvarande arbetsordning, daterad Kommunjuristens tjänsteskrivelse dat Kommunstyrelsens arbetsutskott 249 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Fullmäktiges arbetsordning 2 1 st. 1 pkt revideras och erhåller följande lydelse: 2. De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium). KF

12 12(49) 220 Dnr 2014/69.00 Ansökan om permutation hos kammarkollegiet och ansökan hos Länsstyrelsen Kommunfullmäktige har beslutat att ansöka hos berörda myndigheter för att få förbruka hela kapitalet för ändamålet för följande stiftelser: Årjängs kommuns samfond inom skolområdet Stang- och sjuksköterskefonden Hildegard Bönströms donationsfond Stina och Emil Isaksson ungdomsfond Kristina och Sven Tolfssons donationsfond Stiftelsen Kristian och Anna Ihles kapitalfond Anledningen är att stiftelsernas intäkter sannolikt understiger de verkliga kostnaderna. Permutationsansökan och ansökan hos länsstyrelsen ska avse ändring av ändamålet så att hela kapitalet i stiftelserna frigörs och kan användas till utdelning enligt förordnandet. Upphörande av småstiftelser kan göras under vissa förutsättningar och stiftelsens tillgångar kan förbrukas. Kommunstyrelsens arbetsutskott 250 Kommunjuristens tjänsteskrivelse Förslag till fullmakt vid ansökan hos Kammarkollegiet Förslag till fullmakt hos länsstyrelsen Permutationsansökningar/ansökan hos länsstyrelsen för: Årjängs kommuns samfond inom skolområdet Stang- och sjuksköterskefonden Hildegard Bönströms donationsfond Stina och Emil Isaksson ungdomsfond

13 13(49) Stiftelsen Kristian och Anna Ihles kapitalfond Kristina och Sven Tolfssons donationsfond Kommunfullmäktiges beslut Kommunjuristens tjänsteskrivelse, daterad Kommunstyrelsens beslut 1. Förvaltaren beslutar att lämna in ansökan till länsstyrelsen avseende Stiftelsen Kristina och Sven Tolfssons donationsfond för att få förbruka stiftelsens tillgångar enligt Stiftelselagen 6:5. 2. Om länsstyrelsen avvisar denna stiftelses ansökan ska permutationsansökan inlämnas till Kammarkollegiet, för att få förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta. 3. Förvaltaren, Årjängs kommun, beslutar att permutationsansökan inlämnas till Kammarkollegiet, för att få förbruka följande stiftelsers tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta: Årjängs kommuns samfond inom skolområdet Stang- och sjuksköterskefonden Hildegard Bönströms donationsfond Stina och Emil Isaksson ungdomsfond Stiftelsen Kristian och Anna Ihles kapitalfond 4. Förvaltaren befullmäktigar Katarina Lundin att vara ombud vid ansökan hos länsstyrelse med rätt att justera ansökningen under handläggningens gång. 5. Förvaltaren befullmäktigar Katarina Lundin att vara ombud vid permutationsansökningarna till Kammarkollegiet med rätt att justera ansökningarna under handläggningens gång. Expedieras till Kommunjuristen

14 14(49) 221 Dnr 2014/ Omdisponering projekt 13504, pilotprojekt för solcellsanläggning varmvatten Solgården I Handlingsplan för energieffektivisering finns en åtgärd att kommunen ska installera en provanläggning för solenergi. Där har Solgårdens äldreboende angetts som ett alternativ för en installation. Samhällsbyggnad har utrett detta förslag och omvärderat lämpligheten av denna åtgärd och anser medlen kan utnyttjas mer effektivt på andra energieffektiviseringsåtgärder. Bygg- och fastighetsingenjörens tjänsteskrivelse Flerårsplan investeringar Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Projekt på 400 tkr i 2014 års budget beviljas omdisponering till energisparåtgärder i ventilationsanläggningar i kommunens fastighetsbestånd. KF

15 15(49) 222 Dnr 2014/ Tilläggsanslag investeringsprojekt Kostnader för ledningsomläggningen i Årjängs tätort våren 2014 har bokförts som en driftskostnad men är rätteligen en investering enligt kommunens egen investeringspolicy. Kostnaderna bör överföras till projekt i investeringsbudgeten vilket i sin tur medför att investeringsbudgeten för projektet överskrids med ca 850 tkr. Om inte tilläggsanslag för investeringen beviljas kommer avgifterna att behöva höjas med ca 9 % istället för föreslaget ca 7 %. VA-chefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ett tilläggsbeslut på 858 tkr beviljas investeringsprojekt KF

16 16(49) 223 Dnr 2014/ VA- taxa 2015 VA-kollektivet är enligt vattentjänstlagen skyldigt att ha full kostnadstäckning via avgifter från anslutna abonnenter. VA-chefen har tagit fram ett förslag för att höja intäkterna som ska täcka delar av tidigare underskott samt ökade kostnader. Kommunstyrelsens arbetsutskott VA-chefens tjänsteskrivelse Förslag på Va-taxa, daterad Pressmeddelande från Svensk Vatten Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Ny VA-avgift enligt förslag Avgiften gäller fr.o.m. den 1 januari KF

17 17(49) 224 Dnr 2010/ Fördjupad översiktsplan för Kyrkerud Strandantagande Ett förslag till fördjupad översiktsplan för området Kyrkerud-Strand har tagits fram med syfte att Årjängs tätort ska kunna utvecklas och att fler bostäder, framförallt för helårsboende, ska kunna tillkomma i tätortens närområde. Planförslaget har varit ute på samrådsremiss under tiden Inkomna synpunkter har bemötts i en samrådsredogörelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott Plan- och lovingenjörens tjänsteskrivelse Utlåtande efter utställning Antagandeplan Kyrkerud-Strand september 2014 Trafikutredning Kyrkerud-Strand Miljökonsekvensbeskrivning Kommunstyrelsens förslag till komunfullmäktige Fördjupad översiktsplan för Kyrkerud- Strand antas. KF

18 18(49) 225 Dnr 2014/78.70 Rapport av gynnande beslut som ej verkställts inom 3 månader från stöd- och omsorgsnämnden (första kvartalet) Stöd- och omsorgsnämnden ska enligt socialtjänstlagen kvartalsvis rapportera alla gynnande beslut som ej verkställts till inspektionen för vård och omsorg och även rapportera detsamma till kommunfullmäktige. Under första kvartalet 2014 har verksamheten stöd och omsorg inga gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Kommunstyrelsens arbetsutskott Stöd- och omsorgsnämnden Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna. KF

19 19(49) 226 Dnr 2014/78.70 Rapport av gynnande beslut som ej verkställts inom 3 månader från stöd- och omsorgsnämnden (andra kvartalet) Stöd- och omsorgsnämnden ska enligt socialtjänstlagen kvartalsvis rapportera alla gynnande beslut som ej verkställts till inspektionen för vård och omsorg och även rapportera detsamma till kommunfullmäktige. Under andra kvartalet 2014 har verksamheten stöd och omsorg inga gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Kvalitetsansvarigs tjänsteskrivelse Stöd- och omsorgsnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna. KF

20 20(49) 227 Dnr 2014/78.70 Rapport av gynnande beslut som ej verkställts inom 3 månader från stöd- och omsorgsnämnden Stöd- och omsorgsnämnden ska enligt socialtjänstlagen kvartalsvis rapportera alla gynnande beslut som ej verkställts till inspektionen för vård och omsorg och även rapportera detsamma till kommunfullmäktige. Under tredje kvartalet 2014 har verksamheten stöd och omsorg inga gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Kvalitetsansvarigs tjänsteskrivelse Stöd- och omsorgsnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna. KF

21 21(49) 228 Dnr 2014/ Matregionen Värmland Livsmedelssektorn är den fjärde största industrin i Sverige och har stor betydelse för jobb och tillväxt i hela landet. Statens vision om Matlandet Sverige med god mat, upplevelser i världsklass och en levande landsbygd med ökad sysselsättning och nya företag är långsiktig och sträcker sig ända till Även i Värmlandsstrategin pekas just den småskaliga livsmedelsproduktionen ut som en av Värmlands nya näringar med stor potential till utveckling och tillväxt. Projektet Matregionen Värmland syftar till ökad lönsamhet och innovationsgrad inom livsmedelsbranschen genom affärsutveckling hos företagen. Tillsammans med livsmedelsbranschens företag, intressenter, det regionala företagsstödjande systemet och regionens övriga näringsliv ska nya idéer och produkter och affärsutveckling leda till ökad lönsamhet, tillväxt och profilering. Projektet skall skapa en tydlig samverkansplattform, arbeta för företag i livsmedelsbranschen som vill växa och förstärka och tydliggöra bilden av Värmland som en kulinarisk matregion. För att nå målsättningarna kommer insatser genomföras i tre verksamhetsområden där fokus kommer ligga på det första: 1. Företags- och branschutveckling, 2. NIFA och innovationssystemet samt 3. Omvärld. Kommunstyrelsens arbetsutskott Landsbygdsrådgivarens tjänsteskrivelse Ansökan om medfinansiering Sammanfattning Projektet Matregionen Värmland Projektplan Matregionen Värmland Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsens beslutar att medfinansiera projektet med totalt kr fördelat på tre år: 7500 kr 2014, 7500 kr 2015 samt 7500 kr Finansiering för 2014 tas från kommunstyrelsens driftsbudget. Projektmedel avsätts för 2015 och 2016 i kommunstyrelsens budget.

22 22(49) 3. Landsbygdsrådgivaren i Årjängs kommun får i uppdrag att i samråd med kommunledningen vara kommunens kontaktperson i projektet. Expedieras till Landsbygdsrådgivaren

23 23(49) 229 Dnr 2014/ Sammanträdesdagar tidsplan för kommunstyrelsens beredningsprocess Kommunstyrelsen beslutade om sammanträdesdagar för år 2015 den 22 oktober En tidsplan för kommunstyrelsens beredningsprocess behöver nu antas för att tydliggöra för kommunstyrelsens ledamöter och förvaltningen vilka datum och tider som gäller för beredningsprocessen. Förslaget till tidplan för kommunstyrelsens beredningsprocess bygger på, de av kommunstyrelsens antagna, sammanträdestiderna för år Beredningen är en vecka innan utskick. Nytt för i år är att det planerats in tid för avstämning med ordförande och vice ordförande dagen innan utskick. Tidsplan för kommunstyrelsens beredningsprocess 2015 Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens beslut Tidsplan för kommunstyrelsens beredningsprocess godkänns. Expedieras till Kommunstyrelsens verksamhetschefer

24 24(49) 230 Dnr 2013/ Ersättning och arvode för kommunstyrelsens vice ordförande Kommunstyrelsens vice ordförande kommer under mandatperioden att tilldelas ett arvode för 25 % sysselsättningsgrad. Reglemente för arvoden och andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda, antaget av kommunfullmäktige Administrativa chefens tjänsteskrivelse dat Kommunstyrelsens arbetsutskott Yrkande Katarina Johannesson (C) yrkar med bifall av Annika Holmstrand (C) och Roland Kylén (C) avslag på arbetsutskottets förslag med hänvisningen att ärendet bör ha beretts i fullmäktigeberedningen där man behandlade arvodena för ledamöter. Weine Johansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Katarina Johannessons (C) yrkande mot varandra och finner att man beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsens vice ordförande arvoderas enligt samma bestämmelser som stöd- och omsorgs respektive barn- och utbildningsnämndens ordförande. 2. Administrativa chefen får i uppdrag att revidera Reglemente för arvoden och andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda med bestämmelserna om kommunstyrelsens vice ordförandes ersättning samt arbetsuppgifter. 3. Beslutet gäller från och med den 1 januari Reservation Centerpartiet lämnar in en skriftlig reservation mot beslutet till förmån för eget yrkande. KF

25 25(49) 231 Dnr 2014/ Ekonomirapport kommunstyrelsen oktober Årsprognosen för kommunstyrelsen förväntas att få ett underskott på -791 tkr. Det som har förbättras från senaste prognosen är främst lägre energiförbrukning på kommunens fastighetsbestånd. IT-avdelningen har lägre verksamhetskostnader än tidigare beräknat samt att förväntade kostnader inom de politiska verksamheterna är lägre än tidigare beräkningar. Tjänsteskrivelse ekonomirapport oktober, Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens beslut Ekonomirapport per godkänns. Expedieras till Kommunchefen Förvaltningsekonomen Ekonomichefen

26 26(49) 232 Dnr 2014/30.04 Ekonomirapport Årjängs kommun oktober Årets resultat visar på ett förväntat överskott på tkr, vilket motsvarar 2,2 % i förväntat resultat av summa skatter och statsbidrag. Nämndernas prognos hamnar på en nettokostnad som överskrider den budgeterade med tkr, med följande fördelning; Nämndredovisning Årsprognos Barn- och utbildningsnämnden Stöd- och omsorgsnämnden Kommunstyrelsen -791 Kultur- och fritidsnämnden 100 Bygg- och miljönämnden 0 PROGNOS NÄMNDRESULTAT I årsprognosen ingår även kostnader för återställande av lägenheter motsvarande tkr enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut. Finans drift som avser kommunens pensionskostnader visar en positiv avvikelse på tkr. Finansiellt netto har en prognos på tkr i jämförelse med budget främst på grund av lägre ränta och upplåningsbehov. Skatter och statsbidrag har en prognos på tkr enligt senaste skatteprognos. Denna ökning i jmf med budget grundar sig på positiva siffror avseende den ekonomiska tillväxten. Ekonomirapport för Årjängs kommun per Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens beslut 1. Ekonomirapport godkänns. 2. För de nämnder som befarar underskott skall en åtgärdsplan upprättas med syfte att nå en budget i balans. Expedieras till: Ekonomichefen

27 27(49) 233 Dnr 2014/30.04 Justering av budgetram år 2014 för barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen har fattat beslut att ge ekonomichefen i uppdrag att redovisa hur de centrala lönemedlen som finns i budget kan användas för att förstärka Barn- och utbildningsnämndens budget. I budgetarbetet inför budgetåret 2014 lades en buffert på centralt konto som avser att täcka eventuellt högre löneutveckling efter de fackliga förhandlingarna än de 2,5 % som gavs i nämndernas budgetförutsättningar. Summan som avsattes för detta ändamål är 670 tkr. Löneförhandlingarna med lärarfacken slutade på en löneutveckling på 3,11 % och därmed 0,61 % högre än budgetförutsättningarna. Detta innebär i sin tur en kostnad för nämnden på +450 tkr för år 2014 utöver budgetförutsättningarna. Kommunstyrelsens arbetsutskott Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat Barn- och utbildningsnämnden 76, Kommunstyrelsen 195, Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Barn- och utbildningsnämndens ram för år 2014 justeras med +450 tkr från tkr till tkr. 2. Budget för verksamhet 9901, Finans drift, justeras med -450 tkr från tkr till tkr 3. Barn- och utbildningsnämndens begäran om ramförstärkning på tkr avslås. KF

28 28(49) 234 Dnr 2014/ Granskning av delårsrapport för Årjängs kommun Kommunens revisorer har gett ett utlåtande avseende kommunens delårsrapport Revisorerna bedömer att: Innehållet i delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen. Det prognostiserade resultatet är förenligt med det finansiella målet för 2014 Rekommendation att kommunstyrelsen påbörjar ett arbete med att utveckla indikatorer och målvärden för att underlätta avstämningen av verksamhetsmålen och för att förbättra tydligheten i målkedjan. Att nämnder som befarade underskott tar fram åtgärdsplanen för att bereda hur underskotten ska kunna minskas utan att åsidosätta verksamheternas funktion. Revisorernas granskning delårsrapport Årjängs kommun 2014 dat Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat Kommunstyrelsens arbetsutskott 251 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsen tar del av revisorernas granskning av delårsrapport för Årjängs kommun Nämnder som har negativ avvikelse ska inkomma med åtgärder för att uppnå en budget i balans. KF

29 29(49) 235 Dnr 2014/ Flödesschema för upphandling Nordmarkens Näringsliv har via Näringslivsrådet skickat in en fråga om hur samarbetet inför kommande upphandlingar kan förbättras. Nordmarkens Näringsliv ser positivt på det arbete som gjorts med elektronisk upphandling och inser att arbetet måste ske inom lagen för offentlig upphandling. Nordmarkens Näringsliv menar dock att det finns exempel när det inte fungerat och att kommunen bör inhämta information genom att ta reda på de lokala förutsättningarna inför varje upphandling. Årjängs kommuns inköpspolicy, antagen av kommunfullmäktige Administrativa chefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott 253 Kommunstyrelsens beslut 1. Administrativa chefen får i uppdrag att revidera Årjängs kommuns inköpspolicy. I policyn ska även ett flödesschema för upphandling ingå. 2. Uppdraget ska återredovisas på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 27 maj Expedieras till Administrativa chefen

30 30(49) 236 Dnr 2014/ Mål och riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag i Årjängs kommun På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Årjängs kommun har PwC granskat bostadsanpassningsbidraget. Syftet med granskningen har varit att granska om kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig, effektiv och rättsäker verksamhet och tillräcklig intern kontroll i hanteringen av bostadsbidrag. I granskningen konstateras det att kommunstyrelsen uppfyller detta. Utifrån granskningen lämnas dock följande rekommendation: - Mål, riktlinjer och framförallt rutinbeskrivningar för verksamheten bör arbetas fram för att förtydliga kommunstyrelsens styrning och följsamheten till bostadsanpassningslagen. Kommunstyrelsen beslutade , att Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att under hösten 2014 arbeta fram mål, riktlinjer och rutinbeskrivningar för att förtydliga kommunstyrelsens styrning och följsamhet till bostadsanpassningslagen. Undertecknad har tillsammans med kommunjuristen utarbetat förslag till målsättning och riktlinjer för verksamheten. Därtill har rutiner för handläggningen tagits fram. När det gäller specifika verksamhetsmål föreslås att sådana utarbetas i samband med kommunens ordinarie målarbete. Riktlinjerna liksom kommande förslag till verksamhetsmål/delmål beslutas av kommunstyrelsen medan rutinerna fastställs av verksamhetschefen. Kommunstyrelsen beslut Riktlinjer för Årjängs kommuns bostadsanpassningsbidrag, daterade Rutiner för bostadsanpassningsbidrag, daterade Byggnadsingenjörens tjänsteskrivelse dat Kommunstyrelsens arbetsutskott

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S)

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S) 1(16) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-14.50 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Kjell-Arne Ottosson (KD) Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell 1(18) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Ulla-Britt Svensson (s) ordförande Torgny Sjögren (s) Lena Svensson (s) Siv Ögren (s) Karl-Erik

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Roland Kylén (C) och Kristina Kristiansson (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 61-84 Lina Rådegård

Roland Kylén (C) och Kristina Kristiansson (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 61-84 Lina Rådegård 1(29) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl 14.00-15.50 Beslutande Ledamöter Lars Gustafsson (FP) ers. ordförande ej 78 Anna-Lena Knutsson (FP) Weine Johansson (M) ers. ordförande 78 Katarina

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

Tf. kommunchef Katarina Lundin Sekreterare Sandra Norsell. Annika Holmstrand (C), Ulla-Britt Svensson (S)

Tf. kommunchef Katarina Lundin Sekreterare Sandra Norsell. Annika Holmstrand (C), Ulla-Britt Svensson (S) 2(30) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00 14.55 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson (M) Kristina Kristiansson

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer