Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)"

Transkript

1 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl Ajournering Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) Ersättare Annika Holmstrand (C), tjänstgörande ersättare Therese Gustafsson (FP) tjänstgörande ersättare Robin Olsson (M), tjänstgörande ersättare Agneta Eklund (S), tjänstgörande ersättare Payman Garmiani (S), tjänstgörande ersättare Torgny Sjögren (S), tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ingemar Rosén, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare Elisabet Skog, förvaltningsekonom 250 Justerare Weine Johansson (M) och Annika Holmstrand (C) Justeringens plats och tid Administrativa avdelningen den Underskrifter Sekreterare Paragrafer Sandra Norsell Ordförande Daniel Schützer (S) Justerare Weine Johansson (M) Annika Holmstrand (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen Underskrift Agneta Hansemark

2 2(49) Ärendelista 213 Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av ärenden för kännedom Dnr 2014/ Årsredovisning 2013 för DVVJ Dals-Västra Värmlands Järnväg Dnr 2013/ Reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar i Årjängs kommunrevidering Dnr 2014/ Bedömning av de kommunala bolagens verksamhet 2013 utifrån ändamålsenlighet och befogenheter-årjängs bostads AB Dnr 2014/ Bedömning av de kommunala bolagens verksamhet 2013 utifrån ändamålsenlighet och befogenheter- Årjängs Nät AB Dnr 2014/ Revidering av fullmäktiges arbetsordning Dnr 2014/69.00 Ansökan om permutation hos kammarkollegiet och ansökan hos Länsstyrelsen Dnr 2014/ Omdisponering projekt 13504, pilotprojekt för solcellsanläggning varmvatten Solgården Dnr 2014/ Tilläggsanslag investeringsprojekt Dnr 2014/ VA- taxa Dnr 2010/ Fördjupad översiktsplan för Kyrkerud Strand-antagande Dnr 2014/78.70 Rapport av gynnande beslut som ej verkställts inom 3 månader från stöd- och omsorgsnämnden (första kvartalet) Dnr 2014/78.70 Rapport av gynnande beslut som ej verkställts inom 3 månader från stöd- och omsorgsnämnden (andra kvartalet) Dnr 2014/78.70 Rapport av gynnande beslut som ej verkställts inom 3 månader från stöd- och omsorgsnämnden Dnr 2014/ Matregionen Värmland Dnr 2014/330.01

3 3(49) Kommunstyrelsen Sammanträdesdagar tidsplan för kommunstyrelsens beredningsprocess Dnr 2013/ Ersättning och arvode för kommunstyrelsens vice ordförande Dnr 2014/ Ekonomirapport kommunstyrelsen oktober Dnr 2014/30.04 Ekonomirapport Årjängs kommun oktober Dnr 2014/30.04 Justering av budgetram år 2014 för barn- och utbildningsnämnden Dnr 2014/ Granskning av delårsrapport för Årjängs kommun Dnr 2014/ Flödesschema för upphandling Dnr 2014/ Mål och riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag i Årjängs kommun Dnr 2014/ Utbetalning av kommunalt partistöd Dnr 2014/ Begravningsombud för Årjängs kommun Dnr 2014/ Avgifter livsmedelskontrollen Dnr 2014/ Justering av renhållningstaxor Dnr 2014/ Taxa för kart/gis verksamhet Dnr 2014/ Finansiering av coach på arbetsmarknadsenheten (AME) Dnr 2014/ Lägesrapport ensamkommande barn- nya fördelningstal Dnr 2014/ Medborgarförslag om inhägnad rastplats för hundar Dnr 2014/ Medborgarförslag om gatubelysning i Töcksfors Dnr 2014/ Medborgarförslag om ett gott intryck Dnr 2014/ Upphävande av detaljplan för Töcksmarks-Bön 1: Dnr 2011/ Beslut om samråd för den kommunövergripande översiktsplanen och LIS utredningen Dnr 2013/42.35 Startbeslut investeringsprojekt , avlopp Hagvägen Dnr 2014/ Budget för kommunstyrelsen revidering... 45

4 4(49) Kommunstyrelsen 251 Dnr 2014/ Ställföreträdande personalchef Uppföljning rekrytering chefer Justering närvarolista KS sammanträde

5 5(49) 213 Anmälan av delegationsbeslut På kommunstyrelsens sammanträde anmäls följande delegationsbeslut enligt lista samt protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde och Kommunstyrelsens beslut Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

6 6(49) 214 Anmälan av ärenden för kännedom På kommunstyrelsens sammanträde redovisas följande ärenden för kännedom: 1. Lärarförbundets skrivelse angående budget (KS 2014/417.04) Kommunstyrelsens beslut Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

7 7(49) 215 Dnr 2014/ Årsredovisning 2013 för DVVJ Dals-Västra Värmlands Järnväg DVVJ har översänt verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse till berörda stiftare för sedvanlig behandling. Tågtrafiken har under säsongen 2013 bedrivits i linjetrafik under tiden 17 juni-24 augusti. Den totala försäljningen för tågtrafiken var under året kr vilket är en ökning med 20 % jämfört med föregående år. Dressinuthyrningen pågår året runt. Den totala försäljningen för dessinverksamheten var kr vilket är en minskning med 8 % från föregående år. Årets resultat efter finansiella poster 2013 är ett överskott på kr. Bokslut för DVVJ, Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg år 2013 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Bokslut för DVVJ år 2013 godkänns. 2. Styrelsen för DVVJ beviljas ansvarsfrihet för år KF

8 8(49) 216 Dnr 2013/ Reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar i Årjängs kommun- revidering Kommunfullmäktige antog reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar i Årjängs kommun. I reglementet föreskrivs vad gäller ersättare: 6 Beredningen består av ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige, med en representant från varje parti. Kommunfullmäktige utser ledamöter i beredningen och bland dem en ordförande och en vice ordförande. Inga ersättare utses. Undertecknade tjänstgjorde som handläggare i Fullmäktigeberedningen för översyn av nämndorganisationen, arvoden m.m. Inga ersättare till berednigen utsågs. Det innebar att beredningen vid några tillfällen inte var beslutsför. Vi föreslår ändring av 6 2 st. i reglementet enligt följande: En ersättare ska utses för varje ledamot i beredningen. Reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar, 6 Kommunjuristen och administrativa chefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Reglementet för tillfälliga fullmäktigeberedningar i Årjängs kommun 6 2 st. ändras och erhåller följande lydelse: - En ersättare ska utses för varje ledamot i beredningen. - Ersättare ska vara ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige. KF

9 9(49) 217 Dnr 2014/ Bedömning av de kommunala bolagens verksamhet 2013 utifrån ändamålsenlighet och befogenheter- Årjängs bostads AB Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen (1991:900)- KL- en uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. En ny bestämmelse har införts som beskriver hur denna uppsiktsplikt ska vara ordnad och redovisas. Enligt KL 6 kap 1 a ska det ske en årlig prövning och beslut angående bolagens verksamhet utifrån ändamålsenlighet och befogenheter. Ändamål och befogenheter för de kommunala bolagen finns beskrivna i bolagsordning och ägardirektiv. Uppsiktsplikten kommer då samtidigt, förutom att redovisas, att leda fram till ett beslut som kan överklagas enligt 10 kap KL. Beslutet ska överlämnas till kommunfullmäktige. Om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning finner att bolagens verksamhet inte uppfyllt kraven ska kommunstyrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Årjängs Bostads AB:s verksamhet 2013 har bedömts utifrån de ändamål samt de kommunala befogenheter som utgör ramen för verksamhets och som fullmäktige har fastställt i bolagsordning och ägardirektiv. Bedömningen är att bolagets verksamhet bedrivits i enlighet med dessa. Utdrag ur bolagsordning för Årjängs Bostads AB Utdrag ur ägardirektiv för Årjängs Bostads AB Årsredovisning 2013 för Årjängs Bostads AB med revisionsberättelse och granskningsrapport Kommunjuristens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Årjängs Bostads AB:s verksamhet 2013 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. KF

10 10(49) 218 Dnr 2014/ Bedömning av de kommunala bolagens verksamhet 2013 utifrån ändamålsenlighet och befogenheter- Årjängs Nät AB Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen (1991:900)- KL- en uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. En ny bestämmelse har införts som beskriver hur denna uppsiktsplikt ska vara ordnad och redovisas. Enligt KL 6 kap 1 a ska det ske en årlig prövning och beslut angående bolagens verksamhet utifrån ändamålsenlighet och befogenheter. Ändamål och befogenheter för de kommunala bolagen finns beskrivna i bolagsordning och ägardirektiv. Uppsiktsplikten kommer då samtidigt, förutom att redovisas, att leda fram till ett beslut som kan överklagas enligt 10 kap KL. Beslutet ska överlämnas till kommunfullmäktige. Om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning finner att bolagens verksamhet inte uppfyllt kraven ska kommunstyrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Årjängs nät AB:s verksamhet 2013 har bedömts utifrån de ändamål samt de kommunala befogenheter som utgör ramen för verksamhets och som fullmäktige har fastställt i bolagsordning och ägardirektiv. Bedömningen är att bolagets verksamhet bedrivits i enlighet med dessa. Utdrag ur bolagsordning för Årjängs nät AB Utdrag ur ägardirektiv för Årjängs nät AB Årsredovisning för Årjängs nät AB med revisionsberättelse och granskningsrapport Kommunjuristens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Årjängs Nät AB:s verksamhet 2013 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. KF

11 11(49) 219 Dnr 2014/ Revidering av fullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige har beslutat, att dels vakantsätta uppdraget som tredje vice ordförande i fullmäktige och dels uppdra åt kommunstyrelsen att föreslå revidering av fullmäktiges arbetsordning på så sätt att uppdraget tas bort. Undertecknad föreslår att fullmäktiges arbetsordning 2 1 st. 1 pkt revideras och erhåller följande lydelse. De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium). Kommunfullmäktiges beslut Utdrag ur fullmäktiges nuvarande arbetsordning, daterad Kommunjuristens tjänsteskrivelse dat Kommunstyrelsens arbetsutskott 249 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Fullmäktiges arbetsordning 2 1 st. 1 pkt revideras och erhåller följande lydelse: 2. De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium). KF

12 12(49) 220 Dnr 2014/69.00 Ansökan om permutation hos kammarkollegiet och ansökan hos Länsstyrelsen Kommunfullmäktige har beslutat att ansöka hos berörda myndigheter för att få förbruka hela kapitalet för ändamålet för följande stiftelser: Årjängs kommuns samfond inom skolområdet Stang- och sjuksköterskefonden Hildegard Bönströms donationsfond Stina och Emil Isaksson ungdomsfond Kristina och Sven Tolfssons donationsfond Stiftelsen Kristian och Anna Ihles kapitalfond Anledningen är att stiftelsernas intäkter sannolikt understiger de verkliga kostnaderna. Permutationsansökan och ansökan hos länsstyrelsen ska avse ändring av ändamålet så att hela kapitalet i stiftelserna frigörs och kan användas till utdelning enligt förordnandet. Upphörande av småstiftelser kan göras under vissa förutsättningar och stiftelsens tillgångar kan förbrukas. Kommunstyrelsens arbetsutskott 250 Kommunjuristens tjänsteskrivelse Förslag till fullmakt vid ansökan hos Kammarkollegiet Förslag till fullmakt hos länsstyrelsen Permutationsansökningar/ansökan hos länsstyrelsen för: Årjängs kommuns samfond inom skolområdet Stang- och sjuksköterskefonden Hildegard Bönströms donationsfond Stina och Emil Isaksson ungdomsfond

13 13(49) Stiftelsen Kristian och Anna Ihles kapitalfond Kristina och Sven Tolfssons donationsfond Kommunfullmäktiges beslut Kommunjuristens tjänsteskrivelse, daterad Kommunstyrelsens beslut 1. Förvaltaren beslutar att lämna in ansökan till länsstyrelsen avseende Stiftelsen Kristina och Sven Tolfssons donationsfond för att få förbruka stiftelsens tillgångar enligt Stiftelselagen 6:5. 2. Om länsstyrelsen avvisar denna stiftelses ansökan ska permutationsansökan inlämnas till Kammarkollegiet, för att få förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta. 3. Förvaltaren, Årjängs kommun, beslutar att permutationsansökan inlämnas till Kammarkollegiet, för att få förbruka följande stiftelsers tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta: Årjängs kommuns samfond inom skolområdet Stang- och sjuksköterskefonden Hildegard Bönströms donationsfond Stina och Emil Isaksson ungdomsfond Stiftelsen Kristian och Anna Ihles kapitalfond 4. Förvaltaren befullmäktigar Katarina Lundin att vara ombud vid ansökan hos länsstyrelse med rätt att justera ansökningen under handläggningens gång. 5. Förvaltaren befullmäktigar Katarina Lundin att vara ombud vid permutationsansökningarna till Kammarkollegiet med rätt att justera ansökningarna under handläggningens gång. Expedieras till Kommunjuristen

14 14(49) 221 Dnr 2014/ Omdisponering projekt 13504, pilotprojekt för solcellsanläggning varmvatten Solgården I Handlingsplan för energieffektivisering finns en åtgärd att kommunen ska installera en provanläggning för solenergi. Där har Solgårdens äldreboende angetts som ett alternativ för en installation. Samhällsbyggnad har utrett detta förslag och omvärderat lämpligheten av denna åtgärd och anser medlen kan utnyttjas mer effektivt på andra energieffektiviseringsåtgärder. Bygg- och fastighetsingenjörens tjänsteskrivelse Flerårsplan investeringar Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Projekt på 400 tkr i 2014 års budget beviljas omdisponering till energisparåtgärder i ventilationsanläggningar i kommunens fastighetsbestånd. KF

15 15(49) 222 Dnr 2014/ Tilläggsanslag investeringsprojekt Kostnader för ledningsomläggningen i Årjängs tätort våren 2014 har bokförts som en driftskostnad men är rätteligen en investering enligt kommunens egen investeringspolicy. Kostnaderna bör överföras till projekt i investeringsbudgeten vilket i sin tur medför att investeringsbudgeten för projektet överskrids med ca 850 tkr. Om inte tilläggsanslag för investeringen beviljas kommer avgifterna att behöva höjas med ca 9 % istället för föreslaget ca 7 %. VA-chefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ett tilläggsbeslut på 858 tkr beviljas investeringsprojekt KF

16 16(49) 223 Dnr 2014/ VA- taxa 2015 VA-kollektivet är enligt vattentjänstlagen skyldigt att ha full kostnadstäckning via avgifter från anslutna abonnenter. VA-chefen har tagit fram ett förslag för att höja intäkterna som ska täcka delar av tidigare underskott samt ökade kostnader. Kommunstyrelsens arbetsutskott VA-chefens tjänsteskrivelse Förslag på Va-taxa, daterad Pressmeddelande från Svensk Vatten Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Ny VA-avgift enligt förslag Avgiften gäller fr.o.m. den 1 januari KF

17 17(49) 224 Dnr 2010/ Fördjupad översiktsplan för Kyrkerud Strandantagande Ett förslag till fördjupad översiktsplan för området Kyrkerud-Strand har tagits fram med syfte att Årjängs tätort ska kunna utvecklas och att fler bostäder, framförallt för helårsboende, ska kunna tillkomma i tätortens närområde. Planförslaget har varit ute på samrådsremiss under tiden Inkomna synpunkter har bemötts i en samrådsredogörelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott Plan- och lovingenjörens tjänsteskrivelse Utlåtande efter utställning Antagandeplan Kyrkerud-Strand september 2014 Trafikutredning Kyrkerud-Strand Miljökonsekvensbeskrivning Kommunstyrelsens förslag till komunfullmäktige Fördjupad översiktsplan för Kyrkerud- Strand antas. KF

18 18(49) 225 Dnr 2014/78.70 Rapport av gynnande beslut som ej verkställts inom 3 månader från stöd- och omsorgsnämnden (första kvartalet) Stöd- och omsorgsnämnden ska enligt socialtjänstlagen kvartalsvis rapportera alla gynnande beslut som ej verkställts till inspektionen för vård och omsorg och även rapportera detsamma till kommunfullmäktige. Under första kvartalet 2014 har verksamheten stöd och omsorg inga gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Kommunstyrelsens arbetsutskott Stöd- och omsorgsnämnden Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna. KF

19 19(49) 226 Dnr 2014/78.70 Rapport av gynnande beslut som ej verkställts inom 3 månader från stöd- och omsorgsnämnden (andra kvartalet) Stöd- och omsorgsnämnden ska enligt socialtjänstlagen kvartalsvis rapportera alla gynnande beslut som ej verkställts till inspektionen för vård och omsorg och även rapportera detsamma till kommunfullmäktige. Under andra kvartalet 2014 har verksamheten stöd och omsorg inga gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Kvalitetsansvarigs tjänsteskrivelse Stöd- och omsorgsnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna. KF

20 20(49) 227 Dnr 2014/78.70 Rapport av gynnande beslut som ej verkställts inom 3 månader från stöd- och omsorgsnämnden Stöd- och omsorgsnämnden ska enligt socialtjänstlagen kvartalsvis rapportera alla gynnande beslut som ej verkställts till inspektionen för vård och omsorg och även rapportera detsamma till kommunfullmäktige. Under tredje kvartalet 2014 har verksamheten stöd och omsorg inga gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Kvalitetsansvarigs tjänsteskrivelse Stöd- och omsorgsnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna. KF

21 21(49) 228 Dnr 2014/ Matregionen Värmland Livsmedelssektorn är den fjärde största industrin i Sverige och har stor betydelse för jobb och tillväxt i hela landet. Statens vision om Matlandet Sverige med god mat, upplevelser i världsklass och en levande landsbygd med ökad sysselsättning och nya företag är långsiktig och sträcker sig ända till Även i Värmlandsstrategin pekas just den småskaliga livsmedelsproduktionen ut som en av Värmlands nya näringar med stor potential till utveckling och tillväxt. Projektet Matregionen Värmland syftar till ökad lönsamhet och innovationsgrad inom livsmedelsbranschen genom affärsutveckling hos företagen. Tillsammans med livsmedelsbranschens företag, intressenter, det regionala företagsstödjande systemet och regionens övriga näringsliv ska nya idéer och produkter och affärsutveckling leda till ökad lönsamhet, tillväxt och profilering. Projektet skall skapa en tydlig samverkansplattform, arbeta för företag i livsmedelsbranschen som vill växa och förstärka och tydliggöra bilden av Värmland som en kulinarisk matregion. För att nå målsättningarna kommer insatser genomföras i tre verksamhetsområden där fokus kommer ligga på det första: 1. Företags- och branschutveckling, 2. NIFA och innovationssystemet samt 3. Omvärld. Kommunstyrelsens arbetsutskott Landsbygdsrådgivarens tjänsteskrivelse Ansökan om medfinansiering Sammanfattning Projektet Matregionen Värmland Projektplan Matregionen Värmland Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsens beslutar att medfinansiera projektet med totalt kr fördelat på tre år: 7500 kr 2014, 7500 kr 2015 samt 7500 kr Finansiering för 2014 tas från kommunstyrelsens driftsbudget. Projektmedel avsätts för 2015 och 2016 i kommunstyrelsens budget.

22 22(49) 3. Landsbygdsrådgivaren i Årjängs kommun får i uppdrag att i samråd med kommunledningen vara kommunens kontaktperson i projektet. Expedieras till Landsbygdsrådgivaren

23 23(49) 229 Dnr 2014/ Sammanträdesdagar tidsplan för kommunstyrelsens beredningsprocess Kommunstyrelsen beslutade om sammanträdesdagar för år 2015 den 22 oktober En tidsplan för kommunstyrelsens beredningsprocess behöver nu antas för att tydliggöra för kommunstyrelsens ledamöter och förvaltningen vilka datum och tider som gäller för beredningsprocessen. Förslaget till tidplan för kommunstyrelsens beredningsprocess bygger på, de av kommunstyrelsens antagna, sammanträdestiderna för år Beredningen är en vecka innan utskick. Nytt för i år är att det planerats in tid för avstämning med ordförande och vice ordförande dagen innan utskick. Tidsplan för kommunstyrelsens beredningsprocess 2015 Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens beslut Tidsplan för kommunstyrelsens beredningsprocess godkänns. Expedieras till Kommunstyrelsens verksamhetschefer

24 24(49) 230 Dnr 2013/ Ersättning och arvode för kommunstyrelsens vice ordförande Kommunstyrelsens vice ordförande kommer under mandatperioden att tilldelas ett arvode för 25 % sysselsättningsgrad. Reglemente för arvoden och andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda, antaget av kommunfullmäktige Administrativa chefens tjänsteskrivelse dat Kommunstyrelsens arbetsutskott Yrkande Katarina Johannesson (C) yrkar med bifall av Annika Holmstrand (C) och Roland Kylén (C) avslag på arbetsutskottets förslag med hänvisningen att ärendet bör ha beretts i fullmäktigeberedningen där man behandlade arvodena för ledamöter. Weine Johansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Katarina Johannessons (C) yrkande mot varandra och finner att man beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsens vice ordförande arvoderas enligt samma bestämmelser som stöd- och omsorgs respektive barn- och utbildningsnämndens ordförande. 2. Administrativa chefen får i uppdrag att revidera Reglemente för arvoden och andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda med bestämmelserna om kommunstyrelsens vice ordförandes ersättning samt arbetsuppgifter. 3. Beslutet gäller från och med den 1 januari Reservation Centerpartiet lämnar in en skriftlig reservation mot beslutet till förmån för eget yrkande. KF

25 25(49) 231 Dnr 2014/ Ekonomirapport kommunstyrelsen oktober Årsprognosen för kommunstyrelsen förväntas att få ett underskott på -791 tkr. Det som har förbättras från senaste prognosen är främst lägre energiförbrukning på kommunens fastighetsbestånd. IT-avdelningen har lägre verksamhetskostnader än tidigare beräknat samt att förväntade kostnader inom de politiska verksamheterna är lägre än tidigare beräkningar. Tjänsteskrivelse ekonomirapport oktober, Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens beslut Ekonomirapport per godkänns. Expedieras till Kommunchefen Förvaltningsekonomen Ekonomichefen

26 26(49) 232 Dnr 2014/30.04 Ekonomirapport Årjängs kommun oktober Årets resultat visar på ett förväntat överskott på tkr, vilket motsvarar 2,2 % i förväntat resultat av summa skatter och statsbidrag. Nämndernas prognos hamnar på en nettokostnad som överskrider den budgeterade med tkr, med följande fördelning; Nämndredovisning Årsprognos Barn- och utbildningsnämnden Stöd- och omsorgsnämnden Kommunstyrelsen -791 Kultur- och fritidsnämnden 100 Bygg- och miljönämnden 0 PROGNOS NÄMNDRESULTAT I årsprognosen ingår även kostnader för återställande av lägenheter motsvarande tkr enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut. Finans drift som avser kommunens pensionskostnader visar en positiv avvikelse på tkr. Finansiellt netto har en prognos på tkr i jämförelse med budget främst på grund av lägre ränta och upplåningsbehov. Skatter och statsbidrag har en prognos på tkr enligt senaste skatteprognos. Denna ökning i jmf med budget grundar sig på positiva siffror avseende den ekonomiska tillväxten. Ekonomirapport för Årjängs kommun per Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens beslut 1. Ekonomirapport godkänns. 2. För de nämnder som befarar underskott skall en åtgärdsplan upprättas med syfte att nå en budget i balans. Expedieras till: Ekonomichefen

27 27(49) 233 Dnr 2014/30.04 Justering av budgetram år 2014 för barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen har fattat beslut att ge ekonomichefen i uppdrag att redovisa hur de centrala lönemedlen som finns i budget kan användas för att förstärka Barn- och utbildningsnämndens budget. I budgetarbetet inför budgetåret 2014 lades en buffert på centralt konto som avser att täcka eventuellt högre löneutveckling efter de fackliga förhandlingarna än de 2,5 % som gavs i nämndernas budgetförutsättningar. Summan som avsattes för detta ändamål är 670 tkr. Löneförhandlingarna med lärarfacken slutade på en löneutveckling på 3,11 % och därmed 0,61 % högre än budgetförutsättningarna. Detta innebär i sin tur en kostnad för nämnden på +450 tkr för år 2014 utöver budgetförutsättningarna. Kommunstyrelsens arbetsutskott Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat Barn- och utbildningsnämnden 76, Kommunstyrelsen 195, Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Barn- och utbildningsnämndens ram för år 2014 justeras med +450 tkr från tkr till tkr. 2. Budget för verksamhet 9901, Finans drift, justeras med -450 tkr från tkr till tkr 3. Barn- och utbildningsnämndens begäran om ramförstärkning på tkr avslås. KF

28 28(49) 234 Dnr 2014/ Granskning av delårsrapport för Årjängs kommun Kommunens revisorer har gett ett utlåtande avseende kommunens delårsrapport Revisorerna bedömer att: Innehållet i delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen. Det prognostiserade resultatet är förenligt med det finansiella målet för 2014 Rekommendation att kommunstyrelsen påbörjar ett arbete med att utveckla indikatorer och målvärden för att underlätta avstämningen av verksamhetsmålen och för att förbättra tydligheten i målkedjan. Att nämnder som befarade underskott tar fram åtgärdsplanen för att bereda hur underskotten ska kunna minskas utan att åsidosätta verksamheternas funktion. Revisorernas granskning delårsrapport Årjängs kommun 2014 dat Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat Kommunstyrelsens arbetsutskott 251 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsen tar del av revisorernas granskning av delårsrapport för Årjängs kommun Nämnder som har negativ avvikelse ska inkomma med åtgärder för att uppnå en budget i balans. KF

29 29(49) 235 Dnr 2014/ Flödesschema för upphandling Nordmarkens Näringsliv har via Näringslivsrådet skickat in en fråga om hur samarbetet inför kommande upphandlingar kan förbättras. Nordmarkens Näringsliv ser positivt på det arbete som gjorts med elektronisk upphandling och inser att arbetet måste ske inom lagen för offentlig upphandling. Nordmarkens Näringsliv menar dock att det finns exempel när det inte fungerat och att kommunen bör inhämta information genom att ta reda på de lokala förutsättningarna inför varje upphandling. Årjängs kommuns inköpspolicy, antagen av kommunfullmäktige Administrativa chefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott 253 Kommunstyrelsens beslut 1. Administrativa chefen får i uppdrag att revidera Årjängs kommuns inköpspolicy. I policyn ska även ett flödesschema för upphandling ingå. 2. Uppdraget ska återredovisas på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 27 maj Expedieras till Administrativa chefen

30 30(49) 236 Dnr 2014/ Mål och riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag i Årjängs kommun På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Årjängs kommun har PwC granskat bostadsanpassningsbidraget. Syftet med granskningen har varit att granska om kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig, effektiv och rättsäker verksamhet och tillräcklig intern kontroll i hanteringen av bostadsbidrag. I granskningen konstateras det att kommunstyrelsen uppfyller detta. Utifrån granskningen lämnas dock följande rekommendation: - Mål, riktlinjer och framförallt rutinbeskrivningar för verksamheten bör arbetas fram för att förtydliga kommunstyrelsens styrning och följsamheten till bostadsanpassningslagen. Kommunstyrelsen beslutade , att Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att under hösten 2014 arbeta fram mål, riktlinjer och rutinbeskrivningar för att förtydliga kommunstyrelsens styrning och följsamhet till bostadsanpassningslagen. Undertecknad har tillsammans med kommunjuristen utarbetat förslag till målsättning och riktlinjer för verksamheten. Därtill har rutiner för handläggningen tagits fram. När det gäller specifika verksamhetsmål föreslås att sådana utarbetas i samband med kommunens ordinarie målarbete. Riktlinjerna liksom kommande förslag till verksamhetsmål/delmål beslutas av kommunstyrelsen medan rutinerna fastställs av verksamhetschefen. Kommunstyrelsen beslut Riktlinjer för Årjängs kommuns bostadsanpassningsbidrag, daterade Rutiner för bostadsanpassningsbidrag, daterade Byggnadsingenjörens tjänsteskrivelse dat Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer