Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)"

Transkript

1 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl Ajournering Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) Ersättare Annika Holmstrand (C), tjänstgörande ersättare Therese Gustafsson (FP) tjänstgörande ersättare Robin Olsson (M), tjänstgörande ersättare Agneta Eklund (S), tjänstgörande ersättare Payman Garmiani (S), tjänstgörande ersättare Torgny Sjögren (S), tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ingemar Rosén, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare Elisabet Skog, förvaltningsekonom 250 Justerare Weine Johansson (M) och Annika Holmstrand (C) Justeringens plats och tid Administrativa avdelningen den Underskrifter Sekreterare Paragrafer Sandra Norsell Ordförande Daniel Schützer (S) Justerare Weine Johansson (M) Annika Holmstrand (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen Underskrift Agneta Hansemark

2 2(49) Ärendelista 213 Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av ärenden för kännedom Dnr 2014/ Årsredovisning 2013 för DVVJ Dals-Västra Värmlands Järnväg Dnr 2013/ Reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar i Årjängs kommunrevidering Dnr 2014/ Bedömning av de kommunala bolagens verksamhet 2013 utifrån ändamålsenlighet och befogenheter-årjängs bostads AB Dnr 2014/ Bedömning av de kommunala bolagens verksamhet 2013 utifrån ändamålsenlighet och befogenheter- Årjängs Nät AB Dnr 2014/ Revidering av fullmäktiges arbetsordning Dnr 2014/69.00 Ansökan om permutation hos kammarkollegiet och ansökan hos Länsstyrelsen Dnr 2014/ Omdisponering projekt 13504, pilotprojekt för solcellsanläggning varmvatten Solgården Dnr 2014/ Tilläggsanslag investeringsprojekt Dnr 2014/ VA- taxa Dnr 2010/ Fördjupad översiktsplan för Kyrkerud Strand-antagande Dnr 2014/78.70 Rapport av gynnande beslut som ej verkställts inom 3 månader från stöd- och omsorgsnämnden (första kvartalet) Dnr 2014/78.70 Rapport av gynnande beslut som ej verkställts inom 3 månader från stöd- och omsorgsnämnden (andra kvartalet) Dnr 2014/78.70 Rapport av gynnande beslut som ej verkställts inom 3 månader från stöd- och omsorgsnämnden Dnr 2014/ Matregionen Värmland Dnr 2014/330.01

3 3(49) Kommunstyrelsen Sammanträdesdagar tidsplan för kommunstyrelsens beredningsprocess Dnr 2013/ Ersättning och arvode för kommunstyrelsens vice ordförande Dnr 2014/ Ekonomirapport kommunstyrelsen oktober Dnr 2014/30.04 Ekonomirapport Årjängs kommun oktober Dnr 2014/30.04 Justering av budgetram år 2014 för barn- och utbildningsnämnden Dnr 2014/ Granskning av delårsrapport för Årjängs kommun Dnr 2014/ Flödesschema för upphandling Dnr 2014/ Mål och riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag i Årjängs kommun Dnr 2014/ Utbetalning av kommunalt partistöd Dnr 2014/ Begravningsombud för Årjängs kommun Dnr 2014/ Avgifter livsmedelskontrollen Dnr 2014/ Justering av renhållningstaxor Dnr 2014/ Taxa för kart/gis verksamhet Dnr 2014/ Finansiering av coach på arbetsmarknadsenheten (AME) Dnr 2014/ Lägesrapport ensamkommande barn- nya fördelningstal Dnr 2014/ Medborgarförslag om inhägnad rastplats för hundar Dnr 2014/ Medborgarförslag om gatubelysning i Töcksfors Dnr 2014/ Medborgarförslag om ett gott intryck Dnr 2014/ Upphävande av detaljplan för Töcksmarks-Bön 1: Dnr 2011/ Beslut om samråd för den kommunövergripande översiktsplanen och LIS utredningen Dnr 2013/42.35 Startbeslut investeringsprojekt , avlopp Hagvägen Dnr 2014/ Budget för kommunstyrelsen revidering... 45

4 4(49) Kommunstyrelsen 251 Dnr 2014/ Ställföreträdande personalchef Uppföljning rekrytering chefer Justering närvarolista KS sammanträde

5 5(49) 213 Anmälan av delegationsbeslut På kommunstyrelsens sammanträde anmäls följande delegationsbeslut enligt lista samt protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde och Kommunstyrelsens beslut Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

6 6(49) 214 Anmälan av ärenden för kännedom På kommunstyrelsens sammanträde redovisas följande ärenden för kännedom: 1. Lärarförbundets skrivelse angående budget (KS 2014/417.04) Kommunstyrelsens beslut Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

7 7(49) 215 Dnr 2014/ Årsredovisning 2013 för DVVJ Dals-Västra Värmlands Järnväg DVVJ har översänt verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse till berörda stiftare för sedvanlig behandling. Tågtrafiken har under säsongen 2013 bedrivits i linjetrafik under tiden 17 juni-24 augusti. Den totala försäljningen för tågtrafiken var under året kr vilket är en ökning med 20 % jämfört med föregående år. Dressinuthyrningen pågår året runt. Den totala försäljningen för dessinverksamheten var kr vilket är en minskning med 8 % från föregående år. Årets resultat efter finansiella poster 2013 är ett överskott på kr. Bokslut för DVVJ, Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg år 2013 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Bokslut för DVVJ år 2013 godkänns. 2. Styrelsen för DVVJ beviljas ansvarsfrihet för år KF

8 8(49) 216 Dnr 2013/ Reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar i Årjängs kommun- revidering Kommunfullmäktige antog reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar i Årjängs kommun. I reglementet föreskrivs vad gäller ersättare: 6 Beredningen består av ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige, med en representant från varje parti. Kommunfullmäktige utser ledamöter i beredningen och bland dem en ordförande och en vice ordförande. Inga ersättare utses. Undertecknade tjänstgjorde som handläggare i Fullmäktigeberedningen för översyn av nämndorganisationen, arvoden m.m. Inga ersättare till berednigen utsågs. Det innebar att beredningen vid några tillfällen inte var beslutsför. Vi föreslår ändring av 6 2 st. i reglementet enligt följande: En ersättare ska utses för varje ledamot i beredningen. Reglemente för tillfälliga fullmäktigeberedningar, 6 Kommunjuristen och administrativa chefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Reglementet för tillfälliga fullmäktigeberedningar i Årjängs kommun 6 2 st. ändras och erhåller följande lydelse: - En ersättare ska utses för varje ledamot i beredningen. - Ersättare ska vara ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige. KF

9 9(49) 217 Dnr 2014/ Bedömning av de kommunala bolagens verksamhet 2013 utifrån ändamålsenlighet och befogenheter- Årjängs bostads AB Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen (1991:900)- KL- en uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. En ny bestämmelse har införts som beskriver hur denna uppsiktsplikt ska vara ordnad och redovisas. Enligt KL 6 kap 1 a ska det ske en årlig prövning och beslut angående bolagens verksamhet utifrån ändamålsenlighet och befogenheter. Ändamål och befogenheter för de kommunala bolagen finns beskrivna i bolagsordning och ägardirektiv. Uppsiktsplikten kommer då samtidigt, förutom att redovisas, att leda fram till ett beslut som kan överklagas enligt 10 kap KL. Beslutet ska överlämnas till kommunfullmäktige. Om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning finner att bolagens verksamhet inte uppfyllt kraven ska kommunstyrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Årjängs Bostads AB:s verksamhet 2013 har bedömts utifrån de ändamål samt de kommunala befogenheter som utgör ramen för verksamhets och som fullmäktige har fastställt i bolagsordning och ägardirektiv. Bedömningen är att bolagets verksamhet bedrivits i enlighet med dessa. Utdrag ur bolagsordning för Årjängs Bostads AB Utdrag ur ägardirektiv för Årjängs Bostads AB Årsredovisning 2013 för Årjängs Bostads AB med revisionsberättelse och granskningsrapport Kommunjuristens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Årjängs Bostads AB:s verksamhet 2013 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. KF

10 10(49) 218 Dnr 2014/ Bedömning av de kommunala bolagens verksamhet 2013 utifrån ändamålsenlighet och befogenheter- Årjängs Nät AB Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen (1991:900)- KL- en uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. En ny bestämmelse har införts som beskriver hur denna uppsiktsplikt ska vara ordnad och redovisas. Enligt KL 6 kap 1 a ska det ske en årlig prövning och beslut angående bolagens verksamhet utifrån ändamålsenlighet och befogenheter. Ändamål och befogenheter för de kommunala bolagen finns beskrivna i bolagsordning och ägardirektiv. Uppsiktsplikten kommer då samtidigt, förutom att redovisas, att leda fram till ett beslut som kan överklagas enligt 10 kap KL. Beslutet ska överlämnas till kommunfullmäktige. Om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning finner att bolagens verksamhet inte uppfyllt kraven ska kommunstyrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Årjängs nät AB:s verksamhet 2013 har bedömts utifrån de ändamål samt de kommunala befogenheter som utgör ramen för verksamhets och som fullmäktige har fastställt i bolagsordning och ägardirektiv. Bedömningen är att bolagets verksamhet bedrivits i enlighet med dessa. Utdrag ur bolagsordning för Årjängs nät AB Utdrag ur ägardirektiv för Årjängs nät AB Årsredovisning för Årjängs nät AB med revisionsberättelse och granskningsrapport Kommunjuristens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Årjängs Nät AB:s verksamhet 2013 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. KF

11 11(49) 219 Dnr 2014/ Revidering av fullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige har beslutat, att dels vakantsätta uppdraget som tredje vice ordförande i fullmäktige och dels uppdra åt kommunstyrelsen att föreslå revidering av fullmäktiges arbetsordning på så sätt att uppdraget tas bort. Undertecknad föreslår att fullmäktiges arbetsordning 2 1 st. 1 pkt revideras och erhåller följande lydelse. De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium). Kommunfullmäktiges beslut Utdrag ur fullmäktiges nuvarande arbetsordning, daterad Kommunjuristens tjänsteskrivelse dat Kommunstyrelsens arbetsutskott 249 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Fullmäktiges arbetsordning 2 1 st. 1 pkt revideras och erhåller följande lydelse: 2. De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium). KF

12 12(49) 220 Dnr 2014/69.00 Ansökan om permutation hos kammarkollegiet och ansökan hos Länsstyrelsen Kommunfullmäktige har beslutat att ansöka hos berörda myndigheter för att få förbruka hela kapitalet för ändamålet för följande stiftelser: Årjängs kommuns samfond inom skolområdet Stang- och sjuksköterskefonden Hildegard Bönströms donationsfond Stina och Emil Isaksson ungdomsfond Kristina och Sven Tolfssons donationsfond Stiftelsen Kristian och Anna Ihles kapitalfond Anledningen är att stiftelsernas intäkter sannolikt understiger de verkliga kostnaderna. Permutationsansökan och ansökan hos länsstyrelsen ska avse ändring av ändamålet så att hela kapitalet i stiftelserna frigörs och kan användas till utdelning enligt förordnandet. Upphörande av småstiftelser kan göras under vissa förutsättningar och stiftelsens tillgångar kan förbrukas. Kommunstyrelsens arbetsutskott 250 Kommunjuristens tjänsteskrivelse Förslag till fullmakt vid ansökan hos Kammarkollegiet Förslag till fullmakt hos länsstyrelsen Permutationsansökningar/ansökan hos länsstyrelsen för: Årjängs kommuns samfond inom skolområdet Stang- och sjuksköterskefonden Hildegard Bönströms donationsfond Stina och Emil Isaksson ungdomsfond

13 13(49) Stiftelsen Kristian och Anna Ihles kapitalfond Kristina och Sven Tolfssons donationsfond Kommunfullmäktiges beslut Kommunjuristens tjänsteskrivelse, daterad Kommunstyrelsens beslut 1. Förvaltaren beslutar att lämna in ansökan till länsstyrelsen avseende Stiftelsen Kristina och Sven Tolfssons donationsfond för att få förbruka stiftelsens tillgångar enligt Stiftelselagen 6:5. 2. Om länsstyrelsen avvisar denna stiftelses ansökan ska permutationsansökan inlämnas till Kammarkollegiet, för att få förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta. 3. Förvaltaren, Årjängs kommun, beslutar att permutationsansökan inlämnas till Kammarkollegiet, för att få förbruka följande stiftelsers tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta: Årjängs kommuns samfond inom skolområdet Stang- och sjuksköterskefonden Hildegard Bönströms donationsfond Stina och Emil Isaksson ungdomsfond Stiftelsen Kristian och Anna Ihles kapitalfond 4. Förvaltaren befullmäktigar Katarina Lundin att vara ombud vid ansökan hos länsstyrelse med rätt att justera ansökningen under handläggningens gång. 5. Förvaltaren befullmäktigar Katarina Lundin att vara ombud vid permutationsansökningarna till Kammarkollegiet med rätt att justera ansökningarna under handläggningens gång. Expedieras till Kommunjuristen

14 14(49) 221 Dnr 2014/ Omdisponering projekt 13504, pilotprojekt för solcellsanläggning varmvatten Solgården I Handlingsplan för energieffektivisering finns en åtgärd att kommunen ska installera en provanläggning för solenergi. Där har Solgårdens äldreboende angetts som ett alternativ för en installation. Samhällsbyggnad har utrett detta förslag och omvärderat lämpligheten av denna åtgärd och anser medlen kan utnyttjas mer effektivt på andra energieffektiviseringsåtgärder. Bygg- och fastighetsingenjörens tjänsteskrivelse Flerårsplan investeringar Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Projekt på 400 tkr i 2014 års budget beviljas omdisponering till energisparåtgärder i ventilationsanläggningar i kommunens fastighetsbestånd. KF

15 15(49) 222 Dnr 2014/ Tilläggsanslag investeringsprojekt Kostnader för ledningsomläggningen i Årjängs tätort våren 2014 har bokförts som en driftskostnad men är rätteligen en investering enligt kommunens egen investeringspolicy. Kostnaderna bör överföras till projekt i investeringsbudgeten vilket i sin tur medför att investeringsbudgeten för projektet överskrids med ca 850 tkr. Om inte tilläggsanslag för investeringen beviljas kommer avgifterna att behöva höjas med ca 9 % istället för föreslaget ca 7 %. VA-chefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ett tilläggsbeslut på 858 tkr beviljas investeringsprojekt KF

16 16(49) 223 Dnr 2014/ VA- taxa 2015 VA-kollektivet är enligt vattentjänstlagen skyldigt att ha full kostnadstäckning via avgifter från anslutna abonnenter. VA-chefen har tagit fram ett förslag för att höja intäkterna som ska täcka delar av tidigare underskott samt ökade kostnader. Kommunstyrelsens arbetsutskott VA-chefens tjänsteskrivelse Förslag på Va-taxa, daterad Pressmeddelande från Svensk Vatten Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Ny VA-avgift enligt förslag Avgiften gäller fr.o.m. den 1 januari KF

17 17(49) 224 Dnr 2010/ Fördjupad översiktsplan för Kyrkerud Strandantagande Ett förslag till fördjupad översiktsplan för området Kyrkerud-Strand har tagits fram med syfte att Årjängs tätort ska kunna utvecklas och att fler bostäder, framförallt för helårsboende, ska kunna tillkomma i tätortens närområde. Planförslaget har varit ute på samrådsremiss under tiden Inkomna synpunkter har bemötts i en samrådsredogörelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott Plan- och lovingenjörens tjänsteskrivelse Utlåtande efter utställning Antagandeplan Kyrkerud-Strand september 2014 Trafikutredning Kyrkerud-Strand Miljökonsekvensbeskrivning Kommunstyrelsens förslag till komunfullmäktige Fördjupad översiktsplan för Kyrkerud- Strand antas. KF

18 18(49) 225 Dnr 2014/78.70 Rapport av gynnande beslut som ej verkställts inom 3 månader från stöd- och omsorgsnämnden (första kvartalet) Stöd- och omsorgsnämnden ska enligt socialtjänstlagen kvartalsvis rapportera alla gynnande beslut som ej verkställts till inspektionen för vård och omsorg och även rapportera detsamma till kommunfullmäktige. Under första kvartalet 2014 har verksamheten stöd och omsorg inga gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Kommunstyrelsens arbetsutskott Stöd- och omsorgsnämnden Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna. KF

19 19(49) 226 Dnr 2014/78.70 Rapport av gynnande beslut som ej verkställts inom 3 månader från stöd- och omsorgsnämnden (andra kvartalet) Stöd- och omsorgsnämnden ska enligt socialtjänstlagen kvartalsvis rapportera alla gynnande beslut som ej verkställts till inspektionen för vård och omsorg och även rapportera detsamma till kommunfullmäktige. Under andra kvartalet 2014 har verksamheten stöd och omsorg inga gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Kvalitetsansvarigs tjänsteskrivelse Stöd- och omsorgsnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna. KF

20 20(49) 227 Dnr 2014/78.70 Rapport av gynnande beslut som ej verkställts inom 3 månader från stöd- och omsorgsnämnden Stöd- och omsorgsnämnden ska enligt socialtjänstlagen kvartalsvis rapportera alla gynnande beslut som ej verkställts till inspektionen för vård och omsorg och även rapportera detsamma till kommunfullmäktige. Under tredje kvartalet 2014 har verksamheten stöd och omsorg inga gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Kvalitetsansvarigs tjänsteskrivelse Stöd- och omsorgsnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Rapporteringen godkänns och läggs till handlingarna. KF

21 21(49) 228 Dnr 2014/ Matregionen Värmland Livsmedelssektorn är den fjärde största industrin i Sverige och har stor betydelse för jobb och tillväxt i hela landet. Statens vision om Matlandet Sverige med god mat, upplevelser i världsklass och en levande landsbygd med ökad sysselsättning och nya företag är långsiktig och sträcker sig ända till Även i Värmlandsstrategin pekas just den småskaliga livsmedelsproduktionen ut som en av Värmlands nya näringar med stor potential till utveckling och tillväxt. Projektet Matregionen Värmland syftar till ökad lönsamhet och innovationsgrad inom livsmedelsbranschen genom affärsutveckling hos företagen. Tillsammans med livsmedelsbranschens företag, intressenter, det regionala företagsstödjande systemet och regionens övriga näringsliv ska nya idéer och produkter och affärsutveckling leda till ökad lönsamhet, tillväxt och profilering. Projektet skall skapa en tydlig samverkansplattform, arbeta för företag i livsmedelsbranschen som vill växa och förstärka och tydliggöra bilden av Värmland som en kulinarisk matregion. För att nå målsättningarna kommer insatser genomföras i tre verksamhetsområden där fokus kommer ligga på det första: 1. Företags- och branschutveckling, 2. NIFA och innovationssystemet samt 3. Omvärld. Kommunstyrelsens arbetsutskott Landsbygdsrådgivarens tjänsteskrivelse Ansökan om medfinansiering Sammanfattning Projektet Matregionen Värmland Projektplan Matregionen Värmland Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsens beslutar att medfinansiera projektet med totalt kr fördelat på tre år: 7500 kr 2014, 7500 kr 2015 samt 7500 kr Finansiering för 2014 tas från kommunstyrelsens driftsbudget. Projektmedel avsätts för 2015 och 2016 i kommunstyrelsens budget.

22 22(49) 3. Landsbygdsrådgivaren i Årjängs kommun får i uppdrag att i samråd med kommunledningen vara kommunens kontaktperson i projektet. Expedieras till Landsbygdsrådgivaren

23 23(49) 229 Dnr 2014/ Sammanträdesdagar tidsplan för kommunstyrelsens beredningsprocess Kommunstyrelsen beslutade om sammanträdesdagar för år 2015 den 22 oktober En tidsplan för kommunstyrelsens beredningsprocess behöver nu antas för att tydliggöra för kommunstyrelsens ledamöter och förvaltningen vilka datum och tider som gäller för beredningsprocessen. Förslaget till tidplan för kommunstyrelsens beredningsprocess bygger på, de av kommunstyrelsens antagna, sammanträdestiderna för år Beredningen är en vecka innan utskick. Nytt för i år är att det planerats in tid för avstämning med ordförande och vice ordförande dagen innan utskick. Tidsplan för kommunstyrelsens beredningsprocess 2015 Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens beslut Tidsplan för kommunstyrelsens beredningsprocess godkänns. Expedieras till Kommunstyrelsens verksamhetschefer

24 24(49) 230 Dnr 2013/ Ersättning och arvode för kommunstyrelsens vice ordförande Kommunstyrelsens vice ordförande kommer under mandatperioden att tilldelas ett arvode för 25 % sysselsättningsgrad. Reglemente för arvoden och andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda, antaget av kommunfullmäktige Administrativa chefens tjänsteskrivelse dat Kommunstyrelsens arbetsutskott Yrkande Katarina Johannesson (C) yrkar med bifall av Annika Holmstrand (C) och Roland Kylén (C) avslag på arbetsutskottets förslag med hänvisningen att ärendet bör ha beretts i fullmäktigeberedningen där man behandlade arvodena för ledamöter. Weine Johansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Katarina Johannessons (C) yrkande mot varandra och finner att man beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsens vice ordförande arvoderas enligt samma bestämmelser som stöd- och omsorgs respektive barn- och utbildningsnämndens ordförande. 2. Administrativa chefen får i uppdrag att revidera Reglemente för arvoden och andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda med bestämmelserna om kommunstyrelsens vice ordförandes ersättning samt arbetsuppgifter. 3. Beslutet gäller från och med den 1 januari Reservation Centerpartiet lämnar in en skriftlig reservation mot beslutet till förmån för eget yrkande. KF

25 25(49) 231 Dnr 2014/ Ekonomirapport kommunstyrelsen oktober Årsprognosen för kommunstyrelsen förväntas att få ett underskott på -791 tkr. Det som har förbättras från senaste prognosen är främst lägre energiförbrukning på kommunens fastighetsbestånd. IT-avdelningen har lägre verksamhetskostnader än tidigare beräknat samt att förväntade kostnader inom de politiska verksamheterna är lägre än tidigare beräkningar. Tjänsteskrivelse ekonomirapport oktober, Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens beslut Ekonomirapport per godkänns. Expedieras till Kommunchefen Förvaltningsekonomen Ekonomichefen

26 26(49) 232 Dnr 2014/30.04 Ekonomirapport Årjängs kommun oktober Årets resultat visar på ett förväntat överskott på tkr, vilket motsvarar 2,2 % i förväntat resultat av summa skatter och statsbidrag. Nämndernas prognos hamnar på en nettokostnad som överskrider den budgeterade med tkr, med följande fördelning; Nämndredovisning Årsprognos Barn- och utbildningsnämnden Stöd- och omsorgsnämnden Kommunstyrelsen -791 Kultur- och fritidsnämnden 100 Bygg- och miljönämnden 0 PROGNOS NÄMNDRESULTAT I årsprognosen ingår även kostnader för återställande av lägenheter motsvarande tkr enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut. Finans drift som avser kommunens pensionskostnader visar en positiv avvikelse på tkr. Finansiellt netto har en prognos på tkr i jämförelse med budget främst på grund av lägre ränta och upplåningsbehov. Skatter och statsbidrag har en prognos på tkr enligt senaste skatteprognos. Denna ökning i jmf med budget grundar sig på positiva siffror avseende den ekonomiska tillväxten. Ekonomirapport för Årjängs kommun per Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens beslut 1. Ekonomirapport godkänns. 2. För de nämnder som befarar underskott skall en åtgärdsplan upprättas med syfte att nå en budget i balans. Expedieras till: Ekonomichefen

27 27(49) 233 Dnr 2014/30.04 Justering av budgetram år 2014 för barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen har fattat beslut att ge ekonomichefen i uppdrag att redovisa hur de centrala lönemedlen som finns i budget kan användas för att förstärka Barn- och utbildningsnämndens budget. I budgetarbetet inför budgetåret 2014 lades en buffert på centralt konto som avser att täcka eventuellt högre löneutveckling efter de fackliga förhandlingarna än de 2,5 % som gavs i nämndernas budgetförutsättningar. Summan som avsattes för detta ändamål är 670 tkr. Löneförhandlingarna med lärarfacken slutade på en löneutveckling på 3,11 % och därmed 0,61 % högre än budgetförutsättningarna. Detta innebär i sin tur en kostnad för nämnden på +450 tkr för år 2014 utöver budgetförutsättningarna. Kommunstyrelsens arbetsutskott Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat Barn- och utbildningsnämnden 76, Kommunstyrelsen 195, Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Barn- och utbildningsnämndens ram för år 2014 justeras med +450 tkr från tkr till tkr. 2. Budget för verksamhet 9901, Finans drift, justeras med -450 tkr från tkr till tkr 3. Barn- och utbildningsnämndens begäran om ramförstärkning på tkr avslås. KF

28 28(49) 234 Dnr 2014/ Granskning av delårsrapport för Årjängs kommun Kommunens revisorer har gett ett utlåtande avseende kommunens delårsrapport Revisorerna bedömer att: Innehållet i delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen. Det prognostiserade resultatet är förenligt med det finansiella målet för 2014 Rekommendation att kommunstyrelsen påbörjar ett arbete med att utveckla indikatorer och målvärden för att underlätta avstämningen av verksamhetsmålen och för att förbättra tydligheten i målkedjan. Att nämnder som befarade underskott tar fram åtgärdsplanen för att bereda hur underskotten ska kunna minskas utan att åsidosätta verksamheternas funktion. Revisorernas granskning delårsrapport Årjängs kommun 2014 dat Ekonomichefens tjänsteskrivelse dat Kommunstyrelsens arbetsutskott 251 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsen tar del av revisorernas granskning av delårsrapport för Årjängs kommun Nämnder som har negativ avvikelse ska inkomma med åtgärder för att uppnå en budget i balans. KF

29 29(49) 235 Dnr 2014/ Flödesschema för upphandling Nordmarkens Näringsliv har via Näringslivsrådet skickat in en fråga om hur samarbetet inför kommande upphandlingar kan förbättras. Nordmarkens Näringsliv ser positivt på det arbete som gjorts med elektronisk upphandling och inser att arbetet måste ske inom lagen för offentlig upphandling. Nordmarkens Näringsliv menar dock att det finns exempel när det inte fungerat och att kommunen bör inhämta information genom att ta reda på de lokala förutsättningarna inför varje upphandling. Årjängs kommuns inköpspolicy, antagen av kommunfullmäktige Administrativa chefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott 253 Kommunstyrelsens beslut 1. Administrativa chefen får i uppdrag att revidera Årjängs kommuns inköpspolicy. I policyn ska även ett flödesschema för upphandling ingå. 2. Uppdraget ska återredovisas på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 27 maj Expedieras till Administrativa chefen

30 30(49) 236 Dnr 2014/ Mål och riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag i Årjängs kommun På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Årjängs kommun har PwC granskat bostadsanpassningsbidraget. Syftet med granskningen har varit att granska om kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig, effektiv och rättsäker verksamhet och tillräcklig intern kontroll i hanteringen av bostadsbidrag. I granskningen konstateras det att kommunstyrelsen uppfyller detta. Utifrån granskningen lämnas dock följande rekommendation: - Mål, riktlinjer och framförallt rutinbeskrivningar för verksamheten bör arbetas fram för att förtydliga kommunstyrelsens styrning och följsamheten till bostadsanpassningslagen. Kommunstyrelsen beslutade , att Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att under hösten 2014 arbeta fram mål, riktlinjer och rutinbeskrivningar för att förtydliga kommunstyrelsens styrning och följsamhet till bostadsanpassningslagen. Undertecknad har tillsammans med kommunjuristen utarbetat förslag till målsättning och riktlinjer för verksamheten. Därtill har rutiner för handläggningen tagits fram. När det gäller specifika verksamhetsmål föreslås att sådana utarbetas i samband med kommunens ordinarie målarbete. Riktlinjerna liksom kommande förslag till verksamhetsmål/delmål beslutas av kommunstyrelsen medan rutinerna fastställs av verksamhetschefen. Kommunstyrelsen beslut Riktlinjer för Årjängs kommuns bostadsanpassningsbidrag, daterade Rutiner för bostadsanpassningsbidrag, daterade Byggnadsingenjörens tjänsteskrivelse dat Kommunstyrelsens arbetsutskott

Agneta Eklund (S), tjänstgörande ersättare Torgny Sjögren (S), tjänstgörande ersättare. Ingemar Rosén, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare

Agneta Eklund (S), tjänstgörande ersättare Torgny Sjögren (S), tjänstgörande ersättare. Ingemar Rosén, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare 1(16) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-14.40 Beslutande Ledamöter Lars Gustafsson (FP) ers. ordförande Anna-Lena Knutsson (FP) Weine Johansson (M) Roland Kylén (C) Mats Andersson

Läs mer

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S)

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S) 1(16) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-14.50 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Kjell-Arne Ottosson (KD) Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Ingemar Rosén, kommunchef Lina Rådegård, administrativ chef. Weine Johansson (M) och Annika Holmstrand (C)

Ingemar Rosén, kommunchef Lina Rådegård, administrativ chef. Weine Johansson (M) och Annika Holmstrand (C) 1(18) Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl 14.00-14.30 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Anna-Lena Knutsson (FP) Lars Gustafsson (FP) Weine Johansson (M) Kristina Kristiansson (S),

Läs mer

Birgitta Evensson, Kommunchef Sandra Norsell, Kommunsekreterare. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Birgitta Evensson, Kommunchef Sandra Norsell, Kommunsekreterare. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (7) Plats och tid Equmeniakyrkan i Årjäng, 17.25 17.40 Beslutande Övriga närvarande Daniel Schützer, Ordförande (S) Kjell-Arne Ottosson, V Ordförande (KD) Lars Gustafsson (L) Mikael Olsson (M) Ulla-Britt

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin, kommunjurist. Rolf Emanuelsson (C) och Kristina Kristiansson (S)

Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin, kommunjurist. Rolf Emanuelsson (C) och Kristina Kristiansson (S) 1(14) Plats och tid Nordiska Travmuséet i Årjäng, kl 19.00-19.40 Beslutande Ledamöter Se närvarolistan sidan 2 Ersättare Se närvarolistan sidan 2 Övriga närvarande Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 16.30-19.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-05-05. Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden 2015-05-05. Administrativa avdelningen 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 15.00 19.40 Ajournering 18.00 18.05, 18.30 19.00 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (FP) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson

Läs mer

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Maurice Leroy, C

Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson, C Maurice Leroy, C 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 29 oktober kl 14.00-15.40 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordf Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Annika Holmstrand, C Esbjörn Andersson,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35 1 (10) Plats och tid Silen, 16.00 17.55 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (L) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson (L) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson (S) Lena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Owe Lindström, Chef Kultur- och fritid Lars-Eric Johanson, 1:e bibliotekarie. Kultur- och fritidsnämnden

Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare Owe Lindström, Chef Kultur- och fritid Lars-Eric Johanson, 1:e bibliotekarie. Kultur- och fritidsnämnden 1 (11) Plats och tid Biblioteket, Årjäng den 27 oktober, kl 15.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Kristina Kristiansson, V Ordförande (S) Magnus Andreasson (FP) Robin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell 1(18) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Ulla-Britt Svensson (s) ordförande Torgny Sjögren (s) Lena Svensson (s) Siv Ögren (s) Karl-Erik

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Travmuseet, Biblioteket, den 8 december kl. 16.30 18.10 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Kristina Kristiansson, V Ordförande (S), Deltar ej 82, jäv Magnus

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Annika Holmstrand (C), tjänstgörande ersättare Agneta Eklund (S), tjänstgörande ersättare Robin Olsson (M), tjänstgörande ersättare

Annika Holmstrand (C), tjänstgörande ersättare Agneta Eklund (S), tjänstgörande ersättare Robin Olsson (M), tjänstgörande ersättare 1(22) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande ej 210 jäv Anna-Lena Knutsson (FP) Lars Gustafsson (FP) ers. ordf. 210 Weine

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Årjängs Bad- och Friskvårdscenter den 5 april kl, 15.00 17.00 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Mårten Karlsson (S) Erik Ulriksson (C) Anette Eriksson (C)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Årjängs gymnasieskola, kl 15.30-19.55 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson (fp) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL)

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-16:00 Beslutande Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 15:1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-12-03 22/42 KS 232 Dnr KS/2014:505-104 Partistöd för mandatperioden 2014-2018 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154 Beslut: KF 2015-08-31 138, Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

Tf. kommunchef Katarina Lundin Sekreterare Lina Rådegård Kommunrevisorerna och Lars Dahlin (pwc) 40

Tf. kommunchef Katarina Lundin Sekreterare Lina Rådegård Kommunrevisorerna och Lars Dahlin (pwc) 40 1(24) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.15 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson (M) Kristina Kristiansson

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00, 13.15-15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S), ej 25 och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Revisionens roll. Revisionens uppgift

Revisionens roll. Revisionens uppgift 1 Reglemente för Malmö Stadsrevision ant av kf 17 18/12 1991, 304, bih 208. Ändr 25/5 2000, 99, bih 50, 1/11 2002, 200, bih 99, 15/5 2003, 105, bih 54, 1/11 2006, 230, bih 145, 29/11 2006, 247, bih 148,

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Stöd o omsorgschef May Hansson Avdelningschef Lars-Göran Larsson Nämndsekreterare Birgitta Schmidt

Stöd o omsorgschef May Hansson Avdelningschef Lars-Göran Larsson Nämndsekreterare Birgitta Schmidt 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 8 januari kl 16.00-17.45 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9) Kommunstyrelsen 2006-04-10 1. (9) Plats och tid: Lärcenter, kl. 13.00 14.05. Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Franz Maretta (s) ersättare för Ove Torpman

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-26 71 Orsa kommun Box 23 794 21 Orsa 0250-55 21 00 orsa.kommun@orsa.se www.orsa.se 1 Reglemente för byggnadsnämnden i Orsa

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-14 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen den 4 februari 2016 kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, ordf, S Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Hans Karlsson,

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(13) Stöd och omsorgsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 3 november kl 16.30-18.15 Beslutande Ledamöter Kristina Kristiansson (S), ordf Marita Arvidsson (C) Margareta Nilsson (M) Mikael Olsson

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 1 (8) Plats och tid Beslutande Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Regina Ericsson (S) Johanna Olofsson (M) Göran

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, kl 16.30-18.45 Beslutande Annika Holmstrand (c) Ordförande Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson (fp)

Läs mer

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer