Officersförbundets fackliga program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Officersförbundets fackliga program"

Transkript

1 Officersförbundets fackliga program Fastställt av Förbundsmötet 2011

2 Fackligt program Officersförbundets fackliga program är medlemmarnas inriktning för förbundets verksamhet. Programmet fastställs vid förbundsmöte. Förbunds- respektive föreningsstyrelse omsätter programmet till åtgärder. 1

3 Innehåll 1. VERKSAMHETSIDÉ OCH ÄNDAMÅL OFFICERSFÖRBUNDETS BETYDELSE... 4 Vi är den självklara organisationen för all militär personal... 4 Vi är en partner och rådgivare att lita på... 4 Vi flyttar fram positionerna... 4 Vi har strategier för att nå våra mål OFFICERSFÖRBUNDETS GRUNDLÄGGANDE STÄLLNINGSTAGANDEN... 5 Grundläggande värderingar... 5 Arbetsmiljö... 5 Kompetens... 5 Löner och anställningsvillkor... 6 Inflytande... 6 Rekrytering och medlemsrelationer... 7 Officersförbundets informations och opinionsbildning OFFICERSFÖRBUNDETS OMRÅDESVISA RIKTLINJER MED MÅL KOMPETENS OCH PERSONALFÖRSÖRJNING... 8 Personalutveckling... 8 Rekrytering och antagning... 8 Utbildning... 8 Personalbedömning, urval och befordran... 9 Chef och ledningsfrågor... 9 Stöd vid yrkesväxling ANSTÄLLNING, LÖN, ÖVRIGA ANSTÄLLNINGSVILLKOR OCH ARBETSMILJÖ Anställning och den enskildes inflytande Lönebildning Lönesättning Kostnadsersättningar Arbetstid och ledighet Pensioner Arbetsmiljö Veteran- och anhörigstöd Likabehandling OFFICERSFÖRBUNDETS INRE ARBETE Inflytande och medlemsrelationer inom Officersförbundet Rekrytering Facklig utbildning OFFICERSFÖRBUNDETS INFORMATIONS- OCH OPINIONSBILDNING AV FÖRBUNDSMÖTET BESLUTADE UPPDRAG I ÖVRIGT

4 1. Verksamhetsidé och ändamål Officersförbundet är förbundet som organiserar medlemmar med militär kompetens. Förbundet och dess medlemmar har sammantaget långvarig erfarenhet av militär miljö och verksamhet. Förbundets kompetens utgör grund för ett långvarigt och framgångsrikt företrädarskap. Officersförbundet ska företräda medlemmarna i fackliga frågor, utveckla det militära yrket och verka för samhällets förståelse för dess särart. Detta sker huvudsakligen genom att förbundet och dess medlemmar Hävdar förenings- och förhandlingsrätten Driver frågor som ger konkurrenskraftiga löne- och anställningsvillkor samt pensionsvillkor som är anpassade till det militära yrkets särart Verkar för god arbetsmiljö Verkar för hög kvalitet i all utbildning som syftar till yrkesskicklighet, integritet och självständighet i den militära yrkesutövningen Medverkar till god kontakt mellan medlemmar och andra grupper i samhället i syfte att skapa förståelse för det militära yrkets förutsättningar och särart, samt - Ger medlemmarna information och facklig utbildning - Lämnar rättshjälp - Medverkar till goda försäkringsvillkor - Utvecklar samarbete, samt bevakar och driver frågor nationellt och internationellt med anknytning till det militära yrket. 3

5 2. Officersförbundets betydelse Vi är den självklara organisationen för all militär personal Som sammanslutning ska Officersförbundet vara en naturlig mötesplats för all militär personal. Inom Officersförbundet ges alla medlemmars olika yrkesroller ett ansikte och en röst. Yrkenas utveckling, utbildningens och kompetensens kvalitet står alltid i fokus. Officersförbundet medverkar till att utbildning och utveckling inom vår profession håller hög kvalitet och att kopplingen mellan yrkesverksamhet, utbildning och anställningsvillkor utvecklas. Officersförbundet är pådrivande i frågor som rör kompetensutveckling och breddning av medlemmarnas anställningsbarhet såväl inom som utom Försvarsmakten. Vi är en partner och rådgivare att lita på Officersförbundets medlemmar ska få stöd med kunskaper och argument. Det ska vara enkelt och gå snabbt att få information och goda råd. Vi ska på ett kompetent och förtroendefullt sätt företräda våra medlemmar i anställningsrelationer, bistå i avtalsfrågor, löne- och arbetsvillkorsfrågor och i frågor som rör arbetsmiljö, arbetsrätt och tvister. Vi utformar vår verksamhet så, att den effektivt möter de förändrade behov och önskemål som medlemmarna för fram. Verksamheten måste upplevas som attraktiv av medlemmarna. Våra motparter ska alltid möta en kompetent, väl förberedd och aktiv partner som bidrar till fortsatt utveckling. Vi flyttar fram positionerna Officersförbundet ska på ett kompetent och strategiskt sätt företräda medlemmarna gentemot myndigheter, arbetsgivare, beslutsfattare, massmedier och allmänhet genom att visa på medlemmarnas betydelse i samhället. I en effektiv opinionsbildning ska försvarsfrågorna tydliggöras och ges en position högre upp på den politiska agendan. Vi har strategier för att nå våra mål En ständig utveckling av verksamhet och organisation i takt med förändringar i omvärlden är avgörande för framgång. Därför utvecklar Officersförbundet efterhand sitt arbetssätt. Morgondagens yrkesfackliga arbete kommer delvis att vara annorlunda än dagens. Det kräver bland annat en fortsatt utveckling av kommunikationen mellan medlemmar, officersföreningar och förbundsstyrelse med kansli. Officersförbundets kommunikationsstrategi ska vara anpassad mot fyra huvudsakliga målgrupper; medlemmar, Försvarsmaktens ledning, politiska beslutsfattare och allmänheten. 4

6 3. Officersförbundets grundläggande ställningstaganden Grundläggande värderingar Omvärlden är föränderlig men det finns grundläggande värden som gäller längre än en förbundsmötesperiod. Några av dessa grundvärden är respekten för medmänniskor och de demokratiska fri- och rättigheter som tillhör det utvecklade samhälle som förbundets medlemmar är en del av. De mest grundläggande etiska ställningstagandena återfinns omsatta i Officersförbundets etiska kod. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättighet. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap 1. Officersförbundets medlemmar värnar om demokratiska och mänskliga fri- och rättigheter, på arbetsplatsen, i Sverige och vid internationella uppdrag. Officersförbundets medlemmar har arbeten som bygger på förtroende och gott omdöme. Officersförbundets medlemmar reflekterar över den enskildes och yrkeskårens värderingar, moral och etik och bidrar till att den etiska diskussionen är levande på arbetsplatsen och inom Försvarsmakten. En vital och fungerande verksamhet, vilket är en förutsättning för en sund arbetsmiljö och goda verksamhetsresultat, uppnås genom öppen och kreativ utveckling av den miljö som är medlemmarnas vardag. Detta anser Officersförbundet möjliggörs genom att medlemmarna med sin kompetens kan utöva medinflytande på alla nivåer. Arbetsmiljö Det finns i grunden inga motsättningar mellan en god arbetsmiljö och rationell verksamhet. En arbetsplats som tillåter kreativitet och frihet under ansvar skapar också förutsättningar för goda resultat och en god arbetsmiljö. Den goda arbetsgivaren ser till att skapa och bibehålla en arbetsmiljö som inte bara följer de minimikrav som lagar och avtal ställer, utan också präglas av en helhetssyn där medlemmarnas hälsa och balans i livet är i fokus. Officersförbundet ser det som naturligt att medlemmarna ges förutsättningar att upprätthålla en god fysisk och psykisk hälsa anställningen ut. Det förutsätter att arbetsmiljö och därtill hörande lagstiftning betraktas som en naturlig del av all den verksamhet som våra medlemmar bedriver, såväl nationellt som internationellt. Frågor som rör jämställdhet och jämlikhet är av direkt betydelse för arbetsmiljön och dessutom en förutsättning för att uppnå önskade förmågor under nämnda insatser. En grundläggande förutsättning för att våra medlemmar ska kunna göra ett bra arbete och bidra till att skapa en organisatorisk uthållighet är att det finns en balans mellan de personella resurserna och de uppgifter som läggs på dem. Officersförbundet är emot överutnyttjande av medarbetare på alla nivåer inom de myndigheter där våra medlemmar verkar. Den internationella arbetsskyldigheten kan för många medlemmar medföra ökad tid borta från familjen, något som bör mötas med ökad flexibilitet vid planering av övrig tjänstgöring. Ett exempel på åtgärd är möjligheten att arbeta eller studera på distans. Kompetens I ett flexibelt och insatsberett försvar är personalens kompetens avgörande för vilka insatser Försvarsmakten kan delta i och genomföra. För att skapa förutsättningar för god arbetstillfredsställelse hos våra medlemmar krävs att de ges tillräcklig kompetens för uppgiften och möjlighet att utvecklas och växa med den. 1 (FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 1) 5

7 Det är viktigt att omvärlden uppfattar att de yrkesinsatser som Officersförbundets medlemmar utför utmärks av professionellt agerande med hög integritet och duglighet. För att kompetensen hos våra medlemmar ska tydliggöras och vara föremål för ständig utveckling anser Officersförbundet att såväl militära grundutbildningar, som fortbildning och vidmakthållande av befintliga kompetenser, kvalitetssäkras och ges ett meritvärde som kan omsättas såväl militärt som civilt. Militär verksamhet förutsätter en god soldatutbildning som grund för fortsatt kompetensbyggande. Innehållet i militär utbildning ska utveckla den militära personalen som chefer, utbildare och/eller fackmän. Den praktiska delen av utbildningen ska innehålla truppföring, trupputbildning, förbandstjänstgöring och förbandsledning. För att få en tydligare koppling mellan utbildningen och tjänstgöringen för chefer bör mentorssystem utvecklas för att underlätta den individuella utvecklingen av yrkesetik och framtida inriktning. En god kompetens och förståelse, inte bara för uppgiften i sig utan även för påverkande faktorer, ger medlemmen större möjlighet att påverka sitt arbete och de förhållanden han eller hon verkar under. Militära kunskaper och färdigheter måste därför kombineras med en bred förståelse för sammanhang och en utvecklad yrkesetik. Löner och anställningsvillkor Löner och anställningsvillkor ska vara konkurrenskraftiga och minst i nivå med arbetsmarknaden i övrigt. Särskilda villkor ska finnas för att kompensera för de risker och umbäranden som verksamheten innebär. Medlemmens kunskap och kompetens ska ge en bättre ekonomisk avkastning. Investeringar i alla former av kompetenshöjningar ska löna sig och all tid som individen står till arbetsgivarens förfogande ska ersättas. Lönebildning ska ske lokalt och lönen sättas individuellt. Personalförsörjningen ska i huvudsak grundas på tillsvidareanställning och åtgärder som stimulerar till utveckling och ökar medlemmarnas anställningsbarhet såväl inom som utom Försvarsmakten. Utveckling som ger rationalisering och effektivisering ska i förlängningen innebära ökat löneutrymme och förbättrade villkor för våra medlemmar. I den lokala lönebildningen ska tillräckligt utrymme skapas och avdelas för individuella löneåtgärder vid lönerevisioner så att de lönepolitiska målen kan förverkligas. Utrymme kan även finnas för generella åtgärder som har till syfte att bevara medlemmarnas köpkraft. Normalt ska lönen gälla tillsvidare och prövas i särskild ordning då medlemmen får förändrade arbetsuppgifter. Endast i undantagsfall, och om det gynnar medlemmen, kan tidsbegränsad lön tillämpas. Verksamhetsberoende tillägg regleras i kollektivavtal. Vid växling av värden mellan lön och verksamhetsberoende tillägg ska värdet av till lön växlade tillägg behållas i de lönestrukturer där verksamheten fortfarande uppfyller de ursprungliga kriterierna. Inflytande Officersförbundets inflytande ska användas till att skapa ett större mervärde för medlemmarna, bland annat vid verksamhetsutveckling. Vid en sådan utveckling eftersträvar normalt arbetsgivaren en ökad effekt och arbetstagaren en utvecklad och förbättrad arbetsmiljö eller andra ökade värden. Officersförbundets medlemmar ges genom sitt medlemskap förutsättningar att ta ansvar för och möjlighet att påverka sin arbetssituation. Den kompetens de besitter gör dem till en naturlig dialogpartner för arbetsgivaren vilket ger ett inflytande över den dagliga verksamheten. Genom initiativförmåga och handlingskraft skapas utrymme och genomslag för våra idéer och mål. De olika samverkansformerna som till exempel utvecklingssamtal, arbetsplatsträff samt parternas samverkans- och utvecklingsgrupper behöver därför utvecklas vidare. Kollektivavtalens förtjänster och ställning inom den svenska modellen bör i sig tydliggöras i kollektivavtal. Det gäller även medlemmarnas förmåner och villkor, inklusive arbetsskyldighet. 6

8 Rekrytering och medlemsrelationer Medlemmarnas möjlighet att få inflytande och kunna påverka sina villkor är beroende av ett starkt fackförbund. Styrkan i Officersförbundets röst är beroende av antalet medlemmar som organiseras. Förbundets förmåga att rekrytera är avgörande för förbundets fortlevnad. Som yrkesförbund är Officersförbundet dessutom beroende av den trovärdighet och möjlighet till påverkan som ges av en hög andel anslutna medlemmar. De lokala officersföreningarna befinner sig närmast medlemmarna och de är därmed den viktigaste basen för rekrytering. Officersförbundet ska vara det naturliga valet för all militär personal. Genom utbildning av förtroendevalda och regelbundna möten mellan förbundsstyrelsen, ombudsmän, officersföreningar och medlemmar tydliggörs mervärdet av medlemskap i förbundet. Officersförbundets informations och opinionsbildning Officersförbundets informationsverksamhet ska förmedla korrekt och aktuell information i rätt tid till medlemmar och andra målgrupper. Informationsverksamheten syftar till att öka kunskapen om förbundet och de frågor som är viktiga för medlemmarna. Officersförbundet ska även vara opinionsbildande i frågor som rör Officersförbundet och dess verksamhetsområden. 7

9 4. Officersförbundets områdesvisa riktlinjer med mål KOMPETENS OCH PERSONALFÖRSÖRJNING Personalutveckling Arbetsuppgifterna upplevs som utvecklande och stimulerande av våra medlemmar Tydliggöra våra medlemmar som Försvarsmaktens kompetensbärare Försvarsmaktens former för anställning, utbildning och utveckling upplevs som attraktiva på arbetsmarknaden Försvarsmakten utvecklar former för att stimulera individuell kompetensutveckling och det fria valet som grund för långsiktig och hållbar personalförsörjning All utbildning kvalitetssäkras Karriärvägarna utvecklas och tydliggörs Erfarna stabsofficerare, på frivillig basis samt med erforderlig fysisk och teoretisk komplettering, kan erhålla en aktiv tjänst i operativa befattningar Kollektivavtal och hantering förbättras avseende utlandsstationerade medlemmar och medlemmar tjänstgörande vid andra myndigheter så att problemen minimeras och att dessa individers kompetens värdesätts och omhändertas av arbetsgivaren vid återgång till anställningen i Försvarsmakten Rekrytering och antagning Den militära verksamheten och miljön ställer särskilda krav. Därför är det av vikt att man klarlägger för de sökande vilka krav som ställs, och att de som antar säkerställer att de antagna uppfyller kraven. De tydligaste av dessa särskilda krav är uppgifterna att leda och utbilda andra människor under svåra förhållanden, skyldigheten och rätten att använda våldsmedel samt skyldigheten att fatta beslut som innebär risk för förluster. Hänsyn tas både till formella krav och till bedömd lämplighet för yrket vid antagning till utbildning eller anställning Inflytande över urval och antagning utvecklas Genomförd militär grundutbildning ska vara ett grundkrav för anställning Försvarsmakten i tillräcklig omfattning informerar om sin verksamhet och Försvarsmakten som arbetsplats Utbildning Försvarsmaktens verksamhet ställer krav på att organisationen och personalen flexibelt anpassar sig till nya uppgifter och miljöer. All utbildning måste innehålla element som speglar verksamhetens nationella och internationella dimensioner. Hög kvalitet finns i all utbildning, från grundläggande soldatutbildning till all därpå följande militära vidareutbildning All utbildning ska syfta till ökad yrkesskicklighet, integritet och självständighet Alla medlemmar har en individuell kompetensutvecklingsplan för de kommande fem åren 8

10 Det ges relevant utbildning före byte av befattning och att det finns tillräckligt med tid för överlämning Officersutbildningen ger medlemmen kunskaper och färdigheter som chef, ledare, fackman och utbildare Officersutbildningen uppfyller de allmänna målen för högskoleutbildning Det läggs stor vikt vid yrkesetik, gemensam värdegrund, attityd- och mognadsfrågor vid utbildning System utvecklas för att dokumentera uppnådd kompetens Verksamhetssäkerhet och arbetsmiljö finns som ämnen eller tydliga delar i all utbildning Personaltillgången medger att man inom ramen av sin årsarbetstid kan genomföra kompetensutveckling och att alla ges reella förutsättningar till kompetensutveckling Behörighetskomplettering genomförs på arbetstid och utan kostnad för medlemmen Kostnader i samband med examina och kurslitteratur ersätts av Försvarsmakten Göra bestämmelserna angående avtal om lokalt aktivt omställningsarbete enklare och mindre reglerande så att fler kan utnyttja medlen Personalbedömning, urval och befordran Ett öppet och välkänt bedömningssystem är viktigt för att stödja den enskildes utveckling. Systemet måste uppfattas som sakligt och rättvist för att vara trovärdigt. Urval ska ske efter tydliga, väl kända och enhetligt tillämpade bestämmelser. Utbildning om bedömningssystemet och utvecklingssamtal ges Det finns möjlighet att överklaga bedömningen Bedömning även görs från underordnade medarbetare Åtgärder vidtas för att säkerställa en rättvis bedömning av medlemmen Det finns möjlighet att komplettera betyg och vitsord Bedömningssystemet är grunden i urvalsprocessen Urvalsprocessen präglas av öppenhet och saklighet för den berörde medlemmen Urval sker i samverkan med Officersförbundet i särskilda nämnder för urval till utbildning, placering och befordran Ledamöter i nämnder för urval ges relevant utbildning och underlag för sitt arbete Officersföreningarna ges möjlighet att delta i urvalsprocessen vid tillsättande av chefer på olika nivåer som har stor betydelse för verksamheten, individen och övriga medlemmar t ex stabs- och utbildningschefer och förbandschefer på alla nivåer. Chef och ledningsfrågor För att Försvarsmakten ska kunna rekrytera och behålla dugliga chefer måste de erbjudas relevanta förutsättningar att utöva sitt ledarskap samt konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Chefsutbildning och chefsutveckling leder till att rätt personal utvecklas på ett sätt som leder till en bra verksamhet, arbetsmiljö och ledning Chefer ges personlig mentor, tydlig och realiserbar kompetensutvecklingsplan samt förutsättningar för egen utveckling Nackdelarna med alltför stor rörlighet för chefer uppmärksammas Möjligheter för chefer att utvecklas mot andra uppgifter ska förbättras och ske under former som är acceptabla löne- och villkorsmässigt Personalens synpunkter hämtas in och väger tungt i samband med utveckling och tillsättning av chefer, såväl nationellt som internationellt Chefer har eller ges en kvalitetssäkrad och dokumenterad miljö- och arbetsmiljöutbildning innan tillsättning som förbandschef Chefer ska ges relevanta och adekvata resurser att företräda Försvarsmakten 9

11 Stöd vid yrkesväxling En förutsättning för ett modernt och fungerande kompetensförsörjningssystem är att det finns ett program för yrkesväxling som uppfattas som en reell möjlighet av medarbetarna. Yrkesväxling alltid utgår från individens fria val Utbildning syftande till realisering av yrkesväxling sker på arbetstid Officer som yrkesväxlar ska erbjudas anställning som reservofficer ANSTÄLLNING, LÖN, ÖVRIGA ANSTÄLLNINGSVILLKOR OCH ARBETSMILJÖ Anställning och den enskildes inflytande En allt mer kvalificerad och internationell verksamhet innebär att personalen blir allt mer attraktiv för andra arbetsgivare. För att behålla personal måste Försvarsmakten erbjuda både anställning och utveckling som upplevs som långsiktigt attraktiv. Därför måste Försvarsmakten i första hand erbjuda en tillsvidareanställning där den enskilde själv kan påverka sin anställning och utveckling. Det är naturligt att kunna prova andra anställningar, därför ska rätt till tjänstledighet för tidsbegränsad anställning i annan statlig myndighet fortsatt gälla. För vissa kategorier kan det dock under vissa förutsättningar vara motiverat med tidsbegränsade anställningar. För att även dessa tidsbegränsade anställningar ska upplevas som attraktiva krävs att medlemmen får arbeta med den verksamhet denne sökt anställning för och att verksamheten håller hög kvalitet. Vidare krävs att medlemmen kan lita på att anställningen kommer att bestå hela den period som överenskommits och att Försvarsmakten i slutskedet av anställningen erbjuder medlemmen stöd med karriärväxling. Bäst resultat når man när personalen, utifrån sina egna intressen, förutsättningar och fallenhet, får påverka sin utveckling genom att söka befattningar eller utbildningar både i Sverige och internationellt. Vad man söker beror på om han eller hon vill utveckla sig mot en annan nivå, fördjupa sig inom ett speciellt område, tjänstgöra internationellt, tjänstgöra vid ett annat förband eller vid en annan myndighet. Genom dialog med chef, mentorssystem, stimulerande arbetsuppgifter, möjlighet att påverka arbetets innehåll, eget ansvar och möjlighet att påverka löneutveckling ska personalen stimuleras att välja inriktning efter Försvarsmaktens och sina egna behov. Lönebildning Formerna för lönebildning och lönesättning ska utvecklas såväl inom Försvarsmakten som vid förband och närstående myndigheter Lämplig form för att identifiera effektivisering är samverkan Försvarsmaktens lönepolitik är tydliggjord, kommunicerad och känd hos medlemmarna Lönesättning Arbetsgivaren årligen genomför lönekartläggning och korrigerar identifierade osakliga löneskillnader med en högre ram vid revision för att täcka merbehovet. Facklig kompetens och insatser för verksamhetens bedrivande ges stor betydelse, exempelvis det arbete som utförs av fackliga förtroendevalda och skyddsombud 10

12 Kostnadsersättningar Det ges utvidgade möjligheter till pendling för den som byter arbetsort inom förband eller får ny placering tills vidare Vid tjänsteresa ska standarden på boende ha minst den nivå som skattelagstiftningen medger. Vid längre tjänsteresa ska framförhållningen i planeringen för medlemmen vara minst 12 månader och framgå av individualplanen, skyldigheten ska tidsbegränsas till en period om 12 månader och maximalt 18 månader under en treårsperiod Arbetstid och ledighet Medlemmar inte åläggs en högre årsarbetstid än vad som är normalt för övriga arbetsmarknaden Eventuella undantag från arbetstidslagstiftningen med hänvisning till EG-direktiven görs så restriktivt som möjligt All ledighet ska regleras i en årlig ledighetsplan. Den ska upprättas av arbetstagare och arbetsgivare gemensamt Återtagande av ledighet ska hanteras likvärdigt, oavsett vad grunden för ledigheten hänförs till Bevaka tillämpningen av restidsersättning. Tjänsteresa som medför kortvarigt byte av arbetsort framgår av arbetstidsplanering för individen enligt kollektivavtal. Även mindre Försvarsmaktsorter (t.ex. 50 medlemmar) ska få personal som på hel- eller deltid ska få bedriva fackligt arbete Pensioner Pensionsavsättning (avtalspension) för GSS/K avsätts från 18 år ålder. Möjlighet till löneväxling erbjuds medlemmar som ligger i inkomstskikt där det finns positiva skatteeffekter Pensionsavsättning (avtalspension) avsätts även för den som väljer att fortsätta sin anställning efter ordinarie pensionsålder Möjlighet till delpension för officerare De ingående alternativen, vid kommande upphandling av valbara alternativ inom ramen för PA 03, ej får ha ett livslängdsantagande som överstiger Kåpan pensioner. Arbetsmiljö För att gå från en skuldkultur till ett lärande förhållningssätt när olyckor och tillbud sker i verksamheten ska våra medlemmar uppmuntras till att rapportera dessa i ett framåtriktat perspektiv. Rapportering ska ske i syftet att minimera risken att händelsen sker igen: händelseförlopp, bakomliggande orsaker samt åtgärder som behövs vidtas ska ingå i utredningar för att förhindra att händelsen återupprepas. Vidare ska Officersförbundet gentemot Försvarsmakten driva frågan om att gå från skuldkultur till rättvisekultur. Försvarsmakten genomför utbildning i arbetsmiljölagstiftning för chefer. Försvarsmakten genomför adekvat utbildning för samtlig anställd personal inom arbetsmiljöområdet. Försvarsmakten och närstående myndigheter tillsammans med Officersförbundet skapar former, i likhet med Fartygsmiljönämnden, där arbetsmiljöhänsyn tas från ax till limpa vid framtagande av ny mtrl som t.ex. utrustning, arbetsplatser och boende. Arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal genomförs som en naturlig del av verksamheten såväl nationellt som internationellt. Det finns en tydlig koppling mellan verksamhetens mål, den egna arbetsinsatsen och resultat. 11

13 Vid all organisationsförändring eller införande av nya system ska riskanalys och konsekvensbeskrivning göras. Arbetsgivaren alltid gör avvägning mellan uppgifter och resurser så att den administrativa bördan minimeras. Veteran- och anhörigstöd Försvarsmakten implementerar och utvecklar veteranpolitiken Stödet till veteraner och anhöriga utvecklas Utveckla det praktiska stödet som FM kan ge för hemmavarande familjemedlem under medlems insats i ett missionsområde Likabehandling Försvarsmakten genomför utbildning i diskrimineringslagstiftningen för chefer Försvarsmakten genomför adekvat utbildning för samtlig anställd personal inom likabehandlingsområdet i syfte att avdramatisera olikheter och främja öppenhet samt en god arbetsmiljö för alla. OFFICERSFÖRBUNDETS INRE ARBETE Inflytande och medlemsrelationer inom Officersförbundet Officersförbundets mål är tillgängliga för alla medlemmar Vidareutveckla fadderverksamheten i syfte att utöka medinflytandet för officersföreningar gentemot förbundsstyrelsen Genom utbildning av förtroendevalda och regelbundna möten mellan förbundsstyrelsen, ombudsmän, officersföreningar och medlemmar tydliggöra mervärdet av medlemskap i Officersförbundet. Rekrytering Öka antalet medlemmar genom aktiv rekrytering Aktivt söka nya former för att skapa och tydliggöra mervärden för medlemmarna. Facklig utbildning Förbundets utbud av kurser ska motsvara de behov av kunskap som förbundets förtroendevalda och medlemmar har. Utbudet har en sådan kvalitet att kurserna är attraktiva Central facklig utbildning bedrivs av Officersförbundets kansli. Officersföreningarna planerar och genomför kurser främst avseende lokala tillämplingar av avtal mm. 12

14 OFFICERSFÖRBUNDETS INFORMATIONS- OCH OPINIONSBILDNING Officersförbundet medlemmar får korrekt och aktuell information i frågor som rör villkor och anställningsförhållanden Officersförbundets information är tillgänglig för medlemmarna i olika medier. Informations- och opinionsaspekter ska beaktas innan beslut fattas Utveckla medlemmarnas engagemang genom debattartiklar och delta i annan informationsverksamhet Officerstidningen är en informationskanal i fackliga frågor samt spegla medlemmarnas situation i arbetet och i samhället i stort. 13

15 5. Av förbundsmötet beslutade uppdrag i övrigt Förbundsmötet beslutade uppdra åt förbundsstyrelsen att i samverkan och förhandling uppmärksamma och söka lösningar till de konsekvenser som följer av att vissa medlemmar inte kan leva på sin lön. Förbundsstyrelsen ska snarast ta fram en tidsplan för när de anser att Försvarsmaktens lönepolitik ska vara tydlig och kommunicerad och en målbild när eventuella osakliga löneskillnader ska vara åtgärdade. Officersförbundet ska långsiktigt driva frågan om en fördelning av kostnaderna för en privat sjukvårds- och tandvårdsförsäkring mot Försvarsmakten för att få till en privat tandvårds- och sjukvårdsförsäkring.. militär personal, efter behovsprövning, tilldelas tjänstemobiltelefon med abonnemang som till lägst pris möter Försvarsmaktens och medlemmarnas behov. alla som har en tjänstemobil med Fastpris tal basabonnemang ska kunna tillföra fri datatrafik avtalet Flate Rate antingen genom att Försvarsmakten bjuder sina anställda på den förmånen eller att individen kan köpa tjänsten av Försvrsmakten genom att betala med löneavdrag eller motsvarande. 14

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Officersförbundets verksamhetsplan är tillsammans med budgeten förbundsstyrelsen inriktning för förbundets verksamhet under året. Planen fastställs av förbundsstyrelsen.. Förbundsstyrelsen

Läs mer

TULL-KUSTs HANDLINGSPROGRAM

TULL-KUSTs HANDLINGSPROGRAM TULL-KUSTs HANDLINGSPROGRAM för arbetsmiljö, löne- och personalpolitik. (ALP-programmet). Antaget vid TULL-KUSTs kongress i oktober 2011 ALP-programmet bygger på övertygelsen om att människor vill och

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet kongressens beslut Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet Kongressperiod 2012 2016 @ 2011 Handelsanställdas förbund Foto David Bicho Tryck september 2011 art nr HA 19016 Innehåll att göra

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

PROTOKOLL. Ärende Parter

PROTOKOLL. Ärende Parter PROTOKOLL Ärende Parter Utvecklingsavtal SAMHALL Samhallförbundet Grafiska Fackförbundet Industrifacket Svenska Metallindustriarbetareförbundet Svenska Träindustriarbetareförbundet Svenska Industritjänstemannaförbundet

Läs mer

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Ledarskapet har betydelse och medarbetarskapet gör skillnad. Höganäs kommun ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet och

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2012-03-16 16 100:54891 Bilaga 1. Sida 1 (17) Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2012-03-16 16 100:54891 Bilaga 1. Sida 1 (17) Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet HKV beteckning Sida 1 (17) Försvarsmaktens Styrdokument för jämställdhet och jämlikhet 2012-2014 Sida 2 (17) FÖRORD Försvarsmakten och våra krigsförband verkar, syns och respekteras i Sverige och utomlands.

Läs mer

Verksamhetsanpassa arbetstiden

Verksamhetsanpassa arbetstiden Verksamhetsanpassa arbetstiden Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Enheterna för Arbetsgivarutveckling och Förhandling Produktion & formgivning: Informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Programförklaring IF Metall

Programförklaring IF Metall Programförklaring IF Metall 1 2 Innehåll Inledning 5 Sverige i världen 7 Globaliseringen utmaning utan motstycke 7 Offensivt internationellt samarbete 8 Mot hänsynslös exploatering 10 Samarbete möjlighet

Läs mer

t k ite rk aavtalet Avtal om löner och allmänna anställningsvillkor i arkitektföretag 1 april 2013 31 mars 2016

t k ite rk aavtalet Avtal om löner och allmänna anställningsvillkor i arkitektföretag 1 april 2013 31 mars 2016 Arkitekt avtalet Avtal om löner och allmänna anställningsvillkor i arkitektföretag 1 april 2013 31 mars 2016 2 / ArkitektAVTALET / 1 APRIL 2013 31 MARS 2016 1 APRIL 2013 31 MARS 2016 / ArkitektAVTALET

Läs mer

Handlingsprogram i villkorsfrågor

Handlingsprogram i villkorsfrågor Handlingsprogram i villkorsfrågor Handlingsprogram i villkorsfrågor Sveriges Psykologförbund Lönebildning Psykologförbundet har medverkat aktivt till nya avtalskonstruktioner där individens möjlighet att

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

Officersprofessionen och relationen mellan officerare, specialistofficerare och gruppbefäl. organisering och utbildning 2014-01-08

Officersprofessionen och relationen mellan officerare, specialistofficerare och gruppbefäl. organisering och utbildning 2014-01-08 Officersprofessionen och relationen mellan officerare, specialistofficerare och gruppbefäl organisering och utbildning 2014-01-08 Sida 2 av 22 Innehållsförteckning Inledning... 3 Professionen... 3 Professionsbegreppet...

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion: Arbetsgivarverket Foto: Getty Images, Arbetsgivarverket, Catharina Biesèrt Tryck: Tabergs Media Group

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner Innehåll Utskott 1 1 1. Auktoriserade revisorer i Vision 2 2. Bevara Visionstidningen i dess nuvarande form 3 3. Forum för framtidsgrupper i landet mötas och samverka

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Personalutvecklare Per-Ola Johansson 2012-03-26 1 (9) Personalprogram för Kalmar kommun Till dig som är anställd

Läs mer

Det börjar på toppen. En vägledning för bättre ledning

Det börjar på toppen. En vägledning för bättre ledning Det börjar på toppen En vägledning för bättre ledning 1 2 Förord............................................................................. 3 Inledning..........................................................................

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Polisförbundet Stockholms län

Verksamhetsplan 2012 Polisförbundet Stockholms län Verksamhetsplan 2012 Polisförbundet Stockholms län 2 Förord Syftet med verksamhetsplanen är att tydliggöra förbundsområdesstyrelsens mål och prioriteringar under verksamhetsåret. En viktig utgångspunkt

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer