RSMP Tillämpningsrekommendation signalutbyteslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RSMP Tillämpningsrekommendation signalutbyteslista"

Transkript

1 HANDLEDNING 1 (13) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Jonsson, Lars, Tvinit TDOK 2011:255 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version [Fastställt av (personlista)] Dokumenttitel RSMP Tillämpningsrekommendation signalutbyteslista 1 Innehållsförteckning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OMFATTNING DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR ANSVAR SIGNALUTBYTESLISTA UPPBYGGNAD OCH STRUKTUR Första sidan Objekttyper och objekt Objektdefinitioner Enskilda och grupperade objekt Övriga flikar Översikt över funktionella skillnader mellan olika meddelandetyper BEGREPPSFÖRKLARING Generella begrepp Anläggning Larm Aggregerad status Detaljerad status Styrning & Kommandon FUNKTIONELLA SAMBAND I SIGNALUTBYTESLISTAN Funktionslägen Argument och returvärden KONFIGURERBARA DATAAREOR Grundserie Utökad serie VERSIONSHANTERING Version av RSMP Revision av SUL OBLIGATORISKA SIGNALER Statusmeddelanden Styrning-/kommandomeddelanden... 11

2 HANDLEDNING 2 (13) 6.7 TILLÄMPNINGSREKOMMENDATION Definition av objekttyper Läsa och skriva data Hantering av kommunikationsavbrott HJÄLPMEDEL OCH REFERENSER ÄNDRINGSLOGG... 13

3 HANDLEDNING 3 (13) 2 Syfte Syftet med denna handledning är att förklara signalutbyteslistans utformning och funktion för kommunikationsprotokoll vägsidesutrustning. Handledningen fungerar som en tillämpningsrekommendation och är därmed inte kravställande. 3 Omfattning Denna handledning behandlar signalutbyteslista vilket spelar en central roll för funktionen hos kommunikationsprotokoll för vägsidesutrustning. Det rekommenderas att man tar del av denna handling för att få en djupare förståelse bl.a. inför implementation av kommunikationsprotokollet samt vid framtagning av ny signalutbyteslista. 4 Definitioner och förkortningar Samtliga definitioner som förekommer i handlingen definieras i RSMP Kommunikationsprotokoll vägsidesutrustning. 5 Ansvar Trafikverket tillhandahåller denna gränssnittsspecifikation endast som information. Trafikverket tar inte ansvar för eventuella konsekvenser som implementering av denna specifikation kan medföra för leverantören eller tredje part. 6 Signalutbyteslista Signalutbyteslistan är en viktig funktionell del av RSMP - kommunikationsprotokoll för vägsidesutrustning. Specifikation av kommunikationsprotokollet behandlas av handlingen RSMP - Kommunikationsprotokoll vägsidesutrustning. En mall av signalutbytestlistan redovisas i handlingen RSMP Mall Signalutbyteslista. Eftersom informationen i varje meddelande som skickas med kommunikationsprotokollet är dynamisk så är en fördefinierad signalutbyteslista (SUL) en förutsättning för att kunna etablera ett meddelandeflöde. Signalutbyteslistan definierar vilka meddelandetyper (signaler) som kan skickas till en viss anläggning eller objekt. Denna är uppbyggd enligt fördefinierade principer vilka redovisas nedan. 6.1 Uppbyggnad och struktur Följande underpunkter redovisar signalutbyteslistans (SUL) uppbyggnad och struktur. Underpunkternas titlar korresponderar med motsvarande namn på flikar i signalutbyteslistan FÖRSTA SIDAN Bladet med namn Första sidan definierar vilken anläggning som avses, revision av signalutbyteslistan samt datum OBJEKTTYPER OCH OBJEKT Objekttyps-fliken definierar de typer av objekt som kan förekomma i en anläggning. T.ex. Vägmärke.

4 HANDLEDNING 4 (13) Objektfliken redovisar de objekt som definierar den aktuella anläggningens bestyckning. Om fler än en anläggning beskrivs i SUL:en så måste en objektflik skapas för varje anläggning. Om fler än en anläggning definieras i samma SUL-dokument så döps objektfliken till anläggningens namn. Ett objekt är anpassat för att skickas till NTS om NTS-identitet (externalntsid) är definierad OBJEKTDEFINITIONER Beroende på tillämpning så kan varje objekttyp ha antingen egna serier alternativt gemensam serie.av larmsuffix (alarmcodeid), statuskoder (statuscodeid) samt styrningskoder (commandcodeid) ENSKILDA OCH GRUPPERADE OBJEKT Ett objekt kan antingen sorteras in under rubriken enskilda objekt eller grupperade objekt. Ett objekt sorteras in under grupperade objekt när objektet är en komponentgrupp enl. VV:publ 2007:54 ISSN , övriga objekt sorteras in under enskilda objekt. Om externalntsid-fältet är ifyllt så betyder detta att objektet är anpassat för att kunna skickas till NTS ÖVRIGA FLIKAR Flikarna Larm, Aggregerad status, Status och Styrning & Kommandon korresponderar till respektive meddelandetyp som är definierade i handlingen RSMP - Kommunikationsprotokoll vägsidesutrustning, kapitel 4.1. Kursiv text som används som titel i kolumner är ej en del utav protokollet utan används endast som vägledande förklaringstext Returvärden och argument är valbara och ingen begränsning finns på hur många returvärden eller argument som kan används för ett enskilt meddelade ÖVERSIKT ÖVER FUNKTIONELLA SKILLNADER MELLAN OLIKA MEDDELANDETYPER Följande tabell redovisar de funktionella skillnader mellan olika meddelandetyper. Meddelandetyp Skickas när Anpassat för att skickas vidare till NTS Larm Vid förändring Ja Aggregerad status Vid förändring Ja Status Vid förfrågan från annat system eller enl. prenumeration. (Händelsestyrt, enligt tidsintervall eller vid förändring) Nej

5 HANDLEDNING 5 (13) Styrning & kommando Vid förfrågan från annat system (Händelsestyrt) Ja, delvis (funktionsläge) 6.2 sförklaring Följande beskrivna begrepp förekommer som titlar för kolumner i signalutbyteslistan. Samtliga begrepp motsvaras av elementen med samma namn i grundstrukturen GENERELLA BEGREPP componentid Komponent-ID för det objekt vilket meddelandet relaterar till ANLÄGGNING siteid ntsobjectid externalntsid Anläggningsidentitet. Används för att ge möjlighet att hänvisa till en logisk benämning på en anläggning. Följande format kan användas: - Använder anläggningsdels-id från Trafikverkets komponent-id standard enl. VV:publ 2007:54 ISSN T.ex Det går även att använda komplett komponent-id enl. VV:publ 2007:54 ISSN av grupperat objekt i anläggningen utifall anläggningsdels-id är otillräckligt för att unikt särskilja en anläggning. Samtliga anläggningsidentiteter (siteid) i kommunikationsförbindelsen skickas med i meddelandet. Komponent-ID för det NTS-objekt vilket meddelandet relaterar till. Identitet för att identifiera berört NTS-objektet i kommunikation mellan NTS och andra system. Format är 5 siffror Integer. (Benämns i SL31 Object-Identity) Definieras i samråd med representanter från NTS. Unik för anläggningen LARM alarmcodeid Larmtypens unika beteckning. Exemplen i denna handling är utformade enligt följande format: Ayyy, där yyy är löpnummer.

6 HANDLEDNING 6 (13) description (skickas ej) externalalarmcodeid externalntsalarmcodeid stext för larm. Skickas ej i meddelandeutbytet, men definieras i SUL. (Textinnehållet är valfritt fast har följande krav: Texten definieras i samråd med Beställaren innan användning) Tillverkarspecifik larmkod och larmbeskrivning. Fabrikat, modell, larmkod och eventuell larmbeskrivning Beteckning för att identifiera larmtyp i kommunikation mellan NTS och andra system. priority category (Benämns i SL31 Alarm-Code) Meddelandets prioritet Endast följande används: 1 = larm som kräver omedelbar åtgärd. 2 = larm som inte kräver omedelbar åtgärd, men som planeras in under nästföljande arbetspass. 3 = larm som kommer att åtgärdas vid nästa planerade underhållsinsats. En bokstav, antingen T eller D. Ett larm tillhör en av två kategorier: T. Trafikala larm D. Drift/tekniska larm Trafikala larm: Utöver tekniska fellarm så finns larm som indikerar händelser i Trafiksystemet eller de tekniska processerna i en anläggning som har trafikpåverkan. Nedan exempel från en tunnel: Stillastående fordon Brandlarm Fel på budskap till trafikant Fel på bom i nedfällt läge Hög CO2 nivå i trafikrum Hög nivå i VA-anläggning Etc. Drift/tekniska larm: Skickas när det blir fel i anläggningen som inte direkt påverkar trafiken. Ett exempel på ett tekniskt fellarm är när en impulsfläkt slutar att fungera AGGREGERAD STATUS state functionalposition functionalstate (valbar) State-Bit-nr Driftstatus (se State-Bit-nr ) Funktionsläge. Visar status och styrningsmöjligheter på NTS-objekt. Motsvarar Funktionslägen Funktionsstatus. Visar för vissa NTS-objekttyper aktuell status och styrningsmöjligheter på komponenter. Driftstatus (State Bit) är ett 8-bitars binärt bitmönster som beskriver anläggningens status för NTS. Varje enskild bit kan antingen anta värdet sant ( true ) eller falskt ( false ).

7 HANDLEDNING 7 (13) DETALJERAD STATUS statuscodeid description (skickas ej) Statusförfrågans unika beteckning. stext för statusförfrågan. Skickas ej i meddelandeutbytet, men definieras i SUL. (Textinnehållet är valfritt fast har följande krav: Texten defineras i samråd med Beställaren innan användning) STYRNING & KOMMANDON commandcodeid Styrningsordens unika beteckning. Exemplen i denna handling är utformade enligt följande format: Myyy, där yyy är löpnummer. Följande tabell definierar de olika varianterna utav styrning- & kommando-meddelande. Funktionslägen Driftlägen Utformat för NTS. Tillhandahåller styrningsmöjligheter på ett NTS-objekt. För att visa status på objektet så används det motsvarande fältet functionalposition i Aggregerad status. Används ej Manöver Parameter Möjliga operatörshandgrepp på enskilda objekt eller objektgrupper från överordnat system (ej NTS). Kan även gälla automatisk styrning. T.ex. start eller stop -läge. Används för att modifiera tekniska och autonoma trafikala egenskaper hos anläggningen. 6.3 Funktionella samband i signalutbyteslistan FUNKTIONSLÄGEN De funktionslägen som ett objekt kan inta ska också vara styrbara. Därför ska de styrningskoder som är definierade under Funktionslägen i Styrning & kommando -fliken också motsvara de funktionslägen som är definierade i functionalposition i Aggregerad status ARGUMENT OCH RETURVÄRDEN Argument och returvärden gör det möjligt att skicka med extra information i meddelanden. Detta gör det möjligt att skicka bl.a. binär data (base64), såsom bitmap-bilder eller liknande både till och från en anläggning eller överordnat system. Signalutbyteslistan måste tydliggöra exakt vilken datatyp som avses i varje fall. Det finns ingen begränsning på antalet argument eller returvärden som kan finnas för ett givet meddelande. Argument och returvärden redovisas som extra kolumner bredvid varje meddelade i signalutbyteslistan. Argument kan skickas med styrnings- och kommandomeddelanden Returvärden skickas med vid svar på statusförfrågan alternativt som extrainformation i larmmeddelanden.

8 HANDLEDNING 8 (13) Följande tabell redovisar de meddelandetyper som stödjer argument och returvärden. Meddelandetyp Argument Returvärden Larm Nej Ja Aggregerad status Nej Nej Status Nej Ja Styrning och Kommandon Ja Ja Argument Följande tabell redovisar utformning av ett argument. name command type (skickas ej) unit (skickas ej) value Unik referens för värdet Styrkommando Värdets datatyp. Exakt definition i SUL. Definieras i SUL men skickas ej i meddelandet Generell definition: raw Värdet är uttryckt som råvärde scale Värdet är uttryckt som skalvärde unit Värdet uttryckt i enheter string Textinformation integer Numeriskt värde (16-bits signed integer), [ ] long Numeriskt värde (32-bit signed long) real Flyttal (64-bit double precision floating point) boolean Boolesk datatyp ordinal Representerar index eller nummerordning base64 Binär data uttryckt i base64-format enligt RFC-4648 Värdets enhet. Definieras i SUL men skickas ej i meddelandet Värde Returvärde Följande tabell redovisar utformning av ett returvärde. Observera att i returvärden för statusmeddelanden så tillkommer statuscodeid och agestate, se handlingen RSMP Kommunikationsprotokoll vägsidesutrustning. name type (skickas ej) Unik referens för värdet Värdets datatyp. Definieras i SUL men skickas ej i meddelandet Generell definition: raw Värdet är uttryckt som råvärde scale Värdet är uttryckt som skalvärde unit Värdet uttryckt i enheter

9 HANDLEDNING 9 (13) unit (skickas ej) value string Textinformation integer Numeriskt värde (16-bits signed integer), [ ] long Numeriskt värde (32-bit signed long) real Flyttal (64-bit double precision floating point) boolean Boolesk datatyp ordinal Representerar index eller nummerordning base64 Binär data uttryckt i base64-format enligt RFC-4648 Värdets enhet. Definieras i SUL men skickas ej i meddelandet Värde från utrustning 6.4 Konfigurerbara dataareor GRUNDSERIE För att skapa en möjlighet att använda en generell SUL i så hög utsträckning som möjligt så innehåller SUL i sitt standardutförande (SUL Mall) fördefinierade nummerserier för larm-, status- samt styrning/kommando-meddelanden där bl.a. datatyper i returvärden samt prioritet är fastlagda i förhand. Målet är att när det inte finns en fastlagd specifik SUL och systemen är förhållandevis friprogrammerbara förenkla arbetet med att skapa en SUL för att åstadkomma informationsutbyte. Grundserien är i första hand avsedd för små till medelstora anläggningar med begränsade behov av adresserbara nummerserier. Meddelandetyp Nummerserie Kommentar Larm A1000-A1299 Reserverade för larm med högsta prioritet (prio 1-larm) A2000-A2299 Reserverade för larm med högsta prioritet (prio 2-larm) A3000-A3299 Reserverade för larm med lägsta prioritet (prio 3-larm) Status S1000-S1299 Reserverade för returvärde av typen boolean S2000-S2299 Reserverade för returvärde av typen integer S3000-S3299 Reserverade för returvärde av typen real Styrning-/kommando M1000-M1299 Reserverade för argument av typen boolean M2000-M2299 Reserverade för argument av typen integer M3000-M3299 Reserverade för argument av typen real UTÖKAD SERIE I större anläggningar kan det finnas behov att utöka nummerserierna för att täcka behoven. Därför finns det outnyttjat utrymme inom varje meddelandetyp, t.ex. prioritet 1-larm, området A1300-A1999.

10 HANDLEDNING 10 (13) 6.5 Versionshantering VERSION AV RSMP Version av RSMP definierar den övergripande versionsnumreringen för RSMP. Samtliga dokument som ingår i RSMP-specifikationen hänvisar till version av RSMP. Följande tabell redovisar de ingående dokumenten samt deras principer vid versionsnumrering. Namn på dokument Riktlinje RSMP Kommunikationsprotokoll vägsidesutrustning Handledning RSMP Tillämpningsrekommendation signalutbyteslista Signalutbyteslista (SUL) XML-Schema (.xsd) och JSON-schema (tillhandahålls vid behov) Princip vid versionsnumrering Version av RSMP Version av RSMP Egen versionsnumrering och Version av RSMP Egen versionsnumrering vilken är baserad på version av RSMP samt löpnummer Dokumenten Riktlinje RSMP Kommunikationsprotokoll vägsidesutrustning samt Handledning RSMP Tillämpningsrekommendation signalutbyteslista följer version av RSMP, t.ex Signalutbyteslista (SUL) har egen versionsnumrering men vilken version av RSMP som SUL:en baseras på ska även framgå. XML-Schema och JSON-schema följer version av RSMP men inkluderar även ett valfritt löpnummer som suffix med en punkt (.) som separator, t.ex Vid ny version av RSMP så måste därför även versionsnumrering av samtliga dokument som ingår i RSMP-specifikationen uppdateras för att motsvara detta REVISION AV SUL Revision av SUL är unik för en anläggning. För att unikt identifiera en SUL från ett överordnat system måste därför anläggningens identitet (siteid) samt dess version av SUL (sxlrevision) vara känd. I varje SUL måste det även framgå vilken version av RSMP som SUL:en är baserad på. För att hantera gemensam SUL för många anläggningar där larm-, status-, styrning- /kommandomeddelanden är likadana i samtliga anläggningar i ett inledande skede men där det finns en risk att skillnader av SUL mellan anläggningar uppstår i framtiden så rekommenderas att en tabell läggs till på försättsbladet av SUL som förtydligar vilken revision av SUL som varje anläggning använder. Nedanstående tabell redovisar ett exempel för tabellens utformning: Anläggning Revision av SUL som används Anläggning Anläggning Anläggning Syftet är att kunna uppdatera SUL med ny revision och samtidigt informera om vilka anläggningar som den nya revisionen avser.

11 HANDLEDNING 11 (13) 6.6 Obligatoriska signaler STATUSMEDDELANDEN Version av komponent För att försäkra att utrustning är försedd med rätt version av komponenter och för att förenkla eventuell felsökning så ska det finnas ett speciellt framtaget statusmeddelande för att efterfråga version av komponent Nuvarande datum och klockslag För att försäkra att utrustning är inställd med korrekt tid och datum så ska detta kunna efterfrågas med hjälp av ett statusmeddelande. Detta meddelande är i synnerhet viktigt i de implementationer där utrustningens protokollhanterare och övriga logik inte har samma klocka. Observera att UTC ska användas STYRNING-/KOMMANDOMEDDELANDEN Ändra datum och klockslag Ifall automatisk tidssynkronisering skulle saknas eller vara ur drift så ska möjlighet ges för att ställa datum och tid manuellt med hjälp av ett styrning-/kommandomeddelanden. Observera att UTC ska användas. 6.7 Tillämpningsrekommendation För att passa olika verksamhetsområden så tillhandhålls en viss flexibilitet vid utformning av signalutbyteslista. Nedan redovisas föreslagna tillämpningsrekommendationer DEFINITION AV OBJEKTTYPER Detaljeringsgraden i definitionen av objekttyper bestämmer detaljnivån som: Meddelanden kan skickas för bl.a. larm och status Styrning-/kommandomeddelande på ingående komponenteter kan utföras Information presenteras om anläggningen för operatör/underhållspersonal i överordnat system Fördelarna med en hög noggrannhetsgrad är: Ger möjlighet till att direkt i komponentidentiteten (componentid) kunna identifiera vilket underobjekt som avses i alla meddelanden, vilket kan underlätta bl.a. uppföljning av larm Ger möjlighet till blockera larm från enskilda ingående komponenter. Fördelen med en låg noggrannhetsgrad är följande: Reducerat behov att uppdatera signalutbyteslistan vid förändring av anläggningens bestyckning Nackdelen med att inte kunna avgöra komponentidentitet som en följd av en lägre noggrannhetsgrad kan kompenseras med hjälp av argument och returvärden enligt LÄSA OCH SKRIVA DATA I detta protokoll rekommenderas att läs/skriv-operationer (read/write) delas upp i två olika meddelandetyper.

12 HANDLEDNING 12 (13) Läsoperationer För läsoperationer (read) så rekommenderas status-meddelanden. Förlopp för en läsoperation: 1. När data ska läsas skickas ett statusmeddelande från överordnat system/annan anläggning till efterfrågad anläggning. 2. Anläggningen svarar därefter med att skicka tillbaka det värdet från utrustningen (med hjälp av motsvarande svarsmeddelande). Anläggningens värde bifogas som ett returvärde Skrivoperationer För skrivoperationer (write) så rekommenderas styrning-/kommandomeddelanden. Dessa fungerar som s.k. bör -värden. Förlopp för en skrivoperation: 1. När data ska skrivas så skickas ett styrning-/kommandomeddelande från överordnat system/annan anläggning till efterfrågad anläggning. Det nya värdet bifogas i meddelandet som ett argument. 2. Anläggningen svarar därefter med att skicka tillbaka det nya värdet från utrustningen (med hjälp av motsvarande svarsmeddelande). Anläggningens värde bifogas som ett returvärde. 3. Överordnat system/annan anläggningen jämför vad den skickade med det som rapporteras från anläggningen och kan därmed avgöra på huruvida det nya värdet kunde appliceras eller ej HANTERING AV KOMMUNIKATIONSAVBROTT För att kunna effektivt hantera exempelvis kommunikationsavbrott, strömavbrott eller initialt uppstartsförfarande där bl.a. larmstatus, aggregerad status och detaljerad status är sen tidigare okända av överordnat system så rekommenderas nedanstående uppsättning meddelanden att läggas till i signalutbyteslistan: Ett styrnings-/kommandomeddelande för att begära att anläggningen skickar larmstatus för samtliga ingående objekt Ett styrnings-/kommandomeddelande för att begära att anläggningen skickar aggregerad status för samtliga NTS-objekt Ett styrnings-/kommandomeddelande för att begära att anläggning skickar all relevant statusinformation i ett och samma svarsmeddelande (med hjälp av argument) 7 Hjälpmedel och referenser RSMP Kommunikationsprotokoll vägsidesutrustning RSMP Mall Signalutbyteslista

13 HANDLEDNING 13 (13) 8 Ändringslogg Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn Dokumentet upprättat DO Konfigurerbara DO dataareor samt versionshantering tillagt Mindre revidering DO Mindre revidering DO

Systemkrav Infrasystem - Dataleverans för anslutning till NTS

Systemkrav Infrasystem - Dataleverans för anslutning till NTS 1 (6) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

RSMP Kommunikationsprotokoll vägsidesutrustning

RSMP Kommunikationsprotokoll vägsidesutrustning RIKTLINJE 1 (55) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Jonsson Lars, Tvinit TDOK 2011:256 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version [Fastställt av] 2014-11-24 3.1.3 Dokumenttitel

Läs mer

Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av ASÖ mot NTS

Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av ASÖ mot NTS 1 (6) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av NTS-Objekttyp: Högtalare

Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av NTS-Objekttyp: Högtalare 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson Uhniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 20130326 2.o Dokumenttitel Systemkrav

Läs mer

Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av NTS-Objekttyp: VDS

Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av NTS-Objekttyp: VDS 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars JonssonUHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars JonssonUHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (7) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars JonssonUHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel Systemkrav

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (6) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av NTS-Objekttyp: ASÖ

Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av NTS-Objekttyp: ASÖ 1 (8) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av NTS-Objekttyp: Luftkvalitet

Systemkrav Infrasystem Väg - Anslutning av NTS-Objekttyp: Luftkvalitet 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (8) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (10) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 20130326 2.0 Dokumenttitel Systemkrav

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt

e x e m p e l BILAGA 1 till kontrakt Villkor för digitala leveranser i entreprenad 1. Allmänt Sida 1 av 3 Version 2.0 2013-12-01 1. Allmänt 1 Kontraktsbeteckning 12345678 2 Beställare Trafikverket 3 Entreprenör Entreprenör 4 Kontraktsdatum 2013-12-24 5 Datum för ändring av villkorsbilaga BILAGA

Läs mer

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1.

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1. Schenker har interna system som handhar information som är av intresse för våra kunder/partners. Idag finns ett flertal av dem tillgängliga via Internet, sk Online-tjänster. Dessa erbjuder inte bara hämtning

Läs mer

Syfte Denna lathund har tagits fram för att underlätta arbetet med anpassning av listan i Arbetsorderbevakning.

Syfte Denna lathund har tagits fram för att underlätta arbetet med anpassning av listan i Arbetsorderbevakning. RUTINBESKRIVNING MAXIMO 1 (6) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Version Kerstin Abrahamsson MX023-LH 1 Roll Dokumentdatum Dokumentstatus Entreprenör 2015-03-23 Gällande Dokumenttitel Spara

Läs mer

Kataloghantering i Ariba kompletterande information om Partial Items & Parametric Data

Kataloghantering i Ariba kompletterande information om Partial Items & Parametric Data Kataloghantering i Ariba kompletterande information om Partial Items & Parametric Data Innehåll Roller/ansvarsområden Definitioner Partial Item Parametric Data Syntax Partial Item Parametric Data Exempel

Läs mer

RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer

RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer RUTINBESKRIVNING 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Hiltunen Timo, UHass TDOK 2013:0601 Fastställt av Dokumentdatum Chef VO Samhälle 2014-05-01 1.0 Dokumenttitel Växlar-manövrering

Läs mer

RUTINBESKRIVNING MAXIMO 1 (6) Entreprenör, Drifttekniker 2014-09-01 Gällande

RUTINBESKRIVNING MAXIMO 1 (6) Entreprenör, Drifttekniker 2014-09-01 Gällande RUTINBESKRIVNING MAXIMO (6) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Version Kerstin Abrahamsson MX04-LH Roll Dokumentdatum Dokumentstatus 204-09-0 Gällande Dokumenttitel Syfte Denna lathund har tagits

Läs mer

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. SITHS kort... 4 3. Förutsättningar för åtkomst till Säkerhetstjänsten... 4 4.

Läs mer

Dataproduktspecifikation Projektionszoner Sweref 99 Järnväg. Version 4.0

Dataproduktspecifikation Projektionszoner Sweref 99 Järnväg. Version 4.0 Dataproduktspecifikation Projektionszoner Sweref 99 Järnväg Version 4.0 Ändringsförteckning Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 4.0 2016-01-07 Version 4.0 är den första versionen Jenny Rassmus

Läs mer

Introduktion till integrering av Schenkers e-tjänster. Version 2.0

Introduktion till integrering av Schenkers e-tjänster. Version 2.0 Introduktion till integrering av Schenkers e- Version 2.0 Datum: 2008-06-18 Sida 2 av 8 Revisionshistorik Lägg senaste ändringen först! Datum Version Revision 2008-06-18 2.0 Stora delar av introduktionen

Läs mer

Digitalitet. Kontinuerlig. Direkt proportionerlig mot källan. Ex. sprittermometer. Elektrisk signal som representerar ljud.

Digitalitet. Kontinuerlig. Direkt proportionerlig mot källan. Ex. sprittermometer. Elektrisk signal som representerar ljud. Analog Digitalitet Kontinuerlig Direkt proportionerlig mot källan Ex. sprittermometer Elektrisk signal som representerar ljud Diskret Digital Representation som siffror/symboler Ex. CD-skiva Varje siffra

Läs mer

LEFI Online, system till system (Leverera Förmånsinformation) WEBBSERVICE/SHS/SSEK

LEFI Online, system till system (Leverera Förmånsinformation) WEBBSERVICE/SHS/SSEK LEFI Online, system till system (Leverera Förmånsinformation) WEBBSERVICE/SHS/SSEK Gränssnittsspecifikation Försäkringskassan IT 1 (11) Ändringsförteckning Nedanstående tabell redovisar ändringshistoriken

Läs mer

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan.

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan. Bankkonto - övning Övningar att göra efter lärardemostration. Filen bankkonto.zip innehåller ett projekt med klassen Bankkonto. Zippa upp denna fil och öppna projektet i BlueJ och skriv vidare på klassen

Läs mer

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Delrapport DP3 FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Karin Bredenberg & Mats Berggren IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 2.0 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BILAGA 1: METS...3 1.1 INTRODUKTION...3

Läs mer

NVDB Teknisk Lösning - Teknisk beskrivning av datautbyte

NVDB Teknisk Lösning - Teknisk beskrivning av datautbyte SPECIFIKATION 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org.) Dokumentdatum Version Fastställt av (Efternamn Förnamn, org.) Ärendenummer [Fastställt av person NY] [Ärendenummer NY] Dokumenttitel NVDB Teknisk

Läs mer

RIKTLINJE 2 (29) Lokaliseringsmärken för vägvisning har följande färgsättningar och texttyper om inte annat anges i 17.

RIKTLINJE 2 (29) Lokaliseringsmärken för vägvisning har följande färgsättningar och texttyper om inte annat anges i 17. RIKTLINJE 1 (29) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Persson, Elenor, Sktm TRV 2011:309 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2011-06-21 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

* Skatteverket. Beskattningsuppgifter. Förfrågan och svar. IT-avdelningen. Kravspecifikation 1.0

* Skatteverket. Beskattningsuppgifter. Förfrågan och svar. IT-avdelningen. Kravspecifikation 1.0 * Skatteverket IT-avdelningen Beskattningsuppgifter Kravspecifikation Förfrågan och svar 1.0 Denna kravspecifikation beskriver informationskraven för de som utvecklar och använder informationstjänsten

Läs mer

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell...

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell... Kapitel 5 Tabell 1 Skapa Tabell...2 1.1 Tabellfönstret... 4 1.2 Fältegenskaper... 8 1.3 Primärnyckel... 11 1.4 Spara Tabell... 12 1.5 Tabellguiden... 12 2 Skapa Relationer...20 3 Redigera Relationer...24

Läs mer

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen Skapat av (org) Dokumentdatum Version Vectura 2010-09-14 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 13 3 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Projekteringsprocessen Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

Objektorienterad programmering Föreläsning 4

Objektorienterad programmering Föreläsning 4 Objektorienterad programmering Föreläsning 4 Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se www.webbacademy.se Agenda Introduktion till objektorientering Klasser och Objekt Instansvariabler Metoder Introduktion

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Märke H23 förberedande upplysning om vägnära service

Märke H23 förberedande upplysning om vägnära service RIKTLINJE 1 (11) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Persson, Elenor, Sktm TDOK 2011:84 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Catrine Carlsson, csk 2011-02-09 1.0

Läs mer

Nyheter i Mikromarc 2.6.1

Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, oktober 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Websök... 4 Ämnesord... 4 Flytta lån... 4 Uniform titel... 5 Högertrunkering... 5 Övriga

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (7) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Användarmanual för Stella

Användarmanual för Stella Skapat av (org) Dokumentdatum Version Prover Technology AB 2011-09-15 2.0 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor STELLA-02-SUM 16 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Användarmanual för

Läs mer

Extern dialog för Samtycke och vårdrelation. Säkerhetstjänster

Extern dialog för Samtycke och vårdrelation. Säkerhetstjänster Extern dialog för Samtycke och vårdrelation Innehållsförteckning 1 INLEDNING 4 1.1 Allmänt... 4 1.2 Konventioner... 4 1.3 Referenser... 4 3 Webbsidegränssnittet 5 3.1 Förutsättningar... 5 3.2 Gränssnittsspecifikation...

Läs mer

Godkännande av kundapplikationer

Godkännande av kundapplikationer samhällsskydd och beredskap 1 (9) Godkännande av kundapplikationer MSB-50.2 samhällsskydd och beredskap 2 (9) Innehållsförteckning 1 Alla applikationer måste godkännas... 3 1.1 Hur går ansökan om godkännande

Läs mer

Inledning. Utgångspunkter. Omfattning. Aktiviteter. Ansvar HANDLINGSPLAN 1 (2)

Inledning. Utgångspunkter. Omfattning. Aktiviteter. Ansvar HANDLINGSPLAN 1 (2) HANDLINGSPLAN 1 (2) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Johansson Andreas, PRvl Konsult [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version [Fastställt av (person)]

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

Tentamen ID1004 Objektorienterad programmering October 29, 2013

Tentamen ID1004 Objektorienterad programmering October 29, 2013 Tentamen för ID1004 Objektorienterad programmering (vilande kurs), 29 oktober 2013, 9-13 Denna tentamen examinerar 3.5 högskolepoäng av kursen. Inga hjälpmedel är tillåtna. Tentamen består av tre sektioner.

Läs mer

Datatyper och kontrollstrukturer. Skansholm: Kapitel 2) De åtta primitiva typerna. Typ Innehåll Defaultvärde Storlek

Datatyper och kontrollstrukturer. Skansholm: Kapitel 2) De åtta primitiva typerna. Typ Innehåll Defaultvärde Storlek De åtta primitiva typerna Java, datatyper, kontrollstrukturer Skansholm: Kapitel 2) Uppsala Universitet 11 mars 2005 Typ Innehåll Defaultvärde Storlek boolean true, false false 1 bit char Tecken \u000

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09)

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09) Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011 (Uppdaterat 2013-09-09) Sida: 2 av 16 Innehållsförteckning KORT BESKRIVNING AV PROCESSEN REHABILITERINGSTJÄNST... 3 Trepartssamtal

Läs mer

Uppgiftskravstjänsten Beskrivning av XML-schema för uppgiftskrav som öppna data. Version 2.0

Uppgiftskravstjänsten Beskrivning av XML-schema för uppgiftskrav som öppna data. Version 2.0 Uppgiftskravstjänsten Beskrivning av XML-schema för uppgiftskrav som öppna data Version 2.0 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 XML-schema... 3 2.1 Element för paketering av uppgiftskrav... 3 2.1.1

Läs mer

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs

TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs TDIU01 - Programmering i C++, grundkurs Sammanfattning period 1 Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 1 oktober 2013 Översikt Ett C++-programs uppbyggnad Variabler Datatyper Satser Uttryck Funktioner

Läs mer

BVDOK 1 (9) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Dokumentdatum. Eriksson Ulf TDOK 2014: Chef VO Underhåll

BVDOK 1 (9) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Dokumentdatum. Eriksson Ulf TDOK 2014: Chef VO Underhåll BVDOK 1 (9) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Eriksson Ulf TDOK 2014:0696 2015-04-01 Fastställt av Gäller från Chef VO Underhåll 2006-09-01 Ersätter Ersatt av BVS 544.91100 [Ersatt av]

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Persson, Elenor, Sktm TDOK 2011:80 [Ärendenummer]

RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Persson, Elenor, Sktm TDOK 2011:80 [Ärendenummer] RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Persson, Elenor, Sktm TDOK 2011:80 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Catrine Carlsson, csk 2011-02-09 1.0

Läs mer

F5 Selektion och iteration. ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander

F5 Selektion och iteration. ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander F5 Selektion och iteration ID1004 Objektorienterad programmering Fredrik Kilander fki@kth.se Boolska uttryck Boolska uttryck använder sig av jämförelseoperatorer < > = ==!= Resultatets datatyp är boolean

Läs mer

Föreläsningsanteckningar, Introduktion till datavetenskap HT S4 Datastrukturer. Tobias Wrigstad

Föreläsningsanteckningar, Introduktion till datavetenskap HT S4 Datastrukturer. Tobias Wrigstad 1 Datatyper Tobias Wrigstad Det finns flera olika typer av (slags) data Olika datatyper har olika egenskaper. T.ex. är ett personnummer inte ett tal. (Den sista siffran skall stämma enligt den s.k. Luhnalgoritmen

Läs mer

Komma igång med E-Line RIO

Komma igång med E-Line RIO Supportdokument Komma igång med E-Line RIO Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_Ladda upp filer från.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Systen setup...

Läs mer

2. Några begrepp som används i denna

2. Några begrepp som används i denna Dokument: Produktbeskivning utbildningsinformation Version 1.1 Författare Sida 1 av 7 Matz-Ola Cajdert Ladok3-projektet Datum 2014-01-07 Utbildningsinformation i Ladok3 1. Sammanfattning I detta dokument

Läs mer

Major Release 3.1. Vad innebär Major Release 3.1 för svenska användare?

Major Release 3.1. Vad innebär Major Release 3.1 för svenska användare? Major Release 3.1 Vad innebär Major Release 3.1 för svenska användare? Agenda Vad förändras och vad innebär det? Förändringarna i detalj Dokumentation Sammanfattning Vad förändras och vad innebär det?

Läs mer

PNSPO! Adressering i Omrons PLC. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Adressering i Omrons PLC. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/19 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

Programmera i C Varför programmera i C när det finns språk som Simula och Pascal??

Programmera i C Varför programmera i C när det finns språk som Simula och Pascal?? Programmera i C Varför programmera i C när det finns språk som Simula och Pascal?? C är ett språk på relativt låg nivå vilket gör det möjligt att konstruera effektiva kompilatorer, samt att komma nära

Läs mer

i LabVIEW. Några programmeringstekniska grundbegrepp

i LabVIEW. Några programmeringstekniska grundbegrepp Institutionen för elektroteknik Några programmeringstekniska grundbegrepp 1999-02-16 Inledning Inom datorprogrammering förekommer ett antal grundbegrepp som är i stort sett likadana oberoende om vi talar

Läs mer

NVDB Teknisk lösning ID-hantering och transaktioner

NVDB Teknisk lösning ID-hantering och transaktioner SPECIFIKATION NVDB Teknisk lösning ID-hantering och transaktioner Version 1.0 Publikation 2012:232 Dokumenttitel: NVDB Teknisk lösning ID-hantering och transaktioner Skapat av: Per Isaksson Dokumentdatum:

Läs mer

Systembeskrivning Uni-View Maskinkort

Systembeskrivning Uni-View Maskinkort Systembeskrivning Uni-View Maskinkort 1 Beskrivning av Uni-Views maskinkort Maskiner och andra objekt kan anslutas till Uni-View via I/O signaler. Denna anslutning definieras i signaldefinitionsblocken

Läs mer

Enkla datatyper minne

Enkla datatyper minne Enkla datatyper minne 143.56 sant Sonja A falskt 18 1999-10-29 Bertil Gralvik, KTH Ingenjörsskolan 1 Addera två tal Algoritmen Summera tal Mata in två tal Beräkna Skriv ut resultat Mata in tal 1 Mata in

Läs mer

Introduktion till Datalogi DD1339. Föreläsning 2 22 sept 2014

Introduktion till Datalogi DD1339. Föreläsning 2 22 sept 2014 Introduktion till Datalogi DD1339 Föreläsning 2 22 sept 2014 Namn Fält1 Fält2 Fält3 Metod1 Metod2 Metod3 Metod4 public class { public class { Åtkomst, public betyder fullt tillgänglig utifrån public

Läs mer

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning 2016-09-15 Skapat av: Fältström Ingrid 1 (31) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaringar... 3 1.1.1 Kolumn... 3 1.1.2 Lista... 3 1.1.3 Posttyp...

Läs mer

Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB

Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Tips & Trix - Teknik Jeeves World 2011 Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Agenda Formulärdesign Förbättra användarvänlighet För systemadministratören Tips vid sökning Nätverkskonfigurering Säkerhet

Läs mer

Klassdeklaration. Metoddeklaration. Parameteröverföring

Klassdeklaration. Metoddeklaration. Parameteröverföring Syntax: Class Declaration Modifier Class Body Basic Class Member Klassdeklaration class Class Member Field Declaration Constructor Declaration Method Declaration Identifier Class Associations Motsvarar

Läs mer

TRAFIKVERKET UNDERRÄTTELSER

TRAFIKVERKET UNDERRÄTTELSER MANUAL TRAFIKVERKET UNDERRÄTTELSER Version.0 av Innehåll Inledning... Underrättelsehantering... 4. Inloggning... 4. Underrättelser... 5.. Föra dialog... 7.. Ladda upp dokument... 8.. Skicka avisering tillbaka...

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

Innehåll Introduktion... 3 InteractiveScene.config... 3 Scener ... 3 Typsnitt ... 3 Övergångar ...

Innehåll Introduktion... 3 InteractiveScene.config... 3 Scener <scenes>... 3 Typsnitt <fonts>... 3 Övergångar <transitions>... Innehåll Introduktion... 3 InteractiveScene.config... 3 Scener ... 3 Typsnitt ... 3 Övergångar ... 4 Mall för slide ... 5 , ...

Läs mer

Parameteröverföring. Exempel. Exempel. Metodkropp

Parameteröverföring. Exempel. Exempel. Metodkropp Exempel atriangle.changesize (100, 50); // OK atriangle.changesize (100); // fel antal atriangle.changesize ( 1, 50); // fel datatyp char c = atriangle.getarea (); // fel datatyp Parameteröverföring I

Läs mer

RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Sjödin, Håkan, UHum TDOK 2012:201 [Ärendenummer]

RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Sjödin, Håkan, UHum TDOK 2012:201 [Ärendenummer] RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Sjödin, Håkan, UHum TDOK 2012:201 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version cuh Jan Pettersson 2012-11-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Föreläsning 11. Arrayer. Arrayer. Arrayer. Lagrar flera värden av samma typ Kan vara primitiva typer eller objekt. Kan ha en array av t.

Föreläsning 11. Arrayer. Arrayer. Arrayer. Lagrar flera värden av samma typ Kan vara primitiva typer eller objekt. Kan ha en array av t. Föreläsning 11 Arrayer Arrayer Lagrar flera värden av samma typ Kan vara primitiva typer eller objekt int[] tal = new int[3]; Kan ha en array av t.ex: Heltal (int) Tecken (char) Personer (objekt av klassen

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

TUTORIAL: KLASSER & OBJEKT

TUTORIAL: KLASSER & OBJEKT TUTORIAL: KLASSER & OBJEKT I denna tutorial lär vi oss att använda klasser och objekt samt hur vi bygger en enkel applikation kring dessa. I tutorialen kommer det finnas en mängd kod som du antingen kan

Läs mer

Classes och Interfaces, Objects och References Objekt-orienterad programmering och design (DIT952) Niklas Broberg, 2016

Classes och Interfaces, Objects och References Objekt-orienterad programmering och design (DIT952) Niklas Broberg, 2016 Classes och Interfaces, Objects och References Objekt-orienterad programmering och design (DIT952) Niklas Broberg, 2016 Abstract class En abstract class är en class som inte kan skapa några objekt. Syfte:

Läs mer

Arrayer (vektorer) Murach s: kap Elektronikcentrum i Svängsta AB

Arrayer (vektorer) Murach s: kap Elektronikcentrum i Svängsta AB Arrayer (vektorer) Murach s: kap 8 2013-01-15 1 Elektronikcentrum i Svängsta AB Arrayer Arrayer (vektorer) Ofta i ett program har vi flera variabler av samma datatyp som är relaterade till varandra. Exempel

Läs mer

Att använda Energiforsks rapportmall

Att använda Energiforsks rapportmall Att använda Energiforsks rapportmall Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Titelsida På omslags-

Läs mer

Nils Byström, Avd f IT och inköp. Projekt AD-design Uppsala universitet DiarieNr: UFV 2009/413. Revision 1.0 Filnamn AD skyddade personuppgifter.

Nils Byström, Avd f IT och inköp. Projekt AD-design Uppsala universitet DiarieNr: UFV 2009/413. Revision 1.0 Filnamn AD skyddade personuppgifter. Bilaga 2 Benämning Utredning Ansvarig Nils Byström, Avd f IT och inköp Skapat 2008-11-01 10:56 Skyddade personuppgifter Pelle Lindé, IT-strategiska avd Senast sparat 2009-03-26 08:37 Projekt AD-design

Läs mer

Arkitektur och Regelverk Definition av kodverk och klassifikation. Version 1.0

Arkitektur och Regelverk Definition av kodverk och klassifikation. Version 1.0 Arkitektur och Regelverk Definition av kodverk och klassifikation Version 1.0 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definitioner... 3 Referenser och underlag... 5 Revisionshistorik Version, datum Författare

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Ev. ärendenummer Birgitta Törne, ITfj Version 3

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Ev. ärendenummer Birgitta Törne, ITfj Version 3 Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Ev. ärendenummer Birgitta Törne, ITfj2-2 2010-09-03 Dokumenttitel Handledning Ofelia - Återrapportering Version 3 Historik: Ändring sid 4 är markerad i

Läs mer

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN Anbudsinfordran nr PO/2014-2/STO FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA Varje fält i kolumnen "Hänvisning till bifogade dokument" i

Läs mer

Föreläsning 2 sept 05 (Onsdag v 36). DD Chapter 2.

Föreläsning 2 sept 05 (Onsdag v 36). DD Chapter 2. Föreläsning 2 sept 05 (Onsdag v 36). DD Chapter 2. Hur vi jobbar med ett program. 1. Vad vi skriver (med hjälp av redigeringsprogrammet Emacs) på datorn: // Fig. 2.1: Welcome1.java // A first program in

Läs mer

Beskrivning Behörigheter och rättigheter, Evolution

Beskrivning Behörigheter och rättigheter, Evolution Beskrivning Behörigheter och rättigheter, Evolution skapat av Mattias Lindmark version 36 datum/tid 2011-06-15 10:57 datum/tid 2012-10-12 11:42 Sidan 2 av 7 Innehållsförteckning 1. Behörigheter och rättigheter

Läs mer

Föreläsning 2 Objektorienterad programmering DD1332. Typomvandling

Föreläsning 2 Objektorienterad programmering DD1332. Typomvandling metoder Föreläsning 2 Objektorienterad programmering DD1332 Array [modifierare] String metodnamn (String parameter) Returtyp (utdata typ) i detta fall String Indata typ i detta fall String 1 De får man

Läs mer

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 TIPS OCH KÄNDA FEL BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatv. 4, 224 21 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Klient...

Läs mer

Att fylla i blankett för licensansökan via webb

Att fylla i blankett för licensansökan via webb Ev dokumenttitel Datum: ÅÅÅÅ-MM-DD Att fylla i blankett för licensansökan via webb Lathund 2012-01-20 Fastställare: Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 Gäller 03 Uppsala, fr.o.m.: SWEDEN 1(1)

Läs mer

Övning1 Datorteknik, HH vt12 - Talsystem, logik, minne, instruktioner, assembler

Övning1 Datorteknik, HH vt12 - Talsystem, logik, minne, instruktioner, assembler Övning1 Datorteknik, HH vt12 - Talsystem, logik, minne, instruktioner, assembler Talsystem Talsystem - binära tal F1.1. Hur många unsigned integers kan man göra med n bitar? Vilket talområde får dessa

Läs mer

INSTRUKTION Specifikation E modul.doc

INSTRUKTION Specifikation E modul.doc 1 (13) Syfte Detta är en instruktion för hur det är tänkt att specifikationen ska fyllas i vid beställning av en E modul. Förhoppningen är dock att specifikationsmallen är självinstruerande så att detta

Läs mer

Hur används insatsstatistiken

Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Till riskanalyser Till arbetsgivare Vid utbildningar vid andra förvaltningar inom kommunen Info till egna anställda Till förebyggande verksamhet Kommunikation med andra myndigheter

Läs mer

Visual Basic, en snabbgenomgång

Visual Basic, en snabbgenomgång Visual Basic, en snabbgenomgång Variabler och Datatyper En variabel är som en behållare. Olika behållare passar bra till olika saker. I Visual Basic(härefter VB) finns olika typer av behållare för olika

Läs mer

Anmälningskod: Lägg uppgifterna i ordning. Skriv uppgiftsnummer (gäller B-delen) och din kod överst i högra hörnet på alla papper

Anmälningskod: Lägg uppgifterna i ordning. Skriv uppgiftsnummer (gäller B-delen) och din kod överst i högra hörnet på alla papper Tentamen Programmeringsteknik I 2016-06-11 Skrivtid: 0900 1400 Tänk på följande Skriv läsligt. Använd inte rödpenna. Skriv bara på framsidan av varje papper. Lägg uppgifterna i ordning. Skriv uppgiftsnummer

Läs mer

PROCESSUTVECKLING IT ITIL FÖRBÄTTRAT ÄRENDEHANTERINGSSYTEM ANVÄNDARANVISNING

PROCESSUTVECKLING IT ITIL FÖRBÄTTRAT ÄRENDEHANTERINGSSYTEM ANVÄNDARANVISNING 03 16 15:05 PROCESSUTVECKLING IT ITIL FÖRBÄTTRAT ÄRENDEHANTERINGSSYTEM ANVÄNDARANVISNING Revision: 16 Sidan: 1/14 Innehållsförteckning 1 Bakgrund.....3 1.1 Förbättringar......3 1.2 Information......3 2

Läs mer

Lathund för rapporter och statistik i Synergi

Lathund för rapporter och statistik i Synergi Lathund för rapporter och statistik i Synergi Sid1 (28) Inledning 3 Fliken sökning 4 Fliken Avancerad sökning 5 Fliken Rapportutformning 9 Tips på Sökningar och presentationer 11 Kort Ärenderapport 11

Läs mer

Förenklad vägvisning med F5 Vägvisare och F6 Tabellvägvisare

Förenklad vägvisning med F5 Vägvisare och F6 Tabellvägvisare RIKTLINJE 1 (11) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Persson, Elenor, Sktm TRV 2010:308 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2011-06-21 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Nyheter och ändringar Adelanet 4.8.0

Nyheter och ändringar Adelanet 4.8.0 Nyheter och ändringar Adelanet 4.8.0 Adelanet är nu uppdaterad för att kunna hantera hela flödet från ansökan till uppsägning av plats i barnomsorgen. Uppdaterad och förbättrad funktion på Arenan, ett

Läs mer

Dokumentschema förpackning av externa objekt. Version: 1.0 Status: Standard Datum: 2006-05-15

Dokumentschema förpackning av externa objekt. Version: 1.0 Status: Standard Datum: 2006-05-15 Dokumentschema förpackning av externa objekt Version: 1.0 Status: Standard Datum: 2006-05-15 Externa objekt 2 Dokumentschema förpackning av externa objekt... 1 1. Förpackning av externa objekt... 3 1.1.

Läs mer

I Tabell 11 frågar jag efter både värde och antal. I båda fallen ska procentandelarna summera till 100:

I Tabell 11 frågar jag efter både värde och antal. I båda fallen ska procentandelarna summera till 100: BILAGA 2 Följande förtydligande, från Bengt Jäderholm, har beaktats: I Tabell 8 har jag efterfrågat där beställaren anger bestämda starttid och sluttid i entreprenaderna. Det verkar som att beställaren

Läs mer

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg Anläggningsdata (f.d. Anläggningsinformation) Anläggningsdata beskriver anläggningens funktion, utformning, tillstånd, läge och ingående delars relationer, samt övriga egenskaper. Anläggningsdata omfattar

Läs mer

LabPortalen Services 2.11

LabPortalen Services 2.11 LabPortalen Services 2.11 LabPortalen 2.11 har tjänster för integrerade journalsystem. Vem kan nyttja tjänsterna? Ett integrerat journalsystem kan programmeras att nyttja valda delar av dessa tjänster.

Läs mer

Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion

Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion Nyheter Hybron MPS version 4.7 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Ankomstkontroll & Kontrollager...2-3 2.1 Bakgrund...2-3

Läs mer