Granskning av personalfrågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av personalfrågor"

Transkript

1 Revisionsrapport* Granskning av personalfrågor Region Skåne Juni 2008 Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Anna Eriksson, revisionskonsult *connectedthinking

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning Uppdrag, metod och revisionsfrågor Regler, riktlinjer samt policies för de granskade personalfrågorna inom Region Skåne Region Skånes personalidé Policydokument Granskningsresultat Riktlinjer Förutsättningar för chefskap Sjukfrånvaro

3 1 Sammanfattning Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Skåne genomfört en granskning med inriktning på gemensamma riktlinjer för rekrytering av befattningshavare på olika nivåer, samband mellan lönesättning och individernas arbetsresultat samt hanteringen av bisysslor och tjänstledigheter. Granskningen har även omfattat vilka förutsättningar olika chefer får för att utöva sitt ledarskap och om avtal/kontrakt mellan dessa och närmast överordnad chef finns upprättade för att deras arbete skall kunna styras och utvärderas. Ytterligare ett område som har granskats är regionens arbete med att nedbringa sjukfrånvaron. Revisionsfrågorna har i denna rapport sammanfattats under de tre rubrikerna riktlinjer, chefskap samt sjukfrånvaro. Granskningen har genomförts med hjälp av intervjuer med chefer på olika nivåer samt enkätfrågor till personalchefer inom regionen. Dessutom har ett särskilt seminarium kring de ovan nämna områdena genomförts tillsammans med personalchefer inom Region Skåne. Riktlinjer Av granskningen framgår att det finns regionövergripande riktlinjer för rekrytering av både chefer och medarbetare. För chefsrekrytering finns det en så kallad rekryteringsbank för att få fram chefsämnen till framförallt förvaltningschefsbefattningar. Av granskningen framgår att de riktlinjer som finns kring rekrytering följs och att de upplevs som ändamålsenliga. De lokala PA-funktionerna utgör ett viktigt stöd till cheferna i rekryteringsprocessen. Vi bedömer att de riktlinjer som finns för rekrytering av både chefer och medarbetare är ändamålsenliga och att regionens olika PA-funktioner generellt sett utgör ett värdefullt stöd i rekryteringsprocessen. Denna anses tidskrävande för de enheter som har hög personalomsättning. Det kan därför finnas anledning för regionen att effektivisera rekryteringsprocessen genom att inrätta ett gemensamt rekryteringscenter för främst rekrytering av vårdbiträden, undersköterskor, assistenter etc. Samtliga förvaltningar har tagit fram övergripande lönekriterier. Av granskningen framgår att förekomsten av lokala kriterier eller riktlinjer varierar men att grundbudskapet är att lönesättningen utgår från en bedömning av medarbetarens prestationer. Vidare har vi funnit att framförallt första linjens chefer använder sig av IT-stöd i samband med lönesättningen. Ett bra exempel på ett väl fungerande stöd är RESUS som används inom Helsingborgs sjukhus. Avseende lönespridning inom olika yrkesgrupper visar granskningen att det i praktiken är svårt att få till stånd den önskade lönespridningen. När det gäller hur den nya lönen meddelas finns det inget entydigt mönster men flertalet uppger att man har åtskilda medarbetar- och lönesamtal där medarbetarsamtalet lägger grunden för det kommande lönesamtalet. 3

4 Vi bedömer att nuvarande lönekriterier väl speglar Regionen Skånes ambition att det ska finnas en tydlig koppling mellan arbetsprestation och lön gällande första linjens chefer. Vi anser dock att kriterierna gällande chefsnivåerna ovanför behöver dokumenteras i större utsträckning än vad som är fallet idag då det är viktigt att skapa transparens i lönesättningen. Vidare anser vi att funktionaliteten i RESUS bör finnas i ett framtida regionövergripande PA-system. Region Skåne har en strävan att uppnå en ökad lönespridning inom samtliga yrkesgrupper. Dock visar granskningen att detta är svårt att uppnå i praktiken. Ett skäl till det, enligt vår bedömning, är att det finns en alltför stor försiktighet hos chefer att utnyttja de möjligheter som den individuella lönesättningsprincipen faktiskt erbjuder. Därför anser vi att det centralt inom Region Skåne bör vidtas åtgärder för att ytterligare stötta cheferna i lönesättningsprocessen. När det gäller medarbetarsamtal finns det inga regionövergripande regler för hur dessa ska genomföras. Vi har i samband med vår granskning funnit att i de fall löne- och medarbetarsamtal hålls vid ett och samma tillfälle, handlar det oftast om chefer med många underställda. Det kan därför finnas anledning för Region Skånes centrala personalfunktion att reflektera över hur många underställda en chef bör ha, och om det finns behov av att ha centrala regler för detta. När det gäller bisysslor uppger samtliga intervjuade att det finns riktlinjer. Flertalet uppger att riktlinjerna är tydliga och ändamålsenliga. Avseende första linjens chefer tillämpas reglerna enligt anvisningarna nästan genomgående men för chefer på högre nivå varierar svaren. I de fall bisysslor tillåts, i strid mot gällande regler, motiverar flera av cheferna sitt ställningstagande med att man vet vad som gäller men att man av olika skäl gör medvetna avsteg från gällande riktlinjer; bland annat för att behålla kompetenta medarbetare. Någon av de intervjuade efterlyser tydligare riktlinjer gällande samröret med läkemedelsföretag. Vi bedömer att de regler som finns för bisysslor är ändamålsenliga och tydliga. Av gjorda iakttagelser framgår dock att riktlinjerna inom några verksamheter inte tillämpas fullt ut. Av den anledningen anser vi bisysslor bör sättas upp som ett kontrollmål i den interna kontrollen. Avseende tjänstledigheter visar granskningen att hanteringen av de lagstadgade tjänstledigheterna är tydlig och klar. Bilden är dock radikalt annorlunda när det gäller tjänstledighet som inte är reglerad i lag. En iakttagelse i sammanhanget är att det finns en glidning i betydelsen av begreppet tjänstledighet. Varje chef utvecklar sin egen praxis där utgångspunkten ofta är att tjänstledigheten prövas utifrån verksamhetens bästa. 4

5 Utifrån granskningen kan vi konstatera att det inte finns några regionövergripande regler för hur icke lagreglerade tjänstledigheterna ska hanteras. Vi kan även konstatera att beslut om tjänstledighet inte fattas på delegation utan hanteras som ren verkställighet. Vi anser att de lagstadgade tjänstledigheterna hanteras utifrån gällande lagstiftning och kan inte anses utgöra något specifikt problem. Däremot är hanteringen av de ej lagreglerade tjänstledigheterna mer problematisk då dessa beviljas på subjektiva grunder. Det i sin tur innebär en risk för att medarbetare inom Region Skåne kan uppleva att de behandlas olika. Vi bedömer detta som otillfredsställande utifrån en personalpolitisk aspekt och anser därför att det inom Region Skåne bör tas fram ett grundläggande regelverk som klargör de vanligast förekommande anledningarna. För de typer av ej lagreglerad tjänstledighet som inte ryms inom ett sådant regelverk bör principen vara att ett beviljande sker utifrån verksamhetens bästa. Vi anser vidare att ett Regionövergripande regelverk även bör innehålla ett klarläggande av begreppet tjänstledighet när det till exempel gäller utbildningar i tjänsten. Chefskap Samtliga chefer har någon form av avtal eller kontrakt med överordnad. Av dessa framgår chefens ansvar eller uppgifter. Avtalen/kontrakten utvärderas med överordnad och underställd i de årliga medarbetarsamtalen. Dessutom utvärderas chefskapet i de regionövergripande enkätundersökningarna (SpringLife). De chefer som är förhållandevis nya i sina roller vittnar om att de är ensamma i sitt chefskap och har därför på egen hand skaffat sig en coach eller mentor. Även chefer med lång erfarenhet uppger att chefskapet kan kännas ensamt särskilt i vissa utsatta situationer. Det kan i sammanhanget nämnas att det finns ett övergripande mentors- och coachprogram inom regionen, vilket dock inte framkom i samband med intervjuerna. Granskningen visar också att ett antal chefer upplever att det inom deras respektive organisation saknas arbetsrättslig- samt arbetsmiljökompetens. En viktig del i utövandet av chefskapet är de administrativa stödfunktionerna och dessa bedöms överlag fungera väl. Av intervjuerna framgår att det i vissa fall finns problem med att tolka information från framförallt ekonomisystemet. Vår uppfattning är att cheferna är trygga i sin chefsroll och att de bedömer sina möjligheter att utöva chefskapet som goda med ansvar och befogenheter i balans. Dock noterar vi som ovan nämnts att några chefer upplever att informationen från framförallt ekonomisystemet är svår att tolka. Det kan därför finnas anledning att på ett regionövergripande plan säkerställa att cheferna ges förutsättningar att till fullo behärska tillgängliga beslutsstöd. Vidare anser vi att de kontrakt eller avtal som finns är tydligt formulerade. Detta innebär att det finns goda möjligheter att utvärdera chefskapet. I detta sammanhang vill vi förmedla intrycket att de intervjuade cheferna uppvisat stor öppenhet samt stort engagemang i sina roller som chefer. 5

6 Sjukfrånvaro Vi bedömer att innebörden av Region Skånes mål avseende sjukfrånvaro är känd inom de olika nivåerna i förvaltningarna. Vidare bedömer vi att de uppgifter som lämnats avseende sjukfrånvaron, bland de granskade verksamheterna, vittnar om att den utvecklas i paritet med Region Skånes övergripande mål. För att ytterligare stärka denna tendens anser vi att Region Skånes centrala personalfunktion bör överväga om projektet Aktiv rehabilitering som bedrivits i Helsingborg ska initieras inom fler förvaltningar. Vi har under vår granskning funnit flera goda exempel på proaktivt arbete för att minska sjukfrånvaron, som det kan finnas anledning att utvärdera närmare för eventuell spridning inom övriga delar av regionen. Avslutningsvis ser vi som mycket positivt att ADATO-systemet implementeras inom regionens samtliga förvaltningar. Vi anser det vara av stor vikt att cheferna får tillgång till ett kraftfullt systemstöd i arbetet för att minska sjukfrånvaron. 2 Inledning Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Skåne granskat personalfrågor. Uppdraget har utförts av Anna Eriksson, revisionskonsult och Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult samt Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor. 2.1 Uppdrag, metod och revisionsfrågor Region Skånes personalpolitik är ett viktigt framtidsområde som uppmärksammas allt mer i olika sammanhang och då inte minst med tanke på att kostnaderna för personalen är den i särklass största budgetposten. Revisorerna har mot bakgrund av det beslutat att en granskning ska göras med inriktning på gemensamma riktlinjer för rekrytering av befattningshavare på olika nivåer, samband mellan lönesättning och individernas arbetsresultat samt hanteringen av bisysslor och tjänstledigheter. Granskningen ska också belysa frågan om vilka förutsättningar olika chefer får för att utöva sitt ledarskap och om avtal/kontrakt mellan dessa och närmast överordnad chef finns upprättade för att deras arbete skall kunna styras och utvärderas. Därutöver ska Regionens arbete med att nedbringa sjukfrånvaron redovisas. Granskningen har omfattat samtliga regionens sjukhus, primärvården och tandvården. Faktainsamling har gjorts via dokumentstudier och genom intervjuer med ett urval av verksamhets- och avdelningschefer på Universitetssjukhuset i Lund, Hässleholms sjukhus samt Helsingborgs sjukhus. Vidare har ett antal verksamhetschefer inom primärvården intervjuats samt klinikchefer inom folktandvården. Urvalet av sjukhus och intervjupersoner har gjorts i samråd med personaldirektör, förhandlingschef, revisionen samt personalchef inom respektive område. 6

7 Förutom de intervjuer som nämnts ovan har samtliga personalchefer inom regionen besvarat en enkät med de aktuella revisionsfrågorna. Dessa enkätsvar bildade sedan underlag till det seminarium kring personalfrågor som avhölls i maj månad där samtliga personalchefer i regionen medverkade. Revisionsfrågorna har utifrån förfrågningsunderlaget grupperats i tre områden: riktlinjer, förutsättningar för chefskap samt sjukfrånvaro Riktlinjer Rekrytering 1. Finns det riktlinjer för rekrytering av befattningshavare på olika nivåer? 2. Finns det särskilda riktlinjer för rekrytering av chefer? 3. Tillämpas riktlinjerna och är de ändamålsenliga? Lönesättning 4. Finns det kriterier/riktlinjer för lönesättning? 5. Hur kopplas den individuella lönesättningen till individens arbetsprestationer (medarbetare respektive chefernas)? 6. Hur meddelas medarbetaren om sin nya lön? Får man reda på varför man fått den lön man har fått? Bisysslor 7. Finns det policy eller regler för anställdas bisysslor? 8. Om det finns, är de ändamålsenliga och efterlevs de? 9. På vilket sätt följs reglerna upp? Tjänstledigheter 10. Finns det policy för hur tjänstledigheter ska beviljas? Om inte, på vilka grunder fattas beslut om tjänstledighet? 11. Fattas besluten på delegation och anmäls dessa delegationsbeslut? 12. Finns det olika regler/riktliner för tjänstledigheter beroende på vilken yrkesgrupp det handlar om? 7

8 2.1.2 Förutsättningar för chefskap 13. Vilka möjligheter har Du att utöva Ditt chefskap? 14. Vilket stöd i form av delegationsordning, befattningsbeskrivning/uppdragsbeskrivning finns? 15. På vilka sätt utvärderas Ditt chefskap? 16. Finns det avtal upprättat mellan Dig och Din chef? 17. Vilka förutsättningar och riktlinjer har chefer på olika nivåer för att kunna utöva sitt ledarskap och hur är dessa dokumenterade i form av avtal/kontrakt för att uppföljning och utvärdering ska kunna ske? Sjukfrånvaro 18. Är Regionens mål avseende sjukfrånvaron kända? 19. På vilka sätt arbetar Ni för att uppnå målen? 20. Vilka svårigheter ser Du i arbetet med att minska sjukfrånvaron? 3 Regler, riktlinjer samt policies för de granskade personalfrågorna inom Region Skåne 3.1 Region Skånes personalidé Regionen har formulerat en övergripande personalidé för samtliga förvaltningar. Denna har tagits fram av en brett representerad arbetsgrupp och har fastställts i regionstyrelsen. Detta dokument utgör en personalpolitisk värdegrund och ska vara ett gemensamt redskap för alla som jobbar inom regionen. Personalidén används i den gemensamma strävan att skapa en arbetsplats där medarbetaren trivs, utvecklas och kan göra ett bra jobb. Av personalidén framgår att arbetsplatser inom Region Skåne bland annat ska präglas av koncerntänkande, framtidstro och arbetsglädje samt förändringsvilja och inflytande. I personalidén anges även vilka egenskaper som ska prägla chefer i Region Skåne. Där framgår bland annat följande: har lust, vilja och förmåga att leda och utveckla medarbetare sätter verksamheten och dess utveckling i första rummet tar ansvar för arbetsplatsen och koncern visar tillit och respekt samt uppmuntrar och stödjer medarbetare skapar en hälsosam arbetsplats genom prestigelöshet, delaktighet och dialog främjar ständiga förbättringar och långsiktigt agerande. 8

9 Personalidén beskriver även vad medarbetare inom Region Skåne bland annat erbjuds i form av ett meningsfullt och spännande arbete, delaktighet, inflytande och ansvarstagande, samt konkurrenskraftiga och individuella anställnings- och lönevillkor. På samma sätt beskrivs även de förväntningar som ställs på medarbetarna i form av: att alltid ha fokus på medborgare, patienter och kunder att utföra goda prestationer och åstadkomma resultat vara generösa med idéer och initiativ som gagnar verksamhetens utveckling samt ta ansvar för sitt arbete och sin egen utveckling vara goda kamrater och medarbetare. 3.2 Policydokument Inom Region Skåne finns ett antal policys och riktlinjer för personalområdet som exempelvis riktlinjer för bisysslor med mera. Därutöver har respektive förvaltning ytterligare ett antal lokala policydokument. Det kan därför finnas anledning att inledningsvis slå fast vilken funktion ett policydokument ska fylla i en organisation? Hur kopplas policydokumenten till den vision och de mål som finns för organisationen? I vilken utsträckning följer sedan organisationen de ambitioner som tas upp i policydokumenten? Hur blir policydokumenten ett dynamiskt stöd i verksamheten? I framförallt decentraliserade organisationer, som exempelvis Region Skåne, där verksamheten ute i linjen förväntas agera självständigt, där ansvar och befogenheter ligger långt ut, är det av stor vikt att få delarna att bli en del av helheten. Varje medarbetare ska känna att man är del av ett större sammanhang och inte endast identifiera sig med sitt eget arbetslag eller motsvarande. I en decentraliserad organisation har verkställigheten flyttas från den centrala ledningen till den operativa verksamheten. För att skapa förutsättningar för ett likartat agerande inom organisationens olika delar utgör policydokumenten ett viktigt bidrag och förväntas bilda en grund till ett gemensamt förhållningssätt. Ett annat sätt att uttrycka det på är att en policy bildar en gemensam värdegrund för medarbetare i organisationen. Policydokumenten är även ett viktigt led i arbetet med att organisationen ska uppfattas och uppträda som en arbetsgivare. Dokumenten instruerar medarbetare hur man ska agera i vissa situationer samtidigt som organisationen kan vittna inför omvärlden om hur man förhåller sig eller vilka ställningstaganden man gör inom olika frågeområden såsom personalområdet. 9

10 Till sin natur är ett policydokument oftast av övergripande karaktär där organisationens ambitioner uttrycks i form av allmänt hållna formuleringar. För att underlätta tillämpningen av en policy finns det flera exempel där organisationer konkretiserat dessa genom att komplettera med handlingsplaner. Dessa blir en manual för läsaren som beskriver hur policyn är tänkt att tillämpas i praktiken med betoning på hur denne faktiskt ska agera i vissa givna situationer. 4 Granskningsresultat 4.1 Riktlinjer Behandlar revisionsfrågorna 1-12; Finns det riktlinjer för rekrytering av befattningshavare på olika nivåer?, Finns det särskilda riktlinjer för rekrytering av chefer?, Tillämpas riktlinjerna och är de ändamålsenliga?, Finns det kriterier/riktlinjer för lönesättning?, Hur kopplas den individuella lönesättningen till individens arbetsprestationer(medarbetarnas respektive chefernas)?, Hur meddelas medarbetaren om sin nya lön? Får man reda på varför man fått den lön man har fått?, Finns det policy eller regler för anställdas bisysslor?, om det finns, är de ändamålsenliga och efterlevs de?, På vilket sätt följs reglerna upp?, Finns det policy för hur tjänstledigheter ska beviljas? Om inte, på vilka grunder fattas beslut om tjänstledighet?, Fattas beslut på delegation och anmäls dessa delegationsbeslut?, Finns det olika regler/riktlinjer för tjänstledigheter beroende på vilken yrkesgrupp det handlar om? Iakttagelser Granskningen visar att det finns regionövergripande riktlinjer för rekrytering av både chefer och medarbetare. Därutöver uppger de intervjuade att det finns lokala riktlinjer för rekrytering som dock inte är uppdelade per yrkeskategori. När det gäller chefsrekrytering finns det dessutom en så kallad rekryteringsbank för att få fram chefsämnen till framförallt förvaltningschefer. Samtliga granskade enheter uppger att de inte är fria att rekrytera utan att rekryteringsanmälan eller dispensansökan behöver göras. Detta innebär att ett rekryteringsbehov först måste prövas för att se om det finns interna sökande innan det kan bli aktuellt att gå utanför regionen för att rekrytera. Av intervjuerna framgår att de riktlinjer som finns kring rekrytering följs och att de upplevs som ändamålsenliga. I många fall används som komplement till riktlinjerna, de lokala PA-funktionerna som ett viktigt stöd till cheferna i rekryteringsprocessen. Samtliga granskade förvaltningar har tagit fram övergripande lönekriterier. På nivån första linjens chefer uppger samtliga att det oftast finns lokalt framtagna kriterier eller riktlinjer för lönesättning. På chefsnivån över varierar svaren från att det inte finns skriftliga riktlinjer alls till att det att det finns skriftliga riktlinjer för lönesättning. Även om inte svaren över hela linjen visar på att skriftliga riktlinjer finns så är grundbudskapet att lönesättningen utgår från en bedömning av medarbetarens prestationer. 10

11 Granskningen visar att framförallt första linjens chefer använder IT-stöd för att fastställa lön utifrån prestation. Exempel på ett sådant IT-stöd är programmet RESUS på Helsingborgs sjukhus (kommenteras nedan). För chefer på nivåerna ovanför är antalet medarbetare färre vilket innebär ett mindre behov av IT-stöd. En regionövergripande strävan är att få till en ökad lönespridning för samtliga yrkesgrupper. Det innebär exempelvis att lönespridningen bör uppgå till 50 procent mellan 10:e och 90:e percentilen. Samtliga intervjuade uppger att det är svårt att i praktiken få till stånd en önskvärd lönespridning. Det framgår av granskningen att det inte finns ett entydigt mönster för hur medarbetaren meddelas sin nya lön. Flertalet av de intervjuade uppger dock att man har åtskilda medarbetar- och lönesamtal. I medarbetarsamtalet läggs grunden för motiveringen till medarbetarens nya lön. När det gäller medarbetar- och lönesamtal finns det inga regionövergripande regler för hur dessa ska genomföras. Däremot anges i regionens budget att medarbetarsamtal ska hållas årligen. Som ett hjälpmedel för dessa samtal finns en verktygslåda på den interna webben. Avseende bisysslor uppger samtliga intervjuade att det finns riktlinjer och refererar då till antingen de regionövergripande riktlinjerna eller lokala varianter. Flertalet uppger att dessa är tydliga och ändamålsenliga. Utöver generella riktlinjer innehåller en del kontrakt eller ledaröverenskommelser en punkt avseende bisysslor. När det gäller tillämpningen av riktlinjerna varierar svaren. Första linjens chefer tillämpar reglerna enligt anvisningarna nästan genomgående. För chefer på högre nivå varierar svaren, från att det i princip råder ett förbud mot bisysslor till en tillåtande attityd avseende bisysslor. I de senare fallen motiverade flera av cheferna sitt ställningstagande med att man vet vad som gäller men att man av olika skäl gör medvetna avsteg från gällande riktlinjer. En av de intervjuade hävdar att genom en liberal inställning till bisysslor blir det lättare att behålla kompetenta medarbetare genom att de får möjlighet att pendla mellan sin anställning inom sjukvården och verksamhet i privat regi. Någon av de intervjuade efterlyser tydligare riktlinjer gällande samröret med läkemedelsföretag. I nästan samtliga fall kan vi konstatera att medarbetarsamtalen innehåller frågor om bisysslor. 11

12 Samtliga av de intervjuade uppger när det gäller beviljandet av tjänstledighet att det inte råder tveksamheter kring de lagstadgade tjänstledigheterna såsom föräldraledighet, nära anhörigs bortgång med mera. Däremot blir bilden radikalt annorlunda när det gäller tjänstledighet som inte är reglerad i lag. En iakttagelse i sammanhanget är att det finns en glidning i betydelsen av begreppet tjänstledighet. Som exempel kan nämnas att vissa chefer beviljar tjänstledighet för personal som är på utbildning då detta rätteligen bör betraktas som ingående i tjänsten. Ett ytterligare exempel är beviljande av tjänstledighet för att prova på annan tjänst eller annat arbete hos annan arbetsgivare. I detta fall förefaller det som att en slags praxis har vuxit fram där många av de intervjuade uppgav att det fanns möjlighet att få upp till sex månaders tjänstledighet. För beviljande av ej lagstadgade tjänstledigheter finns det inga regionövergripande riktlinjer. Däremot utvecklar varje chef sin egen praxis vad gäller tjänstledigheter. I många fall är utgångspunkten enkel, nämligen att tjänstledigheten prövas utifrån verksamhetens bästa. Av många intervjuer framgår att det kan finnas för- och nackdelar med ett sådant förhållningssätt där den största nackdelen är att detta förhållningssätt innebär att tjänstledigheterna bedöms olika. Inom en förvaltning har denna diskussion utmynnat i att det ska tas fram övergripande riktlinjer för ej lagstadgade tjänstledigheter. Beslut om tjänstledighet tas inte på delegation utan ingår som verkställighet i chefernas uppdrag enligt de intervjuade Slutsatser och bedömningar Vi bedömer att de riktlinjer som finns för rekrytering av både chefer och medarbetare är ändamålsenliga. Ett bra exempel är Folktandvården som har en väl genomarbetad rekryteringsprocess som bygger på de regionövergripande riktlinjerna. Vi bedömer vidare att regionens olika PA-funktioner generellt sett utgör ett värdefullt stöd i rekryteringsprocessen som uttolkare av riktlinjerna för rekrytering. I intervjuerna har det framkommit synpunkter på att rekryteringsprocessen är tidskrävande för de enheter som har hög personalomsättning. Mot bakgrund av det anser vi att det finns anledning för regionen att överväga ett inrättande av ett gemensamt rekryteringscenter för främst rekrytering av vårdbiträden, undersköterskor, assistenter etc; främst för att avlasta förvaltningarna. Avseende lönesättning anser vi att nuvarande lönekriterier väl speglar Regionen Skånes ambition att det ska finnas en tydlig koppling mellan arbetsprestation och lön gällande första linjens chefer. Däremot anser vi att kriterierna gällande chefsnivåerna ovanför behöver dokumenteras i större utsträckning än vad som är fallet idag då det är viktigt att transparens råder kring lönesättningen på alla nivåer. 12

13 I samband med lönesättningen använder framförallt första linjens chefer IT-stöd för att fastställa lön utifrån prestation. Ett exempel på ett bra sådant stöd, enligt vår bedömning, är programmet Resus som används inom Helsingborgs sjukhus. Vi anser att funktionaliteten i detta system bör finnas i ett framtida regionövergripande PA-system. Region Skåne har en strävan att uppnå en ökad lönespridning inom samtliga yrkesgrupper och det framgår tydligt av granskningen att detta är svårt att uppnå. Ett skäl som vi bedömer det, är att det finns en alltför stor försiktighet hos chefer att utnyttja de möjligheter som den individuella lönesättningsprincipen faktiskt erbjuder. Därför anser vi att det centralt inom Region Skåne bör vidtas åtgärder för att ytterligare stötta cheferna i lönesättningsprocessen. Vi har i samband med vår granskning funnit att i de fall löne- och medarbetarsamtal hålls vid ett och samma tillfälle handlar det oftast om chefer med många underställda. Det kan därför finnas anledning för Region Skånes centrala personalfunktion att reflektera över hur många underställda en chef bör ha, och om det finns behov av att ha centrala regler för detta. De regler som finns för bisysslor bedömer vi som ändamålsenliga och tydliga. Av gjorda iakttagelser framgår dock att riktlinjerna inom några verksamheter inte tillämpas fullt ut. Det finns därför anledning att införa bisysslor som ett kontrollmål i samband med den interna kontrollen. Begreppet tjänstledighet kan delas upp i två delar, lagstadgad tjänstledighet samt övrig tjänstledighet. Dessa kan i sin tur beviljas antingen med eller utan lön. Utifrån granskningen kan vi konstatera att det inte finns några regionövergripanden regler för hur dessa tjänstledigheter ska hanteras. Vi kan även konstatera att beslut om tjänstledighet inte fattas på delegation utan hanteras som ren verkställighet. När det gäller lagstadgad tjänstledighet gör vi bedömningen att dessa hanteras utifrån gällande lagstiftning och kan inte anses utgöra något specifikt problem. Däremot är hanteringen av ej lagreglerad tjänstledighet mer problematisk då dessa beviljas på subjektiva grunder. Det i sin tur innebär en risk att medarbetare inom Region Skåne kan uppleva att de behandlas olika. Vi bedömer att detta är otillfredsställande utifrån en personalpolitisk aspekt. För att minska riskerna med olika bedömningar av ej lagreglerad tjänstledighet anser vi att det inom Region Skåne bör tas fram ett grundläggande regelverk som klargör de vanligast förekommande anledningarna till dessa. För de typer av ej lagreglerad tjänstledighet som inte ryms inom ett sådant regelverk bör principen vara att ett beviljande sker utifrån verksamhetens bästa. 13

14 Ett Regionövergripande regelverk bör även innehålla ett klarläggande av begreppet tjänstledighet så att exempelvis beviljande av tjänstledighet för studier med lön omdefinieras till utbildning i tjänsten. Avslutningsvis bedömer vi att ett sådant regelverk är av stor betydelse om Region Skåne ska uppfattas som en arbetsgivare. 4.2 Förutsättningar för chefskap Behandlar revisionsfrågorna 13-17; Vilka möjligheter har Du att utöva Ditt chefsskap?, Vilket stöd i form av delegationsordning, befattningsbeskrivning/uppdragsbeskrivning finns?, På vilket sätt utvärderas Ditt chefskap?, Finns det avtal upprättat mellan Dig och Din chef?, Vilka förutsättningar och riktlinjer har chefer på olika nivåer för att kunna utöva sitt ledarskap och hur är dessa dokumenterade i form avtal/kontrakt för att uppföljning och utvärdering ska kunna ske? Iakttagelser Enligt intervjuerna upplever ett antal chefer att dispensansökningsförfarandet i samband med rekrytering är en inskränkning i chefskapet. Ett antal chefer upplever också att det inom deras respektive organisation saknas arbetsrättslig- samt arbetsmiljökompetens. Samtliga chefer har någon form av avtal eller kontrakt med överordnad. Av dessa framgår, oftast i punktform, chefens ansvar eller uppgifter. Flertalet avtal är tidsbegränsade med som lägst tre års förordnanden. Avtalen/kontrakten utvärderas med överordnad och underställd i de årliga medarbetarsamtalen. Dessutom utvärderas chefskapet i de regionövergripande enkätundersökningarna (SpringLife). De chefer som relativt nyligen har tillträtt vittnar om att de var ensamma i sitt chefskap och hade därför på egen hand skaffat sig en coach eller mentor. Även chefer med lång erfarenhet uppger att chefskapet kan kännas ensamt, särskilt i vissa utsatta situationer. Det kan i sammanhanget nämnas att det finns ett övergripande mentors- och coachprogram inom regionen vilket dock inte framkom i samband med intervjuerna. En viktig del i utövandet av chefskapet är att de administrativa stödfunktionerna överlag upplevs fungera väl. Av intervjuerna framgår att det i vissa fall är problem med att tolka information från framförallt ekonomisystemet där informationen inte alltid upplevs som aktuell. Det finns även exempel på motsatsen där cheferna får tillgång till väl strukturerad och aktuell information avseende ekonomi, personal samt verksamhet. 14

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 03 19 14REV30 2(27) Sammanfattning I landstingets personalpolitiska plattform 2007 2015 framhålls vikten

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av personalplanering och arbetstidsförläggning. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-02-01 Antal sidor: 16

Landstinget Dalarna. Granskning av personalplanering och arbetstidsförläggning. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-02-01 Antal sidor: 16 Granskning av personalplanering och arbetstidsförläggning KPMG AB Antal sidor: 16 2010 KPMG AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

HUVUDKONTORET Uppdrag Personalchefernas ställningstagande Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro E-post:

HUVUDKONTORET Uppdrag Personalchefernas ställningstagande Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro E-post: Datum Beteckning/diarienr HUVUDKONTORET 2009-02-27 1(1) Leif Walther Ert datum Er beteckning Personalchefernas yttrande över LD:s revisorerna Granskning av landstingets personalpolitik Förstudie 2008-11-13

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 28 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1 Uppdrag och bakgrund 2 2.2 Syfte och avgränsning 2 2.3 Genomförande 3 3. Ledningsorganisationen

Läs mer

CHEFSUTVECKLING I STOCKHOLMS STAD. En analys av Stockholms stads kompetensfonds ledarskapsprojekt. Jan Wallenberg

CHEFSUTVECKLING I STOCKHOLMS STAD. En analys av Stockholms stads kompetensfonds ledarskapsprojekt. Jan Wallenberg CHEFSUTVECKLING I STOCKHOLMS STAD En analys av Stockholms stads kompetensfonds ledarskapsprojekt Jan Wallenberg STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutet för kommunal ekonomi Företagsekonomiska institutionen Stockholm,

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Kulturområdet inom Region Skåne

Kulturområdet inom Region Skåne Kulturområdet inom Region Skåne En granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer Maj 2007 Bo Nordestedt Jan Svanell Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 5 3. Uppdraget...5 4. Arbetsmetodik 6 5.

Läs mer

Granskning av förvaltningen Skåne Tvätt och Transports verksamhetsområde SkåneTvätt

Granskning av förvaltningen Skåne Tvätt och Transports verksamhetsområde SkåneTvätt Revisionsrapport* Granskning av förvaltningen Skåne Tvätt och Transports verksamhetsområde SkåneTvätt Region Skåne Maj 2007 Krister Ekdahl Jean Odgaard Linus Owman *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST Chef- och ledarskap inom statlig sektor En rapport från Fackförbundet ST ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Tryck: Intellecta Tryckindustri, juni 2006. Upplaga: 4 000 ex.

Läs mer

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning Revisionsrapport Kompetensförsörjning Skellefteå kommun Jan-Erik Wuolo Cert. kommunal revisor Maria Strömbäck Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning 1 2. Bakgrund och uppdrag 5 2.1.

Läs mer

GLASHUSET J Ä M S T Ä L L D H E T S O M B U D S M A N N E N. 22 arbetsgivares erfarenheter av jämställd rekrytering. JämO rev 2005

GLASHUSET J Ä M S T Ä L L D H E T S O M B U D S M A N N E N. 22 arbetsgivares erfarenheter av jämställd rekrytering. JämO rev 2005 GLASHUSET 22 arbetsgivares erfarenheter av jämställd rekrytering JämO rev 2005 J Ä M S T Ä L L D H E T S O M B U D S M A N N E N Innehållsförteckning INLEDNING 2 ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 2 RAPPORTENS UPPLÄGGNING

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Ny chef i statsförvaltningen. Roller och utvecklingsbehov En intervjuundersökning bland 41 chefer i statsförvaltningen

Ny chef i statsförvaltningen. Roller och utvecklingsbehov En intervjuundersökning bland 41 chefer i statsförvaltningen Ny chef i statsförvaltningen Roller och utvecklingsbehov En intervjuundersökning bland 41 chefer i statsförvaltningen Förord På uppdrag av Statens Kvalitets- och Kompetensråd (KKR) har Institutet för Personal-

Läs mer

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport Granskningsprojekt Följsamhet till s resepolicy Revisionsrapport KPMG AB Olof Eriksson Eric Rydén KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Granskning av personalrekrytering - Utkast

Granskning av personalrekrytering - Utkast Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Alf Wahlgren, certifierad kommunal yrkesrevisor Granskning av personalrekrytering - Utkast Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av ekonomin på sjukhusen i Lund, Malmö och Helsingborg

Granskning av ekonomin på sjukhusen i Lund, Malmö och Helsingborg Granskning av ekonomin på sjukhusen i Lund, Malmö och Helsingborg Granskningsrapport mars 2010 Björn Jansson Thomas Nerd Gert Paulsson Anders Anell 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING OCH IMPULSER

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Konsultrapport. Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner

Konsultrapport. Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner Konsultrapport Översyn av PA-funktionerna för kommunerna i Hälsingland Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner Rolf Hammar Annika Smedman Torsten Sjöström oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer