EXAMENSARBETE KONSTEN ATT VÄLJA CHEFER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE KONSTEN ATT VÄLJA CHEFER"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2005:222 SHU KONSTEN ATT VÄLJA CHEFER Rekrytering - bedömning och urval Linda Granberg Ida Kristoffersson Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga utbildningar Ekonomprogrammet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell organisation 2005:222 SHU - ISSN: ISRN: LTU-SHU-EX--05/222--SE

2 ABSTRACT ABSTRACT Luleå University of Technology, Institution of Industrial Economics and Social Science Authors: Linda Granberg, Ida Kristoffersson In today s competitive world, employee performance and productivity is deciding the future of the companies. That s why it is important to find the right workforce. When many companies try to identify and keep qualitative personnel within their organisation it is not surprising that many of them use the services from recruitment companies to achieve it. The purpose of this study was to describe how recruitment companies proceed in the selection of managers when recruiting. The intention with this study was to describe a multifaceted and complex phenomenon, which is very important for the result and continued survival of a company, a qualitative method was found suitable. The study was carried out as a case study of two companies in the recruitment business. The results show that recruitment companies use very standardised methods when recruiting managers and that the requirements specification is important throughout the whole selection process. Keywords: Human resource development, recruitment, selection, managers, recruitment companies

3 SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING Luleå tekniska universitet, Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Författare: Linda Granberg, Ida Kristoffersson Rekrytering och urval är huvudtemat i denna studie, vilken belyser rekryteringsföretags tillvägagångssätt vid urval till chefspositioner. Urvalsprocessens beståndsdelar behandlas i kontexten av signifikans nivå och tillämpningsgrad för bedömning och beslutsfattande vid rekrytering. Urvalsförfarandet kan enligt redovisade perspektiv utgöra en källa till förlorad konkurrenskraft när tillvägagångssättet leder till bristande överensstämmelse mellan individ och organisation. Med kunskap och erfarenhet om urvalsförfarande kan dock tillvägagångssättet simplifieras. Därav presenteras en exemplifiering av rekryteringsföretagens förfarande, vilken även kan användas för att identifiera framgångsfaktorer vid rekrytering. Studien genomfördes som två fallstudier på företag verksamma inom rekryteringsbranschen. Resultatet visar ett relativt standardiserat tillvägagångssätt där en skräddarsydd kravprofil används som fundament. Nyckelord: kompetensförsörjning, rekrytering, urval, chefer, rekryteringsföretag

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING BAKGRUND PROBLEMDISKUSSION SYFTE AVGRÄNSNINGAR DISPOSITION METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN LITTERATURSÖKNING FORSKNINGSSTRATEGIER UNDERSÖKNINGSANSATS UNDERSÖKNINGSENHETER DATAINSAMLINGSMETOD METODPROBLEM Reliabilitet och validitet TEORETISK REFERENSRAM DEFINITIONER Rekryteringsföretag Rekryteringskonsulter Urval URVALSPROCESSEN Grundläggande arbete Genomförande... 9 Urvalsmetoder Bedömning och anställningsbeslut ANALYSMODELL EMPIRI FÖRETAGET URVALA Respondenter URVALSPROCESSEN Grundläggande arbete Genomförande Urvalsmetoder Bedömning och anställningsbeslut... 19

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4.3 FÖRETAGET CESAB Respondenterna URVALSPROCESSEN Grundläggande arbete Genomförande Urvalsmetoder Bedömning och anställningsbeslut ANALYS OCH SLUTSATSER URVALSPROCESSEN Grundläggande arbete Genomförande Urvalsmetoderna Bedömning och beslut SAMMANFATTNING ÅTERKOPPLING AV SYFTE AVSLUTANDE REFLEKTIONER KÄLLFÖRTECKNING... BILAGA...

6 INLEDNING 1 INLEDNING Följande avsnitt inleds med bakgrunden för uppsatsens fokus, därefter redovisas en problemdiskussion för att skapa en övergripande bild av ämnesområdet och dess problematiseringar och avslutas därefter med syfte och avgränsningar för det valda ämnesområdet. 1.1 Bakgrund Företag arbetar sedan talet under andra, delvis helt nya förutsättningar än de som gällde under årtiondena efter andra världskriget. Förändringstakten har ökat radikalt, kundkraven har blivit allt högre, konkurrensen har intensifierats, ekonomin har blivit alltmer gränslös och informationsteknologin har gjort sitt definitiva intåg i alla aspekter av arbetslivet (Bruzelius och Skärvad, 2000). Det industriella samhället avvecklas och en ny samhällsstruktur, det postindustriella informationssamhället tar form. Samhället karaktäriseras idag av en snabb teknologisk utveckling med fokus på kreativitet, kommunikation och kunskap. Detta leder till att förändringskraven på organisationer och företag blir mycket omfattande och att förändring i sig blir ett naturligt tillstånd (Drakenberg, 1997). För organisationer och dess medarbetare har det därför blivit allt viktigare att öka sin produktivitet och effektivitet för att bibehålla sin konkurrenskraft. De nya förutsättningar innebär att individerna inom företaget måste veta mer, göra mer, förändras mer och interagera mer, vilket i sin tur ställer högre krav på medarbetarna i företaget (Heraty & Morley, 1998). Kompetensfrågor har som en konsekvens av de allt högre kraven blivit företags viktigaste angelägenhet då det för att kunna konkurrera i första hand erfordras att nödvändig kompetens finns inom företaget (Anttila, 1997). 1.2 Problemdiskussion En viktig del i kompetensförsörjningsarbetet är att identifiera och värva medarbetare som innehar nödvändiga kunskaper och egenskaper eller potential att tillförskaffa sig erforderlig kompetens (Bruzelius & Skärvad, 2000). Att utvärdera färdigheter, personligheter och drivkrafter så exakt som möjligt är grunden för att veta vem som passar in i en viss funktion och vem som har förutsättningar att utvecklas och ta nya roller i expansionsskeden eller generationsskiften (Danielsson, 2003). Rekrytering har därför under modern tid övergått till att vara ett viktigt instrument för arbetsgivare att knyta den mest lämpliga arbetsstyrkan till sin verksamhet (Knocke, Drejhammar, Gonäs & Isaksson, 2003). Rekrytering omfattar en i tiden utsträckt problemlösnings- och beslutsprocess. Själva rekryteringsarbetet innefattar främst marknadsföring och sökarbete fram till dess att det finns sökande. Arbetet övergår sedan i ett mer systematiskt urvalsarbete (Prien, 1992). Urvalsarbetet omfattar val av lämplig kandidat och innebär en mer djupgående sökprocess, vilket slutligen skall resultera i ett anställningserbjudande till den lämpligaste av de personer som är intresserade av den lediga tjänsten (Ahrnborg, 1997). Urvalsprocessen är en betydelsefull del av ett företags affärsidé och strategi i konkurrensen med andra på marknaden. Företagets konkurrenskraft och framgång och den enskilda individens möjlighet att vara produktiv för företaget och utvecklas personligen påverkas direkt av hur bra företagets krav och medarbetarens kvalifikationer passar ihop (Prien, 1992). Det är följaktligen av största vikt, både för individen och företaget att personbedömning och urval fungerar bra i samband med rekrytering. 1

7 INLEDNING En rekrytering kan handla om allt från att hitta en tillfällig vikarie till att identifiera börsbolagets nästa verkställande direktör, men för mer långsiktiga samarbeten eller nyckelbefattningar blir urvalsarbetet en mer omfattande process (Danielsson, 2003). Passform mellan företag och ledning har en direkt inverkan på ett företags framgångar (Berglund, 1988). Att rekrytera eller byta ut en chef kostar oerhörda summor och en felrekrytering kan ha avsevärd inverkan på företags möjlighet att skapa och bibehålla sin konkurrenskraft (Heraty & Morley, 1998). Kostnaderna ligger delvis i den felrekryterade medarbetarens underprestation, att personen inte klarar av arbetet eller inte anstränger sig för att åstadkomma ett bra resultat och i värsta fall leder felrekryteringen till att inte heller andra personer på arbetsplatsen kan utföra sitt arbete på rätt sätt. En misslyckad rekrytering innebär även att företaget måste lägga ner resurser på att hitta en ny medarbetare (Danielsson, 2003). Därutöver försvåras situationen av att lagstiftningen i Sverige gör det svårt att avbryta en anställning när den väl har inletts, vilket medför att ett misstag i rekryteringsprocessen kan fortsätta att kosta under lång tid (Bolander, 2002). Företag måste av den orsaken avsätta mer tid, pengar och energi på att rekrytera en chef eller en specialist jämfört med rekryteringar till mer okvalificerade arbeten (Knocke m fl, 2003). Att rekrytera chefer är dock en komplex och osäker process som förutsätter att företagen har förmågan att välja ut medarbetare som har de rätta kunskaperna och färdigheterna (Danielsson, 2003). Arbetet äger rum i interaktion med andra inom ramarna för specifika organisationsmiljöer, vilket innebär att den anställde måste passa in med exempelvis övriga anställda, med organisationsklimatet, arbetssättet och organisationen. (Cartwright, 1995). För att kunna identifiera den bäst lämpade för den aktuella anställningen behövs ett språk och en rad koncept som beskriver mänskliga egenskaper som är relevanta för yrkeslivet. Modeller och regler kan inte alltid följas vilket innebär att man måste tolka reglerna på ett lämpligt sätt eller helt enkelt bortse från vissa regler för att hitta den optimala kandidaten (Bolander, 2002). De krav som ställs på företagens förmåga att identifiera och bedöma chefskandidater är således höga. Hur kan då företag hitta metoder och tillvägagångssätt som hjälper dem att välja ut rätt människor till rätt positioner? Vissa företag har en rekryteringsansvarig som har ansvar för kompetensförsörjningen i organisationen, men rekrytering tar tid och den rekryteringsansvariga har troligtvis andra arbetsuppgifter utöver rekryteringsarbetet. Detta torde sannolikt leda till att organisationers egna rekryteringar blir relativt kortsiktiga och standardiserade, vilket rimligtvis medför att frekvensen av lyckade rekryteringar är tämligen låg. Idag är det därför vanligt att företag anlitar rekryteringsföretag. Rekryteringskonsulter är specialister som uteslutande arbetar med rekrytering och har en långt mer välutvecklad rekryteringskompetens än företagen. Genom att anlita konsulter vid rekrytering erhålls genast rekryteringskompetens vilket troligtvis resulterar i en högre grad av träffsäkerhet vid urskiljandet av kvalitativa anställda. Vad är det då som gör rekryteringsföretagens urvalsprocess bättre än företagens och hur säkerställer de att rätt person väljs? 1.3 Syfte Syftet med studien är att beskriva hur rekryteringsföretag går tillväga vid urvalet vid rekrytering av chefer. Avsikten är att exemplifiera hur urvalsprocessen kan se ut och hur olika urvalsverktyg kan användas för att bedöma kandidater och fatta rekryteringsbeslut. 2

8 INLEDNING 1.4 Avgränsningar Rekryteringsföretag lejs vanligtvis om inte uteslutande för att rekrytera utifrån, varav intern rekrytering inte är relevant för det uppställda syftet. Följaktligen kommer inga aspekter angående nyförvärv av inom företaget redan anställda att presenteras. Uppsatsen har avgränsats till att studeras ur rekryterarnas egna perspektiv. Således kommer inga aspekter från övriga individer som är involverade i en rekryteringsprocess att belysas. Studien fokuseras på rekrytering till högre befattningar och sålunda kommer endast de urvalsmetoder som är relevanta för rekrytering till chefsbefattningar att behandlas, samt handlar rekrytering till chefsbefattningar i första hand om anställning till fasta tjänster, varav fakta angående visstidsanställning eller vikariat inte kommer att framföras. 1.5 Disposition Det inledande kapitlet har gett en kort översikt över komplexiteten och problematiken som omgärdar det valda ämnesområdet. I nästa avsnitt presenteras det teoretiska ramverket som utgör den analytiska basen i studien. Detta ramverk innehåller de olika teorierna och begreppen som tillämpas, vilket sedermera används för att ge den empiriska delen av studien en utgångspunkt och en riktning. 3

9 METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 2 METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN I följande avsnitt har vi för avsikt att belysa vårt ställningstagande till valt angreppssätt, forskningsstrategier, undersökningsansats, urval, datainsamlingsmetod och metodproblem. Ambitionen med avsnittet är att ge läsaren en ingående beskrivning av tillvägagångssätt, samt motiveringar till dessa. 2.1 Litteratursökning Begreppet rekrytering är mycket frekvent behandlat inom olika ämnesdiscipliner och materialet är därmed omfattande. Arbetsprocessen initierades på grund av detta med en extensiv litteraturstudie i avsikten att finna en lämplig infallsvinkel till den fortsatta studien. Utgångspunkten för den inledande studien var rekryteringsprocessen, som ofta används för att beskriva tillvägagångssättet vid rekrytering. Med rekryteringsprocessen som utgångspunkt söktes ett lämpligt problemområde. Tankarna fokuserades vid att undersöka hur rekryteringsföretag går tillväga vid urvalet av chefer. Vid litteratursökningen användes databaserna Emerald och Ebsco samt Lucia, som är Luleå tekniska universitets sökmotor. Sökorden som användes var såväl svenska som engelska. Vid sökningen i Emerald och Ebsco utnyttjades de engelska orden recruitment, management, processes, employment, agencies. Flera ord täcktes in genom att använda den logiska operatorn AND i syfte att få mera noggrant utvalda tidskrifter och artiklar att välja mellan. Vid sökningen av böcker i Lucia användes enstaka svenska ord såsom rekrytering, rekryteringsprocesser, urvalsprocesser, chefsrekrytering, chefer och kompetensförsörjning. En sökning genomfördes även med författarnamn från andra författares referenser samt inom området sedan tidigare kända författare som sannolikt kunde bidra med värdefull information. 2.2 Forskningsstrategier Frågan om huruvida en kvalitativ fallundersökning skall väljas eller något annat tillvägagångssätt beror i grunden på vad forskaren är ute efter och vilka frågor han eller hon vill ha svar på. Hur en frågeställning är definierad och vilka frågor den i sin tur ger upphov till avgör vilken metod som passar bäst (Merriam, 1994). Syftet i denna studie var att söka detaljerad information om hur rekryteringsföretag går tillväga vid rekrytering av chefer, varav en kvalitativ metod bedömdes som lämpligast. Kvalitativa data präglas av detaljerade beskrivningar av observerbara beteenden, händelser och situationer som inte kan kvantifieras. Fokus ligger på det avvikande och unika för det som undersöks för att kunna öka förståelsen för den verklighet som undersöks (Merriam, 1994). Analyser och slutsatser kan dras på två olika sätt, antingen genom induktion eller deduktion. Induktion utgår från empirin medan deduktionen bygger på logik. Vid induktion börjar undersökningen i empirin eller är starkt kopplad till denna redan i utgångspunkten. Sedan samlas fakta och slutligen formuleras hypoteser eller teorier utifrån empirin. Deduktion innebär i stället att logiska slutsatser fattas och att dessa betraktas som giltiga om de är logiskt sammanhängande. Deduktion lägger tyngdpunkten på begrepp, teorier, frågeställningar eller hypoteser vid utgångspunkten (Thurén, 2003). I denna studie sker analyser och slutsatser utifrån ett deduktivt synsätt där analysen sker utifrån empirin och intervjuobjektens verklighetsuppfattning som undersökts med utgångspunkt i den teoretiska referensramen. 4

10 METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 2.3 Undersökningsansats Det finns flera olika forskningsstrategier som kan användas vid en undersökning. Dessa strategier utgörs bland annat av surveyundersökningar, fallstudier, experiment, aktionsforskning och etnografi. Fallstudier inriktas på en eller några få undersökningsenheter i syfte att erhålla en djupgående redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter eller processer som uppträder i denna speciella undersökningsenhet (Denscombe, 2000). Typiskt för fallstudier är även att de tillhandahåller goda förutsättningar för realitetsnära beskrivningar, vilket var av yttersta vikt för att uppfylla uppsatsens syfte. Utsikterna att skaffa sig värdefulla och unika insikter beror på att man kan undersöka saker på ett sätt som skiljer sig från, och i viss mån är bättre än, vad som är möjligt med andra tillvägagångssätt. En fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse, exempelvis ett program, en händelse, en person, ett skeende, en institution eller en social grupp. Detta avgränsade eller definierade system väljs för att det är viktigt och intressant eller för att det utgör någon form av hypotes (Merriam, 1994). Avsikten med denna studie var att beskriva ett mångfacetterat, komplext och omdiskuterat fenomen som är av största vikt för företags resultat och fortsatta överlevnad. Fallstudier inriktar sig vanligtvis på en undersökningsenhet men kan i vissa fall fokuseras på mer än ett undersökningsobjekt. Genom att koncentrera undersökningen gentemot två undersökningsenheter var förhoppningen att erbjudas större möjligheter att gå på djupet och upptäcka saker som kanske inte skulle ha blivit synliga vid en mer ytlig undersökning. Beslutet att använda sig av fallstudier grundades även på ett strategiskt beslut utifrån undersökningens skala och fokus. 2.4 Undersökningsenheter Vid efterforskandet av företag som överrensstämde med uppsatsens syfte så eftersträvades vissa kriterier som fallstudieföretagen skulle uppfylla, att organisationerna i första hand arbetade med rekrytering på uppdrag av andra företag, samt att tillsättningarna omfattade tjänster på chefsnivå. Då uppsatsen behandlade urvalsprocessen söktes först efter företag som var verksamma inom rekryteringsbranschen. För att hitta företag som uppfyllde de kriterier som var nödvändiga för studien användes sökmotorn Gula sidorna som går att nå via Internet. Genom informationen från Gula sidorna uppdagades företag inom den bransch som avsågs studeras. Därefter följde identifiering, gallring och urval av företag som föreföll lämpliga för uppfyllandet av det specificerade syftet. Studien genomfördes på två företag inom rekryteringsbranschen, Cesab samt ett bemanningsföretag som valt att vara anonym. Med anledning av detta används fingerade namn både med avseende på företagets namn och de två respondenternas namn. De aktuella studieobjekten uppfyllde de uppställda kraven för att anses vara lämpliga undersökningsobjekt, samt är belägna i Norrbotten. Om de uppsökta rekryterarna inte funnits i Norrbottens län hade en längre resa varit nödvändig för att kunna genomföra intervjuerna. På grund av snäva tids och kostnadsramar var resor inte att föredra. Efter en initial kontakt med ovan nämnda kontaktpersoner inom företagen framgick att det var positivt inställda till att medverka i studien. 5

11 METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 2.5 Datainsamlingsmetod Eftersom den forskningsstrategi som användes var fallstudier föll det sig naturligt att välja personliga intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjuer är lämpliga då det finns ett behov av djupgående information. Metoden kräver heller inte någon avancerad utrustning och bygger på intervjuarens konversationsfärdigheter. Fortsättningsvis kan intervjuer baseras på vad forskaren anser vara de centrala faktorerna, de är flexibla på så sätt att undersökningen kan förändras under arbetets gång och att det har en hög svarsfrekvens (Denscombe, 2000). Det finns tre typer av forskningsintervjuer, strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer (Denscombe, 2000). I detta fall föll valet på semistrukturerade intervjuer som karaktäriseras av att intervjuaren har en färdig lista med ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras, är inställd på att vara flexibel vad gäller ämnenas ordningsföljd och att respondenten ges möjlighet att utveckla sina idéer och tala mer utförligt om det ämne som tas upp. Svaren är öppna och tyngdpunkten ligger på den intervjuade som utvecklar sina synpunkter (Denscombe, 2000). Valet gjordes med förhoppningen att ett okonstlat och mer öppet klimat vid intervjun, som en följd av ett mer flexibelt angreppssätt skulle skapa möjligheter till att kunna svara an på situationen som den utvecklades och därigenom erhålla en ökad förståelse för de svar och motiveringar som framkom under intervjuns gång. Respondenterna kontaktades först via telefon för medgivande till deltagande i studien och för tidsbokning av de kommande intervjuerna. Utifrån givna teoretiska referensramar, vilka framgår av den teoretiska referensramen, utformades sedan en intervjuguide (Bilaga) anpassad för att svara på de för syftet aktuella problematiseringarna. Den färdigställda guiden granskades sedan av Anita Westerström, handledare till studien samt en person på ett av de utvalda företagen som inte medverkade vid intervjuerna. Båda personerna bedömdes vara väl insatta i problemområdet. Respondenterna erhöll sedan frågeformulären via e-post för att ges tillfälle att förbereda sig inför den kommande intervjun. Innan intervjutillfället kontaktades respondenterna för att fastställa att de fortfarande hade möjlighet att delta i undersökningen. Vid eventuella bortfall tillhandahölls därmed möjlighet att i relativt god tid finna nya respondenter. Med de på förhand utformade frågorna genomfördes sedan intervjuer med respondenterna. Under intervjuerna ställdes frågor och svar antecknades av båda författarna. Med medgivande från respondenterna användes som komplement även en bandspelare. Bandspelaren underlättade genom att endast stödanteckningar blev nödvändiga under intervjuns gång. Direkt efter intervjun sammanställdes, utifrån stödanteckningar och minnet de olika svaren. Därefter avlyssnades det inspelade bandet för att fullständiggöra den redan bearbetade informationen. De svar som vid intervjun inte framgick på ett tillfredställande sätt och de följdfrågor som uppkommit vid bearbetningen av materialet kompletterades via telefon med respondenterna. 2.6 Metodproblem I den presenterade teoretiska referensramen är det möjligt att andra teoretiska ansatser inom det berörda området förbisetts. Detta kan ha påverkat såväl intervjuernas utgångspunkter som analyser av resultatet. För att reducera denna risk utfördes en omfattande litteraturstudie. Trots detta kan det dock inte uteslutas att relevanta teorier och frågeställningar kan ha 6

12 METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN försummats. Valet av metod påverkas av strategin i sig själv, men speglar också forskarens preferenser när det gäller vilken typ av data som ska skaffas fram och praktiska överväganden beträffande resurser, tid och tillgång till datakällor. Var och en av metoderna har sina speciella styrkor och svagheter. Fallstudiens nackdelar handlar framför allt om trovärdigheten i de generaliseringar som görs utifrån resultaten. Detta har undvikits i största möjliga mån genom att öppet visa hur det aktuella fallet liknar eller bryter av mot andra av samma typ, samt att studien omfattar två fallstudieobjekt Reliabilitet och validitet Reliabilitet anger tillförlitligheten och brukbarheten av ett mätinstrument och måttenhet (Ejvegård, 2003). Det vill säga, om någon annan utför undersökningen, kommer han eller hon att komma fram till samma resultat och dra samma slutsatser? Vid fallstudier är författaren en integrerad del av forskningsinstrumentet varav det är relativt svårt att få en hög grad av reliabilitet. För att eliminera brister i tillförlitligheten bör forskaren redogöra för forskningens mål, syfte, teorier, tala om hur forskningen genomfördes och förklara de beslut som fattats vad gäller urval. (Denscombe, 2000). Då studien utfördes på människor är det näst intill omöjligt att kravet på reliabilitet i dess rätta betydelse ska kunna uppfyllas. Dock har så hög grad av reliabilitet som möjligt försökt uppnås genom tydliga redogörelser och motiveringar till alla tillvägagångssätt och beslut. Strävan var att den som läser uppsatsen på ett tydligt och överskådligt sätt ges möjlighet att följa med i utvecklandet av studien. I denna undersökning har intervjuguide varit mätinstrumentet. Det finns goda förutsättningar att en annan person med samma syfte och med den för studien använda metoden skulle kunna uppnå samma resultat som uppnåtts här. Som ett led i detta finns intervjuguiden bifogad i materialet. Vid intervjutillfällena försöktes en hög grad av neutralitet upprätthållas för att undvika intervjuareffekter, där intervjuaren påverkar respondenten. Som tidigare omnämnts användes även en bandspelare vid intervjutillfällena för att förbättra reliabiliteten genom att behålla svaren och undvika förlust av viktig information. Bandspelare kan dock uppfattas som störande och bidra till att respondenten inte känner sig lika avslappnad som om intervjun genomförts utan men fördelarna med att kunna bevara svaren ansågs i detta fall väga tyngre än nackdelarna. Att respondenterna fick tillgång till intervjubilagan innan intervjuerna utfördes kan också medföra reliabilitetsproblem genom att intervjuerna kan bli mindre spontana och utvecklande då respondenten upplever sig alltför styrd av formuläret. Dock var detta något som flera av respondenterna efterfrågade och var därmed ett led i att få dem att känna sig tryggare i intervjusituationen. Validitet handlar om att verkligen mäta det som avses mätas (Ejvegård, 2003). Det handlar med andra ord om att data och metoder verkligen är riktiga och huruvida de reflekterar verkligheten och sanningen. Validiteten i forskningsfrågor inriktar sig på om begreppets lämpliga indikatorer mäts och om resultaten är exakta (Denscombe, 2000). För att förstärka validiteten upprättades en intervjuguide som harmoniserade med uppsatsens syfte. Intervjuguiden granskades därefter av två utomstående med insikt i det valda ämnesområdet och dess problematiseringar. Därmed kunde missförstånd undvikas vad gällde tolkningen av frågorna samt oklarheter förtydligas. Under intervjuerna eftersträvades en minimering av påverkan på respondentens svar, varav relativt öppna frågor ställdes under intervjun. Att intervju genomfördes ansikte mot ansikte innebar att svaren kunde kontrolleras direkt vid eventuella otydligheter. 7

13 TEORETISK REFERENSRAM 3 TEORETISK REFERENSRAM Följande avsnitt inleds med definitioner av rekryteringsföretag, rekryteringskonsulter och urval. Därefter behandlas relevant teori för att besvara de för syftet aktuella frågeställningarna avseende urvalsprocessen och användandet av urvalsverktyg vid bedömning och rekryteringsbeslut. 3.1 Definitioner Rekryteringsföretag Rekryteringsföretag är kunskapsföretag, det vill säga tjänsteföretag vars tillgångar huvudsakligen utgörs av de anställdas speciella kunskaper och kompetenser. Produktionen är kunskapsintensiv och har formen av kvalificerade problemlösningar som i hög grad anpassas till de individuella kundernas behov (Nationalencyklopedin, 2005). Det finns numera flertalet privata företag som erbjuder professionell hjälp vid rekrytering och de senaste åren har dessa företag fått stor framgång och förmedlar personal till en allt större andel av de svenska företagen. Moderna rekryteringsföretag gör merparten av rekryteringsarbetet med målsättningen att presentera kvalificerade kandidater (Englund, 1999) Rekryteringskonsulter En rekryteringskonsult är en specialist som anlitas av företag, organisationer eller privatpersoner för råd eller tidsbegränsade uppdrag (Nationalencyklopedin, 2005). Rekryterares arbetsuppgifter består av bedömning av kandidater och beslutsfattande angående kandidaternas förmåga att utföra ett visst arbete (Ahrnborg, 1997). De förväntas fatta beslut på andra grunder än sunt förnuft och ha kunskap om vilken uppläggning rekryteringsprocessen bör ha och vilka dimensioner och kriterier som bör fokuseras för att få en rättvisande bild av kandidaten (Bolander, 2002). Rekryteraren skall även känna till alla de modeller, regler och riktlinjer som finns och kunna anpassa sig och rekryteringsprocessen till omständigheterna kring det aktuella fallet (Bolander, 2002) Urval Rekrytering handlar om att göra ett så bra urval som möjligt bland de sökande och att hitta den person som passar bäst (Knocke m fl, 2003). Målet med urvalsarbete är att nå fram till överensstämmelse mellan arbetets krav, personens kompetens, motivation och intresse samt den organisatoriska miljöns krav för att skapa förutsättningar för att individen skall kunna arbeta effektivt (Prien, 1992). Kandidaten är som en pusselbit, som måste passa in i helheten. Att kandidaten passar in betyder att han eller hon smälter in i arbetsgruppen och organisationskulturen, att han eller hon har värderingar som matchar organisationen och att han eller hon fyller luckor som finns i organisationen, både vad gäller formell kompetens och personlighet (Bolander, 2002). 3.2 Urvalsprocessen Urvalsprocessen beskriver tillvägagångssätt vid urvalet och består av flera olika delar som varierar beroende på vilken information som deltagarna i urvalsförfarandet vill få fram. Varje urvalsutförande bör dock föregås av ett extensivt förarbete (Bolander, 2002). 8

14 TEORETISK REFERENSRAM Grundläggande arbete Det första steget i ett rekryteringsförfarande är att de som ansvarar för rekryteringen gör en så kallad arbetsanalys eller rollbeskrivning. Med befattningen i åtanke utformas en beskrivning av vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden som ingår i befattningsinnehavarens arbete och vilken relativ vikt de har för att arbetet skall kunna utföras på ett bra sätt. Oftast är det så att vissa områden är mer framträdande än andra, antingen för att de upptar mer tid eller också för att de utgör kärnan av personens ansvar. Det handlar om att beskriva vad som ingår i en befattning och hur många ansvarsområden en person i en organisation faktiskt har och hur många olika saker denne bör kunna (Granberg, 2003). Resterande arbete med urvalsprocessen påverkas i hög grad av hur väl denna beskrivning fångar vad organisationen förväntar sig av den sökande (Prien, 1992). Med detta som bakgrund går det sedan att ta fram en kravprofil som specificerar vad det är för person som söks till befattningen, vad han eller hon skall ha för bakgrund, vilka förkunskaper och vilken erfarenhet som krävs och vilka kompetenser som är avgörande (Bogislaus, 1997). Kravspecifikationen blir styrande för vilka kriterier man använder sig av när man väljer ut de mest intressanta sökandena, underlaget till intervjuerna, samt för hur det formella beslutet om anställning och introduktionen av den anställde (Granberg, 2003) Genomförande När kravspecifikationen är utformad och det finns sökande till tjänsten granskas alla ansökningshandlingar och matchas framför allt mot de formella kraven som ställts upp. De som saknar tillräckliga kvalifikationer för jobbet sållas bort på denna nivå och resterande går vidare till nästa del i urvalsförfarandet (Prien, 1992). Denna första gallring syftar till att få fram de sökande som är mest intressanta och utgår endast från den information som finns i ansökningshandlingarna. Man väger alltså inte in annan information man har om den sökande, såsom exempelvis personkännedom. Därefter gås alla sökanden igenom en gång till och då vägs all information om de sökande in, negativ som positiv. Avslutningsvis vägs de sökande som gallrats fram mot varandra för att få fram de sökanden som går vidare i urvalsprocessen (Granberg, 2003). I ett senare skede av urvalet koncentreras arbetet med rekryteringen till de individer som anses vara mest intressanta för jobbet med målet att få fram den sökande som bäst motsvarar uppställda befattningskrav. För att öka tillförsikten i detta andra urval kan flera metoder användas (Knocke, m fl, 2003). Av olika skäl kan tonvikten läggas på en eller flera av dem och i vissa fall kan man stryka eller byta ut någon eller några av dem mot andra alternativ (Ahrnborg, 1997). Urvalsmetoder Urvalsmetoder används för att försöka bedöma vem av tillgängliga kandidater som är mest lämplig (Granberg, 2003). Valet av urvalsmetod är viktigt i och med att sannolikheten att en sökande verkligen passar för arbetet, i de olika metoderna skiljer sig åt (Knocke, m fl, 1992). Urvalsinstrumenten används för att få information om den sökande. Informationen utgör sedan det underlag på vilket man bedömer och fattar beslut om vem som ska erbjudas befattningen. Utmaningen ligger i att hitta en metod som hjälper till att välja ut rätt människor till rätt positioner (Danielsson, 2003). Det essentiella med valet av urvalsinstrument är att avgöra vilken information olika instrument ger och om metoden kan ge information om en sökandes möjligheter att lyckas i den aktuella befattningen (Granberg, 2003). 9

15 TEORETISK REFERENSRAM Intervjuer Intervjun är den ojämförbart vanligaste urvals- och bedömningsmetoden, som enstaka metod eller som en del av ett samlat bedömningsförfarande (Kahlke & Schmidt, 2002). Intervjun har fyra syften: Att få information om den sökande i fråga om exempelvis utbildning, yrkeserfarenhet, familjeförhållanden, intressen, attityder och värderingar, att ge information till den sökande om företaget, arbetsplatsen, arbetsmiljön, arbetsuppgifterna och anställningsförhållandena, att få tillfälle till personlig kontakt med den sökande och att ge sökanden ett positivt intryck av företaget även om han eller hon inte får den lediga befattningen (Granberg, 2003). Rekryteraren vill genom intervjun få svar på om vad den sökande gjort tidigare i sitt liv. Denna fråga syftar i hög grad till att komplettera den information som finns utifrån de betyg, intyg och så vidare, som ingått i ansökningshandlingarna. Intervjun ska också ge svar på hur den sökande har löst sina arbetsuppgifter och fungerat i tidigare arbeten och uppdrag. Tillsammans ska svaren på dessa frågor ge rekryteraren större säkerhet i bedömningen av huruvida den sökande har potential att klara av det arbete han eller hon söker (Granberg, 2003). Det finns tre olika intervjutyper, ostrukturerad, delvis strukturerad och strukturerad intervju. Skillnaden mellan typerna är graden av struktur, det vill säga huruvida intervjun är planerad av och kontrolleras av intervjuaren. En strukturerad intervju utmärks av att de frågor som ställs utgår från de kompetenser som är viktiga för den specifika befattningen, att i stort sett samma frågor ställs till samtliga sökande och att svaren bedöms med hjälp av systematiska och viktade bedömningskriterier. Delvis strukturerade intervjuer är planerade i stora drag med en övergripande plan för vilka områden som skall täckas, de kännetecknas av ömsesidigt informationsutbyte inom ramarna för intervjuernas syfte och bedömningarna bygger på varierande systematik. Den ostrukturerade intervjun kännetecknas bland annat av att informationen om olika sökande inte alltid är jämförbar, att ett överordnat syfte med intervjun saknas, att det inte finns någon plan för behandling av olika ämnen och att intervjuaren ofta förlorar kontrollen över intervjuskeendet om den sökande är bättre på att styra förloppet, vilket innebär att fokus lätt hamnar på sidan om (Kahlke & Schmidt, 2002). Utöver de olika intervjutyperna finns det olika intervjuformer. Intervjun kan genomföras som en panelintervju, sekventiell med två eller flera intervjuare eller som enskild intervju (Price, 2004). Vid enskilda intervjuer deltar en intervjuare och en intervjuperson och intervjuaren har en rad uppgifter att tänka på, han eller hon ska kunna tolka den sökandes svar, tänka ut nästa fråga som uppföljning av detta svar, styra processen så att man håller sig till ämnet och kunna bilda sig en uppfattning utifrån de många verbala och icke-verbala yttringarna. Vid panelintervjuer kan antalet deltagare vara två eller fler. En panelintervju som arrangeras på ett riktigt sätt och har en klar rollfördelning ger fördelar genom att processtyrning och informationsinsamlande kan fördelas mellan flera personer. En nackdel med denna typ av intervju är att samspelet med den sökande kan bli något mer formellt än vid enskild intervju (Kahlke & Schmidt, 2002). En ytterligare form av intervjuteknik är den sekventiella metoden som skiljer sig från enskilda och panelintervjuer. Den innefattar två eller fler intervjuer med olika intervjuare vid varje tillfälle. Denna metod har flest fördelar i jämförelse med enskildoch paneltekniken och dessutom minst nackdelar (Price, 2004). 10

16 TEORETISK REFERENSRAM Nästan alla stora svenska företag använder någon metod utöver den traditionella anställningsintervjun för att göra en bedömning av dem som söker högre befattningar hos dem (Danielsson, 2003). Trots gediget underlag med ansökningshandlingar, intervju- och testbedömning kan rekryteraren känna sig osäker på om vederbörande är lämplig för det aktuella arbetet. Det kan exempelvis vara två kandidater som hittills visat sig lika bra, men det är bara en av dem som skall anställas. Det kan därmed i vissa fall finnas behov av att genomföra en andra mer djupgående intervju där man på ett mer uttalat sätt undersöker personens kompetenser. Vid en djupintervju ligger fokus på det resultat som samtalet skall leda fram till. Det handlar om att få fram hur en person fungerar och agerar i för honom eller henne ny situation, gällande både omgivning, bransch, medarbetare, produkter och rutiner. Istället för regelrätta frågor ställs den sökande inför problem och händelser som kan inträffa på den nya tjänsten. Därigenom får man förhoppningsvis en bättre uppfattning om den sökandes kompetens, som senare kan styrkas eller dementeras vid referenstagning (Ahrnborg, 1997). Tester Ett test är ett stickprov som är standardiserat, det vill säga det ges under likartade förhållanden med samma instruktioner till alla. Den testades resultat jämförs med de resultat som en normgrupp uppnått. Testet är härigenom objektivt, till skillnad från de flesta andra urvalsinstrument som är subjektiva. Det finns idag ett hundratal test på marknaden som kan grupperas med hänsyn till vad de mäter (Granberg, 2003). Nedan listas personlighetstester och begåvningstester som är de vanligast förekommande: Personlighetstest beskriver personligheten på olika sätt och är därför inte helt jämförbara. Med tiden har det dock etablerats vissa brett accepterade begreppsramar som grund för personlighetsbeskrivningar. De flesta personlighetsfaktorer i de personlighetstest som finns kan grupperas enligt Femfaktormodellen som är en allmän ram för förståelse, där personligheten kan beskrivas med graden av vissa drag och kombinationer av drag. (Kahlke & Schmidt, 2002). De fem dimensionerna är som följer: Neuroticism eller emotionell stabilitet, beskriver i hur hög grad en person är stresskänslig, orolig, nervös och tvivlar på sig själv. Extroversion eller utåtvändhet, beskriver hur en individ får energi av kontakten med andra, är dominerande, aktiv och företagsam, har en optimistisk syn på livet, är social och intresserad av andra. Öppenhet för erfarenheter, beskriver i vilken mån en person är öppen för nya upplevelser, är nyfiken, aktivt söker upp nya erfarenheter, kreativ, spontan, okonventionell och klarar av osäkra situationer. Social förmåga eller sociabilitet, beskriver i vilken utsträckning en person har lätt för att umgås med andra och är samarbetsvillig, beredd att förlåta, anpassningsvillig, beredd att ta ansvar för andra, är tillitsfull, noggrann och tolerant. Samvetsgrannhet eller pålitlighet, beskriver i vilken grad en person är välorganiserad, omständlig, ansvarsfull, planerande, har självdisciplin, är målinriktad, hårt arbetande, grundlig och uthållig (Kahlke & Schmidt, 2002 & Prien, 1992). Begåvningstester undersöker tänkandet och dess uppbyggnad. De används ofta tillsammans med personlighetstester eftersom kombinationen kan ge information som är användbar för ett bestämt bedömningssyfte. Begåvningstester omfattar ett brett spektrum av test med olika syften. Det finns exempelvis intelligenstest, läs- och räkneprov och prov i mer allmän orientering. Utöver detta finns det en rad specifika anlagstest för kartläggning av personers förmåga inom ett begränsat område som tänkande, logik, verbal förmåga och spatial förmåga. (Granberg, 2003). 11

17 TEORETISK REFERENSRAM Beteendeobservation/Simuleringsövningar Beteendeobservation och simuleringsövningar innebär att en eller flera sökande placeras i en situation där en rad olika övningar simulerar olika aspekter av i ett givet arbete. Bedömare observerar och värderar sedan de sökandes beteenden. Därmed är det möjligt att se hur den testade personen arbetar och vilka förhållanden som får särskild betydelse för hur testpersonen svarar. Observationerna och simuleringsövningar kan gå till på många olika sätt, de vanligaste formerna är rollspel, grupparbete och gruppdiskussion. (Kahlke & Schmidt, 2002 & Granberg, 2003). Referenser Referenstagande brukar vara det sista steget i ett bedömningsförfarande, innan all information från hela processen sammanfattas. Här inhämtas information som kan bekräfta eller förkasta de upplysningar som redan finns (Kahlke & Schmidt, 2002). Att kontrollera referenser innebär kontakttagande med till exempel nuvarande eller tidigare arbetsgivare för att få information. Referenstagningen har tre syften: Att kontrollera de uppgifter som dittills finns om den sökande, att erhålla ytterligare information om arbetsuppgifterna i den tidigare anställningen och att få en bedömning av yrkesskicklighet, attityder, samarbetsförmåga och initiativförmåga. Referenser kan tas före eller efter intervjun. Om de tas före, kan man få ett bra underlag för intervjun. Om de tas efter, kan man få ytterligare belysning på frågor som diskuterades under intervjun. Genom referenser kan man få information som annars är svår att få, till exempel om sjukfrånvaro, annan frånvaro eller samarbetsförmåga. Referenstagningen sker ofta per telefon och varar betydligt kortare tid än en anställningsintervju (Granberg, 2003). Referenserna kan nyansera informationen från anställningsintervjun där den sökande lättare kan presentera en vacker fasad eller en något förskönad bild. Metoden är lämplig som komplement till den information man tidigare fått under bedömningsförfarandet (Kahlke & Schmidt, 2002). Utbildningsbetyg Utbildningsbetygen kan ge en god prognos angående hur en sökande lyckats i högre studier, men därifrån till att ge hänvisning om hur personen kan komma att lyckas med ett arbete är stort. De flesta undersökningar visar att sambandet mellan skolbetygen och hur man lyckas i arbetslivet är litet. En tumregel är att ju större likheten är mellan utbildningen och det aktuella yrkesarbetet, desto mer likartade är kraven i de två situationerna, desto bättre är betygens prognosvärde. (Granberg, 2003). Arbetsintyg Arbetsgivare är skyldiga att utfärda tjänstgöringsintyg som skall innehålla, identitetsdata, anställningstid, arbetsuppgifter, vitsord om yrkesskicklighet och uppförande och orsaken till att anställningen upphört. Det är dock främst anställningstid och arbetsuppgifter som är användbara i urvalssammanhang. Informationen som framkommer i ett arbetsintyg skall dock tolkas väldigt försiktigt eftersom ord och uttryck har olika innebörd för olika människor, intygsskrivare är olika skickliga på att formulera sig och ofta skrivs bättre omdömen än vad personen anser att den anställde borde ha (Granberg, 2003). 12

18 TEORETISK REFERENSRAM Provtjänstgöring Provtjänstgöring som urvalsmetod avviker från övriga instrument, eftersom det är utdraget i tiden. Provtjänstgöring har stora fördelar eftersom arbetsgivaren får tillfälle att bedöma hur en person fungerar i arbetet. Men provanställning har också nackdelar, olika individer behöver olika lång tid på sig för att finna sig till rätta på en ny arbetsplats, olika befattningar är olika svåra att sätta sig in i, samt att introduktionen fungerar olika på olika arbetsställen och människor kan uppleva provtjänstgöring som pressande och deras beteende kan ändras efter provtjänstgöringens slut (Granberg, 2003) Bedömning och anställningsbeslut Målet med hela processen är att fatta ett beslut och bygga upp ett anställningsförhållande med en ny medarbetare. Så hur kommer man då utifrån den nyanserade och mångfacetterade informationen man samlat in under resans gång fram till det entydiga svar man måste komma fram till? Bedömning Ett slutgiltigt beslut angående vem som skall erbjudas tjänsten innebär att de rekryteringsansvariga måste bedöma kandidaternas möjligheter att klara en specifik befattning (Ahrnborg, 1997). En avstämning utifrån vad som framkommit genom olika urvalsinstrument vad beträffar de teoretiska kunskaperna och den praktiska erfarenheten är kanske inte så svår att göra. Däremot är det en ytterst komplex uppgift att bedöma sökandes egenskaper och karaktär på grundval av ansökningshandlingar, ett kort samtal och en intervju. Människor består inte av en rad kvantifierbara dimensioner. Vi är komplexa varelser och olika delar av oss samverkar för att i varje ny livsfas skapa en unik helhet. Människor är så mycket mer än en samling dimensioner som kan mätas och kvantifieras. Olika delar samverkar med varandra, samtidigt som vi hela tiden påverkas av yttre omständigheter, förändras och utvecklas (Danielsson, 2003). Ändå är det just en människas förutsättningar att klara ett visst arbete i en viss miljö tillsammans med vissa chefer och kollegor som avgör om den sökande är lämplig att utföra ett specifikt arbete (Ahrnborg, 1997). För att fånga den komplexiteten behövs ett helhetsperspektiv och en förståelse av så mycket som möjligt av de människor som bedöms och vilka omständigheter som påverkat dem, och påverkar dem i deras samspel med sin omgivning (Danielsson, 2003). För att kunna tolka informationen som framkommit genom olika instrument är det nödvändigt att rekryterarna utmejslar en anställningsbild för att kunna fatta ett rekryteringsbeslut. För att komma fram till besluten diskuterar rekryterarna kandidaterna och skapar bilder av de arbetssökande. Varje enskild anställningsbild utmejslas genom att deltagarna fastställer vilka egenskaper kandidaten har (Bolander, 2002). Om man skapar sig en så fullödig bild som möjligt av en sökandes kompetens på olika områden, inte bara å yrkets vägnar, erhålls en god uppfattning om hans eller hennes kapacitet i framtiden, vilket är det väsentliga för den presumtive arbetsgivaren (Ahrnborg, 1997). Ju mer information från olika källor som existerar om en sökande, desto bättre kan bedömningen och besluten bli (Kahlke & Schmidt, 2002). Prien (1992) belyser fyra utgångspunkter som kan användas för att tolka och bedöma en individ: 13

19 TEORETISK REFERENSRAM Kapacitet och begåvning, som sammanfattar personens allmänna begåvning och förutsättningar samt de kunskaper, färdigheter och erfarenheter han eller hon införskaffat. Personlighet: utgör ett samlat uttryck för individens temperament, karaktär och ofta återkommande sätt att anpassa sig till omvärlden. Arbetsmotivation: individens motivation i arbetet beskriver dennes behov, drivkrafter, ambitioner och önskningar. De förklarar personens val av arbetsinriktning, intensitet och uthållighet i sina ansträngningar. Förväntningar och rollperceptioner: förklarar hur en individ uppfattar sin arbetsroll och ger ytterligare klargöranden utöver arbetsmotivationen till vad personen väljer att koncentrera sin uppmärksamhet på. I bedömningsprocessen tyds kandidaternas egenskaper och det han eller hon säger och gör och anställningsbilderna byggs upp och blir allt mer detaljerade när egenskaper och indicier lyfts fram och läggs till varandra, samtidigt som de involverade i beslutsprocessen vägleds av anställningsbilden i sina tolkningar av de sökande (Bolander, 2002). Under tolkningen knyts anställningsbilden framförallt till anställningsintervjun men även till ansökningshandlingarna, personlighetsanalyser och referenser. Bedömarna lyfter fram indicier som styrker anställningsbilden och framställer också dessa så att de framstår som faktaliknande och bilden av kandidaterna förankras därmed i den information deltagarna har om kandidaten (Bolander, 2002). När anställningsbilden väl utmejslats kan rekryterarna använda den för att resonera om kandidaten (Bolander, 2002). I det fortsatta arbetet tyds de egenskaper som diskuterats och den information som lyfts fram om kandidaten i ljuset av anställningsbilden och all information som tas in kombineras till en konsistent helhetsbild som därefter styr uppfattningen om personen (Prien, 1992). Anställningsbilden kan därmed som helhet bli mer avgörande för vilket beslut som fattas än enskilda egenskaper eller kriterier. För det andra kan anställningsbilden användas för att dra slutsatser som inte nödvändigtvis styrks av konkreta indicier och reducera den osäkerhet som finns i rekrytering, vilket gör det möjligt att göra en prognos och fatta det rimliga beslutet (Bolander, 2002). Beslut När all information är insamlad och en bild av de sökande skapats återstår slutvalet, vem skall väljas som ny medarbetare? För att komma fram till ett beslut bör bedömarna alltid gå tillbaka till kravspecifikationen för att se vilken av kandidaterna som bäst lever upp till förväntningarna. Uppfyller personen de medicinska eller andra krav som ställts och har personen fallenhet för att agera i enlighet med de kompetenser som förväntas? (Danielsson, 2003). Att anställningsbilden är självklar betyder således inte att det slutgiltiga beslutet är självklart (Bolander, 2002). Det som eftersöks är inte nödvändigtvis en bra människa eller en begåvad analytiker. Det som eftersöks är någon som lever upp till de krav som ett specifikt arbete ställer och som kan trivas och växa i den miljö som arbetsplatsen erbjuder. Om rätt person skall kunna placeras på rätt plats räcker det alltså inte att förstå människan, utan det krävs även insikt i de krav som arbetet ställer och i vilken typ av företagskultur som råder. Människan är bara halva ekvationen, sammanhanget hon eller han skall passa in i är den andra halvan och det är bara genom att fylla i båda delarna som det går att komma till någon sorts hållbar slutsats (Danielsson, 2003). 14

20 TEORETISK REFERENSRAM 3.3 Analysmodell I det teoretiska ramverket framkom hur urvalsprocessen kan se ut, dess olika delar, metoder och vilken information dessa genererar, samt vilka slutsatser som dras utifrån erhållen information. I detta avsnitt sammanfattas den efterföljande analysdiskussionen i en analysmodell som därefter ligger till grund för slutsatser och analyser. Modellen tydliggör hur empirin är avsedd att analyseras och hur detta tillvägagångssätt resulterar i uppfyllandet av syftet. Nästkommande kapitel omfattar resultatet från den empiriska undersökningen, vilken inleds med att de båda företagen presenteras var för sig. Därefter framförs en beskrivning av hur företagen går tillväga vid urvalet i de tre indelade huvudområdena, grundläggande arbete, genomförande samt bedömning och beslut. Huvudområdena omfattar även en mer djupgående förklaring av de urvalsmetoder som används för att tydliggöra orsaker och syften med förfarandet. Kapitlet avslutas därefter med några synpunkter från samtliga respondenter angående eventuella framtida förändringar vid rekrytering. Den efterföljande analysen av det empiriska resultatet utförs genom att företagens tillvägagångssätt och den redovisade teorin sammanfattas enligt de tre huvudområdena. För att tydliggöra hur rekryteringsföretag går tillväga vid urvalet jämförs sedan resultatet från de olika företagen med varandra och med det teoretiska ramverket. Jämförelserna möjliggör urskiljandet av likheter och skillnader i urvalsförfarandet, vilka skapar ett underlag för att kunna exemplifiera hur en urvalsprocess i ett rekryteringsföretag kan se ut. Genom att sammanfatta de likheter som framgått i studien kan ett typiskt tillvägagångssätt vid urvalsförfarandet redovisas, samt hur företag vanligtvis använder sig av urvalsverktygen för att bedöma kandidater och fatta rekryteringsbeslut. Det som framkommit i slutsatserna redovisas därefter i en förkortad framställning i återkopplingen till syftet för att ge en förenklad bild av en urvalsprocess i ett rekryteringsföretag. Teoretisk referensram Grundläggande arbete Genomförande Bedömning och beslut Empirisk bakgrund Grundläggande arbete Genomförande Bedömning och beslut Teori Företag 1 Företag 2 Analys och slutsatser Grundläggande arbete Genomförande Bedömning och beslut Återkoppling av syfte Tillvägagångssätt vid urval Figur: Sammanfattning av analys och resultat. 15

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR HSB Skåne Beslutad: VL 2.06.9 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Syfte 3 3 Intern rörlighet 3 4 Grundläggande värderingar 3 5 Rekryteringsprocessen 4 A. Behovsanalys 4 B. Kravprofil

Läs mer

Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet

Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet Mål Västerås kyrkliga samfällighet ska vara en attraktiv arbetsgivare både vad gäller att rekrytera ny personal och att behålla, utveckla och motivera

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

D-UPPSATS. Coaching för ledarkompetens

D-UPPSATS. Coaching för ledarkompetens D-UPPSATS 2006:002 Coaching för ledarkompetens Konsulter och kunder Linda Granberg Sandra Lundström Luleå tekniska universitet D-uppsats Industriell organisation Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift

Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift 1 Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift Temat för övningen är ett pedagogiskt tema. Övningen skall bland medstuderande eller studerande vid fakulteten kartlägga hur ett antal (förslagsvis

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Återkopplingsrapport M A S T E R P E R S O N A N A L Y S I S. Rapport för: Mattias Söderström

Återkopplingsrapport M A S T E R P E R S O N A N A L Y S I S. Rapport för: Mattias Söderström Rapport för: Mattias Söderström Denna rapport är resultatet av din Master Person Analysis. Avsikten är en tydlig och korrekt summering av dina svar från formuläret. Dina testresultat kommer att användas

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga;

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga; Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide Samarbetsförmåga; Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt

Läs mer

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell

Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Kompetensworkshop baserat på Pi Company kompetensmodell Målsättningen med en kompetensworkshop och en kompetensbaserad kravprofil Målsättningen med en kompetensbaserad kravprofil är välja max 6 stycken

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Oppositionsprotokoll-DD143x

Oppositionsprotokoll-DD143x Oppositionsprotokoll-DD143x Datum: 2011-04-26 Rapportförfattare Sara Sjödin Rapportens titel En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI perspektiv Opponent Sebastian Remnerud Var det lätt att förstå vad

Läs mer

Kvalitetssäkring och självvärdering av FAIR-processen

Kvalitetssäkring och självvärdering av FAIR-processen Kvalitetssäkring och självvärdering av FAIR-processen Varför kvalitetssäkring och självvärdering av FAIR-processen? För att kontinuerligt utveckla och förbättra arbetet med FAIR-processen behövs stöd genom

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Viktigt att tänka på i en intervju och de vanligaste fallgroparna. som intervjuar. Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment

Viktigt att tänka på i en intervju och de vanligaste fallgroparna. som intervjuar. Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Viktigt att tänka på i en intervju och de vanligaste fallgroparna för dig som intervjuar Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2015 Viktigt att tänka på i en

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Utvecklingsrapport 15 oktober 2009

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Utvecklingsrapport 15 oktober 2009 Decision Dynamics Beslutsstilsmodell StyleView Utvecklingsrapport 1983-2009 Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. www.decisiondynamics.se Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen Att skriva examensarbete på avancerad nivå Antti Salonen antti.salonen@mdh.se Agenda Vad är en examensuppsats? Vad utmärker akademiskt skrivande? Råd för att skriva bra uppsatser Vad är en akademisk uppsats?

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Godkänd examinationsuppgift. Lotta Jons, examinator

Godkänd examinationsuppgift. Lotta Jons, examinator Anders & Ellen Jag ger er här min respons på ert metodpaper Metodologiska ansats och textanalys. Jag går från början till slutet av paperet och baserar mina kommentarer på de instruktioner och betygskriterier

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

Frågor och svar avseende upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser

Frågor och svar avseende upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-10-31 Dnr: 11-8652 1(6) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se Frågor och svar avseende upphandling av ramavtal avseende konsulter

Läs mer

1. Rekrytering sidan 2. 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3. 3. Behovsanalys sidan 4. 4. Kravspecifikation sidan 4. 5.

1. Rekrytering sidan 2. 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3. 3. Behovsanalys sidan 4. 4. Kravspecifikation sidan 4. 5. 1() PERSONALFÖRSÖRJNING INNEHÅLL 1. Rekrytering sidan 2 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3 3. Behovsanalys sidan 4 4. Kravspecifikation sidan 4 5. Sökvägar sidan 6 6. Urval sidan 6 7. Anställningsintervjuer

Läs mer

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar?

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Kvalitativ metodik Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Mats Foldevi 2009 Varför Komplement ej konkurrent Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig upptäckt och realiserande

Läs mer

"Distributed Watchdog System"

Distributed Watchdog System Datavetenskap Emma Henriksson Ola Ekelund Oppositionsrapport på uppsatsen "Distributed Watchdog System" Oppositionsrapport, C-nivå 2005 1 Sammanfattande omdöme på exjobbet Projektet tycks ha varit av

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Policy för anställning och omplacering vid Polismyndigheten i Stockholms län

Policy för anställning och omplacering vid Polismyndigheten i Stockholms län Policy för anställning och omplacering vid Polismyndigheten i Stockholms län Rekrytering av nya medarbetare innebär en stor investering och en långvarig relation. Det är därför viktigt ur alla perspektiv

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Anställningsintervju

Anställningsintervju Anställningsintervju När du kommit så långt som till anställningsintervjun så har du kommit långt i rekryteringsprocessen. Det är det första tillfället där du och arbetsgivaren, alternativt rekryteringsföretaget,

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Finns det vissa typer av människor som du inte gillar?

Finns det vissa typer av människor som du inte gillar? Finns det vissa typer av människor som du inte gillar? Oavsett hur våra fördomar ser ut så har vi preferenser om vad vi tycker om och vad vi inte riktigt gillar. De flesta skulle nog hålla med om att alla

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER Riktlinjer för rekrytering Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsen Marianne Vestin Leffler Version

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Daniel Brodecki Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA

Läs mer

Innehåll. Förord. KAPITEL 2 GRUNDEN FÖR BRA LÖNEBILDNING 6 Lönegrupp Aktörer i en lönegrupp

Innehåll. Förord. KAPITEL 2 GRUNDEN FÖR BRA LÖNEBILDNING 6 Lönegrupp Aktörer i en lönegrupp Bra lönebildning 1 Förord IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige verkar för en företags- och medarbetarnära lönebildning där IKEM:s löneavtal ska ge lokala parter goda förutsättningar. Det är

Läs mer

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Komplexitetsmotivation 25 september 2009

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Komplexitetsmotivation 25 september 2009 Decision Dynamics Beslutsstilsmodell StyleView 1983-2009 Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. www.decisiondynamics.se Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg för strategisk personalutveckling

Läs mer

Metod1. Intervjuer och observationer. Ex post facto, laboratorie -, fältexperiment samt fältstudier. forskningsetik

Metod1. Intervjuer och observationer. Ex post facto, laboratorie -, fältexperiment samt fältstudier. forskningsetik Metod1 Intervjuer och observationer Ex post facto, laboratorie -, fältexperiment samt fältstudier forskningsetik 1 variabelbegreppet oberoende variabel beroende variabel kontroll variabel validitet Centrala

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Bilaga 1 Beslutsförslag Policy för Region Skånes varumärken

Bilaga 1 Beslutsförslag Policy för Region Skånes varumärken Bilaga 1 Beslutsförslag 2012-09-06 Policy för Region Skånes varumärken 1 1. Region Skåne som modermärke I dokumentets första del presenteras resultatet av arbetet att definiera Region Skånes identitet

Läs mer

En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner

En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner - Examensarbete av Lina Smith och Petra Hansson, socionomprogrammet inriktning verksamhetsutveckling, Malmö Högskola Kontakt:

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

En ljusnande framtid är vår? UFFE Utvecklings- och fältforskningsenheten. En utvärdering av Umeå kommuns satsning på ungdomsjobb mellan åren

En ljusnande framtid är vår? UFFE Utvecklings- och fältforskningsenheten. En utvärdering av Umeå kommuns satsning på ungdomsjobb mellan åren UFFE Utvecklings- och fältforskningsenheten En ljusnande framtid är vår? En utvärdering av Umeå kommuns satsning på ungdomsjobb mellan åren 2010-2013 Jan Hjelte Kristina Westerberg Kajsa Svanevie 2014-12-12

Läs mer

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen En lathund till förtroendevalda om tjänstetillsättningar, arbetsledningsbeslut, arbetsskyldighet och överklaganden. ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen

Läs mer

Kompetens- indikatorn 2016/2017

Kompetens- indikatorn 2016/2017 Kompetensindikatorn 2016/2017 Personliga egenskaper avgör Personliga egenskaper slår utbildning och arbetslivserfarenhet när arbetsgivarna fattar rekryteringsbeslut. Det är en av slutsatserna i årets Kompetensindikator,

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Så undviker du att få höra klyschor en miniguide för dig som rekryterar

Så undviker du att få höra klyschor en miniguide för dig som rekryterar Så undviker du att få höra klyschor en miniguide för dig som rekryterar Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2015 Så undviker du att få höra klyschor en miniguide

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Till studenter Allmänna krav som ska uppfyllas men som inte påverkar poängen: Etik. Uppsatsen ska genomgående uppvisa ett försvarbart etiskt

Läs mer

Betyg och Intyg. HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare

Betyg och Intyg. HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare Betyg och Intyg HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare Av Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2013 All rights reserved HeadCom Solutions Intyg och Tjänstgöringsbetyg. Som arbetsgivare eller

Läs mer

Svara alltid med namn i telefonen, du vet aldrig om det är en arbetsgivare som ringer.

Svara alltid med namn i telefonen, du vet aldrig om det är en arbetsgivare som ringer. ANSTÄLLNINGSINTERVJU Arbetsgivaren har valt dig! Nu återstår bara den sista biten i pusslet för att ditt jobbsökande ska leda till anställning att klara av jobbintervjun. Övning ger färdighet, det gäller

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Sveriges Ingenjörer ditt förbund

Sveriges Ingenjörer ditt förbund Välkomna! Sveriges Ingenjörer ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

organisationen uppnådde för resultat. mycket mer konkret och meningsfullt sätt. Svaren är mer omfattande, men ger information på en helt annan nivå.

organisationen uppnådde för resultat. mycket mer konkret och meningsfullt sätt. Svaren är mer omfattande, men ger information på en helt annan nivå. 1 0. K o m p e t e n s b a s e r a d i n t e r v j u 84 En kompetensbaserad intervju är en del av en strukturerad intervju, där intervjuaren strävar efter att på ett konkret sätt utvärdera en kandidats

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data 5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data Inledning En bärande idé i Mälardalen Innovation Index (MII) är att innovationsdriven tillväxt skapas i ett

Läs mer

Allmänt om kvalitativ metod och likheter, skillnader gentemot kvantitativ metod

Allmänt om kvalitativ metod och likheter, skillnader gentemot kvantitativ metod Föreläsning kvalitativ metod, Jonas Axelsson Jag skall ha detta upplägg: - Allmänt om kvalitativ metod och likheter, skillnader gentemot kvantitativ metod - Exempel på olika kvalitativa metoder - Något

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun Riktlinjer Riktlinjer vid rekrytering av chefer Enköpings kommun Riktlinjer och rutinbeskrivning för rekrytering av chefer Inledning I Enköpings kommun är chef- och ledarskapet centralt för att bidra till

Läs mer

Seminariebehandling av uppsatser 1. Seminariebehandling av C- och D-uppsatser

Seminariebehandling av uppsatser 1. Seminariebehandling av C- och D-uppsatser Seminariebehandling av uppsatser 1 Seminariebehandling av C- och D-uppsatser Seminariebehandling av uppsatser 2 Anvisningar för ventilering av C- och D-uppsatser Seminariet är opponentens ansvarsuppgift

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

DELAKTIGHET OCH LÄRANDE

DELAKTIGHET OCH LÄRANDE HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för hälsa och samhälle Pedagogik 61-80p VT 2006 DELAKTIGHET OCH LÄRANDE - en studie om delaktighet och lärande bland vårdpersonal inom kommunal äldreomsorg Handledare: Mattias

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender. 20 maj 2015

Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender. 20 maj 2015 Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender 20 maj 2015 Kort om Harvey Nash > Rekrytering > Interim > Second Opinion 2 Kort om mig > Ansvarar för Harvey Nashs Practice Finance & Legal > De senaste

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Kvalitativa metoder II

Kvalitativa metoder II Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt

Läs mer

Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering

Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering Personbedomning.se Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering En rapport från Personbedomning.se

Läs mer

Referenstagning vid rekrytering

Referenstagning vid rekrytering Författare: HR- koncern 2013-11-25 Referenstagning vid rekrytering Referenstagning är en möjlighet för dig som rekryterar att ytterligare borra i de eventuella frågetecken som kvarstår gällande din slutkandidat.

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

CV, personligt brev och intervju

CV, personligt brev och intervju CV, personligt brev och intervju VÄLKOMNA! INTRODUKTION En jobbansökans två delar CV Personligt brev Anställningsintervjun ÖVNING CV och personligt brev Intervjuer och feedback ANSÖKAN BESTÅR AV CV OCH

Läs mer

KEMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KEMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KEMI Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar.

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

(Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD

(Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD (Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD Kvalitativ vs. Kvantitativ forskning Kvalitativ forskning Vissa frågor kan man bara få svar på genom kvalitativa studier, till. Ex studier

Läs mer

Företagsekonomi 1. Daniel Nordström

Företagsekonomi 1. Daniel Nordström Företagsekonomi 1 Daniel Nordström Agenda Ämnesplanens upplägg Ämnesplanen för företagsekonomi Betygsskalan Värdeorden i kunskapskraven Betygsmatris Bedömning Betygsättning Mina förväntningar Era förväntningar

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

Metod i vetenskapligt arbete. Magnus Nilsson Karlstad univeristet

Metod i vetenskapligt arbete. Magnus Nilsson Karlstad univeristet Metod i vetenskapligt arbete Magnus Nilsson Karlstad univeristet Disposition Vetenskapsteori Metod Intervjuövning Vetenskapsteori Vad kan vi veta? Den paradoxala vetenskapen: - vetenskapen söker sanningen

Läs mer

Blekinge tekniska högskola Karlskrona

Blekinge tekniska högskola Karlskrona Blekinge tekniska högskola 371 79 Karlskrona Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Åsa Rurling 08-563 088 67

Läs mer

AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer. En praktisk handledning.

AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer. En praktisk handledning. Gunnela Westlander, bokanmälan Gunnar Kihlblom: AffärsCoaching i privata och offentliga organisationer. En praktisk handledning. Värmdö: Solid Affärs Coaching. ISBN 978-91-633-8657-2 Coaching är en metod

Läs mer