EXAMENSARBETE KONSTEN ATT VÄLJA CHEFER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE KONSTEN ATT VÄLJA CHEFER"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2005:222 SHU KONSTEN ATT VÄLJA CHEFER Rekrytering - bedömning och urval Linda Granberg Ida Kristoffersson Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga utbildningar Ekonomprogrammet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell organisation 2005:222 SHU - ISSN: ISRN: LTU-SHU-EX--05/222--SE

2 ABSTRACT ABSTRACT Luleå University of Technology, Institution of Industrial Economics and Social Science Authors: Linda Granberg, Ida Kristoffersson In today s competitive world, employee performance and productivity is deciding the future of the companies. That s why it is important to find the right workforce. When many companies try to identify and keep qualitative personnel within their organisation it is not surprising that many of them use the services from recruitment companies to achieve it. The purpose of this study was to describe how recruitment companies proceed in the selection of managers when recruiting. The intention with this study was to describe a multifaceted and complex phenomenon, which is very important for the result and continued survival of a company, a qualitative method was found suitable. The study was carried out as a case study of two companies in the recruitment business. The results show that recruitment companies use very standardised methods when recruiting managers and that the requirements specification is important throughout the whole selection process. Keywords: Human resource development, recruitment, selection, managers, recruitment companies

3 SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING Luleå tekniska universitet, Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Författare: Linda Granberg, Ida Kristoffersson Rekrytering och urval är huvudtemat i denna studie, vilken belyser rekryteringsföretags tillvägagångssätt vid urval till chefspositioner. Urvalsprocessens beståndsdelar behandlas i kontexten av signifikans nivå och tillämpningsgrad för bedömning och beslutsfattande vid rekrytering. Urvalsförfarandet kan enligt redovisade perspektiv utgöra en källa till förlorad konkurrenskraft när tillvägagångssättet leder till bristande överensstämmelse mellan individ och organisation. Med kunskap och erfarenhet om urvalsförfarande kan dock tillvägagångssättet simplifieras. Därav presenteras en exemplifiering av rekryteringsföretagens förfarande, vilken även kan användas för att identifiera framgångsfaktorer vid rekrytering. Studien genomfördes som två fallstudier på företag verksamma inom rekryteringsbranschen. Resultatet visar ett relativt standardiserat tillvägagångssätt där en skräddarsydd kravprofil används som fundament. Nyckelord: kompetensförsörjning, rekrytering, urval, chefer, rekryteringsföretag

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING BAKGRUND PROBLEMDISKUSSION SYFTE AVGRÄNSNINGAR DISPOSITION METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN LITTERATURSÖKNING FORSKNINGSSTRATEGIER UNDERSÖKNINGSANSATS UNDERSÖKNINGSENHETER DATAINSAMLINGSMETOD METODPROBLEM Reliabilitet och validitet TEORETISK REFERENSRAM DEFINITIONER Rekryteringsföretag Rekryteringskonsulter Urval URVALSPROCESSEN Grundläggande arbete Genomförande... 9 Urvalsmetoder Bedömning och anställningsbeslut ANALYSMODELL EMPIRI FÖRETAGET URVALA Respondenter URVALSPROCESSEN Grundläggande arbete Genomförande Urvalsmetoder Bedömning och anställningsbeslut... 19

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4.3 FÖRETAGET CESAB Respondenterna URVALSPROCESSEN Grundläggande arbete Genomförande Urvalsmetoder Bedömning och anställningsbeslut ANALYS OCH SLUTSATSER URVALSPROCESSEN Grundläggande arbete Genomförande Urvalsmetoderna Bedömning och beslut SAMMANFATTNING ÅTERKOPPLING AV SYFTE AVSLUTANDE REFLEKTIONER KÄLLFÖRTECKNING... BILAGA...

6 INLEDNING 1 INLEDNING Följande avsnitt inleds med bakgrunden för uppsatsens fokus, därefter redovisas en problemdiskussion för att skapa en övergripande bild av ämnesområdet och dess problematiseringar och avslutas därefter med syfte och avgränsningar för det valda ämnesområdet. 1.1 Bakgrund Företag arbetar sedan talet under andra, delvis helt nya förutsättningar än de som gällde under årtiondena efter andra världskriget. Förändringstakten har ökat radikalt, kundkraven har blivit allt högre, konkurrensen har intensifierats, ekonomin har blivit alltmer gränslös och informationsteknologin har gjort sitt definitiva intåg i alla aspekter av arbetslivet (Bruzelius och Skärvad, 2000). Det industriella samhället avvecklas och en ny samhällsstruktur, det postindustriella informationssamhället tar form. Samhället karaktäriseras idag av en snabb teknologisk utveckling med fokus på kreativitet, kommunikation och kunskap. Detta leder till att förändringskraven på organisationer och företag blir mycket omfattande och att förändring i sig blir ett naturligt tillstånd (Drakenberg, 1997). För organisationer och dess medarbetare har det därför blivit allt viktigare att öka sin produktivitet och effektivitet för att bibehålla sin konkurrenskraft. De nya förutsättningar innebär att individerna inom företaget måste veta mer, göra mer, förändras mer och interagera mer, vilket i sin tur ställer högre krav på medarbetarna i företaget (Heraty & Morley, 1998). Kompetensfrågor har som en konsekvens av de allt högre kraven blivit företags viktigaste angelägenhet då det för att kunna konkurrera i första hand erfordras att nödvändig kompetens finns inom företaget (Anttila, 1997). 1.2 Problemdiskussion En viktig del i kompetensförsörjningsarbetet är att identifiera och värva medarbetare som innehar nödvändiga kunskaper och egenskaper eller potential att tillförskaffa sig erforderlig kompetens (Bruzelius & Skärvad, 2000). Att utvärdera färdigheter, personligheter och drivkrafter så exakt som möjligt är grunden för att veta vem som passar in i en viss funktion och vem som har förutsättningar att utvecklas och ta nya roller i expansionsskeden eller generationsskiften (Danielsson, 2003). Rekrytering har därför under modern tid övergått till att vara ett viktigt instrument för arbetsgivare att knyta den mest lämpliga arbetsstyrkan till sin verksamhet (Knocke, Drejhammar, Gonäs & Isaksson, 2003). Rekrytering omfattar en i tiden utsträckt problemlösnings- och beslutsprocess. Själva rekryteringsarbetet innefattar främst marknadsföring och sökarbete fram till dess att det finns sökande. Arbetet övergår sedan i ett mer systematiskt urvalsarbete (Prien, 1992). Urvalsarbetet omfattar val av lämplig kandidat och innebär en mer djupgående sökprocess, vilket slutligen skall resultera i ett anställningserbjudande till den lämpligaste av de personer som är intresserade av den lediga tjänsten (Ahrnborg, 1997). Urvalsprocessen är en betydelsefull del av ett företags affärsidé och strategi i konkurrensen med andra på marknaden. Företagets konkurrenskraft och framgång och den enskilda individens möjlighet att vara produktiv för företaget och utvecklas personligen påverkas direkt av hur bra företagets krav och medarbetarens kvalifikationer passar ihop (Prien, 1992). Det är följaktligen av största vikt, både för individen och företaget att personbedömning och urval fungerar bra i samband med rekrytering. 1

7 INLEDNING En rekrytering kan handla om allt från att hitta en tillfällig vikarie till att identifiera börsbolagets nästa verkställande direktör, men för mer långsiktiga samarbeten eller nyckelbefattningar blir urvalsarbetet en mer omfattande process (Danielsson, 2003). Passform mellan företag och ledning har en direkt inverkan på ett företags framgångar (Berglund, 1988). Att rekrytera eller byta ut en chef kostar oerhörda summor och en felrekrytering kan ha avsevärd inverkan på företags möjlighet att skapa och bibehålla sin konkurrenskraft (Heraty & Morley, 1998). Kostnaderna ligger delvis i den felrekryterade medarbetarens underprestation, att personen inte klarar av arbetet eller inte anstränger sig för att åstadkomma ett bra resultat och i värsta fall leder felrekryteringen till att inte heller andra personer på arbetsplatsen kan utföra sitt arbete på rätt sätt. En misslyckad rekrytering innebär även att företaget måste lägga ner resurser på att hitta en ny medarbetare (Danielsson, 2003). Därutöver försvåras situationen av att lagstiftningen i Sverige gör det svårt att avbryta en anställning när den väl har inletts, vilket medför att ett misstag i rekryteringsprocessen kan fortsätta att kosta under lång tid (Bolander, 2002). Företag måste av den orsaken avsätta mer tid, pengar och energi på att rekrytera en chef eller en specialist jämfört med rekryteringar till mer okvalificerade arbeten (Knocke m fl, 2003). Att rekrytera chefer är dock en komplex och osäker process som förutsätter att företagen har förmågan att välja ut medarbetare som har de rätta kunskaperna och färdigheterna (Danielsson, 2003). Arbetet äger rum i interaktion med andra inom ramarna för specifika organisationsmiljöer, vilket innebär att den anställde måste passa in med exempelvis övriga anställda, med organisationsklimatet, arbetssättet och organisationen. (Cartwright, 1995). För att kunna identifiera den bäst lämpade för den aktuella anställningen behövs ett språk och en rad koncept som beskriver mänskliga egenskaper som är relevanta för yrkeslivet. Modeller och regler kan inte alltid följas vilket innebär att man måste tolka reglerna på ett lämpligt sätt eller helt enkelt bortse från vissa regler för att hitta den optimala kandidaten (Bolander, 2002). De krav som ställs på företagens förmåga att identifiera och bedöma chefskandidater är således höga. Hur kan då företag hitta metoder och tillvägagångssätt som hjälper dem att välja ut rätt människor till rätt positioner? Vissa företag har en rekryteringsansvarig som har ansvar för kompetensförsörjningen i organisationen, men rekrytering tar tid och den rekryteringsansvariga har troligtvis andra arbetsuppgifter utöver rekryteringsarbetet. Detta torde sannolikt leda till att organisationers egna rekryteringar blir relativt kortsiktiga och standardiserade, vilket rimligtvis medför att frekvensen av lyckade rekryteringar är tämligen låg. Idag är det därför vanligt att företag anlitar rekryteringsföretag. Rekryteringskonsulter är specialister som uteslutande arbetar med rekrytering och har en långt mer välutvecklad rekryteringskompetens än företagen. Genom att anlita konsulter vid rekrytering erhålls genast rekryteringskompetens vilket troligtvis resulterar i en högre grad av träffsäkerhet vid urskiljandet av kvalitativa anställda. Vad är det då som gör rekryteringsföretagens urvalsprocess bättre än företagens och hur säkerställer de att rätt person väljs? 1.3 Syfte Syftet med studien är att beskriva hur rekryteringsföretag går tillväga vid urvalet vid rekrytering av chefer. Avsikten är att exemplifiera hur urvalsprocessen kan se ut och hur olika urvalsverktyg kan användas för att bedöma kandidater och fatta rekryteringsbeslut. 2

8 INLEDNING 1.4 Avgränsningar Rekryteringsföretag lejs vanligtvis om inte uteslutande för att rekrytera utifrån, varav intern rekrytering inte är relevant för det uppställda syftet. Följaktligen kommer inga aspekter angående nyförvärv av inom företaget redan anställda att presenteras. Uppsatsen har avgränsats till att studeras ur rekryterarnas egna perspektiv. Således kommer inga aspekter från övriga individer som är involverade i en rekryteringsprocess att belysas. Studien fokuseras på rekrytering till högre befattningar och sålunda kommer endast de urvalsmetoder som är relevanta för rekrytering till chefsbefattningar att behandlas, samt handlar rekrytering till chefsbefattningar i första hand om anställning till fasta tjänster, varav fakta angående visstidsanställning eller vikariat inte kommer att framföras. 1.5 Disposition Det inledande kapitlet har gett en kort översikt över komplexiteten och problematiken som omgärdar det valda ämnesområdet. I nästa avsnitt presenteras det teoretiska ramverket som utgör den analytiska basen i studien. Detta ramverk innehåller de olika teorierna och begreppen som tillämpas, vilket sedermera används för att ge den empiriska delen av studien en utgångspunkt och en riktning. 3

9 METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 2 METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN I följande avsnitt har vi för avsikt att belysa vårt ställningstagande till valt angreppssätt, forskningsstrategier, undersökningsansats, urval, datainsamlingsmetod och metodproblem. Ambitionen med avsnittet är att ge läsaren en ingående beskrivning av tillvägagångssätt, samt motiveringar till dessa. 2.1 Litteratursökning Begreppet rekrytering är mycket frekvent behandlat inom olika ämnesdiscipliner och materialet är därmed omfattande. Arbetsprocessen initierades på grund av detta med en extensiv litteraturstudie i avsikten att finna en lämplig infallsvinkel till den fortsatta studien. Utgångspunkten för den inledande studien var rekryteringsprocessen, som ofta används för att beskriva tillvägagångssättet vid rekrytering. Med rekryteringsprocessen som utgångspunkt söktes ett lämpligt problemområde. Tankarna fokuserades vid att undersöka hur rekryteringsföretag går tillväga vid urvalet av chefer. Vid litteratursökningen användes databaserna Emerald och Ebsco samt Lucia, som är Luleå tekniska universitets sökmotor. Sökorden som användes var såväl svenska som engelska. Vid sökningen i Emerald och Ebsco utnyttjades de engelska orden recruitment, management, processes, employment, agencies. Flera ord täcktes in genom att använda den logiska operatorn AND i syfte att få mera noggrant utvalda tidskrifter och artiklar att välja mellan. Vid sökningen av böcker i Lucia användes enstaka svenska ord såsom rekrytering, rekryteringsprocesser, urvalsprocesser, chefsrekrytering, chefer och kompetensförsörjning. En sökning genomfördes även med författarnamn från andra författares referenser samt inom området sedan tidigare kända författare som sannolikt kunde bidra med värdefull information. 2.2 Forskningsstrategier Frågan om huruvida en kvalitativ fallundersökning skall väljas eller något annat tillvägagångssätt beror i grunden på vad forskaren är ute efter och vilka frågor han eller hon vill ha svar på. Hur en frågeställning är definierad och vilka frågor den i sin tur ger upphov till avgör vilken metod som passar bäst (Merriam, 1994). Syftet i denna studie var att söka detaljerad information om hur rekryteringsföretag går tillväga vid rekrytering av chefer, varav en kvalitativ metod bedömdes som lämpligast. Kvalitativa data präglas av detaljerade beskrivningar av observerbara beteenden, händelser och situationer som inte kan kvantifieras. Fokus ligger på det avvikande och unika för det som undersöks för att kunna öka förståelsen för den verklighet som undersöks (Merriam, 1994). Analyser och slutsatser kan dras på två olika sätt, antingen genom induktion eller deduktion. Induktion utgår från empirin medan deduktionen bygger på logik. Vid induktion börjar undersökningen i empirin eller är starkt kopplad till denna redan i utgångspunkten. Sedan samlas fakta och slutligen formuleras hypoteser eller teorier utifrån empirin. Deduktion innebär i stället att logiska slutsatser fattas och att dessa betraktas som giltiga om de är logiskt sammanhängande. Deduktion lägger tyngdpunkten på begrepp, teorier, frågeställningar eller hypoteser vid utgångspunkten (Thurén, 2003). I denna studie sker analyser och slutsatser utifrån ett deduktivt synsätt där analysen sker utifrån empirin och intervjuobjektens verklighetsuppfattning som undersökts med utgångspunkt i den teoretiska referensramen. 4

10 METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 2.3 Undersökningsansats Det finns flera olika forskningsstrategier som kan användas vid en undersökning. Dessa strategier utgörs bland annat av surveyundersökningar, fallstudier, experiment, aktionsforskning och etnografi. Fallstudier inriktas på en eller några få undersökningsenheter i syfte att erhålla en djupgående redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter eller processer som uppträder i denna speciella undersökningsenhet (Denscombe, 2000). Typiskt för fallstudier är även att de tillhandahåller goda förutsättningar för realitetsnära beskrivningar, vilket var av yttersta vikt för att uppfylla uppsatsens syfte. Utsikterna att skaffa sig värdefulla och unika insikter beror på att man kan undersöka saker på ett sätt som skiljer sig från, och i viss mån är bättre än, vad som är möjligt med andra tillvägagångssätt. En fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse, exempelvis ett program, en händelse, en person, ett skeende, en institution eller en social grupp. Detta avgränsade eller definierade system väljs för att det är viktigt och intressant eller för att det utgör någon form av hypotes (Merriam, 1994). Avsikten med denna studie var att beskriva ett mångfacetterat, komplext och omdiskuterat fenomen som är av största vikt för företags resultat och fortsatta överlevnad. Fallstudier inriktar sig vanligtvis på en undersökningsenhet men kan i vissa fall fokuseras på mer än ett undersökningsobjekt. Genom att koncentrera undersökningen gentemot två undersökningsenheter var förhoppningen att erbjudas större möjligheter att gå på djupet och upptäcka saker som kanske inte skulle ha blivit synliga vid en mer ytlig undersökning. Beslutet att använda sig av fallstudier grundades även på ett strategiskt beslut utifrån undersökningens skala och fokus. 2.4 Undersökningsenheter Vid efterforskandet av företag som överrensstämde med uppsatsens syfte så eftersträvades vissa kriterier som fallstudieföretagen skulle uppfylla, att organisationerna i första hand arbetade med rekrytering på uppdrag av andra företag, samt att tillsättningarna omfattade tjänster på chefsnivå. Då uppsatsen behandlade urvalsprocessen söktes först efter företag som var verksamma inom rekryteringsbranschen. För att hitta företag som uppfyllde de kriterier som var nödvändiga för studien användes sökmotorn Gula sidorna som går att nå via Internet. Genom informationen från Gula sidorna uppdagades företag inom den bransch som avsågs studeras. Därefter följde identifiering, gallring och urval av företag som föreföll lämpliga för uppfyllandet av det specificerade syftet. Studien genomfördes på två företag inom rekryteringsbranschen, Cesab samt ett bemanningsföretag som valt att vara anonym. Med anledning av detta används fingerade namn både med avseende på företagets namn och de två respondenternas namn. De aktuella studieobjekten uppfyllde de uppställda kraven för att anses vara lämpliga undersökningsobjekt, samt är belägna i Norrbotten. Om de uppsökta rekryterarna inte funnits i Norrbottens län hade en längre resa varit nödvändig för att kunna genomföra intervjuerna. På grund av snäva tids och kostnadsramar var resor inte att föredra. Efter en initial kontakt med ovan nämnda kontaktpersoner inom företagen framgick att det var positivt inställda till att medverka i studien. 5

11 METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 2.5 Datainsamlingsmetod Eftersom den forskningsstrategi som användes var fallstudier föll det sig naturligt att välja personliga intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjuer är lämpliga då det finns ett behov av djupgående information. Metoden kräver heller inte någon avancerad utrustning och bygger på intervjuarens konversationsfärdigheter. Fortsättningsvis kan intervjuer baseras på vad forskaren anser vara de centrala faktorerna, de är flexibla på så sätt att undersökningen kan förändras under arbetets gång och att det har en hög svarsfrekvens (Denscombe, 2000). Det finns tre typer av forskningsintervjuer, strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer (Denscombe, 2000). I detta fall föll valet på semistrukturerade intervjuer som karaktäriseras av att intervjuaren har en färdig lista med ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras, är inställd på att vara flexibel vad gäller ämnenas ordningsföljd och att respondenten ges möjlighet att utveckla sina idéer och tala mer utförligt om det ämne som tas upp. Svaren är öppna och tyngdpunkten ligger på den intervjuade som utvecklar sina synpunkter (Denscombe, 2000). Valet gjordes med förhoppningen att ett okonstlat och mer öppet klimat vid intervjun, som en följd av ett mer flexibelt angreppssätt skulle skapa möjligheter till att kunna svara an på situationen som den utvecklades och därigenom erhålla en ökad förståelse för de svar och motiveringar som framkom under intervjuns gång. Respondenterna kontaktades först via telefon för medgivande till deltagande i studien och för tidsbokning av de kommande intervjuerna. Utifrån givna teoretiska referensramar, vilka framgår av den teoretiska referensramen, utformades sedan en intervjuguide (Bilaga) anpassad för att svara på de för syftet aktuella problematiseringarna. Den färdigställda guiden granskades sedan av Anita Westerström, handledare till studien samt en person på ett av de utvalda företagen som inte medverkade vid intervjuerna. Båda personerna bedömdes vara väl insatta i problemområdet. Respondenterna erhöll sedan frågeformulären via e-post för att ges tillfälle att förbereda sig inför den kommande intervjun. Innan intervjutillfället kontaktades respondenterna för att fastställa att de fortfarande hade möjlighet att delta i undersökningen. Vid eventuella bortfall tillhandahölls därmed möjlighet att i relativt god tid finna nya respondenter. Med de på förhand utformade frågorna genomfördes sedan intervjuer med respondenterna. Under intervjuerna ställdes frågor och svar antecknades av båda författarna. Med medgivande från respondenterna användes som komplement även en bandspelare. Bandspelaren underlättade genom att endast stödanteckningar blev nödvändiga under intervjuns gång. Direkt efter intervjun sammanställdes, utifrån stödanteckningar och minnet de olika svaren. Därefter avlyssnades det inspelade bandet för att fullständiggöra den redan bearbetade informationen. De svar som vid intervjun inte framgick på ett tillfredställande sätt och de följdfrågor som uppkommit vid bearbetningen av materialet kompletterades via telefon med respondenterna. 2.6 Metodproblem I den presenterade teoretiska referensramen är det möjligt att andra teoretiska ansatser inom det berörda området förbisetts. Detta kan ha påverkat såväl intervjuernas utgångspunkter som analyser av resultatet. För att reducera denna risk utfördes en omfattande litteraturstudie. Trots detta kan det dock inte uteslutas att relevanta teorier och frågeställningar kan ha 6

12 METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN försummats. Valet av metod påverkas av strategin i sig själv, men speglar också forskarens preferenser när det gäller vilken typ av data som ska skaffas fram och praktiska överväganden beträffande resurser, tid och tillgång till datakällor. Var och en av metoderna har sina speciella styrkor och svagheter. Fallstudiens nackdelar handlar framför allt om trovärdigheten i de generaliseringar som görs utifrån resultaten. Detta har undvikits i största möjliga mån genom att öppet visa hur det aktuella fallet liknar eller bryter av mot andra av samma typ, samt att studien omfattar två fallstudieobjekt Reliabilitet och validitet Reliabilitet anger tillförlitligheten och brukbarheten av ett mätinstrument och måttenhet (Ejvegård, 2003). Det vill säga, om någon annan utför undersökningen, kommer han eller hon att komma fram till samma resultat och dra samma slutsatser? Vid fallstudier är författaren en integrerad del av forskningsinstrumentet varav det är relativt svårt att få en hög grad av reliabilitet. För att eliminera brister i tillförlitligheten bör forskaren redogöra för forskningens mål, syfte, teorier, tala om hur forskningen genomfördes och förklara de beslut som fattats vad gäller urval. (Denscombe, 2000). Då studien utfördes på människor är det näst intill omöjligt att kravet på reliabilitet i dess rätta betydelse ska kunna uppfyllas. Dock har så hög grad av reliabilitet som möjligt försökt uppnås genom tydliga redogörelser och motiveringar till alla tillvägagångssätt och beslut. Strävan var att den som läser uppsatsen på ett tydligt och överskådligt sätt ges möjlighet att följa med i utvecklandet av studien. I denna undersökning har intervjuguide varit mätinstrumentet. Det finns goda förutsättningar att en annan person med samma syfte och med den för studien använda metoden skulle kunna uppnå samma resultat som uppnåtts här. Som ett led i detta finns intervjuguiden bifogad i materialet. Vid intervjutillfällena försöktes en hög grad av neutralitet upprätthållas för att undvika intervjuareffekter, där intervjuaren påverkar respondenten. Som tidigare omnämnts användes även en bandspelare vid intervjutillfällena för att förbättra reliabiliteten genom att behålla svaren och undvika förlust av viktig information. Bandspelare kan dock uppfattas som störande och bidra till att respondenten inte känner sig lika avslappnad som om intervjun genomförts utan men fördelarna med att kunna bevara svaren ansågs i detta fall väga tyngre än nackdelarna. Att respondenterna fick tillgång till intervjubilagan innan intervjuerna utfördes kan också medföra reliabilitetsproblem genom att intervjuerna kan bli mindre spontana och utvecklande då respondenten upplever sig alltför styrd av formuläret. Dock var detta något som flera av respondenterna efterfrågade och var därmed ett led i att få dem att känna sig tryggare i intervjusituationen. Validitet handlar om att verkligen mäta det som avses mätas (Ejvegård, 2003). Det handlar med andra ord om att data och metoder verkligen är riktiga och huruvida de reflekterar verkligheten och sanningen. Validiteten i forskningsfrågor inriktar sig på om begreppets lämpliga indikatorer mäts och om resultaten är exakta (Denscombe, 2000). För att förstärka validiteten upprättades en intervjuguide som harmoniserade med uppsatsens syfte. Intervjuguiden granskades därefter av två utomstående med insikt i det valda ämnesområdet och dess problematiseringar. Därmed kunde missförstånd undvikas vad gällde tolkningen av frågorna samt oklarheter förtydligas. Under intervjuerna eftersträvades en minimering av påverkan på respondentens svar, varav relativt öppna frågor ställdes under intervjun. Att intervju genomfördes ansikte mot ansikte innebar att svaren kunde kontrolleras direkt vid eventuella otydligheter. 7

13 TEORETISK REFERENSRAM 3 TEORETISK REFERENSRAM Följande avsnitt inleds med definitioner av rekryteringsföretag, rekryteringskonsulter och urval. Därefter behandlas relevant teori för att besvara de för syftet aktuella frågeställningarna avseende urvalsprocessen och användandet av urvalsverktyg vid bedömning och rekryteringsbeslut. 3.1 Definitioner Rekryteringsföretag Rekryteringsföretag är kunskapsföretag, det vill säga tjänsteföretag vars tillgångar huvudsakligen utgörs av de anställdas speciella kunskaper och kompetenser. Produktionen är kunskapsintensiv och har formen av kvalificerade problemlösningar som i hög grad anpassas till de individuella kundernas behov (Nationalencyklopedin, 2005). Det finns numera flertalet privata företag som erbjuder professionell hjälp vid rekrytering och de senaste åren har dessa företag fått stor framgång och förmedlar personal till en allt större andel av de svenska företagen. Moderna rekryteringsföretag gör merparten av rekryteringsarbetet med målsättningen att presentera kvalificerade kandidater (Englund, 1999) Rekryteringskonsulter En rekryteringskonsult är en specialist som anlitas av företag, organisationer eller privatpersoner för råd eller tidsbegränsade uppdrag (Nationalencyklopedin, 2005). Rekryterares arbetsuppgifter består av bedömning av kandidater och beslutsfattande angående kandidaternas förmåga att utföra ett visst arbete (Ahrnborg, 1997). De förväntas fatta beslut på andra grunder än sunt förnuft och ha kunskap om vilken uppläggning rekryteringsprocessen bör ha och vilka dimensioner och kriterier som bör fokuseras för att få en rättvisande bild av kandidaten (Bolander, 2002). Rekryteraren skall även känna till alla de modeller, regler och riktlinjer som finns och kunna anpassa sig och rekryteringsprocessen till omständigheterna kring det aktuella fallet (Bolander, 2002) Urval Rekrytering handlar om att göra ett så bra urval som möjligt bland de sökande och att hitta den person som passar bäst (Knocke m fl, 2003). Målet med urvalsarbete är att nå fram till överensstämmelse mellan arbetets krav, personens kompetens, motivation och intresse samt den organisatoriska miljöns krav för att skapa förutsättningar för att individen skall kunna arbeta effektivt (Prien, 1992). Kandidaten är som en pusselbit, som måste passa in i helheten. Att kandidaten passar in betyder att han eller hon smälter in i arbetsgruppen och organisationskulturen, att han eller hon har värderingar som matchar organisationen och att han eller hon fyller luckor som finns i organisationen, både vad gäller formell kompetens och personlighet (Bolander, 2002). 3.2 Urvalsprocessen Urvalsprocessen beskriver tillvägagångssätt vid urvalet och består av flera olika delar som varierar beroende på vilken information som deltagarna i urvalsförfarandet vill få fram. Varje urvalsutförande bör dock föregås av ett extensivt förarbete (Bolander, 2002). 8

14 TEORETISK REFERENSRAM Grundläggande arbete Det första steget i ett rekryteringsförfarande är att de som ansvarar för rekryteringen gör en så kallad arbetsanalys eller rollbeskrivning. Med befattningen i åtanke utformas en beskrivning av vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden som ingår i befattningsinnehavarens arbete och vilken relativ vikt de har för att arbetet skall kunna utföras på ett bra sätt. Oftast är det så att vissa områden är mer framträdande än andra, antingen för att de upptar mer tid eller också för att de utgör kärnan av personens ansvar. Det handlar om att beskriva vad som ingår i en befattning och hur många ansvarsområden en person i en organisation faktiskt har och hur många olika saker denne bör kunna (Granberg, 2003). Resterande arbete med urvalsprocessen påverkas i hög grad av hur väl denna beskrivning fångar vad organisationen förväntar sig av den sökande (Prien, 1992). Med detta som bakgrund går det sedan att ta fram en kravprofil som specificerar vad det är för person som söks till befattningen, vad han eller hon skall ha för bakgrund, vilka förkunskaper och vilken erfarenhet som krävs och vilka kompetenser som är avgörande (Bogislaus, 1997). Kravspecifikationen blir styrande för vilka kriterier man använder sig av när man väljer ut de mest intressanta sökandena, underlaget till intervjuerna, samt för hur det formella beslutet om anställning och introduktionen av den anställde (Granberg, 2003) Genomförande När kravspecifikationen är utformad och det finns sökande till tjänsten granskas alla ansökningshandlingar och matchas framför allt mot de formella kraven som ställts upp. De som saknar tillräckliga kvalifikationer för jobbet sållas bort på denna nivå och resterande går vidare till nästa del i urvalsförfarandet (Prien, 1992). Denna första gallring syftar till att få fram de sökande som är mest intressanta och utgår endast från den information som finns i ansökningshandlingarna. Man väger alltså inte in annan information man har om den sökande, såsom exempelvis personkännedom. Därefter gås alla sökanden igenom en gång till och då vägs all information om de sökande in, negativ som positiv. Avslutningsvis vägs de sökande som gallrats fram mot varandra för att få fram de sökanden som går vidare i urvalsprocessen (Granberg, 2003). I ett senare skede av urvalet koncentreras arbetet med rekryteringen till de individer som anses vara mest intressanta för jobbet med målet att få fram den sökande som bäst motsvarar uppställda befattningskrav. För att öka tillförsikten i detta andra urval kan flera metoder användas (Knocke, m fl, 2003). Av olika skäl kan tonvikten läggas på en eller flera av dem och i vissa fall kan man stryka eller byta ut någon eller några av dem mot andra alternativ (Ahrnborg, 1997). Urvalsmetoder Urvalsmetoder används för att försöka bedöma vem av tillgängliga kandidater som är mest lämplig (Granberg, 2003). Valet av urvalsmetod är viktigt i och med att sannolikheten att en sökande verkligen passar för arbetet, i de olika metoderna skiljer sig åt (Knocke, m fl, 1992). Urvalsinstrumenten används för att få information om den sökande. Informationen utgör sedan det underlag på vilket man bedömer och fattar beslut om vem som ska erbjudas befattningen. Utmaningen ligger i att hitta en metod som hjälper till att välja ut rätt människor till rätt positioner (Danielsson, 2003). Det essentiella med valet av urvalsinstrument är att avgöra vilken information olika instrument ger och om metoden kan ge information om en sökandes möjligheter att lyckas i den aktuella befattningen (Granberg, 2003). 9

C-UPPSATS. Styrning mot försäljning av finansiella tjänster

C-UPPSATS. Styrning mot försäljning av finansiella tjänster C-UPPSATS 2006:150 Styrning mot försäljning av finansiella tjänster Linda Granberg Susanna Persson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Rätt man på rätt plats

Rätt man på rätt plats Rätt man på rätt plats En studie om anställningstester Jonna Linderholm och Pia Ljunggren Linköpings universitet Institutionen för beteendevetenskap och lärande Avdelningen för sociologi LINKÖPINGS UNIVERSITET

Läs mer

Rätt person på rätt plats - rekryteringsprocessen i ett storföretag -

Rätt person på rätt plats - rekryteringsprocessen i ett storföretag - Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program Rätt person på rätt plats - rekryteringsprocessen i ett storföretag - Arbetsvetenskap 61-90 Vårterminen 2008 Kariin Adolfsson

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

REKRYTERINGSPROCESSEN

REKRYTERINGSPROCESSEN REKRYTERINGSPROCESSEN I TEORI OCH PRAKTIK EN JÄMFÖRANDE KVALITATIV STUDIE Kandidatuppsats Organisation- och personalutvecklare i samhället Arbetsvetenskap/Sociologi 15 hp Josefine Aronsson Beata Jansson

Läs mer

En studie om intern rekrytering

En studie om intern rekrytering Kandidatuppsats HT 2008 Handledare: Anneli Linde Författare: Jenny Johansson Lena Karlsson En studie om intern rekrytering Hur arbetar banker med intern rekrytering? Sammanfattning Den ökade konkurrensen

Läs mer

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter EXAMENSARBETE 2005:129 SHU E-FAKTUROR: Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter LINDA BERG JENNIE NYMAN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Janna Forsén Malin

Läs mer

Finansanalytikers syn på redovisning av humankapital

Finansanalytikers syn på redovisning av humankapital 2002:236 SHU EXAMENSARBETE Finansanalytikers syn på redovisning av humankapital ANNA JOHANSSON JENNY NYSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

Vidareutbildning och medbestämmande

Vidareutbildning och medbestämmande MÄLARDALENS HÖGSKOLA Ekonomihögskolan C-uppsats i företagsekonomi Vidareutbildning och medbestämmande Varför bry sig? Västerås 2004-06-17 Handledare: Eltebrandt, Tobias Författare: Amin, Raber 800428 Blom,

Läs mer

Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv

Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv Författare: Fannie Mikaelsson Emma Sjölund Handledare: Thommie Burström Student Vårterminen 2012 Examensarbete,

Läs mer

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning C-UPPSATS 2007:166 Hållbarhetsredovisning Något för ett mindre energiföretag? David Lindström Mattias Svensson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vad gör revisorn och vad förväntar sig småföretag av revisorn och revision - ett förväntningsgap? Hanna Eriksson Johanna Vikström

EXAMENSARBETE. Vad gör revisorn och vad förväntar sig småföretag av revisorn och revision - ett förväntningsgap? Hanna Eriksson Johanna Vikström EXAMENSARBETE 2005:037 SHU Vad gör revisorn och vad förväntar sig småföretag av revisorn och revision - ett förväntningsgap? Hanna Eriksson Johanna Vikström Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

ISRN nr: Izabela Szpakowska Lindsjö Johan Wester. Vårterminen 2008 Handledare: Åsa Karin Engstrand

ISRN nr: Izabela Szpakowska Lindsjö Johan Wester. Vårterminen 2008 Handledare: Åsa Karin Engstrand ISRN nr: HRM praktiker inom svensk detaljhandel HRM practices in Swedish retailing Izabela Szpakowska Lindsjö Johan Wester Vårterminen 2008 Handledare: Åsa Karin Engstrand Sammanfattning Magisteruppsats

Läs mer

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE GEORGIOS GAKIOS PANAJOTIS ORFANIDIS. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ 2003:095 SHU EXAMENSARBETE Användning av beslutstödsverktyg inom CRM (Customer Relationship Management) Hur kan beslutstödsverktyg stödja företagens analysarbete för att hitta kunskap om kunderna? GEORGIOS

Läs mer

C-UPPSATS. Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem. Andreas Lindbäck Christoffer Widström. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem. Andreas Lindbäck Christoffer Widström. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2006:040 Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem Andreas Lindbäck Christoffer Widström Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2.

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. METOD... 7 2.1 VAL AV ÄMNE... 7 2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 7

Läs mer

- Hur skapas framåtblickande och flexibla företag? Cecilia Andersson & Kristin Gunnarsson

- Hur skapas framåtblickande och flexibla företag? Cecilia Andersson & Kristin Gunnarsson Drivkrafter bakom strategisk affärsutveckling - Hur skapas framåtblickande och flexibla företag? Cecilia Andersson & Kristin Gunnarsson Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska Institutionen

Läs mer

Stress i fastighetsmäklarbranschen

Stress i fastighetsmäklarbranschen Stress i fastighetsmäklarbranschen En kvalitativ studie om hur fastighetsmäklare upplever stress i sitt arbete Stress in the real estate brokerage industry A qualitative study of how real estate agents

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning En kvalitativ studie av överensstämmelsen mellan strategi och praktik för en organisations kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning En kvalitativ studie av överensstämmelsen mellan strategi och praktik för en organisations kompetensförsörjning Strategisk kompetensförsörjning En kvalitativ studie av överensstämmelsen mellan strategi och praktik för en organisations kompetensförsörjning Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp,

Läs mer

C-UPPSATS. Kommunikation av redovisningsinformation från redovisningskonsult till småföretag: sker det på ett tillfredställande sätt?

C-UPPSATS. Kommunikation av redovisningsinformation från redovisningskonsult till småföretag: sker det på ett tillfredställande sätt? C-UPPSATS 2008:247 Kommunikation av redovisningsinformation från redovisningskonsult till småföretag: sker det på ett tillfredställande sätt? Fredrik Degerman Marie Marklund Luleå tekniska universitet

Läs mer

Implementering av CRM, en förändringsprocess

Implementering av CRM, en förändringsprocess Implementering av CRM, en förändringsprocess Företagsekonomi D Magister uppsats Handledare Jurek Millak, Dick Ramström Grupp 5 2005-06-03 Christian Broddner 800404 telefon 0708787123 email: christian.broddner@spray.se

Läs mer

Användbarhet i ett vidare perspektiv

Användbarhet i ett vidare perspektiv 2004:088 SHU EXAMENSARBETE Användbarhet i ett vidare perspektiv Funna samband med kundens köpprocess ANGELICA AHLQVIST KAMILLA PALOVAARA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA

Läs mer

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riktad till små och mellanstora företag verksamma på den Svenska marknaden Critical factors for ERP implementation Targeted to small and medium-sized companies

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

D-UPPSATS. Styrning inom franchising utifrån Simons styrmodell, samt förtroendets inverkan på denna. En fallstudie av fyra företag

D-UPPSATS. Styrning inom franchising utifrån Simons styrmodell, samt förtroendets inverkan på denna. En fallstudie av fyra företag D-UPPSATS 2007:030 Styrning inom franchising utifrån Simons styrmodell, samt förtroendets inverkan på denna En fallstudie av fyra företag Lisa Johansson Johanna Sjögren Luleå tekniska universitet D-uppsats

Läs mer

Rekryteringsprocesser Analys och betydelsen av rekryteringsprocesser

Rekryteringsprocesser Analys och betydelsen av rekryteringsprocesser Examensarbete för Magisterexamen inom företagsekonomi VT-09 Rekryteringsprocesser Analys och betydelsen av rekryteringsprocesser Författare: Handledare: Bengt Pontén Examinator: Rune Wigblad Summary Subject:

Läs mer