Datum I övrigt hänvisar vi till de ialcttagelser och bedömningar som finns i bifogad revisionsrapport.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum I övrigt hänvisar vi till de ialcttagelser och bedömningar som finns i bifogad revisionsrapport."

Transkript

1 iöverkalix^oms^ Handläggare, telefon Revisorerna Datum Referens Er referens fe* För kännedom Fullmäktiges presidium Gruppledarna Kommunstyrelsen Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i genomfört en granskning avseende hanteringen av statsbidrag inom flyktingmottagandet. I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från. Utifrån genomförd granskning görs följande sammantagna revisionella bedömningar när det gäller hantering av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet: Att området till övervägande del hanteras på ett från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt Att den interna kontrollen till övervägande del är tillräcldig men bör förbättras Att räkenskaperna inte fullt ut förs i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed Sammanfattningsvis ser vi vissa behov av utveckling inom området, bl a följande; Det saloias en fastställd och tydlig fördelning av ersättningar mellan de olika verksamheterna. Den statliga ersättningen för en insats bör tillfalla den verksamhet som har haft kostnaden för insatserna. Det sker idag en fördelning av delar av resurserna till olika verksamheter, men vi bedömer att det finns ett behov av att tydliggöra hur denna fördelning sker och ska gå till. I detta sammanhang ser vi även behov av att internredovisningen vidareutvecklas, dels för att tydliggöra intäkterna för verksamheten dels för att tydliggöra hur aktuella kostnader för verksamheten möts. Rutiner för återsökning av stadsbidrag finns i övervägande utsträckning, men det finns behov av att tillse att rutiner finns dokumenterade då det finns en sårbarhet när dessa saknas. För att utveclda området rekommenderar vi att: berörda verksamheter dokumenterar sina rutiner inom området. Detta bland annat för att minska sårbarheten vid personalförändringar. styrelsen och nämnderna utvecklar sin interna kontroll, exempelvis genom att fastställa förvaltningsövergripande och nämndsinterna fördelningsprinciper och säkerställer att förvaltningarna tillämpar de rutiner som upprättats. kommunstyrelsen, i samband med upprättande av årsredovisning 2016, gör en kritisk prövning när det gäller eventuell periodisering av erhållna statsbidrag för flyktingmottagande. I övrigt hänvisar vi till de ialcttagelser och bedömningar som finns i bifogad revisionsrapport. För s revisorer Tord Henriksson, ordförande Bilaga Revisionsrapport "Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet", juni 2016, Överkalix kommun",. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro ÖVERKALIX Storgatan internet: E-post: C:\Users\20642\Documents\kommuner\Overkalix\2016\Stadsbidrag flyktingvht\slutdok statsbidrag flyktingmott Ökx 2016.docx

2

3 Revisionsrapport Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Revisionskonsult p w c

4 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning i 2. Inledning Bakgrund Revisionsfråga Revisionskriterier Metod och avgränsning 3 3. Förutsättningar Granskningsiakttagelser Intern kontroll och ekonomiskt tillfredsställande Kontrollmål: Fastställd fördelning av ersättning mellan verksamheter Kontrollmål: Rutiner för återsökning av statliga ersättningar Rättvisande räkenskaper Kontrollmål: Följsamhet till RKR:s rekommendation nr Revisionell bedömning 11 Bilaga 12

5 I l. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har granskat kommunens hantering av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet. Uppdraget har tillkommit via revisorernas risk och väsentlighetsanalys. Granskningen tar utgångspunkt från revisorernas uppdrag enligt kommunallagen g kapitel. Utifrån genomförd granskning görs följande revisionella bedömningar när det gäller hantering av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet: - Att området till övervägande del hanteras på ett från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt - Att räkenskaperna inte fullt ut förs i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed - Att den interna kontrollen till övervägande del är tillräcklig. Underlag för gjorda revisionella bedömningar redovisas i rapporten. För att utveclda området bör följande rekommendationer prioriteras: Berörda verksamheter dokumenterar sina rutiner inom området. Detta bland för att annat minska sårbarheten vid personalförändringar. Nämnderna prövar hur de kan utveclda sin interna kontroll, exempelvis genom att fastställa föivaltningsövergripande och nämndsmterna fördelningsprinciper och säkerställer att förvaltningarna tillämpar de rutiner som upprättats. Kommunstyrelsen, i samband med upprättande av årsredovisning 2016, gör en kritisk prövning när det gäller eventuell periodisering av erhållna statsbidrag för flyktingmottagande. 1 av 14

6 2. Inledning 2.1. Bakgrund Revisorerna i har gett i uppdrag att granska kommunens hantering av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet. Granslmingen har tillkommit via revisorernas bedömning av väsentlighet och risk. Det kommunala flyktingmottagandet baseras på överenskommelser med Migrationsverket och finansieras av statsbidrag. Kommuner har rätt till ersättning från staten för vissa av de kostnader de har för asylsökande. Kommuner har även rätt till ersättning för vissa kostnader de har för personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd. Vissa ersättningar, såsom grundersättning och schablonersättning, utbetalas per automatik enligt folkboltföringsuppgifter. Andra ersättningar behöver kommunen ansöka om särsldlt. Den statliga ersättning som kommunen har rätt till regleras i ett antal förordningar. Olika bestämmelser gäller för mottagna före respektive efter i december 2010, samt för asylsökande. tar emot flyktingar, ensamkommande flyktingbarn, andra skyddsbehövande och dess anhöriga. Regelverket för ersättning är många gånger komplext. Brister i hantering och arbetssätt inom området riskerar bland annat medföra uteblivna intäkter för berörda verksamheter. Revisionsobjekten i denna granskning är kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och överförmyndaren. I kommunstyrelsens uppdrag ingår bland annat att svara för kommunens externredovisning Revisionsfi'åga Syftet med granskningen är att bedöma om den interna kontrollen inom området är tillräcldig, om räkenskaperna är rättvisande samt om området hanteras på ett från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Inom ramen för granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras: Har granskade verksamheter en tillräcklig intern kontroll som säkerställer att kommunen får del av de statliga ersättningar inom flyktingmottagandet som kommunen har rätt till? Redovisas statliga ersättningar för flyktingmottagandet i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation 18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar? Kontrollmål/granskningsmål Det finns en fastställd fördelning av statliga ersättningar mellan berörda verksamheter Rutiner för ansökning av återsökningsbara statliga ersättningar inom flyktingmottagandet är tillförlitliga och säkra 2 av 14

7 2.3- Revisionskriterier - Kommunallagen kap Lag om kommunal redovisning kap RKR:s rekommendation nr 18 - Kommuninterna styrdokument som rör granskningsområdet 2.4. Metod och avgränsning Granslmingen har i tid avgränsats till år Arbetet har genomförts genom intervjuer, dokumentgranskning av rutiner för hantering och återsökning av statsbidrag samt analys av utdrag ur ekonomisystemet för redovisningen av erhållna ersättningar. Intervjuer har genomförts med ansvariga verksamhetschefer samt ansvariga för hantering och återsökning av statsbidrag inom respektive verksamhetsområde. Rapporten har varit föremål för sakgransltning hos de intervjuade. 3 av 14

8 3* Förutsättningar Det är fyra förordningar som reglerar den statliga ersättningen från Migrationsverket, och förordningarna gäller för olika målgrupper. När det gäller de asylsökande inldusive de ensamkommande barnen är det: Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (asylersättningsförordningen). När det gäller nyanlända med uppehållstillstånd så är det: Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. (ErsF). Denna avser personer med uppehållstillstånd mottagna före 1 december Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (NyErsF). Denna avser personer med upphållstillstånd mottagna efter 1 december Förordning (2014:946) om statlig ersättning för personer med uppehållstillstånd och kvar på anläggningsboende. Gäller SFI-studier i svenska från 1 juli Det finns två olika ersättningstyper: 1. Automatiska ersättningar (grundersättning vid överenskommelser samt schablonersättnmgar utifrån folkbokföringen) 2. Återsökningsbara ersättningar (faktiska kostnader eller schabloniserad ersättning) Ansökningarna måste ske inom en viss tid och det är olika ansökningsperioder. Ersättningarna kan innehålla tröskelvärden som man måste komma upp i för att få ersättningen. Underlag laävs till ansökningarna. Rätten till ersättning upphör vid svenskt medborgarskap. Vissa ersättningar ges schablonmässigt, medan andra motsvarar faktiska kostnader eller andel av kostnader. En del ersättningar innehåller tröskelvärden som behöver uppnås för att ersättning ska beviljas. Kommunen behöver vid ansökan lämna in underlag som styrker behov av insatser och kostnader. Det är i första hand Migrationsverket som handlägger och utbetalar ersättning till kommunerna, men vissa bidrag handläggs av Länsstyrelsen. Även Skolverket fördelar pengar till kommunerna genom ansökan, exempelvis att s.k. papperslösa barn sedan mitten av 2013 har rätt att gå i skolan på samma villkor som andra barn, där ersättning till kommuner handläggs av Skolverket i enlighet med en ny förordning 1. 1 Barn som vistas i Sverige utan giltigt uppehållstillstånd; Förordning (2013:361) om statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd 4 av 14

9 3.1. har tillsammans med Kalix, Övertorneå och Haparanda en gemensam överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot 50 nyanlända flyktingar per år. Det innebär att vaije kommun tar emot cirka 13 personer årligen. Det är antingen lcvotftyktingar eller personer som bor i Migrationsverkets anläggningsboende i Sverige och har fått uppehållstillstånd. har främst tagit emot lcvotflyktingar. Överkalix har också en överenskommelse om att ta emot ensamkommande barn. Överenskommelsen omfattar platser avseende barn med uppehållstillstånd och platser för asylsökande barn. Totalt är det 20 platser. har två boenden, Älgen och Loet. Kommunen har även så kallade övergångslägenheter och 18+ verksamhet (verksamhet för de ensamkommande flyktingbarn som har fyllt 18 år och bor i egen lägenhet i Överkalix). Kommunen har även externt placerade barn i familjehem, externa HVB hem och hos anhöriga i andra kommuner. Migrationsverket har två anläggningsboenden i kommunen, ett på det tidigare hotellet och ett i Hedensbyn cirka 5 lan utanför tätorten. I berörs ett flertal nämnder av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet. Det innebär att de nämnder som omfattas av denna granslming har möjlighet att få del av statliga ersättningar för vissa kostnader. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens externa redovisning där återsökningar ingår. Kommunstyrelsen ansvarar även för det ordinarie flyktingmottagandet och mottagandet av ensamkommande barn. Integrationsenheten ligger under kommunstyrelsen och ansvarar för de nyanlända i kommunen. Det är även under denna enhet som boendet för ensamkommande barn finns. Socialnämnden ansvarar för flera verksamheter inom vilka kostnader kan uppkomma som det går att söka statlig ersättning för, främst insatser inom individoch familjeomsorgen (IFO) samt insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning (LSS) och kommunal hälso- och sjukvård enligt socialtjänstlagen (SoL). Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola samt SFI (svenska för invandrare) verksamheten. Inom dessa verksamheter är det möjlighet att söka statliga ersättningar för asylsökande barns skolgång fram till dess de kommunplaceras. Även för SFI finns det möjlighet att söka statlig ersättning. Överförmyndaren ansvarar för att god man åt asylsökande barn utses fram tills det att barnet får uppehållstillstånd och en särsldld förordnad vårdnadshavare är utsedd. Godmanskapet upphör också om barnet fyller 18 år eller om barnets föräldrar/förälder kommer till Sverige och är i stånd att vara vårdnadshavare. Kommunen väcker talan hos tingsrätten om behov av en särsldlt förordnad vårdnadshavare. När en sådan är utsedd upphör godmanskapet. Ersättningar för god man kan även det återsökas hos Migrationsverket. 5 av 14

10 I bilaga återfinns en sammanställning över förekommande ersättningar och ersättningsnivåer för år erhåller årlig grundersättning för ordinarie flylctingmottagande, samt schablonersättning för nyanlända med uppehållstillstånd och deras anhöriga som ansölct om uppehållstillstånd inom alctuell tidsfrist. Grundersättningen uppgår år 2015 till 222,5 tkr per kommun som har en överenskommelse om ordinarie flylctingmottagande. De kommuner i landet som har ett högre mottagande i förhållande till befolkningen än andra kommuner får extra ersättning per mottagen. hör till dessa kommuner år 2015 och får därför 10 tia - som en extra engångsersättning för alla nyanlända som tas emot i kommunen (totalt 360 tkr för år 2015). Alla kommuner får även extra ersättning som 15 tkr för varje nyanländ som anvisas från Migrationsverkets anläggningsboenden eller tas emot som lcvotflykting (totalt 135 tia för år 2015). Grundbeloppet utbetalas automatislct vid årets början, medan övriga delar utbetalas två månader efter att en person mottagits i kommunen. Schablonersättningen 2 utbetalas automatislct av Migrationsverket Icvartalsvis under en tvåårsperiod. Den avser finansiering av kommunens insatser för praktiskt mottagande, introduktion i skolan, SFI och samhällsorientering m.m. Kommunen erhåller även schabloniserad ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd innan etableringsersättning kommer igång. För ensamkommande barn lämnas på motsvarande sätt årlig grundersättning om 500 tkr. Vidare ges en engångsschablon om 30 tia för barn som beviljats uppehållstillstånd. Övriga ersättningar för målgruppen ansöks särskilt. Dessutom fördelar Migrationsverket årligen ut sammanlagt 50 mnkr i en årlig ersättning för förebyggande stödinsatser för asylsökande barn enligt Socialtjänstlagen (SoL) utifrån hur många asylsökande barn som vistas i respektive kommun (s.k. majbidrag). Detta kräver heller ingen ansökan kr för en person under 20 år, kr för en person som fyllt 20 men inte 65 och kr för en person som fyllt 65 år. 6 av 14

11 4. Granskningsiakttagelser 4.1. Intern kontroll och ekonomiskt tillfredsställande Kontrollmål: Fastställd fördelning av ersättning mellan verksamheter Av föregående avsnitt framgår att det finns två olika typer av ersättningar; automatiska ersättningar (schablonersättningar) och återsökningsbara ersättningar. I finns det ingen fastställd fördelning av kommungemensamma ersättningar mellan de olika nämnderna/verksamheterna. Inget beslut om fördelning har tagits av kommunstyrelsen/fullmälctige. Ersättningarna (grundersättning, schablonersättningen) återfinns under socialnämnden där flyktingverksamheten finns se ansvar/verksamhet nedan. - Ansvar 1500 Chef för gruppboende och verksamhet 6002 ensamkommande flyktingbarn. - Ansvar 1600 Flyktingsamordnare och verlcsamhet flyktingmottagande Enligt de intervjuade finns det en informell fördelning av resurser. Under 2015 fick skolan 2 mnkr, individ och familjeomsorgen fick finansiering av två socialsekreterare, stöd för försörjningsstöd och även en extra summa om 650 tkr. Flyktingmottagningen betalar även för externa placeringar, resor och utbildningar för socialsekreterarna. Återsökningsbara ersättningarna redovisas under respektive verksamhet, exempelvis god man, boendet för ensamkommande barn och skolan där även budgetarna för verksamheterna finns. Enligt tjänstemännen finns det ett behov av en fördelning till kommunens olika verksamheter så som skola, överförmyndaren och socialtjänst. Ett arbete har inletts för att utarbeta en fördelning av resurser inom kommunen Bedömning och rekommendationer Vår bedömning är att det inte finns någon fastställd fördelning mellan olika verksamheter. Ersättningarna redovisas mestadels inom den så kallade integrationsenheten. Det sker dock en informell fördelning av delar av resurserna till olika verksamheter. Vi anser att den statliga ersättningen för en insats bör tillfalla den verksamhet som har haft kostnaden för insatser. Grund- och schablonersättningen bör fördelas till de nämnder/verksamheter som har kostnader inom flyktingmottagandet. Behov finns att se över hur man kan göra en fördelning på ett sätt som även gör redovisningen tydligare och mer lättförståelig för personer ute i verksamheten. 7 av 14

12 Vi rekommenderar därför vidareutveclding av internredovisningen och att fastställa en fördelning av intäkterna till verksamheterna. Åtgärden skulle dels tydliggöra intäkterna för verksamheten dels möta aktuella kostnader för verksamheten Kontrollmål: Rutiner för återsökning av statliga ersättningar På kommunövergripande nivå har det inte upprättats dokumenterade riktlinjer/rutiner som reglerar hur återsökning av ersättningar ska hanteras inom den kommunala organisationen. Granskningen visar att inom enheten för integration och inom individ- och familjeomsorg finns dokumenterade rutiner för återsökning av statliga ersättningar. Inom skolan, överförmyndarverksamheten och övriga verksamheter finns det inga dokumenterade rutiner. När det gäller återsökning av statliga ersättningar har följande noterats: Överförmyndarverksamheten Överförmyndaren har rätt att få ersättning för sina kostnader för god man som förordnas ensamkommande barn fram tills barnet kommunplaceras. Granslmingen visar att verksamheten återsöker medel för god man. Det är överförmyndaren som gör arbetet med återsökningarna. Detta gör att personen har god insyn i vilka kostnader de gode männen har haft. Ersättning söks för arvodet och omkostnadsersättningen som betalas ut till den gode mannen. På grund av lite resurser och tidsbrist kan vissa tolkkostnader missas som inte snabbt går att härleda till en viss person. Socialförvaltningen och enheten för invandring och integration Inom enheten finns det rutiner för återsökning av statsbidrag för ensamkommande flyktingbarn och även rutiner för sökning av statsbidrag för nyanlända i övrigt. Det är även inom denna enhet som återsökningar görs för socialtjänstens verksamhetsområde. Det finns en samordnande tjänsteman med kunskaper om statliga ersättningar och som gör samtliga återsökningar. Flyktingsamordnaren har löpande dialog med boendet och övriga tjänstemän på föivaltningen. Inom socialförvaltningen återsöks de ersättningar som man har rätt till enligt de intervjuade. De olika enheterna inom socialförvaltningen bevakar och söker de återsökningsbara ersättningarna. Flyktingsamordnaren bevakar löpande och samlar in informationen för olika målgrupper avseende ärenden som kan komma att återsökas. Det sker också en kontinuerlig dialog mellan olika funktioner inom förvaltningen avseende återsökningar. Särskilt vilctigt är att socialsela-eterarna men även andra funktioner är medvetna om när ärenden kan bli aktuella för återsökning. Dialogen mellan de olilca funktionerna och den samordnande tjänstemannen är viktig så att inte återsökningar hamnar mellan stolarna. I och med att det finns en samordnande tjänsteman minskar enligt intervjuerna risken att missa eventuella återsökningar genom att det är en person som fångar upp ärenden/informationen med återsökningsbara kostnader. 8 av 14

13 Inom enheten för invandring och integration bevakar/söks det även medel från Länsstyrelsens. För år 2016 har man sökt medel inom projelctet Hela Sverige ska leva. Syftet är att underlätta i planering och mottagande av "nya Svenskar" på Norrbottens landsbygd då planeringsunderlaget i dag till stora delar är bristfällig. Totalt belopp för hela projektet är ca 280 tkr. Skolverksamheten Här återsöks terminsersättningarna för asylsökande barns skolgång. Det är skolchefen som även är ansvarig för att återsöka för SFI-undervisningen. I dagsläget har kommunen inte haft någon elev som de kunnat återsöka medel för. När det gäller de extraordinära kostnader för asylsökande barns skolgång söker skolan delvis för detta, dock har skolan inte sökt för skolskjuts vilket skolan uppger att de ska se över. Det finns ingen ersättning att söka från Migrationsverket avseende barn med uppehållstillstånd, men däremot kan man bevaka andra möjligheter till bidrag t ex genom Skolverket. Det finns till exempel möjlighet att söka ersättning för papperslösa elever. Enligt skolchefen bevakas bidrag från skolverket kontinuerligt. Sammanfattande iakttagelser Enligt de intervjuade finns det tydliga rutiner för att kontrollera att föivaltningen får in de återsökta ersättningarna. Personen som återsöker ansvarar för detta i samarbete med redovisningsansvarig/ekonomiassistent. I praktiken går kontrollen till genom att personen som återsöker meddelar redovisningsansvarig/ekonomiassistent vad man har återsökt, redovisningsansvarig bokar upp intäkten och bevakar att pengarna kommer in. Sättet är ett inarbetat arbetssätt. Det finns dock inte direkt några nedskrivna rutiner utan varje person uppges veta vad de ska göra. Redovisningsansvarig följer även upp budgeten kontinuerligt. Enligt uppgifter från ekonomikontoret täcker intäkterna från Migrationsverket de kommunala kostnaderna för verksamheterna. Totalt fick kommunen in ca 26 mnkr för året Redovisningsansvarig i kommunen ser till att uppbokade intäkter kommer in. Intäkterna bolcförs på respektive verlcsamhet i samband med att rekvirering av pengar sker. har vid granslmingstillfället inte börjat använda Migrationsverkets nya E-tjänst för återsökning av statsbidrag. Kommunen har däremot ansölct om att få börja använda e-tjänsten. Verktyget förenklar arbetet och ger bättre möjlighet till översilct och ekonomiskt uppföljning. 3 Kommuner och kommunförbund kan söka ersättning för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan (enligt 37), samt stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter (enligt 37 a). 9 av 14

14 Bedömning och rekommendationer Rutiner för återsökning av statliga ersättningar bedöms till övervägande del vara tillförlitliga och säkra. Granskningen visar att inom delar av kommunens verksamhet tillämpas inarbetade rutiner för återsökning av statsbidrag. De brister som noteras utgörs huvudsakligen av följande områden: Delar av de rutiner som tillämpas har inte dokumenterats - Rutiner saknas för återsökning av vissa ersättningar så som extraordinära intäkter och tolkkostnader för god man. Vår sammantagna bedömning är att granskade verksamheters interna kontroll inom området till övervägande del är tillförlitlig men kan förbättras. Bedömningen baseras på följande: Det finns ingen fastställd fördelning av statliga ersättningar mellan kommunens olika verksamheter. - Tillämpade rutiner för återsökning av statliga ersättningar är endast delvis dokumenterade. Det finns en samordnande tjänsteman som löpande bevakar och samlar in informationen för olika målgrupper avseende ärenden som kan komma att återsökas. Hantering av statsbidrag för flyktingmottande bedöms till övervägande del ske på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen baseras framför allt på att kommunen återsökt de ersättningar som kommunen har rätt till. Enligt ekonomikontoret täcker ersättningarna de kommunala kostnaderna för verksamheterna. För att utveclda området lämnas följande rekommendationer: Kommunstyrelsen prövar hur den interna kontrollen inom området kan utvecldas, exempelvis genom att fastställa interna fördelningsprinciper. Berörda verksamheter vidareutvecklar och dokumenterar sina rutiner inom området. Detta bland annat för att minska sårbarheten vid personalförändringar. Vad gäller utformning av rutiner/riktlinjer kan följande utgöra stödpunkter i ett utvecklingsarbete: Fördelning av statsbidrag mellan nämnder och verksamheter. - Vilken verksamhet söker för vad, faller något mellan stolarna. Sårbart om bara en person kan och vet hur man gör. - Inventera verksamheter och funktioner som berörs av statsbidrag. - Gränsdragningsfrågor och samordningsmöjligheter. - Utse ansvarig/ansvariga för bevakning av ärenden. - Ansvarig för ansökan och uppföljning av beslut. - Ansökningsperiod, blankett och underlag m.m. 10 av 14

15 Kommunikation med ekonom, -vilka medel väntas, var ska de sättas in, behöver uppbokning ske mellan åren. Anslut till migrationsverkets nya e-tjänst, utgå från e-tjänstens möjligheter vid skapande av nya rutiner för en effektiv administration av återsökningar. Information om insatser från verksamhetspersonal skickas till personalen som återsöker. Vilctigt med kunskap även hos biståndshandläggare och socialselcreterare Rättvisande räkenskaper Kontrollmål: Följsamhet till RKR:s rekommendation nr 18 I kommunstyrelsens uppdrag ingår att upprätta delårsrapport och årsredovisning. Ansvaret för detta regleras i lag om kommunal redovisning (1997:614). Lagen ställer även krav på att bokföring och redovisning ska ske i enlighet med god sed. Rådet för kommunal redovisning (RKR) är normgivande organ för kommunal redovisning. I rådets uppdrag ingår bland annat utfärda rekommendationer. RICR 18 säger bland annat att specialdestinerade/riktade statsbidrag avser bidrag som är avsedda för en bestämd verlcsamhet eller ett bestämt ändamål och redovisas i resultaträkningen tillsammans med övriga verksamhetsanknutna intäkter. De kräver i regel någon form av motprestation och återrapportering. De periodiseras i normalfallet till den period där kostnaden som statsbidraget avser är bokförda. Exempel på specialdestinerade/riktade statsbidrag är kommunersättningar vid flyktingmottagande. Vår granskning visar att statsbidrag för flylctingmottagande hanteras på följande sätt i bokföring och redovisning: Schablonersättningar och återsökningsbara ersättningar Granslmingen visar att schablonersättningar och återsökningsbara ersättningar bolcförs som intäkter i sin helhet vid utbetalningstillfället. Pengar som är hänförliga till näst kommande år periodiseras. Under perioden 2010 till 2015 så har erhållna flylctingersättningar periodiserats och inte resultatförts löpande de år de utbetalats. Sammanlagt belopp uppgår till 5,7 mnlcr varav 1,1 mnkr har bokats upp Detta är inte i överensstämmelse med god redovisningssed Revisionell bedömning Statliga ersättningar för flylctingmottagande bedöms inte fullt ut vara redovisade i enlighet med RKR:s rekommendation nr 18. Bedömningen baseras på de periodiseringar som är gjorda under om totalt 5,7 mnkr till kommande år. 11 av 14

16 [ Bilaga Ersättning Asylsökande Förordning (2002:1118) Utbildning 5-6S. Förskola Förskoleldass Grundskola, grundsärskola eller specialskola Gymnasieskola eller grundsärskola Extraordinära kostnader skolverksamhet 5 Särsldlda stödinsatser (individbaserade), tex. elevassistent Extra (särskild anordnade) skollokaler, skolskjuts särskolebarn Ensamkommande asylskande barn 1,4,7,8,11 Grundersättning Transport till kommun Vård i annat hem än barnets eget (SoL.LVU) - Utredning (SoL) Boendeplatser Belopp kr/år kr/år kr/år kr/år Faktisk kostnad kr Faktisk kostnad Faktisk kostnad ki' familjehem la- HVB-hem kr/dygn avtalad plats+ 300 kr/dygn belagd plats Faktisk kostnad Automatisk / Automatiskt Automatiskt/ ansökan Godman Vård av barn 7 - Vårdinsatser (SoL, LVU) Faktisk kostnad Förebyggande stödinsatser för barn 11 a Ersättning i maj 2015 för Skellefteå la-, totalt 344 barn. Extraordinära (strukturella) kostnader för asylsökande inkl. Ersättning efter tillgång, under 2014 fördelas 5 mnkr till berörda kommuner och 45 mnkr utifrån antal barn Faktisk kostnad Automatislct ensamkommande barn ll Särskilda målgrupper 9-9a Synnerligen ömmande omständigheter pga sjukdom Faktisk kostnad Bevispersoner Ersättning Personer med uppehållstillstånd mottagan efter 1 Belopp 2015 Automatisk / dec 2010 Förordning (2010:1122) Grundersättning kr/år Automatisk Schablonersättning IO kr 0-64 år Automatisk kr 65-n år Initiala kostnader för ekonomiskt bistånd la- >20 år Automatisk kr år fr EB kr>20 år 4 Person från eget boende 12 av 14

17 7 500 kr år fr ABO-s eller anknytning Ekonomiskt bistånd 19-21S, Faktisk kostnad Försörjningsstöd Ungdomar med uppehållstillstånd Saknar föräldrar i landet Går på gymnasiet Bor i eget boende Faktisk kostnad Äldre, sjuka och funlctionshindrade Stöd och hjälp i boendet, särskilda boendeformer för service och omvårdnad (SoL) LSS/LASS, bostadsanpassningsbidrag Varaktig hälso- och sjukvård minst 3 år Ensamkommande barn 28-31S, Vård i annat hem än barnets eget (SoL, LVU) Boendeplatser Schablonersättmng engångsbelopp Vissa betydande särskolda kostnader 32 Viss ersättning för tomhyror 32S, Ersättning för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan (enligt 37), samt stärka och utveclda verksamhet medflyktingguideroch familjekontakter (enligt 37 a) 75 % av kostnaden Faktisk kostnad vid minsta totala kostnad kr/person och år Faktisk kostnad 1600 kr/dygn avtalad plats kr/dygn belagd plats kr Ersättning efter tillgång Max kr/bostad 60 mnkr finns att fördela 2015 Automatisk/ Automatisk till Länsstyrelsen Ersättning SFI för personer med uppehållstillstånd kvar på anläggningsboende. Förodning SFS (2014:946) SFI studier i svenska från 1 juli 2014 SFI studier i svenska från 1 januari 2015 Belopp kr/per person och kommun kr/per person och påbörjad månad Automatisk / Ersättning Statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd. Förordning (2013:361) Papperslösa barns rätt till utbildning Barn med uppehållstillstånd Belopp 2015 Skolverket fördelar 50 mnkr Automatisk / Bevaka möjligheter i 5 Person från anläggningsboende, boende ordnat av Migrationsverket 13 av 14

18 till bidrag från skolverket tex. för bidrag för ökad undemsningstid för nyanlända elever av 14

Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Överkalix kommun

Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Överkalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Revisionskonsult Överkalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kalix kommun November 2015

Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kalix kommun November 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult

Övertorneå kommun. Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Revisionsrapport. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Kiruna kommun Mars 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Skellefteå kommun

Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet. Skellefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagandet Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Ragunda kommun 17 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Krokoms kommun 11 mars 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Promemoria 2010-09-10 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Bakgrund Som ett led i den reformering av nyanländas etablering

Läs mer

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Vingåkers kommun Jukka Törrö Annika Hansson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet. goteborg.

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet. goteborg. Stadsrevisionen Projektplan Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet goteborg.se/stadsrevisionen 2 PROJEKTPLAN Granskning av statliga specialdestinerade bidrag inom flyktingmottagandet

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet

Statsbidrag inom flyktingmottagandet www.pwc.se Revisionsrapport Jukka Törrö Hanna Holmberg Statsbidrag inom flyktingmottagandet Sundsvalls kommun December Statsbidrag inom flyktingmottagandet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun

Februari 2015. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Februari 2015 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Timrå kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport

Säters kommun. Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport ABCD Säters kommun Granskning av hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-10 Antal sidor: 11 2015 KPMG AB, a Swedish limited

Läs mer

A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna

A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna 2014-11-14 För yttrande Kommunstyrelsen Social-och arbetsmarknadsnämnden Barn- och skolnämnden För kännedom Vård- och omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Revision av nämndernas

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll KS Statlig ersättning. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll KS Statlig ersättning. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Statlig ersättning Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Återsökning från Migrationsverket för elever i förskola, grundskola och gymnasium Internkontroll

Läs mer

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Katrineholms kommun Jukka Törrö Annika Hansson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen

Förändringar Asylersättningsförordningen Förändringar Asylersättningsförordningen Från början av 2014 Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser anvisade barn som vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen,

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15 Förändringar Asylersättningsförordningen Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser barn som efter att kommun anvisats, vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen.

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmot- tagandet

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmot- tagandet Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmot- tagandet Linköpings kommun Jukka Törrö Annika Hansson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning. Kristianstads kommun

Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning. Kristianstads kommun www.pwc.se Annika Hansson Felix Miranda Thyrén Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet December/ Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer... 12 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket

Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket L A N D S T I N G E T S R E V I S O R E R H A R L Å T I T G R A N S K A H U R L A N D S T I N G E T A R B E T A R M E D Å T E R S Ö K N I N G A V

Läs mer

Lysekils kommun. Rutiner för ansökan om statsbidrag för flyktingverksamhet

Lysekils kommun. Rutiner för ansökan om statsbidrag för flyktingverksamhet Ansökan flyktingbidrag 2015 Revisionsrapport Lysekils kommun Henrik Bergh April 2016 Rutiner för ansökan om statsbidrag för flyktingverksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 1.1. Organisation

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting För asylsökande Vilka personer kan kommun/ landsting få ersättning för? Personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem och därmed omfattas

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen III KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen 2013-02-18 Diariem ~~.Dc'J6 Kopia Han?I" s~.rm... '''~s.:''''...,,\.c.r ~. 2013-02- 2 6 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting För asylsökande Ny förordning? PM Presskonferens Ny förordning? Vilka omfattas av ersättningarna? Personer som söker asyl Personer som fått uppehållstillstånd

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen För vem gäller ersättningarna? Ersättning till kommuner och landsting för nyanlända personer

Läs mer

Granskning om flyktingmottagande Sollefteå kommun

Granskning om flyktingmottagande Sollefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om flyktingmottagande Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST SFST Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Uppföljning granskning av statsbidrag till flyktingverksamhet. Linköpings kommun

Uppföljning granskning av statsbidrag till flyktingverksamhet. Linköpings kommun www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning granskning av statsbidrag till flyktingverksamhet Annika Hansson Gabriel Uhlin Februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2.

Läs mer

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten

Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Migrationsverket Bosättning och statsbidragsenheten Anvisning av ensamkommande asylsökande barn Vidarebosättning av kvotflyktingar och bosättning av personer med särskilda behov Statliga ersättningar till

Läs mer

Arvode och omkostnadsersättning för förordnande som god man för ensamkommande barn beslutade eller senare

Arvode och omkostnadsersättning för förordnande som god man för ensamkommande barn beslutade eller senare Överförmyndarnämnden Socialförvaltningen Överförmyndarkontoret Namn Anders Hagander Tnr: 016-710 20 74 2017-06-12 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Arvode och omkostnadsersättning för förordnande

Läs mer

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun Kommunens flyktingmottagande Västerviks kommun 19/11 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Lagstiftning och Kf:s beslut... 4 3. Ändamålsenlig verksamhet.... 6 4. God man och särskilt förordnad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.; SFS 2010:1141 Utkom från trycket den 26 oktober 2010 utfärdad den 14 oktober

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Hantering av projektmedel

Hantering av projektmedel www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Hantering av projektmedel Ebba Lind Region Gotland 2016-03-16 Carin Hultgren Uppdragsledare/projektledare Region Gotland Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning PM 2015-11-11 Dnr 3.2-27697/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Anette Agenmark anette.agenmark@socialstyrelsen.se Ensamkommande barn och ungdomars försörjning Detta PM är en

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Februari 2013 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Februari 2013 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-08 SN-2014/2829.751 1 (3) HANDLÄGGARE Zara Kvist Lindgren 08-535 316 69 zara.kvist-lindgren@huddinge.se Socialnämnden

Läs mer

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun December 2014 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare Riktlinjer för särskild förordnad Avseende ensamkommande flyktingbarn 2015-04-01 lena.bergstrom@upplands-bro.se 0721-788 059 www.upplands-bro.se Innehåll 1... 3 1.1 Inledning...3 1.2 Återflyttning av vårdnaden

Läs mer

Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017

Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017 Aktuellt inför nytt ersättningsystem och nya förordningar som träder i kraft 1 juli 2017 Annica Ring Juni 2017 Version 1.0 Dagordning Förordningsförändringar Nya ersättningar från 1 juli - Asylsökande

Läs mer

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-13 KS 2013/0619 Rev 2013-08-28 Kommunfullmäktige Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar Förslag till

Läs mer

Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet

Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet Annika Hansson, cert. kommunal revisor Felix Miranda Thyrén Februari/ Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande

Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande 2013-03-12 1 (1) Till Socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Överförmyndaren Järfällahus AB Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande

Läs mer

Granskning av hanteringen av statliga ersättningar för flykting-mottagandet

Granskning av hanteringen av statliga ersättningar för flykting-mottagandet www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson Cert. Kommunal revisor Tilda Lindell November 2014 Granskning av hanteringen av statliga ersättningar för flykting-mottagandet Sollentuna kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Nya ersättningar asyl- och flyktingmottagande

Nya ersättningar asyl- och flyktingmottagande PM 2017-05-02 1 (6) Ekonomi och styrning Måns Norberg Nya ersättningar asyl- och flyktingmottagande Regeringen har presenterat en ny förordning och vissa ändringar i befintliga förordningar för de statliga

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av flyktingverksamheten

Granskning av flyktingverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingverksamheten Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

1. Personuppgifter Omyndig, namn. Överförmyndarnämndens anteckningar. Redovisningsperiod. Redovisning för pågående uppdrag. År: 20.

1. Personuppgifter Omyndig, namn. Överförmyndarnämndens anteckningar. Redovisningsperiod. Redovisning för pågående uppdrag. År: 20. Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn och begäran om arvode Lämnas in till överförmyndaren senast två veckor efter redovisningsperiod slut. Redovisningsperiod År: 20 Kvartal: 1 januari

Läs mer

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:173-723 2015-04-13 1/1 Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning Linda Marklund Certifierad kommunal revisor Juni 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Fördelning av schablonbelopp för nyanlända för mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

Fördelning av schablonbelopp för nyanlända för mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fridborg Anders Datum 2016-11-08 Diarienummer KSN-2016-2159 Kommunstyrelsen Fördelning av schablonbelopp för nyanlända för mottagande av vissa nyanlända invandrare för

Läs mer

I Att teckna avtal med migrationsverket om anordnande av boende rör barn utan legal vårdnadshavare 1 Sverige s.k. ensamkommande barn.

I Att teckna avtal med migrationsverket om anordnande av boende rör barn utan legal vårdnadshavare 1 Sverige s.k. ensamkommande barn. th, Beslutsförslag 2011-07-31 FALKENBERG Socialförvaltningen Wolf Zughaft Barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar I Att teckna avtal med migrationsverket

Läs mer

Yttrande över promemoria "Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga"

Yttrande över promemoria Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga YTTRANDE 1(5) Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Linda Jönsson 010-224 14 19 linda.s.jonsson@lansstyrelsen.se Yttrande över promemoria "Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande

Läs mer

Statlig ersättning för asylsökande

Statlig ersättning för asylsökande Statlig ersättning för asylsökande Alla ersättningar för asylsökande gäller även för de personer som har fått uppehållstillstånd, så länge de fortfarande är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem.

Läs mer

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2017-02-02 13 Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Förstudie kommunens integrationsarbete

Förstudie kommunens integrationsarbete Revisionsrapport Förstudie kommunens integrationsarbete Åre kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Revisionell bedömning 1 1.2 Förslag till utveckling

Läs mer

RONNEBY ~~~ REMISSYTTRANDE. Remissyttrande ëver Promemoria om ett nytt ersättningssystem fôr mottagandet av ensamkommande

RONNEBY ~~~ REMISSYTTRANDE. Remissyttrande ëver Promemoria om ett nytt ersättningssystem fôr mottagandet av ensamkommande ~~~ REMISSYTTRANDE RONNEBY Handläggare: Anna-Karin Sonesson, Samordnings- och utvecklingschef Telefon: 0457-618979 E-post: anna-karin.sonesson@ronneby.se Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande

Läs mer

1. Personuppgifter Omyndig, namn. Överförmyndarnämndens anteckningar. Redovisningsperiod. Redovisning för pågående uppdrag. År: 20.

1. Personuppgifter Omyndig, namn. Överförmyndarnämndens anteckningar. Redovisningsperiod. Redovisning för pågående uppdrag. År: 20. Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn och begäran om arvode Lämnas in till överförmyndaren senast en månad efter redovisningsperiodens slut. Redovisningsperiod År: 20 Period: Redovisning

Läs mer

Nya arvodesriktlinjer för särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn

Nya arvodesriktlinjer för särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eikman Johan Datum 2017-05-15 Diarienummer SCN-2017-0261 Socialnämnden Nya arvodesriktlinjer för särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn Förslag till beslut

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2011 1 Rapport_ensamkommande barn_april2011_ny.indd 1 2011 04 07 12:48:13 2 Rapport_ensamkommande barn_april2011_ny.indd 2 2011 04 07 12:48:13

Läs mer

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017 2019 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Lagstiftning regler begrepp 3 3. Vision och Mål 2030: Det goda livet hela

Läs mer

Revisionsplan 2014 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2014 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Statsbidrag för asylsökande och nyanlända. Region Östergötland

Statsbidrag för asylsökande och nyanlända. Region Östergötland www.pwc.se Rapport förstudie Statsbidrag för asylsökande och nyanlända Eva Andlert, Cert. kommunal revisor Johan Sjöberg Oktober 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 1.3.

Läs mer

Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga

Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga YTTRANDE 1 2016-08-23 Dnr: 2016/00512-IFN-1.7.1 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman, strateg Er ref: A2016/01307/I INDIVID OCH FAMILJENÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Ett nytt ersättningssystem för mottagande

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av hanteringen av ensamkommande flyktingbarn Habo kommun Johan Bokinge 2012-02-2 Johan Bokinge Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2

Läs mer

Checklista ensamkommande barn

Checklista ensamkommande barn Checklista ensamkommande barn Du bevakar barnets rätt mot myndigheter, förvaltar dess tillgångar och ser till att barnet får den dagliga vård och omsorg som det behöver under asylprocessen. Sammanfattningsvis

Läs mer

Utlåtande 2016:139 RI (Dnr /2016)

Utlåtande 2016:139 RI (Dnr /2016) Utlåtande 2016:139 RI (Dnr 106-236/2016) Tillsättande av utredning för att klarlägga Stockholms kommuns kostnader för flyktinginvandring och illegala invandrare Motion (2016:22) av Per Ossmer m.fl. (alla

Läs mer

Granskning av flyktingverksamheten

Granskning av flyktingverksamheten Revisionsrapport Granskning av flyktingverksamheten Fredrik Ottosson Mars 2012 Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2. Inledning 2 2.1. Bakgrund 2 2.2. Syfte

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2010 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 23 april 2013 KLAGANDE Göteborgs kommun Ombud: AA Social resursförvaltning Box 7010 402 31 Göteborg MOTPART Migrationsverket Verksamhetsområde

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn

Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN11/78 Riktlinjer avseende ensamkommande flyktingbarn Dnr SN 11/78 Gäller fr o m den 1 januari 2012 Dnr SN11/78 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Verksamhetens inriktning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer