Upplysning Rasmus Hasselrot Benjamin Blomqvist Martin Lundmark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upplysning Rasmus Hasselrot Benjamin Blomqvist Martin Lundmark"

Transkript

1 Upplysning Rasmus Hasselrot Benjamin Blomqvist Martin Lundmark Handledare: Jonathan Fagerström Kurs: Introduktion till ingenjörsarbete, 7.5 HP

2 Sammanfattning Apoidea beställde en undersökning av olika lamptekniker. Ett antal lampor av olika tekniker införskaffades och tester på watt och lux genomfördes med en luxmeter och wattmeter. Lampornas ljusstyrka per watt, kostnadseffektivitet och effektåtgång jämfördes. En gruppundersökning genomfördes där vardera lampa blev bedömd vad gäller vardags- och arbetsbelysning. Resultatet av studien blev att LED-tekniken var bäst vad gäller ljusstyrka per watt, kostnad och energieffektivitet, men tekniken fick däremot väldigt dåliga omdömen när det kom till testet av vardagsljus och arbetsbelysning. Glödtrådslamporna presterade tvärtom väldigt dåligt när det kom till kostnad, ljusstyrka per watt och energisnålhet, men fick bäst omdömen när det kom till testet av vardagsljus och arbetsbelysning. I framtida tester skulle ett liknande test kunna förbättras genom att använda sig av LED-lampor med högre effekt än de två LED-lampor som användes i detta test.

3 Innehåll 1. Inledning Syfte Metod Experimentuppställning Resultat Slutsats/Diskussion Referenser... 8 Bilagor... 8

4 1. Inledning På marknaden så finns det ett enormt utbud av olika sorters lampor vad gäller kvalitet och teknik. Det är vanligt att välja lampan med billigast inköpspris, skulle man tjäna något på att köpa en dyrare lampa eller en dyrare teknik? Hur mycket skiljer de olika lamporna vad gäller energieffektivitet och kostnad under sin livscykel? En annan aspekt som måste behandlas är vilken typ av ljus som emitteras. Hur upplevs lampornas ljus i förhållande till varandra? Med denna rapport hoppas vi kunna besvara dessa frågor. 1.1 Syfte Syftet med lampstudien var att ge generella svar på följande frågor för fyra olika tekniker. De fyra olika teknikerna som studien omfattar är glödtrådslampor, halogenlampor, lysrörslampor och LED-lampor. Hur förhåller sig de olika teknikerna till varandra vad gäller energieffektivitet, hur lamporna upplevs samt kostnad per dygn? 2. Metod Åtta lampor införskaffades. Av dessa var två lysrörslampor, Unison 28W och OSRAM 8W. Två stycken halogenlampor, MALMBERGS Halo ECO 28W och PHILIPS EcoClassic 28W. Två stycken glödtrådslampor PHILIPS 25W och OSRAM 60W. Två stycken LED-lampor OSRAM LED 2W och DECOLINE LED BULB 1,4W. Följande mätningar utfördes med samtliga lampor: För att mäta energieffektiviteten så avlästes energiåtgången med en wattmeter. Ljusstyrkan mättes med en luxmeter. Mätningarna utföres i ett nedsläckt rum där endast den lampa som skulle testas var tänd. Efter att lamporna varit påslagna i två minuter (för att uppnå lämplig arbetstemperatur) infördes de uppmätta värdena i tabell (tabell 1). För att kunna jämföra lamporna sammanställs resultatet från mätningarna på formen lux per watt för respektive lampa (figur 1). För att uppskatta kostnaden per livscykel så utnyttjades tillverkarens angivna approximerade livslängd av lampan. Den lampa med den längsta livslängden användes som referens så att kostnaden för varje lampa kunde sammanställas på formen krona per dygn. Detta gjordes genom att beräkna hur många lampor som krävdes för att uppnå referenstiden. Antalet lampor multiplicerades därefter med inköpspriset för respektive lampa. Till denna kostnad adderades även priset för den aktiva effekt som gått åt under referenstiden. Vid beräkningen av priset för åtgången aktiv effekt användes ett approximativt elpris på en krona per kwh (1 kr/kwh). För att uppskatta hur lamporna upplevs så fick varje person i en kontrollgrupp exponeras av en lampa i taget. Genom att låta personerna rangordna lamporna utefter vardagsbelysning och arbetsbelysning så kunde en uppskattning fås om vilken lampa som upplevs som överlag bäst. 1

5 2.2 Experimentuppställning Mätningarna av lampornas ljusstyrka [lux] utfördes från ett avstånd på ca 170 cm för att imitera en takbelysning som belyser ett normalhögt bord. Lampan som användes fokuserade ljuset i riktning mot belysningspunkten, vilket minskade mängden ljus som reflekterades från omgivningen. Luxmetern var av modell Testo 435 och wattmetern av modell EMG-1. Figur 1: Bild över samtliga lampor som omfattades av studien. Från vänster: OSRAM LED 2W, DECOLINE LED BULB 1,4W, OSRAM 8W, Unison 28W, PHILIPS EcoClassic 28W, MALMBERGS Halo ECO 28W, OSRAM 2x 60W och PHILIPS 2x 25W. 2

6 Figur 2: Luxmetern var av modell Testo 435 och wattmetern av modell EMG-1. 3

7 Figur 3: Lampan placerad 1,7 m ovanför luxmetern för att imitera en taklampas belysning på ett normalhögt bord. 4

8 3. Resultat Figur 4: Lux per watt för samtliga lampor. Figur 5: Jämförande av samtliga lampors kostnad i form av kronor per dygn. Denna data utgår från att lampan är påslagen 24 timmar. I kostnaden är både inköpspris och löpande kostnader för förbrukad el inräknad. 5

9 Figur 6: Utfallna medelvärden för arbetsbelysning vid belysningsundersökningen där de som testat undersökningen fått rangordna lamporna från bäst (1) till sämst (8). Figur 7: Utfallna medelvärden för vardagsbelysning vid belysningsundersökningen där de som testat undersökningen fått rangordna lamporna från bäst (1) till sämst (8). 6

10 4. Slutsats/Diskussion Som vi ser i figur 4 var lysrörs- och LED-lamporna mycket bättre än halogen- och glödtrådslamporna vad gäller lux per watt. Om man eftersträvar att införskaffa en lampa med låg kostnad så är en LED-lampa det man söker. Dess låga energiförbrukning och långa livslängd gör att den är överlägset bäst inom denna aspekt jämfört med övriga tekniker, som kan ses i figur 5. Som vi ser i figur 6, vilken visar gruppstudiens resultat vad gäller lampornas arbetsbelysning, så var glödtråd 60W överlägset bäst, emedan båda LED-lamporna visade sig prestera överlag sämst. Halogen- och lysrörslamporna bedömdes som ungefär lika bra. När lampornas vardagsbelysning undersöktes visade det sig att glödtråds-, halogen- och lysrörslamporna presterade relativt likvärdigt, även om glödtrådstekniken var marginellt bättre. Båda LED-lamporna fick återigen ett dåligt resultat och slutade sist. LED-tekniken har varit den teknik som i stort sett varit den överlägsna vinnaren vad gäller kostnadseffektivitet och levererad ljusstyrka per watt. Dessvärre är det en väldigt dyr teknik och de lampor som innefattats av vår studie har haft en så pass låg effekt att trots överlägsna resultat vid mätningar av lux per watt så har ljuset uppfattats som svagt och inte speciellt passande som varken vardagsljus eller som arbetsbelysning. Det finns lampor av typen LED som ska ha motsvarande effekt som ger en starkare ljusstyrka vilket visat sig vara uppskattat i denna studie, så även om studien inte innefattat en LED-lampa över 2W så pekar denna mot att det kan vara värt att investera i en lite dyrare LED-lampa som kan leverera en starkare ljusstyrka p.g.a teknikens höga kostnadseffektivitet och energisnålhet. En eventuell felkälla i våra mätningar av ljusstyrkan kan vara bakgrundsbelysning. Innan vi påbörjade mätningarna så mättes bakgrundsbelysningen. Det visades sig att det kom två lux från omgivningen. För att få en uppfattning av vilken inverkan bakgrundsbelysningen hade på mätresultaten så utförde vi ytterligare en kontroll i ett helt mörklagt rum. Vi insåg då att placeringen av mätutrustningen påverkade den uppmätta ljusstyrkan mycket mer än bakgrundsbelysningen. Därför fokuserades mätutrustningen till en fast position där mätningarna skulle utföras för att minimera variationer på grund av utrustningen, istället för att lägga allt fokus på att minimera bakgrundsbelysningen som felkälla. Lampornas lämplighet vad gäller arbets- och vardagsljus bedömdes av endast sju testpersoner, så bedömningarna är långt från slutgiltiga vad gäller vilken belysningsteknik som passar bäst. Testet visade att det fortfarande finns ett intresse för glödtrådstekniken trots att tekniken är på väg ut från marknaden. Fler testpersoner hade vart att föredra för att ha ett mer säkerställt resultat av försöken. Det vore intressant att utvidga studien med ett bredare sortiment av lampor samt undersöka lampornas miljöfarliga komponenter, samt vilken påverkan dessa har på naturen. 7

11 5. Referenser [1]: Förpackningar: Unison 28W, PHILIPS EcoClassic 28W, MALMBERGS Halo ECO 28W, PHILIPS 2x 25W, OSRAM 2x 60W, OSRAM LED 2W, OSRAM 8W, DECOLINE LED BULB 1,4W. Bilagor Tabell 1: Insamlad data från experiment. Livslängd erhölls från leverantören [1]. Lampa Lux Watt Livslängd [h] Inköpspris [kr] Lux/Watt Elpris per livscykel [kr] Kronor per dygn Glödtråd 60 W OSRAM Glödtråd 25 W PHILLIPS Halo ECO MALMBERGS Halo EcoClassic PHILLIPS Lysrörslampa 28 W UNISON Lysrörslampa 8 W OSRAM LED Parathom 2 W OSRAM LED Bulb 1.4 W DECOLINE , , ,5 0, , , , , , , , , , , , , ,3344 8

12 Tabell 2: Testgruppens omdöme gällande lampornas vardagsljus från 1 8 där 1 är den lampa som personen bedömt som bäst. Glödtråd 60W Glödtråd 25W Halogen Malmbergs Halogen Philips Lågenergi 28W Lågenergi 8W Led 2W Led 1,4W Person Person Person Person Person Person Person Medelvärde (StdAv) 3 (1,91) 2,7 (1,98) 4,4 (0,98) 3,4 (1,90) 5,1 (2,54) 3,7 (1,70) 7,1 (1,46) 6,4 (1,99) Tabell 3: Testgruppens omdöme gällande lampornas arbetsljus från 1 8 där 1 är den lampa som personen bedömt som bäst. Glödtråd 60W Glödtråd 25W Halogen Malmbergs Halogen Philips Lågenergi 28W Lågenergi 8W Led 2W Led 1,4W Person Person Person Person Person Person Person Medelvärde (StdAv) 1,4 (0,53) 5,1 (1,46) 3,3 (1,38) 3,4 (1,51) 3,4 (2,07) 5,0 (1,41) 6,7 (1,70) 7,6 (0,53) Medelvärde (StdAv) Glödtråd 60W 2,2 (1,58) Tabell 4: Medelvärden av omdömen givna i både tabell 2 och 4. Glödtråd Halogen Halogen Lågenergi Lågenergi Malmbergs Philips 28W 8W 25W 3,9 (2,09) 3,9 (1,29) 3,4 (1,65) 4,3 (2,40) 4,4 (1,65) Led 2W Led 1,4W 6,9 (1,54) 7 (1,52) 9

Hydraul- & eldrifter; en jämförelse

Hydraul- & eldrifter; en jämförelse Hydraul- & eldrifter; en jämförelse Förstudie kring energieffektiviteten hos hydraul- respektive eldrifter i sågverksindustrin. Björn Lindgren Mönestam, Johannes Boo, Jonas Larsson Sammanfattning: Projektet

Läs mer

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige 1 Sjöfartshögskolan Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige Källa: www.compricer.se Författare: Erik Freij Stefan Östangård Driftteknikerprogammet 120 hp Examensarbete 6 hp Vårterminen 2013

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Upptäck ett bättre ljus!

Upptäck ett bättre ljus! www.osram.se/ljusexperten GLÖDLAMPAN FÖRSVINNER VAD GÖR JAG NU? Upptäck ett bättre ljus! Här hittar du allt du behöver veta om halogenlampor, lågenergilampor och LED-lampor. INNEHÅLL Goda råd om bättre

Läs mer

En jämförelse mellan aktiemarknaden och svenska räntefonder under perioden 2003 2008

En jämförelse mellan aktiemarknaden och svenska räntefonder under perioden 2003 2008 Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Höstterminen 2008 En jämförelse mellan aktiemarknaden och svenska räntefonder under perioden 2003 2008 Av:

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

LED-belysning i museimiljö

LED-belysning i museimiljö FoU-rapport från Riksantikvarieämbetet LED-belysning i museimiljö En förstudie Nya ljuskällor i museimiljö: en förstudie 2 Arbetsgruppen har bestått av: Gabriella Ericson, konservator, Riksantikvarieämbetet

Läs mer

En familjepizza eller två vanliga pizzor?

En familjepizza eller två vanliga pizzor? En familjepizza eller två vanliga pizzor? Ett arbete med syftet att utreda vilket som är mest ekonomiskt köp, en familjepizza eller två vanliga pizzor Jens Roat Kultima 100 p projektarbete Gislaveds Gymnasium

Läs mer

Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning

Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning Bollkoll Avståndsanalys med en webkamera Sammanfattning

Läs mer

Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller

Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller April 2010 Kundernas preferenser angående prissättningsmodeller Intermetra Business & Market Research Group Unr 1260-922 Rune Boo Markus Lagerqvist 2 Innehåll 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Urvalets sammansättning

Läs mer

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek - En studie av användare vid tre svenska ekonomibibliotek Fredrik Törn Niclas Öhman På uppdrag av biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm 1-1-1 Bakgrund

Läs mer

Rätt utvärdering ger rätt leverantör

Rätt utvärdering ger rätt leverantör Affärer MENINGSFULL UPPHANDLING Affärer Rätt utvärdering ger rätt leverantör Många upphandlingar leder till att fel leverantör vinner affären. En förklaring är hur utvärderingen hanteras. Anbudsutvärdering

Läs mer

Stoppsladd fas 4 Energianvändning i svenska ishallar

Stoppsladd fas 4 Energianvändning i svenska ishallar Stoppsladd fas 4 Energianvändning i svenska ishallar Teknikstudier av svenska ishallar för teknikutveckling och lägre driftskostnader 18 december 2014 Energi & Kylanalys AB Jörgen Rogstam & Chadi Beaini

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Att läsa och minnas digitala texter. Reading and Recalling Digital Texts

Att läsa och minnas digitala texter. Reading and Recalling Digital Texts Att läsa och minnas digitala texter En rekommendation till vilken navigeringsmetod som är att föredra vid läsning på surfplattor Reading and Recalling Digital Texts A recommendation of which navigation

Läs mer

Energieffektivt ljus i boendemiljö

Energieffektivt ljus i boendemiljö Energieffektivt ljus i boendemiljö Teknikutveckling och demonstration av nya belysningslösningar Författare: Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation Janine af Klintberg, Sustainable Innovation Delvis

Läs mer

Utomhusbelysning 2013

Utomhusbelysning 2013 1. Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor? 1 1. Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor? Har ni en färdig plan för utfasning

Läs mer

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Joel Nordqvist Maskinkonstruktion Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-G--11/00254 SE ii Sammanfattning

Läs mer

Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Nya ingenjörer om utbildning och arbete Nya ingenjörer om utbildning och arbete en enkätundersökning riktad till civil- och högskoleingenjörer i Sveriges Ingenjörer med examen 2005 eller 2006 Rapporten Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Läs mer

SLUTRAPPORT Energieffektiva stationsområden

SLUTRAPPORT Energieffektiva stationsområden SLUTRAPPORT Energieffektiva stationsområden 1 (73) Dokumenttitel: Energieffektiva stationsområden Skapat av: Björn Ållebrand, UHaek Dokumenttyp: Slutrapport Dokument-ID: UHae 13-008 Version: 1.0 Publiceringsdatum:

Läs mer

Valet att inte välja. En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28

Valet att inte välja. En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28 Valet att inte välja En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2014 Författare: Sanna Ericsson Handledare: Jerker

Läs mer

RAPPORT. Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet

RAPPORT. Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet RAPPORT Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet 2013-12-13 Ett arbete av: Jakob Agrell, student vid Linköpings Universitet Stefan Blomqvist,

Läs mer

Aktierekommendationer som investeringsmetod

Aktierekommendationer som investeringsmetod Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats HT 2010 Aktierekommendationer som investeringsmetod Handledare: Erik Norrman Författare: Emil Nerme 8307274137 Martin Svensson 8704223596 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Användartest av 3G-telefoner. utifrån döva, hörselskadade och dövblinda personers behov

Användartest av 3G-telefoner. utifrån döva, hörselskadade och dövblinda personers behov Användartest av 3G-telefoner utifrån döva, hörselskadade och dövblinda personers behov Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2007 Ansvarig handläggare: Andreas Richter, HI Ansvarig informatör: Camilla Axelsson,

Läs mer

Energieffektiv hissbelysning

Energieffektiv hissbelysning Energieffektiv hissbelysning Lysdiodsbaserade lågprofilsarmaturer Utarbetad av: Jonas Tannerstad, ÖrebroBostäder AB Örebro, Mars 2012 BeBos förord BeBo är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några

Läs mer

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Jonas Arnberg Andreas Hedlund AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) Forskningsrapport S103 År 2005 ISSN 1102-8882 ISRN HUI-FR--103--SE

Läs mer

HEMUPPGIFT. Att brygga det godaste kaffet försöksplanering och faktorförsök. IEK203 Försöksplanering Vt-2005

HEMUPPGIFT. Att brygga det godaste kaffet försöksplanering och faktorförsök. IEK203 Försöksplanering Vt-2005 HEMUPPGIFT Att brygga det godaste kaffet försöksplanering och faktorförsök IEK203 Försöksplanering Vt-2005 Pernilla Engström Mathias Larsson Patrik Paulsson Anna-Maria Ullnert Luleå Tekniska Universitet

Läs mer