PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Per Andersson Sellén tf sektorschef sektor utbildning Camilla Blomqvist sektorschef sektor socialtjänst Kristina Lindfors sektorschef sektor samhällsbyggnad Erica Bjärsved ekonomichef Andreas Wingfors arbetsledare MEX Kenneth Funeskog projektledare Eva Hammar lokalresursplanerare Magnus Stenberg chef gata/park 72 Anders Fröberg Borealis AB 81 Marie-Louise Johansson Borealis AB 81 Iva Rauswall Frisk Borealis AB 81 Anna Selse Borealis AB 81 Fredrik Cederholm miljöchef 81 Emma Dahlgren sekreterare Justeringsdag Paragrafer Justerare Bo Pettersson Emma Dahlgren Sofia Westergren Bo Pettersson sekreterare ordförande justerare ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ Protokollet är anslaget fr o m t o m Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Emma Dahlgren Justerar 1

2 Närvarolista ledamöter: Namn Parti Närvaro Frånvaro Sofia Westergren ordförande M X Bo Pettersson vice ordförande S X Kent Sylvan M X Janette Olsson tf vice ordförande S X Lisbeth Svensson FP X Olof Lundberg S X Thomas Danielsson C X Anneli Holmén MP X Otto Ericsson SD X Lena Hedlund KD X ej 97 pga jäv Birgit Lövkvist V X Närvarolista ersättare: Namn Parti Närvaro Tjänstgör Frånvaro Carl-Henrik Lindberg M X Carin Oleryd S X Marie-Louise Ericsson KD X 97 Roger Andersson S X Göder Bergermo FP X Katja Nikula S X Linda-Maria Hermansson C X Ann-Marie Andersson Farkas MP X Linda Hansson SD X Justerar 2

3 Val av justerare... 4 Fastställande av föredragningslistan... 5 Inriktning för Hasselhöjdens särskilda boende för äldre... 6 Uppföljning av intern kontroll Löpande granskning av redovisning och intern kontroll Nordvästsvenska initiativet Markanvisningsprogram CW Borgs väg Fastighetsreglering Näs 1: Spontning av kaj, Stenungsunds Torg Förfrågan om deltagande i fiskekommunerna Länsstyrelsens verksamhetstillsyn enligt tobakslagen Fastställande av förslag till reviderad förbundsordning för GR Beslut om auktoriserad revisor för Syskonen Parkers minnesfond Bokslut och årsredovisning Information från Borealis AB Borgensförbindelse SOLTAK AB Taxor vid uthyrning av nya ishallen Nösnäs Förslag till över-/underskott som skall föras med från Ianspråktagande av tidigare års överskott Investeringsmedel för inköp av multifunktionsskrivare Sponsringspolicy Datorstöd till beredningarna Fördjupat samarbete mellan Tjörns, Stenungsunds och Lilla Edets kommun gällande räddningstjänsten Patientsäkerhetsberättelser för skolhälsovården och skolpsykologerna år 2014 samt mål för patientsäkerhetsarbetet inom skolpsykologernas område år Skolinspektionens regelbundna tillsyn Årsakt Rapport om ej verkställda biståndsbeslut Årsakt Regional information kommunstyrelsen Årsakt redovisning av protokoll och delegationsbeslut utskotten Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen Årsakt Skrivelser och protokoll för kännedom KS Ekonomisk fördelning mellan de ingående kommunerna i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ansökan om bidrag från Kulturcentrum Väst och Röda Hjärtan Justerar 3

4 67 Val av justerare s beslut Justeringen äger rum 2 april 10:30 på kommunkansliet. beslutar att utse Bo Pettersson (S) att justera dagens protokoll. Justerar 4

5 68 Fastställande av föredragningslistan s beslut Följande ärende tillkommer Ärende 31 Ekonomisk fördelning mellan de ingående kommunerna i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ärende 32 Ansökan om bidrag från Kulturcentrum Väst och Röda Hjärtan Följande handlingar tillkommer Ärende 19 Ianspråktagande av tidigare års överskott Tjänsteskrivelse om läsplattor till beredningarna Ärende 14 Fastställande av förslag till reviderad förbundsordning för GR, ärende 15 Beslut om auktoriserad revisor för Syskonen Parkers minnesfond och ärende 16 Bokslut och årsredovisning 2014 tas upp före ärende 13 Information från Borealis AB. Ärende 8 Taxor vid uthyrning av nya ishallen Nösnäs tas upp efter ärende 17 Borgensförbindelse SOLTAK AB. Den nya dagordningen redovisas på sidan 3 i protokollet. beslutar att fastställa föredragningslistan med ovan gjord förändring. Justerar 5

6 69 Diarienummer 0434/10 Inriktning för Hasselhöjdens särskilda boende för äldre s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen ska äga och förvalta Hasselhöjdens särskilda boende för äldre i form av ett konceptboende. Beslut om driftsform kommer att tas senare. Kommunens kommande särskilda boende för äldre ska vara på Hasselhöjden. Förvaltningen planerar för att det ska stå klart år P.g.a. flera pågående och planerade lokalprojekt är kommunen investeringstung. Gällande det särskilda boendet för äldre på Hasselhöjden har tre olika alternativ till ägande och förvaltning av fastigheten utretts: Alternativ 1: Kommunen äger och förvaltar fastigheten. Beslut om driftsform tas vid ett senare tillfälle Alternativ 2: Privat aktör äger och förvaltar fastigheten. Kommunen hyr. Beslut om driftsform tas vid ett senare tillfälle Alternativ 3: Privat vårdföretag äger och förvaltar fastigheten och driver verksamheten Ett ställningstagande till vilken aktör som ska äga och förvalta fastigheten är viktigt för hur projektet fortskrider och dess tidplan. Tjänsteskrivelse Personal- och ekonomiutskottet Yrkande på sammanträdet Sofia Westergren (M): föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen ska äga och förvalta Hasselhöjdens särskilda boende för äldre i form av ett konceptboende. Beslut om driftsform kommer att tas senare. Samtliga i kommunstyrelsen är överens om att besluta enligt Westergrens yrkande. Vidare Kommunfullmäktige Justerar 6

7 70 Diarienummer 0073/13 Uppföljning av intern kontroll 2014 s beslut beslutar att lägga uppföljningen av intern kontroll 2014 till handlingarna. Om sex månader får kommunstyrelsen en uppföljande information om internkontroll kring upphandling som sker utanför ramavtal. beslutade om intern kontrollplan 2014 och förvaltningen har nu genomfört kontroller av denna. Riktlinjerna anger att när förvaltningens granskning är genomförd ska en skriftlig rapport upprättas som lämnas till kommunstyrelsen, senast i samband med årsrapporten. Förvaltningen har nu granskat av kommunstyrelsen fastlagda riskområden. I rapporten sammanfattas de granskningar som genomförts under året med iakttagelser, slutsatser och föreslagna förbättringsområden. Personal- och ekonomiutskottet Tjänsteskrivelse Sammanfattande kommentar angående Åtgärder utifrån kommunrevisionens granskningsrapporter i intern kontroll 2014 Uppföljning av intern kontroll 2014 Yrkande på sammanträdet Bo Pettersson (S): beslutar att lägga uppföljningen av intern kontroll 2014 till handlingarna. Om sex månader får kommunstyrelsen en uppföljande information om internkontroll kring upphandling som sker utanför ramavtal. Samtliga i kommunstyrelsen är överens om att besluta enligt Petterssons yrkande. Justerar 7

8 71 Diarienummer 0082/15 Löpande granskning av redovisning och intern kontroll 2014 s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna kommunstyrelsens åtgärdsförslag enligt nedan. Bokslutsprocessen Beskrivning av bokslutsprocessen finns och kommer att utvecklas ytterligare. Stickprovsmässig kontroll av balanskonton kommer att ske vid års- och delårsbokslut framöver och dokumenteras genom en signatur. Löneprocessen inklusive pensioner och arvoden Förändring kommer att ske i samband med byte av lönesystem och övergång till Soltak. Inköps- och utbetalningsprocessen Uppdatering av attestuppdragen enligt kommunstyrelsens delegationsordning pågår. Fortlöpande arbete med att utveckla rutinen för avstämning av leverantörsreskontra pågår. Avstämningen kommer att förändras i samband med byte av ekonomisystem. Behörighet till betalningar via banken har stramats åt genom att beloppen sänkts. Faktureringsprocessen En översyn kommer att göras i samband med övergången till Soltak. Investeringsprocessen Under 2015 kommer kommunen att titta på komponentavskrivning för nya investeringar. Exploateringsprocessen Dokumentation av exploateringsprocessen pågår. Processen för redovisning av mervärdesskatt Förändring kommer att ske i samband med byte av ekonomisystem. Kommunrevisionen har översänt granskningen till kommunfullmäktige för kännedom och med önskan om svar vilka åtgärder kommunen kommer vidta med anledning av lämnade rekommendationer. Vad gäller den löpande granskningen för 2014 föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta om att inom processerna för bokslut, lön, inköp-och utbetalning, fakturering, investering, exploatering samt processen för redovisning av mervärdesskatt kommer att förändras eller utvecklas. Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige Skrivelse från ordförande i kommunfullmäktige Skrivelse från revisorerna Löpande granskning av redovisning och intern kontroll Justerar 8

9 Vidare Kommunfullmäktige Justerar 9

10 72 Diarienummer 0119/15 Nordvästsvenska initiativet s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att ansluta Stenungsunds kommun till förslaget för ett Nordvästsvenskt initiativ med prioriteringar för infrastruktursatsningar i delregionen Stenungsund, Tjörn och Orust. Väl fungerande transporter för människor och gods är en förutsättning för att kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust (STO-kommunerna) ska fortsätta utvecklas. För att fler ska kunna ta del av allt som erbjuds och för att STO-kommunerna ska nå sin fulla potential måste behovet av vägar, broar och kollektivtrafik beaktas. Stenungsund är på många sätt ett nav för området, både vad gäller tåg, bil och godstransporter. Kommunerna har gemensamt tagit fram ett förslag för förbättringsåtgärder i samverkan med större aktörer från näringslivet. Förslaget innehåller både korta och längre tidsperspektiv och hänsyn tas till kommunalt ansvar såväl som till frågeställningar som måste beslutas regionalt/nationellt. Ett samlat dokument, NORDVÄSTSVENSKA INITIATIVET Förslag till infrastruktursatsningar för fortsatt utveckling i Södra Bohuslän, har tagits fram som underlag för det fortsatta arbetet med att skapa goda kommunikationer till STO-kommunerna. Samhällsbyggnadsutskottet Tjänsteskrivelse NORDVÄSTSVENSKA INITIATIVET Förslag till infrastruktursatsningar för fortsatt utveckling i Södra Bohuslän Yrkande på sammanträdet Sofia Westergren (M): föreslår kommunfullmäktige besluta att ansluta Stenungsunds kommun till förslaget för ett Nordvästsvenskt initiativ med prioriteringar för infrastruktursatsningar i delregionen Stenungsund, Tjörn och Orust. Samtliga i kommunstyrelsen är överens om att besluta enligt Westergrens yrkande. Vidare Kommunfullmäktige Efter beslut i KF ska protokollet skickas till Tjörns kommun, Orust kommun Justerar 10

11 73 Diarienummer 0155/14 Markanvisningsprogram CW Borgs väg s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat markanvisningsprogram och ge kommunstyrelsen i uppdrag att gå ut med markanvisningsutlysningen. Målsättningen bör vara att trygghetsboendet ska bestå av 60 yteffektiva hyresrätter och hela området bör i första hand anvisas till en intressent. Vid bedömningen om vem som ska tilldelas uppdraget ska vi även ta hänsyn till miljöanpassning vad gäller material och byggnation. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att klargöra bland annat formuleringen om att trygghetsboendet ska bestå av max 60 hyresrätter. Förvaltningen har utrett ärendet och föreslår ett förtydligat beslutsförslag som bedöms motsvara tidigare yrkanden. Ett markanvisningsprogram har upprättats för att beskriva områdets förutsättningar, uppgifter som intressenter ska lämna in och de kriterier som sedan kommer ligga till grund vid bedömning av inlämnade förslag, se bilaga 1. Inkomna förslag kommer att bedömas utifrån de förutsättningar och kriterier som beskrivs i markanvisningsprogrammet. Därtill kontrolleras att förslagen följer kommunens bostadsförsörjningsprogram och andra politiska dokument. Bedömning sker av en utsedd jury som vidare upprättar ett utvärderingsutlåtande som utmynnar i ett förslag till beslut om tilldelning av markanvisning som kommunfullmäktige har att ta ställning till. Ett markanvisningsavtal kommer att tecknas med vald exploatör vilket reglerar förutsättningar och giltighet för markanvisningen. Tjänsteskrivelse Markanvisningsprogram Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadsutskottet Yrkanden på sammanträdet Sofia Westergen (M): föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat markanvisningsprogram och ge kommunstyrelsen i uppdrag att gå ut med markanvisningsutlysningen. Målsättningen bör vara att trygghetsboendet ska bestå av 60 yteffektiva hyresrätter och hela området bör i första hand anvisas till en intressent. Anneli Holmén (MP) och Birgit Lövkvist (V): föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat markanvisningsprogram och ge kommunstyrelsen i uppdrag att gå ut med markanvisningsutlysningen. Målsättningen bör vara att trygghetsboendet ska bestå av 60 yteffektiva hyresrätter och hela området bör i första hand Justerar 11

12 anvisas till en intressent. Vid bedömningen om vem som ska tilldelas uppdraget ska vi även ta hänsyn till miljöanpassning vad gäller material och byggnation. Beslutsgång Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Westergrens yrkande. Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Westergrens yrkande är huvudförslag. godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Westergrens yrkande. Nej-röst för Holméns och Lövkvists yrkande. Omröstningsresultat Med 6 nej-röster för Holméns och Lövkvists yrkande och 5 ja-röster för Westergrens yrkande beslutar kommunstyrelsen att bifalla Holméns och Lövkvists yrkande. Ledamot/tjänstgörande Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta ersättare Sofia Westergren (M) X Bo Pettersson (S) X Kent Sylvan (M) X Janette Olsson (S) X Lisbeth Svensson (FP) X Olof Lundberg (S) X Thomas Danielsson (C) X Anneli Holmén (MP) X Otto Ericsson (SD) X Lena Hedlund (KD) X Birgit Lövkvist (V) X Summa 5 6 Vidare Kommunfullmäktige Justerar 12

13 74 Diarienummer 0709/13 Fastighetsreglering Näs 1:220 s beslut beslutar att godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering. Gudag AB, Sören Gudmundson är intresserad av att köpa till mark till sin fastighet Näs 1:220. En överenskommelse om fastighetsreglering har därför upprättats mellan Stenungsunds kommun och Gudag AB, Sören Gudmundson. Syftet med överenskommelsen är att ca 2000 kvm mark ska regleras in från Stenungsunds kommuns fastighet Ödsmål-Berg 2:65 och ca 732 kvm från Stenungsunds kommuns fastighet Näs 1:88 till fastighetsägaren Gudag AB, Sören Gudmundson fastighet Näs 1:220. Fastighetsägaren betalar 150 kr/kvm i ersättning till kommunen för den areal som överförs till fastigheten Näs 1:220. I överenskommelsen har man skrivit in att ersättningen ska vara 150kr/kvm eftersom det inte går att fastställa den exakta arealen som ska säljas innan lantmäteriförrättningen är gjord. Den slutliga ersättningen bestäms således utifrån den areal som lantmäteriet beslutar om. Gudag AB, Sören Gudmundson är informerad och har godkänt att han får stå samtliga förrättningskostnader även om lantmäteriet skulle avslå fastighetsregleringen. Samhällsbyggnadsutskottet Tjänsteskrivelse Överenskommelse om fastighetsreglering Justerar 13

14 75 Diarienummer 0087/15 Spontning av kaj, Stenungsunds Torg s beslut beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad utredning om hur man säkerställer framtida stabilitet av kajen och hur man möjliggör en framtida muddring av hamnen utmed Stenungs torg samt utreder ekonomiska konsekvenser. Förvaltningen ska i utredningen ta kontakt med Citycon och båtföreningarna för att undersöka samarbetsområden. Gata/park fick i uppgift av samhällsbyggnadschefen att utreda möjligheterna att förstärka befintlig kaj utmed Stenungs torg (mellan Harrys och Eat) för att möjliggöra en framtida muddring av hamnen. Stenungsunds kommuns ramavtalsupphandlade konsult har utfört en översiktlig geoteknisk utredning inför en önskad muddring i småbåtshamnen vid Stenungs torg. Utredningen visar att befintlig stabilitet för kajen inte uppfyller dagens krav för nybyggnad. Den framtida stabiliteten kan säkras genom två metoder som beskrivs nedan: Lättfyllnad Befintligt material skiftas ut och ersätts med lättfyllnadsmaterial som minskar den pådrivande kraften. Detta säkerställer stabiliteten men möjliggör bara en mindre muddring ca 25 meter ut från kajen. Kostnad för detta beräknas till ca 2-2,5 miljoner kronor. Spont Man slår en spont utmed kajen som säkrar den framtida stabiliteten för kajen. Detta möjliggör en framtida 1-2 meter djup muddring ända fram till kajkanten. Kostnaden för detta beräknas till ca miljoner kronor. Kostnaderna för föreslagen fördjupad utredning ryms inom redan beslutad investeringsbudget. Samhällsbyggnadsutskottet Tjänsteskrivelse Teknisk PM Geoteknik Yrkande på sammanträdet Sofia Westergren (M): beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad utredning om hur man säkerställer framtida stabilitet av kajen och hur man möjliggör en framtida muddring av hamnen utmed Stenungs torg samt utreder ekonomiska konsekvenser. Förvaltningen ska i utredningen ta kontakt med Citycon och båtföreningarna för att undersöka samarbetsområden. Samtliga i kommunstyrelsen är överens om att besluta enligt Westergrens yrkande. Justerar 14

15 76 Diarienummer 0842/14 Förfrågan om deltagande i fiskekommunerna s beslut beslutar att Stenungsunds kommun ska lämna samarbetet Fiskekommunerna. Stenungsunds kommun har ombetts att fatta beslut om eventuell fortsatt medverkan i Fiskekommunerna samt att dels utse en representant från kommunledningen/regionutvecklingsnämnden och dels en kommunal/regional näringslivsrepresentant, för kommande mandatperiod. Kostnaden för att delta i Fiskekommunerna under 2015 uppgår till ca kr. Förvaltningens bedömning är att kommunens fiskefrågor bevakas genom deltagande i 8 fjordar och att en fortsatt medverkan i Fiskekommunerna inte fyller något behov. Tjänsteskrivelse Förfrågan om deltagande Verksamhetsberättelse 2013 Fiskekommunerna Protokollet ska skickas till Fiskekommunerna c/o Lysekils kommun Lysekil Justerar 15

16 77 Diarienummer 0654/14 Länsstyrelsens verksamhetstillsyn enligt tobakslagen s beslut beslutar att lämna följande svar till Länsstyrelsen i Västra Götaland: Enligt kommunens reglemente har kommunstyrelsen i uppgift att utföra tillsyn inom området rökfria miljöer enligt tobakslagen. har delegerat ansvaret till kommunsekreterare. Detta har inte varit en ändamålsenlig delegering då vare sig kommunstyrelsen eller kommunsekreteraren i övrigt har i uppgift att utföra myndighetsutövning i form av tillsyn. Kommunen kommer att ändra reglementet så att kommunens Tekniska myndighetsnämnd som hanterar myndighetsutövning inom bland annat miljöområdet får i uppdrag att hantera tillsynen. Tekniska myndighetsnämnden kan därefter delegera tillsynen till handläggare på kommunens verksamhet miljö och hälsoskydd som har stor erfarenhet av att utföra tillsyn. Vid länsstyrelsens besök den 13 oktober 2014 konstaterade Länsstyrelsen att inom området rökfria miljöer enligt tobakslagen har ingen tillsyn genomförts 2013 och ingen tillsyn var planerad för Enligt tobakslagen har kommunen tillsynsansvaret för ett flertal rökfria miljöer i enlighet med 2 och 4. Tillsynsskyldigheten omfattar bland annat lokaler avsedda för barnomsorg och skolverksamhet och restauranger Länsstyrelsen konstaterade vidare vid sitt besök att ansvaret för tillsyn av rökfria miljöer enlig tobakslagen låg idag på. ombeds att senast den 27 februari 2015 vilket senare har förlängts till den 2 april 2015 komma in med uppgifter varför ingen tillsyn är genomförd samt vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätt med de påtalade bristerna. Tjänsteskrivelse Meddelande Länsstyrelsen i Västra Götaland Protokollet ska skickas till Länsstyrelsen i Västra Götaland, Justerar 16

17 78 Diarienummer 0121/15 Fastställande av förslag till reviderad förbundsordning för GR s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). GR:s förbundsfullmäktige har vid sammanträde godkänt förslag till reviderad förbundsordning för GR daterad för fastställande av förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar. Revidering har gjorts bland annat mot bakgrund av lagkrav på ökad kontroll vad gäller verksamheten i förbundets hel- och delägda bolag, för att förtydliga GR:s budgetprocess samt för att bättre svara mot uppdrag och verksamhet inom förbundet. Befintlig förbundsordning tillkom när GR blev kommunalförbund 1974 och det har under åren gjorts ett antal tillägg och kompletteringar. Ingen total översyn har dock gjorts förrän nu. Enligt kommunallagen ska förbundsordningen fastställas av förbundsmedlemmarnas fullmäktige (KL 3 kap 27 ). Kommunfullmäktiges beslut ska vara GR tillhanda senast Tjänsteskrivelse GR Förbundsfullmäktige Utdrag ur protokoll Förslag till reviderad förbundsordning Befintlig förbundsordning Vidare Kommunfullmäktige Efter beslut i KF ska protokollet skickas till GR, Justerar 17

18 79 Diarienummer 0186/15 Beslut om auktoriserad revisor för Syskonen Parkers minnesfond s beslut beslutar utse Hans Gavin, , auktoriserad revisor på Ernst & Young AB till revisor för Stiftelsen syskonen Parkers minnesfond från och med det räkenskapsår som avslutas per och till och med det räkenskapsår som avslutas per har att utse ny revisor för Stiftelsen syskonen Parkers Minnesfond för perioden från och med det räkenskapsår som avslutas per För perioden tjänstgjorde Hans Gavin på Ernst & Young, varför förvaltningen föreslår att han får ett förlängt uppdrag. Tjänsteskrivelse Protokollet ska skickas till Ernst & Young, Ekonomi Justerar 18

19 80 Diarienummer 0810/14 Bokslut och årsredovisning 2014 s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2014 med däri gjorda transaktioner. Kommunens resultat slutar på ett överskott på 52,7 Mkr. Kommunfullmäktige har i budget för 2014 antagit fyra finansiella mål där samtliga uppnåtts. Nettokostnadsandelen, inkl finansnetto och hela pensionsskuldens förändring, ska inte överstiga 98 % i genomsnitt över rullande femårsperioder. Självfinansieringsgraden av investeringarna, i skattefinansierad verksamhet, ska uppgå till minst 70 % sett över rullande femårsperioder. Soliditeten ska förbättras eller hållas oförändrad. Kommunens skattesats ska vara oförändrad under mandatperioden Personal- och ekonomiutskottet Tjänsteskrivelse Stenungsunds kommuns årsredovisning 2014 Protokollsanteckning Vi, Bo Petterson (S), Janette Olsson (S), Olof Lundberg (S), Anneli Holmén (MP) och Birgit Lövkvist (V) vill till protokollet föra fram att vi anser att redovisningen borde ha följt verksamheterna och inte sektorerna som är en ny organisation. Budgeten i kommunfullmäktige är ju beslutat enligt den gamla organisationen. Vidare Kommunfullmäktige Justerar 19

20 81 Information från Borealis AB s beslut noterar informationen. Marie-Louise Johansson, Anders Fröberg, Anna Selse och Iva Rauswall Frisk från Borealis AB informerar om företaget, fackling och konsekvenser av det. Justerar 20

21 82 Diarienummer 0159/15 Borgensförbindelse SOLTAK AB s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för SOLTAK AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Styrelsen för SOLTAK AB har godkänt en investeringsbudget för 2015 på 18,2 Mkr. För att kunna genomföra budgeterade investeringar behöver bolaget låna upp motsvarande belopp hos Kommuninvest. Ägarkommunerna föreslås borga för upplåningen utifrån invånarantal, till ett sammantaget belopp av 25 Mkr. Stenungsunds del uppgår till tkr. Tjänsteskrivelse PM Vidare Kommunfullmäktige Efter beslut i KF ska protokollet skickas till SOLTAK AB Justerar 21

22 83 Diarienummer 0075/15 Taxor vid uthyrning av nya ishallen Nösnäs s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa nedanstående taxor: Verksamhet: Kronor per timme: Ungdom träning 150:- Senior träning 275:- Ungdom match 250:- Senior match 450:- Ungdom tävling 250:- Senior tävling 450:- Korpen och privatpersoner/företag/ organisationer inom kommunen samt utomkommunal verksamhet 600:- Övriga lokaler tillhörande ishallen som egna förråd, omklädningsrum mm, hyrs ut på årsbasis enligt Fastighets uthyrningsprinciper. Samma uthyrningsprinciper gäller som vid uthyrning av övriga idrottsanläggningar enligt av kommunfullmäktige antagna bidragsregler. uppdrar åt förvaltningen att utreda taxorna för skolklasserna. Kommunen kommer att ha hela ansvaret för drift, uthyrning och debitering av hyror för den nya ishallen på Nösnäs vilket innebär att beslut om nya taxor för uthyrning behöver tas. Verksamhetens taxeförslag bygger på en jämförelse av taxor som har gjorts i sju ishallar i regionen. Detta för att någorlunda jämställa taxor mellan kommunerna. Bildnings- och socialutskottet Tjänsteskrivelse Vidare Kommunfullmäktige Justerar 22

23 84 Diarienummer 0014/15 Förslag till över-/underskott som skall föras med från 2014 s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget på hur överoch underskott ska föras med från Sektor stödfunktioner Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från 2014 Nytt ack. resultat Sektor socialtjänst Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från Samhällsbyggnad inkl idrott anläggning Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från 2014 Nytt ack. resultat Nytt ack. resultat Fastighet Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från 2014 Nytt ack. resultat Räddningstjänst Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från Sektor utbildning Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från 2014 Nytt ack. resultat Nytt ack. resultat Kultur Fritid Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från Enheter som ej resultatregleras enligt ovanstående princip Nytt ack. resultat De ramar som budgeterats för områdena Politisk verksamhet, Färdtjänst/Omsorgsresor och Bostadsanpassning omfattas inte av detta beslut. Justerar 23

24 Vatten och Avlopp samt Renhållning är avgiftsfinansierad verksamhet enligt självkostnadsprincipen. Över- och underskott ackumuleras och noteras i det egna kapitalet. Reservation Bo Pettersson (S), Janette Olsson (S), Olof Lundberg (S), Anneli Holmén (MP) och Birgit Lövkvist (V) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. I årets hantering av resultatregleringen har denna skett på sektorsnivå. En översyn har gjorts av tidigare års över-/underskott. Några verksamheter har dragits med underskott under lång tid och några verksamheter har haft relativt stora överskott. För att ge sektorerna en någorlunda lika start föreslås att de med underskott slipper att föra dem med sig samt att de med stora överskott endast får ta med sig en del av dem. Personal- och ekonomiutskottet Tjänsteskrivelse Yrkanden på sammanträdet Sofia Westergen (M): föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget på hur över- och underskott ska föras med från Sektor stödfunktioner Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från 2014 Nytt ack. resultat Sektor socialtjänst Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från Samhällsbyggnad inkl idrott anläggning Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från 2014 Nytt ack. resultat Nytt ack. resultat Fastighet Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från 2014 Nytt ack. resultat Räddningstjänst Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från Nytt ack. resultat Justerar 24

25 Sektor utbildning Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från 2014 Nytt ack. resultat Kultur Fritid Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från Nytt ack. resultat Enheter som ej resultatregleras enligt ovanstående princip De ramar som budgeterats för områdena Politisk verksamhet, Färdtjänst/Omsorgsresor och Bostadsanpassning omfattas inte av detta beslut. Vatten och Avlopp samt Renhållning är avgiftsfinansierad verksamhet enligt självkostnadsprincipen. Över och underskott ackumuleras och noteras i det egna kapitalet. Bo Pettersson (S), Janette Olsson (S), Olof Lundberg (S), Anneli Holmén (MP) och Birgit Lövkvist (V): Förslaget bygger på att 50 % av över- och underskotten får föras med till nästa år (gäller inte politisk verksamhet, färdtjänst, bostadsanpassning). Politisk verksamhet. 150 tkr Räddning. 400 tkr Förskola/skola tkr Gymnasiet. 400 tkr Kompetens o utveckling tkr Ifo/ handikapp tkr Vård o äldreomsorg tkr Samhällsbyggnad. 600 tkr Fastighet tkr Kultur o fritid. 300 tkr Idrott. 100 tkr Administration. 150 tkr Måltid. 150 tkr Beslutsgång Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Westergrens yrkande. Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Westergrens yrkande är huvudförslag. godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Westergrens yrkande. Nej-röst för Petterssons mfl yrkande. Omröstningsresultat Med 6 ja-röster för Westergrens yrkande och 5 ja-röster för Petterssons mfl yrkande beslutar kommunstyrelsen att bifalla Westergrens yrkande. Justerar 25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00 16.10 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT Plats Ledamöter Skeppet, kommunhuset Linda-Maria Hermansson (C) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Carl-Henrik Lindberg (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 KOMMUNSTYRELSEN. Marie Nyman kultur och fritidschef 494

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 KOMMUNSTYRELSEN. Marie Nyman kultur och fritidschef 494 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00-18:30 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef stödfunktioner Kristina Lindfors sektorschef samhällsbyggnad

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 09:00 09:20 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT Plats: Rodret Ledamöter: Arne Olsson (c) ordförande Olof Lundberg (s) vice ordförande Christina Engström (m) Roger Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-12-03 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-12-03 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:00 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-23 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Maggie Robertsson (M) tjg. Anneli Holmén (MP) 82-86, 88

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-23 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Maggie Robertsson (M) tjg. Anneli Holmén (MP) 82-86, 88 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-15:35 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Katja Nikula (S) Linda-Maria Hermansson (C)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-02-21 KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-02-21 KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT Tid: 08:30-11:45 Plats: Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Bo Pettersson (s) vice ordförande Lisbeth Svensson (fp) Carola Granell

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-02. Ledamöter Bo Pettersson (s) ordförande 37-42, 44-48 Lisbeth Svensson (fp) Carola Granell (s)

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-02. Ledamöter Bo Pettersson (s) ordförande 37-42, 44-48 Lisbeth Svensson (fp) Carola Granell (s) STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid: 09:00 12:00 Plats: Kommunhuset, Rodret Ledamöter Bo Pettersson (s) ordförande 37-42, 44-48 Lisbeth Svensson (fp) Carola Granell (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen (1) 2014-02-12 8:15 Ledamöter Ersättare Kristina Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Tjänsteutlåtande 0 Öster? Kommu n kansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-04-21 Dnr KS 2015/0172 Revidering av förbundsordning under paragraf 19- Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanfattning Samordnings

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24 Datum: Tisdagen den 24 september 2013 Tid: 18.00-20.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN 1 (12) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Daniel Svensson (M) Hans Grahn (M) Per-Erik Lundberg (S) Anita Bäck (KD) Annica Elvefors (FP)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer