PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Per Andersson Sellén tf sektorschef sektor utbildning Camilla Blomqvist sektorschef sektor socialtjänst Kristina Lindfors sektorschef sektor samhällsbyggnad Erica Bjärsved ekonomichef Andreas Wingfors arbetsledare MEX Kenneth Funeskog projektledare Eva Hammar lokalresursplanerare Magnus Stenberg chef gata/park 72 Anders Fröberg Borealis AB 81 Marie-Louise Johansson Borealis AB 81 Iva Rauswall Frisk Borealis AB 81 Anna Selse Borealis AB 81 Fredrik Cederholm miljöchef 81 Emma Dahlgren sekreterare Justeringsdag Paragrafer Justerare Bo Pettersson Emma Dahlgren Sofia Westergren Bo Pettersson sekreterare ordförande justerare ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ Protokollet är anslaget fr o m t o m Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Emma Dahlgren Justerar 1

2 Närvarolista ledamöter: Namn Parti Närvaro Frånvaro Sofia Westergren ordförande M X Bo Pettersson vice ordförande S X Kent Sylvan M X Janette Olsson tf vice ordförande S X Lisbeth Svensson FP X Olof Lundberg S X Thomas Danielsson C X Anneli Holmén MP X Otto Ericsson SD X Lena Hedlund KD X ej 97 pga jäv Birgit Lövkvist V X Närvarolista ersättare: Namn Parti Närvaro Tjänstgör Frånvaro Carl-Henrik Lindberg M X Carin Oleryd S X Marie-Louise Ericsson KD X 97 Roger Andersson S X Göder Bergermo FP X Katja Nikula S X Linda-Maria Hermansson C X Ann-Marie Andersson Farkas MP X Linda Hansson SD X Justerar 2

3 Val av justerare... 4 Fastställande av föredragningslistan... 5 Inriktning för Hasselhöjdens särskilda boende för äldre... 6 Uppföljning av intern kontroll Löpande granskning av redovisning och intern kontroll Nordvästsvenska initiativet Markanvisningsprogram CW Borgs väg Fastighetsreglering Näs 1: Spontning av kaj, Stenungsunds Torg Förfrågan om deltagande i fiskekommunerna Länsstyrelsens verksamhetstillsyn enligt tobakslagen Fastställande av förslag till reviderad förbundsordning för GR Beslut om auktoriserad revisor för Syskonen Parkers minnesfond Bokslut och årsredovisning Information från Borealis AB Borgensförbindelse SOLTAK AB Taxor vid uthyrning av nya ishallen Nösnäs Förslag till över-/underskott som skall föras med från Ianspråktagande av tidigare års överskott Investeringsmedel för inköp av multifunktionsskrivare Sponsringspolicy Datorstöd till beredningarna Fördjupat samarbete mellan Tjörns, Stenungsunds och Lilla Edets kommun gällande räddningstjänsten Patientsäkerhetsberättelser för skolhälsovården och skolpsykologerna år 2014 samt mål för patientsäkerhetsarbetet inom skolpsykologernas område år Skolinspektionens regelbundna tillsyn Årsakt Rapport om ej verkställda biståndsbeslut Årsakt Regional information kommunstyrelsen Årsakt redovisning av protokoll och delegationsbeslut utskotten Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen Årsakt Skrivelser och protokoll för kännedom KS Ekonomisk fördelning mellan de ingående kommunerna i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ansökan om bidrag från Kulturcentrum Väst och Röda Hjärtan Justerar 3

4 67 Val av justerare s beslut Justeringen äger rum 2 april 10:30 på kommunkansliet. beslutar att utse Bo Pettersson (S) att justera dagens protokoll. Justerar 4

5 68 Fastställande av föredragningslistan s beslut Följande ärende tillkommer Ärende 31 Ekonomisk fördelning mellan de ingående kommunerna i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ärende 32 Ansökan om bidrag från Kulturcentrum Väst och Röda Hjärtan Följande handlingar tillkommer Ärende 19 Ianspråktagande av tidigare års överskott Tjänsteskrivelse om läsplattor till beredningarna Ärende 14 Fastställande av förslag till reviderad förbundsordning för GR, ärende 15 Beslut om auktoriserad revisor för Syskonen Parkers minnesfond och ärende 16 Bokslut och årsredovisning 2014 tas upp före ärende 13 Information från Borealis AB. Ärende 8 Taxor vid uthyrning av nya ishallen Nösnäs tas upp efter ärende 17 Borgensförbindelse SOLTAK AB. Den nya dagordningen redovisas på sidan 3 i protokollet. beslutar att fastställa föredragningslistan med ovan gjord förändring. Justerar 5

6 69 Diarienummer 0434/10 Inriktning för Hasselhöjdens särskilda boende för äldre s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen ska äga och förvalta Hasselhöjdens särskilda boende för äldre i form av ett konceptboende. Beslut om driftsform kommer att tas senare. Kommunens kommande särskilda boende för äldre ska vara på Hasselhöjden. Förvaltningen planerar för att det ska stå klart år P.g.a. flera pågående och planerade lokalprojekt är kommunen investeringstung. Gällande det särskilda boendet för äldre på Hasselhöjden har tre olika alternativ till ägande och förvaltning av fastigheten utretts: Alternativ 1: Kommunen äger och förvaltar fastigheten. Beslut om driftsform tas vid ett senare tillfälle Alternativ 2: Privat aktör äger och förvaltar fastigheten. Kommunen hyr. Beslut om driftsform tas vid ett senare tillfälle Alternativ 3: Privat vårdföretag äger och förvaltar fastigheten och driver verksamheten Ett ställningstagande till vilken aktör som ska äga och förvalta fastigheten är viktigt för hur projektet fortskrider och dess tidplan. Tjänsteskrivelse Personal- och ekonomiutskottet Yrkande på sammanträdet Sofia Westergren (M): föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen ska äga och förvalta Hasselhöjdens särskilda boende för äldre i form av ett konceptboende. Beslut om driftsform kommer att tas senare. Samtliga i kommunstyrelsen är överens om att besluta enligt Westergrens yrkande. Vidare Kommunfullmäktige Justerar 6

7 70 Diarienummer 0073/13 Uppföljning av intern kontroll 2014 s beslut beslutar att lägga uppföljningen av intern kontroll 2014 till handlingarna. Om sex månader får kommunstyrelsen en uppföljande information om internkontroll kring upphandling som sker utanför ramavtal. beslutade om intern kontrollplan 2014 och förvaltningen har nu genomfört kontroller av denna. Riktlinjerna anger att när förvaltningens granskning är genomförd ska en skriftlig rapport upprättas som lämnas till kommunstyrelsen, senast i samband med årsrapporten. Förvaltningen har nu granskat av kommunstyrelsen fastlagda riskområden. I rapporten sammanfattas de granskningar som genomförts under året med iakttagelser, slutsatser och föreslagna förbättringsområden. Personal- och ekonomiutskottet Tjänsteskrivelse Sammanfattande kommentar angående Åtgärder utifrån kommunrevisionens granskningsrapporter i intern kontroll 2014 Uppföljning av intern kontroll 2014 Yrkande på sammanträdet Bo Pettersson (S): beslutar att lägga uppföljningen av intern kontroll 2014 till handlingarna. Om sex månader får kommunstyrelsen en uppföljande information om internkontroll kring upphandling som sker utanför ramavtal. Samtliga i kommunstyrelsen är överens om att besluta enligt Petterssons yrkande. Justerar 7

8 71 Diarienummer 0082/15 Löpande granskning av redovisning och intern kontroll 2014 s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna kommunstyrelsens åtgärdsförslag enligt nedan. Bokslutsprocessen Beskrivning av bokslutsprocessen finns och kommer att utvecklas ytterligare. Stickprovsmässig kontroll av balanskonton kommer att ske vid års- och delårsbokslut framöver och dokumenteras genom en signatur. Löneprocessen inklusive pensioner och arvoden Förändring kommer att ske i samband med byte av lönesystem och övergång till Soltak. Inköps- och utbetalningsprocessen Uppdatering av attestuppdragen enligt kommunstyrelsens delegationsordning pågår. Fortlöpande arbete med att utveckla rutinen för avstämning av leverantörsreskontra pågår. Avstämningen kommer att förändras i samband med byte av ekonomisystem. Behörighet till betalningar via banken har stramats åt genom att beloppen sänkts. Faktureringsprocessen En översyn kommer att göras i samband med övergången till Soltak. Investeringsprocessen Under 2015 kommer kommunen att titta på komponentavskrivning för nya investeringar. Exploateringsprocessen Dokumentation av exploateringsprocessen pågår. Processen för redovisning av mervärdesskatt Förändring kommer att ske i samband med byte av ekonomisystem. Kommunrevisionen har översänt granskningen till kommunfullmäktige för kännedom och med önskan om svar vilka åtgärder kommunen kommer vidta med anledning av lämnade rekommendationer. Vad gäller den löpande granskningen för 2014 föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta om att inom processerna för bokslut, lön, inköp-och utbetalning, fakturering, investering, exploatering samt processen för redovisning av mervärdesskatt kommer att förändras eller utvecklas. Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige Skrivelse från ordförande i kommunfullmäktige Skrivelse från revisorerna Löpande granskning av redovisning och intern kontroll Justerar 8

9 Vidare Kommunfullmäktige Justerar 9

10 72 Diarienummer 0119/15 Nordvästsvenska initiativet s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att ansluta Stenungsunds kommun till förslaget för ett Nordvästsvenskt initiativ med prioriteringar för infrastruktursatsningar i delregionen Stenungsund, Tjörn och Orust. Väl fungerande transporter för människor och gods är en förutsättning för att kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust (STO-kommunerna) ska fortsätta utvecklas. För att fler ska kunna ta del av allt som erbjuds och för att STO-kommunerna ska nå sin fulla potential måste behovet av vägar, broar och kollektivtrafik beaktas. Stenungsund är på många sätt ett nav för området, både vad gäller tåg, bil och godstransporter. Kommunerna har gemensamt tagit fram ett förslag för förbättringsåtgärder i samverkan med större aktörer från näringslivet. Förslaget innehåller både korta och längre tidsperspektiv och hänsyn tas till kommunalt ansvar såväl som till frågeställningar som måste beslutas regionalt/nationellt. Ett samlat dokument, NORDVÄSTSVENSKA INITIATIVET Förslag till infrastruktursatsningar för fortsatt utveckling i Södra Bohuslän, har tagits fram som underlag för det fortsatta arbetet med att skapa goda kommunikationer till STO-kommunerna. Samhällsbyggnadsutskottet Tjänsteskrivelse NORDVÄSTSVENSKA INITIATIVET Förslag till infrastruktursatsningar för fortsatt utveckling i Södra Bohuslän Yrkande på sammanträdet Sofia Westergren (M): föreslår kommunfullmäktige besluta att ansluta Stenungsunds kommun till förslaget för ett Nordvästsvenskt initiativ med prioriteringar för infrastruktursatsningar i delregionen Stenungsund, Tjörn och Orust. Samtliga i kommunstyrelsen är överens om att besluta enligt Westergrens yrkande. Vidare Kommunfullmäktige Efter beslut i KF ska protokollet skickas till Tjörns kommun, Orust kommun Justerar 10

11 73 Diarienummer 0155/14 Markanvisningsprogram CW Borgs väg s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat markanvisningsprogram och ge kommunstyrelsen i uppdrag att gå ut med markanvisningsutlysningen. Målsättningen bör vara att trygghetsboendet ska bestå av 60 yteffektiva hyresrätter och hela området bör i första hand anvisas till en intressent. Vid bedömningen om vem som ska tilldelas uppdraget ska vi även ta hänsyn till miljöanpassning vad gäller material och byggnation. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att klargöra bland annat formuleringen om att trygghetsboendet ska bestå av max 60 hyresrätter. Förvaltningen har utrett ärendet och föreslår ett förtydligat beslutsförslag som bedöms motsvara tidigare yrkanden. Ett markanvisningsprogram har upprättats för att beskriva områdets förutsättningar, uppgifter som intressenter ska lämna in och de kriterier som sedan kommer ligga till grund vid bedömning av inlämnade förslag, se bilaga 1. Inkomna förslag kommer att bedömas utifrån de förutsättningar och kriterier som beskrivs i markanvisningsprogrammet. Därtill kontrolleras att förslagen följer kommunens bostadsförsörjningsprogram och andra politiska dokument. Bedömning sker av en utsedd jury som vidare upprättar ett utvärderingsutlåtande som utmynnar i ett förslag till beslut om tilldelning av markanvisning som kommunfullmäktige har att ta ställning till. Ett markanvisningsavtal kommer att tecknas med vald exploatör vilket reglerar förutsättningar och giltighet för markanvisningen. Tjänsteskrivelse Markanvisningsprogram Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadsutskottet Yrkanden på sammanträdet Sofia Westergen (M): föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat markanvisningsprogram och ge kommunstyrelsen i uppdrag att gå ut med markanvisningsutlysningen. Målsättningen bör vara att trygghetsboendet ska bestå av 60 yteffektiva hyresrätter och hela området bör i första hand anvisas till en intressent. Anneli Holmén (MP) och Birgit Lövkvist (V): föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat markanvisningsprogram och ge kommunstyrelsen i uppdrag att gå ut med markanvisningsutlysningen. Målsättningen bör vara att trygghetsboendet ska bestå av 60 yteffektiva hyresrätter och hela området bör i första hand Justerar 11

12 anvisas till en intressent. Vid bedömningen om vem som ska tilldelas uppdraget ska vi även ta hänsyn till miljöanpassning vad gäller material och byggnation. Beslutsgång Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Westergrens yrkande. Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Westergrens yrkande är huvudförslag. godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Westergrens yrkande. Nej-röst för Holméns och Lövkvists yrkande. Omröstningsresultat Med 6 nej-röster för Holméns och Lövkvists yrkande och 5 ja-röster för Westergrens yrkande beslutar kommunstyrelsen att bifalla Holméns och Lövkvists yrkande. Ledamot/tjänstgörande Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta ersättare Sofia Westergren (M) X Bo Pettersson (S) X Kent Sylvan (M) X Janette Olsson (S) X Lisbeth Svensson (FP) X Olof Lundberg (S) X Thomas Danielsson (C) X Anneli Holmén (MP) X Otto Ericsson (SD) X Lena Hedlund (KD) X Birgit Lövkvist (V) X Summa 5 6 Vidare Kommunfullmäktige Justerar 12

13 74 Diarienummer 0709/13 Fastighetsreglering Näs 1:220 s beslut beslutar att godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering. Gudag AB, Sören Gudmundson är intresserad av att köpa till mark till sin fastighet Näs 1:220. En överenskommelse om fastighetsreglering har därför upprättats mellan Stenungsunds kommun och Gudag AB, Sören Gudmundson. Syftet med överenskommelsen är att ca 2000 kvm mark ska regleras in från Stenungsunds kommuns fastighet Ödsmål-Berg 2:65 och ca 732 kvm från Stenungsunds kommuns fastighet Näs 1:88 till fastighetsägaren Gudag AB, Sören Gudmundson fastighet Näs 1:220. Fastighetsägaren betalar 150 kr/kvm i ersättning till kommunen för den areal som överförs till fastigheten Näs 1:220. I överenskommelsen har man skrivit in att ersättningen ska vara 150kr/kvm eftersom det inte går att fastställa den exakta arealen som ska säljas innan lantmäteriförrättningen är gjord. Den slutliga ersättningen bestäms således utifrån den areal som lantmäteriet beslutar om. Gudag AB, Sören Gudmundson är informerad och har godkänt att han får stå samtliga förrättningskostnader även om lantmäteriet skulle avslå fastighetsregleringen. Samhällsbyggnadsutskottet Tjänsteskrivelse Överenskommelse om fastighetsreglering Justerar 13

14 75 Diarienummer 0087/15 Spontning av kaj, Stenungsunds Torg s beslut beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad utredning om hur man säkerställer framtida stabilitet av kajen och hur man möjliggör en framtida muddring av hamnen utmed Stenungs torg samt utreder ekonomiska konsekvenser. Förvaltningen ska i utredningen ta kontakt med Citycon och båtföreningarna för att undersöka samarbetsområden. Gata/park fick i uppgift av samhällsbyggnadschefen att utreda möjligheterna att förstärka befintlig kaj utmed Stenungs torg (mellan Harrys och Eat) för att möjliggöra en framtida muddring av hamnen. Stenungsunds kommuns ramavtalsupphandlade konsult har utfört en översiktlig geoteknisk utredning inför en önskad muddring i småbåtshamnen vid Stenungs torg. Utredningen visar att befintlig stabilitet för kajen inte uppfyller dagens krav för nybyggnad. Den framtida stabiliteten kan säkras genom två metoder som beskrivs nedan: Lättfyllnad Befintligt material skiftas ut och ersätts med lättfyllnadsmaterial som minskar den pådrivande kraften. Detta säkerställer stabiliteten men möjliggör bara en mindre muddring ca 25 meter ut från kajen. Kostnad för detta beräknas till ca 2-2,5 miljoner kronor. Spont Man slår en spont utmed kajen som säkrar den framtida stabiliteten för kajen. Detta möjliggör en framtida 1-2 meter djup muddring ända fram till kajkanten. Kostnaden för detta beräknas till ca miljoner kronor. Kostnaderna för föreslagen fördjupad utredning ryms inom redan beslutad investeringsbudget. Samhällsbyggnadsutskottet Tjänsteskrivelse Teknisk PM Geoteknik Yrkande på sammanträdet Sofia Westergren (M): beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad utredning om hur man säkerställer framtida stabilitet av kajen och hur man möjliggör en framtida muddring av hamnen utmed Stenungs torg samt utreder ekonomiska konsekvenser. Förvaltningen ska i utredningen ta kontakt med Citycon och båtföreningarna för att undersöka samarbetsområden. Samtliga i kommunstyrelsen är överens om att besluta enligt Westergrens yrkande. Justerar 14

15 76 Diarienummer 0842/14 Förfrågan om deltagande i fiskekommunerna s beslut beslutar att Stenungsunds kommun ska lämna samarbetet Fiskekommunerna. Stenungsunds kommun har ombetts att fatta beslut om eventuell fortsatt medverkan i Fiskekommunerna samt att dels utse en representant från kommunledningen/regionutvecklingsnämnden och dels en kommunal/regional näringslivsrepresentant, för kommande mandatperiod. Kostnaden för att delta i Fiskekommunerna under 2015 uppgår till ca kr. Förvaltningens bedömning är att kommunens fiskefrågor bevakas genom deltagande i 8 fjordar och att en fortsatt medverkan i Fiskekommunerna inte fyller något behov. Tjänsteskrivelse Förfrågan om deltagande Verksamhetsberättelse 2013 Fiskekommunerna Protokollet ska skickas till Fiskekommunerna c/o Lysekils kommun Lysekil Justerar 15

16 77 Diarienummer 0654/14 Länsstyrelsens verksamhetstillsyn enligt tobakslagen s beslut beslutar att lämna följande svar till Länsstyrelsen i Västra Götaland: Enligt kommunens reglemente har kommunstyrelsen i uppgift att utföra tillsyn inom området rökfria miljöer enligt tobakslagen. har delegerat ansvaret till kommunsekreterare. Detta har inte varit en ändamålsenlig delegering då vare sig kommunstyrelsen eller kommunsekreteraren i övrigt har i uppgift att utföra myndighetsutövning i form av tillsyn. Kommunen kommer att ändra reglementet så att kommunens Tekniska myndighetsnämnd som hanterar myndighetsutövning inom bland annat miljöområdet får i uppdrag att hantera tillsynen. Tekniska myndighetsnämnden kan därefter delegera tillsynen till handläggare på kommunens verksamhet miljö och hälsoskydd som har stor erfarenhet av att utföra tillsyn. Vid länsstyrelsens besök den 13 oktober 2014 konstaterade Länsstyrelsen att inom området rökfria miljöer enligt tobakslagen har ingen tillsyn genomförts 2013 och ingen tillsyn var planerad för Enligt tobakslagen har kommunen tillsynsansvaret för ett flertal rökfria miljöer i enlighet med 2 och 4. Tillsynsskyldigheten omfattar bland annat lokaler avsedda för barnomsorg och skolverksamhet och restauranger Länsstyrelsen konstaterade vidare vid sitt besök att ansvaret för tillsyn av rökfria miljöer enlig tobakslagen låg idag på. ombeds att senast den 27 februari 2015 vilket senare har förlängts till den 2 april 2015 komma in med uppgifter varför ingen tillsyn är genomförd samt vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätt med de påtalade bristerna. Tjänsteskrivelse Meddelande Länsstyrelsen i Västra Götaland Protokollet ska skickas till Länsstyrelsen i Västra Götaland, Justerar 16

17 78 Diarienummer 0121/15 Fastställande av förslag till reviderad förbundsordning för GR s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). GR:s förbundsfullmäktige har vid sammanträde godkänt förslag till reviderad förbundsordning för GR daterad för fastställande av förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar. Revidering har gjorts bland annat mot bakgrund av lagkrav på ökad kontroll vad gäller verksamheten i förbundets hel- och delägda bolag, för att förtydliga GR:s budgetprocess samt för att bättre svara mot uppdrag och verksamhet inom förbundet. Befintlig förbundsordning tillkom när GR blev kommunalförbund 1974 och det har under åren gjorts ett antal tillägg och kompletteringar. Ingen total översyn har dock gjorts förrän nu. Enligt kommunallagen ska förbundsordningen fastställas av förbundsmedlemmarnas fullmäktige (KL 3 kap 27 ). Kommunfullmäktiges beslut ska vara GR tillhanda senast Tjänsteskrivelse GR Förbundsfullmäktige Utdrag ur protokoll Förslag till reviderad förbundsordning Befintlig förbundsordning Vidare Kommunfullmäktige Efter beslut i KF ska protokollet skickas till GR, Justerar 17

18 79 Diarienummer 0186/15 Beslut om auktoriserad revisor för Syskonen Parkers minnesfond s beslut beslutar utse Hans Gavin, , auktoriserad revisor på Ernst & Young AB till revisor för Stiftelsen syskonen Parkers minnesfond från och med det räkenskapsår som avslutas per och till och med det räkenskapsår som avslutas per har att utse ny revisor för Stiftelsen syskonen Parkers Minnesfond för perioden från och med det räkenskapsår som avslutas per För perioden tjänstgjorde Hans Gavin på Ernst & Young, varför förvaltningen föreslår att han får ett förlängt uppdrag. Tjänsteskrivelse Protokollet ska skickas till Ernst & Young, Ekonomi Justerar 18

19 80 Diarienummer 0810/14 Bokslut och årsredovisning 2014 s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2014 med däri gjorda transaktioner. Kommunens resultat slutar på ett överskott på 52,7 Mkr. Kommunfullmäktige har i budget för 2014 antagit fyra finansiella mål där samtliga uppnåtts. Nettokostnadsandelen, inkl finansnetto och hela pensionsskuldens förändring, ska inte överstiga 98 % i genomsnitt över rullande femårsperioder. Självfinansieringsgraden av investeringarna, i skattefinansierad verksamhet, ska uppgå till minst 70 % sett över rullande femårsperioder. Soliditeten ska förbättras eller hållas oförändrad. Kommunens skattesats ska vara oförändrad under mandatperioden Personal- och ekonomiutskottet Tjänsteskrivelse Stenungsunds kommuns årsredovisning 2014 Protokollsanteckning Vi, Bo Petterson (S), Janette Olsson (S), Olof Lundberg (S), Anneli Holmén (MP) och Birgit Lövkvist (V) vill till protokollet föra fram att vi anser att redovisningen borde ha följt verksamheterna och inte sektorerna som är en ny organisation. Budgeten i kommunfullmäktige är ju beslutat enligt den gamla organisationen. Vidare Kommunfullmäktige Justerar 19

20 81 Information från Borealis AB s beslut noterar informationen. Marie-Louise Johansson, Anders Fröberg, Anna Selse och Iva Rauswall Frisk från Borealis AB informerar om företaget, fackling och konsekvenser av det. Justerar 20

21 82 Diarienummer 0159/15 Borgensförbindelse SOLTAK AB s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för SOLTAK AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Styrelsen för SOLTAK AB har godkänt en investeringsbudget för 2015 på 18,2 Mkr. För att kunna genomföra budgeterade investeringar behöver bolaget låna upp motsvarande belopp hos Kommuninvest. Ägarkommunerna föreslås borga för upplåningen utifrån invånarantal, till ett sammantaget belopp av 25 Mkr. Stenungsunds del uppgår till tkr. Tjänsteskrivelse PM Vidare Kommunfullmäktige Efter beslut i KF ska protokollet skickas till SOLTAK AB Justerar 21

22 83 Diarienummer 0075/15 Taxor vid uthyrning av nya ishallen Nösnäs s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa nedanstående taxor: Verksamhet: Kronor per timme: Ungdom träning 150:- Senior träning 275:- Ungdom match 250:- Senior match 450:- Ungdom tävling 250:- Senior tävling 450:- Korpen och privatpersoner/företag/ organisationer inom kommunen samt utomkommunal verksamhet 600:- Övriga lokaler tillhörande ishallen som egna förråd, omklädningsrum mm, hyrs ut på årsbasis enligt Fastighets uthyrningsprinciper. Samma uthyrningsprinciper gäller som vid uthyrning av övriga idrottsanläggningar enligt av kommunfullmäktige antagna bidragsregler. uppdrar åt förvaltningen att utreda taxorna för skolklasserna. Kommunen kommer att ha hela ansvaret för drift, uthyrning och debitering av hyror för den nya ishallen på Nösnäs vilket innebär att beslut om nya taxor för uthyrning behöver tas. Verksamhetens taxeförslag bygger på en jämförelse av taxor som har gjorts i sju ishallar i regionen. Detta för att någorlunda jämställa taxor mellan kommunerna. Bildnings- och socialutskottet Tjänsteskrivelse Vidare Kommunfullmäktige Justerar 22

23 84 Diarienummer 0014/15 Förslag till över-/underskott som skall föras med från 2014 s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget på hur överoch underskott ska föras med från Sektor stödfunktioner Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från 2014 Nytt ack. resultat Sektor socialtjänst Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från Samhällsbyggnad inkl idrott anläggning Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från 2014 Nytt ack. resultat Nytt ack. resultat Fastighet Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från 2014 Nytt ack. resultat Räddningstjänst Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från Sektor utbildning Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från 2014 Nytt ack. resultat Nytt ack. resultat Kultur Fritid Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från Enheter som ej resultatregleras enligt ovanstående princip Nytt ack. resultat De ramar som budgeterats för områdena Politisk verksamhet, Färdtjänst/Omsorgsresor och Bostadsanpassning omfattas inte av detta beslut. Justerar 23

24 Vatten och Avlopp samt Renhållning är avgiftsfinansierad verksamhet enligt självkostnadsprincipen. Över- och underskott ackumuleras och noteras i det egna kapitalet. Reservation Bo Pettersson (S), Janette Olsson (S), Olof Lundberg (S), Anneli Holmén (MP) och Birgit Lövkvist (V) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. I årets hantering av resultatregleringen har denna skett på sektorsnivå. En översyn har gjorts av tidigare års över-/underskott. Några verksamheter har dragits med underskott under lång tid och några verksamheter har haft relativt stora överskott. För att ge sektorerna en någorlunda lika start föreslås att de med underskott slipper att föra dem med sig samt att de med stora överskott endast får ta med sig en del av dem. Personal- och ekonomiutskottet Tjänsteskrivelse Yrkanden på sammanträdet Sofia Westergen (M): föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget på hur över- och underskott ska föras med från Sektor stödfunktioner Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från 2014 Nytt ack. resultat Sektor socialtjänst Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från Samhällsbyggnad inkl idrott anläggning Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från 2014 Nytt ack. resultat Nytt ack. resultat Fastighet Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från 2014 Nytt ack. resultat Räddningstjänst Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från Nytt ack. resultat Justerar 24

25 Sektor utbildning Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från 2014 Nytt ack. resultat Kultur Fritid Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från Nytt ack. resultat Enheter som ej resultatregleras enligt ovanstående princip De ramar som budgeterats för områdena Politisk verksamhet, Färdtjänst/Omsorgsresor och Bostadsanpassning omfattas inte av detta beslut. Vatten och Avlopp samt Renhållning är avgiftsfinansierad verksamhet enligt självkostnadsprincipen. Över och underskott ackumuleras och noteras i det egna kapitalet. Bo Pettersson (S), Janette Olsson (S), Olof Lundberg (S), Anneli Holmén (MP) och Birgit Lövkvist (V): Förslaget bygger på att 50 % av över- och underskotten får föras med till nästa år (gäller inte politisk verksamhet, färdtjänst, bostadsanpassning). Politisk verksamhet. 150 tkr Räddning. 400 tkr Förskola/skola tkr Gymnasiet. 400 tkr Kompetens o utveckling tkr Ifo/ handikapp tkr Vård o äldreomsorg tkr Samhällsbyggnad. 600 tkr Fastighet tkr Kultur o fritid. 300 tkr Idrott. 100 tkr Administration. 150 tkr Måltid. 150 tkr Beslutsgång Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Westergrens yrkande. Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Westergrens yrkande är huvudförslag. godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Westergrens yrkande. Nej-röst för Petterssons mfl yrkande. Omröstningsresultat Med 6 ja-röster för Westergrens yrkande och 5 ja-röster för Petterssons mfl yrkande beslutar kommunstyrelsen att bifalla Westergrens yrkande. Justerar 25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-11

Kommunstyrelsen 2015-02-11 Kommunstyrelsen 2015-02-11 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen I II ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet AU ~ rn A ~ILAGA BESLUTSUNDE~LÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-01-14 Sida 1 (3) Dnr LD12/01953 Uppdnr 325 2013-01-14 Landstingsstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013..

HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013.. HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013.. 04-08 C o. T HABO :t KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer