PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Per Andersson Sellén tf sektorschef sektor utbildning Camilla Blomqvist sektorschef sektor socialtjänst Kristina Lindfors sektorschef sektor samhällsbyggnad Erica Bjärsved ekonomichef Andreas Wingfors arbetsledare MEX Kenneth Funeskog projektledare Eva Hammar lokalresursplanerare Magnus Stenberg chef gata/park 72 Anders Fröberg Borealis AB 81 Marie-Louise Johansson Borealis AB 81 Iva Rauswall Frisk Borealis AB 81 Anna Selse Borealis AB 81 Fredrik Cederholm miljöchef 81 Emma Dahlgren sekreterare Justeringsdag Paragrafer Justerare Bo Pettersson Emma Dahlgren Sofia Westergren Bo Pettersson sekreterare ordförande justerare ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ Protokollet är anslaget fr o m t o m Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Emma Dahlgren Justerar 1

2 Närvarolista ledamöter: Namn Parti Närvaro Frånvaro Sofia Westergren ordförande M X Bo Pettersson vice ordförande S X Kent Sylvan M X Janette Olsson tf vice ordförande S X Lisbeth Svensson FP X Olof Lundberg S X Thomas Danielsson C X Anneli Holmén MP X Otto Ericsson SD X Lena Hedlund KD X ej 97 pga jäv Birgit Lövkvist V X Närvarolista ersättare: Namn Parti Närvaro Tjänstgör Frånvaro Carl-Henrik Lindberg M X Carin Oleryd S X Marie-Louise Ericsson KD X 97 Roger Andersson S X Göder Bergermo FP X Katja Nikula S X Linda-Maria Hermansson C X Ann-Marie Andersson Farkas MP X Linda Hansson SD X Justerar 2

3 Val av justerare... 4 Fastställande av föredragningslistan... 5 Inriktning för Hasselhöjdens särskilda boende för äldre... 6 Uppföljning av intern kontroll Löpande granskning av redovisning och intern kontroll Nordvästsvenska initiativet Markanvisningsprogram CW Borgs väg Fastighetsreglering Näs 1: Spontning av kaj, Stenungsunds Torg Förfrågan om deltagande i fiskekommunerna Länsstyrelsens verksamhetstillsyn enligt tobakslagen Fastställande av förslag till reviderad förbundsordning för GR Beslut om auktoriserad revisor för Syskonen Parkers minnesfond Bokslut och årsredovisning Information från Borealis AB Borgensförbindelse SOLTAK AB Taxor vid uthyrning av nya ishallen Nösnäs Förslag till över-/underskott som skall föras med från Ianspråktagande av tidigare års överskott Investeringsmedel för inköp av multifunktionsskrivare Sponsringspolicy Datorstöd till beredningarna Fördjupat samarbete mellan Tjörns, Stenungsunds och Lilla Edets kommun gällande räddningstjänsten Patientsäkerhetsberättelser för skolhälsovården och skolpsykologerna år 2014 samt mål för patientsäkerhetsarbetet inom skolpsykologernas område år Skolinspektionens regelbundna tillsyn Årsakt Rapport om ej verkställda biståndsbeslut Årsakt Regional information kommunstyrelsen Årsakt redovisning av protokoll och delegationsbeslut utskotten Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen Årsakt Skrivelser och protokoll för kännedom KS Ekonomisk fördelning mellan de ingående kommunerna i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ansökan om bidrag från Kulturcentrum Väst och Röda Hjärtan Justerar 3

4 67 Val av justerare s beslut Justeringen äger rum 2 april 10:30 på kommunkansliet. beslutar att utse Bo Pettersson (S) att justera dagens protokoll. Justerar 4

5 68 Fastställande av föredragningslistan s beslut Följande ärende tillkommer Ärende 31 Ekonomisk fördelning mellan de ingående kommunerna i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ärende 32 Ansökan om bidrag från Kulturcentrum Väst och Röda Hjärtan Följande handlingar tillkommer Ärende 19 Ianspråktagande av tidigare års överskott Tjänsteskrivelse om läsplattor till beredningarna Ärende 14 Fastställande av förslag till reviderad förbundsordning för GR, ärende 15 Beslut om auktoriserad revisor för Syskonen Parkers minnesfond och ärende 16 Bokslut och årsredovisning 2014 tas upp före ärende 13 Information från Borealis AB. Ärende 8 Taxor vid uthyrning av nya ishallen Nösnäs tas upp efter ärende 17 Borgensförbindelse SOLTAK AB. Den nya dagordningen redovisas på sidan 3 i protokollet. beslutar att fastställa föredragningslistan med ovan gjord förändring. Justerar 5

6 69 Diarienummer 0434/10 Inriktning för Hasselhöjdens särskilda boende för äldre s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen ska äga och förvalta Hasselhöjdens särskilda boende för äldre i form av ett konceptboende. Beslut om driftsform kommer att tas senare. Kommunens kommande särskilda boende för äldre ska vara på Hasselhöjden. Förvaltningen planerar för att det ska stå klart år P.g.a. flera pågående och planerade lokalprojekt är kommunen investeringstung. Gällande det särskilda boendet för äldre på Hasselhöjden har tre olika alternativ till ägande och förvaltning av fastigheten utretts: Alternativ 1: Kommunen äger och förvaltar fastigheten. Beslut om driftsform tas vid ett senare tillfälle Alternativ 2: Privat aktör äger och förvaltar fastigheten. Kommunen hyr. Beslut om driftsform tas vid ett senare tillfälle Alternativ 3: Privat vårdföretag äger och förvaltar fastigheten och driver verksamheten Ett ställningstagande till vilken aktör som ska äga och förvalta fastigheten är viktigt för hur projektet fortskrider och dess tidplan. Tjänsteskrivelse Personal- och ekonomiutskottet Yrkande på sammanträdet Sofia Westergren (M): föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen ska äga och förvalta Hasselhöjdens särskilda boende för äldre i form av ett konceptboende. Beslut om driftsform kommer att tas senare. Samtliga i kommunstyrelsen är överens om att besluta enligt Westergrens yrkande. Vidare Kommunfullmäktige Justerar 6

7 70 Diarienummer 0073/13 Uppföljning av intern kontroll 2014 s beslut beslutar att lägga uppföljningen av intern kontroll 2014 till handlingarna. Om sex månader får kommunstyrelsen en uppföljande information om internkontroll kring upphandling som sker utanför ramavtal. beslutade om intern kontrollplan 2014 och förvaltningen har nu genomfört kontroller av denna. Riktlinjerna anger att när förvaltningens granskning är genomförd ska en skriftlig rapport upprättas som lämnas till kommunstyrelsen, senast i samband med årsrapporten. Förvaltningen har nu granskat av kommunstyrelsen fastlagda riskområden. I rapporten sammanfattas de granskningar som genomförts under året med iakttagelser, slutsatser och föreslagna förbättringsområden. Personal- och ekonomiutskottet Tjänsteskrivelse Sammanfattande kommentar angående Åtgärder utifrån kommunrevisionens granskningsrapporter i intern kontroll 2014 Uppföljning av intern kontroll 2014 Yrkande på sammanträdet Bo Pettersson (S): beslutar att lägga uppföljningen av intern kontroll 2014 till handlingarna. Om sex månader får kommunstyrelsen en uppföljande information om internkontroll kring upphandling som sker utanför ramavtal. Samtliga i kommunstyrelsen är överens om att besluta enligt Petterssons yrkande. Justerar 7

8 71 Diarienummer 0082/15 Löpande granskning av redovisning och intern kontroll 2014 s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna kommunstyrelsens åtgärdsförslag enligt nedan. Bokslutsprocessen Beskrivning av bokslutsprocessen finns och kommer att utvecklas ytterligare. Stickprovsmässig kontroll av balanskonton kommer att ske vid års- och delårsbokslut framöver och dokumenteras genom en signatur. Löneprocessen inklusive pensioner och arvoden Förändring kommer att ske i samband med byte av lönesystem och övergång till Soltak. Inköps- och utbetalningsprocessen Uppdatering av attestuppdragen enligt kommunstyrelsens delegationsordning pågår. Fortlöpande arbete med att utveckla rutinen för avstämning av leverantörsreskontra pågår. Avstämningen kommer att förändras i samband med byte av ekonomisystem. Behörighet till betalningar via banken har stramats åt genom att beloppen sänkts. Faktureringsprocessen En översyn kommer att göras i samband med övergången till Soltak. Investeringsprocessen Under 2015 kommer kommunen att titta på komponentavskrivning för nya investeringar. Exploateringsprocessen Dokumentation av exploateringsprocessen pågår. Processen för redovisning av mervärdesskatt Förändring kommer att ske i samband med byte av ekonomisystem. Kommunrevisionen har översänt granskningen till kommunfullmäktige för kännedom och med önskan om svar vilka åtgärder kommunen kommer vidta med anledning av lämnade rekommendationer. Vad gäller den löpande granskningen för 2014 föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta om att inom processerna för bokslut, lön, inköp-och utbetalning, fakturering, investering, exploatering samt processen för redovisning av mervärdesskatt kommer att förändras eller utvecklas. Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige Skrivelse från ordförande i kommunfullmäktige Skrivelse från revisorerna Löpande granskning av redovisning och intern kontroll Justerar 8

9 Vidare Kommunfullmäktige Justerar 9

10 72 Diarienummer 0119/15 Nordvästsvenska initiativet s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att ansluta Stenungsunds kommun till förslaget för ett Nordvästsvenskt initiativ med prioriteringar för infrastruktursatsningar i delregionen Stenungsund, Tjörn och Orust. Väl fungerande transporter för människor och gods är en förutsättning för att kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust (STO-kommunerna) ska fortsätta utvecklas. För att fler ska kunna ta del av allt som erbjuds och för att STO-kommunerna ska nå sin fulla potential måste behovet av vägar, broar och kollektivtrafik beaktas. Stenungsund är på många sätt ett nav för området, både vad gäller tåg, bil och godstransporter. Kommunerna har gemensamt tagit fram ett förslag för förbättringsåtgärder i samverkan med större aktörer från näringslivet. Förslaget innehåller både korta och längre tidsperspektiv och hänsyn tas till kommunalt ansvar såväl som till frågeställningar som måste beslutas regionalt/nationellt. Ett samlat dokument, NORDVÄSTSVENSKA INITIATIVET Förslag till infrastruktursatsningar för fortsatt utveckling i Södra Bohuslän, har tagits fram som underlag för det fortsatta arbetet med att skapa goda kommunikationer till STO-kommunerna. Samhällsbyggnadsutskottet Tjänsteskrivelse NORDVÄSTSVENSKA INITIATIVET Förslag till infrastruktursatsningar för fortsatt utveckling i Södra Bohuslän Yrkande på sammanträdet Sofia Westergren (M): föreslår kommunfullmäktige besluta att ansluta Stenungsunds kommun till förslaget för ett Nordvästsvenskt initiativ med prioriteringar för infrastruktursatsningar i delregionen Stenungsund, Tjörn och Orust. Samtliga i kommunstyrelsen är överens om att besluta enligt Westergrens yrkande. Vidare Kommunfullmäktige Efter beslut i KF ska protokollet skickas till Tjörns kommun, Orust kommun Justerar 10

11 73 Diarienummer 0155/14 Markanvisningsprogram CW Borgs väg s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat markanvisningsprogram och ge kommunstyrelsen i uppdrag att gå ut med markanvisningsutlysningen. Målsättningen bör vara att trygghetsboendet ska bestå av 60 yteffektiva hyresrätter och hela området bör i första hand anvisas till en intressent. Vid bedömningen om vem som ska tilldelas uppdraget ska vi även ta hänsyn till miljöanpassning vad gäller material och byggnation. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att klargöra bland annat formuleringen om att trygghetsboendet ska bestå av max 60 hyresrätter. Förvaltningen har utrett ärendet och föreslår ett förtydligat beslutsförslag som bedöms motsvara tidigare yrkanden. Ett markanvisningsprogram har upprättats för att beskriva områdets förutsättningar, uppgifter som intressenter ska lämna in och de kriterier som sedan kommer ligga till grund vid bedömning av inlämnade förslag, se bilaga 1. Inkomna förslag kommer att bedömas utifrån de förutsättningar och kriterier som beskrivs i markanvisningsprogrammet. Därtill kontrolleras att förslagen följer kommunens bostadsförsörjningsprogram och andra politiska dokument. Bedömning sker av en utsedd jury som vidare upprättar ett utvärderingsutlåtande som utmynnar i ett förslag till beslut om tilldelning av markanvisning som kommunfullmäktige har att ta ställning till. Ett markanvisningsavtal kommer att tecknas med vald exploatör vilket reglerar förutsättningar och giltighet för markanvisningen. Tjänsteskrivelse Markanvisningsprogram Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadsutskottet Yrkanden på sammanträdet Sofia Westergen (M): föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat markanvisningsprogram och ge kommunstyrelsen i uppdrag att gå ut med markanvisningsutlysningen. Målsättningen bör vara att trygghetsboendet ska bestå av 60 yteffektiva hyresrätter och hela området bör i första hand anvisas till en intressent. Anneli Holmén (MP) och Birgit Lövkvist (V): föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat markanvisningsprogram och ge kommunstyrelsen i uppdrag att gå ut med markanvisningsutlysningen. Målsättningen bör vara att trygghetsboendet ska bestå av 60 yteffektiva hyresrätter och hela området bör i första hand Justerar 11

12 anvisas till en intressent. Vid bedömningen om vem som ska tilldelas uppdraget ska vi även ta hänsyn till miljöanpassning vad gäller material och byggnation. Beslutsgång Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Westergrens yrkande. Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Westergrens yrkande är huvudförslag. godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Westergrens yrkande. Nej-röst för Holméns och Lövkvists yrkande. Omröstningsresultat Med 6 nej-röster för Holméns och Lövkvists yrkande och 5 ja-röster för Westergrens yrkande beslutar kommunstyrelsen att bifalla Holméns och Lövkvists yrkande. Ledamot/tjänstgörande Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta ersättare Sofia Westergren (M) X Bo Pettersson (S) X Kent Sylvan (M) X Janette Olsson (S) X Lisbeth Svensson (FP) X Olof Lundberg (S) X Thomas Danielsson (C) X Anneli Holmén (MP) X Otto Ericsson (SD) X Lena Hedlund (KD) X Birgit Lövkvist (V) X Summa 5 6 Vidare Kommunfullmäktige Justerar 12

13 74 Diarienummer 0709/13 Fastighetsreglering Näs 1:220 s beslut beslutar att godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering. Gudag AB, Sören Gudmundson är intresserad av att köpa till mark till sin fastighet Näs 1:220. En överenskommelse om fastighetsreglering har därför upprättats mellan Stenungsunds kommun och Gudag AB, Sören Gudmundson. Syftet med överenskommelsen är att ca 2000 kvm mark ska regleras in från Stenungsunds kommuns fastighet Ödsmål-Berg 2:65 och ca 732 kvm från Stenungsunds kommuns fastighet Näs 1:88 till fastighetsägaren Gudag AB, Sören Gudmundson fastighet Näs 1:220. Fastighetsägaren betalar 150 kr/kvm i ersättning till kommunen för den areal som överförs till fastigheten Näs 1:220. I överenskommelsen har man skrivit in att ersättningen ska vara 150kr/kvm eftersom det inte går att fastställa den exakta arealen som ska säljas innan lantmäteriförrättningen är gjord. Den slutliga ersättningen bestäms således utifrån den areal som lantmäteriet beslutar om. Gudag AB, Sören Gudmundson är informerad och har godkänt att han får stå samtliga förrättningskostnader även om lantmäteriet skulle avslå fastighetsregleringen. Samhällsbyggnadsutskottet Tjänsteskrivelse Överenskommelse om fastighetsreglering Justerar 13

14 75 Diarienummer 0087/15 Spontning av kaj, Stenungsunds Torg s beslut beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad utredning om hur man säkerställer framtida stabilitet av kajen och hur man möjliggör en framtida muddring av hamnen utmed Stenungs torg samt utreder ekonomiska konsekvenser. Förvaltningen ska i utredningen ta kontakt med Citycon och båtföreningarna för att undersöka samarbetsområden. Gata/park fick i uppgift av samhällsbyggnadschefen att utreda möjligheterna att förstärka befintlig kaj utmed Stenungs torg (mellan Harrys och Eat) för att möjliggöra en framtida muddring av hamnen. Stenungsunds kommuns ramavtalsupphandlade konsult har utfört en översiktlig geoteknisk utredning inför en önskad muddring i småbåtshamnen vid Stenungs torg. Utredningen visar att befintlig stabilitet för kajen inte uppfyller dagens krav för nybyggnad. Den framtida stabiliteten kan säkras genom två metoder som beskrivs nedan: Lättfyllnad Befintligt material skiftas ut och ersätts med lättfyllnadsmaterial som minskar den pådrivande kraften. Detta säkerställer stabiliteten men möjliggör bara en mindre muddring ca 25 meter ut från kajen. Kostnad för detta beräknas till ca 2-2,5 miljoner kronor. Spont Man slår en spont utmed kajen som säkrar den framtida stabiliteten för kajen. Detta möjliggör en framtida 1-2 meter djup muddring ända fram till kajkanten. Kostnaden för detta beräknas till ca miljoner kronor. Kostnaderna för föreslagen fördjupad utredning ryms inom redan beslutad investeringsbudget. Samhällsbyggnadsutskottet Tjänsteskrivelse Teknisk PM Geoteknik Yrkande på sammanträdet Sofia Westergren (M): beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad utredning om hur man säkerställer framtida stabilitet av kajen och hur man möjliggör en framtida muddring av hamnen utmed Stenungs torg samt utreder ekonomiska konsekvenser. Förvaltningen ska i utredningen ta kontakt med Citycon och båtföreningarna för att undersöka samarbetsområden. Samtliga i kommunstyrelsen är överens om att besluta enligt Westergrens yrkande. Justerar 14

15 76 Diarienummer 0842/14 Förfrågan om deltagande i fiskekommunerna s beslut beslutar att Stenungsunds kommun ska lämna samarbetet Fiskekommunerna. Stenungsunds kommun har ombetts att fatta beslut om eventuell fortsatt medverkan i Fiskekommunerna samt att dels utse en representant från kommunledningen/regionutvecklingsnämnden och dels en kommunal/regional näringslivsrepresentant, för kommande mandatperiod. Kostnaden för att delta i Fiskekommunerna under 2015 uppgår till ca kr. Förvaltningens bedömning är att kommunens fiskefrågor bevakas genom deltagande i 8 fjordar och att en fortsatt medverkan i Fiskekommunerna inte fyller något behov. Tjänsteskrivelse Förfrågan om deltagande Verksamhetsberättelse 2013 Fiskekommunerna Protokollet ska skickas till Fiskekommunerna c/o Lysekils kommun Lysekil Justerar 15

16 77 Diarienummer 0654/14 Länsstyrelsens verksamhetstillsyn enligt tobakslagen s beslut beslutar att lämna följande svar till Länsstyrelsen i Västra Götaland: Enligt kommunens reglemente har kommunstyrelsen i uppgift att utföra tillsyn inom området rökfria miljöer enligt tobakslagen. har delegerat ansvaret till kommunsekreterare. Detta har inte varit en ändamålsenlig delegering då vare sig kommunstyrelsen eller kommunsekreteraren i övrigt har i uppgift att utföra myndighetsutövning i form av tillsyn. Kommunen kommer att ändra reglementet så att kommunens Tekniska myndighetsnämnd som hanterar myndighetsutövning inom bland annat miljöområdet får i uppdrag att hantera tillsynen. Tekniska myndighetsnämnden kan därefter delegera tillsynen till handläggare på kommunens verksamhet miljö och hälsoskydd som har stor erfarenhet av att utföra tillsyn. Vid länsstyrelsens besök den 13 oktober 2014 konstaterade Länsstyrelsen att inom området rökfria miljöer enligt tobakslagen har ingen tillsyn genomförts 2013 och ingen tillsyn var planerad för Enligt tobakslagen har kommunen tillsynsansvaret för ett flertal rökfria miljöer i enlighet med 2 och 4. Tillsynsskyldigheten omfattar bland annat lokaler avsedda för barnomsorg och skolverksamhet och restauranger Länsstyrelsen konstaterade vidare vid sitt besök att ansvaret för tillsyn av rökfria miljöer enlig tobakslagen låg idag på. ombeds att senast den 27 februari 2015 vilket senare har förlängts till den 2 april 2015 komma in med uppgifter varför ingen tillsyn är genomförd samt vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätt med de påtalade bristerna. Tjänsteskrivelse Meddelande Länsstyrelsen i Västra Götaland Protokollet ska skickas till Länsstyrelsen i Västra Götaland, Justerar 16

17 78 Diarienummer 0121/15 Fastställande av förslag till reviderad förbundsordning för GR s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). GR:s förbundsfullmäktige har vid sammanträde godkänt förslag till reviderad förbundsordning för GR daterad för fastställande av förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar. Revidering har gjorts bland annat mot bakgrund av lagkrav på ökad kontroll vad gäller verksamheten i förbundets hel- och delägda bolag, för att förtydliga GR:s budgetprocess samt för att bättre svara mot uppdrag och verksamhet inom förbundet. Befintlig förbundsordning tillkom när GR blev kommunalförbund 1974 och det har under åren gjorts ett antal tillägg och kompletteringar. Ingen total översyn har dock gjorts förrän nu. Enligt kommunallagen ska förbundsordningen fastställas av förbundsmedlemmarnas fullmäktige (KL 3 kap 27 ). Kommunfullmäktiges beslut ska vara GR tillhanda senast Tjänsteskrivelse GR Förbundsfullmäktige Utdrag ur protokoll Förslag till reviderad förbundsordning Befintlig förbundsordning Vidare Kommunfullmäktige Efter beslut i KF ska protokollet skickas till GR, Justerar 17

18 79 Diarienummer 0186/15 Beslut om auktoriserad revisor för Syskonen Parkers minnesfond s beslut beslutar utse Hans Gavin, , auktoriserad revisor på Ernst & Young AB till revisor för Stiftelsen syskonen Parkers minnesfond från och med det räkenskapsår som avslutas per och till och med det räkenskapsår som avslutas per har att utse ny revisor för Stiftelsen syskonen Parkers Minnesfond för perioden från och med det räkenskapsår som avslutas per För perioden tjänstgjorde Hans Gavin på Ernst & Young, varför förvaltningen föreslår att han får ett förlängt uppdrag. Tjänsteskrivelse Protokollet ska skickas till Ernst & Young, Ekonomi Justerar 18

19 80 Diarienummer 0810/14 Bokslut och årsredovisning 2014 s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2014 med däri gjorda transaktioner. Kommunens resultat slutar på ett överskott på 52,7 Mkr. Kommunfullmäktige har i budget för 2014 antagit fyra finansiella mål där samtliga uppnåtts. Nettokostnadsandelen, inkl finansnetto och hela pensionsskuldens förändring, ska inte överstiga 98 % i genomsnitt över rullande femårsperioder. Självfinansieringsgraden av investeringarna, i skattefinansierad verksamhet, ska uppgå till minst 70 % sett över rullande femårsperioder. Soliditeten ska förbättras eller hållas oförändrad. Kommunens skattesats ska vara oförändrad under mandatperioden Personal- och ekonomiutskottet Tjänsteskrivelse Stenungsunds kommuns årsredovisning 2014 Protokollsanteckning Vi, Bo Petterson (S), Janette Olsson (S), Olof Lundberg (S), Anneli Holmén (MP) och Birgit Lövkvist (V) vill till protokollet föra fram att vi anser att redovisningen borde ha följt verksamheterna och inte sektorerna som är en ny organisation. Budgeten i kommunfullmäktige är ju beslutat enligt den gamla organisationen. Vidare Kommunfullmäktige Justerar 19

20 81 Information från Borealis AB s beslut noterar informationen. Marie-Louise Johansson, Anders Fröberg, Anna Selse och Iva Rauswall Frisk från Borealis AB informerar om företaget, fackling och konsekvenser av det. Justerar 20

21 82 Diarienummer 0159/15 Borgensförbindelse SOLTAK AB s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för SOLTAK AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Styrelsen för SOLTAK AB har godkänt en investeringsbudget för 2015 på 18,2 Mkr. För att kunna genomföra budgeterade investeringar behöver bolaget låna upp motsvarande belopp hos Kommuninvest. Ägarkommunerna föreslås borga för upplåningen utifrån invånarantal, till ett sammantaget belopp av 25 Mkr. Stenungsunds del uppgår till tkr. Tjänsteskrivelse PM Vidare Kommunfullmäktige Efter beslut i KF ska protokollet skickas till SOLTAK AB Justerar 21

22 83 Diarienummer 0075/15 Taxor vid uthyrning av nya ishallen Nösnäs s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa nedanstående taxor: Verksamhet: Kronor per timme: Ungdom träning 150:- Senior träning 275:- Ungdom match 250:- Senior match 450:- Ungdom tävling 250:- Senior tävling 450:- Korpen och privatpersoner/företag/ organisationer inom kommunen samt utomkommunal verksamhet 600:- Övriga lokaler tillhörande ishallen som egna förråd, omklädningsrum mm, hyrs ut på årsbasis enligt Fastighets uthyrningsprinciper. Samma uthyrningsprinciper gäller som vid uthyrning av övriga idrottsanläggningar enligt av kommunfullmäktige antagna bidragsregler. uppdrar åt förvaltningen att utreda taxorna för skolklasserna. Kommunen kommer att ha hela ansvaret för drift, uthyrning och debitering av hyror för den nya ishallen på Nösnäs vilket innebär att beslut om nya taxor för uthyrning behöver tas. Verksamhetens taxeförslag bygger på en jämförelse av taxor som har gjorts i sju ishallar i regionen. Detta för att någorlunda jämställa taxor mellan kommunerna. Bildnings- och socialutskottet Tjänsteskrivelse Vidare Kommunfullmäktige Justerar 22

23 84 Diarienummer 0014/15 Förslag till över-/underskott som skall föras med från 2014 s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget på hur överoch underskott ska föras med från Sektor stödfunktioner Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från 2014 Nytt ack. resultat Sektor socialtjänst Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från Samhällsbyggnad inkl idrott anläggning Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från 2014 Nytt ack. resultat Nytt ack. resultat Fastighet Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från 2014 Nytt ack. resultat Räddningstjänst Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från Sektor utbildning Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från 2014 Nytt ack. resultat Nytt ack. resultat Kultur Fritid Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från Enheter som ej resultatregleras enligt ovanstående princip Nytt ack. resultat De ramar som budgeterats för områdena Politisk verksamhet, Färdtjänst/Omsorgsresor och Bostadsanpassning omfattas inte av detta beslut. Justerar 23

24 Vatten och Avlopp samt Renhållning är avgiftsfinansierad verksamhet enligt självkostnadsprincipen. Över- och underskott ackumuleras och noteras i det egna kapitalet. Reservation Bo Pettersson (S), Janette Olsson (S), Olof Lundberg (S), Anneli Holmén (MP) och Birgit Lövkvist (V) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. I årets hantering av resultatregleringen har denna skett på sektorsnivå. En översyn har gjorts av tidigare års över-/underskott. Några verksamheter har dragits med underskott under lång tid och några verksamheter har haft relativt stora överskott. För att ge sektorerna en någorlunda lika start föreslås att de med underskott slipper att föra dem med sig samt att de med stora överskott endast får ta med sig en del av dem. Personal- och ekonomiutskottet Tjänsteskrivelse Yrkanden på sammanträdet Sofia Westergen (M): föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget på hur över- och underskott ska föras med från Sektor stödfunktioner Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från 2014 Nytt ack. resultat Sektor socialtjänst Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från Samhällsbyggnad inkl idrott anläggning Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från 2014 Nytt ack. resultat Nytt ack. resultat Fastighet Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från 2014 Nytt ack. resultat Räddningstjänst Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från Nytt ack. resultat Justerar 24

25 Sektor utbildning Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från 2014 Nytt ack. resultat Kultur Fritid Tidigare ackumulerat Ianspråktaget 2014 Årets resultat Förslag att medföra från Nytt ack. resultat Enheter som ej resultatregleras enligt ovanstående princip De ramar som budgeterats för områdena Politisk verksamhet, Färdtjänst/Omsorgsresor och Bostadsanpassning omfattas inte av detta beslut. Vatten och Avlopp samt Renhållning är avgiftsfinansierad verksamhet enligt självkostnadsprincipen. Över och underskott ackumuleras och noteras i det egna kapitalet. Bo Pettersson (S), Janette Olsson (S), Olof Lundberg (S), Anneli Holmén (MP) och Birgit Lövkvist (V): Förslaget bygger på att 50 % av över- och underskotten får föras med till nästa år (gäller inte politisk verksamhet, färdtjänst, bostadsanpassning). Politisk verksamhet. 150 tkr Räddning. 400 tkr Förskola/skola tkr Gymnasiet. 400 tkr Kompetens o utveckling tkr Ifo/ handikapp tkr Vård o äldreomsorg tkr Samhällsbyggnad. 600 tkr Fastighet tkr Kultur o fritid. 300 tkr Idrott. 100 tkr Administration. 150 tkr Måltid. 150 tkr Beslutsgång Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Westergrens yrkande. Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Westergrens yrkande är huvudförslag. godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Westergrens yrkande. Nej-röst för Petterssons mfl yrkande. Omröstningsresultat Med 6 ja-röster för Westergrens yrkande och 5 ja-röster för Petterssons mfl yrkande beslutar kommunstyrelsen att bifalla Westergrens yrkande. Justerar 25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT Tid 13:00-17:00 Plats Ledamöter Rodret Linda-Maria Hermansson (C) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Carl-Henrik Lindberg (M) 17-21 Roger Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-02-17. Lisbeth Svensson (FP) Lena Hedlund (KD) Jan Alexandersson (V) tj gör

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-02-17. Lisbeth Svensson (FP) Lena Hedlund (KD) Jan Alexandersson (V) tj gör STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:30 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid: Kl. 18:00-18:35 Plats: Stenungsbaden Yacht Club konferenslokal Kungsholm Beslutande Sofia Westergren (M) Kent Sylvan (M) - ersättare Gunnar Lidén (M) Sofie Folkesson (M) Carl-Henrik

Läs mer

Sophie Nygren Linda Ekdahl Katja Nikula (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Linda Ekdahl Katja Nikula (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT Tid: 13:00 16:45 Plats: Skeppet Beslutande Linda Ekdahl (M), ordförande Katja Nikula (S) ersätter Janette Olsson (S) Linda-Maria Hermansson (C) Roger Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00 16.10 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT Plats Ledamöter Skeppet, kommunhuset Linda-Maria Hermansson (C) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Carl-Henrik Lindberg (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- och EKONOMIUTSKOTT Tid: 08:30 09:50 och 15.00-15.15 Plats: Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Bo Pettersson (s) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-11:45 Ajournering: 11:05-11:20 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 KOMMUNSTYRELSEN. Marie Nyman kultur och fritidschef 494

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 KOMMUNSTYRELSEN. Marie Nyman kultur och fritidschef 494 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00-18:30 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef stödfunktioner Kristina Lindfors sektorschef samhällsbyggnad

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-06-18

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-06-18 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 13:00-15:40 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande 73-82, 84-89 Bo Pettersson (S) vice ordförande, 73-82, 84-89

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

Sophie Nygren Linda Ekdahl (M) Janette Olsson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Linda Ekdahl (M) Janette Olsson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT Tid: 13:00 16:35 Plats: Skeppet Beslutande Linda Ekdahl (M), ordförande Janette Olsson (S), vice ordförande Agneta Pettersson Bell (KD) ersätter Linda-Maria

Läs mer

PROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT. Tid: 08:30-12:10.

PROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT. Tid: 08:30-12:10. KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT Tid: 08:30-12:10 Plats: Skeppet Beslutande Göder Bergermo (L), ordförande Olof Lundberg (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) Katja Nikula (S) Lena Hedlund (KD)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-05-30 KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-21:35. Ajournering för fika 20:20 20:40.

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-05-30 KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-21:35. Ajournering för fika 20:20 20:40. KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid: Kl. 18:00-21:35. Ajournering för fika 20:20 20:40. Plats: Kulturhuset Fregatten Stenungesalen Beslutande Sofia Westergren (M) Kent Sylvan (M) Sofie Folkesson (M) Carl-Henrik Lindberg

Läs mer

Sophie Nygren Linda Ekdahl (M) Janette Olsson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Linda Ekdahl (M) Janette Olsson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT Tid: 13:00-16:45 Plats: Skeppet Beslutande Linda Ekdahl (M), ordförande Janette Olsson (S), vice ordförande Linda-Maria Hermansson (C) Roger Andersson (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:05 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice. STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 08:30 09:20 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Rodret Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice. ordförande Bo Pettersson (c) Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT Tid 8:30: - 12:00 Plats Skeppet Ledamöter Göder Bergermo (FP) ordförande Olof Lundberg (S) vice ordförande Kent Sylvan (M) Katja Nikula (S) Lena Hedlund (KD) Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30: - 12.30 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Lena Hedlund (kd) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-12-03 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-12-03 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:00 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-02-23. Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner 27

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-02-23. Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner 27 KOMMUNSTYRELSEN Tid 9:00: - 16:00 Ajournering 9:55-10:30, 11:25-12:15, 13:20-13:30, 15:10-15:15 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-10-01

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-10-01 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30: - 12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 09:00 09:20 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT Plats: Rodret Ledamöter: Arne Olsson (c) ordförande Olof Lundberg (s) vice ordförande Christina Engström (m) Roger Andersson

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-14:30 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) Ordförande Carola Granell (S) Vice ordförande Katja Nikula (S) Linda-Maria

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-02-21 KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-02-21 KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT. Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT Tid: 08:30-11:45 Plats: Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Bo Pettersson (s) vice ordförande Lisbeth Svensson (fp) Carola Granell

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-23 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Maggie Robertsson (M) tjg. Anneli Holmén (MP) 82-86, 88

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-23 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Maggie Robertsson (M) tjg. Anneli Holmén (MP) 82-86, 88 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-15:35 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Katja Nikula (S) Linda-Maria Hermansson (C)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30 11:45 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 augusti 2013 Tid: 15.30 19.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 29 augusti 2013 Paragrafer: 71-81 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT Datum och tid: Måndagen den 28 mars 2011, kl. 08:30 14.05 Ajournering 09.20 10.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Ledamöter

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Sophie Nygren Linda Ekdahl (M) Janette Olsson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Linda Ekdahl (M) Janette Olsson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT Tid: 13:00-16:00 Ajournering för fika 14.50-14.55 Plats: Skeppet Beslutande Linda Ekdahl (M), ordförande Janette Olsson (S), vice ordförande Agneta Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-01-17 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-01-17 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-12:10 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande, ej 4-5 Inger Johnsson (C) Christian Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30-12.10 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Hallerna Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.ordförande Lisbeth Svensson (fp) Bo

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-10-28

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-10-28 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:10 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL 2015-01-26

PROTOKOLL 2015-01-26 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Måndag 26 januari 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson

Läs mer

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro för Samordningsförbundet Finsam i Örebro har vid medlemmarnas fastställande av förbundsordning, utökats med Lekebergs kommun och förbundets namn ändrats till (nedan kallat förbundet). Förbundet har inrättats

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Datum: 3 april 2008 Tid: Kl Plats: Samordningsförbundets konferenslokal Västra Gatan 64, Kungälv

Datum: 3 april 2008 Tid: Kl Plats: Samordningsförbundets konferenslokal Västra Gatan 64, Kungälv Datum: 3 april 2008 Tid: Kl. 09.00 12.00 Plats: Samordningsförbundets konferenslokal Västra Gatan 64, Kungälv Närvarande: Ledamöter: Thomas Gustafsson, tjänsteman, Agneta Malmsten, tjänsteman, Gun-Marie

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-14:35 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Linda-Maria

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 16.15 Ajournering: kl. 15.00 15.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordf Fredrik Jönsson (C) vice ordf Teddy Nilsson (SD) Olof Röstin (M) Torbjörn Ekelund

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN 57-63. Bert Nygren (KD) Pia Sundh (MP) Utses att justera. Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 7 april 2015, kl. 16.

1 1 PARTILLE KOMMUN 57-63. Bert Nygren (KD) Pia Sundh (MP) Utses att justera. Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 7 april 2015, kl. 16. 14:45 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 57-63 Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (5) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Kvarnkullen, 4 september 2014, kl. 15:00-15:30 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Mikael Wintell

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen (1) 2014-02-12 8:15 Ledamöter Ersättare Kristina Svensson

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 25 april 2007 kl 19.00 21.15 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista

Läs mer