Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum"

Transkript

1 Socialnämnden (19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 08:30 12:00 Agnetha Eriksson (S), ordförande Tommy Caesar (S) Ulla Persson (FP), ersätter Sven-Gösta Pettersson (S) Elisabet Danielsson (S) Marita Björkman Forsman (S), ersätter Åsa Marklund (S) Mikael Markström (S), ersätter Sabah Larsson (S) Beatrice Åström (S), ersätter Linda Eriksson (S) Linda Sandström (V) Daniel Bergman (M) Britta Lysholm (C), ersätter Majvor Sjölund (C) Mayvor Ekberg (KD) Övriga deltagande Gun-Britt Johansson, socialchef Inger Wikman, socialsekreterare, 106 Jennie Nilsson, socialsekreterare, 106 Gunilla Fjällström, Chef Pers ass, 106 Birgitta Samuelsson, controller, Irene Lundqvist, MAS, 117 Utses att justera Justeringens plats och tid Ulla Persson Socialtjänsten Onsdagen den 21 augusti 2013 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Anna Nilsson Agnetha Eriksson Organ Ulla Persson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden Anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Anslags nedtagande Socialtjänsten Underskrift Anna Nilsson

2 Socialnämnden Sn 105 Anmälan av protokoll Arbetsutskottets protokoll för , och anmäls och läggs till handlingarna.

3 Socialnämnden Sn 106 Utvalda ärenden Socialsekreterare från Psykosocialt stöd berättar om LVM-lagstiftningen och hur den tillämpas. Ett ärende från Vuxna funktionsnedsatta föredras vid dagens sammanträde.

4 Socialnämnden Sn 107 Månadsuppföljning och årsprognos till och med juli 2013 Beslut Godkänna den ekonomiska redovisningen till och med juli Ärendebeskrivning Analys månadsbokslut juli 2013 Socialförvaltningen uppvisar ett underskott för perioden januari till juli på Förvaltningsövergripanden verksamhet genererar ett överskott för perioden på tkr vilket är enligt förväntan, eftersom medel avsatta för förebyggande verksamhet inte förbrukats ännu samt att en tjänst inte är tillsatt. Stöd och omsorg (exkl. personlig assistans och försörjningsstöd) Ger ett underskott för perioden med tkr. (Inklusive personlig assistans och försörjningsstöd är underskottet tkr.) Orsaken är, precis som tidigare, mycket stora kostnader jämfört med budget inom områdena barn- och familj, psykosocialt stöd samt boende och dagverksamhet. Stöd till vuxna med funktionshinder uppvisar ett stort överskott på tkr då bostadsanpassningen hittills genererat mindre kostnader än normalt. Överskottet väntas krympa under hösten. Inom barn och familj är det fortfarande institutionsvård av barn och unga som framför allt genererar underskottet, till och med juli tkr. Det är framför allt ett enstaka mycket dyrt ärende som står för merkostnaden jämfört med 2012 samt kostnader på netto ca700 tkr kopplat till att ny lagstiftning gällande barn placerade i annan kommun trätt i kraft retroaktivt från Området psykosocialt stöd fortsätter även 2013 att generera kostnader utöver sin budget, till och med juli tkr, varav verksamhetsöverföringarna från boende och dagverksamhet står för ca tkr. Det är fortsatt hemtjänst, institutionsvård och boenden inom området som genererar stora underskott. Hemtjänsten ofta används i kombination med andra insatser för att undvika en dyrare institutionsvårdsplacering. Antalet ansökningar om hjälp bort från missbruk ökar och fler personer blir hjälpta via öppenvården. Det tyngre missbruket ökar i Piteå och därmed ökar också antalet LVM-anmälningar. Inom boenden har man fortsatt tvingats till extra bemanning på några boenden på grund av oroliga brukare. Forts.

5 Socialnämnden Forts. Kvarstående verksamhet efter omorganisationen 1 maj inom området boende och dagverksamhet är rehabteamet. Det kvarvarande området visar ett underskott för perioden om -513 tkr beroende på att full finansiering inte finns till det sjukvårdsansvar som kommunen har. Äldreomsorgen Äldreomsorgen fortsätter att öka på sitt underskott totalt sett för hela avdelningen. Till och med juli är underskottet tkr jämfört med ett överskott på tkr Äldreomsorgens avdelningsgemensamma verksamhet och avdelningens intäkter genererar ett överskott på cirka tkr beroende på att de extra medel som tillförts avdelningen i form av guldkantspengar och medel för fortbildning inte ännu förbrukats. Inom området ordinärt boende finns utförare hemtjänst och hemsjukvård som de stora områdena. Ordinärt boende totalt redovisar ett resultat t o m juli på tkr att jämföra med resultatet t o m maj som var på +93 tkr. Utförare hemtjänst har backat med ca 600 tkr beroende på att hemtjänsttimmarna minskat senaste månaden, och därmed verksamhetsområdets budget. Det har varit svårt att ställa om till mindre personal, eftersom vikarier har planerats in för hela semesterperioden. Hemsjukvården har backat ca 500 tkr sedan maj beroende på att kommunen har högre kostnader under sommarperioden jämfört med Landstinget. Det här beror på att kommunen inte kan samköra verksamheter under sommaren som Landstinget har kunnat göra. I stort sett samtliga vård- och omsorgsboenden genererar underskott, totalt tkr. Lönekostnaderna är högre 2013 jämfört med samma period Utbetalningar för OBersättning, semester och sjuklön har varit högre än föregående år. Extrabemanning har också varit insatt på många håll utifrån att vissa vårdtagare varit i behov av ökad vård och omsorg. Under månaderna juni-juli har dock boendena visat ett resultat enligt budget. Området utredning, bedömning och avlastning genererar fortsättningsvis ett underskott även under Fram till juli månad tkr. Volymen för antalet bedömda hemtjänsttimmar ökade under hösten och har fortsatt att vara hög under årets första månader. Under juni var dock antalet timmar lägre än tidigare, vilket också syns på resultatet då underskottet inte ökat i samma utsträckning som tidigare. Antalet timmar är dock fortfarande för högt för att budgeten ska kunna hållas. Orsaken till det ökade antalet timmar är ett ökat behov från brukarnas sida. Forts.

6 Socialnämnden Forts. Personlig assistans & Försörjningsstöd Personlig assistans redovisar till och med juli månad ett överskott om +236 tkr. Försörjningsstödet redovisar ett underskott för perioden på tkr att jämföra med fjolårets periodresultat om +217 tkr. Årets större underskott beror främst på att budgeten för 2013 är tkr lägre jämfört med Nettoutbetalningarna till och med juli 2013 är ca 700 tkr lägre än samma period Av de som fått försörjningsstöd är 54,8% arbetslösa och 16,7 % är sjuka med ingen eller otillräcklig ersättning. Årsprognos Socialnämnden prognostiserar med ett underskott för helåret 2013 på tkr vilket är en förbättring med tkr sedan prognosen i maj. Det är området stöd och omsorg som förbättrat sin prognos något. Stöd och omsorg (exkl. personlig assistans och försörjningsstöd) Området prognostiserar ett samlat underskott för 2013 på tkr (inklusive personlig assistans och försörjningsstödet är prognosen tkr), vilket är +700 tkr bättre än prognosen i maj. Inom avdelningsledningen har en prognosförbättring gjorts i och med att utvecklingsmedel inte förväntas tas i anspråk. Även inom Stöd till vuxna med funktionshinder har prognosen förbättras då hemtjänst, färdtjänst och bostadsanpassning visar på en bättre trend. Försämringen om inom barn- och familj härrör främst till LSSplaceringar i andra kommuner och tjänstköp inom familjerätten. Området barn och familj beror den försämrade prognosen mot förra månaden på fördyrningar inom gråzonsområdet där ett av två svåra och kostsamma ärenden fortfarande är placerat. En farhåga finns att områdets totala utfall kan bli sämre då det utökade antalet ensamkommande barn hittills uteblivit. Förberedelse med personalförstärkning gjordes för att klara det uppdraget från maj. Finansieringen skulle då täckas av det fasta bidrag per färdigställd utredning som Migrationsverket betalar till området och även bidra till att i övriga utredningar hålla nere krav om begränsade utredningstider. Området psykosocialt stöd tillsatte i april 1,5 tjänst, trots att finansiering saknas för att skapa en plats på särskilt boende som alternativ till mycket högre kostnader för köp av institutionsvård. Ärendet har varit föremål för tvist i förvaltningsdomstolen där Piteå kommun förlorat gentemot en annan kommun. Man arbetar också enligt verksamhetsområdets plan i syfte att öka antalet drogfria missbrukare, möjliggöra kortare och färre vårdplaceringar samt att kunna erbjuda alternativa vårdformer än slutenvården. Verksamhetsöverföringarna från boende- och dagverksamhet, där flera extraanställningar varit nödvändigt att göra, förväntas bidra med tkr till årets underskott. Forts.

7 Socialnämnden Forts. Äldreomsorgen Äldreomsorgen förväntas på helår generera tkr. Det stora underskottet inom vård- och omsorgsboenden förväntas inte bestå utan prognosen är -500 tkr. Utredning/bedömning/avlösnings underskott förväntas däremot bestå året ut och befaras bli cirka tkr eftersom beviljade hemtjänsttimmar är för hög för att budgeten ska hållas. Utvecklingen när det gäller hemsjukvården, som togs över från Landstinget första februari 2013, är också osäker ännu så länge och ser ut att generera ett underskott. Totalt för ordinärt boende beräknas ett underskott på tkr. Omvårdnadsintäkterna förväntas generera ett överskott på cirka tkr beroende på att de nya vård- och omsorgstaxorna som infördes under mars månad ser ut att generera mer intäkter än vad som beräknats tidigare. Personlig assistans & Försörjningsstöd Personlig assistans förväntas generera ett underskott på -450 tkr. Detta beror på att verksamheten, utifrån ett föreläggande från arbetsmiljöverket, tvingas tillsätta två tjänster för att undvika vite. Utifrån den sänkta ramen samt den förändrade beräkningsgrunden från 1 juli inom försörjningsstödet är ett större underskott att vänta, cirka tkr. Beslutsunderlag Periodbokslut och årsprognos t o m juli 2013

8 Socialnämnden Sn 108 Förslag till förändrad rutin för obetalda vård- och omsorgsfakturor Beslut Förändra rutinen för hantering av obetalda vård- och omsorgsfakturor enligt följande: 1. Påminnelse utgår från ekonomikontoret efter mellan 6-15 dagar dagar efter påminnelsen skickas inkassokrav ut från ekonomikontoret om fakturan fortfarande inte är betald. (Avgift 180 kr) 3. Avgiftshandläggarna bevakar när de olika kraven går ut till brukarna och signalerar till biståndshandläggarna att de ska undersöka om någon behöver stöd med att hantera sina fakturor. 4. Om fakturan fortfarande inte betalas efter påminnelse och inkassokrav, kontaktar handläggare vid ekonomikontoret berörd handläggare vid socialtjänsten för beslut om att skicka ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten Ärendebeskrivning Idag fungerar rutinen på så sätt att ekonomikontoret skickar ut påminnelse efter cirka 10 dagar. Om fakturan trots det inte betalas skickas inte någon mer påminnelse eller inkassokrav ut automatiskt utan avgiftshandläggarna ska informera biståndshandläggarna om att en faktura är obetald. Därefter ska biståndshandläggaren kontakta brukaren för att undersöka varför fakturan inte betalas. Avgiftshandläggaren ska därefter avgöra när ekonomikontoret ska skicka ett inkassokrav. Den rutin som används idag gör att det blir en onödig fördröjning i kravhanteringen och därmed risk för att den enskildes skuld ökar mer än nödvändigt. Det är något som varken kommunen eller den enskilde är betjänt av. För det mesta brukar en faktura betalas efter att ett inkassokrav skickats ut varför förslaget är att följa Piteå kommuns rutin för handläggning av övriga obetalda fakturor. Om en brukare har svårigheter med att klara sin ekonomi är det viktigt att detta kommer fram så snart som möjligt för att socialtjänsten på rätt sätt ska kunna stötta den enskilde.

9 Socialnämnden Sn 109 Förändring av delegationsordningen Beslut Fastställa delegationsordningarna för äldreomsorgens, stöd och omsorgs samt socialtjänstens övergripande verksamhet. Ärendet återkommer med förslag till riktlinjer för ledsagare- och avlösarservice på socialnämndens sammanträde den 16 oktober Arbetsutskottet bereder ärendet på sammanträdet den 4 oktober Ärendebeskrivning Under åren har det genomförts ett flertal organisationsförändringar av varierande omfattning. Någon anpassning av delegationsordningen har inte gjort utifrån dessa förändringar. Därför har denna genomgång av delegationsordningen genomförts. Förslaget presenteras som delegationsordningar för äldreomsorgen, stöd och omsorg och en övergripande delegationsordning som täcker in de gemensamma frågorna för socialtjänsten. Beslutsunderlag Förändringar av delegationsordningen Delegationsordning Övergripande verksamhet Delegationsordning Stöd och omsorg Delegationsordning Äldreomsorgen

10 Socialnämnden Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning En motion (Dnr. 13KS171) har inkommit till kommunfullmäktige 13 april. Avsändare är S-kvinnoklubbarna i Piteå. I motionen föreslås följande åtgärder till förbättring i äldreomsorgen: - Resurserna ska anpassas till den demografiska utvecklingen, särskild hänsyn skall tas till 80 år och äldre. - Öka kompetensen hos personalen. - Tillsätta mer personal med specialkompetens blå inom demens, psykiatri, och kostnutrition. - Översyn av befintlig organisation i verksamheten så att den kompetens som finns används på bästa sätt. - Arbeta med och ta vara på anhörigas kunskaper. - Arbeta för ökad jämställdhet i verksamheten. Beslutsunderlag Motionssvar

11 Socialnämnden Sn 111 Rapport från genomfört projekt vid införandet av verksamhetssystemet VIVA Beslut - Godkänna rapporten avseende införandet av verksamhetssystemet VIVA - Uppdra till förvaltningen att undersöka förutsättningarna för att även baspersonal ska dokumentera i VIVA. Ärendebeskrivning Under hösten 2011 påbörjades införandet av socialtjänstens nya IT-verksamhetssystem VIVA. Orsaken till att ett nytt verksamhetssystem infördes var att det gamla systemet upphörde helt och hållet. Arbetet med införandet har drivits i projektform och har pågått fram till Två projektledare, Eva Johansson från Äldreomsorgen och Britt- Marie Lövgren från Stöd och omsorg har fungerat som projektledare under införandet. Eva och Britt-Marie har som slutredovisning av projektet tagit fram en rapport som beskriver införandet, ekonomiska faktorer, synpunkter på införandet från verksamhetsföreträdare och de lärdomar projektledarna själva dragit under tiden för införandet. De presenterar sist i sin rapport förslag på vidareutveckling när det gäller användandet av systemet. Beslutsunderlag Rapport Införande av nytt verksamhetssystem i socialtjänsten

12 Socialnämnden Sn 112 Ej verkställda beslut SoL, kvartal Beslut Överlämna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut för kvartal 2 till kommunfullmäktige och revisorerna. Uppdra till förvaltningen att lämna förslag på hur verksamheten säkerställer att avrapportering av ej verkställda beslut, både enligt SoL och LSS, uppnås. Återrapport till socialnämnden 9 september. Ärendebeskrivning Socialtjänstlagen 16 kap 6 föreskriver att socialnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige en gång per kvartal gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdagen, samt gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt inom nämnda period. Rapporteringen ska även visa könsfördelningen i berörda ärenden det vill säga hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller män respektive kvinnor. Vid föregående rapportering (kvartal 1) rapporterade Stöd till barn och familjer att inget fanns att rapportera. I rapporten för kvartal 2 rapporteras dock ett (1) ej verkställt beslut gällande kontaktperson som borde ha rapporterats för kvartal 1. Verksamheten uppger att detta glömdes bort vid rapporteringstillfället, varför förvaltningen får ett uppdrag att upprätta ett förslag för att säkerställa avrapportering av ej verkställda beslut. Beslutsunderlag Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inom föreskriven tid för kvartal

13 Socialnämnden Sn 113 Ej verkställda beslut LSS, kvartal Beslut Överlämna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut för kvartal till kommunfullmäktige och revisorerna. Ärendebeskrivning Socialtjänstlagen 16 kap 6 föreskriver att socialnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige en gång per kvartal gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdagen, samt gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt inom nämnda period. Rapporteringen ska även visa könsfördelningen i berörda ärenden det vill säga hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller män respektive kvinnor. Beslutsunderlag Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inom föreskriven tid för kvartal

14 Socialnämnden Sn 114 Dnr 13SN151 Ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker för Camp Fagervik, Piteå Nordhotell AB Yrkesvägen Piteå Beslut Bevilja ansökan för Nordhotell AB org nr: om serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap 2 Alkohollagen (SFS 2010:1622) att få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Camp Fagervik, Piteå. Serveringen gäller för stora stugan med uteservering och inhägnat område framför gården, enligt ritning. Tillstånd i Lidgården konferensrum och matrum, enligt ritning. Rumsbetjäning i bröllopssviten. Serveringstillstånd för slutna sällskap i träningslokal, enligt ritning. Serveringstillståndet gäller dagligen Fredag, lördag, alla dagar under juni, juli och augusti, juldagen, annandag jul, nyårsafton, trettondagsafton samt dag före röd dag Socialnämndens arbetsutskott beviljade samma företag och restaurang ett tillfälligt tillstånd i samma omfattning i avvaktan på socialnämndens beslut. Ärendebeskrivning Nordhotell AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 Alkohollagen (SFS 2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Camp Fagervik, Piteå. Serveringen gäller för stora stugan med uteservering och inhägnat område framför gården, enligt ritning. Tillstånd i Lidgården konferensrum och matrum. Rumsbetjäning i bröllopssviten. Serveringstillstånd för slutna sällskap i träningslokal. Serveringstillståndet är avsett att gälla dagligen , fredag, lördag , alla dagar under juni, juli och augusti, juldagen, annandag jul, nyårsafton, trettondagsafton samt dag före röd Positiva remisser har inhämtats från polisen, enheten för miljö- och hälsoskydd, kronofogdemyndigheten och Skatteverket. Beslutsunderlag Utredning, daterad

15 Socialnämnden Sn 115 Dnr 13SN134 Ansökan om förändring av stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker för Pite Havsbad AB, Piteå Pite Havsbad AB Box Piteå Beslut Bevilja ansökan för Pite Havsbad AB org nr: om serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap 2 Alkohollagen (SFS 2010:1622) att få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid restaurang Pite havsbad, foajén, trapper Cliff, Beach Burger Bar, Tavernan, Isbrytaren, Moskoselskåtan, Skeppet och golfen, Pite Havsbad, med tillhörande uteservering, enligt ritning, dagligen Juldagen, annandag jul, nyårsafton och trettondagsafton Pite Havsbad AB ska se till att tillförlitlig vakthållning och betryggande tillsyn garanteras Ärendebeskrivning Pite Havsbad AB har hos socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 Alkohollagen (SFS 2010:1622) förändring av öppettider, att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid restaurang Pite havsbad, foajén, trapper Cliff, Beach Burger Bar, Tavernan, Isbrytaren, Moskoselskåtan, Skeppet och golfen, Pite Havsbad, enligt ritning. Serveringstillståndet är avsett att gälla dagligen samt juldagen, annandag jul, nyårsafton och trettondagsafton Polismyndigheten har inget att erinra mot en förändring av öppettiderna. Piteå kommun har antagit nya riktlinjer med förändrade öppettider där serveringstillstånd kan sökas vardagar , sommarmånaderna juni, juli, augusti samt fredag och lördag året runt till Juldagen, annandag jul, nyårsafton och trettondagsafton kan man ansöka om öppettid till Eftersom Pite Havsbad är en enorm konferensanläggning och en stor campinganläggning är förslaget att ha öppettider till året runt samt till juldagen, annandag jul, nyårsafton och trettondagsafton. Konkurrensen till andra restauranger är inte speciellt stor då Pite Havsbad är beläget långt från utanför stadskärnan. Det är anledningen att man frångår riktlinjerna för denna speciella anläggning och beviljar enligt förslag. Forts.

16 Socialnämnden Forts. Beslutsunderlag Utredning, daterad

17 Socialnämnden Sn 116 Delegationsbeslut Delegationsbeslut fattade anmäls.

18 Socialnämnden Sn 117 Delgivningar Följande ärenden föredras och läggs därefter till handlingarna: - Ansökan om utökad serveringsyta samt anmälan om förändrade styrelseuppgifter Folkets Husförening - Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Nolia Hall 2 - Beslut från KS och KF - Yttrande till Förvaltningsrätten med anledning av Arbetsmiljöverkets ansökan om utdömande av vite gentemot Piteå kommun - Revisionsberättelse 2012 Birgit och Elof Långströms fond - Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Pite Havsbad AB - Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd i PDOL-tält på Sundsgatan Afterski Team Norrland - Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd PDOL Adana Kebab - Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd PDOL Afterski Team Norrland - Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd PDOL Skoogs Fastigheter AB - Ansökan om tillfällig förändring av öppettider vid efterfest PDOL - Challenge Bar - Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Karls Källa i Piteå AB - Beslut från KS och KF - Meddelanden - Redovisning av beviljade hemtjänsttimmar - Ändring av arbetsutskottets beslut gällande tillfälligt serveringstillstånd i PDOL-tält på Sundsgatan Afterski Team Norrland, Piteå - Information gällande riktlinjer för rapportering av läkemedelsbiverkningar - Redovisning av ärendeflödet inom stöd och omsorg - Information om ändringar i socialtjänstlagen gällande ekonomiskt bistånd

19 Socialnämnden Sn 118 Kontaktpolitikerna har ordet Inget finns att rapportera vid dagens sammanträde.

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 19 november 2014 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Majvor Sjölund (C) Justeringens tid och plats Vid sammanträdet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (20) Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdag 18 november 2015, kl. 08:30 15:00 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Mayvor Ekberg (KD) Justeringens tid

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.50 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Britt-Marie Berg (S) Kate Nilsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2013-06-18 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C) Kommunkontoret, Ödeshög

Socialnämndens arbetsutskott 2013-06-18 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C) Kommunkontoret, Ödeshög 2013-06-18 1 Plats och tid Socialkontoret, Ödeshög, tisdagen 18 juni 2013, kl 08:00-10:50 Beslutande Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne Holm, vård och

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-03-21 1 (18) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 21 mars 2012, kl. 08:30-16:00 Agnetha Eriksson, ordförande Tommy Caesar Sven-Gösta Pettersson Elisabet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-01-22 1 (20) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 22 januari 2014, kl. 08:30 16:00 Agnetha Eriksson(S), ordförande Sven-Gösta Pettersson (S) Elisabet

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-10-19, kl 0900-1435 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-01-18 1 (15) Plats och tid ande Övriga deltagande Sammanträdesrummet Stenskär, Tillväxtavdelningen Onsdagen den 18 januari 2012, kl. 08:30 16:00 Agnetha Eriksson, ordförande Tommy Caesar

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.00 16.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.15-15.25 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2006-03-29 20 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.30 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Inga-Lill Gustavsson (c) tj ers Björn Jonasson

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 23 september 2009, kl 13.00 15.15. Pernilla Bäckman, ekonom 91, 92, 93 Anne-Charlotte Schuber 94

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 23 september 2009, kl 13.00 15.15. Pernilla Bäckman, ekonom 91, 92, 93 Anne-Charlotte Schuber 94 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 23 september 2009, kl 13.00 15.15 Beslutande Övriga Deltagande Utses att justera Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS, PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-30, kl 0900-1150 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-08-15 1 (36) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Fredagen den 15 augusti 2012, kl. 08:30 17:00 Agnetha Eriksson, ordförande Linda Eriksson, ersätter Tommy

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum. Göte Eriksson, S Mervi Kostet, kvalitetsutvecklare, 23

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum. Göte Eriksson, S Mervi Kostet, kvalitetsutvecklare, 23 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-08-15, kl 0900-1110 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Önnerup Tid kl. 08.30-11.10 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl Socialnämnden 2014-11-20 1(18) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl.13.00-17.30 Beslutande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD) Birgitta Kahn

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Plats och tid Kommunkontoret 2016-02-23 kl 8.00-10:30 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Övriga deltagare

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-12

Sammanträdesdatum Sida 1-12 Sammanträdesdatum Sida 1-12 Socialnämnden 2012-10-17 Plats och tid Socialkontoret, Konferensrum Älven, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M)

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Företräde: Peter Lundstedt, O86. Inger Strand. Bengt Andersson. Inger Strand ANSLAG/BEVIS

Företräde: Peter Lundstedt, O86. Inger Strand. Bengt Andersson. Inger Strand ANSLAG/BEVIS Socialnämnden 2012-10-22 1 Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.45 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-09-14, kl 0900-1530 ande Anne Niska, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Owe Pekkari, S Ann-Sofi Larsson, V Marianne

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2008-11-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-11-13 kl 08.00-12.30 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordförande Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =NNVJNOS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =NNVJNOS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNNJNMJOR NNVJNOS Socialnämndens sammanträde Information om jämförelser med andra kommuners insatser för vuxna med beroendeproblematik 3 Information om arbetet med handlingsplanen för budget

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-06-18 1 (32) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 18 juni 2014, kl. 08:30 16:00 Agnetha Eriksson(S), ordförande Tommy Caesar (S) Sven-Gösta Pettersson

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare Socialnämnden 2009-06-09 47 Plats och tid Hjernet, 2009-06-09 kl: 13.30 13.55 Beslutande Monica Anderssson (s), ordförande Mosad Saker (s) Elis Karlsson (s), tj ers för Maritha Söderlund (s) Kent Nilsson

Läs mer

Protokoll. Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M)

Protokoll. Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 15:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M)

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-07-09 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-13.30 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Christer Sjöberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Konferensrummet Uret kl 13.00 16:00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för Janet

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV=

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Great Taste 3 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Mangiamo 4 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 14.00-16.00 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2010-08-25 2 SN 96 Dnr 20.10 700 Extra ärende Följande extra ärende godkännes till dagordningen. - Resursfördelningssystem - Förteckning boendeformer Socialnämnden 2010-08-25 3 SN 97 Dnr

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2011-08-23 53 Plats och tid Hjernet, 2011-08-23 kl 13.00 14.25 Beslutande Övriga deltagande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Johan Lundkvist (NP) Mats Björck (M) Nils Holmberg (KD) Britt

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) Larsgöran Larsson (M)

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) Larsgöran Larsson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) SN dnr Plats och tid Socialförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, klockan 15.00 16.55 Ordinarie ledamöter Ersättare Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-19 147 (167) Plats och tid Socialkontoret, Nämndrummet, kl 14.15-16.20 Beslutande Niklas Borg (M) ordförande Elisabeth Gustafsson (S) Josefin Leone (M) Birgitta Ranada (M) Owe Lundén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-02-13 1 (17) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 13 februari 2013, kl. 08:30 16:00

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 338-341 2 338 Ansökan om serveringstillstånd - Golden Fish, Alingsås...4 339 Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser - Socialförvaltningens ledningsplan...5

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-07-24, kl 13:15-14:00 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gunnel Aidemark (FP) tj ersättare för Jan-Olof Sewring (M) Marita

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Socialkontoret, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande , Lars-Erik Bech (V) Brita Sohlin (M), ordförande 272

Socialkontoret, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande , Lars-Erik Bech (V) Brita Sohlin (M), ordförande 272 o Malung-Sälens kommun 2016-10-26 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-12.20 arina Albertsson (S), ordförande 256-271, 273-297 Lars-Erik Bech (V) Brita Sohlin (M), ordförande 272

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-14 85

Socialnämnden 2013-11-14 85 Socialnämnden 2013-11-14 85 Plats och tid Hjernet, 2013-11-14 kl. 13.00-16.15 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Anna Pettersson (S), tj ers för Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Raimo Niskanen

Läs mer

Roger Magnusson Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Roger Magnusson ANSLAG/BEVIS

Roger Magnusson Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Roger Magnusson ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer