Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum"

Transkript

1 Socialnämnden (19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 08:30 12:00 Agnetha Eriksson (S), ordförande Tommy Caesar (S) Ulla Persson (FP), ersätter Sven-Gösta Pettersson (S) Elisabet Danielsson (S) Marita Björkman Forsman (S), ersätter Åsa Marklund (S) Mikael Markström (S), ersätter Sabah Larsson (S) Beatrice Åström (S), ersätter Linda Eriksson (S) Linda Sandström (V) Daniel Bergman (M) Britta Lysholm (C), ersätter Majvor Sjölund (C) Mayvor Ekberg (KD) Övriga deltagande Gun-Britt Johansson, socialchef Inger Wikman, socialsekreterare, 106 Jennie Nilsson, socialsekreterare, 106 Gunilla Fjällström, Chef Pers ass, 106 Birgitta Samuelsson, controller, Irene Lundqvist, MAS, 117 Utses att justera Justeringens plats och tid Ulla Persson Socialtjänsten Onsdagen den 21 augusti 2013 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Anna Nilsson Agnetha Eriksson Organ Ulla Persson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden Anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Anslags nedtagande Socialtjänsten Underskrift Anna Nilsson

2 Socialnämnden Sn 105 Anmälan av protokoll Arbetsutskottets protokoll för , och anmäls och läggs till handlingarna.

3 Socialnämnden Sn 106 Utvalda ärenden Socialsekreterare från Psykosocialt stöd berättar om LVM-lagstiftningen och hur den tillämpas. Ett ärende från Vuxna funktionsnedsatta föredras vid dagens sammanträde.

4 Socialnämnden Sn 107 Månadsuppföljning och årsprognos till och med juli 2013 Beslut Godkänna den ekonomiska redovisningen till och med juli Ärendebeskrivning Analys månadsbokslut juli 2013 Socialförvaltningen uppvisar ett underskott för perioden januari till juli på Förvaltningsövergripanden verksamhet genererar ett överskott för perioden på tkr vilket är enligt förväntan, eftersom medel avsatta för förebyggande verksamhet inte förbrukats ännu samt att en tjänst inte är tillsatt. Stöd och omsorg (exkl. personlig assistans och försörjningsstöd) Ger ett underskott för perioden med tkr. (Inklusive personlig assistans och försörjningsstöd är underskottet tkr.) Orsaken är, precis som tidigare, mycket stora kostnader jämfört med budget inom områdena barn- och familj, psykosocialt stöd samt boende och dagverksamhet. Stöd till vuxna med funktionshinder uppvisar ett stort överskott på tkr då bostadsanpassningen hittills genererat mindre kostnader än normalt. Överskottet väntas krympa under hösten. Inom barn och familj är det fortfarande institutionsvård av barn och unga som framför allt genererar underskottet, till och med juli tkr. Det är framför allt ett enstaka mycket dyrt ärende som står för merkostnaden jämfört med 2012 samt kostnader på netto ca700 tkr kopplat till att ny lagstiftning gällande barn placerade i annan kommun trätt i kraft retroaktivt från Området psykosocialt stöd fortsätter även 2013 att generera kostnader utöver sin budget, till och med juli tkr, varav verksamhetsöverföringarna från boende och dagverksamhet står för ca tkr. Det är fortsatt hemtjänst, institutionsvård och boenden inom området som genererar stora underskott. Hemtjänsten ofta används i kombination med andra insatser för att undvika en dyrare institutionsvårdsplacering. Antalet ansökningar om hjälp bort från missbruk ökar och fler personer blir hjälpta via öppenvården. Det tyngre missbruket ökar i Piteå och därmed ökar också antalet LVM-anmälningar. Inom boenden har man fortsatt tvingats till extra bemanning på några boenden på grund av oroliga brukare. Forts.

5 Socialnämnden Forts. Kvarstående verksamhet efter omorganisationen 1 maj inom området boende och dagverksamhet är rehabteamet. Det kvarvarande området visar ett underskott för perioden om -513 tkr beroende på att full finansiering inte finns till det sjukvårdsansvar som kommunen har. Äldreomsorgen Äldreomsorgen fortsätter att öka på sitt underskott totalt sett för hela avdelningen. Till och med juli är underskottet tkr jämfört med ett överskott på tkr Äldreomsorgens avdelningsgemensamma verksamhet och avdelningens intäkter genererar ett överskott på cirka tkr beroende på att de extra medel som tillförts avdelningen i form av guldkantspengar och medel för fortbildning inte ännu förbrukats. Inom området ordinärt boende finns utförare hemtjänst och hemsjukvård som de stora områdena. Ordinärt boende totalt redovisar ett resultat t o m juli på tkr att jämföra med resultatet t o m maj som var på +93 tkr. Utförare hemtjänst har backat med ca 600 tkr beroende på att hemtjänsttimmarna minskat senaste månaden, och därmed verksamhetsområdets budget. Det har varit svårt att ställa om till mindre personal, eftersom vikarier har planerats in för hela semesterperioden. Hemsjukvården har backat ca 500 tkr sedan maj beroende på att kommunen har högre kostnader under sommarperioden jämfört med Landstinget. Det här beror på att kommunen inte kan samköra verksamheter under sommaren som Landstinget har kunnat göra. I stort sett samtliga vård- och omsorgsboenden genererar underskott, totalt tkr. Lönekostnaderna är högre 2013 jämfört med samma period Utbetalningar för OBersättning, semester och sjuklön har varit högre än föregående år. Extrabemanning har också varit insatt på många håll utifrån att vissa vårdtagare varit i behov av ökad vård och omsorg. Under månaderna juni-juli har dock boendena visat ett resultat enligt budget. Området utredning, bedömning och avlastning genererar fortsättningsvis ett underskott även under Fram till juli månad tkr. Volymen för antalet bedömda hemtjänsttimmar ökade under hösten och har fortsatt att vara hög under årets första månader. Under juni var dock antalet timmar lägre än tidigare, vilket också syns på resultatet då underskottet inte ökat i samma utsträckning som tidigare. Antalet timmar är dock fortfarande för högt för att budgeten ska kunna hållas. Orsaken till det ökade antalet timmar är ett ökat behov från brukarnas sida. Forts.

6 Socialnämnden Forts. Personlig assistans & Försörjningsstöd Personlig assistans redovisar till och med juli månad ett överskott om +236 tkr. Försörjningsstödet redovisar ett underskott för perioden på tkr att jämföra med fjolårets periodresultat om +217 tkr. Årets större underskott beror främst på att budgeten för 2013 är tkr lägre jämfört med Nettoutbetalningarna till och med juli 2013 är ca 700 tkr lägre än samma period Av de som fått försörjningsstöd är 54,8% arbetslösa och 16,7 % är sjuka med ingen eller otillräcklig ersättning. Årsprognos Socialnämnden prognostiserar med ett underskott för helåret 2013 på tkr vilket är en förbättring med tkr sedan prognosen i maj. Det är området stöd och omsorg som förbättrat sin prognos något. Stöd och omsorg (exkl. personlig assistans och försörjningsstöd) Området prognostiserar ett samlat underskott för 2013 på tkr (inklusive personlig assistans och försörjningsstödet är prognosen tkr), vilket är +700 tkr bättre än prognosen i maj. Inom avdelningsledningen har en prognosförbättring gjorts i och med att utvecklingsmedel inte förväntas tas i anspråk. Även inom Stöd till vuxna med funktionshinder har prognosen förbättras då hemtjänst, färdtjänst och bostadsanpassning visar på en bättre trend. Försämringen om inom barn- och familj härrör främst till LSSplaceringar i andra kommuner och tjänstköp inom familjerätten. Området barn och familj beror den försämrade prognosen mot förra månaden på fördyrningar inom gråzonsområdet där ett av två svåra och kostsamma ärenden fortfarande är placerat. En farhåga finns att områdets totala utfall kan bli sämre då det utökade antalet ensamkommande barn hittills uteblivit. Förberedelse med personalförstärkning gjordes för att klara det uppdraget från maj. Finansieringen skulle då täckas av det fasta bidrag per färdigställd utredning som Migrationsverket betalar till området och även bidra till att i övriga utredningar hålla nere krav om begränsade utredningstider. Området psykosocialt stöd tillsatte i april 1,5 tjänst, trots att finansiering saknas för att skapa en plats på särskilt boende som alternativ till mycket högre kostnader för köp av institutionsvård. Ärendet har varit föremål för tvist i förvaltningsdomstolen där Piteå kommun förlorat gentemot en annan kommun. Man arbetar också enligt verksamhetsområdets plan i syfte att öka antalet drogfria missbrukare, möjliggöra kortare och färre vårdplaceringar samt att kunna erbjuda alternativa vårdformer än slutenvården. Verksamhetsöverföringarna från boende- och dagverksamhet, där flera extraanställningar varit nödvändigt att göra, förväntas bidra med tkr till årets underskott. Forts.

7 Socialnämnden Forts. Äldreomsorgen Äldreomsorgen förväntas på helår generera tkr. Det stora underskottet inom vård- och omsorgsboenden förväntas inte bestå utan prognosen är -500 tkr. Utredning/bedömning/avlösnings underskott förväntas däremot bestå året ut och befaras bli cirka tkr eftersom beviljade hemtjänsttimmar är för hög för att budgeten ska hållas. Utvecklingen när det gäller hemsjukvården, som togs över från Landstinget första februari 2013, är också osäker ännu så länge och ser ut att generera ett underskott. Totalt för ordinärt boende beräknas ett underskott på tkr. Omvårdnadsintäkterna förväntas generera ett överskott på cirka tkr beroende på att de nya vård- och omsorgstaxorna som infördes under mars månad ser ut att generera mer intäkter än vad som beräknats tidigare. Personlig assistans & Försörjningsstöd Personlig assistans förväntas generera ett underskott på -450 tkr. Detta beror på att verksamheten, utifrån ett föreläggande från arbetsmiljöverket, tvingas tillsätta två tjänster för att undvika vite. Utifrån den sänkta ramen samt den förändrade beräkningsgrunden från 1 juli inom försörjningsstödet är ett större underskott att vänta, cirka tkr. Beslutsunderlag Periodbokslut och årsprognos t o m juli 2013

8 Socialnämnden Sn 108 Förslag till förändrad rutin för obetalda vård- och omsorgsfakturor Beslut Förändra rutinen för hantering av obetalda vård- och omsorgsfakturor enligt följande: 1. Påminnelse utgår från ekonomikontoret efter mellan 6-15 dagar dagar efter påminnelsen skickas inkassokrav ut från ekonomikontoret om fakturan fortfarande inte är betald. (Avgift 180 kr) 3. Avgiftshandläggarna bevakar när de olika kraven går ut till brukarna och signalerar till biståndshandläggarna att de ska undersöka om någon behöver stöd med att hantera sina fakturor. 4. Om fakturan fortfarande inte betalas efter påminnelse och inkassokrav, kontaktar handläggare vid ekonomikontoret berörd handläggare vid socialtjänsten för beslut om att skicka ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten Ärendebeskrivning Idag fungerar rutinen på så sätt att ekonomikontoret skickar ut påminnelse efter cirka 10 dagar. Om fakturan trots det inte betalas skickas inte någon mer påminnelse eller inkassokrav ut automatiskt utan avgiftshandläggarna ska informera biståndshandläggarna om att en faktura är obetald. Därefter ska biståndshandläggaren kontakta brukaren för att undersöka varför fakturan inte betalas. Avgiftshandläggaren ska därefter avgöra när ekonomikontoret ska skicka ett inkassokrav. Den rutin som används idag gör att det blir en onödig fördröjning i kravhanteringen och därmed risk för att den enskildes skuld ökar mer än nödvändigt. Det är något som varken kommunen eller den enskilde är betjänt av. För det mesta brukar en faktura betalas efter att ett inkassokrav skickats ut varför förslaget är att följa Piteå kommuns rutin för handläggning av övriga obetalda fakturor. Om en brukare har svårigheter med att klara sin ekonomi är det viktigt att detta kommer fram så snart som möjligt för att socialtjänsten på rätt sätt ska kunna stötta den enskilde.

9 Socialnämnden Sn 109 Förändring av delegationsordningen Beslut Fastställa delegationsordningarna för äldreomsorgens, stöd och omsorgs samt socialtjänstens övergripande verksamhet. Ärendet återkommer med förslag till riktlinjer för ledsagare- och avlösarservice på socialnämndens sammanträde den 16 oktober Arbetsutskottet bereder ärendet på sammanträdet den 4 oktober Ärendebeskrivning Under åren har det genomförts ett flertal organisationsförändringar av varierande omfattning. Någon anpassning av delegationsordningen har inte gjort utifrån dessa förändringar. Därför har denna genomgång av delegationsordningen genomförts. Förslaget presenteras som delegationsordningar för äldreomsorgen, stöd och omsorg och en övergripande delegationsordning som täcker in de gemensamma frågorna för socialtjänsten. Beslutsunderlag Förändringar av delegationsordningen Delegationsordning Övergripande verksamhet Delegationsordning Stöd och omsorg Delegationsordning Äldreomsorgen

10 Socialnämnden Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning En motion (Dnr. 13KS171) har inkommit till kommunfullmäktige 13 april. Avsändare är S-kvinnoklubbarna i Piteå. I motionen föreslås följande åtgärder till förbättring i äldreomsorgen: - Resurserna ska anpassas till den demografiska utvecklingen, särskild hänsyn skall tas till 80 år och äldre. - Öka kompetensen hos personalen. - Tillsätta mer personal med specialkompetens blå inom demens, psykiatri, och kostnutrition. - Översyn av befintlig organisation i verksamheten så att den kompetens som finns används på bästa sätt. - Arbeta med och ta vara på anhörigas kunskaper. - Arbeta för ökad jämställdhet i verksamheten. Beslutsunderlag Motionssvar

11 Socialnämnden Sn 111 Rapport från genomfört projekt vid införandet av verksamhetssystemet VIVA Beslut - Godkänna rapporten avseende införandet av verksamhetssystemet VIVA - Uppdra till förvaltningen att undersöka förutsättningarna för att även baspersonal ska dokumentera i VIVA. Ärendebeskrivning Under hösten 2011 påbörjades införandet av socialtjänstens nya IT-verksamhetssystem VIVA. Orsaken till att ett nytt verksamhetssystem infördes var att det gamla systemet upphörde helt och hållet. Arbetet med införandet har drivits i projektform och har pågått fram till Två projektledare, Eva Johansson från Äldreomsorgen och Britt- Marie Lövgren från Stöd och omsorg har fungerat som projektledare under införandet. Eva och Britt-Marie har som slutredovisning av projektet tagit fram en rapport som beskriver införandet, ekonomiska faktorer, synpunkter på införandet från verksamhetsföreträdare och de lärdomar projektledarna själva dragit under tiden för införandet. De presenterar sist i sin rapport förslag på vidareutveckling när det gäller användandet av systemet. Beslutsunderlag Rapport Införande av nytt verksamhetssystem i socialtjänsten

12 Socialnämnden Sn 112 Ej verkställda beslut SoL, kvartal Beslut Överlämna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut för kvartal 2 till kommunfullmäktige och revisorerna. Uppdra till förvaltningen att lämna förslag på hur verksamheten säkerställer att avrapportering av ej verkställda beslut, både enligt SoL och LSS, uppnås. Återrapport till socialnämnden 9 september. Ärendebeskrivning Socialtjänstlagen 16 kap 6 föreskriver att socialnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige en gång per kvartal gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdagen, samt gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt inom nämnda period. Rapporteringen ska även visa könsfördelningen i berörda ärenden det vill säga hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller män respektive kvinnor. Vid föregående rapportering (kvartal 1) rapporterade Stöd till barn och familjer att inget fanns att rapportera. I rapporten för kvartal 2 rapporteras dock ett (1) ej verkställt beslut gällande kontaktperson som borde ha rapporterats för kvartal 1. Verksamheten uppger att detta glömdes bort vid rapporteringstillfället, varför förvaltningen får ett uppdrag att upprätta ett förslag för att säkerställa avrapportering av ej verkställda beslut. Beslutsunderlag Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inom föreskriven tid för kvartal

13 Socialnämnden Sn 113 Ej verkställda beslut LSS, kvartal Beslut Överlämna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut för kvartal till kommunfullmäktige och revisorerna. Ärendebeskrivning Socialtjänstlagen 16 kap 6 föreskriver att socialnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige en gång per kvartal gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdagen, samt gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt inom nämnda period. Rapporteringen ska även visa könsfördelningen i berörda ärenden det vill säga hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller män respektive kvinnor. Beslutsunderlag Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inom föreskriven tid för kvartal

14 Socialnämnden Sn 114 Dnr 13SN151 Ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker för Camp Fagervik, Piteå Nordhotell AB Yrkesvägen Piteå Beslut Bevilja ansökan för Nordhotell AB org nr: om serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap 2 Alkohollagen (SFS 2010:1622) att få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Camp Fagervik, Piteå. Serveringen gäller för stora stugan med uteservering och inhägnat område framför gården, enligt ritning. Tillstånd i Lidgården konferensrum och matrum, enligt ritning. Rumsbetjäning i bröllopssviten. Serveringstillstånd för slutna sällskap i träningslokal, enligt ritning. Serveringstillståndet gäller dagligen Fredag, lördag, alla dagar under juni, juli och augusti, juldagen, annandag jul, nyårsafton, trettondagsafton samt dag före röd dag Socialnämndens arbetsutskott beviljade samma företag och restaurang ett tillfälligt tillstånd i samma omfattning i avvaktan på socialnämndens beslut. Ärendebeskrivning Nordhotell AB har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 Alkohollagen (SFS 2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid Camp Fagervik, Piteå. Serveringen gäller för stora stugan med uteservering och inhägnat område framför gården, enligt ritning. Tillstånd i Lidgården konferensrum och matrum. Rumsbetjäning i bröllopssviten. Serveringstillstånd för slutna sällskap i träningslokal. Serveringstillståndet är avsett att gälla dagligen , fredag, lördag , alla dagar under juni, juli och augusti, juldagen, annandag jul, nyårsafton, trettondagsafton samt dag före röd Positiva remisser har inhämtats från polisen, enheten för miljö- och hälsoskydd, kronofogdemyndigheten och Skatteverket. Beslutsunderlag Utredning, daterad

15 Socialnämnden Sn 115 Dnr 13SN134 Ansökan om förändring av stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker för Pite Havsbad AB, Piteå Pite Havsbad AB Box Piteå Beslut Bevilja ansökan för Pite Havsbad AB org nr: om serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap 2 Alkohollagen (SFS 2010:1622) att få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid restaurang Pite havsbad, foajén, trapper Cliff, Beach Burger Bar, Tavernan, Isbrytaren, Moskoselskåtan, Skeppet och golfen, Pite Havsbad, med tillhörande uteservering, enligt ritning, dagligen Juldagen, annandag jul, nyårsafton och trettondagsafton Pite Havsbad AB ska se till att tillförlitlig vakthållning och betryggande tillsyn garanteras Ärendebeskrivning Pite Havsbad AB har hos socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 Alkohollagen (SFS 2010:1622) förändring av öppettider, att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid restaurang Pite havsbad, foajén, trapper Cliff, Beach Burger Bar, Tavernan, Isbrytaren, Moskoselskåtan, Skeppet och golfen, Pite Havsbad, enligt ritning. Serveringstillståndet är avsett att gälla dagligen samt juldagen, annandag jul, nyårsafton och trettondagsafton Polismyndigheten har inget att erinra mot en förändring av öppettiderna. Piteå kommun har antagit nya riktlinjer med förändrade öppettider där serveringstillstånd kan sökas vardagar , sommarmånaderna juni, juli, augusti samt fredag och lördag året runt till Juldagen, annandag jul, nyårsafton och trettondagsafton kan man ansöka om öppettid till Eftersom Pite Havsbad är en enorm konferensanläggning och en stor campinganläggning är förslaget att ha öppettider till året runt samt till juldagen, annandag jul, nyårsafton och trettondagsafton. Konkurrensen till andra restauranger är inte speciellt stor då Pite Havsbad är beläget långt från utanför stadskärnan. Det är anledningen att man frångår riktlinjerna för denna speciella anläggning och beviljar enligt förslag. Forts.

16 Socialnämnden Forts. Beslutsunderlag Utredning, daterad

17 Socialnämnden Sn 116 Delegationsbeslut Delegationsbeslut fattade anmäls.

18 Socialnämnden Sn 117 Delgivningar Följande ärenden föredras och läggs därefter till handlingarna: - Ansökan om utökad serveringsyta samt anmälan om förändrade styrelseuppgifter Folkets Husförening - Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Nolia Hall 2 - Beslut från KS och KF - Yttrande till Förvaltningsrätten med anledning av Arbetsmiljöverkets ansökan om utdömande av vite gentemot Piteå kommun - Revisionsberättelse 2012 Birgit och Elof Långströms fond - Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Pite Havsbad AB - Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd i PDOL-tält på Sundsgatan Afterski Team Norrland - Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd PDOL Adana Kebab - Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd PDOL Afterski Team Norrland - Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd PDOL Skoogs Fastigheter AB - Ansökan om tillfällig förändring av öppettider vid efterfest PDOL - Challenge Bar - Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Karls Källa i Piteå AB - Beslut från KS och KF - Meddelanden - Redovisning av beviljade hemtjänsttimmar - Ändring av arbetsutskottets beslut gällande tillfälligt serveringstillstånd i PDOL-tält på Sundsgatan Afterski Team Norrland, Piteå - Information gällande riktlinjer för rapportering av läkemedelsbiverkningar - Redovisning av ärendeflödet inom stöd och omsorg - Information om ändringar i socialtjänstlagen gällande ekonomiskt bistånd

19 Socialnämnden Sn 118 Kontaktpolitikerna har ordet Inget finns att rapportera vid dagens sammanträde.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:45 Beslutande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid "Hyllan" Centrumhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Birgitta Åstrand

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2012-03-20 Onsdagen den 28 mars, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20.

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Ann-Britt Ekh (S), tjänstgörande ersättare för Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (13) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.30 Beslutande Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Lena Svensson (S) tj ers Maj Stenson (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer

Vallentuna den 10 februari 2012

Vallentuna den 10 februari 2012 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-02-21 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta

Läs mer