A-Com Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A-Com Bokslutskommuniké 2010. Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010)"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010) 1

2 TOLV MÅNADER, JANUARI DECEMBER 2010 VÄSENTLIGA HÄNDELSER A-Coms finansiella ställning är nu väsentligt förbättrad och skapar handlingsfrihet o Merparten av kortfristiga lån har omvandlats till långfristiga (konvertibelemissioner om 27 MSEK) Förvärv av Resight AB Ökat ägandet i dotterbolag till 100 %, endast ett delägt dotterbolag kvarstår Förvärv av utestående andelar i dotterbolag samt nyförvärv har betalats med nyemitterade aktier i A-Com AB. A-Com ägs idag till 28% av personalen som har incitament i moderbolaget vilket gynnar koncernen som helhet FJÄRDE KVARTALET Samtliga omsättnings- och resultatuppgifter avseende fjärde kvartalet 2009 avser kvarvarande verksamheter efter försäljningarna av Bizkit, Wisely samt den norska verksamheten. Nettoomsättningen uppgick till 45,3 (54,0) MSEK Byråintäkten uppgick till 26,2 (31,3) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -4,0 (-3,7) MSEK och rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till -4,2 (-13,6) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,6 (-6,6) MSEK TOLV MÅNADER JANUARI - DECEMBER Uppgifter gällande rörelseresultat avseende 2009 avser kvarvarande verksamheter efter försäljningarna av Bizkit, Wisely samt den norska verksamheten. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -13,2 (-17,8) MSEK Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till -14,0 (-28,6) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -17,2 (-251,0) MSEK Innehav utan bestämmande inflytandes andel 1 av årets resultat uppgick till 1,6 (6,0) MSEK Kassaflödet uppgick till -0,4 (-31,1) MSEK Resultat per aktie uppgick till -0,3 (-18,7) SEK, varav resultat per aktie från kvarvarande verksamhet uppgick till -0,3 (-2,8) SEK En reservering avseende tidigare kommunicerad skattetvist har under året gjorts med - 1,7 MSEK varav 1,4 är MSEK kostnadsfört som personalkostnader och 0,3 MSEK som övriga externa kostnader. 1 Se not 1, Redovisningsprinciper, s 17 2

3 VD HAR ORDET 2010 var ett riktigt städår - ett år då vi tvingades göra stora förändringar för att få verksamheten på rätt kurs och skapa förutsättningar för framtida tillväxt och lönsamhet. Omfattningen av detta arbete visade sig större än vi kunnat förutspå. Först och främst har vi skapat en stabil sundare finansiell grund och en tydlig ägarstruktur i koncernens dotterbolag. A-Com äger nu för första gången 100 procent av samtliga dotterbolag, förutom NMA. Dessutom har vi genomfört förvärv för att förstärka vårt erbjudande inom CRM. Samtidigt har vi avvecklat olönsamma verksamheter. Vi har också fått en helt ny ledningsgrupp och en ny organisation på plats. Det är fortfarande tidigt på 2011 men redan nu ser vi att marknaden fortsätter att utvecklas positivt vilket kommer att ytterligare stärka våra bolags ställning på marknaden och gynna tillväxt. Vi blickar därför framåt. Sedan i höstas har vi arbetat med ett omfattande strategiarbete vars resultat vi kommer att skönja nu under våren. Våra kundundersökningar visar att våra kunder i allt större utsträckning efterfrågar konkreta värden och resultat från sina samarbetspartners inom marknadskommunikation. Den kreativa höjden är viktig, men den måste kombineras med ett starkt affärstänk och en förmåga att sjösätta strategierna direkt in i kundernas operativa verksamhet. Här finns stora affärsmöjligheter för oss om vi lyckas dra nytta av den spetskompetens som finns i våra olika bolag. Vi har påbörjat en ny resa och det skall bli väldigt spännande att få leda verksamheten in i framtiden! Stockholm 25 februari 2011 Martin Hultqvist VD och koncernchef

4 ÖVERSIKT ÖVER A-COMS BOLAG A-Coms verksamhetsbolag är organiserade i tre affärsområden: Advertising, Retail samt CRM. Antal anställda avser personal per den 31 december A-Com Advertising Retail CRM Kompetenser Varumärkesstrategi, verksamhets - konsulting, marknadsanalys, varumärkestracking, reklamkonsument/företag, design, produktion, event/sponsringsstöd Kompetenser Marknad & försäljningsstöd Kompetenser Databasanalys, analytisk CRM, relationsmarknadsföring, Antal anställda 50 Varumärken NMA, Brandspot, Differ, Aastroem, Tank/Y&R, NMW, Greatesty Antal anställda 40 Varumärken Brand Support Antal anställda 37 Varumärken Trackster, ActionBase, Resight Marknaden Medieinvesteringarna ökade rejält 2010 jämfört med Det är Internet och sökmarknadsföring som procentuellt har ökat mest. Detta stämmer väl med verksamheten inom Affärsområdet Advertising där det digitala inslaget ökar kraftigt. Största kund inom affärsområdet är LG Electronics som är ett resultat av samarbetet med det internationella nätverket Y&R. I rena pengar så omsätter fortfarande TV-reklam överlägset mest, närmare 4,5 miljarder 2010, att jämföra med Internets 1,5 miljarder. Marknaden bedöms vara fortsatt god under Affärsområdet Retail är idag liktydigt med bolaget Brand Support som erbjuder säljdrivande kommunikation. Bolaget har haft ytterligare ett framgångsrikt år med kunder som Sony Ericsson och Sandisk. Efterfrågan på bolagets tjänster är fortsatt god och många bedömare anser att slaget om konsumenterna sker ute i butikerna, vilket passar Brand Support väl. Affärsområde CRM erbjuder tjänster inom Insikt-Kommunikation-Förändring för att hjälpa kunderna att maximera värdet av sina investeringar i marknadskommunikation. Erbjudandet inom detta område är i många stycket unikt på den svenska marknaden och vi ser mycket goda tillväxtmöjligheter de närmaste åren. Samarbetet med det internationella nätverket Wunderman spås också bidra till en ökad tillväxt. Exempel på kunder är SPP, Folksam, Åhléns, Microsoft och SJ. AKTIEN A-Coms aktie har under innevarande kalenderår haft en utveckling om -18 procent till och med den 31 december Sedan årsskiftet 2009/2010 har i genomsnitt aktier omsatts varje handelsdag. Under 2011 har aktien haft en utveckling om -4 procent till och med den 24 februari och i genomsnitt aktier har omsatts varje handelsdag. 4

5 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER JANUARI DECEMBER 2010 A-Com Bokslutskommuniké 2010 FÖRÄNDRAD LEDNING Den 1 mars tillträdde Mats Ohlsson, tidigare bl a ansvarig för utvecklingen av det digitala erbjudandet inom varumärkes- och kommunikationsgruppen Grow, som ny verkställande direktör och koncernchef att efterträda Fredrik Sandelin som lämnade sitt uppdrag efter 8 år. Mats Ohlsson övergick i oktober till att operativt ansvara för A-Coms digitala satsning och efterträddes av Martin Hultqvist med bakgrund bl a som revisor, samt med erfarenhet från IT/verksamhetskonsulting. Martin Hultqvist har sedan april 2010 arbetat som CFO i A-Com och har dessförinnan haft ledande befattningar inom Cap Gemini samt grundat bolaget Intellibis AB som sedermera såldes till Affecto, där Martin Hultqvist också var VD. Som efterträdare till Martin Hultqvist som CFO, utsågs Sören Storm, med bakgrund inom IT/verksamhetskonsulting sedan början av 90-talet. Sören Storm har haft ledande befattningar inom Cap Gemini (ekonomichef och controller) varav de sista två åren på nordisk nivå. År 2000 grundade Sören Storm tillsammans med 6 kollegor Intellibis där han var VD. Sören Storm har också varit administrativ chef på Affecto tills hösten Sören Storm startade 2009 Resight tillsammans med fyra medarbetare och har jobbat där fram till oktober ÖKAT ÄGANDE I DOTTERBOLAG SAMT FÖRVÄRV Under 2010 har A-Com fortsatt på den tidigare inslagna vägen att öka ägandet i lönsamma dotterbolag till 100 procent. Efter genomförande av nedanstående transaktioner, samt förvärv av utestående andelar i Tank/Y&R samt NMW i januari- /februari 2011, äger A-Com samtliga dotterbolag, utom NMA Nordisk MediaAnalys KB, till 100%. Brand Support I februari ingicks avtal om förvärv utestående andelar i A-Coms mest lönsamma bolag, Brand Support, till 100 procent. Förvärvet skedde till marknadsvärde och köpeskillingen erlades med nyemitterade aktier i A-Com AB, vilket innebar en ökning av A-Coms aktiekapital med ,30 kronor. Transaktionen godkändes på extra bolagsstämma den 16 mars. Vid stämman beslutades också att välja Lars Söderqvist, säljare av Brand Support, till ny styrelseledamot i A-Com. ActionBase I tredje kvartalet ökade A-Com ägandet i dotterbolaget ActionBase KB till 100 procent. Köpeskillingen för utestående 35 procent i bolaget uppgick till 3,5 MSEK och erlades med nyemitterade aktier i A-Com AB, varigenom aktiekapitalet i A-Com ökade med ,41 kronor. Resight Parallellt med förvärvet av ActionBase förvärvade A-Com samtliga aktier i beslutstödsföretaget Resight AB. Köpeskillingen uppgick till 10 MSEK och erlades med nyemitterade aktier i A-Com AB, varigenom aktiekapitalet ökade med ,93 kronor. Se även väsentliga händelser efter periodens utgång avseende förvärv av utestående andelar i Tank/Y&R samt NMW. NY ORGANISATION Under andra kvartalet omorganiserades A-Coms rörelsebolag i tre nya affärsområden: Advertising, CRM och Retail. Syftet med denna förändring var dels att inom ramen för respektive affärsområde spetsa erbjudanden till våra kunder samt att förenkla samarbete mellan bolagen. A-Com styr och leder bolaget utifrån dessa affärsområden. BOLAGSSTÄMMOR Utöver årsstämma genomförde A-Com tre extra bolagsstämmor under Årsstämma Vid årsstämman omvaldes samtliga styrelseledamöter och det sammanlagda arvodet till 5

6 styrelsen bestämdes till kronor varav kronor till styrelsens ordförande. Bolagsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, varvid det antal aktier som kan komma att tillkomma i anledning av bemyndigandet ej får överstiga aktier. Extra bolagsstämmor Vid extra bolagsstämman i mars beslutades om förvärv av utestående andelar i Brand Support KB, samt apportemission riktad till säljaren. I augusti beslutade extra bolagsstämman att ge ut en personalkonvertibel om nominellt 15 MSEK. Slutligen beslutade extra bolagsstämman i oktober om förvärv av utestående andelar i ActionBase KB samt förvärv av Resight AB. Stämman beslutade om apportemission riktad till säljarna av de båda bolagen. Bolagsstämman beslutade vidare om minskning av aktiekapitalet till förlusttäckning samt om emission av ett konvertibelt skuldebrev om 12 MSEK riktad till Bizkit AB som kvittning för kortfristig fordran. Efter minskning av aktiekapitalet till förlusttäckning uppgår aktiens kvotvärde till 0,53 kronor. Stämman beslutade också om ändring av bolagsordningen vad gäller kallelse till bolagsstämma, varigenom kallelse fortsättningsvis skall ske genom offentliggörande i Post- och Inrikes tidningar samt med annons i Svenska Dagbladet att kallelse har skett. FÖRVALTNINGSRÄTTENS DOM TAXERINGSREVISION AV MOONWALK Skatteverket inledde 2005 en taxeringsrevision av A-Com. Som ett resultat av granskningen beslutade skatteverket påföra det vilande dotterbolaget Moonwalk Stockholm KB arbetsgivaravgifter om 5,4 MSEK samt ränta och skattetillägg om drygt 2,6 MSEK, dvs sammanlagt drygt 8 MSEK. Besluten överklagades av A-Com och i maj 2010 meddelades förvaltningsrättens dom. Förvaltningsrätten ändrade inte Skatteverkets beslut och ålade Moonwalk Stockholm att betala arbetsgivaravgifter jämte ränta och skattetillägg enligt ovan. Domen har överklagats och anstånd med inbetalning av skatt har erhållits. A-Coms borgensåtagande för skatteskulden har förnyats. Bolagets skatterådgivare anser att det finns mycket goda möjligheter till framgång i processen. Styrelsen beslutade dock att göra en reservering om 1,7 MSEK i andra kvartalet. KONVERTIBELEMISSIONER I september riktade A-Com ett erbjudande till samtliga medarbetare inom koncernen att delta i ett konvertibelprogram varigenom bolaget upptog ett konvertibelt förlagslån om högst kronor. Lånet har en löptid om tre år, årlig ränta om 7,23 procent samt konverteringskurs om 1,28 kronor per aktie. Konvertering kan ske två gånger om året under perioden 1-15 mars samt 1-15 september. Rätt att teckna konvertibler tillkom personal anställd inom koncernen samt subsidiärt Remium AB. I oktober genomfördes ytterligare en konvertibelemission riktad till Bizkit AB. Betalning för konvertibeln erlades genom kvittning av fordran om 12 MSEK, vilken Bizkit hade mot A-Com AB. Konvertibeln löper på samma villkor som personalkonvertibeln, dock med skillnaden att konvertering kan ske när som helst under lånets löptid. BRYGGFINANSIERING A-Com upptog under året bryggfinansiering hos bolagets största aktieägare, Arvid Svensson Invest AB om sammanlagt 13 MSEK fördelat på 3 skuldebrev. Lånen löper med 10 % ränta och har amorterats med 2 MSEK. Kvarstående skuld är förfallen till betalning sedan årsskiftet (7 MSEK) respektive (4 MSEK) och diskussioner pågår om förlängning av lånen. A-Com upptog vidare under perioden bryggfinansiering om 10 MSEK i form av ett obligationslån hos Casefonden Fairplay. Lånet löpte med 10% ränta och amorterades under oktober med 6 MSEK. Resterande lån om 4 MSEK övertogs av Arvid Svensson Invest AB i december VALBEREDNING A-Com ABs valberedningen inför årsstämman 2011 har följande sammansättning; Fredrik Svensson, ordförande, Johan Hessius, styrelsens ordförande, Henrik Strömbom samt Samir Taha. Fredrik Svensson har utsetts av bolagets största aktieägare Arvid Svensson Invest AB och är också valberedningens ordförande. Henrik Strömbom respektive Samir Taha har utsetts av Case fonder respektive Sassa & Co AB vilka ingår i kretsen av bolagets tio största aktieägare. 6

7 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG A-COM ÖKAR ÄGANDET I TANK/Y&R SAMT NMW A-Com ökar ägandet i Rentatank Positioning Advertising KB ( Tank/Y&R ) genom att förvärva utestående 15 procent av andelarna i bolaget. Säljare är Hans Ahlgren, som är anställd i Tank/Y&R, genom bolaget Unlimited Productions Hans Ahlgren AB. Köpeskillingen erlägges genom nyemitterade aktier i A-Com AB, varigenom bolagets aktiekapital ökar med ,34 kronor. Bolagsstämman godkände förvärvet och apportemissionen den 24 februari. Tillträde har skett. Emissionen är vid rapportens avgivande ej registrerad hos bolagsverket. Utestående andelar i dotterbolaget Nerell Direct Marketing KB ( NMW ) har under januari månad förvärvats från Staffan Arvas och Niklas Borgsved, vilka tidigare var anställda i bolaget. Förvärvet skedde genom att A-Com förvärvade utestående aktier i More Business Media AB som var ägare till utestående andelar i NMW. Köpeskillingen uppgick till kronor. Tillträde har skett. AVVECKLING AV AASTROEM & BRANDSPOT Reklambyrån aastroem & Co KB avvecklas under första kvartalet 2011 på grund av bristande lönsamhet. Eventbolaget Brandspot Promotion Management KB avvecklas under samma period. BRYGGFINANSIERING A-Com upptog under januari månad 2011 bryggfinansiering hos bolagets största aktieägare, Arvid Svensson Invest AB om sammanlagt 10 MSEK. Lånet upptogs i syfte att reglera den skatt om cirka 10 MSEK (sociala avgifter samt personalens källskatt hänförlig till 2009), vilken bolaget haft anstånd med till mitten på januari. 7

8 ÖVRIG INFORMATION VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER A-Com är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell karaktär och rörelsekaraktär. A-Coms verksamhet och lönsamhet påverkas av en rad yttre och inre faktorer, vilka bolaget själv kan påverka i större eller mindre omfattning. Det pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker samt att bedöma hur respektive risk ska hanteras. Då A-Coms affärsidé bygger på att tillsammans med entreprenörer starta och vidareutveckla företag är samarbetet med dessa entreprenörer av avgörande betydelse. Om nyckelpersoner skulle lämna A-Com, skulle detta kunna ha en negativ effekt på A-Coms utveckling. Det kan inte uteslutas att konkurrensen på marknaden för marknadskommunikation kan öka ytterligare i framtiden och kan då påverka A-Com negativt. Det kan inte heller uteslutas att en lågkonjunktur kan påverka A-Com negativt i betydande omfattning. Företagets verksamhet finansieras förutom av egna medel även till stor del av upplåning från kreditinstitut och andra långivare. Som en följd av detta är koncernen exponerad för finansierings-, ränte-, valutaoch kreditrisker. För vidare upplysningar hänvisas till A-Coms årsredovisning för Bolaget har en skuld till bolagets huvudägare, Arvid Svensson Invest AB, om 21 MSEK. Delar av skulden är förfallen och Bolaget arbetar med olika handlingsalternativ för att lösa skulden i sin helhet. En grundförutsättning inom A- Com är att bolagets skulder i första hand skall regleras med i verksamheten intjänade medel. För det fall detta inte är tillräckligt är exempel på åtgärder som planeras vidtas bland annat upptagande av långfristig räntebärande kredit, emission av nya aktier alternativt annan form av aktierelaterat finansiellt instrument samt öka ägandet i lönsamma verksamheter. Vissa av dessa åtgärder är genomförda eller initierade. Som exempel kan nämnas att A- Com förvärvat utestående andelar i koncernens mest lönsamma bolag, Brand Support, samt dotterbolagen ActionBase, Tank Y&R samt Nerell Direct Marketing, upptagit ett konvertibelt förlagslån om nominellt ca 15 MSEK (personalkonvertibeln), samt upptagit ytterligare ett konvertibelt förlagslån riktat till tidigare dotterbolaget Bizkit AB för att kvitta en kortfristig skuld till Bizkit AB om 12 MSEK. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Extra bolagsstämman den 16 mars godkände förvärv av samtliga utestående andelar i Brand Support AB. Säljaren, Sassa & Co AB, ägs av Brand Supports VD Lars Söderqvist. Förvärvet skedde till marknadsvärde och köpeskillingen erlades med nyemitterade aktier. Vid extra bolagsstämma den 27 oktober 2010 godkändes styrelsens beslut att öka ägandet i dotterbolaget ActionBase till 100 procent genom förvärv. Företrädare för säljaren, DMS Scandinavia AB, är anställda i ActionBase. Förvärvet skedde till marknadsvärde och köpeskillingen erläggs med nyemitterade aktier. A-Com upptog under 2010 bryggfinansiering hos bolagets största aktieägare, Arvid Svensson Invest AB om sammanlagt 13 MSEK fördelat på tre skuldebrev. Lånen löper med 10 % ränta och har amorterats med 2 MSEK. Kvarstående skuld är förfallen till betalning. I januari 2011 upptogs ytterligare 10 MSEK i lån i syfte att reglera de skatter (personalens källskatt samt sociala avgifter) vilka bolaget haft anstånd med sedan februari samt maj Stockholm den 25 februari 2011 Johan Hessius Björn Fernström Bo Pettersson Rikard Svensson Lars Söderqvist Martin Hultqvist Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot VD 8

9 Kommande rapporttillfällen Kvartalsrapport första kvartalet 2011 lämnas den 25 maj Halvårsrapport 2011 lämnas den 25 augusti. Kvartalsrapport tredje kvartalet 2011 lämnas den 24 november. Bokslutskommunikén 2011 lämnas i februari Årsstämma Årsstämma avseende 2010 planeras avhållas i Stockholm den 25 maj, kl Lokal meddelas senare. Årsredovisning 2010 Valberedning Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig från och med vecka 15 på A-Com AB, Kungsgatan 66, Stockholm, samt på bolagets hemsida Samtliga aktieägare har rätt att nominera kandidater till A-Coms styrelse. Förslag med synpunkter på styrelsens sammansättning lämnas till valberedningen på A-Com ABs valberedningen inför årsstämman 2011 har följande sammansättning: Fredrik Svensson, ordförande Johan Hessius, styrelsens ordförande Henrik Strömbom Samir Taha Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedning på förslag till styrelsen kan göra detta på senast den 22 mars kl Granskning Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Firma & organisationsnummer A-Com AB (publ), För ytterligare information Martin Hultqvist: VD & Koncernchef Telefon: Postadress: Box 533, Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 66, Stockholm Webbsida: Informationen i denna delårsrapport är sådan som A-Com skall offentliggöra enligt lagen om börs och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2011 klockan

10 RÄKENSKAPER OCH FINANSIELLA KOMMENTARER Poster i rapport över totalresultat och uppgifter om personal jämförs med samma period och jämförbara enheter föregående år. Poster i rapport över finansiell ställning jämförs med poster i rapport över finansiell ställning per den 31 december 2009 om inte annat anges. Försäljningen av Bizkit inklusive Wisely genomfördes den 1 juni 2009 och försäljningen av den norska verksamheten genomfördes den 23 november Dessa försäljningar redovisas i jämförelsesiffror i rapporten över totalresultat för 2009 under Avvecklade verksamheter. Bizkit inklusive Wisely ingår i kassaflödet för koncernen till och med maj 2009 och den norska verksamheten under hela niomånadersperioden till september FINANSIERING OCH LIKVIDITET Krediter i bank var vid utgången av perioden 31 (47,0) MSEK varav 17,1 (24,1) MSEK hade utnyttjats. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 5,6 (6,0) MSEK, av vilka 0 (0) MSEK utgör spärrade medel. Soliditeten uppgick den 31 december 2010 till 11,0 (18,3) procent. Minskningen av soliditeten förklaras av att vissa av bolagen inom koncernen uppvisat negativt resultat samt av att genomförda förvärv av innehav utan bestämmande inflytande (se redovisningsprinciper) varigenom transaktioner redovisas direkt i eget kapital i enlighet med IFRS. Kassaflödet uppgick under perioden till -0,4 (-31,1) MSEK. RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG, MSEK Kvartal 4 Kvartal 4 12 mån 12 mån Kassaflöde från den löpande verksamheten -3,2-12,8-4,4-59,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,3-3,3-0,6-10,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7,3 13,0 4,6 38,4 Periodens kassaflöde 3,8-3,1-0,4-31,1 Likvida medel vid periodens ingång 1,8 9,0 6,0 35,6 Kursdifferens i likvida medel 0 0,1 0 1,5 Likvida medel vid periodens utgång 5,6 6,0 5,6 6,0 PERSONAL Medelantalet anställda uppgick till 124 (271) personer under perioden. Antalet anställda vid utgången av perioden uppgick till 134 (133) personer. MODERBOLAGET Moderbolaget bedriver inte någon egen affärsverksamhet, utan fungerar som koncernens holdingbolag. Följande information gäller för hela räkenskapsåret. Moderbolaget har 3 (2) personer anställda och koncernens ledning består av 3 personer. Moderbolagets omsättning uppgick till 2,2 (3,4) MSEK och resultatet före skatt uppgick till -33,5 (-243,6) MSEK. Likvida medel uppgick till 0,0 (2,8) MSEK. Vad gäller risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till övrig information, väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s 8. 10

11 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG A-Com Bokslutskommuniké KONCERNEN, MSEK Kvartal 4 Kvartal 4 12 mån 12 mån KVARVARANDE VERKSAMHETER Nettoomsättning 45,3 54,0 157,5 186,9 Övriga rörelseintäkter 0,0-0,2 0,6 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 45,3 54,0 157,7 187,5 Inköp för kunders räkning -19,1-22,7-57,1-68,8 Övriga externa kostnader -5,5-11,7-24,9-32,7 Personalkostnader -24,7-23,2-88,9-103,7 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -0,2-9,9-0,8-10,8 Övriga rörelsekostnader 0-0,1 0,0-0,1 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -49,5-67,6-171,7-216,1 RÖRELSERESULTAT -4,2-13,6-14,0-28,6 Resultat från finansiella poster -1,4-1,7-3,2-4,1 RESULTAT FÖRE SKATT -5,6-15,3-17,2-32,7 Skatt PERIODENS RESULTAT FRÅN KVARVARANDE VERKSAMHETER -5,6-15,3-17,2-32,7 AVVECKLADE VERKSAMHETER Resultat från avvecklade verksamheter, netto efter skatt - 8, ,3 PERIODENS RESULTAT FRÅN AVVECKLADE VERKSAMHETER PERIDENS RESULTAT - 8, ,3-5,6-6,6-17,2-251,0 ÖVRIGT TOTALRESULTAT Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter - 4,8-20,1 Omräkningsdifferens omförd till periodens resultat - -12, ,1 PERIODENS ÖVRIGT TOTALRESULTAT - -7,3-8,0 PERIODENS SUMMA TOTALRESULTAT -5,6-13,9-17,2-243,0 PERIODENS RESULTAT FRÅN KVARVARANDE VERKSAMHETER HÄNFÖRLIGT TILL: Moderbolagets ägare -6,0-17,5-18,8-38,6 Innehav utan bestämmande inflytande 0,4 2,2 1,6 5,9 PERIODENS RESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL: Moderbolagets ägare -6,0-8,8-18,8-257,0 Innehav utan bestämmande inflytande 0,4 2,2 1,6 6,0 PERIODENS SUMMA TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL: Moderbolagets ägare -6,0-16,1-18,8-249,0 Innehav utan bestämmande inflytande 0,4 2,2 1,6 6,0 Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) -0,1-0,5-0,3-18,7 Resultat per aktie före/efter utspädning, kvarvarande verksamheter (SEK) -0,1-0,9-0,3-2,8 11

12 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG KONCERNEN, MSEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar (Not 3) 56,8 47,0 Materiella anläggningstillgångar 1,3 1,2 Finansiella anläggningstillgångar 0,2 0,1 Uppskjuten skattefordran 15,0 15,0 Summa anläggningstillgångar 73,3 63,3 Kundfordringar 33,7 31,3 Övriga kortfristiga fordringar 8,4 21,8 Kassa och bank 5,6 6,0 Summa omsättningstillgångar 47,7 59,1 SUMMA TILLGÅNGAR 121,0 122,4 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 10,7 14,5 Innehav utan bestämmande inflytande (Not 4) 2,7 7,9 Summa eget kapital 13,4 22,4 Uppskjutna skatteskulder 0,9 - Långfristiga skulder 24,3 - Kortfristiga skulder 82,4 100,0 Summa skulder 107,6 100,0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 121,0 122,4 12

13 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare MSEK Ingående eget kapital Nyemission Pågående nyemission Nedsättning av aktiekapital Årets resultat Årets övriga totalresultat Årets summa totalresultat Uttag under året Realisationsresultat från delavyttring av dotterbolag Utgående eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl periodens resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital 85, ,3 218,9 11,3 230,2 141,9-62,1-53,4 26,4-26,4 21,3 - -3,1 18,2-18,2-210,1-210, ,1-249,1 6,0-243, ,1-249,1 6,0-243, ,0-9, ,4-0,4 38,3 385,9-409,8 14,4 7,9 22,3 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare MSEK Ingående eget kapital Nyemission Årets resultat Årets övriga totalresultat Årets summa totalresultat Uttag under året Nedsättning av aktiekapital Utgivna konvertibla skuldebrev Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande Utgående eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl periodens resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital 38,3 385,9-409,8 14,4 7,9 22,3 27,7 8,9-0,4 36,2-36, ,8-18,8 1,6-17, ,8-18,8 1,6-17, ,4-2,4-24,1-24, ,3-1,3-1, ,4-22,4-4,4-26,8 41,9 396,1-427,3 10,7 2,7 13,4 13

14 FLERÅRSÖVERSIKT 1 FLERÅRSÖVERSIKT, KONCERNEN Rapport över totalresultat, MSEK A-Com Bokslutskommuniké Kvartal 4 Kvartal 4 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån 8 mån Summa rörelseintäkter 45,3 80,6 157,7 495,2 880,8 802,4 589,2 Byråintäkt 26,2 45,6 100,4 228,7 303,1 252,7 192,9 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar -4,0-5,1-13,2-21,6 20,2 11,8 9,5-4,2-15,5-14,0-35,1 14,6-0,1-0,8 Resultat före skatt -5,6-6,6-17,2-251,7 5,8-4,1-4,2 Periodens resultat -5,6-6,6-17,2-251,1 6,1-1,4-3,8 Rapport över finansiell ställning, MSEK Goodwill 56,8 45,8 259,5 270,2 270,2 Övriga anläggningstillgångar 16,5 17,4 64,3 70,8 70,8 Kundfordringar 33,7 31,3 94,8 119,3 119,3 Övriga omsättningstillgångar 8,4 21,8 26, Kassa och bank 5,6 6 35,6 64,3 64,3 SUMMA TILLGÅNGAR 121,0 122,3 481,1 543,6 543,6 Eget kapital hänf. till moderbolagets aktieägare 10,7 14,4 218,9 230,9 230,9 Innehav utan bestämmande inflytande 2,7 7,9 11,3 10,1 10,1 Långfristiga skulder 25,2-37,7 49,9 49,9 Kortfristiga skulder 82, ,2 252,7 252,7 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER NYCKELTAL 121,0 122,3 481,1 543,6 543,6 Rörelsemarginal, % neg neg 4,8 neg neg Vinstmarginal, % neg neg 1,9 neg neg Sysselsatt kapital, MSEK 65,7 64,4 322, Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg neg Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg 4,9 1,2 0,7 Avkastning på totalt kapital neg neg 3,2 0,7 0,4 Räntetäckningsgrad, ggr -3,9-5,4 1,6 0,4 0,3 Skuldsättningsgrad, ggr 4,9 2,9 0,4 0,4 0,4 Soliditet, % 11,0 18,3 47,8 44,3 44,3 Investeringar exkl. förvärv, MSEK 0,7 1,6 3,5 3,1 2,6 Antal anställda, genomsnitt 124, Byråintäkt per anställd, TSEK Rörelseresultat per anställd, TSEK -112,7-129,8 44,4-0,4-2,4 Antal aktier vid periodens utgång Antal aktier, genomsnitt Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK -0,3-18,7-0,5-2,1-1,8 Substansvärde per aktie 0,1 0,8 30,8 32,5 32,5 Eget kapital per aktie, SEK 0,1 0,8 30,8 32,5 32,5 Utdelning per aktie, SEK Inkluderar verksamhetsbolagen Bizkit & Wisely fram till den 1 juni 2009 och den norska verksamheten fram till den 23 november 2009, då bolagen avyttrades. 14

15 MODERBOLAGET RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT MODERBOLAGET, MSEK Kvartal 4 Kvartal 4 12 mån 12 mån Nettoomsättning 0,8 0,6 Övriga rörelseintäkter -0,1 - SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 0,7 0,6 2,2 3,4 0,0-2,2 3,4 Övriga externa kostnader -1,7-1,8 Personalkostnader -1,8-1,5-7,5-7,5-8,1-14,7 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader ,5-3,3-15,6-22,2 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER RÖRELSERESULTAT -2,8-2,7-13,4-18,8 Resultat från finansiella poster RESULTAT FÖRE SKATT -18,8-21,6-1,6-4,3-20, ,8 2-33,5-243,6 2,8-1,8 Skatt 2,8-2,4-18,8-6,7-30,7-245,4 PERIODENS RESULTAT 1 I resultat från finansiella poster ingår en kostnad om 18,4 MSEK för nedskrivning av aktier i dotterbolag. 2 I resultat från finansiella poster ingår en kostnad om 25,1 MSEK förlust vid försäljning av aktier i dotterbolagen Bizkit inklusive Wisely. Här ingår även en kostnad om 195,4 MSEK avseende förlust vid försäljning av den norska verksamheten. 15

16 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING MODERBOLAGET, MSEK TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar 0,1 0,1 Finansiella anläggningstillgångar 63,4 26,9 Uppskjuten skattefordran 0,1 - Summa anläggningstillgångar 63,6 27 Kortfristiga fordringar 92,3 97,2 Kassa och bank 0 2,8 Summa omsättningstillgångar 92,3 100 SUMMA TILLGÅNGAR 155,9 127 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital 43,9 40,3 Fritt eget kapital -6,3-16,8 Summa eget kapital 37,6 23,5 Långfristiga skulder 24,3 - Uppskjuten skatteskuld 0,7 - Summa Långfristiga skulder 25,0 - Kortfristiga skulder 1 93,3 103,5 Summa skulder 118,3 103,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 155,9 127 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Ställda säkerheter 56,9 56,8 Eventualförpliktelser 2 6,2 8,7 1 I kortfristiga skulder per ingår utnyttjande av checkräkningskredit om 3,8 (0) MSEK. 2 I eventualförpliktelser ingår borgensåtagande avseende pensionsutfästelse till Terje Heggem om 0,7 MSEK (0,7). A-Com AB har regresskrav på Zoncolan ASA på motsvarande belopp. 16

17 NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA I SAMMANDRAG Not 1 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med IAS 34, Delårsrapportering, vilket överensstämmer med svensk lag genom tillämpning av Rådet för finansiell rapportering RFR 1.3, Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt RFR 2.3, Redovisning för juridiska personer, avseende moderbolaget. Nya redovisningsprinciper, ändringar av standard och tolkningar med tillämpning från 1 januari 2010 har tillämpats i denna rapport enligt nedan: Omarbetad IFRS 3 Rörelseförvärv medför förändringar avseende redovisningen av transaktionsutgifter vid förvärv samt effekter av omvärdering av tilläggsköpeskillingar som redovisas i periodens resultat. Ändringar i IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter medför förändringar av till exempel hur ägarförändringar ska redovisas när moderbolaget behåller eller förlorar kontrollen över det ägda företaget. Ytterligare förvärv som sker efter det att bestämmande inflytande erhållits betraktas som en ägartransaktion och redovisas direkt i eget kapital. I samband med tillämpningen av förändringar i IAS 27 har begreppet minoritetsintresse ändrats till innehav utan bestämmande inflytande i presentationen av koncernens sammanställda finansiella information. I alla övriga avseende har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Not 2 Rörelsesegment Redovisningen av segmenten avser enbart de bolag som fortfarande finns kvar i koncernen. Resultat per affärsområde redovisas nedan. Kvartal 4, MSEK Rörelseintäkter Byråintäkt Rörelseresultat Advertising 18,9 27,2 9,3 15,3-5,9-0,1 Retail 16,0 14,8 7,7 7,7 1,9 1,9 CRM 11,6 12,2 9,3 8,0 0,5 1,1 Övriga rörelsesegment (centrala enheter) 1,8 1,6 1,3 1,9-3,2-8,4 Eliminering av internleveranser -2,9-1,8-1,3-1,6 2,5-8,0 TOTALT Kvarvarande verksamheter 45,4 54,0 26,3 31,3-4,2-13,5 Tolv månader, MSEK Rörelseintäkter Byråintäkt Rörelseresultat Advertising 72,5 97,5 45,0 57,3-7,2-2,8 Retail 56,0 53,9 29,4 31,5 7,6 7,5 CRM 31,7 37,5 25,8 28,9-1,1 3,1 Övriga rörelsesegment (centrala enheter) 6,6 7,7 5,9 7,5-15,7-27,1 Eliminering av internleveranser -9,0-9,1-5,6-7,1 2,4-9,3 TOTALT Kvarvarande verksamheter 157,8 187,5 100,5 118,1-14,0-28,6 Not 3 Immateriella anläggningstillgångar A-Com har fram till det fjärde kvartalet 2009 genomfört prövning av goodwill på enskild kassagenererande enhet (dvs. rörelsedrivande bolag). Från och med 2010 väljer A-Com att utföra prövning av goodwillvärdena på affärsområdesnivå mot bakgrund av omorganisation genomförd under året. Den nya definitionen av en kassagenererande enhet motiveras av att styrning och övervakning av koncernens verksamhet sker utifrån de tre 17

18 affärsområdena. Prövningen av redovisade goodwillvärden har baserats på diskonterade framtida kassaflöden. Dessa innefattar, av styrelsen och koncernledningen, godkända prognoser för de kommande tre åren. Not 4 Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande Den 16 mars 2010 förvärvade A-Com AB utestående 50 procent av dotterbolaget Brand Support KB, genom förvärv av samtliga aktier i Glorudden Invest AB. Köpeskillingen erlades med nyemitterade aktier. Betalning för de nya aktierna har skett genom apport av samtliga aktier i Glorudden Invest AB, som upptagits i A-Com AB:s balansräkning till ett sammantaget värde av kronor, baserat på ett värde på A-Com AB:s aktie om 1,03 kronor vid förvärvstillfället. Brand Support arbetar med säljdrivande kommunikation, vilket innebär att genom fysisk närvaro i detaljhandeln arbeta för ökad försäljning av uppdragsgivarnas produkter eller tjänster. Den 27 oktober 2010 förvärvade A-Com AB utestående 35 procent av dotterbolaget ActionBase KB. Köpeskillingen erlades med nyemitterade aktier. Betalning för de nya aktierna har skett genom apport av utestående andelar i ActionBase KB, som upptagits i A-Com AB:s balansräkning till ett sammantaget värde av ,12 kronor, baserat på ett värde på A-Com AB:s aktie om 0,96 kronor vid förvärvstillfället. ActionBase är ett konsultföretag inom operativ och analytisk Customer Relationship Management (CRM). Den 27 oktober 2010 förvärvade A-Com AB samtliga aktier i Resight AB. Köpeskillingen erlades med nyemitterade aktier. Betalning för de nya aktierna har skett genom apport samtliga aktier i A-Com AB, som upptagits i A-Com AB:s balansräkning till ett sammantaget värde av ,76 kronor, baserat på ett värde på A- Com AB:s aktie om 0,96 kronor vid förvärvstillfället. Resight är ett tjänsteföretag som erbjuder lösningar och konsulttjänster inom nästa generation av beslutsstödsprocesser samt kund- och marknadshantering. Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten: Glorudden Invest AB MSEK Finansiella anläggningstillgångar 1,6 Övriga fordringar 0 Kassa och bank 0 Övriga skulder 0 NETTO IDENTIFIERBARA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 1,6 ActionBase KB Resight AB MSEK MSEK Materiella anläggningstillgångar 0,1 Finansiella anläggningstillgångar - Övriga fordringar 5,2 Övriga fordringar 3,5 Kassa och bank - Kassa och bank - Övriga skulder -3,9 Övriga skulder -3,7 NETTO IDENTIFIERBARA TILLGÅNGAR OCH NETTO IDENTIFIERBARA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 1,4 SKULDER -0,2 18

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Q (JANUARI SEPTEMBER 2010)

Q (JANUARI SEPTEMBER 2010) Q3 2010 (JANUARI SEPTEMBER 2010) 1 Positivt rörelseresultat i kvartal 3 KONCERNEN I KORTHET Positivt rörelseresultat efter av- och nedskrivningar för kvartal 3, 0,1 MSEK att jämföra med -1,0 1 MSEK föregående

Läs mer

A-Com Q3 2011. Delårsrapport Q3 2011 (JANUARI SEPTEMBER 2011)

A-Com Q3 2011. Delårsrapport Q3 2011 (JANUARI SEPTEMBER 2011) Delårsrapport Q3 2011 (JANUARI SEPTEMBER 2011) 1 NIO MÅNADER, JANUARI SEPTEMBER 2011 TREDJE KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 29,9 (33,1) MSEK Byråintäkten uppgick till 20,3 (21,2) MSEK Rörelseresultatet

Läs mer

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013)

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) 1 SEX MÅNADER, JANUARI JUNI 2013 FÖRSTA HALVÅRET Nettoomsättningen uppgick till 58,1 (50,9) MSEK. Omsättningsökningen förklaras av köpet av verksamheten i Locomotiv

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

A-Com Bokslutskommuniké 2011. Bokslutskommuniké 2011 (JANUARI DECEMBER 2011)

A-Com Bokslutskommuniké 2011. Bokslutskommuniké 2011 (JANUARI DECEMBER 2011) Bokslutskommuniké 2011 (JANUARI DECEMBER 2011) 1 TOLV MÅNADER, JANUARI DECEMBER 2011 FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 29,2 (45,3) MSEK Byråintäkten uppgick till 21,2 (26,2) MSEK Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Första kvartalet (januari Mars 2008)

Första kvartalet (januari Mars 2008) Första kvartalet (januari Mars ) ACom Första kvartalet FÖRSTA KVARTALET, JANUARI MARS Omsättningen ökade med 36 procent och byråintäkten ökade med hela 89 procent jämfört med motsvarande period föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

A-Com Q1 2012. Kvartalsrapport Q1 2012 (JANUARI MARS 2012)

A-Com Q1 2012. Kvartalsrapport Q1 2012 (JANUARI MARS 2012) Kvartalsrapport Q1 2012 (JANUARI MARS 2012) 1 TRE MÅNADER, JANUARI MARS 2012 VÄSENTLIGA HÄNDELSER FRÅN OCH MED 1 JANUARI 30 MAJ Inom affärsområdet Advertising har vi inom vår retailsatsning knutit till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

A-Com Halvår Halvårsrapport 2015 (JANUARI JUNI 2015)

A-Com Halvår Halvårsrapport 2015 (JANUARI JUNI 2015) Halvårsrapport 2015 (JANUARI JUNI 2015) 1 SEX MÅNADER, JANUARI JUNI 2015 FÖRSTA HALVÅRET Nettoomsättningen uppgick till 44,3 (46,3) MSEK. Omsättningsminskningen förklaras dels av försäljningen av Differ

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ 2004 31 JULI 2004. Resultatförbättringen fortsätter för nionde kvartalet i rad

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ 2004 31 JULI 2004. Resultatförbättringen fortsätter för nionde kvartalet i rad DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ 2004 31 JULI 2004 Resultatförbättringen fortsätter för nionde kvartalet i rad Under senaste året har rörelseresultat från rörelsebolagen på årsbasis förbättrats med 14

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 maj, oktober, 2005

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 maj, oktober, 2005 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 maj, 2005 31 oktober, 2005 Koncernen visar positivt rörelseresultat, både för andra kvartalet och för årets första sex månader. För första gången på 18 kvartal visar koncernen

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

A-Com Q2 2012. Delårsrapport Q2 2012 (JANUARI JUNI 2012)

A-Com Q2 2012. Delårsrapport Q2 2012 (JANUARI JUNI 2012) Delårsrapport Q2 2012 (JANUARI JUNI 2012) 1 SEX MÅNADER, JANUARI JUNI 2012 ANDRA KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 26,7 (40,2) MSEK. Omsättningsminskningen förklaras av att verksamheterna Nerell

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

A-Com Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké 2014 (JANUARI DECEMBER 2014)

A-Com Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké 2014 (JANUARI DECEMBER 2014) Bokslutskommuniké 2014 (JANUARI DECEMBER 2014) 1 TOLV MÅNADER, JANUARI DECEMBER 2014 TOLV MÅNADER Nettoomsättningen uppgick till 92,4 (107,0) MSEK. Omsättningsminskningen förklaras dels av försäljningen

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 AUGUSTI 31 OKTOBER 2003. Fortsatt positiv resultatutveckling på svag marknad

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 AUGUSTI 31 OKTOBER 2003. Fortsatt positiv resultatutveckling på svag marknad DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 AUGUSTI 31 OKTOBER 2003 Fortsatt positiv resultatutveckling på svag marknad Kraftigt förstärkt finansiell ställning efter finansieringspakets genomförande Rörelseresultatet

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2014

Delårsrapport Januari Juni 2014 Delårsrapport Januari Juni 2014 Januari Juni 2014 Nettoomsättningen uppgick till 28,0 (28,7) mkr Rörelseresultatet uppgick till 0,1 (0,9) mkr Resultat efter skatt uppgick till 0,2 (1,0) mkr Resultat per

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Hyresintäkterna uppgick till kr ( kr föregående period).

Hyresintäkterna uppgick till kr ( kr föregående period). Delårsrapport 2014-06-30 Perioden januari-juni 2014 Hyresintäkterna uppgick till 3 214 682 kr (1 279 735 kr föregående period). Driftsöverskott fastigheter uppgick till 1 029 094 kr (261 546 kr föregående

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto Business

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2015 31 december 2015 Oktober December 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,0 (-1,3) MSEK Resultat

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016 Perioden i sammandrag 1 januari 31 mars 2016 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari 2016 31 mars 2016 Omsättningen i koncernen uppgick till 58 365 tusen kronor (0 tusen kronor under perioden 2015-01-01

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 Insplanets resultat och omsättning ökar kraftigt > Nettoomsättningen ökade med 214 procent till 10 761 (3 425) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxten fortsatte under fjärde kvartalet Fjärde kvartalet

Läs mer