A-Com Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A-Com Bokslutskommuniké 2010. Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010)"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010) 1

2 TOLV MÅNADER, JANUARI DECEMBER 2010 VÄSENTLIGA HÄNDELSER A-Coms finansiella ställning är nu väsentligt förbättrad och skapar handlingsfrihet o Merparten av kortfristiga lån har omvandlats till långfristiga (konvertibelemissioner om 27 MSEK) Förvärv av Resight AB Ökat ägandet i dotterbolag till 100 %, endast ett delägt dotterbolag kvarstår Förvärv av utestående andelar i dotterbolag samt nyförvärv har betalats med nyemitterade aktier i A-Com AB. A-Com ägs idag till 28% av personalen som har incitament i moderbolaget vilket gynnar koncernen som helhet FJÄRDE KVARTALET Samtliga omsättnings- och resultatuppgifter avseende fjärde kvartalet 2009 avser kvarvarande verksamheter efter försäljningarna av Bizkit, Wisely samt den norska verksamheten. Nettoomsättningen uppgick till 45,3 (54,0) MSEK Byråintäkten uppgick till 26,2 (31,3) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -4,0 (-3,7) MSEK och rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till -4,2 (-13,6) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,6 (-6,6) MSEK TOLV MÅNADER JANUARI - DECEMBER Uppgifter gällande rörelseresultat avseende 2009 avser kvarvarande verksamheter efter försäljningarna av Bizkit, Wisely samt den norska verksamheten. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -13,2 (-17,8) MSEK Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till -14,0 (-28,6) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -17,2 (-251,0) MSEK Innehav utan bestämmande inflytandes andel 1 av årets resultat uppgick till 1,6 (6,0) MSEK Kassaflödet uppgick till -0,4 (-31,1) MSEK Resultat per aktie uppgick till -0,3 (-18,7) SEK, varav resultat per aktie från kvarvarande verksamhet uppgick till -0,3 (-2,8) SEK En reservering avseende tidigare kommunicerad skattetvist har under året gjorts med - 1,7 MSEK varav 1,4 är MSEK kostnadsfört som personalkostnader och 0,3 MSEK som övriga externa kostnader. 1 Se not 1, Redovisningsprinciper, s 17 2

3 VD HAR ORDET 2010 var ett riktigt städår - ett år då vi tvingades göra stora förändringar för att få verksamheten på rätt kurs och skapa förutsättningar för framtida tillväxt och lönsamhet. Omfattningen av detta arbete visade sig större än vi kunnat förutspå. Först och främst har vi skapat en stabil sundare finansiell grund och en tydlig ägarstruktur i koncernens dotterbolag. A-Com äger nu för första gången 100 procent av samtliga dotterbolag, förutom NMA. Dessutom har vi genomfört förvärv för att förstärka vårt erbjudande inom CRM. Samtidigt har vi avvecklat olönsamma verksamheter. Vi har också fått en helt ny ledningsgrupp och en ny organisation på plats. Det är fortfarande tidigt på 2011 men redan nu ser vi att marknaden fortsätter att utvecklas positivt vilket kommer att ytterligare stärka våra bolags ställning på marknaden och gynna tillväxt. Vi blickar därför framåt. Sedan i höstas har vi arbetat med ett omfattande strategiarbete vars resultat vi kommer att skönja nu under våren. Våra kundundersökningar visar att våra kunder i allt större utsträckning efterfrågar konkreta värden och resultat från sina samarbetspartners inom marknadskommunikation. Den kreativa höjden är viktig, men den måste kombineras med ett starkt affärstänk och en förmåga att sjösätta strategierna direkt in i kundernas operativa verksamhet. Här finns stora affärsmöjligheter för oss om vi lyckas dra nytta av den spetskompetens som finns i våra olika bolag. Vi har påbörjat en ny resa och det skall bli väldigt spännande att få leda verksamheten in i framtiden! Stockholm 25 februari 2011 Martin Hultqvist VD och koncernchef

4 ÖVERSIKT ÖVER A-COMS BOLAG A-Coms verksamhetsbolag är organiserade i tre affärsområden: Advertising, Retail samt CRM. Antal anställda avser personal per den 31 december A-Com Advertising Retail CRM Kompetenser Varumärkesstrategi, verksamhets - konsulting, marknadsanalys, varumärkestracking, reklamkonsument/företag, design, produktion, event/sponsringsstöd Kompetenser Marknad & försäljningsstöd Kompetenser Databasanalys, analytisk CRM, relationsmarknadsföring, Antal anställda 50 Varumärken NMA, Brandspot, Differ, Aastroem, Tank/Y&R, NMW, Greatesty Antal anställda 40 Varumärken Brand Support Antal anställda 37 Varumärken Trackster, ActionBase, Resight Marknaden Medieinvesteringarna ökade rejält 2010 jämfört med Det är Internet och sökmarknadsföring som procentuellt har ökat mest. Detta stämmer väl med verksamheten inom Affärsområdet Advertising där det digitala inslaget ökar kraftigt. Största kund inom affärsområdet är LG Electronics som är ett resultat av samarbetet med det internationella nätverket Y&R. I rena pengar så omsätter fortfarande TV-reklam överlägset mest, närmare 4,5 miljarder 2010, att jämföra med Internets 1,5 miljarder. Marknaden bedöms vara fortsatt god under Affärsområdet Retail är idag liktydigt med bolaget Brand Support som erbjuder säljdrivande kommunikation. Bolaget har haft ytterligare ett framgångsrikt år med kunder som Sony Ericsson och Sandisk. Efterfrågan på bolagets tjänster är fortsatt god och många bedömare anser att slaget om konsumenterna sker ute i butikerna, vilket passar Brand Support väl. Affärsområde CRM erbjuder tjänster inom Insikt-Kommunikation-Förändring för att hjälpa kunderna att maximera värdet av sina investeringar i marknadskommunikation. Erbjudandet inom detta område är i många stycket unikt på den svenska marknaden och vi ser mycket goda tillväxtmöjligheter de närmaste åren. Samarbetet med det internationella nätverket Wunderman spås också bidra till en ökad tillväxt. Exempel på kunder är SPP, Folksam, Åhléns, Microsoft och SJ. AKTIEN A-Coms aktie har under innevarande kalenderår haft en utveckling om -18 procent till och med den 31 december Sedan årsskiftet 2009/2010 har i genomsnitt aktier omsatts varje handelsdag. Under 2011 har aktien haft en utveckling om -4 procent till och med den 24 februari och i genomsnitt aktier har omsatts varje handelsdag. 4

5 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER JANUARI DECEMBER 2010 A-Com Bokslutskommuniké 2010 FÖRÄNDRAD LEDNING Den 1 mars tillträdde Mats Ohlsson, tidigare bl a ansvarig för utvecklingen av det digitala erbjudandet inom varumärkes- och kommunikationsgruppen Grow, som ny verkställande direktör och koncernchef att efterträda Fredrik Sandelin som lämnade sitt uppdrag efter 8 år. Mats Ohlsson övergick i oktober till att operativt ansvara för A-Coms digitala satsning och efterträddes av Martin Hultqvist med bakgrund bl a som revisor, samt med erfarenhet från IT/verksamhetskonsulting. Martin Hultqvist har sedan april 2010 arbetat som CFO i A-Com och har dessförinnan haft ledande befattningar inom Cap Gemini samt grundat bolaget Intellibis AB som sedermera såldes till Affecto, där Martin Hultqvist också var VD. Som efterträdare till Martin Hultqvist som CFO, utsågs Sören Storm, med bakgrund inom IT/verksamhetskonsulting sedan början av 90-talet. Sören Storm har haft ledande befattningar inom Cap Gemini (ekonomichef och controller) varav de sista två åren på nordisk nivå. År 2000 grundade Sören Storm tillsammans med 6 kollegor Intellibis där han var VD. Sören Storm har också varit administrativ chef på Affecto tills hösten Sören Storm startade 2009 Resight tillsammans med fyra medarbetare och har jobbat där fram till oktober ÖKAT ÄGANDE I DOTTERBOLAG SAMT FÖRVÄRV Under 2010 har A-Com fortsatt på den tidigare inslagna vägen att öka ägandet i lönsamma dotterbolag till 100 procent. Efter genomförande av nedanstående transaktioner, samt förvärv av utestående andelar i Tank/Y&R samt NMW i januari- /februari 2011, äger A-Com samtliga dotterbolag, utom NMA Nordisk MediaAnalys KB, till 100%. Brand Support I februari ingicks avtal om förvärv utestående andelar i A-Coms mest lönsamma bolag, Brand Support, till 100 procent. Förvärvet skedde till marknadsvärde och köpeskillingen erlades med nyemitterade aktier i A-Com AB, vilket innebar en ökning av A-Coms aktiekapital med ,30 kronor. Transaktionen godkändes på extra bolagsstämma den 16 mars. Vid stämman beslutades också att välja Lars Söderqvist, säljare av Brand Support, till ny styrelseledamot i A-Com. ActionBase I tredje kvartalet ökade A-Com ägandet i dotterbolaget ActionBase KB till 100 procent. Köpeskillingen för utestående 35 procent i bolaget uppgick till 3,5 MSEK och erlades med nyemitterade aktier i A-Com AB, varigenom aktiekapitalet i A-Com ökade med ,41 kronor. Resight Parallellt med förvärvet av ActionBase förvärvade A-Com samtliga aktier i beslutstödsföretaget Resight AB. Köpeskillingen uppgick till 10 MSEK och erlades med nyemitterade aktier i A-Com AB, varigenom aktiekapitalet ökade med ,93 kronor. Se även väsentliga händelser efter periodens utgång avseende förvärv av utestående andelar i Tank/Y&R samt NMW. NY ORGANISATION Under andra kvartalet omorganiserades A-Coms rörelsebolag i tre nya affärsområden: Advertising, CRM och Retail. Syftet med denna förändring var dels att inom ramen för respektive affärsområde spetsa erbjudanden till våra kunder samt att förenkla samarbete mellan bolagen. A-Com styr och leder bolaget utifrån dessa affärsområden. BOLAGSSTÄMMOR Utöver årsstämma genomförde A-Com tre extra bolagsstämmor under Årsstämma Vid årsstämman omvaldes samtliga styrelseledamöter och det sammanlagda arvodet till 5

6 styrelsen bestämdes till kronor varav kronor till styrelsens ordförande. Bolagsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, varvid det antal aktier som kan komma att tillkomma i anledning av bemyndigandet ej får överstiga aktier. Extra bolagsstämmor Vid extra bolagsstämman i mars beslutades om förvärv av utestående andelar i Brand Support KB, samt apportemission riktad till säljaren. I augusti beslutade extra bolagsstämman att ge ut en personalkonvertibel om nominellt 15 MSEK. Slutligen beslutade extra bolagsstämman i oktober om förvärv av utestående andelar i ActionBase KB samt förvärv av Resight AB. Stämman beslutade om apportemission riktad till säljarna av de båda bolagen. Bolagsstämman beslutade vidare om minskning av aktiekapitalet till förlusttäckning samt om emission av ett konvertibelt skuldebrev om 12 MSEK riktad till Bizkit AB som kvittning för kortfristig fordran. Efter minskning av aktiekapitalet till förlusttäckning uppgår aktiens kvotvärde till 0,53 kronor. Stämman beslutade också om ändring av bolagsordningen vad gäller kallelse till bolagsstämma, varigenom kallelse fortsättningsvis skall ske genom offentliggörande i Post- och Inrikes tidningar samt med annons i Svenska Dagbladet att kallelse har skett. FÖRVALTNINGSRÄTTENS DOM TAXERINGSREVISION AV MOONWALK Skatteverket inledde 2005 en taxeringsrevision av A-Com. Som ett resultat av granskningen beslutade skatteverket påföra det vilande dotterbolaget Moonwalk Stockholm KB arbetsgivaravgifter om 5,4 MSEK samt ränta och skattetillägg om drygt 2,6 MSEK, dvs sammanlagt drygt 8 MSEK. Besluten överklagades av A-Com och i maj 2010 meddelades förvaltningsrättens dom. Förvaltningsrätten ändrade inte Skatteverkets beslut och ålade Moonwalk Stockholm att betala arbetsgivaravgifter jämte ränta och skattetillägg enligt ovan. Domen har överklagats och anstånd med inbetalning av skatt har erhållits. A-Coms borgensåtagande för skatteskulden har förnyats. Bolagets skatterådgivare anser att det finns mycket goda möjligheter till framgång i processen. Styrelsen beslutade dock att göra en reservering om 1,7 MSEK i andra kvartalet. KONVERTIBELEMISSIONER I september riktade A-Com ett erbjudande till samtliga medarbetare inom koncernen att delta i ett konvertibelprogram varigenom bolaget upptog ett konvertibelt förlagslån om högst kronor. Lånet har en löptid om tre år, årlig ränta om 7,23 procent samt konverteringskurs om 1,28 kronor per aktie. Konvertering kan ske två gånger om året under perioden 1-15 mars samt 1-15 september. Rätt att teckna konvertibler tillkom personal anställd inom koncernen samt subsidiärt Remium AB. I oktober genomfördes ytterligare en konvertibelemission riktad till Bizkit AB. Betalning för konvertibeln erlades genom kvittning av fordran om 12 MSEK, vilken Bizkit hade mot A-Com AB. Konvertibeln löper på samma villkor som personalkonvertibeln, dock med skillnaden att konvertering kan ske när som helst under lånets löptid. BRYGGFINANSIERING A-Com upptog under året bryggfinansiering hos bolagets största aktieägare, Arvid Svensson Invest AB om sammanlagt 13 MSEK fördelat på 3 skuldebrev. Lånen löper med 10 % ränta och har amorterats med 2 MSEK. Kvarstående skuld är förfallen till betalning sedan årsskiftet (7 MSEK) respektive (4 MSEK) och diskussioner pågår om förlängning av lånen. A-Com upptog vidare under perioden bryggfinansiering om 10 MSEK i form av ett obligationslån hos Casefonden Fairplay. Lånet löpte med 10% ränta och amorterades under oktober med 6 MSEK. Resterande lån om 4 MSEK övertogs av Arvid Svensson Invest AB i december VALBEREDNING A-Com ABs valberedningen inför årsstämman 2011 har följande sammansättning; Fredrik Svensson, ordförande, Johan Hessius, styrelsens ordförande, Henrik Strömbom samt Samir Taha. Fredrik Svensson har utsetts av bolagets största aktieägare Arvid Svensson Invest AB och är också valberedningens ordförande. Henrik Strömbom respektive Samir Taha har utsetts av Case fonder respektive Sassa & Co AB vilka ingår i kretsen av bolagets tio största aktieägare. 6

7 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG A-COM ÖKAR ÄGANDET I TANK/Y&R SAMT NMW A-Com ökar ägandet i Rentatank Positioning Advertising KB ( Tank/Y&R ) genom att förvärva utestående 15 procent av andelarna i bolaget. Säljare är Hans Ahlgren, som är anställd i Tank/Y&R, genom bolaget Unlimited Productions Hans Ahlgren AB. Köpeskillingen erlägges genom nyemitterade aktier i A-Com AB, varigenom bolagets aktiekapital ökar med ,34 kronor. Bolagsstämman godkände förvärvet och apportemissionen den 24 februari. Tillträde har skett. Emissionen är vid rapportens avgivande ej registrerad hos bolagsverket. Utestående andelar i dotterbolaget Nerell Direct Marketing KB ( NMW ) har under januari månad förvärvats från Staffan Arvas och Niklas Borgsved, vilka tidigare var anställda i bolaget. Förvärvet skedde genom att A-Com förvärvade utestående aktier i More Business Media AB som var ägare till utestående andelar i NMW. Köpeskillingen uppgick till kronor. Tillträde har skett. AVVECKLING AV AASTROEM & BRANDSPOT Reklambyrån aastroem & Co KB avvecklas under första kvartalet 2011 på grund av bristande lönsamhet. Eventbolaget Brandspot Promotion Management KB avvecklas under samma period. BRYGGFINANSIERING A-Com upptog under januari månad 2011 bryggfinansiering hos bolagets största aktieägare, Arvid Svensson Invest AB om sammanlagt 10 MSEK. Lånet upptogs i syfte att reglera den skatt om cirka 10 MSEK (sociala avgifter samt personalens källskatt hänförlig till 2009), vilken bolaget haft anstånd med till mitten på januari. 7

8 ÖVRIG INFORMATION VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER A-Com är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell karaktär och rörelsekaraktär. A-Coms verksamhet och lönsamhet påverkas av en rad yttre och inre faktorer, vilka bolaget själv kan påverka i större eller mindre omfattning. Det pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker samt att bedöma hur respektive risk ska hanteras. Då A-Coms affärsidé bygger på att tillsammans med entreprenörer starta och vidareutveckla företag är samarbetet med dessa entreprenörer av avgörande betydelse. Om nyckelpersoner skulle lämna A-Com, skulle detta kunna ha en negativ effekt på A-Coms utveckling. Det kan inte uteslutas att konkurrensen på marknaden för marknadskommunikation kan öka ytterligare i framtiden och kan då påverka A-Com negativt. Det kan inte heller uteslutas att en lågkonjunktur kan påverka A-Com negativt i betydande omfattning. Företagets verksamhet finansieras förutom av egna medel även till stor del av upplåning från kreditinstitut och andra långivare. Som en följd av detta är koncernen exponerad för finansierings-, ränte-, valutaoch kreditrisker. För vidare upplysningar hänvisas till A-Coms årsredovisning för Bolaget har en skuld till bolagets huvudägare, Arvid Svensson Invest AB, om 21 MSEK. Delar av skulden är förfallen och Bolaget arbetar med olika handlingsalternativ för att lösa skulden i sin helhet. En grundförutsättning inom A- Com är att bolagets skulder i första hand skall regleras med i verksamheten intjänade medel. För det fall detta inte är tillräckligt är exempel på åtgärder som planeras vidtas bland annat upptagande av långfristig räntebärande kredit, emission av nya aktier alternativt annan form av aktierelaterat finansiellt instrument samt öka ägandet i lönsamma verksamheter. Vissa av dessa åtgärder är genomförda eller initierade. Som exempel kan nämnas att A- Com förvärvat utestående andelar i koncernens mest lönsamma bolag, Brand Support, samt dotterbolagen ActionBase, Tank Y&R samt Nerell Direct Marketing, upptagit ett konvertibelt förlagslån om nominellt ca 15 MSEK (personalkonvertibeln), samt upptagit ytterligare ett konvertibelt förlagslån riktat till tidigare dotterbolaget Bizkit AB för att kvitta en kortfristig skuld till Bizkit AB om 12 MSEK. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Extra bolagsstämman den 16 mars godkände förvärv av samtliga utestående andelar i Brand Support AB. Säljaren, Sassa & Co AB, ägs av Brand Supports VD Lars Söderqvist. Förvärvet skedde till marknadsvärde och köpeskillingen erlades med nyemitterade aktier. Vid extra bolagsstämma den 27 oktober 2010 godkändes styrelsens beslut att öka ägandet i dotterbolaget ActionBase till 100 procent genom förvärv. Företrädare för säljaren, DMS Scandinavia AB, är anställda i ActionBase. Förvärvet skedde till marknadsvärde och köpeskillingen erläggs med nyemitterade aktier. A-Com upptog under 2010 bryggfinansiering hos bolagets största aktieägare, Arvid Svensson Invest AB om sammanlagt 13 MSEK fördelat på tre skuldebrev. Lånen löper med 10 % ränta och har amorterats med 2 MSEK. Kvarstående skuld är förfallen till betalning. I januari 2011 upptogs ytterligare 10 MSEK i lån i syfte att reglera de skatter (personalens källskatt samt sociala avgifter) vilka bolaget haft anstånd med sedan februari samt maj Stockholm den 25 februari 2011 Johan Hessius Björn Fernström Bo Pettersson Rikard Svensson Lars Söderqvist Martin Hultqvist Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot VD 8

9 Kommande rapporttillfällen Kvartalsrapport första kvartalet 2011 lämnas den 25 maj Halvårsrapport 2011 lämnas den 25 augusti. Kvartalsrapport tredje kvartalet 2011 lämnas den 24 november. Bokslutskommunikén 2011 lämnas i februari Årsstämma Årsstämma avseende 2010 planeras avhållas i Stockholm den 25 maj, kl Lokal meddelas senare. Årsredovisning 2010 Valberedning Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig från och med vecka 15 på A-Com AB, Kungsgatan 66, Stockholm, samt på bolagets hemsida Samtliga aktieägare har rätt att nominera kandidater till A-Coms styrelse. Förslag med synpunkter på styrelsens sammansättning lämnas till valberedningen på A-Com ABs valberedningen inför årsstämman 2011 har följande sammansättning: Fredrik Svensson, ordförande Johan Hessius, styrelsens ordförande Henrik Strömbom Samir Taha Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedning på förslag till styrelsen kan göra detta på senast den 22 mars kl Granskning Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Firma & organisationsnummer A-Com AB (publ), För ytterligare information Martin Hultqvist: VD & Koncernchef Telefon: Postadress: Box 533, Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 66, Stockholm Webbsida: Informationen i denna delårsrapport är sådan som A-Com skall offentliggöra enligt lagen om börs och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2011 klockan

10 RÄKENSKAPER OCH FINANSIELLA KOMMENTARER Poster i rapport över totalresultat och uppgifter om personal jämförs med samma period och jämförbara enheter föregående år. Poster i rapport över finansiell ställning jämförs med poster i rapport över finansiell ställning per den 31 december 2009 om inte annat anges. Försäljningen av Bizkit inklusive Wisely genomfördes den 1 juni 2009 och försäljningen av den norska verksamheten genomfördes den 23 november Dessa försäljningar redovisas i jämförelsesiffror i rapporten över totalresultat för 2009 under Avvecklade verksamheter. Bizkit inklusive Wisely ingår i kassaflödet för koncernen till och med maj 2009 och den norska verksamheten under hela niomånadersperioden till september FINANSIERING OCH LIKVIDITET Krediter i bank var vid utgången av perioden 31 (47,0) MSEK varav 17,1 (24,1) MSEK hade utnyttjats. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 5,6 (6,0) MSEK, av vilka 0 (0) MSEK utgör spärrade medel. Soliditeten uppgick den 31 december 2010 till 11,0 (18,3) procent. Minskningen av soliditeten förklaras av att vissa av bolagen inom koncernen uppvisat negativt resultat samt av att genomförda förvärv av innehav utan bestämmande inflytande (se redovisningsprinciper) varigenom transaktioner redovisas direkt i eget kapital i enlighet med IFRS. Kassaflödet uppgick under perioden till -0,4 (-31,1) MSEK. RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG, MSEK Kvartal 4 Kvartal 4 12 mån 12 mån Kassaflöde från den löpande verksamheten -3,2-12,8-4,4-59,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,3-3,3-0,6-10,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7,3 13,0 4,6 38,4 Periodens kassaflöde 3,8-3,1-0,4-31,1 Likvida medel vid periodens ingång 1,8 9,0 6,0 35,6 Kursdifferens i likvida medel 0 0,1 0 1,5 Likvida medel vid periodens utgång 5,6 6,0 5,6 6,0 PERSONAL Medelantalet anställda uppgick till 124 (271) personer under perioden. Antalet anställda vid utgången av perioden uppgick till 134 (133) personer. MODERBOLAGET Moderbolaget bedriver inte någon egen affärsverksamhet, utan fungerar som koncernens holdingbolag. Följande information gäller för hela räkenskapsåret. Moderbolaget har 3 (2) personer anställda och koncernens ledning består av 3 personer. Moderbolagets omsättning uppgick till 2,2 (3,4) MSEK och resultatet före skatt uppgick till -33,5 (-243,6) MSEK. Likvida medel uppgick till 0,0 (2,8) MSEK. Vad gäller risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till övrig information, väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s 8. 10

11 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG A-Com Bokslutskommuniké KONCERNEN, MSEK Kvartal 4 Kvartal 4 12 mån 12 mån KVARVARANDE VERKSAMHETER Nettoomsättning 45,3 54,0 157,5 186,9 Övriga rörelseintäkter 0,0-0,2 0,6 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 45,3 54,0 157,7 187,5 Inköp för kunders räkning -19,1-22,7-57,1-68,8 Övriga externa kostnader -5,5-11,7-24,9-32,7 Personalkostnader -24,7-23,2-88,9-103,7 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -0,2-9,9-0,8-10,8 Övriga rörelsekostnader 0-0,1 0,0-0,1 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -49,5-67,6-171,7-216,1 RÖRELSERESULTAT -4,2-13,6-14,0-28,6 Resultat från finansiella poster -1,4-1,7-3,2-4,1 RESULTAT FÖRE SKATT -5,6-15,3-17,2-32,7 Skatt PERIODENS RESULTAT FRÅN KVARVARANDE VERKSAMHETER -5,6-15,3-17,2-32,7 AVVECKLADE VERKSAMHETER Resultat från avvecklade verksamheter, netto efter skatt - 8, ,3 PERIODENS RESULTAT FRÅN AVVECKLADE VERKSAMHETER PERIDENS RESULTAT - 8, ,3-5,6-6,6-17,2-251,0 ÖVRIGT TOTALRESULTAT Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter - 4,8-20,1 Omräkningsdifferens omförd till periodens resultat - -12, ,1 PERIODENS ÖVRIGT TOTALRESULTAT - -7,3-8,0 PERIODENS SUMMA TOTALRESULTAT -5,6-13,9-17,2-243,0 PERIODENS RESULTAT FRÅN KVARVARANDE VERKSAMHETER HÄNFÖRLIGT TILL: Moderbolagets ägare -6,0-17,5-18,8-38,6 Innehav utan bestämmande inflytande 0,4 2,2 1,6 5,9 PERIODENS RESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL: Moderbolagets ägare -6,0-8,8-18,8-257,0 Innehav utan bestämmande inflytande 0,4 2,2 1,6 6,0 PERIODENS SUMMA TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL: Moderbolagets ägare -6,0-16,1-18,8-249,0 Innehav utan bestämmande inflytande 0,4 2,2 1,6 6,0 Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) -0,1-0,5-0,3-18,7 Resultat per aktie före/efter utspädning, kvarvarande verksamheter (SEK) -0,1-0,9-0,3-2,8 11

12 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG KONCERNEN, MSEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar (Not 3) 56,8 47,0 Materiella anläggningstillgångar 1,3 1,2 Finansiella anläggningstillgångar 0,2 0,1 Uppskjuten skattefordran 15,0 15,0 Summa anläggningstillgångar 73,3 63,3 Kundfordringar 33,7 31,3 Övriga kortfristiga fordringar 8,4 21,8 Kassa och bank 5,6 6,0 Summa omsättningstillgångar 47,7 59,1 SUMMA TILLGÅNGAR 121,0 122,4 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 10,7 14,5 Innehav utan bestämmande inflytande (Not 4) 2,7 7,9 Summa eget kapital 13,4 22,4 Uppskjutna skatteskulder 0,9 - Långfristiga skulder 24,3 - Kortfristiga skulder 82,4 100,0 Summa skulder 107,6 100,0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 121,0 122,4 12

13 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare MSEK Ingående eget kapital Nyemission Pågående nyemission Nedsättning av aktiekapital Årets resultat Årets övriga totalresultat Årets summa totalresultat Uttag under året Realisationsresultat från delavyttring av dotterbolag Utgående eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl periodens resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital 85, ,3 218,9 11,3 230,2 141,9-62,1-53,4 26,4-26,4 21,3 - -3,1 18,2-18,2-210,1-210, ,1-249,1 6,0-243, ,1-249,1 6,0-243, ,0-9, ,4-0,4 38,3 385,9-409,8 14,4 7,9 22,3 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare MSEK Ingående eget kapital Nyemission Årets resultat Årets övriga totalresultat Årets summa totalresultat Uttag under året Nedsättning av aktiekapital Utgivna konvertibla skuldebrev Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande Utgående eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl periodens resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital 38,3 385,9-409,8 14,4 7,9 22,3 27,7 8,9-0,4 36,2-36, ,8-18,8 1,6-17, ,8-18,8 1,6-17, ,4-2,4-24,1-24, ,3-1,3-1, ,4-22,4-4,4-26,8 41,9 396,1-427,3 10,7 2,7 13,4 13

14 FLERÅRSÖVERSIKT 1 FLERÅRSÖVERSIKT, KONCERNEN Rapport över totalresultat, MSEK A-Com Bokslutskommuniké Kvartal 4 Kvartal 4 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån 8 mån Summa rörelseintäkter 45,3 80,6 157,7 495,2 880,8 802,4 589,2 Byråintäkt 26,2 45,6 100,4 228,7 303,1 252,7 192,9 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar -4,0-5,1-13,2-21,6 20,2 11,8 9,5-4,2-15,5-14,0-35,1 14,6-0,1-0,8 Resultat före skatt -5,6-6,6-17,2-251,7 5,8-4,1-4,2 Periodens resultat -5,6-6,6-17,2-251,1 6,1-1,4-3,8 Rapport över finansiell ställning, MSEK Goodwill 56,8 45,8 259,5 270,2 270,2 Övriga anläggningstillgångar 16,5 17,4 64,3 70,8 70,8 Kundfordringar 33,7 31,3 94,8 119,3 119,3 Övriga omsättningstillgångar 8,4 21,8 26, Kassa och bank 5,6 6 35,6 64,3 64,3 SUMMA TILLGÅNGAR 121,0 122,3 481,1 543,6 543,6 Eget kapital hänf. till moderbolagets aktieägare 10,7 14,4 218,9 230,9 230,9 Innehav utan bestämmande inflytande 2,7 7,9 11,3 10,1 10,1 Långfristiga skulder 25,2-37,7 49,9 49,9 Kortfristiga skulder 82, ,2 252,7 252,7 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER NYCKELTAL 121,0 122,3 481,1 543,6 543,6 Rörelsemarginal, % neg neg 4,8 neg neg Vinstmarginal, % neg neg 1,9 neg neg Sysselsatt kapital, MSEK 65,7 64,4 322, Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg neg Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg 4,9 1,2 0,7 Avkastning på totalt kapital neg neg 3,2 0,7 0,4 Räntetäckningsgrad, ggr -3,9-5,4 1,6 0,4 0,3 Skuldsättningsgrad, ggr 4,9 2,9 0,4 0,4 0,4 Soliditet, % 11,0 18,3 47,8 44,3 44,3 Investeringar exkl. förvärv, MSEK 0,7 1,6 3,5 3,1 2,6 Antal anställda, genomsnitt 124, Byråintäkt per anställd, TSEK Rörelseresultat per anställd, TSEK -112,7-129,8 44,4-0,4-2,4 Antal aktier vid periodens utgång Antal aktier, genomsnitt Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK -0,3-18,7-0,5-2,1-1,8 Substansvärde per aktie 0,1 0,8 30,8 32,5 32,5 Eget kapital per aktie, SEK 0,1 0,8 30,8 32,5 32,5 Utdelning per aktie, SEK Inkluderar verksamhetsbolagen Bizkit & Wisely fram till den 1 juni 2009 och den norska verksamheten fram till den 23 november 2009, då bolagen avyttrades. 14

15 MODERBOLAGET RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT MODERBOLAGET, MSEK Kvartal 4 Kvartal 4 12 mån 12 mån Nettoomsättning 0,8 0,6 Övriga rörelseintäkter -0,1 - SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 0,7 0,6 2,2 3,4 0,0-2,2 3,4 Övriga externa kostnader -1,7-1,8 Personalkostnader -1,8-1,5-7,5-7,5-8,1-14,7 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader ,5-3,3-15,6-22,2 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER RÖRELSERESULTAT -2,8-2,7-13,4-18,8 Resultat från finansiella poster RESULTAT FÖRE SKATT -18,8-21,6-1,6-4,3-20, ,8 2-33,5-243,6 2,8-1,8 Skatt 2,8-2,4-18,8-6,7-30,7-245,4 PERIODENS RESULTAT 1 I resultat från finansiella poster ingår en kostnad om 18,4 MSEK för nedskrivning av aktier i dotterbolag. 2 I resultat från finansiella poster ingår en kostnad om 25,1 MSEK förlust vid försäljning av aktier i dotterbolagen Bizkit inklusive Wisely. Här ingår även en kostnad om 195,4 MSEK avseende förlust vid försäljning av den norska verksamheten. 15

16 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING MODERBOLAGET, MSEK TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar 0,1 0,1 Finansiella anläggningstillgångar 63,4 26,9 Uppskjuten skattefordran 0,1 - Summa anläggningstillgångar 63,6 27 Kortfristiga fordringar 92,3 97,2 Kassa och bank 0 2,8 Summa omsättningstillgångar 92,3 100 SUMMA TILLGÅNGAR 155,9 127 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital 43,9 40,3 Fritt eget kapital -6,3-16,8 Summa eget kapital 37,6 23,5 Långfristiga skulder 24,3 - Uppskjuten skatteskuld 0,7 - Summa Långfristiga skulder 25,0 - Kortfristiga skulder 1 93,3 103,5 Summa skulder 118,3 103,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 155,9 127 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Ställda säkerheter 56,9 56,8 Eventualförpliktelser 2 6,2 8,7 1 I kortfristiga skulder per ingår utnyttjande av checkräkningskredit om 3,8 (0) MSEK. 2 I eventualförpliktelser ingår borgensåtagande avseende pensionsutfästelse till Terje Heggem om 0,7 MSEK (0,7). A-Com AB har regresskrav på Zoncolan ASA på motsvarande belopp. 16

17 NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA I SAMMANDRAG Not 1 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med IAS 34, Delårsrapportering, vilket överensstämmer med svensk lag genom tillämpning av Rådet för finansiell rapportering RFR 1.3, Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt RFR 2.3, Redovisning för juridiska personer, avseende moderbolaget. Nya redovisningsprinciper, ändringar av standard och tolkningar med tillämpning från 1 januari 2010 har tillämpats i denna rapport enligt nedan: Omarbetad IFRS 3 Rörelseförvärv medför förändringar avseende redovisningen av transaktionsutgifter vid förvärv samt effekter av omvärdering av tilläggsköpeskillingar som redovisas i periodens resultat. Ändringar i IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter medför förändringar av till exempel hur ägarförändringar ska redovisas när moderbolaget behåller eller förlorar kontrollen över det ägda företaget. Ytterligare förvärv som sker efter det att bestämmande inflytande erhållits betraktas som en ägartransaktion och redovisas direkt i eget kapital. I samband med tillämpningen av förändringar i IAS 27 har begreppet minoritetsintresse ändrats till innehav utan bestämmande inflytande i presentationen av koncernens sammanställda finansiella information. I alla övriga avseende har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Not 2 Rörelsesegment Redovisningen av segmenten avser enbart de bolag som fortfarande finns kvar i koncernen. Resultat per affärsområde redovisas nedan. Kvartal 4, MSEK Rörelseintäkter Byråintäkt Rörelseresultat Advertising 18,9 27,2 9,3 15,3-5,9-0,1 Retail 16,0 14,8 7,7 7,7 1,9 1,9 CRM 11,6 12,2 9,3 8,0 0,5 1,1 Övriga rörelsesegment (centrala enheter) 1,8 1,6 1,3 1,9-3,2-8,4 Eliminering av internleveranser -2,9-1,8-1,3-1,6 2,5-8,0 TOTALT Kvarvarande verksamheter 45,4 54,0 26,3 31,3-4,2-13,5 Tolv månader, MSEK Rörelseintäkter Byråintäkt Rörelseresultat Advertising 72,5 97,5 45,0 57,3-7,2-2,8 Retail 56,0 53,9 29,4 31,5 7,6 7,5 CRM 31,7 37,5 25,8 28,9-1,1 3,1 Övriga rörelsesegment (centrala enheter) 6,6 7,7 5,9 7,5-15,7-27,1 Eliminering av internleveranser -9,0-9,1-5,6-7,1 2,4-9,3 TOTALT Kvarvarande verksamheter 157,8 187,5 100,5 118,1-14,0-28,6 Not 3 Immateriella anläggningstillgångar A-Com har fram till det fjärde kvartalet 2009 genomfört prövning av goodwill på enskild kassagenererande enhet (dvs. rörelsedrivande bolag). Från och med 2010 väljer A-Com att utföra prövning av goodwillvärdena på affärsområdesnivå mot bakgrund av omorganisation genomförd under året. Den nya definitionen av en kassagenererande enhet motiveras av att styrning och övervakning av koncernens verksamhet sker utifrån de tre 17

18 affärsområdena. Prövningen av redovisade goodwillvärden har baserats på diskonterade framtida kassaflöden. Dessa innefattar, av styrelsen och koncernledningen, godkända prognoser för de kommande tre åren. Not 4 Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande Den 16 mars 2010 förvärvade A-Com AB utestående 50 procent av dotterbolaget Brand Support KB, genom förvärv av samtliga aktier i Glorudden Invest AB. Köpeskillingen erlades med nyemitterade aktier. Betalning för de nya aktierna har skett genom apport av samtliga aktier i Glorudden Invest AB, som upptagits i A-Com AB:s balansräkning till ett sammantaget värde av kronor, baserat på ett värde på A-Com AB:s aktie om 1,03 kronor vid förvärvstillfället. Brand Support arbetar med säljdrivande kommunikation, vilket innebär att genom fysisk närvaro i detaljhandeln arbeta för ökad försäljning av uppdragsgivarnas produkter eller tjänster. Den 27 oktober 2010 förvärvade A-Com AB utestående 35 procent av dotterbolaget ActionBase KB. Köpeskillingen erlades med nyemitterade aktier. Betalning för de nya aktierna har skett genom apport av utestående andelar i ActionBase KB, som upptagits i A-Com AB:s balansräkning till ett sammantaget värde av ,12 kronor, baserat på ett värde på A-Com AB:s aktie om 0,96 kronor vid förvärvstillfället. ActionBase är ett konsultföretag inom operativ och analytisk Customer Relationship Management (CRM). Den 27 oktober 2010 förvärvade A-Com AB samtliga aktier i Resight AB. Köpeskillingen erlades med nyemitterade aktier. Betalning för de nya aktierna har skett genom apport samtliga aktier i A-Com AB, som upptagits i A-Com AB:s balansräkning till ett sammantaget värde av ,76 kronor, baserat på ett värde på A- Com AB:s aktie om 0,96 kronor vid förvärvstillfället. Resight är ett tjänsteföretag som erbjuder lösningar och konsulttjänster inom nästa generation av beslutsstödsprocesser samt kund- och marknadshantering. Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten: Glorudden Invest AB MSEK Finansiella anläggningstillgångar 1,6 Övriga fordringar 0 Kassa och bank 0 Övriga skulder 0 NETTO IDENTIFIERBARA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 1,6 ActionBase KB Resight AB MSEK MSEK Materiella anläggningstillgångar 0,1 Finansiella anläggningstillgångar - Övriga fordringar 5,2 Övriga fordringar 3,5 Kassa och bank - Kassa och bank - Övriga skulder -3,9 Övriga skulder -3,7 NETTO IDENTIFIERBARA TILLGÅNGAR OCH NETTO IDENTIFIERBARA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 1,4 SKULDER -0,2 18

ÅRSREDOVISNING 2011 A-COM AB (PUBL)

ÅRSREDOVISNING 2011 A-COM AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2011 A-COM AB (PUBL) Innehållsförteckning A-COM I KORTHET... 2 ÅRET I KORTHET... 3 HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG... 3 VD HAR ORDET... 5 AKTIEN... 6 AFFÄRSOMRÅDEN OCH BOLAG... 9

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER 2010 FJÄRDE KVARTALET

Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER 2010 FJÄRDE KVARTALET Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättning 284 Mkr (300) Rörelseresultat 18 Mkr (12) Resultat före skatt 15 Mkr (9) Periodens resultat 7 Mkr (4) Periodens resultat per aktie före

Läs mer

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 för Targeteveryone AB (publ) (tidigare VMSPlay AB) 556526-6748 Årsredovisningen omfattar: Sida VD-ord 2 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige.

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige. Perioden juli-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. Intäkterna uppgick till 144,8

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

Årsredovisning 2012. Cortus Energy AB (fd Clean Tech East Holding AB)

Årsredovisning 2012. Cortus Energy AB (fd Clean Tech East Holding AB) Årsredovisning 2012 Cortus Energy AB (fd Clean Tech East Holding AB) Innehåll Verkställande direktören har ordet 3 Aktien och ägarförhållande 4 Styrelse 5 Förvaltningsberättelse 2012 6 Flerårsöversikt

Läs mer

VINST PER AKTIE UPP 24 %

VINST PER AKTIE UPP 24 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 VINST PER AKTIE UPP 24 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2014 Nettoomsättning 350,4 Mkr (278,9) Resultat efter finansnetto 42,4 Mkr (28,9) Rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2012

Delårsrapport januari-september 2012 AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Delårsrapport januari-september Händelser under delårsperioden januari-september Omsättningen ökade med 45% för perioden januari till september jämfört

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q2 1 JANUARI 30 JUNI 2015

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q2 1 JANUARI 30 JUNI 2015 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q2 1 JANUARI 3 JUNI INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 3 juni Q2 Fortsatt stark tillväxt med förbättrat resultat Kraftig tillväxt av byråintäkterna under Q2 Förbättrad lönsamhet

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 JANUARI - DECEMBER 2009 I SAMMANDRAG Intäkter

Läs mer

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA...

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA... Årsredovisning 2011 Followit Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2011 Innehållsförteckning ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Getupdated Internet Marketing AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Getupdated Internet Marketing AB (publ) Bokslutskommuniké 2009 Getupdated Internet Marketing AB (publ) 1 Sidfot Gradvis ökande försäljning och kraftiga kostnadsminskningar förbättrar resultatet Fjärde kvartalet 2009 Rörelseresultatet, exklusive

Läs mer

TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB

TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB Årsredovisning 2008 TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL Innehåll Ekonomisk information under 2009 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Ägarstruktur och aktien 8 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkning

Läs mer