A-Com Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A-Com Bokslutskommuniké 2010. Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010)"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 2010 (JANUARI DECEMBER 2010) 1

2 TOLV MÅNADER, JANUARI DECEMBER 2010 VÄSENTLIGA HÄNDELSER A-Coms finansiella ställning är nu väsentligt förbättrad och skapar handlingsfrihet o Merparten av kortfristiga lån har omvandlats till långfristiga (konvertibelemissioner om 27 MSEK) Förvärv av Resight AB Ökat ägandet i dotterbolag till 100 %, endast ett delägt dotterbolag kvarstår Förvärv av utestående andelar i dotterbolag samt nyförvärv har betalats med nyemitterade aktier i A-Com AB. A-Com ägs idag till 28% av personalen som har incitament i moderbolaget vilket gynnar koncernen som helhet FJÄRDE KVARTALET Samtliga omsättnings- och resultatuppgifter avseende fjärde kvartalet 2009 avser kvarvarande verksamheter efter försäljningarna av Bizkit, Wisely samt den norska verksamheten. Nettoomsättningen uppgick till 45,3 (54,0) MSEK Byråintäkten uppgick till 26,2 (31,3) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -4,0 (-3,7) MSEK och rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till -4,2 (-13,6) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,6 (-6,6) MSEK TOLV MÅNADER JANUARI - DECEMBER Uppgifter gällande rörelseresultat avseende 2009 avser kvarvarande verksamheter efter försäljningarna av Bizkit, Wisely samt den norska verksamheten. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -13,2 (-17,8) MSEK Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till -14,0 (-28,6) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -17,2 (-251,0) MSEK Innehav utan bestämmande inflytandes andel 1 av årets resultat uppgick till 1,6 (6,0) MSEK Kassaflödet uppgick till -0,4 (-31,1) MSEK Resultat per aktie uppgick till -0,3 (-18,7) SEK, varav resultat per aktie från kvarvarande verksamhet uppgick till -0,3 (-2,8) SEK En reservering avseende tidigare kommunicerad skattetvist har under året gjorts med - 1,7 MSEK varav 1,4 är MSEK kostnadsfört som personalkostnader och 0,3 MSEK som övriga externa kostnader. 1 Se not 1, Redovisningsprinciper, s 17 2

3 VD HAR ORDET 2010 var ett riktigt städår - ett år då vi tvingades göra stora förändringar för att få verksamheten på rätt kurs och skapa förutsättningar för framtida tillväxt och lönsamhet. Omfattningen av detta arbete visade sig större än vi kunnat förutspå. Först och främst har vi skapat en stabil sundare finansiell grund och en tydlig ägarstruktur i koncernens dotterbolag. A-Com äger nu för första gången 100 procent av samtliga dotterbolag, förutom NMA. Dessutom har vi genomfört förvärv för att förstärka vårt erbjudande inom CRM. Samtidigt har vi avvecklat olönsamma verksamheter. Vi har också fått en helt ny ledningsgrupp och en ny organisation på plats. Det är fortfarande tidigt på 2011 men redan nu ser vi att marknaden fortsätter att utvecklas positivt vilket kommer att ytterligare stärka våra bolags ställning på marknaden och gynna tillväxt. Vi blickar därför framåt. Sedan i höstas har vi arbetat med ett omfattande strategiarbete vars resultat vi kommer att skönja nu under våren. Våra kundundersökningar visar att våra kunder i allt större utsträckning efterfrågar konkreta värden och resultat från sina samarbetspartners inom marknadskommunikation. Den kreativa höjden är viktig, men den måste kombineras med ett starkt affärstänk och en förmåga att sjösätta strategierna direkt in i kundernas operativa verksamhet. Här finns stora affärsmöjligheter för oss om vi lyckas dra nytta av den spetskompetens som finns i våra olika bolag. Vi har påbörjat en ny resa och det skall bli väldigt spännande att få leda verksamheten in i framtiden! Stockholm 25 februari 2011 Martin Hultqvist VD och koncernchef

4 ÖVERSIKT ÖVER A-COMS BOLAG A-Coms verksamhetsbolag är organiserade i tre affärsområden: Advertising, Retail samt CRM. Antal anställda avser personal per den 31 december A-Com Advertising Retail CRM Kompetenser Varumärkesstrategi, verksamhets - konsulting, marknadsanalys, varumärkestracking, reklamkonsument/företag, design, produktion, event/sponsringsstöd Kompetenser Marknad & försäljningsstöd Kompetenser Databasanalys, analytisk CRM, relationsmarknadsföring, Antal anställda 50 Varumärken NMA, Brandspot, Differ, Aastroem, Tank/Y&R, NMW, Greatesty Antal anställda 40 Varumärken Brand Support Antal anställda 37 Varumärken Trackster, ActionBase, Resight Marknaden Medieinvesteringarna ökade rejält 2010 jämfört med Det är Internet och sökmarknadsföring som procentuellt har ökat mest. Detta stämmer väl med verksamheten inom Affärsområdet Advertising där det digitala inslaget ökar kraftigt. Största kund inom affärsområdet är LG Electronics som är ett resultat av samarbetet med det internationella nätverket Y&R. I rena pengar så omsätter fortfarande TV-reklam överlägset mest, närmare 4,5 miljarder 2010, att jämföra med Internets 1,5 miljarder. Marknaden bedöms vara fortsatt god under Affärsområdet Retail är idag liktydigt med bolaget Brand Support som erbjuder säljdrivande kommunikation. Bolaget har haft ytterligare ett framgångsrikt år med kunder som Sony Ericsson och Sandisk. Efterfrågan på bolagets tjänster är fortsatt god och många bedömare anser att slaget om konsumenterna sker ute i butikerna, vilket passar Brand Support väl. Affärsområde CRM erbjuder tjänster inom Insikt-Kommunikation-Förändring för att hjälpa kunderna att maximera värdet av sina investeringar i marknadskommunikation. Erbjudandet inom detta område är i många stycket unikt på den svenska marknaden och vi ser mycket goda tillväxtmöjligheter de närmaste åren. Samarbetet med det internationella nätverket Wunderman spås också bidra till en ökad tillväxt. Exempel på kunder är SPP, Folksam, Åhléns, Microsoft och SJ. AKTIEN A-Coms aktie har under innevarande kalenderår haft en utveckling om -18 procent till och med den 31 december Sedan årsskiftet 2009/2010 har i genomsnitt aktier omsatts varje handelsdag. Under 2011 har aktien haft en utveckling om -4 procent till och med den 24 februari och i genomsnitt aktier har omsatts varje handelsdag. 4

5 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER JANUARI DECEMBER 2010 A-Com Bokslutskommuniké 2010 FÖRÄNDRAD LEDNING Den 1 mars tillträdde Mats Ohlsson, tidigare bl a ansvarig för utvecklingen av det digitala erbjudandet inom varumärkes- och kommunikationsgruppen Grow, som ny verkställande direktör och koncernchef att efterträda Fredrik Sandelin som lämnade sitt uppdrag efter 8 år. Mats Ohlsson övergick i oktober till att operativt ansvara för A-Coms digitala satsning och efterträddes av Martin Hultqvist med bakgrund bl a som revisor, samt med erfarenhet från IT/verksamhetskonsulting. Martin Hultqvist har sedan april 2010 arbetat som CFO i A-Com och har dessförinnan haft ledande befattningar inom Cap Gemini samt grundat bolaget Intellibis AB som sedermera såldes till Affecto, där Martin Hultqvist också var VD. Som efterträdare till Martin Hultqvist som CFO, utsågs Sören Storm, med bakgrund inom IT/verksamhetskonsulting sedan början av 90-talet. Sören Storm har haft ledande befattningar inom Cap Gemini (ekonomichef och controller) varav de sista två åren på nordisk nivå. År 2000 grundade Sören Storm tillsammans med 6 kollegor Intellibis där han var VD. Sören Storm har också varit administrativ chef på Affecto tills hösten Sören Storm startade 2009 Resight tillsammans med fyra medarbetare och har jobbat där fram till oktober ÖKAT ÄGANDE I DOTTERBOLAG SAMT FÖRVÄRV Under 2010 har A-Com fortsatt på den tidigare inslagna vägen att öka ägandet i lönsamma dotterbolag till 100 procent. Efter genomförande av nedanstående transaktioner, samt förvärv av utestående andelar i Tank/Y&R samt NMW i januari- /februari 2011, äger A-Com samtliga dotterbolag, utom NMA Nordisk MediaAnalys KB, till 100%. Brand Support I februari ingicks avtal om förvärv utestående andelar i A-Coms mest lönsamma bolag, Brand Support, till 100 procent. Förvärvet skedde till marknadsvärde och köpeskillingen erlades med nyemitterade aktier i A-Com AB, vilket innebar en ökning av A-Coms aktiekapital med ,30 kronor. Transaktionen godkändes på extra bolagsstämma den 16 mars. Vid stämman beslutades också att välja Lars Söderqvist, säljare av Brand Support, till ny styrelseledamot i A-Com. ActionBase I tredje kvartalet ökade A-Com ägandet i dotterbolaget ActionBase KB till 100 procent. Köpeskillingen för utestående 35 procent i bolaget uppgick till 3,5 MSEK och erlades med nyemitterade aktier i A-Com AB, varigenom aktiekapitalet i A-Com ökade med ,41 kronor. Resight Parallellt med förvärvet av ActionBase förvärvade A-Com samtliga aktier i beslutstödsföretaget Resight AB. Köpeskillingen uppgick till 10 MSEK och erlades med nyemitterade aktier i A-Com AB, varigenom aktiekapitalet ökade med ,93 kronor. Se även väsentliga händelser efter periodens utgång avseende förvärv av utestående andelar i Tank/Y&R samt NMW. NY ORGANISATION Under andra kvartalet omorganiserades A-Coms rörelsebolag i tre nya affärsområden: Advertising, CRM och Retail. Syftet med denna förändring var dels att inom ramen för respektive affärsområde spetsa erbjudanden till våra kunder samt att förenkla samarbete mellan bolagen. A-Com styr och leder bolaget utifrån dessa affärsområden. BOLAGSSTÄMMOR Utöver årsstämma genomförde A-Com tre extra bolagsstämmor under Årsstämma Vid årsstämman omvaldes samtliga styrelseledamöter och det sammanlagda arvodet till 5

6 styrelsen bestämdes till kronor varav kronor till styrelsens ordförande. Bolagsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, varvid det antal aktier som kan komma att tillkomma i anledning av bemyndigandet ej får överstiga aktier. Extra bolagsstämmor Vid extra bolagsstämman i mars beslutades om förvärv av utestående andelar i Brand Support KB, samt apportemission riktad till säljaren. I augusti beslutade extra bolagsstämman att ge ut en personalkonvertibel om nominellt 15 MSEK. Slutligen beslutade extra bolagsstämman i oktober om förvärv av utestående andelar i ActionBase KB samt förvärv av Resight AB. Stämman beslutade om apportemission riktad till säljarna av de båda bolagen. Bolagsstämman beslutade vidare om minskning av aktiekapitalet till förlusttäckning samt om emission av ett konvertibelt skuldebrev om 12 MSEK riktad till Bizkit AB som kvittning för kortfristig fordran. Efter minskning av aktiekapitalet till förlusttäckning uppgår aktiens kvotvärde till 0,53 kronor. Stämman beslutade också om ändring av bolagsordningen vad gäller kallelse till bolagsstämma, varigenom kallelse fortsättningsvis skall ske genom offentliggörande i Post- och Inrikes tidningar samt med annons i Svenska Dagbladet att kallelse har skett. FÖRVALTNINGSRÄTTENS DOM TAXERINGSREVISION AV MOONWALK Skatteverket inledde 2005 en taxeringsrevision av A-Com. Som ett resultat av granskningen beslutade skatteverket påföra det vilande dotterbolaget Moonwalk Stockholm KB arbetsgivaravgifter om 5,4 MSEK samt ränta och skattetillägg om drygt 2,6 MSEK, dvs sammanlagt drygt 8 MSEK. Besluten överklagades av A-Com och i maj 2010 meddelades förvaltningsrättens dom. Förvaltningsrätten ändrade inte Skatteverkets beslut och ålade Moonwalk Stockholm att betala arbetsgivaravgifter jämte ränta och skattetillägg enligt ovan. Domen har överklagats och anstånd med inbetalning av skatt har erhållits. A-Coms borgensåtagande för skatteskulden har förnyats. Bolagets skatterådgivare anser att det finns mycket goda möjligheter till framgång i processen. Styrelsen beslutade dock att göra en reservering om 1,7 MSEK i andra kvartalet. KONVERTIBELEMISSIONER I september riktade A-Com ett erbjudande till samtliga medarbetare inom koncernen att delta i ett konvertibelprogram varigenom bolaget upptog ett konvertibelt förlagslån om högst kronor. Lånet har en löptid om tre år, årlig ränta om 7,23 procent samt konverteringskurs om 1,28 kronor per aktie. Konvertering kan ske två gånger om året under perioden 1-15 mars samt 1-15 september. Rätt att teckna konvertibler tillkom personal anställd inom koncernen samt subsidiärt Remium AB. I oktober genomfördes ytterligare en konvertibelemission riktad till Bizkit AB. Betalning för konvertibeln erlades genom kvittning av fordran om 12 MSEK, vilken Bizkit hade mot A-Com AB. Konvertibeln löper på samma villkor som personalkonvertibeln, dock med skillnaden att konvertering kan ske när som helst under lånets löptid. BRYGGFINANSIERING A-Com upptog under året bryggfinansiering hos bolagets största aktieägare, Arvid Svensson Invest AB om sammanlagt 13 MSEK fördelat på 3 skuldebrev. Lånen löper med 10 % ränta och har amorterats med 2 MSEK. Kvarstående skuld är förfallen till betalning sedan årsskiftet (7 MSEK) respektive (4 MSEK) och diskussioner pågår om förlängning av lånen. A-Com upptog vidare under perioden bryggfinansiering om 10 MSEK i form av ett obligationslån hos Casefonden Fairplay. Lånet löpte med 10% ränta och amorterades under oktober med 6 MSEK. Resterande lån om 4 MSEK övertogs av Arvid Svensson Invest AB i december VALBEREDNING A-Com ABs valberedningen inför årsstämman 2011 har följande sammansättning; Fredrik Svensson, ordförande, Johan Hessius, styrelsens ordförande, Henrik Strömbom samt Samir Taha. Fredrik Svensson har utsetts av bolagets största aktieägare Arvid Svensson Invest AB och är också valberedningens ordförande. Henrik Strömbom respektive Samir Taha har utsetts av Case fonder respektive Sassa & Co AB vilka ingår i kretsen av bolagets tio största aktieägare. 6

7 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG A-COM ÖKAR ÄGANDET I TANK/Y&R SAMT NMW A-Com ökar ägandet i Rentatank Positioning Advertising KB ( Tank/Y&R ) genom att förvärva utestående 15 procent av andelarna i bolaget. Säljare är Hans Ahlgren, som är anställd i Tank/Y&R, genom bolaget Unlimited Productions Hans Ahlgren AB. Köpeskillingen erlägges genom nyemitterade aktier i A-Com AB, varigenom bolagets aktiekapital ökar med ,34 kronor. Bolagsstämman godkände förvärvet och apportemissionen den 24 februari. Tillträde har skett. Emissionen är vid rapportens avgivande ej registrerad hos bolagsverket. Utestående andelar i dotterbolaget Nerell Direct Marketing KB ( NMW ) har under januari månad förvärvats från Staffan Arvas och Niklas Borgsved, vilka tidigare var anställda i bolaget. Förvärvet skedde genom att A-Com förvärvade utestående aktier i More Business Media AB som var ägare till utestående andelar i NMW. Köpeskillingen uppgick till kronor. Tillträde har skett. AVVECKLING AV AASTROEM & BRANDSPOT Reklambyrån aastroem & Co KB avvecklas under första kvartalet 2011 på grund av bristande lönsamhet. Eventbolaget Brandspot Promotion Management KB avvecklas under samma period. BRYGGFINANSIERING A-Com upptog under januari månad 2011 bryggfinansiering hos bolagets största aktieägare, Arvid Svensson Invest AB om sammanlagt 10 MSEK. Lånet upptogs i syfte att reglera den skatt om cirka 10 MSEK (sociala avgifter samt personalens källskatt hänförlig till 2009), vilken bolaget haft anstånd med till mitten på januari. 7

8 ÖVRIG INFORMATION VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER A-Com är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell karaktär och rörelsekaraktär. A-Coms verksamhet och lönsamhet påverkas av en rad yttre och inre faktorer, vilka bolaget själv kan påverka i större eller mindre omfattning. Det pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker samt att bedöma hur respektive risk ska hanteras. Då A-Coms affärsidé bygger på att tillsammans med entreprenörer starta och vidareutveckla företag är samarbetet med dessa entreprenörer av avgörande betydelse. Om nyckelpersoner skulle lämna A-Com, skulle detta kunna ha en negativ effekt på A-Coms utveckling. Det kan inte uteslutas att konkurrensen på marknaden för marknadskommunikation kan öka ytterligare i framtiden och kan då påverka A-Com negativt. Det kan inte heller uteslutas att en lågkonjunktur kan påverka A-Com negativt i betydande omfattning. Företagets verksamhet finansieras förutom av egna medel även till stor del av upplåning från kreditinstitut och andra långivare. Som en följd av detta är koncernen exponerad för finansierings-, ränte-, valutaoch kreditrisker. För vidare upplysningar hänvisas till A-Coms årsredovisning för Bolaget har en skuld till bolagets huvudägare, Arvid Svensson Invest AB, om 21 MSEK. Delar av skulden är förfallen och Bolaget arbetar med olika handlingsalternativ för att lösa skulden i sin helhet. En grundförutsättning inom A- Com är att bolagets skulder i första hand skall regleras med i verksamheten intjänade medel. För det fall detta inte är tillräckligt är exempel på åtgärder som planeras vidtas bland annat upptagande av långfristig räntebärande kredit, emission av nya aktier alternativt annan form av aktierelaterat finansiellt instrument samt öka ägandet i lönsamma verksamheter. Vissa av dessa åtgärder är genomförda eller initierade. Som exempel kan nämnas att A- Com förvärvat utestående andelar i koncernens mest lönsamma bolag, Brand Support, samt dotterbolagen ActionBase, Tank Y&R samt Nerell Direct Marketing, upptagit ett konvertibelt förlagslån om nominellt ca 15 MSEK (personalkonvertibeln), samt upptagit ytterligare ett konvertibelt förlagslån riktat till tidigare dotterbolaget Bizkit AB för att kvitta en kortfristig skuld till Bizkit AB om 12 MSEK. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Extra bolagsstämman den 16 mars godkände förvärv av samtliga utestående andelar i Brand Support AB. Säljaren, Sassa & Co AB, ägs av Brand Supports VD Lars Söderqvist. Förvärvet skedde till marknadsvärde och köpeskillingen erlades med nyemitterade aktier. Vid extra bolagsstämma den 27 oktober 2010 godkändes styrelsens beslut att öka ägandet i dotterbolaget ActionBase till 100 procent genom förvärv. Företrädare för säljaren, DMS Scandinavia AB, är anställda i ActionBase. Förvärvet skedde till marknadsvärde och köpeskillingen erläggs med nyemitterade aktier. A-Com upptog under 2010 bryggfinansiering hos bolagets största aktieägare, Arvid Svensson Invest AB om sammanlagt 13 MSEK fördelat på tre skuldebrev. Lånen löper med 10 % ränta och har amorterats med 2 MSEK. Kvarstående skuld är förfallen till betalning. I januari 2011 upptogs ytterligare 10 MSEK i lån i syfte att reglera de skatter (personalens källskatt samt sociala avgifter) vilka bolaget haft anstånd med sedan februari samt maj Stockholm den 25 februari 2011 Johan Hessius Björn Fernström Bo Pettersson Rikard Svensson Lars Söderqvist Martin Hultqvist Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot VD 8

9 Kommande rapporttillfällen Kvartalsrapport första kvartalet 2011 lämnas den 25 maj Halvårsrapport 2011 lämnas den 25 augusti. Kvartalsrapport tredje kvartalet 2011 lämnas den 24 november. Bokslutskommunikén 2011 lämnas i februari Årsstämma Årsstämma avseende 2010 planeras avhållas i Stockholm den 25 maj, kl Lokal meddelas senare. Årsredovisning 2010 Valberedning Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig från och med vecka 15 på A-Com AB, Kungsgatan 66, Stockholm, samt på bolagets hemsida Samtliga aktieägare har rätt att nominera kandidater till A-Coms styrelse. Förslag med synpunkter på styrelsens sammansättning lämnas till valberedningen på A-Com ABs valberedningen inför årsstämman 2011 har följande sammansättning: Fredrik Svensson, ordförande Johan Hessius, styrelsens ordförande Henrik Strömbom Samir Taha Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedning på förslag till styrelsen kan göra detta på senast den 22 mars kl Granskning Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Firma & organisationsnummer A-Com AB (publ), För ytterligare information Martin Hultqvist: VD & Koncernchef Telefon: Postadress: Box 533, Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 66, Stockholm Webbsida: Informationen i denna delårsrapport är sådan som A-Com skall offentliggöra enligt lagen om börs och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2011 klockan

10 RÄKENSKAPER OCH FINANSIELLA KOMMENTARER Poster i rapport över totalresultat och uppgifter om personal jämförs med samma period och jämförbara enheter föregående år. Poster i rapport över finansiell ställning jämförs med poster i rapport över finansiell ställning per den 31 december 2009 om inte annat anges. Försäljningen av Bizkit inklusive Wisely genomfördes den 1 juni 2009 och försäljningen av den norska verksamheten genomfördes den 23 november Dessa försäljningar redovisas i jämförelsesiffror i rapporten över totalresultat för 2009 under Avvecklade verksamheter. Bizkit inklusive Wisely ingår i kassaflödet för koncernen till och med maj 2009 och den norska verksamheten under hela niomånadersperioden till september FINANSIERING OCH LIKVIDITET Krediter i bank var vid utgången av perioden 31 (47,0) MSEK varav 17,1 (24,1) MSEK hade utnyttjats. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 5,6 (6,0) MSEK, av vilka 0 (0) MSEK utgör spärrade medel. Soliditeten uppgick den 31 december 2010 till 11,0 (18,3) procent. Minskningen av soliditeten förklaras av att vissa av bolagen inom koncernen uppvisat negativt resultat samt av att genomförda förvärv av innehav utan bestämmande inflytande (se redovisningsprinciper) varigenom transaktioner redovisas direkt i eget kapital i enlighet med IFRS. Kassaflödet uppgick under perioden till -0,4 (-31,1) MSEK. RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG, MSEK Kvartal 4 Kvartal 4 12 mån 12 mån Kassaflöde från den löpande verksamheten -3,2-12,8-4,4-59,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,3-3,3-0,6-10,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7,3 13,0 4,6 38,4 Periodens kassaflöde 3,8-3,1-0,4-31,1 Likvida medel vid periodens ingång 1,8 9,0 6,0 35,6 Kursdifferens i likvida medel 0 0,1 0 1,5 Likvida medel vid periodens utgång 5,6 6,0 5,6 6,0 PERSONAL Medelantalet anställda uppgick till 124 (271) personer under perioden. Antalet anställda vid utgången av perioden uppgick till 134 (133) personer. MODERBOLAGET Moderbolaget bedriver inte någon egen affärsverksamhet, utan fungerar som koncernens holdingbolag. Följande information gäller för hela räkenskapsåret. Moderbolaget har 3 (2) personer anställda och koncernens ledning består av 3 personer. Moderbolagets omsättning uppgick till 2,2 (3,4) MSEK och resultatet före skatt uppgick till -33,5 (-243,6) MSEK. Likvida medel uppgick till 0,0 (2,8) MSEK. Vad gäller risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till övrig information, väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s 8. 10

11 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG A-Com Bokslutskommuniké KONCERNEN, MSEK Kvartal 4 Kvartal 4 12 mån 12 mån KVARVARANDE VERKSAMHETER Nettoomsättning 45,3 54,0 157,5 186,9 Övriga rörelseintäkter 0,0-0,2 0,6 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 45,3 54,0 157,7 187,5 Inköp för kunders räkning -19,1-22,7-57,1-68,8 Övriga externa kostnader -5,5-11,7-24,9-32,7 Personalkostnader -24,7-23,2-88,9-103,7 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -0,2-9,9-0,8-10,8 Övriga rörelsekostnader 0-0,1 0,0-0,1 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -49,5-67,6-171,7-216,1 RÖRELSERESULTAT -4,2-13,6-14,0-28,6 Resultat från finansiella poster -1,4-1,7-3,2-4,1 RESULTAT FÖRE SKATT -5,6-15,3-17,2-32,7 Skatt PERIODENS RESULTAT FRÅN KVARVARANDE VERKSAMHETER -5,6-15,3-17,2-32,7 AVVECKLADE VERKSAMHETER Resultat från avvecklade verksamheter, netto efter skatt - 8, ,3 PERIODENS RESULTAT FRÅN AVVECKLADE VERKSAMHETER PERIDENS RESULTAT - 8, ,3-5,6-6,6-17,2-251,0 ÖVRIGT TOTALRESULTAT Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter - 4,8-20,1 Omräkningsdifferens omförd till periodens resultat - -12, ,1 PERIODENS ÖVRIGT TOTALRESULTAT - -7,3-8,0 PERIODENS SUMMA TOTALRESULTAT -5,6-13,9-17,2-243,0 PERIODENS RESULTAT FRÅN KVARVARANDE VERKSAMHETER HÄNFÖRLIGT TILL: Moderbolagets ägare -6,0-17,5-18,8-38,6 Innehav utan bestämmande inflytande 0,4 2,2 1,6 5,9 PERIODENS RESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL: Moderbolagets ägare -6,0-8,8-18,8-257,0 Innehav utan bestämmande inflytande 0,4 2,2 1,6 6,0 PERIODENS SUMMA TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL: Moderbolagets ägare -6,0-16,1-18,8-249,0 Innehav utan bestämmande inflytande 0,4 2,2 1,6 6,0 Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) -0,1-0,5-0,3-18,7 Resultat per aktie före/efter utspädning, kvarvarande verksamheter (SEK) -0,1-0,9-0,3-2,8 11

12 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG KONCERNEN, MSEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar (Not 3) 56,8 47,0 Materiella anläggningstillgångar 1,3 1,2 Finansiella anläggningstillgångar 0,2 0,1 Uppskjuten skattefordran 15,0 15,0 Summa anläggningstillgångar 73,3 63,3 Kundfordringar 33,7 31,3 Övriga kortfristiga fordringar 8,4 21,8 Kassa och bank 5,6 6,0 Summa omsättningstillgångar 47,7 59,1 SUMMA TILLGÅNGAR 121,0 122,4 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 10,7 14,5 Innehav utan bestämmande inflytande (Not 4) 2,7 7,9 Summa eget kapital 13,4 22,4 Uppskjutna skatteskulder 0,9 - Långfristiga skulder 24,3 - Kortfristiga skulder 82,4 100,0 Summa skulder 107,6 100,0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 121,0 122,4 12

13 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare MSEK Ingående eget kapital Nyemission Pågående nyemission Nedsättning av aktiekapital Årets resultat Årets övriga totalresultat Årets summa totalresultat Uttag under året Realisationsresultat från delavyttring av dotterbolag Utgående eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl periodens resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital 85, ,3 218,9 11,3 230,2 141,9-62,1-53,4 26,4-26,4 21,3 - -3,1 18,2-18,2-210,1-210, ,1-249,1 6,0-243, ,1-249,1 6,0-243, ,0-9, ,4-0,4 38,3 385,9-409,8 14,4 7,9 22,3 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare MSEK Ingående eget kapital Nyemission Årets resultat Årets övriga totalresultat Årets summa totalresultat Uttag under året Nedsättning av aktiekapital Utgivna konvertibla skuldebrev Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande Utgående eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl periodens resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital 38,3 385,9-409,8 14,4 7,9 22,3 27,7 8,9-0,4 36,2-36, ,8-18,8 1,6-17, ,8-18,8 1,6-17, ,4-2,4-24,1-24, ,3-1,3-1, ,4-22,4-4,4-26,8 41,9 396,1-427,3 10,7 2,7 13,4 13

14 FLERÅRSÖVERSIKT 1 FLERÅRSÖVERSIKT, KONCERNEN Rapport över totalresultat, MSEK A-Com Bokslutskommuniké Kvartal 4 Kvartal 4 12 mån 12 mån 12 mån 12 mån 8 mån Summa rörelseintäkter 45,3 80,6 157,7 495,2 880,8 802,4 589,2 Byråintäkt 26,2 45,6 100,4 228,7 303,1 252,7 192,9 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar -4,0-5,1-13,2-21,6 20,2 11,8 9,5-4,2-15,5-14,0-35,1 14,6-0,1-0,8 Resultat före skatt -5,6-6,6-17,2-251,7 5,8-4,1-4,2 Periodens resultat -5,6-6,6-17,2-251,1 6,1-1,4-3,8 Rapport över finansiell ställning, MSEK Goodwill 56,8 45,8 259,5 270,2 270,2 Övriga anläggningstillgångar 16,5 17,4 64,3 70,8 70,8 Kundfordringar 33,7 31,3 94,8 119,3 119,3 Övriga omsättningstillgångar 8,4 21,8 26, Kassa och bank 5,6 6 35,6 64,3 64,3 SUMMA TILLGÅNGAR 121,0 122,3 481,1 543,6 543,6 Eget kapital hänf. till moderbolagets aktieägare 10,7 14,4 218,9 230,9 230,9 Innehav utan bestämmande inflytande 2,7 7,9 11,3 10,1 10,1 Långfristiga skulder 25,2-37,7 49,9 49,9 Kortfristiga skulder 82, ,2 252,7 252,7 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER NYCKELTAL 121,0 122,3 481,1 543,6 543,6 Rörelsemarginal, % neg neg 4,8 neg neg Vinstmarginal, % neg neg 1,9 neg neg Sysselsatt kapital, MSEK 65,7 64,4 322, Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg neg Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg 4,9 1,2 0,7 Avkastning på totalt kapital neg neg 3,2 0,7 0,4 Räntetäckningsgrad, ggr -3,9-5,4 1,6 0,4 0,3 Skuldsättningsgrad, ggr 4,9 2,9 0,4 0,4 0,4 Soliditet, % 11,0 18,3 47,8 44,3 44,3 Investeringar exkl. förvärv, MSEK 0,7 1,6 3,5 3,1 2,6 Antal anställda, genomsnitt 124, Byråintäkt per anställd, TSEK Rörelseresultat per anställd, TSEK -112,7-129,8 44,4-0,4-2,4 Antal aktier vid periodens utgång Antal aktier, genomsnitt Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK -0,3-18,7-0,5-2,1-1,8 Substansvärde per aktie 0,1 0,8 30,8 32,5 32,5 Eget kapital per aktie, SEK 0,1 0,8 30,8 32,5 32,5 Utdelning per aktie, SEK Inkluderar verksamhetsbolagen Bizkit & Wisely fram till den 1 juni 2009 och den norska verksamheten fram till den 23 november 2009, då bolagen avyttrades. 14

15 MODERBOLAGET RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT MODERBOLAGET, MSEK Kvartal 4 Kvartal 4 12 mån 12 mån Nettoomsättning 0,8 0,6 Övriga rörelseintäkter -0,1 - SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 0,7 0,6 2,2 3,4 0,0-2,2 3,4 Övriga externa kostnader -1,7-1,8 Personalkostnader -1,8-1,5-7,5-7,5-8,1-14,7 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader ,5-3,3-15,6-22,2 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER RÖRELSERESULTAT -2,8-2,7-13,4-18,8 Resultat från finansiella poster RESULTAT FÖRE SKATT -18,8-21,6-1,6-4,3-20, ,8 2-33,5-243,6 2,8-1,8 Skatt 2,8-2,4-18,8-6,7-30,7-245,4 PERIODENS RESULTAT 1 I resultat från finansiella poster ingår en kostnad om 18,4 MSEK för nedskrivning av aktier i dotterbolag. 2 I resultat från finansiella poster ingår en kostnad om 25,1 MSEK förlust vid försäljning av aktier i dotterbolagen Bizkit inklusive Wisely. Här ingår även en kostnad om 195,4 MSEK avseende förlust vid försäljning av den norska verksamheten. 15

16 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING MODERBOLAGET, MSEK TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar 0,1 0,1 Finansiella anläggningstillgångar 63,4 26,9 Uppskjuten skattefordran 0,1 - Summa anläggningstillgångar 63,6 27 Kortfristiga fordringar 92,3 97,2 Kassa och bank 0 2,8 Summa omsättningstillgångar 92,3 100 SUMMA TILLGÅNGAR 155,9 127 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital 43,9 40,3 Fritt eget kapital -6,3-16,8 Summa eget kapital 37,6 23,5 Långfristiga skulder 24,3 - Uppskjuten skatteskuld 0,7 - Summa Långfristiga skulder 25,0 - Kortfristiga skulder 1 93,3 103,5 Summa skulder 118,3 103,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 155,9 127 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Ställda säkerheter 56,9 56,8 Eventualförpliktelser 2 6,2 8,7 1 I kortfristiga skulder per ingår utnyttjande av checkräkningskredit om 3,8 (0) MSEK. 2 I eventualförpliktelser ingår borgensåtagande avseende pensionsutfästelse till Terje Heggem om 0,7 MSEK (0,7). A-Com AB har regresskrav på Zoncolan ASA på motsvarande belopp. 16

17 NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA I SAMMANDRAG Not 1 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med IAS 34, Delårsrapportering, vilket överensstämmer med svensk lag genom tillämpning av Rådet för finansiell rapportering RFR 1.3, Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt RFR 2.3, Redovisning för juridiska personer, avseende moderbolaget. Nya redovisningsprinciper, ändringar av standard och tolkningar med tillämpning från 1 januari 2010 har tillämpats i denna rapport enligt nedan: Omarbetad IFRS 3 Rörelseförvärv medför förändringar avseende redovisningen av transaktionsutgifter vid förvärv samt effekter av omvärdering av tilläggsköpeskillingar som redovisas i periodens resultat. Ändringar i IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter medför förändringar av till exempel hur ägarförändringar ska redovisas när moderbolaget behåller eller förlorar kontrollen över det ägda företaget. Ytterligare förvärv som sker efter det att bestämmande inflytande erhållits betraktas som en ägartransaktion och redovisas direkt i eget kapital. I samband med tillämpningen av förändringar i IAS 27 har begreppet minoritetsintresse ändrats till innehav utan bestämmande inflytande i presentationen av koncernens sammanställda finansiella information. I alla övriga avseende har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Not 2 Rörelsesegment Redovisningen av segmenten avser enbart de bolag som fortfarande finns kvar i koncernen. Resultat per affärsområde redovisas nedan. Kvartal 4, MSEK Rörelseintäkter Byråintäkt Rörelseresultat Advertising 18,9 27,2 9,3 15,3-5,9-0,1 Retail 16,0 14,8 7,7 7,7 1,9 1,9 CRM 11,6 12,2 9,3 8,0 0,5 1,1 Övriga rörelsesegment (centrala enheter) 1,8 1,6 1,3 1,9-3,2-8,4 Eliminering av internleveranser -2,9-1,8-1,3-1,6 2,5-8,0 TOTALT Kvarvarande verksamheter 45,4 54,0 26,3 31,3-4,2-13,5 Tolv månader, MSEK Rörelseintäkter Byråintäkt Rörelseresultat Advertising 72,5 97,5 45,0 57,3-7,2-2,8 Retail 56,0 53,9 29,4 31,5 7,6 7,5 CRM 31,7 37,5 25,8 28,9-1,1 3,1 Övriga rörelsesegment (centrala enheter) 6,6 7,7 5,9 7,5-15,7-27,1 Eliminering av internleveranser -9,0-9,1-5,6-7,1 2,4-9,3 TOTALT Kvarvarande verksamheter 157,8 187,5 100,5 118,1-14,0-28,6 Not 3 Immateriella anläggningstillgångar A-Com har fram till det fjärde kvartalet 2009 genomfört prövning av goodwill på enskild kassagenererande enhet (dvs. rörelsedrivande bolag). Från och med 2010 väljer A-Com att utföra prövning av goodwillvärdena på affärsområdesnivå mot bakgrund av omorganisation genomförd under året. Den nya definitionen av en kassagenererande enhet motiveras av att styrning och övervakning av koncernens verksamhet sker utifrån de tre 17

18 affärsområdena. Prövningen av redovisade goodwillvärden har baserats på diskonterade framtida kassaflöden. Dessa innefattar, av styrelsen och koncernledningen, godkända prognoser för de kommande tre åren. Not 4 Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande Den 16 mars 2010 förvärvade A-Com AB utestående 50 procent av dotterbolaget Brand Support KB, genom förvärv av samtliga aktier i Glorudden Invest AB. Köpeskillingen erlades med nyemitterade aktier. Betalning för de nya aktierna har skett genom apport av samtliga aktier i Glorudden Invest AB, som upptagits i A-Com AB:s balansräkning till ett sammantaget värde av kronor, baserat på ett värde på A-Com AB:s aktie om 1,03 kronor vid förvärvstillfället. Brand Support arbetar med säljdrivande kommunikation, vilket innebär att genom fysisk närvaro i detaljhandeln arbeta för ökad försäljning av uppdragsgivarnas produkter eller tjänster. Den 27 oktober 2010 förvärvade A-Com AB utestående 35 procent av dotterbolaget ActionBase KB. Köpeskillingen erlades med nyemitterade aktier. Betalning för de nya aktierna har skett genom apport av utestående andelar i ActionBase KB, som upptagits i A-Com AB:s balansräkning till ett sammantaget värde av ,12 kronor, baserat på ett värde på A-Com AB:s aktie om 0,96 kronor vid förvärvstillfället. ActionBase är ett konsultföretag inom operativ och analytisk Customer Relationship Management (CRM). Den 27 oktober 2010 förvärvade A-Com AB samtliga aktier i Resight AB. Köpeskillingen erlades med nyemitterade aktier. Betalning för de nya aktierna har skett genom apport samtliga aktier i A-Com AB, som upptagits i A-Com AB:s balansräkning till ett sammantaget värde av ,76 kronor, baserat på ett värde på A- Com AB:s aktie om 0,96 kronor vid förvärvstillfället. Resight är ett tjänsteföretag som erbjuder lösningar och konsulttjänster inom nästa generation av beslutsstödsprocesser samt kund- och marknadshantering. Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten: Glorudden Invest AB MSEK Finansiella anläggningstillgångar 1,6 Övriga fordringar 0 Kassa och bank 0 Övriga skulder 0 NETTO IDENTIFIERBARA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 1,6 ActionBase KB Resight AB MSEK MSEK Materiella anläggningstillgångar 0,1 Finansiella anläggningstillgångar - Övriga fordringar 5,2 Övriga fordringar 3,5 Kassa och bank - Kassa och bank - Övriga skulder -3,9 Övriga skulder -3,7 NETTO IDENTIFIERBARA TILLGÅNGAR OCH NETTO IDENTIFIERBARA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 1,4 SKULDER -0,2 18

A-Com Q3 2011. Delårsrapport Q3 2011 (JANUARI SEPTEMBER 2011)

A-Com Q3 2011. Delårsrapport Q3 2011 (JANUARI SEPTEMBER 2011) Delårsrapport Q3 2011 (JANUARI SEPTEMBER 2011) 1 NIO MÅNADER, JANUARI SEPTEMBER 2011 TREDJE KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 29,9 (33,1) MSEK Byråintäkten uppgick till 20,3 (21,2) MSEK Rörelseresultatet

Läs mer

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013)

A-Com Halvår 2013. Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) Halvårsrapport 2013 (JANUARI JUNI 2013) 1 SEX MÅNADER, JANUARI JUNI 2013 FÖRSTA HALVÅRET Nettoomsättningen uppgick till 58,1 (50,9) MSEK. Omsättningsökningen förklaras av köpet av verksamheten i Locomotiv

Läs mer

Första kvartalet (januari Mars 2008)

Första kvartalet (januari Mars 2008) Första kvartalet (januari Mars ) ACom Första kvartalet FÖRSTA KVARTALET, JANUARI MARS Omsättningen ökade med 36 procent och byråintäkten ökade med hela 89 procent jämfört med motsvarande period föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 AUGUSTI 31 OKTOBER 2003. Fortsatt positiv resultatutveckling på svag marknad

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 AUGUSTI 31 OKTOBER 2003. Fortsatt positiv resultatutveckling på svag marknad DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 AUGUSTI 31 OKTOBER 2003 Fortsatt positiv resultatutveckling på svag marknad Kraftigt förstärkt finansiell ställning efter finansieringspakets genomförande Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JANUARI, 2007

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JANUARI, 2007 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JANUARI, 2007 Omsättningen ökade med 33 procent och byråintäkten ökade med 14 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 10,4 Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ)

Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ) 1 Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ) Perioden i sammanfattning 2 Q1 Perioden januari-mars 2015 Omsättning 14.3 MSEK EBITA 2.7 MSEK > Omsättningen för perioden uppgick till 14,3 (18,4) MSEK

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 April Juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 84,1 (86,7*) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,3 (3,8*) MSEK Resultat efter

Läs mer

Rekordomsättning med god vinst!

Rekordomsättning med god vinst! 1 av 8 Rekordomsättning med god vinst! Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 281 miljoner kronor, en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 7.927 Tkr och resultatet till 3.798 Tkr. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari Juni 2011 Periodens intäkter 14,0 Mkr (17,8). Rörelseresultat -30,7 Mkr (-1,4), varav lagerjustering -13,8 Mkr (0). Resultat efter skatt -22,8 Mkr (-0,7).

Läs mer

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Stockholm den 5 maj 2015 Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Rekordkvartal med stark omsättningsökning och väsentlig förbättring av rörelseresultatet. Första kvartalet 2015 (januari

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Omfattande omställningsprocess och behov av kapitalförstärkning Kvartal 2 (1 april 30 juni 2010) Koncernens nettoomsättning under perioden uppgick till 54,2 (51,2)

Läs mer

JANUARI DECEMBER 2010. Stark organisk tillväxt och förvärv skapar rekordresultat Perioden oktober december 2010. Perioden januari december 2010

JANUARI DECEMBER 2010. Stark organisk tillväxt och förvärv skapar rekordresultat Perioden oktober december 2010. Perioden januari december 2010 Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 Done Management and Systems AB (publ) Stark organisk tillväxt och förvärv skapar rekordresultat Perioden oktober december 2010 Omsättningen för perioden ökade

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer