Investment AB Kinnevik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investment AB Kinnevik"

Transkript

1 Investment AB Kinnevik Skeppsbron 18 P.O. Box 2094 SE Stockholm Sweden (Publ) Reg no Phone Fax Delårsrapport 1 januari - 30 JUNI Finansiell utveckling under andra kvartalet Marknadsvärdet på koncernens aktier och andelar i Noterade Kärninnehav uppgick per till Mkr, vilket är en ökning med ) Mkr motsvarande 33% sedan den 31 mars. Korsnäs intäkter uppgick till (2.006) Mkr och rörelseresultatet var 167 (184) Mkr. Koncernens totala intäkter uppgick till (2.068) Mkr och rörelseresultatet var 169 (164) Mkr. Resultat efter skatt, inklusive förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar, uppgick till (3.481) Mkr. Resultat per aktie uppgick till 29,35 (13,19) kronor. Händelser under andra kvartalet Kinnevik tecknade avtal om förvärv av Emesco och stärker därmed ägandet i Tele2 och MTG. Kinnevik tecknade 51,9% i Metros emission av förlagslån och teckningsoptioner varav 44,1% med företrädes rätt och 7,8% utöver detta, i enlighet med tidigare utställd garanti, för en total teckningslikvid om 274 Mkr. Inom Nya Investeringar tecknade Kinnevik avtal om att investera 10 MUSD i mikrofinansfonden Microvest samt förvärvade 30% av ett jordbruksbolag i Ukraina och 20% i internetbolaget R2 International. Finansiell utveckling under första halvåret Marknadsvärdet på koncernens aktier i Noterade Kärninnehav ökade under första halvåret med ) Mkr motsvarande 22%. Korsnäs intäkter uppgick till (3.960) Mkr och rörelseresultatet var 287 (348) Mkr. Koncernens totala intäkter uppgick till (4.072) Mkr och rörelseresultatet var 293 (367) Mkr. Resultat efter skatt, inklusive förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar, uppgick till (-5.818) Mkr. Resultat per aktie uppgick till 21,85 (-22,04) kronor. 1) Inklusive erhållna utdelningar.

2 2 (22) Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en mer än sjuttioårig företagartradition under samma grupp av huvudaktieägare. Kinneviks innehav består av tillväxtbolag fördelad på tre övergripande affärsområden; Onoterade Kärninnehav som består av kartong- och pappersbolaget Korsnäs inklusive aktier i Bergvik Skog, Noterade Kärninnehav som består av Millicom International Cellular S.A. ( Millicom ), Tele2 AB ( Tele2 ), Modern Times Group MTG AB ( MTG ), Transcom WorldWide S.A. ( Transcom ) och Metro International S.A. ( Metro ), samt Nya Investeringar som är aktivt i att finna nya investeringar i företag i tidiga skeden med betydande tillväxtpotential. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser. AVKASTNING Under de senaste 30 åren har Kinnevikaktien, genom kursstegring och utdelningar inklusive värdet av erbjudanden om teckning av aktier, givit en genomsnittlig totalavkastning om 17% per år. För de senaste fem åren är motsvarande siffra 5%. Totalavkastningen beräknas under antagande att aktieägaren behållit tilldelade aktier i Tele2, MTG, Transcom, Metro och Invik & Co. AB. Kinneviks årsstämma beslutade den 11 maj att i enlighet med styrelsens förslag lämna en kontantutdelning om 2,00 (2,00) kronor per aktie för räkenskapsåret, totalt 521 (528) Mkr. Därutöver beslutade årsstämman att ge styrelsen ett förnyat mandat att återköpa maximalt 10% av bolagets egna aktier. Årsstämman beslutade även att genomföra ett prestationsbaserat incitamentsprogram för cirka 22 ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner anställda inom Kinnevik och Korsnäs. FÖRVÄRV AV EMESCO Den 23 april träffade Kinnevik avtal om att förvärva samtliga aktier i Emesco AB. Emescos tillgångar utgörs av en aktieportfölj som, förutom Kinnevik, består av Tele2, MTG, Transcom och Metro. Det innebär att Kinnevik när affären slutförs kommer att öka kapitalandelarna i Tele2 till 30,8%, MTG till 20,5%, Transcom till 22,3% och Metro till 46,6%. Betalning av Emescos aktieportfölj och möjligheten att utnyttja underskottsavdrag i Emesco om 100 Mkr kommer att ske genom nyemission av Kinnevik B-aktier till aktieägarna i Emesco, motsvarande cirka 6,0% av kapitalet och 2,3% av rösterna i Kinnevik efter att emissionen skett. Vid fastställande av antalet B-aktier som kommer att emitteras har B-aktierna i Kinnevik värderats till en kurs som motsvarar en premie på 17,5% jämfört med det volymvägda genomsnittet under de senaste tio handelsdagarna innan affären avtalades den 23 april. Härutöver kommer Kinnevik att betala A-aktier i Kinnevik till säljarna, vilket motsvarar Emescos nuvarande innehav av A-aktier som Kinnevik förvärvar, samt en kontantbetalning som motsvarar Emescos nettokassa vid slutförandet av transaktionen justerat för utdelningar som mottagits av Emesco från att transaktionen avtalades fram till att den slutförs. Transaktionen godkändes på en extra bolagsstämma i Kinnevik den 11 maj och kommer att slutföras Kinneviks proportionella andel av Innehavens intäkter och rörelseresultat Mkr Redovisade Proportionell andel Förändring jämfört med jan-juni Jan-juni Kapitalandel intäkter EBIT intäkter EBIT intäkter EBIT Korsnäs 100,0% % -18% Millicom 34,9% % 6% Tele2 28,5% % 50% MTG 15,1% % -30% Metro 44,1% % E/T Transcom 17,2% % -15% Nya Investeringar % E/T Summa Kinneviks proportionella andel intäkter/rörelseresultat % 6% Tabellen ovan är en sammanställning över innehavens redovisade intäkter och rörelseresultat för första halvåret. Avyttrade verksamheter, tillgångar som innehas för försäljning och engångsposter har exkluderats. Av bolagen redovisade intäkter och rörelseresultat har multiplicerats med Kinneviks ägarandel varvid Kinneviks proportionella andel av bolagens intäkter och rörelseresultat framgår. Proportionell andel intäkter och rörelseresultat har ingen koppling till Kinneviks redovisning utan är endast en tilläggsupplysning.

3 3 (22) när erforderliga tillstånd har erhållits. Förvärvet av Emesco kommer i koncernredovisningen att redovisas som ett förvärv av tillgångar. KONCERNENS RESULTAT FÖR DET ANDRA KVAR- TALET Koncernens intäkter för andra kvartalet uppgick till Mkr jämfört med Mkr föregående år. Koncernens rörelseresultat uppgick till 169 (164) Mkr. Förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar och erhållna utdelningar uppgick till (3.463) Mkr, varav (3.817) Mkr avsåg Noterade Kärninnehav och 153 (-365) Mkr Nya Investeringar. Erhållna utdelningar uppgick till 684 (1.703) Mkr, varav ordinarie utdelningar 496 (453) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till (3.481) Mkr, motsvarande 29,35 (13,19) kronor per aktie. KONCERNENS RESULTAT FÖR DET FÖRSTA HALV- ÅRET Koncernens intäkter för första halvåret uppgick till Mkr jämfört med Mkr föregående år. Koncernens rörelseresultat uppgick till 293 (367) Mkr. Försämringen av rörelseresultatet är framför allt hänförligt till ett 61 Mkr lägre rörelseresultat inom Korsnäs samt ett lägre rörelseresultat inom Moderbolag och övrigt med 32 Mkr, delvis uppvägt av ett förbättrat resultat inom Nya investeringar med 19 Mkr. Förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar och erhållna utdelningar uppgick till (-5.878) Mkr, varav (-5.814) Mkr avsåg Noterade Kärninnehav och 143 (-83) Mkr Nya Investeringar. Resultat efter skatt uppgick till (-5.818) Mkr, motsvarande 21,85 (-22,04) kronor per aktie. KONCERNENS KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten exklusive förändring i rörelsekapital uppgick under första halvåret till 607 (396) Mkr. Det förbättrade kassaflödet förklaras främst av att föregående års första kvartal påverkades av skattebetalningar om 190 Mkr avseende års resultat. Förändring i rörelsekapital uppgick till 114 (-114) Mkr. I årets förändring av rörelsekapital ingår en positiv effekt från reduktion av varulager om 237 Mkr vilken till viss del motverkats av ökade kundfordringar. Investeringar i dotterbolag uppgår till 147 Mkr och avser Korsnäs förvärv av verksamhet i Rockhammars Bruk. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 276 (98) Mkr varav 118 Mkr avser den påbörjade investeringen i en ny indunstningsanläggning för massabruket i Gävle. Under det andra kvartalet har Kinnevik deltagit i refinansiering av Metro varvid 274 Mkr investerats i förlagsbevis och teckningsoptioner. Kinnevik tecknade 51,9% av den totala emissionen, varav 44,1% med företrädesrätt och 7,8% utöver detta i enlighet med utställd emissionsgaranti. I Kinneviks redovisning värderas förlagsbevisen till upplupet anskaffningsvärde genom användande av effektivräntemetoden. Per den har förlagsbevisen redovisats till ett värde om 169 Mkr varvid en effektiv ränta om 16% använts. Teckningsoptionerna redovisas till verkligt värde i balansräkningen och värdeförändringarna redovisas i resultaträkningen. Investeringar i aktier och övriga värdepapper framgår av följande tabeller. Investeringar i aktier och övriga värdepapper Förvärvad andel/antal aktier Likvid (Mkr) 1 jan- Dotterbolag Korsnäs Rockhammar 100% Övriga aktier och värdepapper Vosvik/Kontakt East Holding AB konvertibel 13 RawAgro, Ukraina 30% 31 Microvest II fondandel 10 R2 International Internet GmbH 20% 11 Metro International S.A. teckningsoptioner 106 Metro International S.A. förlagsbevis Förvärvad andel/antal aktier Likvid (Mkr) 1 jan- Dotterbolag Karskär Energi AB 59% 200 Relevant Traffic Europe AB 42% Övriga aktier och värdepapper Bayport 3 Black Earth Farming Ltd Kontakt East Holding AB

4 4 (22) ÖVERSIKT ÖVER REDOVISADE OCH VERKLIGA VÄRDEN Onoterade Kärninnehav A-aktier B-aktier Andel kapital (%) Andel röster (%) Redovisade värden 30 juni (Mkr) Verkliga värden 30 juni (Mkr) Korsnäs Industri och Skog ) Bergvik Skog ) Räntebärande netto upplåning mot Korsnäs Summa Onoterade Kärninnehav Förändring i börskurs sedan 31 dec 1) Noterade Kärninnehav 4) Millicom ,9 34, % Tele ,5 45, % MTG ,1 47, % Transcom ,2 34, % Metro aktier ,1 39, % teckningsoptioner 5) förlagsbevis, räntebärande Övrig räntebärande nettoupplåning mot Noterade Kärninnehav Summa Noterade Kärninnehav Nya Investeringar Black Earth Farming ,9 20, ) 38% Onoterade nya investeringar ) Räntebärande nettoupplåning mot Nya Investeringar Summa Nya Investeringar Övriga tillgångar och skulder ) Summa eget kapital/substansvärde Substansvärde per aktie, kronor 115,06 Slutkurs B-aktien, kronor 79,00 29% 1) Inklusive erhållna utdelningar. 2) Genomsnittet av marknadsvärderingar gjorda av de analytiker som aktivt följer Kinnevik. 3) Motsvarande 5% av bolagets eget kapital. 4) Marknadsvärde. 5) Teckningsoptioner i Metro värderas till verkligt värde och är inkluderade i värdeförändringen för Noterade Kärnininnehav. 6) För fördelning per innehav se tabell sid 9. 7) Bokfört värde.

5 5 (22) KONCERNENS LIKVIDITET OCH FINANSIERING Koncernens tillgängliga likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar och tillgängliga kreditlöften, uppgick per den till Mkr och per den 31 december till Mkr. Koncernens räntebärande nettoskuldsättning uppgick till Mkr per den och per den 31 december till Mkr. Av total nettoskuld per den utgjordes Mkr av extern nettoskuld inom Korsnäs eller med aktier i Korsnäs som säkerhet samt Mkr av nettoskuld säkerställd av aktier inom Noterade Kärninnehav. Belåningsgraden inom Onoterade Kärninnehav och Noterade Kärninnehav har utvecklats enligt graferna nedan. (Mkr) (Mkr) Onoterade Kärninnehav Nettoskuld i Mkr (grön stapel) och EBITDA i Mkr (röd stapel) Linjen visar nettoskuldens storlek i förhållande till EBITDA (höger axel) Noterade Kärninnehav Nettoskuld i Mkr (grön stapel) och marknadsvärde i Mkr (röd stapel) Linjen visar nettoskuld i procent av marknadsvärde Samtliga lån har högst tre månaders räntebindning och löper med en räntesats om Stibor eller liknande basränta och en genomsnittlig marginal om 0,9%. Av koncernens räntekostnader och andra finansiella kostnader om 137 (285) Mkr uppgick räntekostnaderna till 131 (279) Mkr och valutakursdifferenser till -1 (4) Mkr. Detta innebär att den genomsnittliga räntesatsen för det första halvåret var 2,8% (5,5%) (räknat som räntekostnader i relation till genomsnittliga räntebärande skulder). Per den uppgick genomsnittlig återstående löptid för samtliga låneramar till 2,1 år. Under första halvåret har kreditfaciliteter om Mkr, som skulle ha löpt ut under, förlängts i ytterligare 3 år. Därutöver har en ny kreditfacilitet om 350 Mkr med en löptid på 3 år tecknats. Koncernens upplåning sker i huvudsak i svenska kronor. Nettoflödet av utländsk valuta uppgår på årsbasis till ett nettoinflöde om cirka 600 Mkr, vilket främst utgörs av Korsnäs försäljning i Euro. ONOTERADE KÄRNINNEHAV KORSNÄS jan-juni apr-juni (Mkr) Intäkter Rörelseresultat före avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Rörelsemarginal 7,0% 8,8% 7,8% 9,2% Korsnäs och dess dotterbolag bedriver verksamhet inom tillverkning av fiberbaserade förpackningsmaterial från skogsråvara för företrädesvis konsumentprodukter vid de två anläggningarna i Gävle och Frövi. Korsnäs äger även 5% av aktierna i Bergvik Skog. Korsnäs Industri Den svaga efterfrågan på grund av den allmänna konjunkturavmattningen som avslutade har fortsatt under första halvåret. Nedgången har dock planat ut och efterfrågan stabiliserats. Trots det svaga marknadsläget har Korsnäs lyckats hålla leveransvolymerna för kartong- och pappersprodukter på samma nivå som under första halvåret. Totalt levererades 526 Kton jämfört med 524 Kton under första halvåret föregående år. För det andra kvartalet uppgick leveranserna till 271 Kton jämfört med 264 Kton föregående år, vilket motsvarar en ökning om 3%. Inom vätskekartong har den svaga konjunkturen i världen medfört en allmän avmattning i tillväxten, varför Korsnäs leveranser minskade något under första halvåret jämfört med motsvarande period föregående år. Korsnäs har flerårsavtal med ett antal kunder om leveranser av vätskekartong. Under andra kvartalet har kontraktet med Korsnäs största kund förlängts att gälla fram till den 31 december Marknaden för White Top Liner (WTL) har under första halvåret präglats av överutbud och prispress på flera marknader som i svenska kronor har motverkats av den starkare eurokursen. Korsnäs leveranser ligger något högre än under första halvåret. Inom Cartonboard har efterfrågan varit lägre än under första halvåret och konkurrensen är fortsatt hård, men priserna har varit stabila under perioden. Korsnäs leveranser ligger något under nivån för första halvåret. Efterfrågan på säck- och kraftpapper har successivt förbättrats under första halvåret jämfört med den mycket svaga avslutningen på, men betecknas fortfarande som svag. Korsnäs leveranser har ändå varit högre än under första halvåret även om priserna har sjunkit på ett flertal marknader under perioden.

6 6 (22) Produktionsutfallet uppgick under första halvåret till 496 Kton att jämföra med 544 Kton motsvarande period. Minskningen i produktionen förklaras av såväl konjunkturrelaterade produktionsstopp under inledningen av som underhållsstopp i Gävlefabriken samt ett oplanerat driftstopp av sodapannan i Frövi. De konjunkturrelaterade produktionsstoppen under första kvartalet hade i syfte att reducera kapitalbindningen i varulager. För tillfället är inga ytterligare konjunkturrelaterade produktionsstopp planerade. I april hade anläggningen i Gävle sitt årliga underhållsstopp vilket påverkade produktionen med cirka 20 Kton. I samband med underhållsstoppet genomfördes en ombyggnad av tork- och presspartiet på PM5, vilket har fått förväntat resultat i förbättrade produktegenskaper och bättre produktionsekonomi. Investeringen uppgick till cirka 65 Mkr. I juni drabbades Frövifabriken av ett stopp i sodapannan vilket påverkade produktionen med cirka 4 Kton. Under produktionsstoppet genomfördes underhållsåtgärder som innebär att tidigare planerat underhållsstopp under det fjärde kvartalet kommer att bli mindre omfattande. Föregående år genomfördes underhållsstoppen i såväl Gävle som Frövi under fjärde kvartalet. Investeringsprojektet avseende en ny indunstningsanläggning för massabruket i Gävle löper enligt plan. Investeringen beräknas uppgå till totalt cirka 570 Mkr varav 118 Mkr har utbetalats under första halvåret. Indunstningen planeras driftsättas under maj 2010 och kommer att minska energiåtgången i Gävlefabriken. I november lanserades ett resultatförbättringsprogram med målsättningen att Korsnäs åter ska nå en rörelsemarginal över 10%. Programmet, som bland annat omfattar en bemanningsreduktion om cirka 125 befattningar, löper enligt plan och har haft positiv effekt på rörelseresultatet och kapitalbindningen under första halvåret. I mars tecknade Korsnäs avtal om att förvärva verksamhet med fastigheter och anläggning för produktion av massa i Rockhammars Bruk från Rottneros. Rockhammars Bruk har idag tillstånd att producera ton kemiskt framställd massa, CTMP, per år och har i ett pågående koncessionsärende ansökt om att öka produktionen till ton per år. En ökad produktion i Rockhammar kommer att innebära att Korsnäs blir självförsörjande av massa till hela koncernens pappers- och kartongproduktion, vilket förväntas sänka produktionskostnaderna. Affären slutfördes den 1 april vilket innebär att Korsnäs Rockhammar ingår i koncernen från detta datum. Köpeskillingen inklusive transaktionskostnader uppgick till 147 Mkr. Enligt förvärvsanalysen gav transaktionen upphov till en goodwill om 37 Mkr. Korsnäs Rockhammar har bidragit till koncernens resultat med -6 Mkr under det andra kvartalet. Det negativa resultatet förklaras av kostnader i samband med integrationen av Rockhammar med bruket i Frövi, varvid bland annat en bemanningsreduktion förhandlats med de fackliga organisationerna. All försäljning från Korsnäs Rockhammar efter förvärvet har skett internt inom Korsnäs. Korsnäs Industris intäkter uppgick för första halvåret till (3.541) Mkr och rörelseresultatet var 280 (332) Mkr. Lägre produktionsvolym samt ändrad produktmix har påverkat resultatet negativt med cirka 140 Mkr. Övriga förklaringsposter är kostnadsökningar på energi, kemikalier och löner om cirka 95 Mkr, minskade kostnader för massaved och extern massa om cirka 105 Mkr, ökade försäljningspriser, inklusive valutaeffekter, om cirka 115 Mkr, samt ökade underhållskostnader i jämförelse med föregående år i samband med ovan beskrivna produktionsstopp om cirka 40 Mkr. Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 165 (178) Mkr. Avvikelsen jämfört med andra kvartalet förklaras av lägre produktionsvolym samt ändrad produktmix med cirka 50 Mkr, kostnadsökningar på energi, kemikalier och löner om cirka 45 Mkr, minskade kostnader för massaved och extern massa om cirka 60 Mkr, ökade försäljningspriser, inklusive valutaeffekter, om cirka 65 Mkr samt ökade underhållskostnader om cirka 40 Mkr. Lägre pris på massaved i förhållande till föregående år förväntas fortsätta påverka resultatet positivt under resterande del av året. Dessutom förväntas det pågående resultatförbättringsprogrammet få en ökad positiv effekt under andra halvåret. Korsnäs Skog Den prisnedgång på massaved som inleddes i slutskedet av har fortsatt under första halvåret. Den av Korsnäs under första kvartalet annonserade prissänkningen om 20 kronor/m3fub har nu fått fullt genomslag. Virkesmarknaden har under andra kvartalet kännetecknats av ökad efterfrågan på sågtimmer medan efterfrågan och prisläget varit oförändrat för massaved. Korsnäs Skog har under första halvåret fokuserat på att reducera kapitalbindningen i lager av avverkningsrätter och massaved. Korsnäs Skogs intäkter, exklusive intern försäljning till Korsnäs Industri, uppgick under första halvåret till 492 (419) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 7 (16) Mkr.

7 7 (22) NOTERADE KÄRNINNEHAV Marknadsvärdet på koncernens innehav i Noterade Kärninnehav ökade under första halvåret med Mkr inklusive erhållna utdelningar, motsvarande 33%. Marknadsvärdet uppgick per till Mkr ( Mkr 31 december ). Värdeförändringarna redovisas över koncernens resultaträkning. Se vidare tabell på sidan 21 för fördelning per innehav. Erhållna utdelningar från Noterade Kärninnehav uppgick till 677 (1.699) Mkr, varav 627 (985) Mkr från Tele2, 50 (149) Mkr från MTG, 0 (541) Mkr från Millicom och 0 (24) Mkr från Transcom. Per den 22 juli uppgick marknadsvärdet på de noterade kärninnehaven till Mkr, vilket är en ökning med 18% sedan den. Millicom jan-juni apr-juni (MUSD) Intäkter 1) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1) Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 1) Nettoresultat Antal abonnenter per (miljoner) 1) 30,8 24,7 1) Exkluisve tillgångar som innehas för försäljning (Asien). Marknadsvärdet på Kinneviks innehav av aktier i Millicom uppgick per den till Mkr. Millicoms aktie är noterad på NASDAQ i New York och ingår i NASDAQ Global Select Market, NASDAQ 100 samt på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag och ingår i sektorn för telekomoperatörer. Millicom erbjuder prisvärda och lättillgängliga förbetalda mobiltelefonitjänster till alla marknadssegment i 16 länder i Latinamerika, Afrika och Asien, vilka tillsammans utgör en marknad omfattande 308 miljoner människor. Millicom meddelade i april att bolaget genomför en strategisk översyn av sina asiatiska tillgångar vilket kan komma att innebära en hel eller delvis avyttring av Millicoms tillgångar i regionen. Millicom har meddelat att flera parter har uttryckt sitt intresse för tillgångarna. Millicom hade per den 30,8 miljoner abonnenter, vilket är en ökning med 25% sedan 30 juni. Tele2 jan-juni apr-juni (Mkr) Intäkter Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 1) Nettoresultat Antal kunder per (miljoner) 25,4 23,5 1) Exkluisve poster av engångskaraktär Marknadsvärdet på Kinneviks innehav av aktier i Tele2 uppgick per den till Mkr. Tele2s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag och ingår i sektorn för telekomoperatörer. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät och kabel-tv och har 24,5 miljoner kunder i 11 länder med geografiskt fokus på Ryssland, Östeuropa och Norden. Under det andra kvartalet sålde Tele2 sin fasta bredbandsverksamhet inklusive VoIP kunder i Norge till NextGenTel. NextGenTel kommer att betala kontant cirka 120 miljoner kronor på skuldfri basis. Slutförandet av affären förväntas ske efter godkännande från relevanta regulatoriska myndigheter. Den ryska verksamheten är Tele2s viktigaste tillväxtmaskin. Under det andra kvartalet hade den ryska verksamheten ett robust kundintag och nya användare adderades. MTG jan-juni apr-juni (Mkr) Intäkter Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 1) Nettoresultat ) Exklusive avyttrad verksmhet Marknadsvärdet på Kinneviks innehav av aktier i MTG uppgick per den till Mkr. MTGs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag och ingår i sektorn för sällanköpsvaror. MTG är ett internationellt medieföretag vars kärnverksamhet återfinns inom television. MTG är den största fri- och betal-tv-operatören i Norden och Baltikum och den största aktieägaren i Rysslands största oberoende TV-nätverk CTC Media. Viasats kanaler når mer än 100 miljoner människor och distribueras genom Viasats satellit-tv-plattform och tredjepartsbolag

8 8 (22) i 29 länder i framför allt Norden, Baltikum och Östeuropa. Under det andra kvartalet fortsatte affärsklimatet att vara svårt, med tryck på reklambudgetar i samtliga länder och TV-bolag som redovisade påtagliga intäktsfall. MTGs fri-tv-verksamheter fortsatte dock att överträffa sina konkurrenter och tog ytterligare tittar- och marknadsandelar, samtidigt som betal-tv-verksamheten fortsatte att demonstrera sin uthållighet, med ökad försäljning och ARPU. Transcom jan-juni apr-juni (MEUR) Intäkter 280,6 332,2 135,7 158,9 Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 14,2 16,7 6,4 6,4 Nettoresultat 11,5 10,1 6,6 3,6 Metro är världens största internationella dagstidning och publiceras i över 100 större städer i 20 länder runt om i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien. Metro har en global räckvidd som lockar en läsekrets om över 17 miljoner dagliga läsare. Under det andra kvartalet avyttrade Metro sin verksamhet i USA. Vidare såldes Metro i Portugal samtidigt som Metro slöt ett franchiseavtal med den nye ägaren. I juni slutförde Metro en emission av förlagslån och teckningsoptioner vilket tillförde bolaget 528 Mkr före transaktionskostnader. Kinnevik garanterade emissionen och tecknade totalt 51,9%. Marknadsvärdet på Kinneviks innehav av aktier i Transcom uppgick per den till 285 Mkr. Transcoms aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista för medelstora bolag och ingår i industrisektorn. Transcom är verksamt inom outsourcing av Customer Relationship Management (CRM) och inkasso. Bolaget bedriver idag verksamhet genom 75 servicecenter i 29 länder. Transcom tillhandahåller lösningar inom CRM till företag inom ett flertal industrisektorer som bland annat telekommunikation, elektronisk handel, resor & turism, handel, finansiella tjänster samt inom basindustrin. I det andra kvartalet var Transcoms intäkter 135,7 MEUR med en stabil bruttomarginal om 22%. Under kvartalet undertecknade Transcom ett antal nya kundkontrakt och förlängde flera befintliga kundrelationer. Metro jan-juni apr-juni (MEUR) Intäkter 1) 107,5 143,8 57,1 75,8 Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 1) -14,4-2,0-1,5 1,5 Nettoresultat -18,9-8,3-3,7-2,0 1) Kvarvarande verksamhet Marknadsvärdet på Kinneviks innehav av aktier i Metro uppgick per den till 163 Mkr. Metros aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista för mindre bolag och ingår i sektorn för sällanköpsvaror.

9 9 (22) NYA INVESTERINGAR Andel kapital och röster Verksamhet Typ av innehav Redovisade värden 30 juni (Mkr) Första investering Uppskattade verkliga värden 30 juni (Mkr) Bolag Black Earth Farming, Ryssland 21% jordbruksverksamhet noterat intressebolag Rolnyvik, Polen 100% jordbruks verksamhet dotterbolag RawAgro, Ukraina 30% jordbruksverksamhet onoterat intressebolag Sia Latgran, Lettland 51% pelletsproduktion dotterbolag Kontakt East, Ryssland 50% sök- och vägledningsmedia joint venture Relevant Traffic, Europa 99% sökmarknadsföring dotterbolag R2 International, Europa 20% prisjämförelsesiter onoterat intressebolag Bayport, Afrika - mikrokrediter räntebärande fordran/ aktie optioner till verkligt värde Microvest II mikrokrediter fondandelar Inom Nya Investeringar investerar Kinnevik i sektorer och marknader som kännetecknas av en hög tillväxtpotential. Hittills gjorda investeringar finns främst inom tillväxtmarknader där Kinnevik har en lång tradition och en stark plattform att utnyttja de tillväxtmöjligheter som finns. Kinneviks nya investeringar ska ha en betydande marknadspotential och investeringarna måste ha förutsättningar att växa genom marknadstillväxt och skalbarhet. Kinnevik investerar i ett tidigt skede och är en aktiv ägare. Rörelseresultatet inom Nya Investeringar uppgick under första halvåret till 23 (4) Mkr, varav 10 (15) Mkr avsåg Rolnyvik, 15 (4) Mkr Sia Latgran och -1 (-) Mkr Relevant Traffic. Förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar uppgick till 143 (-84) Mkr, där 179 (-118) avsåg Black Earth Farming och -36 (21) Mkr avsåg Kontakt East. Black Earth Farming Marknadsvärdet på Kinneviks innehav av aktier i Black Earth Farming uppgick per den till 649 Mkr. Black Earth Farmings aktie är sedan juni noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista för medelstora bolag och ingår i sektorn för dagligvaror. Black Earth Farming är ett ledande jordbruksbolag med verksamhet i Ryssland. Bolaget förvärvar, äger och brukar jordbruksmark huvudsakligen i den fertila Svarta Jorden-regionen i sydvästra Ryssland. Black Earth Farming har etablerat en stark position inom områdena Kursk, Tambov, Lipetsk, Samara, Voronezh och Ryazan. Per den 31 mars kontrollerade Black Earth Farming hektar mark, varav hektar där ägarregistreringen var slutförd. Under odlade bolaget hektar mark och under avser bolaget att odla över hektar. Vete utgör den största grödan, följt av korn, raps, solrosor och majs. Rolnyvik Vid det polska jordbruket Rolnyvik skapade den mycket omväxlande väderleken, med stora regnmängder varierat med mycket varma perioder, ganska ogynnsama förutsättningar för grödorna. I vad mån detta kommer att påverka årets skörd återstår att se men kvalitetsbrister kan inte uteslutas. Försäljningen av förra årets skörd har avslutats under det andra kvartalet. Prisnivåerna har på grund av låg efterfrågan och ofördelaktig valutakursutveckling sjunkit. Rolnyvik omsatte 25 (26) Mkr under det första halvåret och redovisade ett rörelseresultat om 10 (15) Mkr. RawAgro I juni förvärvade Kinnevik 30% av aktierna i det ukrainska jordbruksbolaget RawAgro från det lokala investmentbolaget TAS för en köpeskilling om cirka 4 MUSD. Kinnevik har option att öka ägarandelen till 50% i bolaget. RawAgro kontrollerar cirka hektar leasad jordbruksmark i fem regioner i Ukraina.

10 10 (22) Sia Latgran Pelletsproduktionen inom det lettiska bolaget Sia Latgran uppgick till 101 Kton under det första halvåret, att jämföra med 40 Kton under motsvarande period föregående år. Produktionsökningen förklaras huvudsakligen av att bolagets andra produktionsanläggning i Jekabpils togs i drift under det tredje kvartalet. Efterfrågan på pellets har varit stark under det första halvåret och bolaget har tecknat kontrakt om försäljning av hela den planerade produktionen under resterande del av året. Priserna på nytecknade kontrakt har även stigit något under perioden. Såväl råvarukostnader som kostnader för sjöfrakter har fortsatt att sjunka under första halvåret. Till följd av den begränsade sågverksproduktionen i Lettland är dock utbudet av sågspån och flis otillräckligt för Sia Latgrans behov och bolaget tvingas därför att i högre utsträckning än normalt använda rundved i pelletsproduktionen, vilket medför en högre produktionskostnad. Sia Latgrans totala intäkter uppgick under första halvåret till 126 (50) Mkr och rörelseresultatet var 15 (4) Mkr. Kontakt East Kontakt Easts verksamhet med tryckta kataloger inom directory services har påverkats kraftigt negativt av nedgången i den ryska ekonomin och den svaga annonsmarknaden. Försvagningen har varit mest märkbar i Moskva och betydande omstruktureringar av verksamheten har genomförts. Resultatet under de första två kvartalen har varit negativt men har stabiliserats under sommaren. Verksamheten inom directory services kommer framöver att fokuseras mer och mer mot on-line-tjänster. Utvecklingen för den konsumentinriktade e-handelsplattformen Avito.ru har varit positiv och tillväxten följer plan. Relevant Traffic Relevant Traffic är aktivt inom digital försäljning och marknadsföring med internet som informationsbärare och agerar inom såväl mjukvara som hårdvara samt genom konsultation och kampanjhantering. Kunderna består av nationella och internationella, medelstora och större företag. Bolaget bedriver sin verksamhet från tre servicecenter i Stockholm, Paris och Madrid. Relevant Traffics totala intäkter för Sverige, Frankrike och Spanien steg under första halvåret med 19% till 91 Mkr jämfört med 77 Mkr föregående år och rörelseresultatet var -1 (-8) Mkr. Tillväxten har drivits av en fortsatt god efterfrågan inom sökmarknadsföring från bolagets stabila kundbas av ledande företag. Satsningarna inom SEO (sökmotoroptimering) och vägledningsmedier har fortsatt att växa och bolaget ser betydande tillväxtmöjligheter inom området. R2 International I april tecknade Kinnevik avtal om att förvärva 20% av aktierna i R2 International för en köpeskilling om 1 MEUR. R2 International driver ledande prisjämförelsesiter för tjänster såsom försäkringar och el på sina huvudmarknader Polen, Spanien, Italien och Turkiet. Bayport Bayport erbjuder mikrokrediter och finansiella tjänster i Ghana, Uganda, Zambia och Tanzania. Ghana och Zambia är de största marknaderna, medan Tanzania uppvisar snabb tillväxt. Bayport grundades 2002 och har vuxit under lönsamhet till ett ledande afrikanskt mikrokreditföretag. Antalet kunder fortsätter öka och produktportföljen utökas ständigt, framför allt med lån med längre löptid. Lånen används främst för att finansiera större engångsutgifter såsom skolavgifter, investeringar i jordbruk eller för att starta mindre företag. Microvest Under andra kvartalet har Kinnevik åtagit sig att investera 10 MUSD i mikrofinansfonden Microvest II som har fokus på aktieinvesteringar i mikrofinansbolag i utvecklingsländer. Per den hade 1,3 MUSD av åtagandet betalats ut. Kinnevik har för avsikt att aktivt arbeta tillsammans med fondens ledning och söka direktinvesteringar tillsammans med fonden.

11 11 (22) MODERBOLAG OCH ÖVRIGT Administrationskostnaderna inom moderbolaget och koncernens övriga bolag uppgick till netto -17 (-21) Mkr efter fakturering för utförda tjänster. I jämförelsetal för första halvåret ingår bland övriga rörelsekostnader en upplösning om 36 Mkr av en avsättning för pensionsåtagande i England, avseende tidigare bedriven verksamhet i dotterbolaget Korsnäs Paper Sacks Ltd. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Koncernens finansiering och hantering av finansiella risker är centraliserad till Kinneviks finansfunktion och bedrivs utifrån en av styrelsen fastställd finanspolicy. Koncernens operativa risker bedöms och hanteras främst inom respektive affärsområde och rapporteras till Kinneviks styrelse. Koncernen har en modell för riskhantering, vilken syftar till att identifiera, kontrollera och reducera risker. Rapportering av identifierade risker och hantering av dessa sker en gång per kvartal till Kinneviks styrelse. De operationella riskerna finns huvudsakligen inom Kinneviks helägda dotterbolag Korsnäs och är främst relaterade till relationer med kunder och leverantörer samt till risken för ett större haveri i produktionen. Kinnevik är exponerat för finansiella risker främst vad avser värdeförändringar i den noterade aktieportföljen, förändringar i marknadsräntor, valutarisker samt likviditets- och refinansieringsrisk. Koncernen är även exponerad för politiska risker eftersom de bolag Kinnevik investerat i har betydande verksamhet på utvecklingsmarknader i till exempel Latinamerika, Afrika och Ryssland. För en mer detaljerad beskrivning av företagets risker och osäkerhetsfaktorer samt riskhantering hänvisas till förvaltningsberättelsen samt Not 30 i årsredovisningen för. REDOVISNINGSPRINCIPER Vid upprättande av koncernredovisningen tillämpas International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU. Denna rapport har upprättats enligt Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. De redovisningsprinciper som har tillämpats i denna rapport är desamma som de som beskrivs i årsredovisningen för, med undantag för vad som anges nedan. Nya redovisningsprinciper Omarbetade IAS 1 Utformning av finansiella rapporter tillämpas från den 1 januari. Ändringarna har påverkat Kinneviks redovisning retroaktivt från den 31 december. Ändringarna medför bland annat att intäkter och kostnader som tidigare redovisats direkt i eget kapital numera redovisas i en separat rapport direkt efter resultatrapporten samt en ny uppställning över förändringar i eget kapital för koncernen. Övriga nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har ej haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat. NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE Delårsrapporten för perioden januari-september offentliggörs den 22 oktober.

12 12 (22) Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 23 juli Cristina Stenbeck Vigo Carlund Geron Forsman Styrelsens ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Arbetstagarrepresentant John Hewko Wilhelm Klingspor Erik Mitteregger Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Bo Myrberg Stig Nordin Allen Sangines-Krause Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Arbetstagarrepresentant Mia Brunell Livfors Verkställande direktör Delårsrapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Informationen i denna delårsrapport är sådan som Kinnevik ska offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 juli klockan 8.00 (CET). FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, BESÖK ELLER KONTAKTA: Mia Brunell Livfors, Verkställande Direktör och Koncernchef, tel +46 (0) Torun Litzén, Informations- och IR-chef tel +46 (0) , mobil +46 (0) Investment AB Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Kinnevik förvaltar en värdepappersportfölj fördelad på tre övergripande affärsområden; Onoterade Kärninnehav som består av kartong- och pappersföretaget Korsnäs inklusive aktier i Bergvik Skog, Noterade Kärninnehav som består av Millicom International Cellular, Tele2, Modern Times Group MTG, Metro International och Transcom WorldWide, samt Nya Investeringar som är aktivt i att finna nya investeringar i företag i tidiga skeden med betydande tillväxtpotential. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser. Kinneviks aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag och ingår i sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.

13 13 (22) KONCERNENS RESULTATRÄKNING i Sammandrag (Mkr) 1 jan- 1 jan- 1 apr- 1 apr- Helår Intäkter Kostnad för sålda varor och tjänster Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader samt forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Erhållna utdelningar Förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar Ränteintäkter och andra finansiella intäkter Räntekostnader och andra finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Varav hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoriteten Resultat per aktie före/efter utspädning, kronor 21,85-22,04 29,35 13,19-97,94 Genomsnittligt antal utestående aktier före/efter utspädning RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN (Mkr) 1 jan- 1 jan- 1 apr- 1 apr- Helår Periodens resultat Periodens övriga totalresultat Omräkningsdifferenser Kassaflödessäkringar Aktuariella vinster och förluster Skatt hänförligt till övrigt totalresultat Summa övrigt totalresultat Periodens totalresultat Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoriteten

14 14 (22) KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG (Mkr) 1 jan- 1 jan- 1 apr- 1 apr- Helår Periodens rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Förvärv av dotterbolag Investeringar i materiella och biologiska anläggningstillgångar Försäljning av materiella och biologiska anläggningstillgångar Investering i aktier och övriga värdepapper Försäljning av aktier och övriga värdepapper Erhållen utdelning Förändring av lånefordringar Erhållen ränta Kassaflöde från investeringsverksamheten Förändring av räntebärande lån Betalda räntor Erlagd utdelning Återköp av egna aktier Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

15 15 (22) SEGMENTSREDOVISNING I SAMMANDRAG (Mkr) 1 jan- Onoterade Kärninnehav Noterade Kärninnehav Nya Investeringar Moderbolag och övrigt Elimineringar Summa koncern Intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar Övriga intäkter och kostnader Rörelseresultat Erhållna utdelningar Förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar Finansnetto Resultat efter finansiella poster Investeringar i aktier och övriga värdepapper Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar jan- Onoterade Kärninnehav Noterade Kärninnehav Nya Investeringar Moderbolag och övrigt Elimineringar Summa koncern Intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar Övriga intäkter och kostnader Rörelseresultat Erhållna utdelningar Förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar Finansnetto Resultat efter finansiella poster Investeringar i aktier och övriga värdepapper 9 9 Investeringar i materiella anläggningstillgångar

16 16 (22) SEGMENTSREDOVISNING I SAMMANDRAG (Mkr) 1 apr- Onoterade Kärninnehav Noterade Kärninnehav Nya Investeringar Moderbolag och övrigt Elimineringar Summa koncern Intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar Övriga intäkter och kostnader Rörelseresultat Erhållna utdelningar Förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar Finansnetto Resultat efter finansiella poster Investeringar i aktier och övriga värdepapper Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar apr- Onoterade Kärninnehav Noterade Kärninnehav Nya Investeringar Moderbolag och övrigt Elimineringar Summa koncern Intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar Övriga intäkter och kostnader Rörelseresultat Erhållna utdelningar Förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar Finansnetto Resultat efter finansiella poster Investeringar i aktier och övriga värdepapper Investeringar i materiella anläggningstillgångar

17 17 (22) SEGMENTSREDOVISNING I SAMMANDRAG (Mkr) 1 jan-31 dec Onoterade Kärninnehav Noterade Kärninnehav Nya Investeringar Moderbolag och övrigt Elimineringar Summa koncern Intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar Övriga intäkter och kostnader Rörelseresultat Erhållna utdelningar Förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar Finansnetto Resultat efter finansiella poster Investeringar i aktier och övriga värdepapper Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar

18 18 (22) KONCERNENS BALANSRÄKNING i sammandrag (Mkr) TILLGÅNGAR 31 dec Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella och biologiska anläggningstillgångar Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen varav räntebärande Aktier i intresseföretag redovisade i enlighet med kapitalandelsmetoden Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Skattefordringar Övriga omsättningstillgångar Kortfristiga placeringar Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Eget kapital hänförligt till minoriteten Långfristiga skulder Räntebärande lån Avsättningar för pensioner Övriga avsättningar Uppskjuten skatteskuld Övriga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande lån Avsättningar Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

19 19 (22) RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR KONCERNEn (Mkr) 1 jan- 1 jan- 1 apr- 1 apr- Helår Eget kapital vid periodens ingång Periodens totalresultat Tillskott från minoriteten Effekt av aktiesparprogram Kontantutdelning Återköp av egna aktier Eget kapital vid periodens utgång Hänförligt till moderbolagets aktieägare Hänförligt till minoriteten NYCKELTAL 31 dec Skuldsättningsgrad 0,32 0,20 0,41 Soliditet 70% 79% 66% Nettoskuldsättning DEFINITIONER AV NYCKELTAL Skuldsättningsgrad Soliditet Nettoskuld Rörelsemarginal Operativt kapital Avkastning på operativt kapital Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar dividerat med eget kapital. Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutningen. Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar minus summan av räntebärande fordringar, kortfristiga placeringar och likvida medel. Rörelseresultat efter avskrivningar dividerat med nettoomsättning. Periodens genomsnitt av immateriella och materiella anläggningstillgångar, aktier i intresseföretag redovisade enligt kapitalandelsmetoden, varulager och kortfristiga icke räntebärande fordringar med avdrag för övriga avsättningar och kortfristiga icke räntebärande skulder. Rörelseresultat efter avskrivningar dividerat med genomsnittligt operativt kapital.

20 20 (22) FINANSIELLA NYCKELTAL ONOTERADE KÄRNINNEHAV (Mkr) kv 2 kv 1 Helår 1) kv 4 1) kv 3 kv 2 kv 1 Helår Intäkter Korsnäs Industri Korsnäs Skog Summa Korsnäs Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Korsnäs Industri Korsnäs Skog Summa Korsnäs Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) Korsnäs Industri Korsnäs Skog Summa Korsnäs Rörelsemarginal Korsnäs Industri 9,1% 6,4% 7,1% -4,7% 13,0% 10,0% 8,8% 11,2% 0,1% 17,6% 14,1% Korsnäs Skog 0,6% 2,9% 3,6% 0,5% 2,1% 2,7% 5,1% 10,2% 2,0% 21,0% 11,4% Korsnäs 7,8% 6,1% 6,7% -4,1% 12,4% 9,2% 8,4% 11,1% 0,4% 18,0% 13,7% Operativt kapital Korsnäs Industri Korsnäs Skog Summa Korsnäs Avkastning på operativt kapital Korsnäs Industri 8,9% 6,2% 6,1% -3,6% 10,7% 9,0% 7,8% 9,6% 0,1% 14,5% 12,8% Korsnäs Skog 1,8% 4,2% 6,5% 0,8% 10,8% 5,8% 10,8% 34,1% 6,1% 57,4% 50,0% Korsnäs 8,5% 6,0% 6,1% -3,4% 10,7% 8,9% 8,0% 10,4% 0,3% 16,0% 13,8% Produktion, tusentals ton Leveranser, tusentals ton kv 4 kv 3 kv 2 1) Exklusive omstruktureringskostnader om 71 Mkr i i kvartal 4.

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik Investment AB Kinnevik Skeppsbron 18 P.O. Box 2094 SE-103 13 Stockholm Sweden www.kinnevik.se (Publ) Reg no 556047-9742 Phone +46 8 562 000 00 Fax +46 8 20 37 74 Delårsrapport 1 januari - Finansiell utveckling

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik Investment AB Kinnevik Skeppsbron 18 P.O. Box 2094 SE-103 13 Stockholm Sweden www.kinnevik.se (Publ) Reg no 556047-9742 Phone +46 8 562 000 00 Fax +46 8 20 37 74 Delårsrapport 1 januari - 30 JUNI Finansiell

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik Investment AB Kinnevik Skeppsbron 18 P.O. Box 2094 SE-103 13 Stockholm Sweden www.kinnevik.se (Publ) Reg no 556047-9742 Phone +46 8 562 000 00 Fax +46 8 20 37 74 Delårsrapport 1 januari - Finansiell utveckling

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik Investment AB Kinnevik Skeppsbron 18 P.O. Box 2094 SE-103 13 Stockholm Sweden www.kinnevik.se (Publ) Reg no 556047-9742 Phone +46 8 562 000 00 Fax +46 8 20 37 74 DELÅRSRAPPORT 2007 1 JANUARI 30 JUNI Finansiell

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Faktureringen uppgick till 9.744 Mkr (9.621 Mkr). Jämförelsetalen för 1995 avser Kinnevik-koncernen pro forma, dvs exklusive NetCom Systems AB. Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 317 (motsvarande period 1999: 1 778) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 2 508 (andra kvartalet:

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik Investment AB Kinnevik Skeppsbron 18 P.O. Box 2094 SE-103 13 Stockholm Sweden www.kinnevik.se (Publ) Reg no 556047-9742 Phone +46 8 562 000 00 Fax +46 8 20 37 74 DELÅRSRAPPORT 2006 1 JANUARI 31 MARS Marknadsvärdet

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

INVIK & CO. AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

INVIK & CO. AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 INVIK & CO. AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 Förvaltning Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som bl.a. förvaltar

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik Investment AB Kinnevik Skeppsbron 18 P.O. Box 2094 SE-103 13 Stockholm Sweden www.kinnevik.se (Publ) Reg no 556047-9742 Phone +46 8 562 000 00 Fax +46 8 20 37 74 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-31 MARS Finansiell

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 7 787 (januari-juni 2003: 8 011) Mkr.

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 7 787 (januari-juni 2003: 8 011) Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2004 Mkr 2-04 1-04 2-03 2004 2003 2003 Nettoomsättning 3 884 3 903 4 010 7 787 8 011 15 816 Rörelseresultat 456 534 609 990 1 244 2 338 Resultat efter finansiella poster 403

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik Investment AB Kinnevik Skeppsbron 18 P.O. Box 2094 SE-103 13 Stockholm Sweden www.kinnevik.se (Publ) Reg no 556047-9742 Phone +46 8 562 000 00 Fax +46 8 20 37 74 DELÅRSRAPPORT 2006 1 JANUARI 30 JUNI Marknadsvärdet

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI 30 SEPTEMBER

DELÅRSRAPPORT JANUARI 30 SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 30 SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer