Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun"

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Q Öste I (i. Kmmunkansliet Datum Dnr KS 2015/0204 Till Kmmunstyrelsen Revidering av riktlinjer för musiksklr i Österåkers kmmun Revidering av riktlinjer för musiksklr med tillägg m tidpunkt när elev räknas sm antagen till kurs samt kmmunens rätt att avstänga elev från undervisning på grund av betald faktura. Beslutsförslag Kmmunstyrelsens arbetsutsktt föreslår Kmmunstyrelsen föreslå Kmmunfullmäktige besluta 1. Ge Kultur- ch fritidsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten till avgiftsbefrielse för musikskleavgiften för eknmiskt utsatta hushåll. 2. Uppdraget återrapprteras till Kultur- ch fritidsnämnden under hösten 2015 Bakgrund Kultur- ch fritidsnämnden har , 3:7, antagit riktlinjer för musiksklr. I samband med översynen föranleder en utredning m möjligheten till avgiftsbefrielse för eknmiskt utsatta hushåll. Förvaltningens slutsatser Kmmunstyrelsens kntr, kmmunkansliet, har inget att erinra. Tidigare beredning ch beslutsunderlag - Kultur- ch fritidsnämnden har behandlat ärendet , 3:7. Bilagr 1. Utdrag ur Kultur- ch fritidsnämndens prtkll , 3:7. 2. Kultur- ch fritids förvaltningens tjänsteutlåtande daterat jan-olf Friman Kmmundirektör Kanslichöf Sida I av I

2 Österåker Sammanträdesprtkll för Kultur- ch fritidsnämnden KFN 3:7 Dnr 2015/ Revidering av riktlinjer för musiksklr Kultur- ch fritidsnämnden föreslår Kmmunstyrelsen föreslå Kmmunstyrelsen besluta 1. Anta förvaltningens förslag till reviderade riktlinjer för musiksklan. 2. Ge i uppdrag till Kultur- ch fritidsförvaltningen att undersöka möjligheten till avgiftsbefrielse för musikskleavgiften för eknmisk utsatta hushåll. 3. Uppdraget återrapprteras till Kultur- ch fritidsnämnden under hösten Revidering av riktlinjer för musiksklr med tillägg m tidpunkt när elev räknas sm antagen till kurs samt kmmunens rätt att avstänga elev från undervisning på grund av betald faktura. Beslutsunderlag - Kultur- ch fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat Förslag till beslut Mathias Lindw (FP) yrkar bifall till besluts förslaget innebärande att: 1. Anta förvaltningens förslag till reviderade riktlinjer för musiksklan. 2. Ge i uppdrag dll Kultur- ch fritidsförvaltningen att undersöka möjligheten till avgiftsbefrielse för musikskleavgiften för eknmisk utsatta hushåll. 3. Uppdraget ska återrapprteras till Kultur- ch fritidsnämnden under hösten Prpsitinsrdning Ordföranden frågar m Kultur- ch fritidsnämnden beslutar enligt Mathias Lindws (FP) yrkanden ch finner att så är fallet. Expedieras - Akten - Kmmunstyrelsen - Musiksklrna Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

3 Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kultur- ch fritidsförvaltningen Datum Dnr KFN 2015/ (1) Till Kultur- ch fritidsnämnden Revidering riktlinjer för musiksklr Revidering av riktlinjer för musiksklr med tillägg m tidpunkt när elev räknas sm antagen till kurs samt kmmunens rätt att avstänga elev från undervisning på grund av betald faktura. Beslutsförslag Kultur- ch fritidsnämnden föreslår Kmmunstyrelsen föreslå Kmmunfullmäktige besluta Anta förvaltningens förslag till reviderade riktlinjer för musiksklan. Bakgrund Revideringen av riktlinjerna för musiksklr innebär följande två tillägg: - ett förtydligande av när en elev i musiksklan räknas sm antagen ch börjar generera avgift. Eleven söker plats hs valfri utförare. När eleven erbjuds plats hs en utförare skall vårdnadshavaren acceptera detta med en signatur. Men det är först i samband med första lektinstillfället sm eleven räknas ha börjat sm elev i musiksklan, att kmmunen vid betald kundfaktura har rätt att avstänga en elev från musiksklan. Tidigare beredning ch beslutsunderlag Beslut - KF 230/2012 Riktlinjer för musiksklr antas (KS 2012/0451) Bilagr Revidering av riktlinjer för musiksklr, daterad Sören Karlssn Tf chef Kultur- ch fritidsförvaltningen >irgit Lindhlm Kultursekreterare Österåkers kmmun Äkersberga Tel Fax Sida I av I

4 0 Österåker Kultur- ch fritidsförvaltningen Datum Dnr KFN 2015/ Bilaga Reviderad i KFN :7 Reviderade riktlinjer för musiksklr Tillägg till gällande riktlinjer markerade i grått Rätt till plats: Alla elever sm är flkbkförda i Österåkers kmmun ch sm går i grundsklan, specialsklan, särsklan, gymnasiesklan ch gymnasiesärsklan. De ungdmar i kmmunen sm inte går i gymnasiesklan har rätt till plats i likhet med rdinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. Förläggning av undervisningstid Den inskrivna musikundervisningen är en fritidsaktivitet ch ska, för att inte åsidsätta alla elevers rätt till undervisningstid i respektive sklfrm, förläggas på icke timplanebunden tid. Köregier: Ansökan görs på webben - även för att hyra instrument. Ansökan kan göras tidigast sex månader innan plats önskas. Ansökningsdatum utgör ködatum. Vid samma ködatum till samma aktivitet hs samma utförare gäller företräde för äldre elever. Den sökande blir räkningsmttagare. Kö ch placering administreras av utföraren. Elev sm blir erbjuden/tackar ja ch blir placerad till en aktivitet ligger kvar i kö till övriga val/utförare. Elev räknas sm antagen till kurs/ensemble/kör i samband med det första lektinstillfället. Avgift: Avgiften revideras varje år av kmmunfullmäktige. Avgiften delas upp i Grundavgift avsett instrument Ensemble, alternativt kör, i kmbinatin med instrument? Enbart kör Enbart ensemble Instrumenthyra Debiteringstillfällen: HT: 1/10 (förfalldag 31/10) samt 1/12 (förfalldag 31/12) VT: 1/3 (förfalldag 31/3) samt 1/5 (förfalldag 31/5) Räkningsmttagaren för de elever sm vid respektive debiterings tillfälle är registrerade i elevregistret kmmer att debiteras en deltagaravgift enligt nedanstående perider: 1 ktber genererar en deltagaravgift för tiden från terminsstart tm 30 september, 1 december genererar en deltagaravgift för tiden 1 ktber till ch med 31 december 1 mars genererar en deltagaravgift för tiden 1 januari till ch med 30 april Sida I av 2

5 O Österåker 1 maj genererar en deltagaravgift för tiden 1 maj till ch med 31 juli. Sysknrabatt: l:a ch 2:a barnet betalar full avgift, där det äldsta barnet räknas sm l:a barnet. Vidare räknas barnen i fallande ålder. Från ch med 3:e barnet gratis. Avdrag eller återbetalning vid elevs frånvar medges inte. Uppsägning av plats Den sm inte längre önskar nyttja sin plats ska senast två månader innan barnet slutar anmäla detta. Uppsägning görs via Österåkers krnmuns webbsida eller skriftligt på särskild blankett. Under uppsägningstiden tas rdinarie avgift ut. Platsen kan nyttjas under uppsägningstiden. Uppsägningstid är 2 månader, beräknat från inkmmen uppsägning. Avstängning från musikskla Vid betald faktura har kmmunen rätt att stänga av en elev från undervisningen. Sören Karlssn Tf chef Kultur ch fritidsförvaltningen Birgit Lindhlm Kultursekreterare Sida 2 av 2

6 0 Österåker Österåkers kmmun Rev. KFN :7 Kultur- ch fritidsförvaltningen Riktlinjer - Kundval Musik Rätt till plats: Alla elever sm är flkbkförda i Österåkers kmmun ch sm går i grundsklan, specialsklan, särsklan, gymnasiesklan ch gymnasiesärsklan. De ungdmar i kmmunen sm inte går i gymnasiesklan har rätt till plats i likhet med rdinarie åldersgrupp för gymnasiets sista år. Förläggning av undervisningstid Den inskrivna musikundervisningen är en fritidsaktivitet ch ska, för att inte åsidsätta alla elevers rätt till undervisningstid i respektive sklfrm, förläggas på icke timplanebunden tid. Köregier: Ansökan görs på webben - även för att hyra instrument. Ansökan kan göras tidigast sex månader innan plats önskas. Ansökningsdatum utgör ködatum. Vid samma ködatum till samma aktivitet hs samma utförare gäller företräde för äldre elever. Den sökande blir räkningsmttagare. Kö ch placering administreras av utföraren. Elev sm blir erbjuden/tackar ja ch blir placerad till en aktivitet ligger kvar i kö till övriga val/utförare. Kursstart: Eleven anses ha påbörjat sin undervisning i musiksklan i samband med första kurstillfället. Därmed är det detta datum sm är startdatum för debitering av avgift samt för resursfördelning till utföraren. Avgift: Avgiften revideras varje år av kmmunfullmäktige. Avgiften delas upp i en Grundavgift avsett instrument Ensemble, alternativt kör, i kmbinatin med instrument Enbart kör Enbart ensemble Instrumenthyra Debiterings tillfällen: HT: 1/10 (förfalldag 31/10) samt 1/12 (förfalldag 31/12) VT: 1/3 (förfalldag 31/3) samt 1/5 (förfalldag 31/5) Räkningsmttagaren för de elever sm vid respektive debiteringstillfälle är registrerade i elevregistret kmmer att debiteras en deltagaravgift enligt nedanstående perider: Sida I av 2

7 0 Österåker 1 ktber genererar en deltagaravgift för tiden från terminsstart tm 30 september. 1 december genererar en deltagaravgift för tiden 1 ktber till ch med 31 december 1 mars genererar en deltagaravgift för tiden 1 januari till ch med 30 april 1 maj genererar en deltagaravgift för tiden 1 maj till ch med 31 juli. Sysknrabatt: 1 :a ch 2:a barnet betalar full avgift, där det äldsta barnet räknas sm l:a barnet. Vidare räknas barnen i fallande ålder. Från ch med 3:e barnet gratis. Avdrag eller återbetalning vid elevs frånvar medges inte. Vid betald faktura äger kmmunen rätt att avstänga eleven från undervisningen i musiksklan. Uppsägning av plats Den sm inte längre önskar nyttja sin plats ska senast två månader innan barnet slutar anmäla detta. Uppsägning görs via Österåkers kmmuns webbsida eller skriftligt på särskild blankett. Under uppsägningstiden tas rdinarie avgift ut. Platsen kan nyttjas under uppsägningstiden. Uppsägningstid är 2 månader, beräknat från inkmmen uppsägning. Sida 2 av 2

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun

Revidering av riktlinjer för musikskolor i Österåkers kommun Sammanträdesprtkll för Kmmunstyrelsens arbetsutsktt 2015-06-17 AU 7:16 Dnr. KS 2015/0204 Revidering av riktlinjer för musiksklr i Österåkers kmmun Arbetsutskttets förslag Kmmunstyrelsen beslutar Anta Kultur-

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:9 Dnr. KS 2013/0333 Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjerna tillämpas för de verksamheter som regleras i skollagens kapitel 8 (förskolan), kapitel 14 (fritidshemmet)

Läs mer

1. Godkänna att Socialnämnden förhyr lokal om 363 kvm på Solskiftesvägen 3A av Armada Fastighets AB.

1. Godkänna att Socialnämnden förhyr lokal om 363 kvm på Solskiftesvägen 3A av Armada Fastighets AB. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 AU 9:20 Dnr. KS 2014/0309-133 Lokal för bostad för ensamkommande barn Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar 2. Finansiering

Läs mer

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar kommunal förskola samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Fastställd av Kunskapsnämnden februari

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2014-12-10 Innehåll 1. Barnomsorgsformer...4 Förskola och pedagogisk omsorg...4 Fritidshem...4 Öppen förskola...5 Allmän förskola...5

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg Principer för placering i förskola och annan pedagogisk verksamhet Tillämpningsanvisning och taxa Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Avgifter och regler Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Innehåll Verksamheter...3 Rätt till plats...4 Att söka plats...5 Turordningsregler...6 Närvarotid...7 Uppsägning av plats...7

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd

Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-08 ö< u. AU 8:20 Dnr. KS 2014/0281-513 Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO S~8NJ.Ö~E U Tjänsteskrivelse MUN Kmll'unstyrelsen 2uD7 -'i 1- Oj Emma Fagerstrand J R Tf chef Demkrati ch mångfald \Dnr() ril/tjlj _11_' --" 08-550 224 06 Emma.Fagerstrand@sdertalje.se

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag?

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Förskola erbjuds barn från ett år till dess de börjar förskoleklass eller grundskola/grundsärskola.

Läs mer

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Fritidshem i Köpings kommun I regler och riktlinjer för fritidshem i Köpings kommun hittar du beskrivning på de olika verksamhetsformer som kommunen erbjuder.

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Verksamheten bedrivs i kommunal eller extern regi, och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta i kommunen. Även barn bosatta utanför kommunen kan

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Information, tillämpningsanvisning och taxa Antaget av kommunfullmäktige 2010-06-30 INNEHÅLL SID Verksamhetsformer 2 Förskoleverksamhet Allmän förskola Skolbarnsomsorg

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt Skollagen, kapitel 2 a 2 Förskoleverksamhet bedrivs i form av förskola och familjedaghem. Skolbarnsomsorg

Läs mer

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 1(6) Barn- och utbildningsnämnden Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 Ärendet Förvaltningen föreslår att regler för skolpeng utomlands fastställs. s förslag till beslut Barn-

Läs mer