Rolf Sjöström stadsjurist 2 Elisabeth Westberg ekonom 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rolf Sjöström stadsjurist 2 Elisabeth Westberg ekonom 3"

Transkript

1 Sammanträdesdatum ande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen, kl ande Sven-Inge Eriksson (KD) ordförande Björn Nilsson (S) ledamot Gunnar Bohlin (M) ledamot Lii Bergman (FI) tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Anna Mossberg (M) ersättare från 8 Annika Kjellkvist avfallschef Rolf Sjöström stadsjurist 2 Elisabeth Westberg ekonom 3 Peter Wallström driftchef Ewa Sallova sekreterare Utses att justera Björn Nilsson Justeringens plats och tid Verksamhet teknik senast 27 februari 2015 Sekreterare... Paragrafer 1-9 Ewa Sallova Ordförande... Sven-Inge Eriksson Justerande... Björn Nilsson

2 Sammanträdesdatum Sida 1 An 1 Godkännande av dagordning godkänner upprättat förslag till dagordning.

3 Sammanträdesdatum Sida 2 An 2 AN 2014/112 Begäran om skadestånd, ändrat betalnings ansvar gällande sophämtning samt anmälan om tjänstefel 1. bestrider samtliga krav ställda av Isabella Nilsson. 2. ger avfallschefen i uppdrag att formulerar ett svar till Isabella Nilsson. En av delägarna till Sven Nilssons dödsbo begärde uppehåll i sophämtningen och beviljades det per telefon av avdelningens kundtjänst. Hösten år 2009 gjordes en överenskommelse med Isabella Nilsson om att överta betalningsansvaret för sophämtningen då hon bodde i fastigheten Vibylund 3:33, dödsboets andra ägare vägrade att betala. Se brev till Isabella Nilsson Första fakturan är betald och därmed anses överenskommelsen vara godkänd. Skrivelse 1 Begäran om skadestånd; Avdelningen har inte tillmötesgått begäran om skadestånd efter samråd med stadsjuristen. Enligt stadsjuristens bedömning föreligger ej grund för skadestånd. Begäran lämnas till nämnden för beslut. Nämndens beslut kan överprövas enligt 10 kapitlet i kommunallagen. Skrivelse 2 Begäran om att återföra abonnemanget till dödsboet; Avdelningen delar inte Isabella Nilssons uppfattning. Isabella har haft betalningsansvaret så länge hon bebott fastigheten. Efter upprepade kontroller vid fastigheten i samband med sophämtning i området Vibylund har fastigheten bedömts som obebodd. Därav har abonnemanget återförts på dödsboet fr.o.m och endast grundavgift debiteras. Skrivelse 5 Anmälan om tjänstefel; Handlingen anmäls till avfallsnämnden och nämnden har att avgöra åtgärder med anledning av anmälan. Utdrag ur kundregistret Future över betalda och obetalda fakturor för fastigheten Vibylund 3:33 tiden Brev till Isabella Nilsson från Avfallsavdelningen och Inkomna skrivelser från Isabella Nilsson: 1 Begäran om skadestånd 2 Begäran om skadestånd sopor 3 Bilaga till 4 Bilaga till överklagan sopabonnemang

4 Sammanträdesdatum Sida 3 An 2 (forts.) AN 2014/112 5 Sopor anmälan tjänstefel E-post daterad Tjänsteskrivelse upprättad av avfallschef Annika Kjellkvist Begäran om skadestånd, ändrat betalnings ansvar gällande sophämtning samt anmälan om tjänstefel Isabella Nilsson

5 Sammanträdesdatum Sida 4 An 3 AN 2015/8 Bokslut för s verksamhet i Mariestads kommun 2014 godkänner bokslutet år 2014 för avfallsverksamheten i Mariestads kommun. Avfallsavdelningen och förvaltningsekonomen har upprättat bokslut för verksamheten år Bokslutet innehåller ekonomiskredovisning av driftresultat och ombudgetering av samt verksamhetsberättelse och redovisning av målstyrning. Avfallsavdelningens redovisning av bokslut, måluppfyllelse, sammanställning av resultatregleringsfonder samt dokumentet ombudgetering Tjänsteskrivelse upprättad av avfallchef Annika Kjellkvist Bokslut, Mariestads kommun Kommunstyrelsen Mariestad Ekonomienheten Mariestad

6 Sammanträdesdatum Sida 5 An 4 AN 2015/9 Bokslut för s verksamhet i Gullspångs kommun 2014 godkänner bokslutet år 2014 för avfallsverksamheten i Gullspångs kommun samt begäran om investeringsmedel. Avfallsavdelningen och förvaltningsekonomen har upprättat bokslut för verksamheten år Bokslutet innehåller ekonomiskredovisning av driftresultat och verksamhetsberättelse, underlag för ombudgetering av årets investeringsmedel till år 2015 och redovisning av uppfyllelse av leveransåtagande. Avfallsavdelningens redovisning av bokslut, leveransåtagande och avdelningens internkontroll för år 2014, sammanställning av resultatregleringsfonder Tjänsteskrivelse upprättad av avfallschef Annika Kjellkvist Bokslut, Gullspångs kommun Kommunstyrelsen Gullspång Ekonomienheten Gullspång

7 Sammanträdesdatum Sida 6 An 5 AN 2014/135 Uppföljning av interkontrollplan 2014 godkänner uppföljningen av internkontrollplanen i anslutning till redovisningen av bokslutet. s internkontrollplan innehåller kontrollpunkter som ska följas upp i anslutning till de ekonomiska prognoserna, andra punkter följs upp på årsbasis. Tabeller för kontrollpunkter och internkontrollplan. Tjänsteskrivelse upprättad av avfallschef Annika Kjellkvist Uppföljning av avfallsnämndens internkontrollplan Kommunstyrelsen Mariestad Kommunstyrelsen Gullspång

8 Sammanträdesdatum Sida 7 An 6 AN 2013/366 Ianspråktagande av fonderade medel Gullspångs kommun lämnar begäran för år 2015 om att ianspråkta tkr av de för ändamålet fonderade medlen för sluttäckningsarbeten på Odenslunds deponi. Odenslunds deponi ska sluttäckas enligt beslut från Länsstyrelsen. En ny avslutningsplan är beslutad av Länsstyrelsen. Föreslagen summa om tkr har begärts utifrån att arbetet medsluttäckning av etapp ett pågår under år Sluttäckt yta kommer att användas för mottagning och upplag av massor från vägbygget på E20. Enligt nu gällande avslutningsplan ska sluttäcknigen vara klar Avfallsavdelningen har lämnat förslag, till Gullspångs kommun, till budget gällande kostnader för deponins sluttäckning utöver den budgetram om 360 tkr till driften som årligen anslås av kommunen. Föreslagen budget år 2015 var tkr vilket antogs av avfallsnämnden i april Tjänsteskrivelse upprättad av avfallschef Annika Kjellkvist Avfallsavdelningens ianspråktagande av fonderade medel för deponins sluttäckning år 2014 Kommunfullmäktige Gullspång

9 Sammanträdesdatum Sida 8 An 7 AN 2015/10 Ansvariga attestanter för 2015 års verksamhet godkänner förteckning över rubricerade ordinarie beslutsattestanter och ersättare för desamma gällande drift- och investeringsredovisning. I början på varje verksamhetsår tas beslut om attestlista för varje nämnd. Attestlistan beskriver vilka ordinarie beslutsattestanter och ersättare som får attestera respektive verksamhet inom drift- och investeringsredovisningen. Förteckning över ansvariga attestanter för 2015 års verksamhet. Ekonomienheten Mariestad Ekonomienheten Gullspång

10 Sammanträdesdatum Sida 9 An 8 AN 2015/1 Bestridande av faktura från Mariestads vattenskidklubb beslutar att Mariestads vattenskidklubb debiteras kr för kostnaderna för inlämnat avfall enligt muntlig offert. Avdelningen och Mariestads vattenskidklubb (Mvsk) har olika ståndpunkter rörande kostnaderna för inlämnat avfall. Den uppskattning av pris som skett på plats får anses vara riktig under de förutsättningar som rådde då driftchefen besökte vattenskidklubbens anläggning, vilken skulle monteras ned och levereras till Bångahagen. Vid invägning av avfallet var det en betydligt högre vikt än vad som kunna förutses. Anledningen till den högre vikten har vi inte kunnat hitta, däremot kvarstår faktum vad avfallet faktiskt vägde vid inleverans. Se bifogad faktura. Avdelningens ståndpunkt har varit att invägt avfall ska debiteras, om så inte sker belastas avfallskollektivet med kostnaden för omhändertagandet avfallet. Nämnden har att ta ställning till huruvida hela beloppet ska faktureras eller om nedskrivning av beloppet ska tillämpas. Förslag på motiv till nedskrivning ges här. Avfallet har genomgått ytterligare sortering på Bångahagen. Det innebär att ca hälften av material inte har genererat kostnad för behandling som deponiavfall utan istället klassats som brännbart till en lägre kostnad (770 kr/ton jfr 1563 kr/ton). Summa kr Ett annat motiv för nämnden att skriva ned beloppet är att endast debitera den behandlingskostnad för deponiavfall som avdelningen har till Rödjornas deponi (725 kr/ton) och inte debitera Mvsk för transporter och den hantering Bångahagens personal har utfört. Summa kr Nämnden går Mvsk tillmötes och debiterar den summa driftchefen angav vid sitt besök på anläggningen. Summa kr Inlämnad skrivelse från Mariestads vattenskidklubb och faktura för invägt avfall. Tjänsteskrivelse upprättad av avfallschef Annika Kjellkvist Bestridande av faktura från Mariestads vattenskidklubb Mariestads vattenskidklubb

11 Sammanträdesdatum Sida 10 An 9 Aktuell information s verksamhetsområde Avfallschefen informerar avfallsnämnden om avfallsnämndens verksamhetsområde. Bildande av kommunalförbund Avfallschefen informerar avfallsnämnden om det pågående arbetet av bildandet av ett kommunalförbund inom avfallsverksamheten. EcoPar Bio Avfallschefen informerar avfallsnämnden om att avfallsverksamhetens fordon från årsskiftet körs på bränslet EcoPar Bio. Förlängd leasing av sopbilar Avfallschefen informerar avfallsnämnden om förlängd leasing av sopbilar samt att avfallsavdelningen under våren kommer att leasa en ny personbil då nuvarande är för gammal. Åtgärder på Bångahagen Avfallschefen informerar avfallsnämnden om åtgärder med anledning av nytt tillstånd samt med anledning av periodisk besiktning. Avfall Sveriges informationskampanj samt årsmöte Avfallschefen informerar om Avfall Sveriges informationskampanj Miljönär-vänlig samt årsmötet som äger rum den 2-3 juni beslutar att två representanter från avfallsnämnden ska deltaga.

12 Anslagsbevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ande organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Verksamhet teknik Underskrift... Ewa Sallova

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Innehållsförteckning. Medlemskap i kommunalforbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)... 3 Övriga ärenden...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Innehållsförteckning. Medlemskap i kommunalforbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)... 3 Övriga ärenden... Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skara borg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatu m 2015-06-18 Sida Innehållsförteckning Medlemskap i kommunalforbundet Avfallshantering Östra Skaraborg ()... 3

Läs mer

Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 26 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Nils

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Samhällsbyggnadsnämndens mål, 16 2 * Investeringsbudget 2013, plan 2014-2016, 17 3 * Rambudget 2013, plan 2014-2015, 18 4 * Bokslut 2011, 19 5 * Elev- och

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 (23) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Sammanträdesdatum Sida 0 Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 16.15 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S) 2: e vice ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande,

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 472-476, 484, 486 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Innehållsförteckning Rundvandring... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Muntlig information... 5 Granskning av underlag för föreningsbidrag... 6 Granskning av underlag för föreningsbidrag,

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden 2014-06-10 29-38

Tekniska nämnden 2014-06-10 29-38 Tekniska 29-38 2 Information och överläggningar... 6 Internkontroll 2014 för tekniska förvaltningen... 7 Införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun.... 9 Upphandling -

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18

Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18 Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18 Plats och tid Sammanträdesrum Neden, stadshus C, kl. 13:00-14:00 ande Lilith Svensson (KD), ordförande Britta Stribén (S), vice ordförande Helene Larsson (M)

Läs mer

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S)

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S) 1(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.40 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Jimmy Gustavsson, 12-17 (S) Jan Widegren (M) Birgitta Luoto (S) Carl-Inge Lingberg

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer