REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll av ekonomirutiner. Granskning av. Jämtlands Läns Landsting. i tandvårdssystemet T4.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll av ekonomirutiner. Granskning av. Jämtlands Läns Landsting. i tandvårdssystemet T4."

Transkript

1 REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll av ekonomirutiner i tandvårdssystemet T4 Jämtlands Läns Landsting 16 april 2003 Maj-Britt Åkerström

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Bakgrund Uppdrag, revisionsfrågor, avgränsning Metod Kort om tandvårdssystemet T Inloggning, behörigheter och åtkomst i T Intern kontroll av rutiner för inbetalning av avgifter och ersättningar Underlag för prissättning och avgifter Prisdatabas och betalningsmodell Underlag för patientavgift och för avgift till annan betalare Dokumentation av ändringar Rutiner för makulering/kreditering Betalningsrutiner Underlag för betalning Faktura till patient eller till annan betalare Rutiner för ersättning från försäkringskassan Kreditgivning Förskottsinbetalning Bevaknings- och kravrutiner Säkerhet och rationalitet i rutiner för kassahantering och avstämning Säkerhet i hantering av räkenskapsmaterial Rutiner för överföring av underlag för fakturering och redovisning i landstingets ekonomisystem Användarsynpunkter om T Muntliga källor (2)

3 1. Sammanfattning T4 är ett tandvårdssystem som Jämtlands läns landsting upphandlat tillsammans med åtta andra landsting. Tandvårdssystemet tillhandahålls av det amerikanska företaget PracticeWorks Inc. Verksamheten i de nordiska länderna bedrivs inom PracticeWorks AB som är ett helägt dotterbolag till det amerikanska företaget. Vid vissa kliniker påbörjades tester med T4 redan i slutet av Införandet påbörjades i juni I dag använder samtliga 25 tandvårdskliniker T4. Revisionskontoret vid Jämtlands läns landsting har uppdragit till Komrev i Öhrlings PricewaterhouseCoopers att granska och bedöma den interna kontrollen i ekonomirutinerna i tandvårdssystemet T4 med kringrutiner. Granskningen ska särskilt riktas mot de områden som i tidigare granskningar (av tandvårdssystem Tanders) visat sig ha bister. Inom ramen för detta uppdrag är följande revisionsfrågor aktuella. 1. Är den interna kontrollen av rutinerna för inbetalning av avgifter och ersättningar tillfredsställande? 2. Är säkerheten och rationaliteten i rutiner för kassahantering och avstämning tillräcklig? 3. Är säkerheten i hantering av räkenskapsmaterial tillfredsställande? 4. Är rutinerna för överföring av underlag för fakturering och redovisning i landstingets ekonomisystem tillfredsställande? Granskningen, som huvudsakligen genomförts genom intervjuer och dokumentstudier, har enligt uppdraget avgränsats till att avse tandvårdsklinikerna vid Allégatan, Nälden och Åre/Järpen samt specialisttandvården (fyra av klinikerna). Granskningsresultat och revisionella bedömningar framgår i detalj under respektive avsnitt. Det sammanfattande resultatet av granskningen vid de utvalda klinikerna är: Inloggning, behörigheter och åtkomst i T4 Den interna kontrollen beträffande behörigheter är inte tillfredsställande. Åtgärder för att komma till rätta med detta måste prioriteras och tydliga krav ställas på systemleverantören. Loggning i och ur T4 bör styras upp. Utloggning ska göras när man inte är på sin arbetsplats. I avvaktan på en lösning med behörigheter i T4 rekommenderas att en automatik införs så att utloggning sker relativt snabbt när en dator är inaktiv, alternativt en skärmsläckarfunktion med krav på inloggning. Inloggning förekommer med annan persons lösenord, vilket inte får ske. (3)

4 Signering sker inte fullt ut enligt gällande anvisningar och journallag. Det är mycket viktigt, särskilt då alla har behörighet till allt, att all registrering verkligen signeras. Krav bör ställas på systemet att det inte ska vara möjligt att gå ur T4 utan att signering har skett. Är den interna kontrollen av rutiner för inbetalning av avgifter och ersättningar tillfredsställande? Den interna kontrollen är tillfredsställande beträffande rutinerna för prisdatabas och betalningsmodell. Modellen behöver dock vidareutvecklas för specialisttandvårdens behov. Varje person som har behörighet i T4 kan ändra patientpris för olika åtgärder, dock inte ändra belopp i prisdatabasen. Förutom olika subjektiva bedömningar av åtgärder och svårighetsgrader finns möjlighet att frångå förvalt pris enligt prisdatabas. Vår bedömning är att det är rimligt att priserna kan gå att ändra. Vårt förslag är dock att det klargörs tydligt, ex vis i manualer till T4, när det får ske, vem som får göra det samt hur avsteg ska dokumenteras. Ev ändringar av underlag för prissättning och avgifter är spårbara vilket ur internkontrollaspekt är tillfredsställande. Ev makuleringar/krediteringar av fakturor (inte vanligt förekommande) sker i dag ofta med ett telefonsamtal som grund. Makuleringar måste dokumenteras i enlighet med rutinbeskrivning i manualen till T4. Den interna kontrollen beträffande underlag för betalning är tillfredsställande. Skulder utan att kunden faktureras förekommer trots att det inte får göra det. Ett förslag med förmedling av kredit vid dyrare behandling bör börja tillämpas så snart som möjligt. Därmed torde det inte längre finnas någon anledning att över huvud taget använda systemet med krediter utan fakturering. Förskottsinbetalning betraktas i dag som kontantbetalningar och finns bara redovisade som skulder i T4 inte i redovisningssystemet. Det går inte att ur T4 ta ut förteckning över förskottsinbetalningarna. Krav bör ställas på systemleverantören att detta ska vara möjligt. Förskottsinbetalningar på belopp överstigande genomförd behandling bör skuldredovisas i den ekonomiska redovisningen. Landstinget har avtal med Svea Inkasso om bevakning och krav av landstingets samtliga fakturafordringar, inklusive tandvårdsräkningar. Kravrutinerna enligt avtalet är tillfredsställande ur internkontrollsynpunkt. Betalningspåminnelser bör dock ske snabbare, i sämsta fall kan det nu dröja en hel månad från förfallodag till betalningspåminnelse. (4)

5 Klinikernas möjligheter att få tillgång till aktuell information om obetalda fakturor behöver förbättras. Detta gäller även fakturor som skrivits ned men som ändå ska bevakas för betalning. Är säkerhet och rationalitet i rutiner för kassahantering och avstämning tillfredsställande? De rutiner som fastställts beträffande kassahantering följs inte vilket medför brister i den interna kontrollen. En genomgång av kassarutinerna rekommenderas med inriktning att tillämpa de regler som kommer att fastställas i den nya kassarutin som håller på att tas fram. Är säkerhet i hantering av räkenskapsmaterial tillfredsställande? Dokumenthanteringsregler saknas beträffande produkter ur T4. Manualen för ekonomirutiner i T4 beskriver dock vilket räkenskapsmaterial som ska sparas på kliniken och vad som ska skickas till den lokala administrationen. Av granskningen drar vi slutsatsen att mer sparas och för längre tid än vad som egentligen krävs. Pågående översyn av dokumenthanteringsregler för landstinget bör även innefatta räkenskapsmaterial från T4. Är rutiner för överföring av underlag för fakturering och redovisning i landstingets ekonomisystem tillfredsställande? Överföring av underlag för fakturering av patienter och redovisning i landstingets ekonomisystem sker i dag helt manuellt. Även faktureringen av ersättning från försäkringskassan sker manuellt. Ett dubbelarbete förekommer vid faktureringen, till patienter och till andra betalare, eftersom både klinikerna och klinikernas lokala administrationer registrerar samtliga fakturor. Manuella rutiner är både mindre effektiva och innebär större riskmoment än maskinell integrering. Avsaknaden av maskinell integrering innebär också att klinikerna i stor utsträckning saknar aktuell och lättillgänglig information om fordringar. Kundreskontran i redovisningssystemet innefattar all förekommande fakturering. Vissa uppgifter kan vara känsliga ur sekretessynpunkt. Detta är en faktor som stödjer kravet på att fakturering bör kunna ske direkt från T4. Arbetet med att få till elektronisk överföring från tandvårdssystemet till redovisningssystemet och till försäkringskassan är därför viktigt och måste prioriteras. Användarsynpunkter om T4 I samband med intervjuerna framkom många synpunkter på T4, både positiva och negativa. Några av dessa redovisas i rapporten, avsnitt 11. (5)

6 2. Bakgrund Tidigare granskningar av ekonomirutiner inom tandvården har visat på olika former av brister. En stor del av bristerna härrörde sig till tandvårdssystem Tanders som nu ersatts av tandvårdssystem T4. T4 är ett tandvårdssystem som Jämtlands läns landsting upphandlat tillsammans med åtta andra landsting. Tandvårdssystemet tillhandahålls av det amerikanska företaget PracticeWorks Inc. Verksamheten i de nordiska länderna bedrivs inom PracticeWorks AB som är ett svenskt dotterbolag till det amerikanska företaget. Vid vissa kliniker påbörjades tester med T4 redan i slutet av Införandet påbörjades i juni I dag använder samtliga 25 tandvårdskliniker T4. 3. Uppdrag, revisionsfrågor, avgränsning Revisionskontoret vid Jämtlands läns landsting har uppdragit till Komrev i Öhrlings PricewaterhouseCoopers att granska och bedöma den interna kontrollen i ekonomirutinerna i tandvårdssystemet T4 med kringrutiner. Granskningen ska särskilt riktas mot de områden som i tidigare granskningar (av tandvårdssystem Tanders) visat sig ha bister. Inom ramen för detta uppdrag är följande revisionsfrågor aktuella. 1. Är den interna kontrollen av rutinerna för inbetalning av avgifter och ersättningar tillfredsställande? 2. Är säkerheten och rationaliteten i rutiner för kassahantering och avstämning tillräcklig? 3. Är säkerheten i hantering av räkenskapsmaterial tillfredsställande? 4. Är rutinerna för överföring av underlag för fakturering och redovisning i landstingets ekonomisystem tillfredsställande Granskningen har enligt uppdraget avgränsats till att avse tandvårdsklinikerna vid Allégatan, Nälden och Åre/Järpen samt specialisttandvården (fyra av klinikerna). Klinikerna som ingår i granskningen har valts med hänsyn till storlek, geografisk placering och eventuella olikheter i organisation och rutiner. Utöver dessa kliniker berör granskningen även tandvårdsförvaltningens stab i landstingets kansli vad gäller ex vis hanteringen av tabellregister i T4 och klinikernas administration vad gäller rutiner för fakturering och redovisning i landstingets ekonomisystem. (6)

7 4. Metod Granskningen har genomförts i form av intervjuer med tandvårdschef, klinikchefer, tandhygienister, tandsköterskor och mottagnings-/receptionspersonal vid de utvalda klinikerna samt personal vid klinikernas lokala administration och vid tandvårdsförvaltningens stab och finansförvaltningen. Intervjuer och verifiering har utgått från kontrollmål som bedöms som viktiga ur internkontrollsynpunkt. Studier har skett bl a av tidigare gjorda granskningar, systemdokumentation, rutinbeskrivningar och manualer, landstingets internkontrollpolicy och delar av landstingets ekonomihandbok. 5. Kort om tandvårdssystemet T4 T4 innehåller modulerna Tidbok/schema, Patientjournal, Ekonomi med patientreskontra och klinikreskontra (klinikreskontra ännu inte i drift), kallelserutin, remissfunktion (inte i drift ännu) och rapporter som kan tas ut med rapportverktyget DIDiver. T4:s information är uppdelad i 25 databaser, en för varje klinik. Specialisttandvårdens fem kliniker har en gemensam databas. Landstinget har utarbetat en manual för ekonomirutiner i T4, vilken uppdateras efterhand. Nuvarande manual är daterad Manualen omfattar följande huvudrubriker: - att välja betalningsmodell - att ta betalt - debitering av uteblivande - garantiomgörning - rättningar, korrigeringar - återbetalning - registrering av tandtekniska fakturor - dagliga rutiner - tillägg specialistklinikerna I ett särskilt dokument, Ekonomirutiner Tandvård daterat , finns beskrivning över dagkassaredovisning, fakturering, påminnelser bevakning och avstämningar. Uppdatering har skett vid behov. Det finns även en användarmanual som beskriver rutiner för tidbokning, registrering av nya patienter och journalhantering. Ett övergripande beslut om integreringsplattform för landstinget planeras fattas år Integrationen från T4 till ekonomisystemet Raindance sker i avvaktan på detta beslut inledningsvis manuellt. Detta gäller både för redovisning och för fakturering. (7)

8 6. Inloggning, behörigheter och åtkomst i T4 Behörigheter till T4 ska tilldelas av systemansvarig. Tanken har varit att användarna ska delas in i fyra olika användarprofiler (systemansvarig, administratör, vårdpersonal och receptionist). Detta är dock inte möjligt i dag, varför alla T4-användare för närvarande har samma behörigheter vilket innebär att alla har total åtkomst till alla moduler i T4. En begränsning finns dock i att varje klinik bara har tillgång till sin egen databas. Klinikernas administrationer har inte tillgång till T4. Landstinget har hos systemleverantören krävt ändring för att få möjligheter att strukturera behörigheten på ett säkrare sätt. Inloggning i T4 sker genom så kallad Trusted connection, d v s att man bara behöver logga in sig till landstingets intranät för att komma åt olika tillämpningar. En förutsättning för att komma åt en tillämpning är dock att man ingår i en användargrupp för tillämpningen, t ex för T4. Utloggning ska, enligt muntliga instruktioner, ske när någon inte är på sin arbetsplats. Det är dock vanligt att detta inte sker. Flera personer har därför tillgång till andras inloggade datorer. Om en dator som är inloggad i T4 inte används under en längre tid (1-2 tim) sker en utloggning automatisk. Vid granskningen har även konstaterats att det förekommer att man loggar in med annan persons lösenord. Samtliga som utför någon form av registrering i T4 ska signera detta (elektroniskt). Detta har framförts muntligt från kansliet. Det framgår även av manualerna för T4 att detta ska ske. Enligt journallagen ska journaler signeras. Signering sker inte alltid som det är tänkt. Det går att få ut en förteckning över vilka åtgärder som inte är signerade. Förteckningen är dock inte strukturerad enligt något användbart söksystem, varför det är mycket svårt att retroaktivt rätta till bortglömda signeringar. I dag diskuteras lösningar att acceptera samtliga ej signerade åtgärder så att man kan börja på nytt med att alltid signera alla registreringar/åtgärder. Den interna kontrollen beträffande behörigheter är inte tillfredsställande. Åtgärder för att komma till rätta med detta måste prioriteras och tydliga krav ställas på systemleverantören. Loggning i och ur T4 bör styras upp. Utloggning ska göras när man inte är på sin arbetsplats. I avvaktan på en lösning med behörigheter i T4 rekommenderas att en automatik införs så att utloggning sker relativt snabbt när en dator är inaktiv alternativt en skärmsläckarfunktion med krav på inloggning. Inloggning med annan persons lösenord får inte ske. Signering sker inte fullt ut enligt gällande anvisningar och journallag. Det är mycket viktigt, särskilt då alla har behörighet till allt, att all registrering verkligen signeras. Krav bör ställas på systemet att det inte ska vara möjligt att gå ur T4 eller en bild i T4 utan att signering har skett. (8)

9 7. Intern kontroll av rutiner för inbetalning av avgifter och ersättningar 7.1 Underlag för prissättning och avgifter Prisdatabas och betalningsmodell En taxegrupp samlar in synpunkter om taxorna från klinikerna. Därefter utarbetar tandvårdschefen förslag till ny/ändrad taxa. Landstingsstyrelsen lägger förslaget till Landstingsfullmäktige som fastställer ändringar i taxan. Beslutade förändringar i taxan lämnas via tandvårdens kansli till Tietoenator 1 som verkställer ändringarna i prisdatabasen. I T4 knyts patienten till en betalningsmodell. Modellen styr hur kostnaderna för vården fördelas mellan patienten, försäkringskassan, beställarenheten och tandvårdsförvaltningen. Vid vissa åtgärder och händelser stämmer kanske inte patientens förvalda behandlingsmodell. Då finns möjligheter att ändra behandlingsmodell för den aktuella behandlingsperioden eller för just den åtgärden. Särskilt för specialisttandvården är det svårigheter att använda T4:s behandlingsmodell, eftersom de flesta av dessa kliniker utför andra former av behandlig än de som finns inlagda i behandlingsmodellen. Dessa kliniker beräknar i stället kostnaden för hela den planerade terapin. Ur internkontrollaspekt tillfredsställande rutiner. En annan lösning behöver utvecklas för specialisttandvården Underlag för patientavgift och för avgift till annan betalare 2 Klinikerna tar betalt för utförda åtgärder/behandling och eventuella produkter. Vid undersökningstillfället, eller successivt vid genomförandet av en behandling, registrerar behandlande tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska de åtgärder som ska utföras/utförs. Registreringen i T4 av åtgärder markeras grafiskt. Åtgärderna kopplas därvid till prisdatabasen. Olika latituder, beroende av svårighetsgrader och tidsåtgång, kan anges för de flesta åtgärderna. Beträffande specialisttandvården, se även avsnitt Tietoenator har hand om driften av landstingets samtliga servrar. 2 Med annan betalare avses i första hand beställarenheten och försäkringskassan, men även tandvårdsförvaltningen, EU/ESS-patienter, konventionspatienter, patienter från andra länder samt asylsökande. (9)

10 Varje person som har behörighet i T4 kan ändra patientpris för olika åtgärder, dock inte ändra belopp i prisdatabasen. Förutom olika subjektiva bedömningar av åtgärder och svårighetsgrader finns möjlighet att frångå förvalt pris enligt prisdatabas. Vår bedömning är att det är rimligt att priserna kan gå att ändra. Det finns även i övrigt stora möjligheter till subjektiva bedömningar. Vårt förslag är att det klargörs tydligare när det får ske, vem som får göra det och hur avsteg ska dokumenteras. Beskrivningen kan lämpligen införas i manualerna för T Dokumentation av ändringar Ändringar/rättningar kan göras beträffande terapi ända till överlämnande till reception för betalning har skett utan att ändringarna framgår i T4. Ev ändringar efter överlämnande framgår i T4. Om ändring skett sedan åtgärder signerats syns både den ursprungliga anteckningen och den nya. Alla eventuella ändringar/rättningar efter överlämnande och/eller signeringar är spårbara i T4. Vår bedömning är att rutiner för ev ändringar av underlag för prissättning och avgifter är tillfredsställande Rutiner för makulering/kreditering Enligt rutinbeskrivning ska en makulering av en faktura göras i form av att en fakturakopia lämnas till klinikens administration för makulering. Det kan gälla felaktiga fakturor till försäkringskassan (det vanligaste) men även fakturor till privatpersoner. Det senare kan t ex avse en faktura för uteblivande fastän patienten meddelat förhinder. Makuleringar är dock inte vanliga. I dag görs ev förekommande makuleringar av administrationen på uppdrag av kliniken, ofta efter beslut av klinikchef och efter telefonsamtal mellan kliniken och administrationen. Ev makuleringar måste dokumenteras. Rutinen att använda en fakturakopia som underlag uppfyller krav på dokumentering förutsatt att orsak till makulering framgår samt att klinikchef attesterar makuleringen. (10)

11 7.2 Betalningsrutiner Underlag för betalning När registreringen av utförda åtgärder är klar markeras å tgärd utförd och överlämnad. Uppgifterna överförs då till receptionen som tar betalt. En patient kan betala kontant, med betalkort eller på faktura. Även presentkort förekommer. Samtliga möjliga betalningssätt och hur de ska registreras i T4 finns tyd ligt beskrivna i manualen för ekonomirutiner i T4. Landstingets policy är att betalning i första hand ska ske kontant eller med betalkort. Betalning kan göras med exakt belopp, del av belopp eller som förskottsbetalning. Om en patient betalar mer eller mindre än vad behandlingen kostar framgår det i T4. Om patienten inte betalar hela priset för genomförd åtgärd ska patienten, i normalfallet, få en faktura på det obetalda beloppet. Om fakturering blir aktuell ska en avgift på 50 kronor läggas på. Vid kontant betalning får patienten kvitto (från kvittoskrivare). Tillfredsställande intern kontroll Faktura till patient eller till annan betalare I avvaktan på ett övergripande beslut om integreringsplattform för landstingets fakturering måste all fakturering avseende tandvård ske manuellt. Ett arbete pågår för att, så snart detta beslut fattats, möjliggöra fakturering direkt från T4. Dagens manuella rutiner innebär i stora drag följande steg: - Om en patient inte betalar kontant får denn e, vid klinikbesöket, en fakturakopia vilken utgör en specifikation av utförda åtgärder och vad de kostar. Fakturakopian kan inte användas för betalning. Den faktura som patienten ska betala blir hemskickad ca 3-10 dagar efter klinikbesöket, se nedan. - Kliniken tar också ut fakturakopia/faktureringsunderlag för varje patient och skickar, i pappersform, tillsammans med kassarapporten till sin lokala administration. För klinikens del registreras därmed en patient som betalar på fakturan som om betalning influtit. - Klinikernas lokala administrationer registrerar manuellt in de fakturaunderlag som kommer från klinikerna i redovisningssystemets faktureringsrutin. I och med detta registreras även fordringarna i den ekonomiska redovisningen. Administrationen ska (11)

12 kontrollera att summan på fakturorna överensstämmer med dagrapportens summa för fakturering. Administrationen tar ut en faktureringsjournal över registrerade fakturor och skickar den till respektive klinik. - Klinikerna ska kontrollera faktureringsjournalen mot summa fakturor enligt kassarapport. - Två gånger per vecka skickar centralförvaltningen filer med fakturorna till företaget Capella (Stockholm) som tar ut fakturorna på papper och skickar till kunderna. Denna del i faktureringsrutinerna påverkas inte av planerad integrering mellan T4 och redovis - ningssystemet. Rutinerna för faktura till andra betalare är desamma som till en enskild patient. Beträffande rutiner för ersättning från försäkringskassan, se avsnitt Dagens rutiner för fakturering innebär ett dubbelarbete på grund av att faktureringen inte kan överföras elektroniskt från T4 till redovisningssystemet. Arbetet med att få till en maskinell integrering är viktigt och måste prioriteras både för att få säkrare rutiner och för att effektivisera arbetet Rutiner för ersättning från försäkringskassan Den del av patientfakturan som försäkringskassan ska ersätta förs automatiskt över till Försäkringskasseräkningen. 1 4 gånger per månad tar klinikerna ut samlingsräkning och faktureringsunderlag till tandvårdsräkningarna (en för varje patient). Samlingsräkningen skrivs under av klinikchefen och skickas sedan till den lokala administrationen. Den lokala administrationen registrerar manuellt in fakturaunderlagen till ekonomisystemets fakture - ringsrutin. Faktureringsrutinerna beskrivs närmare i avsnitt Eventuell ändring av samlingsräkning (=kreditering av försäkringskassan) görs genom att den felaktiga åtgärden korrigeras. Beloppen justeras då automatiskt nästa gån g samlingsräkning tas ut. Arbete pågår för att försöka få till stånd en elektronisk överföring av fakturor från landstinget till försäkringskassan med användning av försäkringskassans programvara Plomben. Faktureringen till försäkringskassan innebär mycket dubbelarbete på grund av att fakture - ringen inte kan överföras elektroniskt från T4. Rutinen innebär även risker för att fel uppstår. (12)

13 Arbetet med att få till en elektronisk överföring av fakturor från landstinget till försäkrings - kassan är, i första hand ur effektivitetssynpunkt, mycket viktigt och måste prioriteras Kreditgivning Enligt gällande policy ska ingen kreditgivning ske, betalning ska ske kontant eller med betal - kort. Undantag får göras för akutbesök där patienten inte h ar möjlighet att betala kontant och när avgiften ska betalas av annan än patienten, t ex försäkringskassa eller försäkringsbolag och betalningsförbindelse finns med eller kan styrkas. Nya rutiner planeras som innebär att patienten, vid behandling där avgif ten beräknas uppgå till kronor, ska erbjudas att söka kredit hos kreditföretag som förmedlas av tandvårdskliniken. Om patienten inte vill nyttja den erbjudna kreditmöjligheten eller vägras kredit av kreditföretaget ska förskottsbetalning sk e för att behandling ska påbörjas. De granskade klinikerna har något olika rutiner för att ta betalt av patient. Generellt gäller dock att de i första hand kräver kontant betalning. Mindre fordringar utan att faktura skickas förekommer vid alla kliniker. Det kan bero på att behandlingen blir dyrare än vad patienten räknat med och att patienten ska återkomma nästa dag för att betala resten. Vid två av de granskade allmänklinikerna förekom ett större antal obetalda fordringar som inte fakturerats, liknande den gamla skuldlistan som förekom när Tanders användes. Även inom specialist - tandvården förekommer liknande obetalda ej fakturerade fordringar. Av manual för ekonomirutiner i T4, liksom i brev från tandvårdsförvaltningen till klinikerna, framgår att denna typ av kreditgivning inte får förekomma. Inom specialisttandvården är det vanligaste att patienterna betalar aconto under den tid behandlingen pågår, ofta motsvarande en andel av beräknad slutkostnad vid varje besök/ - behandling, så att full betalning skett när behandlingen är slutförd. I T4 redovisas aconto betalningarna som förskottsbetal ningar ända tills behandlingen är avslutad. Se även avsnitt Skulder utan att kunden faktureras ska inte förekomma (rapporten EKO 010 utestående balanser ska vara tom). Specialisttandvården har möjlighet att i undantagsfall göra avsteg från detta. Ny föreslagen förmedling av kredit vid dyrare behandlingar bör börja tillämpas så snart som möjligt. Därmed torde det inte längre finna s någon anledningen att över huvud taget använda systemet med krediter utan fakturering. (13)

14 7.2.5 Förskottsinbetalning Förskottsinbetalningar (och acontobetalningar, se avsnitt 7.2.3) betraktas i dag alltid som kontantbetalningar. Klinikernas skulder p g a förskot tsinbetalningar finns bara redovisade i T4. Det är inte möjligt att ta ut någon förteckning över gjorda förskottsinbetalningar. Beloppen kan bli relativt stora inom de flesta av specialisttandvårdens kliniker, där patienter betalar efter hand men där överl ämnande för fakturering i allmänhet sker först när hela terapin har slutförts. För tandregleringen exempelvis kan en terapi pågå i ca två år. Krav bör ställas på systemleverantören att det ska vara möjligt att ta ut förteckning över gjorda förskottsinbetalningar. Förskottsinbetalningar på belopp överstigande genomförd behandling bör skuldredovisas i den ekonomiska redovisningen. 7.3 Bevaknings- och kravrutiner Fordringar från skuldlistor i föregående tandvårdssystem (Tanders) har avsluta ts successivt allt efter som klinikerna övergått till T4. Avslutningen har inneburit att klinikerna fakturerat allt som varit obetalt. Bevakningen av fordringarna har därmed överförts till den vanliga kravrutinen. I dag sker nedskrivningar av äldre fordri ngar (12 månader) en gång per år, i samband med bokslut. Landstinget har avtal med Svea inkasso 3 om bevakning och krav av samtliga landstingets obetalda fakturafordringar, inkl tandvårdsräkningar, enligt följande: - En gång per månad överlämnar landstingets centralförvaltning (ekonomi - och verksamhetsstyrningen) underlag (fil innehållande obetalda fakturor) för betalningspå minnelse till Svea Inkasso (inkassoföretaget). Tidpunkten för överförandet av filen är anpassat så att det passar bra i tiden med p ensions- och löneutbetalningar. Inkasso företaget skickar omgående betalningspåminnelse till gäldenären. Om påminnelse måste göras utgår lagstadgad avgift (f n 45 kronor). Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. Ränta och avgift tillfaller landstinget. 3 Landstingets ersättning till Svea Inkasso är f n 9 kronor per faktura som blir föremål för kravverk - samhet. (14)

15 - Inkassoföretaget överför dagligen influtna ersättningar till landstingets finansförvalt ning. - Om betalning inte kommit senast 20 dagar efter betalningspåminnelsen skickar inkassoföretaget inkassokrav. Vid inkassokrav debiterar inkassoföretaget in kassoavgift. - Därefter skickar inkassoföretaget först ett betalningsföreläggande och om betalning ändå inte sker lagsöks gäldenären, med tidsfrister och avgifter enligt gällande lag stiftning. Avgifterna tillfaller till viss del landstinget och till viss del inkassoföretaget. - Om gäldenären inte kan betala efter lagsökning sker bokföringsmässig nedskrivning av fordran. Ev beslut om avskrivningar fattas av tandvårdschefen på delegation. Till avskrivningsbeslutet fogas ev utlåtande/förslag från inkassoför etaget. Ev avskriv ningar har belastat respektive klinik. I samband med bokslut 2002 gjordes en mer omfattande genomgång och nedskrivning av äldre utestående fordringar för tandvård, vilka belastade tandvårdsförvaltningen centralt. - Nedskrivna fordringar långtidsbevakas via inkassoföretaget. Ersättningen till inkasso - företaget för ev influtna nedskrivna fordringar är 30 % av influtet belopp. Företaget överför en gång per månad influtna fordringar efter avdrag för företagets provision till landstingets finansförvaltning. - Inkassoföretaget aktualiserar nedskrivna fordringar. - Inkassoföretaget har också uppdrag att komma överens om och upprätta avbetalnings - planer. Ny rutin för nedskrivning av utestående fordringar planeras, med nedskrivning av 4-5 månader gamla fordringar vid delårsbokslut och bokslut och där respektive kostnadsställe får bära kostnaden för nedskrivningen. Klinikerna har i dag mycket begränsade möjligheter att följa och bevaka vilka personer som inte betalar sina fakturor. De lokala administrationerna delger i viss utsträckning klinikerna förteckningar över utestående fordringar. Förteckningarna är dock strukturerade på ett sådant vis att det är svårt för klinikerna att identifiera vilka patienter det gäller i T4 är patienterna sorterade efter personnummer och namn medan fordringsreskontran är sorterad i kundnum - merordning. Försök har påbörjats med att ge vissa kliniker behörighet att läsa i kundres kontran (i redovisningssystemet Raindance). För närvarande uppfattar klinikerna dock kun dreskontran som svårtillgänglig. Dessutom kan fordringar som skrivits av, men som ändå ska bevakas, inte utläsas i faktureringsrutinen i Raindance. (15)

16 Kravrutinerna enligt avtalet med Svea Inkasso är tillfredsställande ur internkontroll synpunkt. Betalningspåminnelser däremot bör ske snabbare, i sämsta fall kan det nu dröja en hel månad från förfallodag till betalningspåminnelse. Förslaget att respektive kostnadsställe själva ska få bära ev kostnader för nedskrivning av fordringar bedöms ur revisionell synpunkt som positivt eftersom det kan vara ett incitament för god fakturabevakning så att klinikerna kan avvisa patienter som inte betalar sina avgifter. Arbetet med att få till stånd maskinell integrering mellan tandvårdssystemet och redov isningssystemet är viktigt och måste prioriteras så att klinikerna kan få aktuell och lättill gänglig information om aktuella obetalda fordringar. Även nedskrivna fordringar som ska bevakas måste bli möjligt att läsa ut i faktureringsrutinen. Kundreskontran i redovisningssystemet innefattar all förekommande fakturering. Vissa uppgifter kan vara känsliga ur sekretessynpunkt. Detta är en faktor som stödjer kravet på att fakturering bör kunna ske direkt från T4. 8. Säkerhet och rationalitet i rutiner för kassahantering och avstämning Kassainstruktioner finns i landstingets ekonomihandbok (1985). Instruktionerna omfattar kvittering av kassainstruktion och kassa, handhavande av kassa, förvaring av värdehandlingar och pengar, förvaring av nycklar, betalning, che ck, redovisning, avstämning, brist, ansvar och inventering. Ny kassarutin är under utarbetande. Enligt gällande kassainstruktion framgår bl a följande beträffande tillgång till kassa: - Förvaltningschef ansvarar för att underställd kassapersonal känner til l och kan tillämpa kassainstruktionen. - Förvaltningschef ansvarar för lokal anpassning av kassainstruktionen om det bedöms erforderligt. - Endast en person ska vid varje tillfälle ha tillgång till en kassa. - Den som kvitterat kassan är personligen ansvar ig för den och ska få information om vad kassaansvaret innefattar. - Den kassaansvarige ska kvittera kassainstruktion och kassa. (16)

17 Enligt gällande kassainstruktion ska överlämning av kassa ske till ersättaren när kassa ansvarig har lunch, semester eller annan ledighet. Hur överlämnande av kassa ska göras vid byte av personal finns beskrivet i manualen för T4. En preliminär avstämning ska göras när man under dagen byter personal i receptionen. Den preliminära avstämningen ska göras på samma sätt som en fullständig, med den skillnaden att ingen insättning eller utlägg kan göras. Den preliminära avstämningen ska skrivas ut och undertecknas av den som överlämnar kassan. Hur kassaredovisning ska ske beskrivs i manualen för T4. En fullständig avstämning ska göras när dagen är slut. Kassaredovisningen ska undertecknas av den som är ansvarig för kassan. Kassaredovisningen utgör bokföringsunderlag vilket registreras av klinikernas lokala administrationer. Manualen innehåller beskrivningar av hur olika betalningssätt (kontant, kort, faktura, presentkort) ska redovisas. Av manualen framgår även vad som ska sparas på kliniken och vad som ska skickas till den lokala administrationen. I granskningen har vi konstaterat följande: - Inte vid någon av de granskade klinikerna förekommer något uttalat kassaansvar på någon enskild person. - Information enligt kassainstruktionen lämnas inte till personal som sköter kassorna. Någon lokal anpassning av instruktionen har inte utarbetats. - Vid samtliga granskade kliniker är det flera personer som under en dag hanterar kassan. Vår granskning visar att överlämnade av kassa inte sker enligt instruktion. Endast vid en av de granskade klinikerna sker en avstämning vid överlämnande mellan förmiddagsoch eftermiddagspersonal. - Kvitton på bankinsättningar skickas inte alltid från klinikerna till administrationen. - Kassarapporterna är inte alltid undertecknade. De rutiner som fastställts beträffande kassahantering följs inte vilket medför brister i den interna kontrollen. En genomgång av kassarutinerna rekommenderas med inriktning att tillämpa de regler som kommer att fastställas i den nya kassarutin som håller på att tas fram. (17)

18 9. Säkerhet i hantering av räkenskapsmaterial Den gallringsplan som finns för Jämtlands läns landsting sammanställdes år Planen innehåller inga uppgifter för tandvården. Av manualen för ekonomirutiner i T4 framgår vilket räkenskapsmaterial som ska skickas till den lokala administrationen och vad som ska sparas på kliniken. Vid de granskade klinikerna sparas en kopia av kassarapporten och i något fall insättnings - kvitton från bank. Vid klinikernas administration sparas underlag till faktura (erhållet från klinikerna), kravlistor med noteringar och ev återkallade krav. Återkallade krav avser huvudsakligen försäkringskassan. Administrationen sparar för innevarande år och för föregående år. Därefter skickas detta till centralarkiv för förvaring. Kassarapporterna som klinikerna skickar till sin administration blir verifikat i bokföringen i och med att administrationen registrerar in uppgifterna i redovisningssystemet. Till kassa rapporterna ska även kvitton från bankinsättningar bifogas. Vid en av de granskade klinikerna sparas insättningskvittot på kliniken. En översyn av dokumenthanteringsreg ler pågår enligt uppgift. Dokumenthanteringsregler saknas beträffande produkter ur T4. Manualen för ekonomirutiner i T4 beskriver dock vilket räkenskapsmaterial som ska sparas på kliniken och vad som ska skickas till den lokala administrationen. Av genomförd granskning drar vi slutsatsen att mer sparas och för längre tid än vad som egentligen krävs. Pågående översyn av dokumenthante - ringsregler för landstinget bör även innefatta räkenskapsmaterial från T4. Till kassarapporterna ska även kvitton från bankinsättningar bifogas. (18)

19 10. Rutiner för överföring av underlag för fakturering och redovisning i landstingets ekonomisystem Ett övergripande beslut om integreringsplattform för landstinget planeras fattas år Integrationen till ekono misystemet Raindance sker i avvaktan på detta beslut inled ningsvis manuellt. En test med maskinell integration ska påbörjas under år 2003 vid en av tandvårds - klinikerna. Ekonomiska transaktioner vid tandvårdsklinikerna överförs därför tills vidare manuel lt från klinikernas kassarapporter (ur T4) till redovisningssystemet Raindance. Utförs vid respektive kliniks administration. Se även avsnitt 8. Även fakturering och bevakning av fordringar sker tills vidare i Raindance. De olika klinikernas administrationer utarbetar fakturor till patienter, försäkringskassa, beställarenhet enligt underlag från klinikerna, se även avsnitt 7.2.2, och 7.3. Arbetet med faktureringen innebär ett dubbelarbete eftersom både klinikerna och klinikernas lokala administrationer registrerar samtliga fakturor. Arbetet med elektronisk överföring av fakturering och redovisning från T4 till Raindance är viktigt både ur säkerhetssyn punkt och ur effektivitetssynpunkt och måste prioriteras. Avsaknaden av maskinell integrering innebär också att klinikerna i stor utsträckning saknar aktuell och lättillgänglig information om fordringar. (19)

20 11. Användarsynpunkter om T4 Vid de genomförda intervjuerna framkommer många synpunkter på T4, både positiva och negativa. Vi redovisar några av dem i punktform nedan. Positivt/bra - Positivt, roligt. Fungerat relativt bra. - Bra system för tidbokning och bra översikt per patient samt ekono midelen vad gäller överförande från tandläkare till reception. Lätt att ta ut kassaavstämni ngar. - All dokumentation blir läslig. - Möjlighet följa upp ekonomi och åtgärder per behandlande läkare/tandhygienist/tand - sköterska. Finns även möjlighet få ut olika slags statistik. - Möjlighet lägga in hälsodeklarationer och kan i så fall t ex få ut v arningar om patients medicinering. Möjligt gruppera patienter i riskgrupper. - Bra intern support i dag. - Fungerat bättre än befarat (efter vad andra kliniker berättat). Hög acceptansnivå för problem. Negativt/mindre bra - Ergonomin inte anpassad till nytt arbetssätt. Blivit lokala (=olika) lösningar för de olika klinikerna. - Tar tid att boka in patienter (gick fortare med papper och penna), särskilt om det är flera familjemedlemmar som samtidigt ska bokas in. - Mycket musklickande, snabbkommandon saknas. Innebär i vissa fall att ej tänkta genvägar tillämpas. - Ibland svårt att hitta den rätta åtgärden, tar tid att söka fram. - Svårt hitta osignerade åtgärder för att kunna åtgärda. T4 håller inte reda på aktiva patienter när automatisk utloggning sker. - Saknar digitalröntgen, måste ha kvar de gamla journalsystemet för röntgenbilderna. - Det har hänt att servrar hängt sig, att man inte kommit in. - Pappershanteringen gentemot försäkringskassan. - Inte anpassat för specialisttandvården, bl a beträffan de terapi, statistikfunktioner, kölistor. - Trögt få till stånd ändringar i T4 och Raindance. (20)

Landstingets revisorer

Landstingets revisorer 1 (2) Landstingets revisorer 2007-11-13 Dnr REV 22/2007 Revisionschef Lennart Ledin, tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen T 4 ekonomirutiner På vårt uppdrag har revisionskontoret med hjälp av Komrev inom

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppvidinge kommun Revisionsrapport 2011-01-31 Eva Gustafsson Innehåll Bakgrund, syfte och revisionsfråga......3 Iakttagelser......3 Arbetsgången......3

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Folktandvårdens intäkter -uppföljning

Folktandvårdens intäkter -uppföljning Revisionskontoret AM/KS Rev/16014 Folktandvårdens intäkter -uppföljning Rapport 9-16 Folktandvårdens intäkter uppföljning Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av

Läs mer

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter LANDSTINGET I VÄRMLAND RAPPORT Revisorerna AM/VHL 2013-02-19 Rev/12012 Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter Sammanfattning Vi har granskat om det finns tillfredsställande rutiner som säkerställer

Läs mer

1 SAMMANFATTNING...3 2 ALLMÄNT...4 2.1 INLEDNING...4 2.2 UPPDRAG...4 2.3 METOD...4 3 RUTIN PATIENTKASSA...5

1 SAMMANFATTNING...3 2 ALLMÄNT...4 2.1 INLEDNING...4 2.2 UPPDRAG...4 2.3 METOD...4 3 RUTIN PATIENTKASSA...5 1 SAMMANFATTNING...3 2 ALLMÄNT...4 2.1 INLEDNING...4 2.2 UPPDRAG...4 2.3 METOD...4 3 RUTIN PATIENTKASSA...5 3.1 REGISTRERING I VANIA...5 3.2 AVSTÄMMNING DAGSKASSA...7 4 RUTIN EKONOMIADMINISTRATION...9

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Hbehandlare Visar var ev. pappersjournal finns, se lista i Efficamaualen

Hbehandlare Visar var ev. pappersjournal finns, se lista i Efficamaualen Ekonomiutbildning GRUND-blanketten snabb genomgång TÄND-blanketten Kategori Enbart för kommande statistik, ska dock föras Hbehandlare Visar var ev. pappersjournal finns, se lista i Efficamaualen Debiteringsklass

Läs mer

System och rutiner 2008

System och rutiner 2008 Revisionsrapport System och rutiner 2008 Avesta kommun Mars 2009 Åke Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Uppdrag...3 2.2 Syfte...3 2.3 Metod...3 3 Fakturering och betalningsbevakning...4

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004

Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Rapport avseende Frisktandvården. November 2004 Innehåll Inledning...1 Redovisning av intäkter i frisktandvården...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll...3 Substansgranskning...3 Omfattning...3 Utfört

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Datum 2015-06-04. Regionstyrelse. Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet

Datum 2015-06-04. Regionstyrelse. Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet Regionstyrelsen Datum 2015-06-04 1 (4) Regionstyrelse Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet 1. Övergripande riktlinjer Riktlinjerna skall tillämpas av alla verksamheter inom Region

Läs mer

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Debitering och kravhantering Riktlinjer Kf160926, 160 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94

Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94 Koncernkontoret Koncernstab Ekonomistyrning Enhet för koncernekonomi Olof Hallgren 044-309 31 94 FÖRSLAG Datum 2015-04-23 Tillämpningsanvisningar för krav och fakturering Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna

Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna ,._ Fo~~~X!~den Tandvårdsförvaltning LO Tandvård Datum 2015-03-04 Sida 1 (3) Dnr LD15/00485 Uppdnr 1005 Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna Ordförandens förslag 1. En ändring till en fast avgift på

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015 www.pwc.se Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun Annika Hansson, Velid Jahic Är kommunstyrelsens och nämndens interna kontroll tillräcklig för att säkerställa

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist Revisionsrapport Granskning av kravverksamhet kundfordringar Botkyrka kommun Anders Petersson och Josefin Loqvist Juni 2011 2011-06-07 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Namnförtydligande

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Policy för kravverksamheten i Svedala kommun antagen av driftsnämnden 2000-12-20 144 Kravverksamhetens organisation Gäller från 2001-01-01 Övergripande ansvar för uppläggning av

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Regler för betalning och krav. Version: 2. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Regler för betalning och krav. Version: 2. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Regler för betalning och krav Version: 2 Beslutsinstans: Regionstyrelsen Regler för betalning och krav 2(9) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. Första utgåvan 2. 2016-05-04 Andra utgåvan

Läs mer

Pajala kommun. Uppföljande granskning av leverantörsfakturor samt granskning av kundfakturor. Revisionsrapport. Anna Carlénius Revisonskonsult

Pajala kommun. Uppföljande granskning av leverantörsfakturor samt granskning av kundfakturor. Revisionsrapport. Anna Carlénius Revisonskonsult Revisionsrapport Uppföljande granskning av leverantörsfakturor samt granskning av kundfakturor Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Rapport över granskning avseende privata vårdgivare. Jämtlands läns landsting 2003

Rapport över granskning avseende privata vårdgivare. Jämtlands läns landsting 2003 Rapport över granskning avseende privata vårdgivare Jämtlands läns landsting 2003 1 INLEDNING...3 1.1 Uppdrag...3 1:2 metod...3 2 GRANSKNING...3 2.1 Rutin privat vårdgivare...3 2:2 Rutin landstingets kansli...4

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering 1/5 Beslutad när: 2017-09-25 187 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2017:383-003 Gäller fr o m: 2017-10-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla nämnder

Läs mer

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 1 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Ömsesidiga åtaganden... 3 2.1 GSFs åtaganden... 3 2.2 Kundens åtaganden... 3 3 Generella tjänstebeskrivningar... 5 4

Läs mer

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering Riktlinjer Fakturering- och kravhantering Dokumenttyp Riktlinjer För revidering ansvarar Ekonomichef Dokumentet gäller till och med Tills vidare Diarienummer 2016-000398 049 Uppföljning och tidplan Fastställt

Läs mer

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Kundfakturering Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Kontantkassor Gällivare kommun Februari 2011 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattande bedömningar och förslag... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Innehållsförteckning. 3.2. Bygglov... 9. 4. Granskningsresultat... 12 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 12

Innehållsförteckning. 3.2. Bygglov... 9. 4. Granskningsresultat... 12 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 12 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål... 4 2.3. Revisionsmetod och avgränsning... 4

Läs mer

Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004

Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004 2004-02-25 Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden BSN-Söder Kommunstyrelsen Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004 Kommunrevisionen har låtit granska tillämpningen av

Läs mer

Revisionsrapport. Jämtlands läns landsting. Granskning av Rutiner för skanning av fakturor 2004-09-24. Ante Strängby

Revisionsrapport. Jämtlands läns landsting. Granskning av Rutiner för skanning av fakturor 2004-09-24. Ante Strängby Revisionsrapport 2004-09-24 Ante Strängby Granskning av Rutiner för skanning av fakturor Jämtlands läns landsting Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...1 1.1 Sammanfattade

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Införande av nytt journalsystem i Folktandvården Rapport 8-10

Införande av nytt journalsystem i Folktandvården Rapport 8-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2010-12-20 Rev/10039 Införande av nytt journalsystem i Folktandvården Rapport 8-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-20 2 Införande av nytt journalsystem i Folktandvården

Läs mer

Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården

Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården Granskning av intäktsredovisning inom Folktandvården Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Januari 2010 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och metod... 2 2 BESKRIVNING

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Cura Individutveckling

Cura Individutveckling Revisionsrapport Yvonne Lundin Uppföljning av Granskning av intern kontroll i ekonomiadministrativa rutiner och Privata medel 2014 Cura Individutveckling Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning

Läs mer

Granskning kontanthantering Bildningsnämnden

Granskning kontanthantering Bildningsnämnden Revisionsrapport Granskning kontanthantering Bildningsnämnden Motala kommun September 2009 Karin Jäderbrink 2009-09-08 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning...1

Läs mer

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Vi kommer nu att erbjuda er en möjlighet, att fakturera era kunder via astra WEB. Denna modul, kostar inget, utan kommer att bli en standardfunktion i astra

Läs mer

Regler för kontanthantering

Regler för kontanthantering Regler för kontanthantering Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14 204 REGLER FÖR KONTANTHANTERING Syftet med reglerna Syftet med dessa regler är att skapa förutsättningar för en god intern kontroll

Läs mer

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen RUTIN 1 (14) Senast uppdaterad -02 Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare RUTIN 2 (14) Senast uppdaterad -02 Innehållsförteckning Inledning... Verksamheten... 4 Stängning

Läs mer

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun Regler för faktura- och kravhantering Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Granskning av kontanthantering inom kostenheten

Granskning av kontanthantering inom kostenheten www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 7 oktober 2013 Granskning av kontanthantering inom kostenheten Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

PM 2009-05-19 Uppföljning av internkontroll inom hotell- och restaurangprogrammet

PM 2009-05-19 Uppföljning av internkontroll inom hotell- och restaurangprogrammet PM 2009-05-19 av internkontroll inom hotell- och restaurangprogrammet Bakgrund och uppdrag Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskade under 2007 intern kontroll vid hotell- och restaurangprogrammet

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-22 För revidering ansvarar: Ekonomienheten För eventuell

Läs mer

Hantering av e-frikort

Hantering av e-frikort 2015-10-25 VERSION 1.5 1 (6) Hantering av e-frikort Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Vad är nytt vid införande av e-frikort?... 1 3. Särskilda målgrupper... 3 4. Byte av personidentitet... 3 5. Övergångsperioden

Läs mer

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Färgelanda kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-16, 197 Dnr 2011/595 Ersätter reglemente daterat 200-10-12 Dnr 200/251 Kommentarer reviderade 2011-10-17 POLICY

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne 2016-03-01 Tips! Skriv ut de lathundar ni vill ha lätt tillgängliga och häfta ihop dem som egna häften. Innehåll Lathund 1 - Översikt kassabilden... 3 Lathund

Läs mer

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 9.5 Sid 1 (5) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 133/2006/003 2006-05-01 Kf 2006-04-24 51 2015/37 2015-03-23 Kf 2015-03-23 19 FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE

Läs mer

Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering

Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering Antagen av kommunstyrelsen den 29 november, 174. 1 Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering 1.1 Syfte Syftet med dessa

Läs mer

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer Finansförvaltning Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer finansförvaltning Betalningsströmmar 3 Inbetalningar 3 Utbetalningar 3 Fakturahantering

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Kassafunktionen i det vårdadministrativa systemet VAS. Norrbottens läns landsting. Juni 2002. Helena Backman Hans Rinander

REVISIONSRAPPORT. Kassafunktionen i det vårdadministrativa systemet VAS. Norrbottens läns landsting. Juni 2002. Helena Backman Hans Rinander REVISIONSRAPPORT Kassafunktionen i det vårdadministrativa systemet VAS Norrbottens läns landsting Juni 2002 Helena Backman Hans Rinander Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Falkenberg Anita Andersson Leif Johansson 2005-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden Halmstads kommun 2009-05-25 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2009-05-25 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Regler för ekonomihantering

Regler för ekonomihantering Dokumentets syfte Syftet med detta dokument är att ge samtliga funktionärer som hanterar pengar i någon form en god inblick i vad som förväntas av denne. Dokumentet skall förhoppningsvis ge berörda funktionärer

Läs mer

Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson

Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson Ska revideras senast 2018-01-01 Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson Bakgrund Kommunfullmäktige tog den 25 augusti 2008 regler för fakturerings- och fordringsbevakning. Dessa behöver uppdateras

Läs mer

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, genomförande

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Granskning av intäktsredovisning av patientavgifter

Granskning av intäktsredovisning av patientavgifter Revisionsrapport Granskning av intäktsredovisning av patientavgifter Landstinget Gävleborg Pär Månsson Helena Carlson Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Datum _. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum _. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget I Il ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige 000219 2015-11-23- Datum _ 24 Sida 1 (2) Dnr LD15/03361 Uppdnr 1176 2015-10-19 Budgetberedningen 2015-11-09

Läs mer

LATHUND FÖR VÅRDGIVARE efrikort

LATHUND FÖR VÅRDGIVARE efrikort LATHUND FÖR VÅRDGIVARE efrikort Innehåll 1 Om efrikort... 3 1.1 Viktigt att veta... 3 Begrepp som används i efrikort... 3 Taktiska val upphör... 3 Asylsökande... 3 Distribution av nya frikort... 3 Utskick...

Läs mer

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag.

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag. 1 (8) Omsorgsnämnden 2015-10- 06 Rutin för förvaltning av privata medel mm för brukare i bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning och/eller psykiska funktionshinder där Förvaltningskonto

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2001-10-12

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2001-10-12 Styrdokument Dnr B5 3874/01 Kreditpolicy Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Lars Nilsson Beslutsdatum 2001-10-12 Giltighetstid Sammanfattning Tills vidare I denna policy

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Ks 1995-02-07, 58 Blad 1(6) ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Inledning Kommunens kravverksamhet bedrivs i överensstämmelse med bestämmelserna i inkassolagen, lagen om betalningsföreläggande

Läs mer

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel VALLENTUNA KOMMUN 2008-12-18 SID 1/9 er och generella anvisningar för hantering av privata medel När enskildas privata medel hanteras ska det på varje enhet finnas skriftliga lokala rutiner som är grundade

Läs mer

Länskulturens ekonomiadministration

Länskulturens ekonomiadministration 1 (2) Landstingets revisorer 2008-02-05 Dnr REV/5/2008 Revisionschef Lennart Ledin, tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Länskulturens ekonomiadministration På vårt uppdrag har revisionskontoret med hjälp

Läs mer

Styrdokument RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET

Styrdokument RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-06-23 75 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Vid behov Följas upp: Vart 4:e år RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten

Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten Administration av den enskildes privata medel sker på olika sätt utifrån det behov av stöd som han/hon har: 1. Den enskilde sköter ekonomi på

Läs mer