Västerviks Kommun Granskning av hemtjänsten. September 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västerviks Kommun Granskning av hemtjänsten. September 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson"

Transkript

1 Västerviks Kommun Granskning av hemtjänsten September 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson

2 Innehåll Sammanfattning 1 Revisionsfråga... 1 Svar på revisionsfråga... 1 Iakttagelser... 1 Rekommendationer Inledning Bakgrund Syfte och avgränsning Revisionskriterier Metod och granskningsinriktning Granskningsresultat Säkerställs en ändamålsenlig resursfördelning inom hemtjänsten? Hur? Finns en tydlig koppling mellan mål- och ekonomistyrning? Hur anpassas verksamheten efter demografiska förändringar och andra omvärldsfaktorer? Hur säkerställs kompetensförsörjningen inom verksamheten? Är debiteringsrutinerna inom hemtjänsten tillförlitliga och säkra? Finns bra och tydliga dokumentationssystem? Hur är ledningssystemet uppbyggt inom verksamheten? Behovet av timanställd personal? Hur påverkas kontinuiteten hos brukarna av denna grupp? Hur analyseras nämndens behov av hemtjänst, efter att konkurrensutsättning genomförts? Finns ett system för avvikelsehantering? Hur används det i syfte att utveckla verksamheten?... 9

3 2.11 Är riktlinjer och policy för hemtjänsten tydliga och levande dokument? Finns uppbyggda rutiner för kontakter mellan hemtjänst och hemsjukvård? Hur vägs brukarperspektivet in i kvalitetsmätningar? Omfattar denna hela dygnet? Är målen för hemtjänsten tydliga och utvärderingsbara?... 11

4 Sammanfattning Deloitte AB har av Västerviks kommuns förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att granska hemtjänsten inom Västerviks kommun. Revisionsfråga Bedriver socialnämnden verksamheten inom hemtjänsten på ett effektivt, resurs- och kvalitetsmässigt tillfredsställande sätt? De underliggande frågeställningar har varit: Säkerställs en ändamålsenlig resursfördelning inom hemtjänstverksamheten? Hur? Finns en tydlig koppling mellan mål- och ekonomistyrning? Hur anpassas verksamheten efter demografiska förändringar och andra omvärldsfaktorer? Hur säkerställs kompetensförsörjningen inom verksamheten? Är debiteringsrutinerna inom hemtjänsten tillförlitliga och säkra? Finns bra och tydliga dokumentationssystem? Hur är ledningssystemet uppbyggt inom verksamheten? Behovet av timanställd personal? Hur påverkas kontinuiteten hos brukarna av denna grupp? Hur analyseras nämndens behov av hemtjänst, efter att konkurrensutsättning genomförts? Effekter? Finns ett system för avvikelsehantering? Hur används det i syfte att utveckla verksamheten? Är riktlinjer och policys för hemtjänsten tydliga och levande dokument? Finns uppbyggda rutiner för kontakter mellan hemtjänst och hemsjukvård? Hur vägs brukarperspektivet in i kvalitetsmätningar? Omfattar denna hela dygnet? Är målen för hemtjänsten tydliga och utvärderingsbara? Svar på revisionsfråga Socialnämnden i Västervik bedriver verksamheten inom hemtjänsten på ett effektivt, resurs- och kvalitetsmässigt tillfredsställande sätt, det finns dock utrymme för förbättringar. Iakttagelser Totalt gör hemtjänsten underskott mot budget. Det finns tydliga skillnader i ekonomiskt utfall i respektive område. Kopplingen mellan mål- och ekonomistyrning är inte tillräckligt tydlig. Socialnämnden planerar på olika sätt för ett ökat antal äldre, samtidigt har antalet platser i särskilt boende minskat. Kompetensförsörjningen inom hemtjänsten säkerställs genom att enbart utbildade undersköterskor rekryteras till de fasta tjänsterna. Det är för närvarande inte svårt att tillsätta tjänster inom hemtjänsten. Utifrån en översiktlig granskning gör vi bedömningen att debiteringsrutinerna inom hemtjänsten är relativt tillförlitliga och säkra. System för dokumentation finns. Granskningen indikerar att nivån och omfattningen gällande HSL respektive social dokumentation skiljer sig åt. Bilden av vad socialnämnden menar med kvalitetsledning är något oklar internt i verksamheten. Behovet av timanställd personal har ökat för hemtjänsten i Västervik som en följd av att man valt att minska antalet tillsvidareanställda. För flera av målen inom hemtjänsten saknas uppföljning. 1

5 Rekommendationer Jämför ekonomiskt utfall och skillnader i arbetssätt mellan områdena och använd gärna goda exempel. Koppling mellan mål- och ekonomistyrning kan förtydligas genom att fördela resurserna så att de stöder de mål som finns. För att planera för ett ökat antal äldre krävs att kommunen tar ett samlat grepp där socialnämnden samverkar med övriga berörda nämnder för byggnation av alternativa bostäder och skapande av tillgänglighet och infrastruktur. En teknisk lösning för tidsrapportering som minimerar antalet manuella moment i debiteringsprocessen rekommenderas. Utveckla formerna för och efterlevnaden av dokumentationen, särskilt social dokumentation. Tydliggör internt vad som avses med kvalitetsledning. Se till att följa upp samtliga mål, som ett exempel är mätning av kontinuiteten särskilt angelägen. Jönköping den 17 september 2013 DELOITTE AB Torbjörn Bengtsson Certifierad kommunal revisor 2

6 1. Inledning 1.1 Bakgrund Deloitte AB har av Västerviks kommuns förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att granska hemtjänstverksamheten inom Västerviks kommun. Hemtjänst i Västervik erbjuds för personer som vill bo kvar i sitt ordinära boende och behöver hjälp med vissa serviceinsatser och/eller omvårdnadsinsatser. Insatserna kräver biståndsbeslut och utgår från varje persons individuella behov. Lagen om valfrihetssystem (LOV) infördes den 1 januari 2010 i Västerviks Kommun. Lagen innebär att den som har hemtjänst får välja vem som ska utföra insatserna, kommunen eller en privat leverantör. 1.2 Syfte och avgränsning Granskningens syfte är att bedöma om socialnämnden bedriver verksamheten inom hemtjänsten på ett effektivt, resurs- och kvalitetsmässigt tillfredsställande sätt. Granskningen avgränsas till den hemtjänstverksamhet som utförs på uppdrag av socialnämnden. 1.3 Revisionskriterier Granskningens revisionskriterier består av Socialtjänstlagen, Socialstyrelsens riktlinjer för kvalitetsledningssystem samt socialnämndens kvalitetsledningssystem, mål, riktlinjer och rutiner. 1.4 Metod och granskningsinriktning Granskningen har genomförts genom dokumentanalys samt intervjuer av både hemtjänstpersonal, chefer och aktuell administrativ personal inom förvaltningen. I vår granskning har vi genomfört intervjuer med 15 personer på olika nivåer inom socialförvaltningen och hemtjänsten. Antalet äldre ökar kraftigt under kommande år, vi har tittat på vilken anpassning nämnden gör av verksamheten utifrån detta faktum. Debiteringsrutinerna för hemtjänsten har granskats. Det finns idag högt ställda krav på dokumentation för hemtjänsten. Vi har tittat på hur förvaltningen lever upp till dokumentationskraven. Det skall finnas ett kvalitetsledningssystem i verksamheten, vi har tittat på hur det ser ut i Västervik. Ett kvalitetssystem skall även innehålla en avvikelserutin vilken vi har tagit del av. Kontinuiteten är viktig för kvalitéten inom hemtjänstverksamheten. Vi har granskat nämndens arbete med kontinuitet samt vilka ytterligare kvalitetsmätningar som genomförs. Effekter av konkurrensutsättning bedöms i granskningen. Då hemsjukvården är en viktig resurs för hemtjänsten har vi tittat på hur samverkan mellan hemsjukvården och hemtjänsten fungerar. 3

7 2. Granskningsresultat I samband med intervjuerna har vi hanterat samtliga till revisionsfrågan underliggande frågeställningar. Utfallet av dessa intervjuer samt granskning av övrig information och underliggande dokument framgår nedan. 2.1 Säkerställs en ändamålsenlig resursfördelning inom hemtjänsten? Hur? Under vår granskning och utförda intervjuer har det framkommit att ett antal förändringar har skett inom hemtjänsten i Västervik de senaste åren. En förändring som har genomförts är att organisationen har omstrukturerats till fyra större områden med områdeschefer istället för de 15 enheter man hade tidigare. Enligt nämnden utfördes omstruktureringen för att få ökad flexibilitet och ett mer effektivt utnyttjande av personella och materiella resurser. I Västervik har antalet beviljade timmar per brukare minskats från 34 timmar per månad till 28, något nämnden har som mål att fortsätta minska till rikets genomsnitt. Socialnämndens mål för 2014 är att komma ner till 24,5 timmar per brukare. Under intervjuerna framkom att minskningen har möjliggjorts bland annat genom en reducering i gapet mellan beviljad tid och utförd tid. Större fokus har även lagts på uppföljningar av varje biståndshandläggares beviljade timmar. Det framkom under intervjuerna att den schabloniserade tiden som finns för de olika tjänsterna som biståndshandläggarna beviljar sällan räcker till och att personalen stannar längre än utsatt tid. Sedan 2010, i samband med införandet av LOV, får samtliga hemtjänstleverantörer betalt för utförd tid. Varje brukare äger dessutom sin tid vilket innebär att om personalen är färdig snabbare än utsatt tid kan de hjälpa till med andra sysslor som brukaren vill ha hjälp med. Socialnämnden har gjort en självkostnadskalkyl av den ersättning som betalas ut till hemtjänstleverantörerna. I självkostnadskalkylen ingår samtliga kostnader för tjänsternas utförande såsom personalkostnader och kostnader för kringtid, administration, lokaler, transport och material. Det finns fyra olika taxor beroende av var i Västervik tjänsten utförs samt om tjänsten är en service- eller omvårdnadsinsats. Ersättning utgår enligt nedstående tabell. Område Service Omvårdnad Stad 275 kr 344 kr Tätort 330 kr 379 kr Glesbygd 341 kr 406 kr Skärgård 407 kr 510 kr Källa: Socialnämndens ersättningar 2013 Alla hemtjänstleverantörer ersätts med samma belopp, dock räknas privata leverantörers ersättning upp med ett 6 % momspålägg. Det har framkommit från vissa intervjuer att ersättning för administration och dokumentation är otillräcklig samt att de resor som görs till och mellan brukare inte har täckning i den ersättning som erhålls. Enligt socialnämndens verksamhetsberättelse per sista april 2013 gör hemtjänsten ett underskott mot budget. Nedan visas en sammanställning över områdenas resultat fram till juli Område Resultat Jan - Juli 2013 Västervik Söder Norr Söder Västervik Norr Totalt

8 Enligt tabellen ovan framgår att det är ett område som gjort ett positivt resultat hittills under I vår granskning har vi fått en del indikationer på att det finns skillnader mellan de olika hemtjänstområdena avseende arbetssätt vilket också avspeglar sig i det ekonomiska utfallet. I vår granskning har vi kunnat konstatera att den timpenning som betalas ut från kommunen till hemtjänstleverantörerna i dagsläget innebär att flera hemtjänstområden inte har balans i ekonomin. Vi noterar att åtgärder har vidtagits för att få en ändamålsenlig resursfördelning inom hemtjänsten. 2.2 Finns en tydlig koppling mellan mål- och ekonomistyrning? Det finns en koppling mellan mål- och ekonomistyrning inom hemtjänsten, vi anser dock att kopplingen kan vara mer tydlig. Det framkom under intervjuerna att det finns svårigheter att hitta en ekonomistyrning som styr mot mål inom hemtjänsten. Resursfördelningen stödjer inte målen då hemtjänstleverantörerna gärna vill behålla sina timmar. Ekonomistyrningsmodulen i Treserva används vid fördelning av ersättning till hemtjänstområdena för utförda hemtjänsttimmar. Kopplingen till mål har inte kunnat förklaras på ett tydligt sätt. Ekonomistyrningsmodulen i Treserva beskrivs som ett bra och brett system men mer komplext och komplicerat jämfört med tidigare system. Folkmängd År w I vår granskning har vi kunnat konstatera att kopplingen mellan mål- och ekonomistyrning behöver förtydligas inom hemtjänsten. 2.3 Hur anpassas verksamheten efter demografiska förändringar och andra omvärldsfaktorer? Kommunstyrelsen i Västerviks kommun har gjort en befolkningsprognos för som visar att antalet yngre ålderspensionärer ökar till följd av de s.k. 40-talisternas pensionering. Samma prognos visar även att antalet invånare som är 80 år och äldre kommer att ligga på en i stort sett oförändrad nivå de närmsta åren för att i prognosens senare del öka påtagligt. Källa: Västerviks Kommun Prognosen visar att antalet personer som är mellan år kommer att öka från 6796 år 2012 till 7351 år 2030, en ökning med ca 8 %. Antalet personer som är 80 år och äldre beräknas öka med ca 65 % under samma period, från 2537 år 2012 till 4191 år 2030, det är alltså här den stora förändringen kommer att ske med betoning på Med utgångspunkt i att antalet äldre ökar är det viktigt att socialnämnden planerar och har en beredskap för detta. För att planera för ett ökat antal äldre krävs att kommunen tar ett samlat grepp där socialnämnden samverkar med övriga berörda nämnder för byggnation av alternativa bostäder och skapande av tillgänglighet och infrastruktur. 5

9 I socialnämndens verksamhetsplan från 2013 hänvisar nämnden till trygghetsboendet i Rosavilla som ett exempel på en bra planering inför framtiden. Enligt verksamhetsberättelsen minskade antalet platser i särskilt boende i Västervik med 22 platser år Vad gäller antalet platser i särskilt boende i framtiden är det enligt nämnden avhängigt om man anpassar redan befintliga lägenheter eller bygger trygghetsboenden. En intressant trend är att personer med förhållandevis litet behov av stöd kan med fördel utnyttja RUT-avdraget istället för hemtjänst, något som är fördelaktigt för kommunen eftersom staten då tar kostnaden. 2.4 Hur säkerställs kompetensförsörjningen inom verksamheten? Det framkom under utförda intervjuer att det inte har varit något problem att rekrytera undersköterskor i hemtjänsten. Det har däremot varit lite svårare för hemsjukvården att rekrytera sjuksköterskor. För att attrahera fler sjuksköterskor till hemsjukvården bedrivs bland annat ett samarbete med Linnéuniversitetet där sjuksköterskestudenter erbjuds praktikplats under sin sista termin. Hemsjukvården är även mån om att behålla befintlig personal och har implementerat ett utbildningsprogram för de anställda samt att de jobbar med mentorskap. Vid intervjuer framkom att det finns exempel på privata hemtjänstleverantörer som inte fokuserat på formell kompetens utan istället valt att rekrytera vårdbiträden med lång livserfarenhet. Vi har utifrån vår granskning konstaterat att kompetensförsörjningen inom hemtjänsten säkerställs genom att enbart utbildade undersköterskor rekryteras till de fasta tjänsterna. I dagsläget bedöms det av förvaltningen som relativt enkelt att rekrytera undersköterskor. 2.5 Är debiteringsrutinerna inom hemtjänsten tillförlitliga och säkra? Debiteringsprocessen Vid utförd granskning och intervjuer framkom att debiteringsrutinerna inom äldreomsorgen ser ut på följande vis: Socialförvaltningens biståndshandläggare lägger ett beslut på hur många timmar brukaren beviljas. Detta förs in i systemet Treserva samt kommuniceras till berörd områdeschef så att de ute i verksamheten kan verkställa beviljade timmar. Antalet utförda timmar dokumenteras manuellt på en tidsrapport ute hos respektive brukare. I slutet av varje månad samlar hemtjänstpersonalen in tidsrapporterna som signeras av brukaren. En sammanställning utförs av områdeschefens assistent och timmarna för respektive brukare rapporteras in i Treserva, det finns en inbyggd spärr i systemet som gör att det inte går att fylla i fler timmar än antal beviljade timmar. Områdeschefen ser över och godkänner antalet timmar och sparar samtliga tidsrapporter. I nästa steg passerar timmarna ekonomistyrningen i Treserva där en ekonomiassistent ser över timmarna och gör eventuellt en handpåläggning om något behöver justeras. När detta är klart har månadens timmar fastställs och ersättning betalas ut till områdena. I nästa skede ska brukarna debiteras. Avgiftshandläggarna tar då ut en rapport ur Treserva där de ser vilka brukare som haft mindre än 6,59 utförda hemtjänsttimmar under månaden. För dessa måste antalet utförda timmar läggas in manuellt. Detta för att de som har mer än 6,59 hemtjänsttimmar per månad debiteras maxtaxa, vilket sker per automatik. När samtliga fakturor är klara för utskick får ekonomiserviceenheten ekonomi och lön ett besked på mailen att faktureringsfilen är klar. Filen skickas då till Strålfors för utskrift och utskick av fakturor till samtliga brukare. Samtidigt som fakturorna skickas bokförs intäkten. Varje dag hämtas betalningsfiler hem från bank och autogiro som läses in automatiskt i systemet för att kontrollera att alla fakturor betalas. Efter ca åtta dagar genereras per automatik en påminnelse som skrivs ut på ekonomi- 6

10 avdelningen och skickas ut till berörda brukare. Efter ytterligare ca åtta dagar med utebliven betalning skickas ett inkassokrav på samma sätt. Av de 1954 fakturor som skickades ut för äldreomsorgen med förfallodatum skickades 66 påminnelser och 38 inkassokrav. En gång i månaden kontrolleras restlängden och vid behov skickas en erinran till brukaren alternativt ett betalningsföreläggande till kronofogden. Krediteringar hanteras genom att justering görs på nästkommande faktura, alternativt makuleras fakturan och en ny skickas. Detta sker på ca tio fakturor i månaden enligt uppgifter från avgiftshandläggare. Under intervjuerna framkom att obetalda fakturor som förfallit innan uppgår till kronor varav kronor är inkassoavgifter och kronor är räntekostnader. Beloppet för obetalda fakturor som är mer än ett år gamla har tagits upp som en osäker fordran i räkenskaperna för äldreomsorgen. När ett ärende legat hos kronofogden mer än ett år utan att någon betalning skett görs bedömningen att ingen betalning kommer att ske. Ärendet återkallas från kronofogden och skulden skickas i stället till Intrum Justitia för långtids-bevakning. I samband med detta skrivs skulden av. Det finns tydliga rutiner för att driva in skulder från brukare vid bortgång. Ett anståndsdatum läggs då in tre månader framåt för den obetalda räkningen och en boupptäckning beställs från Skatteverket. När bouppteckningen är klar kontrolleras att skulden till hemtjänsten är med. Skulle skulden inte vara medtagen och det finns behållning kontaktas berörd part via brev för att pengar ska betalas in. I de fall då det inte finns någon behållning i bouppteckningen alternativt om det sker en dödsboanmälan skrivs skulden av Stickprovskontroll För att säkerställa att socialnämndens interna kontrollfunktion är säker har debiteringsprocessen stickprovsgranskats. För valda stickprov har vi följt processen från biståndshansläggarens beslut fram till att rätt antal timmar utförs och sedan debiteras kund som slutligen betalar. Vi har samlat in underlag för biståndshandläggarens beslut, tidsrapporter, fakturor och betalningsbekräftelser. För samtliga stickprov var den beviljade tiden utförd alternativt något mindre. Alla tidsrapporter var underskrivna av brukaren och därmed anses attestering ha skett. Vi har kontrollsummerat utförda timmar och granskat så att rätt antal timmar har fakturerats till kund, samt att inbetalning skett. För samtliga stickprov har underlag insamlats utan anmärkning, rätt antal timmar har debiterats och samtliga inbetalningar har skett Iakttagelse Då man inte kan upphöra att leverera hemtjänst vid utebliven betalning tappar man ett viktigt påtryckningsmedel vid indrivande av skuld från brukare. Vi anser dock att de rutiner som beskrivits för indrivning av skulder är goda. Efter utförd granskning har vi gjort iakttagelsen att debiteringsrutinerna inom hemtjänsten är relativt tillförlitliga och säkra. Vi har konstaterat att ansvaret i debiteringsprocessen är fördelat på ett flertal personer samt att det ingår ett flertal manuella delmoment. En teknisk lösning för tidsrapportering som minimerar antalet manuella moment är att föredra. 2.6 Finns bra och tydliga dokumentationssystem? Dokumentation inom hemtjänsten är avgörande för att utföra ett kvalitativt arbete och är dessutom lagstadgat. Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling skall dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. 11 kap, 5 SoL. 7

11 Hemtjänsten i Västerviks Kommun har använt systemet Treserva sedan 3 år tillbaka. Under intervjuerna framkom att de vid implementering av det nya systemet upplevt lite barnsjukdomar inom hemtjänsten. Enligt uppsatta rutiner ska alla genomförandeplaner skrivas in i Treserva. Även den dagliga dokumentationen ska ske i Treserva. Efter samtal med ett antal undersköterskor framkom att dokumentation i enlighet med Hälso- och Sjukvårdslagen, HSL fungerar bättre än dokumentation i enlighet med Socialtjänstlagen, SoL. Det framkom att viss dokumentation sker på papper och viss information överförs muntligen. Utifrån vår granskning konstaterar vi att system för dokumentation finns, dock skulle innehåll och rutiner kring dokumentationen gå att förbättra. 2.7 Hur är ledningssystemet uppbyggt inom verksamheten? Enligt Socialstyrelsens förordning ska det finnas ett ledningssystem för verksamheten som används för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ange hur uppgifterna som ingår i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är fördelade i verksamheten. SOSFS 2011:9 3 kap, 1-3. att strukturera alla riktlinjer och rutiner och samla dem på ett ställe på intranätet så att de blir mer synliga och lättillgängliga. I samband med intervjuerna framfördes att det är en brist att det finns flera olika dokument med liknande namn som dessutom överlappar varandra. Under vår granskning har vi sett att dokumenten finns, det finns dock inte en gemensam bild av vad som utgör ledningssystem. Det finns ett behov av att tydliggöra internt vad man menar med kvalitetsledning. 2.8 Behovet av timanställd personal? Hur påverkas kontinuiteten hos brukarna av denna grupp? Timanställningar Antalet timvikarier inom hemtjänsten har ökat, vilket är en åtgärd av nämnden för att få ekonomin i bättre balans. År 2012 var det i snitt 13 % av de totala hemtjänsttimmarna som utfördes av timanställda. Hittills 2013 har i snitt 15 % av de totala hemtjänsttimmarna utförts av timanställda enligt en sammanställning vi har fått ta del av från socialnämnden Kontinuitet Det finns inte en exakt mätning på hur många olika personer från hemtjänsten som är hemma hos en brukare. Inom den kommunala hemtjänsten är målet för kontinuitet enligt Kvalitetsdokument att en individ/brukare maximalt ska träffa 13 olika personer under en 14 dagars period. Sedan LOV infördes 2010 bedömer förvaltningen att kontinuiteten blivit bättre även inom kommunen. Något som är svårt att veta då man inte har gjort någon mätning. I samband med de intervjuer som vi genomfört har de intervjuade framfört att privata hemtjänstleverantörer är noga med att följa upp kontinuiteten hos sina brukare och jobbar hårt för att minimera antalet personer som besöker varje brukare. Ledningssystemet för hemtjänsten i Västervik ligger uppdelat på flera ställen på intranätet. Enligt uppgift från intervjuerna har det påbörjats ett arbete med 8

12 Behovet av timanställd personal har ökat för hemtjänsten i Västervik som en naturlig följd av att man minskat antalet fast anställda. Hur detta påverkar kontinuiteten kan vi bara spekulera i då ingen mätning på detta har utförts. I Socialstyrelsens Öppna jämförelse från 2012 fanns det ingen uppgift på kontinuiteten i Västerviks kommun. Ett förslag som kommit upp under utförda intervjuer är att handläggarna kan ta med frågor som bemötande och kontinuitet vid sin ordinarie uppföljning med brukaren. Ett annat förslag till att mäta kontinuiteten är att hemtjänstpersonalen signar utförd tid i tidsrapporten. När antalet utförda timmar summeras kan även antalet olika personer från hemtjänsten som utfört tjänsterna följas upp. 2.9 Hur analyseras nämndens behov av hemtjänst, efter att konkurrensutsättning genomförts? Lagen om valfrihetssystem (LOV) infördes den 1 januari 2010 i Västerviks Kommun. Lagen innebär att den som har hemtjänst får välja vem som ska utföra insatserna, kommunen eller en privat leverantör. Månad och år Antal Brukare Privata lev. November Maj Maj Maj Källa: Socialnämnden Enligt tabellen ovan kan man utläsa att antalet brukare som väljer privata hemtjänstleverantörer har ökat från 38 st. (4,8 %) i november 2010 till 147 st. (18,3 %) i maj 2013 enligt en mätning vi har fått ta del av från socialnämnden. Enligt socialchefen görs en satsning på att bygga fler trygghetsboenden i Västervik och man har märkt att det finns ett stort tryck på dessa. Som nämnts tidigare förväntas efterfrågan på trygghetsboenden och andra alternativa lösningar som underlättar livet för äldre personer öka. Under intervjuerna framkom att införandet av LOV troligtvis har ökat kvaliteten på den kommunala hemtjänsten. En möjlig kvalitetshöjning som utförts är att serviceutbudet av tjänster som den kommunala hemtjänstpersonalen utför har ökat. En annan möjlig kvalitetshöjning är att brukaren äger sin tid vilket gör att om de vill ha hjälp med något annat än det som beslutats är detta möjligt Finns ett system för avvikelsehantering? Hur används det i syfte att utveckla verksamheten? Under utförda intervjuer har det framkommit att det finns system för avvikelsehantering inom hemtjänsten. Kvalitetssamordnaren tar emot synpunkter via brev, telefon samt synpunktsblanketter samt avvikelser gällande lex Sarah. För avvikelser i verksamheten görs en händelseanalys och en bedömning om det skulle vara en Lex Sara-anmälning. Avvikelser går tillbaka till berörd områdeschef via socialchefen. Områdeschefen får göra en uppföljning och beskriva vidtagen åtgärd. Kvalitetssamordnaren gör en sammanställning där samtliga synpunkter och klagomål redovisas. Vi har fått ta del av Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål, och anmälningar enligt Lex Sarah gällande för år Antalet inkomna synpunkter ökade från 70st 2011 till 79st Antalet Lex Sarah anmälningar minskade dock från 12 år 2011 till 2 anmälningar För hälso- och sjukvårdsrelaterade avvikelser är det den medicinskt ansvarig sjuksköterskan, MAS, som samlar in avvikelserna. För avvikelser i enlighet med HSL ska en avvikelserapport lämnas till närmaste enhetschef. Avvikelsen tas sedan upp i de s.k. teamträffarna för en multiprofessionell bedömning. Därefter går ärendet till MAS som gör en egen uppföljning. Vid allvarliga avvikelser gör MAS en händelseanalys och bedömer om en eventuell lex-mariaanmälan ska skickas. Det utförs ingen registrering på hur många avvikelser som kommer in från respektive område vilket gör det svårt att jämföra om något område är bättre på att rapportera alternativt om det tenderar att hända mer i något område. 9

13 2.11 Är riktlinjer och policy för hemtjänsten tydliga och levande dokument? Vi har utifrån vår granskning kunnat konstatera att det finns riktlinjer och policys för hemtjänsten men likt kvalitetsledningssystemen behövs ett förtydligande internt. Vi har erhållit hemtjänstens Värdegrund där man utfäster att man vill ge mervärde i form av ökad trygghet, delaktighet, självbestämmande, individanpassning, integritet, kontinuitet samt ett bättre bemötande. Uppföljning på hur man lever upp till detta utförs inte specifikt Finns uppbyggda rutiner för kontakter mellan hemtjänst och hemsjukvård? Utifrån vår granskning samt utförda intervjuer har det framkommit att det har funnits uppbyggda rutiner för kontakter mellan hemtjänst och hemsjukvård sedan För att försöka få brukarna att klara mer på egen hand har ett hemrehabsprogram startats upp. En gång i veckan träffas undersköterska, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, biståndshanläggare och områdeschef för en teamträff. Träffarna är till för att diskutera och följa upp brukare för att se om de skulle kunna utföra mer på egen hand. Många hemsjukvårdande uppgifter kan utföras av hemtjänstpersonal. Sjuksköterskorna delegerar uppgifter till hemtjänstpersonalen via Treserva. Vid utförda intervjuer framkom att det råder delade meningar kring samverkan, där hemtjänsten anser att för mycket hemsjukvård utförs utan ersättning. Ur ett effektivitetstänk och från ett brukarperspektiv ska så mycket som möjligt som kan utföras av hemtjänstpersonal i samband med hemtjänstbesök främjas. Det finns ingen registrerad uppgift på hur mycket hemsjukvård som utförs av hemtjänsten vilket gör det svårt att följa upp och utvärdera Hur vägs brukarperspektivet in i kvalitetsmätningar? Omfattar denna hela dygnet? Socialnämnden utför inga egna kvalitetsmätningar utan väljer att titta på officiella mätningar så som Socialstyrelsens Öppna jämförelser. Område Indikatornamn Västervik Län Riket Kontinuitet och tid Personalkontinuitet Tillräckligt med tid Inflytande och delaktighet Möjlighet att påverka tider Hänsyn till åsikter och önskemål Information Möjlighet att framföra synpunkter Information om förändringar Kommunens information på hemsidan Inflytande och delaktighet Bemötande hemtjänst Trygghet Trygghet De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet Hemtjänst i sin helhet Stöd och hjälp efter stroke Funktionsförmåga stroke Rehabilitering efter utskrivning från sjukhus Stöd i livets slutskede Andel avlidna som smärtskattades unders sista levnadsveckan Brytpunktsamtal Läkemedel Tio eller flerläkemedel 12, ,3 Läkemedel som bör undvikas 10, ,3 Källa: Socialstyrelsens Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre 2012 I den senaste öppna jämförelsen från 2012 låg Västerviks Kommuns hemtjänst på samma nivå eller bättre än länet i 73 % av fallen. Jämfört med riket var Västerviks kommuns resultat på samma nivå eller bättre i 80 % av fallen. 10

14 2.14 Är målen för hemtjänsten tydliga och utvärderingsbara? Under vår granskning har vi identifierat ett flertal olika mål för hemtjänsten. Det övergripande målet för hemtjänsten i Västervik är enligt socialchefen att vara bättre än snittet i de öppna jämförelser som Socialstyrelsen utför. Enligt socialnämndens Verksamhetsplan 2013 har man som inriktningsmål för äldreomsorgen att: Procentandel äldre i hemtjänsten som är mycket nöjda med omsorgen i sin helhet ska vara högre än snittet för riket och högre i kommunen jämfört med föregående år. Verksamhetsmålen består i att: Varje brukare skall ha inflytande över när, hur och av vem de beviljade insatserna skall utföras. Varje brukare skall ha en kontaktman utsedd inom en vecka efter verkställighetsdatum av beviljade insatser. Inom 14 dagar skall brukaren vara delaktig i upprättandet av sin genomförandeplan Socialnämnden gör en uppföljning av sitt inriktningsmål. Intervjuerna indikerar att socialnämnden medvetet arbetar i riktning mot att uppnå de uppsatta verksamhetsmålen. Det finns även uppsatta mål som inte är mät- och utvärderingsbara i dagsläget. Ett mål som finns uppsatt för hemtjänsten är att brukaren ska träffa så få personer som möjligt, maximalt 13 personer på en 14 dagars period. Då kontinuiteten inte mäts är det svårt att följa upp detta. Vår bedömning är att det är bättre att ha få mål och istället följa upp dem ofta. 11

15 Deloitte är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med medarbetare på ett trettiotal orter över hela landet. Med Deloitte avses Deloitte AB och dess dotterbolag. Deloitte är det svenska bolaget inom Deloitte Touche Tohmatsu. För mer information, besök Deloitte Touche Tohmatsu är ett av världens ledande nätverk av tjänsteföretag. Med medarbetare i över 140 länder levererar medlemsföretagen tjänster till drygt hälften av världens största företag och även till stora nationella företag, offentliga verksamheter och tillväxtföretag. Förutom ett heltäckande internationellt servicenät erbjuder medlemsföretagen gedigna branschkunskaper och ett omfattande tjänsteutbud oavsett var klienten bedriver sin verksamhet. Deloitte Touche Tohmatsu är en schweizisk juridisk person (Verein). Varken Deloitte Touche Tohmatsu eller dess nationella medlemsföretag ansvarar för varandras rättshandlingar oavsett dess karaktär. Varje nationellt medlemsföretag utgör en separat och oberoende juridisk person, verksam under firma "Deloitte", "Deloitte & Touche", "Deloitte Touche Tohmatsu" eller därmed relaterade firmor. Tjänsterna beskrivna häri tillhandahålls av respektive nationella medlemsföretag och inte av Deloitte Touche Tohmatsu i dess form av schweizisk juridisk person (Verein). Av bland annat regulatoriska skäl tillhandahålls inte samtliga tjänster beskrivna häri av samtliga nationella medlemsföretag. För mer information, besök A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte AB. 12

Habo kommun Granskning av resursutnyttjande inom förskolan. December 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson

Habo kommun Granskning av resursutnyttjande inom förskolan. December 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson Habo kommun Granskning av resursutnyttjande inom förskolan December 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning 1 Revisionsfråga... 1 Svar på revisionsfråga... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Habo kommun Granskning av kvaliteten i äldreomsorgen i Habo kommun. November 2013 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim

Habo kommun Granskning av kvaliteten i äldreomsorgen i Habo kommun. November 2013 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim Habo kommun Granskning av kvaliteten i äldreomsorgen i Habo kommun November 2013 Torbjörn Bengtsson och Jakob Janerheim Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Kvalitetskriterier för hemtjänsten 3

Läs mer

Skara kommun Upplevd kvalitet i särskilt boende inom äldreomsorgen. November 2014 Torbjörn Bengtsson och Elvira Hendeby

Skara kommun Upplevd kvalitet i särskilt boende inom äldreomsorgen. November 2014 Torbjörn Bengtsson och Elvira Hendeby Skara kommun Upplevd kvalitet i särskilt boende inom äldreomsorgen November 2014 Torbjörn Bengtsson och Elvira Hendeby Innehåll Sammanfattning 1 Revisionsfråga... 1 Svar på revisionsfråga... 1 Iakttagelser...

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Habo kommun Granskning avseende momshanteringen

Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Habo kommun Granskning avseende momshanteringen Februari 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson Habo kommun Granskning avseende momshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Momshantering 5 1. Sammanfattning I detta kapitel återfinns

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

KUNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE I VÄSTERVIKS KOMMUN

KUNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE I VÄSTERVIKS KOMMUN KUNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE I VÄSTERVIKS KOMMUN kallas till sammanträde måndagen den 25 november 2013 kl. 18 00 i Bryggarens teatersalong, Västervik för behandling av följande ärenden. 1 Upprop och val

Läs mer

Oktober Rapport Granskning av Hemtjänsten Härnösands kommun

Oktober Rapport Granskning av Hemtjänsten Härnösands kommun Oktober 2015 Rapport Granskning av Hemtjänsten Härnösands kommun Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Granskningsresultat 5 3. Bedömning och rekommendationer 9 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Habo kommun. Granskning av delårsrapport Oktober 2013 Pernilla Rehnberg, Torbjörn Bengtsson

Habo kommun. Granskning av delårsrapport Oktober 2013 Pernilla Rehnberg, Torbjörn Bengtsson Habo kommun Granskning av delårsrapport 2013-08-31 Oktober 2013 Pernilla Rehnberg, Torbjörn Bengtsson Innehåll Sammanfattning 1 Uppdrag och Bakgrund. 1 Revisionsfråga 1 Revisionskriterier 1 Svar på revisionsfrågan

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Svedala kommun Granskning avseende momshantering

Svedala kommun Granskning avseende momshantering Svedala kommun Granskning avseende momshantering Juni 2015 Bo-Arne Olsson Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 3. Momshantering 7 1.Sammanfattning I detta kapitel återfinns en sammanfattning avseende

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden. December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson

Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden. December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Tekniska nämndens

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Kvalitet på särskilda boenden för äldre

Kvalitet på särskilda boenden för äldre www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Kvalitet på särskilda boenden för äldre Överkalix kommun Kvalitet på särskilda boenden för äldre Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Rutin. Diarienummer: VON 2016/

Rutin. Diarienummer: VON 2016/ Rutin 2017-05-17 Ersättningsmodell för hemtjänst som utförs inom ramen för valfrihetssystem (LOV) i Norrköping - inklusive instruktioner för utförarnas registrering i Treserva och TES Diarienummer: VON

Läs mer

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun Rapport Hantering av föreningsbidrag Timrå kommun November 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer 6 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Socialnämndens systematiska kvalitetsledning

Socialnämndens systematiska kvalitetsledning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Socialnämndens systematiska kvalitetsledning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1.

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för systematiskt kvalitetsarbete Bakgrund I SOSFS 2011:9, för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Författningen

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Revisionsrapport Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Halmstads kommun Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Rapport avseende granskning av resursfördelning inom socialnämnden. Timrå kommun

Rapport avseende granskning av resursfördelning inom socialnämnden. Timrå kommun Rapport avseende granskning av resursfördelning inom socialnämnden Timrå kommun Juni 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 9 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Revisionsrapport Vikariehantering inom socialnämnden

Revisionsrapport Vikariehantering inom socialnämnden 1 (5) Kommunrevisorerna Revisionsrapport Vikariehantering inom socialnämnden Rekommendationer i revisionsrapporten PwC, Kommunal Sektor, har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen

Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen Mjölby kommun December 2009 Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 3 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning

Uppföljning av tidigare granskning Uppföljning av tidigare granskning Härnösands kommun Maj 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Uppdrag och bakgrund 1 Revisionsfråga 1 Revisionskriterier 1 Svar på revisionsfrågan 1 1. Inledning 2 Uppdrag och

Läs mer

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter FÖRFATTNINGSSAMLING (6.4.7) Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter Dokumenttyp Rutin Ämnesområde Klagomål och synpunkter Ägare/ansvarig Förvaltningsområdeschef Antagen av 2012-11-27

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Krokoms kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-04-23 Handläggare: Monika Lind Telefon: 08-508 18 122 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-05-23 Avvikelsehantering inom äldreomsorgen

Läs mer

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Leasing av bilar. Härjedalens kommun Revisionsrapport Leasing av bilar Härjedalens kommun 19 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Revisionskriterier... 1 Svar på revisionsfrågan... 1 Iakttagelser...

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Hälso- och sjukvård, socialtjänst samt verksamhet enligt LSS Antaget av: Barn- och skolnämnden 170214 22 Kommunstyrelsen 170125 6 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Rutiner vid synpunkter och klagomål

Rutiner vid synpunkter och klagomål Sida 1(5) Rutin vid synpunkter, klagomål Version 2011-03-24 Socialförvaltningen Rutiner vid synpunkter och klagomål Sida 2(5) Synpunkt och klagomålshantering Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2006:11

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport Dnr HN 2009/0150

Yttrande över revisionsrapport Dnr HN 2009/0150 Dnr HN 2009/0150 2009-04-22 1(6) Yttrande över revisionsrapport Dnr HN 2009/0150 Bakgrund Lex Sarah anmälan gjordes av Medicinskt ansvarig sjuksköterska vid hemvårdsnämnden under hösten 2008 angående missförhållanden

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2015

Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-07-07 AN-2016/322.731 1 (2) HANDLÄGGARE Sofia Nenzelius 08-535 378 41 sofia.nenzelius@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kvalitetsuppföljning av

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Yttrande Revisionsrapport Granskning av hemtjänsten

Yttrande Revisionsrapport Granskning av hemtjänsten Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-09-24 1 Sn 165 Dnr SN 2015/0082 Yttrande Revisionsrapport Granskning av hemtjänsten Beslut Socialnämnden beslutar att - godkänna förvaltningens

Läs mer

Timrå kommun För kännedom: Kommunfullmäktiges. Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Timrå kommun För kännedom: Kommunfullmäktiges. Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Timrå kommun För kännedom: Kommunfullmäktiges Kommunstyrelsen presidium TIMRA KOMMUN, Kommunledninnskontoret 2014-04- 14 Dnr. Dpl. 2014-04-07 Revisionsrapport "" Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. I detta syfte ska personalen

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt

Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt 2014-09-26 2014-09-29 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Skillinge Vård-

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): Alerta Omsorg AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby- Kista.

Namn på enheten (går inte att redigera): Alerta Omsorg AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby- Kista. Namn på enheten (går inte att redigera): Alerta Omsorg AB Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Rinkeby- Kista Avtalspart/Nämnd: Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen Verksamhetschef:

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS

Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS Antagen av socialnämnden 2014-01-13 1 Lex Sarah Bakgrund Nya bestämmelser om Lex Sarah gäller från och med 1 juli 2011. I SoL

Läs mer

TÖS rutin avvikelser SoL 2014 Barbro Nilsson-Holmesten

TÖS rutin avvikelser SoL 2014 Barbro Nilsson-Holmesten Rutin för avvikelser inom Socialtjänstens område inom vården och omsorgen om äldre enligt föreskriften SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. TÖS rutin avvikelser SoL 2014 Barbro

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah.

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah. 1 (5) Områdescheferna ansvarar för att personal kontinuerligt informeras och påminns om lex Sarah-bestämmelserna och om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Informationen

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016

Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 Dnr 2016/0166 VON Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 En kontaktperson är en medmänniska som ska göra det lättare för en person med funktionsnedsättning att leva

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): HSB Omsorg AB - Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm

Namn på enheten (går inte att redigera): HSB Omsorg AB - Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm Namn på enheten (går inte att redigera): HSB Omsorg AB - Östermalm Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms stadsdelsförvaltning Verksamhetschef:

Läs mer

Granskning av beslut, verkställighet och uppföljning av bistånd inom hemvården

Granskning av beslut, verkställighet och uppföljning av bistånd inom hemvården Kommunrevisionen 2008-12-10 Kommunstyrelsen Vård och omsorgsnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av beslut, verkställighet och uppföljning av bistånd inom hemvården På uppdrag av Lunds kommuns

Läs mer