Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Internkontroll 2014 delrapport Krav och inkasso

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Internkontroll 2014 delrapport Krav och inkasso"

Transkript

1 FÖRVALTING ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 KANSLICHEF Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Internkontroll 2014 delrapport Krav och inkasso Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen av Krav och inkasso inom ramen för internkontroll 2014 Ärendet i korthet Förvaltningen har gått igenom rutiner, rutinbeskrivningar, ansvarsfördelning mellan olika parter inom kommunen samt postens och Vismas ansvar när vi hanterar fakturor och obetalda fakturor som rör barnomsorg. Genomgången har lett fram till förtydliganden i förvaltningens rutiner och vissa revideringar i brev till vårdnadshavare som har obetalda fakturor. Förvaltningens slutsats är att rutinerna fungerar väl och att samarbetet med förvaltningens partners i detta arbete är gott. Bakgrund Förvaltningen har nogsamt gått igenom tidsplan, rutiner för fakturahantering och i förlängningen även uppsägning av plats inom barnomsorg när fakturor inte betalats trots flera påminnelser. Vid genomgången har vi funnit att rutinerna fungerar väl men vi har ändå valt att förenkla och förtydliga en del dokument som används i kommunikationen. Rutiner för fakturor, inkasso och uppsägning inom barnomsorg är namnet på den bilaga som beskriver hela processen och vilka aktörer som på något sätt är inblandade i denna. Förvaltningen har förutom den formella gången i ett ärende ofta kontakt per telefon eller mail med vårdnadshavare som hör av sig och har frågor. Flertalet obetalda fakturor betalas när det första brevet om uppsägning av platsen nått vårdnadshavaren. Visma, som är det företag som hanterar kommunens fakturor som ej betalats i tid, har möjlighet att lägga upp en avbetalningsplan för vårdnadshavaren för att kunna bibehålla barnets plats i barnomsorgen. Endast ett fåtal ärenden per år leder till att platsen upphör. TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

2 FÖRVALTING SID 2/2 Handlingar 1. Internkontroll Tjänsteskrivelse Internkontroll 2014 delrapport krav och inkasso 3. Rutiner för uppsägning inom barnomsorg (2) Marie Truedsson - Ska expedieras till: Akten

3 FÖRVALTING ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Internkontroll 2014 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar följa upp följande rutiner inom ramen för internkontroll Krav och inkasso 2. Personalkostnader; vikariehantering 3. Avslutning av anställning 4. Inkomstkontroll, genom stickprov Ärendet i korthet Nämnden har, enligt kommunens reglemente, ansvar för den interna kontrollen. Nämnderna har vidare ansvar för att följa upp det interna kontrollsystemet inom sina verksamhetsområden. Nämnden fastställer årligen en intern kontrollplan med ett urval av rutiner som särskilt ska granskas under året. Bakgrund Barn- och ungdomsförvaltningen har en rutinförteckning som innehåller en väsentlighets- och riskbedömning. Denna utgör underlag för urval av vilka rutiner som ska granskas i den årliga interna kontrollen. Rutinförteckningen innehåller en väsentlighets- och riskbedömningsmatris där graden av sannolikhet och konsekvens inom områdena värderas inom skalan 1 till 4. De olika komponenternas sannolikhet och konsekvens multipliceras med varandra. Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att följande områden granskas under 2014: Krav och inkasso. För att få en tillfredsställande bild av hanteringen av krav och inkasso föreslår förvaltningen att detta bör studeras och återrapporteras till nämnden under Rutinen har inte tidigare kontrollerats. TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

4 FÖRVALTING SID 2/2 Personalkostnader, vikariehantering. Rutinen undersöktes senast 2006 och har tidigare diskuterats att följa upp redan under Avslutning av anställning. Rutinen har inte tidigare kontrollerats, men har tidigare diskuterats att följa upp redan Inkomstkontroll, genom stickprov. Eftersom vårdnadshavares inkomst ligger till grund för vilken taxa som ska betalas för barnomsorg är det av stor vikt att korrekta uppgifter lämnas till kommunen. Inkomstkontroll har sporadiskt genomförts på förvaltningen under åren men har inte tidigare följts upp systematiskt och återrapporterats till nämnden. Handlingar 1. Internkontroll 2014 Marie Truedsson - Ska expedieras till: Akten

5 SID 1/3 Rutiner för fakturor, inkasso och uppsägning inom barnomsorg 1. En sammanställning av samtliga fakturor på barnomsorgsavgift som ska skickas till vårdnadshavare görs av ekonomiassistent på barn- och ungdomsförvaltningen den 5-10:e varje månad. Därefter skickas sammanställningen till ekonomiavdelningen för fortsatt hantering. Barnomsorgsavgiften gäller både för barn i förskola och för elever i fritidsverksamhet. 2. Fakturafilen till posten som hanteras och skickas av ekonomiavdelningen. 3. Posten skickar fakturorna 4. Ekonomiavdelningen skickar påminnelse den 8-10:e varje månad på fakturor som skulle varit betalda 30/31 månaden innan 5. Ekonomiavdelningen skickar i slutet av påminnelsemånaden information till VISMA, med kopia till barn- och ungdomsförvaltningen, på de som ännu inte betalt sin faktura. 6. Två veckor efter att vi skickat information till VISMA och fakturan ej är betald sägs platsen upp inom barnomsorgen. Det har då gått mellan 1 2 månader från det att förfallen faktura skickats ut. 7. I enlighet med våra riktlinjer har kommunen och vårdnadshavaren två månaders uppsägningstid, och barnet har rätt att delta i verksamheten under hela uppsägningsperioden. Varje ärende på obetald faktura har ett eget diarienummer så att ärendet kan följas. Uppsägningsbrevet skickas till vårdnadshavaren, med kopia till registrator, förskola/fritids, ekonomiassistenten på barn- och ungdomsförvaltningen. Under uppsägningstiden görs fakturakontroll hos VISMA utifrån om fakturan betalas eller ev avbetalningsplan upprättas med VISMA. Om fakturan betalas inom perioden eller avbetalningsplan upprättas skickas ett brev Återtagande av uppsägning till vårdnadshavaren. Återtagandet registrerar i ärendet och kopia skickas till registrator. Dialog förs mellan förskola/fritidshem. Uppsägning av plats Kontroll av betalda fakturor Görs andra veckan i månaden av ekonomiassistent/buf-kontoret. BOX VALLENTUNA BESÖK: TUNA TORG 1 TFN: FAX:

6 SID 2/3 Tar ut lista från Control Genomgång av vilka som har obetalda fakturor Obetalda fakturor Listor på vilka som har obetalda fakturor går till VISMA Vid två obetalda fakturor hos VISMA ska barnet sägas upp Brev går ut till berörd/-a vårdnadshavare sista veckan i varje månad, BUFkontoret/ekonomiassistent skickar ut uppsägning. Görs i Platina. 2 månaders uppsägningstid gäller, barnet är kvar inom omsorgen hela sista månaden ut. Diarienummer fås för varje ärende av registrator BUN/UN. Original på uppsägningsbrev skickas till vårdnadshavare. Kopia till; registrator, förskola/fritidshem, ekonomiassistent BUF-kontoret. Uppsägning Under uppsägningstiden, på två månader, görs följande; Fakturakontroll, har fakturan betalats eller avbetalningsplan uppgjord med VISMA Om betalning gjorts skickas brev ut Återtagande av uppsägning, görs i Platina under ärendets diarienummer. Kopia läggs till registrator. Dialog förs med förskola/fritidshem. Om inte faktura betalas eller avbetalningsplan görs upp med VISMA förlorar vårdnadshavaren barnomsorgsplatsen den sista i månaden. Önskas barnomsorg igen så ställs barnet i kommunens barnomsorgskö på nytt. Ingen garanti lämnas för att den gamla barnomsorgsplatsen kan fås tillbaka. Barn i åldern 3 5 år är alltid berättigade till avgiftsfri allmän förskola Oregelbunden betalning av fakturor Om vårdnadshavare betalar fakturor med ojämnt intervall, t ex var tredje månad: Uppsägning skickas, senaste fakturan betalas återtagande av uppsägning skickas. Eventuell kontakt med Socialförvaltningen Efter uppsägningstidens första månad tas eventuellt kontakt med Socialförvaltningen eller en anmälan görs enligt 14 kapitlet 1 i Socialtjänstlagen. Vid behov kan vårdnadshavare kontakta tidsbokningen för försörjningsstöd (Socialförvaltningen) eller kommunens budget- och skuldrådgivare, via kommunens växel. 14 kap. Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m. 1 Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. BOX VALLENTUNA BESÖK: TUNA TORG 1 TFN: FAX:

7 SID 3/3 Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. För familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i tredje stycket. De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av skydd. Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 lagen (1993:335) om Barnombudsman. Lag (2003:407). BUF-kontoret och berörd förskola/fritidshem gör anmälan samt informerar vårdnadshavare om att anmälan, enligt SoL 14 kap 1, görs om inte omsorgsavgiften betalas eller avbetalningsplan gjorts upp med VISMA. Läggs i Platina under dnr för uppsägningen. Rev BOX VALLENTUNA BESÖK: TUNA TORG 1 TFN: FAX:

Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM

Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM Socialtjänstens uppgifter 3 kap. 1 SoL Till socialnämndens uppgifter hör att 1) göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

2013-2014. Årlig plan mot kränkande behandling och plan för likabehandling. Bildningsförvaltningen Västerlanda förskola Okt -13

2013-2014. Årlig plan mot kränkande behandling och plan för likabehandling. Bildningsförvaltningen Västerlanda förskola Okt -13 2013-2014 Årlig plan mot kränkande behandling och plan för likabehandling. Bildningsförvaltningen Västerlanda förskola Okt -13 Innehållsförteckning Syfte 3 Barn som far illa 3 Lagrum 4 Definitioner 10

Läs mer

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20 Handlingsplan för Stenbockskolan samt Åsbo skola vid misstanke om barn som far illa samt samverkansplan för Barn- och Elevhälsan, socialtjänsten och övrig hälso- och sjukvård Skriven av Sandra Brisenman

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Riktlinjer för samverkan mellan barn-och utbildningsförvaltningen (BUF) och socialtjänstens individ och familjeomsorg (IFO)

Riktlinjer för samverkan mellan barn-och utbildningsförvaltningen (BUF) och socialtjänstens individ och familjeomsorg (IFO) 9 mars 2005 Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Riktlinjer för samverkan mellan barn-och utbildningsförvaltningen (BUF) och socialtjänstens individ och familjeomsorg (IFO) Riktlinjerna

Läs mer

Allt missbruk kan behandlas.

Allt missbruk kan behandlas. 2014-08-01 1 (5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM Vision Allt missbruk kan behandlas. Att motverka och förhindra missbruk och ohälsa är viktigt. När individen inte längre har förmågan att ta ansvar

Läs mer

Pliktverkets riktlinjer

Pliktverkets riktlinjer Pliktverkets riktlinjer Riktlinjer för Pliktverkets tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser om anmälan om missförhållanden 2004:1 Generaldirektören fastställer dessa riktlinjer till stöd för Pliktverkets

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

Rutin för anmälan enligt 14:kap 1 Socialtjänstlagen till Socialnämnden ( Omsorgsnämnden -Avdelningen för individuell myndighetsutövning )

Rutin för anmälan enligt 14:kap 1 Socialtjänstlagen till Socialnämnden ( Omsorgsnämnden -Avdelningen för individuell myndighetsutövning ) Rutin för anmälan enligt 14:kap 1 Socialtjänstlagen till Socialnämnden ( Omsorgsnämnden -Avdelningen för individuell myndighetsutövning ) Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun 2015-03-31 Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P LUS G I R O Box 803, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 barn.skolnamnden@norrtalje.se

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Det försummade barnet

Det försummade barnet Barn som far illa Barn som far illa Fysisk misshandel och försummelse Psykisk misshandel och försummelse Medicinsk försummelse Pedagogisk försummelse Non organic failure to thrive Sexuellt övergrepp Missbruk

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE:

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE: 1 Härnösands gymnasium HANDLINGSPLAN MOT DROGER Upprättad februari 2009 i samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Revideras vartannat år eller vid behov. Skolan ansvarar för att initiera revideringen.

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Ska vi ringa polisen?

Ska vi ringa polisen? Ska vi ringa polisen? Vad gäller när en elev begår en handling i skolan som kan uppfattas som brott? 1 Till läsaren Den här informationen hoppas vi ska vara till hjälp och stöd när skolans vardagsliv för

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 92 Den 2007-11-26 Kommunfullmäktige 2007-11-26 110 Kommunstyrelsen 2007-11-12 203 Kf 92 Ks 169 Dnr 2007.311 750 Reviderad handlingsplan Våld mot kvinnor Smedjebacken Kommunfullmäktige

Läs mer

Webbplatsen halmstad.se

Webbplatsen halmstad.se Webbplatsen halmstad.se På www.halmstad.se kan du gå in under Förskola & skola och hitta det mesta av den information du behöver veta. Du kan hitta de olika förskolornas webbsidor, skolornas webbsidor,

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer