Urologi. Överaktiv blåsa UROLOGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Urologi. Överaktiv blåsa UROLOGI"

Transkript

1 Urologi UROLOGI l Överaktiv blåsa (organisk orsak skall uteslutas) tolterodin Tolterodin* ) 75+ l Erektil dysfunktion sildenafil 1) Sildenafil* ) l Symtomgivande BPH alfuzosin 1) Alfuzosin* ) Uttalad förstoring (>30 ml och/eller PSA >1,4) kombinationsbehandling finasterid 1) + Finasterid* ) + alfuzosin 1) Alfuzosin* ) i 6 mån., därefter enbart Finasterid* ) l Avancerad prostatacancer GNRH-analoger leuprorelin Leuprorelin Sandoz 1) * ) 75+ Se sid 4. Överaktiv blåsa Urinträngningar kan ha olika genes. Med överaktiv blåsa (ÖAB) menas trängningar eller trängningsläckage utan annan påvisbar sjukdomsprocess i blåsa eller urethra. Avflödeshinder, infektion, malignitet eller sten i de nedre urinvägarna måste uteslutas innan symtomlindrande behandling sätts in. Genomgång av dryckes- och miktionsmönster ska alltid göras. Om behandling behövs är förstahandsvalet blåsträning/bäckenbottenträning, gärna kombinerat med trängningsdämpande läkemedel. Vi är medvetna om att det är en uttalad brist på uroterapeuter inom primärvården. Det är inte alla patienter som har tillräckligt god symtomlindrande effekt av läkemedel varför uppföljning är extra angelägen. Det finns sju substanser med indikationen överaktiv blåsa. Dessa är de antikolinerga medlen darifenacin (Emselex), fesoterodin (Toviaz), oxybutynin (Ditropan, generiskt oxybutynin, Kentera), solifenacin (Vesicare) och tolterodin (generiskt tolterodin, Detrusitol, Detrusitol SR). Sedan förra året har två substanser fått indikationen ÖAB godkänd; mirabegron (Betmiga) och ona bo - tulinum toxin A (Botox). Mirabegron relaxerar blåsmuskulaturen under fyllnadsfasen genom stimulering av blåsans beta-3-adrenoreceptorer. Onabotu linum toxin A har en relaxerande effekt genom nervpåverkan. För ytterligare information kring ÖAB se Region Skånes vårdprogram för utredning och behandling av urininkontinens hos kvinnor: v%c3%a5rdprogram%20inkontinens% pdf Administrationssätt Samtliga preparat (utom Botox) finns i peroral beredning. Oxybutynin finns även för transdermal applikation. 248

2 Effekt Antikolinergika och mirabegron är mer effektiva än placebo. Det finns få jämförande studier (1,2,3). Att välja ut det mest effektiva preparatet är därför inte möjligt. Biverkningar Samtliga antikolinergika har bieffekter såsom muntorrhet, förstoppning och ackommodationsstörningar (4,5). I placebokontrollerade studier tycks oxybutynin ha sämst tolerabilitet medan övriga preparat i gruppen är likvärdiga. Det finns inte visat några betydelsefulla skillnader i tolerabilitet mellan Detrusitol SR, Emselex, Toviaz och Vesicare (1). Det bör betonas att omfattningen av CNS-bieffekter är svår att bedöma utifrån kliniska studier (5), vilka dock sällan inkluderar betydande andel äldre patienter (över 75 år). För antikolinergika gäller försiktighet vid förskrivning till äldre på grund av risken för cerebral på verkan (se nedan). Mirabegron kan ge hjärtklappning och är kontraindicerat vid blodtryck över 180/110 mmhg. Antikolinergika och äldre Antikolinergika är upptagna på Socialstyrelsens lista över läkemedel olämpliga för äldre på grund av risken för cerebrala biverkningar som trötthet, minnesstörningar eller förvirring. Det finns äldre som har mycket god symtomlindrande effekt av antikolinergika och därför bör erbjudas behandling, medan andra inte svarar alls. Effekt och biverkningar måste därför alltid följas upp. En första uppföljning, som exempelvis kan göras via telefon, ska ske inom 3 5 veckor. Preparaten ska första gången skrivas ut som provförpackning. Terapigruppen rekommenderar fortsatt generiskt tolterodin i form av depotkapslar. Preparatet är utbytbart mot Detrusitol SR. Det finns få jämförande studier mellan olika antikolinergika (1, 2, 3) och därför är det inte möjligt att välja ut det mest effektiva preparatet. I placebokontrollerade studier tycks oxybutynin ha sämst tolerabilitet medan övriga preparat i gruppen är likvärdiga. Det är dock rimligt att anta att det finns individuella skillnader både gällande effekt och tolerans. Vi anser dock inte att eventuella effekt- och tolerabilitetsskillnader motiverar den stora prisdifferensen. Vid bristande effekt kan det vara av värde för patienten att byta till Betmiga som har en helt annan verkningsmekanism. TLVs skrivning för Betmiga tillåter dock bara subvention då bytet sker på grund av intolerabilitet men inte vid bristande effekt. Vi har valt att inte föra upp Betmiga på listan. Gruppens erfarenhet är för begränsad. Botoxbehandling är mycket effektiv för en begränsad grupp av patienter med svåra symtom men är ett utpräglat specialistpreparat. Klyftig kvot Minst 75% av all förskrivning av antikolinergika för överaktiv blåsa bör vara generiskt tolterodin i form av depotkapsel. För närvarande är förskrivningen lägre än 15%. 249

3 Behandling av barn Uroterapi är den viktigaste behandlingen för barn med ÖAB och farmakologisk behandling är endast ett komplement. Antikolinergika används för de patienter som inte haft fullgod effekt av uroterapi. Oxybutynin (Ditropan, Oxybutynin Mylan) är hittills det enda preparatet som har godkänd indikation för barn (över 5 års ålder). Nykturi Nykturi (behov att kissa nattetid) är ett symtom som kan ha ett flertal bakomliggande orsaker såsom hjärtsvikt, sömnapné, störningar i blåsfunktion, diabetes mellitus och diabetes insipidus. Desmopressin (Minirin, Desmopressin Ferring, Nocutil) är inregistrerat för behandling av nykturi förenad med nattlig polyuri hos vuxna. Det finns behandlingsriktlinjer: se Läkemedelsbulle tinen nr 1, Enures Termen enures används för att beteckna sängvätning (enuresis nocturna) hos barn över 5 års ålder. Den specifika behandlingen omfattar alarmbehandling (alarmmatta) respektive desmopressin (Minirin, Desmopressin Ferring, Nocutil). Val av metod avgörs av barn och föräldrar. Om singelbehandling inte är tillräcklig används en kombination av de båda och eventuellt med tillägg av antikolinergikum. Erektil dysfunktion Det finns fyra substanser med denna indikation. Dessa är sildenafil (generiskt sildenafil, Viagra), tadalafil (Cialis), vardenafil (Levitra) och alprostadil (Bondil, Caverject). Administrationssätt Sildenafil/Viagra, Cialis och Levitra administreras peroralt vid behov. Cialis finns även i låg dos för daglig behandling. Alprostadil kan ges lokalt i urethra (Bondil) eller som intracavernös injektion (Caverject). Effekt Samtliga preparat har god effekt. Sildenafil/Viagras, Cialis och Levitras verkningsmekanismer förutsätter viss kvarvarande innervation av corpora cavernosa. Biverkningar och interaktioner Fosfodiesterashämmarna (Sildenafil/Viagra, Cialis och Levitra) interagerar med nitro-preparat och kan ge allvarliga blodtrycksfall. Patienter med vissa synnervssjukdomar skall undvika peroral behandling. Caverjects tillverkare rekommenderar försiktighet vid allvarlig kardiovaskulär sjukdom. Caverject ska p g a administrationssättet ges med försiktighet vid samtidig antikoagulantiabehandling. Bondil har inga allvarliga systembiverkningar. 250

4 Pris Patentet på sildenafil har gått ut och det finns nu flera tillverkare av generiskt sildenafil. Eftersom fosfodiesterashämmarna inte ingår i förmånssystemet är prissättningen fri. Priset varierar extremt över tid och mellan olika leveran törer. Bondil och Caverject är dyrare än de perorala preparaten men ingår i läkemedelsförmånen. Vi rekommenderar generiskt sildenafil som kan ha ett pris som är en tiondel av Viagras. Marknaden är osund; vissa generika är fortfarande i samma prisklass som originalpreparatet Viagra. Vid kontraindikation eller bristande effekt rekommenderas alprostadil (Bondil, Caverject Dual). Symtomgivande BPH På denna indikation finns tre preparattyper, alfa-1-adrenoreceptorblockerare, 5-alfareduktashämmarna finasterid (Finasterid, Proscar) och dutasterid (Avodart) samt fosfodiesterashämmaren tadalafil (Cialis). Det finns tre alfareceptorblockerande substanser (flera preparat); doxazosin (Doxazosin, Alfa dil BPH), alfuzosin (Alfuzosin, Xatral OD med flera) och terazosin (Hytrinex, Sinalfa med flera). Administrationssätt Samtliga preparat intas per os. Effekt Den symtomlindrande effekten av preparaten varierar. Symtomen ska utvärderas med symtomformulär (IPSS) och behandlingen avbrytas vid utebliven klinisk effekt. Den kliniska effekten av alfareceptorblockerare nås inom en månad och är oberoende av prostatastorlek. Den kliniska effekten av 5-alfareduktashämmare gäller endast stor prostata (>30-40 ml). Man har en direkt metod (ultraljud) och en indirekt metod (PSA + rektalpalpation) (6) för storleksbestämning av prostata. Enbart rektalpalpation är opålitligt. Vi rekommenderar ultraljud. Om ultraljud inte är tillgängligt kan ett PSA-värde på >1,4 mg/l användas som indikation på körtelvolym >30 ml. 5-alfareduktashämmarnas fulla effekt är jämförbar och kan utvärderas först efter sex månader. För patienter med symtomgivande BPH och samtidig ED kan behandling med tadalafil 5 mg dagligen vara ett alternativ (7). Effekten av tadalafil på IPSS är likvärdig med den av alfareceptorblockerare (8). Eftersom tadalafil inte ingår i förmånssystemet blir behandlingskostnaden för patienten hög. Biverkningar Alfa-1-receptorer finns, förutom i prostatakörtelns glatta muskulatur, även i den glatta muskulaturen i blodkärlen. Blockering av kärlens alfa-1-receptorer leder till sänkt blodtryck. Inga helt urinvägsselektiva alfa-1-blockerare finns på marknaden. Postural hypotension är en beaktansvärd potentiell biverkan för samt- 251

5 liga preparat. Preparaten ska ges med försiktighet vid samtidig behandling mot hypertoni, ischemisk hjärtsjukdom eller hjärtsvikt (annan blodtryckssänkande medicin kan behöva justeras). Det finns ingen fullödig dokumentation som visar lägre frekvens kardiovaskulära biverkningar för något av preparaten. Impotens och minskad libido är vanliga biverkningar av 5-alfareduktashämmare. Diskussion Vi har inte hittat någon jämförande studie mellan terazosin och doxazosin. Det finns en artikel (9), där doxazosin och alfuzosin jämförts. Preparaten är likvärdiga beträffande såväl effekt som biverkan i de doser och beredningar som studerats. Det finns en artikel (10) där terazosin (5 mg x 1) jämförts med alfuzosin (2,5 mg x 3). Där fann man samma effekt och tolerans. Frånvaron av jämförande studier av de preparat, doser och beredningar som finns på den svenska marknaden försvårar preparatvalet påtagligt. Att vi trots detta valt att rekommendera alfuzosin beror på vår kliniska erfarenhet och det klart lägsta priset. TLV genomförde 2010 en genomgång av läkemedel vid prostatabesvär och bedömde att effekten av de olika alfareceptorblockerarna var likvärdig men att prisspannet var omotiverat stort och ett pristak på subventionering sattes. Gällande 5-alfareduktashämmare fann TLV ingen klinisk skillnad mellan substanserna. Kostnaderna är däremot väsentligt lägre för generiskt finasterid jämfört med Avodart och därför uteslöts Avodart ur högkostnadsskyddet. Vi rekommenderar alfuzosin som förstahandspreparat. Vid ultraljuds- och/ eller PSA- och palpationsverifierad uttalad prostataförstoring, rekommenderas 5-alfa-reduktashämmaren finasterid, eventuellt i kombination med alfuzosin under de första sex månaderna. Avancerad prostatacancer För utförlig information om PSA och prostatacancer hänvisas till regionens vårdprogram, som kan hämtas från tumorregistret/patientprocessarbete/prostatacancer/vardprogram-prostata/ GNRH-agonister Det finns fem substanser på marknaden, buserelin (Suprefact, Suprefact Depot), goserelin (Zoladex), histrelin (Vantas), leuprorelin (Eligard, Enanton Depot Dual, Enanton Depot Set, Leuprorelin Sandoz, Procren Depot) och triptorelin (Pamorelin). Under senare tid har det framkommit att det är viktigt att uppnå så låga p-testosteronnivåer som möjligt, helst <0,7 nmol/l. Patienter med de lägsta testosteronnivåerna har längre överlevnadstid än patienter med högre nivåer (11, 12). Bristande kastrationseffekt kan förekomma vid behandling med samtliga GNRH-analoger och därför ska både p-testosteron och p-psa kontrolleras regelbundet. Vanligtvis uppnås kastrationsnivå för p-testosteron inom 2-4 veckor. Preparaten har likartad biverkningsprofil och samma urologiska indikation: avancerad prostatacancer. 252

6 Administrationssätt Alla, utom triptorelin (Pamorelin), ges subkutant vilket är en fördel exempelvis hos patienter som behandlas med antikoagulantia. Beredningsformer Samtliga preparat finns som 3-månadersberedning utom histrelin som är 12-månadersimplantat. Leuprorelin och triptorelin finns även som en- och sexmånadersberedning. Effekt Effekten av de olika substanserna är likvärdig. Vi rekommenderar Leuprorelin Sandoz eftersom preparatet har visats ha en god testosteronsänkande effekt (13) och lägst pris. Monoterapi med antiandrogen Vid lokalt avancerad icke-metastaserad prostatacancer finns endast ett antiandrogen, bikalutamid, inregistrerat. Antiandrogener har gynnsammare biverkningsprofil än GNRH-analoger. Detta i kombination med att priset för bikalutamid sänkts har lett till att antalet patienter med denna behandling ökat. Total androgen blockad För båda antiandrogenerna (bikalutamid och flutamid) finns indikationen total androgen blockad inregistrerad, d v s antiandrogen i kombination med kastrationsbehandling. En majoritet av studier har dock visat att detta behandlingskoncept inte ger någon förlängd överlevnad jämfört med kastration. Vi rekommenderar därför inte något preparat på denna indikation. Testosteronsubstitution Behandling med testosteron kan vara aktuell vid flera olika kliniska tillstånd. Omfattande utredning ska alltid föregå terapi (se skrivning av terapigrupp Endokrinologi i bakgrundsmaterialet till Skånelistan). För utrednings- och behandlingssynpunkter från ett urologiskt perspektiv var god se terapigrupp Urologis artikel publicerad i Läkemedelsbulletinen nr Terapigrupp Urologi Referenser Se 253

Urologi UROLOGI. i 6 mån., därefter enbart Finasterid* ) * ) 75+ Se sid 4.

Urologi UROLOGI. i 6 mån., därefter enbart Finasterid* ) * ) 75+ Se sid 4. Urologi UROLOGI l Överaktiv blåsa (organisk orsak skall uteslutas) tolterodin Tolterodin* ) 75+ l Erektil dysfunktion sildenafil Viagra tadalafil Cialis l Symtomgivande BPH alfuzosin 1) Alfuzosin* ) Uttalad

Läs mer

Överaktiv blåsa (organisk orsak skall uteslutas) fesoterodin Toviaz 75+ solifenacin Vesicare 75+ Erektil dysfunktion sildenafil Viagra tadalafil

Överaktiv blåsa (organisk orsak skall uteslutas) fesoterodin Toviaz 75+ solifenacin Vesicare 75+ Erektil dysfunktion sildenafil Viagra tadalafil Urologi UROLOGI Överaktiv blåsa (organisk orsak skall uteslutas) fesoterodin Toviaz 75+ solifenacin Vesicare 75+ Erektil dysfunktion sildenafil Viagra tadalafil Cialis Symtomgivande BPH alfuzosin 1) Alfuzosin

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté LUTS (lower urinary tract symptoms) och symtom av godartad prostataförstoring Nytt I första hand ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE alfuzosin

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté LUTS (lower urinary tract symptoms) och symtom av godartad prostataförstoring I första hand ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE alfuzosin

Läs mer

KLOKA LISTAN. Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN. Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2018 Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté LUTS (lower urinary tract symptoms) och symtom av godartad prostataförstoring I första hand ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE alfuzosin

Läs mer

i 6 mån., därefter enbart Finasterid* ) Avancerad prostatacancer

i 6 mån., därefter enbart Finasterid* ) Avancerad prostatacancer Urologi UROLOGI Överaktiv blåsa (organisk orsak skall uteslutas) tolterodin Detrusitol SR solifenacin Vesicare Erektil dysfunktion sildenafil Viagra tadalafil Cialis Symtomgivande BPH alfuzosin 1) Alfuzosin

Läs mer

Frågor och svar TLV:s genomgång av läkemedel mot inkontinens och prostatabesvär

Frågor och svar TLV:s genomgång av läkemedel mot inkontinens och prostatabesvär 1 (6) 100701 Frågor och svar TLV:s genomgång av läkemedel mot inkontinens och prostatabesvär Om TLV:s genomgång av läkemedel mot inkontinens och prostatabesvär 1. Vilka läkemedel har TLV granskat? TLV

Läs mer

Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté Inga ändrade rekommendationer till Kloka Listan 2012 1 Godartad prostataförstoring ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE alfuzosin Alfuzosin,

Läs mer

KLOKA LISTAN. Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN. Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2019 Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté LUTS (lower urinary tract symptoms) och symtom av godartad prostataförstoring I första hand ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE alfuzosin

Läs mer

och prostatabesvär Besluten träder i kraft den 15 oktober 2010

och prostatabesvär Besluten träder i kraft den 15 oktober 2010 Genomgången av läkemedel mot inkontinens och prostatabesvär Presenterades 1 juli 2010 Presenterades 1 juli 2010 Besluten träder i kraft den 15 oktober 2010 De granskade läkemedlen De granskade läkemedlen

Läs mer

Kloka Listan 2011. Expertrådet för urologi

Kloka Listan 2011. Expertrådet för urologi Kloka Listan 2011 Expertrådet för urologi Kloka Listan 2011 Expertrådet för urologi I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition till slutenvård

Läs mer

Genomgången av läkemedel mot inkontinens och prostatabesvär

Genomgången av läkemedel mot inkontinens och prostatabesvär Genomgången av läkemedel mot inkontinens och prostatabesvär BESLUTEN TRÄDER I KRAFT 2010-10-15 TLV:s genomgång av läkemedel mot inkontinens och prostatabesvär TLV har omprövat subventionen för de läkemedel

Läs mer

Läkemedel vid prostatacancer

Läkemedel vid prostatacancer Läkemedel vid prostatacancer Detta prospekt är tänkt att ge hjälp att förstå de läkemedel som ordinerats av olika skäl vid prostatacancer, antingen för behandlingar eller för biverkningar av behandlingar.

Läs mer

Läkemedel vid prostatacancer. Reviderad

Läkemedel vid prostatacancer. Reviderad Läkemedel vid prostatacancer Reviderad 2017-03-01 Detta prospekt är tänkt att ge hjälp att förstå de läkemedel som ordinerats av olika skäl vid prostatacancer, antingen för behandlingar eller för biverkningar

Läs mer

Nedre urinvägssymtom (LUTS) i primärvården. Patientfall

Nedre urinvägssymtom (LUTS) i primärvården. Patientfall Nedre urinvägssymtom (LUTS) i primärvården Patientfall Detta är en fallbaserad diskussion som har målet att ge kunskap om Orsaker till miktionsbesvär Utredning av miktionsbesvär i primärvård Behandling

Läs mer

Urologiska spasmolytika. Borlänge

Urologiska spasmolytika. Borlänge Urologiska spasmolytika Borlänge 213-5-16 Antikolinerga spasmolytika Kompetitiv hämning av kolinerg stimulering av muskarinreceptorer (M2 och ffa M3) på glatta muskelcellers yta i urinblåsan. Urologiska

Läs mer

BPH. Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

BPH. Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till spaning vid forskningsfronten. Varsågod! Kunskapsakuten/ De flesta män drabbas av godartad prostataförstoring, BPH. Långt ifrån alla får problem och behöver därför ingen behandling. För de andra forskas det bland annat på ett nytt specifikt läkemedel

Läs mer

Vad är urologi? Seminarium 1. Vad är urologi? Normal miktion

Vad är urologi? Seminarium 1. Vad är urologi? Normal miktion Vad är urologi? Seminarium 1 Vad är urologi? Tumörsjukdom i urinvägarna Infektioner i urinvägarna Sten i urinvägarna Trauma Erektil dysfunktion Neurogena blåsrubbningar Inkontinens Sjukdomar i penis Skrotala

Läs mer

Definition, etiologi, riskfaktorer och prevalens

Definition, etiologi, riskfaktorer och prevalens Kapitel LUTS (Lower Urinary Tract Symtoms) Inledning Inom urologin har man under senare år övergivit prostatismbegreppet, som fokuserat på prostatakörteln vid besvär som emanerar från urinvägarna. I stället

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (7) Datum 2016-02-18 Vår beteckning SÖKANDE POA Pharma Scandinavia AB Box 24026 400 22 Göteborg SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2013-05-22 Vår beteckning SÖKANDE Astellas Pharma A/S Kajakvej 2 2770 Kastrup SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att

Läs mer

Datum Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Urizia, tabletter ska få ingå i läkemedelsförmånerna.

Datum Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Urizia, tabletter ska få ingå i läkemedelsförmånerna. Datum 2014-11-20 Vår beteckning 1 (5) SÖKANDE Astellas Pharma A/S Kajakvej 2 2770 Kastrup, DENMARK SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Maj/juni 2009 Klinisk Farmakologi - enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll TLV-genomgång blodfetter. Tredaptive nytt läkemedel mot höga blodfetter.

Läs mer

Kapitel 20 Urologi. LUTS (Lower Urinary Tract Symtoms)

Kapitel 20 Urologi. LUTS (Lower Urinary Tract Symtoms) Kapitel Urologi LUTS (Lower Urinary Tract Symtoms) Inledning Inom n har man under senare år övergivit prostatismbegreppet, som fokuserat på prostatakörteln, istället används begreppet LUTS (lower urinary

Läs mer

Erektil dysfunktion. Tematimme - Erektil dysfunktion

Erektil dysfunktion. Tematimme - Erektil dysfunktion Erektil dysfunktion Impotens Vad är det och går det att bota? EREKTIONSSTÖRNING Oförmåga att få och bibehålla tillräcklig erektion för att fullborda ett tillfredsställande samlag 1 1 NIH Consensus Statement.

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2014-09-30 Vår beteckning FÖRETAG Astellas Pharma A/S Kajakvej 2 2770 Kastrup, DANMARK SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Behandling av godartad. vård Av Leif Haendler biträdande överläkare, urologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Behandling av godartad. vård Av Leif Haendler biträdande överläkare, urologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna Nummer 7 November 2004 Innehåll Behandling av godartad prostataförstoring i öppen vård...1 Konsensus Behandling av måttligt förhöjt blodtryck...3 Farmakologisk behandling av BHP...4 10 viktiga nyheter

Läs mer

NOVARTIS SVERIGE AB Box Täby

NOVARTIS SVERIGE AB Box Täby BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby Företrädare: Freddie Henriksson SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Läkemedelskommitténs fortbildning våren 2015 Tema Inkontinens

Läkemedelskommitténs fortbildning våren 2015 Tema Inkontinens Läkemedelskommitténs fortbildning våren 2015 Tema Inkontinens Vad är det normala? att kissa 6-8 gånger per dygn. att gå upp och kissa 1-2 gånger per natt. att urinblåsan bör kunna rymma 3-5 dl att när

Läs mer

Urologi i primärvård LUTS. Low urinary tract symtom 2013-02-14 1. Allmänläkardagarna Skövde 2013-01-30. Välkomna!

Urologi i primärvård LUTS. Low urinary tract symtom 2013-02-14 1. Allmänläkardagarna Skövde 2013-01-30. Välkomna! Urologi i primärvård Allmänläkardagarna Skövde 2013-01-30 Välkomna! 2013-02-14 1 LUTS Low urinary tract symtom UVI-symtom efter pivmecillinam och placebo Clinical and bacteriological outcome of different

Läs mer

UCB PHARMA AB (SWEDEN) Murmansgatan 126A Malmö

UCB PHARMA AB (SWEDEN) Murmansgatan 126A Malmö BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE UCB PHARMA AB (SWEDEN) Murmansgatan 126A 212 25 Malmö Företrädare: Charlotta Wängberg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Diagnostik, utredning och behandling av urininkontinens hos kvinnor 26 maj 2016

Diagnostik, utredning och behandling av urininkontinens hos kvinnor 26 maj 2016 Diagnostik, utredning och behandling av urininkontinens hos kvinnor 26 maj 2016 Caroline Elmér MD Gynekolog, Urolog Verksamhetschef Jävsdeklaration Föreläsararvoden från Coloplast Utbildnings- och föreläsararvoden

Läs mer

LUTS HOS MÄN I PRIMÄRVÅRDEN. Georgios Daouacher medicinsk ledningsansvarig Urologsektionen Centralsjukhuset I Karlstad

LUTS HOS MÄN I PRIMÄRVÅRDEN. Georgios Daouacher medicinsk ledningsansvarig Urologsektionen Centralsjukhuset I Karlstad LUTS HOS MÄN I PRIMÄRVÅRDEN Georgios Daouacher medicinsk ledningsansvarig Urologsektionen Centralsjukhuset I Karlstad Orsaker till LUTS Utredning av LUTS patienter I primärvården Behandling När ska man

Läs mer

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Indikationer

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan allmänmedicin och urologi i handläggningen av LUTS

Ansvarsfördelning mellan allmänmedicin och urologi i handläggningen av LUTS Regional medicinsk riktlinje Ansvarsfördelning mellan allmänmedicin och urologi i handläggningen av LUTS Fastställs efter remissomgång av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HS 2017-00186). Giltig till och

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (7) Datum 2015-05-08 Vår beteckning SÖKANDE Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 Köpenhamn S, DANMARK SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2015-10-23 Vår beteckning SÖKANDE Evolan Pharma AB Box 120 182 12 Danderyd SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Nytt Vårdprogram för urininkontinens och blåsfunktionsstörning

Nytt Vårdprogram för urininkontinens och blåsfunktionsstörning Nytt Vårdprogram för urininkontinens och blåsfunktionsstörning i Uppsala län Marianne Babra samordnare för inkontinensfrågor i Uppsala län www.lul.se/inkontinensfragor NIKOLA Vårdprogrammet är integrerat

Läs mer

Urinblåsan Urininkontinens ur ett urologiskt perspektiv. Lagra / Tömma ml 4-5tim 3-4min

Urinblåsan Urininkontinens ur ett urologiskt perspektiv. Lagra / Tömma ml 4-5tim 3-4min Urininkontinens ur ett urologiskt perspektiv Johan Heinius Överläkare Urologiska kliniken UAS Urinblåsan Lagra / Tömma 4-500ml 4-5tim 3-4min > 98% av tiden har blåsan en lagringsuppgift! 1 Blåsans tre

Läs mer

BPH utredning och behandling i primärvården. Lars Malmberg VO urologi, Skånes universitetssjukhus

BPH utredning och behandling i primärvården. Lars Malmberg VO urologi, Skånes universitetssjukhus BPH utredning och behandling i primärvården Lars Malmberg VO urologi, Skånes universitetssjukhus Inte bara besvär! Residualurin/infektion Urinretention Blödning Blåssten Divertikelbildning Njurinsufficiens

Läs mer

Nedre urinvägssymptom vid MS

Nedre urinvägssymptom vid MS Nedre urinvägssymptom vid MS Vårdprogram vid samarbete med Urologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus En betydande andel av patienter med MS har symptom på störningar av de nedre urinvägarnas funktion.

Läs mer

BESLUT. Datum 2009-02-24. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

BESLUT. Datum 2009-02-24. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (5) Datum 2009-02-24 Vår beteckning SÖKANDE SANOFI AVENTIS Box 14142 167 14 Bromma SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT Tandvårds- och

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-11-02

BESLUT. Datum 2010-11-02 BESLUT 1 (7) Datum 2010-11-02 Vår beteckning 1551/2009 SÖKANDE Ferring Läkemedel AB Box 4041 203 11 Malmö SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar

Läs mer

Överaktiv blåsa (ÖAB) Martin Stjernquist Professor Bäckenbottencentrum, KK SUS, Malmö

Överaktiv blåsa (ÖAB) Martin Stjernquist Professor Bäckenbottencentrum, KK SUS, Malmö Överaktiv blåsa (ÖAB) Martin Stjernquist Professor Bäckenbottencentrum, KK SUS, Malmö 1 Urgeinkontinens Motor urge: Ofrivilligt urinläckage med kraftig trängning och samtidig detrusorkontraktion Sensory

Läs mer

DUTASTERIDE RATIOPHARM 0,5 MG MJUKA KAPSLAR OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

DUTASTERIDE RATIOPHARM 0,5 MG MJUKA KAPSLAR OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN DUTASTERIDE RATIOPHARM 0,5 MG MJUKA KAPSLAR Datum: 16.3.2016, Version: 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Resultat från Läkemedelsverkets analys av potensmedel från Internet

Resultat från Läkemedelsverkets analys av potensmedel från Internet Resultat från Läkemedelsverkets analys av potensmedel från Internet Inledning Tio av de 28 potensmedel som Läkemedelsverket analyserade innehöll inte vad som utlovades på förpackningen. I flera fall var

Läs mer

BESLUT. Datum SAKEN Initiativärende: Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum SAKEN Initiativärende: Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-06-30 Vår beteckning 473/2008 FÖRETAG Merck Sharp & Dohme Sweden AB Box 7125 192 07 Sollentuna SAKEN Initiativärende: Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

Läs mer

SAMTALSSTÖD OM EREKTIONSSVIKT. MED INNEHÅLL OM URINVÄGSSYMTOM RELATERADE TILL GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING.

SAMTALSSTÖD OM EREKTIONSSVIKT. MED INNEHÅLL OM URINVÄGSSYMTOM RELATERADE TILL GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING. SAMTALSSTÖD OM EREKTIONSSVIKT. MED INNEHÅLL OM URINVÄGSSYMTOM RELATERADE TILL GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING. Det här är ett samtalsstöd för dig som möter män med erektionsproblem. Det är tänkt att fungera

Läs mer

Viagra vid impotens. Alerts bedömning

Viagra vid impotens. Alerts bedömning Viagra vid impotens Publicerad 98-10-20 Reviderad 00-03-28 Version 3 Alerts bedömning Kunskapen rörande de kortsiktiga effekterna av perorala läkemedel (sildenafil, Viagra ) vid behandling av impotens

Läs mer

2010-06-29. Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel.

2010-06-29. Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel. 2010-06-29 1 (6) Vår beteckning FÖRETAG GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@regionostergotland.se Innehåll Ändringar i REK-lista 2015. TLV-omprövningar av subvention,

Läs mer

G URIN- OCH KÖNSORGAN

G URIN- OCH KÖNSORGAN G URIN- OCH KÖNSORGAN G01 Medel vid genitala infektioner Symtom som vaginal flytning, klåda och sveda kan vara tecken på nedre genital infektion. Denna kan orsakas av flera olika agens som också kan existera

Läs mer

Vårdprogram för Akademiska sjukhuset och primärvården i Uppsala län avseende Symtomgivande Benign Prostatahyperplasi

Vårdprogram för Akademiska sjukhuset och primärvården i Uppsala län avseende Symtomgivande Benign Prostatahyperplasi Vårdprogram för Akademiska sjukhuset och primärvården i Uppsala län avseende Symtomgivande Benign Prostatahyperplasi Utarbetat av Urologkliniken, Akademiska sjukhuset. Ansvarig: Överläkare Einar Brekkan

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare April 2014 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Indikationer för utredning

Läs mer

Äldre och läkemedel. vad bör man tänka på. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. vad bör man tänka på. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel vad bör man tänka på Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel

Läs mer

flera!) diagnostisk undersökning du i detta fall ordinerar som komplement till din fysikaliska undersökning.

flera!) diagnostisk undersökning du i detta fall ordinerar som komplement till din fysikaliska undersökning. 4. UROLOGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 211) Urologifall nr 1 Du är AT-jour på lasarettet i Motala, där en 15 årig kille söker på akutmottagningen kl 18. Han klagar över smärtor i pungen efter karateträning.

Läs mer

Sjukdomar i manliga genitalia

Sjukdomar i manliga genitalia 476 Hans Hedelin, FoU-centrum och Urologkliniken, Kärnsjukhuset, Skövde Inledning Erektil dysfunktion och godartad prostataförstoring är vanliga tillstånd och prostatacancer har den högsta incidensen av

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE. Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel

LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE. Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel SBU: Äldres läkemedelsbehandling hur kan den förbättras? VGR: Nya Medicinska riktlinjer Socialstyrelsen: Indikatorer för god läkemedelsterapi

Läs mer

Bayer AB Företrädare: Niclas Ringberg Box GÖTEBORG

Bayer AB Företrädare: Niclas Ringberg Box GÖTEBORG BESLUT 1 (7) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-09-01 Vår beteckning 786/2004 SÖKANDE Bayer AB Företrädare: Niclas Ringberg Box 5237 402 24 GÖTEBORG SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn Titel enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll Nya läkemedel Nya antikolinerga läkemedel vid KOL. Mirabegron (Betmiga) för symtomatisk behandling

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Isosorbidmononitrat Mylan 10 mg tablett Isosorbidmononitrat Mylan 20 mg tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller: Isosorbid-5-mononitrat

Läs mer

- Pati enti nformati on

- Pati enti nformati on - Patientinformation Nocutil 0,1 mg och 0,2 mg tabletter. Information till föräldrar Läs noga igenom bipacksedeln som finns i läkemedelsförpackningen innan du börjar använda detta läkemedel. Vad Nocutil

Läs mer

Kapitel 25 Terapeutiska kvoter Terapeutiska kvoter vs. Skarpa kvoter Inte bara primärvården

Kapitel 25 Terapeutiska kvoter Terapeutiska kvoter vs. Skarpa kvoter Inte bara primärvården Kapitel Läkemedelskommittén Halland utger årligen Terapirekommendationer över rekommenderade läkemedel. Dessa rekommendationer anger lämpliga terapival i normalfallet. Vi vet alla att det finns ett mindre

Läs mer

Prostatacancer. Nationellt vårdprogram kortversion för allmänläkare Kortversion 1.2

Prostatacancer. Nationellt vårdprogram kortversion för allmänläkare Kortversion 1.2 Prostatacancer Nationellt vårdprogram kortversion för allmänläkare 2017-02-28 Kortversion 1.2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Indikationer för utredning symtom... 3 3. PSA-testning av symtomfria män... 3

Läs mer

Urininkontinens hos kvinnor. MD. ÖL. Corinne Pedroletti Gynekologi och Reproduktionsmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Urininkontinens hos kvinnor. MD. ÖL. Corinne Pedroletti Gynekologi och Reproduktionsmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Urininkontinens hos kvinnor MD. ÖL. Corinne Pedroletti Gynekologi och Reproduktionsmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Autonoma nervsystemet: Parasympatikus (kolinerga systemet) S2-S4, spinala

Läs mer

UPPE & KISSAR PÅ NATTEN?

UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? Fakta om NOKTURI att vakna för att gå upp och kissa på natten Fakta om nokturi Vad är nokturi? Orsaker till nokturi Goda råd och åtgärder Diagnostik VAD ÄR NOKTURI? Nokturi (nattkissning)

Läs mer

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Kloka rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Myndigheter och andra inom hälso- och sjukvården utfärdar bestämmelser om hur vården ska utföras. De flesta bestämmelser riktas till läkare,

Läs mer

Läkemedelsbehandling av äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden?

Läkemedelsbehandling av äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden? Läkemedelsbehandling av äldre Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden? Äldre personer med flera sjukdomar använder ofta många läkemedel. I synnerhet gäller det multisjuka på särskilda boenden. Läkemedel

Läs mer

HANDLÄGGNING VID ENURES

HANDLÄGGNING VID ENURES HANDLÄGGNING VID ENURES Detta dokument är fastställt 190116 av Svenska Enuresakademien och är tänkt att vara till ledning för läkare och annan sjukvårdspersonal som möter barn med enures. Svenska Enuresakademien

Läs mer

SAKEN BESLUT 1 (5) BioPhausia AB Blasieholmsgatan 2 111 48 Stockholm SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna

SAKEN BESLUT 1 (5) BioPhausia AB Blasieholmsgatan 2 111 48 Stockholm SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna 2013-07-22 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE BioPhausia AB Blasieholmsgatan 2 111 48 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, bifaller ansökan om

Läs mer

Publicerat för enhet: Barn- och ungdomsklinik Version: 2

Publicerat för enhet: Barn- och ungdomsklinik Version: 2 Publicerat för enhet: Barn- och ungdomsklinik Version: 2 Innehållsansvarig: Inger Jansson, Uroterapeut, Barn- och ungdomsmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus (injan) Giltig från: 2017-04-24 Godkänt av:

Läs mer

FIRMAGON (degarelix) Snabb och bibehållen medicinisk kastration utan initial testosteronstegring

FIRMAGON (degarelix) Snabb och bibehållen medicinisk kastration utan initial testosteronstegring FIRMAGON (degarelix) Snabb och bibehållen medicinisk kastration utan initial testosteronstegring Nu är FIRMAGON subventionerat med begränsningar * * Subventionerat för patienter med avancerad hormonberoende

Läs mer

Patientinformation om MINIRIN

Patientinformation om MINIRIN Patientinformation om MINIRIN Vid behandling av nattliga kissningar UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? Du har ordinerats behandling med läkemedlet MINIRIN (desmopressin) mot nocturi nattliga kissningar. Innan Du

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2017-04-20 Vår beteckning SÖKANDE Pfizer AB Att: Pricing & Reimbursement Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

G Urin- och könsorgan

G Urin- och könsorgan G Urin- och könsorgan G01 Medel vid genitala infektioner Symtom som vaginal flytning, klåda och sveda kan vara tecken på nedre genital infektion. Denna kan orsakas av flera olika agens som kan förekomma

Läs mer

Datum 2013-06-20. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Pargitan Tablett 5 mg Plastburk, 100 534909 70,00 115,50.

Datum 2013-06-20. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Pargitan Tablett 5 mg Plastburk, 100 534909 70,00 115,50. 1 (5) Datum 2013-06-20 Vår beteckning SÖKANDE Nevada Pharma AB Torsgatan 4 111 23 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, bifaller ansökan

Läs mer

Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel.

Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel. 2010-06-29 1 (5) Vår beteckning FÖRETAG Merck Sharp & Dohme Sweden AB Box 7125 192 07 Sollentuna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel. BESLUT TLV beslutar

Läs mer

Målbeskrivning för urologi, Läkarutbildningen vid Lunds universitet, termin 8

Målbeskrivning för urologi, Läkarutbildningen vid Lunds universitet, termin 8 Målbeskrivning för urologi, Läkarutbildningen vid Lunds universitet, termin 8 Område Teoretiska kunskaper Praktisk handläggning Undervisningsmoment Examination Övergripande lärandemål Epidemiologi och

Läs mer

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar

Läs mer

Goda råd är inte dyra

Goda råd är inte dyra om att undvika onödiga läkemedelskostnader Läkemedelskostnaderna ökar, främst på grund av att nya medicinskt välmotiverade men kostsamma läkemedel introduceras. För att skapa utrymme att använda de nya

Läs mer

Läkemedelsbulletinen Utgiven av Läkemedelsrådet Region Skåne

Läkemedelsbulletinen Utgiven av Läkemedelsrådet Region Skåne nr 1 JANUARI 2013 Läkemedelsbulletinen Utgiven av Läkemedelsrådet Region Skåne SKÅNELISTAN & Bakgrundsmaterialet 2013 Förändringar & budskap Allergi Vid allergisk rinit rekommenderas Desonix istället för

Läs mer

FÖRSLAG TILL UTREDNINGSGÅNG VID ENURES

FÖRSLAG TILL UTREDNINGSGÅNG VID ENURES FÖRSLAG TILL UTREDNINGSGÅNG VID ENURES Detta dokument är sammanställt av Svenska EnuresAkademin och är tänkt att vara till ledning för läkare och annan sjukvårdspersonal. STEG 1. BARNET SÖKER FÖRSTA GÅNGEN

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Till dig som vill veta mer om inkontinens

Till dig som vill veta mer om inkontinens Till dig som vill veta mer om inkontinens 2 Grundtext: Hjälpmedelsinstitutet och Inkontinenscentrum i Västra Götaland Foto: Kajsa Lundberg Svårt att hålla tätt? Kissar du på dig? Läcker du urin? Är du

Läs mer

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin PSYKIATRI AFFEKTIVA SYNDROM Unipolär depression Hos barn och ungdomar fluoxetin AFFEKTIVA SYNDROM Målsättningen är full symtomfrihet. Sertralin är förstahandsmedel vid unipolär depression. Lågt pris och

Läs mer

Datum 2014-09-09. Villkor Företaget ska i all sin marknadsföring och annan information tydligt informera om ovanstående begränsning.

Datum 2014-09-09. Villkor Företaget ska i all sin marknadsföring och annan information tydligt informera om ovanstående begränsning. BESLUT 1 (6) Datum 2014-09-09 Vår beteckning FÖRETAG Shire Sweden AB Svärdvägen 11D 182 36 Danderyd SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV,

Läs mer

Goda råd är inte dyra

Goda råd är inte dyra om att undvika onödiga läkemedelskostnader Läkemedelskostnaderna ökar, främst på grund av att nya medicinskt välmotiverade men kostsamma läkemedel introduceras. För att skapa utrymme att använda de nya

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2018-06-14 Vår beteckning SÖKANDE Unimedic Pharma AB Box 6216 102 34 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att

Läs mer

får förändrad subvention Besluten träder i kraft den 15 oktober 2010

får förändrad subvention Besluten träder i kraft den 15 oktober 2010 Triptanläkemedel mot migrän får förändrad subvention Presenterades 6 juli 2010 Presenterades 6 juli 2010 Besluten träder i kraft den 15 oktober 2010 Dessa läkemedel har TLV granskat Triptanläkemedel har

Läs mer

SAKEN BESLUT 1 (6) Eli Lilly Sweden AB Box Solna FÖRETAG. Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna

SAKEN BESLUT 1 (6) Eli Lilly Sweden AB Box Solna FÖRETAG. Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT 1 (6) Datum 2014-09-09 Vår beteckning FÖRETAG Eli Lilly Sweden AB Box 721 169 27 Solna SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Till dig som vill veta mer om. Inkontinens. Veta mer_inkontinens_kronoberg.indd 1 2007-07-04 12:43:03

Till dig som vill veta mer om. Inkontinens. Veta mer_inkontinens_kronoberg.indd 1 2007-07-04 12:43:03 Till dig som vill veta mer om Inkontinens 1 Veta mer_inkontinens_kronoberg.indd 1 2007-07-04 12:43:03 Hjälpmedelsinstitutet 2007 Grundtext: Inkontinenscentrum i VGR och Linkenheten i Stockholm Illustratör:

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2014-05-22 Vår beteckning SÖKANDE Actelion Pharmaceuticals Sverige AB Svärdvägen 3A 182 33 Danderyd SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

1. VAD SABAMIN, MJUK KAPSEL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

1. VAD SABAMIN, MJUK KAPSEL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Sabamin, mjuk kapsel Extrakt av frukt från sågpalmetto Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Ta kontroll över din blåsa

Ta kontroll över din blåsa Ta kontroll över din blåsa M ånga människors liv begränsas av att de känner trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta så kallad

Läs mer

Ta kontroll över din blåsa

Ta kontroll över din blåsa Ta kontroll över din blåsa 3 M ånga människors liv begränsas av att de känner trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta så kallad

Läs mer

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Inkontinenscentrum Västra Götaland Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Inkontinens Svårt att hålla tätt? Kissar du på dig? Läcker du urin? Är du inkontinent? Beskrivningarna

Läs mer