Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer"

Transkript

1 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelse Johan Blomqvist, f Styrelseordförande. Styrelseledamot sedan Aktieinnehav st *. Executive MBA. John Pettersson, f Styrelseledamot sedan Aktieinnehav st. Åkeriägare. Kerstin Sjöstrand, f Styrelseledamot sedan Stabschef, SEB Group IT. Aktieinnehav st. Civilekonom. Thomas Hanbo, f Koncernchef och VD. Styrelseledamot sedan Aktieinnehav st **. Fil.kand. Styrelseledamot i UTS Holding B.V. Styrelseledamot i FIDI Worldwide Moving. Paul Rönnberg, f Styrelseledamot sedan Aktieinnehav st **. Executive MBA. Styrelseordförande i Unlimited Travel Group samt i Bilcentralen i Stockholm AB. Styrelseledamot i Fleet 101 AB. Anna Serner, f Styrelseledamot sedan Aktieinnehav 250 st **. Jur.kand. VD Tidningsutgivarna Sverige AB. Styrelseledamot i Folkoperan AB, Berghs School of CommunIcation AB, Svenska Klagomål AB samt Stiftelsen TST. * aktierna ägs delvis via en pensionsförsäkring ** aktierna ägs delvis genom bolag Ledande befattningshavare Thomas Hanbo, f Koncernchef och VD. Anställd (Se ovan) Marita Skogqvist, f Ekonomichef. Civilekonom. Anställd Aktieinnehav 0 st. Mikael Signer, f Vice VD, Marknadschef. Anställd Aktieinnehav 500 st. Hans Nilsson, f Platschef Lund. Anställd Aktieinnehav st. Sten Jogbäck, f Platschef Örebro. Anställd Aktieinnehav st. Christina Örtenholm, f Platschef Uppsala. Anställd Aktieinnehav 0 st. Arne Liljegren, f Fastighets- & IT-chef. Anställd Aktieinnehav st. Kalle Saajakari, f Platschef Stockholm. Anställd Aktieinnehav 0 st. Niall Mackay, f Managing Director. Michael Gerson Ltd. Anställd1983. Aktieinnehav 0 st. Revisorer Grant Thornton Sweden AB. Huvudansvarig: Lena de Rosche, f Auktoriserad revisor. Alla foton: Thomas Carlgren. 13

2 Styrelsen och verkställande direktören för ICM Kungsholms AB (publ) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande av styrelsen den 1 april FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten ICM Kungsholms är landets marknadsledande flyttbolag som med stort ansvarstagande och egna resurser erbjuder ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster med stor geografisk täckning. Våra huvudsakliga kunder är företag, myndigheter och organisationer. Vi flyttar hela verksamheter, enskilda arbetsplatser, bohag med hem och familj samt erbjuder magasinering och viktiga kringtjänster. I Sverige var medeltalet anställda under verksamhetsåret 191 kompetenta medarbetare. Vidare har ICM i Sverige ett 50-tal välskötta fordon till kundernas tjänst. Vi finns i Göteborg, Jönköping, Lund, Stockholm (huvudkontor), Uppsala samt Örebro. I England arbetar ytterligare ett 70-tal kompetenta personer som erbjuder internationella flyttar av bohag med hem och familj med egna produktions resurser och driftställen i Whetstone, Brinkworth och Daventry. Bolagets aktie är listad vid AktieTorget och adressen till bolagets hemsida är Väsentliga händelser under räkenskapsåret Arbetet med att integrera Kungsholmsförvärvet med den traditionella ICM organisationen har präglat arbetet under hela år Tillkomsten av Kungsholmsvolymerna medförde också en ökning av antalet underleverantörer för att klara den ökade uppdragsmängden. Detta har i några fall gått ut över kvaliteten i uppdragens utförande varför ytterligare åtgärder på produktionsområdet kommer att vidtas i syfte att höja kvaliteten. I januari 2008 öppnade bolaget sitt sjätte kontor, denna gång i Jönköping. Med förvärvet av Gerson tillkom tre kontor och den geografiska expansionen fortgår. ICM koncernen driver nu verksamhet från nio driftställen. Under året har beslut om en ny kommunikationsplattform för bolaget tagits och denna har löpande implementerats under året, bl.a. med att en ny hemsida öppnades i september. Under sommaren togs den nyuppförda magasinsbyggnaden med 1200 pallplatser i Spånga i bruk vilket medger en effektivisering av hanteringen av magasinerat gods vid Stockholmsanläggningen samtidigt som det ger utrymme för fortsatt expansion av verksamheterna i bolaget. Därtill finns nu verksamheten i Stockholm samlad på ett och samma ställe. Den strukturförändring som pågått under fyra år har nu avslutats men inte uppmärksammats så mycket utanför bolaget. En del mycket lönsamma och många mindre lönsamma uppdrag inom segmentet Transporttjänster är nu borta medan omsättningen i Flyttsegmentet ökat markant. Syftet med förändringen är att öka effektiviteten och höja kompetensen i bolaget för att stärka bolagets konkurrenskraft. Under helåret 2008 minskade segmentet Transporttjänster med 16,4 mkr medan segment Flyttjänster totalt ökade sina intäkter med 63,8 mkr, inkluderat effekter av förvärv. Av omsättningsökningen inom segment Flyttjänster beräknas ca 35 mkr emanera ur förvärvet av Kungsholms och 3,9 mkr ur förvärvet av Gerson. Den världsomspännande finanskrisen har hittills slagit hårdare i England än i Sverige och då ett av Londons mest välrenommerade flyttföretag förlorade sin finansiering i spåren av denna öppnades möjligheten för ICM Kungsholms att, i partnerskap med ett engelskt flyttföretag, förvärva rörelserna i Michael Gerson Ltd och Michael Gerson Relocation Ltd. ICM Kungsholms andel i bolaget är 90,1 % och arbetet att integrera Gerson med ICM Kungsholms har påbörjats. Förvärvet skedde per den 12 december 2008, på ettårsdagen av vårt förvärv av Kungsholms express & spedition. Gerson konsolideras med ICM Kungsholms per förvärvsdatum och vi upprättar därför nu även koncernredovisning. Förvärvet av Gerson beräknas öka koncernens omsättning med ca 120 mkr under 2009 och bidra till rörelseresultatet med ca 10 mkr, före integrationskostnader och investeringar som beräknas till ca sex mkr under de kommande åren. Finanskrisen fick även andra konsekvenser för ICM Kungsholms då vi under hösten drabbades av valutakursförluster på netto 600 tkr till följd av kronans minskade värde mot dollar (ca 30 %) och euro (ca 12 %). Därtill kom fordonsindustrins problem medförande att värdena på begagnade fordon sjunker varför vi efter att ha prövat värdet på bolagets fordonsflotta skrivit ner densamma med ca 200 tkr utöver de planmässiga fordonsavskrivningarna för att spegla det reella värdet. Vid årsstämman beslutade aktieägarna att inrätta en valberedning inför kommande val av styrelse. Valberedningen består av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de fyra röstmässigt största ägarna i bolaget. Valberedningens sammansättning finns publicerad på bolagets hemsida. Samtliga revisioner avseende vårt kvalitets- och miljöarbete har inneburit att vi behåller de certifieringar bolaget har enligt ISO 9001, ISO och FAIM (FIDI Accredited International Mover) samt Tullverkets Servicetrappa. 14

3 Försäljning och resultat Under 2008 uppgick koncernens rörelseintäkter till ( ) tkr. Resultatet före finansiella poster uppgick till (12 833) tkr och efter finansiella poster till (12 601) tkr. Rörelsemarginalen uppgick till 3,5 (6,7) procent. Resultatet per aktie uppgick till 2,12 (3,30) kr. Den resultatförsämring som framkommer jämfört med 2007 förklaras främst med ökade avskrivningar, förlusten av ett mycket lönsamt uppdrag samt integrationskostnader för Kungsholmsförvärvet. Även den finansiella krisen i världen har påverkat oss genom att den svenska kronan sjunkit i värde vilket lett till att vi har varit tvungna ta valutaförluster samt prövat värdet och gjort en nedskrivning av värdet på fordonsflottan utöver plan. Vidare tillkommer kostnader i samband med förvärvet av Gerson och de samlade obudgeterade kostnaderna uppgår totalt till 1,3 mkr. Kassaflöde, likviditet och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till (11 882) tkr och till (12 499) tkr efter förändring av rörelsekapital. Det totala kassaflödet under året uppgick till ( ) tkr. Likvida medel per uppgick till tkr jämfört med tkr föregående år. Outnyttjad checkkredit uppgick till tkr. Koncernens nettoinvesteringar under 2008 uppgår till (11 764) tkr. Investeringarna under året består i huvudsak av uppförandet av en ny magasinsbyggnad på den tidigare förvärvade tomten i Spånga samt förvärvet av Michael Gerson Ltd. Balansomslutningen per 31 december 2008 uppgick till tkr jämfört med tkr föregående år och soliditeten till 29,9 % jämfört med 42,9 % Detta kan till stor del förklaras av förvärvad verksamhet som bidragit till att öka balansomslutning samt av de investeringar i ny magasinsbyggnad som gjorts. Marknaden Vår bedömning är att den svenska flyttmarknaden netto omsätter cirka tre miljarder kr per år. I landet finns knappt 300 registrerade flyttföretag men eftersom många arbetar som underleverantörer till de stora förmedlarna finns en betydande dubbelräkning av omsättningen för flyttbranschen. ICM Kungsholms kunder utgörs oftast av företag, myndigheter och organisationer. Marknaden för internationella flyttar i London beräknas uppgå till drygt två miljarder kronor. Gerson har endast ca 7 % av denna marknad men är känt för kvalitet och inte för låga priser. De största konkurrenterna på den engelska marknaden är världsomspännande flyttkoncerner som Team Relocation, Interdean och Crown. Miljö och kvalitet ICM Kungsholms Kvalitets- och Miljöledningssystem, liksom Trafiksäkerhetsarbetet är certifierat enligt ISO 9001 resp. ISO Arbetet med detta och uppnådda mål redovisas på hemsidan. Bl.a. kan nämnas att samtliga tjänstebilar är miljöfordon och körs på däck utan högaromatiska oljor, liksom företagets lastfordon. Vintertid körs fordonen på dubbfria vinterdäck. Samtliga nya fordon fr o m årsmodell 2006 är utrustade med alkolås. Samtliga förare utbildas bl.a. i körteknik för att minska miljöbelastningen av vårt arbete. Packningsmaterialet som används är återvinningsbart och kartongerna tillverkas av returfibrer. Utöver ovan nämnda certifieringar enligt ISO har ICM Kungsholms, liksom Michael Gerson Ltd, erhållit kvalitetscertifikatet FAIM (FIDI Accredited International Mover) för den internationella flyttverksamheten. Någon tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken bedrivs inte om man bortser från att transporter till deponi i vissa fall kräver tillstånd vilka bolaget också har. Personal En viktig del av verksamhetsledningen är att säkerställa medarbetarnas kompetensnivå. Utbildningsbehovet inventeras och utvärderas löpande. Syftet är att höja kunskapsnivån och förbereda personalen för andra arbetsuppgifter, t.ex. utökat ansvar och att möta marknadens krav på kompetens. Personliga utvecklingssamtal genomförs årligen. Personalen har dygnet runt tillgång till kvalificerad sjukvårdsupplysning samt tillgång till en samtalsgrupp som hjälper personal som hamnat i en nödlägessituation såsom olycka, överfall eller annan typ av tillbud. Ett program för att utbilda nästa generation av ledare inom bolaget har påbörjats. Genom förvärvet av Gerson har personalstyrkan utökats med ett 70-tal personer som nu ska integreras och utbildas i ICM-kulturen efterhand. 15

4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Utöver de risker som anges i koncernnot 3 finns risken att företaget förlorar flera nyckelmedarbetare inom en kort tidsrymd, vilket på sikt kan leda till intäktstapp. De fyra största, svenska, kunderna svarade under 2008 för knappt 20 % av omsättningen. Dessa fyra är spridda såväl geografiskt som på olika produktsegment. Sannolikheten att alla fyra skulle förloras samtidigt eller inom en kort tidsrymd bedöms inte som stor. I den engelska verksamheten svarar de fem största kunderna, tillsammans för knappt 30 % av omsättningen. De största kunderna är knutna med årskontrakt och förnyas löpande. Inte heller är det sannolikt att majoriteten av Gersons kunder skulle förloras inom en kort tidsrymd. För att bedriva verksamheten behöver bolaget inneha tillstånd för godstrafik med bil såväl inom som utanför landets gränser. Tillstånd för lagring av oförtullat gods samt tillstånd för transport av fasta avfall är exempel på andra tillstånd som bolaget behöver och innehar. ICM Kungsholms har också tillstånd för biluthyrning samt ett C-TPAT avtal med kollegor, och indirekt med myndigheter, i USA för att snabbt kunna genomföra flyttar till den marknaden. Skulle bolaget förlora flera av dessa tillstånd påverkas förutsättningarna att bedriva verksamheten i samma form som hittills och intäktsbortfall kan troligen bli följden. Storleken av detta bortfall är svårt att bedöma men i inget fall äventyras hela bolagets fortsatta drift. Den engelska verksamheten kräver motsvarande tillstånd som den svenska och Gerson innehar sådana. Viktiga händelser efter årets utgång En viss avmattning i orderingången har märkts under årets inledning men det är svårbedömt om detta är den vanliga säsongsmässiga nedgången eller helt sammanhängande med den ekonomiska nedgången som drabbat hela världen. Att integrera Gerson med den svenska verksamheten och fortsatt identifiera potentiella synergier har i övrigt präglat arbetet. Gersons kundkrets har välkomnat de nya ägarna och vi räknar med fortsatt support från dem. Samtidigt skall nämnas att Gerson är väl etablerade just i finansbranschen där en del av kundunderlaget försvunnit. Finansiella mål Styrelsen har 2008 ställt upp långsiktiga finansiella mål för bolaget innebärande att tillväxten årligen skall vara 20 % och rörelsemarginalen (EBIT) genomsnittligt 7 % över en konjunkturcykel. Styrelsen avser även att, över tiden, försöka hålla det egna kapitalet på nivån 15 % av omsättningen. Utsikter 2009 Flera stora upphandlingar förväntas komma under året varför underlaget för nya affärer får bedömas som ganska gott. Samtidigt har de senaste årens tillväxt med råge överträffat satta mål och det är troligt att en stor del av arbetet inriktas mot konsolidering, effektivisering och marginalförbättring. Vi bedömer det ändå möjligt att i koncernen kunna nå en omsättning runt 400 mkr för helåret Styrelsen har beslutat att påbörja arbetet med att förbereda bolaget för en börsnotering under Tidpunkten för byte av noteringsplats kommer att styras av omvärldsförutsättningarna men beräknas preliminärt ske under första halvåret På grund av de förväntade integrationskostnaderna efter det senaste förvärvet kommer inte det långsiktiga målet om en rörelsemarginal på 7 % att uppnås under 2009 men vi bedömer det möjligt att koncernen skall kunna nå en rörelsemarginal på 5 % för helåret. Aktiekapital och ägarförhållanden För detaljerad information kring aktiekapital och ägarförhållanden se sid 12. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgår under räkenskapsåret till ( ) tkr med ett resultat efter finansiella poster på (12 200) tkr. Likvida medel per balansdagen är 149 (6 572) tkr och investeringar under perioden är (11 764) tkr och avser magasinsbyggnad i Spånga samt förvärvet av Michael Gerson Ltd. Som ett led i finansiering av förvärvet av verksamheterna i Gerson har utlåning skett till det engelska dotterbolaget och moderbolagets fordran uppgår per balansdagen till tkr. 16

5 Redovisningsprinciper Nya redovisningsprinciper ICM Kungsholms finansiella rapporter har tidigare upprättats enligt Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering, rekommendation RFR 2.1, redovisning för juridiska personer. Från och med den 1 januari 2008 upprättar ICM Kungsholms sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS/IAS). Övergången till IFRS har medfört förändringar och krav på förtydliganden i vissa av ICM Kungsholms tillämpade redovisningsprinciper. I de fall införandet av IFRS inneburit förändring beskrivs de nya redovisningsprinciperna, tillsammans med en beskrivning av eventuella justeringar som identifierats. I övrigt har samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder tillämpats som i senaste årsredovisningen. Jämförelsetalen för 2007 är omräknade i enlighet med IFRS. Detta är första gången koncernredovisningen upprättas i enligt med IFRS. I not 30 (koncernen) Implementering av IFRS 2008 beskrivs hur övergången till IFRS påverkat ICM Kungsholms finansiella ställning, resultat och kassaflöde. Bolagsstyrning En bra bolagsstyrning ser vi som viktigt och även om ICM inte formellt sett måste möta kraven i Svensk kod för bolagsstyrning så möter vi ändå den absoluta merparten av kraven i denna. Årsstämmor Årsstämmorna är bolagets högsta beslutande organ, där fattar ägarna beslut bl.a. om stämmoordförande, valberedning, styrelse och revisor. I samband med tredje kvartalets rapport publiceras datum och ort för nästföljande årsstämma samt hur aktieägare som vill ha ett ärende behandlat skall gå till väga. Allt i syfte att underlätta för ägarna att delta på ett aktivt sätt i styrningen av bolaget. Vid stämmorna deltar normalt alla styrelseledamöter, alla ledamöter i valberedningen, bolagets verkställande direktör samt revisorn. Till stämmoordförande utser ägarna vanligen en oberoende jurist och till justerare av protokoll från stämma utses normalt sett aktieägare som inte är styrelseledamot eller anställd i bolaget. Valberedningen Valberedningen sätts samman av ledamöter som utses av de tre största ägarna, samt av den ägare som är störst men samtidigt också oberoende både i förhållande till bolaget och till de större ägarna. Vilka som är ledamöter i valberedningen samt kontaktuppgifter publiceras i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet och alla ägare uppmanas att inkomma med synpunkter inför valberedningens arbete. Valberedningens uppgift är att arbeta fram förslag inför stämmorna. Förslagen skall avse bland annat styrelseledamöter, styrelseordförande, arvode till var och en av styrelseledamöterna samt ordförande för själva stämman. Styrelsen Den av ägarna utsedda styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter och har i grunden fyra huvuduppgifter: att besluta om övergripande mål för verksamheten, att besluta om strategier, att stå för kontroll och uppföljning, samt att välja vem som skall vara verkställande direktör. Styrelsen har upprättat en skriftlig arbetsordning och följer i huvudsak en årlig cykel som innehåller sammanlagt åtta mötestillfällen. Fyra tillfällen i samband med att rapport skall lämnas, ett konstituerande möte i samband med årsstämman, ett strategiseminarium under tidig höst, ett möte i samband med årsskiftet för att fastslå en treårig affärsplan, samt ett möte på våren bl.a. för behandling av årsredovisningen och förberedelser inför årsstämman. Under 2007 och en bit in i 2008 så genomfördes en komplett strategisk översyn. Detta i kombination med en ganska hög aktivitetsnivå med avseende på investeringar, bl.a. i företagsförvärv, under dessa två år har gjort att antalet mötestillfällen och arbetsbelastningen har varit något högre än den grundläggande årliga cykeln stipulerar. Styrelsen har fastslagit en skriftlig instruktion till VD som bl.a. reglerar vad som ingår i VD-uppdraget, när och hur VD löpande skall rapportera av till styrelsen, hur frågor som inte ingår i den löpande förvaltningen skall beredas samt vilka befogenheter VD har. Vidare har styrelsen inrättat en särskild Revisions- och riskkommitté. Styrelsen består av sex ledamöter. Fyra av de nuvarande styrelseledamöterna är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget. Fyra av de nuvarande styrelseledamöterna är att betrakta som oberoende i förhållande till större ägare. Två av de nuvarande styrelseledamöterna är att betrakta som oberoende både i förhållande till bolaget och till större ägare. 17

6 Revisorn Den av ägarna utsedda revisorn har som huvuduppgift att granska bokföring, redovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorn får sitt uppdrag av och rapporterar direkt till ägarna på stämman. Vid årsstämman 2007 utsågs Grant Thornton Sweden AB, med auktoriserade revisorn Lena de Rosche som huvudansvarig, för en period av fyra år. Verkställande direktör Bolagets verkställande direktör ansvarar för den löpande förvaltningen. Utdelningspolicy Bolaget angav i samband med noteringen vid AktieTorget 2001 att ambitionen skall vara att till aktieägarna dela ut en tredjedel av resultatet efter skatt. Hänsyn skall även tas till rörelseresultatet, bolagets finansiella ställning och investeringsbehov. Styrelsens bemyndigande att ge ut aktier Årsstämman 2008 gav styrelsen bemyndigande att, i syfte att möjliggöra ägarspridning och/eller förvärv av andra verksamheter, fatta beslut om nyemission av upp till aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varvid betalning skulle kunna ske såväl kontant som genom apport eller kvittning. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Inledning Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningar. Styrelsens förslag är i enlighet med nu gällande ersättningsprinciper och beaktar redan ingångna avtal mellan ICM och respektive befattningshavare. Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang de personer som tillsammans utgör bolagets ledningsgrupp. Riktlinjer Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare är utformade för att säkerställa en marknadsmässig totalkompensation och möjliggöra för koncernen att rekrytera, motivera och behålla rätt personer. Ersättningen omfattar grundlön, rörlig lön, tjänstepension och övriga förmåner. Några incitamentsprogram finns för närvarande inte. Eventuell rörlig lön utgår efter uppfyllande av tydliga fastställda mål. Den rörliga delen utgår som procent av den fasta lönen och har ett tak. Delarna avses skapa ett välbalanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar individens prestationer, ansvar och koncernens resultatutveckling. Styrelsens förslag inför årsstämma den 13 maj 2009 innebär att koncernen i allt väsentligt skall fortsätta tillämpa nuvarande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, se vidare not 8 (koncernen). Pension Pensionsavtal för ledande befattningshavare som är pensionsberättigade verkställande direktören undantagen skall ha sedvanliga pensionsförmåner inom ramen för allmän pensionsplan. Pensionering för ledande befattningshavare sker vid 65 års ålder. Avsättningar till pension skall baseras endast på fast lön. Beträffande verkställande direktören skall årliga pensionspremiebetalningar kunna ske med belopp upp till 35 procent av dennes grundlön. Övriga förmåner Övriga förmåner, såsom tjänstebil, ersättning för frisk- och hälsovård eller sjukförsäkring, skall utgöra en mindre del av den totala kompensationen och stämma överens med vad som är marknadsmässigt. Uppsägning Enligt innevarande avtal mellan bolaget och ledande befattningshavare kan anställning upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid av tre till sex månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid av tre till tolv månader. 18

7 Övrigt Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i enskilda fall finns särskilda skäl som motiverar det. Valberedning till årsstämman 2009 I enlighet med beslut vid årsstämman 2008 skall valberedning inför stämman 2009 utses med utgångspunkt från ägandet i slutet av september månad Förfarandet finns närmare beskrivet på hemsidan och i protokollet från årsstämman. Årets valberedning består av Fredrik Grevelius, tillika valberedningens ordförande samt Paul Rönnberg, Magnus Wik och Johan Blomqvist. Totalt representerar valberedningens ledamöter ca 42 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till fredrik. eller med brev till adress; Valberedningen, ICM Kungsholms AB, Box 8346, Spånga. Utdelning och årsstämma Ordinarie årsstämma kommer att hållas onsdagen den 13 maj 2009 kl i Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Årsredovisning för 2008 som offentliggörs under april kommer att sändas till aktieägarna samt finnas tillgänglig på bolagets hemsida och kontor. Styrelsen och VD avser föreslå stämman att utdelning till aktieägarna lämnas med 1:10 kr per aktie. Förslag till vinstdisposition (SEK) Moderbolaget Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel och fria medel Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna utdelas till överkursfond överföres i ny räkning balanseras Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser, eget kapitalrapporter samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusentals kronor (ksek) där ej annat anges. 19

8 KONCERNENS RESULTATRÄKNING (ksek) Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar 13, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella poster - netto Resultat före skatt Skatt ÅRETS RESULTAT Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse ÅRETS RESULTAT Resultat per aktie och aktiedata 12 Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare före/efter utspädning, SEK 1) 2,12 3,30 Föreslagen utdelning per aktie, SEK 1,10 1,00 Genomsnittligt antal aktier, tusental ) Utspädningseffekt saknas Tillhörande noter är en integrerad del av koncernens bokslut. 20

9 KONCERNENS BALANSRÄKNING (ksek) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar och andra fordringar Skattefordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Moderbolagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Minoritetsintressen 55 0 Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga räntebärande skulder Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder och andra skulder Aktuella skatteskulder Kortfristiga räntebärande skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 21 Not Tillhörande noter är en integrerad del av koncernens bokslut. 21

10 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (ksek) Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för ej kassaflödespåverkande poster: - Avskrivningar 13, Nedskrivningar Övrigt Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga fordringar Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder Summa förändring i rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten 1) Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Likvidation av vilande dotterföretag Förvärv av verksamhet 13, Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Pågående nyanläggningar Förvärv av materiella anläggningstillgångar 14, Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förändring av långfristiga fordringar 0 28 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten 1) Nyemission Upptagna lån Amortering av skuld Tillskott från minoritet Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut ) I jämförelse med bokslutkommunikén har ksek (1 811) omklassificerats mellan kassaflöde från den löpande verksamheten och kassaflöde från finansieringsverksamheten för att ge en mer rättvisande bild av koncernens kassaflöde. Omklassificeringen medför ingen resultateffekt. Tillhörande noter är en integrerad del av koncernens bokslut. 22

11 KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (ksek) Övrigt Totalt hänförligt Aktie- tillskjutet Balanserade till Moderbolagets Minoritets Summa kapital kapital 1) Reserver 2) vinstmedel aktieägare andel Eget kapital Ingående eget kapital 1 januari Återvunnen moms avseende nyemission Överföring från uppskrivningsfond Summa intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med ägare Utdelning Nyemission, netto Utgående eget kapital 31 december Ingående eget kapital 1 januari Minoritetstillskott Överföring från uppskrivningsfond Valutakursdifferenser Skatteeffekt valutakursdifferenser Summa intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med ägare Utdelning Utgående eget kapital 31 december ) I posten övrigt tillskjutet kapital ingår per Reservfond om ksek (1 942) samt Överkursfond om ksek (4 742). 2) I posten reserver ingår per Valutaomräkningsreserv om ksek -506 (0) samt Övriga reserver om ksek (6 220). Övriga reserver är hänförliga till byggnad. Tillhörande noter är en integrerad del av koncernens bokslut. 23

12 INNEHÅLL NOTER TILL KONCERNREDOVISNINGEN Sida Not 1 - Allmän information 25 Not 2 - Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 25 Not 3 - Riskexponering och finansiell riskhantering 31 Not 4 - Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 32 Not 5 - Segmentsredovisning 33 Not 6 - Övriga rörelseintäkter 35 Not 7 - Övriga externa kostnader 35 Not 8 - Personalkostnader 36 Not 9 - Övriga rörelsekostnader 38 Not 10 - Finansiella intäkter och kostnader 38 Not 11 - Skatt 38 Not 12 - Resultat per aktie och aktiedata 38 Not 13 - Immateriella anläggningstillgångar 39 Not 14 - Materiella anläggningstillgångar 39 Not 15 - Övriga finansiella anläggningstillgångar 41 Not 16 - Varulager 41 Not 17 - Kundfordringar och andra fordringar 41 Not 18 - Likvida medel 42 Not 19 - Aktiekapital 42 Not 20 - Övrigt tillskjutet kapital 42 Not 21 - Långfristiga räntebärande skulder 43 Not 22 - Leverantörsskulder och andra skulder 44 Not 23 - Uppskjutna skattefordringar och Uppskjutna skatteskulder 45 Not 24 - Leasing 45 Not 25 - Finansiella tillgångar och skulder 46 Not 26 - Förvärv av verksamheter 47 Not 27 - Transaktioner med närstående 48 Not 28 - Händelser efter balansdagen 48 Not 29 - Valutakurser 48 Not 30 - Implementering av IFRS 49 24

13 NOTER TILL KONCERNREDOVISNINGEN Not 1 Allmän information ICM Kungsholms är Sveriges ledande flyttföretag och moderbolag i en internationell flyttkoncern som med stort ansvarstagande och egna resurser erbjuder ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster med stor geografisk täckning. Våra huvudsakliga kunder är företag, myndigheter och organisationer. Vi flyttar hela verksamheter, enskilda arbetsplatser, bohag med hem och familj samt erbjuder magasinering och viktiga kringtjänster. I Sverige arbetar hos oss ca 191 kompetenta medarbetare och vi har ett 50-tal välskötta fordon till er tjänst. Ni hittar oss i Göteborg, Jönköping, Lund, Stockholm, Uppsala och Örebro. I England arbetar ytterligare ett 70-tal kompetenta personer som erbjuder internationella flyttar med egna produktionsresurser inkl. ett 10-tal fordon och driftställen i Whetstone, Brinkworth och Daventry. Koncernen beräknar att omsätta ca 400 mkr under Bolagets aktie är listad vid AktieTorget och mer finns att läsa på Moderföretaget är ett aktiebolag registrerat och med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är; ICM Kungsholms AB (publ), Box 8346, Spånga. Denna koncernredovisning har den 1 april 2009 godkänts av styrelsen för publicering den 15 april Års redovisningen fastställs av ICM Kungsholms årsstämma och kommer att framläggas för beslut på årsstämman den 13 maj Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. Nya redovisningsprinciper ICM Kungsholms finansiella rapporter har tidigare upprättats enligt Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering, rekommendation RFR 2.1, redovisning för juridiska personer. Från och med den 1 januari 2008 upprättar ICM Kungsholms sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS/IAS). Övergången till IFRS har medfört förändringar och krav på förtydliganden i vissa av ICM Kungsholms tillämpade redovisningsprinciper. I de fall införandet av IFRS inneburit förändring beskrivs de nya redovisningsprinciperna, tillsammans med en beskrivning av eventuella justeringar som identifierats, nedan. I övrigt har samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder tillämpats som i senaste årsredovisningen. Jämförelsetalen för 2007 är omräknade i enlighet med IFRS. Detta är första gången koncernredovisningen upprättas i enligt med IFRS. I not 27 Implementering av IFRS 2008 nedan beskrivs hur övergången till IFRS påverkat ICM Kungsholms finansiella ställning, resultat och kassaflöde. 2.1 Grund för rapporternas upprättande Alla belopp uttrycks i ksek där ej annat anges. Belopp inom parentes avser föregående år. Koncernens rapporteringsvaluta är svenska kronor. Funktionell valuta för moderbolaget är svenska kronor och för dotterbolaget engelska pund. Resultaträkningen är uppställd i kostnadsslag. Samtliga tillgångar, avsättningar och skulder redovisas till anskaffningsvärde, om inget annat anges. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS), Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1.1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver en del viktiga redovisningsmässiga uppskattningar. Vidare krävs att styrelsen och företagsledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av företagets redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 4. Ändrade redovisningsprinciper 2008 De nya tolkningsuttalandena under 2008 IFRIC 11, 12 och 14 samt ändringarna i IAS 39 och IFRS 7 har inte påverkat ICM-koncernens resultat- och balansräkningar, kassaflöde och egna kapital. 25

14 Ändrade redovisningsprinciper 2009 eller senare Ett antal nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden träder i kraft under 2009 och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar som blir tillämpliga från och med räkenskapsår efter 2009 planeras inte att förtidstillämpas. De viktigaste förändringarna för ICM Kungsholms är: IFRS 8 Rörelsesegment definierar vad ett rörelsesegment är och vilken information som ska lämnas om dessa i de finansiella rapporterna. Standarden kräver att segmentinformationen presenteras utifrån ledningens perspektiv, vilket innebär att den presenteras på samma sätt som den används i den interna rapporteringen. Tillämpningen av IFRS 8 kommer att medföra förändringar i koncernens segmentsindelning. Verksamheten kommer från och med januari 2009 att delas in i och presenteras för följande fyra segment: Nationella flyttar av hela verksamheter eller enskilda arbetsplatser, Nationella och internationella bohagsflyttar, Kompletterande tjänster och Övrigt vilket inkluderar Kulturtransporter och kvarvarande transporttjänster samt slutligen Magasinering. IAS 1 Utformning av finansiella rapporter medför att presentationen av de finansiella rapporterna förändras i några avseenden samt att nya, icke-obligatoriska, benämningar för rapporterna föreslås. ICM Kungsholms koncernens framtida utformning av finansiella rapporter påverkas därmed vid införandet. Ändringen påverkar inte de belopp som rapporteras. Ändringar i IAS 23 Lånekostnader innebär att aktivering ska ske av lånekostnader som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av tillgångar som tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning. Ändringen kan få effekt på eventuella nyinvesteringar som inleds från och med 1 januari Koncernredovisning Dotterföretag Dotterföretag är alla de företag där Koncernen har rätten att utforma finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Förekomsten och effekten av potentiella rösträtter som för närvarande är möjliga att utnyttja eller konvertera, beaktas vid bedömningen av huruvida koncernen utövar bestämmande inflytande över ett annat företag. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Förvärvsmetoden används för redovisning av Koncernens förvärv av dotterföretag. Anskaffningskostnaden för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade egetkapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen, plus kostnader som är direkt hänförbara till förvärvet. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett företagsförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen oavsett omfattning på eventuellt minoritetsintresse. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar redovisas som goodwill. Om anskaffningskostnaden understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Även orealiserade förluster elimineras, om inte transaktionen utgör ett bevis på att ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna tillgången. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av Koncernens principer. 2.3 Intäktsredovisning Intäkterna avser i huvudsak utförande av tjänsteuppdrag. Intäkter innefattar det verkliga värdet av sålda tjänster exklusive mervärdesskatt och rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning. Intäkter redovisas enligt följande: Intäkt vid försäljning av tjänst redovisas i den period som tjänsten är utförd. 26

15 2.4 Segmentrapportering En rörelsegren är en grupp tillgångar och verksamheter som tillhandahåller produkter eller tjänster som är utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra rörelsegrenar. Geografiska områden tillhandahåller produkter eller tjänster inom en ekonomisk miljö som är utsatt för risker och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra ekonomiska miljöer. Koncernens risker och möjligheter påverkas i första hand av dess produkter och tjänster, varför rörelsegrenar är den primära indelningsgrunden och geografiska områden den sekundära. Verksamheten omfattar två huvudsegment, dels Transporttjänster för emballerat och kommersiellt gods, dels Flyttjänster. Segment Övrigt utgörs huvudsakligen av Kulturtransporter och Magasinering. Koncernen har tre geografiska områden; Sverige, England och Övriga världen. Koncernen kommer från och med den 1 januari 2009 redovisa segmenten enligt IFRS 8, se ovan enligt punkt Omräkning av utländsk valuta (a) Funktionell valuta och rapportvaluta Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i Koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), som är Moderföretagets funktionella valuta och rapportvaluta. (b) Transaktioner och balansposter Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. (c) Utländska verksamheters finansiella rapportering Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en annan funktionell valuta än rapport valutan, omräknas till koncernens rapportvaluta enligt följande: tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till balansdagskurs, intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs och alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en separat del av eget kapital. (d) Nettoinvestering i koncernföretag Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser, som uppstår till följd av omräkning av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter till eget kapital. Vid avyttring av en utlandsverksamhet redovisas sådana kursdifferenser i resultaträkningen som en del av realisationsvinsten/-förlusten. 2.6 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter består av ränteintäkter på i förekommande fall finansiella placeringar, utdelningsintäkter och vinst vid avyttring av finansiella tillgångar som kan säljas. Utdelningsintäkter redovisas när rätten till att erhålla utdelning fastställts. Resultatet från i förekommande fall avyttring av ett finansiellt instrument redovisas då de risker och fördelar som är förknippade med ägandet av instrumentet överförts till köparen och koncernen inte längre har kontroll över instrumentet. Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån och leverantörsskulder. I övriga finansiella kostnader ingår bankavgifter. 27

16 2.7 Immateriella tillgångar Immateriella anläggningstillgångar redovisas om det är troligt att de framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras till tillgången kommer att tillfalla koncernen samt att tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Immateriella anläggningstillgångar har normalt en begränsad nyttjandeperiod. Dessa tillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad avskrivning och eventuell ackumulerad nedskrivning. Linjär avskrivning tillämpas för alla tillgångskategorier enligt följande: Antal år - Varumärken 10 - Tomträtt 58 Varumärken har en begränsad nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar görs linjärt för att fördela kostnaden för varumärken över deras bedömda nyttjandeperiod. Varumärken består av dels varumärket Kungsholms och dels varumärket Michael Gerson. De skrivs av på tio år eftersom det är den tidsperiod som varumärkena bedöms komma att generera intäkter. Tomträtter och liknande rättigheter skrivs av över samma period som det underliggande kontraktet. 2.8 Materiella anläggningstillgångar Inventarier och fordon är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjande period. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Byggnader är redovisade till antaget anskaffningsvärde, dvs anskaffningskostnad inklusive omräknade belopp i samband med uppskrivning 2003 med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av byggnadernas nyttjande period. Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Utgifter för löpande underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den period de uppkommer. Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande: Antal år - Byggnader 33 - Markanläggning 20 - Lätta lastbilar distribution i Stockholm 5 (ner till 15% av uppskattat restvärde) - Övriga fordon 7 (ner till 25% av uppskattat restvärde) - Datorer 3 - Övriga inventarier 5 Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balansdag och justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde skrivs genast ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde. 2.9 Nedskrivningar Tillgångar som är föremål för avskrivningar prövas för ett eventuellt nedskrivningsbehov när det har inträffat händelser eller när det finns omständigheter som tyder på att återvinningsvärdet inte uppgår till minst det bokförda värdet. Nedskrivning sker med det belopp med vilket bokfört värde överstiger återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Nyttjandevärde är nuvärdet av de uppskattade framtida kassaflödena. Beräkningen av nyttjandevärdet grundas på antaganden och bedömningar. De mest väsentliga antagandena avser den organiska försäljningstillväxten, rörelsemarginalens utveckling, ianspråktagandet av operativt sysselsatt kapital samt den relevanta WACC (Weighted Average Cost of Capital), vilken används för att diskontera de framtida kassaflödena. Vid nedskrivningsbedömning allokeras tillgångar till den lägsta nivå för vilken det föreligger identifierbara kassaflöden (KGE). 28

17 Tidigare redovisade nedskrivningar, med undantag för nedskrivningar avseende goodwill, återförs endast om det har skett en förändring avseende de antaganden som utgjorde grunden för att fastställa återvinningsvärdet i samband med att nedskrivningen skedde. Om så är fallet så sker en återföring i syfte att öka det bokförda värdet av den nedskrivna tillgången till dess återvinningsvärde. En återföring av en tidigare nedskrivning sker med ett belopp som gör att det nya bokförda värdet inte överstiger vad som skulle ha utgjort det bokförda värdet (efter avskrivning) om nedskrivningen inte hade ägt rum. Nedskrivning avseende goodwill återförs aldrig Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan övriga fordringar, kundfordringar samt likvida medel. På skuldsidan återfinns leverantörsskulder och låneskulder. En finansiell tillgång eller skuld tas upp i balansräkningen när koncernen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när fakturan skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när fakturan mottagits. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt upphör. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Koncernen klassificerar sina finansiella instrument i följande kategorier: finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar, finansiella instrument som hålles till förfall, finansiella tillgångar som kan säljas och finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte instrumenten förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen av instrumenten vid den första redovisningen och omprövar detta beslut vid varje rapporteringstillfälle. (a) Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen ICM Kungsholms har inga finansiella instrument i denna kategori. (b) Lånefordringar och kundfordringar Lånefordringar och kundfordringar är icke-derivata finansiella tillgångar med fastställda eller fastställbara betalningar som inte är noterade på en aktiv marknad. Utmärkande är att de uppstår när Koncernen tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till en kund utan avsikt att handla med uppkommen fordran. De ingår i omsättningstillgångar, med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. (c) Finansiella instrument som hålles till förfall ICM Kungsholms har inga finansiella instrument i denna kategori. (d) Finansiella tillgångar som kan säljas Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i eget kapital dock ej sådana som beror på nedskrivningar och utdelningsintäkter vilka redovisas i resultaträkningen. Bolagets innehav av onoterade aktier tillhör denna kategori. (e) Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde ICM Kungsholms leverantörsskulder och låneskulder ingår i denna kategori. Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp. Låneskulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden Varulager Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). 29

18 2.12 Kundfordringar Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. En reservering för värdeminskning av kundfordringar görs när det finns objektiva bevis för att Koncernen inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Reservering för sannolika osäkra fordringar görs utifrån en individuell bedömning av varje kund baserat på kundens betalningsförmåga, förväntad framtida risk samt värdet på erhållen säkerhet. Kundfordrans förväntade löptid är kort, varför värdet redovisas till nominellt belopp utan diskontering. När en kundfordran inte kan drivas in, skrivs den bort mot värdeminskningskontot för kundfordringar och förlusten redovisas över resultaträkningen. Återvinning av belopp som tidigare har skrivits bort reducerar kostnaderna i resultaträkningen Likvida medel I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och i förekommande fall övriga kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre månader. I balansräkningen redovisas checkräkningskredit som upplåning bland Kortfristiga skulder Aktiekapital Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier eller optioner redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden Leverantörsskulder Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden Upplåning Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde. Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom 12 månader efter balansdagen Aktuell skatt och uppskjuten inkomstskatt Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital, varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Om emellertid den uppskjutna skatten uppstår till följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett företagsförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat, redovisas den inte. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och -lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som uppkommer på andelar i dotterföretag och intresseföretag, förutom där tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden kan styras av Koncernen och det är sannolikt att den temporära skillnaden inte kommer att återföras inom överskådlig framtid Ersättningar till anställda Pensioner Koncernens pensionsåtaganden består av såväl avgiftsbestämda som förmånsbaserade pensionsplaner. De förmånsbaserade åtagandena avseende ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom en försäkring i Alecta och skall enligt ett uttalande från Redovisningsrådets Akutgrupp, URA 42, behandlas som en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåren 30

19 2007 och 2008 har bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Ersättningar vid uppsägning Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp före normal pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång från anställning i utbyte mot sådana ersättningar. Koncernen redovisar avgångsvederlag när den bevisligen är förpliktad endera att säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande, eller att lämna ersättningar vid uppsägning som resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra till frivillig avgång från anställning. Förmåner som förfaller efter mer än 12 månader från balansdagen diskonteras till nuvärde Avsättningar Avsättningar redovisas när koncernen har en legal eller befintlig förpliktelse som en följd av en inträffad händelse och att det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras Leasing Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägandet behålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Betalningar som görs under leasingperioden (efter avdrag för eventuella incitament från leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Koncernen leasar vissa anläggningstillgångar. Leasing av anläggningstillgångar, där Koncernen i allt väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet, klassificeras som finansiell leasing. Vid leasingperiodens början redovisas finansiell leasing i balansräkningen till det lägre av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Varje leasingbetalning fördelas mellan amortering av skulden och finansiella kostnader för att uppnå en fast räntesats för den redovisade skulden. Motsvarande betalningsförpliktelser, efter avdrag för finansiella kostnader, ingår i balansräkningens poster långfristiga och kortfristiga räntebärande skulder. Räntedelen i de finansiella kostnaderna redovisas i resultaträkningen fördelat över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive period redovisade skulden. Anläggningstillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal skrivs av enligt bedömd nyttjandeperiod för respektive fordonsslag, se not Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar Utdelning Utdelning till Moderföretagets aktieägare redovisas som skuld i Koncernens finansiella rapporter i den period då utdelningen fastställs av Moderföretagets aktieägare. Not 3 Riskexponering och finansiell riskhantering 3.1 Finansiella riskfaktorer Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: marknadsrisk, kreditrisk, likviditetsrisk och kassaflödesrisk. Det övergripande målet för den finansiella riskhanteringen är att minimera riskerna för negativ påvekan på koncernens resultat. Riskhanteringen sköts av koncernledningen enligt policies som fastställts av styrelsen. Koncernledningen identifierar, utvärderar och säkrar finansiella risker i nära samarbete med koncernens operativa enheter. Policies finns såväl för den övergripande riskhanteringen som för specifika områden, såsom ränterisk, kreditrisk samt placering av överlikviditet. Några speciella kassaflödesrisker utöver de som sammanhänger med övriga risker ovan bedöms inte finnas. Nedan beskrivs bolagets bedömda riskexponering med åtföljande riskhantering: 31

20 Valutarisk Koncernen har en viss valutaexponering avseende inköp från utlandet. Då detta avser en mindre del av koncernens betalningar görs ingen valutasäkring för dessa inköp. Valutahandel utan underliggande affärshändelse, valutalån, valutaterminer eller andra typer av finansiella affärer är inte förenlig med bolagets finanspolicy. Med förvärvet av Gerson ökar riskerna med kurssvängningar mellan den engelska och svenska valutan så länge båda länderna inte ansluter sina respektive valutor till euron. Den Revisions- och riskkommité som styrelsen inrättade under 2009 har i uppdrag att ta fram en ny reviderad Finanspolicy som också beaktar denna ökande risk. Ränterisker Koncernens ränterisk uppstår genom långfristig upplåning. Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter koncernen för ränterisk avseende kassaflöde. Ränterisken i koncernens skulder ska begränsas och räntebindningen är därför kort. Prisrisk Flyttbranschen är starkt prispressad men seriösa köpare värderar trygghet, bekvämlighet och kvalitet. ICM Kungsholms bedömer varje affär för sig och affärer som inte bedöms vara eller kunna bli lönsamma inom rimlig tid fasas ut. De långtidsavtal som bolaget har innehåller vanligen klausuler som ger bolaget möjlighet att justera sina priser. Kreditrisker Koncernens kreditrisker är främst knutna till kundfordringar. Enligt koncernens kreditpolicy skall kreditprövning via externt kreditupplysningsinstitut alltid ske av nya kunder vid försäljning över visst belopp. Likviditetsrisker Koncernens verksamhet är till viss del säsongsberoende. Överlikviditet placeras normalt på bankkonto. Tillfälliga behov av ökad likviditet hanteras normalt via checkräkningskrediter i bank. 3.2 Rörelserelaterade risker ICM Kungsholms är ett av de större flyttföretagen i Sverige men ändå finns betydande utrymme för konkurrenter. Någon risk att bolaget skall få en alltför dominerande ställning finns inte. Beroendet av ett fåtal stora kunder är inte större än att risken för bolaget vid en förlust av dessa ändå får bedömas som hanterbar och inte äventyra bolagets existens. Gerson har ungefär sju procent av den internationella flyttmarknaden i London och deras beroende av de allra största kunderna får också bedömas som hanterbart och en samtidig förlust av dem skulle bli arbetsam men inte förödande för bolaget. 3.3 Hantering av kapitalrisk Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att försätta sin verksamhet, så att den kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere. För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan ICM Kungsholms förändra eventuell utdelning som betalas till aktieägarna, återbetala kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja tillgångar för att minska skulderna. För vidare information kring Koncernens finansiella mål och utdelningspolicy, se förvaltningsberättelsen. 32

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2009

Delårsrapport januari - mars 2009 Delårsrapport januari - mars 2009 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet.

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006 Koncernen Intäkterna ökade till 302,8 (180,1) MSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till 76,9 (23,3) MSEK Eget kapital ökade de tre första kvartalen

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport januari juni 2006 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av den nya institutsstrukturen genom behovsmotiverad

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (11) Styrelsen och verkställande direktören för Goobit AB, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 05 01 2016 04 30. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (14) Styrelsen och verkställande direktören för Intropris AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer