Kommunkontoret. Kommunkontoret KST 2012/ LSS-bostäder KST 2012/149 Angela Birnstein Mats Ågren Mikael Löfvenholm KST 2012/610

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret. Kommunkontoret KST 2012/698. 3 LSS-bostäder KST 2012/149 Angela Birnstein Mats Ågren Mikael Löfvenholm KST 2012/610"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Måndag 7 januari 2013 kl. 11 :00 Plats Kommunkontoret Val av justerare Tid för justering Kommunkontoret Ärendelista Nr Inte offentligt ärende Diarienr Föredragande Sid 1 Övergripande granskning KST 2013/3 Deloitte kl Nr Offentliga ärenden Diarienr Föredragande Sid 2 Personalstrategisk fråga - redovisning aven förstudie KST 2012/698 Lena Bull samt konsult kl.13 3 LSS-bostäder KST 2012/149 Angela Birnstein Mats Ågren Mikael Löfvenholm 1 4 Svar på revisionsrapport: granskning av redovisning av anläggningstillgångar KST 2012/610 Angela Birnstein Jan Esping 4 5 Ramar för nyupplåning och omsättning av lån samt borgen under Ung företagsamhet säker kommunalt verksamhetsbidrag 2013 eventuellt även KST 2012/692 Angela Birnstein 18 KST 2012/612 Angela Birnstein 20 7 Föreningen Emigration och Historia i östmark ansöker om bidrag för år 2013 KST 2012/555 Angela Birnstein 22 8 Ändring i Torsby kommuns ABV A för 2013 KST 2012/614 Mikael Löfvenholm 23 9 Kommunalrådets arvode 2013 KST 2012/689 Lena Bull Arvode för förtroendevalda 2013 KST 2012/690 Lena Bull Preliminära riktlinjer för tjänstepension KST 2012/696 Lena Bull 33 Kommunstyrelsen Torsby kommun sekr Besöksadress fax Torsby

2 TORSBY KOMMUN sid 2 Kommunstyrelsen Kallelse/underrättelse 12 Komplettering av personaldelegation KST 2012/691 Anders Björck Trafikförsörjningsprogram KST 2012/87 Anders Björck Bilaga 14 Vägbelysningsstrategi KST 2012/601 Sune Eriksson Svar på medborgarförslag: Upprätta KST 2011/617 Sune Eriksson 63 vägbelysning på genomfartsvägen genom Branäs 16 Svar på motion från Miljöpartiet de KST 2010/554 Jan Esping 66 Gröna angående energiåtervinning vid Skidtunneln 17 Svar på motion från Mikael Persson (M) KST 2011/225 Jan Esping 69 angående Valbergets friluftsområde 18 Svar på motion - Lekplats i centrala KST 2012/559 Jan Esping 72 Torsby - Gustav Olsson och Anna Nilsson (M) 19 Svar på medborgarförslag - Senarelägg KST 2012/354 Jan Esping 75 vägrensslåttern i Torsby kolmnun till i slutet av augusti, början av september 20 Svar på medborgarförslag om KST 2012/490 Jan Esping 77 parkeringsordningen 21 Valärenden Håkan Laack 22 Aktuella ärenden i kommunstyrelsen KST 2012/33 Håkan Laack 23 Redovisning av delegeringsbeslut KST 2012/ Meddelanden KST 2012/2 81 Håkan Laack ordförande Emelie Ollen sekreterare

3 TORSBY KOMMUN sid 3 Kommunstyrelsen Kallelse/underrättelse Presskonferens Tisdag k1.9 Kontaktuppgifter tjänstemän Namn Titel E-post Telefon Thomas Stjerndorff kommunchef Anders Björck bitr.kommunchef anders Margot Enkvist adm. chef Angela Birnstein ekonomichef Jan Esping teknisk chef

4 Datum l SS boende Ba.kg n..llnd I Torsby kommun finns ett antal personer som är i behov av LSS-boende och omsorgsförvaltningen tillsammans med tekniska avdelningen har sett på ett antal alternativ för att tillfredställa detta behov. Man har sett på Solliden men detta boende är för institlltionsmässigt för att kunna accepteras. Torsby bostäder har kontaktats men de har i nuläget inga möjligheter att tillhandahålla boende. Det bästa alternativet är att bygga ett gemensalnt boende som uppfyller Socialstyrelsens krav enligt LSS (Lagen om särskilt stöd). Detta skulle innehålla 6 lägenheter, personalutrymmen, gemensamma utrymmen och tvättstuga. På tomten behövs även ett förråd. Byggnadsytan beräknas till ca 500 m 2 och förrådet till ca 80 m 2. Berörd personal inom omsorgen och tekniska har sett ut en tänkbar tomt inom detaljplanelagt område för bostäder som är beläget på västra sida av vägen in till Linden. Upphandling Tekniska avdelningen har enl. beslut 107, KST 2012/149, gjort en upphandling enl. LOD som vinner laga kraft den 24/12. Investeringskostnaden beräknas till kr. Detta inkluderar anbud på kr, projekteringskostnader och oförutsedda kostnader. Med denna investeringskostnad som gnmd har en hyreskalkyl presenterats för omsorgsförvaltningen. Enligt socialchefen ryms denna hyreskostnad inom ramen för LSS budgeten För att beslutsprocessen inte ska försena byggprocessen vill tekniska avdelningen teckna två avtal med utsedd entreprenör. Ett avtal som omfattar projektering av byggnationen före beslut i Kf och ett avtal som giijler övriga delar av entreprenaden. Mats Ägren Torsby kommun direkt Sida fastighetschef 10. Tekniska avdelningen mobil tel,niska.avde 1 (2) Besöksadress Torsby växel Nya Torget 8, Torsby fax

5 2. Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår till Kf att tekniska avdelningen beviljas investeringsmedel på kr. Medlen kan om så krävs finansieras via upplåning. 2. I väntan på beslut från Kf ges tekniska avdelningen möjlighet att teckna ett projekteringsavtal med utsedd entreprenör. Mats Ågren 2

6 Datum i ~... j[w} uj&. = '12=.. I " ~: l t:r. ij If r ~ Kommunstyrelsen!Dn:..,...,... ".",.. ".' ~,_. _-~-~~~._--~-~...d~ Teknisk försörjning gata, va för nytt LSS boende Bakgrund Tekniska avdelningen och Omsorgen har utrett område för LSS-boende. Detaljplan för utsett område, som är beläget på västra sida av vägen in till Linden, vann laga kraft , men området saknar teknisk försörjning avseende gata och VA. Tekniska avdelningen har enl beslut 107, KST 2012/149, gjort en upphandling enl LOU som vinner laga kraft den 24/12. Investeringskostnaden beräknas till kr. Detta inkluderar anbud på kr, projekteringskostnader och oförutsedda kostnader. Med denna investeringskostnad som grund har en hyreskalkyl presenterats för omsorgsförvaltningen. Enligt socialchefen ryms denna hyreskostnad inom ramen för LSS budgeten 2013, Kosh1ad för teknisk försörjning gata och V A, ingår inte i beräknad investeringskostnad för LSS-boendet, men den har redovisats som exploateringskostnad samtidigt med tekniska avdelningens investeringsbudget. Dock ingår kostnaden inte i budgeten. Äskande Tekniska avdelningen äskar tilläggsanslag för exploateringskostnader för teknisk försörjning gata (Enstigen) med kronor och för teknisk försörjning VA med kronor. Torsby kommun tekniska avdelningen <1'111 l/_o.i ii i, i;,/ l, -:Li. / r /',d rh>fl--1/ I!,1-7t-4 -:::=rb'/'/f'~ Mikael Löfvenholin -... Tekniska avdelningen Torsby kommun sekr Sida Besöksadress 10. Tekniska avdelningen fax 1 (1) Nya Torget 8, Torsby Torsby

7 Torsby kommun sid 6 Kommunstyrelsens samhällsutskott PROTOKOLL Revisionsrapport granskning av redovisning av anläggningstillgångar Dnr KST 2012/610 Sammanfattning av ärendet Deloitte AB har på uppdrag av revisorerna i Torsby kommun granskat hur kommunen tillämpar och definierar investeringsbegreppet som det uttalas i revisionsrekommendationen från Rådet för kolmnunai redovisning. Svar på revisionsrapporten Tekniska avdelningen svarar i detta ärende på två av fyra rekommendationer som Deloitte AB redovisar i sin Revisionsrapport. Ekonomichefen svarar att övriga punkter kolm1.1er ekonomiavdelningen att ta hänsyn till i nästa uppdatering av ekonomistyrdokumentet. RekOlmnendation: Utveckla underhållsplaner för både fastigheter. Vägar, VA-nät och andra större anläggningstillgångar som är i behov av kontinuerligt underhåll och reparationer. Tekniska avdelningen har påbötjat arbetet med framtagande aven underhållsplan för vägar (gatuunderhållsplan). Den sträcker sig över tre år och ligger till grund för budgetförslaget Gatuunderhållsplanen kolmner att utvecklas kommer under 2013 att utvecklas för att omfatta minst 10 år. Planer för fastighetsunderhåll och VA-nät kolmner att utföras under Rekommendation: Säkerställa att förkalkyler genomförs avseende större projekt oavsett om det rör sig om investering eller uppgifter som kostnadsförs som reparation. Kalkylen bör också följas upp efter att projektet har färdigställts. Tekniska avdelningen har sedan 2006 infört internkontrollrutin för hantering av projekt, både investeringar och underhållsprojekt. Dokument för Arbetsgång projektgenomförande, Rapport pågående investerings-/underhållsprojekt och Slutredovisning investerings-/underhållsprojekt har framtagits och används i arbetsgången för projektgenomförande. Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

8 Torsby kommun Kommunstyrelsens samhällsutskott sid 7 PROTOKOLL forts kssu Revisionsrapport granskning av redovisning av anläggningstillgångar Arbete med att öka och förfina användandet av internkontrollrutinen pågår ständigt och då nyttan av rutinanvändandet ökar avser vi att införa tydligare internkontroller för att säkerställa rutinanvändandet. Handlingar i ärendet Revisionsrapport granskning av redovisning av anläggningstillgångar, Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping, Kommunstyrelsens samhällsutskotts förslag till kommunstyrelsen Samhällsutskottet ställer sig bakom ovanstående svar på revisionsrapporten. Beslutet skickas till KOlmnunstyrelsen Justerarens signatur Utd ragsbestyrkande

9 c Torsby kommun Kom in unrevisionen Till Konm1unstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäkiige Revisionsrapport På vårt uppdrag har Deloitte AB genomfört en granskning av redovisning av anläggningstillgångar. Projektets syfte är alt granska hur kommunen tillämpar och definierar investeringsbegreppet som det uttalas i redovisningsrekommendationen från Rådet för konununai redovisning. Vi har i denna granslming gått igenom kommunens anläggningsregister avseende nyinvesteringar 20 Il. I avsaknad av liktlinjer kan konstateras att en sedvänja utvecklats som till stor del saknar koppling till lagrum och rekommendationer för Olmådet. Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi konm1unen att: Skapa ett styrdokument som förtydligar kommunens syn på hur reparatiolls- och underhållskostnader och andra frågor relaterade till anläggningstillgångar skall hanteras. Utgångspunkt för arbetet skall vara god redovisningssed. Säkerställa all alla typer av underhålls- och reparationskostna.der hanteras på ett konsekvent sätt inom konununen. Utveckla underhållsplaner för både fastigheter, vägar, V A-nät och andra större anläggningstillgångar S0111 är i behov av kontinurligt underhåll och reparationer. Säkerställa att förkalkyler genomfors avseende stölte projekt oavsett om det rör sig 0111 investering eller utgifter som kostnadsförs som reparation. Kall-ylema bör också följas upp efter att projektet har fardigställt. För ytterligare infonnation angående granskningen hänvisas till ra.pp011en. Vi önskar kommunstyrelsens svar på vår revisionsrappoli senast den 9 januari 20l3. För revisorerna i Torsby konu11l111, 1\ 'fl \ fl...f l /1 f t ~~J-.CZl,,'tvt.!t el),.v'ltr Kjell-Enk Mattsson Bilaga: RevisionsrappOlt f.. 'J.. /'1 I t /~T' D~>"1(lj{ {/C'~ <---..,~ t 01a JaJllSSO l ( \,. / I I

10 Rapport avseende granskning av redovisning av anläggningstillgångar. Torsby kommun Oktober 2012 AucL.ic.Tax. Consulting. Financial ArJvisory.

11 Irulellåll Sammanfattning l Inledning Bakgrund Syfte Revisionskriterier och metod Avgränsning Lagar & rekommendationer Lagen om konunui131 redovisning RKR 11.1 Materiella anläggningstillgångar Allmänt om god redovisningssed Granskningsresultat l Styrdohlment Torsby konunuil J IakttagelserlkonU1lentarer Genomgång anläggningsregister Kommentarer

12 Sammallfattning I bland annat Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation nr 11.2 kan utläsas att med materiella anläggningstillgångar avses en tillgång i balansräkningen där det är samlolikt att de framtida ekonorniska fordelama med innehavet kommer kommunen till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utgifter för reparationen och underhåll aven materiell anläggningstillgång som syftar till att vidmakihålla eller återställa tillgångens egenskaper skall redovisas som en kostnad den period de uppkonul1er. Projektets syfte är att granska hur konununen tillämpar och definierar investeringsbegreppet som det uttalas i rekonmlendationen. Vi har i delma granskning gått igenom kollununens anläggningsregister avseende nyinvesteringar I avsaknad av riktlinjer kan konstateras att en sedvänja utvecklats som till stor del saknar koppling till lagrum och rekommendationer för området. Vi vill poängtera vikten av att politiken beslutar om vilka principer som konullunen generellt skall använda istället för att besluta om redovisningssättet. för individuella projekt. Den är också av stor vikt att konullunen använder SaI11lua regler för alla utgifter och alla projekt som rör renoverings- eller underhållsarbeten. Ett införande av ett regelverk för Olmådet innebär att utrynmle för konu11lulen att använda sig av olika redovisningsprinciper avseende olika projekt tas bort liksom att saillma redovisningsprinciper gäller från år till år. Konul1unen bör se över sin hantering av anläggningstillgångar i allmänhet och hanteringen av underhålls- och reparationskostnader i syimerhet. Hur konmlunen skall arbeta framöver bör fastställas i ett styrdokument och det bör grunda sig på god redovisningssed inom området, det vill säga lag om kommunal redovisning samt rekonmlendationer från RKR. Efterlevnad av detta styrdokument bör regelbundet foljas upp, till exempel via nämndens internkontrollplan. KOllununens redovisningssätt att ahivera underhålls- och reparationskostnader har lett till att konm1unen har ett högre värde på sina anläggningstillgångar än om ett riktigt redovisningssätt tillämpats. En fråga bör akiualiseras om det kan finnas behov av att skriva ned vissa anläggningstillgångar inom konm1unen. Det är vilctigt att god redovisningssed bealctas även avseende denna bedöllming, K.RL behandlar nedskrivning i 6 kap. 5 och RKR behandlar nedslaivningar i en ny rekonu11enclation 19 som utkom under hösten Ett vanligt motiv för att inte kostnadsfora reparations- och underhållskostnader är att lcostnadsbilden mellan olika år kan bli ojämn. Kommunen behöver således ta fram bra underhållsplaner för att kunna hålla enjänm kostnadsbild mellan åren.

13 Mot bakgrund av vår granskning rekonunenderar vi kommunen att: Skapa ett styrdokument S0111 förtydligar konummens syn på hur reparations- och underhållskostnader och andra frågor relaterade till anläggningstillgångar skall hanteras. Utgångspunki för arbetet skall vara god redovisningssed. Säkerställa att alla typer av underhålls- och reparationskostnader hanteras på ett konsekvent sätt inom konununen. Utveckla underhållsplaner för både fastigheter, vägar, VA-nät och andra stön'e anläggningstillgångar som är i behov av kontinurligt underhåll och reparationer. Säkerställa att förkalk.)'l er genomförs avseende större projekt oavsett om det rör sig om investering eller utgifter S0111 kostnadsförs som reparation. Kalk)'lema bör också följas upp efter att projektet har färdigställt. "'i ~. ~ }~~7stad d.en. 30 OktOberl2lt ~ Ir-- 0 J '/~ :.~ '(I / 1 t Il ('IJ I/,p'b. '--.1,/1 J,:;/~)l(ilr/ ( { f, t.1i/"",! ~~[./K:::.~ l _.j - (.',i.. f fl. \~ /./ ~.~ (./ \ ~ "vhahs Welmerholm,/ Da\~;d Bäcker Celiifierad konununai revisor Certifierad kommunal revisor

14 \( l Illledl1ing 1.1 Bakgrund I bland mmat Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation nr 11.3 kan utläsas att med materiella anläggningstillgångar avses en tillgång i balansrälmingen där det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelama med innehavet kommer kommunen till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utgifter för reparation och underhåll aven materiell anläggningstillgång som syftar till att vidmakthålla eller återställa tillgångens egenskaper skall redovisas som en kostnad den period de uppkol1u11er. Vi har i ett tidigare revisiollsprojekt b'tansk3t kommunens investelingsstyming utifrån tre nyligen genomförda investeringar. Nu aktuell granskning inriktas mot redovisningsfrågor i samband med investeringsverks3mheten. 1.2 Syfte Projektets syfte är att granska hur konu11unen tillämpar och definierar investerillgsbegreppet som det uttalas i rekonunelldationell. Granskningen har genomförts genom fakta insamling via redovisning samt genom att vi tagit del av regelverk och övrig dok-umentatiol1 inom kommunen. Vi har också genomfört intervjuer med berörda tjänstemän inom Torsby kommun. 1.3 Revisionskritelier och metod De bedöllli1ingsgrunder som bildat underlag för våra analyser, slutsatser och bedönmingar har i första hand varit det material som vi erhållit från kommunen samt de svar vi erhållit från våra intervjuer. la Avgränsning Granskningen avser investeringar år 2011.

15 (:1 2 Lagar & rekollllnendatiol1er 2.1 Lagen om komn1ll11al redovisning Lagen om kommunal redovisning (KRL) reglerar redovisningen inom kommuner, landsting och kommunalförbund och trädde i kraft Lagen är till stora delar baserad på det så kallade nonnalreglementet som konm1uner och landsting använde innan KRL trädde i kraft. N0l111alreglementet var inspirerat av dåvarande årsredovisnings lag men även av bokföringslagens ilmehåll. KRL har sedan den trädde i kraft varit föremål för översyn och kompletteringar vid ett flertal tillfållen, bland almat justeringar för att anpassa KRL till uppdateringar i andra lagar som Bokföringslagen. KRL behandlar värdering av tillgångar och skulder i kapitel 6, däribland anläggningstillgångar. Nedan redogörs för de paragrafer, eller delar av paragrafer, som vi anser vara av störst betydelse avseende denna granskning. 6 kap 1 "Med anläggningstillgångförstås tillgång som är avseddfär stadigvarande bruk eller innehav. Jvfed omsättningstillgångfärstås annan tillgång. " 6 kap. 3 "Utgifter för värdehäjande färbättringar aven tillgångjår räknas in i anskaffningsvärdet, om de haj' lagts ned under räkenskapsåret eller balanserats fån tidigare år. " 2.2. RKR 11.3 lviateriella anläggningstillgångar Rådet för kommunalredovisning (RKR) är ett oberoende ideellt organ som bildades 1997 av staten, Svenska Konm1unförbundet och Landstingsförbundet. Utgångspunkten för Rådets arbete är lagen om kommunal redovisning som trädde i kraft den l januari RKRs huvuduppgift är att främja och utveckla god redovisningssed i kol1lliluner, landsting och konulluna lförbund. God reclovisningssed uttrycker RKR genom de rekol1u11endationer som rådet utarbetar. RKR har också som uppgift att följa upp den egl1a verksamhetens genomslag på kommuners och landstings extema redovisning samt att följa utvecklingsarbetet på redovisningsområdet i Sverige och internationellt. Konmmner, landsting och konmlunalförbund skall följa, förutom lagens bestämmelser, allmänt accepterade n0l111er för kommunal bokföring och redovisning eller med andra ord god redovisningssed. Avviker konunun, landsting eller konummalförbund från Rl(Rs rekommendationer skall detta redovisas i en not i årsredovisningen. Avseende materiella anläggningstillgångar har RKR utarbetat en rekonul1endation (1 1.3) som behandlar god redovisningssed inom området.

16 Reparation och underhåh "Utgifter för reparationer och underhåll aven materiell anläggningstillgång som syftar till att vidmakthålla eller återställa tillgångens egenskaper skall redovisas som en kostnad den period de uppkommer." Komponentavskrivnillg "Viktiga delar, komponenter, i anläggningstillgångar kan behöva ersättas regelbundet. Eftersom avsla-ivningama skall avspegla hur tillgångar värde och/eller servicepotential successivt förbmkas kan det vara lämpligt att sådana komponenter som har en arman nyttjandeperiod och utgör ett väsentligt värde redovisas och sktivs av som separata enheter. Utgiften för att anskaffa en sådan komponent redovisas som anskaffning aven ny anläggningstillgång och eventuellt kvarvarande redovisat värde för den ersatta enheten kostnadsförs." Allmänt om god redovisningssccl Enlibrt god redovisnings sed skall alla utgifter som avser att vidmakthålla och säkerställa en tillgångs funktion alltid kostnadsfciras och inte aktiveras i konununens balansräkning. Undantag från detta är om kommunen beslutat sig för att använda så kallad komponentavskrivning. Detta brukar användas främst avseende fastigheter och innebär kolifattat att man delar upp fastigheten i komponenter som; tak, fönster, fasad, V A stammar, el-stanm1ar etc. Respektive komponent skrivs av som en separat anläggningstillgång med individuella avskrivningstider. Utgifter för underhåll eller utbyte av komponenter skall aktiveras. Eventuellt k."varvarande restvärde på komponenten, som ersätts, skall kostnadsföras i samband med aktivering av utgiften för ersättningskomponenten. Det principiella argumentet för komponentavskrivning är att det ger en mer rättvisande redovisning. Balansräkningen ger då en bättre bild av byggnademas värde eftersom insatser i fastigheten leder till högre bokfölt värde. Resultaträkningen blir mer rättvisande därför att enbart årets värdeminskning ses som kostnad och inte hela underhållsutgiften som i det vanliga systemet. Genom att betrakta stöne underhållsinsalser som en komponent som skrivs av under flera år kan det ekonomiska resultatet utjäumas under en period där det är svårt att lclara nödväncliga underhållsinsatser inom driftsbudgeten. Gränsdragningen mellan investering och underhåll måste i vissa fall gmndas på kvalificerade bedömningar. Förutom det gmndläggande resonemanget angående om utgiften konmler att innebära en framtida ekonomisk nytta för verksamheten eller ej, måste i vissa situationer väsentlighetsprincipen vara vägledande. Frågan som bör ställas är om transaktionen är av sådant väsentli6 >1: värde att det påverkar huruvicla redovisningen ger en rättvisande bild eller inte beroende på 0111 affårshänclelsen redovisas som investering eller som underhåll. När vi haft kontakter med SKL uttrycker de en förståelse för att kommuner kan uppleva det besvärligt att avgöra vad som skall aktiveras och vad som skall kostnadsfciras. De menar att det viktigaste är att kommunen fastslår vilket tillvägagångssätt man använder och sedan konsekvent håller sig till detta. Endera aktiverar kommunen underhåll med korrekta avskrivningstider altemativt kostnadsför kommunen underhållskostnader och reparationer det år då utgiften uppstår. Med ovanstående synsiitt avviker SKL från rekommendati onerna. Vår uppfattning är att konm1lmema så långt som möjligt bör följa rekommenclationema för alt bland annat möjliggöra en rättvis jämförelse mellan olika kommuners redovisning. Avstår vissa

17 vissa kommuner från att använda RKRs rekonunendationer kan jämförelsen mellan olika konununers redovisning bli missvisande. SKL menar att kostnadsbilden över tid inte påverkas av vilken metod man använder och att det därför kan vara acceptabelt att aktivera reparations- och underhållskostnader under förutsättning att man använder en riktig avskrivningstid. Det viktiga är att kommunen ifråga är konsekvent i sitt agerande. Detta uttalande visar på svårigheten i dessa bedömningar. DcJ oitte I Grnnsk nin g redovi=,ni ng av anläggni ngs tillgån gar Torsby kommun I 6

18 ls" Gransknil1gsresultat.".J. l Styrdokument Torsby kommun Torsby kommun har antagit "Regler och principer för ekonomistyming i Torsby kommun 20 10" (KF ). I detta dokument finns bl.a. beskrivet under avsnitt 12 och 13: Ett inventarieillköp ska betraktas som investering om inköpspriset för det enskilda objektet uppgår till minst ett basbelopp och har en varaktighet av minst 3 år. Övriga inventarieinköp ska bokföras som driftskostnad. Investeringar är utgifter för anskaffande av tillgångar som bedöms himla användas under flera åt. Tillgångar som förbrukas löpande betraktas som driftskostnad. I kommunens redovisningsprinciper anges bl.a. att redovisning sker enligt god redovisnings sed och i allt väsentligt i enlighet med relcoll1ll1endationer från RKR. Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för investeringsbidrag och planenliga avskrivningar. Avskrivningarna görs efter en bedömning av tillgångamas nyttjandeperiod efter viss vägledning av Sveriges Kommuners och Landstings förslag till avskrivningar faldtagelser/kommentarrr Policyn ger inga direktiv över hur konu11unen skall hantera reparationer och underhåll av olika slag. Vidare skulle styrdokumentet mycket väl kunna ge vägledlling kring andra frågor som till exempel hur anskaffningsvärdet skall beräknas, hur tillgångar skall skrivas av, hur försäljning och utrangering slcall gå till etc. För en utökad text i policyn kan R..K...1Z 11.1 utgöra underlag. Genomgång anläggningsregister Vi har tillsalllinans med en av kommunens ekonomer gått igenom anläggningsregistret och då i forsta hand nyinvesteringar Syftet med genomgången har varit att få konstaterat om redovisningen är rättvisande d v s om de i anlägb'lllngsregistret upptagna tillgångama är riktigt bokförda utifrån lagrum och rekommendationer. Merparten av investeringama är utförda av tekniska avdelningen under kommunstyrelsen. Dcn totala investeringsbudgeten för 2011 uppgick till 135,5 mkr med ett utfall på 53,5 mkr varav konmmnstyrelsens utfall var 52,8 mkr. Som framgått tidigare saknas det i kommunen riktlinjer för hur investeringar skall defillleras redovisningsmässigt. Efter vår granskning kan vi också konstatera att redovisningen inte är rättvisande vad gä ller skillnaden mellan drift och investeting. Det är

19 mer en tradition i kommunen som avgjort redovisningen. Tillämpad princip kan också vara att av utgiften för en anläggning kan 50 % belästa driftbudgeten och 50 % belasta investeringsbudgeten. Det är således det tillgängliga utrymmet i kommunens ekononli som styti redovisningen snarare än en rättvisande redovisning. Det uppges dock från konmmnen att på senare år bar kommunens ekonomiavdelning i ökad grad rådfrågats vid tveksamlleter i redovisningssättet. Vi har utifrån vår genomgång noterat följande avvikelser från lagrum och rekommendationer i kommunens anläggningsregister. Följande anläggningar har i kommunens redovisning bokförts som investering med ett årligt avslaivningsbelopp som belastar resultaträkningen. Björkarna 1, socialkontor, inv 2011,430 tla Anläggningen är en dränering runt ett hus, förbättrad ventilation m111. Atgärden syftar till att vidmakthålla en anläggnings tekniska och funktionella status och är således en driftkostnad. Torsbybadet, extra ingång till Q.vm 20 Il, 126 tla Nya dönöppningar är omdisponering av lokaler och tillhör därför driftbudgeten. Elevhem Stjemesko]an, takombyggnad 2011, l 709 [kr Takersättning Höljes 1:222, 327 tla Taket har ersatts med likvärdigt matetiaj och syftar därför till att vidmakthålla byggnadens status d v s tillhör driftbudgeten. Utbyte fönster Oleby skola, 262 tla Stjemeskolan, huvudbyq.qjlad och paviljong, fönsterbvte 2011, l 718 tkr Även om standardförbättring mot tidigare skett vid fönsterbyten är ändå fönsterbyten en driftkostnad då bytet sker till den standard som idag är rådande. FD'kenskolan. ombyq.gnad duschar, 15 tkr Syftar till att vidmakthålla byggnadens status och är därför en driftkostnad. Fastnäs vatten- och reningsverk, 19 tkr Syftar till att vidmakthålla byggnadens status och är därför en driftkostnad. Torsby l :2')9 V A. 2 J2 tkr Syftar till att vidmakthålla anläggningens status och är därför en driftkostnad. Pumpstationer 7011,211 tkr Avser utbyte av befintliga enheter och är därför en driftkostnad. Reningsverk Torsby, renovering av sanitära utrvnm1en, 114 th Syftar till vidmal'thålla byggnadens status och är därför en driftkostnad. 3.3 Kommentarer Vi har i delula granskning gått igenom kommunens anläggningsregister avseende nyinvesteringar I avsaknad av riktlinjer kan konstateras att en sedvänja utvecklats som till stor del saknar koppling till lagrum och rekonm1endationer för området. Vi vill poängtera vik.1en av att politiken beslutar om vilka principer som kommunen generellt skall använda istället för att besluta 0111 redovisningssättet för individuella

20 projekt. Den är också av stor vikt att kolidnunen använder sanuna regler för alla utgifter och alla projekt som rör renoverings- eller underhållsarbeten. Ett införande av ett regelverk för området innebär att utrymme för kommunen att använda sig av olika redovisningsplinciper avseende olika projekt tas bolt liksom att samma redovisningsprinciper gäller från år till år. Kommunen bör se över sin hantering av anläggningstillgångar i allmänhet och hanteringen av underhålls- och reparationskostnader i synnerhet. Hur kommunen skall arbeta framöver bör fastställas i ett styrdokument och det bör grunda sig på god redovisningssed inom området, det vill säga lag om konmlunal redovisnillg samt rekonmlendationer från RKR. Efterlevnad av detta styrdokument bör regelbundet följas upp, till exempel via nänmdens intemkontrollplan. Kommunens redovisnings sätt att aktivera underbålls- och reparationskostnader har lett till att kommunen har ett högre värde på sina anläggningstillgångar än om ett riktigt redovisnings s ätt tillämpats. En fråga som bör aktualiseras är om det kan ftnnas behov av att skriva ned vissa anläggningstillgångar inom kommunen. Det är viktigt att god redovisningssed beaktas även avseende denna bedönuling, KRL behandlar nedskrivning i 6 kap. 5 och RKR behandlar nedskrivningar i en ny rekonmlendation 19 som utkom under hösten Ett vanligt motiv för att inte kostnads föra reparations- och underhållskostnader är att kostnadsbilden mellan olika år kan bli ojänul. KOIID11Unen behöver således ta fram bra underhållsplaner för att kunna hålla enjälidl kostnadsbild mellan åren. Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunen att: Skapa ett styrdokument som förtydligar konununens syn på hur reparations- och underhållskostnader och andra frågor relaterade till anläggningstillgångar skall hanteras. Utgångspunkt för arbetet skall vara god redovisningssed. Säkerställa att alla typer av underhålls- och reparationskostnader hanteras på ett konsekvent sätt inom kommunen. Utveckla underhållsplaner för både fastigheter, vägar, V A-nät och andra större anläggningstillgångar som är i behov av kontinurligt underhåll och reparationer. Säkerställa att förkalkyler genomförs avseende större projekt oavsett om det rör sig om investering eller utgifter som kostnadsförs som reparation. Kalkylema bör också följ as upp efter att proj ektet har färdigställt. Dl'i oii le IGranskning redov isning av an läggningstill gängar Torsby kommu nl 9