Kommunkontoret. Kommunkontoret KST 2012/ LSS-bostäder KST 2012/149 Angela Birnstein Mats Ågren Mikael Löfvenholm KST 2012/610

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret. Kommunkontoret KST 2012/698. 3 LSS-bostäder KST 2012/149 Angela Birnstein Mats Ågren Mikael Löfvenholm KST 2012/610"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Måndag 7 januari 2013 kl. 11 :00 Plats Kommunkontoret Val av justerare Tid för justering Kommunkontoret Ärendelista Nr Inte offentligt ärende Diarienr Föredragande Sid 1 Övergripande granskning KST 2013/3 Deloitte kl Nr Offentliga ärenden Diarienr Föredragande Sid 2 Personalstrategisk fråga - redovisning aven förstudie KST 2012/698 Lena Bull samt konsult kl.13 3 LSS-bostäder KST 2012/149 Angela Birnstein Mats Ågren Mikael Löfvenholm 1 4 Svar på revisionsrapport: granskning av redovisning av anläggningstillgångar KST 2012/610 Angela Birnstein Jan Esping 4 5 Ramar för nyupplåning och omsättning av lån samt borgen under Ung företagsamhet säker kommunalt verksamhetsbidrag 2013 eventuellt även KST 2012/692 Angela Birnstein 18 KST 2012/612 Angela Birnstein 20 7 Föreningen Emigration och Historia i östmark ansöker om bidrag för år 2013 KST 2012/555 Angela Birnstein 22 8 Ändring i Torsby kommuns ABV A för 2013 KST 2012/614 Mikael Löfvenholm 23 9 Kommunalrådets arvode 2013 KST 2012/689 Lena Bull Arvode för förtroendevalda 2013 KST 2012/690 Lena Bull Preliminära riktlinjer för tjänstepension KST 2012/696 Lena Bull 33 Kommunstyrelsen Torsby kommun sekr Besöksadress fax Torsby

2 TORSBY KOMMUN sid 2 Kommunstyrelsen Kallelse/underrättelse 12 Komplettering av personaldelegation KST 2012/691 Anders Björck Trafikförsörjningsprogram KST 2012/87 Anders Björck Bilaga 14 Vägbelysningsstrategi KST 2012/601 Sune Eriksson Svar på medborgarförslag: Upprätta KST 2011/617 Sune Eriksson 63 vägbelysning på genomfartsvägen genom Branäs 16 Svar på motion från Miljöpartiet de KST 2010/554 Jan Esping 66 Gröna angående energiåtervinning vid Skidtunneln 17 Svar på motion från Mikael Persson (M) KST 2011/225 Jan Esping 69 angående Valbergets friluftsområde 18 Svar på motion - Lekplats i centrala KST 2012/559 Jan Esping 72 Torsby - Gustav Olsson och Anna Nilsson (M) 19 Svar på medborgarförslag - Senarelägg KST 2012/354 Jan Esping 75 vägrensslåttern i Torsby kolmnun till i slutet av augusti, början av september 20 Svar på medborgarförslag om KST 2012/490 Jan Esping 77 parkeringsordningen 21 Valärenden Håkan Laack 22 Aktuella ärenden i kommunstyrelsen KST 2012/33 Håkan Laack 23 Redovisning av delegeringsbeslut KST 2012/ Meddelanden KST 2012/2 81 Håkan Laack ordförande Emelie Ollen sekreterare

3 TORSBY KOMMUN sid 3 Kommunstyrelsen Kallelse/underrättelse Presskonferens Tisdag k1.9 Kontaktuppgifter tjänstemän Namn Titel E-post Telefon Thomas Stjerndorff kommunchef Anders Björck bitr.kommunchef anders Margot Enkvist adm. chef Angela Birnstein ekonomichef Jan Esping teknisk chef

4 Datum l SS boende Ba.kg n..llnd I Torsby kommun finns ett antal personer som är i behov av LSS-boende och omsorgsförvaltningen tillsammans med tekniska avdelningen har sett på ett antal alternativ för att tillfredställa detta behov. Man har sett på Solliden men detta boende är för institlltionsmässigt för att kunna accepteras. Torsby bostäder har kontaktats men de har i nuläget inga möjligheter att tillhandahålla boende. Det bästa alternativet är att bygga ett gemensalnt boende som uppfyller Socialstyrelsens krav enligt LSS (Lagen om särskilt stöd). Detta skulle innehålla 6 lägenheter, personalutrymmen, gemensamma utrymmen och tvättstuga. På tomten behövs även ett förråd. Byggnadsytan beräknas till ca 500 m 2 och förrådet till ca 80 m 2. Berörd personal inom omsorgen och tekniska har sett ut en tänkbar tomt inom detaljplanelagt område för bostäder som är beläget på västra sida av vägen in till Linden. Upphandling Tekniska avdelningen har enl. beslut 107, KST 2012/149, gjort en upphandling enl. LOD som vinner laga kraft den 24/12. Investeringskostnaden beräknas till kr. Detta inkluderar anbud på kr, projekteringskostnader och oförutsedda kostnader. Med denna investeringskostnad som gnmd har en hyreskalkyl presenterats för omsorgsförvaltningen. Enligt socialchefen ryms denna hyreskostnad inom ramen för LSS budgeten För att beslutsprocessen inte ska försena byggprocessen vill tekniska avdelningen teckna två avtal med utsedd entreprenör. Ett avtal som omfattar projektering av byggnationen före beslut i Kf och ett avtal som giijler övriga delar av entreprenaden. Mats Ägren Torsby kommun direkt Sida fastighetschef 10. Tekniska avdelningen mobil tel,niska.avde 1 (2) Besöksadress Torsby växel Nya Torget 8, Torsby fax

5 2. Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår till Kf att tekniska avdelningen beviljas investeringsmedel på kr. Medlen kan om så krävs finansieras via upplåning. 2. I väntan på beslut från Kf ges tekniska avdelningen möjlighet att teckna ett projekteringsavtal med utsedd entreprenör. Mats Ågren 2

6 Datum i ~... j[w} uj&. = '12=.. I " ~: l t:r. ij If r ~ Kommunstyrelsen!Dn:..,...,... ".",.. ".' ~,_. _-~-~~~._--~-~...d~ Teknisk försörjning gata, va för nytt LSS boende Bakgrund Tekniska avdelningen och Omsorgen har utrett område för LSS-boende. Detaljplan för utsett område, som är beläget på västra sida av vägen in till Linden, vann laga kraft , men området saknar teknisk försörjning avseende gata och VA. Tekniska avdelningen har enl beslut 107, KST 2012/149, gjort en upphandling enl LOU som vinner laga kraft den 24/12. Investeringskostnaden beräknas till kr. Detta inkluderar anbud på kr, projekteringskostnader och oförutsedda kostnader. Med denna investeringskostnad som grund har en hyreskalkyl presenterats för omsorgsförvaltningen. Enligt socialchefen ryms denna hyreskostnad inom ramen för LSS budgeten 2013, Kosh1ad för teknisk försörjning gata och V A, ingår inte i beräknad investeringskostnad för LSS-boendet, men den har redovisats som exploateringskostnad samtidigt med tekniska avdelningens investeringsbudget. Dock ingår kostnaden inte i budgeten. Äskande Tekniska avdelningen äskar tilläggsanslag för exploateringskostnader för teknisk försörjning gata (Enstigen) med kronor och för teknisk försörjning VA med kronor. Torsby kommun tekniska avdelningen <1'111 l/_o.i ii i, i;,/ l, -:Li. / r /',d rh>fl--1/ I!,1-7t-4 -:::=rb'/'/f'~ Mikael Löfvenholin -... Tekniska avdelningen Torsby kommun sekr Sida Besöksadress 10. Tekniska avdelningen fax 1 (1) Nya Torget 8, Torsby Torsby

7 Torsby kommun sid 6 Kommunstyrelsens samhällsutskott PROTOKOLL Revisionsrapport granskning av redovisning av anläggningstillgångar Dnr KST 2012/610 Sammanfattning av ärendet Deloitte AB har på uppdrag av revisorerna i Torsby kommun granskat hur kommunen tillämpar och definierar investeringsbegreppet som det uttalas i revisionsrekommendationen från Rådet för kolmnunai redovisning. Svar på revisionsrapporten Tekniska avdelningen svarar i detta ärende på två av fyra rekommendationer som Deloitte AB redovisar i sin Revisionsrapport. Ekonomichefen svarar att övriga punkter kolm1.1er ekonomiavdelningen att ta hänsyn till i nästa uppdatering av ekonomistyrdokumentet. RekOlmnendation: Utveckla underhållsplaner för både fastigheter. Vägar, VA-nät och andra större anläggningstillgångar som är i behov av kontinuerligt underhåll och reparationer. Tekniska avdelningen har påbötjat arbetet med framtagande aven underhållsplan för vägar (gatuunderhållsplan). Den sträcker sig över tre år och ligger till grund för budgetförslaget Gatuunderhållsplanen kolmner att utvecklas kommer under 2013 att utvecklas för att omfatta minst 10 år. Planer för fastighetsunderhåll och VA-nät kolmner att utföras under Rekommendation: Säkerställa att förkalkyler genomförs avseende större projekt oavsett om det rör sig om investering eller uppgifter som kostnadsförs som reparation. Kalkylen bör också följas upp efter att projektet har färdigställts. Tekniska avdelningen har sedan 2006 infört internkontrollrutin för hantering av projekt, både investeringar och underhållsprojekt. Dokument för Arbetsgång projektgenomförande, Rapport pågående investerings-/underhållsprojekt och Slutredovisning investerings-/underhållsprojekt har framtagits och används i arbetsgången för projektgenomförande. Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

8 Torsby kommun Kommunstyrelsens samhällsutskott sid 7 PROTOKOLL forts kssu Revisionsrapport granskning av redovisning av anläggningstillgångar Arbete med att öka och förfina användandet av internkontrollrutinen pågår ständigt och då nyttan av rutinanvändandet ökar avser vi att införa tydligare internkontroller för att säkerställa rutinanvändandet. Handlingar i ärendet Revisionsrapport granskning av redovisning av anläggningstillgångar, Tjänsteskrivelse av teknisk chef Jan Esping, Kommunstyrelsens samhällsutskotts förslag till kommunstyrelsen Samhällsutskottet ställer sig bakom ovanstående svar på revisionsrapporten. Beslutet skickas till KOlmnunstyrelsen Justerarens signatur Utd ragsbestyrkande

9 c Torsby kommun Kom in unrevisionen Till Konm1unstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäkiige Revisionsrapport På vårt uppdrag har Deloitte AB genomfört en granskning av redovisning av anläggningstillgångar. Projektets syfte är alt granska hur kommunen tillämpar och definierar investeringsbegreppet som det uttalas i redovisningsrekommendationen från Rådet för konununai redovisning. Vi har i denna granslming gått igenom kommunens anläggningsregister avseende nyinvesteringar 20 Il. I avsaknad av liktlinjer kan konstateras att en sedvänja utvecklats som till stor del saknar koppling till lagrum och rekommendationer för Olmådet. Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi konm1unen att: Skapa ett styrdokument som förtydligar kommunens syn på hur reparatiolls- och underhållskostnader och andra frågor relaterade till anläggningstillgångar skall hanteras. Utgångspunkt för arbetet skall vara god redovisningssed. Säkerställa all alla typer av underhålls- och reparationskostna.der hanteras på ett konsekvent sätt inom konununen. Utveckla underhållsplaner för både fastigheter, vägar, V A-nät och andra större anläggningstillgångar S0111 är i behov av kontinurligt underhåll och reparationer. Säkerställa att förkalkyler genomfors avseende stölte projekt oavsett om det rör sig 0111 investering eller utgifter som kostnadsförs som reparation. Kall-ylema bör också följas upp efter att projektet har fardigställt. För ytterligare infonnation angående granskningen hänvisas till ra.pp011en. Vi önskar kommunstyrelsens svar på vår revisionsrappoli senast den 9 januari 20l3. För revisorerna i Torsby konu11l111, 1\ 'fl \ fl...f l /1 f t ~~J-.CZl,,'tvt.!t el),.v'ltr Kjell-Enk Mattsson Bilaga: RevisionsrappOlt f.. 'J.. /'1 I t /~T' D~>"1(lj{ {/C'~ <---..,~ t 01a JaJllSSO l ( \,. / I I

10 Rapport avseende granskning av redovisning av anläggningstillgångar. Torsby kommun Oktober 2012 AucL.ic.Tax. Consulting. Financial ArJvisory.

11 Irulellåll Sammanfattning l Inledning Bakgrund Syfte Revisionskriterier och metod Avgränsning Lagar & rekommendationer Lagen om konunui131 redovisning RKR 11.1 Materiella anläggningstillgångar Allmänt om god redovisningssed Granskningsresultat l Styrdohlment Torsby konunuil J IakttagelserlkonU1lentarer Genomgång anläggningsregister Kommentarer

12 Sammallfattning I bland annat Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation nr 11.2 kan utläsas att med materiella anläggningstillgångar avses en tillgång i balansräkningen där det är samlolikt att de framtida ekonorniska fordelama med innehavet kommer kommunen till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utgifter för reparationen och underhåll aven materiell anläggningstillgång som syftar till att vidmakihålla eller återställa tillgångens egenskaper skall redovisas som en kostnad den period de uppkonul1er. Projektets syfte är att granska hur konununen tillämpar och definierar investeringsbegreppet som det uttalas i rekonmlendationen. Vi har i delma granskning gått igenom kollununens anläggningsregister avseende nyinvesteringar I avsaknad av riktlinjer kan konstateras att en sedvänja utvecklats som till stor del saknar koppling till lagrum och rekommendationer för området. Vi vill poängtera vikten av att politiken beslutar om vilka principer som konullunen generellt skall använda istället för att besluta om redovisningssättet. för individuella projekt. Den är också av stor vikt att konullunen använder SaI11lua regler för alla utgifter och alla projekt som rör renoverings- eller underhållsarbeten. Ett införande av ett regelverk för Olmådet innebär att utrynmle för konu11lulen att använda sig av olika redovisningsprinciper avseende olika projekt tas bort liksom att saillma redovisningsprinciper gäller från år till år. Konul1unen bör se över sin hantering av anläggningstillgångar i allmänhet och hanteringen av underhålls- och reparationskostnader i syimerhet. Hur konmlunen skall arbeta framöver bör fastställas i ett styrdokument och det bör grunda sig på god redovisningssed inom området, det vill säga lag om kommunal redovisning samt rekonmlendationer från RKR. Efterlevnad av detta styrdokument bör regelbundet foljas upp, till exempel via nämndens internkontrollplan. KOllununens redovisningssätt att ahivera underhålls- och reparationskostnader har lett till att konm1unen har ett högre värde på sina anläggningstillgångar än om ett riktigt redovisningssätt tillämpats. En fråga bör akiualiseras om det kan finnas behov av att skriva ned vissa anläggningstillgångar inom konm1unen. Det är vilctigt att god redovisningssed bealctas även avseende denna bedöllming, K.RL behandlar nedskrivning i 6 kap. 5 och RKR behandlar nedslaivningar i en ny rekonu11enclation 19 som utkom under hösten Ett vanligt motiv för att inte kostnadsfora reparations- och underhållskostnader är att lcostnadsbilden mellan olika år kan bli ojämn. Kommunen behöver således ta fram bra underhållsplaner för att kunna hålla enjänm kostnadsbild mellan åren.

13 Mot bakgrund av vår granskning rekonunenderar vi kommunen att: Skapa ett styrdokument S0111 förtydligar konummens syn på hur reparations- och underhållskostnader och andra frågor relaterade till anläggningstillgångar skall hanteras. Utgångspunki för arbetet skall vara god redovisningssed. Säkerställa att alla typer av underhålls- och reparationskostnader hanteras på ett konsekvent sätt inom konununen. Utveckla underhållsplaner för både fastigheter, vägar, VA-nät och andra stön'e anläggningstillgångar som är i behov av kontinurligt underhåll och reparationer. Säkerställa att förkalk.)'l er genomförs avseende större projekt oavsett om det rör sig om investering eller utgifter S0111 kostnadsförs som reparation. Kalk)'lema bör också följas upp efter att projektet har färdigställt. "'i ~. ~ }~~7stad d.en. 30 OktOberl2lt ~ Ir-- 0 J '/~ :.~ '(I / 1 t Il ('IJ I/,p'b. '--.1,/1 J,:;/~)l(ilr/ ( { f, t.1i/"",! ~~[./K:::.~ l _.j - (.',i.. f fl. \~ /./ ~.~ (./ \ ~ "vhahs Welmerholm,/ Da\~;d Bäcker Celiifierad konununai revisor Certifierad kommunal revisor

14 \( l Illledl1ing 1.1 Bakgrund I bland mmat Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation nr 11.3 kan utläsas att med materiella anläggningstillgångar avses en tillgång i balansrälmingen där det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelama med innehavet kommer kommunen till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utgifter för reparation och underhåll aven materiell anläggningstillgång som syftar till att vidmakthålla eller återställa tillgångens egenskaper skall redovisas som en kostnad den period de uppkol1u11er. Vi har i ett tidigare revisiollsprojekt b'tansk3t kommunens investelingsstyming utifrån tre nyligen genomförda investeringar. Nu aktuell granskning inriktas mot redovisningsfrågor i samband med investeringsverks3mheten. 1.2 Syfte Projektets syfte är att granska hur konu11unen tillämpar och definierar investerillgsbegreppet som det uttalas i rekonunelldationell. Granskningen har genomförts genom fakta insamling via redovisning samt genom att vi tagit del av regelverk och övrig dok-umentatiol1 inom kommunen. Vi har också genomfört intervjuer med berörda tjänstemän inom Torsby kommun. 1.3 Revisionskritelier och metod De bedöllli1ingsgrunder som bildat underlag för våra analyser, slutsatser och bedönmingar har i första hand varit det material som vi erhållit från kommunen samt de svar vi erhållit från våra intervjuer. la Avgränsning Granskningen avser investeringar år 2011.

15 (:1 2 Lagar & rekollllnendatiol1er 2.1 Lagen om komn1ll11al redovisning Lagen om kommunal redovisning (KRL) reglerar redovisningen inom kommuner, landsting och kommunalförbund och trädde i kraft Lagen är till stora delar baserad på det så kallade nonnalreglementet som konm1uner och landsting använde innan KRL trädde i kraft. N0l111alreglementet var inspirerat av dåvarande årsredovisnings lag men även av bokföringslagens ilmehåll. KRL har sedan den trädde i kraft varit föremål för översyn och kompletteringar vid ett flertal tillfållen, bland almat justeringar för att anpassa KRL till uppdateringar i andra lagar som Bokföringslagen. KRL behandlar värdering av tillgångar och skulder i kapitel 6, däribland anläggningstillgångar. Nedan redogörs för de paragrafer, eller delar av paragrafer, som vi anser vara av störst betydelse avseende denna granskning. 6 kap 1 "Med anläggningstillgångförstås tillgång som är avseddfär stadigvarande bruk eller innehav. Jvfed omsättningstillgångfärstås annan tillgång. " 6 kap. 3 "Utgifter för värdehäjande färbättringar aven tillgångjår räknas in i anskaffningsvärdet, om de haj' lagts ned under räkenskapsåret eller balanserats fån tidigare år. " 2.2. RKR 11.3 lviateriella anläggningstillgångar Rådet för kommunalredovisning (RKR) är ett oberoende ideellt organ som bildades 1997 av staten, Svenska Konm1unförbundet och Landstingsförbundet. Utgångspunkten för Rådets arbete är lagen om kommunal redovisning som trädde i kraft den l januari RKRs huvuduppgift är att främja och utveckla god redovisningssed i kol1lliluner, landsting och konulluna lförbund. God reclovisningssed uttrycker RKR genom de rekol1u11endationer som rådet utarbetar. RKR har också som uppgift att följa upp den egl1a verksamhetens genomslag på kommuners och landstings extema redovisning samt att följa utvecklingsarbetet på redovisningsområdet i Sverige och internationellt. Konmmner, landsting och konmlunalförbund skall följa, förutom lagens bestämmelser, allmänt accepterade n0l111er för kommunal bokföring och redovisning eller med andra ord god redovisningssed. Avviker konunun, landsting eller konummalförbund från Rl(Rs rekommendationer skall detta redovisas i en not i årsredovisningen. Avseende materiella anläggningstillgångar har RKR utarbetat en rekonul1endation (1 1.3) som behandlar god redovisningssed inom området.

16 Reparation och underhåh "Utgifter för reparationer och underhåll aven materiell anläggningstillgång som syftar till att vidmakthålla eller återställa tillgångens egenskaper skall redovisas som en kostnad den period de uppkommer." Komponentavskrivnillg "Viktiga delar, komponenter, i anläggningstillgångar kan behöva ersättas regelbundet. Eftersom avsla-ivningama skall avspegla hur tillgångar värde och/eller servicepotential successivt förbmkas kan det vara lämpligt att sådana komponenter som har en arman nyttjandeperiod och utgör ett väsentligt värde redovisas och sktivs av som separata enheter. Utgiften för att anskaffa en sådan komponent redovisas som anskaffning aven ny anläggningstillgång och eventuellt kvarvarande redovisat värde för den ersatta enheten kostnadsförs." Allmänt om god redovisningssccl Enlibrt god redovisnings sed skall alla utgifter som avser att vidmakthålla och säkerställa en tillgångs funktion alltid kostnadsfciras och inte aktiveras i konununens balansräkning. Undantag från detta är om kommunen beslutat sig för att använda så kallad komponentavskrivning. Detta brukar användas främst avseende fastigheter och innebär kolifattat att man delar upp fastigheten i komponenter som; tak, fönster, fasad, V A stammar, el-stanm1ar etc. Respektive komponent skrivs av som en separat anläggningstillgång med individuella avskrivningstider. Utgifter för underhåll eller utbyte av komponenter skall aktiveras. Eventuellt k."varvarande restvärde på komponenten, som ersätts, skall kostnadsföras i samband med aktivering av utgiften för ersättningskomponenten. Det principiella argumentet för komponentavskrivning är att det ger en mer rättvisande redovisning. Balansräkningen ger då en bättre bild av byggnademas värde eftersom insatser i fastigheten leder till högre bokfölt värde. Resultaträkningen blir mer rättvisande därför att enbart årets värdeminskning ses som kostnad och inte hela underhållsutgiften som i det vanliga systemet. Genom att betrakta stöne underhållsinsalser som en komponent som skrivs av under flera år kan det ekonomiska resultatet utjäumas under en period där det är svårt att lclara nödväncliga underhållsinsatser inom driftsbudgeten. Gränsdragningen mellan investering och underhåll måste i vissa fall gmndas på kvalificerade bedömningar. Förutom det gmndläggande resonemanget angående om utgiften konmler att innebära en framtida ekonomisk nytta för verksamheten eller ej, måste i vissa situationer väsentlighetsprincipen vara vägledande. Frågan som bör ställas är om transaktionen är av sådant väsentli6 >1: värde att det påverkar huruvicla redovisningen ger en rättvisande bild eller inte beroende på 0111 affårshänclelsen redovisas som investering eller som underhåll. När vi haft kontakter med SKL uttrycker de en förståelse för att kommuner kan uppleva det besvärligt att avgöra vad som skall aktiveras och vad som skall kostnadsfciras. De menar att det viktigaste är att kommunen fastslår vilket tillvägagångssätt man använder och sedan konsekvent håller sig till detta. Endera aktiverar kommunen underhåll med korrekta avskrivningstider altemativt kostnadsför kommunen underhållskostnader och reparationer det år då utgiften uppstår. Med ovanstående synsiitt avviker SKL från rekommendati onerna. Vår uppfattning är att konm1lmema så långt som möjligt bör följa rekommenclationema för alt bland annat möjliggöra en rättvis jämförelse mellan olika kommuners redovisning. Avstår vissa

17 vissa kommuner från att använda RKRs rekonunendationer kan jämförelsen mellan olika konununers redovisning bli missvisande. SKL menar att kostnadsbilden över tid inte påverkas av vilken metod man använder och att det därför kan vara acceptabelt att aktivera reparations- och underhållskostnader under förutsättning att man använder en riktig avskrivningstid. Det viktiga är att kommunen ifråga är konsekvent i sitt agerande. Detta uttalande visar på svårigheten i dessa bedömningar. DcJ oitte I Grnnsk nin g redovi=,ni ng av anläggni ngs tillgån gar Torsby kommun I 6

18 ls" Gransknil1gsresultat.".J. l Styrdokument Torsby kommun Torsby kommun har antagit "Regler och principer för ekonomistyming i Torsby kommun 20 10" (KF ). I detta dokument finns bl.a. beskrivet under avsnitt 12 och 13: Ett inventarieillköp ska betraktas som investering om inköpspriset för det enskilda objektet uppgår till minst ett basbelopp och har en varaktighet av minst 3 år. Övriga inventarieinköp ska bokföras som driftskostnad. Investeringar är utgifter för anskaffande av tillgångar som bedöms himla användas under flera åt. Tillgångar som förbrukas löpande betraktas som driftskostnad. I kommunens redovisningsprinciper anges bl.a. att redovisning sker enligt god redovisnings sed och i allt väsentligt i enlighet med relcoll1ll1endationer från RKR. Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för investeringsbidrag och planenliga avskrivningar. Avskrivningarna görs efter en bedömning av tillgångamas nyttjandeperiod efter viss vägledning av Sveriges Kommuners och Landstings förslag till avskrivningar faldtagelser/kommentarrr Policyn ger inga direktiv över hur konu11unen skall hantera reparationer och underhåll av olika slag. Vidare skulle styrdokumentet mycket väl kunna ge vägledlling kring andra frågor som till exempel hur anskaffningsvärdet skall beräknas, hur tillgångar skall skrivas av, hur försäljning och utrangering slcall gå till etc. För en utökad text i policyn kan R..K...1Z 11.1 utgöra underlag. Genomgång anläggningsregister Vi har tillsalllinans med en av kommunens ekonomer gått igenom anläggningsregistret och då i forsta hand nyinvesteringar Syftet med genomgången har varit att få konstaterat om redovisningen är rättvisande d v s om de i anlägb'lllngsregistret upptagna tillgångama är riktigt bokförda utifrån lagrum och rekommendationer. Merparten av investeringama är utförda av tekniska avdelningen under kommunstyrelsen. Dcn totala investeringsbudgeten för 2011 uppgick till 135,5 mkr med ett utfall på 53,5 mkr varav konmmnstyrelsens utfall var 52,8 mkr. Som framgått tidigare saknas det i kommunen riktlinjer för hur investeringar skall defillleras redovisningsmässigt. Efter vår granskning kan vi också konstatera att redovisningen inte är rättvisande vad gä ller skillnaden mellan drift och investeting. Det är

19 mer en tradition i kommunen som avgjort redovisningen. Tillämpad princip kan också vara att av utgiften för en anläggning kan 50 % belästa driftbudgeten och 50 % belasta investeringsbudgeten. Det är således det tillgängliga utrymmet i kommunens ekononli som styti redovisningen snarare än en rättvisande redovisning. Det uppges dock från konmmnen att på senare år bar kommunens ekonomiavdelning i ökad grad rådfrågats vid tveksamlleter i redovisningssättet. Vi har utifrån vår genomgång noterat följande avvikelser från lagrum och rekommendationer i kommunens anläggningsregister. Följande anläggningar har i kommunens redovisning bokförts som investering med ett årligt avslaivningsbelopp som belastar resultaträkningen. Björkarna 1, socialkontor, inv 2011,430 tla Anläggningen är en dränering runt ett hus, förbättrad ventilation m111. Atgärden syftar till att vidmakthålla en anläggnings tekniska och funktionella status och är således en driftkostnad. Torsbybadet, extra ingång till Q.vm 20 Il, 126 tla Nya dönöppningar är omdisponering av lokaler och tillhör därför driftbudgeten. Elevhem Stjemesko]an, takombyggnad 2011, l 709 [kr Takersättning Höljes 1:222, 327 tla Taket har ersatts med likvärdigt matetiaj och syftar därför till att vidmakthålla byggnadens status d v s tillhör driftbudgeten. Utbyte fönster Oleby skola, 262 tla Stjemeskolan, huvudbyq.qjlad och paviljong, fönsterbvte 2011, l 718 tkr Även om standardförbättring mot tidigare skett vid fönsterbyten är ändå fönsterbyten en driftkostnad då bytet sker till den standard som idag är rådande. FD'kenskolan. ombyq.gnad duschar, 15 tkr Syftar till att vidmakthålla byggnadens status och är därför en driftkostnad. Fastnäs vatten- och reningsverk, 19 tkr Syftar till att vidmakthålla byggnadens status och är därför en driftkostnad. Torsby l :2')9 V A. 2 J2 tkr Syftar till att vidmakthålla anläggningens status och är därför en driftkostnad. Pumpstationer 7011,211 tkr Avser utbyte av befintliga enheter och är därför en driftkostnad. Reningsverk Torsby, renovering av sanitära utrvnm1en, 114 th Syftar till vidmal'thålla byggnadens status och är därför en driftkostnad. 3.3 Kommentarer Vi har i delula granskning gått igenom kommunens anläggningsregister avseende nyinvesteringar I avsaknad av riktlinjer kan konstateras att en sedvänja utvecklats som till stor del saknar koppling till lagrum och rekonm1endationer för området. Vi vill poängtera vik.1en av att politiken beslutar om vilka principer som kommunen generellt skall använda istället för att besluta 0111 redovisningssättet för individuella

20 projekt. Den är också av stor vikt att kolidnunen använder sanuna regler för alla utgifter och alla projekt som rör renoverings- eller underhållsarbeten. Ett införande av ett regelverk för området innebär att utrymme för kommunen att använda sig av olika redovisningsplinciper avseende olika projekt tas bolt liksom att samma redovisningsprinciper gäller från år till år. Kommunen bör se över sin hantering av anläggningstillgångar i allmänhet och hanteringen av underhålls- och reparationskostnader i synnerhet. Hur kommunen skall arbeta framöver bör fastställas i ett styrdokument och det bör grunda sig på god redovisningssed inom området, det vill säga lag om konmlunal redovisnillg samt rekonmlendationer från RKR. Efterlevnad av detta styrdokument bör regelbundet följas upp, till exempel via nänmdens intemkontrollplan. Kommunens redovisnings sätt att aktivera underbålls- och reparationskostnader har lett till att kommunen har ett högre värde på sina anläggningstillgångar än om ett riktigt redovisnings s ätt tillämpats. En fråga som bör aktualiseras är om det kan ftnnas behov av att skriva ned vissa anläggningstillgångar inom kommunen. Det är viktigt att god redovisningssed beaktas även avseende denna bedönuling, KRL behandlar nedskrivning i 6 kap. 5 och RKR behandlar nedskrivningar i en ny rekonmlendation 19 som utkom under hösten Ett vanligt motiv för att inte kostnads föra reparations- och underhållskostnader är att kostnadsbilden mellan olika år kan bli ojänul. KOIID11Unen behöver således ta fram bra underhållsplaner för att kunna hålla enjälidl kostnadsbild mellan åren. Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunen att: Skapa ett styrdokument som förtydligar konununens syn på hur reparations- och underhållskostnader och andra frågor relaterade till anläggningstillgångar skall hanteras. Utgångspunkt för arbetet skall vara god redovisningssed. Säkerställa att alla typer av underhålls- och reparationskostnader hanteras på ett konsekvent sätt inom kommunen. Utveckla underhållsplaner för både fastigheter, vägar, V A-nät och andra större anläggningstillgångar som är i behov av kontinurligt underhåll och reparationer. Säkerställa att förkalkyler genomförs avseende större projekt oavsett om det rör sig om investering eller utgifter som kostnadsförs som reparation. Kalkylema bör också följ as upp efter att proj ektet har färdigställt. Dl'i oii le IGranskning redov isning av an läggningstill gängar Torsby kommu nl 9

Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)

Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) Antagna av kommunfullmäktige den 24 juni 2008, 113. ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Marks

Läs mer

ABVA 09. Tekniska servicenämnden

ABVA 09. Tekniska servicenämnden ABVA 09 Tekniska servicenämnden Allmänna bestämmelser för användande av Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare. Gäller fr.o.m. 2009-11-01 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Fastställd av kommunfullmäktige 2009-01-27 8 H A G F O R S K O M M U N Innehållsförteckning ABVA 09

Läs mer

Allmänna bestämmelser för VA

Allmänna bestämmelser för VA 1 (5) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-02-25, 6 Uppdateras: Allmänna bestämmelser för användande av Strömsunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19 Innehållsförteckning Inledning 2 Inkoppling till den allmänna

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Grums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2010-11-25 10

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Grums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2010-11-25 10 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Grums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2010-11-25 10 Innehållsförteckning Inledning... 2 ABVA... 3 Inledning...

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-24 att gälla från och med 1 januari 2009. Dessa bestämmelser ersätter tidigare bestämmelser från juli 1986.

Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-24 att gälla från och med 1 januari 2009. Dessa bestämmelser ersätter tidigare bestämmelser från juli 1986. Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-24 att gälla från och med 1 januari 2009. Dessa bestämmelser ersätter tidigare bestämmelser från juli 1986. 1. För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning. ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Antagna av kommunfullmäktige i Borås Stad 2014-12- Innehållsförteckning

Läs mer

ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDET AV KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDET AV KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDET AV KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 INLEDNING 1. För fastighetsägares användning av den allmänna

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen FÖRFATTNING 6.3 Antagen av kommunfullmäktige 80/09 ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och

Läs mer

Beslutade av kommunfullmäktige med ändring av punkten 2202.

Beslutade av kommunfullmäktige med ändring av punkten 2202. 1 (5) Beslutade av kommunfullmäktige 2007-09-10 135 med ändring av punkten 2202. Punkten 22 i bestämmelserna har sedan september 2008 följande lydelse: Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Allmänna bestämmelser för användande av Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Nummer: 13:1 Blad: (1) Allmänna bestämmelser för användande av Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar För definitioner se Information till fastighetsägare A Inledning 1 För fastighetsägares

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Essunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Inkoppling till den allmänna anläggningen...3 Användning av den

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-26 att gälla från och med 2012-01-01. Samtidigt upphör de av kommunfullmäktige

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 1 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms stad

Läs mer

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning.

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. ABVA 2010 Varberg Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-01-19 att gälla från 2010-01-01. Kundtjänst Telefon 0757-27

Läs mer

ABVA 2009 Falkenberg. Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA 2009 Falkenberg. Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA 2009 Falkenberg Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-30 att gälla fr.o.m 2009-01-01 Huvudman för

Läs mer

ABVA 2009. Allmänna bestämmelser för användande av Sundbybergs stads allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA 2009. Allmänna bestämmelser för användande av Sundbybergs stads allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA 2009 Allmänna bestämmelser för användande av Sundbybergs stads allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 24 nov 2008 Gäller fr o m den 1 jan 2009 Tryckeri: Prinfo Grafiskt

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03 ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i BERGS KOMMUN gällande från 2009-03-03 BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN

Läs mer

Ersätter ABVA ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Göteborgs Stads allmänna vatten- och avloppsanläggning

Ersätter ABVA ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Göteborgs Stads allmänna vatten- och avloppsanläggning Ersätter ABVA 2001. ABVA 2009 Allmänna bestämmelser för användande av Göteborgs Stads allmänna vatten- och avloppsanläggning Förord Detta häfte innehåller ABVA 2009, allmänna bestämmelser för användande

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA 09

Allmänna bestämmelser för användande av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA 09 TEKNISKA KONTORET Inledning 1. Huvudman för den allmänna VAanläggningen är Norrtälje kommun. 2.

Läs mer

ABVA 09 Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Lerums kommun

ABVA 09 Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Lerums kommun Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Lerums kommun Innehåll Inledning...5 Inkoppling till den allmänna anläggningen...5 Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen...7 Användning

Läs mer

ABVA 2009 Allmänna bestämmelser för användande av Uppsala kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning

ABVA 2009 Allmänna bestämmelser för användande av Uppsala kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning ABVA 2009 Allmänna bestämmelser för användande av Uppsala kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning Allmänna bestämmelser för användande av Uppsala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser vatten och avlopp

ABVA Allmänna bestämmelser vatten och avlopp REGLEMENTE ABVA Allmänna bestämmelser vatten och avlopp Till detta dokument finns tillhörande information till fastighetsägare om Vårgårda kommuns allmänna vatten och avloppstjänster Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

ABVA 2009. Allmänna bestämmelser för användande av Luleå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Ersätter ABVA 1999 1

ABVA 2009. Allmänna bestämmelser för användande av Luleå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Ersätter ABVA 1999 1 ABVA 2009 Allmänna bestämmelser för användande av Luleå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Ersätter ABVA 1999 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Inkoppling till den allmänna anläggningen 3

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV NÄSSJÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNING, ABVA

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV NÄSSJÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNING, ABVA 1 (5) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV NÄSSJÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNING, ABVA Antagna av kommunfullmäktige i Nässjö kommun 2009-09-24 att gälla från 2009-11-01. Dokumentet ersätter motsvarande

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Del 1 Antagen av Ystads kommun, Fullmäktige 111, 2008-09-18

Läs mer

ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNINGEN I LINKÖPINGS KOMMUN

ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNINGEN I LINKÖPINGS KOMMUN ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNINGEN I LINKÖPINGS KOMMUN Kommunfullmäktige i Linköping har 2008-12-09 antagit följande allmänna bestämmelser för brukande

Läs mer

ABVA. Allmänna Bestämmelser för Tjörns kommuns allmänna Vattenoch Avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-10 Gäller från 2010-01-01

ABVA. Allmänna Bestämmelser för Tjörns kommuns allmänna Vattenoch Avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-10 Gäller från 2010-01-01 ABVA Allmänna Bestämmelser för Tjörns kommuns allmänna Vattenoch Avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-10 Gäller från 2010-01-01 Tjörn Möjligheternas ö ABVA - Inledande bestämmelser 1.

Läs mer

VA Allmänna bestämmelser för användande av Nacka kommuns allmänna vatten- och

VA Allmänna bestämmelser för användande av Nacka kommuns allmänna vatten- och Allmänna bestämmelser för användande av Nacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige den 19 april 2010 att gälla från och med 1 maj 2010. ABVA 2010 ABVA 2010 Inledning

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för användning av Nybro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA Allmänna bestämmelser för användning av Nybro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användning av Nybro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning DESSA ABVA HAR ANTAGITS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I NYBRO KOMMUN DEN 15 DEC 2008 OCH GÄLLER FR. O. M. DEN 1

Läs mer

Servisanmälan/Ansökan

Servisanmälan/Ansökan 1 (6) Servisanmälan/Ansökan Anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät 1. Servisanmälan/Ansökan avser Anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät Fyll i uppgifterna under rubrik nummer 1, 2

Läs mer

Kretslopp och vatten. Allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna VA-anläggningen ABVA

Kretslopp och vatten. Allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna VA-anläggningen ABVA Kretslopp och vatten Allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna VA-anläggningen ABVA 2017 www.goteborg.se Förord Detta är ABVA 2017 - Allmänna bestämmelser för användande av Göteborgs Stads allmänna

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Södertälje kommun. Gäller fr.o.m.

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Södertälje kommun. Gäller fr.o.m. ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Södertälje kommun. Gäller fr.o.m. 2009-01-01 www.telge.se Innehållsförteckning Inledning 3 Inkoppling till den

Läs mer

ABVA 2009. Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA 2009. Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA 2009 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-30 att gälla fr.o.m 2009-01-01 Huvudman för den allmänna

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDE AV BOTKYRKA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagna av kommunfullmäktige, 51, och gäller fr o m 2014-03- 27. Inledning 1. Lagen om allmänna

Läs mer

Allmänna bestämmelser för brukande ab Robertsfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Allmänna bestämmelser för brukande ab Robertsfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Allmänna bestämmelser för brukande ab Robertsfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Inledande bestämmelser 1 För fastighetsägares brukande av kommunens allmänna va-anläggning gäller vad som

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALL- MÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN (ABVA)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALL- MÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN (ABVA) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALL- MÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN (ABVA) Inledande bestämmelser 1. Staden är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (allmänna va- anläggningen).

Läs mer

Allmänna bestämmelser för brukandet av Munkedals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)

Allmänna bestämmelser för brukandet av Munkedals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) 2003-09-26 Dnr KS 03/215-340 Tekniska avdelningen Allmänna bestämmelser för brukandet av Munkedals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) Antagen av kommunfullmäktige 2003-11-26 48 1. För

Läs mer

UaFS Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA

UaFS Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA Fastställd av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun 2014-11-12, 201, att gälla från och med 2014-11-12. Dessa bestämmelser

Läs mer

2009-01-19. Dnr 2009/S023-1 dpl. 350

2009-01-19. Dnr 2009/S023-1 dpl. 350 2009-01-19 Dnr 2009/S023-1 dpl. 350 Allmänna bestämmelser för brukande av Lilla Edets kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA, reviderade januari 2009 och antagna av kommunfullmäktige den

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 21 november 2011 Gäller från och med 1 januari 2012 Inledning 1 Lagar,

Läs mer

Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Uddevalla kommun

Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Uddevalla kommun Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Uddevalla kommun Gäller from 12 november 2014 Beslutad av kommunfullmäktige 12 november 2014 1 Innehåll Inledning 3 Inkoppling till den allmänna

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING VÄRNAMO KOMMUN. Nr 1/1987

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING VÄRNAMO KOMMUN. Nr 1/1987 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING VÄRNAMO KOMMUN Nr 1/1987 ABVA Allmänna bestämmelse för brukande av Värnamo kommuns allmänna vatten och avloppsanläggningar. Antaget av kommunfullmäktige Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Trollhättans kommun 2011 02 28, 12, att gälla från och med 2011 03 01. Läs vår broschyr

Läs mer

Allmänna bestämmelser för brukandet av Sotenäs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA)

Allmänna bestämmelser för brukandet av Sotenäs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA) Allmänna bestämmelser för brukandet av Sotenäs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA) Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23 Allmänna bestämmelser för brukandet av s allmänna vatten och

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Sundbyberg stads allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 ABVA 2016

Allmänna bestämmelser för användande av Sundbyberg stads allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 ABVA 2016 Allmänna bestämmelser för användande av Sundbyberg stads allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 ABVA 2016 1 Antagen av kommunfullmäktige den xx xx 2016. Gäller från den XXX 2016 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Vatten Avlopp. ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Salems kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Vatten Avlopp. ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Salems kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning & ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Salems kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Vatten Avlopp Antagna av kommunfullmäktige i Salems kommun den 17 juni 2004 att gälla fr.o.m. den 9 juli

Läs mer

Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Uddevalla kommun

Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Uddevalla kommun Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Uddevalla kommun Gäller fr.o.m. 1 mars 2011 Beslutad av kommunfullmäktige 9 februari 2011 Innehåll INLEDNING.................................................................

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV ÅNGE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING, ABVA.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV ÅNGE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING, ABVA. ÅNGE KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV ÅNGE KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING, ABVA. Antagna av Ånge kommunfullmäktige den 16 december 1996 ÅNGE KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN ALLMÄNNA

Läs mer

ABVA. ABVA antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-08. Att gälla från och med 2009-01-01

ABVA. ABVA antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-08. Att gälla från och med 2009-01-01 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning och Information till fastighetsägare rörande den allmänna VA-anläggningen ABVA antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige i Alingsås kommun 2008 12 17 227 att gälla från och med 2009 01 01.

Fastställd av kommunfullmäktige i Alingsås kommun 2008 12 17 227 att gälla från och med 2009 01 01. ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Alingsås kommun. Användande av allmänna dricksvatten, spillvatten och dagvattenanläggningar. Fastställd av kommunfullmäktige i Alingsås kommun

Läs mer

ABVA 2006. Inledande bestämmelser

ABVA 2006. Inledande bestämmelser ABVA 2006 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Bromölla-, Hässleholms-, Hörby-, Osby-, Perstorps- Kristianstads- och Östra Göinge kommun. Gäller fr.o.m.

Läs mer

Komplettering till tidigare utskick

Komplettering till tidigare utskick KOMMUNFULLMÄKTGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00 Plats S~erneskolans matsal Gruppmöten: Rum finns reserverade från 16.00 Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V) Rum

Läs mer

Innehåll. Den allmänna anläggningen... 4 Vad ingår i den allmänna va-anläggningen... 4 Va-installation... 4

Innehåll. Den allmänna anläggningen... 4 Vad ingår i den allmänna va-anläggningen... 4 Va-installation... 4 Innehåll Inledande bestämmelser... 3 Lagar, författningar och föreskrifter... 3 Huvudman för den allmänna va-anläggningen... 3 Fastighetsägare... 3 Fastighet... 3 Den allmänna anläggningen... 4 Vad ingår

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller från 1 juli 2009 Beslutad av kommunfullmäktige 10 mars 2009 Inledning 1 Lagar, avtal och fastighetsägare

Läs mer

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen A BVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i samverkande kommuner nedan benämnda VASAM enligt förteckning i denna skrift Gäller från 2009-01-01 A BVA Allmänna

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Hörby och Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Hörby och Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hörby och Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Innehållsförteckning ABVA... 3 Inledning... 3 Inkoppling

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2008/0302 346 KFS 2009:05

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2008/0302 346 KFS 2009:05 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2008/0302 346 KFS 2009:05 (Antagen av kommunfullmäktige den 27 oktober 2008) (Gäller från och med den 1 januari 2009) ABVA 2009 Allmänna bestämmelser

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Mariestads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Mariestads kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Mariestads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Mariestads kommun ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Mariestads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Samt bilaga Information till fastighetsägare Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige Mariestads

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30. Plats Stjerneskolan rum 263. Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid. Välkommen! Kallelse/underrättelse

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30. Plats Stjerneskolan rum 263. Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid. Välkommen! Kallelse/underrättelse KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30 Plats Stjerneskolan rum 263 Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid 1 Finansiering ombyggnad av Valbergsgården till trygghetsboende KST

Läs mer

Materiella anläggningstillgångar December 2013

Materiella anläggningstillgångar December 2013 Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar December 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Revisionsrapport September 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011 Rekommendation 11.2 Materiella anläggningstillgångar September 2011 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

ABVA 2009 Allmänna bestämmelser för användande av Uppsala kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. Inklusive Lag om allmänna vattentjänster

ABVA 2009 Allmänna bestämmelser för användande av Uppsala kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. Inklusive Lag om allmänna vattentjänster ABVA 2009 Allmänna bestämmelser för användande av Uppsala kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning Inklusive Lag om allmänna vattentjänster Allmänna bestämmelser för användande av Uppsala kommuns allmänna

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Askersunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. med. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Askersunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. med. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Askersunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning med Information till fastighetsägare ABVA antagen av Kommunfullmäktige 2010-06-21 108 och gäller från

Läs mer

Information och förklaring för fastighetsägare i Halmstads kommun ABVA 2012 ABVA. ABVA fastställd av Kommunfullmäktige 2011-11-22 ABVA VATTEN & AVLOPP

Information och förklaring för fastighetsägare i Halmstads kommun ABVA 2012 ABVA. ABVA fastställd av Kommunfullmäktige 2011-11-22 ABVA VATTEN & AVLOPP 2012 VATTEN & AVLOPP Information och förklaring för fastighetsägare i Halmstads kommun fastställd av Kommunfullmäktige 2011-11-22 TEKNIK- & FRITIDSFÖRVALTNINGEN 1 2012 Allmänna bestämmelser för användande

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA

VATTEN & AVLOPP. Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA VATTEN & AVLOPP Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- avloppsanläggning, ABVA 136 81 Haninge tel 08-606 70 00 www.haninge.se December 2008 Layout: www.tecknarn.se Foto:

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Olofströms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Olofströms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Olofströms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Fastställd av Kommunfullmäktige i Olofströms kommun 2008-02-11

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Mullsjö kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning. samt Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Mullsjö kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning. samt Information till fastighetsägare Mullsjö Energi & Miljö AB ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Mullsjö kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagen av Mullsjö kommunfullmäktige (

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Sollefteå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare

Allmänna bestämmelser för användande av Sollefteå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare Allmänna bestämmelser för användande av Sollefteå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Gäller ifrån 2009-01-01. Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15 Kf

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven av kommunstyrelsens förvaltning. Information till fastighetsägare

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven av kommunstyrelsens förvaltning. Information till fastighetsägare KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven av kommunstyrelsens förvaltning Nr KFS 024 Ersätter 318/2000 Allmänna bestämmelser (ABVA) är antagna av kommunfullmäktige den 23 oktober 2008. Gäller från och med den

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30. Plats. Val av justerare. Tid för justering. Ärendelista. Föredragande.

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30. Plats. Val av justerare. Tid för justering. Ärendelista. Föredragande. KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30 Plats Piltzsalen, samverkanskontoret Syssiebäck Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga ärenden Diarienr

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV GNOSJÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV GNOSJÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE K O M M U N ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV GNOSJÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING samt INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE 2008-06-23 Fastställda av kommunfullmäktige 2008-10-30

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN INOM SÖLVESBORGS KOMMUN, ABVA

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN INOM SÖLVESBORGS KOMMUN, ABVA UTGIVEN AV KOMMUNKANSLIET Nr 10.1 Sid 1 (9) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2010-01-01 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN INOM SÖLVESBORGS KOMMUN, ABVA Sid

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

ABVA 09. Allmänna bestämmelser för användande av Smedjebackens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA 09. Allmänna bestämmelser för användande av Smedjebackens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Smedjebackens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av Kommunfullmäktige i Smedjebacken kommun 2009-02-23

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ABVA Umeå Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vattenoch avloppsanläggningen (ABVA) i Umeå kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16. Träder i kraft 2016-01-01. Innehållsförteckning

Läs mer

STORUMANS KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1(5) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV STORUMANS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING, ABVA

STORUMANS KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1(5) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV STORUMANS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING, ABVA STORUMANS KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1(5) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV STORUMANS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING, ABVA Inledande bestämmelser 1 Beträffande fastighetsägares brukande

Läs mer

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 09. med. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV, vattentjänstlagen 07)

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 09. med. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV, vattentjänstlagen 07) Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 09 med Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV, vattentjänstlagen 07) och dessutom kompletterande VA-information till fastighetsägare

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Essunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 60,

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Essunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 60, ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Essunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 60, 2009-09-28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Inkoppling till den allmänna

Läs mer

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen... 3 3 Verksamhetsområde... 3 3.1 Fastighetsägare...

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING ABVA

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING ABVA Sunne kommun Allmänna bestämmelser För brukande av Sunne kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Kommunfullmäktige

Läs mer

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen A BVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i samverkande kommuner nedan benämnda VASAM enligt förteckning i denna skrift Gäller från 2009-01-01 Inledning 1

Läs mer

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009 Allmänna bestämmelser För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Lagar, författningar och föreskrifter 2. Verksamhetsområde 3. Huvudman för den allmänna

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 2008 Nr 12 Allmänna bestämmelser för användande av Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) Antaget av kommunfullmäktige den 4 december 2008

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV JOKKMOKKS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR, ABVA

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV JOKKMOKKS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR, ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV JOKKMOKKS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR, ABVA Inledande bestämmelser 1. Beträffande fastighetsägares brukande av kommunens allmänna va-anläggning

Läs mer

KF Ärende 6. Löpnummer i Politikerrummet: 23. Allmänna bestämmelser för VA-anläggningar

KF Ärende 6. Löpnummer i Politikerrummet: 23. Allmänna bestämmelser för VA-anläggningar KF Ärende 6 Löpnummer i Politikerrummet: 23 Allmänna bestämmelser för VA-anläggningar Tjänsteskrivelse KSAU 2013-11-16 KS 2013.0000 Handläggare: Bosse Björk ABVA 2014 för Karlskoga kommun Sammanfattning

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser ..,;,..?,. L-J ' 9: ji, EDA wr, Tv,.m.Lpirk B. 1LN Allmänna bestämmelser /01 "r tc! it en _ = o c.: " - av. o - s ani a- g onin 0-ar A VA 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Lagar, författningar

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Enköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Enköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Enköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av kommunfullmäktige den 11 december 2012, paragraf 184,

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare ABVA-TAXA 1

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare ABVA-TAXA 1 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare ABVA-TAXA 1 INLEDNING 1. För fastighetsägares användning av den

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Karlskrona kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Karlskrona kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Karlskrona kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Fastställd av kommunfullmäktige 2009-03-26 65 Innehållsförteckning

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Töreboda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Töreboda kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Töreboda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Töreboda kommun ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Töreboda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Samt bilaga Information till fastighetsägare Töreboda kommun Antaget av kommunfullmäktige Töreboda kommun

Läs mer

Rapport avseende Investeringar. December 2004

Rapport avseende Investeringar. December 2004 Rapport avseende Investeringar. December 2004 Innehåll Inledning...1 Risker i redovisning av investeringar...2 Granskningsansats...3 Utfört arbete...4 Iakttagelser...5 Slutsats...7 Inledning Enligt den

Läs mer

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-03-08 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-17, kl 08.30 11.30 ande Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin

Läs mer