Personalhandbok. TTS Port Equipment AB. PORT AND LOGISTICS1 Rev 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalhandbok. TTS Port Equipment AB. PORT AND LOGISTICS1 Rev 2"

Transkript

1 Personalhandbok Personalhandbok TTS Port Equipment AB PORT AND LOGISTICS1 Rev 2

2 TTS Port Equipment AB Innehållsförteckning 1. Vår verksamhet 1.1 Vision 1.2 Business Mission 1.3 Strategi 1.4 TTS Kärnvärden 2. HR 2.1 Personalpolicy 2.2 Kompetenspolicy Utvecklingssamtal Kompetensutveckling 3. Anställning 3.1 Rekryteringspolicy 3.2 Introduktion av nyanställd 3.3 Uppföljning av anställning 3.4 Inhyrd personal 3.5 Bisyssla 3.6 Lojalitet och sekretess 3.7 Anställningens upphörande 4. Arbetstid 4.1 Våra arbetstider Flextid Inarbetade dagar Halvdagar Arbetstidsförkortning Arbete utanför kontoret Övertid Ej beordrad övertid 4.2 Tidrapportering 5. Arbetsmiljö 5.1 Arbetsmiljöpolicy 5.2 Trivselfrågor Personalföreningen Kvarnen Konst och Kulturförening Festförening Idrottskommittén Personaltidning Uppvaktning av fast anställda 5.3 Förslagsverksamheten 5.4 Möteskultur 5.5 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 5.6 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 5.7 Alkohol och drogpolicy 5.8 Krishantering 5.9 Företagshälsovård 2 6. Frånvaro och ledighet 6.1 Sjukanmälan 6.2 Semester 6.3 Förskottssemester 6.4 Föräldraledighet 6.5 Annan ledighet Tjänstledighet Flyttning, begravning 7. Lönevillkor och förmåner 7.1 Lönepolicy 7.2 Kollektivavtal 7.3 Löneutbetalningsdagar 7.4 Löneförhandlingar 7.5 Förmåner Friskvård Mobiltelefon 8. Pensioner och försäkringar 8.1 Pensioner 8.2 Försäkringar Reseförsäkring 9. Resor i tjänsten 9.1 Resepolicy 9.2 Planering och beställning av resa Betalkort 9.3 Resealternativ Flyg Tåg Hyrbil/Egen bil Båt 9.4 Boende Hotell 9.5 Visum/Pass Vaccinationer Säkerhet 10. Diskrimineringspolicy 11. Jämställdhetspolicy 12. Telefon och Internet 12.1 Regler 13. Bilagor

3 Personalhandbok 1 Vår verksamhet TTS Port Equipment är ett internationellt teknikinriktat företag med hög kompetens inom vårt marknadsområde. Vi konstruerar, tillverkar, installerar och driftsätter våra produkter och erbjuder därigenom hamnar, färjerederier och RoRo operatörer kostnads och tidsbesparande lösningar med avseende på last och passagerarhanteringen mellan fartyg och kaj. Våra huvudsakliga produkter inom RoRo segmentet är ramper för rullande fordon, passagerargångar för fotgängare, trailerbockar för snabbare och säkrare hantering av trailers samt automatförtöjningssystem för fartyg, företrädesvis med kortare och frekventare hamnuppehåll. Vi introducerar också vårt kassettsystem inom containerhamns hantering. TTS Port Equipment tillhör Port & Logistics Division som har sitt huvudkontor i Göteborg samt verksamhet i Norge och Finland. Moderbolaget, TTS Group ASA, har sitt huvudkontor i Bergen och är börsnoterat i Oslo. Med sin långa erfarenhet av sjöfart, skeppsbyggnad och leveranser av utrustning till den globala marknaden är TTS en ledande kraft med över 40 år av teknisk erfarenhet. 1.1 Vision TTS Port & Logistics being the preferred global supplier for material and cargo handling equipment to ports, yards and heavy industry on a sound financial basis. The vision means that we have to be close to the customers to fulfill customer expectations and generate profitable growth. 1.2 Business Mission TTS Port & Logistics develops, markets and delivers solutions to the logistics and production sectors, meeting requirements and expectations to enable clients to increase productivity and profitability. TTS Port & Logistics resources are focused on design and engineering in addition to assembly, testing and training. After Sales and Service are business areas of high priority. 1.3 Strategi TTS Port & Logistics, deliver systems and equipment for effective cargo/load handling between ship and shore in ports, terminals, shipyards, heavy industries and for Wind Energy Logistics worldwide. Focus both on RoRo and LoLo Handling systems, in particular cassette based solutions manual and automated versions. For LoLo terminals focus is on the horizontal transport as well as between seaport and dry port or depot of empty containers 1.4 TTS Kärnvärden The Spirit of TTS beskrivs våra kärnvärden. Nedan följer en kort förklaring vad vi inom TTS menar med dessa kärnvärden och vad de innebär för den anställde: 1

4 TTS Port Equipment AB Integritet Uttryck din åsikt och säg vad du menar, men mena även det du säger Håll dina löften Se till att kollegor, leverantörer och kunder kan lita på dig Ge och bygg förtroende. Öppenhet/Ärlighet Lyssna till dina kollegor Ge ärlig feedback även om den inte är positiv Kommunicera dina motiv och förklara dina idéer. Lojalitet Stöd och följ upp beslut Ta även upp negativ information till ytan så snart som möjligt Kommunicera problem med berörd person och undvik att prata med alla andra om problemet Prata inte bakom ryggen på en kollega, varken internt eller externt. Initiativ Rapportera och agera när du ser möjlighet till förbättring Pröva nya idéer Var aktiv och agera om du anser att något bör fokuseras eller ändras på Ta beslut när det behövs. 2 HR 2.1 Personalpolicy TTS Port Equipment värdesätter alla sina medarbetare och strävar efter att skapa bästa möjliga förutsättningar för ständig utveckling av individens kompetens och bidrag till vår verksamhet. Avdelningscheferna är ansvariga för utvecklingen av sina medarbetare och sin verksamhet. VD har i sin roll det yttersta personalansvaret. fungerar som en stödfunktion till avdelningscheferna och ansvarar för HR relaterade frågor på företaget. 2.2 Kompetenspolicy TTS Port Equipment utgår från följande definition av kompetens: Kompetens är summan av teoretiska kunskaper från utbildningar, livserfarenhet, arbetslivserfarenhet, färdigheter, kontakter, social förmåga, kommunikationsförmåga och värderingar. Kompetens är alltid kopplad till uppgift samt förmågan och viljan att lösa en viss given uppgift. 2

5 Personalhandbok Utvecklingssamtal Våra utvecklingssamtal syftar till att utveckla både organisationen och våra medarbetare samt relationen mellan chef och medarbetare. Genom utvecklingssamtalen ger vi våra medarbetare möjlighet att leva upp till och verka i enlighet med vår vision och affärsidé. För att stämma av behovet av och stimulera till vidareutveckling såväl yrkestekniskt som på det personliga planet ska varje chef genomföra ett utvecklingssamtal med samtliga medarbetare i sin grupp. Dessa samtal ska helst vara genomförda under årets sex första månader, dvs senast den 1/7 varje år. Ansvaret för att kalla till utvecklingssamtalet ligger hos respektive chef. Under samtalet följer man upp den gångna periodens arbete och resultat och sätter mål för kommande period. Utifrån dessa relateras medarbetarens utvecklingsbehov för den närmaste tiden samt på lite längre sikt. Resultatet av utvecklingssamtalet utgör sedan en naturlig utgångspunkt för lönesamtalet. Lönesamtalen ska i sin tur vara genomförda innan den 15/8. Det är viktigt att båda parter är väl förberedda inför samtalen. Blankett för utvecklingssamtal, se bilaga 1. Den personliga utvecklingsplanen från utvecklingssamtalet är konfidentiell och ska förvaras oåtkomligt Kompetensutveckling Vi har en positiv inställning till kompetensutveckling och stödjer varje medarbetares önskan och behov av att förkovra sig inom ramen för vår verksamhet. TTS betalar alla kostnader för kurser som bedöms som bra komplement till att förbättra kunskapsnivån med direkt anknytning till arbetet. Kopia på betyg, intyg eller diplom lämnas till personalavdelningen efter genomförd utbildning. Alla externa utbildningar ska alltid godkännas av närmaste chef före kursanmälan. TTS betalar halva kostnaden för kurser som förbättrar kunskapsnivån men som inte direkt har anknytning till arbetet. Hobbykurser ersätts inte. Vi betalar i princip inte omfattande kurser som bedrivs i samband med tjänstledighet. Internutbildningar förläggs företrädesvis under normal arbetstid. Övertidsersättning utgår inte. Önskemål om job rotation tas gärna emot av avdelningschefen eller VD. 3 Anställning 3.1 Rekryteringspolicy TTS Port Equipment utgår från att rätt medarbetare är centrala för framgång. När nya befattningar skapas eller ska tillsättas letar vi i första hand efter interna sökanden. För att snabba upp och kvalitetssäkra rekryteringsprocessen anlitar vi vid behov externa rekryteringsbolag. Rekryteringsprocessen ägs alltid av berörd avdelningschef. 3.2 Introduktion av nyanställd I samband med anställningens början ska varje medarbetare erhålla ett individuellt upprättat anställningsavtal. Av avtalet framgår den anställdes befattning/arbetsuppgifter, placeringsort, 3

6 TTS Port Equipment AB fast kontant månadslön, semesterrätt, genomsnittlig arbetstid, övriga löneförmåner och sekretessbestämmelser. Första dagen tar avdelningschefen emot den anställde och informerar om generella regler inom företaget samt påbörjar checklistan Introduktion av nyanställd personal se bilaga 2. Avdelningschefen har tillsammans med den nyanställde gemensamt ansvar för att checklistan genomförs. 3.3 Uppföljning av anställning Avdelningschefen ska efter viss tid (1 3 månader efter anställning) ha ett samtal med den nyanställde för att förvissa sig om att medarbetaren funnit sin plats i organisationen och kontrollera att anställningskontraktet uppfylls genom att den nyanställde fått de arbetsuppgifter som avtalats. Om provtjänstgöring avtalats (vanligen 6 månader) ska avdelningschef innan provtjänstgöringens utgång meddela ekonomichef eller VD om fast anställning ska ersätta provtjänstgöringen. 3.4 Inhyrd personal Inhyrning av personal via bemanningsföretag för tillfälliga uppgifter beslutas av berörd avdelningschef. Vid längre uppdrag ska VD fatta beslut. Vi ser det som viktigt att ge den inhyrda personalen en god introduktion av företaget och sina arbetsuppgifter. Ansvaret för introduktionen ligger hos respektive avdelningschef. Se bilaga 3 Introduktion av Korttidsanställda/Projektanställda/Konsulter Checklista. 3.5 Bisyssla Medarbetare får inte vare sig personligen eller genom juridisk person inneha annan anställning eller utföra annat arbete utan skriftligt godkännande av VD. 3.6 Lojalitet och sekretess Varje anställd måste se till att företagets handlingar bevaras så att de inte kommer i orätta händer. Det är viktigt att konfidentiell information inte lämnas till obehöriga så att företaget därigenom drabbas av skada. Brott medför skadeståndsanspråk och uppsägning. Varje ny anställd måste underteckna en sekretessförbindelse, som bör förnyas vart 5:e år. Se bilaga 4 Sekretessförbindelse. 3.7 Anställningens upphörande Generellt gäller att villkor för anställningens upphörande följer företagets allmänna anställningsvillkor genom kollektivavtalet om inte annat avtalats mellan parterna. I god tid före sista anställningsdagen ska avdelningschefen hålla ett avgångssamtal med tillsvidareanställda medarbetare som slutar på egen begäran. 4

7 Personalhandbok Avdelningschefen ansvarar även för att checklistan Avslut av anställning blir genomgången. Se bilaga 5: Avslut av anställning /checklista. 4 Arbetstid 4.1 Våra arbetstider Våra normala arbetstider är: Lunch Kort kaffepaus på förmiddag och eftermiddag beviljas och anses ingå i arbetstiden. Arbetstiden är 7,75 timmar/arbetsdag Flextid Arbetstiden kan anpassas efter den anställdes egen arbets och livssituation. Detta sker i samråd med närmaste chef Inarbetade dagar 2013: 10/5, 23/12, 27/12 och 30/ Halvdagar 2013: Antal arbetsdagar 2013: Arbetstidsförkortning Arbetstidsförkortning regleras i kollektivavtalet och registreras i kompbanken på lönebeskedet. En del av arbetstidsförkortningen är utlagd i kalendern under året i form av inarbetade dagar och halvdagar. Den anställde ska använda timmarna under innevarande år. Om timmarna inte är utnyttjade kommer de att betalas ut i januari Arbete utanför kontoret Arbetstiden ska i huvudsak förläggas på kontoret. Detta för att upprätthålla så effektiva kontaktvägar som möjligt mellan såväl anställda som avdelningar. Arbete utanför kontoret, tex i hemmet, kan förekomma och ska stämmas av med berörd avdelningschef. Medarbetaren ansvarar för att notera i hänvisningssystemet alternativt informera receptionen Övertid Med övertidsarbete avses arbete som utförs utöver den ordinarie dagliga arbetstiden; om övertidsarbetet har beordrats på förhand eller om övertidsarbetet har godkänts i efterhand av arbetsgivaren. I övrigt följer vi angivna regler enligt Svensk teknik och design (STD)/Almega. 5

8 TTS Port Equipment AB Ej beordrad övertid Önskar anställd arbeta in viss tid utan att beordrad övertid föreligger, gäller timma mot timma principen, således inte arbete 1 timma mot 1,5 timmars ledighet. Maximalt tillåtet kompsaldo är 200 timmar. Timmar utöver detta betalas ut som kontant lön. 4.2 Tidrapportering Arbetstiden registreras på någon av kontorets terminaler vid utgångarna. Dessa är kopplade till Flex datasystem som tidrapporten baseras på. Projekt eller orderrelaterat arbete fördelas här genom att välja aktuella koder. Alla koder finns tillgängliga i systemet. Registrera alltid dina aktiviteter när dagen är avslutad, dvs dagen efter när du fått in och utstämplingstid. Klarmarkera dina tider senast måndag efter rapporterad vecka. Tidrapporten attesteras av respektive avdelningschef senast första arbetsdagen i påföljande månad. 5 Arbetsmiljö 5.1 Arbetsmiljöpolicy Syftet med företagets arbetsmiljöpolicy är att skapa samt vidmakthålla en fysiskt och psykiskt sund arbetsplats för alla, med hänsyn till vår verksamhet. TTS har huvudansvaret för arbetsmiljön, men varje medarbetare har ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet. Företaget ska sträva efter att erbjuda utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. Medarbetarna ska tillgodogöra sig aktuell information, följa instruktioner och rutiner, intressera sig för arbetsmiljön så att inga risker uppstår. Gemensamt skapar vi alla en trivsam arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen och aktuella regler finns tillgängliga för samtliga medarbetare på vårt intranät. 5.2 Trivselfrågor Personalföreningen Kvarnen På TTS Port Equipment och TTS Marine finns den gemensamma Personalföreningen Kvarnen (PFK), som samtliga fast anställda är medlemmar i. PFK samordnar allmänna trivselfrågor som berör hela företaget och lämnar förslag till företagsledningen. Information ges på anslagstavlan hos TTS Marine Konst och Kulturförening I samverkan med TTS Marine finns en Konst och Kulturförening (KKF) som har till uppgift att främja konst och kulturintresset bland de fast anställda. Medlem betalar 100: /månad som 1/1 medlem eller 50: /månad som 1/2 medlem. Företaget skjuter till lika mycket som medlemmarna satsar. Under året förekommer två stora konstdragningar samt två mindre kvartalsdragningar. För ytterligare information kontakta föreningens styrelse (se vårt intranät) Festförening TTS Port Equipment har i samverkan med TTS Marine en festförening som bl.a. ordnar trevliga fester och 6

9 Personalhandbok arrangemang kring jul, påsk, sommar och höst. TTS Port har även en egen planeringsgrupp som håller i de aktiviteter som TTS Port Equipment har för egen del Idrottskommittén TTS Port Equipment har i samverkan med TTS Marine en idrottskommitté. De uppmanar till deltagande i idrottsaktiviteter av olika slag, som t ex skidresor, Innebandy, Göteborgsvarvet, Vårruset, och Midnattsloppet. TTS uppmuntrar och lämnar bidrag till idrottsliga aktiviteter. Bidraget beräknas 1 juli 30 juni och är f n maximerat till SEK/anställd/12 månadersperiod. Ersättning utbetalas kontinuerligt mot uppvisande av kvitto och administreras av ekonomiavdelningen. (Se även informationen under kapitel 7.5.1) Personaltidning TTS personaltidning Pratkvarnen distribueras till anställda, företagets pensionärer och tjänstlediga 2 gånger per år Uppvaktning av fast anställda Företaget uppvaktar med gåva vid följande högtider: Pension: Present och blommor ca 4.000: eller enligt särskilt beslut beroende av anställningstid, etc. 50 år: Present och blommor ca 3.000: eller enligt särskilt beslut beroende av anställningstid, etc. Giftermål: Present ca 1.000: Föräldraskap: Blomma Anställningsslut: Present alternativt blommor beroende på anställningstid och andra omständigheter Andra händelser, t.ex. sjukfrånvaro, dödsfall: Enligt särskilt beslut. 5.3 Förslagsverksamheten Arbetet med ständiga förbättringar skall vara en integrerad del av det dagliga arbetet inom hela organisationen. Vi måste alla lära oss att delta på ett aktivt sätt och leverera idéer till ständiga förbättringar på samma självklara sätt som vi levererar idéer på hur vi t.ex. skall hitta en teknisk lösning i konstruktionsfasen av ett projekt. Det finns alltid något vi tycker fungerar mindre bra och skulle vilja ha en förbättring/ förändring av. Om det är att pappret till skrivaren är slut alldeles för ofta, eller att vi inte lyckas få hålbilderna i stålkonstruktionen att passa när det skall sättas upp på Site, kan vara lika viktigt att försöka hitta en förbättring av. Det är inte ovanligt att det är de små vardagliga problemen som återkommer ofta, som är de vi förlorar mest på, både vad gäller irritation hos medarbetare och i pengar, därför är allt värt att lämna in som förbättringsförslag. Speciellt om man har en idé om hur man skulle kunna lösa problemet. Steg för steg mot förbättring; Förslaget skrivs in av den som har en idé om en förbättring och skickas till förslagspostlådan med adress Den som är ansvarig för förslagsverksamheten tar emot förslaget och antingen tar hand om förslaget själv eller skickar det vidare till den som ansvarar för problem området. Beroende på vilken typ av förslag det gäller Den som är ansvarig fattar beslut om att gå vidare eller lägga ned förslaget, detta beslut fattas inom en vecka med återkoppling direkt till förslagsläggaren. Man beslutar vem som gör vad och till när. 7

10 TTS Port Equipment AB Åtgärd tas fram och implementeras Uppföljning för att se om det blivit den förbättring man hoppats eller om något mer behöver göras för att nå ända fram. Förbättring / Idé Beslut Åtgärd Uppföljning För att kunna fatta ett bra beslut och sen komma vidare så behöver man ha med 5F: Fakta, ta reda på fakta kring problemet Fundera, varför blev det såhär, varför återkommer problemet, varför Förbättra, genomföra åtgärden som beslutats Följ upp, titta efter om problemet är löst Förankra, informera om vad som kommer ske, utbilda om varför det blev så här och hur vi tänker framöver, men lyssna också på vad som sägs om förändringen. Följa upp Fakta Förankra Förbättra Fundera Alla förslag är värda något! Alla som lämnar in ett förslag får en lunchkupong, oavsett om man går vidare med idén eller det blir ett avslag. Företaget ser det väldigt positivt om man i samarbete tar fram ett förbättringsförslag dvs. att fler än en kan komma med samma förslag. Det är ju så att det mesta som man inte tycker fungerar avhandlas på ett eller annat sätt runt fikabordet eller i korridoren. Förslagslämnaren eller förslagslämnarna har tagit sig tid att fundera kring problemet och det premieras alltid. Premien delas inte utan man får lika mycket var. Om man ser att det genomförda förslaget gör att företaget tjänar pengar kommer förslagslämnaren/ förslagslämnarna att få kompensation vars nivå bedöms från fall till fall. Vid eventuell patentansökan får förslagslämnaren/ förslagslämnarna ett basbelopp om ansökan leder till ett patent. Det krävs dock att förslaglämnaren/ förslagslämnarna fortfarande är anställda för att ersättning ska ges. 8

11 Personalhandbok 5.4 Möteskultur TTS Port Equipment har utarbetat en möteskultur innehållande de spelregler som ska genomsyra främst våra interna möten; Före mötet Bjud in de deltagare som berörs Agenda i god tid för att ge möjlighet till respons Agendan ska vara tidssatt Mötet ska ha syfte och mål Mötesdeltagarna ska vara väl förberedda. Under mötet: Sätt ett kostnadsvärde på mötet (schablonvärde på 900:- exkl. lokal) Repetera våra regler för förbättrad möteskultur vid behov Kom i tid Stäng av mobiler och datorer Effektiv tid Håll agendan Inte fastna i detaljer Tydliga beslut och ansvarsfördelning Delaktighet Lägg in pauser för eventuella telefonsamtal etc. Variera mötena med avseende på lokal och miljö för att generera energi. Efter mötet: Skicka ut protokoll i tid med bifogade actionpunkter Kopia på samtliga protokoll till LSV Utvärdera och följ upp Kort sammanfattning innan mötets slut. 5.5 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet genomföra åtgärder så att de anställda inte skadas, blir sjuka eller på annat sätt far illa. Det handlar om att uppmärksamma både fysiska och psykosociala förhållanden. Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön, men alla anställda har ansvar för att medverka i arbetet och rapportera brister i arbetsmiljön, gärna med förslag till förbättringar. TTS skyddskommitté behandlar frågor om arbetsmiljö men även arbetsanpassnings och rehabiliteringsverksamheten. Rehabiliteringsutredning görs av personalavdelningen i samråd med Affärshälsan som fungerar som en extern resurs vid behov. Syftet med rehabiliteringsutredningen är att utreda om sjukdomen är arbetsrelaterad och se till att skapa möjlighet för den anställde att återgå till tjänsten så snart som möjligt. Skyddskommittén ansvarar även för att olyckor och incidenter som uppstått i arbetet måste anmälas oavsett om det lett till sjukfrånvaro eller inte. Anmälningar av olycksfall och arbetssjukdomar görs av personalavdelningen. Allvarligare olyckor och tillbud ska även anmälas till Arbetsmiljöverket. 9

12 TTS Port Equipment AB Om du skadas på väg till och från arbetet räknas det också som en arbetsskada. Rapportering/arkivering gäller enligt lagkrav. Avdelningschefen ansvarar för sådan rapportering på Intranätet. Hela personalen hjälps åt att bevaka egna intressen om sin arbetsplats och kanalisera viktig gemensam information till skyddskommittén. Vid inköp av ny utrustning är det lämpligt att belysa arbetsmiljöaspekter. 5.6 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Lagen om skydd mot olyckor innebär att alla ska ha ett skäligt brandskydd. Med skäligt menas att brandskyddet ska vara tillräckligt och anpassat efter behov. För att uppfylla kraven som lagen ställer, har TTS Port Equipment upprättat ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Det innebär att företaget har gjort allt vi kan för att förhindra att det börjar brinna och skydda verksamheten, medarbetarna, lokaler och inventarier. Om det ändå skulle börja brinna blir skadorna mindre med systematiskt förebyddande brandskydd. Den som äger fastigheten och den som bedriver verksamheten planerar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp arbetet med brandskyddet tillsammans. 5.7 Alkohol och drogpolicy TTS alkohol och drogpolicy syftar till att motverka att medarbetare blir utslagna från arbetslivet på grund av drogmissbruk. Personer i chefsställning har ett särskilt ansvar för att: vara lyhörda för signaler om begynnande missbruk och ta tag i detta på ett tidigt stadium aktivt hjälpa personer med alkohol och narkotikaproblem så att de kommer ur sitt beroende ge medarbetaren möjligheter till rehabilitering och återanpassning i arbetet om alkohol och narkotikamissbruk konstaterats vara restriktiv med alkohol i samband med kurser, konferenser och representation arbeta för en öppen attityd i företaget samt bra relationer mellan medarbetare och arbetsledning. Frågan om alkohol och narkotika i arbetslivet är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. För vidare information hänvisas till TTS Ports handlingsplan med riktlinjer för att hantera alkohol- och drogproblem. 5.8 Krishantering Vår målsättning är att chefer och arbetsledande personal skall ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera detta på ett lämpligt sätt. Nödlägespärm finns hos personalansvarig. Anställda ombeds lämna uppgifter till personalansvarig angående nära anhörig. Se bilaga 6. Personsäkerhetsakt. Uppgifterna, som uppdateras kontinuerligt av var och en, är konfidentiella och förvaras i ett förseglat kuvert i respektive personalakt. För ytterligare information kontakta krisgruppen via personalansvarig. 10

13 Personalhandbok 5.9 Företagshälsovård Vi har avtal med Affärshälsan på Järntorget i Göteborg Affärshälsan når du på: Växel: Adress: Nordhemsgatan 12, Göteborg TTS kontaktperson på Affärshälsan är i första hand: Företagssköterska Lena Boman: Alla fast anställda får regelbundet genomgå kostnadsfri allmän hälsoundersökning. Fast anställda har tillgång till mottagning med läkare och sjuksköterska för sjukvård till patientavgift enligt primärvårdens taxor om du väljer annan vårdcentral eller läkare än där du är listad. Det är tillåtet att boka läkartid under arbetstid, men då ska tiden arbetas igen. Läkarkvitton ersätts inte av företaget. Vid behov av sjukgymnast, rehabiliteringsutredningar, individuella stödsamtal, stresshantering m.m. tas beslutet av avdelningschef/vd i varje enskilt fall. Rekvisition fylls i och lämnas till Affärshälsan. Företaget ersätter fast anställda för arbetsglasögon med standardbåge (arbets eller data progressiva). Dock innefattas inte privata progressiva glasögon. Inköp görs hos de optiker som företaget har avtal med: Synoptik: Hendéns: För att anlita optiker enligt ovan behövs en rekvisition, som finns på personalavdelningen. Rekvisitionen ska attesteras av avdelningschef. 6 Frånvaro och ledighet 6.1 Sjukanmälan Vid sjukdom ska den anställde själv anmäla detta till respektive avdelningschef, som meddelar ekonomiavdelningen. Var och en noterar alternativt meddelar receptionen sin frånvaro i företagets elektroniska kalender som är kopplad till företagets hänvisningssystem. Meddela avdelningschef samt ändra i hänvisningssystemet alternativt meddela receptionen när du åter är i tjänst. Sjukintyg från läkare skall lämnas till företaget efter 1 veckas sjukfrånvaro, dvs. from 8:e sjukdagen. 6.2 Semester Semesterlagen innebär att alla anställda har rätt till fem veckors semester. Semesteråret liksom intjänandeåret är perioden 1 april 31 mars. Med intjänande år menas samma period som semesteråret fast året före. Utnyttjar man inte hela semestern kan man spara semesterdagar som överstiger 20 per år. 11

14 TTS Port Equipment AB De sparade dagarna kan inte tas ut förrän huvudsemesterns 20 dagar är uttagna. Huvudsaklig semester bör förläggas under juni augusti. Ledigheten skall förläggas i samråd med respektive avdelningschef. En ställföreträdare skall alltid finnas på varje avdelning. Huvudsemestern ska vara lagd och godkänd senast den 1/4. Efter godkännande av respektive avdelningschef, noterar var och en sin semester i företagets elektroniska kalender som är kopplad till företagets hänvisningssystem. Kontoret har inte semesterstängt. Avstämning angående önskemål om att spara semester görs löpande med löneavdelningen. 6.3 Förskottssemester Företaget tillämpar förskottssemester. Första semesteråret har man då rätt att ta ut avtalad semester. Man får alltså förskott på de dagar man inte redan arbetat in. Exempel: anställningen börjar 1/10. Fram till 31/3 nästa år har man tjänat in 12,5 semesterdagar höjs till 13. Året efter tar man ut 25 dagar och får då 12 förskottsdagar registrerade. Efter 5 år fr.o.m. anställningsdatum avskrivs krav om återbetalning av förskottssemester. Om tjänstemans anställning upphör inom 5 år från den dag anställningen började, skall avdrag göras på innestående lön och/eller semesterersättning enligt samma bestämmelser som vid tjänstledighet, men räknat på den lön som gällde under den period förskottssemester uttogs. I övrigt hänvisas till semesterlag och avtal. 6.4 Föräldraledighet Om föräldraledigt önskas tas ut måste detta anmälas till TTS minst två månader före ledighetens början. Vid föräldraledighet ska anmälan till Försäkringskassan vara enligt deras normer. Rapporterad tid till Försäkringskassan ska överensstämma med ifylld tidrapport hos TTS. Företaget ersätter dessutom iform av föräldraledighetstillägg enligt kollektivavtal. 6.5 Annan ledighet Tjänstledighet Tjänstledighet som varar 1 år eller längre kan beviljas för utlandstjänstgöring inom koncernen/eller enligt annan ordning exempelvis havandeskapsledighet, FN tjänstgöring, politiska eller militära uppdrag, etc. Dessutom kan viss utbildning berättiga till tjänstledighet. Avdelningschefen beviljar tjänstledighet upp till 1 månad. Ledighet längre än 1 månad beviljas av VD efter samråd med ledningsgrupp. All frånvaro ska beviljas av avdelningschef och rapporteras via tidredovisningssystemet. Frånvaro noteras i företagets elektroniska kalender som är kopplad till företagets hänvisningssystem alternativt meddelas receptionen. 12

15 Personalhandbok Flyttning, begravning Flyttledigt beviljas med en arbetsdag. Ledighet för begravning av nära anhörig (maka, make, sammanboende, registrerad partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, mor och farföräldrar samt svärföräldrar) beviljas med en arbetsdag. Ytterligare permission/tjänstledigt kan eventuellt beviljas. 7 Lönevillkor och förmåner 7.1 Lönepolicy TTS Port Equipment tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Lönen ska spegla de resultat som individen uppnår i sin tjänst. Lönestrukturen ska vara balanserad, d.v.s. lika lön för lika arbete och prestation med hänsyn tagen till utbildning och ålder. 7.2 Kollektivavtal TTS Port Equipment har tecknat avtal med Almega som är Sveriges största arbetsgivar och branschorganisation för tjänsteföretag. Här ingår Svensk teknik och designföretagen (STD). Dessa sluter kollektivavtal med tre motparter; Sveriges ingenjörer, Sveriges arkitekter samt Unionen. Lönerevision sker i enlighet med dessa slutna kollektivavtal. 7.3 Löneutbetalningsdagar Lön betalas i regel ut den 25:e i varje månad. 7.4 Löneförhandlingar Löneförhandlingar sker varje år mellan företaget och den anställde. De som så önskar kan genomföra individuella förhandlingar och ta hjälp av fackligt ombud om sådant finnes. 7.5 Förmåner Friskvård TTS uppmuntrar och lämnar bidrag till idrottsliga aktiviteter. Bidraget beräknas 1 juli 30 juni och är f n maximerat till SEK/anställd/12 månadersperiod. Ersättning utbetalas regelbundet mot uppvisande av kvitto och administreras av ekonomiavdelningen. Exempel på aktiviteter som är bidragsgrundande: Innebandy, hockey bockey, gympa och motionskort, startavgift till motionslopp, korpidrott, massage, viktväktarna (kurs och startavgift), medlemsavgift till idrottsklubbar, konditionstester, yoga, meditation, dans, rökavvänjning (kursavgift). Däremot utgår inte bidrag för golf, segling, ridning, utförsåkning, kläder, utrustning och motorsport. 13

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA Riktlinjerna vänder sig till alla inom kommunen som kommer i kontakt med nyanställda på sin arbetsplats. En bra introduktion är en bra investering Den första

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Drogpolicy. Dorotea kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den , 52

Drogpolicy. Dorotea kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den , 52 Drogpolicy för ANSTÄLLDA INOM Dorotea kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 2005-12-13, 52 Inledning Detta dokument ersätter Drogpolicydokument för Dorotea kommun som utarbetades under 1995. Denna policy

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING

ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING ARBETSMILJÖPOLICY TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Tegspedagogernas Ekonomisk förening. Målsättningen med Tegspedagogernas arbetsmiljöarbete

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff Riktlinjer för arbetsplatsträffar Arbetsplatsträffen ska möjliggöra för samtliga medarbetare att aktivt delta i och ta ansvar för utveckling, planering och uppföljning samt ständig förbättring av den egna

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Introduktion av nyanställda

Introduktion av nyanställda 1 (6) Introduktion av nyanställda Arbetstagarens första tid på arbetsplatsen kan i många fall vara avgörande för det fortsatta arbetet. Det är viktigt att introduktionen sker med stor medvetenhet och bredd.

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare

Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare Handbok för dig som ska handleda sommarjobbare Till handledare för sommarjobbare! Tack för att ni tar emot sommarjobbare på er arbetsplats! Pajala kommuns målsättning med sommarjobben är att: Ge ungdomarna

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Riktlinjer 2010-04-28 Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Antagna av Personal- och förhandlingsutskottet 2010-04-28, att gälla från och med 2010-05-17 2 Innehåll Bakgrund...3 Riktlinjer...3 Systematiskt

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Lönesättning riktlinjer

Lönesättning riktlinjer Datum Reviderad 2016 01 12 Version Texten har lagts in nya mall 161001. Ej andra ändringar. Godkänd av Tony Schmidt Lönesättning riktlinjer Lönebildningen och lönesättningen på Tillväxtverket ska medverka

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL 747052-v2 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor... 3

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018

Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli juli 2018 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Datum Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad datum Paragraf 37 1(11) Jämställdhets- och mångfaldsplan för tiden 1 juli 2015 1 juli 2018 2(11) Innehåll Inledning... 3 Plan

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247 ARBETSMILJÖPLAN Montessoriförskolan Makrillen Arbetsmiljöansvarig Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702513247 DOKUMENTVERSION UPPDATERAD VEM 1 20140103 Carolina Jansson 1 Ambition och Mål Vi skall

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Lönepolicy i Falköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Almänna utgångspunkter 3 Lönesättning inom Falköpings kommun 4 Inlöst övertidsersättning

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Konsulthandbok Doctor

Konsulthandbok Doctor Jourtelefon: 08 555 656 10 Innehåll Välkommen till Dedicare Doctor!... 3 Kollektivavtal och ITP, gäller endast för dig som är anställd... 3 Tidrapportering... 4 Resa och boende... 4 Arbetsgivare... 4 Utvärdering...

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL 747050-v1 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor...

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

Personalhandbok. För. Recruit IT Right

Personalhandbok. För. Recruit IT Right Personalhandbok För Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Personalpolicy... 4 3 Bolagsfakta... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4 Affärsidé och verksamhet... 4 5 Anställning... 4 6 Arbetstid, arbetsplats

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Introduktionsplan. för medarbetare och chefer. Förvaltningsövergripande introduktion. Arbetsplatsförlagd introduktion. Uppföljning av introduktion

Introduktionsplan. för medarbetare och chefer. Förvaltningsövergripande introduktion. Arbetsplatsförlagd introduktion. Uppföljning av introduktion för medarbetare och chefer Innehåll Förvaltningsövergripande introduktion Arbetsplatsförlagd introduktion Uppföljning av introduktion Program för chefsintroduktion Introduktion inom barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Verksamhetschefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön i verksamheten. Syftet är att göra

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. En beskrivning av dess steg (Manual) Förbereda. Organisera. Genomföra och dokumentera

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. En beskrivning av dess steg (Manual) Förbereda. Organisera. Genomföra och dokumentera Utvecklingssamtal vid Umeå universitet En beskrivning av dess steg (Manual) Organisera Förbereda Genomföra och dokumentera Uppföljning av utvecklingsplan Personalenheten februari 2017 Utvecklingssamtal

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

1:2 Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Utbildnings och fritidsnämndens verksamhetsområden

1:2 Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Utbildnings och fritidsnämndens verksamhetsområden 1:2 Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Utbildnings och fritidsnämndens verksamhetsområden 1. INLEDNING Systematiskt arbetsmiljöarbete Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING OCH ARBETSUPPGIFTER... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 ARBETSPLATS... 1 4 ARBETSTID...

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Kommuninvest i Sverige AB Personalpolicy

Kommuninvest i Sverige AB Personalpolicy 1 (8) Kommuninvest i Sverige AB 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 ns syfte 3 3 Rekrytering 3 4 Anställningsvillkor 3 5 Pensionsvillkor 3 6 Introduktion 5 7 Medarbetarsamtal 5 8 Lönesamtal 5 9

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Innehållsförteckning. Vers. 1.0

Innehållsförteckning. Vers. 1.0 HANDBOK SVERIGE Innehållsförteckning VÄLKOMMEN TILL AGITO... 2 Allmän Information... 2 Kvalitetssäkring... 2 Kontakt... 2 Kontaktuppgifter till Malmö... 2 Jourtelefon efter kontorstid... 3 FÖRHÅLLANDE

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer