KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse"

Transkript

1 HAPARANDA STAD KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse Tid: Måndag kl 08:30 Plats: Byskär Föredragningslista Nr Bil. Ärende Val av justerare och godkännande av dagordningen Diarienr Föredragande o Heart of Lapland Kreditpolicy Riktlinjer för god ekonomisk hushållning strategianalys - Medelshantering Ansökan om medel till Projektet KS 2014/389 Integration av nysvenskar Ansökan om bidrag ( kr) till Cup KS 2014/411 Haparanda Ansökan - Minoritetsspråksdelegationen KS 2014/417 Bidrag till körslag Information angående Victoria-torget Redovisning samt ansökan om KS 2011/296 förlängning Projekt Resecentrum Fråga om pension för förtroendevalda KS 2011/253 Rekommendationer till angående KS 2013/472 (CEMR) deklarationen för jämställdhet Migrationsverket Lägesrapport angående KS 2014/325 blandade platser Skrivelse angående hantering av KS 2014/400 begäran av offentliga handlingar Information angående avfallsabonnemang Uppdatering av reglementen för KF, KS, delegationsordningen m.m Enligt uppdrag Eine Pirilä, sekreterare Daniel Fälldin Hans Kenttä Hans Kenttä Hans Kenttä Sven Forsberg Sven Forsberg Tommi Slunga Robert Ekholm Jarkko Jaako Sven Forsberg Tommi Slunga Sofia Rosendahl Sven Forsberg Postadress: Haparanda kommun Haparanda Besöksadress: Torget 9 H aparanda Telefon: E-post/Hems ida

2 Lokalavdelningen föreningen Norden Ansökan Haparanda Haparanda Stad Haparanda p- 1,.. ^ g a. 1^^^ _^9r r..) ^:^,- Ansökan om medel till Projektet Integration av nysvenskar Lokalavdelningen föreningen Norden Haparanda ansöker härmed om kr i bidrag till projektet Integration av nysvenskar. Projekttid : Uppgifter om sökanden Namn: Adress: Organisations nr: Telefon: Plusgiro: Bankgiro: E-post: Hemsida: Lokalavdelningen föreningen Norden Haparanda Repslagaregatan 25, Haparanda backe.ola(a^gmail.com vwvw. nordenbd.se Bakgrund Allt oftare framkommer det i olika sammanhang att många nysvenskar (personer som.har permanent uppehållstillstånd isverige) saknar kunskap om nordisk gemenskap och nordiskt samarbetet. De vet till exempel inte om vilka möjligheter det finns till utbildning, arbete, kultur och umgänge över nationsgränserna inorden Samarbetspartners Lokalavdelningen föreningen Norden i Kalix och Pohjota-Norden avdelningar i Torneå och Kemi. ABF Norr Haparanda. Målgrupp Nysvenskar, ensamstående och familjer, i Haparanda. Syfte Ge kunskap om språk, kultur, historia och samhällsliv i de nordiska länderna. Skapa förutsättningar för nätverk mellan folk och länder. Ökade kontakter mellan människor ger större möjligheter för vänskap, öppenhet och förståelse. Genomförandet Projektteamet börjar med marknadsföring och information i syfte att engagera målgruppen till att delta i en studiecirkel om Norden. Under 8 tillfällen kommer deltagarna att få information och utbildning om Nordens historia, gemenskap och samarbete. Föreläsningar om bland annat möjligheter att bo och arbeta i Norden. Studiebesök hos samarbetspartners för att få ta del av det praktiska nordiska samarbetet.

3 Lokalavdelningen föreningen Norden Haparanda Ansökan Haparanda Stad Haparanda Resultat Ökad kunskap om Nordens historia, vårt gemensamma demokratiska kulturarv, möjligheter till arbete och utbildning inom Norden samt förutsättningar till samarbete över nationsgränserna. Därigenom stärks förståelse och relationer mellan människor från olika kulturer. Människor som kommer från andra länder känner sig välkomna och involveras i den vision om bland annat öppenhet och demokrati som finns i det nordiska samarbetet. Ett rikare och tryggare privatliv med färre fördomar och ökad tolerans. Kostnad och finansiering Kostnader administration 1000 möteslokal 2500 marknadsföring 6000 utbildningsmaterial och utställning 3000 kulturarrangemang/redovisnig 2000 web-ansvarig 600 resor/studiebesök föreläsare 5000 Sammanlagt Finansiering Möteslokal ABF 2500 Haparanda Stad Sammanlast Övrigt Samarbete, arbetsinsatser i projektet, kommer att genomföras tillsammans med Norden avdelningar från Torneå, Kalix och Kemi.

4 Joyr- sl's 20l y/lj//. rna Till Kommunchef Sven Forsberg Haparanda Stad ZOt4 10^ 21 Anhållan HSKT Brottning arrangerar Cup Haparanda den november 2014 för 34 året. I år har vi dessutom tagit med kvinnor, vi har duktiga tjejer i vår närhet och vi vill ge tjejerna möjlighet att brottas i Haparanda Det blir en fördyring för oss men vi hoppas att det massmedialt blir ett uppsving. Vår förhoppning är att det även i år kommer cirka 8-10 nationer I dagsläget är det mycket tungt att få näringslivet delaktiga i detta samarbete så vår förhoppning är att staden ger oss den möjligheten så att vi kan driva denna stora internationella turnering vidare och marknadsföra kommunen ute i världen. Haparanda SKT/Brottningssektion anhåller härmed om ett bidrag till årets Cup Haparanda 2014 med kr. HSKT Brottning

5 HAPARANDA SKT BROTTNING Räkenskapsår : OS Verksamhetsberättelse Haparanda SKT/Brottningssektionens verksamhetsberättelse för tiden Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning: Ordf. Per-Erik Björken V.ordf. Bengt OEov Innala Kassör. Allan Fjellvind Sekr. Marko Nolma Ledam. Jukka Viitanen, Jaana Viitanen och Leif Rutberg. Under verksamhetsåret har ett antal protokollförda styrelsemöten genomförts, ett anta! Cup Haparanda möten samt 2st medlemsmöten hållits. Föreningen har under hösten arrangerat Olles Minnesträff med rekord antalet ca 200 st deltagare och den sedvanliga Cup Haparanda inov/dec månad. Vi har i vanlig ordning tävlat flitigt runt om i Sverige samt Finland och Norge, med goda resultat där bl a Mattias Viitanen blev junior svensk mästaresom första års junior, det bådar gott. Sektionens resultat på minus på kr och 60 öre föreslås av styrelsen balanseras i ny räkning. Resultatet belastas med två års kostnader Cup Haparandas tidning och bankett. Även en kundfordran på ZO 000 kr har avskrivits och sam belastar räkenskapsårets resultat. Med detta överlämnar vi verksamhetsberätteisentlll årsmötet och tackar samtidigt alla funktionärer och sponsorer som hjälpt till under året. Styrelsen för Haparanda SK7/Brottning Per-Erik Björken Bengt Olov Innala Marko Holma Jukka Viitanen Jaana Viitanen Leif Rutberg Allan Fjellvind

6 HAPARANDA SKT BROTTNING Räkenskapsår: Resultaträkning Nettoomsättning ,77 Övriga rörelseintäk#er ,00 Summa intäkter ,77 Rörelsens kostnader Externa kostnader ,30 Personalkostnader ,00 Avskrivning kundfordran ,00 Rörelseresultat ,53 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 508,57 Räntekostnader och liknande resultatposter ,64 Resultat efter finansiella poster ,60 Bokslutsdispositioner - drets resultat ,60

7 Eine Pirila Från: Skickat: Till: Ämne: Sven Forsberg den 17 november :58 Eine Pirila FW: Brottning Till Ksau Med vänlig hälsning Sven Forsberg Tf Kommunchef Haparanda stad Kommunledningsförvaltningen Haparanda Irn ^^^^^J^^^^^^ 1^^!'ICti.11'Gr:S;ålg9 \+a: 1aP'*I'[.g14 Från : Haparanda SKT Brottningssektionen Datum : måndag 17 november :53 Till: Sven J Forsberg Ämne : Brottning Hej Sven! Vi hade ambitioner på att ha med damer under våran tävling, då vi inte har fått respons utifrån länder/klubbar, så har vi beslutat att vi ställer in de klasserna i år. I och med detta så vill jag att ni tar ner det äskade beloppet till 60000:- JI vh Per Björken HSKT Brottning

8 Rahoitusanomus. Vähemmistökielivaltuuskunta järjestää perinteisen kuorokisailun 20,11,2014 Folketshusillä johon osallistuu 7-8 kuoroa Haaparannalta, Matarengistä, Kalixsita Kirkon ja SV näytelmä kuoro. (Teerna kansallislaulut). Myös Rajalla kuoro, Lapsi- Kuoro Mariehällskoululta. viimme vuonna oli noin 180 käuijää ja yleisö tykkäsi Tilaisuudesta foten jatketaan perinnettä. Kustanukset on noin 23,700 kr Folketshus vuokra Kahvi ja mehutarjoilu. Lounatuuli kuoro Kirkon ja SV näytelmä kuoro Juuret Suomesta kuoro Matarengin kuoro Kalixsin kuoro Mariehällin koulun kuoro Rajansävel kuoro 2000 kr 3200 kr 1000 kr 500 kr 500 kr 1000 kr 1000 kr 500 kr 1000 kr 13,200 kr Lehtimainokset Haaparantalainen Pohjolansanoma Lounais-lappi 4200 kr 3500 kr 3000 kr yhteensä 23,900 kr Arpatulot 3000 kr Orgn Svedbank företagskonto , Haaparanta 2014, 10, 11 Ordförande Juhani Siira, puh

9 Irn HAPARANDATORNIO TJÄNSTESKRIVELSE Förvaltning Datum Diarienummer Handläggare Minoritetsspråk) KS 2014/318 Tommi Slunga Ansökan om bidrag : Körslag (Kuorokisailu) Ansökt belopp från Haparanda kommun : SEK Tidplan: Arrangemanget genomförs november 2014 Tjänsteutlåtande minoritetsspråkshandläggare: Samrådsgruppen för minoriteter har kr att tilldela per år för olika projekt. Ansökningsomgångar förår 2014 har redan hållits. Några extra medel för att finansiera projekt finns inte. Förslag till beslut Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå ansökan Enligt uppdrag Tommi Slunga Handläggare Minoritetsspråk Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/Hemsida Haparanda stad Torget Haparanda Haparanda

10 TJÄNSTESKRIVELSE MAPARANDATC^RN10 Kommunledningskontoret Ekonomi Jarkko Jaako, Datum Diarienummer ^CS `^ ^l ^ Z ^1^ Projekt Resecentrum Denna ansökan vänder sig till Ulla Fettersson på Länsstyrelsen i Norrbotten. Ansökan om att få förlängd projekttiden för projektet Resecentrum i Haparanda. Ansökan avser att förlänga projekttiden till den 2014-OS-31, detta för att Haparanda Stad skall få in alla de fakturor sam har tillkommit till projektet. Haparanda stad avser att inkomma med ansökan om utbetalning innan årets slut. Jarkko Jaako Controller Haparanda Stad Hans Kenttä Ekonomichef Haparanda Stad Postadress Bes6ksadress TelefonlFax E-post/tismsida Haparanda stad Torget Haparanda Haparanda

11 ^^^; F.^ ^) '' ^' t Länsstyrelsen Norrbotten Grön ^^af^ BESLUT - ändring Datum EUfUf'EIS^^ U`!I(NIFFI CL:^u4.in^5 l;n^eni^ ^T^^^E^ av A Nora Dir ZCS' ^-r,j /^^^^^6 3^^1-i/ 3y0^-,a ^ ^^1^ Diarienummer ^2^8=1-1 Nyps nr: Haparanda stad Haparanda Projekt: Resecentrum Beslut förlängning projekttid Förvaltningsmyndigheten för Interreg IV A Nord beslutar att bevilja en förlängnng av projekttiden till och med 2014-OS-31. I övrigt gäller förvaltningsmyndighetens beslut daterat och Motivering Projekts omfattning och karaktär innebär att projektägaren behöver längre tid för sitt avslutsarbete. De som deltog i ärendet Beslut i ärendet har fattats av Iiris Mäntyranta efter föredragning av Ulla Pettersson Iiris Mäntyrar^ Beslutande l;^c^7i^ Ulla Pettersson Föredragande Kopia till: Tornion kaupunki Suensaarenkatu Tornio Finland POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST INTORNET LULEÅ Stationsgatan ll um rbotten^iil lanssh^relsensc rbotten

12 ^S ^i^ /Z^^ -^ Gränslösa möjligheter FM EUAOPEIBKA UNIONEN EUfOQekhl lbpbnna otwndugetom^a tnterreg =vlai>norea ANSÖKAN 4M UTBETALNING - MAKSATUSHAKEMUS Interreg IV A Nord-Pohjoinen Redovisningen avser perioden/ Raportti koekes jaksoa fr o m: l alkaen j tom: Isaakka l Projektnamn 1 Hankkeen nimi NYPS-nr Resecentrum Haparanda Tornio ^ Prioriterat område / Prioriteetti Diarieur / Diaarinumero Stödmottagare / Tuensaaja IBAN Råpårärdä Kömmun SE Postadress! Postiosoite BIC Torget ND^ASESS Postnummer! Postinumero Ort/ Postitoimipaikka Organisationsur / Organisaationumero Haparanda Telefon / Puhelin Telefax 1 Faksi CFAR-nr -/Toimipaikkatunnus =15273 NYPS Har stödmottagaren. avdragsrätt för moms för projektets verksamhet?! Voiko tuensaa a v^hent^^ alvan ro'ektin kuluista? Projektansvarig / ProJektista vastaava Karl-Axel K östi Telefon! Puhelin E-post 1 S-posti kallek osti ha aranda.se Webbadress / Nettiosoite Redovisningsansvarig (ekonomi ) / Talousraportoinnista vastavaa Jarkko Jaako Telefon! Puhelin o922-z6ooa E-post / S-posti 'arkko.'aako ha aranda.se q^ Ja /Kyllä q Nej / Ei Blankett Ausdken am utbetalning, Interteg IV ANord, version !5 FM A sid 1 av 3

13 Pro'ektnamn / Hankkeen nimi Resecentrum Haparanda Tornio StSdmotta are / Tuensaa a Haparanda Kommun Diarienr / Diaarinumero F Tidigare godkända Periodens Ackumulerade Kostnadsslag / Kustannuslaji Beslut / Päätös kostnader 1 kostnader 1 kostnader / Kulut Atkaisemmin Jakson kulut yhteensä hyväksytyt kulut Egen personal I Hankehenkilöstö , , , ,00 Externa tjänster / Ulkopuoliset palvelut , , , ,00 Investeringar / Investoinnit , , , ,00 Lokalkostnader / Toimitilakustannukset Resor och logi / Matkat ja majoitus dyiga kostnader / Muut kustannukset Projektintäkter / Hankkeen tulot , 00 _ f Offentligt direktfinansierade kostnader / Julkiset suorarahoitteiset kustannukset Ideellt/eget arbete / Vå åaefitöis ^ölo"rfiä.ö _. _.. Varav kostnader i angr. omr de (20%) / josta kohdistuu rajoittuvaan (20%} alueeseen Tidigare godkända Periodens Ackumulerade Beslut /Päätös kostnader 1 kostnader / kostnader 1 Kuiut Aikaisemmin Jakson kulut yhteensä hyväksytyt kulut Varav kostnader i ansl. område (10%) / 'osta kohdistuu liitt ään 10% alueeseen Summa Alt.!Vaihtoehto 1: av summa stödbar. kostn. /% kalkista tukikel oisista kustannuksista 50% Ait. /Vaihtoehto 2; av summa offentli tinansierin!!o kaikesta 'ulklaesta rahoitukaesta 50% ,00 EU-stöd t. om denna eriod! EU-tuki tämä 'akso mukaanlukien Avgår tidigare utbetalt EU-stöd 1 Vähennetään alkaisemmin maksetlu EU -tuki ,OD EU-stöd för denna period / EU-tuki tlill^ jaksolla ,00 Blankett Ansökan om utbetalning, Interreg IV A Nord, version IS FM A sid 2 av 3

14 FM Pro'elctgamn / Hanklceen nimi Stiidmotta are / Tuensaaja Diarieur / Diaarinumero Resecentrum Ha aranda Tornlo Proje ariner Ha aranda 304-7b0-11 Följande handlingar skall bifogas - Seuraavat aslakirjat on Illtettävä hakemuksen q Läges = respektive slutrapport 1 Väli-tal loppurapportti q Intyg från Nationell kontrollant (original)! Todistus kansalllselta tarkastajaita (originaali) q Verifiering av modfinansiering / Selvitys vastinrahoituksesta q Bankkontobevis! flankin vahvistamat tilltiedot ( BIC - IRAN} Underlag som bifogas i förekommande fall q ÖvrigtlMuut ui - ' T an.cafi!'jsa: a's{f ^, i i^raf x^it i ^ ^.. 2'; t ^ c y hi ^ ^^^3 y _ c. i a, ;._ -. v.,^ 't a ^ ' ^^'` ^^ / ' ^^ ^ yta ^:.^.c..,,,. <., v,...^^;i r... " ;2..2,>,,r. :,t.^',^.. i;.^4;.+ r:- -.. ts.^...^-ci Har information lämnats om EU s modfinansiering i projektet? / ^ q Ja /Kyllä Onko tiedotettu projektin EU -rahoituksesta? q Nej /EI Undertecknad int ar att:! Allekirjoittaneet vakuuttaa, ettät redovisade kostnader för perioden har uppkommit under aktuell redovisningsperiod; - raportoidut kustannukset kaudelle ovat syniyneet ko. Raportointikaudella redovisade kostnader för perioden är bokförda under aktuell redovisningsperiod; - raportoidut kustannukset kaudelle ovat kirjattu ko. raportointikaudella redovisade kostnader för perioden är betalda senast datum för underskrift - raportoidut kustannukset kaudelle ovat maksetut viimeistään allekirjoituspäivänä redovisade kostnader fär perioden avser den verksamhet som beviljats i beslutet om stöd; - raportoidut kustannukset kaudelle kohdentuu toimintaan, johon päätetty lukt on myönnetty de redovisade kostnaderna för perioden inte har legat till grund för annat EU -stöd eller offentligt stöd (utöver godkänd modfinansiering) - raportoidut kustannukset kaudelle elvät ole perusteena muulle EU tal julkiselle tuolle (lukuunottamatta hyväksyttyä vastinrahoilusta) och att de uppgifter som lämnas i redovisning är fullständiga och riktiga samt att övriga villkor för stödet har beaktats; - ja että raportissa annetut tiedot ovat täydelliset ja oikein sekä tuen muut ehdot on huomioitu Städmottagare / Tuensaaja Pro'ektpartner Ha aranda Datum - Päivämäärä Firmatecknarens und riff - Nimenkir 'oitusoikeuden omssvan allekir'oltus ^^ j^ ^.. Namnförtydligande - Nimen selvennys Sven Farsberg 8lenketl AnsBken om utbetalning, Interreg IV A Nord, version?a FM A sid 3 av 3

15 Gör^^r^^^^r^ö^^ ^ ^^o^^^^ ^^^^ ^^^ Sverige och Eirala,no9 a Ruot hrr 'egt^ina^n / F^anEckeesv rörni Resecentrum Haparanda Tornio dit ^rn $ta ^Pe / ^uensaa `a Haparanda Kommun iarier^r / iaa^r^inurnee Redovisningen avser perioden/ Raportei l^ose^ee jat^soa i Tidigare perioder Beslut /Päätös EU-StÖd ; /Aikaisemmaf jaksot from: / all<aen ^ ^ t o m: /saakl<a ^ Denna Totalt / period / Yhteensä Tämä jakso Offentiig `meåfinansiering Beslut /Päätös Julki[le[I raholtus (finansiär-namn / rahoittaja-nimi) Kontant offentlig finansiering - Käteinen ju lkinen rahoitus Tidigare perioder /Aikaisemmat jaksot Denna period / Tämä jakso Haparanda Stad , , , ,00 Länsstyrelsen Norrbottens län , , , ,00 Tornlon Kaupunki , , , ,00 I ^ ^,^^ ^^ Summa /Yhteensä , , ,00 Offentligt direktfinansierade kostnader / Julkiset suorarahoitteiset kustannukset _ 0,00 0,00 0,00 o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo Summa /Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 SUMMA I YHTEEf^S,4 ^ , , ,00 Beslut /Päätös Tidigare perioder /Aikaisemmat jaksot Denna Period / Tämä jakso a um senaste utbetalning/ redovisning Totalt / /viimeisin Yhteensä maksu- /raportointi- a um senaste utbetalning/ redovisning Totalt / /viimeisin Yhteensä maksu- /raportointi- Pirivatmedfinalnsiering - yksityinen rahoitus Kontant privat finansiering - Käteinen yksityinen rahoitus o,oo _ o,oo _ o,oo Summa!Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 Ideellt/eget arbete - Vapaaehtoistyö/Oma työ o,oo o,oo o,oo Summa /Yhteensä 0,00 0, 00 0,00 0,00 Bilaga nr / Liite nro Bilaga nr / Liite nro SUMMA / YHTEENS,4 0,00 0,00 0,00 0,00 Filankel[ Ansökan om utbetalninb, InterregIV A Nord, version 2009-Oh-I S FM FE Sld 1 åv 1

16 o^^r^^c^^^a ^ ^^^^^^^^ ^ ^^^'^ ^^^ ^vea u^e oci^ IF'ie^9^ad m 1)^anotsi ja ^a^oreei ^e^ e^iisni^^e^n ^^^err ^erru s â ean/ l[^^p rrtt>i ik ^P^e^ j^ â^ ^ ff^ o save / ab&^aea^ ^ fl^e 9-Ofl tom: /sa^ltst^ca 2 t^'- ^-3t Stö^e^ tt^g^ve / Tuens^aj^ iarienr / tdiaarinumero Resecentnmi Haparanda To;nio Haparanda Kommun ^ stn^^ss9^^ / P^a^st^nna^s9^je t3esiut / Päätös Tidigare godkända kostnader / i'eriodens kostnader,4ckurriulerade kostnader Aikaisemenin / Jakson kulet / OZulut yhteensä hyväksytytkulut Egen i^ersonal / Hanlcehenkil st Egen personal / Hankehenkilöstö 9 844,00 v! Pfl i\ Vv v afe iå^ bvr. / n^ee_vv vr. a^ es ee c^ ^so 'v åa v, F3^ a ^, ^^ ^!1 m9 e dom, V ^ ^,^R 0^ d ^^, P.ft ^^^ R tt&9 J (8.6%f!I Varav / josta 20% område /alue 0,00 Varav /josta 10% område /alue 0,00 Exferna tiänster / ^Il^o^uoiiset ^Oale^elut Konsultkostnader ,00 SUMMA I YHTEENSÄ ^5 000, , , ,00 Varav / josta 20% område /alue 0,00 Varav /josta 10% område /alue 0,00 Investerin ar / Investoinnit Entreprenadkostnader ,00 0 SUMMA / YHTEEfiISÄ , , ,00 3 X90 132,00 Varav /josta 20% område /alue 0,00 Varav /josta 10% område /alue 0,00 Lokalkostnader / ioimitilakustannukset SUMMA / YH7EENSÄ 0,00 0,00 Varav /josta 20% område /alue 0,00 Varav /josta 10% område /alue 0,00 Blankett Ansökan om utbetalning, Interreg IV A Nord, version? F1Vt KE Sld 1 av 2

17 ^^^^^^^^^f d9^^^^^1^^ ^ ^^^ Q^^ ^^re^i^e c6 >F'in9^nd - ll^u a^i ja ^u nni IEg^dl ^isrnin^^n ^^se^ psee i ^De^/ l[8^q^ rrt^i ]k ^â^ee j^9^ ^ $'^ o Arne / ^19^aen f o rnå /s^ald^a Prr je&^>tn^^ne^ / ^$aneen nuni Resecentrum Haparanda Tonnio ^>t dnn tta^^rre /'g'ueflils^^j^ Haparanda Konurlun ^Diar ienr / IDiaarinumen o K ^^^^ds^lal^ I ^^^^^n91fb^iaj6 ^e^ r ch 1 cti / ^ä9atk^t ^^ ^a^ Åtus i3eslut I Päätös Tidigare godkända / ^eriodens kosfnader Aikaisemanin /takson kubuf / ituluf yhfeensä hyväksyfyf kolut SUMMA/ YHTEEP^SÄ 0,00 0,00 Varav / jolta 20% område /alue 0,00 Varav /josta 10% område /alue 0,00 erri^a k st^^d^r / ii^^^t k^st^n^^ks^t Indirekta kostn. - Välilliset kustannukset SUMMA /YHTEENSÄ 0,00 0,00 Varav /josta 20% område /alue 0,00 Varav /josta 10% område /alue 0,00 ^r Åektintäker - B^1râ keett tul t (ange intäkter med minustecken / ilmoita tulot miinusmerkkisenä) Specitik^ti n I Erigteiy ^esluf / Paatos Tidigare infäktar/ Aikaisemmat tulot Periodens intäkter / Jaklon tulof Ackumulerade intäkter/ Tulot yhteensä Intäkter ,00 SUMMA /YHTEENSÄ -^3 X26, 00 -^3 ^^6,00 Blankett Ansökan om utbetalning, Literreg I\+ A Nord, version FM KE Sld 2 av

18 ^,,_ ^!^ 2-r^i^ l z^^ ^ Y Kommunstyrelsen ihaparanda kommun Angående tjänstepension för politiker. Undertecknad anhåller om att Haparanda kommun skall se över och anta nytt reglemente för tjänstepension för politiker inför nästa mandatperiod. Jag anser att nuvarande reglemente endast utgår från heltidsarvoderade politiker för att säkerställa deras pension. Vid reglementets upprättande har hänsyn ej tagits till fritids- och deltidsarvoderade politiker. Undertecknad anhåller också att få tillgodoräkna mig alla mina år som deltidsarvoderad samt att underlag för beräkning av min pension skall vara de två senaste åren under min tid som deltidsarvoderad. Haparanda 2014-O1-30 JJ ^C;^^^^ Kåre Strömbäck

19 HAPARANDA STAD KsAu 45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 35 Skrivelse angående tjänstepension Beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka ärendet för ytterligare beredning och därefter återkomma till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Skrivelse från Kåre Strömbäck som anhåller om att Haparanda kommun skall se över och anta nytt reglemente för tjänstepension för politiker inför nästa mandatperiod. "Jag anser att nuvarande reglemente endast utgår från heltidsarvoderade politiker för att säkerställa deras pension. Vid reglementets upprättande har hänsyn ej tagits till fritids- och deltidsarvoderade politiker. Undertecknad anhåller också att få tillgodoräkna mig alla mina år som deltidsarvoderad samt att underlag för beräkning av min pension skall vara de två senaste åren under min tid som deltidsarvoderad." Förslag till beslut Att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka ärendet för ytterligare beredning och därefter återkomma till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag KS 2011/253 Expediering Justerare

20 NÖRRBÖREN UNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 97 (112) 65 Jämställdhet och jämställdhetsintegrering Den politiska leningsgruppen för jämställdhet och jämställdhetsintegrering, med uppdraget att stötta och följa kommunernas och landstingets arbete på länsnivå; har föreslagit rekommendationer för kvalitetssäkring, utbildning, uppföljning och samverkan. Bakgrund Under 2013 antog Norrbottens 14 kommuner den europeiska deklarationen för jämställdhet,-cemr-deklarationen, och arbetet fortskrider i länet. I början av 2014 bildades den politiska ledningsgruppen för jämställdhet ochjämställdhetsintegrering. Den består av fem representanter från kommun och landsting, där uppdraget handlar om att stötta och följa upp det påbörjade arbetet med den europeiska deklarationen för jämställdhet, CEMR, och jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Uppfö jning av övergripande målsättning För att säkerställa en hållbar och systematisk integrering av jämställdhetsperspektivet ska kommunerna i den övergripande styrningen (verksamhetsplaner) tydligöra jämställdhetsmålen. Att det säkerställs ett kommunövergripande jämställdhetsmål, dvs. mål satta för kommunens tjejer, killar, kvinnor och män. Genom att kommunerna redovisar det kommunövergripande målet till Kommunförbundet Norrbotten kan en övergripande bild sammanställans överlänets jämställdhetsarbete. MakEQuality - kvalitetssäkringsverktyg MakEQuality är ett verktyg som tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som en möjlighet för kommuner, landsting och företag att kvalitetssäkra arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheten. Den är uppbyggd kring Sveriges jämställdhetspolitiska mål och den europeiskajämställdhetsdeklarationen, CEMR. Verktyget ger möjlighet att redovisa, följa upp och förbättra jämställdhetsarbetetoch ska vara ett stöd till verksamheter som undertecknat CEMR-deklarationen och bedriver ett förbättringsarbete. Verktyget består av fem parametrar Systematiskt förbättringsarbetet, Likvärdig resursfördelning, Deltagande och representation, Avtal med samarbetspartner samt Arbetsvillkor. Genom att kommunerna redovisar en årlig rapport utifrån MakEQuality till Kommunförbundet Norrbotten kan en övergripande bild sammanställlans över länets jämställdhetsarbete. Webbutbildning Att genomföra webbutbildning i varje kommun är en möjlighet att öka kunskapen hos alla medarbetare om jämställdhet och därigenom främja

21 KOMMUNFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NORRBOTTEN Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 98 (112) arbetet med jämställdhetsintegrering. Där målsättningen är att alla medarbetare ilänet har en grundläggande utbildning i jämställdhet. Jamstall.nu är en nationell resurs förjämställdhetnch där finns stöd att hämta i form av fakta, nyheter, praktiska exempel och konkreta verktyg. Denna sida på veebben är en samverkerskans satsning mellan Europeiska Socialfonden, Nationella sekretariatet för genusforskning, Länsstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt VINNOVA. Påjamstall.nu finns det en kostnadsfri webbutbildning -Jämställdhet och genus. Deltagarna får en bakgrund och fakta om jämställdetsarbetet, lagstiftning, de jämställdhetspolitiskarnålen, metoder och verktyg samt möjligheten till reflektion kring normer och föreställningar ur ett jämställdhetsperspektiv. Handledning medföljer öch tidsåtgången är ca två timmar. 3 R -kartläggning av hem jänsten Genom att genomföra en 3 R kartläggning i hemtjänsten i varje kommun och redovisa resultatet till Kommunförbundet Norrbotten ges en samlad bild över länet samt en utgångspunkt för hur jämställdhetsintegrerat länet är inom hemtjänsten. 3 R metoden är ett verktyg där verksamheten kartläggs och analyseras ur ettjämställdhetsperspektiv utifrån. Representation (Rl) -hur många flickor, pojkar, kvinnor och män som finns i en verksamhet/målgrupp, Resurser (R2) -hur resurserna fördelas på flickor, pojkar, kvinnor och män t.ex. tid, lokaler, pengar, insatser. Den sista är Realia (R3) -varför representationen och resurserna fördelar sig som det gör. Därefter genomförs en analys av varför resurserna fördelas som de gör och varför könsuppdelningen ser ut som den gör. Frågor som besvaras är vem som får vad och på vilka villkor. För att jämställdhetsintegrera en verksamhet krävs alla tre R. Med hjälp av 3 R metoden kartläggs de normer som styr verksamheten, hur makten är fördelad mellan flickor, pojkar, kvinnor och män samt hur kön påverkar verksamhetens utformning och organisering. 3:e delmålet Samverka genom att sprida det tredje delmålets satsning med utskicket av boken "Det löser sig jämt - om föräldraledighet och jämställdhet i vardagen" till länets gravida under 2015 genom nyhetsbrev och hemsida. Under det övergripande jämställdhetspolitiska målet, -att kvinnor och män ska har samma makt att forma samhället och sitt eget liv, finns delmå13 -jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnoroch män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha samma möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor. Som ett led i en jämnare fördelning av det obetalda hem- och hushållsarbetet delar Norrbottens läns landsting ut boken "Det löser sig jämt - om

22 KOMMUNFöRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL N^ARBOTTEN Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 99 (112) föräldraledighet och jämställdhet i vardagen" till alla gravida under tre år Den politiska ledningsgruppen förjämställdhetnch jämställdhetsintegrering föreslår styrelsen att rekommendera kommuner att fastställa ett kommunövergripande jämställdhetsmål samt redovisa jämställdhetsmålet till Kommunförbundet för sammanställning till årsrapporten för jämställdhet i Norrbotten senast oktober 2015 att använda MakEQuality som verktyg för att kvalitetssäkra arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheterna samt redovisa en årlig rapport för jämställdhet till Kommunförbundet Norrbotten i syfte att föl-.ja arbetet med CEMR-deklarationen att möjliggöra för personalen att genomgå en grundläggande webbutbildning -Jämställdhet och genus att genomföra en 3R kartläggning inom området hemtjänst och redovisa resultatet till Kommunförbundet Norrbotten för sammanställning till årsrapporten förjämställdhet inorrbotten senast oktober 2015 att informera om boken "Det löser sig jämt - om föräldraledighet och jämställdhet i vardagen" via nyhetsbrev och hemsida Presidiet föreslår att förslaget från Den politiska ledningsgruppen för jämställdhetoch jämställdhetsintegrering bifalls. Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls. Styrelsen beslutar rekommendera medlemskommunerna att fastställa ett kommunövergripande jämställdhetsmål samt redovisa jämställdhetsmålet till Kommunförbundet för sammanställning till årsrapporten förjämställdhet inorrbotten senast oktober 2015 att använda MakEQuality som verktyg för att kvalitetssäkra arbetet med attjämställdhetsintegreraverksamheterna samt redovisa en årlig rapport för jämställdhet till Kommunförbundet Norrbotten i syfte att följa arbetet med CEMR-deklarationen att möjliggöra för personalen att genomgå en grundläggande webbutbildning -Jämställdhet och genus att genomföra en 3R kartläggning inom området hemtjänst och redovisa resultatet till Kommunförbundet Norrbotten för sammanställning till årsrapporten för jämställdhet i Norrbotten senast oktober 2015

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

KS 14 10 SEPTEMBER 2014

KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-08-29 Diarienummer KSN-2014-1045 Kommunstyrelsen Mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn 2014 Förslag

Läs mer

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 202 Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18 M sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-11-18 s (2.4) 237 Nytt avtal om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Sala kommun 2015; information Dnr 2011+/ 1185

Läs mer

Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn 14 15 16 Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn Antalet ensamkommande asylsökande barn som kommer till Sverige ökar för varje år och har

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-07 KS 2014/1003 Kommunfullmäktige Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare

Läs mer

1 STROMSTADS KOMMUN. Meddelande om Beslut. Datum 2007-04-03. Diarienr: 5 l4 1-2006-426 1. Strömstad Kommun S. Bergsgatan 21-23 452 80 Strömstad

1 STROMSTADS KOMMUN. Meddelande om Beslut. Datum 2007-04-03. Diarienr: 5 l4 1-2006-426 1. Strömstad Kommun S. Bergsgatan 21-23 452 80 Strömstad 1 STROMSTADS KOMMUN ( 1 -~ Kommunstyrelsen I Datum 2007-04-03 Diarienr: 5 l4 1-2006-426 1 Strömstad Kommun S. Bergsgatan 21-23 452 80 Strömstad Meddelande om Beslut Nutek har behandlat Er ansökan om bidrag

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 december 2013 kl. 8:30-9:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 134-137 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vallentuna

Läs mer

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län Intern strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen i Norrbottens län Titel: Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen

Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen - från internationell deklaration till lokal praktisk verksamhet. Cecilia Boström, kommunstrateg jämställdhet Eskilstuna kommun Målsättning: Att bli Sveriges

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Protokollet anslås på www.libo.se

Protokollet anslås på www.libo.se TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: 15.00 16.15 Närvarande Styrelse: Jan Sahlin, ordf. Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Kurt Scharnke Bengt Storbacka Övriga: Stefan Eriksson, vvd Gerd

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13. Kallelse/underrättelse Sida 2015-05-06 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13. Plats: Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung Tid: 08:00 Ersättarna

Läs mer

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT Ansökan Mål 1 Södra Skogslänsregionen Växtkraft. Åtgärd 2:1 Ankomstdatum/Diarienr (ifylls av LST) Europeiska socialfonden Innan ni fyller i ansökan rekommenderas ni att läsa igenom anvisningarna till blanketten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020

Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Strateg Ann-Sofie Lagercrantz 2014-06-16 1 (7) Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 Kalmar kommuns jämställdhetsprogram

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-18 DNR KS 2014.466 EMELIE HALLIN SID 1/5 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-03 SN 2012.0244 Handläggare: Socialnämnden Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Sammanfattning 2010 trädde

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03. Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord

Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03. Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03 Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord 09.00 Presentation 09.15 Kort om programmet 09.45 Hållbar utveckling 10.15 Kaffe/te och smörgås 10.45 Redovisning

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Seminarium 28 januari 2015

Seminarium 28 januari 2015 Seminarium 28 januari 2015 Ansökan om avräkning och Villkor för verksamhetsbidrag, Resurscentra för kvinnor 2013-2015 1 Verksamhetsbidrag i förskott Ansökan om verksamhetsbidrag och förskott, gäller för

Läs mer

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA)

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA) 1(11) Plats och tid C-salen, Medborgarhuset i Alafors, kl 16:30 16:47 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Paula Örn (S), ordförande Björn Norberg (S) Christina Oskarsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn SIGNERAD 2014-10-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-10-27 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten.

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. ^^^ trm.^^ rl Länsstyrelsen Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i s län Avdelning Näringsliv 971 86 LULEÅ ^> nr ^^S 2^^ ^j ^^^y Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. Ansökan om bidrag

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 Tid: 2015-04-13, kl 13:00-16:30 Plats: Regionens hus, sal A Avtal och bidrag till Jönköping Convention Bureau Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Uppehållstillstånd 2014

Uppehållstillstånd 2014 Information om ensamkommande barn Augusti 2015 Uppehållstillstånd 2014 Kvottuttagna 2 % 1 Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Kungörelse 2015-05-12 Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Ärenden 1. Protokollsjustering 2. Budget för år 2016-2018 3. Effektmål

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1 (7) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Måndag 2014-12-15 kl. 11:00 Hamnskär

Måndag 2014-12-15 kl. 11:00 Hamnskär Tid och plats Beslutande Måndag kl. 11:00 Hamnskär Gunnel Simu (S), ordförande Peter Waara, (S), vice ordf Anders Rönnkvist (M) Jouni Slagner (S) Kurt Rosendahl (S) Marlene Haara (S) Pekka Hyötylä (V)

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102)

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102) Läs informationsbroschyren om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter innan du fyller i ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på svenska och måste vara Boverket

Läs mer

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP).

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP). 2015-03-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/573-869 Kommunstyrelsen Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum

Läs mer