KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse"

Transkript

1 HAPARANDA STAD KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse Tid: Måndag kl 08:30 Plats: Byskär Föredragningslista Nr Bil. Ärende Val av justerare och godkännande av dagordningen Diarienr Föredragande o Heart of Lapland Kreditpolicy Riktlinjer för god ekonomisk hushållning strategianalys - Medelshantering Ansökan om medel till Projektet KS 2014/389 Integration av nysvenskar Ansökan om bidrag ( kr) till Cup KS 2014/411 Haparanda Ansökan - Minoritetsspråksdelegationen KS 2014/417 Bidrag till körslag Information angående Victoria-torget Redovisning samt ansökan om KS 2011/296 förlängning Projekt Resecentrum Fråga om pension för förtroendevalda KS 2011/253 Rekommendationer till angående KS 2013/472 (CEMR) deklarationen för jämställdhet Migrationsverket Lägesrapport angående KS 2014/325 blandade platser Skrivelse angående hantering av KS 2014/400 begäran av offentliga handlingar Information angående avfallsabonnemang Uppdatering av reglementen för KF, KS, delegationsordningen m.m Enligt uppdrag Eine Pirilä, sekreterare Daniel Fälldin Hans Kenttä Hans Kenttä Hans Kenttä Sven Forsberg Sven Forsberg Tommi Slunga Robert Ekholm Jarkko Jaako Sven Forsberg Tommi Slunga Sofia Rosendahl Sven Forsberg Postadress: Haparanda kommun Haparanda Besöksadress: Torget 9 H aparanda Telefon: E-post/Hems ida

2 Lokalavdelningen föreningen Norden Ansökan Haparanda Haparanda Stad Haparanda p- 1,.. ^ g a. 1^^^ _^9r r..) ^:^,- Ansökan om medel till Projektet Integration av nysvenskar Lokalavdelningen föreningen Norden Haparanda ansöker härmed om kr i bidrag till projektet Integration av nysvenskar. Projekttid : Uppgifter om sökanden Namn: Adress: Organisations nr: Telefon: Plusgiro: Bankgiro: E-post: Hemsida: Lokalavdelningen föreningen Norden Haparanda Repslagaregatan 25, Haparanda backe.ola(a^gmail.com vwvw. nordenbd.se Bakgrund Allt oftare framkommer det i olika sammanhang att många nysvenskar (personer som.har permanent uppehållstillstånd isverige) saknar kunskap om nordisk gemenskap och nordiskt samarbetet. De vet till exempel inte om vilka möjligheter det finns till utbildning, arbete, kultur och umgänge över nationsgränserna inorden Samarbetspartners Lokalavdelningen föreningen Norden i Kalix och Pohjota-Norden avdelningar i Torneå och Kemi. ABF Norr Haparanda. Målgrupp Nysvenskar, ensamstående och familjer, i Haparanda. Syfte Ge kunskap om språk, kultur, historia och samhällsliv i de nordiska länderna. Skapa förutsättningar för nätverk mellan folk och länder. Ökade kontakter mellan människor ger större möjligheter för vänskap, öppenhet och förståelse. Genomförandet Projektteamet börjar med marknadsföring och information i syfte att engagera målgruppen till att delta i en studiecirkel om Norden. Under 8 tillfällen kommer deltagarna att få information och utbildning om Nordens historia, gemenskap och samarbete. Föreläsningar om bland annat möjligheter att bo och arbeta i Norden. Studiebesök hos samarbetspartners för att få ta del av det praktiska nordiska samarbetet.

3 Lokalavdelningen föreningen Norden Haparanda Ansökan Haparanda Stad Haparanda Resultat Ökad kunskap om Nordens historia, vårt gemensamma demokratiska kulturarv, möjligheter till arbete och utbildning inom Norden samt förutsättningar till samarbete över nationsgränserna. Därigenom stärks förståelse och relationer mellan människor från olika kulturer. Människor som kommer från andra länder känner sig välkomna och involveras i den vision om bland annat öppenhet och demokrati som finns i det nordiska samarbetet. Ett rikare och tryggare privatliv med färre fördomar och ökad tolerans. Kostnad och finansiering Kostnader administration 1000 möteslokal 2500 marknadsföring 6000 utbildningsmaterial och utställning 3000 kulturarrangemang/redovisnig 2000 web-ansvarig 600 resor/studiebesök föreläsare 5000 Sammanlagt Finansiering Möteslokal ABF 2500 Haparanda Stad Sammanlast Övrigt Samarbete, arbetsinsatser i projektet, kommer att genomföras tillsammans med Norden avdelningar från Torneå, Kalix och Kemi.

4 Joyr- sl's 20l y/lj//. rna Till Kommunchef Sven Forsberg Haparanda Stad ZOt4 10^ 21 Anhållan HSKT Brottning arrangerar Cup Haparanda den november 2014 för 34 året. I år har vi dessutom tagit med kvinnor, vi har duktiga tjejer i vår närhet och vi vill ge tjejerna möjlighet att brottas i Haparanda Det blir en fördyring för oss men vi hoppas att det massmedialt blir ett uppsving. Vår förhoppning är att det även i år kommer cirka 8-10 nationer I dagsläget är det mycket tungt att få näringslivet delaktiga i detta samarbete så vår förhoppning är att staden ger oss den möjligheten så att vi kan driva denna stora internationella turnering vidare och marknadsföra kommunen ute i världen. Haparanda SKT/Brottningssektion anhåller härmed om ett bidrag till årets Cup Haparanda 2014 med kr. HSKT Brottning

5 HAPARANDA SKT BROTTNING Räkenskapsår : OS Verksamhetsberättelse Haparanda SKT/Brottningssektionens verksamhetsberättelse för tiden Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning: Ordf. Per-Erik Björken V.ordf. Bengt OEov Innala Kassör. Allan Fjellvind Sekr. Marko Nolma Ledam. Jukka Viitanen, Jaana Viitanen och Leif Rutberg. Under verksamhetsåret har ett antal protokollförda styrelsemöten genomförts, ett anta! Cup Haparanda möten samt 2st medlemsmöten hållits. Föreningen har under hösten arrangerat Olles Minnesträff med rekord antalet ca 200 st deltagare och den sedvanliga Cup Haparanda inov/dec månad. Vi har i vanlig ordning tävlat flitigt runt om i Sverige samt Finland och Norge, med goda resultat där bl a Mattias Viitanen blev junior svensk mästaresom första års junior, det bådar gott. Sektionens resultat på minus på kr och 60 öre föreslås av styrelsen balanseras i ny räkning. Resultatet belastas med två års kostnader Cup Haparandas tidning och bankett. Även en kundfordran på ZO 000 kr har avskrivits och sam belastar räkenskapsårets resultat. Med detta överlämnar vi verksamhetsberätteisentlll årsmötet och tackar samtidigt alla funktionärer och sponsorer som hjälpt till under året. Styrelsen för Haparanda SK7/Brottning Per-Erik Björken Bengt Olov Innala Marko Holma Jukka Viitanen Jaana Viitanen Leif Rutberg Allan Fjellvind

6 HAPARANDA SKT BROTTNING Räkenskapsår: Resultaträkning Nettoomsättning ,77 Övriga rörelseintäk#er ,00 Summa intäkter ,77 Rörelsens kostnader Externa kostnader ,30 Personalkostnader ,00 Avskrivning kundfordran ,00 Rörelseresultat ,53 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 508,57 Räntekostnader och liknande resultatposter ,64 Resultat efter finansiella poster ,60 Bokslutsdispositioner - drets resultat ,60

7 Eine Pirila Från: Skickat: Till: Ämne: Sven Forsberg den 17 november :58 Eine Pirila FW: Brottning Till Ksau Med vänlig hälsning Sven Forsberg Tf Kommunchef Haparanda stad Kommunledningsförvaltningen Haparanda Irn ^^^^^J^^^^^^ 1^^!'ICti.11'Gr:S;ålg9 \+a: 1aP'*I'[.g14 Från : Haparanda SKT Brottningssektionen Datum : måndag 17 november :53 Till: Sven J Forsberg Ämne : Brottning Hej Sven! Vi hade ambitioner på att ha med damer under våran tävling, då vi inte har fått respons utifrån länder/klubbar, så har vi beslutat att vi ställer in de klasserna i år. I och med detta så vill jag att ni tar ner det äskade beloppet till 60000:- JI vh Per Björken HSKT Brottning

8 Rahoitusanomus. Vähemmistökielivaltuuskunta järjestää perinteisen kuorokisailun 20,11,2014 Folketshusillä johon osallistuu 7-8 kuoroa Haaparannalta, Matarengistä, Kalixsita Kirkon ja SV näytelmä kuoro. (Teerna kansallislaulut). Myös Rajalla kuoro, Lapsi- Kuoro Mariehällskoululta. viimme vuonna oli noin 180 käuijää ja yleisö tykkäsi Tilaisuudesta foten jatketaan perinnettä. Kustanukset on noin 23,700 kr Folketshus vuokra Kahvi ja mehutarjoilu. Lounatuuli kuoro Kirkon ja SV näytelmä kuoro Juuret Suomesta kuoro Matarengin kuoro Kalixsin kuoro Mariehällin koulun kuoro Rajansävel kuoro 2000 kr 3200 kr 1000 kr 500 kr 500 kr 1000 kr 1000 kr 500 kr 1000 kr 13,200 kr Lehtimainokset Haaparantalainen Pohjolansanoma Lounais-lappi 4200 kr 3500 kr 3000 kr yhteensä 23,900 kr Arpatulot 3000 kr Orgn Svedbank företagskonto , Haaparanta 2014, 10, 11 Ordförande Juhani Siira, puh

9 Irn HAPARANDATORNIO TJÄNSTESKRIVELSE Förvaltning Datum Diarienummer Handläggare Minoritetsspråk) KS 2014/318 Tommi Slunga Ansökan om bidrag : Körslag (Kuorokisailu) Ansökt belopp från Haparanda kommun : SEK Tidplan: Arrangemanget genomförs november 2014 Tjänsteutlåtande minoritetsspråkshandläggare: Samrådsgruppen för minoriteter har kr att tilldela per år för olika projekt. Ansökningsomgångar förår 2014 har redan hållits. Några extra medel för att finansiera projekt finns inte. Förslag till beslut Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå ansökan Enligt uppdrag Tommi Slunga Handläggare Minoritetsspråk Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/Hemsida Haparanda stad Torget Haparanda Haparanda

10 TJÄNSTESKRIVELSE MAPARANDATC^RN10 Kommunledningskontoret Ekonomi Jarkko Jaako, Datum Diarienummer ^CS `^ ^l ^ Z ^1^ Projekt Resecentrum Denna ansökan vänder sig till Ulla Fettersson på Länsstyrelsen i Norrbotten. Ansökan om att få förlängd projekttiden för projektet Resecentrum i Haparanda. Ansökan avser att förlänga projekttiden till den 2014-OS-31, detta för att Haparanda Stad skall få in alla de fakturor sam har tillkommit till projektet. Haparanda stad avser att inkomma med ansökan om utbetalning innan årets slut. Jarkko Jaako Controller Haparanda Stad Hans Kenttä Ekonomichef Haparanda Stad Postadress Bes6ksadress TelefonlFax E-post/tismsida Haparanda stad Torget Haparanda Haparanda

11 ^^^; F.^ ^) '' ^' t Länsstyrelsen Norrbotten Grön ^^af^ BESLUT - ändring Datum EUfUf'EIS^^ U`!I(NIFFI CL:^u4.in^5 l;n^eni^ ^T^^^E^ av A Nora Dir ZCS' ^-r,j /^^^^^6 3^^1-i/ 3y0^-,a ^ ^^1^ Diarienummer ^2^8=1-1 Nyps nr: Haparanda stad Haparanda Projekt: Resecentrum Beslut förlängning projekttid Förvaltningsmyndigheten för Interreg IV A Nord beslutar att bevilja en förlängnng av projekttiden till och med 2014-OS-31. I övrigt gäller förvaltningsmyndighetens beslut daterat och Motivering Projekts omfattning och karaktär innebär att projektägaren behöver längre tid för sitt avslutsarbete. De som deltog i ärendet Beslut i ärendet har fattats av Iiris Mäntyranta efter föredragning av Ulla Pettersson Iiris Mäntyrar^ Beslutande l;^c^7i^ Ulla Pettersson Föredragande Kopia till: Tornion kaupunki Suensaarenkatu Tornio Finland POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST INTORNET LULEÅ Stationsgatan ll um rbotten^iil lanssh^relsensc rbotten

12 ^S ^i^ /Z^^ -^ Gränslösa möjligheter FM EUAOPEIBKA UNIONEN EUfOQekhl lbpbnna otwndugetom^a tnterreg =vlai>norea ANSÖKAN 4M UTBETALNING - MAKSATUSHAKEMUS Interreg IV A Nord-Pohjoinen Redovisningen avser perioden/ Raportti koekes jaksoa fr o m: l alkaen j tom: Isaakka l Projektnamn 1 Hankkeen nimi NYPS-nr Resecentrum Haparanda Tornio ^ Prioriterat område / Prioriteetti Diarieur / Diaarinumero Stödmottagare / Tuensaaja IBAN Råpårärdä Kömmun SE Postadress! Postiosoite BIC Torget ND^ASESS Postnummer! Postinumero Ort/ Postitoimipaikka Organisationsur / Organisaationumero Haparanda Telefon / Puhelin Telefax 1 Faksi CFAR-nr -/Toimipaikkatunnus =15273 NYPS Har stödmottagaren. avdragsrätt för moms för projektets verksamhet?! Voiko tuensaa a v^hent^^ alvan ro'ektin kuluista? Projektansvarig / ProJektista vastaava Karl-Axel K östi Telefon! Puhelin E-post 1 S-posti kallek osti ha aranda.se Webbadress / Nettiosoite Redovisningsansvarig (ekonomi ) / Talousraportoinnista vastavaa Jarkko Jaako Telefon! Puhelin o922-z6ooa E-post / S-posti 'arkko.'aako ha aranda.se q^ Ja /Kyllä q Nej / Ei Blankett Ausdken am utbetalning, Interteg IV ANord, version !5 FM A sid 1 av 3

13 Pro'ektnamn / Hankkeen nimi Resecentrum Haparanda Tornio StSdmotta are / Tuensaa a Haparanda Kommun Diarienr / Diaarinumero F Tidigare godkända Periodens Ackumulerade Kostnadsslag / Kustannuslaji Beslut / Päätös kostnader 1 kostnader 1 kostnader / Kulut Atkaisemmin Jakson kulut yhteensä hyväksytyt kulut Egen personal I Hankehenkilöstö , , , ,00 Externa tjänster / Ulkopuoliset palvelut , , , ,00 Investeringar / Investoinnit , , , ,00 Lokalkostnader / Toimitilakustannukset Resor och logi / Matkat ja majoitus dyiga kostnader / Muut kustannukset Projektintäkter / Hankkeen tulot , 00 _ f Offentligt direktfinansierade kostnader / Julkiset suorarahoitteiset kustannukset Ideellt/eget arbete / Vå åaefitöis ^ölo"rfiä.ö _. _.. Varav kostnader i angr. omr de (20%) / josta kohdistuu rajoittuvaan (20%} alueeseen Tidigare godkända Periodens Ackumulerade Beslut /Päätös kostnader 1 kostnader / kostnader 1 Kuiut Aikaisemmin Jakson kulut yhteensä hyväksytyt kulut Varav kostnader i ansl. område (10%) / 'osta kohdistuu liitt ään 10% alueeseen Summa Alt.!Vaihtoehto 1: av summa stödbar. kostn. /% kalkista tukikel oisista kustannuksista 50% Ait. /Vaihtoehto 2; av summa offentli tinansierin!!o kaikesta 'ulklaesta rahoitukaesta 50% ,00 EU-stöd t. om denna eriod! EU-tuki tämä 'akso mukaanlukien Avgår tidigare utbetalt EU-stöd 1 Vähennetään alkaisemmin maksetlu EU -tuki ,OD EU-stöd för denna period / EU-tuki tlill^ jaksolla ,00 Blankett Ansökan om utbetalning, Interreg IV A Nord, version IS FM A sid 2 av 3

14 FM Pro'elctgamn / Hanklceen nimi Stiidmotta are / Tuensaaja Diarieur / Diaarinumero Resecentrum Ha aranda Tornlo Proje ariner Ha aranda 304-7b0-11 Följande handlingar skall bifogas - Seuraavat aslakirjat on Illtettävä hakemuksen q Läges = respektive slutrapport 1 Väli-tal loppurapportti q Intyg från Nationell kontrollant (original)! Todistus kansalllselta tarkastajaita (originaali) q Verifiering av modfinansiering / Selvitys vastinrahoituksesta q Bankkontobevis! flankin vahvistamat tilltiedot ( BIC - IRAN} Underlag som bifogas i förekommande fall q ÖvrigtlMuut ui - ' T an.cafi!'jsa: a's{f ^, i i^raf x^it i ^ ^.. 2'; t ^ c y hi ^ ^^^3 y _ c. i a, ;._ -. v.,^ 't a ^ ' ^^'` ^^ / ' ^^ ^ yta ^:.^.c..,,,. <., v,...^^;i r... " ;2..2,>,,r. :,t.^',^.. i;.^4;.+ r:- -.. ts.^...^-ci Har information lämnats om EU s modfinansiering i projektet? / ^ q Ja /Kyllä Onko tiedotettu projektin EU -rahoituksesta? q Nej /EI Undertecknad int ar att:! Allekirjoittaneet vakuuttaa, ettät redovisade kostnader för perioden har uppkommit under aktuell redovisningsperiod; - raportoidut kustannukset kaudelle ovat syniyneet ko. Raportointikaudella redovisade kostnader för perioden är bokförda under aktuell redovisningsperiod; - raportoidut kustannukset kaudelle ovat kirjattu ko. raportointikaudella redovisade kostnader för perioden är betalda senast datum för underskrift - raportoidut kustannukset kaudelle ovat maksetut viimeistään allekirjoituspäivänä redovisade kostnader fär perioden avser den verksamhet som beviljats i beslutet om stöd; - raportoidut kustannukset kaudelle kohdentuu toimintaan, johon päätetty lukt on myönnetty de redovisade kostnaderna för perioden inte har legat till grund för annat EU -stöd eller offentligt stöd (utöver godkänd modfinansiering) - raportoidut kustannukset kaudelle elvät ole perusteena muulle EU tal julkiselle tuolle (lukuunottamatta hyväksyttyä vastinrahoilusta) och att de uppgifter som lämnas i redovisning är fullständiga och riktiga samt att övriga villkor för stödet har beaktats; - ja että raportissa annetut tiedot ovat täydelliset ja oikein sekä tuen muut ehdot on huomioitu Städmottagare / Tuensaaja Pro'ektpartner Ha aranda Datum - Päivämäärä Firmatecknarens und riff - Nimenkir 'oitusoikeuden omssvan allekir'oltus ^^ j^ ^.. Namnförtydligande - Nimen selvennys Sven Farsberg 8lenketl AnsBken om utbetalning, Interreg IV A Nord, version?a FM A sid 3 av 3

15 Gör^^r^^^^r^ö^^ ^ ^^o^^^^ ^^^^ ^^^ Sverige och Eirala,no9 a Ruot hrr 'egt^ina^n / F^anEckeesv rörni Resecentrum Haparanda Tornio dit ^rn $ta ^Pe / ^uensaa `a Haparanda Kommun iarier^r / iaa^r^inurnee Redovisningen avser perioden/ Raportei l^ose^ee jat^soa i Tidigare perioder Beslut /Päätös EU-StÖd ; /Aikaisemmaf jaksot from: / all<aen ^ ^ t o m: /saakl<a ^ Denna Totalt / period / Yhteensä Tämä jakso Offentiig `meåfinansiering Beslut /Päätös Julki[le[I raholtus (finansiär-namn / rahoittaja-nimi) Kontant offentlig finansiering - Käteinen ju lkinen rahoitus Tidigare perioder /Aikaisemmat jaksot Denna period / Tämä jakso Haparanda Stad , , , ,00 Länsstyrelsen Norrbottens län , , , ,00 Tornlon Kaupunki , , , ,00 I ^ ^,^^ ^^ Summa /Yhteensä , , ,00 Offentligt direktfinansierade kostnader / Julkiset suorarahoitteiset kustannukset _ 0,00 0,00 0,00 o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo Summa /Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 SUMMA I YHTEEf^S,4 ^ , , ,00 Beslut /Päätös Tidigare perioder /Aikaisemmat jaksot Denna Period / Tämä jakso a um senaste utbetalning/ redovisning Totalt / /viimeisin Yhteensä maksu- /raportointi- a um senaste utbetalning/ redovisning Totalt / /viimeisin Yhteensä maksu- /raportointi- Pirivatmedfinalnsiering - yksityinen rahoitus Kontant privat finansiering - Käteinen yksityinen rahoitus o,oo _ o,oo _ o,oo Summa!Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 Ideellt/eget arbete - Vapaaehtoistyö/Oma työ o,oo o,oo o,oo Summa /Yhteensä 0,00 0, 00 0,00 0,00 Bilaga nr / Liite nro Bilaga nr / Liite nro SUMMA / YHTEENS,4 0,00 0,00 0,00 0,00 Filankel[ Ansökan om utbetalninb, InterregIV A Nord, version 2009-Oh-I S FM FE Sld 1 åv 1

16 o^^r^^c^^^a ^ ^^^^^^^^ ^ ^^^'^ ^^^ ^vea u^e oci^ IF'ie^9^ad m 1)^anotsi ja ^a^oreei ^e^ e^iisni^^e^n ^^^err ^erru s â ean/ l[^^p rrtt>i ik ^P^e^ j^ â^ ^ ff^ o save / ab&^aea^ ^ fl^e 9-Ofl tom: /sa^ltst^ca 2 t^'- ^-3t Stö^e^ tt^g^ve / Tuens^aj^ iarienr / tdiaarinumero Resecentnmi Haparanda To;nio Haparanda Kommun ^ stn^^ss9^^ / P^a^st^nna^s9^je t3esiut / Päätös Tidigare godkända kostnader / i'eriodens kostnader,4ckurriulerade kostnader Aikaisemenin / Jakson kulet / OZulut yhteensä hyväksytytkulut Egen i^ersonal / Hanlcehenkil st Egen personal / Hankehenkilöstö 9 844,00 v! Pfl i\ Vv v afe iå^ bvr. / n^ee_vv vr. a^ es ee c^ ^so 'v åa v, F3^ a ^, ^^ ^!1 m9 e dom, V ^ ^,^R 0^ d ^^, P.ft ^^^ R tt&9 J (8.6%f!I Varav / josta 20% område /alue 0,00 Varav /josta 10% område /alue 0,00 Exferna tiänster / ^Il^o^uoiiset ^Oale^elut Konsultkostnader ,00 SUMMA I YHTEENSÄ ^5 000, , , ,00 Varav / josta 20% område /alue 0,00 Varav /josta 10% område /alue 0,00 Investerin ar / Investoinnit Entreprenadkostnader ,00 0 SUMMA / YHTEEfiISÄ , , ,00 3 X90 132,00 Varav /josta 20% område /alue 0,00 Varav /josta 10% område /alue 0,00 Lokalkostnader / ioimitilakustannukset SUMMA / YH7EENSÄ 0,00 0,00 Varav /josta 20% område /alue 0,00 Varav /josta 10% område /alue 0,00 Blankett Ansökan om utbetalning, Interreg IV A Nord, version? F1Vt KE Sld 1 av 2

17 ^^^^^^^^^f d9^^^^^1^^ ^ ^^^ Q^^ ^^re^i^e c6 >F'in9^nd - ll^u a^i ja ^u nni IEg^dl ^isrnin^^n ^^se^ psee i ^De^/ l[8^q^ rrt^i ]k ^â^ee j^9^ ^ $'^ o Arne / ^19^aen f o rnå /s^ald^a Prr je&^>tn^^ne^ / ^$aneen nuni Resecentrum Haparanda Tonnio ^>t dnn tta^^rre /'g'ueflils^^j^ Haparanda Konurlun ^Diar ienr / IDiaarinumen o K ^^^^ds^lal^ I ^^^^^n91fb^iaj6 ^e^ r ch 1 cti / ^ä9atk^t ^^ ^a^ Åtus i3eslut I Päätös Tidigare godkända / ^eriodens kosfnader Aikaisemanin /takson kubuf / ituluf yhfeensä hyväksyfyf kolut SUMMA/ YHTEEP^SÄ 0,00 0,00 Varav / jolta 20% område /alue 0,00 Varav /josta 10% område /alue 0,00 erri^a k st^^d^r / ii^^^t k^st^n^^ks^t Indirekta kostn. - Välilliset kustannukset SUMMA /YHTEENSÄ 0,00 0,00 Varav /josta 20% område /alue 0,00 Varav /josta 10% område /alue 0,00 ^r Åektintäker - B^1râ keett tul t (ange intäkter med minustecken / ilmoita tulot miinusmerkkisenä) Specitik^ti n I Erigteiy ^esluf / Paatos Tidigare infäktar/ Aikaisemmat tulot Periodens intäkter / Jaklon tulof Ackumulerade intäkter/ Tulot yhteensä Intäkter ,00 SUMMA /YHTEENSÄ -^3 X26, 00 -^3 ^^6,00 Blankett Ansökan om utbetalning, Literreg I\+ A Nord, version FM KE Sld 2 av

18 ^,,_ ^!^ 2-r^i^ l z^^ ^ Y Kommunstyrelsen ihaparanda kommun Angående tjänstepension för politiker. Undertecknad anhåller om att Haparanda kommun skall se över och anta nytt reglemente för tjänstepension för politiker inför nästa mandatperiod. Jag anser att nuvarande reglemente endast utgår från heltidsarvoderade politiker för att säkerställa deras pension. Vid reglementets upprättande har hänsyn ej tagits till fritids- och deltidsarvoderade politiker. Undertecknad anhåller också att få tillgodoräkna mig alla mina år som deltidsarvoderad samt att underlag för beräkning av min pension skall vara de två senaste åren under min tid som deltidsarvoderad. Haparanda 2014-O1-30 JJ ^C;^^^^ Kåre Strömbäck

19 HAPARANDA STAD KsAu 45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 35 Skrivelse angående tjänstepension Beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka ärendet för ytterligare beredning och därefter återkomma till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Skrivelse från Kåre Strömbäck som anhåller om att Haparanda kommun skall se över och anta nytt reglemente för tjänstepension för politiker inför nästa mandatperiod. "Jag anser att nuvarande reglemente endast utgår från heltidsarvoderade politiker för att säkerställa deras pension. Vid reglementets upprättande har hänsyn ej tagits till fritids- och deltidsarvoderade politiker. Undertecknad anhåller också att få tillgodoräkna mig alla mina år som deltidsarvoderad samt att underlag för beräkning av min pension skall vara de två senaste åren under min tid som deltidsarvoderad." Förslag till beslut Att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka ärendet för ytterligare beredning och därefter återkomma till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag KS 2011/253 Expediering Justerare

20 NÖRRBÖREN UNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 97 (112) 65 Jämställdhet och jämställdhetsintegrering Den politiska leningsgruppen för jämställdhet och jämställdhetsintegrering, med uppdraget att stötta och följa kommunernas och landstingets arbete på länsnivå; har föreslagit rekommendationer för kvalitetssäkring, utbildning, uppföljning och samverkan. Bakgrund Under 2013 antog Norrbottens 14 kommuner den europeiska deklarationen för jämställdhet,-cemr-deklarationen, och arbetet fortskrider i länet. I början av 2014 bildades den politiska ledningsgruppen för jämställdhet ochjämställdhetsintegrering. Den består av fem representanter från kommun och landsting, där uppdraget handlar om att stötta och följa upp det påbörjade arbetet med den europeiska deklarationen för jämställdhet, CEMR, och jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Uppfö jning av övergripande målsättning För att säkerställa en hållbar och systematisk integrering av jämställdhetsperspektivet ska kommunerna i den övergripande styrningen (verksamhetsplaner) tydligöra jämställdhetsmålen. Att det säkerställs ett kommunövergripande jämställdhetsmål, dvs. mål satta för kommunens tjejer, killar, kvinnor och män. Genom att kommunerna redovisar det kommunövergripande målet till Kommunförbundet Norrbotten kan en övergripande bild sammanställans överlänets jämställdhetsarbete. MakEQuality - kvalitetssäkringsverktyg MakEQuality är ett verktyg som tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som en möjlighet för kommuner, landsting och företag att kvalitetssäkra arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheten. Den är uppbyggd kring Sveriges jämställdhetspolitiska mål och den europeiskajämställdhetsdeklarationen, CEMR. Verktyget ger möjlighet att redovisa, följa upp och förbättra jämställdhetsarbetetoch ska vara ett stöd till verksamheter som undertecknat CEMR-deklarationen och bedriver ett förbättringsarbete. Verktyget består av fem parametrar Systematiskt förbättringsarbetet, Likvärdig resursfördelning, Deltagande och representation, Avtal med samarbetspartner samt Arbetsvillkor. Genom att kommunerna redovisar en årlig rapport utifrån MakEQuality till Kommunförbundet Norrbotten kan en övergripande bild sammanställlans över länets jämställdhetsarbete. Webbutbildning Att genomföra webbutbildning i varje kommun är en möjlighet att öka kunskapen hos alla medarbetare om jämställdhet och därigenom främja

21 KOMMUNFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NORRBOTTEN Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 98 (112) arbetet med jämställdhetsintegrering. Där målsättningen är att alla medarbetare ilänet har en grundläggande utbildning i jämställdhet. Jamstall.nu är en nationell resurs förjämställdhetnch där finns stöd att hämta i form av fakta, nyheter, praktiska exempel och konkreta verktyg. Denna sida på veebben är en samverkerskans satsning mellan Europeiska Socialfonden, Nationella sekretariatet för genusforskning, Länsstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt VINNOVA. Påjamstall.nu finns det en kostnadsfri webbutbildning -Jämställdhet och genus. Deltagarna får en bakgrund och fakta om jämställdetsarbetet, lagstiftning, de jämställdhetspolitiskarnålen, metoder och verktyg samt möjligheten till reflektion kring normer och föreställningar ur ett jämställdhetsperspektiv. Handledning medföljer öch tidsåtgången är ca två timmar. 3 R -kartläggning av hem jänsten Genom att genomföra en 3 R kartläggning i hemtjänsten i varje kommun och redovisa resultatet till Kommunförbundet Norrbotten ges en samlad bild över länet samt en utgångspunkt för hur jämställdhetsintegrerat länet är inom hemtjänsten. 3 R metoden är ett verktyg där verksamheten kartläggs och analyseras ur ettjämställdhetsperspektiv utifrån. Representation (Rl) -hur många flickor, pojkar, kvinnor och män som finns i en verksamhet/målgrupp, Resurser (R2) -hur resurserna fördelas på flickor, pojkar, kvinnor och män t.ex. tid, lokaler, pengar, insatser. Den sista är Realia (R3) -varför representationen och resurserna fördelar sig som det gör. Därefter genomförs en analys av varför resurserna fördelas som de gör och varför könsuppdelningen ser ut som den gör. Frågor som besvaras är vem som får vad och på vilka villkor. För att jämställdhetsintegrera en verksamhet krävs alla tre R. Med hjälp av 3 R metoden kartläggs de normer som styr verksamheten, hur makten är fördelad mellan flickor, pojkar, kvinnor och män samt hur kön påverkar verksamhetens utformning och organisering. 3:e delmålet Samverka genom att sprida det tredje delmålets satsning med utskicket av boken "Det löser sig jämt - om föräldraledighet och jämställdhet i vardagen" till länets gravida under 2015 genom nyhetsbrev och hemsida. Under det övergripande jämställdhetspolitiska målet, -att kvinnor och män ska har samma makt att forma samhället och sitt eget liv, finns delmå13 -jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnoroch män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha samma möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor. Som ett led i en jämnare fördelning av det obetalda hem- och hushållsarbetet delar Norrbottens läns landsting ut boken "Det löser sig jämt - om

22 KOMMUNFöRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL N^ARBOTTEN Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 99 (112) föräldraledighet och jämställdhet i vardagen" till alla gravida under tre år Den politiska ledningsgruppen förjämställdhetnch jämställdhetsintegrering föreslår styrelsen att rekommendera kommuner att fastställa ett kommunövergripande jämställdhetsmål samt redovisa jämställdhetsmålet till Kommunförbundet för sammanställning till årsrapporten för jämställdhet i Norrbotten senast oktober 2015 att använda MakEQuality som verktyg för att kvalitetssäkra arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheterna samt redovisa en årlig rapport för jämställdhet till Kommunförbundet Norrbotten i syfte att föl-.ja arbetet med CEMR-deklarationen att möjliggöra för personalen att genomgå en grundläggande webbutbildning -Jämställdhet och genus att genomföra en 3R kartläggning inom området hemtjänst och redovisa resultatet till Kommunförbundet Norrbotten för sammanställning till årsrapporten förjämställdhet inorrbotten senast oktober 2015 att informera om boken "Det löser sig jämt - om föräldraledighet och jämställdhet i vardagen" via nyhetsbrev och hemsida Presidiet föreslår att förslaget från Den politiska ledningsgruppen för jämställdhetoch jämställdhetsintegrering bifalls. Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls. Styrelsen beslutar rekommendera medlemskommunerna att fastställa ett kommunövergripande jämställdhetsmål samt redovisa jämställdhetsmålet till Kommunförbundet för sammanställning till årsrapporten förjämställdhet inorrbotten senast oktober 2015 att använda MakEQuality som verktyg för att kvalitetssäkra arbetet med attjämställdhetsintegreraverksamheterna samt redovisa en årlig rapport för jämställdhet till Kommunförbundet Norrbotten i syfte att följa arbetet med CEMR-deklarationen att möjliggöra för personalen att genomgå en grundläggande webbutbildning -Jämställdhet och genus att genomföra en 3R kartläggning inom området hemtjänst och redovisa resultatet till Kommunförbundet Norrbotten för sammanställning till årsrapporten för jämställdhet i Norrbotten senast oktober 2015

- ---------------;~ - -- -------

- ---------------;~ - -- ------- Tid och plats Beslutande Måndag kl. 09:00 Byskär Gunnel Simu (S) Kurt Rosendahl (S) Perarne Kerttu (C) Anders Rönnkvist (M) Marlene Haara, S, ers för Bengt-Olov lnnala Sida 1 Övriga närvarande PeterWaara

Läs mer

Sala kommun uppmanas underteckna deklarationen för jämställdhet

Sala kommun uppmanas underteckna deklarationen för jämställdhet SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2012-03- 1 3 Centerpartiet i Sala kommun Motion ang Sala kommun uppmanas underteckna deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMRs jämställdhetsdeklaration)

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för jämställdhet Program för jämställdhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

Överenskommelse om blandade platser

Överenskommelse om blandade platser 1(3) Dnr SN/2014:274 723 2014-10-14 Överenskommelse om blandade platser Överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson REKVISITION Inkom (plats för Region Norrbottens stämpel) Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt Annat Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer Betalningsmottagare Organisationsnummer Postadress Kontaktperson

Läs mer

Handlingsplan för CEMR:s jämställdhetsdeklaration

Handlingsplan för CEMR:s jämställdhetsdeklaration ESLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Josef Chaib Handläggare Diarienummer gs. 2012-09-07 Kommunstyrelsen /2.o3139-1 Handlingsplan för CEMR:s jämställdhetsdeklaration Ärendebeskrivning 2007 antog kommunfullmäktige

Läs mer

Policy för könsuppdelad statistik

Policy för könsuppdelad statistik Policy för könsuppdelad statistik Ks 2013:351 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Policy för könsuppdelad statistik Fastställt av kommunstyrelsen 2013-12-18 420 1 2 Bakgrund I

Läs mer

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Processtöd jämställdhetsintegrering ESF Jämt * Är ett av de processtöd som finns knutna till Europeiska socialfonden * Tillhandahåller kostnadsfritt

Läs mer

Sekreterare Eric Styffe

Sekreterare Eric Styffe Datum: kl 10:00 Plats: Socialkontoret, Gullspång Ordförande Per-Arne Brandberg Sekreterare Eric Styffe Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder

Läs mer

Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi

Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi 2014-2019 Innehåll Inledning... 3 Regeringens jämställdhetsmål... 3 Länsgemensam jämställdhetsstrategi för Gävleborgs län... 3 CEMR-deklarationen... 3 Nulägesanalys...

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan.

En jämställdhetsanalys behöver inte vara lång och krånglig. Med några få rader kan man som regel svara på de frågor som ställs i checklistan. Checklista för jämställda beslut. Ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter. Konkret innebär det att

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Lantmäterinämnden 21 oktober 2015

Lantmäterinämnden 21 oktober 2015 Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 21 oktober 2015 Sid Justering... 3 17 Remissvar motion (S) CEMR-deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå.... 4 18 Dokumentplan för Lantmäterinämnden...

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Ett av Järfälla kommuns mål är att alla Järfällabor ska ges samma möjlighet att påverka sin livssituation, och känna att de bidrar till och är en del av

Läs mer

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum KS-2014/151 2014-02-27 Kommunstyrelsen Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Förslag

Läs mer

4 Ändrad organisation av boende för ensamkommande barn KS 2015/718 Föredragande: Karin Ahrle

4 Ändrad organisation av boende för ensamkommande barn KS 2015/718 Föredragande: Karin Ahrle Datum: kl 17:00 Plats: Nämndrummet Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

KS 14 10 SEPTEMBER 2014

KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-08-29 Diarienummer KSN-2014-1045 Kommunstyrelsen Mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn 2014 Förslag

Läs mer

10 februari Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun

10 februari Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun 10 februari 2016 Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun Beslut Tillbakablick Jämställdhetsintegrering angavs som huvudsaklig strategi för kommunens jämställdhetsarbetet i programmet som antogs av KF 2003 Programmet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-04-11

Sammanträdesdatum 2013-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 38 (53) Sammanträdesdatum 2013-04-11 95 Dnr 2012/57 Motion om att Sala kommun uppmanas att underteckna deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMRs

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering Illustration: Nina Hemmingsson ESF Jämt ESF Jämt är ett av de processtöd som finns knutna till socialfonden ESF Jämt tillhandahåller kostnadsfritt stöd till potentiella och beviljade

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av styrdokument

Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering förbättrar verksamheters resultat Jämställdhetsintegrering är en strategi för jämställdhetsarbete som syftar till att förbättra verksamheters

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män 1 (10) Kommunledningen Ulrika Lundgren Kvalitetscontroller 0302-521815 ulrika.lundgren@lerum.se Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Länsstyrelsen i Kronobergs län Ersättning

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (FP)

Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar (FP) FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2015-11-02 1 Plats och tid Ateljén, Nämndhuset, Vasavägen 16 Katrineholm, kl 10:00 11:30 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Ewa Callhammar

Läs mer

Resursförstärkning för överförmyndarnämnden för 2016

Resursförstärkning för överförmyndarnämnden för 2016 KF 16:1 KF 16:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:294 /-049 2016-04-29 1/2 KF 16:3 Handläggare Josefin Winnfors Tel. 0152-291 61 Kommunstyrelsen Resursförstärkning för överförmyndarnämnden

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Hägersten- Liljeholmens 2016-2018 stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsarbete 2016-2018 3 (9) Innehåll Kommunfullmäktiges mål... 4 Nämndmål... 4 Syftet

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:199-723 2015-04-13 1/6 Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-03-15 Diarienummer:2008-007 K Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Utbildning lerduveskytte Ungdomscheckens namn Svenljunga skytteförening Sökande

Läs mer

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT Ansökan Mål 1 Södra Skogslänsregionen Växtkraft. Åtgärd 2:1 Ankomstdatum/Diarienr (ifylls av LST) Europeiska socialfonden Innan ni fyller i ansökan rekommenderas ni att läsa igenom anvisningarna till blanketten

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Datum 2012-10-23. Motion av Malena Ranch (MP) om undertecknande av den europeiska jämställdhetsdeklarationen

Datum 2012-10-23. Motion av Malena Ranch (MP) om undertecknande av den europeiska jämställdhetsdeklarationen KS 16 21 NOV 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2012-10-23 Diarienummer KSN-2012-0537 Kommunstyrelsen Motion av Malena Ranch (MP) om undertecknande av den europeiska jämställdhetsdeklarationen

Läs mer

Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat, exempelvis kvitton och kontoutdrag, och andra underlag för redovisningen.

Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat, exempelvis kvitton och kontoutdrag, och andra underlag för redovisningen. 2017-06-20 1 [5] SLUTRAPPORT FÖR BIDRAG TILL INTEGRATIONS- OCH/ELLER FOLKHÄLSOINSATSER Rapportmallen är till för att underlätta lokala föreningars, organisationers och kommunala verksamhetens möjlighet

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Riktlinje för Uppsala kommuns normkritiska arbete med jämställdhetsintegrering enligt CEMR

Riktlinje för Uppsala kommuns normkritiska arbete med jämställdhetsintegrering enligt CEMR KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lillskogen Emma Datum 2017-01-23 Diarienummer KSN-2016-2706 Kommunstyrelsen Riktlinje för Uppsala kommuns normkritiska arbete med jämställdhetsintegrering enligt CEMR

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Riktlinjer för kommunstyrelsens föreningsbidrag till föreningars/organisationers stöd i flyktingmottagandet

Riktlinjer för kommunstyrelsens föreningsbidrag till föreningars/organisationers stöd i flyktingmottagandet KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fridborg Anders Nilsson Daniel Datum 2016-03-04 Diarienummer KSN-2016-0556 Kommunstyrelsen Riktlinjer för kommunstyrelsens föreningsbidrag till föreningars/organisationers

Läs mer

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Bilaga Jämställdhetspolitikens mål Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 En jämn fördelning av makt och inflytande Kvinnor och män ska ha samma

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning

Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning Mikael Almén, Nationella sekretariatet för genusforskning Foto: Mikael Almén Kön Könsidentitet eller könsuttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionalitet Sexualitet Ålder

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 december 2013 kl. 8:30-9:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 134-137 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå

Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå PM 2009:1 RI (Dnr 222-2353/2008) Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Stockholms stad

Läs mer

Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen

Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen Eskilstuna kommuns arbete med CEMR-deklarationen - från internationell deklaration till lokal praktisk verksamhet. Cecilia Boström, kommunstrateg jämställdhet Eskilstuna kommun Målsättning: Att bli Sveriges

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-03-08 39 KS 402/16 Handlingsplan Trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik Beslut Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 5

Kommunfullmäktige. Ärende 5 Kommunfullmäktige Ärende 5 Kommunledningsstaben, Ekonomiavdelningen Johan Örnberg, 0571-281 13 johan.ornberg@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-10-08 Sida 1(3) Kommunal borgen till fiberföreningar

Läs mer

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år 15 år Vision 2030 Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen Prioriterade områden 5 års period Vardagsliv Boende, fritid, kultur, miljö Välfärd Vård, utbildning, omsorg Näringsliv Företagande,

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn

Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn 2015-11-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/123-133 Arbets- och företagsnämnden Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18 M sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-11-18 s (2.4) 237 Nytt avtal om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Sala kommun 2015; information Dnr 2011+/ 1185

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Fritidsnämndens reviderade ansökan om jämställdhetsbidrag

Fritidsnämndens reviderade ansökan om jämställdhetsbidrag Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 7 Datum: 2012-03-06 Ärende: Fritidsnämndens reviderade ansökan om jämställdhetsbidrag Sammanfattning: Den 1 mars

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling

Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Skarelius Lille Mimmi Datum 2017-05-12 Diarienummer KSN-2017-1920 Kommunstyrelsen Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar

Läs mer

P(2,(A kyry(9a4i,4674 ESL KOMM N. Förslag till redovisning till kommunstyrelsen om nämndens arbete med CEMR-deklarationen

P(2,(A kyry(9a4i,4674 ESL KOMM N. Förslag till redovisning till kommunstyrelsen om nämndens arbete med CEMR-deklarationen ESL KOMM N Barn- och famil'enämnden Sammanträdesprotokoll Sida 12 (25) 2015-01-14 5 Dnr BoF.2012.1295/670 Förslag till redovisning till kommunstyrelsen om nämndens arbete med CEMR-deklarationen Ärendebeskrivning

Läs mer

Direktiv - Internbudget 2015

Direktiv - Internbudget 2015 Tjänsteskrivelse 2014-09-02 KFN 2014.0027 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Direktiv - Internbudget 2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden fastställer sin budget för 2015

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Säker läkemedelsanvändning för en bättre livskvalitet hos äldre

Säker läkemedelsanvändning för en bättre livskvalitet hos äldre SÄLMA Ⅱ Säker läkemedelsanvändning för en bättre livskvalitet hos äldre Kommuner, landsting och offentligt finansierade privata vårdgivare inbjuds att delta i ett nationellt förbättringsprojekt 2007. Gemensam

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer

1 STROMSTADS KOMMUN. Meddelande om Beslut. Datum 2007-04-03. Diarienr: 5 l4 1-2006-426 1. Strömstad Kommun S. Bergsgatan 21-23 452 80 Strömstad

1 STROMSTADS KOMMUN. Meddelande om Beslut. Datum 2007-04-03. Diarienr: 5 l4 1-2006-426 1. Strömstad Kommun S. Bergsgatan 21-23 452 80 Strömstad 1 STROMSTADS KOMMUN ( 1 -~ Kommunstyrelsen I Datum 2007-04-03 Diarienr: 5 l4 1-2006-426 1 Strömstad Kommun S. Bergsgatan 21-23 452 80 Strömstad Meddelande om Beslut Nutek har behandlat Er ansökan om bidrag

Läs mer

Nr 128. Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn KSN-2015-2242

Nr 128. Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn KSN-2015-2242 Uppsala Kommunfullmäktige Nr 128. Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn KSN-2015-2242 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna en överenskommelse

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 14:50 16:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Nämndplan Overförmyndarnämnden , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. 7c2. Orgnr Postgiro

Nämndplan Overförmyndarnämnden , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. 7c2. Orgnr Postgiro , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Nämndplan 2016.. Overförmyndarnämnden 7c2 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 42 Telefon, växel 0171-62 50 00 Telefax 0171-365

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Nr 1 Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter: Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) ordförande Carl-Johan Schiller

Läs mer

Processtöd jämställdhetsintegrering

Processtöd jämställdhetsintegrering Processtöd jämställdhetsintegrering i nationella och regionala Socialfondsprojekt Anna-Elvira Cederholm Före ansökan (ide -fas) Förberedelser Mobilisering Genomförande o avslutande Efter projektet Tillgängligt

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer