KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse"

Transkript

1 HAPARANDA STAD KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse Tid: Måndag kl 08:30 Plats: Byskär Föredragningslista Nr Bil. Ärende Val av justerare och godkännande av dagordningen Diarienr Föredragande o Heart of Lapland Kreditpolicy Riktlinjer för god ekonomisk hushållning strategianalys - Medelshantering Ansökan om medel till Projektet KS 2014/389 Integration av nysvenskar Ansökan om bidrag ( kr) till Cup KS 2014/411 Haparanda Ansökan - Minoritetsspråksdelegationen KS 2014/417 Bidrag till körslag Information angående Victoria-torget Redovisning samt ansökan om KS 2011/296 förlängning Projekt Resecentrum Fråga om pension för förtroendevalda KS 2011/253 Rekommendationer till angående KS 2013/472 (CEMR) deklarationen för jämställdhet Migrationsverket Lägesrapport angående KS 2014/325 blandade platser Skrivelse angående hantering av KS 2014/400 begäran av offentliga handlingar Information angående avfallsabonnemang Uppdatering av reglementen för KF, KS, delegationsordningen m.m Enligt uppdrag Eine Pirilä, sekreterare Daniel Fälldin Hans Kenttä Hans Kenttä Hans Kenttä Sven Forsberg Sven Forsberg Tommi Slunga Robert Ekholm Jarkko Jaako Sven Forsberg Tommi Slunga Sofia Rosendahl Sven Forsberg Postadress: Haparanda kommun Haparanda Besöksadress: Torget 9 H aparanda Telefon: E-post/Hems ida

2 Lokalavdelningen föreningen Norden Ansökan Haparanda Haparanda Stad Haparanda p- 1,.. ^ g a. 1^^^ _^9r r..) ^:^,- Ansökan om medel till Projektet Integration av nysvenskar Lokalavdelningen föreningen Norden Haparanda ansöker härmed om kr i bidrag till projektet Integration av nysvenskar. Projekttid : Uppgifter om sökanden Namn: Adress: Organisations nr: Telefon: Plusgiro: Bankgiro: E-post: Hemsida: Lokalavdelningen föreningen Norden Haparanda Repslagaregatan 25, Haparanda backe.ola(a^gmail.com vwvw. nordenbd.se Bakgrund Allt oftare framkommer det i olika sammanhang att många nysvenskar (personer som.har permanent uppehållstillstånd isverige) saknar kunskap om nordisk gemenskap och nordiskt samarbetet. De vet till exempel inte om vilka möjligheter det finns till utbildning, arbete, kultur och umgänge över nationsgränserna inorden Samarbetspartners Lokalavdelningen föreningen Norden i Kalix och Pohjota-Norden avdelningar i Torneå och Kemi. ABF Norr Haparanda. Målgrupp Nysvenskar, ensamstående och familjer, i Haparanda. Syfte Ge kunskap om språk, kultur, historia och samhällsliv i de nordiska länderna. Skapa förutsättningar för nätverk mellan folk och länder. Ökade kontakter mellan människor ger större möjligheter för vänskap, öppenhet och förståelse. Genomförandet Projektteamet börjar med marknadsföring och information i syfte att engagera målgruppen till att delta i en studiecirkel om Norden. Under 8 tillfällen kommer deltagarna att få information och utbildning om Nordens historia, gemenskap och samarbete. Föreläsningar om bland annat möjligheter att bo och arbeta i Norden. Studiebesök hos samarbetspartners för att få ta del av det praktiska nordiska samarbetet.

3 Lokalavdelningen föreningen Norden Haparanda Ansökan Haparanda Stad Haparanda Resultat Ökad kunskap om Nordens historia, vårt gemensamma demokratiska kulturarv, möjligheter till arbete och utbildning inom Norden samt förutsättningar till samarbete över nationsgränserna. Därigenom stärks förståelse och relationer mellan människor från olika kulturer. Människor som kommer från andra länder känner sig välkomna och involveras i den vision om bland annat öppenhet och demokrati som finns i det nordiska samarbetet. Ett rikare och tryggare privatliv med färre fördomar och ökad tolerans. Kostnad och finansiering Kostnader administration 1000 möteslokal 2500 marknadsföring 6000 utbildningsmaterial och utställning 3000 kulturarrangemang/redovisnig 2000 web-ansvarig 600 resor/studiebesök föreläsare 5000 Sammanlagt Finansiering Möteslokal ABF 2500 Haparanda Stad Sammanlast Övrigt Samarbete, arbetsinsatser i projektet, kommer att genomföras tillsammans med Norden avdelningar från Torneå, Kalix och Kemi.

4 Joyr- sl's 20l y/lj//. rna Till Kommunchef Sven Forsberg Haparanda Stad ZOt4 10^ 21 Anhållan HSKT Brottning arrangerar Cup Haparanda den november 2014 för 34 året. I år har vi dessutom tagit med kvinnor, vi har duktiga tjejer i vår närhet och vi vill ge tjejerna möjlighet att brottas i Haparanda Det blir en fördyring för oss men vi hoppas att det massmedialt blir ett uppsving. Vår förhoppning är att det även i år kommer cirka 8-10 nationer I dagsläget är det mycket tungt att få näringslivet delaktiga i detta samarbete så vår förhoppning är att staden ger oss den möjligheten så att vi kan driva denna stora internationella turnering vidare och marknadsföra kommunen ute i världen. Haparanda SKT/Brottningssektion anhåller härmed om ett bidrag till årets Cup Haparanda 2014 med kr. HSKT Brottning

5 HAPARANDA SKT BROTTNING Räkenskapsår : OS Verksamhetsberättelse Haparanda SKT/Brottningssektionens verksamhetsberättelse för tiden Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning: Ordf. Per-Erik Björken V.ordf. Bengt OEov Innala Kassör. Allan Fjellvind Sekr. Marko Nolma Ledam. Jukka Viitanen, Jaana Viitanen och Leif Rutberg. Under verksamhetsåret har ett antal protokollförda styrelsemöten genomförts, ett anta! Cup Haparanda möten samt 2st medlemsmöten hållits. Föreningen har under hösten arrangerat Olles Minnesträff med rekord antalet ca 200 st deltagare och den sedvanliga Cup Haparanda inov/dec månad. Vi har i vanlig ordning tävlat flitigt runt om i Sverige samt Finland och Norge, med goda resultat där bl a Mattias Viitanen blev junior svensk mästaresom första års junior, det bådar gott. Sektionens resultat på minus på kr och 60 öre föreslås av styrelsen balanseras i ny räkning. Resultatet belastas med två års kostnader Cup Haparandas tidning och bankett. Även en kundfordran på ZO 000 kr har avskrivits och sam belastar räkenskapsårets resultat. Med detta överlämnar vi verksamhetsberätteisentlll årsmötet och tackar samtidigt alla funktionärer och sponsorer som hjälpt till under året. Styrelsen för Haparanda SK7/Brottning Per-Erik Björken Bengt Olov Innala Marko Holma Jukka Viitanen Jaana Viitanen Leif Rutberg Allan Fjellvind

6 HAPARANDA SKT BROTTNING Räkenskapsår: Resultaträkning Nettoomsättning ,77 Övriga rörelseintäk#er ,00 Summa intäkter ,77 Rörelsens kostnader Externa kostnader ,30 Personalkostnader ,00 Avskrivning kundfordran ,00 Rörelseresultat ,53 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 508,57 Räntekostnader och liknande resultatposter ,64 Resultat efter finansiella poster ,60 Bokslutsdispositioner - drets resultat ,60

7 Eine Pirila Från: Skickat: Till: Ämne: Sven Forsberg den 17 november :58 Eine Pirila FW: Brottning Till Ksau Med vänlig hälsning Sven Forsberg Tf Kommunchef Haparanda stad Kommunledningsförvaltningen Haparanda Irn ^^^^^J^^^^^^ 1^^!'ICti.11'Gr:S;ålg9 \+a: 1aP'*I'[.g14 Från : Haparanda SKT Brottningssektionen Datum : måndag 17 november :53 Till: Sven J Forsberg Ämne : Brottning Hej Sven! Vi hade ambitioner på att ha med damer under våran tävling, då vi inte har fått respons utifrån länder/klubbar, så har vi beslutat att vi ställer in de klasserna i år. I och med detta så vill jag att ni tar ner det äskade beloppet till 60000:- JI vh Per Björken HSKT Brottning

8 Rahoitusanomus. Vähemmistökielivaltuuskunta järjestää perinteisen kuorokisailun 20,11,2014 Folketshusillä johon osallistuu 7-8 kuoroa Haaparannalta, Matarengistä, Kalixsita Kirkon ja SV näytelmä kuoro. (Teerna kansallislaulut). Myös Rajalla kuoro, Lapsi- Kuoro Mariehällskoululta. viimme vuonna oli noin 180 käuijää ja yleisö tykkäsi Tilaisuudesta foten jatketaan perinnettä. Kustanukset on noin 23,700 kr Folketshus vuokra Kahvi ja mehutarjoilu. Lounatuuli kuoro Kirkon ja SV näytelmä kuoro Juuret Suomesta kuoro Matarengin kuoro Kalixsin kuoro Mariehällin koulun kuoro Rajansävel kuoro 2000 kr 3200 kr 1000 kr 500 kr 500 kr 1000 kr 1000 kr 500 kr 1000 kr 13,200 kr Lehtimainokset Haaparantalainen Pohjolansanoma Lounais-lappi 4200 kr 3500 kr 3000 kr yhteensä 23,900 kr Arpatulot 3000 kr Orgn Svedbank företagskonto , Haaparanta 2014, 10, 11 Ordförande Juhani Siira, puh

9 Irn HAPARANDATORNIO TJÄNSTESKRIVELSE Förvaltning Datum Diarienummer Handläggare Minoritetsspråk) KS 2014/318 Tommi Slunga Ansökan om bidrag : Körslag (Kuorokisailu) Ansökt belopp från Haparanda kommun : SEK Tidplan: Arrangemanget genomförs november 2014 Tjänsteutlåtande minoritetsspråkshandläggare: Samrådsgruppen för minoriteter har kr att tilldela per år för olika projekt. Ansökningsomgångar förår 2014 har redan hållits. Några extra medel för att finansiera projekt finns inte. Förslag till beslut Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå ansökan Enligt uppdrag Tommi Slunga Handläggare Minoritetsspråk Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/Hemsida Haparanda stad Torget Haparanda Haparanda

10 TJÄNSTESKRIVELSE MAPARANDATC^RN10 Kommunledningskontoret Ekonomi Jarkko Jaako, Datum Diarienummer ^CS `^ ^l ^ Z ^1^ Projekt Resecentrum Denna ansökan vänder sig till Ulla Fettersson på Länsstyrelsen i Norrbotten. Ansökan om att få förlängd projekttiden för projektet Resecentrum i Haparanda. Ansökan avser att förlänga projekttiden till den 2014-OS-31, detta för att Haparanda Stad skall få in alla de fakturor sam har tillkommit till projektet. Haparanda stad avser att inkomma med ansökan om utbetalning innan årets slut. Jarkko Jaako Controller Haparanda Stad Hans Kenttä Ekonomichef Haparanda Stad Postadress Bes6ksadress TelefonlFax E-post/tismsida Haparanda stad Torget Haparanda Haparanda

11 ^^^; F.^ ^) '' ^' t Länsstyrelsen Norrbotten Grön ^^af^ BESLUT - ändring Datum EUfUf'EIS^^ U`!I(NIFFI CL:^u4.in^5 l;n^eni^ ^T^^^E^ av A Nora Dir ZCS' ^-r,j /^^^^^6 3^^1-i/ 3y0^-,a ^ ^^1^ Diarienummer ^2^8=1-1 Nyps nr: Haparanda stad Haparanda Projekt: Resecentrum Beslut förlängning projekttid Förvaltningsmyndigheten för Interreg IV A Nord beslutar att bevilja en förlängnng av projekttiden till och med 2014-OS-31. I övrigt gäller förvaltningsmyndighetens beslut daterat och Motivering Projekts omfattning och karaktär innebär att projektägaren behöver längre tid för sitt avslutsarbete. De som deltog i ärendet Beslut i ärendet har fattats av Iiris Mäntyranta efter föredragning av Ulla Pettersson Iiris Mäntyrar^ Beslutande l;^c^7i^ Ulla Pettersson Föredragande Kopia till: Tornion kaupunki Suensaarenkatu Tornio Finland POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST INTORNET LULEÅ Stationsgatan ll um rbotten^iil lanssh^relsensc rbotten

12 ^S ^i^ /Z^^ -^ Gränslösa möjligheter FM EUAOPEIBKA UNIONEN EUfOQekhl lbpbnna otwndugetom^a tnterreg =vlai>norea ANSÖKAN 4M UTBETALNING - MAKSATUSHAKEMUS Interreg IV A Nord-Pohjoinen Redovisningen avser perioden/ Raportti koekes jaksoa fr o m: l alkaen j tom: Isaakka l Projektnamn 1 Hankkeen nimi NYPS-nr Resecentrum Haparanda Tornio ^ Prioriterat område / Prioriteetti Diarieur / Diaarinumero Stödmottagare / Tuensaaja IBAN Råpårärdä Kömmun SE Postadress! Postiosoite BIC Torget ND^ASESS Postnummer! Postinumero Ort/ Postitoimipaikka Organisationsur / Organisaationumero Haparanda Telefon / Puhelin Telefax 1 Faksi CFAR-nr -/Toimipaikkatunnus =15273 NYPS Har stödmottagaren. avdragsrätt för moms för projektets verksamhet?! Voiko tuensaa a v^hent^^ alvan ro'ektin kuluista? Projektansvarig / ProJektista vastaava Karl-Axel K östi Telefon! Puhelin E-post 1 S-posti kallek osti ha aranda.se Webbadress / Nettiosoite Redovisningsansvarig (ekonomi ) / Talousraportoinnista vastavaa Jarkko Jaako Telefon! Puhelin o922-z6ooa E-post / S-posti 'arkko.'aako ha aranda.se q^ Ja /Kyllä q Nej / Ei Blankett Ausdken am utbetalning, Interteg IV ANord, version !5 FM A sid 1 av 3

13 Pro'ektnamn / Hankkeen nimi Resecentrum Haparanda Tornio StSdmotta are / Tuensaa a Haparanda Kommun Diarienr / Diaarinumero F Tidigare godkända Periodens Ackumulerade Kostnadsslag / Kustannuslaji Beslut / Päätös kostnader 1 kostnader 1 kostnader / Kulut Atkaisemmin Jakson kulut yhteensä hyväksytyt kulut Egen personal I Hankehenkilöstö , , , ,00 Externa tjänster / Ulkopuoliset palvelut , , , ,00 Investeringar / Investoinnit , , , ,00 Lokalkostnader / Toimitilakustannukset Resor och logi / Matkat ja majoitus dyiga kostnader / Muut kustannukset Projektintäkter / Hankkeen tulot , 00 _ f Offentligt direktfinansierade kostnader / Julkiset suorarahoitteiset kustannukset Ideellt/eget arbete / Vå åaefitöis ^ölo"rfiä.ö _. _.. Varav kostnader i angr. omr de (20%) / josta kohdistuu rajoittuvaan (20%} alueeseen Tidigare godkända Periodens Ackumulerade Beslut /Päätös kostnader 1 kostnader / kostnader 1 Kuiut Aikaisemmin Jakson kulut yhteensä hyväksytyt kulut Varav kostnader i ansl. område (10%) / 'osta kohdistuu liitt ään 10% alueeseen Summa Alt.!Vaihtoehto 1: av summa stödbar. kostn. /% kalkista tukikel oisista kustannuksista 50% Ait. /Vaihtoehto 2; av summa offentli tinansierin!!o kaikesta 'ulklaesta rahoitukaesta 50% ,00 EU-stöd t. om denna eriod! EU-tuki tämä 'akso mukaanlukien Avgår tidigare utbetalt EU-stöd 1 Vähennetään alkaisemmin maksetlu EU -tuki ,OD EU-stöd för denna period / EU-tuki tlill^ jaksolla ,00 Blankett Ansökan om utbetalning, Interreg IV A Nord, version IS FM A sid 2 av 3

14 FM Pro'elctgamn / Hanklceen nimi Stiidmotta are / Tuensaaja Diarieur / Diaarinumero Resecentrum Ha aranda Tornlo Proje ariner Ha aranda 304-7b0-11 Följande handlingar skall bifogas - Seuraavat aslakirjat on Illtettävä hakemuksen q Läges = respektive slutrapport 1 Väli-tal loppurapportti q Intyg från Nationell kontrollant (original)! Todistus kansalllselta tarkastajaita (originaali) q Verifiering av modfinansiering / Selvitys vastinrahoituksesta q Bankkontobevis! flankin vahvistamat tilltiedot ( BIC - IRAN} Underlag som bifogas i förekommande fall q ÖvrigtlMuut ui - ' T an.cafi!'jsa: a's{f ^, i i^raf x^it i ^ ^.. 2'; t ^ c y hi ^ ^^^3 y _ c. i a, ;._ -. v.,^ 't a ^ ' ^^'` ^^ / ' ^^ ^ yta ^:.^.c..,,,. <., v,...^^;i r... " ;2..2,>,,r. :,t.^',^.. i;.^4;.+ r:- -.. ts.^...^-ci Har information lämnats om EU s modfinansiering i projektet? / ^ q Ja /Kyllä Onko tiedotettu projektin EU -rahoituksesta? q Nej /EI Undertecknad int ar att:! Allekirjoittaneet vakuuttaa, ettät redovisade kostnader för perioden har uppkommit under aktuell redovisningsperiod; - raportoidut kustannukset kaudelle ovat syniyneet ko. Raportointikaudella redovisade kostnader för perioden är bokförda under aktuell redovisningsperiod; - raportoidut kustannukset kaudelle ovat kirjattu ko. raportointikaudella redovisade kostnader för perioden är betalda senast datum för underskrift - raportoidut kustannukset kaudelle ovat maksetut viimeistään allekirjoituspäivänä redovisade kostnader fär perioden avser den verksamhet som beviljats i beslutet om stöd; - raportoidut kustannukset kaudelle kohdentuu toimintaan, johon päätetty lukt on myönnetty de redovisade kostnaderna för perioden inte har legat till grund för annat EU -stöd eller offentligt stöd (utöver godkänd modfinansiering) - raportoidut kustannukset kaudelle elvät ole perusteena muulle EU tal julkiselle tuolle (lukuunottamatta hyväksyttyä vastinrahoilusta) och att de uppgifter som lämnas i redovisning är fullständiga och riktiga samt att övriga villkor för stödet har beaktats; - ja että raportissa annetut tiedot ovat täydelliset ja oikein sekä tuen muut ehdot on huomioitu Städmottagare / Tuensaaja Pro'ektpartner Ha aranda Datum - Päivämäärä Firmatecknarens und riff - Nimenkir 'oitusoikeuden omssvan allekir'oltus ^^ j^ ^.. Namnförtydligande - Nimen selvennys Sven Farsberg 8lenketl AnsBken om utbetalning, Interreg IV A Nord, version?a FM A sid 3 av 3

15 Gör^^r^^^^r^ö^^ ^ ^^o^^^^ ^^^^ ^^^ Sverige och Eirala,no9 a Ruot hrr 'egt^ina^n / F^anEckeesv rörni Resecentrum Haparanda Tornio dit ^rn $ta ^Pe / ^uensaa `a Haparanda Kommun iarier^r / iaa^r^inurnee Redovisningen avser perioden/ Raportei l^ose^ee jat^soa i Tidigare perioder Beslut /Päätös EU-StÖd ; /Aikaisemmaf jaksot from: / all<aen ^ ^ t o m: /saakl<a ^ Denna Totalt / period / Yhteensä Tämä jakso Offentiig `meåfinansiering Beslut /Päätös Julki[le[I raholtus (finansiär-namn / rahoittaja-nimi) Kontant offentlig finansiering - Käteinen ju lkinen rahoitus Tidigare perioder /Aikaisemmat jaksot Denna period / Tämä jakso Haparanda Stad , , , ,00 Länsstyrelsen Norrbottens län , , , ,00 Tornlon Kaupunki , , , ,00 I ^ ^,^^ ^^ Summa /Yhteensä , , ,00 Offentligt direktfinansierade kostnader / Julkiset suorarahoitteiset kustannukset _ 0,00 0,00 0,00 o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo Summa /Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 SUMMA I YHTEEf^S,4 ^ , , ,00 Beslut /Päätös Tidigare perioder /Aikaisemmat jaksot Denna Period / Tämä jakso a um senaste utbetalning/ redovisning Totalt / /viimeisin Yhteensä maksu- /raportointi- a um senaste utbetalning/ redovisning Totalt / /viimeisin Yhteensä maksu- /raportointi- Pirivatmedfinalnsiering - yksityinen rahoitus Kontant privat finansiering - Käteinen yksityinen rahoitus o,oo _ o,oo _ o,oo Summa!Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 Ideellt/eget arbete - Vapaaehtoistyö/Oma työ o,oo o,oo o,oo Summa /Yhteensä 0,00 0, 00 0,00 0,00 Bilaga nr / Liite nro Bilaga nr / Liite nro SUMMA / YHTEENS,4 0,00 0,00 0,00 0,00 Filankel[ Ansökan om utbetalninb, InterregIV A Nord, version 2009-Oh-I S FM FE Sld 1 åv 1

16 o^^r^^c^^^a ^ ^^^^^^^^ ^ ^^^'^ ^^^ ^vea u^e oci^ IF'ie^9^ad m 1)^anotsi ja ^a^oreei ^e^ e^iisni^^e^n ^^^err ^erru s â ean/ l[^^p rrtt>i ik ^P^e^ j^ â^ ^ ff^ o save / ab&^aea^ ^ fl^e 9-Ofl tom: /sa^ltst^ca 2 t^'- ^-3t Stö^e^ tt^g^ve / Tuens^aj^ iarienr / tdiaarinumero Resecentnmi Haparanda To;nio Haparanda Kommun ^ stn^^ss9^^ / P^a^st^nna^s9^je t3esiut / Päätös Tidigare godkända kostnader / i'eriodens kostnader,4ckurriulerade kostnader Aikaisemenin / Jakson kulet / OZulut yhteensä hyväksytytkulut Egen i^ersonal / Hanlcehenkil st Egen personal / Hankehenkilöstö 9 844,00 v! Pfl i\ Vv v afe iå^ bvr. / n^ee_vv vr. a^ es ee c^ ^so 'v åa v, F3^ a ^, ^^ ^!1 m9 e dom, V ^ ^,^R 0^ d ^^, P.ft ^^^ R tt&9 J (8.6%f!I Varav / josta 20% område /alue 0,00 Varav /josta 10% område /alue 0,00 Exferna tiänster / ^Il^o^uoiiset ^Oale^elut Konsultkostnader ,00 SUMMA I YHTEENSÄ ^5 000, , , ,00 Varav / josta 20% område /alue 0,00 Varav /josta 10% område /alue 0,00 Investerin ar / Investoinnit Entreprenadkostnader ,00 0 SUMMA / YHTEEfiISÄ , , ,00 3 X90 132,00 Varav /josta 20% område /alue 0,00 Varav /josta 10% område /alue 0,00 Lokalkostnader / ioimitilakustannukset SUMMA / YH7EENSÄ 0,00 0,00 Varav /josta 20% område /alue 0,00 Varav /josta 10% område /alue 0,00 Blankett Ansökan om utbetalning, Interreg IV A Nord, version? F1Vt KE Sld 1 av 2

17 ^^^^^^^^^f d9^^^^^1^^ ^ ^^^ Q^^ ^^re^i^e c6 >F'in9^nd - ll^u a^i ja ^u nni IEg^dl ^isrnin^^n ^^se^ psee i ^De^/ l[8^q^ rrt^i ]k ^â^ee j^9^ ^ $'^ o Arne / ^19^aen f o rnå /s^ald^a Prr je&^>tn^^ne^ / ^$aneen nuni Resecentrum Haparanda Tonnio ^>t dnn tta^^rre /'g'ueflils^^j^ Haparanda Konurlun ^Diar ienr / IDiaarinumen o K ^^^^ds^lal^ I ^^^^^n91fb^iaj6 ^e^ r ch 1 cti / ^ä9atk^t ^^ ^a^ Åtus i3eslut I Päätös Tidigare godkända / ^eriodens kosfnader Aikaisemanin /takson kubuf / ituluf yhfeensä hyväksyfyf kolut SUMMA/ YHTEEP^SÄ 0,00 0,00 Varav / jolta 20% område /alue 0,00 Varav /josta 10% område /alue 0,00 erri^a k st^^d^r / ii^^^t k^st^n^^ks^t Indirekta kostn. - Välilliset kustannukset SUMMA /YHTEENSÄ 0,00 0,00 Varav /josta 20% område /alue 0,00 Varav /josta 10% område /alue 0,00 ^r Åektintäker - B^1râ keett tul t (ange intäkter med minustecken / ilmoita tulot miinusmerkkisenä) Specitik^ti n I Erigteiy ^esluf / Paatos Tidigare infäktar/ Aikaisemmat tulot Periodens intäkter / Jaklon tulof Ackumulerade intäkter/ Tulot yhteensä Intäkter ,00 SUMMA /YHTEENSÄ -^3 X26, 00 -^3 ^^6,00 Blankett Ansökan om utbetalning, Literreg I\+ A Nord, version FM KE Sld 2 av

18 ^,,_ ^!^ 2-r^i^ l z^^ ^ Y Kommunstyrelsen ihaparanda kommun Angående tjänstepension för politiker. Undertecknad anhåller om att Haparanda kommun skall se över och anta nytt reglemente för tjänstepension för politiker inför nästa mandatperiod. Jag anser att nuvarande reglemente endast utgår från heltidsarvoderade politiker för att säkerställa deras pension. Vid reglementets upprättande har hänsyn ej tagits till fritids- och deltidsarvoderade politiker. Undertecknad anhåller också att få tillgodoräkna mig alla mina år som deltidsarvoderad samt att underlag för beräkning av min pension skall vara de två senaste åren under min tid som deltidsarvoderad. Haparanda 2014-O1-30 JJ ^C;^^^^ Kåre Strömbäck

19 HAPARANDA STAD KsAu 45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 35 Skrivelse angående tjänstepension Beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka ärendet för ytterligare beredning och därefter återkomma till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Skrivelse från Kåre Strömbäck som anhåller om att Haparanda kommun skall se över och anta nytt reglemente för tjänstepension för politiker inför nästa mandatperiod. "Jag anser att nuvarande reglemente endast utgår från heltidsarvoderade politiker för att säkerställa deras pension. Vid reglementets upprättande har hänsyn ej tagits till fritids- och deltidsarvoderade politiker. Undertecknad anhåller också att få tillgodoräkna mig alla mina år som deltidsarvoderad samt att underlag för beräkning av min pension skall vara de två senaste åren under min tid som deltidsarvoderad." Förslag till beslut Att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka ärendet för ytterligare beredning och därefter återkomma till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag KS 2011/253 Expediering Justerare

20 NÖRRBÖREN UNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 97 (112) 65 Jämställdhet och jämställdhetsintegrering Den politiska leningsgruppen för jämställdhet och jämställdhetsintegrering, med uppdraget att stötta och följa kommunernas och landstingets arbete på länsnivå; har föreslagit rekommendationer för kvalitetssäkring, utbildning, uppföljning och samverkan. Bakgrund Under 2013 antog Norrbottens 14 kommuner den europeiska deklarationen för jämställdhet,-cemr-deklarationen, och arbetet fortskrider i länet. I början av 2014 bildades den politiska ledningsgruppen för jämställdhet ochjämställdhetsintegrering. Den består av fem representanter från kommun och landsting, där uppdraget handlar om att stötta och följa upp det påbörjade arbetet med den europeiska deklarationen för jämställdhet, CEMR, och jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Uppfö jning av övergripande målsättning För att säkerställa en hållbar och systematisk integrering av jämställdhetsperspektivet ska kommunerna i den övergripande styrningen (verksamhetsplaner) tydligöra jämställdhetsmålen. Att det säkerställs ett kommunövergripande jämställdhetsmål, dvs. mål satta för kommunens tjejer, killar, kvinnor och män. Genom att kommunerna redovisar det kommunövergripande målet till Kommunförbundet Norrbotten kan en övergripande bild sammanställans överlänets jämställdhetsarbete. MakEQuality - kvalitetssäkringsverktyg MakEQuality är ett verktyg som tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som en möjlighet för kommuner, landsting och företag att kvalitetssäkra arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheten. Den är uppbyggd kring Sveriges jämställdhetspolitiska mål och den europeiskajämställdhetsdeklarationen, CEMR. Verktyget ger möjlighet att redovisa, följa upp och förbättra jämställdhetsarbetetoch ska vara ett stöd till verksamheter som undertecknat CEMR-deklarationen och bedriver ett förbättringsarbete. Verktyget består av fem parametrar Systematiskt förbättringsarbetet, Likvärdig resursfördelning, Deltagande och representation, Avtal med samarbetspartner samt Arbetsvillkor. Genom att kommunerna redovisar en årlig rapport utifrån MakEQuality till Kommunförbundet Norrbotten kan en övergripande bild sammanställlans över länets jämställdhetsarbete. Webbutbildning Att genomföra webbutbildning i varje kommun är en möjlighet att öka kunskapen hos alla medarbetare om jämställdhet och därigenom främja

21 KOMMUNFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NORRBOTTEN Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 98 (112) arbetet med jämställdhetsintegrering. Där målsättningen är att alla medarbetare ilänet har en grundläggande utbildning i jämställdhet. Jamstall.nu är en nationell resurs förjämställdhetnch där finns stöd att hämta i form av fakta, nyheter, praktiska exempel och konkreta verktyg. Denna sida på veebben är en samverkerskans satsning mellan Europeiska Socialfonden, Nationella sekretariatet för genusforskning, Länsstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt VINNOVA. Påjamstall.nu finns det en kostnadsfri webbutbildning -Jämställdhet och genus. Deltagarna får en bakgrund och fakta om jämställdetsarbetet, lagstiftning, de jämställdhetspolitiskarnålen, metoder och verktyg samt möjligheten till reflektion kring normer och föreställningar ur ett jämställdhetsperspektiv. Handledning medföljer öch tidsåtgången är ca två timmar. 3 R -kartläggning av hem jänsten Genom att genomföra en 3 R kartläggning i hemtjänsten i varje kommun och redovisa resultatet till Kommunförbundet Norrbotten ges en samlad bild över länet samt en utgångspunkt för hur jämställdhetsintegrerat länet är inom hemtjänsten. 3 R metoden är ett verktyg där verksamheten kartläggs och analyseras ur ettjämställdhetsperspektiv utifrån. Representation (Rl) -hur många flickor, pojkar, kvinnor och män som finns i en verksamhet/målgrupp, Resurser (R2) -hur resurserna fördelas på flickor, pojkar, kvinnor och män t.ex. tid, lokaler, pengar, insatser. Den sista är Realia (R3) -varför representationen och resurserna fördelar sig som det gör. Därefter genomförs en analys av varför resurserna fördelas som de gör och varför könsuppdelningen ser ut som den gör. Frågor som besvaras är vem som får vad och på vilka villkor. För att jämställdhetsintegrera en verksamhet krävs alla tre R. Med hjälp av 3 R metoden kartläggs de normer som styr verksamheten, hur makten är fördelad mellan flickor, pojkar, kvinnor och män samt hur kön påverkar verksamhetens utformning och organisering. 3:e delmålet Samverka genom att sprida det tredje delmålets satsning med utskicket av boken "Det löser sig jämt - om föräldraledighet och jämställdhet i vardagen" till länets gravida under 2015 genom nyhetsbrev och hemsida. Under det övergripande jämställdhetspolitiska målet, -att kvinnor och män ska har samma makt att forma samhället och sitt eget liv, finns delmå13 -jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnoroch män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha samma möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor. Som ett led i en jämnare fördelning av det obetalda hem- och hushållsarbetet delar Norrbottens läns landsting ut boken "Det löser sig jämt - om

22 KOMMUNFöRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL N^ARBOTTEN Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 99 (112) föräldraledighet och jämställdhet i vardagen" till alla gravida under tre år Den politiska ledningsgruppen förjämställdhetnch jämställdhetsintegrering föreslår styrelsen att rekommendera kommuner att fastställa ett kommunövergripande jämställdhetsmål samt redovisa jämställdhetsmålet till Kommunförbundet för sammanställning till årsrapporten för jämställdhet i Norrbotten senast oktober 2015 att använda MakEQuality som verktyg för att kvalitetssäkra arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheterna samt redovisa en årlig rapport för jämställdhet till Kommunförbundet Norrbotten i syfte att föl-.ja arbetet med CEMR-deklarationen att möjliggöra för personalen att genomgå en grundläggande webbutbildning -Jämställdhet och genus att genomföra en 3R kartläggning inom området hemtjänst och redovisa resultatet till Kommunförbundet Norrbotten för sammanställning till årsrapporten förjämställdhet inorrbotten senast oktober 2015 att informera om boken "Det löser sig jämt - om föräldraledighet och jämställdhet i vardagen" via nyhetsbrev och hemsida Presidiet föreslår att förslaget från Den politiska ledningsgruppen för jämställdhetoch jämställdhetsintegrering bifalls. Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls. Styrelsen beslutar rekommendera medlemskommunerna att fastställa ett kommunövergripande jämställdhetsmål samt redovisa jämställdhetsmålet till Kommunförbundet för sammanställning till årsrapporten förjämställdhet inorrbotten senast oktober 2015 att använda MakEQuality som verktyg för att kvalitetssäkra arbetet med attjämställdhetsintegreraverksamheterna samt redovisa en årlig rapport för jämställdhet till Kommunförbundet Norrbotten i syfte att följa arbetet med CEMR-deklarationen att möjliggöra för personalen att genomgå en grundläggande webbutbildning -Jämställdhet och genus att genomföra en 3R kartläggning inom området hemtjänst och redovisa resultatet till Kommunförbundet Norrbotten för sammanställning till årsrapporten för jämställdhet i Norrbotten senast oktober 2015

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet IZatrineholms kommun "- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-12-22 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 18 januari 2010 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys

Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys Utbildning i SKL:s checklista för jämställdhetsanalys 1 Förord Till dig som ska leda utbildningen Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en checklista för jämställdhetsanalys för förtroendevalda,

Läs mer

Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. Ungdomsrådet kl 15.30. 1. Val av justerare och fastställande av dagordning

Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. Ungdomsrådet kl 15.30. 1. Val av justerare och fastställande av dagordning HAPARANDA STAD KALLELSE Kommunledningskontoret 2013-05-27 Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom OBS! KsAu kl 12.30 Ungdomens Hus Ärende: Muddring Hamnen på Sandskär Ledamöter

Läs mer

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERAD BUDGETPROCESS I KOMMUNER OCH LANDSTING

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERAD BUDGETPROCESS I KOMMUNER OCH LANDSTING reviderad 2014 JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERAD BUDGETPROCESS I KOMMUNER OCH LANDSTING Gender budgeting Redaktör: Berit Sundgren Grinups Jämställdhetsintegrerad budgetprocess i kommuner och landsting reviderad

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Förord Under 2014 fördelade Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

Det könade landskapet Umeå

Det könade landskapet Umeå Det könade landskapet Umeå Reviderad version 2014 Innehåll Förord 3 Inledning 5 JÄMSTÄLLDHET 6 Vad jämställdhetspolitik 6 Hur Jämställdhets integrering 6 Jämställdhet och Intersektionalitet 6 Stödstrukturer

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Kallelse

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Kallelse HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Kallelse Tid: Torsdag 2013-05-02 kl. 09:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 74 Val av justerare Marlene Haara 75 Ansökan om

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

Jämställdhet en fråga för revisorer

Jämställdhet en fråga för revisorer Jämställdhet en fråga för revisorer Förord Jämställdhet är en fråga om rättvisa och en del av det kommunala uppdraget. Alla invånare har rätt att få del av likvärdig kommunal service oavsett kön, etnisk

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING 2010 Organisationsnr 222000-1859 2(29) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Program januari 2015

Program januari 2015 Hultsfreds kommun är tredje störst per capita och sjunde störst i absoluta tal på asylmottagning. Det fungerar inte riktigt bra just nu men vi vill göra bättre och vi vill ha stöd av Sverige att pröva

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde. Sessionssalen Sandskär, Stadshuset

Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde. Sessionssalen Sandskär, Stadshuset HAPARANDA STAD KUNGÖRELSE Kommunledningskontoret 2011-10-27 Kommunfullmäktiges ledamöter Ersättarnaför kännedom Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde Tid: Måndag 2011-11-07, kl 13

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten 2008:06 Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten Redovisning av regeringens uppdrag till Verva. Mars 2008. MISSIV 1 (2) DATUM DIARIENR 2008-03-14 2007/306 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra

Läs mer