Handlingsprogram för Journalistförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsprogram för Journalistförbundet"

Transkript

1 för Journalistförbundet

2 AKUTA BEHOV & EVIGA SANNINGAR HANDLINGSPROGRAM FÖR JOURNALISTFÖRBUNDET fastställt av kongressen 2011

3 Innehåll AKUTA BEHOV Journalistik är inte vilken vara som helst 4 Demokrati, inte bara för vissa 4 Både yrkesförbund och fackförbund 4 En del av demokratin 5 Förutsättningar för folkstyret är fri åsiktsbildning 5 Mångfald, enfald eller mittemellan 6 Etiken en vardagsvara att värna 6 En rätt som skyddar och driver skaparkraften 7 Förbundet och omvärlden 8 Vår plats i världen 8 Partslikställighet eller möjlig maktbalans 8 Anställningsotrygghet och anställningstrygghet 9 Journalistikens lön 10 Ett älskat jobb i en dålig miljö 10 Utbildning och arbetsmarknad i otakt 11 EVIGA SANNINGAR Journalistik är inte vilken vara som helst 13 Demokrati, inte bara för vissa 13 Både yrkesförbund och fackförbund 14 En del av demokratin 15 Förutsättningar för folkstyret är fri åsiktsbildning 16 Mångfald, enfald eller mittemellan 18 Utarmad etik en effekt av brist på mediepolitik 21 En vardagsvara att värna 21 En rätt som skyddar och driver skaparkraften 23 Journalistförbundet och omvärlden 24 Vår plats i världen 25 Partslikställighet eller möjlig maktbalans 26 Anställningsotrygghet och anställningstrygghet 28 Journalistikens lön 29 Ett älskat jobb i en dålig miljö 31 Utbildning och arbetsmarknad i otakt 32 3

4 AKUTA BEHOV Handlingsprogram för Journalistförbundet Argument och historik om varför Journalistförbundet tycker som det tycker hittar du i EVIGA SANNINGAR. Där utvecklas bakgrund och argument under motsvarande rubriker. Journalistik är inte vilken vara som helst Journalistförbundet informerar och opinionsbildar om journalistikens roll i samhället, farorna med industrialiseringen av journalistisk produktion och effekterna av ägarkoncentrationen. Demokrati, inte bara för vissa Kunskap om lagstiftningen mot diskriminering sprids på förbundets kurser och åtgärder mot diskriminering lyfts i kollektivavtalsförhandlingarna, liksom sambandet mellan underbemannade organisationer och svårigheter att arbeta effektivt med diskrimineringsfrågor. Journalistförbundet arbetar för en jämn könsfördelning bland förtroendevalda, utbildar medlemmar i jämställdhets- och diskrimineringsfrågor, tillhandahåller statistik om löner och arbetsförhållanden och följer och tar hjälp av forskning framförallt om jämställdhet och könsroller i arbetslivet. Förbundskansliet förser klubbarna med konkreta verktyg, som handledning för jämställdhetsarbetet steg för steg. I kollektivavtalsförhandlingar drivs att diskriminerande löner ska rättas till vid sidan av ordinarie lokala löneförhandlingar. Journalistförbundet arbetar för att detta synsätt sprids i vår fackliga omvärld och för en tydligare instruktion till Medlingsinstitutet som hittills inte levt upp till sin skyldighet att främja jämställda löner. Journalistförbundet fortsätter diskussion om marknadskrafterna kontra likabehandling i kollektivavtalsförhandlingar, lokala löneförhandlingar och den allmänna debatten. Har diskriminering skett på grund av marknadskrafterna ska en plan upprättas för att korrigera orättvisan. I centrala och lokala förhandlingar hålls diskrimineringslagen levande. Arbetsgivaren ska underlätta för den anställde att kombinera föräldraskap och yrkesarbete. Journalistförbundet ersätter extra kostnader för barntillsyn när behov uppkommer på grund av fackligt arbete för den centrala organisationen. Både yrkesförbund och fackförbund På hemsidan, i välkomstbrev till nya medlemmar, i kursverksamheten och liknande informerar vi om den ideologiska tanke som förbundets tvådelade verksamhet - både yrkes- och fackförbund - bygger på. Tydlighet om vikten av att olika journalistgrupper håller ihop är väsentlig i förbundets inre verksamhet: solidaritet mellan etermediejournalister och tidningsjournalister, mellan journalister i traditionella och nya medier, mellan frilansar och anställda och mellan visstidsanställda och tillsvidareanställda. Tydlighet är viktig i förbundets utåtriktade verksamhet, om sambandet mellan goda materiella förhållanden, goda ideella förhållanden och journalistikens möjlighet att fylla sitt uppdrag i demokratin. Förbundet bedriver ett fördomsfritt arbete med att samarbeta med gamla allierade och för att hitta nya, med syfte att stärka såväl yttrande- och tryckfriheten som arbetsrätt. 4

5 Förbundet ger arbetsledarna möjlighet att framföra sina önskemål och behov i organiserad form, så att de kan få hjälp med utbildning och informationsutbyte. Förbundet intensifierar sitt arbete med organisera, informera och stödja journaliststuderande. En del av demokratin Inte enbart i kollektivavtalsförhandlingarna utan också i den offentliga debatten och vid möten i det offentliga rummet argumenterar Journalistförbundets för att journalistiken behöver ekonomiska och utbildnings- och tidsmässiga resurser för att fylla sin granskande, informerande och kommenterande uppgift till gagn för det demokratiska samhället. På alla nivåer arbetar Journalistförbundet för att arbetsplatsdemokrati blir ett reellt begrepp i vardagen. Journalistförbundet samarbetar med andra organisationer och grupper som delar våra demokratiska värderingar för att värna journalistiken, dess roll i samhället och demokratiska betydelse. Förbundets hemsida påminner regelbundet om hur Journalistförbundet fungerar som organisation, så att medlemmarna tar tillvara möjligheterna att påverka, engagera sig och ta ansvar. Journalistförbundet uppmuntrar klubbarna att pröva möjligheten att skriva medbestämmandeavtal. Förutsättningar för folkstyret är fri åsiktsbildning Journalistförbundet fortsätter att sprida kunskap om den pågående undermineringen av grundlagen via tvångsmedelslagstiftning och annan vanlig lag. Vi intensifierar vår opinionsbildning mot kränkningarna av meddelarfriheten och källskyddet. Journalistklubbarna uppmanas att driva frågan med målet att varje redaktion ska ha en policy för hur meddelarfrihet och källskydd ska försvaras. Journalistförbundets ställningstagande och handlingslinje i yttrande- och tryckfrihetsfrågor görs tydliga för medlemmarna och omvärlden. Journalistförbundet driver att sekretesslagen åter förs in i Tryckfrihetsförordningen och fortsätter sitt opinionsarbete mot inskränkningar och för vidgande av offentlighetsprincipen. Journalistförbundet anser att lika viktigt som det är att slå vakt om den yttrande- och tryckfrihet vi har, lika viktigt är att utvidga den så dess principer omfattar journalistik oavsett medium. Journalistförbundet bedriver ett upplysningsarbete så att skiljelinjen mellan journalistik och andra yttranden på nätet blir tydlig, för att inte journalistiken ska drabbas ytterligare av trubbig lagstiftning. Journalistförbundet accepterar inte att den svenska grundlagen förändras med hänvisning till EUlagstiftningen. Journalistförbundet driver att offentlighetsprincipen ska utökas till att gälla all offentligt finansierad verksamhet. Meddelarfrihet och efterforskningsförbud gäller bara offentligt anställda. Journalistförbundet driver att de ska utökas till att också gälla privat anställda. Journalistförbundets och andras öppenhetstester visar att kunskaperna om offentlighetsprincipen och dess tillämpning är otillräcklig hos många offentliganställda och politiker. Journalistförbundet driver enskilt och tillsammans med andra fackförbund, att myndigheterna via systematisk utbildning av sina medarbetare ökar kunskaperna både om offentlighetsprincipens grundläggande betydelse för demokratin och dess praktiska tillämpning. Journalistförbundet anser att redaktioner och journalistiskt material inte får utsättas för husrannsakan eller tas i beslag. 5

6 Mångfald, enfald eller mittemellan Etableringsfrihet är så viktigt för yttrande- och tryckfriheten att den inte får vara en frihet enbart för de redan etablerade. Förbundets huvudlinje är att stimulera nya etableringar, ägare och ägarformer men möjligheten att inskränka ägarmonopol måste också diskuteras på allvar eftersom det är en demokratifråga i vid mening. Därför är förbundets uppgift fortsatt att framförallt via information och debatt öka omvärlden insikt i mediekoncentrationens påverkan på demokratin. Journalistförbundet slår vakt om presstödet, som en motvikt mot ett allt mer likriktat medieutbud och som ett värn för mångfalden, men driver att det ska breddas till ett journalistik- eller publicistikstöd. Detta får inte ske på ett sådant sätt att den redan bristfälliga ägarkonkurrensen ytterligare minskar, utan inriktas på att stödja metoder för att upprätthålla konkurrens, hjälpa fram nya oberoende medier och nya ägarformer. Genom utbildning och rådgivning motverkar Journalistförbundet utvecklingen som innebär att företagsledningar allt oftare vill belägga klubbrepresentanter med tystnadsplikt, som villkor för att de ska få tillgång till information som lagen ger dem rätt till. Vi har sett exempel på att bolagsstämmor inom medieföretagen stängs för journalistisk bevakning. Förbundsstyrelsen kan därför av informationsskäl köpa mindre aktieposter i medieföretag. Medieägarnas villighet att diskutera mediernas villkor är mycket begränsad. Stor kreativitet måste utvecklas för att göra mediedebatten till bred demokratisk debatt. Journalistförbundet slår vakt om public servicetanken och allmännyttiga medier. Hoten mot public service analyseras ur ett internationellt perspektiv och kräver internationellt samarbete för att public serviceverksamheter ska kunna försvaras. Att vi står bakom public servicetanken innebär inte att förbundet accepterar att företag oavsett ägarform inte uppträder som goda arbetsgivare. Public service som representant för den allmänna nyttan bör vara ett demokratiskt föredöme också arbetsrättsligt. Journalistförbundet motverkar att public service kärnverksamhet blir administration och att företagen utvecklas till inköpscentraler. Vi driver kravet att public service ska följa god sed på svensk arbetsmarknad och inte handla av underleverantörer utan kollektivavtal. Vi vidhåller vårt krav på public service att inte dumpa frilansmarknaden genom orättfärdiga avtalsvillkor och detta drivs i förhandlingar på olika nivåer under kongressperioden. Journalistförbundet driver kravet att reklamskatten ska bort på medier som tar ett publicistiskt ansvar och att direktreklam ska beskattas. Journalistförbundet slår vakt om att stödet till kulturtidskrifter även i fortsättningen ska bidra till en bredd i utgivningen av tidskrifter. Vi motsätter oss en utveckling där Kulturrådet gör en snävare definition av vilka tidskrifter som ska få kulturtidskriftsstöd. Etiken en vardagsvara att värna Journalistförbundet håller debatten levande om riskerna med den kommersiella påverkan på journalistiken internt inom förbundet, i kontakterna med arbetsgivare och utgivare, i Pressens samarbetsnämnd och i den utåtriktade debatten. Journalistförbundet påminner om att ägare, utgivare och redaktionsledningar har ett stort ansvar för att ge utrymme åt etikdiskussionen på redaktionerna. Journalistförbundet sprider kunskap om det självsanerande etiska systemets funktion bland medlemmarna och medborgarna. De som kontaktar Journalistförbundet i publiceringsetiska frågor informeras om hur de kan ta del av Spelreglerna och i övrigt få information om det etiska regelverket. Kunskaperna om möjligheterna att vägra förödmjukande uppdrag och under vilka förutsättningar det 6

7 kan ske, lyfts fram i förbundets utbildningsverksamhet. När någon söker medlemskap i Journalistförbundet informeras hon också om att detta innebär ett yrkesetiskt kontrakt med förbundet. I extern och intern debatt lyfter förbundet fram sambandet mellan arbetsorganisation, arbetstempo, bemanning och arbetsplatsdemokrati å ena sidan och utrymmet för en levande debatt på redaktionerna och möjligheten att utöva en genomtänkt journalistik å den andra. Alla förbundsled stimulerar den yrkesetiska debatten, inte bara när händelser i omvärlden föranleder det, utan som ett led i det redaktionella vardagsarbetet. Journalistförbundet värnar om och verkar för ett självsanerande regelverk lika för alla journalister och journalistiska yttringar. Journalistförbundet verkar för att återinföra granskning av textreklam. En rätt som skyddar och driver skaparkraften Journalistförbundet försvarar envetet och målmedvetet den enskildes upphovsrätt och fortsätter arbetet med att förstärka den i lag och kollektivavtalsförhandlingar. Tillsammans med nordiska och europeiska kolleger motarbetar Journalistförbundet medieägarnas krav på försämringar i avtal och lagförslag som inskränker den individuella upphovsrätten. Vi sprider kunskap i vår fackliga omvärld och bland andra demokratiska organisationer om nödvändigheten och den demokratiska nyttan av detta arbete. Journalistförbundet verkar tillsammans med andra svenska organisationer med intressen på upphovsrättsområdet för förstärkt individuell ekonomisk och ideell upphovsrätt. Inom förbundet sprider vi kunskap om vikten av att verka solidariskt tillsammans med andra upphovsrättsorganisationer. Journalistförbundet bevakar och beivrar intrång. Genom upplysningsverksamhet riktad till såväl medlemmar som utomstående aktörer sprider vi kunskap om vad som är intrång i upphovsrätten. När det är nödvändigt driver vi fall i domstol, när uppgörelser inte kunnat nås. Journalistförbundet fortsätter sin idoga informations- och utbildningsverksamhet för att underlätta för klubbarna att träffa lokala avtal om kontrollerat och acceptabelt vidareutnyttjande. Journalistförbundet fortsätter arbetet för att stärka frilansarnas möjligheter att bibehålla rättigheterna för vidareutnyttjande. Genom upplysningsverksamhet sprider vi insikt om att frilansar och anställda, oavsett anställningsform, har ett starkt gemensamt intresse av att stödja varandra i upphovsrättsfrågor. Journalistförbundet arbetar med upphovsrätt för frilansar enligt strategierna i handlingsprogrammet för att skydda frilansars upphovsrätt. Journalistförbundet opinionsbildar och sprider kunskap om upphovsrätten med utgångspunkt från dess funktion i demokratin och som garant för mångfald. När begreppen copyright och individuell upphovsrätt rörs ihop i den offentliga debatten lyfter journalistförbundet fram att enskilda upphovsrättsinnehavare och medborgarna i allmänhet har mer gemensamt än allmänheten och medieägarna. Journalistförbundet verkar för att upphovsrätten blir en del i den allmänna undervisningen med syftet att sprida kunskap om att det är lika illa att stjäla andras ord och bilder som att stjäla fysiska föremål. Journalistförbundet sprider kunskap om sambandet mellan god publicistisk etik och individens inflytande över upphovsrätten. Journalistförbundet överväger, motiverar och håller en levande dialog med medborgare och andra ak- 7

8 törer om hur försvaret av den ideella upphovsrätten går ihop med försvar av demokratiska värden som källskydd. Förbundet och omvärlden Journalistförbundet undersöker kontinuerligt möjligheterna till utökat samarbete med andra fackförbund inom mediebranschen, för ökad styrka på de områden där gemensamma intressen finns och för att öka förbundets inflytande i mediesektorn. Journalistförbundet arbetar aktivt tillsammans med fackliga centralorganisationer och andra fackförbund i fackliga frågor och tillsammans med andra organisationer i yrkesfrågor, framförallt upphovsrätt, samt mediepolitiska frågor. Samma aktiva arbete med samma mål bedrivas internationellt och framförallt på europanivå. Medlemsrekryteringen har fortsatt hög prioritet på förbundskansliet och förbundet i sin helhet. Alla förbundsled och framförallt klubbarna görs uppmärksamma på den direkta effekt på förbundets arbete medlemsrekryteringen har. Där så är lämpligt sätts konkreta mål för medlemsrekryteringen. Målet är att kraftigt öka organisationsgraden bland frilansar. Arbetet med att hitta möjligheter till att vidga förbundets bas fortsätter. Arbetsledarnas behov av förbundet och förbundets behov av arbetsledarna får särskilt utrymme i rekryteringsarbetet. Vår plats i världen Journalistförbundet arbetar aktivt för att journalister inte ska förföljas på grund av sin yrkesutövning eller fackliga verksamhet. Det sker till exempel genom att vi tillsammans med lämpliga samarbetspartners stödjer uppbyggnad och utveckling av journalistfackliga organisationer i andra länder och genom protester, kampanjer, aktioner och vädjanden. Vårt engagemang innebär att medel från SIDA via LO/TCOs biståndsnämnd kan användas för detta framtidsarbete i omvärlden. Journalistförbundet stöder våra kollegors kamp i omvärlden för att uppnå och bevara yttrande- och tryckfrihet. Förbundet bedriver sitt hjälparbete via IFJ Safety Fund, såvitt inte vägande argument mot detta presenteras under kongressperioden. IFJs Safety Fund behöver reformeras och utvecklas så att såväl insamling som användning av medlen blir effektivare. Detta reformarbete sker i samarbete med de nordiska journalistförbunden. Tillsammans med EFJ, TCO/EFS och andra lämpliga samarbetspartners driver Journalistförbundet yrkesfrågor som är av vikt för demokratin som offentlighet, insyn, källskydd, upphovsrätt och mediekoncentration i EU och övriga Europa. Journalistförbundet utvecklar tillsammans med de övriga nordiska systerorganisationerna NJF som ett samarbetsorgan för förbundens ledningar och verkar för gemensamma nordiska ståndpunkter i IFJ och EFJ och driver yrkesfrågor och mediekoncentration på nordisk nivå. Journalistförbundet sprider information om sina olika internationella engagemang inom och utom förbundet. Partslikställighet eller möjlig maktbalans Ett starkt kollektivavtal är den grundläggande plattformen för fackligt inflytande. Förbundet sprider kunskapen om vikten av att försvara och utveckla kollektivavtalen bland alla medlemmar, så att insikten ökar om kollektivavtalens betydelse inte minst för löneutvecklingen och därmed också för arvoderingen. 8

9 Att tillsammans med meningsfränder och till exempel via TCO dra igång en bredare debatt om ökad demokrati i arbetslivet är en nödvändig åtgärd. Journalistförbundet påverkar ansvariga för och anordnare av utbildningar, så att arbetsrätt får en rimlig plats i den ordinarie utbildningen och verkar aktivt för att utbildning i arbetsrätt får en ordinarie plats i kursplanerna på journalistutbildningarna. Eftersom demokratin på arbetsplatsen och demokratin i arbetslivet är fundamentala förutsättningar för individens livskvalitet såväl i vardagssituationen som i yrkeslivsperspektiv, erbjuder förbundets alla led sina medlemmar utbildning i arbetsrätt och tar på sig ett särskilt ansvar för att studerandemedlemmarna får en sådan utbildning. Journalistförbundet utbildar förtroendevalda så att de får tillräcklig kunskap för att utnyttja det medbestämmande som redan finns reglerat i svensk lagstiftning, men formulerar också konkreta krav för att utveckla medbestämmandet via kollektivavtal. Journalistförbundet träffar avtal med Medieföretagen om att deras medlemsföretag och medarbetarna i dessa företag, ska kunna välja PP Pension som förvaltare av den kollektivavtalade tjänstepensionen. Journalistförbundet fortsätter genom aktivt styrelsearbete, arbetet med att säkra utvecklingen av medlemmars tjänstepension och att stärka PP Pensions marknadsandel. I utbildning och via opinionsbildning lyfter Journalistförbundet fram sambandet mellan bristande demokratiskt inflytande på arbetsplatserna och den ökande anställningsotryggheten. Arbetet för att stärka kollektivavtalets ställning internationellt förs också på europeisk nivå tillsammans med andra journalister men också till exempel via engagemang i TCO och dess internationella huvudorganisationer. Journalistförbundet driver kravet att ersättningsnivån och taket i A-kasseersättningen höjs så att minst 80 procent av de arbetslösa får 80 procent av sin tidigare lön i arbetslöshetsersättning. Journalistförbundet driver kravet att alla inkomster inkluderas (både A- och F-skatt) när Försäkringskassan beräknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Anställningsotrygghet och anställningstrygghet Journalistförbundet arbetar vidare för ökad anställningstrygghet. Vi motverkar utlasning och omotiverad användning av bemanningsföretag för att kringgå LAS. I kollektivavtalsförhandlingarna verkar vi för trygga anställningsformer. Vi opinionsbildar och sprider kunskap inom förbundet och främst bland de visstidsanställda. Tillsammans med andra förbund fortsätter vi arbetet för en bättre lagstiftning och i den offentliga debatten argumenterar vi emot dem som vill avskaffa eller försvaga anställningsskyddet. Ett led i detta är att stärka anställningstryggheten i kollektivavtalen. Under begreppet flexibilitet odlar arbetsgivarna ett bristande ansvar för såväl olika sorters anställda som till exempel visstidsanställda och bemanningsanställda, som i sina relationer till frilansar. Visstidsanställda som borde varit tillsvidareanställda kallas frilansar och frilansar förmås vara beroende uppdragstagare. Behovet av att definiera vad anställda respektive frilansar är och har för rättigheter och under vilka omständigheter deras tjänster kan utnyttjas är stort. Utöver uppstramning i avtalstexter ska förbundet göra ett eget definieringsarbete som verktyg för klubbar och enskilda medlemmar. Förbundet fortsätter att söka former för att öka kontakten mellan anställda och frilansar för att därmed öka förståelsen för sambandet mellan respektive gruppers villkor. Förbundet accepterar inte att arbetsgivare genom så kallat fastlanseri underminerar kollektivavtalen. 9

10 Alla former av diskriminering av föräldrar i arbetslivet på grund av deras föräldraskap påtalas och beivras. Klubbförhandlare uppmärksammas på de lag- och avtalsskrivningar som kan tillämpas och inte minst på den effekt det har på allas löner om föräldraledigas löner tillåts släpa efter. När verksamhet läggs ut på produktionsbolag kräver Journalistförbundet att upphandlaren tillämpar god sed vid upphandlingen. Till god sed på arbetsmarknaden hör att kollektivavtal tecknas. Där har klubbarna en viktig uppgift att fylla. Journalistförbundet satsar i ökande omfattning resurser på att kräva kollektivavtal av produktionsbolagen. För att inte bidra till en ökande uppluckring av anställningsbegreppet och till att sänka yrkets status beivrar förbundet via klubbarna alla brott mot kollektivavtalet som begås i form av gratispraktikanter, bristande kontroll av praktikantavtalets efterlevnad, otillåtna lärlingsplatser och liknande. Klubbarna erinras om sitt särskilda ansvar att ta hand om visstidsanställda så att de kan utöva sina demokratiska rättigheter som klubbmedlemmar, men också bevaka att lag och avtal tillämpas fullt ut för alla visstidsanställda. Klubbarna har också uppdraget att hjälpa och stötta intressemedlemmar, som till exempel bemanningsanställda med annan arbetsgivare och frilansar. Journalistikens lön Journalistförbundet sprider kunskap bland medlemmarna om förutsättningarna för att driva lönepolitik i Sverige idag. Vi håller diskussionen om löneutveckling och lönepolitik levande inom och utom förbundet. Vi lever i en verklighet där utrymmet för fria löneförhandlingar minskar. Därför omprövar och utvecklar vi vår lönestrategi och söker nya möjligheter till förbättrad löneutveckling genom lokala förhandlingar. I detta arbete ingår att analysera frågor om lönespridningens betydelse för enskildas löneutveckling och att koppla frågan om den överdimensionerade utbildningen till löneutvecklingen. Journalistförbundet arbetar för att höja reallönerna och särskilt lägstalönerna i centrala löneavtal och för att i förhandlingar utveckla kollektivavtalens lönedrivande skrivningar. En konkret åtgärd är att i förhandlingarna driva att minimilöner höjs mer än utgående löner. Journalistförbundet kräver relevant lönestatistik av arbetsgivarna, förser klubbarna med lönestatistik och lär klubbarna att framställa egen lokal lönestatistik så att de kan driva lokala förhandlingar på ett ändamålsenligt sätt och för att sätta stopp för diskriminerande löner. Satsningen på löneförhandlarutbildning fortsätter och beredskap ska finnas för att vid behov snabbt anordna särskild löneförhandlarutbildning. Opinionsbildning bland medlemmarna skärps så att alla tar ut det de har rätt till enligt kollektivavtalet; journalister ska ta betalt för sin arbetade övertid. Det är klubbarnas ansvar att se till att det sker. Alla medlemmar ska kunna och våga ta ut alla avtalsenliga ersättningar. Relaterat till den ökade ägarkoncentrationen verkar förbundet för att via förändringar i avtalslagen och påverkan på Konkurrensverket stärka rätten för frilansar i avtalssituationen. Journalistförbundet arbetar för ett gemensamt avtal för alla anställda journalister, med sikte på att alla ska ha lika goda villkor. Att försvara och utveckla frilansrekommendationen är en angelägen uppgift, liksom att skynda på arbetet med framtida betalningsmodeller för att hålla arvodesnivåerna uppe. Ett älskat jobb i en dålig miljö Journalistförbundet fortsätter att utbilda skyddsombud, andra förtroendevalda och medlemmar om rät- 10

11 tigheter och skyldigheter i de lagar, avtal och förordningar som reglerar arbetsmiljön. Framförallt måste de enskilda medlemmarnas kunskaper öka om rätten till en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöfrågorna drivs i kollektivavtalsförhandlingar med målet att nå ökat inflytande över organisationsfrågor. Arbetsgivarna övertygas om att arbetsmiljön är ett gemensamt intresse för parterna och att arbetsmiljön är ett område som lämpar sig för samverkan mellan parterna. Medlemmarna ges insikt i att arbetsplatsdemokrati är en arbetsmiljöfråga. I det lokala förhandlingsarbetet och i arbetsmiljöarbetet måste finnas vaksamhet mot tekniska och företagsekonomiska modetrender. Kontrollen över teknik och organisation måste återerövras så att den anpassas till journalistikens kreativa behov: journalistik är inte industri. Förbundsstyrelsen formulerar strategier för att via seminarier, utbildning eller på annat sätt förbättra arbetsledarnas möjligheter till en god arbetsmiljö. Eftersom hot mot journalister innebär försök att förhindra att information når medborgarna, ska sådana brott betraktas som brott mot grundlagen och behandlas som högmålsbrott. Förbundsstyrelsen verkar för att detta synsätt omfattas av rättsväsendet. Utbildning och arbetsmarknad i otakt Journalistförbundet påverkar politiker och utbildningsanordnare för att få till stånd en väl dimensionerad grundutbildning och en ökad fort- och vidareutbildning för journalister. Stärkt opinionsbildning krävs för att väcka insikt om den demokratiska vikten av journalisternas möjlighet till vidareutbildning. Inte minst när det gäller den redaktionella ledarutbildningen ska ansträngningarna öka. Journalistförbundet ställer upp kriterier för vad förbundet anser är nödvändigt att en god journalistutbildning innehåller. Journalistförbundet sprider insikten att källkontroll och -kritik är lika viktig oavsett vilket medium journalisterna hämtar sin information ifrån. En ökad mångfald i studenternas bakgrund breddar rekryteringen till journalistutbildningarna. Journalistförbundet bedriver påverkansarbete mot såväl departement som utbildningsanordnare för att uppnå detta. En väg är att hitta intagningssystem som ökar möjligheten till lika behandling av de sökande. Journalistförbundet slår vakt om de möjligheter till fort- och vidareutbildning som finns idag samt påverka arbetsgivare för att öka den enskildes möjligheter att delta i fortbildning på egna villkor, utifrån egna behov. Vi arbetar för att utveckla Fojo och Nordisk Journalistcenter i Århus och strävar efter ett förnyat samarbete med arbetsgivarna i dessa utbildningsfrågor. Journalistförbundet verkar till exempel genom egna stipendier för att frilansar, vikarier, andra visstidare och arbetslösa får möjlighet till fortbildning. Kontakterna med utbildningsanordnarna fortsätter att utvecklas med syfte att påverka innehållet i utbildningen. Vi fortsätter att utveckla kontakterna med arbetsförmedlingar och yrkesvägledare för att sprida en realistisk bild av den journalistiska arbetsmarknaden. När utbildningsanordnare lockar till utbildningar under falska förutsättningar ska de konfronteras med sådana påståenden. Högt prioriterad är frågan att utveckla kontakterna med studenter för att förbereda dem för villkoren på den väntande arbetsmarknaden, men också för att rekrytera fler studerandemedlemmar. Journalistförbundet fortsätter att utveckla den fackliga utbildningen, så att fler förtroendevalda har den 11

12 utbildning som uppdraget kräver och att utbildningen svarar mot aktuella behov. 12

13 EVIGA SANNINGAR Journalistförbundets inställning till yrket och arbetslivet Journalistik är inte vilken vara som helst Medier, med och utan journalistik, traditionella eller nyare, ökar sin påverkan på samhället politiskt och ekonomiskt och som förmedlare och förstärkare av attityder och trender. Journalistiken är en del av mediernas verksamhet. Journalistiken har en demokratisk uppgift i samhället. Därför är journalistiken inte vilken vara som helst. Sedan länge har det funnits en parlamentarisk och samhällelig samsyn på de journalistiska mediernas uppgift i vårt land. Huvuduppgiften är att förstärka och fördjupa den svenska demokratin. Över tid har en förskjutning skett i betydelsen av begrepp som massmedier, medier och journalistik. I dag förs diskussionen sällan utifrån en genomtänkt inställning till journalistikens roll och uppgift i demokratin. Lika sällan agerar representanter för samhället utifrån en sådan inställning och till försvar för journalistiken. Runt om i världen arbetar journalister för att etablera en definition av journalistik som en nytta för samhället, något gemensamt gott som vi alla behöver. I Sverige har det synsättet funnits åtminstone de senaste 40 åren, men alltför få tycks minnas det i dag och lika få verkar för att ge journalistiken reella möjligheter att leva upp till sitt uppdrag som en allmän nyttighet. Den moderna demokratin kan inte fungera utan medierna. Medborgarna ställs inför en allt mer komplicerad verklighet och komplicerade sakfrågor att ta ställning till. Internationella skeenden får större betydelse för människors vardag och händelseförloppen blir snabbare. Därmed ökar kraven på journalistiken. Även om medier och journalistik inte är synonyma begrepp, har medieägarna ett ansvar för att ge journalistiken tillräckligt utrymme och tillräckliga resurser. Ingen kan på egen hand skaffa sig den information och de kunskaper dagens samhälle kräver. Människor måste kunna lita på att journalistiken ger en korrekt, allsidig och tillräckligt djup bild av det som sker. Människor måste kunna lita på att journalistiken ger en korrekt, allsidig och tillräckligt djup bild av det som sker. Demokrati, inte bara för vissa Fortfarande ser vi skillnader i villkoren i arbetslivet, i utbildnings- och befordringsmöjligheter, liksom i löner, som inte kan förklaras med individernas förutsättningar och färdigheter. Denna diskriminering drabbar framförallt kvinnor. Fortfarande kommer människor inte in på arbetsmarknaden, trots meriter och kvalifikationer. Skälen till diskrimineringen kan vara irrelevanta faktorer som färg på hud och hår, födelseplats, föräldrars födelseplats, namn, sexuell läggning eller en medfödd eller förvärvad skada. De grupper som särbehandlas på arbetsmarknaden och som diskrimineringslagstiftningen har till syfte att skydda, är de som är diskriminerade på grund av kön (nästan uteslutande kvinnor), etnisk tillhörighet, sexuell läggning och människor med fysiska eller psykiska hinder. Även ålder och könsöverskridande identitet kan vara diskrimineringsgrunder. Om vi tror på människors lika värde, måste vi också tro på att alla ska behandlas lika, även om särskilda åtgärder och insatser kan behövas för att stödja och flytta fram positionerna för en underprivilegierad grupp. Demokratin kräver att arbetet för jämställdhet och lika behandling lever i all förbundets verksamhet. Särbehandling av könen bygger på mångtusenåriga föreställningar och kulturella mönster. Särbehandling av människor som avviker från huvudnormen i ett samhälle, eller av majoriteten uppfattas som främmande, växer ur samma primitiva uppfattning. 13

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet kongressens beslut Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet Kongressperiod 2012 2016 @ 2011 Handelsanställdas förbund Foto David Bicho Tryck september 2011 art nr HA 19016 Innehåll att göra

Läs mer

Motioner med yttranden

Motioner med yttranden Motioner med yttranden Motioner och yttranden Innehåll Motion Sida Värdegrund 1. Martin Klepke angående värdegrund i stadgar och idéprogram 5 2. Mälardalens frilansklubb angående Journalistförbundets värdegrund

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

Programförklaring IF Metall

Programförklaring IF Metall Programförklaring IF Metall 1 2 Innehåll Inledning 5 Sverige i världen 7 Globaliseringen utmaning utan motstycke 7 Offensivt internationellt samarbete 8 Mot hänsynslös exploatering 10 Samarbete möjlighet

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Antaget av SSU:s 35:e kongress Uppsala, 2-7 augusti 2009 Arbete Demokrati Djurskydd En solidarisk värld Feminism Fred och gemensam säkerhet HBT Hela

Läs mer

Proposition 2: Akademikernas ansvar

Proposition 2: Akademikernas ansvar Akademikernas ansvar Proposition 2: Akademikernas ansvar Proposition 2: Akademikernas ansvar Styrelsen föreslår kongressen besluta att anta proposition 2: Akademikernas ansvar utmaningar och möjligheter

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Box 115 44 100 61 Stockholm Telefon: 08-714 48 00 Telefax: 08-714 48 08 Besöksadress:

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Principprogram. Antaget på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013

Principprogram. Antaget på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013 Principprogram Antaget på Ung Vänsters 46:e kongress Linköping 9-12 maj 2013 Innehåll Förord 3 Vår människosyn 4 Teoretiska utgångspunkter 5 Marxism 6 Feminism 8 Kapitalismen, klassamhället och könsmaktsordningen

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

Piratpartiets partiprogram. Byggt på principprogram och sakpolitiska program gällande i februari 2014.

Piratpartiets partiprogram. Byggt på principprogram och sakpolitiska program gällande i februari 2014. Piratpartiets partiprogram Byggt på principprogram och sakpolitiska program gällande i februari 2014. 1 Innehåll Inledning sid 3 Världsbild och principer sid 4 Ett samhälle fritt från massövervakning sid

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

livsmedelsarbetareförbundets kongress 30/5-3/6 2009 solidaritet Du sköna nya värld

livsmedelsarbetareförbundets kongress 30/5-3/6 2009 solidaritet Du sköna nya värld livsmedelsarbetareförbundets kongress 30/5-3/6 2009 solidaritet Du sköna nya värld 2009 Svenska Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck 08 Tryck, Bromma

Läs mer

Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG

Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG Riktlinjer för Kommunals internationella arbete antagna av Kommunals kongress 2004 Innehåll Förord 7 Uppdrag

Läs mer

Piratpartiets partiprogram

Piratpartiets partiprogram Piratpartiets partiprogram Byggt på principprogram och sakpolitiska program gällande december 2013 2 Inledning Piratpartiet tror att människor som har tillgång till fri kommunikation, kultur och kunskap

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Förbundsordföranden har ordet 2012 blev i många avseenden ett motsägelsefullt år för journalistiken i Sverige. Redaktionellt material spreds och diskuterades kanske mer än någonsin,

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering

Handlingsplan mot diskriminering Handlingsplan mot diskriminering 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Utredningen kring aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter inom diskrimineringsområdet...4 Förslaget i korthet...4

Läs mer

Jämställdhet. som genomgripande princip. En idéskrift som ställer frågor, skapar diskussion och ökar kunskap

Jämställdhet. som genomgripande princip. En idéskrift som ställer frågor, skapar diskussion och ökar kunskap Jämställdhet som genomgripande princip En idéskrift som ställer frågor, skapar diskussion och ökar kunskap Innehåll Inledning... 5 Jämställdhet som genomgripande princip... 7 Jämställdhet som projekt eller

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner Innehåll Utskott 1 1 1. Auktoriserade revisorer i Vision 2 2. Bevara Visionstidningen i dess nuvarande form 3 3. Forum för framtidsgrupper i landet mötas och samverka

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013 För en feministisk politik Feministiskt initiativ 2013 Antagen vid kongressen 5 7 april 2013 Innehållsförteckning För en feministisk politik 2011 En feministisk politik 3 A. Välfärd som verktyg 4 B. Ekonomi

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer