Samrådsyttrande inför ansökan om nytt miljötillstånd för LFV Arlanda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsyttrande inför ansökan om nytt miljötillstånd för LFV Arlanda"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) KS KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TUNA TORG VALLENTUNA TELEFON VX FAX Kommunstyrelsen Handläggare: Caroline Olsson Direkt tfn: Samrådsyttrande inför ansökan om nytt miljötillstånd för LFV Arlanda Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 1. att godkänna kommunledningskontorets yttrande, daterad , som svar på samrådsunderlaget. Ärendet i korthet LFV Arlanda överväger att ansöka om ett nytt miljötillstånd som innebär att LFV kan fortsätta att operera flygplatsen i huvudsak som dagens tillstånd medger, dock med vissa justeringar. LFV genomförde ett andra samråd den 26 januari Samrådsunderlaget redovisar resultaten av de utredningar som LFV Arlanda har genomfört samt redogör för det alternativ för att operera flygplatsen som LFV i detta skede förordar, kallat grundalternativet. Ansökan om nytt miljötillstånd tar sikte på att säkra verksamheten vid Arlanda flygplats på lång sikt, den kommande 30- till 40-årsperioden, och innefattar en översyn av hela verksamheten med avseende på miljö. Den nya ansökan kommer att omfatta en analys av flygvägssystem samt frågor rörande buller, utsläpp till luft och hantering av dagvatten. Arlandas nu gällande miljötillstånd tillåter flygrörelser/år. Förslaget i grundalternativet är flygrörelser/år (inom befintligt trebanesystem), dvs en minskning. Minskningen av flygrörelser förklaras med att kabinfaktorn blir större (dvs beläggningen i flygplanet) och att större flygplan kommer i drift. 1

2 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (5) KS Under 2008 registrerades sammanlagt flygrörelser och av dessa utgjorde drygt 60% utrikes- och knappt 40% inrikeslinjer. Ökningen av antalet flygrörelser fram till 2038 antas ligga i princip på utrikestrafiken. Beräknat antal passagerare år 2038 är 36 miljoner. År 2008 var antalet passagerare drygt 18 miljoner. Ansökan om nytt miljötillstånd påverkar inte det nuvarande riksintressets geografiska avgränsning. I nu gällande miljötillstånd för Arlanda flygplats finns två villkor som är av särskild betydelse för nuvarande och framtida verksamhet och som kommer att prövas inom ramen för den nya tillståndsansökan. Det ena är det sk utsläppstaket (villkor 1) och det andra rör det särskilda skyddet för Upplands Väsby tätort (villkor 6) vilket innebär att raka inflygningar över Upplands Väsby kommun inte får ske regelmässigt efter I villkoret ingår att LFV ska utreda alternativa flygvägar och LFV har i samband med detta prövat sk kurvade inflygningar. Sammanfattning av remissförslaget Grundalternativet i huvudsak: Vid 56 flygplansrörelser/timme eller fler används sk mixade parallella operationer vilket innebär att flygplan både startar och landar på båda parallellbanorna (bana 1 och bana 3). Undantag vid nordvästliga vindar. Som dagens tillstånd. Vi färre än 56 flygplansrörelser/timme används i huvudsak bana 1 och bana 2 åtskilt, dvs med starter från en bana och landningar på den andra. Undantag finns pga vindförhållandena. Inga landningar på bana 3 nattetid, dvs kl 22-06, annat än av säkerhetsskäl och dylikt. Nattetid har i grundalternativet förkortats med en timme jämfört med idag, kl (enligt EU-riktlinjer). Tysta perioder införs för Rosersberg respektive Upplands Väsby genom att bana för landning alterneras under helgerna då inflygning sker söderifrån (= 40% på årsbasis). Detta innebär att varannan helg landar inga flygplan på bana 1 respektive bana 3. 2

3 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (5) KS Flygbullerområdet med riktvärdet FBN 55 db(a) blir något mindre i grundalternativet än vad som angivits i det tidigare tillståndsgivna trafikfallet. Antalet boende som berörs blir därför totalt sett mindre (2 950 personer mot tidigare ca personer) Flygbullerområdet med maximal ljudnivå 70 db(a) som förekommer 3 ggr/årmedeldygn är mindre i grundalternativet. Antalet boende minskar totalt sett (7 300 personer mot tidigare personer). Förlängs bana 3 med 1200 meter minskar antalet berörda boende ytterligare till personer. LFV fortsätter att aktivt medverka i arbetet med att utveckla tekniken för kurvade inflygningar med ambitionen att på sikt möjliggöra flygningar till bana 3 utan att regelmässigt överflyga Upplands Väsby tätort. Dock är den samlade bedömningen hos flygtrafiktjänsten och Transportstyrelsen att kurvade inflygningar till bana 3, samtidigt eller oberoende av bana 1, ej kan tas i drift i högtrafik inom överskådlig tid. Endast 30% av flygplansflottan har nödvändig utrustning och ytterligare utbildningsinsatser krävs hos piloter och flygledare. Även förändringar av internationella regelverk och operativ erfarenhet hos piloter krävs. Bana 3 planeras att förlängas med 1200 meter för att flytta bullerkurvan på maximalnivån 70 db(a) tre gånger per årsmedeldygn med motsvarande mån och därmed utanför Upplands Väsby tätort. Kostnaden är ca 1,1 miljarder kr och beräknas vara i drift senast år LFV överväger även att ansöka om ett tillstånd som ger möjlighet att avvika från utflygningsvägen (SID) när aktuellt flygplan ger en viss given bullerexponering istället för som idag på en given höjd. I samrådsunderlaget berörs även frågan om verksamheter vid flygplatsen som orsakar utsläpp till vatten. Ett särskilt samrådsmöte i denna fråga kommer att ske i februari Sammanfattning av yttrandet Vallentuna kommun har följande synpunkter: Att: en ny remisshantering genomförs innan ansökan om nytt miljötillstånd skickas in. 3

4 TJÄNSTESKRIVELSE 4 (5) KS Vallentuna kommun är negativ till inflygningar över kommunen. Kommunen önskar särskilt samråd och ytterligare information som tydligt visar på vilken konsekvensen blir med kurvade inflygningar över kommunen, gällande ljudnivåökning (både 70dB(A) och 55dB). Vallentuna kommun önskar ytterligare information om vad avvikelserna från utflygningsväg kommer att innebära i praktiken innan ansökan om nytt miljötillstånd färdigställs. Vallentuna kommun ser inte att förlängningen av bana 3 kommer att upplevas som en förbättring. I praktiken innebär det en minskning med 1dB i ljudnivå vilket är mycket svårt om inte omöjligt att urskilja för de som redan är bullerstörda. Därtill blir kostnaden mycket hög i förhållande till den faktiska nyttan. Vallentuna kommun önskar på sikt att riksintressets utbredning minskar väster om Vallentuna tätort och sammantaget kring Frösunda. Det ger kommunen möjlighet till ytterligare bebyggelseutveckling av Vallentuna tätort i ett bra läge för kommunikationer och tillgänglighet till arbetsplatser och service. flygplatsen bör fortsatt utvecklas som ett betydelsefullt nav för olika trafikslag, främst kollektivtrafik och bland annat genom en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. alternativet till inrikesflyg bör vara snabba tågförbindelser med höghastighetståg. Kopplingen mellan Arlanda flygplats och höghastighetståg bör förstärkas. Vallentuna kommun är positiv till de högre flygavgifter som åläggs flygbolag vilka har äldre flygplanstyper och som därmed bullrar mer. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse miljötillstånd Arlanda 2. Samrådsyttrande inför ansökan om nytt miljötillstånd för LFV Arlanda Ulf Strömstedt - Tf kommundirektör Caroline Olsson Kommunplanerare 4

5 TJÄNSTESKRIVELSE 5 (5) KS Ska expedieras till: LFV Arlanda Länsstyrelsen Regionplanekontoret Sigtuna kommun Upplands Väsby kommun Knivsta kommun Täby kommun SBF Akten 5

6 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) KS KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TUNA TORG 1 TELEFON VX FAX Kommunstyrelsen Handläggare: Daniel Jarl Direkt tfn: 08/ Strukturplan för Karby och Brottby - styrgrupp Kommunstyrelsen beslutar att: 1. uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att vara styrgrupp för arbetet med att utarbeta förslag till Strukturplan för Karby och Brottby Ärendet i korthet Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen utarbeta förslag till strukturplan för Karby och Brottby enligt viljeinriktningen i Översiktsplan Vidare beslutade kommunstyrelsen att arbetet med strukturplanen ska finansieras inom planeringschefens budget för översiktlig planering. Kommunstyrelsens arbetsutskott är styrgrupp för arbetet med att utarbeta förslag till strukturplan för södra Vallentuna enligt beslut i kommunstyrelsen Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott även är styrgrupp för arbetet med strukturplanen för Karby och Brottby. Bakgrund I utställningshandlingen för Översiktsplan , redovisas i handlingsplanen att hela eller delar av tätorterna behöver studeras vidare. För Karby och Brottby anges att en strukturplan behövs som underlag för kommande detaljplaner. 6

7 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) KS Handlingar 1. Strukturplan för Karby och Brottby - styrgrupp 2. Strukturplan för Karby och Brottby-uppdrag Protokollsutdrag KS Ulf Strömstedt - Tf Kommundirektör Daniel Jarl Kommunplanerare Ska expedieras till: Akten 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) KS KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX FAX Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: Borgen Vallentunavatten AB 2009 Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 1. bifalla Vallentunavatten AB:s anhållan om kommunal borgen på 23 mnkr Ärendet i korthet Vallentunavatten AB anhåller om kommunal borgen för ett lån på 23 mnkr. Lånet är en förutsättning för att kunna fortsätta byggnationen av vatten- och avloppsledningar till Upprätta och Lingsberg, Lindö Park, Allévägen, Smidesvägen, Nya Lindholmsvägen och Skoga samt ombyggnad av pumpstation 352 i Uthamra. Kommunledningskontorets synpunkter Investeringen finansieras fullt ut via VA-taxan varför det det är en minimal ekonomisk risk för kommunen. Handlingar 1. Borgen Vallentunavatten AB 2009 Ulf Strömstedt - Kommundirektör Henrik Berggren Tf ekonomichef Ska expedieras till: Akten Vallentunavatten AB Roslagsvatten AB Redovisningsansvarig Marie Wallin 104

105 105

106 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) KS KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX FAX Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: Prissättning för Vallentuna bildarkiv Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 1. föreslår kommunfullmäktige att fastslå den föreslagna prissättningen för Vallentuna bildarkiv Ärendet i korthet Vallentuna bildarkivs uppgift är att samla och tillgängliggöra bilder som visar hur Vallentuna kommun har utvecklats och förändrats. Sedan 2006 är hela samlingen digital vilket möjliggör att det är enkelt och kostnadseffektivt att framställa kopior. Den föreslagna prissättningen utgår ifrån tids- och materialåtgång samt om bilden ska publiceras eller inte. Tabell 1 Förslagen prissättning Utskrift A4 högupplöst Utskrift A4 högupplöst på färgskrivare ej fotokvalitetet Mailad högupplöst bild Mailad lågupplöst bild Publicering i tidskrift, reklam, broschyr etc: Upplaga max exemplar Upplaga över exemplar Publicering på hemsida 80 kr 40 kr 70 kr 20 kr 500 kr kr 500 kr 106

107 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) KS Ärendet tidigare behandling Kulturnämnden beslutade den 15 september att föreslå att kommunfullmäktige fastslår den föreslagna prissättningen. Kommunledningens synpunkter Kommunledningen har inga synpunkter på den föreslagna prissättning utan förutsätter att den följer kommunallagens principer om självkostnad (Kommunallagen 1991:900 kap 8. 3 c). Kommunledningen saknar dock en uppskattning av vad denna avgift kommer ge i form av intäkter till förvaltningen. Handlingar 1. Prissättning för Vallentuna bildarkiv Ulf Strömstedt - Henrik Berggren tf ekonomichef Ska expedieras till: Akten Ekonomiavdelningen KN 107

108 KOMMUNLEDNINGSKONTORET HR-avdelningen VALLENTUNA TELEFON VX FAX TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KS Kommunstyrelsen Handläggare: Ingrid Richter Direkt: Reviderad pensionspolicy Kommunstabens förslag Kommunfullmäktige fastställer reviderad pensionspolicy för anställda. Ärendet Revidering av kommunens pensionspolicy för anställda med förslag till pensionslösningar att använda i samband med övertalighet. KPA Pension - kommunens leverantör av tjänster inom pensionsområdet - har anlitats för att tillsammans med HR-avdelningen ta fram ett reviderat förslag till pensionspolicy för anställda. Pensionspolicyn har uppdaterats avseende regler för särskild avtalspension enligt överenskommelse, annan avgångspension enligt särskilt beslut, avgångsvederlag, pensionsförstärkning samt möjlighet för äldre anställda att minska arbetstiden utan påverkan på pensionen Ulf Strömstedt Tf kommundirektör Ingrid Richter Tf personalchef Handlingar i ärendet Förslag till reviderad pensionspolicy för anställda Expedieras Kommunal författningssamling (1)

109 Pensionspolicy för anställda Fastställd av kommunfullmäktige att gälla från och med Reviderad av kommunfullmäktige och 2009-xx-xx Vallentuna kommun 109

110 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 BAKGRUND OCH SYFTE...3 UPPDATERING...3 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...4 SAMORDNING MELLAN ÅLDERSPENSION OCH INKOMST...4 INTJÄNANDE AV PENSIONSRÄTT EFTER AVGÅNG MED ÅLDERSPENSION...4 MÖJLIGHET TILL MINSKAD ARBETSTID FÖR ÄLDRE ANSTÄLLDA...4 PENSIONSFÖRSTÄRKNING VID FÖRTIDA UTTAG...5 SÄRSKILD AVTALSPENSION ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE...6 UTBETALNING AV AVGÅNGSVEDERLAG...7 PENSION TILL FÖRVALTNINGSCHEFER OCH NYCKELPERSONER...7 ALTERNATIV KAP-KL...7 SÄRSKILD AVTALSPENSION...8 LÖNEVÄXLING TILL PENSION...8 TRYGGANDEFORMER...9 PENSIONSINFORMATION TILL ANSTÄLLDA

111 Sammanfattning Pension till anställda Lön från en ny anställning ska inte samordnas med ålderspension intjänad i en tidigare anställning. KAP-KL ska gälla även för arbetstagare som avgått med rätt till ålderspension enligt PA-KL. Äldre anställda kan erbjudas möjlighet att minska arbetstiden utan påverkan på tjänstepensionen. Anställda som avgår med förtida uttag av ålderspensionen kan beviljas pensionsförstärkning som ett extra tillskott till pensionen före 65 år. Särskild avtalspension kan beviljas på heltid eller deltid i särskilda fall efter individuell prövning. Särskild avtalspension är ett arbetsgivarinstrument och ingen rättighet för den anställde. Pensionen ska beviljas med stor restriktivitet. Vid överenskommelse om avgångsvederlag kan hela eller delar av vederlaget betalas till en tjänstepensionsförsäkring istället för att betalas ut kontant. Pension till förvaltningschefer och nyckelpersoner Förvaltningschefer och nyckelpersoner har möjlighet att välja alternativ KAP-KL. Förvaltningschefer och nyckelpersoner har möjlighet att växla lön till pension via ett bruttolöneavstående. Tryggande av pensionsförmåner Avgiftsbestämd ålderspension och Alternativ KAP-KL tryggas genom tjänstepensionsförsäkring. Övriga pensionsåtaganden tryggas genom beskattningsrätten. Beslutsordning Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens högsta pensionsorgan med ansvar för övergripande och principiella pensionsfrågor. Förvaltningschef, i samråd med personalchef, beslutar i enskilda pensionsfrågor av särskild karaktär, till exempel vid särskild avtalspension på heltid eller deltid. Personalchef beslutar vid normal pensionsavgång. Bakgrund och syfte Pensionsavtalet KAP-KL innehåller ett flertal möjligheter till lokala överenskommelser. Pensionspolicyn beskriver hur kommunen beslutat att hantera specifika pensionsfrågor samt vilka pensionsmöjligheter anställda i kommunen kan omfattas av. Pensionspolicyn ska användas som en aktiv del i kommunens personalpolitik och bland annat hjälpa kommunen att attrahera och behålla kompetent personal. Uppdatering Pensionspolicyn ska ses över vart fjärde år och uppdateras om det finns behov av det. Däremellan bör uppdatering ske då det skett större förändringar i lagar och kollektivavtal med påverkan på pensionsområdet. 111

112 Beslutsordning Kommunstyrelsens arbetsutskott är, på delegation från kommunstyrelsen, kommunens högsta pensionsorgan med ansvar för övergripande och principiella pensionsfrågor i kommunen. Förvaltningschef, i samråd med personalchef, beslutar i enskilda pensionsfrågor av särskild karaktär, till exempel vid särskild avtalspension på heltid eller deltid. Kommundirektör, i samråd med personalchef, beslutar då det gäller förvaltningschef. Kommunstyrelsens arbetsutskott, i samråd med personalchef, beslutar då det gäller kommundirektör. Kommundirektör, i samråd med personalchef, beslutar då det gäller fastställande av pensionsvillkor som ligger utanför ordinarie pensionsavtal, exempelvis alternativ KAP-KL. Kommunstyrelsens arbetsutskott, i samråd med personalchef, beslutar då det gäller kommundirektör. Personalchef beslutar vid normal pensionsavgång. Pension till anställda Samordning mellan ålderspension och inkomst I syfte att göra det intressant för äldre arbetstagare att, vid behov från kommunens sida, arbeta efter avgång med ålderspension, ska lönen inte samordnas/minskas med ålderspensionen. Detta gäller oberoende av om ålderspensionen är intjänad i kommunen eller hos annan arbetsgivare. Intjänande av pensionsrätt efter avgång med ålderspension KAP-KL gäller även för arbetstagare som avgått från en anställning med rätt till ålderspension enligt PA-KL i det fall arbetstagaren senare anställs i kommunen. Detta gäller under förutsättning att arbetstagaren inte fyllt 67 år vid anställningens början. Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda Kommunen kan erbjuda äldre anställda möjlighet att minska arbetstiden utan att tjänstepensionen påverkas. Erbjudandet kan bland annat göras i syfte att underlätta generations- och kompetensväxling, göra besparingar samt skapa en ökad flexibilitet. Om arbetstidsminskningen beviljas på grund av besparingsskäl får den minskade arbetstiden inte ersättas med ny arbetskraft. Arbetstidsminskningen kan erbjudas enligt någon av nedanstående två modeller och beviljas efter individuell prövning med hänsyn tagen till förutsättningarna i verksamheten. Beslut fattas av förvaltningschef i samråd med personalchef. Respektive förvaltning svarar för kostnaden. Möjligheten gäller till 65 års ålder, men kan efter särskilt beslut förlängas till längst 67 års ålder. Anställningen omregleras i samband med arbetstidsminskningen. 112

113 Arbetstidsminskning enligt nedan kan komma att påverka den anställdes allmänna pension, socialförsäkringsförmåner och ersättningar från avtalsförsäkringarna. Kommunen kompenserar inte för denna påverkan. Minskad arbetstid med bibehållen tjänstepension Möjligheten gäller för tillsvidareanställda och innebär att den anställde tillåts minska sin arbetstid till lägst 50 procent av heltid. Arbetstidsgränsen är satt med tanke på kommunens behov av att planera och säkerställa arbetet inom verksamheten. Lön betalas ut efter den faktiska arbetstiden, men det fortsatta tjänstepensionsintjänandet behålls på samma nivå som före arbetstidsminskningen. Den anställde ska ha uppnått 61 års ålder och ha minst fem års sammanhängande anställningstid i kommunen i direkt anslutning till arbetstidsminskningen. Som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen tillgodoräknas den överenskomna månadslönen före arbetstidsminskningen. Denna lön ska förändras procentuellt med faktiska löneökningar modellen Möjligheten gäller för tillsvidareanställda. Anställda som arbetar heltid tillåts minska sin arbetstid från 100 till 80 procent. Lön betalas ut med 90 procent och tjänstepension tjänas in med 100 procent. För anställda som arbetar deltid används samma grundmodell som ovan. Det innebär att arbetstiden minskas med 20 procent, lönen minskas med 10 procent och det fortsatta tjänstepensionsintjänandet behålls på deltidsnivån före arbetstidsminskningen. Nedre gräns för arbetstiden efter minskningen är 50 procent av heltid. Arbetstidsgränsen är satt med tanke på kommunens behov av att planera och säkerställa arbetet inom verksamheten. Den anställde ska ha uppnått 63 års ålder och ha minst 10 års sammanhängande anställningstid i kommunen i direkt anslutning till arbetstidsminskningen. Som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen tillgodoräknas den överenskomna månadslönen före arbetstidsminskningen. Denna lön ska förändras procentuellt med faktiska löneökningar. Pensionsförstärkning vid förtida uttag Kommunen kan erbjuda anställda som avgår med förtida uttag av tjänstepensionen ett tilläggsbelopp som förstärkning till ålderspensionen före 65 år. Pensionsförstärkning kan övervägas vid övertalighet och organisatoriska förändringar samt då det finns särskilda skäl av individuell karaktär. Beslut fattas efter individuell prövning av förvaltningschef i samråd med personalchef. Respektive förvaltning svarar för kostnaden. Den anställde ska ha uppnått 61 års ålder och avgå från sin anställning i kommunen med förtida uttag av tjänstepensionen före 65 års ålder. 113

114 Tilläggsbeloppet är 15 procent av den överenskomna månadslönen vid avgångstillfället. Beloppet är detsamma under hela utbetalningstiden, ingen indexering ska ske. Beloppet betalas ut kontant varje månad från avgången till 65 års ålder. Anställningen upphör i samband med pensionsavgången. Inget ytterligare tjänstepensionsintjänande sker därefter. Särskild avtalspension enligt överenskommelse Särskild avtalspension kan betalas ut på heltid eller deltid efter överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd. Särskild avtalspension är ett arbetsgivarinstrument och ingen rättighet för den anställde. Pensionen ska beviljas med stor restriktivitet. Allmänt Särskild avtalspension kan beviljas då det finns särskilda skäl, till exempel organisatoriska förändringar, övertalighet då tjänsten inte behöver återbesättas, eller då det finns särskilda skäl av individuell karaktär. Beslut fattas efter individuell prövning av förvaltningschef i samråd med personalchef. Respektive förvaltning svarar för kostnaden. Den anställde ska ha uppnått 61 års ålder och ha varit anställd i kommunen sammanhängande i minst 10 år före pensionstillfället. Om det finns vägande skäl kan kommunen i enskilda fall besluta om undantag från kravet på uppnådd ålder och anställningstid. Vid pension på deltid omregleras anställningen i samband med arbetstidsminskningen. Arbetstiden efter minskningen ska vara minst 50 procent av heltid. Arbetstidsgränsen är satt med tanke på kommunens behov av att planera och säkerställa arbetet inom verksamheten. Pensionsnivå Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön) enligt KAP-KLs regler. Pensionsnivån är fastställd till nedanstående procentsatser. Pensionsunderlag uttryckt i Pensionsnivå inkomstbasbelopp 0 7,5 73,5 % 7, % ,5 % Pension på deltid betalas ut i en omfattning som motsvarar arbetstidsminskningen. Utbetalning Pensionen betalas ut från den överenskomna tidpunkten till 65 års ålder. Pension på deltid kan efter särskild överenskommelse förlängas till längst 67 års ålder. 114

115 Utbetalningarna upphör tidigare om intjänad pensionsrätt eller förmånsbestämd ålderspension böjar betalas ut av kommunen. Vid särskild avtalspension på deltid upphör utbetalningarna tidigare även i det fall sysselsättningsgraden ändras eller arbetstagaren avgår från resterande del av anställningen. Fortsatt pensionsintjänande Under tid med särskild avtalspension fortsätter kommunen att betala pensionsavgift till avgiftsbestämd ålderspension. Pensionsgrundande tid för förmånsbestämd ålderspension fortsätter i förekommande fall att tillgodoräknas och rätten till efterlevandepension bibehålls. Pensionsavgiften och pensionsförmånerna ovan beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön) enligt KAP-KLs regler. Samordning Förvärvsinkomst upp till ett prisbasbelopp per år undantas från samordning med särskild avtalspension. Vid särskild avtalspension på deltid undantas ett prisbasbelopp multiplicerat med graden av arbetstidsminskning. Förvärvsinkomst som överstiger denna nivå ska samordnas genom att den särskilda avtalspensionen minskas med 73,5 procent av den överstigande delen av inkomsten. Påverkan på allmän pension mm Avgång eller arbetstidsminskning med särskild avtalspension kan komma att påverka allmän pension, socialförsäkringsförmåner och ersättningar från avtalsförsäkringarna. Kommunen kompenserar inte den anställde för denna påverkan. Utbetalning av avgångsvederlag Om kommunen träffar överenskommelse med en anställd om avgång med avgångsvederlag, ska det finnas möjlighet att istället för kontant utbetalning få hela eller delar av avgångsvederlaget inbetalt till en tjänstepensionsförsäkring. Inbetalningen sker i form av en engångspremie till en genast eller senare börjande tjänstepensionsförsäkring. Kommunen ska ha ett kostnadsneutralt synsätt, varvid premien till tjänstepensionsförsäkringen ska räknas upp med skillnaden mellan lagstadgade arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt. Överenskommelse om insättning i pensionsförsäkring måste göras innan beloppet varit tillgängligt för lyftning för den anställde, dvs. innan överenskommelsen skrivs under. Pension till förvaltningschefer och nyckelpersoner I syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer i konkurrens med andra arbetsgivare, erbjuder kommunen i enlighet med bestämmelserna i KAP-KL, möjlighet till alternativ pensionslösning. Alternativ KAP-KL Allmänt Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension. Övriga pensionsförmåner inom KAP-KL behålls oförändrade eller följer kommunens pensionspolicy. 115

116 Jämfört med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen, innebär alternativ KAP-KL större flexibilitet och möjlighet till individuell anpassning. Kostnadsneutralitet Alternativ KAP-KL är kostnadsneutral för kommunen. Pensionsförmånen tryggas genom tjänstepensionsförsäkring med löpande premiebetalning. Premien motsvarar den som kommunen skulle ha betalat för förmånsbestämd ålderspension i det fall kommunen hade valt att trygga den med försäkring. Anställda som omfattas Erbjudandet om alternativ KAP-KL omfattar alla nuvarande och tillkommande förvaltningschefer eller motsvarande. En anställd som omfattas av erbjudandet beslutar själv om han eller hon ska acceptera alternativ KAP-KL eller fortsätta att omfattas av den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL. En anställd som valt att omfattas av alternativ KAP-KL kan inte återgå till ordinarie KAP-KL så länge anställningen i kommunen består. Eget val Den anställde väljer själv om premien ska placeras i traditionell försäkring eller fondförsäkring, samt om försäkringen ska innehålla återbetalningsskydd eller ej. Återbetalningsskydd innebär att det samlade pensionskapitalet betalas ut till familjen som en månadsvis pension om den anställde avlider. Försäkringsbolag anvisas av kommunen. Utbetalning Pensionen kan betalas ut tidigast från 55 års ålder efter överenskommelse med försäkringsbolaget. Pensionen kan tas ut under en begränsad tid eller i vissa fall livsvarigt. Kortaste utbetalningstid är vanligen fem år. Premieinbetalning Premien för alternativ KAP-KL betalas löpande av kommunen till den försäkring den anställde valt. Särskild avtalspension Särskild avtalspension skall vid behov kunna användas vid avveckling på heltid eller deltid av förvaltningschefer eller motsvarande, enligt samma riktlinjer som gäller för övriga anställda. Löneväxling till pension Förvaltningschefer och nyckelpersoner i Vallentuna kommun har möjlighet att löneväxla till pension via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Det överenskomna beloppet avsätts till en tjänstepensionsförsäkring. Försäkringsbolag ska godkännas av arbetsgivaren. 116

117 Den lön som växlas får inte ha varit tillgänglig för lyftning. Lägsta belopp att växla är 200 kronor per månad och högsta är kr per månad, dock maximalt 20 procent av bruttolönen. Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen. Det innebär att skillnaden mellan sociala avgifter och särskild löneskatt tillgodoräknas den anställde med en högre pensionspremie som följd. För att löneväxlingen inte ska inverka negativt på den anställdes ordinarie tjänstepension ska den oväxlade lönen vara pensionsgrundande. Den oväxlade lönen ska också ligga till grund för övriga lönerelaterade förmåner som till exempel sjuklön, övertidsersättning och semesterersättning. Löneväxlingen ska regleras i ett avtal mellan arbetsgivaren och den anställde. Avtalet ska, utöver ovanstående punkter, även innehålla uppgifter om avtalets löptid, villkor för upphörande, eventuell uppsägningstid samt den anställdes valmöjligheter vad gäller försäkringsbolag och försäkringsformer. Dessutom ska förutsättningarna vid ledighet, sjukdom, dödsfall och anställningens upphörande beskrivas. Löneväxlingen kan komma att påverka den anställdes allmänna pension, sjukpenning, sjukersättning, föräldraersättning, ersättning från avtalsförsäkringarna med mera. Kommunen ska ej kompensera arbetstagaren för denna påverkan. Tryggandeformer Vallentuna kommun tryggar pensionsåtagandena för anställda enligt föjande: Avgiftsbestämd ålderspension Förmånsbestämd ålderspension Pension till efterlevande Särskild avtalspension enligt överenskommelse Alternativ KAP-KL för förvaltningschefer och nyckelpersoner Tryggas sedan 1998 genom försäkring. Löpande inbetalning av premie till den försäkring den anställde valt. Tryggas tillsvidare genom beskattningsrätten. Pensionsintjänandet skuldförs årligen. Tryggas tillsvidare genom beskattningsrätten. Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband med dödsfall. Tryggas genom beskattningsrätten. Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband med beviljad pension. Tryggas genom försäkring. Löpande inbetalning av premie till den försäkring den anställde valt. 117

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11 Bollebygds kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-28. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-05-04 kl. 15:00

Kommunstyrelsen 2015-04-28. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-05-04 kl. 15:00 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-28 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-05-04 kl. 15:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun Ängelholms kommun Pensionspolicy för Ängelholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24, 123 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...5 UPPDATERING...5 BESLUTSORDNING...5 PENSION TILL

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA 1 (18) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 188 Dnr: 1032/09-902 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA Sammanfattning Beslutsordning Beslutanderätt i specifika pensionsfrågor regleras

Läs mer

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 110, Dokumentägare: Personaldirektör Ersätter dokument: Pensionspolicy KF 207/2010 Dokumentnamn: Pensionspolicy

Läs mer

Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari

Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari Antal: 38 Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari 2015 V 6 Kallelse /Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 3 Februari Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 3 februari,

Läs mer

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: 08-587 850 37 Årsredovisning

Läs mer

Riktlinjer för pensionsåtaganden. Uddevalla kommun

Riktlinjer för pensionsåtaganden. Uddevalla kommun Riktlinjer för pensionsåtaganden Uddevalla kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund och syfte... 4 Uppdatering... 4 Beslutsordning... 4 Pension till anställda... 5 Allmänt...

Läs mer

024-3. Pensionspolicy. Denna policy är antagen av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun den 10 november 2004, 118

024-3. Pensionspolicy. Denna policy är antagen av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun den 10 november 2004, 118 024-3 Pensionspolicy Denna policy är antagen av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun den 10 november 2004, 118 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 BAKGRUND OCH SYFTE...4 UPPDATERING...4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1. Se bifogat närvaroprotokoll VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl 18.30-21.15 (ajournering kl. 19.45-20.00, 21.00-21.05) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Pensionsriktlinjer Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND...

Läs mer

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar Personalenheten Webb: www.ange.se Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhets Antaget av kommunstyrelsen 15 april 2014 Postadress Besöksadress

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se ITP i egen regi Handbok www.pripensionsgaranti.se Produktion: Fortunatus Finansiell Kommunikation och Information Form och original: Allendeform Skribent: Fredrik Lilieblad Foto: Guillermo Allende och

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Ärenderubrik Diarienummer 3 Motion (DEX) Använd klarspråk i politiken KS 2010.058 4 Lokalpolicy i Vallentuna kommun KS 2011.012 5 Reviderad inträdesordning

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155 Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete Prop. 2009/10:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 25 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-11-05, 13.15 kommunhuset rum 293 Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun

Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun Antagen KF 070910 63 2 (19) INLEDNING... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdatering... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 3 Individuell

Läs mer

Redovisning av fattade delegeringsbeslut

Redovisning av fattade delegeringsbeslut Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Tekniska förvaltningen Helena Pettersson,0550-881 05 helena.pettersson1@kristinehamn.se Datum 2014-03-19 Redovisning av fattade delegeringsbeslut Sammanfattning Nedanstående

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-03-31. Kommunstyrelsen. Pensionspolicy

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-03-31. Kommunstyrelsen. Pensionspolicy Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-03-31 D.nr: Pensionspolicy Bakgrund Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad

Läs mer