FLC Informationsmöte. Marstrand 19 Oktober 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FLC Informationsmöte. Marstrand 19 Oktober 2011"

Transkript

1 FLC Informationsmöte Marstrand 19 Oktober 2011

2 FLC Malmö 7 länder Sverige Polen Tyskland Danmark Litauen Sverige Danmark Norge

3 Medarbetare FLC Malmö

4 Statistik för Nordsjöprogrammet: Beslutade medel: EUR (Sverige), EUR (totalt) Utbetalade medel: EUR (totalt) Antal beviljade projekt: 53 varav 39 med svenska partners Antal svenska partners: ca 80 Antal utfärdade intyg: ca 200

5 Vilka regler inverkar på FLC-arbetet? EU-förordningar (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser ERUF och ESF (EG) nr 1080/2006 om ERUF (EG) nr 1828/2008 om tillämpning för ERUF och ESF Svensk förordning (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder Operativa programmet (beslut av EU-kommissionen) Program-manual FLC s Informations-blad

6 FLC s ansvar Granska att projektens redovisade kostnader följer gällande EU-regler och nationella bestämmelser kontroll vid skrivbordet kontroll på plats (Art 13) Delge förvaltande myndighet resultatet av kontrollerna.

7 Rekvisitionsflöde Project Project Partner Partner RR FLC FLC (PP) (PP) II R = Rekvisition I = Intyg/Certifikat Lead Lead Partner Partner IIIIII FLC FLC (LP) (LP) Project Project Partner Partner II JTS JTS Project Project Partner Partner Project Project Partner Partner Lead Lead Partner Partner Project Project Partner Partner

8 Projektredovisning Underlag som ska bifogas vid första redovisning eller vid förändring Projektansökan Projektbeslut Partnership agreement och övriga projektspecifika avtal Organisationens upphandlingspolicy om ni köpt eller kommer att köpa tjänster/produkter Budget

9 Projektredovisning (forts) Underlag som ska bifogas vid varje redovisning Rekvisition Payment claim, List of Expenditure, Periodic Report on Activities etc... Projektspecifik huvudbok En projektkod för varje projekt Bara projektets kostnader (och ev intäkter) Omslutning huvudbok och rekvisition ska stämma överens. Ev differenser måste förklaras skriftligt. Underlätta avstämningen genom ex. numrering av verifikationerna i huvudboken

10 Projektredovisning (forts) Underlag som ska bifogas vid varje redovisning Löneunderlag (se bilden Personal) Fakturor (kopior) som belastat projektet för perioden Betalningsbevis (proof of payment) ex. bankutdrag Läges- eller slutrapport - se respektive programmanual Övriga väsentliga underlag ex. underlag som styrker informationsplikten (annonser, trycksaker etc)

11 Förslag på struktur på inlämnat mtrl Följebrev Projektets kontaktperson/er (telefon, , adress) LeadPartner (mail + adress) Ev noteringar/förklaringar om redovisningen Ansökan Beslut Budget Kontrakt (ev flera) Vid första tillfället eller vid förändring "Rekvisition/Ansökan om intyg" (List of Expenditure, Periodic Report on Activities etc) Projektspecifik huvudbok Personal Travel & Accomodation External Expertise etc... OBS! Skicka Skicka inte inte pärmar pärmar!!!!!!

12 Stödberättigande kostnad Stödberättigande är utgifterna om de: har belastat stödmottagaren är betalda har uppkommit under projektperioden kan styrkas är projektrelaterade är bokförda hos projektet är kostnadseffektiva är tillkommande Tillväxtverket har ALLTID rätt att begära in ytterligare uppgifter som är nödvändiga för att pröva om utgifterna är stödberättigande.

13 Personal Gäller faktiskt utbetalda lönekostnader för personal som anställts särskilt för projektet eller särskilt avdelats för att arbeta inom projektet. Lönekostnaderna ska bokföras i projektets huvudbok Lönebevis (spec, anst.avtal el dyl) bifogas vid första ansökan samt vid löneförändring Förmåner ingår inte se Tillväxtverkets riktlinjer om Personalförmåner Sjuklön kan vara stödberättigande - se resp programmanual Attesterad tidredovisning för de som jobbar deltid i projektet

14 Personal (forts) Timlöneuträkning Lönekostnader för stödmottagarens personal (lön + lönebikostnader) Lönebikostnader (undantag Central Baltic) Sociala avgifter (ex. 31,42% för 2011) Semesterlön Semestertillägg Tjänstepension enligt kollektivavtal eller motsvarande Särskild löneskatt på pensionskostnaden Semester ska inte tidredovisas när semesterlön är medräknad i timlöneberäkningen och årsarbetstiden är angiven inklusive semester. In-kind contribution Varierar - se respektive programmanual

15 Travel & Accomodation Alla resor ska vara motiverade utifrån projektets beslutade verksamhet Agenda/deltagarförteckning SKA bifogas Endast egen personal under detta kostnadsslag Reserestriktioner se respektive programmanual om ex vart man får åka...

16 External Expertise / Köp av tjänst Kostnader för köp av tjänster från utomstående, där stödmottagaren saknar arbetsgivaransvar, såsom konsulter, underentreprenörer m fl Av faktura skall det framgå vilken typ av tjänst som utförts samt omfattning i tid Skriftliga avtal/kontrakt ska bifogas LoU/affärsmässighet

17 Offentlig upphandling För att en kostnad som finansieras ur ERUF ska anses vara stödberättigande ska den ha uppkommit efter offentlig upphandling (=gäller myndigheter och andra organisationer som lyder under LOU) Om offentlig upphandling inte krävs, anses kostnaden stödberättigande om den uppkommit på i övrigt affärsmässiga villkor (=gäller organisationer som inte lyder under LOU) 15 5 p förordning (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder Svensk lag tillämplig = Lagar om offentlig upphandling 2007:1091 och 2007:1092 (dvs svenska tröskelvärden gäller, även när de är lägre än tröskelvärden i EU:s upphandlingsdirektiv)

18 Offentlig upphandling (forts) Vilka ska tillämpa LOU? Upphandlande myndigheter (UM) (=statliga och kommunala myndigheter, inkl beslutande församlingar i kommuner och landsting, samt kommunförbund) Offentligt styrda organ (offentligrättsligt organ): 1. Juridisk person som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av kommersiell eller industriell karaktär, OCH 2. a) som till största delen (mer än 50 %) är finansierade av stat, kommun eller landsting eller annan UM, ELLER b) vars verksamhet står under kontroll av stat, kommun eller landsting eller annan UM, ELLER c) i vars styrelse eller ledningsorgan mer än halva antalet ledamöter är utsedda av stat, kommun eller landsting eller annan UM. Exempel: Ett privat företag erhåller offentligt stöd (EU + nationellt) till mer än 50 % av intäkterna ett verksamhetsår ska de tillämpa LOU? - Ja, OM verksamheten tillgodoser ett behov i det allmännas intresse, och behovet inte är av kommersiell karaktär - Nej, OM verksamheten tillgodoser ett behov i det allmännas intresse, men behovet är av kommersiell karaktär

19 Offentlig upphandling (forts) Affärsmässiga villkor = 5 principer 1. Likvärdighet (likabehandling) 2. Icke-diskriminering 3. Öppenhet (transparens) 4. Ömsesidigt erkännande 5. Proportionalitet - se 1 kap 9 Lagen om offentlig upphandling

20 Offentlig upphandling (forts) Tröskelvärden fr o m 1 januari 2010 Beräknas av EU-kommissionen Varor och tjänster Statliga myndigheter Övriga upphandlande myndigheter kr kr Byggentreprenader Samtliga upphandlande myndigheter Hur beräknas värdet? Hela avtalets löptid Förlängnings- och optionsklausuler Upprepade upphandlingar under ett år kr

21 Indirekta kostnader (overhead) Gemensamma kostnader för projektet och ordinarie verksamhet Ex. telefoni, lokaler, IT-stöd, vaktmästeri, ekonomiadministration, städning Måste vara budgeterat i ansökan och beviljat i beslutet Beräkningsmodell OBS!!! Stora variationer mellan programmen. Viktigt att respektera reglerna i respektive programmanual!!!

22 Offentlig upphandling (forts) Upphandlingsformer över tröskelvärdena: 1. Öppet 2. Selektivt 3. Förhandlat Upphandlingsformer under tröskelvärdena: 1. Förenklat förfarande 2. Urvalsförfarande 3. Direktupphandling (fr o m 1 juli 2010 fast gräns 15 % på tröskelvärdet = kr) Ramavtal -max 4 år - tillåtet både över och under tröskelvärdena Undantag från offentlig upphandling tillämpas restriktivt enligt rättspraxis

23 Offentlig upphandling (forts) De olika stegen i upphandlingsförfarandet ska dokumenteras skriftligt och upphandlingsunderlag ska kunna uppvisas för Tillväxtverket. Bevisbördan ligger på stödmottagaren. Upphandlingsunderlag som ska kunna visas upp: Beslut om upphandling Anbudsbegäran med förfrågningsunderlag Annons/skrivelse Anbudsförteckning Anbud Utvärderingsunderlag Tilldelningsbeslut Avtal

24 Offentlig upphandling (forts) De olika stegen i upphandlingsförfarandet ska dokumenteras skriftligt och upphandlingsunderlag ska kunna uppvisas för Tillväxtverket. Bevisbördan ligger på stödmottagaren. Upphandlingsunderlag som ska kunna visas upp: Beslut om upphandling Anbudsbegäran med förfrågningsunderlag Annons/skrivelse Anbudsförteckning Anbud Utvärderingsunderlag Tilldelningsbeslut Avtal

25 Att tänka på Att tänka på inför upphandling/inköp: Framförhållning Kontakta upphandlingsansvariga inom organisationen Läs er organisations upphandlingsrutiner/inköpspolicy Spara dokumentation t o m 31/ (specialregel för strukturfonderna, artikel 90 förordning (EG) nr 1083/2006), nationella arkiveringsbestämmelser ska beaktas. Övriga Övriga kostnadsslag kostnadsslag :: Se Se respektive respektive Programme Programme Manual Manual

26 Representation/Konferens/Arrangemang Vid speciella aktiviteter där förtäring är ett naturligt inslag, ex konferenser, kan hela kostnaden vara stödberättigande Aktivitetens upplägg och kostnader måste framgå av ansökan och beslut. Organisation, syfte och namn på deltagare måste anges Redovisning sker enligt respektive programmanual

27 ICKE stödberättigande kostnader Exempel: Böter, straffavgifter eller rättegångskostnader Utgifter för underleverantörskontrakt om de är fördyrande utan mervärde Moms som inte utgör en slutlig kostnad för stödmottagaren Kostnader som uppstått efter projektperioden Dubbelfinansiering Kostnader som finansierats genom annat EU-projekt eller offentligt stöd Stipendier och prispengar Stöd i andra led, exempelvis bidrag till andra organisationer Programspecifika Programspecifika skillnader skillnader kan kan förekomma förekomma!!

28 Intäkter Reducerar de stödberättigande kostnaderna Redovisas i projektet Ex. anmälningsavgifter, uthyrning, tjänster eller dylikt

29 Informationsskyldighet Projektägaren är skyldig att informera om att projektet delfinansieras av Europeiska unionen för att vara stödberättigat EU-logga med text ska alltid finnas med: på informationsmaterial t.ex annonser, broschyrer, videos, hemsidor eller annat som publiceras eller produceras för projektet vid informationsevenemang t.ex konferenser, möten, utbildningar, seminarier och utställningar VIKTIGT!!! att ha koll på p vad respektive programmanual säger s!!!

30 Arkivering Originalverifikationer ska sparas hos stödmottagaren - se respektive program. tillkommer gör gällande regler enligt Bokföringslagen. Återbetalningsskyldighet Om inte material finns tillgängligt vid ev. revision. Dokumentation som ska sparas: Ekonomiska redovisningen Annonser Deltagarlistor Hemsidor (skärmdumpar) Trycksaker Annat material som kan verifiera att verksamheten genomförts Omorganisation Om stödmottagarens verksamhet omorganiseras eller ändras ska det framgå av arkiv-/ och dokumentationsplaner var originalverifikaten återfinns.

31 Underlätta granskningen Skicka posten till "FLC" inte till specifik namngiven granskare Märk med "Program" och "Projekt" Ange avsändare/kontaktperson Strukturera materialet (se tidigare bild) Förtydliga verifikaten är kopior och går bra att skriva förklaringar på! ev klumpsummor måste förklaras/förtydligas (spårbarhet) Förklara ev. förändringar i beslut / budget Program Projekt Tillväxtverket FLC Box Ösd/Malmö

32 Vanliga problem OH-modell med kostnadsunderlag saknas LOU / affärsmässighet bristfällig dokumentation Resor: Syfte, agenda och deltagarförteckning saknas Tidredovisning Löneunderlag saknas Timkostnadsuträkning saknas Underskrift och attest av timesheet saknas Kostnader i rekvisitionen är inte bokförda i den projektspecifika huvudboken Felsummering i rekvisitionen Informationsplikten ej uppfylld - ex logotyp saknas på trycksak/websida Fel valutakurs har använts Moms redovisas som kostnad

33 Handläggningstid 3 månader Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1080/2006 Art 16 "Varje medlemsstat skall se till att kontrollanterna kan godkänna utgifterna inom tre månader."

34 Tack för visat intresse! Jag som har hållit i presentationen är: Jahangir Kaisar FLC Tillväxtverket FrFirst Level Control

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Datum 2009-03-30 Version 2009-02-04 Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013, Sverige

Läs mer

Europaprogrammen, en ny del av Nutek

Europaprogrammen, en ny del av Nutek Välkommen till information om redovisnings- och informationskrav Regionala strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland Europaprogrammen, en ny del av Nutek En gemensam grund i Lissabonstrategin A. Att göra

Läs mer

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak GUIDE FÖR NATIONELL KONTROLL OCH ANSÖKAN OM UTBETALNING

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak GUIDE FÖR NATIONELL KONTROLL OCH ANSÖKAN OM UTBETALNING Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak GUIDE FÖR NATIONELL KONTROLL OCH ANSÖKAN OM UTBETALNING Svensk version 2 Juni 2014 INNEHÅL 1 INLEDNING... 3 1.1 NATIONELL KONTROLL... 3 1.2 PROGRAMMETS GENOMFÖRANDEORGANISATION...

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Rekreative Ruter Projekt håndbog 2010-2012. Vejledning til partnere

Rekreative Ruter Projekt håndbog 2010-2012. Vejledning til partnere Rekreative Ruter Projekt håndbog 2010-2012 Vejledning til partnere Version 18. februar 2010 1 Indhold 1. PARTNERSKABET ROLLER OG ANSVAR -----------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader Indirekta kostnader Definition Indirekta kostnader är kostnader för gemensamma resurser och funktioner i stödmottagarens organisation, som projektet har behov av och som inte är direkt hänförliga till

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER Bilaga 1 till N1015E06_21042015 LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER Tillämpningsområde Följande regler kommer att tillämpas för projektfinansiering inom ramen för landskapets strukturfondsprogram

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav Myndighet Tillväxtverket Diarienummer Dnr 6.1.1-2014-4411 2015-03-06 Rubrik Konsekvensutredning för Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT Kommunstyrelseförvaltning 2011-04-11 Tommy Bengtsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE... 3 2. GRUNDLÄGGANDE DEFINITIONER... 3 3. BESLUTSRÄTT...

Läs mer

Det finns ett antal rättsregler som styr och begränsar stödgivningen till projekt med parter som samverkar.

Det finns ett antal rättsregler som styr och begränsar stödgivningen till projekt med parter som samverkar. Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Samverkansprojekt Riktlinjer 2009-04-21 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 5508-2009-904095 Elisabet Ahlin & Eleonor Modigh Karin Hallerby 1.0 Samverkansprojekt

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28 Handbok för projekt inom Leader 2009-09-28 GENOMFÖRANDE... 2 LEADERPROJEKT... 2 TYDLIG AVGRÄNSNING GENTEMOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 2 LÅNGSIKTIGHET... 2 ANVÄNDNING AV EU- OCH LEADERLOGOTYP... 3 REDOVISNING

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Delområde Nord och delområde Sápmi Samverkansmodell Insatsområden Fokusområden Tjänstenäringar inom servicesektorn Samverkan mellan basindustri och SMF Testverksamhet Energi och

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY. dels Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och dess

UPPHANDLINGSPOLICY. dels Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och dess 1(20) Upphandlingsreglementet antagen av Kommunfullmäktige 1996-06-10. Reviderad 1998-01-15. Reviderad och omarbetat förslag: Antaget av KF 2003-09-29. Reviderad KF 2005-10-03 (punkt 7.9 Riktlinjer för

Läs mer

PROJEKTHANDBOKEN. ITSAM Arkiv 2014-01-23

PROJEKTHANDBOKEN. ITSAM Arkiv 2014-01-23 PROJEKTHANDBOKEN ITSAM Arkiv 2014-01-23 Versionshistorik Versionsnummer Datum Status 1.0 2014-01-23 Fastställd version 2 INLEDNING 4 Hantering inom förvaltningen 4 1. VAD ÄR ETT PROJEKT? 5 EU-projekt 6

Läs mer

PROJEKTPLANEN. ORDNING

PROJEKTPLANEN. ORDNING 2010-06-22 Leaderkontorets genomgång av projektets Ansökan om utbetalning Leaderkontoret är inte formellt ansvariga för att kontrollera projektens ansökningar om utbetalningar innan de skickas till länsstyrelsen.

Läs mer

Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03. Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord

Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03. Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03 Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord 09.00 Presentation 09.15 Kort om programmet 09.45 Hållbar utveckling 10.15 Kaffe/te och smörgås 10.45 Redovisning

Läs mer

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige 2004-04-26, 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 I denna lag finns föreskrifter om - lagens innehåll och tillämpningsområde

Läs mer