2 Års 0 red 1 ovis 1 ning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 Års 0 red 1 ovis 1 ning"

Transkript

1 2011 Årsredovisning

2 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Detta är Alecta 6 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 22 Förslag till resultatdisposition 23 Finansiella rapporter 24 Styrelsens undertecknande 74 Revisionsberättelse 75 Styrelse 78 Företagsledning 82 Överstyrelse och revisorer 84 Ordlista 85 Fakta om Alecta Alecta är förvaltare av tjänste pension sedan Vi står på kundernas sida med ett enda fokus att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom god avkastning och låga kostnader. Vi förvaltar cirka 490 miljarder kronor åt våra ägare som är 2 miljoner privatkunder och företagskunder.

3 Alecta i korthet Året i sammandrag koncernen Oron på den globala finansmarknaden med fallande börskurser och kraftigt sjunkande långa marknadsräntor har präglat året. Lägre långa räntor innebär uppräkning av pensionsskulder och att livförsäkringsbolagens nyckeltal har försämrats. För Alectas förmånsbestämda försäkringar uppgick konsolideringen till 113 (146) procent vid utgången av året. Alectas solvensgrad var 126 (167) procent. Under 2011 sjönk de långa marknadsräntorna från 4,29 procent vid utgången av 2010 till 2,58 procent vid utgången av 2011, vilket är en historiskt låg nivå. Räntesänkningen innebar att Alecta behövde öka de försäkringstekniska avsättningarna kraftigt. Störst blev påverkan på livförsäkringsavsättningarna som ökade med 90,2 (20,0) miljarder kronor, varav ränteeffekten stod för 80,2 ( 6,3) miljarder kronor. De ökade avsättningarna påverkade 2011 års resultat negativt. Totalavkastningen för Alectas placeringsportölj blev 2,1 (9,6) procent. Den genomsnittliga avkastningen för de senaste fem åren är 3,2 procent, vilket är 0,4 procentenheter lägre än branschsnittet. Avkastningen för Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension var 6,8 (12,6) procent. Det är 0,3 procentenheter bättre än Morningstars jämförelseindex för blandfonder. Sedan starten hösten 2007 har Alecta Optimal Pension slagit sitt jämförelse index med i genomsnitt 2,5 procentenheter per år. Förvaltningskostnadsprocenten för Alecta totalt minskade från 0,17 till 0,15. Exklusive valcentralskostnader var Alectas förvaltningskostnadsprocent för pensionsprodukter 0,10 medvetna om hur mycket de betalar. (0,11). det pågår en rovdrift på pensionsspararnas pengar Pensionsbolag och mellanhänder tar oskäligt mycket betalt för sina tjänster. Det sker i det fördolda och utan att pensionsspararna är Priset för att förvalta en pensionssparares tjänstepension kan variera med tals kronor. Konsekvensen blir att många yngre pensionssparare kommer att förlora en stor del av sitt pensionskapital. I förlängningen kommer de att drabbas i form av lägre pensioner. I slutet av mars publicerades Alectas rapport Rovdriften på pensionssparare. Rapporten lyfte fram avgifternas betydelse för pensionssparandet som dessutom håller hemliga. saker som är viktiga att känna till för att få en bra pension. och fick ett stort medialt genomslag. Alecta följde upp rapporten med ett seminarium under politikerveckan i Almedalen. Dessutom kan pensionen bli olika stor vid lika stort pensionskapital. Något som beror på att bolagen tillämpar olika livslängdsantaganden I rapporten Rovdriften på pensionssparare redovisas en undersökning där yrkesverksamma har svarat på frågor om vad de vet om sin tjänstepension. Resultaten visar att de flesta inte har en aning om Vi vill öka insikterna om vad som har verklig betydelse för att få en bra pension och vi vill få till stånd en mer konsumentvänlig pensionsmarknad. I rapporten får du tips på hur du som pensionssparare ska agera för att undvika att bli snuvad på pensionen. Avslutningsvis ger vi förslag till politiska åtgärder för att förbättra konkurrensen och stärka pensionsspararnas ställning. Eva Adolphson Jonas Hellman pensionsekonom, Alecta I april utsågs Alecta till Årets Livbolag 2011 vid galan Risk & Försäkring Insurance Awards med motiveringen Alecta är pensionsbolaget som går sin egen väg och avstår både från fondförsäkring och från privatmarknaden, för att fokusera helt på tjänstepensioner. Under de senaste åren har Alecta lyckats skära ned på kostnaderna kraftigt, lockat flest sparare i ITP 1 och levererat god avkastning till kunderna. omvärldsanalytiker, United Minds Foto Plattform/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta RovdRiften på pensionssparare Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta Jonas Hellman, omvärldsanalytiker United Minds 1:a pris 2011 Risk & Försäkring Insurance Awards 3

4 Med kundernas bästa för ögonen går vi vår egen väg Tre teman präglade i hög grad Alecta under året som gått. Oron på finansmarknaderna återkom, våra vägval för ökad kundnytta uppmärksammades genom utnämningen till årets livbolag 2011 och vi kunde notera ett allt större genomslag för vår syn på konsumenternas underläge på pensionsmarknaden. Oron på finansmarknaden Under 2011 drabbades finansmarknaderna åter av stora svängningar och vikande riskvilja. Tilltagande oro för den globala konjunkturen kombinerat med akut brist på tillit till euroländernas förmåga att hantera skuldproblemen skapade krisstämning på de finansiella marknaderna. Eftersom Sverige betraktades som riskfritt föll svenska statsobligationsräntor till de lägsta nivåerna någonsin när placerarna trängdes för att köpa svenska statspapper. Genom de regelverk som Alecta och andra pensionsbolag verkar under, innebär fallande svenska räntor att pensionsskuldens redovisade värde ökar. Den ränta som används för att bestämma pensionsskuldens aktuella värde styrs helt av ränteutvecklingen för svenska stats- och bostadsobligationer. Därigenom minskade både solvensgraden och det finansiella handlingsutrymmet under höstens kraftiga räntefall. Detta gällde inte bara Alecta utan i stort sett alla pensionsbolag. Förhållandet är olyckligt eftersom det bidrar till att förstärka finansiella krisförlopp och försämrar bolagens möjligheter att agera långsiktigt för att skapa god avkastning. Ett starkt utgångsläge gjorde att Alecta ändå tog sig igenom finansoron helskinnat. Avkastningen blev visserligen negativ för 2011, men den var redan återhämtad några veckor in i Trots att risken i portföljen drogs ned under förra året är den långsiktiga avkastningsförmågan fortsatt god. På försäkringssidan skedde en anpassning till de låga räntorna genom höjda premier för engångsbetald förmånsbestämd försäkring. De löpande premierna behölls oförändrade, men premierna för nya förmåner kan behöva höjas under 2012 om de låga räntorna består. Genom att kollektivavtalsparterna ställde särskilda värdesäkringsmedel till förfogande kunde köpkraften hos utgående förmånsbestämda ITP-pensioner bibehållas även under Vägval för ökad kundnytta Att utveckla en vinnande strategi för ett företag är att välja väg. Alecta har valt den väg som ger mest värde för kunderna. Pensioner handlar om trygghet och tjänstepensionen är en allt viktigare del av den tryggheten. Men många förstår sig inte på pensioner och en del riskerar att bli utnyttjade. Det gör vårt uppdrag som kundägt bolag än viktigare på svensk pensionsmarknad. Alecta är huvudleverantör inom en av de mest framträdande tjänstepensionsplanerna av alla: ITP. De styrkor den rollen ger har vi tagit vara på och förstärkt ytterligare genom ett antal vägval. Vi arbetar enbart med kollektivavtalad tjänstepension och all distribution sker via valcentraler. Vi erbjuder bara traditionell försäkring och har valt bort omvägen över fonder och fondpaket, som driver upp kostnaderna och gör det krångligare för kunderna. Vi strävar efter att ta bort onödiga avgiftsavbränningar som urholkar den framtida pensionen. Under året gladde vi oss särskilt över bekräftelsen att vid Risk & Försäkring Insurance Awards bli utsedda till årets livbolag just för att vi vågat gå vår egen väg. Även om våra vägval ger betydande fördelar innebär de också utmaningar. De kostnader vi sparar för våra kunder genom att enbart arbeta genom valcentraler leder samtidigt 4

5 VD har ordet» Allt fler efterlyser mer begriplig avgiftsinfor mation och allt fler lyfter fram avgifternas stora betydelse för ett pensions sparande som sträcker sig över lång tid. Det är frågor som Alecta driver. till att vi inte har samma kundkontakt som de bolag som lägger stora pengar på kundbearbetning, försäljning och marknadsföring. Eftersom tjänstepensionen kännetecknas av att väldigt många vet väldigt lite om något som är väldigt viktigt för dem behöver vi nå ut till fler. Det är en stor utmaning, för det måste ske med bibehållen kostnadseffektivitet. Att nå och informera våra kunder till låg kostnad är en nyckelfråga för oss i framtiden och vi satsar därför ännu mer på digitala kanaler. Konsumenternas underläge på pensionsmarknaden Mycket kritik har under flera år riktats mot kollektivavtalade pensionsplaner och de upphandlingar som genomförts och som kraftigt pressat avgifterna. Det är inte pensionssparare som varit missnöjda utan i första hand aktörer på marknaden som gärna vill ha en större del av kakan. Under det gångna året ökade glädjande nog intresset för pensioner i media. Årets pensionsdebatt har också varit mer balanserad. Konsumenternas underläge och bristen på verklig, kundnyttig konkurrens har lyfts fram. Det var tydligt både i debatten om avgifter som följde Alectas Rovdriftsrapport, i uppståndelsen kring de tidigare ouppmärksammade skillnaderna i livslängdsantagande liksom i debatten om försäkringsförmedlarnas roll och provisioner. Allt fler efterlyser mer begriplig avgiftsinformation och allt fler lyfter fram avgifternas stora betydelse för ett pensionssparande som sträcker sig över lång tid. Det är frågor som Alecta driver. Det intressanta är att lösningen på kritiken mot höga avgifter och obegripliga val redan finns på plats. Arbetsmarknadens parter har ett naturligt intresse av att värna de tjänstepensionsförmåner de förhandlat fram och en förhandlingsstyrka att kraftfullt företräda pensionsspararna. Den enskilt största händelsen vi kan förutse det kommande året är upphandlingen inför nästa avtalsperiod för ITP 1 den främsta tävlingsgrenen på vår egen hemmaplan. Vi förbereder oss noga. I Alectas företagskultur är kundförståelse, ständiga förbättringar och kostnadsmedvetande viktiga inslag. Besparingsprogrammet som genomfördes i Alecta har avlösts av ett kontinuerligt arbete som involverar alla medarbetare i att identifiera och genomföra förbättringar. Resultatet blev ytterligare lägre kostnader 2011 och förbättringsarbetet fortsätter med oförminskad energi i år. Stockholm i mars 2012 Staffan Grefbäck Verkställande direktör 5

6 Detta är Alecta Alecta är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag vilket innebär att vi ägs av våra kunder. Allt överskott som uppstår i verksamheten går tillbaka till våra kunder. Alecta står på kundernas sida. Det gör oss till en viktig aktör i samhället. Alectas affärsidé är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både arbetsgivare och anställda. Vårt uppdrag, att vara huvudleverantör inom ITP-området, är något av de finaste man kan ha på den svenska pensionsmarknaden. Vi är framgångsrika i vårt uppdrag genom att ha låga driftskostnader samt genom att erbjuda kompetent och kundorienterad kundservice. Vi ger våra privatkunder ekonomisk trygghet under och efter arbetslivet och vi ger våra företagskunder, som betalar för sina anställdas tjänstepensionsförmåner, ett kostnads effektivt erbjudande och en god service. Alectas framgång bygger, som för många andra företag, på kundfokus. Men för oss betyder ordet lite mer. Kundfokus är inmurat i vår konstruktion sedan Nyckeln ligger i vår ömsesidiga bolagsform, det vill säga att vi ägs av våra kunder som är företagskunder och två miljoner privatkunder. Det innebär till exempel att vi inte tar ut högre avgifter än nödvändigt. Det är därför våra produkter har bland de lägsta avgifterna på hela marknaden. Att lämna allt överskott till kunderna är ett bevis på kundfokus som få företag kan leva upp till. Alectas organisation Överstyrelse Styrelse presidium/ersättningsutskott finansutskott revisionsutskott Internrevision Vd Ekonomi och aktuarie Juridik Risk Compliance Informationssäkerhet Riskkontroll Personal Kundkommunikation Kundadministration Kapitalförvaltning IT Produkt och parter Produktägare Förmånsbestämd samt Sjuk- och Livförsäkring Marknadsanalys Produktägare Alecta Optimal Pension Förklaring Avdelningar Specialist- och produktenheter Staber Kontrollfunktioner samt Internrevision 6

7 Detta är Alecta Alectas affärsidé Vi ska ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både arbetsgivare och anställda. Alectas vision Vi ser alltid till kundernas bästa och är tjänstepensionsbolaget alla vill ha. Kunder Under 2011 besvarade vi cirka frågor via telefon, mejl och internetkontoret från våra privat- och företagskunder. Samtidigt gjordes över inloggningar på vårt internetkontor och antalet ökar. Internetkontoret har en direktkoppling till minpension.se. På så sätt hjälper vi många att få en helhetsbild över sin pension. De flesta kunder som varit i kontakt med vår kundservice känner sig väl omhändertagna. Tre år i rad har Alecta placerat sig på andra platsen i SM i Telefoni. Under våren lanserade Alecta sin sida på Facebook för att på ett kostnadseffektivt sätt vara närvarande där våra kunder finns. Allt fler använder internet i mobilen och vi har därför utvecklat en mobilversion av alecta.se. En av våra utmaningar är att få känner till att de är kunder hos Alecta. Många av våra kunder är osäkra på vad som gäller vid pensionering eller sjukdom. Information är därför viktigt för att skapa trygghet för våra kunder och berätta om den förmån som företagskunderna betalar för sina anställdas räkning. Under 2011 investerade vi ungefär 20 kronor per kund för att sprida kunskap om Alecta och tjänstepension, bland annat genom varumärkesbyggande aktiviteter. Historia Förr var det vanligt att anställda förlorade hela sin pensionsrätt när de bytte jobb. I Alecta, som bildades 1917, blev tjänste pensionen oantastbar, det vill säga den anställde behöll rätten till intjänad pensionsförmån även vid avslutad anställning. Det underlättade för anställda att byta jobb och hjälpte företagen att locka till sig kompetens. Först hette vi SPP och det var under det namnet vi 1960 fick uppdraget av SAF och PTK att förvalta ITP-planen. Under 2001 bytte vi namn till Alecta efter att SPP Liv och SPP Fonder sålts till Handelsbanken. Drygt ett halvsekel efter vårt första ITP-uppdrag har Alecta fortfarande förtroendet att vara huvudleverantör inom ITP och ickevalsalternativ i den nya premiebestämda pensionsplanen (ITP 1) som Svenskt Näringsliv och PTK träffade avtal om Organisation Ägar- eller kundinflytandet i Alecta utövas genom överstyrelsen som kan liknas vid en bolagsstämma. Överstyrelsen utses av Svenska Handelskammarförbundet, Föreningen Svenskt Näringsliv, Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Förhandlings- och samverkansrådet PTK. Överstyrelsen utser Alectas styrelse och revisorer. Alecta har en funktionsorienterad organisation som består av avdelningar, specialist- och produktenheter och staber. Därutöver finns oberoende kontrollfunktioner, vilka samlats i enheten Risk, samt Internrevision. Beträffande styrelsens uppgifter och arbetsformer hänvisas till sidan 80 och för information om överstyrelsen hänvisas till sidan 84. Medarbetare Alecta är en arbetsplats med god arbetsmiljö som främjar jämställdhet och mångfald. Vi är övertygade om att det skapar en dynamisk organisation. Kompetensutveckling Alecta satsar på kompetensutveckling för våra medarbetare. Vi uppmuntrar intern rörlighet som ett sätt att bredda medarbetarnas kompetens. 7

8 Medarbetarskap och ledarskap Vi är övertygade om att ett aktivt medarbetarskap leder till en stark och tydlig, kundorienterad företagskultur som leder till framgång. Detta kräver ett situations anpassat ledarskap där ledaren skapar förutsättningar för medarbetaren att ta ansvar. Hälsa och friskvård Alecta har sedan länge fokus på hälsa och arbetsmiljö och vi arbetar proaktivt genom att erbjuda alla medarbetare förmåner såsom friskvårdsbidrag och möjligheter till träning på arbetstid. Kamratföreningen, som bildades redan 1935, erbjuder en rad fritidsaktiviteter. Företagskultur Att arbeta på Alecta innebär en hög grad av eget ansvarstagande i en arbetsmiljö som präglas av hög kompetens och samarbete. Våra gemensamma värderingar styr vårt arbete. Vi sätter kundförståelsen högt genom att vara enkla och kostnadsmedvetna och arbetar med ständiga förbättringar. Alecta i samhället Vi förvaltar kollektivavtalade tjänstepensioner som ger ekonomisk trygghet för närmare två miljoner svenskar under och efter arbetslivet. Vi gör detta utan vinstmotiv och med maximal kundnytta som mål. Det är vår mest betydelse fulla insats för samhället. Genom en aktiv dialog med våra intressenter identifierar vi vad som är väsentligt för att vi ska kunna integrera ekonomiskt, socialt, etiskt och miljömässigt ansvar i verksamheten. Alecta ska bedriva verksamheten så att förtroendet för bolaget är stort. Alecta ska också arbeta med att minska den negativa miljöpåverkan som bolaget eventuellt orsakar. Tjänstepensionsmarknaden Värdet av den totala pensionsmarknaden motsvarade cirka 268 miljarder kronor i premier Totalmarknaden består av fonderade pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar liksom av pensionsutfästelser som tryggats på annat sätt än genom fondering. Tjänstepensionerna utgör den största delmarknaden och motsvarade 154 miljarder kronor i premier. Cirka tre fjärdedelar av tjänstepensionsmarknaden tryggas genom försäkring i livförsäkringsbolag eller pensionskassor. Större delen av dessa tjänstepensioner utgörs av premiebestämda försäkringar. Av de förmånsbestämda försäkringarna är ITP 2 den största. En fjärdedel av tjänstepensionsmarknaden tryggas på annat sätt än genom livförsäkring. Den delen av marknaden motsvarade drygt 35 miljarder kronor i premier, beräknat som om pensionsskulderna istället hade tryggats genom försäkring. I huvudsak handlar det om tjänstepensioner för anställda i offentlig sektor. På den privata sidan är det framför allt ITP 2 i egen regi. Marknadsstatistiken över försäkringstryggade pensioner sammanställs av Svensk Försäkring och bygger på livbolagens periodiska rapportering till Finansinspektionen. Från 2011 har rapporteringen ändrats för att minska risken för misstolkningar av marknadens storlek och utveckling på grund av att premieinkomstbegreppet tidigare inte skilt på kunders premiebetalningar, inflyttat försäkrings kapital och uppräkning av intjänad pensionsrätt (fribrev) i förmånsbestämd försäkring. Alecta verkar på den svenska tjänstepensionsmarknaden inom området kollektivavtalad tjänstepension. Av Alectas samlade premieinkomst om cirka 26 miljarder kronor var knappt 22 miljarder kronor inbetalda premier från kunder för spar- och riskförsäkringar, vilket motsvarade 14 procent av tjänstepensionsmarknaden och 8 procent av den totala pensionsmarknaden. I Alectas samlade premieinkomst ingår därutöver värdet av uppräknade fribrev och inflyttat försäkringskapital. Omkring 75 (78) procent av de inbetalda sparpremierna om 20 miljarder avsåg förmånsbestämd ålders- och familjepension i ITP 2. Den premiebestämda produkten Alecta Optimal Pension svarade för 25 (22) procent av inbetalda sparpremier till Alecta, huvudsakligen inom ITP 1 och ITPK. Kryssvalsmarknaden De senaste årens upphandlingar inom kollektivavtalad tjänstepension har lett till ett konkurrenskraftigt utbud av pensionsprodukter till kraftigt sänkta avgifter för pensionsspararna. Efter omförhandlingar med leveran törerna av KAP-KL erbjuder numera alla de fyra stora kryssvalen inom kollektivavtalad tjänstepension (ITP, SAF-LO, PA03 och KAP-KL) prispressade och i många fall moderniserade pensionsprodukter. Kryssvalen är en växande delmarknad som 2011 omfattade cirka 39 miljarder kronor i inbetalda sparpremier (exklusive inflyttat försäkringskapital). Alectas sammanlagda andel av premierna i de stora kryssvalen var 12 (9) procent. 8

9 Detta är Alecta Premier 2011, miljarder kronor Kryssvalsmarknad ITP 2011 Flyttat försäkringskapital inom ITP 2011 Pensionsmarknaden 268 miljarder kronor Alecta 8% PRIVAT PENSION ITPförsäkrade som valt, 65 % Ickeväljare i ITPK, 21 % Ickeväljare i ITP 1, 14 % Mkr Inflyttat kapital Utflyttat kapital 600 TJÄNSTEPENSION PREMIEPENSION Fördelning av ITP-premierna 2011 Övriga 2 % Alecta 11 % INKOMSTPENSION Ickeval 36 % AMF 19 % 200 Tjänstepensionsmarknaden 154 miljarder kronor varav kryssval 39 miljarder kronor Alecta 14 % respektive 12 % Skandia 5 % SEB 10 % Danica 1 % Handelsbanken 6 % Länsförsäkringar 5 % Nordea 5 % Alecta AMF Danica Handelsbanken Länsförsäkringar Nordea SEB Skandia Egen regi Swedbank SPP Övriga UITPK källa: Collectums månadsstatistik På kryssvalsmarknaden fokuserar Alecta på ITP-området, en delmarknad med 9,7 (8,5) miljarder kronor i premier Delmarknaderna ITP 1 och ITPK omfattar nära privatanställda tjänstemän som kan välja förvaltare för sina pensionspremier. Medan ITPK krymper med varje generation som går i pension växer ITP 1 med nytillkommande generationer. Tillsammans täcker de två kryssvalen flertalet privatanställda tjänstemän som är 25 år och äldre. ITP 1 hade under 2011 i genomsnitt ( ) försäkrade och cirka 4,1 (3,0) miljarder kronor i premievolym. Inom ITPK svarade i genomsnitt ( ) försäkrade för en premie volym på 5,6 (5,4) miljarder kronor. Andelen ickeväljare inom kryssvalsmarknad ITP uppgick 2011 till 35 (29) procent, vilket är väsentligt lägre än i de andra stora kryssvalen. Ökningen av andelen ickeväljare 2011 kan huvudsakligen förklaras med det obligatoriska omvalet 2010, då 40 procent av de tidigare aktiva väljarna avstod från att välja nytt bolag. Alectas andel av kryssvalsmarknad ITP var 47 (41) procent. Ökningen var både en konsekvens av omvalet 2010, där Collectum säkerställde att samtliga ITP-försäkrade skulle få sina pensionspremier källa: Collectums månadsstatistik placerade för i något ITPK & ITP av 1de prispressade erbjudanden som valts ut i upphandlingen, och av Alectas roll som ickevalsbolag. I omvalet fick Alecta många nya kunder, såväl aktiva väljare som ickeväljare. Totalt sett svarar ickeväljarna idag för 36 procent av premierna och de aktiva väljarna i Alecta för 11 procent. Endast AMF har med 19 procent en större andel av de aktiva väljarnas premier. Flyttmarknaden ITP För privatanställda tjänstemän är det sedan några år möjligt att flytta försäkringar med upparbetat kapital mellan tjänstepensionsbolag. Under 2011 flyttades ITP-försäkringar till ett sammanlagt värde av 3,1 (4,1) miljarder kronor. I vissa fall flyttades dock försäkringskapital inom ett och samma bolag, från en försäkringsform till en annan ibland från traditionella försäkringar med höga garantier till fondförsäkringar utan garanti. De större kapitalrörelserna syns i första hand från bolag med tidigare stort försäkringskapital inom ITPK till bolag som idag, efter upphandling, är valbara inom både ITPK 9

10 och ITP 1. Störst var utflödet från produkten ursprunglig ITPK, som förvaltas av Alecta. Den valbara, moderna traditionella livförsäkringsprodukten Alecta Optimal Pension, som också är ickevalsalternativ, hade ett begränsat nettoutflöde. Tiotaggarmarknaden Inom den förmånsbestämda planen ITP 2 har försäkrade med en årslön motsvarande tio inkomstbasbelopp möjlighet att välja andra pensionslösningar om arbetsgivaren medger det. Alternativa pensionslösningar kan se mycket olika ut, beroende på vad den enskilde arbetsgivaren väljer att erbjuda sina anställda. Ett val som alltid finns är att behålla förmånsbestämd ITP 2. Då förvaltas premierna för den förmånsbestämda ålderspensionen av Alecta alternativt av arbetsgivaren, om företaget hanterar ITP 2 i egen regi genom avtal med PRI Pensionsgaranti. Antalet försäkrade i ITP 2 kommer successivt att minska i takt med att nya generationer ITP-försäkrade istället omfattas av ITP 1. Antalet tiotaggare påverkas dessutom av löneutvecklingen bland privattjänstemän i lönelägen kring tio inkomstbasbelopp. När inkomstbasbeloppet höjs vid årsskiftet sjunker antalet definitionsmässigt, men till fälligt. I takt med löneökningar under året blir tiotaggarna åter fler. I december 2011 hade antalet tiotaggare ökat till personer från cirka i december Andelen tiotaggare som har behållit förmånsbestämd ITP 2 ökade från 46 procent i december 2010 till 49 procent i december Förklaringen till den trendmässiga minskningen av andelen som har valt alternativa pensionslösningar är främst demografisk. Möjligheten att göra tiotaggarval tog fart under 1990-talet och det är först nu de som en gång valde alternativa lösningar går i pension. Dessa tiotaggare utgör en växande andel av varje års nya pensionärer. Trots att alternativa pensionslösningar allt oftare blivit ifrågasatta, såväl inom branschen som av konsumentintressen, gjordes lika många nya tiotaggarval under 2011 som under Konsumentskyddsfrågor i fokus Behovet av ett förbättrat konsumentskydd får allt större uppmärksamhet, både i Sverige och utomlands. Ett bärande tema i debatten under året har varit kundernas underläge gentemot leverantörerna och att det inte råder konkurrens på lika villkor. Det framkom tydligt under Almedalsveckans många pensionsseminarier och i de debatter som följde på Alectas Rovdriftsrapport. Tidigare ouppmärksammade skillnader i bolagens livslängdsantaganden och utbetalningsprofiler debatterades också under året, liksom frågor om provisionsersättningar och försäkringsförmedlarnas roller. Flera undersökningar har lyft fram uppenbara kunskapsbrister hos pensionsspararna, inte minst om vad avgiften betyder över tiden. Införandet av ett samlat mått för avgiftsuttagen, för ökad jämförbarhet, och ökad uppmärksamhet på avgifternas ackumulerade betydelse, liksom väl utformade ickevalsalternativ, är viktiga faktorer som lyfts fram för att värna pensionsspararnas intressen. Branschens självreglering går långsamt och nya initiativ behövs för att ge pensionsspararna bättre information. 10

11 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt avger härmed årsredovisning för 2011, bolagets 95:e verksamhetsår. Organisationsnummer: Säte: Stockholm, Sverige Ägarförhållande och struktur Alecta är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag. Det innebär att bolaget ägs av försäkringstagarna och de försäkrade och att överskottet i rörelsen går tillbaka till försäkringstagarna och de försäkrade i form av återbäring. Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt är moderbolag i Alectakoncernen. Verksamheten har under året bedrivits inom koncernen i egen regi med undantag för delar av fastighetsförvaltningen och delar av IT-verksamheten som är outsourcade till externa leverantörer. Verksamheten Alecta förvaltar tjänstepensionsförsäkringar. Med tjänstepensionsförsäkring avses försäkringar med ålders-, sjukoch efterlevandepension, vilka är knutna till tjänsteförhållandet och för vilka arbetsgivaren betalar premien. ITP-planen är en kollektivavtalad tjänstepensionsplan för privatanställda tjänstemän. På uppdrag av kollektivavtalsparterna Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK förvaltar Alecta den förmånsbestämda delen av ITP-planen (ITP 2). I den premiebestämda delen, som omfattar ITP 1 och ITPK (kompletterande ålderspension för ITP 2), är Alecta både ickevalsleverantör och valbar leverantör av traditionell försäkring. Alecta har även uppdraget att hantera hela sjukförsäkrings affären i ITP-planen. Vidare är Alecta valbart alternativ i Avtalspension SAF-LO för privat anställda arbetare samt för statligt anställda inom avtalsområdet PA 03. Alecta är dessutom valbart och ickevalsalternativ inom PA-KFS för tjänstemän i kommunala bolag. För samtliga kollektiv erbjuds Alecta Optimal Pension som är Alectas premiebestämda produkt. På uppdragsbasis administrerar Alecta delar av verksamheten i PRI Pensionsgaranti. Produkter I Alectas pensionsprodukter ingår sparförsäkringar i form av förmånsbestämd ålders- och familjepension för i första hand ITP-området. Dessutom erbjuder Alecta på den kollektivavtalade kryssvalsmarknaden, även här med fokus på ITP, en premiebestämd ålderspension genom produkten Alecta Optimal Pension. Utöver sparförsäkringarna erbjuder Alecta sjuk- och livförsäkringsprodukter där det ingår sjukpension, premiebefrielse, familjeskydd samt tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Försäkringsavtalen i Alecta är i allt väsentligt klassificerade som tjänstepensionsförsäkringar. Medarbetare Under 2011 hade Alectakoncernen i medeltal 424 (468) heltidsmed arbetare (antal anställda i tjänst omräknade till heltidsanställda), varav 384 (433) i moder bolaget. Av medelantalet anställda i koncernen arbetade 398 (445) i försäkringsrörelsen. Upplysningar om medelantal anställda, löner och ersättningar lämnas i not 52 på sidorna Av noten framgår även principerna för fastställande av ersättningar och förmåner till personer i ledande ställning samt de berednings- och beslutsprocesser som tillämpas. MeDArbetarstatistik Personalstruktur Koncernen Antal anställda den 31 december Medelålder samtliga medarbetare 1) 46 Andel kvinnliga medarbetare 1) 59 % Andel kvinnliga chefer 1) 48 % Personalomsättning 1) 5,8 % Kompetensförsörjning Andel högskoleutbildade 1) 32 % 1) Avser moderbolaget 11

12 Väsentliga händelser Kraftigt sjunkande räntor och fallande börser Oro på den globala finansmarknaden med fallande börskurser och kraftigt sjunkande långa marknadsräntor har präglat året. Både konsolidering och solvens har sjunkit kraftigt till följd av sjunkande räntor och fallande tillgångsvärden. För de förmånsbestämda försäkringarna uppgick konsolideringsnivån till 113 (146) procent vid utgången av året. Alectas solvensgrad var vid samma tidpunkt 126 (167) procent. Tack vare ett stort kapital och väl avvägd riskbuffert har Alecta klarat svängningarna. Vidareutveckling av Alecta Optimal Pension I april lanserade Alecta en vidareutveckling av sin moderna traditionella livförsäkringsprodukt Alecta Optimal Pension. Det är nu möjligt för de kunder som vill att själva anpassa andelen aktier. Ickevalsalternativet, som inte kräver någon aktivitet och är utformat för att passa de allra flesta, är dock oförändrat. Inlösen Unilever Inlösen av Unilevers stiftelsetryggade pension genom fördes i juli. Premier för 2012 Till följd av det finansiella läget, lägre marknadsräntor och lämnade premiereduktioner under 2011 fattade Alectas styrelse beslutet att inte reducera premierna för löpande spar- och riskpremier under Premien på tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) beslutades sänkas från 48 kronor till 44 kronor. Värdesäkring av förmånsbestämda pensioner Alecta värdesäkrar förmånsbestämda pensioner under utbetalning 2012 genom att pensionerna räknas upp med 2,73 procent, motsvarande 4,8 miljarder kronor. Uppräkningen finansieras med särskilda värde s äkringsmedel. Intjänade pensionsrätter, så kallade fribrevs värden, lämnas oförändrade. Korta livslängdsantaganden bra för kunderna En jämförelse från Konsumenternas Försäkringsbyrå visar att Alecta räknar med den kortaste livslängden av alla bolag inom ITP. Alectas ickevalsalternativ för premiebestämd pension har också den högsta förväntade räntan av alla bolag. Det gör att Alectas kunder kan räkna med en hög månatlig pension direkt från start. Rovdriften på pensionssparare Alectas rapport Rovdriften på pensionssparare, som pekar på avgifternas betydelse för pensionssparandet, publicerades i slutet av mars och gav stort medialt genomslag. Alecta följde upp rapporten genom att arrangera ett seminarium under politikerveckan i Almedalen, där bland annat behovet av ett förstärkt konsumentskydd lyftes fram. Förvaltat kapital Kollektivt konsolideringskapital Solvensgrad Förvaltat kapital Kollektivt konsolideringskapital Solvensgrad Miljarder kronor Miljarder kronor Procent År År År

Alecta året i korthet

Alecta året i korthet Årsredovisning 2012 Innehåll Alecta året i korthet 3 Vd-ord 4 Detta är Alecta 6 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 22 Förslag till vinstdisposition 23 Finansiella rapporter 24 Styrelsens undertecknande

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 15. Femårsöversikt 16. Finansiella rapporter 17

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 15. Femårsöversikt 16. Finansiella rapporter 17 Årsredovisning 2007 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 15 Femårsöversikt 16 Finansiella rapporter 17 Innehav 48 Revisionsberättelse 67 Styrelse

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16 Årsredovisning 2006 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 14 Tioårsöversikt 15 Resultaträkningar 16 Resultatanalys 17 Balansräkningar 18 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 Året i korthet SPP 02 Årsredovisning 2002 Året i korthet JANUARI 2002. SPP övertar försäkringsrådgivare från Handelsbanken Liv. Handelsbanken Liv är fokuserade på marknaden för privatpersoner

Läs mer

AMF Pension Årsredovisning 2007

AMF Pension Årsredovisning 2007 AMF Pension Årsredovisning 2007 Viktiga händelser 2007 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt och nyckeltal 12 Totalavkastningstabell 16 Risker och riskhantering 17 Styrelsen och dess

Läs mer

AMF Årsredovisning 2011

AMF Årsredovisning 2011 AMF Årsredovisning 2011 2AMF Årsredovisning 2011 Innehåll Vd har ordet 3 AMF koncernens verksamhet i korthet 4 AMF som samhällsaktör 7 Förvaltningsberättelse 10 AMFs styrning 16 Risker och riskhantering

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2015

Delårsrapport. Januari juni 2015 Delårsrapport Januari juni 2015 1 Finansiell information för januari juni 2015 Totalavkastningen för Alectas premiebestämda försäkring Alecta Optimal Pension uppgick till 7,8 procent för första halvåret

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig livförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig livförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Koncern Resultaträkning 15 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

Årsredovisning 2012. Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2012. Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernen Resultaträkning för koncernen... 17 Rapport över totalresultat för koncernen... 18 Balansräkning för koncernen... 18 Rapport över förändringar

Läs mer

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se ITP i egen regi Handbok www.pripensionsgaranti.se Produktion: Fortunatus Finansiell Kommunikation och Information Form och original: Allendeform Skribent: Fredrik Lilieblad Foto: Guillermo Allende och

Läs mer

Händelserna Människorna Siffrorna

Händelserna Människorna Siffrorna Händelserna Människorna Siffrorna PP Pension Årsredovisning 2003 PP Pension i korthet PP Pension grundades 1882 och är därmed en av landets äldsta pensionskassor. PP Pension, som ägs av sina medlemmar,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor.

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor. ÅRSREDOVISNING Året i korthet Innehåll SPP BLEV VINSTUTDELANDE SPP ombildades den 1 januari till ett vinstutdelande livbolag. Vid ombildningen fördelades överskott ut till alla försäkringstagare som hade

Läs mer

Alecta 2003. Årsöversikt

Alecta 2003. Årsöversikt Alecta 2003 Årsöversikt Innehåll 2003 i sammandrag 1 Vd har ordet 2 Ett kundnära år 4 Återhämtning efter börsuppgång 10 Resultaträkningar i sammandrag 14 Balansräkningar i sammandrag 15 Tioårsöversikt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. KPA Pensionsförsäkring AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. KPA Pensionsförsäkring AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 KPA Pensionsförsäkring AB (publ) INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 RESULTATRÄKNING, koncern 12 BALANSRÄKNING, koncern 13 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, koncern 15 RESULTATRÄKNING, moderbolag

Läs mer

årsredovisning 2008 OBS denna ruta skall stansas ut 1 mm utanför markeringslinjen!

årsredovisning 2008 OBS denna ruta skall stansas ut 1 mm utanför markeringslinjen! årsredovisning 2008 OBS denna ruta skall stansas ut 1 mm utanför markeringslinjen! Bolagsstämma hålls fredagen den 29 maj 2009 kl 11.30 i Solen, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Röstberättigade

Läs mer

Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING

Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING Försäkringar för livet BLIWA LIVFÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2010 RUBRISERING Innehåll Tre skäl att välja Bliwa 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Bliwas affärsområden 6 Bliwamodellen för trygghet och hälsa

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2013

Skandia Årsredovisning 2013 Skandia Årsredovisning 2013 I Skandia ingår bland annat moderbolaget livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia Liv), Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB), Skandia Fonder AB samt

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2014

Skandia Årsredovisning 2014 Skandia Årsredovisning 2014 Innehåll Vill du bli kund eller komma i kontakt med Skandia? gå in på skandia.se eller ring: Skandia kundservice 0771-55 55 00 du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm

Läs mer

Årsredovisning 2010 Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2010 Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncern Resultaträkning... 14 Balansräkning...16 Rapport över förändringar i eget kapital...18 Moderföretaget Resultaträkning...19 Resultatanalys...21 Balansräkning...

Läs mer

Ordinarie stämma Folksam ömsesidig livförsäkring torsdagen den 16 april 2015 klockan 13.00 Södra Teatern, Mosebacke torg, Stockholm

Ordinarie stämma Folksam ömsesidig livförsäkring torsdagen den 16 april 2015 klockan 13.00 Södra Teatern, Mosebacke torg, Stockholm Förslag till dagordning vid Ordinarie stämma torsdagen den 16 april 2015 klockan 13.00 Södra Teatern, Mosebacke torg, Stockholm 1. Fastställande av dagordningen 2. Val av a) ordförande vid stämman b) sekreterare

Läs mer

Produktion: PATRIK STHLM Illustration: Edholm Ullenius/Agent Molly & Co

Produktion: PATRIK STHLM Illustration: Edholm Ullenius/Agent Molly & Co Årsredovisning 2014 Produktion: PATRIK STHLM Illustration: Edholm Ullenius/Agent Molly & Co Årsredovisning 2014 4 465 159 är antalet människor som genom arbetslivet får ta del av våra försäkringar och

Läs mer

Årets siffror i korthet

Årets siffror i korthet Årets siffror i korthet Totalavkastning 7,3 % Skandia Livs totalavkastning uppgick till 7,3 (3,2) procent. Förvaltat kapital 302 miljarder kronor Skandia Livs förvaltade kapital uppgick till 302 (297)

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Skandia Liv årsredovisnin

Skandia Liv årsredovisnin Skandia Liv årsredovisnin 2006 fakta om Skandia Liv Skandia Liv är Sveriges största livbolag. Vi är verksamma inom såväl privat- som tjänstepensionsområdet och förvaltar 293 miljarder kronor åt cirka 1,3

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 11 Resultatanalys 12 Balansräkningar 14 Redogörelse för förändringar i eget

Läs mer

2015 AMF Delårsrapport

2015 AMF Delårsrapport 2015 AMF Delårsrapport Innehåll VD har ordet 3 Kommentarer till delårsrapporten 4 Risker och riskhantering 8 Nyckeltal 9 Totalavkastningstabell 10 Finansiella tabeller 11 Noter 17 Definitioner och begrepp

Läs mer

Bliwa Livförsäkring. Årsredovisning 2008

Bliwa Livförsäkring. Årsredovisning 2008 Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2008 300 ex maj 2009 Bliwa -025 Foto, utformning och produktion: Lars Olsson, We Made It Porträtt: Mikael Röhr Tryck: Tryckerikontakten/AlfaPrint Innehåll verksamhetsberättelse

Läs mer

Pensionsmarknad i förändring ITP-UPPHANDLINGEN. 29 september 2008 DNR 07-5286 2008:17

Pensionsmarknad i förändring ITP-UPPHANDLINGEN. 29 september 2008 DNR 07-5286 2008:17 Pensionsmarknad i förändring ITP-UPPHANDLINGEN 29 september 2008 DNR 07-5286 2008:17 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 Kartläggning av en pensionsmarknad i förändring med fokus på ITP-upphandlingen

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer