2 Års 0 red 1 ovis 1 ning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 Års 0 red 1 ovis 1 ning"

Transkript

1 2011 Årsredovisning

2 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Detta är Alecta 6 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 22 Förslag till resultatdisposition 23 Finansiella rapporter 24 Styrelsens undertecknande 74 Revisionsberättelse 75 Styrelse 78 Företagsledning 82 Överstyrelse och revisorer 84 Ordlista 85 Fakta om Alecta Alecta är förvaltare av tjänste pension sedan Vi står på kundernas sida med ett enda fokus att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom god avkastning och låga kostnader. Vi förvaltar cirka 490 miljarder kronor åt våra ägare som är 2 miljoner privatkunder och företagskunder.

3 Alecta i korthet Året i sammandrag koncernen Oron på den globala finansmarknaden med fallande börskurser och kraftigt sjunkande långa marknadsräntor har präglat året. Lägre långa räntor innebär uppräkning av pensionsskulder och att livförsäkringsbolagens nyckeltal har försämrats. För Alectas förmånsbestämda försäkringar uppgick konsolideringen till 113 (146) procent vid utgången av året. Alectas solvensgrad var 126 (167) procent. Under 2011 sjönk de långa marknadsräntorna från 4,29 procent vid utgången av 2010 till 2,58 procent vid utgången av 2011, vilket är en historiskt låg nivå. Räntesänkningen innebar att Alecta behövde öka de försäkringstekniska avsättningarna kraftigt. Störst blev påverkan på livförsäkringsavsättningarna som ökade med 90,2 (20,0) miljarder kronor, varav ränteeffekten stod för 80,2 ( 6,3) miljarder kronor. De ökade avsättningarna påverkade 2011 års resultat negativt. Totalavkastningen för Alectas placeringsportölj blev 2,1 (9,6) procent. Den genomsnittliga avkastningen för de senaste fem åren är 3,2 procent, vilket är 0,4 procentenheter lägre än branschsnittet. Avkastningen för Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension var 6,8 (12,6) procent. Det är 0,3 procentenheter bättre än Morningstars jämförelseindex för blandfonder. Sedan starten hösten 2007 har Alecta Optimal Pension slagit sitt jämförelse index med i genomsnitt 2,5 procentenheter per år. Förvaltningskostnadsprocenten för Alecta totalt minskade från 0,17 till 0,15. Exklusive valcentralskostnader var Alectas förvaltningskostnadsprocent för pensionsprodukter 0,10 medvetna om hur mycket de betalar. (0,11). det pågår en rovdrift på pensionsspararnas pengar Pensionsbolag och mellanhänder tar oskäligt mycket betalt för sina tjänster. Det sker i det fördolda och utan att pensionsspararna är Priset för att förvalta en pensionssparares tjänstepension kan variera med tals kronor. Konsekvensen blir att många yngre pensionssparare kommer att förlora en stor del av sitt pensionskapital. I förlängningen kommer de att drabbas i form av lägre pensioner. I slutet av mars publicerades Alectas rapport Rovdriften på pensionssparare. Rapporten lyfte fram avgifternas betydelse för pensionssparandet som dessutom håller hemliga. saker som är viktiga att känna till för att få en bra pension. och fick ett stort medialt genomslag. Alecta följde upp rapporten med ett seminarium under politikerveckan i Almedalen. Dessutom kan pensionen bli olika stor vid lika stort pensionskapital. Något som beror på att bolagen tillämpar olika livslängdsantaganden I rapporten Rovdriften på pensionssparare redovisas en undersökning där yrkesverksamma har svarat på frågor om vad de vet om sin tjänstepension. Resultaten visar att de flesta inte har en aning om Vi vill öka insikterna om vad som har verklig betydelse för att få en bra pension och vi vill få till stånd en mer konsumentvänlig pensionsmarknad. I rapporten får du tips på hur du som pensionssparare ska agera för att undvika att bli snuvad på pensionen. Avslutningsvis ger vi förslag till politiska åtgärder för att förbättra konkurrensen och stärka pensionsspararnas ställning. Eva Adolphson Jonas Hellman pensionsekonom, Alecta I april utsågs Alecta till Årets Livbolag 2011 vid galan Risk & Försäkring Insurance Awards med motiveringen Alecta är pensionsbolaget som går sin egen väg och avstår både från fondförsäkring och från privatmarknaden, för att fokusera helt på tjänstepensioner. Under de senaste åren har Alecta lyckats skära ned på kostnaderna kraftigt, lockat flest sparare i ITP 1 och levererat god avkastning till kunderna. omvärldsanalytiker, United Minds Foto Plattform/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta RovdRiften på pensionssparare Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta Jonas Hellman, omvärldsanalytiker United Minds 1:a pris 2011 Risk & Försäkring Insurance Awards 3

4 Med kundernas bästa för ögonen går vi vår egen väg Tre teman präglade i hög grad Alecta under året som gått. Oron på finansmarknaderna återkom, våra vägval för ökad kundnytta uppmärksammades genom utnämningen till årets livbolag 2011 och vi kunde notera ett allt större genomslag för vår syn på konsumenternas underläge på pensionsmarknaden. Oron på finansmarknaden Under 2011 drabbades finansmarknaderna åter av stora svängningar och vikande riskvilja. Tilltagande oro för den globala konjunkturen kombinerat med akut brist på tillit till euroländernas förmåga att hantera skuldproblemen skapade krisstämning på de finansiella marknaderna. Eftersom Sverige betraktades som riskfritt föll svenska statsobligationsräntor till de lägsta nivåerna någonsin när placerarna trängdes för att köpa svenska statspapper. Genom de regelverk som Alecta och andra pensionsbolag verkar under, innebär fallande svenska räntor att pensionsskuldens redovisade värde ökar. Den ränta som används för att bestämma pensionsskuldens aktuella värde styrs helt av ränteutvecklingen för svenska stats- och bostadsobligationer. Därigenom minskade både solvensgraden och det finansiella handlingsutrymmet under höstens kraftiga räntefall. Detta gällde inte bara Alecta utan i stort sett alla pensionsbolag. Förhållandet är olyckligt eftersom det bidrar till att förstärka finansiella krisförlopp och försämrar bolagens möjligheter att agera långsiktigt för att skapa god avkastning. Ett starkt utgångsläge gjorde att Alecta ändå tog sig igenom finansoron helskinnat. Avkastningen blev visserligen negativ för 2011, men den var redan återhämtad några veckor in i Trots att risken i portföljen drogs ned under förra året är den långsiktiga avkastningsförmågan fortsatt god. På försäkringssidan skedde en anpassning till de låga räntorna genom höjda premier för engångsbetald förmånsbestämd försäkring. De löpande premierna behölls oförändrade, men premierna för nya förmåner kan behöva höjas under 2012 om de låga räntorna består. Genom att kollektivavtalsparterna ställde särskilda värdesäkringsmedel till förfogande kunde köpkraften hos utgående förmånsbestämda ITP-pensioner bibehållas även under Vägval för ökad kundnytta Att utveckla en vinnande strategi för ett företag är att välja väg. Alecta har valt den väg som ger mest värde för kunderna. Pensioner handlar om trygghet och tjänstepensionen är en allt viktigare del av den tryggheten. Men många förstår sig inte på pensioner och en del riskerar att bli utnyttjade. Det gör vårt uppdrag som kundägt bolag än viktigare på svensk pensionsmarknad. Alecta är huvudleverantör inom en av de mest framträdande tjänstepensionsplanerna av alla: ITP. De styrkor den rollen ger har vi tagit vara på och förstärkt ytterligare genom ett antal vägval. Vi arbetar enbart med kollektivavtalad tjänstepension och all distribution sker via valcentraler. Vi erbjuder bara traditionell försäkring och har valt bort omvägen över fonder och fondpaket, som driver upp kostnaderna och gör det krångligare för kunderna. Vi strävar efter att ta bort onödiga avgiftsavbränningar som urholkar den framtida pensionen. Under året gladde vi oss särskilt över bekräftelsen att vid Risk & Försäkring Insurance Awards bli utsedda till årets livbolag just för att vi vågat gå vår egen väg. Även om våra vägval ger betydande fördelar innebär de också utmaningar. De kostnader vi sparar för våra kunder genom att enbart arbeta genom valcentraler leder samtidigt 4

5 VD har ordet» Allt fler efterlyser mer begriplig avgiftsinfor mation och allt fler lyfter fram avgifternas stora betydelse för ett pensions sparande som sträcker sig över lång tid. Det är frågor som Alecta driver. till att vi inte har samma kundkontakt som de bolag som lägger stora pengar på kundbearbetning, försäljning och marknadsföring. Eftersom tjänstepensionen kännetecknas av att väldigt många vet väldigt lite om något som är väldigt viktigt för dem behöver vi nå ut till fler. Det är en stor utmaning, för det måste ske med bibehållen kostnadseffektivitet. Att nå och informera våra kunder till låg kostnad är en nyckelfråga för oss i framtiden och vi satsar därför ännu mer på digitala kanaler. Konsumenternas underläge på pensionsmarknaden Mycket kritik har under flera år riktats mot kollektivavtalade pensionsplaner och de upphandlingar som genomförts och som kraftigt pressat avgifterna. Det är inte pensionssparare som varit missnöjda utan i första hand aktörer på marknaden som gärna vill ha en större del av kakan. Under det gångna året ökade glädjande nog intresset för pensioner i media. Årets pensionsdebatt har också varit mer balanserad. Konsumenternas underläge och bristen på verklig, kundnyttig konkurrens har lyfts fram. Det var tydligt både i debatten om avgifter som följde Alectas Rovdriftsrapport, i uppståndelsen kring de tidigare ouppmärksammade skillnaderna i livslängdsantagande liksom i debatten om försäkringsförmedlarnas roll och provisioner. Allt fler efterlyser mer begriplig avgiftsinformation och allt fler lyfter fram avgifternas stora betydelse för ett pensionssparande som sträcker sig över lång tid. Det är frågor som Alecta driver. Det intressanta är att lösningen på kritiken mot höga avgifter och obegripliga val redan finns på plats. Arbetsmarknadens parter har ett naturligt intresse av att värna de tjänstepensionsförmåner de förhandlat fram och en förhandlingsstyrka att kraftfullt företräda pensionsspararna. Den enskilt största händelsen vi kan förutse det kommande året är upphandlingen inför nästa avtalsperiod för ITP 1 den främsta tävlingsgrenen på vår egen hemmaplan. Vi förbereder oss noga. I Alectas företagskultur är kundförståelse, ständiga förbättringar och kostnadsmedvetande viktiga inslag. Besparingsprogrammet som genomfördes i Alecta har avlösts av ett kontinuerligt arbete som involverar alla medarbetare i att identifiera och genomföra förbättringar. Resultatet blev ytterligare lägre kostnader 2011 och förbättringsarbetet fortsätter med oförminskad energi i år. Stockholm i mars 2012 Staffan Grefbäck Verkställande direktör 5

6 Detta är Alecta Alecta är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag vilket innebär att vi ägs av våra kunder. Allt överskott som uppstår i verksamheten går tillbaka till våra kunder. Alecta står på kundernas sida. Det gör oss till en viktig aktör i samhället. Alectas affärsidé är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både arbetsgivare och anställda. Vårt uppdrag, att vara huvudleverantör inom ITP-området, är något av de finaste man kan ha på den svenska pensionsmarknaden. Vi är framgångsrika i vårt uppdrag genom att ha låga driftskostnader samt genom att erbjuda kompetent och kundorienterad kundservice. Vi ger våra privatkunder ekonomisk trygghet under och efter arbetslivet och vi ger våra företagskunder, som betalar för sina anställdas tjänstepensionsförmåner, ett kostnads effektivt erbjudande och en god service. Alectas framgång bygger, som för många andra företag, på kundfokus. Men för oss betyder ordet lite mer. Kundfokus är inmurat i vår konstruktion sedan Nyckeln ligger i vår ömsesidiga bolagsform, det vill säga att vi ägs av våra kunder som är företagskunder och två miljoner privatkunder. Det innebär till exempel att vi inte tar ut högre avgifter än nödvändigt. Det är därför våra produkter har bland de lägsta avgifterna på hela marknaden. Att lämna allt överskott till kunderna är ett bevis på kundfokus som få företag kan leva upp till. Alectas organisation Överstyrelse Styrelse presidium/ersättningsutskott finansutskott revisionsutskott Internrevision Vd Ekonomi och aktuarie Juridik Risk Compliance Informationssäkerhet Riskkontroll Personal Kundkommunikation Kundadministration Kapitalförvaltning IT Produkt och parter Produktägare Förmånsbestämd samt Sjuk- och Livförsäkring Marknadsanalys Produktägare Alecta Optimal Pension Förklaring Avdelningar Specialist- och produktenheter Staber Kontrollfunktioner samt Internrevision 6

7 Detta är Alecta Alectas affärsidé Vi ska ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både arbetsgivare och anställda. Alectas vision Vi ser alltid till kundernas bästa och är tjänstepensionsbolaget alla vill ha. Kunder Under 2011 besvarade vi cirka frågor via telefon, mejl och internetkontoret från våra privat- och företagskunder. Samtidigt gjordes över inloggningar på vårt internetkontor och antalet ökar. Internetkontoret har en direktkoppling till minpension.se. På så sätt hjälper vi många att få en helhetsbild över sin pension. De flesta kunder som varit i kontakt med vår kundservice känner sig väl omhändertagna. Tre år i rad har Alecta placerat sig på andra platsen i SM i Telefoni. Under våren lanserade Alecta sin sida på Facebook för att på ett kostnadseffektivt sätt vara närvarande där våra kunder finns. Allt fler använder internet i mobilen och vi har därför utvecklat en mobilversion av alecta.se. En av våra utmaningar är att få känner till att de är kunder hos Alecta. Många av våra kunder är osäkra på vad som gäller vid pensionering eller sjukdom. Information är därför viktigt för att skapa trygghet för våra kunder och berätta om den förmån som företagskunderna betalar för sina anställdas räkning. Under 2011 investerade vi ungefär 20 kronor per kund för att sprida kunskap om Alecta och tjänstepension, bland annat genom varumärkesbyggande aktiviteter. Historia Förr var det vanligt att anställda förlorade hela sin pensionsrätt när de bytte jobb. I Alecta, som bildades 1917, blev tjänste pensionen oantastbar, det vill säga den anställde behöll rätten till intjänad pensionsförmån även vid avslutad anställning. Det underlättade för anställda att byta jobb och hjälpte företagen att locka till sig kompetens. Först hette vi SPP och det var under det namnet vi 1960 fick uppdraget av SAF och PTK att förvalta ITP-planen. Under 2001 bytte vi namn till Alecta efter att SPP Liv och SPP Fonder sålts till Handelsbanken. Drygt ett halvsekel efter vårt första ITP-uppdrag har Alecta fortfarande förtroendet att vara huvudleverantör inom ITP och ickevalsalternativ i den nya premiebestämda pensionsplanen (ITP 1) som Svenskt Näringsliv och PTK träffade avtal om Organisation Ägar- eller kundinflytandet i Alecta utövas genom överstyrelsen som kan liknas vid en bolagsstämma. Överstyrelsen utses av Svenska Handelskammarförbundet, Föreningen Svenskt Näringsliv, Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Förhandlings- och samverkansrådet PTK. Överstyrelsen utser Alectas styrelse och revisorer. Alecta har en funktionsorienterad organisation som består av avdelningar, specialist- och produktenheter och staber. Därutöver finns oberoende kontrollfunktioner, vilka samlats i enheten Risk, samt Internrevision. Beträffande styrelsens uppgifter och arbetsformer hänvisas till sidan 80 och för information om överstyrelsen hänvisas till sidan 84. Medarbetare Alecta är en arbetsplats med god arbetsmiljö som främjar jämställdhet och mångfald. Vi är övertygade om att det skapar en dynamisk organisation. Kompetensutveckling Alecta satsar på kompetensutveckling för våra medarbetare. Vi uppmuntrar intern rörlighet som ett sätt att bredda medarbetarnas kompetens. 7

8 Medarbetarskap och ledarskap Vi är övertygade om att ett aktivt medarbetarskap leder till en stark och tydlig, kundorienterad företagskultur som leder till framgång. Detta kräver ett situations anpassat ledarskap där ledaren skapar förutsättningar för medarbetaren att ta ansvar. Hälsa och friskvård Alecta har sedan länge fokus på hälsa och arbetsmiljö och vi arbetar proaktivt genom att erbjuda alla medarbetare förmåner såsom friskvårdsbidrag och möjligheter till träning på arbetstid. Kamratföreningen, som bildades redan 1935, erbjuder en rad fritidsaktiviteter. Företagskultur Att arbeta på Alecta innebär en hög grad av eget ansvarstagande i en arbetsmiljö som präglas av hög kompetens och samarbete. Våra gemensamma värderingar styr vårt arbete. Vi sätter kundförståelsen högt genom att vara enkla och kostnadsmedvetna och arbetar med ständiga förbättringar. Alecta i samhället Vi förvaltar kollektivavtalade tjänstepensioner som ger ekonomisk trygghet för närmare två miljoner svenskar under och efter arbetslivet. Vi gör detta utan vinstmotiv och med maximal kundnytta som mål. Det är vår mest betydelse fulla insats för samhället. Genom en aktiv dialog med våra intressenter identifierar vi vad som är väsentligt för att vi ska kunna integrera ekonomiskt, socialt, etiskt och miljömässigt ansvar i verksamheten. Alecta ska bedriva verksamheten så att förtroendet för bolaget är stort. Alecta ska också arbeta med att minska den negativa miljöpåverkan som bolaget eventuellt orsakar. Tjänstepensionsmarknaden Värdet av den totala pensionsmarknaden motsvarade cirka 268 miljarder kronor i premier Totalmarknaden består av fonderade pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar liksom av pensionsutfästelser som tryggats på annat sätt än genom fondering. Tjänstepensionerna utgör den största delmarknaden och motsvarade 154 miljarder kronor i premier. Cirka tre fjärdedelar av tjänstepensionsmarknaden tryggas genom försäkring i livförsäkringsbolag eller pensionskassor. Större delen av dessa tjänstepensioner utgörs av premiebestämda försäkringar. Av de förmånsbestämda försäkringarna är ITP 2 den största. En fjärdedel av tjänstepensionsmarknaden tryggas på annat sätt än genom livförsäkring. Den delen av marknaden motsvarade drygt 35 miljarder kronor i premier, beräknat som om pensionsskulderna istället hade tryggats genom försäkring. I huvudsak handlar det om tjänstepensioner för anställda i offentlig sektor. På den privata sidan är det framför allt ITP 2 i egen regi. Marknadsstatistiken över försäkringstryggade pensioner sammanställs av Svensk Försäkring och bygger på livbolagens periodiska rapportering till Finansinspektionen. Från 2011 har rapporteringen ändrats för att minska risken för misstolkningar av marknadens storlek och utveckling på grund av att premieinkomstbegreppet tidigare inte skilt på kunders premiebetalningar, inflyttat försäkrings kapital och uppräkning av intjänad pensionsrätt (fribrev) i förmånsbestämd försäkring. Alecta verkar på den svenska tjänstepensionsmarknaden inom området kollektivavtalad tjänstepension. Av Alectas samlade premieinkomst om cirka 26 miljarder kronor var knappt 22 miljarder kronor inbetalda premier från kunder för spar- och riskförsäkringar, vilket motsvarade 14 procent av tjänstepensionsmarknaden och 8 procent av den totala pensionsmarknaden. I Alectas samlade premieinkomst ingår därutöver värdet av uppräknade fribrev och inflyttat försäkringskapital. Omkring 75 (78) procent av de inbetalda sparpremierna om 20 miljarder avsåg förmånsbestämd ålders- och familjepension i ITP 2. Den premiebestämda produkten Alecta Optimal Pension svarade för 25 (22) procent av inbetalda sparpremier till Alecta, huvudsakligen inom ITP 1 och ITPK. Kryssvalsmarknaden De senaste årens upphandlingar inom kollektivavtalad tjänstepension har lett till ett konkurrenskraftigt utbud av pensionsprodukter till kraftigt sänkta avgifter för pensionsspararna. Efter omförhandlingar med leveran törerna av KAP-KL erbjuder numera alla de fyra stora kryssvalen inom kollektivavtalad tjänstepension (ITP, SAF-LO, PA03 och KAP-KL) prispressade och i många fall moderniserade pensionsprodukter. Kryssvalen är en växande delmarknad som 2011 omfattade cirka 39 miljarder kronor i inbetalda sparpremier (exklusive inflyttat försäkringskapital). Alectas sammanlagda andel av premierna i de stora kryssvalen var 12 (9) procent. 8

9 Detta är Alecta Premier 2011, miljarder kronor Kryssvalsmarknad ITP 2011 Flyttat försäkringskapital inom ITP 2011 Pensionsmarknaden 268 miljarder kronor Alecta 8% PRIVAT PENSION ITPförsäkrade som valt, 65 % Ickeväljare i ITPK, 21 % Ickeväljare i ITP 1, 14 % Mkr Inflyttat kapital Utflyttat kapital 600 TJÄNSTEPENSION PREMIEPENSION Fördelning av ITP-premierna 2011 Övriga 2 % Alecta 11 % INKOMSTPENSION Ickeval 36 % AMF 19 % 200 Tjänstepensionsmarknaden 154 miljarder kronor varav kryssval 39 miljarder kronor Alecta 14 % respektive 12 % Skandia 5 % SEB 10 % Danica 1 % Handelsbanken 6 % Länsförsäkringar 5 % Nordea 5 % Alecta AMF Danica Handelsbanken Länsförsäkringar Nordea SEB Skandia Egen regi Swedbank SPP Övriga UITPK källa: Collectums månadsstatistik På kryssvalsmarknaden fokuserar Alecta på ITP-området, en delmarknad med 9,7 (8,5) miljarder kronor i premier Delmarknaderna ITP 1 och ITPK omfattar nära privatanställda tjänstemän som kan välja förvaltare för sina pensionspremier. Medan ITPK krymper med varje generation som går i pension växer ITP 1 med nytillkommande generationer. Tillsammans täcker de två kryssvalen flertalet privatanställda tjänstemän som är 25 år och äldre. ITP 1 hade under 2011 i genomsnitt ( ) försäkrade och cirka 4,1 (3,0) miljarder kronor i premievolym. Inom ITPK svarade i genomsnitt ( ) försäkrade för en premie volym på 5,6 (5,4) miljarder kronor. Andelen ickeväljare inom kryssvalsmarknad ITP uppgick 2011 till 35 (29) procent, vilket är väsentligt lägre än i de andra stora kryssvalen. Ökningen av andelen ickeväljare 2011 kan huvudsakligen förklaras med det obligatoriska omvalet 2010, då 40 procent av de tidigare aktiva väljarna avstod från att välja nytt bolag. Alectas andel av kryssvalsmarknad ITP var 47 (41) procent. Ökningen var både en konsekvens av omvalet 2010, där Collectum säkerställde att samtliga ITP-försäkrade skulle få sina pensionspremier källa: Collectums månadsstatistik placerade för i något ITPK & ITP av 1de prispressade erbjudanden som valts ut i upphandlingen, och av Alectas roll som ickevalsbolag. I omvalet fick Alecta många nya kunder, såväl aktiva väljare som ickeväljare. Totalt sett svarar ickeväljarna idag för 36 procent av premierna och de aktiva väljarna i Alecta för 11 procent. Endast AMF har med 19 procent en större andel av de aktiva väljarnas premier. Flyttmarknaden ITP För privatanställda tjänstemän är det sedan några år möjligt att flytta försäkringar med upparbetat kapital mellan tjänstepensionsbolag. Under 2011 flyttades ITP-försäkringar till ett sammanlagt värde av 3,1 (4,1) miljarder kronor. I vissa fall flyttades dock försäkringskapital inom ett och samma bolag, från en försäkringsform till en annan ibland från traditionella försäkringar med höga garantier till fondförsäkringar utan garanti. De större kapitalrörelserna syns i första hand från bolag med tidigare stort försäkringskapital inom ITPK till bolag som idag, efter upphandling, är valbara inom både ITPK 9

10 och ITP 1. Störst var utflödet från produkten ursprunglig ITPK, som förvaltas av Alecta. Den valbara, moderna traditionella livförsäkringsprodukten Alecta Optimal Pension, som också är ickevalsalternativ, hade ett begränsat nettoutflöde. Tiotaggarmarknaden Inom den förmånsbestämda planen ITP 2 har försäkrade med en årslön motsvarande tio inkomstbasbelopp möjlighet att välja andra pensionslösningar om arbetsgivaren medger det. Alternativa pensionslösningar kan se mycket olika ut, beroende på vad den enskilde arbetsgivaren väljer att erbjuda sina anställda. Ett val som alltid finns är att behålla förmånsbestämd ITP 2. Då förvaltas premierna för den förmånsbestämda ålderspensionen av Alecta alternativt av arbetsgivaren, om företaget hanterar ITP 2 i egen regi genom avtal med PRI Pensionsgaranti. Antalet försäkrade i ITP 2 kommer successivt att minska i takt med att nya generationer ITP-försäkrade istället omfattas av ITP 1. Antalet tiotaggare påverkas dessutom av löneutvecklingen bland privattjänstemän i lönelägen kring tio inkomstbasbelopp. När inkomstbasbeloppet höjs vid årsskiftet sjunker antalet definitionsmässigt, men till fälligt. I takt med löneökningar under året blir tiotaggarna åter fler. I december 2011 hade antalet tiotaggare ökat till personer från cirka i december Andelen tiotaggare som har behållit förmånsbestämd ITP 2 ökade från 46 procent i december 2010 till 49 procent i december Förklaringen till den trendmässiga minskningen av andelen som har valt alternativa pensionslösningar är främst demografisk. Möjligheten att göra tiotaggarval tog fart under 1990-talet och det är först nu de som en gång valde alternativa lösningar går i pension. Dessa tiotaggare utgör en växande andel av varje års nya pensionärer. Trots att alternativa pensionslösningar allt oftare blivit ifrågasatta, såväl inom branschen som av konsumentintressen, gjordes lika många nya tiotaggarval under 2011 som under Konsumentskyddsfrågor i fokus Behovet av ett förbättrat konsumentskydd får allt större uppmärksamhet, både i Sverige och utomlands. Ett bärande tema i debatten under året har varit kundernas underläge gentemot leverantörerna och att det inte råder konkurrens på lika villkor. Det framkom tydligt under Almedalsveckans många pensionsseminarier och i de debatter som följde på Alectas Rovdriftsrapport. Tidigare ouppmärksammade skillnader i bolagens livslängdsantaganden och utbetalningsprofiler debatterades också under året, liksom frågor om provisionsersättningar och försäkringsförmedlarnas roller. Flera undersökningar har lyft fram uppenbara kunskapsbrister hos pensionsspararna, inte minst om vad avgiften betyder över tiden. Införandet av ett samlat mått för avgiftsuttagen, för ökad jämförbarhet, och ökad uppmärksamhet på avgifternas ackumulerade betydelse, liksom väl utformade ickevalsalternativ, är viktiga faktorer som lyfts fram för att värna pensionsspararnas intressen. Branschens självreglering går långsamt och nya initiativ behövs för att ge pensionsspararna bättre information. 10

11 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt avger härmed årsredovisning för 2011, bolagets 95:e verksamhetsår. Organisationsnummer: Säte: Stockholm, Sverige Ägarförhållande och struktur Alecta är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag. Det innebär att bolaget ägs av försäkringstagarna och de försäkrade och att överskottet i rörelsen går tillbaka till försäkringstagarna och de försäkrade i form av återbäring. Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt är moderbolag i Alectakoncernen. Verksamheten har under året bedrivits inom koncernen i egen regi med undantag för delar av fastighetsförvaltningen och delar av IT-verksamheten som är outsourcade till externa leverantörer. Verksamheten Alecta förvaltar tjänstepensionsförsäkringar. Med tjänstepensionsförsäkring avses försäkringar med ålders-, sjukoch efterlevandepension, vilka är knutna till tjänsteförhållandet och för vilka arbetsgivaren betalar premien. ITP-planen är en kollektivavtalad tjänstepensionsplan för privatanställda tjänstemän. På uppdrag av kollektivavtalsparterna Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK förvaltar Alecta den förmånsbestämda delen av ITP-planen (ITP 2). I den premiebestämda delen, som omfattar ITP 1 och ITPK (kompletterande ålderspension för ITP 2), är Alecta både ickevalsleverantör och valbar leverantör av traditionell försäkring. Alecta har även uppdraget att hantera hela sjukförsäkrings affären i ITP-planen. Vidare är Alecta valbart alternativ i Avtalspension SAF-LO för privat anställda arbetare samt för statligt anställda inom avtalsområdet PA 03. Alecta är dessutom valbart och ickevalsalternativ inom PA-KFS för tjänstemän i kommunala bolag. För samtliga kollektiv erbjuds Alecta Optimal Pension som är Alectas premiebestämda produkt. På uppdragsbasis administrerar Alecta delar av verksamheten i PRI Pensionsgaranti. Produkter I Alectas pensionsprodukter ingår sparförsäkringar i form av förmånsbestämd ålders- och familjepension för i första hand ITP-området. Dessutom erbjuder Alecta på den kollektivavtalade kryssvalsmarknaden, även här med fokus på ITP, en premiebestämd ålderspension genom produkten Alecta Optimal Pension. Utöver sparförsäkringarna erbjuder Alecta sjuk- och livförsäkringsprodukter där det ingår sjukpension, premiebefrielse, familjeskydd samt tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Försäkringsavtalen i Alecta är i allt väsentligt klassificerade som tjänstepensionsförsäkringar. Medarbetare Under 2011 hade Alectakoncernen i medeltal 424 (468) heltidsmed arbetare (antal anställda i tjänst omräknade till heltidsanställda), varav 384 (433) i moder bolaget. Av medelantalet anställda i koncernen arbetade 398 (445) i försäkringsrörelsen. Upplysningar om medelantal anställda, löner och ersättningar lämnas i not 52 på sidorna Av noten framgår även principerna för fastställande av ersättningar och förmåner till personer i ledande ställning samt de berednings- och beslutsprocesser som tillämpas. MeDArbetarstatistik Personalstruktur Koncernen Antal anställda den 31 december Medelålder samtliga medarbetare 1) 46 Andel kvinnliga medarbetare 1) 59 % Andel kvinnliga chefer 1) 48 % Personalomsättning 1) 5,8 % Kompetensförsörjning Andel högskoleutbildade 1) 32 % 1) Avser moderbolaget 11

12 Väsentliga händelser Kraftigt sjunkande räntor och fallande börser Oro på den globala finansmarknaden med fallande börskurser och kraftigt sjunkande långa marknadsräntor har präglat året. Både konsolidering och solvens har sjunkit kraftigt till följd av sjunkande räntor och fallande tillgångsvärden. För de förmånsbestämda försäkringarna uppgick konsolideringsnivån till 113 (146) procent vid utgången av året. Alectas solvensgrad var vid samma tidpunkt 126 (167) procent. Tack vare ett stort kapital och väl avvägd riskbuffert har Alecta klarat svängningarna. Vidareutveckling av Alecta Optimal Pension I april lanserade Alecta en vidareutveckling av sin moderna traditionella livförsäkringsprodukt Alecta Optimal Pension. Det är nu möjligt för de kunder som vill att själva anpassa andelen aktier. Ickevalsalternativet, som inte kräver någon aktivitet och är utformat för att passa de allra flesta, är dock oförändrat. Inlösen Unilever Inlösen av Unilevers stiftelsetryggade pension genom fördes i juli. Premier för 2012 Till följd av det finansiella läget, lägre marknadsräntor och lämnade premiereduktioner under 2011 fattade Alectas styrelse beslutet att inte reducera premierna för löpande spar- och riskpremier under Premien på tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) beslutades sänkas från 48 kronor till 44 kronor. Värdesäkring av förmånsbestämda pensioner Alecta värdesäkrar förmånsbestämda pensioner under utbetalning 2012 genom att pensionerna räknas upp med 2,73 procent, motsvarande 4,8 miljarder kronor. Uppräkningen finansieras med särskilda värde s äkringsmedel. Intjänade pensionsrätter, så kallade fribrevs värden, lämnas oförändrade. Korta livslängdsantaganden bra för kunderna En jämförelse från Konsumenternas Försäkringsbyrå visar att Alecta räknar med den kortaste livslängden av alla bolag inom ITP. Alectas ickevalsalternativ för premiebestämd pension har också den högsta förväntade räntan av alla bolag. Det gör att Alectas kunder kan räkna med en hög månatlig pension direkt från start. Rovdriften på pensionssparare Alectas rapport Rovdriften på pensionssparare, som pekar på avgifternas betydelse för pensionssparandet, publicerades i slutet av mars och gav stort medialt genomslag. Alecta följde upp rapporten genom att arrangera ett seminarium under politikerveckan i Almedalen, där bland annat behovet av ett förstärkt konsumentskydd lyftes fram. Förvaltat kapital Kollektivt konsolideringskapital Solvensgrad Förvaltat kapital Kollektivt konsolideringskapital Solvensgrad Miljarder kronor Miljarder kronor Procent År År År

13 Förvaltningsberättelse Kundfokus I april utsågs Alecta till Årets Livbolag 2011 vid Risk & Försäkring Insurance Awards. Alecta är pensionsbolaget som går sin egen väg och avstår både från fondförsäkring och från privatmarknaden, för att fokusera helt på tjänstepensioner. Under de senaste åren har Alecta lyckats skära ned på kostnaderna kraftigt, lockat flest sparare i ITP 1 och levererat god avkastning till kunderna skrev juryn i sin motivering. För tredje året i rad fick Alecta Kundservice Privat silver i SM i telefoni av arrangören Q-survey. Under våren lanserade Alecta sin sida på Facebook samt en mobilsajt för att på ett kostnadseffektivt sätt vara närvarande där våra kunder finns. Under andra kvartalet började Alectas nya reklamfilmer att visas i tv. Filmernas grundbudskap är liksom tidigare Hos oss mår pengar bra. Alectas varumärkesreklam syftar till att öka känne domen om Alecta och om värdet av tjänstepensionsförmånen. Förväntad framtida utveckling Alectas ambition är att den totala placeringsportföljen över tiden ska avkasta i storleksordningen 4 procent, efter avdrag för inflation. För Alecta Optimal Pension är motsvarande ambition cirka 5 procent. Den fördjupade finansiella krisen i euroområdet som drabbade världens kapitalmarknader under 2011 gjorde att avkastningen under året blev betydligt lägre än normalt. Vi bedömer likväl att förutsättningarna för att uppnå respektive avkastningsmål de kommande åren är goda. Alectas finansiella utgångsläge är inte lika starkt som för ett år sedan men efter att ha anpassat risknivån i portföljen är vi väl rustade att klara även fortsatt ryckiga marknader. Alecta har de senaste åren arbetat med att effektivisera organisationen och sänka driftskostnaderna samtidigt som kundservicen och erbjudandet förbättrats. Vi kommer under 2012 att driftsätta ett nytt systemstöd för premiebestämd ålderspension som lägger grunden för fortsatt hög kostnadseffektivitet. Alectas främsta mål är att fortsätta förtjäna rollen som huvudleverantör och ickevalsalternativ inom ITP med den förestående upphandlingen av ickevalsalternativ för premiebestämd ålderspension som ett viktigt delmål. Total avkastning, Totalavkastning, 5-årsgenomsnitt 5-årsgenomsnitt Procent 10 Förvaltningskostnadsprocent Förvaltningskostnadsprocent Procent 0,4 Kollektiv konsolideringsnivå, förmånsbestämda försäkringar Procent ,3 0,2 0, År ,0 År År

14 Årets resultat och finansiell ställning Alectas finansiella ställning har försämrats sedan föregående år på grund av det rådande finansiella marknadsläget. Årets resultat efter skatt för koncernen uppgick till 92,0 (32,7) miljarder kronor. Det negativa resultatet förklaras av en ökning av de försäkringstekniska avsättningarna, på grund av kraftigt sjunkande marknadsräntor, samt fallande börskurser som genererat en negativ kapitalavkastning. Premieinkomst Premieinkomsten 2011 uppgick till 25,6 (25,9) miljarder kronor, se även not 5 på sidan 46. Fakturerade premier utgjorde 22,0 (21,2) miljarder kronor av den totala premieinkomsten. Resten av premieinkomsten utgjordes av höjning av intjänade pensionsrätter (fribrevsuppräkning) och tilldelad återbäring för premiereduktion. Fribrevsuppräkningen är en återbäringstilldelning till de försäkrade som ännu inte gått i pension, för att kompensera för inflationen. En höjning av intjänade pensionsrätter medför att arbetsgivarnas löpande premier minskar. Intjänade pensionsrätter för förmånsbestämd ålders- och familjepension höjdes vid ingången av 2011 med 1,42 (2,75) procent eller 2,3 (4,6) miljarder kronor, motsvarande prisutvecklingen mellan september 2009 och september Intjänade pensionsrätter i ursprunglig ITPK hölls oförändrade vid ingången av Tilldelad återbäring för premiereduktion avser 2011 års 50- procentiga premierabatt för sjukpension, premiebefrielse och kollektiv slutbetalning och uppgick till 1,2 ( ) miljarder kronor. Den 1 november 2011 höjdes engångspremierna för PRI-inlösen av förmånsbestämd ålderspension med ungefär 15 procent. Åtgärden var en anpassning till rådande nivå för långa marknadsräntor. Kapitalavkastning Efter en skakig inledning, med jordbävningskatastrofen i Japan och folkuppror i flera arabiska länder, följde sommaren med akut skuldkris inom eurozonen och snabbt tilltagande konjunkturoro. Risktillgångar som aktier och krediter föll snabbt i värde medan statsobligationsräntorna i ett fåtal upplevt riskfria länder, däribland Sverige, föll till historiskt låga nivåer. Mot slutet av året stabiliserades de finansiella marknaderna något sedan EU-länderna, tillsammans och enskilt, vidtagit extra ordinära åtgärder för att häva skuldkrisen. MSCI:s världsindex för aktier föll med cirka fem procent under året i lokala valutor. Stockholmsbörsen, med sin relativt stora andel konjunkturkänsliga industribolag, föll med knappt 13 procent. Även företagsobligationer och statspapper utgivna av finansiellt svagare länder inom EU utvecklades negativt. Fastigheter hade däremot ett bra år med avkastning upp emot tio procent i flera länder, däribland Sverige. Allra bäst var utvecklingen Årets resultat Premieinkomst Antal Årets resultat Premieinkomst försäkrade försäkrade Miljarder kronor Miljarder kronor Miljoner 2,5 2,2 1,9 1,6 1,3 100 År År ,0 År Total premieinkomst Fakturerade premier håll koll på årtalen så att de centreras 14 Antal försäkrade Miljoner 2,0

15 Förvaltningsberättelse dock för långa stats obligationer, i synnerhet om de var utgivna av länder som Sverige, Tyskland eller USA. Totalavkastningen för Alectas placeringar uppgick till 2,1 (9,6) procent under Under året har aktieandelen reducerats från cirka 43 procent vid årets början till knappt 29 procent vid årets slut. Reduceringen är dels en följd av minskade tillgångsvärden, dels en effekt av att aktier nettosålts, till stor del genom försäljning av aktieindexterminer. Under de senaste fem åren har Alectas genomsnittliga avkastning på årsbasis varit 3,2 (5,4) procent. Avkastningen på aktier blev 13,8 (16,2) procent, räntebärande placeringar hade en avkastning på 7,4 (4,1) procent och avkastningen på fastigheter uppgick till 10,5 (12,9) procent. I resultaträkningen uppgick kapitalavkastningen för koncernen, inklusive orealiserade värdeförändringar, till 10,8 (43,0) miljarder kronor. Avkastningen för Alectas premiebestämda sparpro dukt Alecta Optimal Pension uppgick till 6,8 (12,6) procent under Det är 0,3 procentenheter bättre än Morningstars jämförelseindex för blandfonder under samma period. Sedan starten hösten 2007 har Alecta Optimal Pension slagit sitt jämförelseindex med i genomsnitt 2,5 procentenheter per år. Marknadsvärdet för placeringarna uppgick vid utgången av 2011 till 487,2 (497,0) miljarder kronor, se totalavkastningstabellen nedan. Avkastningen för Alecta Optimal Pension bestäms utifrån avkastningen per tillgångsslag i Alectas förmåns bestämda ålderspension. Alecta Optimal Pension har en tillgångsfördelning med högre andel aktier än Alecta i övrigt. Marknads värdet var per 31 december ,2 (10,3) miljarder kronor, se totalavkastningstabellen nedan. Totalavkastningstabell för placeringar, koncernen Marknadsvärde Marknadsvärde Totalavkastning i procent MSEK % MSEK % 2011 Genomsnitt Aktier , ,9 13,8 0,1 Räntebärande placeringar , ,4 7,4 5,8 Fastigheter , ,7 10,5 3,9 Summa placeringar , ,0 2,1 3,2 Totalavkastningen för respektive år och tillgångsslag för perioden , som ingår i den genomsnittliga totalavkastningen, finns i femårsöversikten på sidan 22. Totalavkastningstabellen är upprättad i enlighet med Svensk Försäkrings rekommendation. Redovisningen och värderingen av placeringarna överensstämmer inte med redovisningsprinciperna som tillämpas i de finansiella rapporterna. I marknadsvärdet för aktier ingår underliggande värde till följd av innehav i aktie indexterminer, se not 29 på sidan 61. Detta har fått till följd att aktieandelen reducerats vilket ger en motsvarande ökning av andelen räntebärande. En avstämning mellan totalavkastningstabellen och de finansiella rapporterna finns i not 51 på sidan 66. Totalavkastningstabell för placeringar, Alecta Optimal Pension Marknadsvärde Marknadsvärde Totalavkastning i procent MSEK % MSEK % 2011 Genomsnitt 1) Aktier , ,4 13,8 - Räntebärande placeringar , ,7 7,7 - Fastigheter , ,9 10,5 - Summa placeringar , ,0 6,8-1) Alecta Optimal Pension startade den 31 augusti 2007 och därför redovisas inget femårsgenomsnitt. Alecta Optimal Pension har en högre andel aktier än övriga produkter. I tabellen ovan avses portföljen som är Alectas förvalsalternativ med placeringsinriktning 60 procent aktier. Marknadsvärdet för den totala portföljen, det vill säga samtliga placeringsinriktningar, för Alecta Optimal Pension uppgår till 14,3 miljarder kronor. På grund av avrundning kan summeringar i tabellerna ovan avvika från totalerna. 15

16 Schweiz 14 % Aktier, landsfördelning Total placeringsportfölj Övriga Europa 7 % Övriga världen 2 % Tyskland Fastigheter 6% 7% Frankrike 8% Aktier Storbritannien 43 % 14 % Räntebärande 50% Sverige 49 % Räntebärande, landsfördelning Aktier, branschfördelning USA 11 IT % 1% Telekom 3 % Kraftförsörjning 1 % Dagligvaror 6 % Energi Europa 8 % 27 % Material 8 % Hälsovård 11 % Schweiz 14 % Finans 19 % Sällanköpsvaror 18 % Total placeringsportfölj Räntebärande, geografisk fördelning Räntebärande, emittenttyp Total placeringsportfölj Räntebärande, landsfördelning Aktier, branschfördelning Fastigheter 7% USA 11 IT % 1% Övriga utländska Telekom 3 % emittenter Fastigheter, 16 % landsfördelning Kraftförsörjning 1 % Dagligvaror 6 % Övriga Övriga 3 % Aktier Räntebärande 27 % 6225 %% Storbritannien Energi Europa 8 % Industri Sverige svenska 29 % emittenter 64 % Material 8 % 16 % 20 % Industri Sverige 625 %% Svenska bostadsinstitut 28 % Hälsovård 11 % Finans 19 % Sällanköpsvaror 18 % Räntebärande, emittenttyp Svenska staten 18 % USA 27 % Utländska stater 22 % Sverige 50% Övriga Fastigheter, utländska geografisk fördelning emittenter Fastigheter, 16 % landsfördelning Svenska bostadsinstitut Fastigheter, kategori Fastigheter, kategori 0,0 28 % Övriga svenska Övriga 3 % Aktier, landsfördelning Bostäder 6 % Övrigt 2 % emittenter Storbritannien Industri Övriga 20 % 8 Europa % 7 % Övriga världen 2 % 16 % Tyskland 6% ITPK och ITP 1, fördelning samtliga i omvalet 2010 Länsförsäkringar Nordea Skandia Svenska Utländska AMF Frankrike 8% Totalt knappt personer (varav drygt kryssval) staten 18 % stater 22 % 20 % Butik 7% 4% 3% 33 % USA 27 % Sverige Storbritannien Kontor 50% 14 % 51 % Sverige 49 % Alecta Schweiz Handelsbanken Liv 3% 14 % SEB Trygg Danica 48% Fastigheter, kategori 9% 6% 0,0 12,5 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0 87,5 100,0 0,0 12,5 25,0 3 Aktier, Bostäder geografisk 6 % Övrigt fördelning 2 % Aktier, landsfördelning Industri 8 % Övriga Europa 7 % Övriga världen 2 % Tyskland 6% Butik Frankrike 8% 33 % Storbritannien 14 % Schweiz 14 % Kontor 51 % Sverige 49 % Aktier, branschfördelning Aktier, branschfördelning IT 1% Telekom 3 % Kraftförsörjning 1 % Dagligvaror 6 % Energi 8 % Material 8 % Hälsovård 11 % Sällanköpsvaror 18 % Industri 25 % Finans 19 % Aktier, branschfördelning Alectas fem största aktieinnehav per 31 december Fastigheter, 2011 landsfördelning IT 1% Telekom 3 % Aktie Kraftförsörjning Bransch 1 % Dagligvaror 6 % Övriga Marknadsvärde 3 % i miljoner kronor H&M Sällanköpsvaror Storbritannien Energi 8 % Industri 20 % Volvo Industri25 % Material 8 % SEB Finans BG Hälsovård Energi Roche 11 % Finans USA 27 % Sverige Hälsovård 19 % 50% Sällanköpsvaror 18 % Marknadsvärde enligt totalavkastningstabell. 16 Storbritannien 20 % Fastigheter, landsfördelning Övriga 3 % Fastigheter, kategori Bostäder 6 % Industri 8 % Butik 33 % Övrigt 2 %

17 Förvaltningsberättelse Försäkringsersättningar Försäkringsersättningar utgörs dels av utbetalda försäkringsersättningar som består av ersättning vid ålderspension, sjukdom och dödsfall samt driftskostnader för skadereglering, dels av förändringar i avsättning för oreglerade skador. De utbetalda försäkringsersättningarna uppgick till 15,1 (13,8) miljarder kronor. Driftskostnader i samband med skadereglering uppgick till 124 (149) miljoner kronor, se not 8 på sidan 46. Förändringen i avsättningen för oreglerade skador uppgick till 0,8 (1,9) miljarder kronor. Försäkringstekniska avsättningar De försäkringstekniska avsättningarna utgör kapitalvärdet av bolagets garanterade åtaganden för gällande försäkringsavtal. Dessa avsättningar ökade under 2011 med sammanlagt 89,4 (18,0) miljarder kronor främst till följd av: förändringen av den marknadsbaserade diskonteringsräntan, som används vid värdering av de försäkringstekniska avsättningarna. Räntan sjönk med 1,71 procentenheter till 2,58 procent vid utgången av Räntesänkningen medförde att de försäkringstekniska avsättningarna ökade med 81,2 ( 6,3) miljarder kronor. tilldelad återbäring i form av höjning av intjänade pensionsrätter, 2,3 (4,6) miljarder kronor. förändring av metod och antagande vid beräkning av sjukpensionsavsättning som medfört en minskning av de försäkringstekniska avsättningarna med 0,8 ( ) miljarder kronor. förändring av antagandet för okända oreglerade skador som lett till att försäkringstekniska avsättningar minskat med 0,7 ( ) miljarder kronor. förändrade flyttrisk- och dödlighetsantaganden för Alectas premiebestämda produkt, Alecta Optimal Pension, som tillsammans medfört att försäkringstekniska avsättningar ökat med 1,2 ( ) miljarder kronor. premieändringen med avseende på nya livslängdsantaganden. Under 2010 gjordes en preliminär avsättning om 11,5 miljarder kronor med avseende på nya livslängdsantaganden. När premieändringen genomfördes 1 februari 2011 fastställdes den totala kostnaden till 12,7 miljarder kronor, vilket innebar en ökning av de försäkringstekniska avsättningarna med 1,2 miljarder kronor. förändrat antagande om framtida premier som till följd av omtarifferingar bekostas av Alectas överskottsmedel istället för av arbetsgivarna har inneburit en minskning av de försäkringstekniska avsättningarna med 4,9 ( ) miljarder kronor. övriga beståndsförändringar som exempelvis förräntning av försäkringstekniska avsättningar, premieinbetalningar, PRI-inlösen, övrig inlösen och utbetalning av försäkringsersättningar har medfört en ökning av försäkringstekniska avsättningar om 9,9 (8,2) miljarder kronor. Driftskostnader Driftskostnaderna för försäkringsrörelsen uppgick till 627 (672) miljoner kronor, en minskning med 7 procent eller 45 miljoner kronor. Minskningen förklaras bland annat av lägre personal- och konsultkostnader. Dessutom är valcentralskostnaderna lägre än under Som en följd av de minskade kostnaderna och ett under året högre genomsnittligt förvaltat kapital sjönk förvaltningskostnadsprocenten till 0,15 (0,17). För pensionsprodukterna uppgick den till 0,11 (0,13). Exklusive valcentralskostnader för förmånsbestämda försäkringar var Alectas förvaltningskostnadsprocent för pensionsprodukter 0,10 (0,11) under Under 2012 förväntas kostnadsnivån öka något, bland annat till följd av en fortsatt satsning på digitala kundkanaler. Återbäring För Alectas premiebestämda produkt, Alecta Optimal Pension, fördelas över- respektive underskott månadsvis direkt till de försäkrade, varför den kollektiva konsolideringsnivån normalt alltid är 100 procent. För de förmåns bestämda försäkringarna ska Alectas överskott återgå till försäkringstagarna och de försäkrade i form av återbäring. Alectas styrelse fattar varje år beslut om nästa års återbäring i form av pensionstillägg för utgående pensioner. Underlag för beslutet är normalt sett utvecklingen av konsumentprisindex från september föregående år till september innevarande år. För 2011 beslutade Alectas styrelse om återbäring i form av oförändrade pensionstillägg för utgående pensioner trots en ökning av konsumentprisindex för mätperioden med 1,42 17

18 procent. Beslutet ska ses mot bakgrund av att pensionstilläggen behölls oförändrade 2010 trots en för mätperioden negativ utveckling av konsumentprisindex med 1,55 procent, och att pensionstilläggen för de pensionärer vars utbetalningar påbörjats senast 2008 därmed varit högre under 2010 än vad som skulle varit fallet vid en strikt följsamhet med konsumentprisindex. För de pensionärer vars utbetalningar påbörjats under 2009 eller 2010 höjdes dock pensionerna med 1,42 procent vilket innebär att kapitalvärdet av pensionstillägg ökade med 0,4 miljarder kronor. Pensionstillägget betalas ut löpande och belastar konsolideringsfonden i samband med utbetalning av pensionen. Det blir formellt garanterat först i samband med utbetalningen. En del av beslutade pensionstillägg betalades ut under 2011 medan en del reserveras för utbetalning under kommande år. För 2011 beslutade Alectas styrelse vidare om återbäring i form av höjning av intjänade pensionsrätter för förmånsbestämd ålders- och familjepension med 1,42 procent. Höjningen av intjänade pensionsrätter är garanterad och skuldförs i balansräkningen vid ingången av uppräkningsåret. Alectas styrelse beslutade även att halvera 2011 års riskpremie för sjuk- och premiebefrielseförsäkringarna till följd av överskott i riskförsäkringarna. För 2012 har Alectas styrelse beslutat att återbäring endast ska ges i form av pensionstillägg, det vill säga som uppräkning av utgående pensioner. Uppräkningstalet är fastställt till 2,73 procent och motsvarar ökningen i konsumentprisindex sedan föregående uppräkning, som skedde för år Uppräkningen förväntas leda till att kapitalvärdet av pensionstillägg ökar med 4,8 miljarder kronor. Återbäringen kommer, enligt beslut av kollektivavtalsparterna, att finansieras av särskilda värdesäkringsmedel. Kollektiv konsolidering och solvens De premiebestämda försäkringarna hade en kollektiv konsolideringsnivå på 100 (100) procent, vilket är normal nivå eftersom över- respektive underskott löpande fördelas till de försäkrade. Den kollektiva konsolideringsnivån i koncernen för de förmånsbestämda försäkringarna uppgick till 113 (146) procent vid utgången av Det kollektiva konsolideringskapitalet uppgick till 54,1 (148,0) miljarder kronor. Alectas konsolideringspolicy för de förmånsbestämda försäkringarna anger att den kollektiva konsolideringsnivån ska tillåtas variera mellan 125 och 155 procent med målnivån 140 procent. Om konsolideringsnivån understiger 125 procent eller överstiger 155 procent, ska åtgärder vidtas i syfte att skapa förutsättningar för den kollektiva konsolideringen att återgå till normalintervallet. De åtgärder som vidtagits är att finansiera uppräkningen av pensionstillägg med särskilda värdesäkringsmedel i stället för med kollektiv konsolidering, att inte ge återbäring i form av höjning av intjänade pensionsrätter samt att upphöra med premiereduktion för sjuk- och premiebefrielseförsäkringarna. Solvensgraden uppgick till 126 (167) procent vid 2011 års utgång. Produktkalkyl Alecta Optimal Pension Alectas beslut att erbjuda ett premiebestämt alternativ, Alecta Optimal Pension, vid ITP-upphandlingen 2007 bygger på en affärsmässig bedömning där bedömda risker vägts mot det värde en premiebestämd affär tillför, inte minst genom att över tiden dela gemensamma kostnader med övriga produkter. Den helt dominerande risken vid etableringen av nya livprodukter med garantiinslag är emellertid inte kopplad till driftskostnader utan till den finansiella riskexponeringen, risken för att produkten inte kan bära de marknadsrisker som är förenade med den. Alecta Optimal Pension står redan från start på egna ben och har en starkare solvensgrad än Alecta som helhet. I ett ömsesidigt bolag är en rättvis fördelning av intäkter och kostnader viktigt. För att säkerställa rättvisa för Alectas kunder sker en noggrann uppföljning av de intäkter och de särkostnader som specifikt föranletts av beslutet att satsa på en premiebestämd produkt liksom av den andel av gemensamma kostnader som belastar produkten. Över tiden ska varje produkt bära sina egna kostnader. Intäkterna samt summan av särkostnader och andelen av gemensamma kostnader är grund för produktens prissättning och driftskostnadsresultat. Uppstartstidens underskott finansieras genom kapitaltillskott från den förmånsbestämda planen, för detta belastas produkten med en ränta som marknadsjusteras kvartalsvis. Det är dock utvecklingen av de produktspecifika intäkterna och särkostnaderna som skapar den reella ekonomiska risk som föranleds av satsningen. Mer information om Alecta Optimal Pension återfinns på alecta.se. 18

19 Förvaltningsberättelse Solvens 2 samt nytt tjänstepensionsdirektiv (IORP 2) Inom EU pågår ett omfattande arbete med att ta fram ett nytt regelverk för försäkringsbranschen, det så kallade Solvens 2-direktivet. Syftet är att stärka konsumentskyddet för försäkringstagare och att öka konkurrensen på försäkringsmarknaden inom EU:s alla medlemsländer. Direktivet är dels tänkt att visa på sambandet mellan försäkringsföretagens kapitalkrav och deras samtliga risker, dels att reglera företagsstyrning, intern kontroll och rapportering. Start tidpunkten för de nya reglerna är beslutad till den 1 januari Alecta driver sedan ett par år ett Solvens 2-projekt, vars arbete och aktiviteter planeras i enlighet med de instruktioner som kommer från EU och från Finansinspektionen. Under 2011 har projektarbetet inriktats på att säkerställa kraven på kvalitet och spårbarhet av data till solvensberäkningar, att uppdatera de styrdokument som krävs samt att utvärdera kraven på kvantitativa och kvalitativa Solvens 2-rapporter. Projektets uppdrag har hittills varit att säkerställa att Alectas Solvens 2-arbete följer den externa tidplan som gäller och att i tid ha implementerat det som krävs för att klara Solvens 2. Under 2011 har Alecta också noga följt utvecklingen inom den svenska Solvens 2-utredningen med dess förslag på hur Solvens 2 ska implementeras i svensk lag. Det interna Solvens 2-arbetet kommer att anpassas efter utredningens förslag och målbilden för Solvens 2-projektet förändras baserat på vilken inriktning och bolagsform Alecta beslutar om. Den svenska Solvens 2-utredningens betänkande Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension publicerades i oktober 2011 med en första remisstid som avslutades i januari Betänkandet innehåller dels förslag på förändringar i försäkringsrörelselagen inför införandet av Solvens 2, dels förslag på en ny lag om tjänstepensionsverksamhet i Sverige. Enligt betänkandets förslag kommer försäkringsbolag som, liksom Alecta, meddelar tjänstepensioner, att kunna omvandlas till tjänstepensionsbolag, vilka kommer att falla under tjänstepensionsdirektivet istället för Solvens 2- regelverket. Utredningen har även föreslagit en övergångsreglering som möjliggör för försäkringsbolag som meddelar tjänstepensioner att under år fortsätta att tillämpa nuvarande regelverk. Om betänkandets förslag genomförs kommer det därmed att finnas två alternativ som Alecta kan välja att anpassa sin verksamhet till: 1. Att fortsätta som ömsesidigt försäkringsbolag och därmed omfattas av den nya försäkringsrörelselagen och Solvens 2-regelverket som enligt nuvarande tidplan införs 1 januari Att omvandlas till ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag och därmed även fortsättningsvis omfattas av tjänstepensionsdirektivets regler. EU har även inlett en översyn av tjänstepensionsdirektivet och den europeiska tillsynsmyndigheten EIOPA har påbörjat ett omfattande arbete med att ta fram ett förslag till nytt tjänstepensions direktiv (IORP II). Även om det i nuläget finns en ambition hos EU-kommissionen att ett förslag till IORP II-direktiv ska vara framtaget i slutet av 2012 är det fortfarande mycket osäkert när ett nytt sådant direktiv kan antas och börja gälla. 19

20 Riskorganisation och riskhantering För att skydda våra kunders och andra intressenters intressen ställs höga krav på riskhantering och riskkontroll. Försäkringsriskerna måste hanteras på ett sätt som säkerställer att Alecta klarar sina försäkringsåtaganden. De finansiella risker som tas ska ge högsta möjliga avkastning i placeringsverksamheten utan att Alectas åtaganden till de försäkrade äventyras. Även andra risker, såsom regelefterlevnadsrisker, informationssäkerhetsrisker och operativa risker, måste hanteras så att inte möjligheterna att uppnå övriga mål försämras. Det är styrelsens ansvar att se till att Alectas riskexponering är väl avvägd och att den interna kontrollen är god. Styrelsen har till sitt finansutskott delegerat uppgiften att följa upp den löpande placeringsverksamheten och till sitt revisionsutskott att bevaka Alectas risker och hur ledningen hanterar dessa. Verkställande direktörens ansvar att sköta den löpande förvaltningen innebär bland annat att säkerställa att verksamheten bedrivs med höga krav på en väl fungerande intern kontroll, det vill säga ändamålsenlig och effektiv organisation och förvaltning av verksamheten, regelefterlevnad och tillförlitlig finansiell rapportering. För var och en av Alectas övergripande riskkategorier finns en riskstyrningsprocess för att fastställa ramarna för riskhanteringen. Försäkringsrisker Styrelsen fastställer försäkringstekniska riktlinjer, som anger metoder och principer för framtagandet av försäkringstekniska antaganden. Verkställande direktören ansvarar för att fastställa det försäkringstekniska beräkningsunderlaget, vilket innehåller mer detaljerade beräkningsmodeller, samt de antaganden som ska användas vid de försäkringstekniska beräkningarna. Chefaktuarien ansvarar för hanteringen och den löpande kontrollen av Alectas försäkringsrisker, vilket också innebär att fortlöpande se över och anpassa försäkringstekniska riktlinjer och försäkringstekniskt beräkningsunderlag genom att föreslå vilka ändringar som bör göras. Finansiella risker Styrelsen fastställer Alectas placeringspolicy som innehåller riktlinjer om bland annat portföljstruktur och ramar för risktagande. Styrelsen ansvarar för att riktlinjerna följs och prövar fortlöpande om de behöver ändras. Styrelsens finansutskott fastställer närmare riktlinjer för den löpande placeringsverksamheten, bereder de ärenden inom finansförvaltningen som ska behandlas av styrelsen samt beslutar i placeringsärenden som ligger utanför verkställande direktörens befogenheter. Verkställande direktören har ansvar för placeringsverksamheten inom de mandat som framgår av placeringspolicyn och övriga beslut av styrelsen och finansutskottet. Med vissa begränsningar har detta mandat vidaredelegerats till chefen för Kapitalförvaltning som ansvarar för hanteringen och den löpande kontrollen av Alectas finansiella risker. Övriga risker Riskkontrollfunktionen har ansvaret för att utveckla, förvalta och tillhandahålla den företagsgemensamma självutvärderingsmetoden för övriga risker. Alla chefer och medarbetare ansvarar för att den egna verksamheten bedrivs med god intern kontroll, vilket bland annat innebär att hantera och ha kontroll över riskerna och deras eventuella konsekvenser. Alectas hantering av ovan nämnda riskkategorier beskrivs mer detaljerat i not 4 på sidorna

Delårsrapport. januari juni 2011

Delårsrapport. januari juni 2011 Delårsrapport januari juni 2011 Finansiell information för januari juni 2011 Totalavkastningen uppgick till 1,8 procent för första halvåret 2011. För den senaste femårsperioden blev totalavkastningen i

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Alecta året i korthet

Alecta året i korthet Årsredovisning 2012 Innehåll Alecta året i korthet 3 Vd-ord 4 Detta är Alecta 6 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 22 Förslag till vinstdisposition 23 Finansiella rapporter 24 Styrelsens undertecknande

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR

MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP åren 2005 2014, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden 1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3 MER PENSION

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013.

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP Hans Gidhagen 1 juli 2013 1 januari 2014 1 Vad är Avtalspension SAF-LO och ITP? De är delar av anställningsvillkoren för anställda i företag som omfattas

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Alectakoncernen första halvåret 2002: Hög premieinkomst men negativ kapitalavkastning Premieinkomsten steg med 58 procent jämfört med

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

Innehåll. Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges.

Innehåll. Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges. Årsredovisning 2013 Innehåll Alecta året i korthet 3 Vd-ord 4 Detta är Alecta 6 Hållbarhet är en del av affären 12 Förvaltningsberättelse 15 Femårsöversikt 25 Alternativ resultaträkning 26 Förslag till

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 1(5) Bokslutskommuniké 2014 Folksam växer med allt nöjdare kunder Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag.

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehåll Allmänt 3 Bestämning av premie 4 Beräkning

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari-juni 2003 Delårsrapport januari-juni 2003 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Stockholm den 25 augusti 2003 Alectakoncernen första halvåret 2003: God totalavkastning och stärkt konsolidering Resultatet efter skatt

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016

Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag. Stockholm, 10 maj 2016 Välkommen! Kvartalsträff Folksam med dotterföretag Stockholm, 10 maj 2016 1. Våra marknader Nr 1 på livförsäkringsmarknaden Nr 3 på sakförsäkringsmarknaden Folksam 16,6% LF 30,1% Skandia 13,8% If 18,2%

Läs mer

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Bestämning

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

För dig som ska göra ett omval för din ITP

För dig som ska göra ett omval för din ITP PENSIONSSKOLA För dig som ska göra ett omval för din ITP Det är tydligen inte bara vi som ska göra val för framtiden... Foto Per Kristiansen/Johner Vårens omval av ITP kan ge mer i din framtida plånbok

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2010

Delårsrapport. januari juni 2010 Delårsrapport januari juni 2010 Finansiell information för januari juni 2010 Totalavkastningen uppgick till 3,0 procent för första halvåret 2010. För den senaste femårsperioden blev totalavkastningen i

Läs mer

Alecta i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Revisionsberättelse Styrelse Företagsledning Överstyrelse och revisorer

Alecta i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Revisionsberättelse Styrelse Företagsledning Överstyrelse och revisorer 2009 årsredovisning Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt 14 Förslag till vinstdisposition 15 Finansiella rapporter 17 Styrelsens undertecknande 57 Revisionsberättelse

Läs mer

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på 1 Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 215-3-27 Analysavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp för inkomstgrundad

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Inledning Det finns ett behov av ökad kunskap om de alternativ

Läs mer

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Folksam Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Anders Sundström Koncernchef Daniel Eriksson Produktdirektör Stockholm, 17 april 2012 Vad vill jag säga idag? Regleringarna är värdelösa Sverige

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 213-12-9 Pensionsutvecklingsavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 4. Vd har ordet 5. Förvaltningsberättelse 8 Femårsöversikt 16 Förslag till resultatdisposition 17

Innehåll. Alecta i korthet 4. Vd har ordet 5. Förvaltningsberättelse 8 Femårsöversikt 16 Förslag till resultatdisposition 17 08 ÅRSREDOVISNING Innehåll Alecta i korthet 4 Vd har ordet 5 Förvaltningsberättelse 8 Femårsöversikt 16 Förslag till resultatdisposition 17 FINANSIELLA RAPPORTER 19 Styrelsens undertecknande 56 Revisionsberättelse

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 31 mars 2016 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Fastställd av styrelsen i KPA Pensionsförsäkring AB den 21 mars 2014 Gäller från den 1 april 2014 KPA PENSIONSFÖRSÄKRING AB (PUBL), 106 85 STOCKHOLM BESÖKSADRESS ÖSTGÖTAGATAN 90 TELEFON 08-665 04 00 TELEFAX

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Finansiell information för första halvåret Totalavkastningen för alla placeringar blev 8,9 procent i genomsnitt för den senaste femårsperioden och 5,2 (0, procent

Läs mer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Gällande fr. o m 2011-05-02 1 Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer... 3 1 Övergripande... 3 1.2 Omfattning... 3 1.3 Försäkringstekniskt

Läs mer

Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du

Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du 1 Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom olika områden kan du ha

Läs mer

Att tänka på ifall man vill löneväxla

Att tänka på ifall man vill löneväxla Löneväxling 1 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående, innebär att man avstår från en del av den framtida löneutbetalningen eller en kommande löneökning för att istället erhålla någon annan erbjuden

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring & pension

Kollektivavtalad försäkring & pension Kollektivavtalad försäkring & pension Agenda Vårt uppdrag Trygghetssystemet och Svenska modellen Arbetare / Tjänstemän Vilka försäkringar ingår för arbetare Vilka försäkringar ingår för tjänstemän Här

Läs mer

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog)

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) 1 Fördelar med att införa en fri flytträtt 93% av svenskarna vill ha det Tvingar försäkringsbolagen att skapa en rättvis prissättning mellan kundgrupperna Skärper

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Utöver den allmänna pensionen från staten har de flesta någon form av pension genom jobbet som bekostas av arbetsgivaren. Den pensionen

Läs mer

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK 2015 DITT ITPK-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 2. Du har möjlighet att välja hur en del av pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension Pensionen Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension BROOKLYN BRIDGE, NEW YORK CITY. FOTO: SHUTTERSTOCK. AI Pension, Arkitekter &

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 1 o c h f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n i t p 2 Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN på BEMANNINGSFÖRETAGEN Per-Olof Adérian per-olof.aderian@almega.se Tel: 08 762 68 43 Ny medlem Kollektivavtal arbetare Fora - AGS - Avtalspension SAF-LO - TGL - TFA - Omställningsförsäkring - FPT Arbetsgivarförbund

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet.

Din pension enligt det nya ITP-avtalet. Din pension enligt det nya ITP-avtalet. För dig som är född 979 eller senare. 2008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 26 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03 Kollektiv 2009-04-03 konsolidering - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor INNEHÅLL FÖRORD 1 KOLLEKTIV KONSOLIDERING 2 Tillämpningsområde 2 Nivå och gränser för kollektiv konsolidering

Läs mer

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07 Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän 1 1 & 2 -planen 1 Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare 2 Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare Företag som blir bundna av kollektivavtal får efter

Läs mer

Innehåll. Den formella årsredovisningen och koncernredovisningen finns på sidorna 22 92.

Innehåll. Den formella årsredovisningen och koncernredovisningen finns på sidorna 22 92. Årsredovisning 2014 Innehåll Alecta året i korthet 3 Vd-ord 4 Det här är Alecta 6 Hållbarhet är en del av affären 14 Förvaltningsberättelse 22 Femårsöversikt 33 Alternativ resultaträkning 34 Förslag till

Läs mer

PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram

PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram Datum 2010-04-08 PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram 1. Bakgrund PTK Rådgivningstjänst hjälper dig att säkerställa att du har ett pensionssparande och ett försäkringsskydd som motsvarar

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan försäkrin inlednin Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld och pensionskostnader,

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Folksam med dotterbolag

Folksam med dotterbolag Folksam med dotterbolag Finansmarknadsträff Stockholm, 5 november 2014 Q1-Q3 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet 2 Tite l på Stark efterfrågan inom alla områden Total premievolym miljarder

Läs mer

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1 Bild 1 för född 1979 eller senare PRIVAT Bild 2 Men anställd oavsett ålder kan tillhöra och därmed få en premiebestämd ålderspension om 1 arbetsgivaren efter den 25 april 2006 har blivit medlem i Svenskt

Läs mer

Statistik för ålderspension ITP 1

Statistik för ålderspension ITP 1 Antal försäkrade med aktiva val respektive ickeval Försäkringsbolag Total Andel Ålder 65 Andel

Läs mer

Statistik för ålderspension ITP 1

Statistik för ålderspension ITP 1 Antal försäkrade med aktiva val respektive ickeval Försäkringsbolag Total Andel Ålder 65 Andel

Läs mer

Frågor och svar om Nya Trad

Frågor och svar om Nya Trad Frågor och svar om Nya Trad uppdaterade per den 18 februari 2013 1. Vad är det som kunderna kommer att erbjudas? Kunder som har Reflex pensionsförsäkringar (i steg 1) med traditionell förvaltning som inte

Läs mer

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam Januari 1:4 2:4 3:4 4:4 Folksam 1 Förberedd för framtiden Folksam fortsatte att bygga sin ekonomiska styrka under årets tre första månader. Det är särskilt viktigt i dessa tider där vi, och många med oss,

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT 1 Firma Bolagets firma är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. 2 Ändamål Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att såsom direkt försäkring,

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Gäller från och med 1 april 2010 Försäkringstekniska riktlinjer 2010-04-01 1 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Bestämning av premie 4 2.1 Olika

Läs mer

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN Ett finansieringsalternativ för ITPs ålderspension När företaget självt ansvarar för

Läs mer

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Omfattas du av ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension eller ITPK-PP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet

Läs mer

Trygghet och ett hållbart arbetsliv

Trygghet och ett hållbart arbetsliv Trygghet och ett hållbart arbetsliv Tre skäl att välja Bliwa bliwa är specialist på gruppförsäkring Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkring för grupper av individer.

Läs mer