Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1 januari 30 september 2014"

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 2,2 (- 3,4) MSEK. Kassaflödet för tredje kvartalet från den löpande verksamheten uppgick till 7,5 (-3,9) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie för tredje kvartalet före utspädning uppgick till 0,23 (- 3,58) SEK. Januari september 2014 Omsättningen för januari-september uppgick till 29,5 (18,7) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för januari-september blev - 4,5 (- 10,0) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 3,3 (- 8,0) MSEK. Kassaflödet för januari-september från den löpande verksamheten uppgick till 17,9 (- 18,4) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie för januari-september före utspädning uppgick till 0,34 (- 8,43) SEK. Väsentliga händelser efter rapportens utgång Bolaget har slutfört och registrerat nyemissionen i enlighet med den teckningslista som presenterades vid börsintroduktionen den 18 september och antalet aktier uppgår till stycken. Sidan 1:18

2 Nyckeltal juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept Helår Nettoomsättning, TSEK Resultat före finansiella poster (EBIT) Resultat före skatt (EBT) Periodens resultat Rörelsemarginal före finansiella poster, % Rörelsemarginal före skatt, % Rörelsemarginal efter skatt, % Soliditet, % Skuldsättningsgrad, % Resultat efter skatt per aktie, SEK -0,23-3,58-0,34-8,43-5,77 Kassaflöde, löpande verksamheten, TSEK Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system. Advenica är ett av endast fyra bolag i världen som erhållit högsta certifiering av sin VPN-teknologi av EU. Gemensamt för Bolagets kunder är deras behov av extraordinära säkerhetslösningar såsom centrala och lokala myndigheter, försvarsorganisationer och företag med höga säkerhetskrav. Sidan 2:18

3 VD och koncernchef: VD Rapport Informationssäkerhet fokus för alla myndigheter. Omsättning och resultat Försäljningen för tredje kvartalet jämfört med tredje kvartalet för 2013, (3 849) TSEK innebär en minskning om 2,7 procent, vilket ligger i linje med de förväntningar vi hade för kvartalet. Advenicas försäljning karakteriseras fortfarande av ett fåtal större affärer med säsongsvariationer. Kvartalsjämförelse ger därför inte alltid en rättvisande bild. Bolagets försäljning av underhålls- och supportavtal på installerad produktbas ökar. Strategisk inriktning Arbetet med att förstärka vårt erbjudande till våra fokuserade kundsegment myndigheter, kritisk infrastruktur och sjukvård är i full gång och vi får kontinuerligt positiv respons från marknaden och för våra positioner framåt. Vi fortsätter att göra riktade ansträngningar mot dessa kundsegment för att förstärka kännedomen om våra unika erbjudanden hos både försäljningspartners och slutkunder. Våra kunders behov av att sänka sina IT-kostnader, driver den underliggande marknaden för molntjänster och outsourcing. Advenica kan hjälpa dessa kunder att tillsammans med molnleverantörer och outsourcingleverantörer sänka sina IT-kostnader med bibehållen eller förstärkt informationsintegritet. Strategin att erbjuda våra nya produkter och tjänster som abonnemangsform har mottagits väl av såväl slutkunder som försäljningspartners som ser stora fördelar med detta flexibla upplägg. Produktutveckling Färdigställandet av nästa version av SecuriConnect är i sin slutfas och kommer att lanseras före årsskiftet. Denna version har viktiga förbättringar såsom högre prestanda och förenklat användargränssnitt, vilket har efterfrågats av våra kunder. Produktutvecklingen av vår teknologi för säkert informationsutbyte, SecuriCDS, löper på. Projektet har passerat ett antal viktiga milstolpar under kvartalet som innebär att den totala projektrisken minskat. Sidan 3:18

4 Marknadsaktiviteter Det stora behov av tjänster som Advenica erbjuder till den civila marknaden konfirmeras bl a av MSBs 1 rapport Outsourcing av IT-tjänster i kommuner. Där beskrivs problematiken med att upphandla, avtala och underhålla outsourcad IT-infrastruktur och betydelsen av att säkerställa att personuppgiftslagen upprätthålls. Integritetsproblem i samband med outsourcing kan lösas genom Advenicas unika tredomäns separationsteknik, vilket innebär att den part som administrerar VPN 2 enheterna inte får tillgång till den känsliga informationen. En av de viktigare konferenserna för verksamhetsutveckling och IT-lösningar inom Hälso - och Sjukvården, HoSIT, gick av stapeln i oktober. Anders Strömberg, VP Marketing, presenterade där Advenicas erbjudande och syn på hur cybersäkerheten och därmed patientsäkerheten kan förbättras i samband med informationsutbyte mellan vårdgivare. Advenicas erbjudande är i linje med vad som har identifierats som ett område för förbättring vad gäller informationsflödena inom vården och presentationen blev väl mottagen. Advenica har blivit inbjuden att hålla ett föredrag om vår teknologi för förbättrad administration för managerade säkerhetslösningar vid holländska säkerhetsmyndighetens (NIVD) 40-års jubileumsmöte. Advenica är där en av fyra externa föredragshållare. Framtid Jag bedömer att den underliggande efterfrågan för våra lösningar är god och drivs av ständigt ökande cyberattacker och de allvarliga skador som drabbar den utsatta individen eller verksamheten. Man kan dagligen läsa om nya cyberattacker, bankkonton som blivit länsade av cyberbrottslingar, energianläggningar som får driftsstopp eller patientjournaler som valsar runt på Internet. Verksamheter lägger idag betydande investeringar på att skydda fysiska tillgångar i eftersom det är lätt att förstå och ta på och något som försäkringsbolagen kan värdera. Tyvärr missar man ofta att det verkliga värdet inte är datorn eller serverparken utan innehållet, dvs. den kunskap som byggts upp under många år och verksamheten står och faller med. Cyberattackerna är bara i sin linda och oaktat motiv så kommer denna typ av attacker att vara det mest kostnadseffektiva sätt för att stjäla pengar, kunskap, eller identiteter tills man har installerat adekvata skydd för att motverka och försvåra dessa attacker - här kommer Advenica att spela en viktig roll. Andreas Linde VD och koncern 1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2 Virtual Private Network Sidan 4:18

5 KONCERNEN Viktiga händelser under och efter tredje kvartalet Bolaget listades på First North Premier den 18 september. Nyemissionen var fulltecknad och bolaget tillfördes TSEK enligt den fulltecknade teckningslistan, varav TSEK erhölls i likvid under det tredje kvartalet. Den återstående delen TSEK har erhållits i oktober innan rapportens offentliggörande. Aktiekapitalet motsvarande hela nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket innan offentliggörande av rapporten i oktober. Nettoomsättning och resultat tredje kvartalet 2014 Tredje kvartalets omsättning uppgick till (3 849) TSEK vilket innebär en minskning om 2,7 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Resultat före skatt för kvartalet uppgick till ( ) TSEK och periodens resultat till (-3 402) TSEK. Under årets tredje kvartal genomfördes riktade försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter i Norden, Benelux och Centraleuropa. Advenicas intäktsmodell innehåller både intäkter av engångskaraktär och återkommande intäkter. De återkommande intäkterna består huvudsakligen av intäkter från löpande underhållsavtal med FMV. Dessa återkommande intäkter blir en allt viktigare intäktskälla. Under årets tredje kvartal uppgick de återkommande intäkterna till (426) TSEK och utgjorde 79 (11) procent av den totala omsättningen. Utveckling per kvartal det senaste året Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Nettoomsättning, TSEK Sidan 5:18

6 Nettoomsättning och resultat rullande 12 månader Omsättningen för perioden oktober 2013 till september 2014 uppgick till TSEK. Resultatet före skatt för perioden uppgick till TSEK. Resultatet efter skatt blev -969 TSEK. Periodens resultat före skatt och resultat efter skatt har påverkats av kostnader för marknadsåtgärder för lanseringen av SecuriConnect. Intäktsfördelning rullande 12 månader, TSEK Produkter Tjänster Service Övrigt Q Q Q Q Q Q Q Balansräkning, finansiell ställning och investeringar Koncernens likvida medel uppgick per 30 september 2014 till (131) TSEK. Beviljad checkräkningskredit var (12 000) TSEK, varav utnyttjad var 0 (6 870) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för tredje kvartalet blev (-3 885) TSEK. Soliditeten uppgick den 3o september 2014 till 95 procent (69). Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar för årets tredje kvartal uppgick till (2 300) TSEK och utgjordes av aktiverade utvecklingskostnader. Avskrivningar av anläggningstillgångar har gjorts med (1 172) TSEK för kvartalet. Avskrivningar av aktiverade utgifter för egenutvecklade system har gjorts med (382) TSEK för kvartalet. Under tredje kvartalet tecknades aktier motsvarande TSEK vid en fulltecknad börsintroduktion till First North Premier, vilket fortfarande är en pågående nyemission. Emissionsbeloppet är presenterat separat i balansräknings eget kapital som Pågående nyemission tills registreringen är fullgjord hos Bolagsverket, vilket var klart vid offentliggörande av kvartalsrapporten i oktober. Under kvartalet har en riktad nyemission uppgående till TSEK slutförts av aktier som inleddes föregående kvartal. Konvertibla skuldebrev uppgående till TSEK konverterades till aktier. Sidan 6:18

7 Aktiverad utvecklingskostnader per kvartal, TSEK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Aktiverade utvecklingskostnader Avskrivningar av aktiverade utvecklingskostnader Redovisningsprinciper Denna koncernredovisning omfattar det svenska moderföretaget Advenica AB (publ), organisationsnummer och dess dotterföretag. Koncernens huvudsakliga verksamhet är utveckling och försäljning av säkerhetslösningar i form av krypteringssystem för nätverkskommunikation. Moderföretaget är ett aktiebolag registrerat i och med säte i Sverige. Adressen till huvudkontoret är Stora Råby Byaväg 88, Lund. Koncernredovisning för Advenica AB (publ) har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom den Europeiska Unionen (EU). Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. För en beskrivning av koncernens redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för Tillämpade principer är oförändrade i förhållande till dessa principer. I övrigt har de nya standarder och tolkningar som trätt i kraft från och med räkenskapsåret 2014 inte haft någon väsentlig effekt på den finansiella rapporteringen. Beräkning av antalet aktier efter utspädning inkluderar samtliga aktier i den pågående nyemissionen som avslutats vid rapportens offentliggörande. Koncernens rapporteringsvaluta är SEK, vilket är moderföretagets funktionella valuta. Om inget annat anges redovisas alla siffror i tusental kronor (TSEK). Koncernredovisningen har upprättats utifrån antagandet om fortlevnad (going concern). Personalutveckling Antalet heltidsanställda den 30 september 2014 var 47 (44) personer. Sidan 7:18

8 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2013 under avsnittet Risker och Riskhantering, i Förvaltningsberättelsen. Aktieägarinformation Antalet aktieägare vid periodens slut var 921 (12). Av det totala aktiekapitalet ägde bolagets grundare 47 (73) procent, övriga, inklusive personal, 53 (27) procent. Nedan finns de fem största aktieägarna upptagna per 30 september. De största aktieägarna Antal aktier Andel i % Familjen Linde ,60% Sven Gruvstad ,53% Bison Holdings Limited ,36% Elephant Holdings S.A ,73% Nordic Innovation Invest AB ,29% Summa största aktieägarna ,51% Totalt antal aktier per 30 september 2014 uppgick till st. inkluderat st. som i oktober före offentliggörande av tredje kvartalsrapporten registrerats hos Bolagsverket. Bolaget har varit listat på First North Premier sedan 18 september och introduktionskursen var 15,20 kr. Högsta värde under kvartalet uppnåddes noteringsdagen då den avslutades till 12,20 kr och lägsta kursen under kvartalet blev 7,90 kr vilket var den 25 september. Per bokslutsrapporteringsdatumet 30 september uppgick kursen till 9,55 kr och börsvärdet uppgick till TSEK. Omsättningen på aktien under kvartalet dag för dag varit i intervallet st. Aktieutvecklingen på aktien visas i grafen nedan. Sidan 8:18

9 Framtid Vi bedömer att den underliggande efterfrågan för våra lösningar är god och därmed är förutsättningarna för resultatförbättringar och fortsatt tillväxt goda. Utsikterna för samarbete gällande utveckling av säkerhetstjänster inom vårt verksamhetsområde för den regulatoriska sektorn både inom den privata- och den offentliga delen bedöms gynnsam för vårt erbjudande. Vi följer de finansiella och operativa mål som kommunicerats i prospektet. Sidan 9:18

10 Ekonomisk redovisning Koncernens resultaträkning Juli-sept Juli-sept jan-sept jan-sept Helår i sammandrag, TSEK Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Summa Resultat per aktie före full utspädning, SEK -0,23-3,58-0,34-8,43-5,77 Resultat per aktie efter full utspädning, SEK -0,18-3,58-0,26-8,43-5,77 Sidan 10:18

11 Koncernens rapport över juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept Helår totalresultat, TSEK Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som kan komma att omföras till resultaträkningen: Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag Övrigt totalresultat, netto efter skatt Periodens totalresultat Periodens totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Summa Sidan 11:18

12 Koncernens balansräkning i sammandrag TSEK Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Aktiekapital Pågående nyemission Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Summa eget kapital Långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Avsättning garantier Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Sidan 12:18

13 Kassaflödesanalys juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept Helår TSEK Löpande verksamhet Resultat före skatt Justering för icke kassaflödespåverkande poster Betald inkomstskatt Nettokassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Justeringar av rörelsekapital Ökning/Minskning av varulager Ökning/Minskning av rörelsefordringar Ökning/Minskning av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamhet Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av dotterbolag 8 Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamhet Upptagna lån Amortering av lån Nyemission Pågående nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel i början av året Valutakursdifferens i likvida medel 0 Likvida medel vid periodens slut Sidan 13:18

14 Kassaflöde från den löpande verksamheten, TSEK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Sidan 14:18

15 Eget kapital Eget kapital Balanserade hänförligt till Övrigt vinstmedel moder- tillskjutet inkl årets företagets Totalt eget TSEK Per 1 januari 2013 Aktiekapital 909 kapital Reserver -7 resultat aktieägare kapital Årets resultat Övrigt totalresultat Summa totalresultat Nyemission Pågående nyemission Per 30 september Per 1 januari Årets resultat Övrigt totalresultat Summa totalresultat Per 31 mars Per 1 april Årets resultat Övrigt totalresultat Summa totalresultat Per 30 juni Per 1 juli Årets resultat Övrigt totalresultat Summa totalresultat Nyemission Pågående nyemission Per 30 september Vid beräkning för resultat per aktie före utspädning har inte de aktier inkluderats som tecknats i den senaste nyemissionen i september. Denna nyemissionen och dessa aktier hade inte per rapporteringsbokslutsdatumet registrerats hos Bolagsverket. Aktierna har registrerats vid kvartalsrapportens offentliggörande i oktober och har inkluderats vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning. Sidan 15:18

16 Flerårsöversikt och nyckeltal jan-sept jan-sept Jan-dec för koncernen Nettoomsättning, TSEK Resultat före skatt, TSEK Resultat efter skatt, TSEK Resultat före skatt, % Rörelsemarginal efter skatt, % Soliditet, % Sysselsatt kapital, TSEK Räntabilitet på sysselsatt kapital, % -3,48-11,63-16,00 Räntabilitet på eget kapital, % Räntabilitet på totalt kapital, % Nettoskuldsättning, TSEK Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0 0,00 0,01 Eget kapital per aktie, kr 11 39,03 43,12 Kassaflöde, löpande verksamheten per aktie, kr ,80-9,31 Resultat före skatt per aktie, kr -0,54-10,74-7,28 Resultat efter skatt per aktie, kr -0,23-3,58-5,77 Antal aktier vid periodens slut, tusental Anställda vid periodens slut Kvartalsöversikt Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q Nettoomsättning, TSEK Omsättningstillväxt, % Rörelseresultat före skatt, TSEK Sidan 16:18

17 Nyckeltalsdefinitioner Rörelsemarginal före skatt, % = Rörelseresultat med tillägg av finansiella poster i relation till omsättningen Rörelsemarginal efter skatt, % = Periodens resultat efter skatt i relation till omsättningen Rörelsemarginal före finansiella poster, % = Rörelseresultat före finansiella poster och skatt i relation till omsättningen Soliditet, % = Eget kapital i relation till balansomslutning Skuldsättningsgrad, % = Totala skulder i relation till eget kapital Sysselsatt kapital, TSEK = Totala tillgångar reducerat med räntefria skulder Räntabilitet på sysselsatt kapital, % = Rörelseresultat med tillägg av finansiella intäkter i relation till sysselsatt kapital Nettoskuldsättning = Räntebärande skulder reducerat med räntebärande fordringar och likvida medel Nettoskuldsättningsgrad, ggr = Räntebärande skulder reducerat med räntebärande kortfristiga fordringar och likvida medel i relation till eget kapital Räntabilitet på eget kapital, % = Resultat efter finansiella poster i relation till eget kapital Räntabilitet på totalt kapital, % = Resultat efter finansiella poster i relation till balansomslutningen Sidan 17:18

18 MODERBOLAGET Moderbolagets resultat Moderbolagets omsättning för de första tre kvartalen 2014, inklusive koncerninterna poster, uppgick till (18 708) TSEK. Resultat före skatt var ( ) TSEK. Moderbolagets balansräkning, finansiella ställning och investeringar Investeringar i moderbolaget i immateriella och materiella anläggningstillgångar har gjorts med (7 139) TSEK under första tre kvartalen Moderbolagets likvida medel uppgick per den 30 september 2014 till (80) TSEK. Beviljad checkkredit var (12 000) TSEK, varav utnyttjad var 0 (6 870) TSEK. Det egna kapitalet uppgick till (21 480) TSEK, vilket ger en soliditet om 91 (56) procent. Moderbolagets resultat i sammandrag Juli-sept Juli-sept Jan-sept Jan-sept TSEK Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Sidan 18:18

19 Moderbolagets balansräkning i sammandrag, TSEK Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Pågående nyemission Överkursfond Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst Periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Sidan 19:18

20 Finansiell information Delårsrapporter, årsredovisningar och Advenicas pressmeddelande kan beställas från Advenica AB, Box 11065, Lund, via telefon , E-post: eller på Finansiell kalender Bokslutskommuniké februari 2015 Kvartalsrapport januari-mars april 2015 Årsstämma maj 2015 Halvårsrapport januari-juni juli 2015 Kontakt Andreas Linde, VD och koncernchef Stefan Egerstad, CFO Telefon: Telefon: alt E-post: E-post: Styrelsens och verkställande direktörens försäkran Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna halvårsrapport ger en rättvisande bild av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerheter som företaget och de företag som ingår i koncernen står för. Lund den 24 oktober 2014 Lars Grönberg Einar Lindquist Anna Söderblom Sven Gruvstad Styrelsens ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Mikael Sandberg Jonas Gulliksson Andreas Linde Styrelseledamot Styrelseledamot VD och koncernchef Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Sidan 20:18

21 Advenica på 2 minuter Vad vi gör Advenica är ett svenskt bolag som utvecklar och säljer säkerhet i form av tillförlitliga krypteringssystem och produkter för all typ av nätverkskommunikation. Advenica är ett av fyra företag i världen med EU-certifiering av VPN teknologi på högsta nivå. Vårt erbjudande Advenica erbjuder ett egenutvecklat och nischat utbud av unika produkter och lösningar för att skydda den information som sänds över IP-baserade nätverk som till exempel Internet. Som komplement till produktutbudet säljer Advenica även avtal om underhålls- och supporttjänster samt tilläggstjänster som utbildning, service och säkerhetsutvärdering. Våra marknader Gemensamt för Advenicas kunder är deras behov av extraordinära nätverkssäkerhetslösningar som till exempel centrala och lokala myndigheter, sjukvård, försvarsorganisationer och företag med höga säkerhetskrav inom till exempel kritisk infrastruktur. Växande marknad Analysföretaget Frost & Sullivan har identifierat allt mer komplexa säkerhetshot, eskalerande antal IT-relaterade brott och negativ publicitet som orsakas av säkerhetöverträdelser som de främsta drivkrafterna för Managed Seurity Services (MSS) marknaden. De kan också se kostnadskontrollstrender för att sänka IT-kostnader, vilket talar för abonnemangsliknande produkter (MSS). MSS inom EMEA* omsatte nästan 2,6 miljarder USD 2010 och förväntas växa med i genomsnitt 18,5 procent per år för att 2017 omsätta cirka 8,4 miljarder USD enligt Frost & Sullivan. Inom EMEA bidrog Europa med 88 procent av försäljningen, varav Skandinavien med 6,9 procent. *EMEA = Europa, Mellanöstern och Afrika Vår vision Advenicas vision är att vara ledande på att säkerställa integriteten i en uppkopplad värld. Sidan 1:18

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS 1 Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning.

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Helåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1169 (617) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 257

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS Utveckling för de rörelsedrivande bolagen FÖRSTA KVARTALET Kommunikationsbolagen: Millicoms organiska intäktstillväxt i lokala valutor på 10%, Tele2s mobila tjänsteintäkter

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar SAMMANFATTNING Prospektsammanfattningen ställs upp efter informationskrav i form av ett antal punkter ( Punkter ). Punkterna är numrerade i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Årsredovisning 2011 När allt blir uppkopplat förändras hela världen. 11 126 7 44 157 Det började med telefonsamtal, som knöt samman platser över hela världen. Människor

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Första kvartalet 2014 Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Kvartalets resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 3 980 mkr (3 660) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A.

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Viktig information Allmänt Den 6 maj 2014 lämnade Lexmark International Technology, S.A. ( Lexmark International

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003)

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) INLEDNING Denna rekommendation behandlar delårsrapportering och gäller för delårsperioder som inleds den 1 januari 2001

Läs mer

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 7 april 1 Analysavdelningen +6 8 63 8 analys@penser.se NSP Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Pipeline ger stöd åt expansionsplaner

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön Årsredovisning 2007 2008 2008 INNEHÅLL Året i siffror 1 VD-ord 2 Affärsidé, mission och strategi 4 Affärsmodell 6 Affärer under 2008

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31. Scandinavian Real Heart AB 556729-5588

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31. Scandinavian Real Heart AB 556729-5588 Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31 Scandinavian Real Heart AB 556729-5588 Innehållsförteckning Sammanfattning av bokslutskommuniké 1 Väsentliga händelser under första kvartalet 2015 1 Omsättning

Läs mer