35 Yttrande angående samråd kring förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "35 Yttrande angående samråd kring förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt"

Transkript

1 \11'11 rtl KARLSKRONA DRIFT- OCH SERVICENAMNDEN Sammanträdesdatum 24 februari 2015 Sammanträdesprotokoll Blad 22 Vattenmyndigheten för Södra Östersjön Handläggaren Akten TN Yttrande angående samråd kring förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt Vattenmyndigheten för Södra Östersjön har upprättat förslag på förvaltningsplan, miljökvalitets-normer, åtgärdsprogram, samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Förslagen gäller Södra Östersjöns vattendistrikt för perioden och har av Vattenmyndigheten tilldelats diarienummer Samråd avseende förslagen pågår under perioden den 1 november 2014 och den 30 april VA-avdelningen inom drift- och serviceförvaltningen yttrar sig endast avseende punkter i det föreslagna åtgärdsprogrammet som berör VAverksamheten. Generella synpunkter l föreslagen åtgärdsplan finns detaljerade listor på åtgärder. Dessa är mycket bristfälliga. Föreslagna åtgärder är inte relevanta, objekt saknas, relevanta åtgärder saknas etc. Genom förberedande diskussioner med huvudmännen kunde många av dessa fel ha undvikits. Drift- och servicenämndens arbetsutskott föreslår drift- och servicenämnden besluta att anta upprättat yttrande angående samråd kring förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

2 Handläggare Mats Strand Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum TN drift- och servicenämnden Yttrande angående samråd kring förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt Vattenmyndigheten för Södra Östersjön har upprättat förslag på förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Förslagen gäller Södra Östersjöns vattendistrikt för perioden och har av Vattenmyndigheten tilldelats diarienummer Samråd avseende förslagen pågår under perioden den 1 november 2014 och den 30 april VA-avdelningen inom drift- och serviceförvaltningen yttrar sig endast avseende punkter i det föreslagna åtgärdsprogrammet som berör VA-verksamheten. Generella synpunkter l föreslagen åtgärdsplan finns detaljerade listor på åtgärder. Dessa är mycket bristfälliga. Föreslagna åtgärder är inte relevanta, objekt saknas, relevanta åtgärder saknas etc. Genom förberedande diskussioner med huvudmännen kunde många av dessa fel ha undvikits. Se även bilaga A. l yttrande angående samråd kring Vattenmyndighetens remiss av förvaltnings- och åtgärdsplan 2009, framhöll Karlskrona kommun att även status avseende brunifiering och mikrobiologi bör beaktas. l åtgärdsprogrammet finns ett avsnitt om brunifiering, dock även denna gång utan tillhörande åtgärdsförslag. VA-avdelningens uppfattning är fortsatt att brunifiering och mikrobiologisk påverkan av dricksvattentäkter är så stora problem att de måste beaktas i vattendistriktens arbete. Föreslaget åtgärdsprogram utgår inte från verkliga utsläpp utan från tillståndsgivna nivåer. Detta innebär att åtgärdsprogrammets effekt kommer att bli långt mindre än vad som anges. Reningsverken släpper i realiteten ut långt mindre än vad som tillstånden medger. Ett par exempel: Koholmen avloppsreningsverk släppte 2013 ut 33 ton kväve medan tillståndet medger utsläpp av 105 ton. Motsvarande siffror för fosfor var 1,O ton respektive 2,6 ton. För Hasslö avloppsreningsverk var fosforutsläppet kg medan tillståndet medger utsläpp av 153 kg. Tekniska förvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Karlskrona Östra Hamngatan 7 B vx Telefax E-postadress

3 Det är mycket viktigt att värdering av åtgärder utgår från verkliga förhållanden. l annat fall finns stor risk att åtgärderna bedöms som långt mer verkningsfulla än vad som är realistiskt. Bedömningen av åtgärdens kostnadseffektivitet är också beroende på verkliga förutsättningar. VA-avdelningen menar att även annan miljöpåverkan än kväve- och fosforutsläpp måste beaktas. En minskning av fosforutsläppen kräver till exempel oftast ökad användning av fällningskemikalier. Detta leder till bland annat ökat uttag av resurser och ökade transporter. Synpunkter på specifika avsnitt i föreslaget åtgärdsprogram Kommunerna - åtgärd 4 l förslaget anges att åtgärder behövs på mindre reningsverk ( <2000 pe ). l bilaga 3 som det refereras till finns för Karlskrona kommun dock bara föreslagna åtgärder för större avloppsreningsverk (>2000 pe ). Vid export av åtgärder från VISS databas kommer en helt annan lista på åtgärder upp än vad som beskrivs i bilaga 3. Inte heller stämmer ID-nummer mellan de olika listorna. Dessa listor borde vara samstämmiga för att undvika förvirring. Listan som exporteras från VISS för Karlskrona kommun är dessutom felaktig, i det att den även innehåller åtgärder på avloppsreningsverk i andra kommuner. Föreslagna åtgärder i bilaga 3 och i exporterade åtgärder från VISS kommenteras i bifogad bilaga A. Det skall poängteras att alla uppgifter som anges i VA-avdelningens kommentarer i bilaga A går att hitta i offentlig redovisning av verksamheten. Därför är det anmärkningsvärt att praktiskt taget alla föreslagna åtgärder utgår från felaktiga förutsättningar. Vad gäller krav på minskning av utsläpp av kväve och fosfor hänvisas till sammanställning, bifogad i bilaga B, som beskriver uppnådd effekt av verkligen utförda åtgärder i Karlskrona kommun , samt förväntad effekt av planerade åtgärder Åtgärderna följer av VA-avdelningens miljömål samt fastställd VA-plan. Det kan noteras att åtgärder genomförda samt planerade åtgärder motsvarar en minskning av fosforutsläpp från avlopp i Karlskrona kommun som är större än de totala utsläppen från samtliga reningsverk i kommunen. Kommunerna - åtgärd 6 l förslagets bilaga 2 listas vattenskyddsområden som enligt vattenmyndigheten behöver åtgärdas. Denna lista är inte korrekt då flera av de kommunala vattentäkterna saknas. En korrekt lista samt prioriteringsordning enligt överenskommelse med Blekinge Länsstyrelse bifogas i bilaga C. Arbetet med att inrätta nya samt revidera föråldrade vattenskyddsområden pågår sedan flera år. Arbetet har intensifierats det senaste året och i samråd med tillsynsmyndigheten Blekinge Länsstyrelse har en plan nyligen tagits fram för arbetsgång och prioritering. Se även bilaga C.

4 Blekinge Länsstyrelse har en lista över vattenskyddsområden. Denna förteckning är inte uppdaterad, vilket har påtalats för Länsstyrelsen. Detta kan skapa oklarhet hos verksamhetsutövare och andra berörda om vad som gäller. Kommunerna - åtgärd 7 VA-avdelningen poängterar vikten av att VA-huvudmannen bereds tillfälle att medverka vid framtagandet av översikts- och detaljplaner. Drift- och serviceförvaltningen föreslår drift- och servicenämndens arbetsutskott besluta föreslå drift- och servicenämnden besluta att anta upprättat yttrande angående samråd kring förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt i.~ Processingenjör Bilagor: A. Åtgärder enligt Bilaga 3 i föreslaget åtgärdsprogram med kommentarer B. Effekt av genomförda åtgärder i Karlskrona kommun C. Status vattenskyddsområden för Karlskrona kommuns vattenverk

5 Handläggare Mats Strand Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum TN Bilaga A Bilaga till yttrande från drift- och serviceförvaltningen angående samråd kring förslag på åtgärdsprogram för södra Östersjöns vattendistrikt - atgar er en 1g 1 aga 3. 1 t o res a_g_e t a t ~ar.. d s~r~gram me d k ommen t arer Anläggning l Föreslagen åtgärd VA-avdelningens kommentar ID-nummer Koholmen ARV l Installera kemisk fosforfällning Koholmen ARV kan inte brädda för bräddat avloppsvatten orenat avloppsvatten. Hasslö ARV l Installera kemisk fosforfällning Hasslö ARV planeras för för bräddat avloppsvatten nedläggning Överföring till Koholmen ARV. Ramdala ARV l Installera kemisk fosforfällning Tveksamt om åtgärd är möjlig. Vid för bräddat avloppsvatten bräddning är avloppsvattnet så utspätt att kemisk fällning är mycket svår. Bräddat vatten sli:!j:>!>s till biodamm-våtmark. Ramdala ARV l Okad rening av fosfor Vilken är föreslagen åtgärd? UtsläJ>Qshalt ,21 mg/l. t.. d r t e 1 - atgar t.. d er en r 191 t expo rt era d fil l f ra. n VISS me d k ommen t arer Anläggning l Föreslagen åtgärd i VISS VA-avdelningens kommentar ID-nummer Hasslö ARV l Installera kemisk P- Hasslö ARV planeras för nedläggning VISSM EASUREO fällning för bräddat avloppsvatten Överföring till Koholmen ARV. Koholmen ARV l Installera kemisk Koholmen ARV kan inte brädda VISSMEASURE fosforfällning för bräddat orenat avloppsvatten. avloppsvatten Hasslö ARV l Installation av sandfilter VISSMEASURE och extra kem skall ge O, 1 mg P/1 Angiven kostnad är inte relevant. Utsläppshalt 2013 O, 11 mg/l. Hasslö ARV planeras för nedläggning Överföring till Koholmen ARV. Tekniska förvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax Karlskrona Östra Hamngatan 7 B vx E-postadress

6 - åtgärder enl!g_t ex~orterad fil från VISS med kommentarer (fortsättning) Anläggning J Föreslagen åtgärd i VISS VA-avdelningens kommentar ID-nummer Koholmen ARV l stor red-potential pga halt Utsläppshalt 2013 O, 18 mg/l. VISSMEASURE ut >0,2 mg P/L. Reduktionspotential (kostnad/ effekt) bör jämföras med mängd till Karlskronabassängen via enskilda avlopp och åar. Kättilsmåla ARV l Kättilsmåla ARV saknar Utsläppshalt ,05 mg/l. Har VISSMEASURE uppgift om bef. teknik, nytt redan efterbehandling i sandfilter. efterfällningssteg Kättilsmåla ARV läggs ner våren installeras Överföring till Koholmen ARV. Ramdala ARV l Installera kemisk Tveksamt om åtgärd är möjlig. Vid VISSMEASURE fosforfällning för bräddat brädd ni ng är avloppsvattnet så avloppsvatten utspätt att kemisk fällning är mycket svår. Bräddat vatten släpps till biodamm-våtmark. Säremåla ARV l Installera kemisk Möjlig åtgärd, dock dyr! Angiven VISSMEASURE fosforfällning för bräddat kostnad är inte relevant. Verket avloppsvatten utreds för ombyggnad och förbättringar de närmaste åren. Strömsberg ARV l Strömsberg ARV saknar Utsläppshalt 2013 O, 13 mg/l. Verket VISSMEASURE uppgift om bef. teknik, nytt planeras för nedläggning och efterfällningssteg överföring till Koholmen inom 6 år. installeras Tving ARV l Tving ARV saknar uppgift Utsläppshalt 2013 O, 15 mg/l. Tving VISSMEASURE om bef. teknik, nytt ARV har redan efterfällning samt efterfällningssteg polering i biodamm-våtmark. installeras F rid levstad ARV l Fridlevstad ARV saknar Fridlevstad ARV lades ned VISSMEASURE uppgift om bef. teknik, nytt Överföring sker till Koholmen. efterfällningssteg installeras Nävragöl ARV l Nävragöl ARV saknar Utsläppshalt ,08 mg/l. VISSMEASURE uppgift om bef. teknik, nytt Nävragöl ARV har redan efterfällning efterfällningssteg samt polering i biodamm-våtmark. installeras Ramdala ARV l Installation av sandfilter Angiven kostnad är inte relevant. VISSMEASURE och extra kem skall ge O, 1 Utsläppshalt ,21 mg/l. mg P/1 Ramdala ARV har efterbehandling i biodamm-våtmark. Extra kem ger knappast förbättrad p-red. Säremåla ARV l Dosera 1 O mi PIX extra, Felaktiga förutsättningar. På VISSMEASURE ner till O, 1 mg P/L Säremåla doseras inte PIX. 1 O mi fällningskemikalie1m 3 extra ger inte någon effekt av det slaget. Anm: At g ärder för andra kommuner än Karlskrona har ta g its bort ur listan, det g äller "VISSMEASURE ", "VISSMEASURE " samt "VISSMEASURE ".

7 Handläggare Mats Strand Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum TN Bilaga B Bilaga till yttrande från drift- och serviceförvaltningen angående samråd kring förslag på åtgärdsprogram för södra Östersjöns vattendistrikt -effekt av genomförda åtgärder i Karlskrona kommun Atgärd Anslutning av enskilda avlopp till 1 0,13 kommunala reningsverk pe Ombyggnad Ramdala ARV- våtmark o 0, Atgärd Anslutning av enskilda avlopp till 1,3 0,2 kommunala reningsverk pe Nedläggning av Kristianopel ARV - o 0,01 överföring till Söremåla ARV Nedläggning av Sanda ARV - överföring till 0,6 o Koholmen ARV 2011 Atgärd Anslutning av enskilda avlopp till kommunala reningsverk pe kvävebelastning 0,8 fosforbelastning 0,12 Kommunstyrelsen Postadress Karlskrona Besöksadress Drottninggatan 69 Telefon Telefax E-postadress

8 2012 Atgärd Anslutning av enskilda avlopp till kommunala reningsverk pe Nedläggning av Fridlevstad ARVöverföring till Koholmen ARV 2013 Atgärd Anslutning av enskilda avlopp till kommunala reningsverk pe Åtgärdsutredning för bräddavlopp togs fram 2014 Atgärd Anslutning av enskilda avlopp till kommunala reningsverk pe VA-plan fastställdes Åtgärdsplan för bräddavlopp togs fram Summering av åtgärder SUMMA _i ton/år) 0,5 0,1 1,4 o 1,5 0,2 - - (ton/år} (ton/år} 0,7 0, ,0 Redovisade minskningar i utsläpp i tabellen baseras på uppmätta mängder eller beräkningar. Förutom ovanstående åtgärder har viss sanering av ledningsnätet samt bortkoppling av hårdgjorda ytor genomförts dessa år. Effekten av åtgärderna är svår att kvantifiera men innebär minskning av utsläppta närsaltmängder i och med minskning av den totala avloppsvolymen samt minskade bräddmängder.

9 - effekt av planerade åtgärder i Karlskrona kommun Atgärd Anslutning av enskilda avlopp till 6 0,9 kommunala reningsverk (VA-plan samt enskilda föreningar) pe bräddning vid genomförande av 0,2 0,03 planerade bräddåtgärder (14000 m 3 /år) Nedläggning av Kättilsmåla ARV (2015)- 0,4 o överföring till Koholmen ARV Ombyggnad av Torhamn ARV (2016) o 0,01 Nedläggning av Hasslö ARV (2016) - 2,5 o överföring till Koholmen ARV Ombyggnad av Säremåla ARV (2017) 0,2 0,1 Nedläggning av Strömsberg ARV (2020)- 0,2 o överföring till Koholmen ARV Summa 9,5 1,0 Redovisade minskningar i utsläpp i tabellen baseras på beräkningar eller uppskattningar. Förutom ovanstående åtgärder planeras fortsatt sanering av ledningsnätet samt bortkoppling av hårdgjorda ytor. Effekten av åtgärderna är svår att kvantifiera men innebär minskning av den totala avloppsvolymen samt minskade bräddmängder och därmed minskning av utsläppta närsaltmängder.

10 Handläggare Mats Strand Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum TN Bilaga C Bilaga till yttrande från drift- och serviceförvaltningen angående samråd kring förslag på åtgärdsprogram för södra Östersjöns vattendistrikt - s t a t us va t t ens k [Yl dd somra o d en t or K ars l k rona k ommuns va tt enver k VATTENVERK SKYDDSOMRADE FASTSTÄLLT o ANMÄRKNING Afvelsgärde saknas Prio 1. Behöver upprättas, arbete pågår. Förslag inlämnat 201 O behöver kompletteras. Fågelmara kap 21 miljöbalken Holmsjö Vattenlagen Jämjö kap 21 miljöbalken Karlskrona (Lyckebyån) Lokala hälsoskyddsföreskrifter Prio 4. Visst behov av revidering. Prio 3. Behöver revideras. Förslag inlämnat 201 O behöver kompletteras. Prio 4. Visst behov av revidering. P rio 1. Behöver revideras, arbete pågår. Förslag inlämnat 2012 behöver kompletteras. Johannishus Kättilsmåla Saknas saknas Prio 1. Behöver upprättas, arbete pågår. Utgår, verket skallläggas ned Tekniska förvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Karlskrona Östra Hamngatan 7 B vx Telefax E-postadress

11 l&) KOMMUN - status vattenskyddsområden för. Karlskrona kommuns vattenverk (fortsättnin~ VATTENVERK SKYDDSOMRADE ANMÄRKNING FASTSTÄLLT Saleboda Saknas Prio 2. Behöver upprättas. Förslag inlämnat 201 O behöver kompletteras. Spjutsbygd Prio 3. Behöver revideras. Vattenlagen Förslag inlämnat 201 O behöver kompletteras. Strömsberg Saknas Utgår, verket planeras för nedläggning Tving Prio 3. Behöver revideras. Lokala hälso- Förslag inlämnat 201 O behöver skyddsföreskrifter kompletteras. Prio 1 - Prio 2 - Prio 3 - Prio 4 - De högst prioriterade vattenskyddsområdena som arbetas med för närvarande. Vattenskyddsområde saknas. Arbetet vilar i väntan på utredning av vilket behov av komplettering som finns. Gällande vattenskyddsområde finns men är i behov av revidering. Arbetet vilar i väntan på utredning av vilket behov av komplettering som finns samt tills arbete med högre prioriterade är klart. Gällande vattenskyddsområde finns men är i visst behov av revidering. Arbetet vilar i väntan på utredning av vilket behov av komplettering som finns samt tills arbete med högre prioriterade är klart. Eventuellt övriga förtecknade vattenskyddsområden gäller för vattentäkter där VAverksamheten inte är huvudman, alternativt är de upphävda men förteckningen är inte uppdaterad. Exempel på gamla vattenskyddsområden som är upphävda är Fridlevstad, Nävragöl, Ramdala, Rödeby, Sanda och Torhamn.

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv Förslag åtgärdsprogram för södra östersjön Just nu pågår samråd inom EU Ramdirektivet för vatten -2021-2027

Läs mer

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Miljöbalken Miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler och detaljerade bestämmelser om avloppsvattenrening.

Läs mer

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

VATTENFÖRSÖRJNING VATTENFÖRSÖRJNING

VATTENFÖRSÖRJNING VATTENFÖRSÖRJNING VATTENFÖRSÖRJNING Lagtext, MB 3 kap 8 Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning

Läs mer

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Söderhamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Skövde kommun / kommunstyrelsen@skovde.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-02

Läs mer

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Enköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Sammanfattning av frågor

Sammanfattning av frågor webbenkäten Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och

Läs mer

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021 Linnea Mothander Datum 2015-04-07 060-19 20 89 Vattenmyndigheten Bottenhavet Samrådssvar 537-9197-2014 vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.s e Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt

Läs mer

Samråd om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt

Samråd om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt YTTRANDE Cecilia Engman, 2015-04-30 Vårt Dnr: 2015-00537 Ert dnr: 537-9859-2014 Länsstyrelsen i Norrbottens län Samrådssvar dnr 537-9859-2014 Att: Vattenmyndigheten vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se

Läs mer

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram webbenkäten Ystad Österlens MF Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av

Läs mer

Detta dokument sammanfattar de mål som VA/Renhållningsavdelningen inom Karlskrona kommun skall arbeta mot.

Detta dokument sammanfattar de mål som VA/Renhållningsavdelningen inom Karlskrona kommun skall arbeta mot. Måldokument för VA-Renhållning 04.doc 1 INLEDNING Detta dokument sammanfattar de mål som VA/Renhållningsavdelningen inom Karlskrona kommun skall arbeta mot. En vision är formulerad för hela avdelningens

Läs mer

Remiss på Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt för perioden

Remiss på Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt för perioden Vattenmyndigheten Västerhavet Länsstyrelsen Västra Götalanda län Remiss på Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt för perioden 2015-2021 Bakgrund VIVAB har tillfrågats om synpunkter

Läs mer

Nynäshamns kommun /

Nynäshamns kommun / Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Nynäshamns kommun / kommunstyrelsen@nynashamn.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-02

Läs mer

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten 1 (7) DATUM DNR 2015-02-24 KS/2015:37 Yttrande Vattenmyndigheten.vastmanland@ lansstyrelsen.se Förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt - yttrande till Vattenmyndigheten

Läs mer

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen

Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen Meddelande 1(1) Datum Vårt dnr 2015-2362 Ingela Danielsson 0346-88 50 41 ingela.danielsson@falkenberg.se Kommunstyrelsen Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen

Läs mer

Åtgärder för minskad övergödning i sjöar, vattendrag och kustvatten - underlag

Åtgärder för minskad övergödning i sjöar, vattendrag och kustvatten - underlag Åtgärder för minskad övergödning i sjöar, vattendrag och kustvatten - underlag Åtgärdsbehov (beting) Kostnadseffektivitet Strategi målsättning: hur gå tillväga? Kristin Bertilius Borgholms kommun Malin

Läs mer

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram webbenkäten Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Mönsterås kommun / kommun@monsteras.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-01 13:02:09

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Ramdirektivet för f r Vatten

Ramdirektivet för f r Vatten Ramdirektivet för f r Vatten Näringsbelastning till vattenmiljöerna, erna, reningsverkens bidrag och möjliga m styrmedel Föreningen Vatten 20100317 Anders Finnson Svenskt Vatten Vattenpoesi Ramdirektivet

Läs mer

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (6) Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Läs mer

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (7) Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Läs mer

Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten

Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten Ekologisk status i kilaåns avrinningsområde Remissvar samråd 2009 Antal remissinstanser via brev, e-post och webbenkäter Bottenviken Bottenhavet Norra Östersjön

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (7) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun 22 26 Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun Dnr 2013-0176 Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att

Läs mer

Konsekvenser för reningsverken i Stockholmsregionen vid olika nivåer på skärpta reningskrav. Lars-Gunnar Reinius

Konsekvenser för reningsverken i Stockholmsregionen vid olika nivåer på skärpta reningskrav. Lars-Gunnar Reinius Konsekvenser för reningsverken i Stockholmsregionen vid olika nivåer på skärpta reningskrav Lars-Gunnar Reinius Arbetsgruppen På initiativ av Vasrådet bildades i början på året en arbetsgrupp bestående

Läs mer

Bilaga 1:31 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Bilaga 1:31 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Bilaga 1:31 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag för åtgärdsområdet Södra Hälsinglands utsjövatten Detta är en sammanställning av de som föreslås för

Läs mer

Halmstad STADSKONTORET

Halmstad STADSKONTORET Halmstad STADSKONTORET Länsstyrelsen Västra Götalands län Samrådssvar dnr 537-34925-2014 Att: Vattenmyndigheten i Västerhavet 403 40 Göteborg Datum 2015-04-28 Dnr KS 2014/0501 vattenmyndigheten.vastraaotaland@.

Läs mer

Sammanställning av Vattenmyndigheten Norra Östersjöns frågor för samrådssvar. E-post: diariet.stadsbyggnadskontoret@norrkoping.se

Sammanställning av Vattenmyndigheten Norra Östersjöns frågor för samrådssvar. E-post: diariet.stadsbyggnadskontoret@norrkoping.se BILAGA 3 1(7) Bilaga 3 Sammanställning av Vattenmyndigheten Norra Östersjöns frågor för samrådssvar Kontaktuppgifter Norrköpings kommun E-post: diariet.stadsbyggnadskontoret@norrkoping.se Frågor om Förslag

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Yttrande över samråd inom vattenförvaltning för Bottenhavets

Yttrande över samråd inom vattenförvaltning för Bottenhavets YTTRANDE 1 (8) Yttrande över samråd inom vattenförvaltning för Bottenhavets vattendistrikt (Vattenmyndighetens dnr 537-7197-14) Förutsättningar för yttrandet Eftersom förslaget är mycket omfattande har

Läs mer

Yttrande från Roslagsvatten om Förslaget till åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt

Yttrande från Roslagsvatten om Förslaget till åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt Datum: 2015-04-22 Sidan 1 (5) Yttrande från Roslagsvatten om Förslaget till åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt Här kommer Roslagsvatten samlade synpunkter på Förslaget till åtgärdsprogram

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3 PROTOKOLL Nummer 64 4.12.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Camilla Gunell Vattenbiolog

Läs mer

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Remissens 3 huvudsakliga delar Förvaltningsplanen Tillsammans med ÅP ger planen inriktningen för fortsatta

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 1 (5) Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 Dnr KS 2015-299 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt dnr 537-5346-2014 Yttrande över Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-10-05 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik, 2015-11-10 MBN 207/15 1 (4) Riktlinjer för enskilda avlopp Inledning För att få

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet Öckerö 2015-03-30, rev. 2015-04-10 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Anna Skrapste, Lisette Larsson, Susanne Härenstam Ärende: Samråd åtgärdsplaner 2015-2021, vattendirektivet Diarienummer:

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-11-10 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Dnr Söderköping: SBF 2015-162 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik datum, Samhällsbyggnadsnämnden i Söderköping datum,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (6) Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (6) Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (6) Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-04-22 Au 83 Ks/ 2014-0523 Remiss från Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt om förslag

Läs mer

Tillsynsansvar över kommunala ledningsnät

Tillsynsansvar över kommunala ledningsnät Tillsynsansvar över kommunala ledningsnät B 90.10 Avloppsreningsanläggning med en anslutning av > 2 000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar >2 000 pe. C 90.20

Läs mer

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet

Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet FRÅGEFORMULÄR 1 (8) Kommunernas återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärdsprogrammet Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Läs mer

Bilaga 1:33 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt

Bilaga 1:33 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt Bilaga 1:33 AÅ tga rdsprogram fo r Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 Sammanställning av förslag till för åtgärdsområdet Södra Gästriklands utsjövatten Detta är en sammanställning av de som föreslås

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(9) Plats och tid Thon Hotel kl 18.30 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer

Läs mer

LOVA, lokala vattenvårdsprojekt

LOVA, lokala vattenvårdsprojekt LOVA, lokala vattenvårdsprojekt Foto: PM Jönsson Södra Östersjöns vattendistrikt-åtgärdsprogram för perioden 2009-2015. www.vattenmyndigheterna.se Åtgärdsprogram riktat till myndigheter och kommuner Vattenmyndigheten

Läs mer

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 STRÖMSBERG AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN

Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 STRÖMSBERG AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN Utfärdare: Linn Malmquist Telefonnr.: 0455-30 50 47 ÅRSRAPPORT 2014 STRÖMSBERG AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKRONA KOMMUN För Strömsberg avloppsreningsverk (1080-50-017) år: 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunddel

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org. nr Box 45

Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org. nr Box 45 ARB2000, v2.1, 2014-01-30 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Tekniska förvaltningen Plan- och trafikavdelningen Planeringschef, Mimmi Öberg 0589-871 60, 073-765 71 60 mimmi.oberg@arboga.se Datum 2015-04-08 Yttrande

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt 2009 2015 Rapportnr: 2010:3 ISSN: 1403-624X Titel: Miljökonsekvensbeskrivning Bottenhavets vattendistrikt 2009-2015 Utgivare: Vattenmyndigheten

Läs mer

Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum. Anders Jaryd 0455-303101 2011.1110.100 2011-10-25. Miljömål 2011-2014

Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum. Anders Jaryd 0455-303101 2011.1110.100 2011-10-25. Miljömål 2011-2014 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anders Jaryd 0455-303101 2011.1110.100 2011-10-25 Miljömål 2011-2014 Inriktnings- och effektmål Beslutade av TN 2011-10-25 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Innehåll. Framtiden. Vattendirektivets portal. Vad är vattenförvaltning. Vattenmyndigheten

Innehåll. Framtiden. Vattendirektivets portal. Vad är vattenförvaltning. Vattenmyndigheten Innehåll Åtgärder krävs på enskilda avlopp för att nå God ekologisk status Avlopp och Kretslopp 2010 Helena Segervall Vattenmyndigheten har tagit fram åtgärdsprogram för att behålla och uppnå God vattenstatus

Läs mer

Svar på medborgarförslag om scen med tak i Skänninge.

Svar på medborgarförslag om scen med tak i Skänninge. Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-08-27 KS/2014:569 Handläggare Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag om scen med tak i Skänninge. Bakgrund Frida Gustavsson har inlämnat

Läs mer

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Vision Tillsammans värnar vi vattnets värden Verksamhetsidé Vi inspirerar till och banar väg för rätt vattenkvalitet Aktuellt inom vattenförvaltningen

Läs mer

10 Vatten och avlopp (VA)

10 Vatten och avlopp (VA) 10 Vatten och avlopp (VA) De miljömål som är viktigast för sektorns verksamhet är Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö. Tillgång

Läs mer

Remissvar angående samråd om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Bottenhavets vattendistrikt (dnr 537-7197-2014)

Remissvar angående samråd om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Bottenhavets vattendistrikt (dnr 537-7197-2014) SVAR 1 (8) Datum Samhällsbyggnadsförvaltningen VA-enheten VA-ingenjör Sara Frid Tel. 0224-361 76 sara.frid@heby.se Länsstyrelsen i Västernorrlands län Samrådssvar dnr: 537-7197-2014 Vattenmyndighetens

Läs mer

Förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 SKRIVELSE 1(5) Lena Ahlgren 2015-04-28 Dnr: 2012-2170.40 Miljö- och hälsoskyddsinspektör Länsstyrelsen Västmanlands län Vattenmyndigheten 721 86 Västerås Förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och

Läs mer

Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer. Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön

Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer. Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Länsstyrelser i samverkan 5 Vattendistrikt utifrån avrinningsområdens gränser 5 Vattenmyndigheter

Läs mer

Skydd av dricksvattentäkter hur går det till? Lag, förordning och allmänna råd

Skydd av dricksvattentäkter hur går det till? Lag, förordning och allmänna råd Skydd av dricksvattentäkter hur går det till? Lag, förordning och allmänna råd Halmstad 2009-04-01 Arne Joelsson Länsstyrelsen Hallands län Grundvatten av god kvalitet De regionala miljömålen innebär

Läs mer

Referat av domar MÖD godtar schabloniserad beräkningsmodell som underlag för bedömning av lämplig skyddsnivå

Referat av domar MÖD godtar schabloniserad beräkningsmodell som underlag för bedömning av lämplig skyddsnivå 1/6 2017-01-27 Referat av domar MÖD godtar schabloniserad beräkningsmodell som underlag för bedömning av lämplig skyddsnivå Det har varit rätt att förbjuda utsläpp av toalettavloppsvatten från avloppsanläggning

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015-2021 Hur påverkar vattentjänsterna våra vatten och hur kommer åtgärdsprogrammen att påverka vattentjänsterna? Juha Salonsaari Vattensamordnare och Arbetsgruppsansvarig

Läs mer

Under prövotiden gäller följande provisoriska föreskrifter.

Under prövotiden gäller följande provisoriska föreskrifter. BESLUT 1 (7) Anl.nr: 0382-50-001 Östhammars kommun Tekniska förvaltningen Box 66 742 21 Östhammar Kungörelsedelgivning Slutliga villkor för utsläpp av fosfor från verksamheten vid Alunda avloppsreningsverk

Läs mer

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Vattenmyndighetens samråd - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Upplägg - Övergripande om samrådet - Nationell åtgärdsanalys Övergödning - Åtgärdsförslag regionalt

Läs mer

Edsbyn & Alfta Ovanåkers kommun

Edsbyn & Alfta Ovanåkers kommun Edsbyn & Alfta Samhällsbyggnadsförvaltningen Pär Lundagårds, Miljöinspektör 0271-57040 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-03-23 1 (3) Länssiyrelsen Härnösand Ink. 2015-05- 04 Dnr. Länsstyrelsen Västernorrlands län

Läs mer

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Handläggare: Anders Lindgren Telefon: Till Östermalms stadsdelsnämnd

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Handläggare: Anders Lindgren Telefon: Till Östermalms stadsdelsnämnd ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PARKMILJÖGRUPPEN NOR RA INNERSTADEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-05-26 Handläggare: Anders Lindgren Telefon: 08 508 09 306 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2009-06-11 Samråd

Läs mer

Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön

Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön LJUNGBY KOMMUN Kommunstyrelsen Saminnnir-Moaku,sEN 2015-C-4-14KALMAF1 LAN Iiik. 2015-05 0 1111111111111111 Ks 52 2015/0115 340 Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön Svar på remiss Beslut

Läs mer

Vattenskyddsområden. Monica Andersson

Vattenskyddsområden. Monica Andersson Vattenskyddsområden Monica Andersson Skydda dricksvatten Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Vi människor kan avstå det mesta men vi klarar oss inte utan vatten. Vattenskyddsområden Tillstånd

Läs mer

Remiss: Ingen övergödning Strategi för Stockholms län

Remiss: Ingen övergödning Strategi för Stockholms län 28 augusti 2014 rev. 15 september 2014 MN 2014-1331 1 (2) HANDLÄGGARE Johanna Pettersson 08-535 364 91 johanna.pettersson@huddinge.se Miljönämnden Samhällsbyggnadsnämnden Remiss: Ingen övergödning Strategi

Läs mer

Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven?

Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven? Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven? Jonas Grundestam Teknikansvarig Process Stockholms Framtida Avloppsrening Marie Berg Processingenjör Himmerfjärdsverket,

Läs mer

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för bättre vatten

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för bättre vatten KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Zahrah Lifvendahl (MK) Åhlman Michael (KLK) Datum 2015-04-22 Diarienummer KSN-2014-1441 Kommunstyrelsen Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt: Tid för

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

Åtgärdsprogram och samverkan enligt Eu:s ramdirektiv för vatten inom den Svenska vattenförvaltningen. Mats Ivarsson, Vattenmyndigheten Västerhavet

Åtgärdsprogram och samverkan enligt Eu:s ramdirektiv för vatten inom den Svenska vattenförvaltningen. Mats Ivarsson, Vattenmyndigheten Västerhavet Åtgärdsprogram och samverkan enligt Eu:s ramdirektiv för vatten inom den Svenska vattenförvaltningen Mats Ivarsson, Vattenmyndigheten Västerhavet Vattenförvaltningens organisation Samverkan på olika nivåer

Läs mer

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021 Linnea Mothander Datum 2015-04-07 060-19 20 89 Vattenmyndigheten Bottenhavet Samrådssvar 537-9197-2014 vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.s e Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30 TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 VA-Konsulten Magnus Aronsson AB Granitvägen 28 653 50 Karlstad Telefon 070-307 87 75 arv:2004-30 Tillsta ndsanso kan:130521

Läs mer

Yttrande gällande samråd inom vattenförvaltningen (förvaltningscykel )

Yttrande gällande samråd inom vattenförvaltningen (förvaltningscykel ) Sidan 1 av 6 Strategienheten Camilla Andersson Datum Dnr Sid 2015-03-31 2014 KS571 1 (6) Vattenmyndigheten i Norra Östersjön Yttrande gällande samråd inom vattenförvaltningen (förvaltningscykel 2015-2021)

Läs mer

Denisa Ruca (S) Ordföranden samt Bengt Hackberg. Underskrifter Sekreterare... Per Ola Svensson

Denisa Ruca (S) Ordföranden samt Bengt Hackberg. Underskrifter Sekreterare... Per Ola Svensson Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2016-05-11 Sammanträdestid 13:00-15:00 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Ingemar Johansson (C), ordförande

Läs mer

Vattendirektivet så påverkas kommunerna

Vattendirektivet så påverkas kommunerna Vattendirektivet så påverkas kommunerna Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Från EU-direktiv till svensk lag Flera direktiv bakas ihop (upphörde 2013) Farliga ämnen 2000/60/EG Ramdirektiv för

Läs mer

Godkännande av överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och kommunerna.

Godkännande av överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och kommunerna. Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2016-02-10 KS/2013:450 Handläggare Patrik Hjalmarsson Kommunstyrelsen Godkännande av överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland

Läs mer

Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 2015-04-28 SID 1/7 Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Samlad bedömning Vallentuna kommun har beretts tillfälle att yttra sig över remiss från Vattenmyndigheten i

Läs mer

LUND REMISSVAR

LUND REMISSVAR LUND 2015-05-04 REMISSVAR Kävlingeåns vattenråd lämnar härmed sina synpunkter på Vattenmyndighetens samråd beträffande Åtgärdsprogram, Miljökvalitetsnormer och Förvaltningsplan för 2015-2021 Vattenrådets

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. 1(5) Samrådssvar från Malmö Stad, miljöförvaltningen gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Tillsammans för världens mest hållbara stad

Tillsammans för världens mest hållbara stad Tillsammans för världens mest hållbara stad Bräddning i Stockholm från kombinerat ledningsnät BERÄKNINGAR, PROPORTIONER OCH ÅTGÄRDSNIVÅ MATHIAS VON SCHERLING, PROJEKT UTREDNING OCH UTVECKLING Nödbrädd

Läs mer

Bilaga 1. VA-översikt. Karlskrona kommun 2014-01-20. Environmental

Bilaga 1. VA-översikt. Karlskrona kommun 2014-01-20. Environmental Bilaga 1 VA-översikt Karlskrona kommun 2014-01-20 Environmental Konsulter inom samhällsutveckling WSP Sverige AB är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar

Läs mer

Svar på remiss samråd inom vattenförvaltning 2015-2021

Svar på remiss samråd inom vattenförvaltning 2015-2021 1(8) Tekniska nämnden Svar på remiss samråd inom vattenförvaltning 2015-2021 Ärendet Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer

Läs mer

Ivösjön en vattenförekomst i EU

Ivösjön en vattenförekomst i EU Ivösjön en vattenförekomst i EU Arbete i sex års cykler - 2009-2015 Mål: God ekologisk status Ingen försämring 1. Kartläggning 2. Kvalitetsmål och normer Klar 22 december 2007 Klar 22 december 2009 3.

Läs mer

NSVAs synpunkter på vattenmyndigheternas och Havsoch vattenmyndighetens samrådsremisser

NSVAs synpunkter på vattenmyndigheternas och Havsoch vattenmyndighetens samrådsremisser Datum 2015-04-28 Havs- och vattenmyndigheten samt Vattenmyndigheten för Västerhavet och Södra Östersjön NSVAs synpunkter på vattenmyndigheternas och Havsoch vattenmyndighetens samrådsremisser Vattenmyndigheten

Läs mer