Landstingsfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsfullmäktige"

Transkript

1 Protokoll 1(51) Tid och plats för sammanträdet Beslutande PB-hallen, OSD Östersund den 25 november 2014 kl Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Ella Wallberg (S) och Eva Hellstrand (C) Landstingshuset den 5 december 2014 Sekreterare Ordförande Justerande Charlotte Funseth Monalisa Norrman (V) Margareta Winberg (S) Paragrafer Ella Wallberg (S) Eva Hellstrand (C) Organ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Jämtlands läns landstingsfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Landstingshuset Underskrift Astrid Johansson

2 Protokoll 2(51) Närvaroförteckning landstingsfullmäktige Östersunds valkrets Östra valkretsen Margareta Winberg (S) Bengt Bergqvist (S) Robert Uitto (S) Cathrine Blomqvist (S) Tahar Khalfallah (S) Anders Frimert (S) Glenn Löfblad (S) Gun-Marie Björk (S) Ella Wallberg (S) Jan-Ove Johansson (S) Anders Edvinsson (S) Kata Nilsson (S) Elisabeth Svensson (M) Anton Hammar (S) Linn Berglin (S) Berit Johansson (C) Carina Asplund (C) Christer Siwertsson (M) Susanné Wallner (M) Jan-Olof Andersson (M) Anna-Karin Vernberg (M) Victor Ericsson (M) Elise Ryder Wikén (M) Cristine Persson (C) Thomas Andersson (C) Marianne Larm-Svensson (C) Elin Hoffner (V) Gert Norman (V) Peter Johnsson (SD) Ronny Karlsson (SD) Anna Hildebrand (MP) Karin Österberg (MP) Mats El Kott (FP) Börje Lundin (V) Thomas Johansson Nordqvist (SD) Västra valkretsen Lena Bäckelin (S) Mikael Abramsson (S) Johnny Springe (S) Mia Eriksson (S) Niklas Rhodin (S) Ann-Marie Johansson (S) Thomas Hägg (S) Margareta Gladh (M) Joel Nordqvist (M) Lise Hjemgaard Svensson (M) Veronica Eklund (M) Eva Hellstrand (C) Jörgen Larsson (C) Elin Lemon (C) Lars Erik Olofsson (KD) Monalisa Norrman (V) Bengt Arendolf (SD) David Bell (MP) Kia Carlsson (FP) Hans-Olof Andersson (KD)

3 Protokoll 3(51) Innehållsförteckning 198 Sammanträdets öppnande Upprop av ledamöter Kungörelse av landstingsfullmäktiges sammanträde Interpellation från Marianne Larm-Svensson (C) om köp av cytologi och patologi för cellprover (LS/1558/2014) Interpellation från Joel Nordkvist (M) om länets ungdomsmottagningar (LS/1585/2014) Interpellation från Joel Nordkvist (M) om Bromma flygplats (LS/1586/2014) Interpellation från Joel Nordkvist (M) om ambulansfordon och alternativa utförare inom ambulansverksamheten (LS/1648/2014) Interpellation från Lars-Erik Olofsson (KD) om semesterskulden till Vårdförbundets medlemmar (LS/1650/2014) Interpellation från Mats El Kott (FP) om samvetsfrihet vid abort (LS/1680/2014) Fullmäktigefråga från Elin Lemon (C) om dialogmöten angående folktandvården (LS/1700/2014) Remiss av inkomna motioner och medborgarförslag Fullmäktiges presidiums information Ajournering Allmänhetens frågestund Svar på medborgarförslag från Kristina Wrang m.fl. om att införa enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning vid ny - och ombyggnationer av fastigheter och andra offentliga miljöer (LS/352/2014) Svar på medborgarförslag från Kirsten Ravn Jörgensen om att inrätta en primärvårdsmottagning för personer med LSS insatser (LS/612/2014) Svar på medborgarförslag från Göran Edman om Backe sjukhus (LS/613/2014) Landstingsstyrelsens rapport Beredningarnas, revisorernas och patientnämndens dialog med fullmäktige Fullmäktiges frågestund Logotyp för Region Jämtland Härjedalen (LS/1498/2014) Ändring i fullmäktiges arbetsordning och styrelsens, regionala utvecklingsnämndens och vårdvalsnämndens reglementen (LS/185/2014) Ändring i arvodesregler för förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen (LS/386/2014) Ändring av reglerna för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen (LS/701/2014) 29

4 Protokoll 4(51) 222 Reviderad Regionplan (LS/1811/2013) Förslag på samverkansavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan (LS/1345/2014) Övertagande av Regionförbundet Jämtlands läns verksamhet (LS/1517/2014) Regler och villkor för bidrag till externa organisationer samt för länskulturens övriga stödformer (Dnr RS/ ) (LS/926/2014) Reglemente för kulturpris och stipendier (Regionförbundets dnr: RS/ ) (LS/927/2014) Reglemente för stipendiet Företagsam skola Jämtlands län (RS/ ) (LS/1138/2014) Svar på motion från Christer Siwertsson (M) om rätt för föräldrar att lämna urinprov från barn vid misstanke om narkotikaanvändning (LS/285/2014) Svar på motion från Bernt Söderman (C) om att omvandla medarbetares idéer till nya innovativa produkter/tjänster som underlättar det dagliga arbetet eller förbättrar vården för patienterna (LS/587/2014) Svar på interpellation från Marianne Larm-Svensson (C) om köp av cytologi och patologi för cellprover (LS/1558/2014) Svar på interpellation från Joel Nordkvist (M) om länets ungdomsmottagningar (LS/1585/2014) Svar på interpellation från Joel Nordkvist (M) om Bromma flygplats (LS/1586/2014) Svar på interpellation från Joel Nordkvist (M) om ambulansfordon och alternativa utförare inom ambulansverksamheten (LS/1648/2014) Svar på interpellation från Lars-Erik Olofsson (KD) om semesterskulden till Vårdförbundets medlemmar (LS/1650/2014) Svar på interpellation från Mats El Kott (FP) om samvetsfrihet vid abort (LS/1680/2014) Svar på fullmäktigefråga från Elin Lemon (C) om dialogmöten angående folktandvården (LS/1700/2014) 51

5 Protokoll 5(51) 198 Sammanträdets öppnande Ålderspresidenten förklarar landstingsfullmäktiges sammanträde öppnat och hälsar samtliga välkomna. 199 Upprop av ledamöter Upprop företas av de för valkretsarna i länet utsedda fullmäktigeledamöter och de till tjänstgöring inkallade ersättarna. 200 Kungörelse av landstingsfullmäktiges sammanträde Ålderspresidenten har den 11 november 2014 utfärdat kungörelse i enlighet med arbetsordning för landstingsfullmäktige. Till protokollet antecknas att kungörelsen skett i laga ordning. 201 Interpellation från Marianne Larm-Svensson (C) om köp av cytologi och patologi för cellprover (LS/1558/2014) Marianne Larm-Svensson (C) har lämnat en interpellation med följande lydelse: Den tragiska cellprovsskandalen som uppdagades under våren 2012 skedde i ett laboratorium på Östersunds sjukhus som Västerbottens läns landsting var huvudman för. Konsekvensen blev att ca 40 kvinnor med förstadier till cancer fick sina prover analyserade på ett felaktigt sätt. Man fick besked om att proven var normala trots att allvarliga cellförändringar förelåg. När skandalen var ett faktum blev det känt att ackreditering av labbet i Östersund inte hade genomförts. I ett interpellationssvar till mig i november 2013 uppger landstingsstyrelsens ordförande, Harriet Jorderud, att ackreditering av labbverksamheten förbereds samt att diskussioner och förberedelser om förlängning av avtal har startat när det gäller cytologi och patologi. Nu har det blivit känt att Inspektionen av vård och omsorg, IVO, inte är nöjda med hur Västerbottens läns landsting skött sin del av Lex Maria utredning och kräver att landstinget kompletterar utredningen. Landstinget ska göra en riskbedömning, lämna uppgifter om liknande händelser som hänt i verksamheten, visa handlingar (provsvar) som styrker uppgifterna om att om klassificering av prover skett i 125 fall vid eftergranskningen som gjorts, samt komplettera med handlingar som styrker att 40 kvinnor har diagnosticerats och opererats i cancerförebyggande syfte. IVO kräver att landstinget kompletterar utredningen senast 24 november. Fråga: Sker analys av labbprover av detta slag nu på ett patientsäkert sätt?

6 Protokoll 6(51) Har Jämtlands läns landsting förlängt sitt avtal med Västerbottens läns landsting av köp av cytologi och patologi trots att Lex Maria ärendet inte var färdigutrett? Har Jämtlands läns landsting garantier för att labbverksamheten ackrediterad idag och att alla brister som tidigare uppdagades är åtgärdade? Frågan får ställas. 202 Interpellation från Joel Nordkvist (M) om länets ungdomsmottagningar (LS/1585/2014) Joel Nordkvist (M) har lämnat en interpellation med följande lydelse: En löpeld förstör allting i sin väg om den inte fås under kontroll. Det kommer att vara likadant med den allt växande psykiska ohälsan som vi ser bland våra ungdomar. Löser vi inte problematiken i tid kommer den att gå bortom all vår kontroll. Som folkvalda politiker har vi här en skyldighet att agera för folkets väl. En politiker med solidaritet som sitt valspråk har också en skyldighet att tala för de som inte annars blir hörda eller sedda. Den sitsen befinner sig många av våra ungdomar i. Jag vill hålla vad jag lovar, och ett av mina främsta vallöften var att vara rösten för länets unga befolkning. Därför vill jag nu ställa följande interpellation till Ann-Marie Johansson: Tycker du att länets ungdomsmottagningar har en bra tillgänglighet och att våra ungdomar därmed får hjälp när de behöver det? Vad anser du vara bekväma tider för ungdomar när det gäller att besöka ungdomsmottagningarna? Tycker du att vi har tillräckligt med ungdomsmottagningar i länet och anser du att de som finns täcker upp de behov som länets ungdomar efterfrågar? Om privata/alternativa utförare skulle visa sig intresserade av att starta upp fler ungdomsmottagningar i länet kommer du då att välkomna eller motarbeta dem? Frågan får ställas. 203 Interpellation från Joel Nordkvist (M) om Bromma flygplats (LS/1586/2014) Joel Nordkvist (M) har lämnat en interpellation med följande lydelse: Vi har nu fått besked om att de rödgröna partierna avser att stänga Bromma flygplats senast år Detta kommer att slå som hårdast gentemot det Sverige som finns utanför Stockholm där snabba kommunikationer till och från huvudstaden är av yttersta vikt. Vidare så är även Bromma flygplats ett väldigt viktigt nav för intensivvården.

7 Protokoll 7(51) Jag vill därför ställa följande interpellation till Robert Uitto: Hur ser du att Jämtlands läns landsting skulle påverkas av en stängning av Bromma flygplats sett till att flygplatsen är ett viktigt nav inom sjukvårdens transporter? Hur ser du som regionråd att den regionala utvecklingen skulle komma att påverkas i Jämtlands län om Bromma flygplats stänger 2022? Vad kommer du som regionråd och högsta ansvarig för den regionala utvecklingen i länet aktivt att göra för att påverka i frågan om Bromma flygplats vara eller icke vara? Frågan får ställas. 204 Interpellation från Joel Nordkvist (M) om ambulansfordon och alternativa utförare inom ambulansverksamheten (LS/1648/2014) Joel Nordkvist (M) har lämnat en interpellation med följande lydelse: Ambulansen är en av de verksamheter som intimast förknippas med landstingets verksamhet. Av förståeliga skäl. Ambulansverksamheten är en oerhört viktig del av landstingets yttre verksamhet och därför är det av stor vikt att frågan om ambulansflottans storlek, kompetens och möjligheter kommer upp till politisk diskussion. I denna fråga måste vi även vara öppna för nya intryck och nya möjligheter för att successivt kunna förbättra verksamheten. Detta gäller inte minst i de områden på landsbygden som finns på långt avstånd från sjukhuset, till exempel i Backe där landstinget sedan några år tillbaka lagt ned ambulansverksamheten. Som ett exempel så har Stockholms läns landsting infört akutläkarbilar sedan hösten år Detta för att kunna säkerställa att rätt kompetens finns på plats vid större och mer allvarliga olyckshändelser eller akutfall. I Stockholms fall sköts bemanningen av företaget Falck Ambulans. Detta är ett intressant, inte minst sett till behovet av innovativa lösningar för ambulansflottan. Valfriheten är rätten till att välja sin vård. Men valfriheten och etableringsfriheten är också möjligheten till att utveckla sjukvården och patientsäkerheten. Via det fria etableringssystemet så har vi även en möjlighet att säkra en bred och innovativ ambulansflotta på samma sätt som primärvården har fått sig ett lyft genom det fria hälsovalet. I vårt landsting så har motståndet gentemot det fria vårdvalet varit som störst, men vi är också ett landsting där det har betytt som mest för befolkningen. I exempelvis Hede och i Hammerdal så har det betytt att hälsocentralen har räddats. Därför vill jag ställa följande interpellation till Ann-Marie Johansson: Anser du att landstinget idag uppfyller de behov som finns inom ambulansverksamheten?

8 Protokoll 8(51) Anser du att Jämtlands läns landsting har behov av akutläkarbilar? Hur är den generella tillgången på medicinsk kompetens och medicinsk befogenhet på plats vid akututryckningar? Hur ställer du dig till frågan om alternativa! privata utförare inom ambulansverksamheten? Anser du att valfrihetssystemet och etableringsrätten stärker kvaliteten i vårt landsting? Frågan får ställas. 205 Interpellation från Lars-Erik Olofsson (KD) om semesterskulden till Vårdförbundets medlemmar (LS/1650/2014) Lars-Erik Olofsson (KD) har lämnat en interpellation med följande lydelse: Under sommaren 2014 ställde vårdpersonal upp med övertidstimmar och dubbel pass för att lösa bristen på semestervikarier. Därtill nappade många på erbjudandet från landstinget att mot ersättning flytta semesterveckorna utanför semesterperioden. Semesterskulden efter sommaren uppgår till mer än 300 semesterveckor för Vårdförbundets medlemmar. Något som enligt förbundet medlemmarna under hösten haft stora bekymmer med att lösa ut, och ännu i november har majoriteten inte fått ut sin berättigade semesterledighet. Vi har inte råd med missnöjda medarbetare i vården och bör därtill statuera goda exempel inför kommande semesterperioder. Hur tänker den politiska landstingsledningen hantera semesterskulden till vårdförbundets medlemmar? Frågan får ställas. 206 Interpellation från Mats El Kott (FP) om samvetsfrihet vid abort (LS/1680/2014) Mats El Kott (FP) har lämnat en interpellation med följande lydelse: Under senare tid har uppstått en diskussion angående vilka möjligheter sjukvårdspersonal har att med hänvisning till samvetsbetänkligheter eller religion vägra att medverka vid aborter och vilka möjligheter en arbetsgivare har att neka en person anställning då denne uppger att han eller hon med åberopande av sådana betänkligheter kommer att vägra utföra den typen av arbete.

9 Protokoll 9(51) I senaste numret av Juridisk Tidskrift Nr 1, sid 3 ff. finns en artikel av professor emeritus i arbetsrätt Reinhold Fahlbeck med rubriken Religionsfrihet och mänskliga rättigheter. Fahlbeck behandlar där med utgångspunkt främst i Den europeiska konventionen 1950 om skyddet för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europa konventionen) arbetstagares möjligheter till olika ageranden under åberopande av religionsfriheten. Hans slutsats rörande frågan om abort lyder som följer: En person som av genuina samvetsbetänkligheter eller religiösa skäl inte vill medverka till abort eller abortrelaterad verksamhet har rätt enligt Europakonventionen och den svenska diskrimineringslagen rätt att få sin vilja respekterad. Jag undrar nu: Hur agerar Jämtlands läns landsting (fr o m Region Jämtland Härjedalen) när på grund av samvetsbetänkligheter eller religiösa skäl dels en arbetssökande säger att hon eller han inte kommer att medverka vid aborter och dels en redan anställd vägrar att utföra arbete som är abortrelaterat? Frågan får ställas. 207 Fullmäktigefråga från Elin Lemon (C) om dialogmöten angående folktandvården (LS/1700/2014) Elin Lemon (C) har lämnat en fullmäktigefråga med följande lydelse: Landstingsstyrelsen återremitterade den 5/11 frågan om framtidens struktur för Folktandvårdens kliniker i länet. I samband med detta kunde vi i media ta del av att regionstyrelsens blivande ordförande, Ann-Marie Johansson, ansåg att landstingsledningen måste ha en dialog med berörda medborgare innan beslut kan fattas. I lokaltidningarna 17/11 gick att läsa en annons med de tre majoritetspartierna, s, v och mp som avsändare om på vilka tider och platser som dessa partier anordnar möte om Folktandvården. Fråga: Är det partierna som står för alla kostnader för annonsering, lokaler osv.? Varför är inte Jämtlands lans landsting, som är huvudman för landstingets Folktandvård, arrangör? Frågan får ställas.

10 Protokoll 10(51) Val av fullmäktiges presidium, valberedning och revisorer företas med omedelbar justering, se separat protokoll Remiss av inkomna motioner och medborgarförslag 1. Motion från Christer Siwertsson (M) om differentierade tjänster och karriärvägar inom Jämtlands läns landsting (LS/1637/2014) fördelas till landstingsstyrelsen och besvaras senast juni Motion från Susanné Wallner (M) om att byta ut tjänstecyklar till elcyklar (LS/1652/2014) fördelas till landstingsstyrelsen och besvaras senast juni Motion från Susanné Wallner (M) om att införa betalautomater för betalning av besöksavgift (LS/1653/2014) fördelas till landstingsstyrelsen och besvaras senast juni Fullmäktiges presidiums information Ordförande Margareta Winberg (S) meddelar följande: - Gruppledarträff vid eftermiddagsfikat ca i rum Sommarhagen - Påminnelse till förra mandatperiodens ledamöter om att svara på utskickad enkät. - Festen - börjar 19.00, alkohol till maten betalas ur egen ficka, beställ gärna i baren innan middagen. - Val av ombud till SKL:s kongress sker före kaffet Introduktion till förtroendemannautbildningen och praktiska frågor presenteras av Mikael Ferm, kanslichef. Regionens politiska organisation och politikerrollen presenteras av ordförande Margareta Winberg Ajournering Fullmäktige ajournerar sig kl för val av ombud till SKL:s kongress och tid för partigruppsmöten. Sammanträdet återupptas kl Allmänhetens frågestund Inga frågor från allmänheten har inkommit till dagens sammanträde.

11 Protokoll 11(51) 212 Svar på medborgarförslag från Kristina Wrang m.fl. om att införa enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning vid ny - och ombyggnationer av fastigheter och andra offentliga miljöer (LS/352/2014) Ärendebeskrivning Kristina Wrang m.fl. har lämnat in ett medborgarförslag att i samband med bildandet av Region Jämtland Härjedalen införa enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning vid ny och ombyggnationer av fastigheter och andra offentliga miljöer och infrastruktur. De föreslår också att professionella konstnärers yrkeskunskap ska tas tillvara i hela processen. Konstnärlig miljögestaltning omfattar fasta konstnärliga miljögestaltningar som integreras i eller monteras i golv, väggar eller tak i byggnader, samt som integreras i eller monteras på marken utanför byggnad i kringliggande utemiljö. Det kan även gälla lös konstnärlig miljögestaltning vilken placeras utan byggteknisk påverkan. Den 6 oktober 2014 antog Regionförbundet i Jämtlands län Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen I planen har man sagt att regionen ska verka för att region och kommuner har som målsättning att lägst en procent i samband med ny och ombyggnation ska gå till konstnärlig gestaltning. Några av länets kommuner har redan målsättningen att en procent av byggnadskostnaden ska gå till konstnärlig gestaltning, medan andra utgår från 0,5 procent eller inte har preciserat en ambitionsnivå. Sedan 1986 (Förvaltningsutskottets protokoll 1986, 118) avsätts 0,5 procent av Jämtlands läns landstings totala investeringsplan till konstnärliga miljögestaltningar. Medlen hanteras av konstverksamheten som har samråd med konstnärlig rådgivare i samband med miljögestaltning. Att höja beloppet med 0,5 procent innebär en kostnadsökning på ca kronor. Den befintliga fastighetsinvesteringsbudget är idag för liten för att klara vårdens behov av lokalanpassningar och en kostnadsökning på 0,5 procent innebär att budgeten blir ytterligare ansträngd. Jämtlands läns landsting är positiv till konstnärlig utsmyckning för att skapa attraktiva miljöer för patienter, besökare och personal. För att nå målsättningen i Kulturplanen föreslås att medborgarförslaget bifalls och Region Jämtland Härjedalen inför enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnationer. Kostnadsökningen bör inrymmas i befintlig budget. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Kristina Wrang m.fl. om att införa enprocentsregeln för konst-

12 Protokoll 12(51) närlig gestaltning vid ny - och ombyggnationer av fastigheter och andra offentliga miljöer Landstingsdirektörens förslag Medborgarförslaget bifalls. LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT Medborgarförslaget bifalls. Medborgarförslaget bifalls. 213 Svar på medborgarförslag från Kirsten Ravn Jörgensen om att inrätta en primärvårdsmottagning för personer med LSS insatser (LS/612/2014) Ärendebeskrivning Kirsten Ravn Jörgensen har lämnat ett medborgarförslag till landstingsfullmäktige om att inrätta en primärvårdsmottagning för personer med LSS insatser. De personer som har LSS-insatser har nedsatt förmåga att ta hand om sej själva och har oftare än andra olika sjukdomar. Många har konstaterade sjukdomar som de går på kontroller för i primärvården - epilepsi, högt blodtryck, hjärtsjukdomar mm. Personer med LSS-insatser är spridda över länets alla kommuner. Omhändertagandet i nuläget är uppbyggt på tre olika nivåer: 1. De som har känd sjukdom ska gå på regelbundna kontroller för denna och vid dessa tillfällen finns också möjlighet att handlägga andra hälsoproblem. 2. Om det uppkommer nya symtom eller hälsoproblem ska primärvården utan onödiga dröjsmål bedöma dessa besvär, vid behov utreda och behandla och om så behövs vidareremittera till specialistsjukvården. Här är insatser från vårdpersonal på gruppboenden och andra i personens närhet viktiga för att hitta avvikelser. 3. Andra hälsokontroller som kan vara av värde - t ex kontroll av syn och hörsel, vikt och blodtryck sköts bäst i personens närhet, dvs. av personal på gruppboendet eller av kommunens sjuksköterskor. För detta behövs inte hälsocentralens medicinska kompetens.

13 Protokoll 13(51) Det är viktigt att personer med LSS-insatser får vård så nära sitt boende och dagliga liv som möjligt, både för att undvika långa resor och för att ge trygghet. Därför bedrivs sjukvård och kontroller bättre på närliggande hälsocentral än på någon mottagning centralt i länet. Då kan personen få all eller åtminstone huvuddelen av sin sjukvård utförd på samma ställe. Ytterligare hälsokontroller av personer som inte har symtom på ohälsa tillför väldigt lite. De flesta sjukdomar visar sej i förändrad funktion - rörelseförmåga, tarm- eller urinfunktion, viktförändring, aptit, beteende, sömn mm. Detta kan fångas upp av stabil personal runt personen. Det är relativt få sjukdomar som hittas vid kroppslig undersökning och provtagning på en person utan symtom. Skulle man införa årliga hälsokontroller för denna grupp skulle det innebära att man minskar möjligheten att med kort varsel ordna besök vid nytillkomna besvär. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Kirsten Ravn Jörgensen om att inrätta en primärvårdsmottagning för personer med LSS insatser Landstingsdirektörens förslag Medborgarförslaget avslås Yrkande Susanné Wallner (M), Christer Siwertsson (M), Berit Johansson (C), Thomas Andersson (C) och Finn Cromberger (FP) yrkar följande: Vi yrkar på att man i samband med översynen av primärvården tar hänsyn bland annat till personer med LSS-insatser för att undersöka möjligheten att få in specialistkunskap ute på våra hälsocentraler. Proposition Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner det antaget. Ordföranden ställer proposition på Susanné Wallners tilläggsyrkande och finner det antaget. LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT 1. I samband med översynen av primärvården ska hänsyn tas bland annat till personer med LSS-insatser för att undersöka möjligheten att få in specialistkunskap ute på våra hälsocentraler. 2. Medborgarförslaget avslås

14 Protokoll 14(51) Yrkande Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs och behandlas på fullmäktiges sammanträde den 10 december. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner det antaget. Ärendet bordläggs och behandlas på fullmäktiges sammanträde den 10 december. 214 Svar på medborgarförslag från Göran Edman om Backe sjukhus (LS/613/2014) Ärendebeskrivning Göran Edman, Strömsund, har inkommit med ett medborgarförslag om att inrätta en permanent medicinsk verksamhet vid Backe sjukhus. Göran Edman framhåller att det idag finns ett äldreboende och en hälsocentral i lokalerna men stora delar av byggnaden står outnyttjad och borde kunna användas till verksamheter som exempelvis dialys, hörsel- och synkontroll. En fördel med detta torde vara att boende i närområdet skulle slippa tidsödande och fördyrande resekostnader samt ha nära till sjukvård. Att bedriva hälso- och sjukvård, speciellt specialistsjukvård, är en omfattande, komplicerad och kostsam verksamhet som, bortsett från medarbetare med rätt kompetens, kräver erforderlig medicinsk utrustning samt lokaler, anpassade för ändamålet. Backe hälsocentral hade under 2013 sammanlagt patientbesök. Av dessa utgjordes av läkarbesök, distriktssköterskebesök och 590 sjukgymnastbesök. Detta kan jämföras med exempelvis Svenstaviks hälsocentral som under samma år hade cirka patientbesök och Lugnviks hälsocentral som hade cirka patientbesök. Sett till patientunderlaget skulle således en etablering av specialistsjukvård vid Backe sjukhus inte vara ekonomisk hållbar eller försvarbar. Idag finns också en stor efterfrågan på medarbetare med specialistkompetens inom hälso- och sjukvården och landstingen i Sverige har svårt att rekrytera medarbetare inom området. Den aktuella byggnaden har en längre tid brottats med en del ekonomiska problem och bedömning har gjorts att den, ur verksamhetssynpunkt, inte är en lämplig lokal att använda för ändamålet. Med hänvisning till ovanstående bör medborgarförslaget avslås. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Göran Edman om Backe sjukhus

15 Protokoll 15(51) Landstingsdirektörens förslag Medborgarförslaget avslås. LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT Medborgarförslaget avslås. Medborgarförslaget avslås. 215 Landstingsstyrelsens rapport Landstingsstyrelsens ordförande Harriet Jorderud (S) presenterar landstingsstyrelsens rapport. Landstingsdirektör Björn Eriksson presenterar landstingets styrmodell och regiondirektörens verksamhetsplan Beredningarnas, revisorernas och patientnämndens dialog med fullmäktige Beredningen för vård och rehabilitering och demokrati och folkhälsa Berit Johansson (C) informerar om Framtidsdagen den 15 december 2014 som beredningarnas genomför gemensamt. 217 Fullmäktiges frågestund Punkten utgår från dagens sammanträde. 218 Logotyp för Region Jämtland Härjedalen (LS/1498/2014) Ärendebeskrivning 1 januari 2015 bildas Region Jämtland Härjedalen. Detta efter ett beslut i riksdagen att Jämtlands läns landsting övertar det regionala utvecklingsansvaret. Regionbildningen innebär att Jämtlands läns landsting, Regionförbundet Jämtlands län samt delar av Länsstyrelsen går samman i en enda organisation med gemensamma kärnvärden och gemensam vision.

16 Protokoll 16(51) För att tydligt visa att en ny organisation bildas har en logotyp för Region Jämtland Härjedalen arbetats fram. Eftersom regionen kommer att ha ansvaret både för det organisatoriska varumärket samt för platsens varumärke har logotypen utformats utifrån befintliga styrkor på det som är oföränderligt, nämligen platsen. I nulägesanalysen har områdets natur och fjäll lyfts fram som en av de större styrkorna för platsen. Logotypen ska skapa en känsla av något nytt och fräscht, en framåt och aktiv region som attraherar både medborgare, medarbetare, framtida anställda och besökare av regionen. Den visar fjäll som avspeglas i vatten och regionens två landskap tillsammans. Den kan även ses som pilar som går framåt och uppåt, organisationens riktning. Logotypen framhäver också landskapsnamnen Jämtland och Härjedalen, inte ordet region. Detta för att bygga vidare på de starka varumärken som landskapsnamnen redan utgör och för att skilja vår region från andra regioners logotyper. Den gröna färgen står för natur, miljövärden, tillväxt, framåtanda, positivitet, idérikedom och nyskapande. Logotypen är en del i regionens grafiska profil som arbetas fram under hösten 2014 och våren Den grafiska profilen är i sin tur en del i regionens varumärke som under samma tid ska processas fram och inkludera såväl medarbetare som medborgare. I den processen fylls varumärket med ytterligare innehåll. Beslutsunderlag Förslag till logotyp för Region Jämtland Härjedalen Landstingsdirektörens förslag 1. Logotyp för Region Jämtland Härjedalen godkänns. 2. Logotypen ska användas i allt material som från årsskiftet framställs inom Region Jämtland Härjedalen. LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT 1. Logotyp för Region Jämtland Härjedalen godkänns. 2. Logotypen ska användas i allt material som från årsskiftet framställs inom Region Jämtland Härjedalen. 1. Logotyp för Region Jämtland Härjedalen godkänns. 2. Logotypen ska användas i allt material som från årsskiftet framställs inom Region Jämtland Härjedalen.

17 Protokoll 17(51) 219 Ändring i fullmäktiges arbetsordning och styrelsens, regionala utvecklingsnämndens och vårdvalsnämndens reglementen (LS/185/2014) Ärendebeskrivning beslutade hösten 2013 om politisk organisation som gäller om landstinget inte får det regionala ansvaret för utvecklingsfrågorna. beslutade , 78 om ändring i den politiska organisationen med anledning av landstingets ansökan om att från och med den 1 januari 2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret. Med hänsyn till det nyvalda landstingsfullmäktiges sammansättning behöver ändringar i den politiska organisationen göras. Fullmäktiges presidium föreslås få ett utökat uppdrag, regionstyrelsen föreslås få en tredje och en fjärde vice ordförande och regionala utvecklingsnämnden en andre vice ordförande. Antalet ledamöter och ersättare i vårdvalsnämnden föreslås minskas till 5 ledamöter och 5 ersättare. För särskilda budgetberedningen bör mandattiden anpassas till valperioden för fullmäktiges presidium eftersom det bör vara personunion mellan fullmäktiges presidium och särskilda budgetberedningens ledamöter. Vidare föreslås att styrelsen och nämnderna får möjlighet att besluta om att hålla offentliga möten för att öka insynen i regionen. I regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens reglemente bör under avsnittet om uppgifter orden ha hand om bytas ut mot ansvara för för att förtydliga ansvaret. Beslutsunderlag Arbetsordning för regionfullmäktige i Region Jämtland Härjedalen Reglemente för regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen Reglemente för regional utvecklingsnämnd Reglemente för vårdvalsnämnd Reglemente för patientnämnden i Region Jämtland Härjedalen Landstingsdirektörens förslag 1. I arbetsordningen för regionfullmäktige i Region Jämtland Härjedalen under punkten 2.2 Presidiets uppgifter görs tillägg ansvara för dialog och utveckling av regionens råd, länshandikappråd, pensionärsråd och ungdomsråd. ha övergripande ansvar för jämställdhet och jämlikhet 2. I arbetsordningen för regionfullmäktige Region Jämtland Härjedalen under

18 Protokoll 18(51) punkten 17.1 ersätts andra stycket med följande: Ledamöter och eventuella ersättare väljs av fullmäktige för tiden fram till och med den 14 oktober det år då val till fullmäktige sker i hela landet. 3. I reglementet för regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen under avsnitt 1 Ledamöter och presidium ersätts andra stycket med följande: Regionstyrelsen har en ordförande, en 1:e vice ordförande, en 2:e vice ordförande, en 3:e vice ordförande samt en 4:e vice ordförande (presidiet), som väljs av fullmäktige för den tid de valts som ledamöter i regionstyrelsen. 4. I reglementet för regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen under avsnitt Ledning och styrning i uppräkningen i andra stycket ersätts orden ha hand om med ansvara för. 5. I reglemente för den regionala utvecklingsnämnden under avsnitt 1 Ledamöter och presidium ersätts andra stycket med följande: Regionala utvecklingsnämnden har en ordförande, en 1:e vice ordförande samt en 2:e vice ordförande (presidiet), som väljs av fullmäktige för den tid de valts som ledamöter i regionala utvecklingsnämnden. 6. I reglementet för den regionala utvecklingsnämnden under avsnitt 2.1 i uppräkningen ersätts orden ha hand om med ansvara för. 7. I reglementet för vårdvalsnämnden under avsnitt 1 Ledamöter och presidium ersätts 9 ledamöter och 9 ersättare med fem ledamöter och fem ersättare. 8. I reglementet för regionstyrelsen förs en ny punkt in under avsnitt 4 Sammanträden med följande innehåll: Styrelsen får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga med de undantag som framgår av kommunallagen. 9. I reglementena för den regionala utvecklingsnämnden, vårdvalsnämnden och patientnämnden förs en ny punkt in under avsnitt 4 Sammanträden med följande innehåll: Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga med de undantag som framgår av kommunallagen Yrkanden Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande tillägg i regionfullmäktiges arbetsordning punkt 2.2 Presidiets uppgifter Ha övergripande ansvar för jämställdhet och jämlikhet samt integration Ann-Marie Johansson (S) yrkar vidare att den politiska organisationen ska utvärderas hösten 2016.

19 Protokoll 19(51) Finn Cromberger (FP) yrkar följande: Jag yrkar avslag på landstingsdirektörens förslag med hänvisning till Folkpartiets Landstingsplan där vi menar att den politiska budgeten skall ligga i samma nivå som 2014 med ett tillägg om kr för det regionala ansvaret som tidigare Regionförbundet hade. Proposition Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Finn Crombergers yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget. Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons första yrkande och finner det antaget. Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons andra yrkande och finner det antaget. LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT 1. I arbetsordningen för regionfullmäktige i Region Jämtland Härjedalen under punkten 2.2 Presidiets uppgifter görs tillägg ansvara för dialog och utveckling av regionens råd, länshandikappråd, pensionärsråd och ungdomsråd. ha övergripande ansvar för jämställdhet och jämlikhet samt integration 2. I arbetsordningen för regionfullmäktige Region Jämtland Härjedalen under punkten 17.1 ersätts andra stycket med följande: Ledamöter och eventuella ersättare väljs av fullmäktige för tiden fram till och med den 14 oktober det år då val till fullmäktige sker i hela landet. 3. I reglementet för regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen under avsnitt 1 Ledamöter och presidium ersätts andra stycket med följande: Regionstyrelsen har en ordförande, en 1:e vice ordförande, en 2:e vice ordförande, en 3:e vice ordförande samt en 4:e vice ordförande (presidiet), som väljs av fullmäktige för den tid de valts som ledamöter i regionstyrelsen. 4. I reglementet för regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen under avsnitt Ledning och styrning i uppräkningen i andra stycket ersätts orden ha hand om med ansvara för. 5. I reglemente för den regionala utvecklingsnämnden under avsnitt 1 Ledamöter och presidium ersätts andra stycket med följande: Regionala utvecklingsnämnden har en ordförande, en 1:e vice ordförande samt en 2:e vice ordförande (presidiet), som väljs av fullmäktige för den tid de valts som ledamöter i regionala utvecklingsnämnden. 6. I reglementet för den regionala utvecklingsnämnden under avsnitt 2.1 i

20 Protokoll 20(51) uppräkningen ersätts orden ha hand om med ansvara för. 7. I reglementet för vårdvalsnämnden under avsnitt 1 Ledamöter och presidium ersätts 9 ledamöter och 9 ersättare med fem ledamöter och fem ersättare. 8. I reglementet för regionstyrelsen förs en ny punkt in under avsnitt 4 Sammanträden med följande innehåll: Styrelsen får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga med de undantag som framgår av kommunallagen. 9. I reglementena för den regionala utvecklingsnämnden, vårdvalsnämnden och patientnämnden förs en ny punkt in under avsnitt 4 Sammanträden med följande innehåll: Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga med de undantag som framgår av kommunallagen. 10. Den politiska organisationen ska utvärderas hösten Reservation Finn Cromberger (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande Yrkanden Thomas Andersson (C) yrkar följande: Avslag på 3:e och 4:e vice ordförande i regionstyrelsen och 2:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Ronny Karlsson (SD) yrkar följande: Avslag på 3:e och 4:e vice ordförande i regionstyrelsen. Ronny Karlsson (SD) yrkar följande: I Arbetsordning för regionfullmäktige under punkt 9 Interpellationer, sista stycket, stryks bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det tillfället. I Arbetsordning för regionfullmäktige under punkt 10 Frågor, tredje stycket, ändras två vardagar till innan landstingsfullmäktiges öppnande. Bengt Bergqvist (S), Ann-Marie Johansson (S) och Anna Hildebrand (MP) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag. Mats El Kott (FP) yrkar bifall till Thomas Anderssons (C) yrkande. Bengt Bergqvist (S) yrkar avslag på Ronny Karlssons (SD) yrkande.

21 Protokoll 21(51) Monalisa Norrman (V) och Joel Nordkvist (M) yttrar sig. Proposition Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag punkt 3 och Thomas Anderssons och Ronny Karlssons yrkande avseende punkt 3 och finner landstingsstyrelsens förslag antaget. Omröstning Omröstning begärs. Propositionsordning Den som bifaller landstingsstyrelsens förslag röstar Ja Den som bifaller Thomas Andersson och Ronny Karlssons yrkande röstar Nej Omröstningsresultat Med 28 ja-röster och 27 nej-röster antas landstingsstyrelsens förslag punkt 3 (se bifogat omröstningsprotokoll). Proposition Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag punkt 5 och Thomas Anderssons yrkande avseende punkt 5 och finner landstingsstyrelsens förslag antaget. Ordföranden ställer proposition på Ronny Karlssons första ändringsyrkande och finner det avslaget. Ordföranden ställer proposition på Ronny Karlssons andra ändringsyrkande och finner det avslaget. Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens övriga förslag och finner dem antagna. 1. I arbetsordningen för regionfullmäktige i Region Jämtland Härjedalen under punkten 2.2 Presidiets uppgifter görs tillägg ansvara för dialog och utveckling av regionens råd, länshandikappråd, pensionärsråd och ungdomsråd. ha övergripande ansvar för jämställdhet och jämlikhet samt integration 2. I arbetsordningen för regionfullmäktige Region Jämtland Härjedalen under punkten 17.1 ersätts andra stycket med följande: Ledamöter och eventuella ersättare väljs av fullmäktige för tiden fram till och med den 14 oktober det år då val till fullmäktige sker i hela landet. 3. I reglementet för regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen under avsnitt 1 Ledamöter och presidium ersätts andra stycket med följande: Regionstyrelsen har en ordförande, en 1:e vice ordförande, en 2:e vice ordförande, en 3:e vice ordförande samt en 4:e vice ordförande (presidiet), som väljs av fullmäktige för den tid de valts som ledamöter i regionstyrelsen. 4. I reglementet för regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen under avsnitt 2.1.1

22 Protokoll 22(51) Ledning och styrning i uppräkningen i andra stycket ersätts orden ha hand om med ansvara för. 5. I reglemente för den regionala utvecklingsnämnden under avsnitt 1 Ledamöter och presidium ersätts andra stycket med följande: Regionala utvecklingsnämnden har en ordförande, en 1:e vice ordförande samt en 2:e vice ordförande (presidiet), som väljs av fullmäktige för den tid de valts som ledamöter i regionala utvecklingsnämnden. 6. I reglementet för den regionala utvecklingsnämnden under avsnitt 2.1 i uppräkningen ersätts orden ha hand om med ansvara för. 7. I reglementet för vårdvalsnämnden under avsnitt 1 Ledamöter och presidium ersätts 9 ledamöter och 9 ersättare med fem ledamöter och fem ersättare. 8. I reglementet för regionstyrelsen förs en ny punkt in under avsnitt 4 Sammanträden med följande innehåll: Styrelsen får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga med de undantag som framgår av kommunallagen. 9. I reglementena för den regionala utvecklingsnämnden, vårdvalsnämnden och patientnämnden förs en ny punkt in under avsnitt 4 Sammanträden med följande innehåll: Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga med de undantag som framgår av kommunallagen. 10. Den politiska organisationen ska utvärderas hösten Reservationer Thomas Andersson, Berit Johansson, Cristine Persson, Marianne Larm-Svensson, Carina Asplund, Eva Hellstrand, Jörgen Larsson, Elin Lemon (samtliga C) och Christer Siwertsson, Susanné Wallner, Jan-Olof Andersson, Anna-Karin Vernberg, Victor Ericsson, Elise Ryder Wikén, Elisabeth Svensson, Margareta Gladh, Joel Nordkvist, Lise Hjemgaard-Svensson och Veronica Eklund (samtliga M) reserverar sig till förmån för Thomas Anderssons (C) yrkande. Lars-Erik Olofsson och Hans-Olof Andersson (båda KD) reserverar sig till förmån för Thomas Anderssons (C) yrkande. Mats El Kott och Kia Carlsson (båda FP) reserverar sig till förmån för Thomas Anderssons (C) yrkande. Ronny Karlsson, Peter Johansson, Bengt-Åke Arendolf och Thomas Johansson

23 Protokoll 23(51) Nordqvist (samtliga SD) reserverar sig till förmån för Ronny Karlssons yrkanden. 220 Ändring i arvodesregler för förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen (LS/386/2014) Ärendebeskrivning Protokollsutdrag från ekonomiutskottet , 93, om ändring i arvodesregler för förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen. Ärendebeskrivning beslutade den 23 oktober 2013, 184, om politisk organisation i Jämtlands läns landsting efter Beslutet omfattade även arvodesregler för förtroendevalda i landstinget och regler för stöd till de politiska partierna i landstinget. Ändringen av den politiska organisationen, ändringen av arvodesreglerna och stödet till de politiska partierna innebär en kostnadsminskning på kronor per år. Landstinget har ansökt till regeringen om att från och med den 1 januari 2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630). Riksdagen har beslutat att landstinget ska omfattas av lagen och därmed också att få kalla sig region från och med 1 januari beslutade den 16 april 2014, 78, om ändringar i den politiska organisationen med anledning av ansökan om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret. En regional utvecklings nämnd och ett Regionens samverkansråd tillsammans med kommunerna i länet inrättades. Beslutet omfattade dock inte arvodesregler för ledamöter och ersättare i den regionala utvecklingsnämnden och samverkansrådet. Arvodesreglerna måste därför kompletteras med regler för detta samt i övrigt anpassas till regionbildningen. Ett förslag till ändring i arvodesbestämmelserna utifrån den nya organisationen lämnades till landstingsfullmäktige. Fullmäktige beslutade den 18 juni 2014, 144, att återremittera förslaget för att dels ta fram en redovisning av de ekonomiska konsekvenserna av förslaget jämfört med nu gällande arvodesregler och dels göra en samlad ekonomisk konsekvensbeskrivning omfattande även tillskotten till partistödet jämfört med nu gällande partistödsregler. Ett PM med redovisning av effekterna av beslutet i oktober 2013 och detta förslag har tagits fram inom samordningskansliet. Omfattningen på uppdraget för ordföranden i Region Jämtlands län är 50 procent av en heltid. Med hänsyn till att nya uppgifter följer med övertagande av det regionala utvecklingsansvaret bör omfattningen på uppdraget uppgå till 75 procent av en heltid. För vice ordföranden bör uppdraget uppgå till 50 procent av en heltid. Enligt

24 Protokoll 24(51) arvodesreglerna begränsas arvodet till heltid om uppdragen för en förtroendevald sammanlagt överstiger heltid. Kostnaden för nämnden och rådet kan beräknas, utifrån att nämnden och rådet har 10 sammanträdesdagar per år, till kronor inklusive övriga kostnader med kronor för nämnden och kronor för regionens samverkansråd. Sammanlagt uppgår kostnaden till kronor. Landstingets andel i kostnaden för den politiska organisationen i Regionförbundet Jämtlands län ingår i anslaget till Regionförbundet. Utifrån den beräkning av kostnaden som gjordes vid bildande av förbundet och de förändringar som skett under de tre gångna åren uppgår kostnaden till kronor för år Kostnadsökningen uppgår till kronor Förrättningsarvode och årsarvoden för deltidsuppdrag beräknas idag som procent av arvode till landstingsstyrelsens ordförande förutom för ledamöter i landstingsstyrelsen där arvodet räknas i procent av arvode till landstingsstyrelsens vice ordföranden. Beräkningen av arvoden bör vara lika för alla arvoden varför förrättningsarvode och årsarvode för deltidsuppdrag bör räknas utifrån 95 procent av arvodet till regionstyrelsens ordförande. Detta innebär en sänkning av arvoderingen för andra uppdrag än styrelseuppdrag. Arvodesreglerna har anpassats till detta. Beräknad minskning för den nya beslutade organisationen och förslaget till arvodering av regionala utvecklingsnämnden uppgår till ca kronor per år. Ersättningen till gruppledare föreslås utökad med 2 dagar per år samt 0,10 dagar/mandat och år. Det föreslås också en höjning av arvode för fullmäktiges presidium. Kostnaden för detta kan beräknas till ca kronor per år. Arvodesreglerna har också anpassats till de föreslagna ändringarna i den politiska organisationen efter valet, bland annat minskning av ledamöterna i vårdvalsnämnden, utökning av antalet vice ordföranden i styrelsen och regionala utvecklingsnämnden, inrättande av utskott under styrelsen och regionala utvecklingsnämnden samt sänkning av partistödet för fullmäktiggrupp. Kostnaden för detta kan beräknas till kronor. De kostnadsmässiga effekterna av de beslutade och nu föreslagna ändringarna i arvodesreglerna och reglerna för partistödet uppgår till = kronor. Se vidare i PM. Förslaget till ändringar i arvodesbestämmelserna bygger på den politiska organisation som har beslutats med anledning av att landstinget vill få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Med hänsyn till de stora förändringar i organisationen som beslutats finns anledning att inte alltför långt fram i tiden göra en utvärdering av organisationen. En utvärdering bör därför göras under år Beredningen för demokrati och folkhälsa har lämnat en förfrågan till fullmäktiges presidium om varför förlorad arbetsförtjänst inte utgår till ledamöter för inställda

25 Protokoll 25(51) konferenser. Frågan har aktualiserats då det i ledamöters frånvaro på arbetsplatser tagits in vikarier vars tillsättning varit för sena att avboka. Fullmäktiges presidium har överlämnat frågan att besvaras i samband med översynen av arvodesreglerna. Förtroendevald har enligt 4 kap 12 kommunallagen rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget. Nuvarande arvodesregler begränsar rätten till förlorad arbetsförtjänst till situationer då årsarvode som uppgår till högst 40 % av heltid eller förrättningsarvode utges. Även om reglerna inte täcker alla situationer då förlorad arbetsförtjänst kan uppkomma får de anses skäliga. Frågan som uppkommer i den specifika situation som beredningen hänvisar till är en fråga i förhållande mellan arbetsgivaren och den förtroendevalde. Möjligheten att återkalla en begäran om ledighet, som det är fråga om, kan se olika ut hos olika arbetsgivare och kan vara reglerad i kollektivavtal. Enbart den omständigheten att arbetsgivaren anställt vikarie på sådana villkor att vikariatet inte kan avbrytas om den förtroendevalde inte behöver utnyttja en beviljad ledighet är inte skäl för att för att landstinget ska ge ut ersättning. Den aktuella situationen förekommer sällan men det kan finnas skäl för att möjlighet finns att ge ut ersättning i sådana fall. Arvodesreglerna bör ändras för att detta ska vara möjligt. Den förtroendevalde ska kunna styrka, med intyg från arbetsgivaren eller på annat godtagbart sätt, att en sådan situation förelegat att den förtroendevalde inte kunnat återkalla den begärda ledigheten. Arvodesbestämmelserna innehåller inga regler om hur den förtroendevalde ska visa att rätt till ersättning föreligger. Arvodesbestämmelserna bör kompletteras med sådana regler och dessa bör vara generellt utformade. Beslutsunderlag Arvodesregler för förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen Reviderat PM Beräkning av kostnadsförändringar p g a ändringar i arvodesregler och regler för partistöd Protokoll från landstingsfullmäktige , 144 Protokollsutdrag från fullmäktiges presidium , 40 Fråga från beredningen för demokrati och folkhälsa om omprövning av svar gällande förlorad arbetsinkomst vid inställda konferenser Landstingsdirektörens förslag Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen Arvodesregler för förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen antas. EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen

26 Protokoll 26(51) Arvodesregler för förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen antas. Reservation Christer Siwertsson (M) deltar ej i beslutet. Protokollsanteckning Christer Siwertsson (M) lämnar följande protokollsanteckning: Den borgliga oppositionen behöver diskutera regelverket ytterligare inför att ärendet ska beslutas av landstingsstyrelsen Yrkanden Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande tillägg i Arvodesreglerna under punkt 10 Tabell över årsarvoden, under rubriken Arbetsutskott (under Regional utvecklingsnämnd): 2:e vice ordförande Ingår i årsarvode för nämnduppdraget. Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande ändring i Arvodesreglerna under punkt 10 Tabell över årsarvoden, under rubriken Trafikutskott och Utskott för hållbar omställning stryks både kommentaren se anmärkning nedan och hela meningen som anmärkningen hänvisar till Till ordförande i utskott som också är ordförande i regionala utvecklingsnämnden ingår arvode för uppdraget i utskottet i arvodet för nämnduppdraget. Finn Cromberger (FP) yrkar följande: Jag yrkar avslag på ekonomiutskottets förslag med hänvisning till Folkpartiets Landstingsplan där vi menar att den politiska budgeten skall ligga i samma nivå som 2014 med ett tillägg om kr för det regionala ansvaret som tidigare Regionförbundet hade. Cathrine Blomqvist (S) yrkar följande: I Arvodesreglerna under punkten 5.1 läggs följande mening till i slutet på första stycket: Inställda möten och förrättningar där den förtroendevalde tagit ledigt men inte har möjlighet att återgå till arbete är att jämställa med fullgörande av uppdrag. Proposition Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons ändringsyrkande och finner det antaget. Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets förslag och Finn Crombergers yrkande och finner utskottets förslag antaget. Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johansson tilläggsyrkande och finner det antaget. Ordföranden ställer proposition på Cathrine Blomqvist tilläggsyrkande och finner det

Omröstningsprotokoll Regionfullmäktiges sammanträde den april 2015

Omröstningsprotokoll Regionfullmäktiges sammanträde den april 2015 Omröstningsprotokoll Regionfullmäktiges sammanträde den 14-15 april 2015 40 Svar på motion från Thomas Andersson (C) om satsning på förnybar solenergi (RS/471/2015) - yrkande från Thomas Andersson om bifall

Läs mer

Omröstningsprotokoll Regionfullmäktiges sammanträde den juni 2015

Omröstningsprotokoll Regionfullmäktiges sammanträde den juni 2015 Omröstningsprotokoll Regionfullmäktiges sammanträde den 16-17 juni 2015 78 Svar på motion från Susanné Wallner (M) om att införa betalautomater för betalning av besöksavgift (RS/842/2015) - yrkande från

Läs mer

Protokoll 1(5) Anna Gundersson (S) och Marianne Larm-Svensson (C) Paragrafer f f fl fln ~, L. A nf}~ Omedelbar

Protokoll 1(5) Anna Gundersson (S) och Marianne Larm-Svensson (C) Paragrafer f f fl fln ~, L. A nf}~ Omedelbar "".~ Jämtlands Läns ~Landsting Protokoll 1(5) Tid och plats för PB-hallen, OSD Östersund den 10 december 2014 kl. 08.00-19.00 sammanträdet Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Anna Gundersson

Läs mer

Omfördelning av del av årsarvode som vice ordförande i Jämtlands läns landsting under 2014 (RS/1961/2015)

Omfördelning av del av årsarvode som vice ordförande i Jämtlands läns landsting under 2014 (RS/1961/2015) Tjänsteskrivelse Regionstyrelsen 1(2) Samordningskansliet 2016-01-15 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post:helge.jonsson@regionjh.se Omfördelning av del av årsarvode som vice ordförande i Jämtlands läns

Läs mer

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V)

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V) Protokoll 1(7) 2012-10-29 Tid och plats för Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 29 oktober 2012, kl 10.00-10.25 Sammanträdet Beslutande Harriet Jorderud (S) Karin Österberg (MP) ej tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Annelie Bengtsson Siw Lundkvist Alf Lundin Stefan Wikén Yngve Hamberg

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134 Sammanträdets plats och tid Övrigt Landstinget, Hus 3, Styrelserummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-10-20, klockan 10.00-11.45 Möte med Landstingsfullmäktiges presidium, klockan 8.30-9.30 Utbildning,

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

Tid: kl. 08:30-09:00. Plats: OSD. Ordförande Ann-Marie Johansson (S)

Tid: kl. 08:30-09:00. Plats: OSD. Ordförande Ann-Marie Johansson (S) Kallelse/föredragningslista 2016-11-22 Tid: kl. 08:30-09:00 Plats: OSD Ordförande Ann-Marie Johansson (S) Ledamöter Bengt Bergqvist (S), 3:e vice ordförande Robert Uitto (S) Anders Frimert (S) Jenny Sellsve

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Tingssalen, Borgen, Frösön den 17 april kl 8.00-8.05 Beslutande Robert Uitto, ordf Harriet Jorderud Thomas Andersson Bernt Söderman Jan-Olof Andersson Gunnar Engnér Monalisa Norrman

Läs mer

Protokoll 1(7) Regionstyrelsen Tjänstgörande ersättare Ann-Marie Johansson (S) för Ella Wallberg (S) Robert Uitto (S) Linn Berglin (S)

Protokoll 1(7) Regionstyrelsen Tjänstgörande ersättare Ann-Marie Johansson (S) för Ella Wallberg (S) Robert Uitto (S) Linn Berglin (S) Protokoll 1(7) Tid och plats för Styrelserummet, Regionhuset, Östersund den 8 april 2016 kl. 8.30 9.15 Sammanträdet Beslutande Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ann-Marie Johansson (S) Linn Berglin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla Sessionssalen, landstingshuset Frösön, kl 09.00-17.30 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Anna Gundersson (s) Annelie Bengtsson (m) Björn Karlsson (s) Alf Lundin (v) Stefan Wikén

Läs mer

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69 Sammanträdets plats och tid Lokal Konferensrummet plan 12, Östersunds sjukhus, Kyrkgatan 16, Östersund. kl 09.00 15.50 Beslutande Anna Gundersson Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige Protokoll 1(58) Tid och plats för sammanträdet Beslutande PB-hallen, OSD Östersund den 10 december 2014 kl. 08.00-19.00 Enligt närvaroförteckning Utses att justera Anna Gundersson (S) och Marianne Larm-Svensson

Läs mer

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare Protokoll 1(7) Organ Personalpolitiska utskottet Plats och tid Landstingshuset, hus 3 konferensrummet plan 2, den 18 december 2014 kl 13.00-16.05 Beslutande Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Musslan, Östersunds sjukhus, kl 09.00-16.15 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Annelie Bengtsson (m) Anna Gundersson (s) Björn Karlsson (s) Stefan Wikén (s) Yngve Hamberg (c) Lise Hjemgaard-Svensson

Läs mer

Protokoll 1(84) PB-hallen, OSD Östersund den 14 april 2015, kl och den 15 april 2015, kl

Protokoll 1(84) PB-hallen, OSD Östersund den 14 april 2015, kl och den 15 april 2015, kl Protokoll 1(84) Tid och plats för sammanträdet PB-hallen, OSD Östersund den 14 april 2015, kl 13.00-17.20 och den 15 april 2015, kl 08.00-18.00. Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M) ordf Gunnar Bengtsson (S) 1:e v ordf Fredrik Jönsson (C) 2:e vice ordf Bedrija

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Hälsocentralen, Strömsund. Beslutande Övriga deltagande Nina Fållbäck Svensson (v) Anne Marie Johansson (s) Christer Åkerlind (s) Bo Danielsson (v) Kjell Nilsson (v) Birgitta Franzon

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB FÖRSLAG 2017:61 s förslag till beslut Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB 23 ( 62) PROTOKOLL 2017-0084 2017-08-29 Kl. 10:00-10:15 149-187 161 Arvode

Läs mer

Protokoll 1(37) 2015-02-10--11. PB-hallen, OSD Östersund den 10 februari 2015, kl 13.00-17.00 och den 11 februari 2015, kl 08.00-16.00.

Protokoll 1(37) 2015-02-10--11. PB-hallen, OSD Östersund den 10 februari 2015, kl 13.00-17.00 och den 11 februari 2015, kl 08.00-16.00. Protokoll 1(37) Regionfullmäktige Tid och plats för sammanträdet PB-hallen, OSD Östersund den 10 februari 2015, kl 13.00-17.00 och den 11 februari 2015, kl 08.00-16.00. Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03 Tid och plats för sammanträdet Kretsloppshuset, Mörsil, Kl. 13.30-16.15. Beslutande Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Olle Arnsten (C) Yngve Hamberg (C) Annelie

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143 Sammanträdets plats och tid Landstinget, Hus 2, Dr Pragrummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-12-08, klockan 09.00-16.30. Beslutande Anna Gundersson (S) David Berglund (S) Judith Hult (S) Börje Lundin (V)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Charlotte Funseth (Sekreterare) Gun Råberg Kjellerstrand (Kommunikationsdirektör) Anna Frisk (Utvecklingsstrateg) 243

Charlotte Funseth (Sekreterare) Gun Råberg Kjellerstrand (Kommunikationsdirektör) Anna Frisk (Utvecklingsstrateg) 243 Plats och tid OSD kl. 08:30-15:15 Beslutande ledamöter Ann-Marie Johansson (S) (Ordförande) Bengt Bergqvist (S) (3:e vice ordförande) Robert Uitto (S) Anders Frimert (S) Jenny Sellsve (S) 239-242 Christer

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-11-22

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-11-22 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-11-22 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Hus

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2010-03-25. Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.10

PROTOKOLL. Datum: 2010-03-25. Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.10 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Alvi Berglund (S) Berit Johansson (C) Yngve

Läs mer

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat Sammanträdets plats och tid Landstingshuset, plan 2, Dr Prag. Kyrkgatan 12, Östersund Partigrupp Alliansen: Plan 3, Syster Agnes, klockan 8.00-15.50 Beslutande Anna Gundersson Judith Hult Alvi Berglund

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Utses att justera Annelie Bengtsson Justeringens plats och tid Landstingshuset. Måndagen 20 december, kl. 16.00

PROTOKOLL. Utses att justera Annelie Bengtsson Justeringens plats och tid Landstingshuset. Måndagen 20 december, kl. 16.00 Tid och plats för sammanträdet Landstingshuset, Kyrkgatan 12, Styrelserummet, Hus 3 Beslutande Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Carina Abidi Siw Lundkvist Berit Johansson Danuta Finke Annelie Bengtsson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: OMNMJMOJMO=

PROTOKOLL. Datum: OMNMJMOJMO= Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.30 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Carina Abidi (S) Siw Lundkvist (S) Berit Johansson (C) Yngve

Läs mer

Landstingets ledningskontor, registrator

Landstingets ledningskontor, registrator funktionshinderfrågor 2016-06-07 1 (17) Plats och tid Landstingets konferenscentrum i Uppsala, 2016-06-07, kl. 09.00-12.00 ande Övriga deltagande Tarja Onegård (MP) ordf Inga Alm (C) 2:e vice ordf Erzsebét

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen. Datum: 2009-02-26. Tid och plats för sammanträdet Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2009-02-26 Tid och plats för sammanträdet Stora konferensrummet Landstingshuset Östersund den 26 februari 2009 kl 09:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare

Läs mer

Protokoll 1(44) Regionfullmäktige 2015-10-20--21. PB-hallen, OSD Östersund den 20 oktober, kl 13.00-17.00 och den 21 oktober, kl 08.00-18.00.

Protokoll 1(44) Regionfullmäktige 2015-10-20--21. PB-hallen, OSD Östersund den 20 oktober, kl 13.00-17.00 och den 21 oktober, kl 08.00-18.00. Protokoll 1(44) Tid och plats för sammanträdet PB-hallen, OSD Östersund den 20 oktober, kl 13.00-17.00 och den 21 oktober, kl 08.00-18.00. Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Christer

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 1 (8) Plats och tid Landstingshuset, Kyrkgatan 12, hus 2, plan 2, 2008-12-16, kl 09.00-17.10 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Björn Karlsson (s) Alvi Björklund (s) Bodil Sihm (mp) Alf Lundin (v) Gert

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Arvodesregler för förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen. Version: 3. Beslutsinstans: Regionfullmäktige

Arvodesregler för förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen. Version: 3. Beslutsinstans: Regionfullmäktige Region Jämtland Härjedalen Version: 3 Beslutsinstans: Regionfullmäktige 2(13) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2013-10-23 Nyutgåva 2. 2014-11-25 3. 2015-10-21 Revidering med anledning

Läs mer

Motion: Personalpolicyn bör ge möjlighet till samvetsfrihet

Motion: Personalpolicyn bör ge möjlighet till samvetsfrihet 2015-01-20 Regionledningskontoret Motion: Personalpolicyn bör ge möjlighet till samvetsfrihet Landstingsstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Landstingshuset Hus 2 Kyrkgatan 12, plan 2, kl 09.00-17.00 Beslutande Owen Laws (mp) Christer Siwertsson (m) Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (c ) Inger Jonsson (c ) Eija Dibba (v) Jonny

Läs mer

Jenny Gavelin (FP) Den 13 november kl på landstingets ledningskontor, Uppsala

Jenny Gavelin (FP) Den 13 november kl på landstingets ledningskontor, Uppsala Beredningen för barn och unga 2015-11-09 1 (13) Plats och tid Konferenscentrum i Uppsala, 2015-11-09, kl. 09.00 10.00 Beslutande Christina Lundh (S) 1:e vice ordförande (tjänstgörande ordförande) Jenny

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) 1 (10) Plats och tid Landstingshuset hus 2, Kyrkgatan 12, Östersund, plan 2, 2008-10-07, kl 09.00-16.30 Beslutande Owen Laws (mp) Eija Dibba (v) Jonny Springe (s) Solveig Lövlie (s) Glenn Löfblad (s) Inger

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum Samverkansnämnden PROTOKOLL 1 (6) 19 28, 2 bilagor Plats Beslutande Övriga Videokonferens: Allmän service Skellefteå, Dorotearummet Umeå Videokonferensrum 2 Lycksele Janeth Lundberg (S) ordförande Andreas Löwenhöök (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: OMMVJNOJMU=

PROTOKOLL. Datum: OMMVJNOJMU= Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 2, plan 2, Dr Prag Kl. 09.00 16.35 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Alvi Berglund (S) Berit Johansson (C) Yngve

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

Arbetsordning. för kommunfullmäktige

Arbetsordning. för kommunfullmäktige 1(11) Dnr: 2014/ 303 dpl 101 Arbetsordning för kommunfullmäktige Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-08 99 2(11) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HAMMARÖ KOMMUN Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige

Läs mer

2015-05- Z.7 INTERPELLATION ANG FILIAL PÅ VEMDALSSKALET. Till regionstyrelsens ordförande

2015-05- Z.7 INTERPELLATION ANG FILIAL PÅ VEMDALSSKALET. Till regionstyrelsens ordförande '", Gli., ~,. CENTERPARTIET Till regionstyrelsens ordförande REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN 2015-05- Z.7 INTERPELLATION ANG FILIAL PÅ VEMDALSSKALET Regionen har under vintersäsongen 2014/15 drivit filial på

Läs mer

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige PROTOKOLL 1(8) Diarienummer Plats: Närvarande: Se 129 Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 127 Utdelning av Folkhälsopriset Regionens folkhälsopris delas 2015 ut till Aneby kommun för deras arbete med ungas

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl

PROTOKOLL. Datum: Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl. 09.00 15.15 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Danuta Finke (C) Margareta Gladh (M) Annelie Bengtsson

Läs mer

U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 1.1 Sid 1(12) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 1.1 Sid 1(12) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 1.1 Sid 1(12) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/288 2018/11 2014-11-03 2018-01-29 Kf 2014-11-03 96 Kf 2018-01-29 14 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Arbetsordning för Region Blekinges styrelse

Arbetsordning för Region Blekinges styrelse Arbetsordning för Region Blekinges styrelse Allmänna bestämmelser Regionstyrelsen är Region Blekinges beslutande församling och verkställande organ. Styrelsen är i kommunallagens mening en direktion. Den

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

PROTOKOLL. Datum:

PROTOKOLL. Datum: Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 3, Stora konferensrummet, Plan 3 Kl. 09.00 16.30 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Berit Johansson

Läs mer

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Bella Rosa, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Carina Ödebrink (S) Rune Backlund (C) Malin Wengholm (M), -195-196

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(17) Beredningen för vård och rehabilitering 2008-05-13 Plats och tid Landstingshuset Hus 2, Kyrkgatan 12, Östersund, plan 2, 2008-05-13 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Alvi Berglund (s) Siw Lundkvist

Läs mer

Motionssvar - Reglemente för omställningsbidrag

Motionssvar - Reglemente för omställningsbidrag MOTIONSSVAR SID 1(4) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande DATUM DIARIENR 2016-01-27 LS-LED15-0230-4 ÄRENDEGÅNG MÖTESDATUM Landstingsstyrelsen 2016-02-16 Motionssvar - Reglemente för omställningsbidrag

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Parlamentariska nämnden 27-36

Parlamentariska nämnden 27-36 PROTOKOLL 1(4) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD), ordförande, Hans Toll (S), vice ordförande, Martin Hytting (M) Lennart Bogren (C) Per Hansson

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 101-106

Sekreterare Paragrafer 101-106 Sammanträdets plats och tid Folkets Hus, Ramselevägen 6, Strömsund kl 10.00-10.30 Beslutande Anna Gundersson David Berglund BrittInger Håkansson Björn Karlsson Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta

Läs mer

Regionbildning tillsammans med Landstinget VästernorrlandMittSverige (LS/1613/2011)

Regionbildning tillsammans med Landstinget VästernorrlandMittSverige (LS/1613/2011) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen 1(2) Samordningskansliet 2013-05-28 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@jll.se Regionbildning tillsammans med Landstinget VästernorrlandMittSverige

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

MOTIONSSVAR SID 1(4) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-01-27 LS-LED15-0230-4 Ä R E N D E G Å N G M Ö T E S D A T U M Landstingsstyrelsen 2016-02-16 Motionssvar

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-11-07 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdag den 7 november kl. 19.30 20.20 Ledamöter enligt bilaga 313 Tjänstgörande ers enligt bilaga 313 Ersättare enligt bilaga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

ÄRENDEFÖRTECKNING. 3. Granskning av privata fysioterapeuter 2015 (VVN/25/2015) 2

ÄRENDEFÖRTECKNING. 3. Granskning av privata fysioterapeuter 2015 (VVN/25/2015) 2 Kallelse/Föredragningslista 1(8) Samordningskansliet 2015-08-27 Monica Byvald Tfn: 063-147637 E-post: monica.byvald@regionjh.se ORGAN: DATUM: 2015-09-08 Vårdvalsnämnden PLATS: Regionens hus, hus 3 plan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7)

Sammanträdesprotokoll 1 (7) 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 29 april 2004 kl 14.45-15.15 Beslutande Maidie Wiklund Robert Uitto Mona Nyberg Bengt Bergqvist Karin Paulsson Thomas Andersson Inger

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

ARVODESBESTÄMMELSER M M. för förtroendevalda inom Örebro läns landsting. mandatperioden 2007-2010

ARVODESBESTÄMMELSER M M. för förtroendevalda inom Örebro läns landsting. mandatperioden 2007-2010 ARVODESBESTÄMMELSER M M för förtroendevalda inom Örebro läns landsting mandatperioden 2007-2010 Fastställda av landstingsfullmäktige 21 22 november 2006 Reviderade enligt beslut av landstingets revisorer

Läs mer

Tid: 2015-01-13. Härnösand NÄRVARANDE 2015-01-13 15LS1 1(22) Ledamöter

Tid: 2015-01-13. Härnösand NÄRVARANDE 2015-01-13 15LS1 1(22) Ledamöter Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Karin Henriksson 2015-01-13 15LS1 1(22) Tid: 2015-01-13 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Elisabet Strömqvist (S) Erik Lövgren (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Strömsund den 30 september 2003 kl 9:00-17:00 Beslutande Sandel, Björn Geijer, Gunnar Winberg, Emilia Nyberg-Finn, Katarina Abramsson, Mikael Laws

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING Kallelse/Föredragningslista 1(38) Samordningskansliet 2015-01-29 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-02-10--11 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

I bifogad PDF-fil finns alla ärenden som avhandlades på mötet

I bifogad PDF-fil finns alla ärenden som avhandlades på mötet Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde 25 november 2014. På Region Skånes webbplats www.skane.se/rf141125 finns

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer