Information/utbildning Personalutskottet Eva Johansson Per Djurberg Mira Vanhatapio Annika Bogren Lena Kullander

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information/utbildning Personalutskottet 2015-02-18. Eva Johansson Per Djurberg Mira Vanhatapio Annika Bogren Lena Kullander"

Transkript

1 Information/utbildning Personalutskottet Eva Johansson Per Djurberg Mira Vanhatapio Annika Bogren Lena Kullander

2 Lagstiftning Lagen om anställningsskydd, LAS Ger anställningstrygghet och reglerar under vilka förutsättningar och hur en anställning får sägas upp Medbestämmandelagen, MBL Anger under vilka förutsättningar och hur fackets medbestämmande skall hanteras Arbetstidslagen Anger vilka arbetstider som skall gälla (EU-direktiv) Arbetsmiljölagen Reglerar arbetsmiljön och skyddsombuds ställning på arbetsplatsen Med flera lagar 2

3 Lagen om anställningsskydd - LAS Reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare Skydd för den anställde Avvikelser endast i kollektivavtal - tvingande Innehåller även överläggningsskyldighet med fackföreningar 3

4 Bestämmelser i LAS Uppsägning av personliga skäl Avsked Underrätta arbetstagaren Varsla facket Rätt till överläggning Korta tidsfrister 4

5 Avslut av anställning Tvåmånadersregeln Ett avsked eller uppsägning får inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren känt till mer än två månader 5

6 MBL Medbestämmandelagen Reglerar miniminivå för samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer Innehåller bestämmelser om skadestånd Respekt för föreningsfriheten 6

7 MBL i regionen De flesta förvaltningar har samverkansavtal MBL eller samverkan sker på den nivå där beslut ska tas - lokal samverkansgrupp (LSG) - central samverkansgrupp (CSG) - områdessamverkan (OSG) Förvaltningsövergripande frågor hanteras av centrala MBL-gruppen 7

8 Exempel MBL Frågor i anledning av budget kan behöva förhandlas på flera nivåer allteftersom det behövs beslut för att genomdriva budgeten. 8

9 Kollektivavtal Kompletterar och i vissa fall ersätter lagar Finns centrala som träffas mellan arbetsgivarorganisationen (SKL) och de centrala arbetstagarorganisationerna (exvis. SKAF och Läkarförbundet) Finns lokala som träffas i regionen mellan regionstyrelsen som arbetsgivarrepresentant (förhandlingschef) och de lokala arbetstagarorganisationerna (exvis Läkarföreningen) Finns förvaltningslokala som träffas mellan en förvaltning (förvaltningschef) och en lokal arbetstagarorganisation. 9

10 Allmänna bestämmelser, AB Övergripande kollektivavtal för alla anställda i kommun och landsting Innehåller bestämmelser om semester, ersättningar, disciplinpåföljder, avstängning, sjukdom mm. 10

11 Exempel på centrala kollektivavtal KHA Kommunalt huvudavtal HÖK centralt inkluderar löneavtal och AB AKAP-KL pensionsavtal BAL arbetslivsintroduktion BUI - utbildningsintroduktion BEA - beredskapsarbete KOM-KL - omställningsavtal FAS 05 ram för samverkan LAFF fackliga förtroendemän 11

12 Lokala kollektivavtal LOK lokalt kollektivavtal lön o anställningsvillkor Lokalt LAS-avtal BIL 01 reglerar reseersättningar TRAKT 04 reglerar traktamenten motsv Löneväxling löneväxling pension Samverkansavtal regioncentralt ramavtal samt förvaltningningslokala Lokala arbetstidsavtal (träffas på förvaltning) Frivillig extratjänstgöring på annan förvaltning 12

13 Exempel process kollektivavtal 13

14 Central förhandling Sveriges kommuner och landsting (SKL)och huvudorg. eller till huvudorg. ansluten central arbetstagarorg. träffar överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m m HÖK 14

15 Lokal förhandling Förhandling mellan Västra Götalands läns landsting och facklig org. stor offentlig sektor med liten konkurrens Förhandlingschef har delegation att träffa LOK 15

16 Förvaltnings-förhandling Överläggning mellan respektive förvaltning och facklig organisation avseende löneöversyn som ingår som en del i det lokala kollektivavtalet, LOK Där part så begär 16

17 Vem gör vad i löneprocessen? Chefen - totala ansvaret för verksamhet, ekonomi och personal. Lönesättningen del av ansvaret. Detta innebär att ansvara för som exempel lönesättning vid nyanställda prioriteringar vid löneöversynsförhandlingar lönekriterier på arbetsplatsen regionens lönepolitik??? Förvaltningschef/motsv - ansvarar för förvaltningens lönebildning som en del av det totala ansvaret för verksamhet, ekonomi och personal inom förvaltningen - ansvarar för att regionens lönepolitik tillämpas - tillse att förvaltningen har en tydlig lönebild 17

18 Vem gör vad i löneprocessen? HR-chef/motsv - vara väl insatt i lönebildningsfrågor - aktivt sprida kännedom om de förutsättningar som gället - inhämta synpunkter från chefer på lönepolitiken och medverka till utveckling av denna - Tillse att chefer får information om avtal, lönepolitiska ställningstaganden mm - ge chefer verktyg t ex erforderlig lönestatistik HR-strategiska avdelningen - hålla den politiska organisationen informerad - ta upp frågor av principiell natur till politisk prövning??? - hålla HR-chefer informerade om händelser som är av betydelse som ex centrala avtal, omvärldsanalyser - inhämta synpunkter från förvaltningarna på lönepolitiken och ansvara för utvecklingen av densamma. 18

19 Vem gör vad i löneprocessen? Medarbetaren - aktivt delta i arbetsplatsträffar/motsv där mål och lönekriterier diskuteras - genomföra utvecklingssamtal och fortlöpande dialog med sin chef ang lön och andra anställningsvillkor??? 19

20 Fackliga org med vilka VGR har kollektivavtal Kommunal 8093 Sveriges läkarförbund 4347 Lärarnas riksfb (saco) 128 Lärarförbundet (tco ) 179 Vision 5628 Ledarna 604 SSR-akademikerförb 797 Skogs - o lantbr.fb (tco) 8 Vårdförbundet Fysioterapeuterna

21 SRAT (tandhygien,) 725 Civilekonomernas RF 60 Sveriges Arkitekter 12 SULF (Sv univlär) 62 Sveriges Ingenjörer 359 Sfhl-sv folkhögsk lärare 115 JUSEK 347 Sveriges tandläkarförbund 689 Fsa-fb sv arbetstera 671 Dik-fb (logoped,bibl) 228 Naturvetarna 512 Sveriges farmaceuter 57 Sveriges psykologförbund 777 Skolledarförbundet 16 Oorg

22 Avtalsfrihet? Arbetsrättsliga lagar - Kan i regel inte avtalas bort mellan arbetsgivaren och en enskild anställd. Avvikelser måste ske i kollektivavtal 22

23 Arbetsgivare i en stor organisation, en del av attraktiviteten Ställer särskilda krav - Vid omplacering Inför uppsägning Vid sjukdom - Vid utövande av företrädesrätt 23

24 Olika typer av förhandlingar Intresseförhandling -Framåtsyftande -Få till stånd kollektivavtal Tvisteförhandling -Avser sådant som redan skett -Lösa en tvist MBL - Möjlighet till inflytande på beslut - Organisationsfrågor och enskilda medarbetare 24

25 Tvisteförfarandet Om facket anser att arbetsgivaren agerat felaktigt i förhållande till lag eller avtal kan facket begära tvisteförhandling. Lokal förhandling Central förhandling 25

26 Lokal tvisteförhandling Ligger på regionstyrelsen som delegerat till regionens förhandlingschef Förvaltningen deltar Framställning ska göras av facket till HR-strategiska avdelningen Avslutas med protokoll I enighet eller oenighet 26

27 Central tvisteförhandling Om den lokala förhandlingen slutat i oenighet kan facket begära en central förhandling Inom fyra månader från avslut av den lokala Hanteras för vår räkning av SKL där handläggaren från den lokala förhandlingen är kontaktperson Avslutas med protokoll I enighet eller oenighet 27

28 Tvist i AD Vid oenighet kan talan väckas i AD Handläggningstiden oftast minst ett år Avslutas genom förlikning, mellan parterna eller dom De flesta tvisterna avslutas genom förlikning för tvistens lösande 28

29 Skadestånd Bestämmelser i LAS Bestämmelser i MBL Brott mot kollektivavtal Vem har rätt till skadestånd enskild facket 29

30 Arbetsmiljölagen Reglerar översiktligt hur arbetsgivarens arbetsmiljöarbete ska utföras Lagens syfte: Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö Tillämpningsområde: Gäller nästan allt arbete 30

31 Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) Arbetsmiljölagen är grunden i arbetslagstiftningen Arbetsmiljöverket, AV, preciserar och kompletterar arbetsmiljölagen med nästan 100 olika föreskrifter 31

32 Arbetsmiljölagen 6 kap 6a (framställan enligt 6 kap.6a i arbetsmiljölagen) Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas ska skyddsombud vända sig till arbetsgivaren med en framställan om åtgärder Om inget tillfredsställande besked kommer inom skälig tid kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket ska då pröva frågan, detta ska mynna ut i ett beslut (föreläggande, förbud eller beslut om att inte ingripa) 32

33 Arbetsmiljölagen Skyddsstopp enligt arbetsmiljölagen 6 kap 7 Innebär visst arbete omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa och rättelse inte genast uppnås genom att vända sig till arbetsgivaren kan skyddsombudet avbryta arbetet En arbetsgivare som vill ha ett skyddsombudsstopp prövat, måste vända sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om prövning i ärendet. 33

34 Arbetsmiljölagen Tillsyn av Arbetsmiljöverket (AV) AV:s uppdrag är att se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar följs samt till viss del tobakslagen AV:s mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv - fysisk, psykisk som social och arbetsorganisatorisk synpunkt AV:s tillsyn syftar till att stärka arbetsplatsens egen förmåga att förebygga risker samtidigt som arbetsgivaren får besked om vad som behöver göras AV inspekterar de arbetsplatser som bedöms vara riskutsatta 34

35 Hur arbetar HR-strategiska med arbetsmiljö? En rådande och stöttande roll gentemot regionens verksamheter Exempelvis vid Arbetsmiljöverkets inspektioner eller juridiska ingripanden gällande framställan enligt AML 6.6a, skyddsombudsstopp Bevaka nyheter inom arbetsmiljöområdet Tex nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket, bevaka domar i arbetsmiljömål och informera och utbilda verksamheterna 35

36 Hur arbetar HR-strategiska med arbetsmiljö? Framtagande av regiongemensam hälso- och arbetsmiljöhandbok - Gemensamma riktlinjer, rutiner och mallar Utvecklande av riktlinjer och spelregler för företagshälsovården - Under 2015 är det fokus på handlingsplanerna mellan verksamheterna och företagshälsovården 36

37 Hur arbetar HR-strategiska med arbetsmiljö? Framtagande av IT-baserat dokumentationsverktyg vid rehabilitering Aktivitetskatalog där regionens medarbetare har möjligheter att få rabatt på olika tränings- och friskvårdsaktiviteter Hälsoinspiratörer/hälsocoacher Formgivaren och Prometern Pilotprojekt Kungälvs sjukhus där medarbetare via ett IT-program kan komma igång med ett aktivt och hälsosammare liv. 37

38 Hur arbetar HR-strategiska med arbetsmiljö? Utvecklingsaktiviteter i övrigt exempelvis friskvårdsbidrag, handlingsplan för sjukfrånvaro, matrisorganisation, utredning av öppna kontorslandskap Vara delaktig i delårs och årsredovisningar inom området arbetsmiljö Vara drivande tillsammans med verksamheternas HRcheferna 38

39 Arbetsmiljödelegationen (AMD) Startades 2002 som ett resultat av arbetet med det tvärfackliga arbetsmiljöinitiativet Beslut togs i regionstyrelsen om inrättandet av AMD Uppdraget som gavs till AMD är bland annat: Uppföljning och analys av regionens arbetsmiljöarbete Stödja den strategiska utvecklingen inom arbetsmiljöområdet Samverka med viktiga samarbetspartners Sprida information och kunskap samt utveckla nya arbetssätt Personaldirektör är beslutande i AMD Centrala MBL-gruppen tillika skyddskommitté för VGR 39

40 Arbetstidslagen Anger ramen för arbetstidens omfattning exempelvis 40 timmar per vecka, 48 timmar total arbetstid i genomsnitt per vecka inklusive jourtid Hur lång vila mellan olika arbetspass exempelvis dygnsvila och veckovila EU:s arbetstidsdirektiv införlivat i ATL 40

41 Verksamhetsanpassad bemanning Kompetensanalys Kompetensplanering Personal- Planering/ bemanning Genomförande Ex på aktiviteter Omställning/ rekrytering Avveckling Arbetstider Verksamhetsutv 41

42 Ramar för arbetstider Lag - Arbetstidslagen (ATL) Avtal Allmänna Bestämmelser (AB) och HÖK Budget Västra Götaland Riktlinjer - Riktlinjer inom arbetstidsområdet - 6-punktprogrammet läkare - Nattarbetstid Förtydliganden ATL och AB Anvisningar arbetstidsmodeller mm Schemaläggare 42

43 Anvisningar arbetstidsmodeller Anvisning årsarbetstid (reviderad) Anvisning individuell schemaplanering (ISP) Anvisning poängmodell Anvisning kvotering natt Anvisning 40-timmarsvecka Arbetstider förhållningssätt Arbetstider ordlista 43

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD Facklig handbok DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD MOLEKYLÄRB IOLOGI STUDERANDE FÖRTROENDEVALD för förtroendevalda inom kommuner och landsting Innehåll Inledning... 4 Kapitel 1 Den svenska

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

INLEDNING SAMVERKAN MALMÖ STAD. Samverkansavtal Malmö stad är ett kollektivavtal mellan Malmö stad och de kollektivavtalsbärande

INLEDNING SAMVERKAN MALMÖ STAD. Samverkansavtal Malmö stad är ett kollektivavtal mellan Malmö stad och de kollektivavtalsbärande SAMVERKAN INLEDNING Samverkansavtal Malmö stad är ett kollektivavtal mellan Malmö stad och de kollektivavtalsbärande fackliga organisationerna. Avtalet är ämnat att skapa förutsättningar för ett positivt

Läs mer

Projekt privata 2012-06-15

Projekt privata 2012-06-15 VÅRDFÖRBUNDET Samverkansavtal Ett stöd vid framtagande Projekt privata 2012-06-15 Medbestämmande för de anställda i företagen är en självklarhet i dagens samhälle. De anställda ska har rätt och möjlighet

Läs mer

Avtal för lärarområdet 2012: KHA, HÖK 12, FAS 05, KOM-KL

Avtal för lärarområdet 2012: KHA, HÖK 12, FAS 05, KOM-KL Avtal för lärarområdet 2012 innehåller följande avtal: Det kommunala huvudavtalet kha 94 hök 12 fas 05 kom-kl AB, Allmänna bestämmelser återfi nns i särtrycket lag och avtal Avtal för lärarområdet 2012:

Läs mer

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan inom Borås Stad 2007-01-18 2 Lokalt samverkansavtal Förnyelse arbetsmiljö samverkan för Borås Stad 1 Inledning Parterna konstaterar att vi har ett gemensamt synsätt

Läs mer

Agenda Paus för fika ca 18.45

Agenda Paus för fika ca 18.45 Agenda Info om personalavdelningen Kort personalfakta Arbetsgivarrollen och arbetsrätten Arbetsgivarpolitiska programmet Samverkan Paus för fika ca 18.45 Löneavtal/ lönebildning Kompetensförsörjning Anställningsformer

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

HÖK 11. i lydelse 2012-05-01. Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund

HÖK 11. i lydelse 2012-05-01. Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund HÖK 11 i lydelse 2012-05-01 Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Innehåll Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad SAMVERKAN MÖLNDAL Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad Avtalet gäller från den 1 mars 2008 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Information om implementering av arbetstidslagstiftningen inför 1 januari 2007 Karolinska Universitetssjukhuset

Information om implementering av arbetstidslagstiftningen inför 1 januari 2007 Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm 060917 Stockholms Läkarförening, sektion Karolinska Universitetssjukhuset Framtagen av: Maria Kvist Mats Lidegran Danguole Rimeika Mikael Rolfs Information om implementering av arbetstidslagstiftningen

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Förhandlingsprotokoll 2012-09-26 HÖK 12 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011

LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 LAG OCH AVTAL AVTAL FÖR FÖRBUNDSOMRÅDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2011 innehåller: LAG OCH AVTAL Avtal för lärarområdet innehåller det Kommunala LAG OCH * Kommunalt Huvudavtalet AVTAL Huvudavtal, - -KHA Avtal

Läs mer

Samverkan i Norrköpings kommun

Samverkan i Norrköpings kommun Samverkan i Norrköpings kommun AVTAL 2010 Innehåll Samverkansavtal i Norrköpings kommun 3 Medarbetarsamtal 3 Arbetsplatsträff 3 Samverkansråd 4 Förhandling enligt Medbestämmandelagen 4 Dokumentation 5

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13 Förhandlingsprotokoll 2013-04-10 HÖK 13 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Skydds ombuds boken.

Skydds ombuds boken. Skydds ombuds boken. Skyddsombudsboken. En handledning för dig som arbetar med arbetsmiljö 2001 LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE LO 2001.09 70 000 ISBN 91 566 1781-X Grafisk form och produktion: Karlavagnen,

Läs mer

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 BESLUT 2013-12-12 Dnr SU FV-1.1.2-3478-13 Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 (Fastställd av rektor 2013-12-12) 2. Innehållsförteckning FÖRORD... 3

Läs mer

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

Svenska kyrkans avtal 13

Svenska kyrkans avtal 13 Svenska kyrkans avtal 13 ISBN: 978-91-89016-40-8 Artikelnr. 1045 Innehållsförteckning Förkortningar 7 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor för anställda inom Svenska kyrkan 9 Bilaga

Läs mer

Svenska kyrkans avtal 13

Svenska kyrkans avtal 13 Svenska kyrkans avtal 13 ISBN: 978-91-89016-40-8 Artikelnr. 1045 Tryck: Ljungbergs Tryckeri AB, Klippan 2013 Innehållsförteckning Förkortningar 7 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor

Läs mer

1 (16) Version 2011-03-17

1 (16) Version 2011-03-17 1 (16) Version 2011-03-17 Råd och stöd för aktiv samverkan Råd och Stöd är ett partsgemensamt framtaget hjälpmedel vilket utgår från Samverkansavtalet. Innehållet i Råd och Stöd är inte kollektivavtalstext.

Läs mer