DEN BARMHÄRTIGA ENTREPRENÖREN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEN BARMHÄRTIGA ENTREPRENÖREN"

Transkript

1 Barmhärtiga Entreprenören omb Sida 1 DEN BARMHÄRTIGA ENTREPRENÖREN Från privatisering till socialt företagande

2 Barmhärtiga Entreprenören omb Sida 2

3 Barmhärtiga Entreprenören omb Sida 3 DEN BARMHÄRTIGA ENTREPRENÖREN Från privatisering till socialt företagande Karl Palmås AGORA

4 Barmhärtiga Entreprenören omb Sida 4 Drottninggatan Stockholm Telefon Telefax Tankesmedjan Agora har till ändamål; att stimulera en framtidsinriktad samhällsdebatt och sprida kunskap i centrala samhällsfrågor, att verka utifrån värderingar baserade på jämlikhet, jämställdhet, social rättvisa, demokrati och frihet och att arbeta för ett debattklimat präglat av dialog och ömsesidig respekt. Agoras verksamhet ska drivas obundet av politiska partier och intresseorganisationer. Agora grundades Tankesmedjan Agora ingår i Arenagruppen den radikala sfär som också består av bokförlaget Atlas, tidskriften Arena, seminarieverksamheten Arena Program och pockettidskriften Media i fokus. Analyserna och rekommendationerna i denna skrift delas inte nödvändigtvis av Agora. Den här boken publiceras inom ramen för Agoras projekt privat/offentligt/kooperativt. Agora och författaren, 2003 Produktion: tankesmedjan Agora Sättning: Gyllene Snittet, Helsingborg Omslag: Adore Communications AB Tryck: Mediaprint Uddevalla AB, 2003 ISBN ISSN

5 Barmhärtiga Entreprenören omb Sida 5 I NNEHÅLL Introduktion... 7 Prolog... 9 DEL I: PRIVATISERINGSVÅGEN OCH DESS KONTEXT Privatiseringen 20 år Pragmatik och ideologi Svunna guldår Massamhällets död underminerar välfärdsstaten och en individualiserad kultur rotar sig Privatiseringsvågen sprids Dagens privatiseringsdebatt Effektivitet, innovation, kundnytta Nytta åt kunder; välfärd åt medborgare Kundnyttans ideologi Privatiseringens utfall Facit från Storbritannien Aktiebolagets baksida Näringslivets bristande legitimitet Kris i styrningsfrågan DEL II: IDÉN OM DET SOCIALA SYFTET Företag i allmänhetens tjänst Fallstudie I: Railtrack blir Network Rail Fallstudie II: Miraklet i Claymore Socialt företagande... 47

6 Barmhärtiga Entreprenören omb Sida 6 5. Visionen som glömdes Företagandets socialt medvetna ursprung Mills vision Vänsterstatism, högerprivatism Modernismen och sociala bieffekter Företagandets nya samhällsroll Styrningsfrågans lösning? De mjuka bieffekternas återkomst Omdefinitionen av företagandet DEL III: SOCIALA FÖRETAG I PRAKTIKEN Från PPP till PIC Mot mitten från två håll Partnerskapets politik Vad är PPP? Vad är PFI? Storbritanniens erfarenheter av PFI Socialt företagande i vården En tredje väg mot jämlikhet Hjälp till självhjälp Expanderande sektor, stagnerande företag Fallstudie III: Paul Collins vanskliga balansgång Hinder 1: Avsaknad av legala strukturer Hinder 2: Olämpliga finansieringsmekanismer Hinder 3: Luckor i företagsledningskunskap Hinder 4: Bristande förståelse och erkännande Varför har New Labours framgångar uteblivit? Socialt företagande i Sverige En ny punkt på den politiska agendan Svenska hinder mot utveckling Svensk-brittiska paralleller Ett punktprogram för Sveriges sociala företagsamhet Epilog Referenser Noter

7 Barmhärtiga Entreprenören omb Sida 7 I NTRODUKTION Ett test: Droppa termen socialt företagande inför någon eminent person. Vänta i två sekunder. Sannolikt kommer vederbörande att instinktivt hosta ur sig ett Lidbomskt Trams!. Alternativt följer en utläggning om att det faktiskt inte går att sammanföra socialt och företagande till ett meningsfullt koncept. De båda begreppen är ju ömsesidigt uteslutande; det sociala står i motsats till företagandet. På senare år har idén om sociala företag kommersiellt självfinansierande företag som skapats för direkta sociala syften icke desto mindre hamnat på den samhällspolitiska agendan. Nya företagsformer lyfts fram som lämpliga leverantörer av offentliga tjänster såsom vård, skola och omsorg. Vidare anses de nya företagen kunna skapa ett samhälle med mindre social utslagning. Följande text syftar till att ge en bred orientering i ämnet. Resonemanget utgår från privatiseringsvågen, eftersom denna till stor del utgjort kontexten såväl som bränslet för rörelsen mot nya företagsformer. Merparten av tankarna är hämtade från Storbritannien; ett land som gått i bräschen för både privatisering och sedermera även socialt företagande. Textens första del är en genomgång av privatiseringsvågens ursprung och utfall. Det inledande kapitlet berättar historien om hur konceptet först lanserades i åttiotalets Storbritannien, medan kapitel 2 redogör för den debatt som följt privatiseringen. Kapitel 3 utvärderar sedermera privatiseringsprogrammet, och lyfter frågan huruvida etablerade former för att organisera välfärden är tillräckliga. Den andra delen introducerar idén om företag vars syften är direkt sociala. Kapitel 4 går igenom två exempel på sådana företag, och specificerar vad som menas med socialt företagande. Därefter förs ett resonemang över hur idén om det sociala syftet undanträngts under de 7

8 Barmhärtiga Entreprenören omb Sida 8 senaste 150 åren (kapitel 5), och varför den nu återigen hamnat på den samhällspolitiska agendan (kapitel 6). I den tredje, avslutande delen behandlar praktikaliteterna kring socialt företagande. Kapitel 7 och 8 redogör för hur stor- respektive småskaligt socialt företagande lanserats i Storbritannien inom ramen för New Labours politik. I kapitel 9 överförs erfarenheterna från Storbritannien till en svensk kontext. Delen och texten som helhet avslutas med ett kondenserat åttapunktsprogram för hur socialt företagande kan främjas i Sverige (kapitel 10). Materialet spänner således över ett relativt brett område, och kan läsas selektivt. Exempelvis kan den som vill veta mer om privatiseringens nutidshistoria inrikta sig på del I. På samma sätt kan den som främst är intresserad av praktiska policyaspekter inom socialt företagande med fördel fokusera på den tredje delen. Jag vill passa på att tacka Ursula Berge, Agora, för visat förtroende inför sammanställningen av publikationen. Vidare står jag i tacksamhetsskuld till Dr Don Slater, London School of Economics & Political Science, vars inflytande har gjort följande text mer omfångsrik, samt Dr Mats Magnusson, Chalmers Tekniska Högskola, vars stöd alltid är lika välbehövligt. Även Jan Cornillie, Oxford Economic Research Associates, och Dr Filip Wijkström, Handelshögskolan i Stockholm förtjänar ett tack för visad välvilja. 1 Karl Palmås, London, oktober

9 Barmhärtiga Entreprenören omb Sida 9 P ROLOG: G ODA INTENTIONER OCH FÖRETAGSAMHET Den barmhärtiga samariten skulle knappast blivit ihågkommen om han bara haft goda intentioner. Han hade pengar också. Margaret Thatcher, 1980 Under åttiotalet genomdrev Margaret Thatcher en omvandling av det politiska och ekonomiska landskapet som kom att sträcka sig långt bortom de brittiska öarnas stränder. Sedan hon 1975 utnämnts till ledare för landets konservativa parti iförde hon sig rollen som uttolkare av det nyliberala marknadstänkandet, avrundat med traditionella konservativa värden. Det var dock först 1979, som premiärminister, hon kunde börja bygga sitt idealsamhälle, baserat på marknadsmekanismen, privat ägande och människans inneboende företagsamhet. Enligt Thatchers vision skulle konkurrens, valmöjlighet, effektivitet och incitament skapa så mycket värde i både ekonomisk och samhällelig mening att rent sociala syften var varken behövda eller önskvärda. Det goda samhället skulle nås genom att pengar, i stället för goda intentioner, tilläts växa. Från Thatchers korsbefruktning mellan nyliberalism och konservatism föddes bilden av entreprenören som vår tids barmhärtiga samarit. 2 Införandet av ett företagsamhetsperspektiv i snart sagt alla samhällsfunktioner har medfört en rad positiva effekter, inte i borgandet av välfärden. Samtidigt tyder den marknadsliberala politikens utfall på att förbiseendet av goda intentioner kan ge upphov till orättvisor, i vissa fall förödelse. Tanken att en socialt agnostisk marknadsmekanism i sig själv skapar överlägsen samhällelig nytta har visat sig vara 9

10 Barmhärtiga Entreprenören omb Sida 10 en överförenkling. Den barmhärtiga samariten hade ju trots allt inte blivit ihågkommen om han bara haft pengar och helt saknat goda intentioner. Samhället måste därför finna sätt att sammansmälta företagsamhet och goda intentioner. Detta skulle kunna skapa offentliga tjänster som är effektiva såväl som rättvisa, samt även motverka den ökade sociala utslagningen. Huvudtesen i följande text är att dagens organisation av ekonomi och samhälle systematiskt underminerar en sådan sammansmältning. Entreprenörer tillåts inte vara barmhärtiga, barmhärtiga tillåts inte vara entreprenörer. Detta förhållande är knappast någon ekonomisk eller social nödvändighet. Det är snarare en historisk kvarleva, från vilken samhället kommit att analyseras och organiseras i termer av antingen statsstyrning eller privat vinstintresse. Det är nu dags att ompröva dessa samhällspremisser. 10

11 Barmhärtiga Entreprenören omb Sida 11 D EL I: P RIVATISERINGSVÅGEN OCH DESS KONTEXT Mot bakgrund av de ekonomiska och sociala förändringar som västvärlden genomgick under sjuttiotalet blev den Thatcheristiska samhällsvisionen som nämndes i prologen väl mottagen. Idéerna lever i allra högsta grad vidare i diverse skepnader. Deras mest påtagliga och kanske även mest bestående legat kan påvisas i världens alla hörn: I västregeringarnas utförsäljningar av statliga verksamheter; i de sätt med vilka de gamla öststaterna omstruktureras; och i de villkor under vilka utvecklingsländer assisteras av IMF och Världsbanken. 3 I skrivande stund är det exakt 20 år sedan den process som sedermera kommit att kallas privatiseringsvågen sattes i rörelse. Följande utspelar sig i juli

12 Barmhärtiga Entreprenören omb Sida PRIVATISERINGEN 20 ÅR Finansminister Geoffrey Howe och de pliktskyldiga tjänstemännen i Her Majesty s Treasury hade ett problem. Storbritannien behövde digitala växlar. Finansmännen i Londons Citydistrikt, som just börjat känna av åttiotalets uppsving för finansiella tjänster, hade påtalat behovet av ökad kapacitet inom telekommunikationer. Frågan var därför av relativt hög dignitet. På spel fanns inte bara välbehövliga jobb inom telekomsektorn, utan även britternas framskjutna position inom finansiella tjänster. Pragmatik och ideologi En utbyggnad av telekommunikationer kunde bara utföras av British Telecom, ett nationaliserat bolag ägt av den brittiska staten. Visserligen hade ett privat företag, Mercury Communications, licens att verka inom industrin, men i praktiken var den ett statligt monopol. Då tjänstemännen förutsåg att det statliga bolagets dominans inom överskådlig framtid skulle fortgå, drogs slutsatsen att det enda sättet att säkra utbyggnaden var att skjuta till mer kapital till British Telecom. Detta skulle inte varit ett problem om inte den konservativa regeringen hade dragits med ett oangenämt arv från den utgående Labourregeringen hade Storbritannien genomgått en ekonomisk kris och förödmjukad tvingats söka stöd från IMF. I stödvillkoren ingick att britterna skulle sätta ett tak för den offentliga sektorns upplåning. Detta krav kom att införlivas i den makroekonomiska plan som efter valsegern blev de konservativas käpphäst. Howes händer var således bundna; staten kunde inte stå för telekomfinansieringen. Paradoxen i sammanhanget var att satsningen med all sannolikhet varit en lysande investering, även med kommersiella mått mätt. 12

13 Barmhärtiga Entreprenören omb Sida 13 Tjänstemännen började således laborera med andra möjligheter, såsom att erbjuda allmänheten obligationer så kallade Buzby bonds, döpta efter en tecknad figur från British Telecoms reklamkampanjer. Efter livlig debatt avslogs detta förslag, och i slutändan beslutade regeringen att sälja ut 51 procent av sitt innehav i British Telecom på aktiemarknaden och på så vis blåsa in friskt riskkapital i verksamheten. Manövern gavs namnet privatisering. Drygt två år senare, i november 1984, introducerades en kraftigt övertecknad British Telecom-aktie på Londonbörsen. Börskursen steg som sedermera har blivit brukligt kraftigt de närmaste dagarna efter introduktionen, och privatiseringen ansågs vara en framgång. Med friskt självförtroende kunde nu regeringen driva igenom det omfattande privatiseringsprogram som sträckte sig fram till Under denna period avyttrade den brittiska staten sina samtliga innehav inom telekommunikation, vatten, gas och elektricitet, samt en samling statliga företag såsom British Airways, Rolls Royce, British Steel och British Rail. Beslutet att privatisera British Telecom var således ursprungligen ett pragmatiskt sätt att lösa ett finansieringsproblem. Thatcher var dock snabb med att kapitalisera politiskt på privatiseringsuppståndelsen. Valframgången 1979 var till stor del resultatet av Labourregeringens misslyckande att hantera en långdragen fejd med de på den tiden starka fackföreningarna inom den offentliga sektorn. Följaktligen var privatiseringen tacksam att lyfta fram som ett led i att minska fackföreningarnas makt och dessutom skapa en mer flexibel arbetsmarknad. Privatiseringen ska således ses som en process med både pragmatiska och ideologiska förtecken. 4 Den ideologiska överbyggnaden för programmet kom dock att ta överhanden allteftersom Thatcherismen och dess utländska motsvarigheter vann mark. Privatiseringsvågen måste därför ses i kontexten av de historiska förändringar som drev nyliberalismens frammarsch. Vilka var då dessa förändringar? 13

14 Barmhärtiga Entreprenören omb Sida 14 Svunna guldår Labourregeringen som tvingades lämna ifrån sig makten 1979 hade inte bara misslyckats att hålla facket i schack, den hade även misskött finanserna. Den ekonomiska kris Storbritannien hamnat i 1976 var dock bara en av flera kriser i sjuttiotalets världsekonomi. Missnöjet med hanteringen av finanserna överskuggades därför av en mer djupt rotad oro över det ekonomiska systemet. Något hade hänt med den oöverträffade tillväxt som hade präglat efterkrigstiden. Företrädarna för den dystra vetenskapen befarade att kapitalismens trettio guldår var över. De konservativa ljöt dock hopp i massorna genom att påstå att det i själva verket var keynesianismens gyllene år som var över. Under sjuttiotalet hade nationalekonomer börjat peka på brister i den makroekonomiska doktrin som legat till grund för efterkrigstidens ekonomiska politik. Främst var det antagandet att staten kunde byta arbetslöshet mot inflation och vice versa genom expansiv respektive kontraktiv budgetpolitik som ifrågasattes. Sjuttiotalets erfarenheter visade att ekonomin mycket väl kan hamna i onda cirklar där både arbetslöshet och inflationen ökar. 5 Milton Friedman på Chicagouniversitetet var den mest inflytelserike företrädaren för den nya tankeströmningen, som kom att kallas monetarism. Namnet kommer av att teorin stipulerar att inflationen främst beror på mängden pengar som cirkulerar i ekonomin. Det finns således ingen teoretisk grund för att med statlig budgetpolitik försöka släta ut ekonomins konjunktursvängningar tvärtom. Friedman menade att statlig inverkan i ekonomin i bästa fall är verkningslös, och i värsta fall direkt skadlig. I stället för att fokusera på att reglera efterfrågan i ekonomin, sade den nya doktrinen vidare att ekonomisk politik bör fokusera på att stimulera ekonomins utbudssida företagandet genom att lätta på skattetrycket och liberalisera marknader. Lagom till åttiotalets början hade monetarismen, via politiskt engagerade akademiker och tankesmedjor, sipprat igenom till den praktiska politiken. 6 Teorierna passade naturligtvis som hand i handske för högerpolitiker runt om i världen, och ekonomiskt skolade finansmi- 14

15 Barmhärtiga Entreprenören omb Sida 15 nister Howe var en av de som tidigt ansåg sig vara monetarist. Stödd av vetenskapen kunde Thatcherregeringen börja montera ned keynesianismens tillhörande välfärdsstat. Men varför hade då keynesianismen fungerat tidigare, och varför uppstod kriserna just på sjuttiotalet? Ett kort svar som ofta ges av ekonomer är att under sjuttiotalet råkade en samling externa chocker främst 1973 års oljekris sammanfalla, vilka rubbade det ekonomiska systemets jämvikt. En något längre förklaring är att samhällssystemet som helhet gick igenom en kvalitativ förändring under sjuttiotalet. Västländerna utvecklade en ny typ av kapitalism, där spelreglerna för politik, ekonomi och samhälle inte längre var desamma. Massamhällets död underminerar välfärdsstaten Kapitalismens trettio guldår var i grund och botten resultatet av de produktivitetsökningar som fabrikssamhällets massproduktion möjliggjorde. Tayloristisk arbetsorganisation långt gången arbetsdelning av manuellt arbete, utfört av lågutbildad arbetskraft tillsammans med löpande band-principen gav upphov till avsevärda skalfördelar för företagen. Stora volymer av standardiserade konsumtionsvaror kunde således produceras till relativt låga kostnader. Skalfördelarna skapade uppåtgående spiral av ökande produktivitet, stigande löner, ökande efterfrågan och full sysselsättning. 7 Tekniker för masstillverkning av konsumtionsvaror var visserligen inget nytt fenomen: taylorismen och löpande bandet grundlades redan under 1800-talet. Det var dock först efter andra världskriget som produktionssätten sattes i en institutionell kontext där massproduktion kunde matchas av massefterfrågan. En sådan institution var korporatismen, som säkerställde att fabriksarbetarnas löner steg i takt med produktivitetsökningarna och inflationen. Detta i sin tur gjorde att de breda massorna hade köpkraft nog att svälja det ökade utbudet av konsumtionsvaror. En annan institution var kärnfamiljen. Denna medförde en konformitet i konsumenternas preferenser, vilket var en nödvändighet med tanke på massprodukternas standardiserade natur. En tredje 15

16 Barmhärtiga Entreprenören omb Sida 16 institution var den keynesianska välfärdsstaten, vars aktiva finans- och utjämningspolitik upprätthöll en stadig efterfrågan. 8 Staten var, även den, konstruerad efter massproduktionens principer. Efterkrigssamhället var som en maskin med ett ändligt antal rörliga delar, vars funktionssätt var relativt överblickbart. Ekonomi och samhälle kunde styras cybernetiskt. Begreppet (lånat från systemteori) innebär att det socio-ekonomiska systemet balanserades via central reglering, stödd av omfattande informationsöverföring. Den reglerande instansen (staten) antogs besitta fullödig information om systemets funktion. Vidare antogs styrcentrumet kunna kontrollera systemet genom att sända signaler som översätts till effektiv handling då de når dess ingående delar. 9 Staten kunde liknas med en fabrik som inhyste samhällsmaskinen. Från kommandobryggan kunde sedan produktionen fintrimmas, och ut från löpande bandet strömmade en välfärd av tidigare ej skådade mått. Kring sjuttiotalet började detta system växa ur sitt skal. Produktivitetsökningar genom ytterligare expanderad massproduktion blev allt svårare att uppnå; dels på grund av tekniska begränsningar, men även som följd av ökande svårigheter att finna arbetskraft för monotont arbete vid löpande bandet. Vidare var kärnfamiljen och den kulturella konformitet som kännetecknat efterkrigstiden i upplösning, vilket drastiskt minskade efterfrågan för massproducerade varor. Det ekonomiska system som växte fram var mer komplext än maskinmetaforen medgav, och därför mindre lämpat för cybernetisk styrning. Principens största svaghet, särskilt framträdande i planeringsekonomierna inom det forna östblocket, började göra sig gällande. I komplexa ekonomier kan den omfattande informationsöverföring som systemet är beroende av inte administreras av statsapparaten. Som resultat präglas ekonomin av återkommande missberäkningar och underskott. 10 Medan denna svaghet sedermera blev planeringsekonomiernas fall, var dess uttryck inte tillnärmelsevis lika framträdande i sjuttio- och åttiotalens välfärdsstater. Icke desto mindre stod det klart att västländernas offentliga tjänster blivit svårare att leverera genom cybernetisk styrning. 11 Tjänsternas mål hade blivit mer mång- 16

17 Barmhärtiga Entreprenören omb Sida 17 facetterade och komplexa. Vidare var avvägningen mellan de olika målen och det bästa sättet att uppnå desamma stadd i ständig förändring. Slutligen hade det blivit svårare för staten att avgöra vilka mål som är möjliga att uppnå på lokal nivå. 12 Tilltron till centralstyrning började vika. Samtidigt hade den offentliga sektorn inte kunnat matcha guldårens produktivitetsökningar inom privata sektorn, vilket gjorde att välfärdsstaten upplevdes som dyrare att underhålla. Vidare började inhemska marknader mättas av massprodukterna, och företag tvingades alltmer söka nya marknader för att fortsatt kunna dra nytta av skalfördelar. I takt med globaliseringen av företagandet började välfärdsstatens finansiering att erodera. Tillsammans ledde dessa faktorer till att välfärdsstatens politiska legitimitet försvagades. Den nya kapitalismen innebar även nya villkor för näringslivet, som tvingades möta ett behov av mer specialiserade produkter och, inte minst, tjänster. Förkortade produktlivscykler och ökat tjänsteinnehåll i företags verksamhet motverkade möjligheterna för produktivitetsökningar stödda av skalfördelar. Källan till ökad effektivitet stavades i stället innovation dels i termer av teknologisk utveckling, dels i den vidare bemärkelsen såsom varande konstant förändring av verksamheten. Det nya företaget var därför mer beroende av kunskapsarbete, snarare än manuellt dito. Teorier inom företagsledning kom att haka på den ökade förändrings- och kunskapstrenden. Toppchefers huvudbry hade tidigare varit deras företags branschpositionering och de sätt med vilka de kunde behålla sin position, allt enligt Harvard Business School-professorn Michael Porter. 13 Allteftersom åttiotalet förlöpte började positioneringssynsättet alltmer betraktas som statiskt och otidsenligt. 14 Företagsledare började i stället tänka som London Business Schools Gary Hamel. Företagsstrategi var inte längre att defensivt finna en position och behålla den, utan att bygga en plan för förändring. För att en sådan plan ska vara konkurrenskraftig måste den bygga på de kunskaper och tillgångar som var unika för företaget dess kärnkompetens. 15 Den intellektuella tidsandan underströk även att etablerade företag 17

18 Barmhärtiga Entreprenören omb Sida 18 ofta är mindre beskickade att förändras än nykomlingar. Utmanare har alltid en fördel eftersom de saknar barlast i form av uttjänta verksamheter, resurser och leverantörsrelationer. 16 Från investerarhåll skapades därför ett tryck på företag att göra sig av med gammal barlast och endast se efter sina nödvändiga och unika tillgångar. Det numera närmast klichéartade managementmantrat fokusera på kärnverksamheten hade sett dagens ljus. Fokus på kärnverksamheten var inte bara en fråga om långsiktig konkurrenskraft, utan även ett sätt att förebygga ett nytt fenomen: Plötslig ägardöd. Åttiotalet var nämligen en tid då den finansiella grunden för företagandet förändrades radikalt. Finansgurun Michael Milkin visade upprepade gånger hur man genom så kallade leveraged buy-outs kunde göra fientliga uppköp med kapital från högriskpapper. Företag bestående av spridda verksamheter med varierande vinstpotential de som inte i tillräckligt hög utsträckning erbjöd aktieägarvärde var de hetaste uppköpskandidaterna. Företag kunde därför inte längre kosta på sig att vara de närmast feodala hierarkier som präglade efterkrigstiden. 17 Milkins legat blev att gamla ägarstrukturer med storkapitalister och industrialister bröts upp till förmån för institutionellt ägande. I samma led ökade ägartrycket att prestera goda (kortsiktiga) finansiella resultat. Det ökande trycket från finansiella marknader och företagandets globalisering gjorde den nationella skattebasen mer bräcklig. Nationell konkurrenskraft blev en nyckelfråga för både företag och stat. 18 Statens ekonomiska roll blev alltmer snävt inriktad på att främja inhemsk innovation med hjälp av utbudsstimulerande åtgärder, till stora delar i linje med de skattelättnader och liberaliseringar som monetarismen föreskrev. Den av monetarismen dödförklarade keynesianska välfärdsstaten hade ersatts av en konkurrenskrafts- och industriorienterad stat. 19 och en individualiserad kultur rotar sig De förändringar inom ekonomin och affärsvärlden som stödde Thatchers omstöpning av samhället sammanföll med mer kulturellt betingade förändringar. Som redan nämnts var kärnfamiljen en av massam- 18

19 Barmhärtiga Entreprenören omb Sida 19 hällets fundament, och den minskade efterfrågan på standardiserade varor kan till viss del förklaras av upplösningen av sådana rigida familjestrukturer. Kärnfamiljens upplösning kan ses i en bredare kontext av individualisering, vilket innebär att samhällsmedborgarna alltmer frångår industrisamhällets kollektiva traditioner och normer, exempelvis beträffande äktenskap, karriärval och sexuella preferenser. I stället har medborgarna blivit mer fria att fatta sina egna beslut skriva sina egna biografier oberoende av gemensamma seder. 20 Uppluckringen av de konformiserande traditionerna var ytterst driven av att samhällena i väst blev mer pluralistiska och mångkulturella. Processen bör inte ses som en ny form av egoism eller brist på medkänsla; åttio- och nittiotalens yngre har på många sätt striktare ideal än tidigare generationer hade. Den konservativa uppfattningen att det vilda sextiotalets härjningar lett till moraliskt förfall är således inte försvarbar. 21 Thatcher lyckades dock skickligt kapitalisera på myten om moraliskt förfall, paradoxalt nog samtidigt som hon vann stöd genom att hylla individualiseringen. Hennes hållning kan summeras upp i följande välciterade uttalande: Det finns inget samhälle, bara individer och deras familjer. Förespråkandet av individens frigörelse från en konformistisk statsapparat var en nyliberal uppmaning att anamma samtiden. Till de som skrämdes av den desorienterande samhällsomvandlingen gavs en traditionsbaserad motvikt, tillägget och deras familjer. Citatet är även en god metafor för Thatcherismen i stort, såsom en ständig (och ofta självmotsägande) jämkning av nyliberalism och konservatism. 22 En vanligt förekommande uppfattning inom vänstern är att individualiseringen var en följd av nyliberalismen; att nedmonteringen av välfärdsstaten tvingat individer att först och främst se efter sitt eget hus. Ovanstående tyder på att så inte var fallet; det var snarare så att samhällets förändringar återigen spelade Thatcherismen i händerna. Dock har individualismen med tiden institutionaliserats. Exempelvis 19

20 Barmhärtiga Entreprenören omb Sida 20 är välfärdssystemen alltmer uppbyggda kring den enskilde individen som minsta enhet. Medborgaren tvingas alltmer planera sina liv som en enskild individ, snarare än som del av en familj eller anställd på ett företag. 23 Denna institutionaliseringsprocess kan sägas vara påverkad av liberaliseringen. Thatcherregeringen insåg vikten av nämnda institutionalisering, och försökte aktivt hjälpa samhällsmedborgaren att agera som en rationell individ dels som en aktiv konsument, dels som en företagsam ekonomisk aktör. 24 Utförsäljningen av British Telecom var ursprungligen tänkt att vara inriktad på institutionella investerare som köpare. Intresset var dock svalt från investmentbankerna i Londons City, eftersom statliga företag antogs vara lågpresterande investeringsobjekt. Som alternativ plan iscensattes en massiv reklamkampanj riktad mot allmänheten. När så börsintroduktionen genomdrivits visade det sig att en stor del av de som tilldelats aktier aldrig tidigare ägt värdepapper. Därefter kom privatiseringen att framhållas som en politik för att sprida aktieägandet till gemene man, allt i ett led att odla en företagsamhetskultur. Då följande utförsäljningar inte genomfördes som ett sätt att förbättra de statliga finanserna, kunde regeringen kosta på sig att göra introduktionerna mer förmånliga för allmänheten. Detta visade sig vara ett effektivt sätt att mobilisera fortsatt politiskt stöd för programmet. 25 Det politiska stödet för en (ny)liberal politik kom även från intelligentian. De två skeenden som beskrivits ovan välfärdsstatens minskade legitimitet och individualiseringen förändrade många intellektuellas världsbild. Inom samhällsvetenskaperna övergavs teorier baserade på ekonomiska strukturer till förmån för mer kulturella analyser. I stället för kapitalism, talade akademiker hellre om modernism och postmodernism. 26 Detta hade även implikationer för politiken. Ekonomisk omstrukturering och fördelningspolitik blev ointressanta i jämförelse med de kulturella skeenden som inramar våra individuella liv. Politikens kulturella vändning gav således ett uppsving för identitetspolitiken, vars syfte är att respektera och anamma, snarare än att utjämna skillnader. 27 Frihet, snarare än jämlikhet, blev den intellektu- 20

21 Barmhärtiga Entreprenören omb Sida 21 ella och politiska debattens kärnvärde. Detta kan inte minst skönjas i att den socialdemokrati som styrt Europa under merparten av efterkrigstiden alltmer lämnat kollektivismen för liberalismen. 28 Privatiseringsvågen sprids Det var alltså en samling faktorer som låg till grund för Thatcherismens intåg under det tidiga åttiotalet: Monetarismens genombrott inom nationalekonomin; kollapsen av massamhället och dess inverkningar på ekonomi, näringsliv och stat; individualiseringen av kulturen; samt den politiska retorikens kulturella vändning. Som vi sett ovan lyckades de konservativa från dessa historiska råvaror bygga en ideologi till stor del kopplad till privatisering för den nya tiden. Privat ägande och marknadsmekanismen var de enda modeller som passade det nya samhället. De vänsterintellektuella, å andra sidan, insåg inte vidden av dessa förändringar förrän slutet av åttiotalet, då fröet till tredje vägens politik såddes. Fram tills dess gavs Thatcherismen fritt spelrum att dra politisk vinning av att intellektuellt kapa de nya tiderna. 29 I Storbritannien, såväl som USA, kom åttiotalet att tillhöra högern. Under denna tid väcktes intresset för privatisering även utanför Storbritannien. Kunskap och tekniker kring ämnet blev en av landets mest framgångsrika exportvaror. Londons bankirer och konsulter var hett eftertraktade rådgivare i övriga västländer. 30 Intresset kom även från Sverige, där efterkrigstidens socialiseringsdebatt under Thatcheråren ersattes av en privatiseringsdebatt. 31 Först efter jordskredssegern i 1997 års val kunde ett förnyat Labour åter inta regeringsbyggnaden Whitehall. Drygt fyra år senare, efter sin första mandatperiod som statsminister, sade Tony Blair i ett tal till sina anhängare: Framgång i politik är inte att omvända sitt egna parti, utan att omvända oppositionen

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer

Ansvarig utgivare: Håkan A. Bengtsson Form: Pontus Willebrand Tryck: Arenatrycket, 2010.

Ansvarig utgivare: Håkan A. Bengtsson Form: Pontus Willebrand Tryck: Arenatrycket, 2010. Ansvarig utgivare: Håkan A. Bengtsson Form: Pontus Willebrand Tryck: Arenatrycket, 2010. Inledning...5 Bakgrund...6 1. Slaget om framtiden...8 2. Varför gynnade inte finanskrisen socialdemokratin?... 11

Läs mer

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning 1 Working paper. Den färdiga versionen publicerad i Kommunal politik och ekonomi, vol 4, No 1 7-29. Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning Lars Norén, Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

Att skapa ett starkt och socialt Europa

Att skapa ett starkt och socialt Europa 3 Facket och Europa 2006 Uppdraget för EU: Att skapa ett starkt och socialt Europa Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Stefan Bohlin Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media

Läs mer

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009 välfärdsvinsten Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna Johnny Munkhammar www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667188&flik=4 juli 2009 TIMBRO [VÄLFÄRD & REFORM] 1 Copyright

Läs mer

Vi har råd med framtiden

Vi har råd med framtiden Vi har råd med framtiden Vi har råd med framtiden men då krävs en långsiktig och sammanhållen politik för välfärdens finansiering. Arena idé & Timbro Rapport från kommissionen om välfärdens framtida finansiering

Läs mer

Tillväxtfakta 2015 TILLVÄXT GENOM STÖD. En bok om statligt stöd till näringslivet

Tillväxtfakta 2015 TILLVÄXT GENOM STÖD. En bok om statligt stöd till näringslivet Tillväxtfakta 2015 TILLVÄXT GENOM STÖD En bok om statligt stöd till näringslivet INNEHÅLL KAPITEL SIDAN 1. Inledning: Syfte och ambition 6-7 2. Stödens historik: Från merkantilism till triple helix 8 12

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Vi har råd med framtiden men då krävs en långsiktig och sammanhållen politik för välfärdens finansiering

Vi har råd med framtiden men då krävs en långsiktig och sammanhållen politik för välfärdens finansiering Vi har råd med framtiden men då krävs en långsiktig och sammanhållen politik för välfärdens finansiering 2 Arena Idé och Timbro, juli 2010 Sättning: Original & AB ISBN 978-91-7566-773-7 info@timbro.se

Läs mer

Globalt perspektiv. Hur kommer kapitalismen sluta? av Wolfgang Streeck. Artiklar, rapporter och dokument om globala frågor

Globalt perspektiv. Hur kommer kapitalismen sluta? av Wolfgang Streeck. Artiklar, rapporter och dokument om globala frågor Globalt perspektiv Artiklar, rapporter och dokument om globala frågor Stiftelsen Global Kunskap 752 63 Uppsala www.globalpublications.org ISSN 1651 1441 Nr 59 3/2015 Hur kommer kapitalismen sluta? av Wolfgang

Läs mer

Den misslyckade välfärdsreformen

Den misslyckade välfärdsreformen Den misslyckade välfärdsreformen - Därför floppade aktiebolag med begränsad vinst Karl Palmås Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Grafisk form: Gustav

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Varför ränta? Ett räntekritiskt perspektiv. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET. Magisteruppsats 10 poäng VT 2006

Varför ränta? Ett räntekritiskt perspektiv. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET. Magisteruppsats 10 poäng VT 2006 Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng VT 2006 Varför ränta? Ett räntekritiskt perspektiv Författare: Haci Huseyin Karaca Handledare: Thomas Bay SAMMANFATTNING

Läs mer

Västvärldens hantering av utvecklingsländernas skulder att hjälpa eller att stjälpa

Västvärldens hantering av utvecklingsländernas skulder att hjälpa eller att stjälpa NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universitet Examensarbete C Författare: Helena Piehl Handledare: Karin Edmark VT 2008 Västvärldens hantering av utvecklingsländernas skulder att hjälpa eller att

Läs mer

Den orättvisa rättvisepolitiken

Den orättvisa rättvisepolitiken Den orättvisa rättvisepolitiken Den orättvisa rättvisepolitiken En idéskrift om utjämningspolitik Fredrik Bergström & Robert Gidehag FÖRFATTARNA OCH AB TIMBRO 2001 GRAFISK FORM: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ

Läs mer

Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem

Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem Petter Odmark Välfärdens framtida finansiering är ett framtida problem Rapport inom projektet Välfärdens framtida finansiering 2030 Publicerat i augusti 2010 Författaren och Arena Idé Arena Idé är en del

Läs mer

Finansiell förändring mot hållbar utveckling

Finansiell förändring mot hållbar utveckling Ekonomihögskolan Institutionen för Samhällsteknik Box 883, 721 23 Västerås C-uppsats 10 poäng Ekologisk ekonomi seminarieversion Finansiell förändring mot hållbar utveckling En studie av medlemsbankerna

Läs mer

Vad händer med civilsamhället när staten gör som marknaden?

Vad händer med civilsamhället när staten gör som marknaden? Vad händer med civilsamhället när staten gör som marknaden? Om marknadisering, myndigheter och ideella organisationer ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA Anna Fyrberg Yngfalk & Johan Hvenmark FoU-rapport 2014:4 Förord

Läs mer

Tjänster av allmänt intresse

Tjänster av allmänt intresse 2010 Johan Wikström Tjänster av allmänt intresse Johan Wikström Citera gärna ur skriften, men ange källa Johan Wikström och Saco 2010 Grafisk form Pangea design www.saco.se TJÄNSTER AV ALLMÄNT INTRESSE

Läs mer

Befria kapitalet! Om Tobinskatten och fria kapitalmarknader. Niclas Berggren, Anders Bornefalk och F Mikael Sandström Eli Heckscher Papers No.

Befria kapitalet! Om Tobinskatten och fria kapitalmarknader. Niclas Berggren, Anders Bornefalk och F Mikael Sandström Eli Heckscher Papers No. Befria kapitalet! Befria kapitalet! Om Tobinskatten och fria kapitalmarknader Niclas Berggren, Anders Bornefalk och F Mikael Sandström Eli Heckscher Papers No. 3/2002 Med skriftserien Eli Heckscher Papers

Läs mer

konkurrensens konsekvenser

konkurrensens konsekvenser konkurrensens konsekvenser Laura Hartman (red.) Konkurrensens konsekvenser Vad händer med svensk välfärd? SNS FÖRLAG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25

Läs mer

VÄLFÄRDEN ÄR VINSTEN HUR HANTERAR VI VINSTINTRESSET I VÅRD, SKOLA OCH OMSORG? RAPPORTFÖRFATTARE: DANIEL SUHONEN OCH DANY KESSEL

VÄLFÄRDEN ÄR VINSTEN HUR HANTERAR VI VINSTINTRESSET I VÅRD, SKOLA OCH OMSORG? RAPPORTFÖRFATTARE: DANIEL SUHONEN OCH DANY KESSEL VÄLFÄRDEN ÄR VINSTEN HUR HANTERAR VI VINSTINTRESSET I VÅRD, SKOLA OCH OMSORG? RAPPORTFÖRFATTARE: DANIEL SUHONEN OCH DANY KESSEL Det pågår ett klasskrig och det är min klass, de rika, som för kriget och

Läs mer

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING

FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING 20 FRÅN MASS- ARBETSLÖSHET TILL FULL SYSSEL- SÄTTNING Om sambanden mellan jobbpolitik, statsskuld och privata lån RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

rapport nr 18/2010 Vinstvarning! Ska privat vinst vara tillåten i skattefinansierade verksamheter? Av Anne-Marie Lindgren

rapport nr 18/2010 Vinstvarning! Ska privat vinst vara tillåten i skattefinansierade verksamheter? Av Anne-Marie Lindgren rapport nr 18/2010 Vinstvarning! Ska privat vinst vara tillåten i skattefinansierade verksamheter? Av Anne-Marie Lindgren Rapporten Vinstvarning! utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i maj 2010 Författare:

Läs mer

Sista fracken inga fickor har

Sista fracken inga fickor har Sista fracken inga fickor har Filantropi och ekonomisk tillväxt Pontus Braunerhjelm & Göran Skogh [red.] Den sista fracken... 04-02-18 13.25 Sida 1 SISTA FRACKEN INGA FICKOR HAR Den sista fracken... 04-02-18

Läs mer

Provided in Cooperation with: Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm

Provided in Cooperation with: Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Eliasson,

Läs mer

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Natalie Edberg Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap Självständigt

Läs mer