Europeiska investeringsbanken kommer att lägga särskild vikt vid projekt som stödjer innovation i Europeiska Unionen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europeiska investeringsbanken kommer att lägga särskild vikt vid projekt som stödjer innovation i Europeiska Unionen."

Transkript

1 Europeiska investeringsbanken 2;200C Bulletinen Nr 105 ISSN InnehâlI Innovation inltlatlvet RàdsmedIemmama diskuterade ElBis viktigaste prioriteringar Innovation och informationssamhâllet: EU mot USA I och Japan I riskkapitalverksamhet i unionen - I 7..T ; - 'V",' Att förbättra kvaliteten pâ utbildningen i hela Europa 1 EIB anpassar sina operativa strukturer till nya uppgifter 1 Det nya AVS-EU Partnerskapsavtalet 20 Fokusering pà regional konvergens: "Mer är Inte alltid bättre" EIB-Forum 2000 i Bremen Europeiska investeringsbanken kommer att lägga särskild vikt vid projekt som stödjer innovation i Europeiska Unionen. Denna omorientering av bankens verksamhet görs som en uppföljning av den strategi som faststâlldes av Europeiska ràdet vid dess mote i Lissabon i mars, vilken betonar Europas behov att utveckia en mer konkurrenskraftig och dynamisk kunskapsbaserad ekonomi. Bankens räd - som bestàr av EU:s finansministrar - godkände vid sitt arsmöte i juni bankens "Innovation 2000-initiativ", vilket stödjer investeringar som frâmjar informationssamhâllet. forskning och utveckling, innovation och konkurrenskraft samt humankapital. Ett utiàningsprogram pà 12 till 15 miljarder euro för de tre kommande àren kommer att inrättas för detta ändamal. Bankens rad beslutade ocksà att fördubbia omfattningen av EIB:s riskkapitaltransaktioner för smä och medelstora företag tili 2 miljarder euro. EIB:s president Philippe Maystadt underströk för râdsmediemmarna att ett framgângsrikt genomförande av programmet kommer att kräva ett nära samarbete med nationella och lokala myndigheter, bankens partner i den finansiella sektorn och EU-kommissionen.

2 Innova tion 2000-initia ti vet' Râdsmediemmarna godkände under detta initiativ riktlinjer som är avsedda att kanalisera EIB:s finansiering till fôljande fem omrâden: Uppbyggnad av humankapital: genom att finansiera datorutrustning till skolor, högskolor och universitet och utiàning till stöd för utbildningscentrum för IT; Forskning och utveckling: genom att samfinansiera den offentliga och privata sektorns forskningsprogram, företagsinvesteringar i FoU, infrastruktur för forskning, vetensk<3pliga center och ätgärder som möjliggör smâ och medelstora Riskkapital och reform av EIF Informations- och kommunikationsteknologinät: företags tillgâng till forskningsprogram; genom att finansiera transeuropeiska bredbands- och multimedianät samt fysisk och digital infrastruktur, En central del av "Innovation 2000-initiativet" är bankens ökade verksamhet inom riskkapitalfinansiering för smâ och medelstora företag. Râdsmediemmarna ökade reserven, som har upprättats för att täcka den risk som är förknippad med sâdana transaktioner, frân 1 till 2 miljarder euro. Denna reserv finansieras frân EIB:s rörelseöverskott och har redan en avsättning pâ en miljard euro frân 1996, 1997 och En ytterligare avsättning pâ 500 miljoner euro frân 1999 ârs rörelseöverskott har nu gjorts och saldot kominer att överföras efter behov frân resultaten för âren 2000 till Râdsmediemmarna godkände ocksâ reformen av Europeiska investeringsfonden i syfte att gora denna institution till ElB-gruppens specialiserade riskkapitalgren. Samtidigt som fondens trepartsstruktur bibehâlls (vars kapital gemensamt ags av ElB, EU-kommissionen och affärsbanker) är mâlsattningen för denna reform att gora EIE till majoritetsägare med uppgift att leda Institutionen. Att samla EIB-gruppens sammanlagda riskkapitalverksamhet (1,2 miljarder euro beviljade) under ElF:s forvaltning kommer att avsevärt förbättra fondens finansiella och operativa kapacitet. Det kommer även att möjliggöra att transaktioner pâ detta mycket specialiserade omrâde kan riktas mer effektivt. Detta nya förhailande mellan EIB och EIF kommer även att uppmuntra tili att bankens och fondens sakkunskap kombineras pâ ett produktiv! satt, genom Introduktionen av ytterligare finansieringsinstrunn-nc för att stödja smâ och medelstora företag. Samtidigt kommer detta att öka katalysatoreffekten av EIB-gruppens insatser i Europas bank- och finansvärld. som ger lokal tillgâng till sâdana nät, särskilt i EU:s mindre gynnade regioner. Pâ detta omrâde kommer banken att inrikta sin utiäning pâ innovativa teknologiprojekt som ASDSU xdsl och UMTS; Spridning av innovation: genom att finansiera "on-line-hälsovardstjänster'" och anvàndningen av informationsteknik för att fora Europas invànare närmare lokala myndigheter och offentliga tjänster, samt genom att utrusta företag, i synnerhet smâ och medelstora företag, med avancerade former av informationsteknik. Utveckling av smâ och medelstora företag och entreprenörskap: genom att stärka riskkapitalstöd för utvecklingen av innovativa smâ och medelstora företag, stödja forskningsbyar och företagskuvöser, samt introducera nya produkter som motsvarar de behov som mycket smâ företag har. Stöd tili dessa nya verksamhetsomrâden för EIB kommer att tillhandahâllas under ett särskilt utiàningsprogram pâ 12 till 15 miljarder euro för de tre kommande âren. Istället för att endast innebära en ökning ί bankens utiâningsvolym, kommer detta att utgöra en kvalitativ omorientering av EIB:s traditionella verksamhet tili sektorer med ett bögt teknologiskt mervärde, som har en positiv effekt pâ ekonomin. För detta ändamal kommer banken att bâde utöka bredden pâ sina finansieringsinstrument och nâ nya partner och kunder, särskilt för att beakta det faktum att bankens finansieringstransaktioner har utvidgats tili att omfatta immateriella investeringar. Sida EIB BULLETINEN

3 EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN Râdsmediemmarna diskuterade EIB:s viktigaste prioriteringar Vid bankens arsmöte den 5 juni i Luxemburg: ElB-.s president Philippe Maystadt och ordföranden i bankens ràd, Gordon Brov/n, finansminister, Förenade kungariket Radsmedlemmarna diskuterade EIB:s viktigaste prioriteringar / sitt anförande till ElB-.s ràdsmediemmar framhöll Philippe Maystadt Innovation initiativet och finansieringen i kandidatländerna som de viktigaste prioriteringarna: "Slutsatserna frân Europeiska râdets mote i Lissabon inbegriper ett stärkt stöd för bankens Innovation initiativ pâ fôljande fem omrâden: humankapital, smâ och medelstora företag och entreprenörskap, forskning och utveckling, informations- och kommunikationsteknologinät samt spridning av innovation. En väsentlig del av Innovation 2000-inltiativet gäller förslaget att stalla ytterligare en miljard euro frân bankens rörelseöverskott till förfogande för riskkapital till smâ och medelstora företag. Detta förslag kommer lägligt dâ banken redan har tilldelat den ursprungliga miljarden, som ni godkände 1997, antingen direkt eller genom det ETF-mandat som gavs tili EIF. "En mindre Marshallplan " Bankens finansiering i Centraloch Osteuropa kommer att uppga tili totalt mer an 17 miljarder euro under de nârmaste âren för att förbereda dessa lander för mediemskap i EU. Jag vili inte överdriva betydelsen av detta âtagande, men jag noterar att vissa observatörer redan har jämfört detta med en "mindre Marshallplan"' för vara östeuropeiska grannar. Jag skulle ocksâ vilja poängtera att hälften av detta belopp, 8,5 miljarder euro under Perioden kommer att ställas tili förfogande pâ bankens egen risk. Den resterande delen, dvs. 8,7 miljarder euro under Perioden , kommer frân det nya utiâningsmandatet som tilldelades banken av râdet. Jag är naturligtvis füllt medveten om att en god användning av detta mycket stora belopp är en av de största utmaningarna för banken under de kommande âren, och jag kan försäkra er om att övervakningen av detta program kommer att vara en av bankens högsta prioriteringar. Av den anledningen har direktionen precis beslutat om en större omstrukturering av bankens operativa avdelningar. Den nya strukturen kommer att fora samman kandidatländerna och medlemsstaterna, vilket kommer att gora det enklare att överföra procedurer och förfaringssätt samt kunnande och pâskynda anslutningen av kandidatländerna tili Europeiska unionen (se även sidorna 16-19). EIB BULLETINEN Sidû 3

4 EIB under 1999 Avtalade lân - inom EU - utanför EU Upplàning Utestâende lân Egenkapital Nettovinst Balansomslutning Tecknat kapital (per den 31 dec.) (miljoner euro) Bankens verksamhet i kandidatländerna kommer att föija samma berättigandekriterier som i EU, och vâr mälsättning är att öka andelen av den totala utiàningen för miljöprojekt tili 25 %. För att säkerställa en maximal effekt kommer banken att fortsatta sitt nära samarbete med Europeiska kommissionen och dess nya ISPAprogram samt med de multilaterala institutionerna som är verksamma i regionen. Philippe Maystadt om: Utiàningen "Inom EU skulle jag vilja nämna verksamheten till stöd för smâ och medelstora företag, genom globala lân med vara finansiella partners (2,8 miljarder euro) och genom deltagandet i riskkapitalfonder (470 miljoner euro beviljades under 1999). Banken ökade ocksâ sina ansträngningar till förmän för transeuropeiska transport-, energiöverförings- och telekommunikationsnät (dar mer an 10 miljader euro tillhandahölls i finansiering). Merparten av vâr verksamhet utanför Europeiska unionen har genomfôrts i kandidatländerna i Central- och Osteuropa samt Cypern. 1 Central- och Osteuropa är banken det ojämförligt största multilaterala finansinstitutet". Upplâningen "Bankens upplàning i euro utgjorde 41 % av bankens totala upplàning under 1999, varav hälften genomfördes inom bankens EARN - Euro Area Reference Note - program. Banken har som mälsättning att tillhandahälla ett förstklassigt komplement till statliga lântagare och vi anser oss ha gjort betydande framsteg mot detta mal. Bankens emissioner i GBP och USD utgjorde cirka hälften av bankens totala upplàning under forra âret". Balansräkningen "Bruttorörelseöverskottet var miljoner euro forra âret, vilket motsvarar en avkastning pâ eget kapital pâ 5,8 %. Minskningen i bruttoresultatet jämfört med 1998 (1 345 miljoner euro) kan förklaras av en kombination av minskade bruttointäkter frân finansförvaltningen och minskad räntemarginal netto. Administrativa kostnader ökade brutto med 12,4 % jämfört med Det huvudsakiiga skälet tili detta är bidraget pâ 10 miljoner euro till HlPC-iniriativet (se sidan 22) och exceptionella bidrag för jordbävningarna i Turkiet och Grekland samt gâvan till Kosovo (totalt 2,6 miljoner euro)". Finansministrar hos EIB: Didier Reynders, Belgien (som nu tar over ordförandeskapet i bankens räd) och Laurent Fabius, Frankrike. Till följd av beslutet vid Europeiska rädets mote i Helsingfors att erkänna Turkiet som kandidatland, kommer banken sjäivfallet att inkludera Turkiet i länderförteckningen under bankens förmedlemskapsfacilitet. Liksom för samtliga andrà kandidatländer kommer transaktioner under förmedlemskapsfaciliteten att vara beroende av bankens sedvanliga kriterier, i synnerhet vad beträffar utfärdade säkerheter." Sitia 4 EIB BULLETINEN

5 EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN Innovation och informationssamtiället EU mot USA och Japan: Pà väg att komma ikapp, men fortfarande âterstâr mycket att gora Innovation och informationssamhâllet Europeiska râdets mote i Lissabon i mars beslutade om att vidta âtgârder för att säkerställa att Europa blir en globalt konkurrenskraftig och dynamisk kunskapsbaserad ekonomi. Var befinner sig dà Europeiska unionen idag betrâffande innovation, forskning och utveckling samt informationssamhâllet jämfört med USA och Japan? Tvà bakgrundsrapporter som har tagits fram av ElB.s Direktorat för projekt belyser nuläget. renterna (USA och Japan). FoUutgifter i Europa motsvarar 1,8 % av BNP. Detta kan jämföras med 2,8 % för USA och 2,9 % för Japan. Det finns lite bevis för att Europa hâller pâ att komma ikapp dessa lander pâ sikt. Det finns dessutom mycket stora skillnader (i storleksordningen 7:1) vad beträffar forhâliandet FoU/BNP i EU-länderna. (Bild I) EU.s privata sektor màste spenderà mer pà FoU Teknologisk innovation är motorn för tillväxt, och de fiesta innovationer är resultatet av övervägda ekonomiska beslut om resurser som skall avsättas för att kunskap. utveckia i synnerhet för forskning och utveckling (FoU) - jämfört med de viktigaste internationella konkur- I. FoU/BNPnyckeltal (i %) i EU-länderna Pâ grund av en kombination av krafter som är förbundna med innovationsverksamhet (dvs. för att Europa avsätter relativt lite resurser till kunskapsframställning - Kalla: OECD SE Fl DE FR DK UK EU BE AU IR IT NL ES PT GR HIB BULLETINEN Sida 5

6 II. Antal forskare I i industrin i % av totalt antal anställda UE USA JAPAN Kalla: OECD denna skall vara framgângsrik behövs bâde lämplig forskningsinfrastruktur och andrà incitament som är attraktiva för de som utför forskning), finns det en risk att teknologiska skillnader ökar mellan regioner i Europa. Politiska ätgärder som uppväger detta är nödvändiga för att öka mindre utvecklade regioners kapacitet att införa ny teknologi. Medan de resurser som avsatts tili grundforskning och den som utförs av offentliga institutioner i EU följer USA, finns det stora skillnader när det gäller FoU som utförs av företagssektorn. Europas privata företag bedriver mycket mindre FoU an den amerikanska och japanska industrin. Dessutom tillägnas mindre mänskliga resurser tili FoU i Europa: 5 anställda per 1000 är forskare i Europa, medan siffrorna är 7 respektive 9 för USA och Japan. För övergangen tili en kunskapsbaserad ekonomi är Europa alltsâ mindre väl utrustat med humankapital an USA och Japan. (Bild II) Det handlar inte sä mycket att öka finansieringen av forskning som utförs av offentliga institutioner, utan snarare om att forma den privata sektorn att spenderà mer pâ FoU. Det finns likväl ett betydande utrymme att öka effektiviteten för FoU som utförs av den offentliga sektorn i EU, i synnerhet genom att förbättra samordningen av offentliga FoU-utgifter i medlemsländerna. Detta skulle kunna hjälpa tili att undvika onödiga dupliceringar och förbättra synergieffekterna. Av den FoU som privatfinansieras i Europa tillhandahâlls 80 % av stora företag och 20 % av smâ och medelstora företag. De smâ och medelstora företagens andel är jämförelsevis lägre i USA (15 %) och Japan (6 %). Följaktligen är innovation i EU proportioneilt mer beroende av smâ och medelstora företag an pâ andrà hall. De smâ och medelstoia företagens innovationsprestationer blir därför viktiga. Smâ och medelstora företag har mindre lätt att f<i tillgâng till offentliga medel an större företag, dâ endast 9 % av smä och medelstora företags FoU-utlägg finansieras av staten, jämfört med 13 % av de stora företagens FoU-utlägg. Att underlätta smâ och medelstora företags tillgâng till finansiering för innovationsverksamhet skulle därför hjälpa tili att väsentligt öka den europeiska industrins innovationsresultat. Det finns bevis för att européerna inte tillräckligt skyddar resultaten av sin innovationsverksamhet genom patent. Europeiska företag III. Den teknologiska bytesbalar sen (i mrd) η ^ UE Kalla: OECD 1 USA JAPAN har en relativt lag benägenhet att patentera jämfört med företag i USA och Japan. Detta resulterar i en försämrad teknologisk bytesbalans (som inkluderar inkomster frân licenser, patent, kunskap, etc.). Balansen är positiv för USA och Japan. För att vända denna negativa trend bör europeiska uppfinnare (universitet, företag, privata forskningsinstitut) uppmuntras att i högre grad patentera sina upptäckter och immateriella rättigheter. (Bild III) Riskkapitalindustrin är en alltmer viktig källa tili finansiering av innovation och hjälper nya idéer att bli affärsframgangar. Denna industri har tagit längre tid att komma igäng i Europa an i USA och följaktligen är den europeiska marknaden mindre utvecklad. Riskkapital i Europa är fortfarande i hög grad inriktat pâ det senare stadiet i den sä kallade riskkapitalcykeln. Finansiering pâ ett tidigt Stadium och av nystartade företag star för endast en mycket liten del av riskkapitalfinansieringen i Europa. Det är i denna fas som merparten av innovativa affärsidéer skapas och därför behöver stödjas. Harald Gruber, Direktoratet för projekt , E-post Sida 6 I EIB BULLETINEN

7 EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN Innovation och informationssamhâllet Behov av offentliga âtgârder inom EU.s informationssamhëlie Informationssamhâllet (IS) utvecklas i snabb takt inom EU (1), vilket till exempel illustreras av den explosionsartade ökningen i antalet internetanvändare sedan EU ser ut att komma ikapp USA pâ detta omrâde, även om IS fortfarande är mycket mindre utveckiat i EU an i USA: totala utgifter för informations- och kommunikationstekniker (ICT) utgör nu cirka 6% av BNP för EU som helhet, medan denna andel är 7,5% i USA och 7,4% i Japan. Utbredningen av ICT pâ marknaden sker inte i samma takt i de olika lânderna och regionerna, i synnerhet i början av marknadspenetreringen fanns det stora skillnader mellan EU-länder avseende antalet persondatorer per 100 invànare, som varierar mellan 10 till mer an 50 och samma gällde för Internets spridning: antalet internetleverantörer varierade frân färre an 5 till mer an 90. Spridningen av ICT skiljer sig ocksâ mellan socialgrupper - vilket i huvudsak beror pâ deras inkomstnivâer - och mellan ekonomiska sektorer i de olika lânderna. Det finns en risk att lâginkomstgrupper och de mindre utvecklade regionerna i EU inte kommer att lyckas att anta de nya teknologierna, med allvarliga följder för deras framtida ekonomiska utveckling - eller om de lyckas med att införa dessa, att de endast kommer att bli passiva aktörer i processen, medan merparten av fördelarna kommer att skördas av enskilda individer, företag och institutioner i centrala regioner dar hindren för deltagande i IS kan vara lägre. Det uppskattas att "industrier som arbetar med informationssamhâllet"' i EU redan bidrar tili cirka 15 % av BNP-tillväxten och skapar 25 % av nya jobb i den europeiska ekonomin (2). Efter USA:s erfarenhet star det klart för EU att ekonomin erfar en snabbare innovationstakt. Detta bör öka produktiviteten och Produktionen pâ lang sikt, tillsammans med en vag av omstruktureringar och framväxandet av nya företag som är utan motstycke. Innovation är sjäivfallet inte begränsat tili informationsteknologi utan teknologiska framsteg kan ocksâ hittas i mânga sektorer, andrà men informat ionsteknologi är en betyde Isef u 11 faktor i denna process av ökad produktivitet och ekonomisk tillväxt. Effekten av ny teknologi pâ den ekonomiska utvecklingen beror däremot tili stor del pâ hur flexibel ekonomin är att anpassa sig tili förändringar och vissa EU-ekonomier uppvisar fortfarande en betydande stelhet. Internet har förstärkt den historiska trenden mot en snabb ökning av datatrafik over telekommunikationsnätet. Utvecklingen av Internet i världen drivs pä av tvâ huvudfaktorer: en dramatisk ökning av antalet användare och en ökning i dataintensiva internetapplikationer. Detta innebär i allt högre grad att anslutning tili höghastighetstjänster tili rimliga priser (i synnerhet fasta priser) är en förutsättning för utvecklingen av informationssamhâllet. Dramatiska förändringar inom telekommunikation Data kommer mycket snart att utgöra den övervägande delen av trafiken i telekommunikationsnät och kommer att marginalisera rösttrafiken. Vissa analytiker tror att tili är 2005 kommer sä mycket som 90 % av den totala trafiken vara kopplad tili data, medan rösttrafik kommer att utgöra endast 10 %. Detta innebär en dramatisk förändring pä alla satt för telekommunikationsindustrin, frân struktureringen av industrin, prispolitik och nätkonfiguration tili investeringsstrategier. Expansionen av Intemet och övrig datatrafik ökar efterfrâgan av höghastighetsöverföring eller större bandbredd. Den begränsade kapaciteten i majoriteten av lokala accessnät i telekommunikationsnät utgör en stor flaskhals för expansionen av datatjänster. För att kunna hävda sig i denna situation är tvâ större initiativ pâ gang i syfte att dels uppgradera de existerande konventionella telefonlinjerna och kabelnäten och dels att uppgradera tradlösa nät, i synnerhet mobiltelefoninät. Dessa trender, kombinerat med inträdet av nya aktörer pâ mark- (1) Begreppet "Informationssamhâllet" definieras här som "det samhälle som för nârvarande växer fram dar billig information och datalagring samt överföringstekniker används generellt" (EG DG V, 1997). (2) Europeiska kommissionen, 1999 ars kommunikationsöversyn. EIB BULLETINEN Sida 7

8 Det finns en risk att lâginkomstgrupper och de mindre utvecklade regionerna i EU inte kommer att lyckas att införa den nya teknologin naden, är drivkraften bakom en ökning i investeringar i telekommunikationssektorn. Den nya investeringscykeln kommer att drivas pâ av det kapital som behövs för att underhâlla, uppgradera och utvidga näten samt att mota behoven av högre hastighet. Kapitalinvesteringar för att tillmötesgä den framtida expansionen av data- och höghastighetstjänster kommer att représentera merparten av den samiade framtida investeringen. Utvecklingen av informationssamhâllet driver ocksâ pâ den snabba expansionen av nya ICTföretag, särskilt de som är kopplade till Internet. Övergangen till IS viktig prioritering en Den ökade användningen av ICT innebär ofta förändrade arbetssätt, Organisation av företag och livsstil. Även om människors uppfattning om fördelarna med denna teknologi förändras mycket snabbt, sä finns det fortfarande en stor andel av konsumenter och smaföretag som inte kan se fördelarna med att använda ICT. Omfattande offentliga ätgärder behövs för att ta itu med de hinder som finns för utvecklingen av ICT, i synnerhet för laginkomsttagare och mindre utvecklade regioner i EU. I överenskommelse med detta är majoriteten av de tio prioriterade atgärderna för e-europe-initiativet kopplade tili liknande ätgärder, som exempelvis fôljande: Utbiidning och kompetensutveckling mäste ses over för att passa ICT-revolutionen, sä att människor är medvetna om den nya teknologins möjligheter och kan använda dem. Läroinstitut mäste inöta de ICT-behov som företag och industri har. Ätgärder mäste vidtas för att öka införandet av informations- och kommunikationsteknologi i smä och medelstora företag. Den offentliga sektorn i allmänhet mäste stödjas för att gora det möjligt för den att införa ICT snabbt och att anpassa sig tili de förändrade arbetssätten. Marknadsliberalisering är den viktigaste politiska ätgärden för att utveckia telekommunikationssektorn och närstaende affärssektorer i Europa och pâ sâ satt underlätta utbredningen av informationssamhâllet. Övergangen tili konkurrens är däremot langt ifrân fullständig. De etablerade operatörerna kommer att fortsatta ha en dominerande stâllning pä telekommunikationsmarknaden under mânga âr framöver. Därför mäste bestämmelser säkerställa att dominerande aktörer inte missbrukar sin marknadsställning och främja konkurrens Regleringen kommer att minskas i takt med att marknaderna blir mer konkurrensutsatta. Liberaliseringen av EU:s telekommunikationsmarknad sedan den 1 januari 1998 har dramatiskt förändrat den traditionella telekommunikationssektorn tili en dynamisk industri, som kan anpassa sig snabbt tili nya utmaningar pä nationeil och global nivà. Den snabba utvecklingen av konkurrens framgâr av sjunkande priser, en ökning i nya innovativa tjänster och ett större urval. Priserna pä den internationella och inhemska längdistansmarknaden har sjunkit kraftigt: cirka 70 % sedan liberaliseringen i vissa EU-länder. Konkurrensen pä lokala marknader har däremot fortsatt att vara mycket begränsad i EU. Det är skälet tili att konkurrensen i telekommunikationssektorn behöver stärkas, i synnerhet pä lokal nivâ. Av den anledningen föreslär Europeiska kommissionen att använda sina befogenheter för att främja okombinerade tjänster avseende tillgângen till lokala accessnät i hela EU. Nya aktörer och innovativa / bredbandsleverantörer kommer att först inrikta sig pä de optimala marknadssegmenten. Dessa segment finns tili största delen i de mest utvecklade regionerna och i grupperna av stora telekommunikationskunder. Introduktionen i de mindre attraktiva Segmenten av marknaden kommer att föija senare. Detta försätter smaföretag, laginkomsttagare och mindre utvecklade regioner i en generellt sett sämre situation. Därför mäste man ta itu med frâgan om att tillhandahälla lika anslutning tili bredbandstjänster (tili exempel genom det svenska initiativet nyligen). Offentliga ätgärder kopplade tili nya ICT-affärsomräden mäste ses i ett strategiskt sammanhang för att stödja utvecklingen av innovation i stort. De tidigare punkterna âskâdliggôr den betydande ekonomiska och sociala inverkan av informationssamhâllet. Det utgör en möjlighet att förbättra levnadsstandarder, men skulle kunna hota framstegen om EU inte lyckas att anta de nya teknikerna i tid. Juan Alario, Direktoratet för projekt , E-post: Sida 8 EIB BULLETINEN

9 EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN EIB:s riskkapitalverksamhet i unionen ElB har pà tre àr blivit en viktig offentlig aktör pà den europeiska r isk kapitalmarknaden Det anses allmänt att morgondagens arbetstillfâllen huvudsakligen kommer att skapas av nystartade smâ och medelstora fôretag inom nya industri- och tjänstesektorer med inriktning pâ teknologi. Det är utifrân dessa fakta som ΕΙΒ inrättat sitt initiativ för utveckling av smâ och medelstora företag med hög tillväxtpotential, vars utveckling i hög grad är beroende av tillskott av egenkapital. Sedan denna idé formaliserades av Europeiska rädet i Amsterdam, i resolutionen om tillväxt och sysselsättning av den 15 juni 1997, har EIB säväl direkt som genom mandat till sin närstaende organisation Europeiska investeringsfonden anslagit over en miljard euro till ett brett utbud av riskkapitalfonder, Därmed har EIB blivit en viktig offentlig aktör pä denna marknad i Europa. Med hänvisning tili detta positiva résultat uppmanade det särskilda Europeiska rädet i Lissabon vid mötet i mars 2000, banken att 50 miljoner euro till paneuropeisk bioteknologifond t'ib har ingätt ett avtal pä 50 miljoner curo (33 miljoner pund) med Merlin European Biosciences Fund för att tillhandahälla egenkapital tili icdandc europeiska bioteknologiföretag. Merlinfonden kommer att förvaltas och râdgivas av Merlin Biosciences i Cambridge, som är en ledande europeisk riskkapitalgrupp som specialiserar sig pâ investeringar i bioteknologiföretag. EIB ville delta i fonden dâ biotcknologisektorn är av strategisk betydelse för att hjälpa tili att understödja den europeiska konkurrenskraften. Den nya bioteknologindustrin växer snabbt i Europa och har en stor potential när det gäller att skapa tillväxt och sysselsättning. t^ib och Westdeutsche Landesbank (WestLB) är huvudinvesterare i fonden, som har ett finansieringsmâl pâ 250 miljoner euro (160 miljoner pund). Fonden kommer att inriktas pâ att förvärva minoritetsandelar eller aktierelaterade andelar i cirka onoterade töretag som har bekräftat goda historiska résultat i läkemedels-, hälsovards-, livsmedels-, dryckes- och den kemiska proccssindusrrin. EIB BULLETINEN Sida 9

10 utvidga sin riskkapitalverksamhet och betonade den positiva roll som detta instrument spelat i förberedandet av "en konkurrenskraftig och dynamisk kunskapsbaserad ekonomi." En marknad i snabb omvandling Den europeiska riskkapitalindustrin har under perioden utvecklats mycket snabbt och de upplânade medlen har nàtt rekordnlvâer (nära 21 miljarder euro under 1998). Uppgângen beror bl a pâ utvecklingen av de "nya marknader" som uppstâtt i Europa under de senaste âren, vilka erbjuder investerarna fôrdelaktiga villkor och även möjligheter att âterinvestera vinsten. Andelen teknologiinvesteringar i Europa, som ökar konstant, är dock fortfarande lag jämfört med Förenta staterna. De utgör ungefär en tredjedel av de totala investeringarna, jämfört med tvä tredjedelar pä andrà sidan Denna industri är emellertid fortfarande inriktad pâ stora transaktioner, synnerhet via "management-buy-out"(mbo). Atlanten. Dessutom har de stora europeiska riskkapitalmarknaderna ocksâ mycket olika utvecklingsnivâer. Tyskiand, Italien och Frankrike utgör tillsammans volymmässigt en marknad som är hälften sä stor som Förenade kungariket. Men Förenade kungariket koncentrerar sig framför allt pâ stora transaktioner som huvudsakligen gäller MBO-verksamhet, med mycket begränsade belopp avsedda för teknologiinvesteringar (mindre an 5 % av det totala beloppet). Investeringar i "start-ups" inom teknologi däremot drar tili sig avsevärda medel i Tyskiand, Skandinavien och Finland. De marknader som är relativt lite utvecklade, som Grekland, Portugal eller Spanien, visar positiva tecken pâ uppgâng och nya talanger inom fondförvaltning har dykt upp. Bland de positiva tecknen kan ocksâ nämnas det alltjämt ökande antalet alleuropelsk.i fonder, vilka oftast är inriktade pâ investeringar i smâ och medelstora teknologiföretag. De syftar tili att förvärva en kritisk massa som kan jämföras med de stora amerikanska fonderna. Dessa fonder blir allt mer aktiva i Europa, vilket ger ett positivt bidrag när det gäller saminvesteringar eller överföring av know-how. Den största flaskhalsen för den europeiska marknaden bestar i bristen pâ branschfolk med erfarenhet. Eftersom bristen pâ anställda är sä stor i förhailande tili investeringsmöjligheterna - vilket i sin tur beror pâ att yrket är sä nytt - är det motiverai att stödja inrättandet av team med hög kapacitet eller överföring av know-how mellan utiändska förvaltare och de europeiska team som nyligen inrättats. EIB:s strategi EIB strävar efter att pâ basta satt införlivas i denna marknad som utvecklas kontinuerligt, genom att sä langt det är möjligt satsa pä segment dar dess verksamhet har ett mervärde. Banken vili att dess finansiering skall fâ en "katalysator-effekt" och satsar därför pâ fonder som utan bankens stöd inte skulle ha kunnat starta sä snabbt, i samma omfattning eller lika framgângsrikt. EIB-finansierat bredbandsnät kopplar samman de nordiska lânderna Den svenska data- och telekommunikationsoperatören Utförs inrättat ett nordiskt internetprotokollbaserat bredbandsnät. Bredbandsnätet kommer att lillhandahälla höghastighetstjänster tili företag och privatkunder. Ar 2001 kommer Utförs att slutföra det km lânga bredbandsnätet för data och telefoni, som knyter samman 75 av de största städerna i Sverige samt bl a Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. EIB stödjer finansieringen av detta bredbandsnät genom sina investeringar i tvâ nordiska riskkapitalfonder, som har investerat i företaget. Dessa fonder förvaltas av svenska Litorina Capital Management och CapMan Capital Management i Helsingfors. EIB-invesreringarna i fonderna uppgâr till totalt 11 miljoner euro respektive 64 miljoner euro. Utförs deltar ocksâ i uppförandet av ett I 100 km längt bredbandsnät utmed kusten i norra Sverige. Företaget planerar dessutom att koppla samman det svenska fibernätet med andrà europeiska nät och de amerikanska. Sida 10 I EIB BULLETINEN

Nycketal. (miljoner euro) 2000 1999. Avtalade lån 36 033 31 800. I Europeiska unionen 30 644 27 765

Nycketal. (miljoner euro) 2000 1999. Avtalade lån 36 033 31 800. I Europeiska unionen 30 644 27 765 EIB-gruppen år 2000 Nycketal (miljoner euro) 2000 1999 Avtalade lån 36 033 31 800 I Europeiska unionen 30 644 27 765 Kandidatländerna 2 948 2 373 (varav förmedlemskapsfacilitet) (1 618) (1 467) Partnerländerna

Läs mer

1999 Årsredovisning. Europeiska investeringsbanken

1999 Årsredovisning. Europeiska investeringsbanken 1999 Årsredovisning Europeiska investeringsbanken Nyckeltal (miljoner euro) 1999 1998 Avtalade lån 31 800 29 526 I Europeiska unionen 27 765 25 116 Utanför Europeiska unionen 4 035 4 410 I kandidatländerna

Läs mer

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Kommissionens och EIB:s gemensamma rapport till Europeiska rådet den 27 28 juni 2013 Att

Läs mer

TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD Luxemburg den 4 juni 2002

TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD Luxemburg den 4 juni 2002 TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD Luxemburg den 4 juni 2002 Mina damer och herrar! Jag hälsar er välkomna till detta årsmöte i Europeiska investeringsbankens råd. Jag

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 EU:s bank en pålitlig innovatör: Innovativa projekt för att skapa nya arbetstillfällen Innovativa finansieringslösningar Innovativa partnerskap för att maximera resultaten Innehållsförteckning

Läs mer

www.eib.org Verksamhetsberättelse EIB-gruppen består av Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden.

www.eib.org Verksamhetsberättelse EIB-gruppen består av Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden. 2 012 Ve r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e EIB-gruppen består av Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden. Europeiska investeringsbanken 98-100, boulevard Konrad Adenauer L-2950

Läs mer

ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den... KOM (98)... ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET 1 I. FÖRETAGANDE EN UTMANING FÖR SYSSELSÄTTNINGEN

Läs mer

TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD LUXEMBURG DEN 3 JUNI 2003

TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD LUXEMBURG DEN 3 JUNI 2003 PROVISORISK TEXT. DEN SLUTLIGA TEXTEN FÖR TALET SOM HÖLLS UNDER ÅRSMÖTET FINNS I PROTOKOLLET. TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD LUXEMBURG DEN 3 JUNI 2003 Välkomna till

Läs mer

PROJEKT EUROPA 2030. Utmaningar och möjligheter. Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030

PROJEKT EUROPA 2030. Utmaningar och möjligheter. Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 PROJEKT EUROPA 2030 Utmaningar och möjligheter Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 SV PROJEKT EUROPA 2030 Utmaningar och möjligheter Rapport till Europeiska rådet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204}

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204} EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.11.2002 KOM(2002) 621 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204} MEDDELANDE

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2 Presidentens översikt Innehållsförteckning 4 Höjdpunkter under 2014 6 Agera med beslutsamhet mot den ekonomiska krisen 12 18 Innovation för smart tillväxt i Europa Stöd till

Läs mer

GRÖNBOK. Att bygga en kapitalmarknadsunion. {SWD(2015) 13 final}

GRÖNBOK. Att bygga en kapitalmarknadsunion. {SWD(2015) 13 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2015 COM(2015) 63 final GRÖNBOK Att bygga en kapitalmarknadsunion {SWD(2015) 13 final} SV SV Förord Kommissionens prioritering Europas prioritering är sysselsättning

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

Handledning för finansiering med riskkapital inom regionalpolitiken

Handledning för finansiering med riskkapital inom regionalpolitiken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för regionalpolitik Handledning för finansiering med riskkapital inom regionalpolitiken Oktober 2002 Centre for Strategy & Evaluation Services Om handledningen

Läs mer

III.2 Strukturpolitikens bidrag till ekonomisk och social sammanhållning: resultat och möjligheter

III.2 Strukturpolitikens bidrag till ekonomisk och social sammanhållning: resultat och möjligheter III.2 Strukturpolitikens bidrag till ekonomisk och social sammanhållning: resultat och möjligheter Strukturfonderna och Sammanhållningsfonden har, sedan de skapats, utgjort det huvudsakliga instrumentet

Läs mer

{SEC(2002) 1399 final}

{SEC(2002) 1399 final} EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.12.2002 KOM (2002) 743 slutlig KOMMISSIONENS RAPPORT Ekonomisk reform : rapport om produkt- och kapitalmarknadernas funktion i gemenskapen {SEC(2002)

Läs mer

ENTR 2000/039/C1 (dokument kopplat till 037/C1 Innovation)

ENTR 2000/039/C1 (dokument kopplat till 037/C1 Innovation) SV ENTR 2000/039/C1 (dokument kopplat till 037/C1 Innovation) EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 20.9.2000 SEK(2000) 1564. KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Tendenser i europeisk innovationspolitik

Läs mer

Stora planer för små företag

Stora planer för små företag 2011 års upplaga Stora planer för små företag detta gör EU för små och medelstora företag (SMF) Europeiska kommissionen Näringsliv Europeisk webbplats för små och medelstora företag Vill du veta vad EU

Läs mer

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013 Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 TU1UT

Läs mer

2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu

2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu RIKSDAG ADMINISTRATION SECRETARY-GENERAL OF THE RIKSDAG 2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu The Swedish Parliament has referred the Commission s working document

Läs mer

LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT

LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT LISSABONSTRATEGIN VM I HÅLLBAR TILLVÄXT Formgivning: Jupiter Reklam. Tryck: Danagårds Grafiska. Text: Finansdepartementet och Jeanette Neij. Foto: Bildhuset: Lena Granefelt, Jonas Karlsson. Tiofoto: Mikael

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.10.2003 KOM(2003)646 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE Allmän sammanfattning Under 2002 slutfördes

Läs mer

Effektivt stöd för FoU, innovationer och företagande

Effektivt stöd för FoU, innovationer och företagande Effektivt stöd för FoU, innovationer och företagande I fallet med FoU ska naturligtvis den statliga finansieringen vara riktad mot faser då osäkerheten är som störst, det vill säga i tidiga faser. Roger

Läs mer

Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla En sammanfattning av EU:s nya tillväxtstrategi och dess koppling till Västra Götalandsregionens tillväxt

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013).

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013). EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 CO'CL 7 FÖLJE'OT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna EUROPEISKA RÅDET 24 25 OKTOBER 2013 SLUTSATSER

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-001 TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-002 2-003 ORDFÖRANDESKAP: COCILOVO Vice talman Öppnande av den årliga sessionen 2-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session 2006 2007 öppnad. 2-005 Öppnande

Läs mer