Det här är Teracom Group

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det här är Teracom Group"

Transkript

1 årsredovisning 2010

2 Det här är Teracom Group teracom group är en nordisk nätoperatörsoch betal tv koncern som erbjuder tillförlitliga medie och kommunikations lösningar. De huvud sakliga produktom rådena är betaltv, utsändning av tv och radio, mottagar tester, inplacerings och servicetjänster samt datakomlösningar. idag bedriver koncernen verksamhet i sverige, Danmark och Finland. i sverige och Danmark äger och driver teracom group de mark sända näten och erbjuder samtidigt betal tv. På den finska marknaden äger och driver teracom group betal tv verksamhet. Vår ambition är att växa på befintliga marknader huvudsakligen genom att utveckla och stärka den marksända plattformen. teracom group påbörjade sin verksamhet på 1920 talet i samband med att de första radiosändningarna startades i sverige och Danmark. teracom group har cirka 700 anställda, varav 570 arbetar inom koncernens nätbolag och 130 inom betaltv. koncernen har cirka betaltv kunder och över 200 företagskunder. teracom group ägs helt av svenska staten.

3 ViSiOn We deliver the best viewing and listening experience, characterized by personality, portability, simplicity and reliability. PROGRAMBOLAG, TV OCH RADIO Fri-tv och Radio Betal-tv MiSSiOn teracom group owns and operates terrestrial broadcasting networks and offers distribution and pay tv services utilizing this platform. TERACOM Nätverksamhet BOXER, PlusTV Betal-tv-verksamhet KOnCERnMÅl Omsättningstillväxt: 5 10% Inplaceringar och service Mottagartester Rörelsemarginal: 18 20% Kunder: Branschens mest nöjda kunder. personal: Välmotiverad och engagerad personal. Miljöhänsyn: årlig minskning av den miljömässiga påverkan. TELEKOMKUNDER HÅRDVARUTILLVERKARE Försäljning via återförsäljare och egna kanaler TITTARE OCH LYSSNARE intäkter Koncernens intäkts- och resultatutveckling msek Intäkter Resultat efter skatt nyckeltal, Teracom Group intäkter rörelseresultat rörelsemarginal, % resultat efter skatt resultat per aktie Avkastning på eget kapital, % soliditet, % medelantalet anställda vid årets utgång ovanstående siffror avser kvarvarande verksamhet.

4 Vår internationella expansion har på ett par år gått från två bolag i ett land till fem bolag i tre länder. naturligen så tar vi nu en paus för att konsolidera det vi uppnått, även om vi självklart måste vara redo att gripa ett affärstillfälle om det dyker upp. Crister Fritzson Vd och koncernchef Teracom Group innehåll Året som gick 01 Koncernchefens kommentar 02 Vision, mål och strategiska fokusområden 04 Omvärld och marknad 08 Sverige 15 Danmark 21 Finland 25 Medarbetare 28 Samhällsansvar 29 Styrelseordförandens kommentar 32 Koncernledning 34 Styrelse 36 ÅRSREDOViSninG Förvaltningsberättelse 38 Bolagsstyrningsrapport 46 Ekonomisk översikt - koncernen 54 Resultaträkning - koncernen 55 Rapport över totalresultat - koncernen 55 Balansräkning - koncernen 56 Kassaflödesanalys - koncernen 57 Förändring i eget kapital - koncernen 58 Resultaträkning - moderbolaget 59 Rapport över totalresultat - moderbolaget 59 Balansräkning - moderbolaget 60 Kassaflödesanalys - moderbolaget 62 Förändring i eget kapital - moderbolaget 63 Noter 64 Revisionsberättelse 95 Förklaringar och definitioner 96 Adresser Omslagets insida

5 teracom group 2010 året som gick Året som gick Den första oktober genomförde Teracom Group sitt största förvärv hittills genom övertagandet av det danska nätbolaget BSD av danska DR och TV2. I förvärvet ingår BSD:s 34 sändarstationer och fördelningsnätet. genom investering i ny teknik i syfte att stärka konkurrenskraften lanserades hdtv i det svenska marknätet den första november. Sändningarna av hdtv innefattar både fri-tvkanaler och betal-tv-kanaler. Betal-tv-kanalerna distribueras via Boxer Sweden. Vid årsskiftet kunde cirka 75 procent av de svenska hushållen få hdtv-sändningar via marknätet. Nätet byggs ut etappvis och beräknas nå nästan alla svenska hushåll under Under året byggdes sändarnätet för tv ut på över 100 platser i Sverige. Därmed ökar antalet hushåll som kan få tillgång till hela tv-utbudet i marknätet markant. Arbetet var klart första juni. teracom Denmark har under året bland annat genomfört en omfattande uppdatering av DAB-nätet i syfte att öka sändarstyrkan för att hushållen ska få bättre radiomottagning inomhus. teracom Sweden fick i augusti förtroendet från Sveriges Radio att leverera företagets nya datanät för att knyta samman alla lokala redaktioner. Avtalet omfattar ett 40-tal orter och sträcker sig över en fyraårsperiod. i ett led att renodla och fokusera verksamheten började Boxer Sweden i juni att avveckla tv via bredband (iptv). Till årsskiftet hade samtliga kunder förts över till andra betal-tvoperatörer. Verksamheten var begränsad med mindre än betalande kunder. Boxer Denmark genomförde under året ett flertal marknadsaktiviteter. Bland annat lanserades ett Tank-selv-kort där konsumenten väljer vilka månader hon eller han vill köpa betal-tv. En mycket liten marknätsmottagare introducerades med plats för Boxers betal-kort. Denna ansluts till datorn som då kan användas som portabel tv-skärm. i december genomförde PlusTV Finland en kampanj med Elgiganten som innebär att konsumenten köper en betal-tv-box (PVR) till förmånligt pris tillsammans med ett abonnemang, vilket är ett nytt grepp på betal-tvmarknaden i Finland. i februari förändrade Teracom Group sin interna struktur och skapade en tydlig koncernstruktur. Koncernledningen förstärktes med cheferna för de rörelsedrivande bolagen teracom Sweden, Boxer Sweden, Boxer Denmark och PlusTV samt stabsfunktioner för Finance, Strategy Communication och HR. i februari utnämndes Stephan Guiance till chef för Teracom Sweden. i september tillträdde Marianne Winblad von Walter som ny HR-direktör i Teracom Group. Den första november anställdes Gunilla Berg som vice vd och CFO för Teracom Group. Väsentliga händelser efter 2010 i januari 2011 bytte BSD namn till Teracom Denmark och vd Finn Søndergaard ingår i koncernledningen. 01

6 teracom group 2010 koncernchefens kommentar Ett intensivt år för Teracom Group 2010 har varit ett intensivt år för Teracom Group med stora förändringar i allt hårdare konkurrens. Vi har köpt den danska marknätsoperatören BSD för att kunna utveckla den danska marknaden och vi har lagt ner Boxer Swedens iptv-verksamhet. Vi har lanserat hdtv i Sverige och förstärkt säljarbetet för betal-tv i Boxer Denmark och PlusTV Finland. Allt är ett resultat av skiftet till en mer fokuserad strategi där vi utgår från marknätets styrkor för att nå mesta möjliga konkurrenskraft för investerade pengar. Det traditionella tv-mediet och de vanliga tv-kanalerna är starkare än någonsin, men tv:s ökande popularitet har gjort att tv seglat upp som en viktig produkt hos de stora bredbands- och teleoperatörerna. Vi har inte längre bara våra vanliga tv-plattformar kabel och satellit att kämpa med, utan även de stora telebolagen som säljer tv i sina tele- och fibernät. Det blir dessutom allt enklare att hitta tv-liknande tjänster via det öppna internet gratis, betaltjänster eller illegalt vilket är en indirekt konkurrent om folks tid, pengar och intresse. Konkurrensen understryker hur viktigt det är att vi satsar på våra marknät, deras unika fördelar och konkurrenskraft. Koncernen befinner sig nu i en situation med en svensk mogen marknad där vi efter många års investeringar gör vinster, även om våra marginaler är pressade av nödvändiga satsningar. Teracom Sweden och Boxer Sweden gjorde under hösten en mycket lyckad introduktion av hdtv i två nya sändarnät. Som andra land i världen efter Storbritannien, använder vi den nya utsändningsstandarden DVB-T2. Med över 75 procents hushållstäckning har vi de mest heltäckande T2-näten i världen. Vi planerar att lansera Video-On-Demand under 2011, något som krävs för att komplettera direktsänd tv. De danska och finländska betal-tv-bolagen kräver fortsatta investeringar. Vi vet att det tar tid att etablera en ny betal-tv-plattform och konkurrensen är idag mycket hårdare än för tio år sedan då Boxer Sweden startade. Samtidigt ser vi lika stor potential i dessa länder som vi en gång förstod fanns på den svenska marknaden. Vi arbetar därför intensivt med ny paketering, prissättning och effektivare försäljning. I Danmark innebär köpet av den danska nätoperatören att vi nu kan samordna nät och betal-tv och tillsammans med public service-bolagen utveckla det danska marknätet så att det hävdar sig långt in i framtiden. I Danmark sänder vi sedan flera år digitalradio, erfarenheter som är mycket intressanta att använda för de svenska digitala radiosändningar som kan vara på gång under Vår internationella expansion har på ett par år gått från två bolag i ett land till fem bolag i tre länder. Naturligen så tar vi nu en paus för att konsolidera det vi uppnått, även om vi självklart måste vara redo att gripa ett affärstillfälle om det dyker upp. Vi har under året arbetat intensivt med en ny, effektivare koncernstruktur med en ny koncernledning. Denna process har varit tätt sammankopplad med utvecklingen av den nya fokuserade strategin och har bland annat inneburit stora om möbleringar i Boxer Swedens ledning. Vi har under året arbetat med att öka 02

7 teracom group 2010 koncernchefens kommentar effektiviteten genom fördjupad samverkan mellan koncernens olika delar. Samtidigt vet vi att lojalitet, arbetsglädje och resultatansvar ofta är effektivare i den mindre arbetsgruppen eller det enskilda bolaget. Vår utmaning är att kombinera effektiviteten hos det mindre bolaget med eget resultatansvar, med att utnyttja effektiviteten i en gemensam värdekedja mellan nät och betal-tv. Våra marknät har mellan 25 och 60 procent av tv-tittandet, och nästan 100 procent av radiolyssnandet beroende på land och hur man räknar. Våra nät är och skräddar sydda för att sända kapacitets- och kvalitetskrävande tjänster som tv och radio till ett oändligt antal mottagare inom täckningsområdet. Marknäten är grunden för våra demokratiers nationella mediepolitik och en garant för att många av varandra oberoende programbolag kan komma till tals. Marknäten är också fundamentalt viktiga för konkurrensen på tv-marknaderna och för konsumenternas valfrihet. Att se till så att dessa marknät fyller sin roll och levererar mesta möjliga konkurrens samt yttrande- och informationsfrihet, innebär ett ansvar som vår koncern vare sig kan eller vill bortse från. Vår affär handlar om att balansera detta samhällsansvar med de tydliga kommersiella krav vi har som en affärsdrivande koncern. Det ena kan inte uppväga det andra, utan det måste hela tiden vara både och. Det är vår utmaning, det är det som gör det till en så otroligt stimulerande uppgift att leda just Teracom Group. Crister Fritzson Vd och koncernchef Teracom Group 03

8 teracom group 2010 vision, mål och strategiska fokusområden Lönsam tillväxt med digitala marknät Teracom Groups strategi utgår från marknätets styrkor: tillförlitlighet, enkelhet, räckvidd och portabilitet. Baserat på dessa erbjuder vi produkter och tjänster som tillför våra kunder i huvudsak tv-tittare, radiolyssnare, tv- och radiobolag betydande värde. Teracom Group har bedrivit verksamhet i snart 90 år. Det som började med utsändning av radio till lyssnare i Sverige är idag en nordisk koncern som både driver marknät för radio och tv och erbjuder betal-tv-tjänster. Den omfattande kunskap och erfarenhet som har samlats genom åren inom Teracom Group kommer väl till användning i expansionen. Under 2011 fokuserar koncernen på att skapa en stark nordisk bas med bland annat fokus på tillväxt på de nyetablerade marknaderna i Danmark och Finland. I ett längre perspektiv är Teracom Groups strategi att fortsätta växa utanför Norden, genom satsningar på marknader där koncernen har möjlighet att verka som både nätoperatör och betal-tv-aktör. Finn Søndergaard är vd på Teracom Denmark som driver det danska marknätet. Dansk expansion förstärker positionen i värdekedjan Den första oktober 2010 blev den danska marknäts operatören BSD (Broadcast Service Danmark A/S) en del av Teracom Group under namnet teracom A/S (i fortsättningen benämnd Teracom Denmark). Köpet ingår i en tydlig strategi att skapa en bas för framtida tillväxt och lönsamhet genom att integrera nättjänster och betal-tv i teracom Groups kärnverksamhet. Ett stort integrationsprojekt drogs igång med start redan efter sommaren, med målet att identifiera nya affärsmöjligheter och synergier. Ingrid Bardh som är ansvarig för projektet berättar. Vi ser direkta fördelar i att ha både nät och betaltv i samma område för att kunna samordna insatserna på ett nytt sätt. Övertagandet handlar om att tillsammans finna gemensamma nämnare. Dels i företagskulturen, dels genom att ta fram så kallade best practice-fall och säkra att alla resurser används på bästa sätt. En grupp på runt fyrtio medarbetare från båda länder tillsattes med uppgiften att identifiera primära affärsmöjligheter och ta fram samarbetsstrategier innan årsslutet Alla nya åtgärder och idéer som kom fram har sedan implementerats inom linje funktionerna under Ett antal arbetsgrupper skapades med fokus på de viktigaste områdena: Legal, Finance, Bolagsstruktur, Sourcing, Sales och Business Development, HR, Tech och Products, service, IT samt Communications. Redan under den första månaden lyckades projektgruppen identifiera en rad effektiviseringar och affärsmöjligheter. Det handlar om alltifrån gemensamma försäkrings- och inköpsavtal till it-lösningar, samarbetsrutiner och HR-strategier. Teracom Denmark hade till exempel ingen egen HR-funktion eftersom de bara är cirka sjuttio personer. Den svenska delen har däremot väl utarbetade strategier för medarbetarsamtal, löneöversyn och rutiner, och vi har tillsatt en dansk HR-funktion som ingår i koncernens HR-funktion. Det finns mycket att vinna rent generellt på samordningen mellan de danska bolagen, fortsätter Ingrid Bardh. De tekniska vinsterna är emellertid de mest påtagliga. Teracom Denmark har en modern och effektiv infrastruktur med master för utsändning av radio och tv, samt ett fiberoptiskt nät som binder samman dessa. På båda sidor finns värdefull specialkompetens som innebär kostnadsbesparingar och ett stärkt erbjudande mot marknaden. Bland specialkompetenserna hos Teracom Denmark märks bland annat erfarenhet och kunskap om transportnätet och DAB-teknik för digitalradio. teracom Group räknar med att identifiera fler synergier och affärsmöjligheter framöver. 04

9 teracom group 2010 vision, mål och strategiska fokusområden Vision We deliver the best viewing and listening experience, characterized by personality, portability, simplicity and reliability. Mission Teracom Group owns and operates terrestrial broadcasting networks and offers distribution and pay tv services utilizing this platform. Koncernmål Omsättningstillväxt: 5 10% Omsättningstillväxten visar den procentuella försäljningsökningen i koncernen årligen. Rörelsemarginal: 18 20% Rörelsemarginalen mäter Teracom Groups lönsamhet före finansnetto och skatt i förhållande till omsättningen. Kunder: Branschens mest nöjda kunder vilket är en position som ska behållas. Personal: Välmotiverad och engagerad personal en förutsättning för att uppnå övriga mål. Miljöhänsyn: Årlig minskning av den miljö mässiga påverkan - strategiskt viktigt i hållbarhetsarbetet. 05

10 teracom group 2010 vision, mål och strategiska fokusområden Fokus på Norden, konkurrenskraft och lönsamhet Teracom Group har expanderat verksamheten och finns nu i sverige, Danmark och Finland. Ambitionen är att på lång sikt växa vidare i och utanför Norden men innan koncernen tar nästa steg i den internationella expansionen kommer fokus att vara på konsolidering av verksamheten, skapa god tillväxt i Danmark och Finland och förstärka positionen på samtliga marknader. Andra året med en gemensam vision och strategi Teracom Group har under 2010 tagit ytterligare ett steg med att sätta en gemensam vision, affärsidé och strategisk inriktning som gäller för all verksamhet inom koncernen. Som stöd för dessa har koncernbolagen formulerat gemensamma värderingar vilka utgör en grundpelare, en gemensam syn på ledarskap och gemensamma riktlinjer som sammanfattar Teracom Groups styrkor. Varje bolag inom koncernen har sin nationella inramning med sitt fokuserade uppdrag, tillsammans kan Teracom Group skapa ett större mervärde för kunderna, öka kundnöjdheten och säkerställa konkurrenskraften och den långsiktiga lönsamheten. Huvuddragen i koncernens strategi kvarstår sedan tidigare, att Teracom Group är en nordisk nät- och betal-tv operatör. Koncernen ser stora fördelar i att kunna jobba med hela värdekedjan inom broadcast, från programbolagens signal till konsumentens mottagare och paketeringen av innehållet. Teracom Group är en nordisk aktör och agerar som en sådan i allt, basen ligger i marknäten för radio och tv, utifrån deras styrkor byggs verksamheten. Koncernen måste hela tiden se över hur den kan jobba mer kostnadseffektivt och smart. Långsiktighet Teracom Group har expanderat verksamheten till att omfatta nät- och betal-tv-verksamhet i Sverige, Danmark och Finland. Ambitionen är att på lång sikt växa vidare i och utanför Norden. Innan koncernen tar nästa steg i den internationella expansionen kommer fokus att ligga på att konsolidera verksamheten. Som nordisk nätoperatör med mediahuben Kaknästornet, subnoder i Danmark och utanför Norden är Teracom Group den naturliga vägen till och inom Norden för programinnehåll mellan programbolag, paketerare och plattformsoperatörer. Styrkor i kärnaffären Teracom Groups fokus under 2010 och i strategin framåt är att förstärka de unika fördelarna i kärnaffären, enkelheten och portabiliteten när det gäller utsändning av radio och tv. Ett led i fokuseringen är att Teracom Group under året valt att avsluta iptv-erbjudandet. Inom tv-området har det i Sverige under 2010 gjorts en kraftfull satsning med lansering av hdtv. Under 2011 ser vi möjligheter att prova på 3d-tv i marknätet. Inom radioområdet har Teracom Denmark på uppdrag av Danmarks Radio utökat inomhustäckningen av digitalradionätet. Teracom sweden fortsätter arbetet med att förbereda för lansering av digitalradio. Tekniken är tillförlitlig och det finns inte några tekniska problem med att starta reguljära digitalradiosändningar. En av styrkorna med att vara en nordisk koncern är att kunna dra nytta av erfarenheterna i Danmark när det gäller arbetet med digitalradio i Sverige. För att förstärka kärnaffären, marksänd tv, ser koncernen möjlighet att komplettera med nya funktioner som inte erbjuds kunderna idag. Under året har en on-demand-plattform utvecklats med bas i mottagning av marksänd tv. Till detta erbjuds on-demand-tjänster såsom video butik, play-tjänster, applikationsbutik och andra inter aktiva tjänster. Ett erbjudande med mottagare, innehållspake tering och andra tjänster kommer att lanseras i Sverige under För att kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga och långsiktigt lönsamma ligger fokus på att ständigt utveckla det aktiva ledarskapet och kompetensen hos medarbetarna. 06

11 teracom group 2010 vision, mål och strategiska fokusområden Strategiska fokusområden Stärka kärnprodukternas konkurrenskraft För att kunna öka antalet betal-tv-abonnenter i marknätet, behålla positionen som prioriterad partner/plattform för programbolag och öka marknadspenetrationen i nya segment måste koncernen fortsätta att investera i och utveckla produkter och tjänster som skapar långsiktigt värde för kunderna. Teracom Group ska utveckla produkter och investera i den tekniska plattformen för att öka konkurrenskraften när det gäller täckning, portabilitet, enkelhet, tillförlitlighet och prisvärdhet vid behov komplettera med funktioner från andra teknologier för att stärka produkternas attraktionskraft. Teracom Group ska koordinera produkt- och teknikutvecklingen inom koncernen med hjälp av en gemensam produkt- och teknikroadmap i kombination med en lanseringsplan för varje enskild geografisk marknad. Vid behov kommer koncernen att samarbeta med andra aktörer för att få tillgång till specifika expertkunskaper eller produktfunktioner. Erbjuda det mest attraktiva innehållet och paketeringen Konkurrenskraftig paketering och attraktivt innehåll är avgörande för att kunna ge tilltalande bild- och ljudupplevelser. Marknadspenetration och ARPU är i hög grad beroende av ett konkurrenskraftigt kunderbjudande. Teracom Group ska fokusera på strategier och möjliga partnerskap i syfte att säkerställa tillgången till attraktivt (i vissa fall unikt) innehåll, alltid med koncernperspektiv. Teracom Groups sätt att arbeta måste vara så innovativt och smart att koncernen kan erbjuda både innehåll och en paketering som är attraktiv för kunderna, för att säkerställa lönsamhet, marknadspenetration och kundnöjdhet. Stärka positionen i värdekedjan Genom att ha kontroll över både nät- och betal-tv-verksamheten kan Teracom Group, på samma sätt som konkurrenterna, skapa en affärsprocess som i hög grad stärker konkurrenskraften och säkerställer positionen i värdekedjan. Koncernen ska utveckla en affärsprocess som säkerställer att rätt investeringar görs och att rätt produkter utvecklas i förhållande till kundernas efterfrågan. Teracom Group ska utveckla en affärsprocess som gagnar kunderna, hela vägen från programbolagens signal till konsumentens mottagare (inklusive betal-tv-tjänster), alltid baserat på kundens behov. En framtida internationell expansion kommer att baseras på affärer där koncernen kan integrera både nät- och betal-tvverksamhet. Bygga en stark position i Norden Genom att se de nordiska länderna som en enda gemensam marknad för kärnaffären kan Teracom Group stärka positionen gentemot konkurrenter, programbolag och leverantörer. Norden med sina små geografiska och kulturella avstånd gör att koncernen kan utnyttja synergieffekter, stordriftsfördelar och få ett bra kunskapsutbyte. Teracom Group ska bygga upp en stor och lönsam bas med tittare och lyssnare i Norden, och utnyttja de synergieffekter och stordriftsfördelar som en geografiskt väl samlad verksamhet medför. På kort och medellång sikt, efter en period av snabb expansion av Teracom Groups affärsverksamhet, arbetar koncernen med att integrera, och realisera de tillförda affärsvärdena i koncernen. Teracom Group kommer på lång sikt undersöka möjligheterna att expandera i Europa utgående från den starka positionen på den nordiska marknaden. Arbeta kostnadseffektivt och smart Ökad konkurrens, särskilt mellan olika distributionsplattformar, innebär att Teracom Group ständigt måste försöka bli effektivare i allt. Koncernen finns på tre geografiskt närliggande marknader vilket skapar stordriftsfördelar och synergieffekter. Teracom Group väljer alltid de mest kostnadseffektiva och smarta lösningarna, identifierar och använder alltid bästa praxis inom koncernen när det handlar om varumärke, IT-system, processer, analysmetoder osv. Koncernen ska balansera utgifterna mellan underhållet inom kärnverksamheten, arbetet med att utveckla nya produkter och tjänster och investeringar i nya affärsmöjligheter. Utveckla kompetens och ledarskap Ökad konkurrens kräver anställda med hög motivation och stort engagemang, vilket kräver ständig utveckling av yrkeskompetens och ledarskap. Nyckelfaktorer för framgång är en gemensam kultur och en god förståelse av hela affärsprocessen. Teracom Group stärker effektiviteten genom en gemensam kultur och gemensamma värden. Teracom Group fokuserar på att vidareutveckla personalens kärnkompetenser. Teracom Group ska utveckla en resultatinriktad ledningskultur och ha en kraftfull och motiverande ledarstil. 07

12 teracom group 2010 omvärld och marknad Valfrihet och flexibilitet driver utvecklingen Tv-mediet är fortsatt starkt i Norden och marksänd tv håller ställningen som den dominerande plattformen för tv-sändningar i Västeuropa. Två tydliga mönster inom både tv och radio är en ökad efterfrågan på högre flexibilitet och valfrihet. Digitalradio, on-demand-tjänster samt tv-kanalernas play tjänster möter dessa önskemål, och ger tvtittare och radiolyssnare möjlighet att konsumera medierna på valfri plats eller vid valfri tid. Överlag har konsumtionen av alla slags medier ökat de senaste åren. Marksänd tv är en mycket viktig plattform i hela västvärlden, och broadcastad tv står för en ständigt växande andel av medieanvändningen. Konkurrensen om användarnas tid är hård, precis som konkurrensen mellan programbolagen. De nordiska länderna ligger relativt lika när det gäller tv-konsumtion per invånare, med ett tv-tittande på runt tre timmar per dag. Digital-tv-utvecklingen har kommit olika långt i Europa, men majoriteten av länderna inom EU har eller kommer att gå över till digital-tv inom de närmsta åren. När det gäller själva tv-innehållet har det skett en ökad fragmentisering. Tittandet sprids ut på flera kanaler och i Sverige, Danmark och Finland har antalet kanaler ökat de senaste åren. Public service är fortfarande störst men tappar successivt tittare. De stora kommersiella kanalernas andel krymper också, medan nischkanalerna växer. Hdtv-utvecklingen är i sin linda sett ur ett europeiskt perspektiv, men väntas slå igenom på bred front i ett flertal länder under de närmsta åren i takt med att sändar näten uppdateras. Storbritannien var först i Europa med att driftsätta hdtv i det marksända tv-nätet I slutet av 2010 hade landet fyra muxar i marknätet och totalt runt sextio hd-kanaler. I undersökningen från den brittiska motsvarigheten till svenska Post- och telestyrelsen, OFCOM publicerad i december 2010 visade det sig att totalt 59 procent av de brittiska hushållen äger minst en hdtv. Det innebär att hushållen i Storbritannien har störst andel hdtv-apparater i världen. På radiosidan sker en omfattande digitalisering i form av den nya sändningstekniken DAB+, som används vid nya digitalradiolanseringar över hela världen. Hösten 2008 blev Malta det första europeiska land att rulla ut DAB+, och våren 2009 lanserade Australien DAB+ som officiell digitalradiostandard. Andra länder som redan har implementerat DAB+ är Schweiz, Tyskland och Singapore, medan Sverige liksom exempelvis Italien, Nederländerna, Tjeckien, Malaysia, Kina och Danmark väntas lansera DAB+ de närmaste åren. Den svenska tv-marknaden Tv-tittandet i Sverige ökade jämfört med föregående år och ligger nu på rekordhöga 166 minuter, det vill säga nästan tre timmar per dag och person. Det är historiskt mycket högt, även om det finns länder med högre siffror. Inom tv-distribution är kabel-tv störst med 2,8 miljoner anslutna hushåll, följt av cirka en miljon hushåll som använder marksänd tv (fri-tv och betal-tv), cirka med satellit-tv och med iptv. 08

13 teracom group 2010 omvärld och marknad Mogen betal-tv-marknad med hård konkurrens Den svenska betal-tv-marknaden är mogen och karakteriseras av hård konkurrens. De största aktörerna på den svenska betal-tv-marknaden är, utöver Boxer, Comhem, Viasat, Canal Digital och Telia. Vare sig Telia eller Telenorägda Bredbandsbolaget fanns på tv-marknaden vid digital-tv-övergången I samband med att det analoga marknätet släcktes ned växte betal-tv-marknaden kraftigt då många hushåll valde att gå över till betal-tv-lösningar i marknätet. Den snabba tillväxten har numera stannat av, samtidigt som fler betal-tv-företag med liknande erbjudanden etablerat sig. I takt med att konkurrensen hårdnat har allt fler betal-tv-leverantörer valt att konkurrera med hjälp av så kallade triple play-tjänster. De stora kabel-tv-bolagen erbjuder liksom Boxer bredband, tv och telefoni i samma paket, och två av de stora telebolagen har också lanserat tv via bredband (iptv) tillsammans med bredband och telefoni. Drygt 60 procent av hushållen beräknas ha ett individuellt betal-tv-abonnemang. Konkurrensen mellan programbolagen är hård, och i Sverige finns det sju nationella fri-tv-kanaler och cirka 40 betal-tv-kanaler i marknätet. Även om tillgången till fria tv-kanaler till viss del minskar efterfrågan på betal-tv gör det samtidigt marknätet mer attraktivt för alla tittare. Tillgänglighet avgör I linje med tittarnas ökade efterfrågan på att kunna se film och andra program när de vill ökar utbudet av video-on-demand-tjänster. Trenden mot ökad flexibilitet och valbarhet är särskilt tydlig när det gäller betal-tv-tittare, som vill kunna se det innehåll de betalat för när som helst. Tv via datorn blir också allt mer populärt, särskilt när det gäller tv-kanalernas playtjänster. Hdtv slår igenom på bred front Den 1 november lanserades hdtv i det svenska marknätet, även om det inte är något nytt fenomen. Redan 2006 sände SVT och TV4 fotbolls-vm i hd-kvalitet i marknätet. Det som nu skett är att hdtv lanserats i större skala med hjälp av ny teknik MPEG4 och DVB-T2. I slutet av 2010 uppnåddes en hushållstäckning på 75 procent, och 2012 ska sändarnätet vara utbyggt för att nå så gott som hela Sveriges befolkning. För i likhet med att OS i Mexico 1968 skyndade på tekniken och innebar ett internationellt genomslag för färg-tv, är bedömningen att hdtv kommer att få ett stort genomslag till OS i London Förändringar i konsumentbeteenden och behov är ofta teknikdrivna, och försäljningen av hdtv-apparater har i hög grad drivit på hdtv-utvecklingen. I takt med en allt tydligare konsumentefterfrågan har också försäljningsvolymerna för hdtvapparater tagit fart. Siffror pekar på att närmare två tredjedelar av Sveriges befolkning har en platt-tv hemma redan idag. Merparten av dessa är hd-klara. Hdtv-tekniken lämpar sig extra väl för program med snabbrörliga objekt, som sport, naturskildringar och liknande program som finns i de breda kanalerna som ingår i betal-tv-operatörernas hdtv-utbud. Hdtv väntas därför stärka det digitala marknätets position samt även öka efterfrågan på betal-tv. Till skillnad från hdtv är efterfrågan när det gäller 3d-tv ännu inte särskilt påtaglig på den svenska marknaden. Men i takt med att försäljningen av 3d-skärmar ökar väntas även efterfrågan på sändningar i 3d växa. Sedan slutet av 2010 finns 3d-tv i begränsad skala på betal-tv-marknaden. Marknätet är dock väl förberett för att möta en kommande efterfrågan eftersom den nuvarande tekniken lämpar sig väl även för 3d-sändningar. 09

Års- och hållbarhetsredovisning 2012

Års- och hållbarhetsredovisning 2012 Års- och hållbarhetsredovisning 2012 TERACOM GROUP VISION We deliver the best viewing and listening experience characterized by personality, portability, simplicity and reliability. AFFÄRSIDÉ Teracom Group

Läs mer

TERACOM Årsredovisning 2008

TERACOM Årsredovisning 2008 TERACOM Årsredovisning 2008 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Den består av

Läs mer

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 Innehåll Teracom i korthet 1 Vd-ord 2 Mål och strategiskt fokus 4 Teracom i samhälle och omvärld 6 Styrelseordförande-ord 12 Förvaltningsberättelse 14 Ekonomisk koncernöversikt

Läs mer

Teracom på 15 sekunder

Teracom på 15 sekunder Årsredovisning 2006 Teracom på 15 sekunder Teracom är Sveriges första medieoperatör. Vi kan erbjuda olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet samt nedladdning av ljud och bild. Vi ska se till att

Läs mer

Från TV till RÖRLIG BILD

Från TV till RÖRLIG BILD Från TV till RÖRLIG BILD Från TV till RÖRLIG BILD ISSN 1401-8438 ISBN 978-91-85229-28-4 Grafisk form Elin Bergh Diagram och illustrationer Done Production AB Omslagsfoto Jeff Nishinaka, Matton Images Tryck

Läs mer

Bilag 7 Årsredovisning for Boxer TV-Access AB, 2006. Disposition: pkt. 4.2.3 Forretningsplan: pkt. 4.6 Konkurrenceforhold: pkt. 2.

Bilag 7 Årsredovisning for Boxer TV-Access AB, 2006. Disposition: pkt. 4.2.3 Forretningsplan: pkt. 4.6 Konkurrenceforhold: pkt. 2. Bilag 7 Årsredovisning for Boxer TV-Access AB, 2006 Disposition: pkt. 4.2.3 Forretningsplan: pkt. 4.6 Konkurrenceforhold: pkt. 2.1 Boxer Årsredovisning 2006 Ett fantastiskt 2006 med Boxer 4 Vårt 2006 i

Läs mer

EM D I N G MEDIEUTVECKLING 2009

EM D I N G MEDIEUTVECKLING 2009 EM D I E CEV CEV KL IU T N G 09 MEDIEUTVECKLING 2009 MEDIEUTVECKLING 2009 Radio- och TV-verket 2009 ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-85229-27-7 Redaktör Tove de Vries Skribenter Eva Bengtsson, Ulrika Köling,

Läs mer

MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-980489-0-2 Redaktör Tove de Vries, Grafisk form Lisbeth Byman Design Tryckeri Elanders

MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-980489-0-2 Redaktör Tove de Vries, Grafisk form Lisbeth Byman Design Tryckeri Elanders MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-980489-0-2 Redaktör Tove de Vries, Grafisk form Lisbeth Byman Design Tryckeri Elanders Sverige AB, Mölnlycke juni 2012 Distribution Myndigheten för

Läs mer

Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén

Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén Stockholm 2013-01-22 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén Teracom Group (fortsättningsvis Teracom) har getts möjlighet att inkomma med synpunkter

Läs mer

Svenskt produktionsbolag utvecklar glasögonfri 3D

Svenskt produktionsbolag utvecklar glasögonfri 3D Svenskt produktionsbolag utvecklar glasögonfri 3D 3 Smarta TVapparater är Intels mål MTV är mer än musikvideos 7 12 Foto:WizzCom Så tänker operatörerna inför julen 16 NR 6 NOVEMBER 2010 EXAKT MEDIA Vem

Läs mer

Serverado dubblar omsättningen på nytt Men viktiga vägval väntar när nya KO:er tar över

Serverado dubblar omsättningen på nytt Men viktiga vägval väntar när nya KO:er tar över Ledare: Efterlyses: Bredare statistikredovisning Foto: Gustav Gerdes TV-året i siffror - här är branschens vinnare Conax nya giv: Kompletta lösningar i stället för tjänster SFI: Små biografägare måste

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under tillståndsperioden 2014-2020 Ref: Ku 2013 / 1232 /MFI

Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under tillståndsperioden 2014-2020 Ref: Ku 2013 / 1232 /MFI Stockholm 2013-09-02 Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet se Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under

Läs mer

Expressen TV satsar stort på rörlig bild med nya samarbeten och minutkoll på webb-tv-publikens flöde

Expressen TV satsar stort på rörlig bild med nya samarbeten och minutkoll på webb-tv-publikens flöde Elsa Falk om Expressens TV-satsning Distributionstrenderna på marknaden enligt PTS statistik Foto: Evelina Carborn Tomas Franzén om nya vd-jobbet på Bonnier Nyheter i korthet vad har hänt sedan sist? december

Läs mer

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s.

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s. Årsredovisning 2014 Redo för vår resa Com Hems mål är att förändra hela vår verksamhet till att bli centrerad kring vad våra kunder efterfrågar och behöver. Vi förenklar människors liv genom att förse

Läs mer

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Ledare: Länge leve tablå-tv:n! SVT:s öde väcker känslor SKI: Så nöjda är digital-tv-kunderna Åsa Sundberg tar över efter Fritzson Oktober 2012 1 Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Exakt

Läs mer

Innehåll. INTÄKTER och BRUTTOMARGINAL RESULTAT EFTER SKATT

Innehåll. INTÄKTER och BRUTTOMARGINAL RESULTAT EFTER SKATT et Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara optiska ransportlösning för medienät, marksänd digital-tv, mobil-tv-nät och IPTV/ abel-tv-nät. Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet

Läs mer

Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv

Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv Stockholm 2013-05-10 Myndigheten för radio och tv Registrator@mrtv.se Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv Sammanfattning Teracom bedömer att Stelacons

Läs mer

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008 TERACOM Hållbarhetsredovisning 2008 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Våra

Läs mer

TV-marknaden i Sverige

TV-marknaden i Sverige TV-marknaden i Sverige En rapport skriven av Ernst & Young på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4) har externa rapporter

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag

Läs mer

Årsredovisning 2010. MTG är skapat för att växa

Årsredovisning 2010. MTG är skapat för att växa Årsredovisning 2010 MTG är skapat för att växa Innehållsförteckning VD har ordet 1 Finanschefen har ordet 4 Fem år med MTG 6 Modernt ansvarstagande 7 Förvaltningsberättelse 10 MTG-aktien 32 Bolagsstyrning

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

S T O K A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

S T O K A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 S T O K A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 I C T- I N F R A S T R U K T U R F Ö R A L L A Ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB S T O K A B I K O R T H E T Innehåll 3 2005 i korthet Stokab ägs

Läs mer

ENTERTAINMENT ANYWHERE

ENTERTAINMENT ANYWHERE 2012 Årsredovisning ENTERTAINMENT ANYWHERE Prague 14.59 Moscow 17.36 Stockholm 20.14 Innehållsförteckning VD har ordet 1 Finanschefen har ordet 4 Fem år med MTG 6 Modernt ansvarstagande 10 Förvaltningsberättelse

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Nu skapar vi nya värden människor emellan. Årsredovisning 1999

Nu skapar vi nya värden människor emellan. Årsredovisning 1999 Nu skapar vi nya värden människor emellan Årsredovisning 1999 1999 i korthet 1999 var ett både framgångsrikt och dramatiskt år i Telias historia. Det operativa resultatet uppgick till 6 727 MSEK, en ökning

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

Marknadsutvecklingen för trådbunden tv

Marknadsutvecklingen för trådbunden tv Rapportnummer PTS-ER 2010:21 Datum 2010-12-10 Marknadsutvecklingen för trådbunden tv Rapportnummer PTS-ER 2010:21 Diarienummer 10-9037 ISSN 1650-9862 Författare Maria Aust, Jacob Bolin, Stefan Carlsson

Läs mer