Det här är Teracom Group

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det här är Teracom Group"

Transkript

1 årsredovisning 2010

2 Det här är Teracom Group teracom group är en nordisk nätoperatörsoch betal tv koncern som erbjuder tillförlitliga medie och kommunikations lösningar. De huvud sakliga produktom rådena är betaltv, utsändning av tv och radio, mottagar tester, inplacerings och servicetjänster samt datakomlösningar. idag bedriver koncernen verksamhet i sverige, Danmark och Finland. i sverige och Danmark äger och driver teracom group de mark sända näten och erbjuder samtidigt betal tv. På den finska marknaden äger och driver teracom group betal tv verksamhet. Vår ambition är att växa på befintliga marknader huvudsakligen genom att utveckla och stärka den marksända plattformen. teracom group påbörjade sin verksamhet på 1920 talet i samband med att de första radiosändningarna startades i sverige och Danmark. teracom group har cirka 700 anställda, varav 570 arbetar inom koncernens nätbolag och 130 inom betaltv. koncernen har cirka betaltv kunder och över 200 företagskunder. teracom group ägs helt av svenska staten.

3 ViSiOn We deliver the best viewing and listening experience, characterized by personality, portability, simplicity and reliability. PROGRAMBOLAG, TV OCH RADIO Fri-tv och Radio Betal-tv MiSSiOn teracom group owns and operates terrestrial broadcasting networks and offers distribution and pay tv services utilizing this platform. TERACOM Nätverksamhet BOXER, PlusTV Betal-tv-verksamhet KOnCERnMÅl Omsättningstillväxt: 5 10% Inplaceringar och service Mottagartester Rörelsemarginal: 18 20% Kunder: Branschens mest nöjda kunder. personal: Välmotiverad och engagerad personal. Miljöhänsyn: årlig minskning av den miljömässiga påverkan. TELEKOMKUNDER HÅRDVARUTILLVERKARE Försäljning via återförsäljare och egna kanaler TITTARE OCH LYSSNARE intäkter Koncernens intäkts- och resultatutveckling msek Intäkter Resultat efter skatt nyckeltal, Teracom Group intäkter rörelseresultat rörelsemarginal, % resultat efter skatt resultat per aktie Avkastning på eget kapital, % soliditet, % medelantalet anställda vid årets utgång ovanstående siffror avser kvarvarande verksamhet.

4 Vår internationella expansion har på ett par år gått från två bolag i ett land till fem bolag i tre länder. naturligen så tar vi nu en paus för att konsolidera det vi uppnått, även om vi självklart måste vara redo att gripa ett affärstillfälle om det dyker upp. Crister Fritzson Vd och koncernchef Teracom Group innehåll Året som gick 01 Koncernchefens kommentar 02 Vision, mål och strategiska fokusområden 04 Omvärld och marknad 08 Sverige 15 Danmark 21 Finland 25 Medarbetare 28 Samhällsansvar 29 Styrelseordförandens kommentar 32 Koncernledning 34 Styrelse 36 ÅRSREDOViSninG Förvaltningsberättelse 38 Bolagsstyrningsrapport 46 Ekonomisk översikt - koncernen 54 Resultaträkning - koncernen 55 Rapport över totalresultat - koncernen 55 Balansräkning - koncernen 56 Kassaflödesanalys - koncernen 57 Förändring i eget kapital - koncernen 58 Resultaträkning - moderbolaget 59 Rapport över totalresultat - moderbolaget 59 Balansräkning - moderbolaget 60 Kassaflödesanalys - moderbolaget 62 Förändring i eget kapital - moderbolaget 63 Noter 64 Revisionsberättelse 95 Förklaringar och definitioner 96 Adresser Omslagets insida

5 teracom group 2010 året som gick Året som gick Den första oktober genomförde Teracom Group sitt största förvärv hittills genom övertagandet av det danska nätbolaget BSD av danska DR och TV2. I förvärvet ingår BSD:s 34 sändarstationer och fördelningsnätet. genom investering i ny teknik i syfte att stärka konkurrenskraften lanserades hdtv i det svenska marknätet den första november. Sändningarna av hdtv innefattar både fri-tvkanaler och betal-tv-kanaler. Betal-tv-kanalerna distribueras via Boxer Sweden. Vid årsskiftet kunde cirka 75 procent av de svenska hushållen få hdtv-sändningar via marknätet. Nätet byggs ut etappvis och beräknas nå nästan alla svenska hushåll under Under året byggdes sändarnätet för tv ut på över 100 platser i Sverige. Därmed ökar antalet hushåll som kan få tillgång till hela tv-utbudet i marknätet markant. Arbetet var klart första juni. teracom Denmark har under året bland annat genomfört en omfattande uppdatering av DAB-nätet i syfte att öka sändarstyrkan för att hushållen ska få bättre radiomottagning inomhus. teracom Sweden fick i augusti förtroendet från Sveriges Radio att leverera företagets nya datanät för att knyta samman alla lokala redaktioner. Avtalet omfattar ett 40-tal orter och sträcker sig över en fyraårsperiod. i ett led att renodla och fokusera verksamheten började Boxer Sweden i juni att avveckla tv via bredband (iptv). Till årsskiftet hade samtliga kunder förts över till andra betal-tvoperatörer. Verksamheten var begränsad med mindre än betalande kunder. Boxer Denmark genomförde under året ett flertal marknadsaktiviteter. Bland annat lanserades ett Tank-selv-kort där konsumenten väljer vilka månader hon eller han vill köpa betal-tv. En mycket liten marknätsmottagare introducerades med plats för Boxers betal-kort. Denna ansluts till datorn som då kan användas som portabel tv-skärm. i december genomförde PlusTV Finland en kampanj med Elgiganten som innebär att konsumenten köper en betal-tv-box (PVR) till förmånligt pris tillsammans med ett abonnemang, vilket är ett nytt grepp på betal-tvmarknaden i Finland. i februari förändrade Teracom Group sin interna struktur och skapade en tydlig koncernstruktur. Koncernledningen förstärktes med cheferna för de rörelsedrivande bolagen teracom Sweden, Boxer Sweden, Boxer Denmark och PlusTV samt stabsfunktioner för Finance, Strategy Communication och HR. i februari utnämndes Stephan Guiance till chef för Teracom Sweden. i september tillträdde Marianne Winblad von Walter som ny HR-direktör i Teracom Group. Den första november anställdes Gunilla Berg som vice vd och CFO för Teracom Group. Väsentliga händelser efter 2010 i januari 2011 bytte BSD namn till Teracom Denmark och vd Finn Søndergaard ingår i koncernledningen. 01

6 teracom group 2010 koncernchefens kommentar Ett intensivt år för Teracom Group 2010 har varit ett intensivt år för Teracom Group med stora förändringar i allt hårdare konkurrens. Vi har köpt den danska marknätsoperatören BSD för att kunna utveckla den danska marknaden och vi har lagt ner Boxer Swedens iptv-verksamhet. Vi har lanserat hdtv i Sverige och förstärkt säljarbetet för betal-tv i Boxer Denmark och PlusTV Finland. Allt är ett resultat av skiftet till en mer fokuserad strategi där vi utgår från marknätets styrkor för att nå mesta möjliga konkurrenskraft för investerade pengar. Det traditionella tv-mediet och de vanliga tv-kanalerna är starkare än någonsin, men tv:s ökande popularitet har gjort att tv seglat upp som en viktig produkt hos de stora bredbands- och teleoperatörerna. Vi har inte längre bara våra vanliga tv-plattformar kabel och satellit att kämpa med, utan även de stora telebolagen som säljer tv i sina tele- och fibernät. Det blir dessutom allt enklare att hitta tv-liknande tjänster via det öppna internet gratis, betaltjänster eller illegalt vilket är en indirekt konkurrent om folks tid, pengar och intresse. Konkurrensen understryker hur viktigt det är att vi satsar på våra marknät, deras unika fördelar och konkurrenskraft. Koncernen befinner sig nu i en situation med en svensk mogen marknad där vi efter många års investeringar gör vinster, även om våra marginaler är pressade av nödvändiga satsningar. Teracom Sweden och Boxer Sweden gjorde under hösten en mycket lyckad introduktion av hdtv i två nya sändarnät. Som andra land i världen efter Storbritannien, använder vi den nya utsändningsstandarden DVB-T2. Med över 75 procents hushållstäckning har vi de mest heltäckande T2-näten i världen. Vi planerar att lansera Video-On-Demand under 2011, något som krävs för att komplettera direktsänd tv. De danska och finländska betal-tv-bolagen kräver fortsatta investeringar. Vi vet att det tar tid att etablera en ny betal-tv-plattform och konkurrensen är idag mycket hårdare än för tio år sedan då Boxer Sweden startade. Samtidigt ser vi lika stor potential i dessa länder som vi en gång förstod fanns på den svenska marknaden. Vi arbetar därför intensivt med ny paketering, prissättning och effektivare försäljning. I Danmark innebär köpet av den danska nätoperatören att vi nu kan samordna nät och betal-tv och tillsammans med public service-bolagen utveckla det danska marknätet så att det hävdar sig långt in i framtiden. I Danmark sänder vi sedan flera år digitalradio, erfarenheter som är mycket intressanta att använda för de svenska digitala radiosändningar som kan vara på gång under Vår internationella expansion har på ett par år gått från två bolag i ett land till fem bolag i tre länder. Naturligen så tar vi nu en paus för att konsolidera det vi uppnått, även om vi självklart måste vara redo att gripa ett affärstillfälle om det dyker upp. Vi har under året arbetat intensivt med en ny, effektivare koncernstruktur med en ny koncernledning. Denna process har varit tätt sammankopplad med utvecklingen av den nya fokuserade strategin och har bland annat inneburit stora om möbleringar i Boxer Swedens ledning. Vi har under året arbetat med att öka 02

7 teracom group 2010 koncernchefens kommentar effektiviteten genom fördjupad samverkan mellan koncernens olika delar. Samtidigt vet vi att lojalitet, arbetsglädje och resultatansvar ofta är effektivare i den mindre arbetsgruppen eller det enskilda bolaget. Vår utmaning är att kombinera effektiviteten hos det mindre bolaget med eget resultatansvar, med att utnyttja effektiviteten i en gemensam värdekedja mellan nät och betal-tv. Våra marknät har mellan 25 och 60 procent av tv-tittandet, och nästan 100 procent av radiolyssnandet beroende på land och hur man räknar. Våra nät är och skräddar sydda för att sända kapacitets- och kvalitetskrävande tjänster som tv och radio till ett oändligt antal mottagare inom täckningsområdet. Marknäten är grunden för våra demokratiers nationella mediepolitik och en garant för att många av varandra oberoende programbolag kan komma till tals. Marknäten är också fundamentalt viktiga för konkurrensen på tv-marknaderna och för konsumenternas valfrihet. Att se till så att dessa marknät fyller sin roll och levererar mesta möjliga konkurrens samt yttrande- och informationsfrihet, innebär ett ansvar som vår koncern vare sig kan eller vill bortse från. Vår affär handlar om att balansera detta samhällsansvar med de tydliga kommersiella krav vi har som en affärsdrivande koncern. Det ena kan inte uppväga det andra, utan det måste hela tiden vara både och. Det är vår utmaning, det är det som gör det till en så otroligt stimulerande uppgift att leda just Teracom Group. Crister Fritzson Vd och koncernchef Teracom Group 03

8 teracom group 2010 vision, mål och strategiska fokusområden Lönsam tillväxt med digitala marknät Teracom Groups strategi utgår från marknätets styrkor: tillförlitlighet, enkelhet, räckvidd och portabilitet. Baserat på dessa erbjuder vi produkter och tjänster som tillför våra kunder i huvudsak tv-tittare, radiolyssnare, tv- och radiobolag betydande värde. Teracom Group har bedrivit verksamhet i snart 90 år. Det som började med utsändning av radio till lyssnare i Sverige är idag en nordisk koncern som både driver marknät för radio och tv och erbjuder betal-tv-tjänster. Den omfattande kunskap och erfarenhet som har samlats genom åren inom Teracom Group kommer väl till användning i expansionen. Under 2011 fokuserar koncernen på att skapa en stark nordisk bas med bland annat fokus på tillväxt på de nyetablerade marknaderna i Danmark och Finland. I ett längre perspektiv är Teracom Groups strategi att fortsätta växa utanför Norden, genom satsningar på marknader där koncernen har möjlighet att verka som både nätoperatör och betal-tv-aktör. Finn Søndergaard är vd på Teracom Denmark som driver det danska marknätet. Dansk expansion förstärker positionen i värdekedjan Den första oktober 2010 blev den danska marknäts operatören BSD (Broadcast Service Danmark A/S) en del av Teracom Group under namnet teracom A/S (i fortsättningen benämnd Teracom Denmark). Köpet ingår i en tydlig strategi att skapa en bas för framtida tillväxt och lönsamhet genom att integrera nättjänster och betal-tv i teracom Groups kärnverksamhet. Ett stort integrationsprojekt drogs igång med start redan efter sommaren, med målet att identifiera nya affärsmöjligheter och synergier. Ingrid Bardh som är ansvarig för projektet berättar. Vi ser direkta fördelar i att ha både nät och betaltv i samma område för att kunna samordna insatserna på ett nytt sätt. Övertagandet handlar om att tillsammans finna gemensamma nämnare. Dels i företagskulturen, dels genom att ta fram så kallade best practice-fall och säkra att alla resurser används på bästa sätt. En grupp på runt fyrtio medarbetare från båda länder tillsattes med uppgiften att identifiera primära affärsmöjligheter och ta fram samarbetsstrategier innan årsslutet Alla nya åtgärder och idéer som kom fram har sedan implementerats inom linje funktionerna under Ett antal arbetsgrupper skapades med fokus på de viktigaste områdena: Legal, Finance, Bolagsstruktur, Sourcing, Sales och Business Development, HR, Tech och Products, service, IT samt Communications. Redan under den första månaden lyckades projektgruppen identifiera en rad effektiviseringar och affärsmöjligheter. Det handlar om alltifrån gemensamma försäkrings- och inköpsavtal till it-lösningar, samarbetsrutiner och HR-strategier. Teracom Denmark hade till exempel ingen egen HR-funktion eftersom de bara är cirka sjuttio personer. Den svenska delen har däremot väl utarbetade strategier för medarbetarsamtal, löneöversyn och rutiner, och vi har tillsatt en dansk HR-funktion som ingår i koncernens HR-funktion. Det finns mycket att vinna rent generellt på samordningen mellan de danska bolagen, fortsätter Ingrid Bardh. De tekniska vinsterna är emellertid de mest påtagliga. Teracom Denmark har en modern och effektiv infrastruktur med master för utsändning av radio och tv, samt ett fiberoptiskt nät som binder samman dessa. På båda sidor finns värdefull specialkompetens som innebär kostnadsbesparingar och ett stärkt erbjudande mot marknaden. Bland specialkompetenserna hos Teracom Denmark märks bland annat erfarenhet och kunskap om transportnätet och DAB-teknik för digitalradio. teracom Group räknar med att identifiera fler synergier och affärsmöjligheter framöver. 04

9 teracom group 2010 vision, mål och strategiska fokusområden Vision We deliver the best viewing and listening experience, characterized by personality, portability, simplicity and reliability. Mission Teracom Group owns and operates terrestrial broadcasting networks and offers distribution and pay tv services utilizing this platform. Koncernmål Omsättningstillväxt: 5 10% Omsättningstillväxten visar den procentuella försäljningsökningen i koncernen årligen. Rörelsemarginal: 18 20% Rörelsemarginalen mäter Teracom Groups lönsamhet före finansnetto och skatt i förhållande till omsättningen. Kunder: Branschens mest nöjda kunder vilket är en position som ska behållas. Personal: Välmotiverad och engagerad personal en förutsättning för att uppnå övriga mål. Miljöhänsyn: Årlig minskning av den miljö mässiga påverkan - strategiskt viktigt i hållbarhetsarbetet. 05

10 teracom group 2010 vision, mål och strategiska fokusområden Fokus på Norden, konkurrenskraft och lönsamhet Teracom Group har expanderat verksamheten och finns nu i sverige, Danmark och Finland. Ambitionen är att på lång sikt växa vidare i och utanför Norden men innan koncernen tar nästa steg i den internationella expansionen kommer fokus att vara på konsolidering av verksamheten, skapa god tillväxt i Danmark och Finland och förstärka positionen på samtliga marknader. Andra året med en gemensam vision och strategi Teracom Group har under 2010 tagit ytterligare ett steg med att sätta en gemensam vision, affärsidé och strategisk inriktning som gäller för all verksamhet inom koncernen. Som stöd för dessa har koncernbolagen formulerat gemensamma värderingar vilka utgör en grundpelare, en gemensam syn på ledarskap och gemensamma riktlinjer som sammanfattar Teracom Groups styrkor. Varje bolag inom koncernen har sin nationella inramning med sitt fokuserade uppdrag, tillsammans kan Teracom Group skapa ett större mervärde för kunderna, öka kundnöjdheten och säkerställa konkurrenskraften och den långsiktiga lönsamheten. Huvuddragen i koncernens strategi kvarstår sedan tidigare, att Teracom Group är en nordisk nät- och betal-tv operatör. Koncernen ser stora fördelar i att kunna jobba med hela värdekedjan inom broadcast, från programbolagens signal till konsumentens mottagare och paketeringen av innehållet. Teracom Group är en nordisk aktör och agerar som en sådan i allt, basen ligger i marknäten för radio och tv, utifrån deras styrkor byggs verksamheten. Koncernen måste hela tiden se över hur den kan jobba mer kostnadseffektivt och smart. Långsiktighet Teracom Group har expanderat verksamheten till att omfatta nät- och betal-tv-verksamhet i Sverige, Danmark och Finland. Ambitionen är att på lång sikt växa vidare i och utanför Norden. Innan koncernen tar nästa steg i den internationella expansionen kommer fokus att ligga på att konsolidera verksamheten. Som nordisk nätoperatör med mediahuben Kaknästornet, subnoder i Danmark och utanför Norden är Teracom Group den naturliga vägen till och inom Norden för programinnehåll mellan programbolag, paketerare och plattformsoperatörer. Styrkor i kärnaffären Teracom Groups fokus under 2010 och i strategin framåt är att förstärka de unika fördelarna i kärnaffären, enkelheten och portabiliteten när det gäller utsändning av radio och tv. Ett led i fokuseringen är att Teracom Group under året valt att avsluta iptv-erbjudandet. Inom tv-området har det i Sverige under 2010 gjorts en kraftfull satsning med lansering av hdtv. Under 2011 ser vi möjligheter att prova på 3d-tv i marknätet. Inom radioområdet har Teracom Denmark på uppdrag av Danmarks Radio utökat inomhustäckningen av digitalradionätet. Teracom sweden fortsätter arbetet med att förbereda för lansering av digitalradio. Tekniken är tillförlitlig och det finns inte några tekniska problem med att starta reguljära digitalradiosändningar. En av styrkorna med att vara en nordisk koncern är att kunna dra nytta av erfarenheterna i Danmark när det gäller arbetet med digitalradio i Sverige. För att förstärka kärnaffären, marksänd tv, ser koncernen möjlighet att komplettera med nya funktioner som inte erbjuds kunderna idag. Under året har en on-demand-plattform utvecklats med bas i mottagning av marksänd tv. Till detta erbjuds on-demand-tjänster såsom video butik, play-tjänster, applikationsbutik och andra inter aktiva tjänster. Ett erbjudande med mottagare, innehållspake tering och andra tjänster kommer att lanseras i Sverige under För att kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga och långsiktigt lönsamma ligger fokus på att ständigt utveckla det aktiva ledarskapet och kompetensen hos medarbetarna. 06

11 teracom group 2010 vision, mål och strategiska fokusområden Strategiska fokusområden Stärka kärnprodukternas konkurrenskraft För att kunna öka antalet betal-tv-abonnenter i marknätet, behålla positionen som prioriterad partner/plattform för programbolag och öka marknadspenetrationen i nya segment måste koncernen fortsätta att investera i och utveckla produkter och tjänster som skapar långsiktigt värde för kunderna. Teracom Group ska utveckla produkter och investera i den tekniska plattformen för att öka konkurrenskraften när det gäller täckning, portabilitet, enkelhet, tillförlitlighet och prisvärdhet vid behov komplettera med funktioner från andra teknologier för att stärka produkternas attraktionskraft. Teracom Group ska koordinera produkt- och teknikutvecklingen inom koncernen med hjälp av en gemensam produkt- och teknikroadmap i kombination med en lanseringsplan för varje enskild geografisk marknad. Vid behov kommer koncernen att samarbeta med andra aktörer för att få tillgång till specifika expertkunskaper eller produktfunktioner. Erbjuda det mest attraktiva innehållet och paketeringen Konkurrenskraftig paketering och attraktivt innehåll är avgörande för att kunna ge tilltalande bild- och ljudupplevelser. Marknadspenetration och ARPU är i hög grad beroende av ett konkurrenskraftigt kunderbjudande. Teracom Group ska fokusera på strategier och möjliga partnerskap i syfte att säkerställa tillgången till attraktivt (i vissa fall unikt) innehåll, alltid med koncernperspektiv. Teracom Groups sätt att arbeta måste vara så innovativt och smart att koncernen kan erbjuda både innehåll och en paketering som är attraktiv för kunderna, för att säkerställa lönsamhet, marknadspenetration och kundnöjdhet. Stärka positionen i värdekedjan Genom att ha kontroll över både nät- och betal-tv-verksamheten kan Teracom Group, på samma sätt som konkurrenterna, skapa en affärsprocess som i hög grad stärker konkurrenskraften och säkerställer positionen i värdekedjan. Koncernen ska utveckla en affärsprocess som säkerställer att rätt investeringar görs och att rätt produkter utvecklas i förhållande till kundernas efterfrågan. Teracom Group ska utveckla en affärsprocess som gagnar kunderna, hela vägen från programbolagens signal till konsumentens mottagare (inklusive betal-tv-tjänster), alltid baserat på kundens behov. En framtida internationell expansion kommer att baseras på affärer där koncernen kan integrera både nät- och betal-tvverksamhet. Bygga en stark position i Norden Genom att se de nordiska länderna som en enda gemensam marknad för kärnaffären kan Teracom Group stärka positionen gentemot konkurrenter, programbolag och leverantörer. Norden med sina små geografiska och kulturella avstånd gör att koncernen kan utnyttja synergieffekter, stordriftsfördelar och få ett bra kunskapsutbyte. Teracom Group ska bygga upp en stor och lönsam bas med tittare och lyssnare i Norden, och utnyttja de synergieffekter och stordriftsfördelar som en geografiskt väl samlad verksamhet medför. På kort och medellång sikt, efter en period av snabb expansion av Teracom Groups affärsverksamhet, arbetar koncernen med att integrera, och realisera de tillförda affärsvärdena i koncernen. Teracom Group kommer på lång sikt undersöka möjligheterna att expandera i Europa utgående från den starka positionen på den nordiska marknaden. Arbeta kostnadseffektivt och smart Ökad konkurrens, särskilt mellan olika distributionsplattformar, innebär att Teracom Group ständigt måste försöka bli effektivare i allt. Koncernen finns på tre geografiskt närliggande marknader vilket skapar stordriftsfördelar och synergieffekter. Teracom Group väljer alltid de mest kostnadseffektiva och smarta lösningarna, identifierar och använder alltid bästa praxis inom koncernen när det handlar om varumärke, IT-system, processer, analysmetoder osv. Koncernen ska balansera utgifterna mellan underhållet inom kärnverksamheten, arbetet med att utveckla nya produkter och tjänster och investeringar i nya affärsmöjligheter. Utveckla kompetens och ledarskap Ökad konkurrens kräver anställda med hög motivation och stort engagemang, vilket kräver ständig utveckling av yrkeskompetens och ledarskap. Nyckelfaktorer för framgång är en gemensam kultur och en god förståelse av hela affärsprocessen. Teracom Group stärker effektiviteten genom en gemensam kultur och gemensamma värden. Teracom Group fokuserar på att vidareutveckla personalens kärnkompetenser. Teracom Group ska utveckla en resultatinriktad ledningskultur och ha en kraftfull och motiverande ledarstil. 07

12 teracom group 2010 omvärld och marknad Valfrihet och flexibilitet driver utvecklingen Tv-mediet är fortsatt starkt i Norden och marksänd tv håller ställningen som den dominerande plattformen för tv-sändningar i Västeuropa. Två tydliga mönster inom både tv och radio är en ökad efterfrågan på högre flexibilitet och valfrihet. Digitalradio, on-demand-tjänster samt tv-kanalernas play tjänster möter dessa önskemål, och ger tvtittare och radiolyssnare möjlighet att konsumera medierna på valfri plats eller vid valfri tid. Överlag har konsumtionen av alla slags medier ökat de senaste åren. Marksänd tv är en mycket viktig plattform i hela västvärlden, och broadcastad tv står för en ständigt växande andel av medieanvändningen. Konkurrensen om användarnas tid är hård, precis som konkurrensen mellan programbolagen. De nordiska länderna ligger relativt lika när det gäller tv-konsumtion per invånare, med ett tv-tittande på runt tre timmar per dag. Digital-tv-utvecklingen har kommit olika långt i Europa, men majoriteten av länderna inom EU har eller kommer att gå över till digital-tv inom de närmsta åren. När det gäller själva tv-innehållet har det skett en ökad fragmentisering. Tittandet sprids ut på flera kanaler och i Sverige, Danmark och Finland har antalet kanaler ökat de senaste åren. Public service är fortfarande störst men tappar successivt tittare. De stora kommersiella kanalernas andel krymper också, medan nischkanalerna växer. Hdtv-utvecklingen är i sin linda sett ur ett europeiskt perspektiv, men väntas slå igenom på bred front i ett flertal länder under de närmsta åren i takt med att sändar näten uppdateras. Storbritannien var först i Europa med att driftsätta hdtv i det marksända tv-nätet I slutet av 2010 hade landet fyra muxar i marknätet och totalt runt sextio hd-kanaler. I undersökningen från den brittiska motsvarigheten till svenska Post- och telestyrelsen, OFCOM publicerad i december 2010 visade det sig att totalt 59 procent av de brittiska hushållen äger minst en hdtv. Det innebär att hushållen i Storbritannien har störst andel hdtv-apparater i världen. På radiosidan sker en omfattande digitalisering i form av den nya sändningstekniken DAB+, som används vid nya digitalradiolanseringar över hela världen. Hösten 2008 blev Malta det första europeiska land att rulla ut DAB+, och våren 2009 lanserade Australien DAB+ som officiell digitalradiostandard. Andra länder som redan har implementerat DAB+ är Schweiz, Tyskland och Singapore, medan Sverige liksom exempelvis Italien, Nederländerna, Tjeckien, Malaysia, Kina och Danmark väntas lansera DAB+ de närmaste åren. Den svenska tv-marknaden Tv-tittandet i Sverige ökade jämfört med föregående år och ligger nu på rekordhöga 166 minuter, det vill säga nästan tre timmar per dag och person. Det är historiskt mycket högt, även om det finns länder med högre siffror. Inom tv-distribution är kabel-tv störst med 2,8 miljoner anslutna hushåll, följt av cirka en miljon hushåll som använder marksänd tv (fri-tv och betal-tv), cirka med satellit-tv och med iptv. 08

13 teracom group 2010 omvärld och marknad Mogen betal-tv-marknad med hård konkurrens Den svenska betal-tv-marknaden är mogen och karakteriseras av hård konkurrens. De största aktörerna på den svenska betal-tv-marknaden är, utöver Boxer, Comhem, Viasat, Canal Digital och Telia. Vare sig Telia eller Telenorägda Bredbandsbolaget fanns på tv-marknaden vid digital-tv-övergången I samband med att det analoga marknätet släcktes ned växte betal-tv-marknaden kraftigt då många hushåll valde att gå över till betal-tv-lösningar i marknätet. Den snabba tillväxten har numera stannat av, samtidigt som fler betal-tv-företag med liknande erbjudanden etablerat sig. I takt med att konkurrensen hårdnat har allt fler betal-tv-leverantörer valt att konkurrera med hjälp av så kallade triple play-tjänster. De stora kabel-tv-bolagen erbjuder liksom Boxer bredband, tv och telefoni i samma paket, och två av de stora telebolagen har också lanserat tv via bredband (iptv) tillsammans med bredband och telefoni. Drygt 60 procent av hushållen beräknas ha ett individuellt betal-tv-abonnemang. Konkurrensen mellan programbolagen är hård, och i Sverige finns det sju nationella fri-tv-kanaler och cirka 40 betal-tv-kanaler i marknätet. Även om tillgången till fria tv-kanaler till viss del minskar efterfrågan på betal-tv gör det samtidigt marknätet mer attraktivt för alla tittare. Tillgänglighet avgör I linje med tittarnas ökade efterfrågan på att kunna se film och andra program när de vill ökar utbudet av video-on-demand-tjänster. Trenden mot ökad flexibilitet och valbarhet är särskilt tydlig när det gäller betal-tv-tittare, som vill kunna se det innehåll de betalat för när som helst. Tv via datorn blir också allt mer populärt, särskilt när det gäller tv-kanalernas playtjänster. Hdtv slår igenom på bred front Den 1 november lanserades hdtv i det svenska marknätet, även om det inte är något nytt fenomen. Redan 2006 sände SVT och TV4 fotbolls-vm i hd-kvalitet i marknätet. Det som nu skett är att hdtv lanserats i större skala med hjälp av ny teknik MPEG4 och DVB-T2. I slutet av 2010 uppnåddes en hushållstäckning på 75 procent, och 2012 ska sändarnätet vara utbyggt för att nå så gott som hela Sveriges befolkning. För i likhet med att OS i Mexico 1968 skyndade på tekniken och innebar ett internationellt genomslag för färg-tv, är bedömningen att hdtv kommer att få ett stort genomslag till OS i London Förändringar i konsumentbeteenden och behov är ofta teknikdrivna, och försäljningen av hdtv-apparater har i hög grad drivit på hdtv-utvecklingen. I takt med en allt tydligare konsumentefterfrågan har också försäljningsvolymerna för hdtvapparater tagit fart. Siffror pekar på att närmare två tredjedelar av Sveriges befolkning har en platt-tv hemma redan idag. Merparten av dessa är hd-klara. Hdtv-tekniken lämpar sig extra väl för program med snabbrörliga objekt, som sport, naturskildringar och liknande program som finns i de breda kanalerna som ingår i betal-tv-operatörernas hdtv-utbud. Hdtv väntas därför stärka det digitala marknätets position samt även öka efterfrågan på betal-tv. Till skillnad från hdtv är efterfrågan när det gäller 3d-tv ännu inte särskilt påtaglig på den svenska marknaden. Men i takt med att försäljningen av 3d-skärmar ökar väntas även efterfrågan på sändningar i 3d växa. Sedan slutet av 2010 finns 3d-tv i begränsad skala på betal-tv-marknaden. Marknätet är dock väl förberett för att möta en kommande efterfrågan eftersom den nuvarande tekniken lämpar sig väl även för 3d-sändningar. 09

14 teracom group 2010 omvärld och marknad Den danska tv-marknaden Totalt sett består den danska tv-marknaden av cirka 2,5 miljoner hushåll, och av dessa har hela 2,2 miljoner någon form av betal-tv. Liksom i Sverige är tv-mediet mycket starkt, och ett tecken på detta är den höga försäljningen av nya platt tv-apparater. Tv-konsumtionen ökar ständigt i Danmark och ligger i dagsläget på drygt tre timmar per dag. En övergripande trend är att de stora kanalerna förlorar tittare till nischkanalerna. I det digitala danska marknätet finns det idag totalt nio fri-tv-kanaler. Kabel-tv är det dominerande sättet att distribuera betal-tv. 60 procent av de danska hushållen har kabel-tv, och ytterligare 15 procent skulle ha möjlighet att få in kabel-tv. Under den senaste tiden har dock betal-tv via marknätet och bredbands-tv varit den snabbast växande sektorn. I Danmark erbjuder både Boxer Denmark och YouSee betal-tv-abonnemang som även fungerar att titta på via pc:n. Hög betalningsvilja för dansk betal-tv Den danska betal-tv-marknaden består dels av fyra operatörer som funnits på marknaden under lång tid, dels av tre nya operatörer. De etablerade aktörerna är kabel-tv-bolagen YouSee och Stofa, samt satellitoperatörerna Viasat och Canal Digital. Under de senaste två åren har det tillkommit nya aktörer i form av bredbands-tv-bolagen Hometrio från TDC och Waoo, samt digital marksänd betal-tv i form av Boxer Denmark. Trenden är att de nya aktörerna tar kunder från de etablerade aktörerna. Både Viasat, som ägs av MTG, och Canal Digital, som ägs av Telenor, tappar kunder. Bredbandsbolaget Waoo är den senaste aktören på den danska marknaden. Bolaget är en sammanslagning av 15 mindre internetoperatörer knutna till energibolag som lanserat triple play. Kabel-tv-operatören YouSee är klart dominerande med cirka 55 procent av alla betal-tv-kunder i Danmark, och under 2010 har bolaget digitaliserat näten. YouSee ägs av TDC, som även äger den nya uppstickaren Hometrio. I Danmark är betal-tv stort med en högre betalningsvilja hos tittarna än i både Sverige och Finland. Fri-tv-kanaler, som exempelvis den statliga men kommersiella public service-kanalen TV2 som enbart lever på reklamintäkter, får allt svårare i konkurrensen om reklamintäkterna. Dessa operatörer söker sig nu till betal-tv istället, vilket innebär att de då får intäkter från såväl reklam som licens. Den finska tv-marknaden Tv-tittandet i Finland är i stort sett oförändrat jämfört med 2009 och uppgår till knappt tre timmar per dag. Totalt sett består den finska marknaden av 2,5 miljoner hushåll, varav 2,2 miljoner har tillgång till tv, men endast 0,6 miljoner hushåll har någon form av betal-tv. När det gäller plattformar är fördelningen mellan kabel-tv och marksänd digital-tv jämn, med cirka 45 procent vardera. Satellit-tv har cirka 7 procent av marknaden och bredbands-tv når upp till 3 procent av den finska betal-tv-marknaden. En del hushåll på marknaden har både satellit-tv och marksänd digital-tv. Låg betal-tv-penetration i Finland I Finland är fri-tv-utbudet mycket starkt i jämförelse med de övriga nordiska länderna och majoriteten av fri-tv-kanalerna är reklamfinansierade. Det stora antalet fri-tv-kanaler förklarar den låga betal-tv-penetrationen på 27 procent av hus hållen. Av den totala tiden för tv-tittandet står betal-tv för mindre än 10 procent. Fri-tvkanalerna ägs dock av samma mediehus som betal-tv-kanalerna. Den finska marknaden för betal-tv-tittande har varit i stort sett oförändrad sedan De som hittills attraherats av betal-tv är främst sportintresserade 10

15 teracom group 2010 omvärld och marknad tittare och framför allt intresse för Formel 1. Formel 1 har dock tappat i popularitet de sista åren. Utöver att PlusTV börjar få konkurrens från andra betal-tv-operatörer som också sänder marksänd-tv finns även konkurrenter inom kabel-tv och satellit-tv, samt inom iptv. När det gäller kabel-tv finns det många aktörer. Störst är DNA med en marknadsandel på över 40 procent av den finska kabel-tv-marknaden. Via sitt Welho-kabel-tv-nät erbjuder DNA idag 16 hdtv-kanaler. Inom satellit-tv är Canal Digital dominerande. De har i stort sett samma utbud som i övriga nordiska länder. De största kanalerna på den finska fri-tv-marknaden är public service-kanalen Yle 1 och reklam-tv-kanalen MTV3 som ägs av Bonnier. Andra populära reklamfinansierade fri-tv-kanaler är Nelonen och Subtv. Double play istället för triple play En annan viktig skillnad mellan Finland och marknaderna i Sverige och Danmark är att triple play inte erbjuds på marknaden. Skälet till det är att få hushåll använder fast telefoni. Trenden går åt samma håll i alla länder, men utvecklingen har gått lite snabbare i Finland. Däremot finns det aktörer på den finska marknaden som erbjuder double play med bredband och tv. De största aktörerna här är finska TeliaSonera och Elisa. Radioutsändning Trenden är tydlig över hela världen: allt fler länder har infört eller funderar på att införa digitalradio, och fördelarna är många. De främsta är utrymme för fler kanaler och nya tjänster tack vare en effektivare sändningsteknik samt möjligheten till flexibla och interaktiva sändningsformer. Sveriges Radio inledde sändningar i DAB-teknik redan 1995, som första land i världen tätt följt av Storbritannien en timme senare. Idag är digitalradio en stor framgång i Storbritannien där mer än var tredje britt har tillgång till minst en DABradio i hushållet. I Danmark lanserades digitalradio 2002 medan Norge kom igång i mitten av nittiotalet och Finland startade sändningarna redan tog dock det finska public service företaget YLE beslut om att tills vidare avbryta DAB-sändningarna. I Norden är Danmark starkast på digitalradio med en penetration på 34 procent. I Norge har det beslutats att släcka FM-radio år Den svenska radiomarknaden SIFO:s räckviddsundersökning från slutet av 2010 visade att 72,9 procent av befolkningen lyssnar på radio minst fem minuter ett genomsnittligt dygn, vilket motsvarar drygt fem miljoner personer i åldrarna 9 79 år. Det innebär att radion står sig stark, även om siffrorna innebär en svag minskning jämfört med 75,6 procent föregående år. Siffrorna tenderar dock att gå både upp och ned mellan olika perioder. Den genom snittliga lyssnartiden för hela befolkningen låg på knappt 2,5 timmar per dygn. Det går bättre för public service-radion än för de kommersiella kanalerna och runt hälften av Sveriges befolkning anger att de lyssnar på Sveriges Radio minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn. Lyssnandet minskar framför allt i de yngre åldrarna. Den stora vinnaren i striden om lyssnarna är Spotify som tagit publik ifrån både musikradion, mp3 samt cd. När det gäller webbradio har utvecklingen planat ut de senaste åren. Den viktigaste händelsen på den svenska radiomarknaden under året var den nya radio- och tv-lagen som trädde i kraft i augusti, och på hösten fattade den svenska regeringen beslut om att allokera sändningsutrymme för digitalradio. Den öppnar upp för en digitalisering av den svenska radion. Förberedelserna inför Nytt europeiskt forum för marksänd radio och tv Broadcast Networks Europe (BNE) är en ny icke vinstdrivande organisation som är öppen för alla nätoperatörer inom marksänd tv och radio. Målet är att verka för ett bättre klimat på tv-marknaden när det gäller såväl regelverk som operativa villkor och ny teknik. Organisationen grundades i februari 2010, och i slutet av 2010 ingick 14 nätverksoperatörer med verksamhet i 25 europeiska länder. Idén var att skapa en motvikt som kunde representera branschens intressen gentemot EU-kommissionen, Europaparlamentet, regleringsmyndigheter, politiker och andra som påverkar förutsättningarna för marksänd radio och tv. De flesta andra branscher som satellit, kabel och telekom har sedan länge etablerade organisationer i Bryssel, men för vår bransch saknades ett forum för att utbyta idéer och diskutera frågor om policyer, spektrumfrågor och annan reglering, säger Lars Backlund, vice ordförande för BNE och Direktör Public Affairs på Teracom. I ljuset av den digitalisering som sveper över Europa var bildandet av BNE än viktigare för att kunna dra nytta av de nya möjligheterna. Arbetsgrupper för att arbeta med kommersiella, policyrelaterade och tekniska frågor har bildats med fokus på framför allt spektrumfrågor och skydd för marksänd radio och tv från störningar från nya mobila system. Det finns också ett stort intresse av att arbeta med mer framtidsinriktade frågor som effektiv utsändning av hdtv, och på längre sikt även 3d-tv. Utveckling av digitala radioplattformar och olika slags multimediatjänster samt kommersiella villkor och tillgänglighetsaspekter på ett mer övergripande plan är andra fokusområden. Det är viktigt att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål för att kunna behålla konkurrenskraften i de marksända radio- och tv-medierna. Även om BNE redan nu representerar de flesta europeiska länder och har etablerat en tydlig position i Bryssel väntar vi oss att ytterligare operatörer kommer att ansluta sig inom kort, vilket kommer att göra att vår röst hörs ännu starkare, avslutar Lars Backlund. 11

16 teracom group 2010 omvärld och marknad teknikskiftet pågår. Den nya och effektivare digitala sändningstekniken DAB+ baserar sig på MPEG4 och ger utrymme för betydligt fler kanaler än dagens 4-7 rikstäckande kanaler i det analoga FM-nätet. Totalt sett finns det plats för upp till 60 digitala rikstäckande radiokanaler i det svenska marknätet. Sveriges Radio sänder digitalt redan idag via DAB inom begränsade områden, men intresset från allmänheten har varit svalt så länge den kommersiella radion stått utanför. Det betydligt större utbud som erbjuds när även de kommersiella kanalerna får tillstånd väntas innebära ett genombrott. Tillståndsprocessen för ut ökade digitala sändningar beräknas bli klar under Den danska radiomarknaden Det danska digitalradionätet lanserades Därefter har det skett en etappvis utbyggnad, med en sista etapp som beräknas färdigställas under Teracom Denmark planerar att påbörja sändningar med DAB+ från och med Idag sker sändningarna i tekniken DAB, men DAB+ innebär att man kommer att kunna sända det dubbla antalet kanaler. Till skillnad från den svenska osäkerheten kring digitalradiolanseringen är det en stor framgång i grannlandet. Försäljningen av små bärbara radioapparater har ökat, och användare uppskattar den höga ljudkvaliteten och variationen av radioprogram. Under 2010 ökade DAB-lyssnandet i Danmark med 10 procent, vilket innebär att nästan var tredje dansk lyssnar på digitalradio. Danmarks Radio, DR, har föreslagit att digitalradio ska ersätta FM-radion i Danmark fullt ut senast I Danmark finns det idag 1,3 miljoner hushåll som har en DAB-radio hemma. Den danska radiomarknaden domineras av public service-bolagen. Det finns även ett flertal kommersiella radiokanaler, men konkurrensen om reklamintäkterna har varit mycket hård, vilket gjort att flera bolag lagt ned sina sändningar. 12

17 teracom group 2010 Konkurrensen understryker hur viktigt det är att vi satsar på våra marknät, deras unika fördelar och konkurrenskraft. Crister Fritzson Vd och koncernchef Teracom Group Verksamhet 13

18 TV-KANALER SVT1 SVT1 HD SVT2 SVT2 HD SVT 24 SVTB Kunskapskanalen TV6 TV Finland TV3 TV3 HD Kanal 5 Kanal 5 HD TV10 TV11 TV4 TV4+ TV4 HD TV4 FILM TV4 FAKTA TV4 SPORT TV8 Kanal 9 Eurosport Eurosport 2 Discovery Channel TLC Comedy Central MTV Vh1 TCM Silver CNN Nickelodeon Disney Channel Canal+ HD Canal+ Series Canal+ First Canal+ Hits Canal+ Sport 1 SF-Kanalen TNT 7 Animal Planet Discovery Science Star! Showtime BBC World Cartoon Network Disney XD Kanal Global Axess TV National Geographic Channel HD MTVN HD 24Corren 24.UNT. RADIO Sveriges radio FM-radio: P1, P2, P3, P4 (lokalradio i alla län), Din gata och Metropol Digitalradio: SR Atlas, P3 Star, SR Klassiskt, SR Minnen, SR P1, Radioapans knattekanal, P7 Sisuradio MTG radio: RIX FM, Lugna Favoriter, NRJ, STAR FM och Bandit SBS radio: Mix Megapol

19 teracom group 2010 sverige Den svenska tv-marknaden består totalt av cirka 4,9 miljoner hushåll. Av dessa ser cirka hushåll på fri-tv medan övriga drygt 4,5 miljon hushåll har någon form av betal-tv. Tv-tittandet i Sverige ökar svagt och ligger för närvarande på knappt tre timmar per dag och person, vilket är något lägre än i Danmark och Finland. För radio är den genomsnittliga lyssnartiden för hela befolkningen knappt 2,5 timmar per dygn. Ett fåtal stora operatörer dominerar den svenska tv-marknaden. De största aktörerna är, utöver Boxer sweden, Comhem som erbjuder kabel-tv, Viasat med satellit-tv, Canal Digital som främst har kabel- och satellit-tv och i mindre grad bredbands-tv, och Telia med bredbands-tv. Telenor, som erbjuder bredbands-tv via Bredbandsbolaget, och Tele 2 som har kabel-tv är två andra stora aktörer. Andel av omsättning Teracom Sweden 42% Boxer Sweden 58% Antal betaltv-kunder Kundnöjdhet Teracom Sweden 66,0 Kundnöjdhet Boxer Sweden 67,4 Läs mer om undersökningen på Medelantal anställda: Teracom Sweden: 506 Boxer Sweden: 74 Teracom Sweden är i stort sätt ensam aktör inom marksänd radio och digital-tv i Sverige, med kunder som bland andra public service-bolagen Sveriges Radio och sveriges television, tv-operatörer och produktionsbolag. Det svenska betal-tv-erbjudandet via mark nätet leve reras av Boxer Sweden, och utöver tv-utsändning erbjuder teracom Sweden även inplaceringar, kapacitets tjänster och service. 15

20 teracom group 2010 sverige Teracom Groups verksamhet i Sverige I Sverige levereras Teracom Groups betal-tverbjudande via marknätet av Boxer Sweden medan teracom Sweden äger och driver det svenska marknätet som sänder både radio och tv. Boxer Sweden erbjuder attraktiva program paket till konkurrenskraftiga priser och har idag drygt 40 betal-tv-kanaler fördelade på ett antal program paket. En tredjedel av Sveriges hushåll väljer att se tv via marknätet, och det digitala marksända nätet når som mest 99,8 procent av landets hushåll. Teracom Sweden har Sveriges mest heltäckande medienät för nationell och regional utsändning av radio och tv, med 54 storstationer och cirka 700 övriga anläggningar i marknätet. I Teracom Swedens erbjudande ingår även inplaceringar i master samt markanläggningar, tillsammans med olika kapacitets- och servicetjänster. Kaknästornet i Stockholm är marknätets knutpunkt. Det är den mediahub genom vilket mottagningen och paketeringen av alla signaler för tv- och radioutsändning passerar. Mediahuben tar emot signaler i hög kvalitet och sänder sedan ut materialet i det format och till den plattform som kunden önskar inom Sverige såväl som i Norden och övriga världen. Distributionen sker såväl via Teracom Swedens eget digitala tv-nät, som via bredband, radionät, satellit och fiber. Roadshow för att lansera hdtv Den första november lanserades hdtv i det svenska mark nätet, men egentligen är det inget nytt fenomen. Redan 2006 gjorde SVT och TV4 sändningar i hdkva litet. Vid årsskiftet kunde cirka 75 procent av befolkningen få in hdtv via marknätet, och målet är att nå nationell täckning till Boxer Sweden satsade hårt på marknadsföring av den nya tekniken och de nya hd-kanalerna. Bland annat lanserades en stor printkampanj, samt en road show som riktade sig mot återförsäljare inom elektronikhandeln och antenninstallatörer. Under 2010 fick nio kanaler tillstånd att sända hdtv i marknätet: SVT1 HD, SVT2 HD, TV3 HD, TV4 HD, Kanal 5 HD, MTVN HD, National Geographic Channel HD, Canal+ HD och Viasat Sport HD. Boxer Swedens programutbud, i kombination med marknätets fördelar kring enkelhet, täckning och portabilitet, gör att det finns förutsättningar för att hdtv äntligen får sitt genombrott i Sverige. Nu blir hdtv något för alla, säger Crister Fritzson, vd och koncernchef Teracom Group. Flexibla marksändningar tilltalar reklamköpare 1956 sände Teracom de allra första tv-signalerna i Sverige, och mycket har hänt sedan dess. Lanseringen av nya produkter innebär att marknätets position stärks. Kundernas krav ökar kontinuerligt på bild- och ljudkvalitet, och en av marknätets främsta styrkor är just hög kvalitet, hög befolkningstäckning och en enkelhet för tittarna. Allt som krävs för att ta emot tv-signalerna trådlöst är en antenn. Portabilitet, det vill säga möjligheten att ta med sin mottagare och sitt programutbud var man än befinner sig, är en annan fördel med marksänd tv till exempel i båten eller husvagnen. Innehållet i det marksända tv-nätet kan delas upp i regionala respektive nationella sändningar. Det är en förutsättning för att kunna sända lokalt innehåll och lokal reklam, vilket många reklamköpare efterfrågar. Hdtv i marknätet Digitaliseringen av marknätet gav möjligheter att utveckla nya tjänster och pro gramkoncept inom tv, och banade vägen för hdtv. Hdtv lanserades den första november 2010 då cirka 70 procent av befolkningen fick tillgång till hdtv via marknätet. Ledtiden från beslut till faktisk lansering av hdtv i marknätet har varit kort. Hela den svenska delen av Teracom-koncernen har jobbat extremt fokuserat och effektivt för att nå ett tufft uppsatt mål, berättar Stephan Guiance, ansvarig för Teracom Sweden. 16

Delårsrapport januari-mars 2012

Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-mars Delårsrapport januari mars JANUARI MARS I SAMMANDRAG Intäkter 1118 (963) EBITDA 171 (171) EBITDA marginal 15% (18%) Rörelseresultat 75 (67) Rörelsemarginal 7% (7%) Resultat efter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 från Teracom-koncernen

ÅRSREDOVISNING 2009 från Teracom-koncernen ÅRSREDOVISNING 2009 från Teracom-koncernen Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder en mångfald av kommunikationslösningar för radio och tv. De huvudsakliga produktområdena är betal-tv,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 APRIL JUNI 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 801 (830)

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

Canal Digital. Informationsträff 28/1

Canal Digital. Informationsträff 28/1 Canal Digital Informationsträff 28/1 Canal Digital Gruppen förser mer än 3 miljoner hushåll i Norden med TV över flera plattformar Canal Digital Gruppen ägs av Telenor ASA (Telenor Broadcast Holding) Nordens

Läs mer

Bredbands-TV. Telefoni. Bredband. Bredbands-TV via Bredband2 ger dig: Perfekt bild. Full HD. Valfrihet via stort kanalutbud.

Bredbands-TV. Telefoni. Bredband. Bredbands-TV via Bredband2 ger dig: Perfekt bild. Full HD. Valfrihet via stort kanalutbud. Bredbands-TV TV Telefoni Bredband Bredbands-TV via Bredband2 ger dig: Perfekt bild Full HD Valfrihet via stort kanalutbud Triple play Video On Demand Inspelningsbar TV-box Med reservation för förändringar

Läs mer

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-10-13 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-10-13 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se Kollektiv distribution är en kollektiv affär där samtliga hushåll i ditt nät får tillgång till samma tv-kanaler. Det kan ske analogt eller endast digitalt. Digital distribution kräver kryptering av signal

Läs mer

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Svar gällande Myndigheten för radio och TV:s uppdrag om förhandsprövning av nya tjänster FOX International Channels Nordic (FIC) är en del av 21st Century

Läs mer

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-12-10 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-12-10 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se Kollektiv distribution är en kollektiv affär där samtliga hushåll i ditt nät får tillgång till samma tv-kanaler. Det kan ske analogt eller endast digitalt. Digital distribution kräver kryptering av signal

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké OKTOBER - DECEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - DECEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 125 (1 74) Intäkter 4 478 (4 59) EBITDA 222 (185) EBITDA 833 (799) EBITDA marginal 2% (17%)

Läs mer

Prislista SMATV kollektiv distribution, AB Sappa Grafiska vägen 2A GÖTEBORG

Prislista SMATV kollektiv distribution, AB Sappa Grafiska vägen 2A GÖTEBORG Kollektiv distribution är en kollektiv affär där samtliga hushåll i ditt nät får tillgång till samma tv-kanaler. Det kan ske analogt och/eller endast digitalt. Digital distribution kräver kryptering av

Läs mer

Inledning. Om marknätet. Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se. Stockholm den 4 april 2012

Inledning. Om marknätet. Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se. Stockholm den 4 april 2012 Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se Stockholm den 4 april 2012 Teracom Group har inbjudits att lämna synpunkter på Stelacons och PTS rapporter till Myndigheten för radio och tv angående

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Digital TV Digital TV finns i flera standarder Idag finns det digitala sändningar i Marknätet DVB -T (Terrest) Satellitsänd DVB -S ( Satellit) Kabel TV CATV DVB -C (Cable) DVB står för Digital Video Broadcasting

Läs mer

Strategi fö r Myndigheten fö r radiö öch tv:s tillsta ndsgivning fö r marksa nd tv 2014 2020

Strategi fö r Myndigheten fö r radiö öch tv:s tillsta ndsgivning fö r marksa nd tv 2014 2020 Strategi fö r Myndigheten fö r radiö öch tv:s tillsta ndsgivning fö r marksa nd tv 2014 2020 Dnr 13/01736 Innehåll Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Myndighetens uppdrag... 4 1.2 Strategins syfte...

Läs mer

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden.

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden. Du kan använda din nuvarande TV när du tar emot digital-tv, men du måste ha en box till varje TV-apparat. Boxen omvandlar den digitala signalen så att TV-apparaten kan visa TV-programmen. Företagen som

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Prislista SMATV kollektiv distribution, AB Sappa Grafiska vägen 2A GÖTEBORG

Prislista SMATV kollektiv distribution, AB Sappa Grafiska vägen 2A GÖTEBORG Kollektiv distribution är en kollektiv affär där samtliga hushåll i ditt nät får tillgång till samma tv-kanaler. Det kan ske analogt och/eller digitalt. Vid digital distribution krävs kryptering av signal

Läs mer

Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20

Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20 Stockholm 2013-08-23 Myndigheten för radio och tv Registrator@mrtv.se Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20 Teracom AB är en nätoperatör i det svenska marknätet.

Läs mer

Ett nytt sätt att se på TV

Ett nytt sätt att se på TV Ett nytt sätt att se på TV OC1 Reviderad oktober 2009 Att titta på TV är viktigt! Att titta på TV är viktigt! Konsumtionen av media idag motsvarar nästan vår totala livslängd i början av 1700-talet. TV

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

Välkomna till TV-året 2013

Välkomna till TV-året 2013 Välkomna till TV-året 2013 1 2 Vision Skapa en av branschen fullt accepterad och använd medievaluta för rörlig bild, oavsett plattform och situation 3 Tekniktillgång vad finns i hemmen 94% 88% 46% 6,0

Läs mer

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner?

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Sammanfattning av frågor och svar från två möten om TV-frågan den 19 och 21 februari 2013. Inbjudna var samtliga boende i Tegelhagens

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Enligt sändlista. Tillstånd att sända tv och sökbar text-tv

Enligt sändlista. Tillstånd att sända tv och sökbar text-tv 1/10 BESLUT 2016-11-28 Dnr: 16/01242 m.fl. SÖKANDE Enligt sändlista SAKEN Tillstånd att sända tv och sökbar text-tv BESLUT 1. Myndigheten för press, radio och tv ger med stöd av 4 kap. 3 radio- och tvlagen

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16/10/2009 K(2009)8121 SG-Greffe (2009) D/7223 Post- och telestyrelsen (PTS) Birger Jarlsgatan 16 102 49 Stockholm Sverige Att.: Marianne Treschow Generaldirektör Fax:

Läs mer

Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II)

Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II) Post- och Telestyrelsen Att: Anne Ronkainen Box 5398 102 49 Stockholm Insänt via e-post till adress: smp@pts.se Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II) Com Hem AB (

Läs mer

Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning

Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning 2015-01-12 Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning Del 1: Fyra frågor till er som är aktörer inom mediemarknaden MTG välkomnar MRTV:s analys av public service-företagens

Läs mer

Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité. Ger dig lite mer.

Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité. Ger dig lite mer. Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité 1. Ger dig lite mer. Kort om Ownit - Affärsidé Ownit skall erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar avseende bredband,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008. Teracom-koncernen 2008 - Första året med enbart digital-tv

Bokslutskommuniké 2008. Teracom-koncernen 2008 - Första året med enbart digital-tv Bokslutskommuniké 2008 Teracom-koncernen 2008 - Första året med enbart digital-tv Bokslutskommuniké 2008 OKTOBER - DECEMBER 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 818 (859) MSEK Rörelseresultat 184 (174) MSEK Resultat

Läs mer

! " # " $ % & ' " ) )

!  #  $ % & '  ) ) Hur kan ett mycket stort utbud av TV-kanaler distribueras till hushållen? Vilka förutsättningar måste uppfyllas för att möjliggöra valfrihet? Vad behöver göras? ! " # " $ % & ' $( " ) ) *+ , Vill ha möjlighet

Läs mer

Förnyad prövning och förlängning av vissa tillståndsvillkor för marksänd tv

Förnyad prövning och förlängning av vissa tillståndsvillkor för marksänd tv 1/4 BESLUT 2015-09-30 Dnr: 15/01995 TILLSTÅNDSHAVARE Se sändlista SAKEN Förnyad prövning och förlängning av vissa tillståndsvillkor för marksänd tv BESLUT Tillståndsvillkoren 1, 5 och 8 i respektive beslutsbilaga

Läs mer

MMS kanalpenetrationsrapport

MMS kanalpenetrationsrapport Våren 2015 Q1, vecka 7-14 2015-04-21 MMS kanalpenetrationsrapport MMS utför fristående kanalpenetrationsundersökningar fyra gånger per år, två gånger på våren och två gånger på hösten, rapporterna benämns

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006 Bolaget kapitaliseras med 42 MSEK Partneravtal i Danmark och Norge Operatörsavtal tecknas med Teracom Nettoomsättningen för året uppgick till

Läs mer

Härmed överlämnas remissyttrande från Modern Times Group MTG AB (MTG) gällande PTS utkast till beslut:

Härmed överlämnas remissyttrande från Modern Times Group MTG AB (MTG) gällande PTS utkast till beslut: Post- och telestyrelsen Enheten för samtrafik Box 5398 102 49 STOCKHOLM Härmed överlämnas remissyttrande från Modern Times Group MTG AB (MTG) gällande PTS utkast till beslut: (Dnr: 08-120446/23) Skyldigheter

Läs mer

MMS kanalpenetrationsundersökning

MMS kanalpenetrationsundersökning Våren 2013 Q1, vecka 6-13 2012-04-11 MMS kanalpenetrationsundersökning Om MMS kanalpenetrationsundersökning MMS utför fristående kanalpenetrationsundersökningar fyra gånger per år, två gånger på våren

Läs mer

Telia Er leverantör av TV, Bredband och telefoni. Lennart Hallgren

Telia Er leverantör av TV, Bredband och telefoni. Lennart Hallgren Telia Er leverantör av TV, Bredband och telefoni Lennart Hallgren Varför ska vi ha fiber? 1. Med Fibernät blir ni anslutna till en infrastruktur byggd efter de modernaste teknikstandarder som existerar.

Läs mer

Full fart med bredband!

Full fart med bredband! Full fart med bredband! Krokomsbostäder satsar på ett av Sveriges bästa fibernät för tv, bredband och telefoni! Framtiden är här! Och med den nya möjligheter. Vi kommunicerar med varandra som aldrig förr,

Läs mer

Sverigeinför digital-tv!

Sverigeinför digital-tv! 1/7 Sverigeinför digital-tv! Är din tv redo för digital mottagning? 2/7 Vi ska få digital-tv i Sverige Kan din tv ta emot digital-tv? Analog sändning är det gamla sättet att sända tv-program. Digital sändning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Månadsrapport Mars 2013 (vecka 10-13)

Månadsrapport Mars 2013 (vecka 10-13) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Teracom-koncernen redovisar ett förbättrat resultat för 2006 och styrelsen kommer att föreslå årsstämman en återbetalning av aktieägartillskott med 350 MSEK. Positivt resultat för

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business Telia Fiber Business Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com Operator Business Ni bygger hela vägen fram till huset Frostfritt och el uttag 2 2013-04-09 Telia Fiberanslutning 2010 Så hänger det

Läs mer

Radio och TV - förr och nu

Radio och TV - förr och nu Radio och TV - förr och nu Radion hur började det? Marconi 1901 1:a världskriget USA ledande Sverige: Radiotjänst 1925 PRINCIPER SOM STYRDE RADIOTJÄNST 1925 Staten ska ge ramar för verksamheten men inte

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 11 november 2009 www.publicaccess.se ledare Öppna etern för det civila samhället Svenskmediepolitikärmärklig.Alltskallalltidseutsomdetalltidhagjort.Alltintressefokuseraspåpublic

Läs mer

Emitor Holding (publ) AB Org.nr:

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: Kommentarer till verksamheten. Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 Delårsrapport 1 april - 30 juni 2006 Kommentarer till verksamheten. Finansiell information januari-juni. Nettoomsättningen för

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 6 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 7 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 7 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 7 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 19 augusti 2010 www.publicaccess.se ledare: Ett hopplöst val Mediefrågornaliggerlångtutanförlistanövervalfrågor.MenärverkligenSverigefulländatifrågaomdemokratiochyttrandefrihet?Ärradioochtv

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Månadsrapport Februari 2013 (vecka 6-9)

Månadsrapport Februari 2013 (vecka 6-9) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

INFORMATIONS MÖTE TV, BREDBAND & TELEFONI. Brf Sjöstaden 1

INFORMATIONS MÖTE TV, BREDBAND & TELEFONI. Brf Sjöstaden 1 INFORMATIONS MÖTE TV, BREDBAND & TELEFONI Agenda Bakgrund kriterier Val av offererbara leverantörer Urvalsprocess Förhandling Slutligt förslag på leverantör 2 2014-10-21 Bakgrund Våra behov: Bredband,

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad Svenska stadsnät - Fibernät Svenska Stadsnät erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert och öppet nät. Vi växer

Läs mer

Interaktiva digital-tv-tjänster 2010

Interaktiva digital-tv-tjänster 2010 Interaktiva digital-tv-tjänster 2010 Box 33, 121 25 Stockholm-Globen 08-606 90 80, rtvv@rtvv.se, www.rtvv.se Sida 1 Sammanfattning Radio- och TV-verket har sedan år 2003 i uppdrag av regeringen att följa

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké OKTOBER - DECEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - DECEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 968 (993) Intäkter 3 875 (3 900) EBITDA 228 (238) EBITDA 1 051 (897) EBITDA marginal 24% (24%)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer

Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén

Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén Stockholm 2013-01-22 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén Teracom Group (fortsättningsvis Teracom) har getts möjlighet att inkomma med synpunkter

Läs mer

Kan väljas bort (zappa) Hög impact. Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg

Kan väljas bort (zappa) Hög impact. Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg Kapitel MDK A Tv-reklam Fördelar Nackdelar Påverkar flera sinnen Dyrt Når nästan alla Kan väljas bort (zappa) Hög impact Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg Når inte alla grupper

Läs mer

Månadsrapport Augusti 2013 (vecka 31-35)

Månadsrapport Augusti 2013 (vecka 31-35) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2012

Delårsrapport januari - juni 2012 Delårsrapport januari - juni Delårsrapport januari - juni APRIL - JUNI I SAMMANDRAG JANUARI - JUNI I SAMMANDRAG Intäkter 1 118 (997) Intäkter 2 236 (1 96) EBITDA 182 (192) EBITDA 353 (363) EBITDA marginal

Läs mer

En skrift om digital marksänd radio. Dags att ta nästa steg

En skrift om digital marksänd radio. Dags att ta nästa steg En skrift om digital marksänd radio Dags att ta nästa steg Radion ska vara för alla och fungera överallt. Sverige behöver även i framtiden marksänd radio som kan nå ut till miljontals samtidiga lyssnare

Läs mer

Medieutveckling. Medieutveckling 2010. Medieutveckling 2010

Medieutveckling. Medieutveckling 2010. Medieutveckling 2010 Medieutveckling 2010 Ett vanligt dygn ägnar svenskarna i åldern 9-79 år närmare sex timmar av sin tid åt att ta del av utbudet i olika medier. Totalt sett är det fortfarande tv och därefter radio som är

Läs mer

Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095)

Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095) 2011-05-02 Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095) Teracom lämnar härmed synpunkter i de delar som rubriceras

Läs mer

Månadsrapport September 2014 (vecka 36-39)

Månadsrapport September 2014 (vecka 36-39) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 2009-11-11 Ola Berglund CEO Tel. + 46 8 5723 8600 ola.berglund@tilgin.com 1 2 Tilgin Våra system hjälper operatörer att lansera nya bredbandstjänster och skapa det digitalt

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under tillståndsperioden 2014-2020 Ref: Ku 2013 / 1232 /MFI

Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under tillståndsperioden 2014-2020 Ref: Ku 2013 / 1232 /MFI Stockholm 2013-09-02 Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet se Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Basutbudet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Myndigheten för press, radio och tv har i

Myndigheten för press, radio och tv har i INNEHÅLL 1 METOD 4 2 FÖRÄNDRINGAR I MEDIEKONSUMTIONEN 5 3 KONSUMTION AV TV 9 4 KONSUMTION AV PLAYTJÄNSTER 12 5 KONSUMTION AV RADIO 14 6 KONSUMTION AV DAGSTIDNINGAR 18 INLEDNING Myndigheten för press, radio

Läs mer

Månadsrapport December 2014 (vecka 49-52)

Månadsrapport December 2014 (vecka 49-52) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Månadsrapport September 2013 (vecka 36-39)

Månadsrapport September 2013 (vecka 36-39) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Månadsrapport April 2013 (vecka 14-17)

Månadsrapport April 2013 (vecka 14-17) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Periodens viktigaste händelser PCTV projektet ökar utvecklingstakten för att nå marknaden med en betaversion i tredje kvartalet. FastTV

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks 2017-06-12 Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks Vi förstår att det finns en del osäkerhet kring om och varför man skulle vilja ha en fiberanslutning. Därför har vi försökt att

Läs mer

Tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster Sveriges Television AB:s (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB:s (UR) samrådsyttrande över PTS andra förslag till beslut avseende grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av TV-sändningsinnehåll

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Fibern är installerad Hur gör jag nu?

Fibern är installerad Hur gör jag nu? Fibern är installerad Hur gör jag nu? Jan Sivertsson Solhems Villaägareförening TV sidan 17 Är fibern installerad? Arbetet pågår med högsta prioritet 50 man arbetar i området Ligger efter ursprunglig tidplan

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Dags att. digitalisera! 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se. Information om digital-tv-övergången.

Dags att. digitalisera! 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se. Information om digital-tv-övergången. Dags att 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se digitalisera! Information om digital-tv-övergången. 1. Varför digital-tv? Ny teknik Bättre kvalitet Hela Sverige går över till digitala tv-sändningar i

Läs mer

Bredband, Digital-TV och Fast telefoni 2015

Bredband, Digital-TV och Fast telefoni 2015 SVENSKT KVALITETSINDEX Bredband, Digital-TV och Fast telefoni SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan

Läs mer

Konsumenternas efterfrågan Eller: If we build it, they will come? Marie Nilsson, Mediavision

Konsumenternas efterfrågan Eller: If we build it, they will come? Marie Nilsson, Mediavision Konsumenternas efterfrågan Eller: If we build it, they will come? Marie Nilsson, Mediavision Brahegatan 9, SE-114 37 Stockholm Phone: +46 8 52 80 90 90 Fax: +46 8 54 58 44 31 E-mail: info@mediavision.se

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

TERACOM Årsredovisning 2008

TERACOM Årsredovisning 2008 TERACOM Årsredovisning 2008 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Den består av

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FÖR OMEDELBAR PUBLICERING MÅNDAGEN DEN 18 FEBRUARI 2008 Com Hem/Bolagsnummer: 55 66 89-2070, Sveriges ledande leverantör av triple play-tjänster, redovisade idag resultat för andra kvartalet 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv

Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv Stockholm 2013-05-10 Myndigheten för radio och tv Registrator@mrtv.se Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv Sammanfattning Teracom bedömer att Stelacons

Läs mer

MMS kanalpenetrationsundersökning

MMS kanalpenetrationsundersökning Hösten 2010 Q4, vecka 42-48 2010-12-16 MMS kanalpenetrationsundersökning Om MMS kanalpenetrationsundersökning MMS utför fristående kanalpenetrationsundersökningar fyra gånger per år, två gånger på våren

Läs mer

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Några stolpar FIBER ÄR FRAMTIDEN Idag finns det inga hastighetsbegränsningar BILLIGARE TJÄNSTER TV/Bredband/Telefon blir billigare ATTRAKTIVARE FASTIGHET Fastighetens

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77)

Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77) Modern Times Group 2015-03-23 Box 17054 SE-104 62 Stockholm Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77)

Läs mer