ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 PROTOKOLL (38) Plats och tid Låssarummet, Kungsängen, kl Beslutande Håkan Heglert (s), ordf Mary Svennberg (s) Kerstin Ahlin (s) Berit Svensson (s) Ulla Englund (s) Irene Seth (m) Tom Slettengren (m) Stig Wideklev (fp) Anders Satrell (fp) Jan Stefanson (kd) Tina Teljstedt (kd) Ted Wright (v) Christina Brofalk (c) Utses att justera Kerstin Ahlin Christina Brofalk Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, Paragrafer Underskrifter Sekreterare Karl-Erik Lindholm Ordförande Håkan Heglert (s) Justerande Kerstin Ahlin Christina Brofalk Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokoll Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift Karl-Erik Lindholm

2 PROTOKOLL Övriga deltagare Ann Janson, ersättare (s) Kerstin Almén, ersättare (s) Carl Tesch, ersättare (m) Anders Åkerlind, ersättare (m) Tina Teljstedt, ersättare (kd) Stellan Folkesson, kommundirektör Karl-Erik Lindholm, utvecklingschef Tommy Karlsryd, ekonomichef Barbro Norén Sundin, personalchef Björn Strååt, avdelningschef Ulla Larsson, samhällsbyggnadschef Pia Andersen, bildningschef Lars Arvidsson, socialchef Camilla Beronius, ekonomisekreterare Eilert Söderlund, exploateringschef 65 Lennart Mörner, Anders Levin, 46-47

3 PROTOKOLL Innehållsförteckning Ks 46 Temaärende presentation av ny närpolischef och information om brottsstatistik i Upplands-Bro... 4 Ks 47 Årsredovisning Ks 48 Förvaltade stiftelsers bokslut Ks 49 Årsredovisning 2004 för Brandkåren Attunda... 8 Ks 50 Redovisningsreglemente för internredovisning... 9 Ks 51 Tillämpning av regler för bisysslor Ks 52 Barnomsorg för barn med föräldrar som ej arbetar eller studerar Ks 53 Förfrågan om justering av kommungräns (Håbo kommun) Ks 54 Motion om namnsättning av kommunens rondeller Ks 55 Motion om att Upplands-Bro måste bli friskare alla tjänar på det Ks 56 Motion om att öka arbetsglädjen i kommunen - årets arbetsställe Ks 57 Motion om bekvämlighetsinrättningar i kommunen Ks 58 Redovisning av obesvarade motioner Ks 59 Detaljplan för Viby 19:9 och 19:12 (Arken) planuppdrag Ks 60 Överklagande av miljödomstolens dom gällande ansökan om tillstånd till fortsatt grustäktsverksamhet på fastigheterna Lindormsnäs 1:5 och Leran 1: Ks 61 Ändring av kommunstyrelsens delegationsförteckning Ks 62 Val av representant i Näringslivsrådet Ks 63 Val av ledamot i styrelsen för Stiftelsen Lövsta gård efter Bertil Kinnunen (s) Ks 64 Begäran om medgivande av Maria Stigle (fp) om att få sitta kvar som ersättare i Bygg- och miljönämnden under resterande tid av mandatperioden Ks 65 Informationsärenden Ks 66 Anmälningar Ks 67 Utvecklingsstrategier för Bro och Kungsängens centrum... 38

4 Ks 46 Temaärende presentation av ny närpolischef och information om brottsstatistik i Upplands- Bro Dnr Närpolis Björn Svensson presenterar aktuell brottstatistik i kommunen samt statistik från den särskilda utredningsgruppen för bostadsinbrott LOKUS. Han framför även hälsningar från den nye närpolischefen Åke Persson som ansvarar för verksamheten i såväl Järfälla som Upplands-Bro kommuner.

5 Ks 47 Årsredovisning 2004 Dnr Kommunstyrelseförvaltningen har i förslag till årsredovisning 2004 sammanfattat verksamhetsberättelse för nämnder, upprättat årsbokslut omfattande bland annat sammanställd redovisning (koncernredovisning), förvaltningsberättelse, resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning. Dessutom ingår personalredovisning och gröna räkenskaper. Årsredovisningen har upprättats med iakttagande av god redovisningssed. Utöver årsredovisningen har nämnder och styrelse upprättat mer utförliga verksamhetsberättelser för sin verksamhet vilka varit föremål för en genomgång med kommunstyrelsen den 16 mars. Verksamhetsberättelserna anmäls till kommunfullmäktige. Kommunens verksamheter omsluter 882 miljoner kronor. Årets resultat d.v.s. förändringen av eget kapital redovisas till + 4,9 miljoner kronor. Av årsredovisningen framgår att kommunen 2004 återställt 2003 års underskott enligt balanskravsavstämningen på 4,8 miljoner kronor. Vid årets slut uppgår kommunens egna kapital till 293 miljoner kronor. För koncernen Upplands-Bro, där förutom kommunen också AB Upplands- Brohus och Brandkåren Attunda ingår, uppgår resultatet till + 16,2 miljoner kronor, balansomslutningen till miljoner kronor och det egna kapitalet till 372 miljoner kronor. Upplands-Bro, Upplands Väsby, Sollentuna och Järfälla kommuner lånade 1997 ut 2,5 mkr vardera till kommunalförbundet Attunda som rörelsekapital. Sedan 2000 har Attunda haft en fordran på medlemskommunerna på drygt 10 mkr som avser den del av pensionsskuldförändringen som, genom nytt pensionsavtal, översteg överenskommelsen i konsortialavtalet. Attunda har föreslagit att denna fordran kvittas mot de lån förbundet har till medlemskommunerna. Kvittningen ingår i den upprättade årsredovisningen. Kommundirektörens förslag Kommunfullmäktige beslutar 1. Årsredovisning för 2004 godkänns 2. Kommunens lån på 2,5 mkr till kommunalförbundet Attunda kvittas mot den fordran Attunda har mot kommunen för pensionsavsättning.

6 PROTOKOLL Yrkanden Håkan Heglert (s) yrkar bifall till kommundirektörens förslag samt att kommunstyrelsen ska besluta 1. Kommundirektören får i uppdrag att ordna en fest för all personal hösten Kostnaderna belastar resultatet för Kommundirektören får i uppdra att återkomma med en kostnadsredovisning för festen. Jan Stefanson (kd) yrkar bifall till Håkan Heglerts yrkande samt att kommunstyrelsen dessutom ska besluta 3. Personalfesten ska genomföras utan politiskt islag. Beslut beslutar enligt Håkan Heglerts yrkande 1. Kommundirektören får i uppdrag att ordna en fest för all personal hösten Kostnaderna belastar resultatet för Kommundirektören får i uppdra att återkomma med en kostnadsredovisning för festen. s förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt kommundirektörens förslag 1. Årsredovisning för 2004 godkänns 2. Kommunens lån på 2,5 mkr till kommunalförbundet Attunda kvittas mot den fordran Attunda har mot kommunen för pensionsavsättning.

7 Ks 48 Förvaltade stiftelsers bokslut 2004 Dnr Upplands-Bro Kommun förvaltar 8 stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår vid årets slut till :60 och består av medel på bankkonton. Kommunen beslutar om utdelning ur alla stiftelser förutom Lindströmska stiftelsen som har egen styrelse. Avkastningen har uppgått till 7 567:27 Utdelning har skett ur fyra av fonderna med sammanlagt kronor. Därefter uppgår det fria kapitalet, som kan delas ut, till :30. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat bokslut för Tauvonska stiftelsen, Karl Fagerströms stiftelse, Ester Holms stiftelse, Upplands-Bro sociala stiftelse, Upplands-Bro skolstiftelse, Folke Östers stiftelse och Folke Söllschers stiftelse. Styrelsen för Lindströmska stiftelsen har upprättat bokslut för sin stiftelse. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår, i skrivelse daterad , att kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska förvaltningen av stiftelserna. Kommundirektörens förslag beslutar Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas verksamhet 2004 godkänns Beslut beslutar enligt kommundirektörens förslag Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas verksamhet 2004 godkänns

8 Ks 49 Årsredovisning 2004 för Brandkåren Attunda Dnr Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund bildat av Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby och Upplands-Bro kommuner. Förbundet har ett utföraransvar vilket innebär att kommunerna anger ambitionsnivå och utvärderar levererad räddningstjänst. Från är Brandkåren Attunda ett kommunalförbund med direktion vilket bland annat innebär att respektive medlemskommuns fullmäktige ska behandla frågan om godkännande av årsredovisning samt ansvarsfrihet för direktionen. Direktionen för kommunalförbundet Attunda har i förslag till årsredovisning sammanfattat verksamhet och ekonomi för Verksamheten omsluter miljoner kronor och resultatet uppgår till + 0,2 miljoner kronor. Under året har investeringar på 7,3 miljoner kronor genomförts. Det egna kapitalet uppgår vid årets slut till 2,8 miljoner kronor. Årsredovisningen innehåller också förslag om att de amorteringsfria lån som medlemskommunerna lämnat till Attunda kvitta mot den fordran Attunda har mot kommunerna för pensionsavsättning fram till år Förbundets revisorer har avgett revisionsberättelse med förslag om att fullmäktige i respektive medlemskommun godkänner årsredovisningen. Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker att årsredovisning för 2004 godkänns. Kommundirektörens förslag Kommunfullmäktige beslutar Årsredovisning för Brandkåren Attunda 2004 godkänns s förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt kommundirektörens förslag Årsredovisning för Brandkåren Attunda 2004 godkänns

9 Ks 50 Redovisningsreglemente för internredovisning Dnr Regler för kommunens externredovisning finns sedan 1998 i lagen om kommunal redovisning. Genom lagen ersattes i huvudsak kommunens redovisningsreglemente som gällt sedan Den interna redovisningen, vars uppgift är att beskriva vad som händer inom organisationen finns inte reglerad i lagstiftning. Kommunens revisorer har tidigare påpekat behovet av att fastställa ett reglemente för den interna redovisningen. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till reglemente för den interna redovisningen, daterat Förvaltningen föreslår, i skrivelse daterad , att kommunfullmäktige antar förslaget till redovisningsreglemente. Kommundirektörens förslag Kommunfullmäktige beslutar Redovisningsreglemente för internredovisning fastställs i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag s förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt kommundirektörens förslag Redovisningsreglemente för internredovisning fastställs i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag

10 Ks 51 Tillämpning av regler för bisysslor Dnr Kommunens revisorer genomförde under 2004 en granskning med syfte att kartlägga vilka riktlinjer som tillämpas för rätt tillbisysslor för anställda i kommunen samt vidare att genom stickprov skapa en uppfattning om förekomsten av bisysslor bland kommunens anställda. Med bisysslor avses arbete som utförs i eget aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma. Granskningen utmynnar i bedömningen att omfattningen av bisysslor inte är att betrakta som ringa och att det finns behov av att ett regelverk utarbetas. uppdrog åt kommunstyrelseförvaltningen att i ett lokalt regelverk tydliggöra hur reglerna för bisysslor ska tillämpas i kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till tillämpning av reglerna om bisysslor, daterat och föreslår, i skrivelse daterad , att kommunstyrelsen antar det. Kommundirektörens förslag beslutar Tillämpning av regler för bisysslor för anställda i kommunen fastställs i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag Beslut beslutar enligt kommundirektörens förslag Tillämpning av regler för bisysslor för anställda i kommunen fastställs i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag

11 PROTOKOLL Ks 52 Barnomsorg för barn med föräldrar som ej arbetar eller studerar Dnr Bildningsnämnden har , 11, föreslagit att barn till föräldrar som ej arbetar eller studerar jämställs med barn till föräldralediga och arbetslösa nät det gäller rätt till barnomsorg och närvaro tid i barnomsorg. Nämnden föreslår att detta ska gälla från den 1 maj Förslaget innebär att även barn till personer som inte arbetar, av annan orsak än arbetslöshet, eller studerar ska få rätt till barnomsorg enligt samma regler som för barn till arbetslösa eller studerande föräldrar. Utöver dessa förslag till ändringar i kommunens regler för barnomsorg föreslås ett förtydligande beträffande närvarotidens förläggning i för barn till föräldrar som arbetar eller studerar. Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker, i skrivelse daterad , bildningsnämndens förslag. Kommundirektörens förslag Kommunfullmäktige beslutar 1. Alla barn till föräldrar som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun har rätt till barnomsorg om barnet stadigvarande vistas hos föräldern. 2. Närvarotiden för barn till föräldrar som ej arbetar eller studerar jämställs med barn till föräldralediga och arbetslösa nät det gäller rätt till barnomsorg och närvaro tid i barnomsorg. 3. Kommunens regler för barnomsorg ändras enligt bildningsnämndens förslag daterat , 11. Ändringarna gäller från och med den 1 maj Yrkande Irené Seth (m) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta Ärenderubriken ändras så att den kan förstås. s förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt kommundirektörens förslag 1. Alla barn till föräldrar som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun har rätt till barnomsorg om barnet stadigvarande vistas hos föräldern.

12 PROTOKOLL Närvarotiden för barn till föräldrar som ej arbetar eller studerar jämställs med barn till föräldralediga och arbetslösa nät det gäller rätt till barnomsorg och närvaro tid i barnomsorg. 3. Kommunens regler för barnomsorg ändras enligt bildningsnämndens förslag daterat , 11. Ändringarna gäller från och med den 1 maj Reservationer Mot beslutet reserverar sig Irené Seth (m), Tom Slettengren (m), Stig Wideklev (fp), Lars Allerstam (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) till förmån för Irené Seths yrkande. Protokollsanteckning Irené Seth (m), Stig Wideklev (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) medges göra följande protokollsanteckning Protokoll skrivs inte bara för oss själva utan även för våra medborgare, som nu genom hemsidan på ett helt annat sätt kan följa med. Det är viktigt ur demokratisynpunkt att ärenden och rubriker skrivs så att de blir ett klart och tydligt språk. Vi vill därför att rubriken skrivs om så att man förstår vilka föräldrar det är och inte vilka det inte är.

13 Ks 53 Förfrågan om justering av kommungräns (Håbo kommun) Dnr Håbo kommun har för Bålstas framtida utveckling sett behov av att kunna planlägga samhället österut. Håbo ser området på ömse sidor om nuvarande kommungräns som lämpligt för framtida bostadsexploatering. Bakgrund till ärendet, tidigare beslut, beskrivning av området m.m. finns närmare beskrivet i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse daterad (bifogas). Denna skrivelse behandlades av kommunstyrelsen den 2 februari beslutade då att ge kommundirektören i uppdrag att gemensamt med Håbo kommun ansöka hos Kammarkollegiet om en kommungränsjustering utifrån förvaltningens förslag, under förutsättning att kommunstyrelsen får detta uppdrag av kommunfullmäktige. Kommundirektören fick också i uppdrag att inleda diskussioner med Håbo kommun om eventuell kompensation i samband med gränsjusteringen. Kommunfullmäktige beslutade därefter, den 16 februari med hänvisning till reglerna i kommunallagen om minoritetsåterremiss. Kommunstyrelseförvaltningen redogör för möjligheter till exploatering utan kommun Kommundirektörens förslag Kommunfullmäktige beslutar 1. Förslag till kommungränsjustering tillstyrks enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag i skrivelse daterad , under förutsättning att Håbo kommun tar ansvar för samtliga kostnader som föranleds av gränsjusteringen. Enligt detta förslag hamnar område A (i utredningsmaterialet) i Håbo kommun och område B blir kvar i Upplands-Bro kommun. 2. får i uppdrag att gemensamt med Håbo kommun ansöka hos Kammarkollegiet om en kommungränsjustering utifrån förvaltningens förslag. Yrkanden Irené Seth (m) yrkar, med instämmande från Jan Stefanson (kd), Christina Brofalk (c) och Stig Wideklev (fp) att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta En folkomröstning anordnas i samband med valet 2006 där frågan om ändring av kommungränsen får besvaras av medborgarna. Resultatet av medborgarnas

14 PROTOKOLL uttrycklig vilja ska avgöra Upplands-Bro kommuns fortsatta hantering av frågan. Håkan Heglert (s) och Ted Wright (v) yrkar bifall till kommundirektörens förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på kommundirektörens förslag och Irené Seths yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommundirektörens förslag. Votering begärs. godkänner följande omröstningsproposition: Den som bifaller kommundirektörens förslag röstar ja. Den som bifaller Irené Seths yrkande röstar nej. Omröstning Ja röstar Mary Svennberg (s), Kerstin Ahlin (s), Berit Svensson (s), Lennart Norman (s), Ulla Englund (s), Ted Wright (v) och Håkan Heglert ((s). Nej röstar Irené Seth (m), Tom Slettengren (m), Stig Wideklev (fp), Lars Allerstam (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c). s förslag har således med 7 ja-röster mot 6 nej-röster förslagit att kommunfullmäktige ska besluta enligt kommundirektörens förslag 1. Förslag till kommungränsjustering tillstyrks enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag i skrivelse daterad , under förutsättning att Håbo kommun tar ansvar för samtliga kostnader som föranleds av gränsjusteringen. Enligt detta förslag hamnar område A (i utredningsmaterialet) i Håbo kommun och område B blir kvar i Upplands-Bro kommun. 2. får i uppdrag att gemensamt med Håbo kommun ansöka hos Kammarkollegiet om en kommungränsjustering utifrån förvaltningens förslag. Reservation Mot beslutet reserverar sig Irené Seth (m), Tom Slettengren (m), Stig Wideklev (fp), Lars Allerstam (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) till förmån för Irené Seths yrkande. Protokollsanteckning Irené Seth (m), Stig Wideklev (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) medges göra följande protokollsanteckning:

15 PROTOKOLL Vi tror att detta kan lösas mycket smidigare med samarbete. Vi tror detta är en utveckling om man vill värna om sina medborgare och sina gränser. Vi är stolta över våra kommundelar som gränsar till andra kommuner. Vi vill inte avstå ifrån allt som inte ligger runt Bro och Kungsängen bara för att det inte står i översiktsplanen att de skall utvecklas. Översiktsplanen är bara rådgivande och vi vill utveckla hela kommunen även landsbygden och vi vill inte att någon annan skall göra det vi tror att vi kan själva. Vi tror att samverkansavtal mellan kommuner blir en viktig del av expansionen i Mälardalsregionen. Vi vill att Upplands-Bro visar vägen och är en kommun som leder utvecklingen.

16 Ks 54 Motion om namnsättning av kommunens rondeller Dnr Christina Brofalk (c) föreslår i en motion daterad att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att namnge och sätta upp skyltar vid kommunens rondeller. Motionären framför att det skulle göra det lättare för både kommuninvånare och besökande i kommunen att hitta rätt. Samhällsbyggnadsnämnden yttrade sig över motionen den 23 mars Kommunstyrelseförvaltningen kommenterar ärendet i skrivelse daterad Kommundirektörens förslag Kommunfullmäktige beslutar 1. Förslaget om namnsättning och skyltning av kommunens rondeller anses ingå i det uppdrag om att successivt namnsätta strategiska platser som kommunfullmäktige gav samhällsbyggnadsnämnden den 24 november Motionen anses därmed besvarad. Yrkande Irené Seth (m) yrkar att kommunstyrelsen dessutom skall besluta 3. Ansvaret för namnsättning av kommunen rondeller flyttas till bildningsnämnden. s förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt kommundirektörens förslag 1. Förslaget om namnsättning och skyltning av kommunens rondeller anses ingå i det uppdrag om att successivt namnsätta strategiska platser som kommunfullmäktige gav samhällsbyggnadsnämnden den 24 november Motionen anses därmed besvarad. Reservation Mot beslutet reserverar sig Irené Seth (m), Tom Slettengren (m), Stig Wideklev (fp), Lars Allerstam (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) till förmån för Irené Seths yrkande.

17 PROTOKOLL Protokollsanteckning Irené Seth (m), Stig Wideklev (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) medges göra följande protokollsanteckning: Vi tycker att det är anmärkningsvärt att kommunen inte kommit längre på 17 månader med namnsättning av strategiska platser. Vi anser att namnsättning är viktigt ur säkerhetssynpunkt bland annat för att på ett betryggande sätt kunna ange platsen för en eventuell olycka. Vi anser också att det är en kulturfråga. Av skälen ovan ferslår vi att denna fråga överflyttas till kultursidan (bildningsnämnden) och att man där ser till att skapa en organisation som fungerar snabbt och effektivt kring detta.

18 Ks 55 Motion om att Upplands-Bro måste bli friskare alla tjänar på det Dnr Irène Seth (m), Stig Wideklev (fp), Janne Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) föreslår i en motion, daterad 14 juni 2004, att kommundirektören får i uppgift att göra en genomgång av det goda exempel som finns, t.ex Markaryds kommun, Skellefteå kommun och Västerås kommun m.fl för att utifrån exemplen föreslå konkreta åtgärder för att göra Upplands-Bro kommun till en av landets friskare kommuner. Kommunstyrelseförvaltningen redovisar, i skrivelse daterad , kontakter med sju kranskommuner i nordvästra Stockholms län, Markaryds kommun, Skellefteå kommun och Västerås kommun. Vid dessa har framkommit att de arbetar med att förbättra samverkan med försäkringskassan, att fånga upp långtidssjukskrivna, att skapa rutiner vid sjukskrivningar samt att satsa på rehabilitering. beslutade att arbetet med sjuktalen skulle koncentreras på fyra områden: besök hos företagshälsovården efter 28 dagars sammanhängande sjukfrånvaro, tidig och metodiskt samarbete med försäkringskassan, utveckling av ledarskapet samt en gemensam medarbetarenkät skulle genomföras vart annat år. Förvaltningen redovisar vilka åtgärder som vidtagits med anledning av beslutet. Arbetet med att sänka sjuktalen i kommunen är ett komplext och långsiktigt arbete. Under 2004 har sjukfrånvarotimmarna i procent av ordinarie tid sjunkit från 11,6% till 10,4% och räknat i sjukdagar har det sjunkit från 43.9 dagar till 38.8 dagar i snitt per anställd. Med hänsyn till redovisade kontakter och pågående arbete föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås. Kommundirektörens förslag Kommunfullmäktige beslutar Med hänvisning till redovisade kontakter med andra kommuner och pågående arbete, avslås motionen. s förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt kommundirektörens förslag Med hänvisning till redovisade kontakter med andra kommuner och pågående arbete, avslås motionen.

19 PROTOKOLL Protokollsanteckning Irené Seth (m), Stig Wideklev (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) medges göra följande protokollsanteckning: Upplands-Bro kommun har verkligen gjort sig förtjänta av sitt arbete med sjuktalen. Kommunen var förra året i botten i Stockholms län och har gjort den bästa förbättringen i hela Stockholms län. Trots det ligger man tredjen sist i Stockholms län och är en av de 60 sämsta i landet. Vi förstår att förvaltningen verkligen arbetat på rätt sätt men det framgår inte riktigt av handlingarna och vi skulle vilja ha en fördjupning av redovisningen för att verkligen vara säkra på att denna positiva utveckling kommer att fortsätta. Vi skulle vilja ha svar på följande frågor: Hur mycket beror det på att flera gått över på förtidspension och hur ser det ut i fortsättningen? Hur mycket kostar sjukskrivningarna i kommunen? Vad har man för plan för de långtidssjukskrivna som finns kvar?

20 Ks 56 Motion om att öka arbetsglädjen i kommunen - årets arbetsställe Dnr Irène Seth (m), Stig Wideklev (fp), Janne Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) föreslår i en motion, daterad 10 mars 2004, att kommundirektören ska få i uppdrag att utreda och utveckla ett pris för alla kommunala arbetsplatser enligt mottot Årets arbetsställe i Upplands-Bro kommun. Motivet till detta är att goda exempel och möjlighet att hedras och uppmärksammas för sin insats är ett utmärkt och positivt sätt att utvecklas. Kommunstyrelseförvaltningen redovisar, i skrivelse daterad , olika undersökningar om vilka faktorer som har stor betydelse för arbetsglädjen och trivseln på jobbet och medverkar till utveckling. Förvaltningen delar alltså motionärernas uppfattning om vikten av uppmärksamhet men menar att detta bör ske kontinuerligt och i det dagliga arbetet. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till förvaltningens skrivelse. Kommundirektörens förslag Kommunfullmäktige beslutar Motionen avslås med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse. Yrkande Irené Seth (m) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige belsuta Kommundirektören får i uppdrag att utreda och utveckla ett pris för alla kommunala arbetsplatser enligt mottot Årets arbetsställe i Upplands-Bro kommun s förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt kommundirektörens förslag Motionen avslås med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse. Reservation Mot beslutet reserverar sig Irené Seth (m), Tom Slettengren (m), Stig Wideklev (fp), Lars Allerstam (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) till förmån för Irené Seths yrkande.

21 PROTOKOLL Protokollsanteckning Irené Seth (m), Stig Wideklev (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) medges göra följande protokollsanteckning: Hur kan den socialistiska majoriteten avslå en motion om att öka arbetsglädjen i Upplands-Bro kommun? Vi anser att det är anmärkningsvärt att den socialistiska kartellen inte kan tänka sig att utse årets arbetsställe i Upplands-Bro kommun när man klarar av att göra det för hela Sverige. Vi ser heller ingen motsättning i att utse årets arbetsställe inom Upplands-Bro kommun och vikten av att uppmärksamma detta i det dagliga arbetet, dessa två saker kompletterar vararandra anser vi. Vi förstår inte heller avslagsmotiveringen att chansen att bli tilldelad utmärkelsen och få uppmärksamhet är försvinnande liten innebär detta ett allmänt uttalande om ogillande av konkurrens med många andra?

22 Ks 57 Motion om bekvämlighetsinrättningar i kommunen Dnr Madeleine Nyström (m) har i en motion daterad , föreslagit att kommunen ska verka för att anskaffa publika toaletter i lämpligt antal på strategiskt utvalda platser. Samhällbyggnadsnämnden har yttrat sig i ärendet och konstaterat att antalet publika toaletter i tätorterna är tillgodosett men att skyltningen av dem saknas. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen pågår arbete med att undersöka möjligheten att på lämpligt sätt ordna skyltning. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår, i skrivelse daterad , att motionen ska anses tillgodosedd med hänvisning till samhällsbyggnads-nämndens yttrande. Kommundirektörens förslag Kommunfullmäktige beslutar Motionen om bekvämlighetsinrättningar i kommunen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande. s förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt kommundirektörens förslag Motionen om bekvämlighetsinrättningar i kommunen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande. Protokollsanteckning Irené Seth (m), Stig Wideklev (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) medges göra följande protokollsanteckning: Vi anser det anmärkningsvärt att den socialistiska kartellen tycker att det skall ta flera år att sätta upp några toalettskyltar till toaletter som redan finns i Kungsängens centrum. Vi anser att det inte är att se till medborgarnas behov. Vi tycker att man bör ha en högre målsättning än så.

23 Ks 58 Redovisning av obesvarade motioner Dnr Enligt kommunallagen bör motioner beredas så att beslut kan fattas inom ett år sedan motionen väckts. Är beredningen av motionen inte avslutad inom ett år skall vad som framkommit redovisas för fullmäktige. I arbetsordningen för kommunfullmäktige föreskrivs att kommunstyrelsen årligen till fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde skall redovisa motioner vilkas beredning då ännu ej slutförts. redovisar, i skrivelse daterad , de motioner som har anmälts till kommunfullmäktige men ännu ej besvarats. Kommundirektörens förslag Kommunfullmäktige beslutar Redovisningen av obesvarade motioner läggs till handlingarna. s förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt kommundirektörens förslag Redovisningen av obesvarade motioner läggs till handlingarna.

24 Ks 59 Detaljplan för Viby 19:9 och 19:12 (Arken) planuppdrag Dnr Församlingen Arken Bibelcenter har inlett förhandlingar om köp av fastigheten Viby 19:9 ( f.d. Kronäggs fastighet) i Brunna. Skälet till förvärvet är att verksamheten vuxit i omfattning. Förvärvet innebär även att framtida behov av extern parkering kommer att minska eller bortfalla helt då man genom väl tilltagna friytor kan lösa hela sitt p-behov inom fastigheten. För att köpet skall fullföljas behövs ett positivt besked från kommunen om att få ändra eller utöka fastighetens tillåtna användning. Vidare förutsätter köpet att församlingens nuvarande fastighet Viby 19:12 säljs. Som alternativ till förvärvet har diskussioner förts om en tillbyggnad inom nuvarande fastighet, ett alternativ som inte på samma sätt uppfyller församlingens behov. Fastigheterna Viby 19:9, ca 2 hektar, och Viby 19:12, ca 1 hektar, är belägna i Brunna industriområde. Inga förordnanden eller riksintressen berör fastigheterna. Viby 19:9 är planlagd för industriändamål enligt detaljplan nr , laga kraft vunnen Fastigheten Viby 19:12 var planlagd för industriändamål men genom en planändring kan nu fastigheten användas för industri-, kontors-, kyrko- och skoländamål dock inte som förskola. Församlingen har inkommit med begäran om planändring för fastigheten Viby 19:9 ( f.d. Kronäggs fastighet). Församlingen är även villig att ändra tillbaka planen för Viby 19:12 till industri eller annat ändamål som kommunen bestämmer. Kommunstyrelse- och samhällsbyggnadsförvaltningarna föreslår i skrivelse daterad att kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag till planändring för fastigheterna. Kommundirektörens förslag beslutar Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag till planändring för fastigheterna Viby 19:9 och Viby 19:12, Brunna industriområde. Yrkanden Jan Stefanson (kd) yrkar, med instämmande från Irené Seth (m), Stig Wideklev (fp) och Christina Brofalk (c), bifall till kommundirektörens förslag samt att kommunstyrelsen dessutom ska besluta

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2010-06-16 1(9) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14:00-15:45 :Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012 KALLELSE 1(6) Kommunstyrelsen 2012-03-21 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012 Kung Birger 1+2, Kommunhuset, kl. 14.00 Upprop Val av justerare:

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen, 2011-08-29 Paragrafer 88-91. Camilla Janson (S) Datum för anslags nedtagande

Kommunstyrelseförvaltningen, 2011-08-29 Paragrafer 88-91. Camilla Janson (S) Datum för anslags nedtagande 2011-08-24 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 16.05 Beslutande Ledamöter Irène Seth (M) ordf Anders Åkerlind (M) Tom Slettengren (M) Inez Kapborg (M) Yvonne Stein (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 Rev. 2015-08-28 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 1(5) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop Val av justerare,

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2005-05-02 1 Plats och tid Måndag 2005-05-02 kl 19.00-19.20 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50. T i bro Falköping Falköping Hjo

Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50. T i bro Falköping Falköping Hjo Plats och tid Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50 Deltagande ande Claes lägevall (FP) Conny Johansson (S) Håkan Arnesson (M) Piene Ryden (S) Rolf Eriksson (S) T i bro Falköping Falköping

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

PROTOKOLL Personalutskott

PROTOKOLL Personalutskott 1 (11) Paragrafer 1-9 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 13.30 14.30 Beslutande Övriga närvarande Johan Pettersson (S), ordförande Kenneth Dådring (M) Christer Johansson (C) Kerstin Persson (S) Tommy

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 5 oktober

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 5 oktober KALLELSE 1(5) Kommunstyrelsen 2011-09-20 Rev 2011-09-27 Rev 2011-09-28 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 5 oktober Kung Birger 1 och 2, Kommunhuset,

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan 17.00 17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, 58-61 Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 14 juni 2012 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 14 juni 2012 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2012-06-05 Rev 2012-06-12 Rev 2012-06-13 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 14 juni 2012 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med att Sparbanken

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2010-05-31 Reviderad: 2010-06-03 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med att Sparbanken Enköping

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 30 januari

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 30 januari KALLELSE 1(6) Kommunstyrelsen 2013-01-15 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 30 januari Kung Birger 1 + 2, Kommunhuset, kl. 14.00 Upprop Val av justerare:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl. 8.30-12.00 Dävensö, Kulturhuset, kl. 14. Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-05-13 Rev. 2015-05-25 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 27 maj 2015 Bussrundtur från busstation, Kungsängen kl.

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-03-03 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 3 mars 2015, kl. 13.00-15.00. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h "~,.,, _).

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h ~,.,, _). l {10) Plats och tid Närvarande Gustaf Adolfssalen, kl 13.30-14.30 Se sidan 2 Underskrifter "'"""" (f'!- ~t""t-::--- --- ~ "'~"" 138-143 Ordförande \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- -c-;;~ i; c;~-~~-;~~~-~;;--c7~------------------------------------------------

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 10.30 12.20 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Övriga närvarande Se bilagd förteckning Justerare Christina Johansson och Allan Myrtenkvist Justeringens

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden 10 Information om projektet tillfälliga boenden... 16 11 Information om REACH projektet... 17 12 Svar på remiss, Begäran om upprättande av handlingsplan för att skydda de tysta områden i Habo och Mullsjö

Läs mer