ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 PROTOKOLL (38) Plats och tid Låssarummet, Kungsängen, kl Beslutande Håkan Heglert (s), ordf Mary Svennberg (s) Kerstin Ahlin (s) Berit Svensson (s) Ulla Englund (s) Irene Seth (m) Tom Slettengren (m) Stig Wideklev (fp) Anders Satrell (fp) Jan Stefanson (kd) Tina Teljstedt (kd) Ted Wright (v) Christina Brofalk (c) Utses att justera Kerstin Ahlin Christina Brofalk Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, Paragrafer Underskrifter Sekreterare Karl-Erik Lindholm Ordförande Håkan Heglert (s) Justerande Kerstin Ahlin Christina Brofalk Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokoll Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift Karl-Erik Lindholm

2 PROTOKOLL Övriga deltagare Ann Janson, ersättare (s) Kerstin Almén, ersättare (s) Carl Tesch, ersättare (m) Anders Åkerlind, ersättare (m) Tina Teljstedt, ersättare (kd) Stellan Folkesson, kommundirektör Karl-Erik Lindholm, utvecklingschef Tommy Karlsryd, ekonomichef Barbro Norén Sundin, personalchef Björn Strååt, avdelningschef Ulla Larsson, samhällsbyggnadschef Pia Andersen, bildningschef Lars Arvidsson, socialchef Camilla Beronius, ekonomisekreterare Eilert Söderlund, exploateringschef 65 Lennart Mörner, Anders Levin, 46-47

3 PROTOKOLL Innehållsförteckning Ks 46 Temaärende presentation av ny närpolischef och information om brottsstatistik i Upplands-Bro... 4 Ks 47 Årsredovisning Ks 48 Förvaltade stiftelsers bokslut Ks 49 Årsredovisning 2004 för Brandkåren Attunda... 8 Ks 50 Redovisningsreglemente för internredovisning... 9 Ks 51 Tillämpning av regler för bisysslor Ks 52 Barnomsorg för barn med föräldrar som ej arbetar eller studerar Ks 53 Förfrågan om justering av kommungräns (Håbo kommun) Ks 54 Motion om namnsättning av kommunens rondeller Ks 55 Motion om att Upplands-Bro måste bli friskare alla tjänar på det Ks 56 Motion om att öka arbetsglädjen i kommunen - årets arbetsställe Ks 57 Motion om bekvämlighetsinrättningar i kommunen Ks 58 Redovisning av obesvarade motioner Ks 59 Detaljplan för Viby 19:9 och 19:12 (Arken) planuppdrag Ks 60 Överklagande av miljödomstolens dom gällande ansökan om tillstånd till fortsatt grustäktsverksamhet på fastigheterna Lindormsnäs 1:5 och Leran 1: Ks 61 Ändring av kommunstyrelsens delegationsförteckning Ks 62 Val av representant i Näringslivsrådet Ks 63 Val av ledamot i styrelsen för Stiftelsen Lövsta gård efter Bertil Kinnunen (s) Ks 64 Begäran om medgivande av Maria Stigle (fp) om att få sitta kvar som ersättare i Bygg- och miljönämnden under resterande tid av mandatperioden Ks 65 Informationsärenden Ks 66 Anmälningar Ks 67 Utvecklingsstrategier för Bro och Kungsängens centrum... 38

4 Ks 46 Temaärende presentation av ny närpolischef och information om brottsstatistik i Upplands- Bro Dnr Närpolis Björn Svensson presenterar aktuell brottstatistik i kommunen samt statistik från den särskilda utredningsgruppen för bostadsinbrott LOKUS. Han framför även hälsningar från den nye närpolischefen Åke Persson som ansvarar för verksamheten i såväl Järfälla som Upplands-Bro kommuner.

5 Ks 47 Årsredovisning 2004 Dnr Kommunstyrelseförvaltningen har i förslag till årsredovisning 2004 sammanfattat verksamhetsberättelse för nämnder, upprättat årsbokslut omfattande bland annat sammanställd redovisning (koncernredovisning), förvaltningsberättelse, resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning. Dessutom ingår personalredovisning och gröna räkenskaper. Årsredovisningen har upprättats med iakttagande av god redovisningssed. Utöver årsredovisningen har nämnder och styrelse upprättat mer utförliga verksamhetsberättelser för sin verksamhet vilka varit föremål för en genomgång med kommunstyrelsen den 16 mars. Verksamhetsberättelserna anmäls till kommunfullmäktige. Kommunens verksamheter omsluter 882 miljoner kronor. Årets resultat d.v.s. förändringen av eget kapital redovisas till + 4,9 miljoner kronor. Av årsredovisningen framgår att kommunen 2004 återställt 2003 års underskott enligt balanskravsavstämningen på 4,8 miljoner kronor. Vid årets slut uppgår kommunens egna kapital till 293 miljoner kronor. För koncernen Upplands-Bro, där förutom kommunen också AB Upplands- Brohus och Brandkåren Attunda ingår, uppgår resultatet till + 16,2 miljoner kronor, balansomslutningen till miljoner kronor och det egna kapitalet till 372 miljoner kronor. Upplands-Bro, Upplands Väsby, Sollentuna och Järfälla kommuner lånade 1997 ut 2,5 mkr vardera till kommunalförbundet Attunda som rörelsekapital. Sedan 2000 har Attunda haft en fordran på medlemskommunerna på drygt 10 mkr som avser den del av pensionsskuldförändringen som, genom nytt pensionsavtal, översteg överenskommelsen i konsortialavtalet. Attunda har föreslagit att denna fordran kvittas mot de lån förbundet har till medlemskommunerna. Kvittningen ingår i den upprättade årsredovisningen. Kommundirektörens förslag Kommunfullmäktige beslutar 1. Årsredovisning för 2004 godkänns 2. Kommunens lån på 2,5 mkr till kommunalförbundet Attunda kvittas mot den fordran Attunda har mot kommunen för pensionsavsättning.

6 PROTOKOLL Yrkanden Håkan Heglert (s) yrkar bifall till kommundirektörens förslag samt att kommunstyrelsen ska besluta 1. Kommundirektören får i uppdrag att ordna en fest för all personal hösten Kostnaderna belastar resultatet för Kommundirektören får i uppdra att återkomma med en kostnadsredovisning för festen. Jan Stefanson (kd) yrkar bifall till Håkan Heglerts yrkande samt att kommunstyrelsen dessutom ska besluta 3. Personalfesten ska genomföras utan politiskt islag. Beslut beslutar enligt Håkan Heglerts yrkande 1. Kommundirektören får i uppdrag att ordna en fest för all personal hösten Kostnaderna belastar resultatet för Kommundirektören får i uppdra att återkomma med en kostnadsredovisning för festen. s förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt kommundirektörens förslag 1. Årsredovisning för 2004 godkänns 2. Kommunens lån på 2,5 mkr till kommunalförbundet Attunda kvittas mot den fordran Attunda har mot kommunen för pensionsavsättning.

7 Ks 48 Förvaltade stiftelsers bokslut 2004 Dnr Upplands-Bro Kommun förvaltar 8 stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår vid årets slut till :60 och består av medel på bankkonton. Kommunen beslutar om utdelning ur alla stiftelser förutom Lindströmska stiftelsen som har egen styrelse. Avkastningen har uppgått till 7 567:27 Utdelning har skett ur fyra av fonderna med sammanlagt kronor. Därefter uppgår det fria kapitalet, som kan delas ut, till :30. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat bokslut för Tauvonska stiftelsen, Karl Fagerströms stiftelse, Ester Holms stiftelse, Upplands-Bro sociala stiftelse, Upplands-Bro skolstiftelse, Folke Östers stiftelse och Folke Söllschers stiftelse. Styrelsen för Lindströmska stiftelsen har upprättat bokslut för sin stiftelse. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår, i skrivelse daterad , att kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska förvaltningen av stiftelserna. Kommundirektörens förslag beslutar Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas verksamhet 2004 godkänns Beslut beslutar enligt kommundirektörens förslag Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas verksamhet 2004 godkänns

8 Ks 49 Årsredovisning 2004 för Brandkåren Attunda Dnr Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund bildat av Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby och Upplands-Bro kommuner. Förbundet har ett utföraransvar vilket innebär att kommunerna anger ambitionsnivå och utvärderar levererad räddningstjänst. Från är Brandkåren Attunda ett kommunalförbund med direktion vilket bland annat innebär att respektive medlemskommuns fullmäktige ska behandla frågan om godkännande av årsredovisning samt ansvarsfrihet för direktionen. Direktionen för kommunalförbundet Attunda har i förslag till årsredovisning sammanfattat verksamhet och ekonomi för Verksamheten omsluter miljoner kronor och resultatet uppgår till + 0,2 miljoner kronor. Under året har investeringar på 7,3 miljoner kronor genomförts. Det egna kapitalet uppgår vid årets slut till 2,8 miljoner kronor. Årsredovisningen innehåller också förslag om att de amorteringsfria lån som medlemskommunerna lämnat till Attunda kvitta mot den fordran Attunda har mot kommunerna för pensionsavsättning fram till år Förbundets revisorer har avgett revisionsberättelse med förslag om att fullmäktige i respektive medlemskommun godkänner årsredovisningen. Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker att årsredovisning för 2004 godkänns. Kommundirektörens förslag Kommunfullmäktige beslutar Årsredovisning för Brandkåren Attunda 2004 godkänns s förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt kommundirektörens förslag Årsredovisning för Brandkåren Attunda 2004 godkänns

9 Ks 50 Redovisningsreglemente för internredovisning Dnr Regler för kommunens externredovisning finns sedan 1998 i lagen om kommunal redovisning. Genom lagen ersattes i huvudsak kommunens redovisningsreglemente som gällt sedan Den interna redovisningen, vars uppgift är att beskriva vad som händer inom organisationen finns inte reglerad i lagstiftning. Kommunens revisorer har tidigare påpekat behovet av att fastställa ett reglemente för den interna redovisningen. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till reglemente för den interna redovisningen, daterat Förvaltningen föreslår, i skrivelse daterad , att kommunfullmäktige antar förslaget till redovisningsreglemente. Kommundirektörens förslag Kommunfullmäktige beslutar Redovisningsreglemente för internredovisning fastställs i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag s förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt kommundirektörens förslag Redovisningsreglemente för internredovisning fastställs i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag

10 Ks 51 Tillämpning av regler för bisysslor Dnr Kommunens revisorer genomförde under 2004 en granskning med syfte att kartlägga vilka riktlinjer som tillämpas för rätt tillbisysslor för anställda i kommunen samt vidare att genom stickprov skapa en uppfattning om förekomsten av bisysslor bland kommunens anställda. Med bisysslor avses arbete som utförs i eget aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma. Granskningen utmynnar i bedömningen att omfattningen av bisysslor inte är att betrakta som ringa och att det finns behov av att ett regelverk utarbetas. uppdrog åt kommunstyrelseförvaltningen att i ett lokalt regelverk tydliggöra hur reglerna för bisysslor ska tillämpas i kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till tillämpning av reglerna om bisysslor, daterat och föreslår, i skrivelse daterad , att kommunstyrelsen antar det. Kommundirektörens förslag beslutar Tillämpning av regler för bisysslor för anställda i kommunen fastställs i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag Beslut beslutar enligt kommundirektörens förslag Tillämpning av regler för bisysslor för anställda i kommunen fastställs i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag

11 PROTOKOLL Ks 52 Barnomsorg för barn med föräldrar som ej arbetar eller studerar Dnr Bildningsnämnden har , 11, föreslagit att barn till föräldrar som ej arbetar eller studerar jämställs med barn till föräldralediga och arbetslösa nät det gäller rätt till barnomsorg och närvaro tid i barnomsorg. Nämnden föreslår att detta ska gälla från den 1 maj Förslaget innebär att även barn till personer som inte arbetar, av annan orsak än arbetslöshet, eller studerar ska få rätt till barnomsorg enligt samma regler som för barn till arbetslösa eller studerande föräldrar. Utöver dessa förslag till ändringar i kommunens regler för barnomsorg föreslås ett förtydligande beträffande närvarotidens förläggning i för barn till föräldrar som arbetar eller studerar. Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker, i skrivelse daterad , bildningsnämndens förslag. Kommundirektörens förslag Kommunfullmäktige beslutar 1. Alla barn till föräldrar som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun har rätt till barnomsorg om barnet stadigvarande vistas hos föräldern. 2. Närvarotiden för barn till föräldrar som ej arbetar eller studerar jämställs med barn till föräldralediga och arbetslösa nät det gäller rätt till barnomsorg och närvaro tid i barnomsorg. 3. Kommunens regler för barnomsorg ändras enligt bildningsnämndens förslag daterat , 11. Ändringarna gäller från och med den 1 maj Yrkande Irené Seth (m) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta Ärenderubriken ändras så att den kan förstås. s förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt kommundirektörens förslag 1. Alla barn till föräldrar som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun har rätt till barnomsorg om barnet stadigvarande vistas hos föräldern.

12 PROTOKOLL Närvarotiden för barn till föräldrar som ej arbetar eller studerar jämställs med barn till föräldralediga och arbetslösa nät det gäller rätt till barnomsorg och närvaro tid i barnomsorg. 3. Kommunens regler för barnomsorg ändras enligt bildningsnämndens förslag daterat , 11. Ändringarna gäller från och med den 1 maj Reservationer Mot beslutet reserverar sig Irené Seth (m), Tom Slettengren (m), Stig Wideklev (fp), Lars Allerstam (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) till förmån för Irené Seths yrkande. Protokollsanteckning Irené Seth (m), Stig Wideklev (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) medges göra följande protokollsanteckning Protokoll skrivs inte bara för oss själva utan även för våra medborgare, som nu genom hemsidan på ett helt annat sätt kan följa med. Det är viktigt ur demokratisynpunkt att ärenden och rubriker skrivs så att de blir ett klart och tydligt språk. Vi vill därför att rubriken skrivs om så att man förstår vilka föräldrar det är och inte vilka det inte är.

13 Ks 53 Förfrågan om justering av kommungräns (Håbo kommun) Dnr Håbo kommun har för Bålstas framtida utveckling sett behov av att kunna planlägga samhället österut. Håbo ser området på ömse sidor om nuvarande kommungräns som lämpligt för framtida bostadsexploatering. Bakgrund till ärendet, tidigare beslut, beskrivning av området m.m. finns närmare beskrivet i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse daterad (bifogas). Denna skrivelse behandlades av kommunstyrelsen den 2 februari beslutade då att ge kommundirektören i uppdrag att gemensamt med Håbo kommun ansöka hos Kammarkollegiet om en kommungränsjustering utifrån förvaltningens förslag, under förutsättning att kommunstyrelsen får detta uppdrag av kommunfullmäktige. Kommundirektören fick också i uppdrag att inleda diskussioner med Håbo kommun om eventuell kompensation i samband med gränsjusteringen. Kommunfullmäktige beslutade därefter, den 16 februari med hänvisning till reglerna i kommunallagen om minoritetsåterremiss. Kommunstyrelseförvaltningen redogör för möjligheter till exploatering utan kommun Kommundirektörens förslag Kommunfullmäktige beslutar 1. Förslag till kommungränsjustering tillstyrks enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag i skrivelse daterad , under förutsättning att Håbo kommun tar ansvar för samtliga kostnader som föranleds av gränsjusteringen. Enligt detta förslag hamnar område A (i utredningsmaterialet) i Håbo kommun och område B blir kvar i Upplands-Bro kommun. 2. får i uppdrag att gemensamt med Håbo kommun ansöka hos Kammarkollegiet om en kommungränsjustering utifrån förvaltningens förslag. Yrkanden Irené Seth (m) yrkar, med instämmande från Jan Stefanson (kd), Christina Brofalk (c) och Stig Wideklev (fp) att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta En folkomröstning anordnas i samband med valet 2006 där frågan om ändring av kommungränsen får besvaras av medborgarna. Resultatet av medborgarnas

14 PROTOKOLL uttrycklig vilja ska avgöra Upplands-Bro kommuns fortsatta hantering av frågan. Håkan Heglert (s) och Ted Wright (v) yrkar bifall till kommundirektörens förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på kommundirektörens förslag och Irené Seths yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommundirektörens förslag. Votering begärs. godkänner följande omröstningsproposition: Den som bifaller kommundirektörens förslag röstar ja. Den som bifaller Irené Seths yrkande röstar nej. Omröstning Ja röstar Mary Svennberg (s), Kerstin Ahlin (s), Berit Svensson (s), Lennart Norman (s), Ulla Englund (s), Ted Wright (v) och Håkan Heglert ((s). Nej röstar Irené Seth (m), Tom Slettengren (m), Stig Wideklev (fp), Lars Allerstam (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c). s förslag har således med 7 ja-röster mot 6 nej-röster förslagit att kommunfullmäktige ska besluta enligt kommundirektörens förslag 1. Förslag till kommungränsjustering tillstyrks enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag i skrivelse daterad , under förutsättning att Håbo kommun tar ansvar för samtliga kostnader som föranleds av gränsjusteringen. Enligt detta förslag hamnar område A (i utredningsmaterialet) i Håbo kommun och område B blir kvar i Upplands-Bro kommun. 2. får i uppdrag att gemensamt med Håbo kommun ansöka hos Kammarkollegiet om en kommungränsjustering utifrån förvaltningens förslag. Reservation Mot beslutet reserverar sig Irené Seth (m), Tom Slettengren (m), Stig Wideklev (fp), Lars Allerstam (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) till förmån för Irené Seths yrkande. Protokollsanteckning Irené Seth (m), Stig Wideklev (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) medges göra följande protokollsanteckning:

15 PROTOKOLL Vi tror att detta kan lösas mycket smidigare med samarbete. Vi tror detta är en utveckling om man vill värna om sina medborgare och sina gränser. Vi är stolta över våra kommundelar som gränsar till andra kommuner. Vi vill inte avstå ifrån allt som inte ligger runt Bro och Kungsängen bara för att det inte står i översiktsplanen att de skall utvecklas. Översiktsplanen är bara rådgivande och vi vill utveckla hela kommunen även landsbygden och vi vill inte att någon annan skall göra det vi tror att vi kan själva. Vi tror att samverkansavtal mellan kommuner blir en viktig del av expansionen i Mälardalsregionen. Vi vill att Upplands-Bro visar vägen och är en kommun som leder utvecklingen.

16 Ks 54 Motion om namnsättning av kommunens rondeller Dnr Christina Brofalk (c) föreslår i en motion daterad att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att namnge och sätta upp skyltar vid kommunens rondeller. Motionären framför att det skulle göra det lättare för både kommuninvånare och besökande i kommunen att hitta rätt. Samhällsbyggnadsnämnden yttrade sig över motionen den 23 mars Kommunstyrelseförvaltningen kommenterar ärendet i skrivelse daterad Kommundirektörens förslag Kommunfullmäktige beslutar 1. Förslaget om namnsättning och skyltning av kommunens rondeller anses ingå i det uppdrag om att successivt namnsätta strategiska platser som kommunfullmäktige gav samhällsbyggnadsnämnden den 24 november Motionen anses därmed besvarad. Yrkande Irené Seth (m) yrkar att kommunstyrelsen dessutom skall besluta 3. Ansvaret för namnsättning av kommunen rondeller flyttas till bildningsnämnden. s förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt kommundirektörens förslag 1. Förslaget om namnsättning och skyltning av kommunens rondeller anses ingå i det uppdrag om att successivt namnsätta strategiska platser som kommunfullmäktige gav samhällsbyggnadsnämnden den 24 november Motionen anses därmed besvarad. Reservation Mot beslutet reserverar sig Irené Seth (m), Tom Slettengren (m), Stig Wideklev (fp), Lars Allerstam (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) till förmån för Irené Seths yrkande.

17 PROTOKOLL Protokollsanteckning Irené Seth (m), Stig Wideklev (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) medges göra följande protokollsanteckning: Vi tycker att det är anmärkningsvärt att kommunen inte kommit längre på 17 månader med namnsättning av strategiska platser. Vi anser att namnsättning är viktigt ur säkerhetssynpunkt bland annat för att på ett betryggande sätt kunna ange platsen för en eventuell olycka. Vi anser också att det är en kulturfråga. Av skälen ovan ferslår vi att denna fråga överflyttas till kultursidan (bildningsnämnden) och att man där ser till att skapa en organisation som fungerar snabbt och effektivt kring detta.

18 Ks 55 Motion om att Upplands-Bro måste bli friskare alla tjänar på det Dnr Irène Seth (m), Stig Wideklev (fp), Janne Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) föreslår i en motion, daterad 14 juni 2004, att kommundirektören får i uppgift att göra en genomgång av det goda exempel som finns, t.ex Markaryds kommun, Skellefteå kommun och Västerås kommun m.fl för att utifrån exemplen föreslå konkreta åtgärder för att göra Upplands-Bro kommun till en av landets friskare kommuner. Kommunstyrelseförvaltningen redovisar, i skrivelse daterad , kontakter med sju kranskommuner i nordvästra Stockholms län, Markaryds kommun, Skellefteå kommun och Västerås kommun. Vid dessa har framkommit att de arbetar med att förbättra samverkan med försäkringskassan, att fånga upp långtidssjukskrivna, att skapa rutiner vid sjukskrivningar samt att satsa på rehabilitering. beslutade att arbetet med sjuktalen skulle koncentreras på fyra områden: besök hos företagshälsovården efter 28 dagars sammanhängande sjukfrånvaro, tidig och metodiskt samarbete med försäkringskassan, utveckling av ledarskapet samt en gemensam medarbetarenkät skulle genomföras vart annat år. Förvaltningen redovisar vilka åtgärder som vidtagits med anledning av beslutet. Arbetet med att sänka sjuktalen i kommunen är ett komplext och långsiktigt arbete. Under 2004 har sjukfrånvarotimmarna i procent av ordinarie tid sjunkit från 11,6% till 10,4% och räknat i sjukdagar har det sjunkit från 43.9 dagar till 38.8 dagar i snitt per anställd. Med hänsyn till redovisade kontakter och pågående arbete föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås. Kommundirektörens förslag Kommunfullmäktige beslutar Med hänvisning till redovisade kontakter med andra kommuner och pågående arbete, avslås motionen. s förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt kommundirektörens förslag Med hänvisning till redovisade kontakter med andra kommuner och pågående arbete, avslås motionen.

19 PROTOKOLL Protokollsanteckning Irené Seth (m), Stig Wideklev (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) medges göra följande protokollsanteckning: Upplands-Bro kommun har verkligen gjort sig förtjänta av sitt arbete med sjuktalen. Kommunen var förra året i botten i Stockholms län och har gjort den bästa förbättringen i hela Stockholms län. Trots det ligger man tredjen sist i Stockholms län och är en av de 60 sämsta i landet. Vi förstår att förvaltningen verkligen arbetat på rätt sätt men det framgår inte riktigt av handlingarna och vi skulle vilja ha en fördjupning av redovisningen för att verkligen vara säkra på att denna positiva utveckling kommer att fortsätta. Vi skulle vilja ha svar på följande frågor: Hur mycket beror det på att flera gått över på förtidspension och hur ser det ut i fortsättningen? Hur mycket kostar sjukskrivningarna i kommunen? Vad har man för plan för de långtidssjukskrivna som finns kvar?

20 Ks 56 Motion om att öka arbetsglädjen i kommunen - årets arbetsställe Dnr Irène Seth (m), Stig Wideklev (fp), Janne Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) föreslår i en motion, daterad 10 mars 2004, att kommundirektören ska få i uppdrag att utreda och utveckla ett pris för alla kommunala arbetsplatser enligt mottot Årets arbetsställe i Upplands-Bro kommun. Motivet till detta är att goda exempel och möjlighet att hedras och uppmärksammas för sin insats är ett utmärkt och positivt sätt att utvecklas. Kommunstyrelseförvaltningen redovisar, i skrivelse daterad , olika undersökningar om vilka faktorer som har stor betydelse för arbetsglädjen och trivseln på jobbet och medverkar till utveckling. Förvaltningen delar alltså motionärernas uppfattning om vikten av uppmärksamhet men menar att detta bör ske kontinuerligt och i det dagliga arbetet. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till förvaltningens skrivelse. Kommundirektörens förslag Kommunfullmäktige beslutar Motionen avslås med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse. Yrkande Irené Seth (m) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige belsuta Kommundirektören får i uppdrag att utreda och utveckla ett pris för alla kommunala arbetsplatser enligt mottot Årets arbetsställe i Upplands-Bro kommun s förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt kommundirektörens förslag Motionen avslås med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse. Reservation Mot beslutet reserverar sig Irené Seth (m), Tom Slettengren (m), Stig Wideklev (fp), Lars Allerstam (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) till förmån för Irené Seths yrkande.

21 PROTOKOLL Protokollsanteckning Irené Seth (m), Stig Wideklev (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) medges göra följande protokollsanteckning: Hur kan den socialistiska majoriteten avslå en motion om att öka arbetsglädjen i Upplands-Bro kommun? Vi anser att det är anmärkningsvärt att den socialistiska kartellen inte kan tänka sig att utse årets arbetsställe i Upplands-Bro kommun när man klarar av att göra det för hela Sverige. Vi ser heller ingen motsättning i att utse årets arbetsställe inom Upplands-Bro kommun och vikten av att uppmärksamma detta i det dagliga arbetet, dessa två saker kompletterar vararandra anser vi. Vi förstår inte heller avslagsmotiveringen att chansen att bli tilldelad utmärkelsen och få uppmärksamhet är försvinnande liten innebär detta ett allmänt uttalande om ogillande av konkurrens med många andra?

22 Ks 57 Motion om bekvämlighetsinrättningar i kommunen Dnr Madeleine Nyström (m) har i en motion daterad , föreslagit att kommunen ska verka för att anskaffa publika toaletter i lämpligt antal på strategiskt utvalda platser. Samhällbyggnadsnämnden har yttrat sig i ärendet och konstaterat att antalet publika toaletter i tätorterna är tillgodosett men att skyltningen av dem saknas. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen pågår arbete med att undersöka möjligheten att på lämpligt sätt ordna skyltning. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår, i skrivelse daterad , att motionen ska anses tillgodosedd med hänvisning till samhällsbyggnads-nämndens yttrande. Kommundirektörens förslag Kommunfullmäktige beslutar Motionen om bekvämlighetsinrättningar i kommunen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande. s förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt kommundirektörens förslag Motionen om bekvämlighetsinrättningar i kommunen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande. Protokollsanteckning Irené Seth (m), Stig Wideklev (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) medges göra följande protokollsanteckning: Vi anser det anmärkningsvärt att den socialistiska kartellen tycker att det skall ta flera år att sätta upp några toalettskyltar till toaletter som redan finns i Kungsängens centrum. Vi anser att det inte är att se till medborgarnas behov. Vi tycker att man bör ha en högre målsättning än så.

23 Ks 58 Redovisning av obesvarade motioner Dnr Enligt kommunallagen bör motioner beredas så att beslut kan fattas inom ett år sedan motionen väckts. Är beredningen av motionen inte avslutad inom ett år skall vad som framkommit redovisas för fullmäktige. I arbetsordningen för kommunfullmäktige föreskrivs att kommunstyrelsen årligen till fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde skall redovisa motioner vilkas beredning då ännu ej slutförts. redovisar, i skrivelse daterad , de motioner som har anmälts till kommunfullmäktige men ännu ej besvarats. Kommundirektörens förslag Kommunfullmäktige beslutar Redovisningen av obesvarade motioner läggs till handlingarna. s förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt kommundirektörens förslag Redovisningen av obesvarade motioner läggs till handlingarna.

24 Ks 59 Detaljplan för Viby 19:9 och 19:12 (Arken) planuppdrag Dnr Församlingen Arken Bibelcenter har inlett förhandlingar om köp av fastigheten Viby 19:9 ( f.d. Kronäggs fastighet) i Brunna. Skälet till förvärvet är att verksamheten vuxit i omfattning. Förvärvet innebär även att framtida behov av extern parkering kommer att minska eller bortfalla helt då man genom väl tilltagna friytor kan lösa hela sitt p-behov inom fastigheten. För att köpet skall fullföljas behövs ett positivt besked från kommunen om att få ändra eller utöka fastighetens tillåtna användning. Vidare förutsätter köpet att församlingens nuvarande fastighet Viby 19:12 säljs. Som alternativ till förvärvet har diskussioner förts om en tillbyggnad inom nuvarande fastighet, ett alternativ som inte på samma sätt uppfyller församlingens behov. Fastigheterna Viby 19:9, ca 2 hektar, och Viby 19:12, ca 1 hektar, är belägna i Brunna industriområde. Inga förordnanden eller riksintressen berör fastigheterna. Viby 19:9 är planlagd för industriändamål enligt detaljplan nr , laga kraft vunnen Fastigheten Viby 19:12 var planlagd för industriändamål men genom en planändring kan nu fastigheten användas för industri-, kontors-, kyrko- och skoländamål dock inte som förskola. Församlingen har inkommit med begäran om planändring för fastigheten Viby 19:9 ( f.d. Kronäggs fastighet). Församlingen är även villig att ändra tillbaka planen för Viby 19:12 till industri eller annat ändamål som kommunen bestämmer. Kommunstyrelse- och samhällsbyggnadsförvaltningarna föreslår i skrivelse daterad att kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag till planändring för fastigheterna. Kommundirektörens förslag beslutar Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag till planändring för fastigheterna Viby 19:9 och Viby 19:12, Brunna industriområde. Yrkanden Jan Stefanson (kd) yrkar, med instämmande från Irené Seth (m), Stig Wideklev (fp) och Christina Brofalk (c), bifall till kommundirektörens förslag samt att kommunstyrelsen dessutom ska besluta

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumlarummet, 2009-04-08, klockan 16:00-18:20 Beslutande Lennart Eriksson (S) Elisabeth Berglund (V) Annica Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Kommunstyrelsen 2007-03-12 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Beslutande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer