ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 PROTOKOLL (38) Plats och tid Låssarummet, Kungsängen, kl Beslutande Håkan Heglert (s), ordf Mary Svennberg (s) Kerstin Ahlin (s) Berit Svensson (s) Ulla Englund (s) Irene Seth (m) Tom Slettengren (m) Stig Wideklev (fp) Anders Satrell (fp) Jan Stefanson (kd) Tina Teljstedt (kd) Ted Wright (v) Christina Brofalk (c) Utses att justera Kerstin Ahlin Christina Brofalk Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, Paragrafer Underskrifter Sekreterare Karl-Erik Lindholm Ordförande Håkan Heglert (s) Justerande Kerstin Ahlin Christina Brofalk Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokoll Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift Karl-Erik Lindholm

2 PROTOKOLL Övriga deltagare Ann Janson, ersättare (s) Kerstin Almén, ersättare (s) Carl Tesch, ersättare (m) Anders Åkerlind, ersättare (m) Tina Teljstedt, ersättare (kd) Stellan Folkesson, kommundirektör Karl-Erik Lindholm, utvecklingschef Tommy Karlsryd, ekonomichef Barbro Norén Sundin, personalchef Björn Strååt, avdelningschef Ulla Larsson, samhällsbyggnadschef Pia Andersen, bildningschef Lars Arvidsson, socialchef Camilla Beronius, ekonomisekreterare Eilert Söderlund, exploateringschef 65 Lennart Mörner, Anders Levin, 46-47

3 PROTOKOLL Innehållsförteckning Ks 46 Temaärende presentation av ny närpolischef och information om brottsstatistik i Upplands-Bro... 4 Ks 47 Årsredovisning Ks 48 Förvaltade stiftelsers bokslut Ks 49 Årsredovisning 2004 för Brandkåren Attunda... 8 Ks 50 Redovisningsreglemente för internredovisning... 9 Ks 51 Tillämpning av regler för bisysslor Ks 52 Barnomsorg för barn med föräldrar som ej arbetar eller studerar Ks 53 Förfrågan om justering av kommungräns (Håbo kommun) Ks 54 Motion om namnsättning av kommunens rondeller Ks 55 Motion om att Upplands-Bro måste bli friskare alla tjänar på det Ks 56 Motion om att öka arbetsglädjen i kommunen - årets arbetsställe Ks 57 Motion om bekvämlighetsinrättningar i kommunen Ks 58 Redovisning av obesvarade motioner Ks 59 Detaljplan för Viby 19:9 och 19:12 (Arken) planuppdrag Ks 60 Överklagande av miljödomstolens dom gällande ansökan om tillstånd till fortsatt grustäktsverksamhet på fastigheterna Lindormsnäs 1:5 och Leran 1: Ks 61 Ändring av kommunstyrelsens delegationsförteckning Ks 62 Val av representant i Näringslivsrådet Ks 63 Val av ledamot i styrelsen för Stiftelsen Lövsta gård efter Bertil Kinnunen (s) Ks 64 Begäran om medgivande av Maria Stigle (fp) om att få sitta kvar som ersättare i Bygg- och miljönämnden under resterande tid av mandatperioden Ks 65 Informationsärenden Ks 66 Anmälningar Ks 67 Utvecklingsstrategier för Bro och Kungsängens centrum... 38

4 Ks 46 Temaärende presentation av ny närpolischef och information om brottsstatistik i Upplands- Bro Dnr Närpolis Björn Svensson presenterar aktuell brottstatistik i kommunen samt statistik från den särskilda utredningsgruppen för bostadsinbrott LOKUS. Han framför även hälsningar från den nye närpolischefen Åke Persson som ansvarar för verksamheten i såväl Järfälla som Upplands-Bro kommuner.

5 Ks 47 Årsredovisning 2004 Dnr Kommunstyrelseförvaltningen har i förslag till årsredovisning 2004 sammanfattat verksamhetsberättelse för nämnder, upprättat årsbokslut omfattande bland annat sammanställd redovisning (koncernredovisning), förvaltningsberättelse, resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning. Dessutom ingår personalredovisning och gröna räkenskaper. Årsredovisningen har upprättats med iakttagande av god redovisningssed. Utöver årsredovisningen har nämnder och styrelse upprättat mer utförliga verksamhetsberättelser för sin verksamhet vilka varit föremål för en genomgång med kommunstyrelsen den 16 mars. Verksamhetsberättelserna anmäls till kommunfullmäktige. Kommunens verksamheter omsluter 882 miljoner kronor. Årets resultat d.v.s. förändringen av eget kapital redovisas till + 4,9 miljoner kronor. Av årsredovisningen framgår att kommunen 2004 återställt 2003 års underskott enligt balanskravsavstämningen på 4,8 miljoner kronor. Vid årets slut uppgår kommunens egna kapital till 293 miljoner kronor. För koncernen Upplands-Bro, där förutom kommunen också AB Upplands- Brohus och Brandkåren Attunda ingår, uppgår resultatet till + 16,2 miljoner kronor, balansomslutningen till miljoner kronor och det egna kapitalet till 372 miljoner kronor. Upplands-Bro, Upplands Väsby, Sollentuna och Järfälla kommuner lånade 1997 ut 2,5 mkr vardera till kommunalförbundet Attunda som rörelsekapital. Sedan 2000 har Attunda haft en fordran på medlemskommunerna på drygt 10 mkr som avser den del av pensionsskuldförändringen som, genom nytt pensionsavtal, översteg överenskommelsen i konsortialavtalet. Attunda har föreslagit att denna fordran kvittas mot de lån förbundet har till medlemskommunerna. Kvittningen ingår i den upprättade årsredovisningen. Kommundirektörens förslag Kommunfullmäktige beslutar 1. Årsredovisning för 2004 godkänns 2. Kommunens lån på 2,5 mkr till kommunalförbundet Attunda kvittas mot den fordran Attunda har mot kommunen för pensionsavsättning.

6 PROTOKOLL Yrkanden Håkan Heglert (s) yrkar bifall till kommundirektörens förslag samt att kommunstyrelsen ska besluta 1. Kommundirektören får i uppdrag att ordna en fest för all personal hösten Kostnaderna belastar resultatet för Kommundirektören får i uppdra att återkomma med en kostnadsredovisning för festen. Jan Stefanson (kd) yrkar bifall till Håkan Heglerts yrkande samt att kommunstyrelsen dessutom ska besluta 3. Personalfesten ska genomföras utan politiskt islag. Beslut beslutar enligt Håkan Heglerts yrkande 1. Kommundirektören får i uppdrag att ordna en fest för all personal hösten Kostnaderna belastar resultatet för Kommundirektören får i uppdra att återkomma med en kostnadsredovisning för festen. s förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt kommundirektörens förslag 1. Årsredovisning för 2004 godkänns 2. Kommunens lån på 2,5 mkr till kommunalförbundet Attunda kvittas mot den fordran Attunda har mot kommunen för pensionsavsättning.

7 Ks 48 Förvaltade stiftelsers bokslut 2004 Dnr Upplands-Bro Kommun förvaltar 8 stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår vid årets slut till :60 och består av medel på bankkonton. Kommunen beslutar om utdelning ur alla stiftelser förutom Lindströmska stiftelsen som har egen styrelse. Avkastningen har uppgått till 7 567:27 Utdelning har skett ur fyra av fonderna med sammanlagt kronor. Därefter uppgår det fria kapitalet, som kan delas ut, till :30. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat bokslut för Tauvonska stiftelsen, Karl Fagerströms stiftelse, Ester Holms stiftelse, Upplands-Bro sociala stiftelse, Upplands-Bro skolstiftelse, Folke Östers stiftelse och Folke Söllschers stiftelse. Styrelsen för Lindströmska stiftelsen har upprättat bokslut för sin stiftelse. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår, i skrivelse daterad , att kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska förvaltningen av stiftelserna. Kommundirektörens förslag beslutar Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas verksamhet 2004 godkänns Beslut beslutar enligt kommundirektörens förslag Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas verksamhet 2004 godkänns

8 Ks 49 Årsredovisning 2004 för Brandkåren Attunda Dnr Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund bildat av Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby och Upplands-Bro kommuner. Förbundet har ett utföraransvar vilket innebär att kommunerna anger ambitionsnivå och utvärderar levererad räddningstjänst. Från är Brandkåren Attunda ett kommunalförbund med direktion vilket bland annat innebär att respektive medlemskommuns fullmäktige ska behandla frågan om godkännande av årsredovisning samt ansvarsfrihet för direktionen. Direktionen för kommunalförbundet Attunda har i förslag till årsredovisning sammanfattat verksamhet och ekonomi för Verksamheten omsluter miljoner kronor och resultatet uppgår till + 0,2 miljoner kronor. Under året har investeringar på 7,3 miljoner kronor genomförts. Det egna kapitalet uppgår vid årets slut till 2,8 miljoner kronor. Årsredovisningen innehåller också förslag om att de amorteringsfria lån som medlemskommunerna lämnat till Attunda kvitta mot den fordran Attunda har mot kommunerna för pensionsavsättning fram till år Förbundets revisorer har avgett revisionsberättelse med förslag om att fullmäktige i respektive medlemskommun godkänner årsredovisningen. Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker att årsredovisning för 2004 godkänns. Kommundirektörens förslag Kommunfullmäktige beslutar Årsredovisning för Brandkåren Attunda 2004 godkänns s förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt kommundirektörens förslag Årsredovisning för Brandkåren Attunda 2004 godkänns

9 Ks 50 Redovisningsreglemente för internredovisning Dnr Regler för kommunens externredovisning finns sedan 1998 i lagen om kommunal redovisning. Genom lagen ersattes i huvudsak kommunens redovisningsreglemente som gällt sedan Den interna redovisningen, vars uppgift är att beskriva vad som händer inom organisationen finns inte reglerad i lagstiftning. Kommunens revisorer har tidigare påpekat behovet av att fastställa ett reglemente för den interna redovisningen. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till reglemente för den interna redovisningen, daterat Förvaltningen föreslår, i skrivelse daterad , att kommunfullmäktige antar förslaget till redovisningsreglemente. Kommundirektörens förslag Kommunfullmäktige beslutar Redovisningsreglemente för internredovisning fastställs i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag s förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt kommundirektörens förslag Redovisningsreglemente för internredovisning fastställs i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag

10 Ks 51 Tillämpning av regler för bisysslor Dnr Kommunens revisorer genomförde under 2004 en granskning med syfte att kartlägga vilka riktlinjer som tillämpas för rätt tillbisysslor för anställda i kommunen samt vidare att genom stickprov skapa en uppfattning om förekomsten av bisysslor bland kommunens anställda. Med bisysslor avses arbete som utförs i eget aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma. Granskningen utmynnar i bedömningen att omfattningen av bisysslor inte är att betrakta som ringa och att det finns behov av att ett regelverk utarbetas. uppdrog åt kommunstyrelseförvaltningen att i ett lokalt regelverk tydliggöra hur reglerna för bisysslor ska tillämpas i kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till tillämpning av reglerna om bisysslor, daterat och föreslår, i skrivelse daterad , att kommunstyrelsen antar det. Kommundirektörens förslag beslutar Tillämpning av regler för bisysslor för anställda i kommunen fastställs i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag Beslut beslutar enligt kommundirektörens förslag Tillämpning av regler för bisysslor för anställda i kommunen fastställs i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag

11 PROTOKOLL Ks 52 Barnomsorg för barn med föräldrar som ej arbetar eller studerar Dnr Bildningsnämnden har , 11, föreslagit att barn till föräldrar som ej arbetar eller studerar jämställs med barn till föräldralediga och arbetslösa nät det gäller rätt till barnomsorg och närvaro tid i barnomsorg. Nämnden föreslår att detta ska gälla från den 1 maj Förslaget innebär att även barn till personer som inte arbetar, av annan orsak än arbetslöshet, eller studerar ska få rätt till barnomsorg enligt samma regler som för barn till arbetslösa eller studerande föräldrar. Utöver dessa förslag till ändringar i kommunens regler för barnomsorg föreslås ett förtydligande beträffande närvarotidens förläggning i för barn till föräldrar som arbetar eller studerar. Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker, i skrivelse daterad , bildningsnämndens förslag. Kommundirektörens förslag Kommunfullmäktige beslutar 1. Alla barn till föräldrar som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun har rätt till barnomsorg om barnet stadigvarande vistas hos föräldern. 2. Närvarotiden för barn till föräldrar som ej arbetar eller studerar jämställs med barn till föräldralediga och arbetslösa nät det gäller rätt till barnomsorg och närvaro tid i barnomsorg. 3. Kommunens regler för barnomsorg ändras enligt bildningsnämndens förslag daterat , 11. Ändringarna gäller från och med den 1 maj Yrkande Irené Seth (m) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta Ärenderubriken ändras så att den kan förstås. s förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt kommundirektörens förslag 1. Alla barn till föräldrar som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun har rätt till barnomsorg om barnet stadigvarande vistas hos föräldern.

12 PROTOKOLL Närvarotiden för barn till föräldrar som ej arbetar eller studerar jämställs med barn till föräldralediga och arbetslösa nät det gäller rätt till barnomsorg och närvaro tid i barnomsorg. 3. Kommunens regler för barnomsorg ändras enligt bildningsnämndens förslag daterat , 11. Ändringarna gäller från och med den 1 maj Reservationer Mot beslutet reserverar sig Irené Seth (m), Tom Slettengren (m), Stig Wideklev (fp), Lars Allerstam (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) till förmån för Irené Seths yrkande. Protokollsanteckning Irené Seth (m), Stig Wideklev (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) medges göra följande protokollsanteckning Protokoll skrivs inte bara för oss själva utan även för våra medborgare, som nu genom hemsidan på ett helt annat sätt kan följa med. Det är viktigt ur demokratisynpunkt att ärenden och rubriker skrivs så att de blir ett klart och tydligt språk. Vi vill därför att rubriken skrivs om så att man förstår vilka föräldrar det är och inte vilka det inte är.

13 Ks 53 Förfrågan om justering av kommungräns (Håbo kommun) Dnr Håbo kommun har för Bålstas framtida utveckling sett behov av att kunna planlägga samhället österut. Håbo ser området på ömse sidor om nuvarande kommungräns som lämpligt för framtida bostadsexploatering. Bakgrund till ärendet, tidigare beslut, beskrivning av området m.m. finns närmare beskrivet i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse daterad (bifogas). Denna skrivelse behandlades av kommunstyrelsen den 2 februari beslutade då att ge kommundirektören i uppdrag att gemensamt med Håbo kommun ansöka hos Kammarkollegiet om en kommungränsjustering utifrån förvaltningens förslag, under förutsättning att kommunstyrelsen får detta uppdrag av kommunfullmäktige. Kommundirektören fick också i uppdrag att inleda diskussioner med Håbo kommun om eventuell kompensation i samband med gränsjusteringen. Kommunfullmäktige beslutade därefter, den 16 februari med hänvisning till reglerna i kommunallagen om minoritetsåterremiss. Kommunstyrelseförvaltningen redogör för möjligheter till exploatering utan kommun Kommundirektörens förslag Kommunfullmäktige beslutar 1. Förslag till kommungränsjustering tillstyrks enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag i skrivelse daterad , under förutsättning att Håbo kommun tar ansvar för samtliga kostnader som föranleds av gränsjusteringen. Enligt detta förslag hamnar område A (i utredningsmaterialet) i Håbo kommun och område B blir kvar i Upplands-Bro kommun. 2. får i uppdrag att gemensamt med Håbo kommun ansöka hos Kammarkollegiet om en kommungränsjustering utifrån förvaltningens förslag. Yrkanden Irené Seth (m) yrkar, med instämmande från Jan Stefanson (kd), Christina Brofalk (c) och Stig Wideklev (fp) att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta En folkomröstning anordnas i samband med valet 2006 där frågan om ändring av kommungränsen får besvaras av medborgarna. Resultatet av medborgarnas

14 PROTOKOLL uttrycklig vilja ska avgöra Upplands-Bro kommuns fortsatta hantering av frågan. Håkan Heglert (s) och Ted Wright (v) yrkar bifall till kommundirektörens förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på kommundirektörens förslag och Irené Seths yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommundirektörens förslag. Votering begärs. godkänner följande omröstningsproposition: Den som bifaller kommundirektörens förslag röstar ja. Den som bifaller Irené Seths yrkande röstar nej. Omröstning Ja röstar Mary Svennberg (s), Kerstin Ahlin (s), Berit Svensson (s), Lennart Norman (s), Ulla Englund (s), Ted Wright (v) och Håkan Heglert ((s). Nej röstar Irené Seth (m), Tom Slettengren (m), Stig Wideklev (fp), Lars Allerstam (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c). s förslag har således med 7 ja-röster mot 6 nej-röster förslagit att kommunfullmäktige ska besluta enligt kommundirektörens förslag 1. Förslag till kommungränsjustering tillstyrks enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag i skrivelse daterad , under förutsättning att Håbo kommun tar ansvar för samtliga kostnader som föranleds av gränsjusteringen. Enligt detta förslag hamnar område A (i utredningsmaterialet) i Håbo kommun och område B blir kvar i Upplands-Bro kommun. 2. får i uppdrag att gemensamt med Håbo kommun ansöka hos Kammarkollegiet om en kommungränsjustering utifrån förvaltningens förslag. Reservation Mot beslutet reserverar sig Irené Seth (m), Tom Slettengren (m), Stig Wideklev (fp), Lars Allerstam (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) till förmån för Irené Seths yrkande. Protokollsanteckning Irené Seth (m), Stig Wideklev (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) medges göra följande protokollsanteckning:

15 PROTOKOLL Vi tror att detta kan lösas mycket smidigare med samarbete. Vi tror detta är en utveckling om man vill värna om sina medborgare och sina gränser. Vi är stolta över våra kommundelar som gränsar till andra kommuner. Vi vill inte avstå ifrån allt som inte ligger runt Bro och Kungsängen bara för att det inte står i översiktsplanen att de skall utvecklas. Översiktsplanen är bara rådgivande och vi vill utveckla hela kommunen även landsbygden och vi vill inte att någon annan skall göra det vi tror att vi kan själva. Vi tror att samverkansavtal mellan kommuner blir en viktig del av expansionen i Mälardalsregionen. Vi vill att Upplands-Bro visar vägen och är en kommun som leder utvecklingen.

16 Ks 54 Motion om namnsättning av kommunens rondeller Dnr Christina Brofalk (c) föreslår i en motion daterad att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att namnge och sätta upp skyltar vid kommunens rondeller. Motionären framför att det skulle göra det lättare för både kommuninvånare och besökande i kommunen att hitta rätt. Samhällsbyggnadsnämnden yttrade sig över motionen den 23 mars Kommunstyrelseförvaltningen kommenterar ärendet i skrivelse daterad Kommundirektörens förslag Kommunfullmäktige beslutar 1. Förslaget om namnsättning och skyltning av kommunens rondeller anses ingå i det uppdrag om att successivt namnsätta strategiska platser som kommunfullmäktige gav samhällsbyggnadsnämnden den 24 november Motionen anses därmed besvarad. Yrkande Irené Seth (m) yrkar att kommunstyrelsen dessutom skall besluta 3. Ansvaret för namnsättning av kommunen rondeller flyttas till bildningsnämnden. s förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt kommundirektörens förslag 1. Förslaget om namnsättning och skyltning av kommunens rondeller anses ingå i det uppdrag om att successivt namnsätta strategiska platser som kommunfullmäktige gav samhällsbyggnadsnämnden den 24 november Motionen anses därmed besvarad. Reservation Mot beslutet reserverar sig Irené Seth (m), Tom Slettengren (m), Stig Wideklev (fp), Lars Allerstam (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) till förmån för Irené Seths yrkande.

17 PROTOKOLL Protokollsanteckning Irené Seth (m), Stig Wideklev (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) medges göra följande protokollsanteckning: Vi tycker att det är anmärkningsvärt att kommunen inte kommit längre på 17 månader med namnsättning av strategiska platser. Vi anser att namnsättning är viktigt ur säkerhetssynpunkt bland annat för att på ett betryggande sätt kunna ange platsen för en eventuell olycka. Vi anser också att det är en kulturfråga. Av skälen ovan ferslår vi att denna fråga överflyttas till kultursidan (bildningsnämnden) och att man där ser till att skapa en organisation som fungerar snabbt och effektivt kring detta.

18 Ks 55 Motion om att Upplands-Bro måste bli friskare alla tjänar på det Dnr Irène Seth (m), Stig Wideklev (fp), Janne Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) föreslår i en motion, daterad 14 juni 2004, att kommundirektören får i uppgift att göra en genomgång av det goda exempel som finns, t.ex Markaryds kommun, Skellefteå kommun och Västerås kommun m.fl för att utifrån exemplen föreslå konkreta åtgärder för att göra Upplands-Bro kommun till en av landets friskare kommuner. Kommunstyrelseförvaltningen redovisar, i skrivelse daterad , kontakter med sju kranskommuner i nordvästra Stockholms län, Markaryds kommun, Skellefteå kommun och Västerås kommun. Vid dessa har framkommit att de arbetar med att förbättra samverkan med försäkringskassan, att fånga upp långtidssjukskrivna, att skapa rutiner vid sjukskrivningar samt att satsa på rehabilitering. beslutade att arbetet med sjuktalen skulle koncentreras på fyra områden: besök hos företagshälsovården efter 28 dagars sammanhängande sjukfrånvaro, tidig och metodiskt samarbete med försäkringskassan, utveckling av ledarskapet samt en gemensam medarbetarenkät skulle genomföras vart annat år. Förvaltningen redovisar vilka åtgärder som vidtagits med anledning av beslutet. Arbetet med att sänka sjuktalen i kommunen är ett komplext och långsiktigt arbete. Under 2004 har sjukfrånvarotimmarna i procent av ordinarie tid sjunkit från 11,6% till 10,4% och räknat i sjukdagar har det sjunkit från 43.9 dagar till 38.8 dagar i snitt per anställd. Med hänsyn till redovisade kontakter och pågående arbete föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås. Kommundirektörens förslag Kommunfullmäktige beslutar Med hänvisning till redovisade kontakter med andra kommuner och pågående arbete, avslås motionen. s förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt kommundirektörens förslag Med hänvisning till redovisade kontakter med andra kommuner och pågående arbete, avslås motionen.

19 PROTOKOLL Protokollsanteckning Irené Seth (m), Stig Wideklev (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) medges göra följande protokollsanteckning: Upplands-Bro kommun har verkligen gjort sig förtjänta av sitt arbete med sjuktalen. Kommunen var förra året i botten i Stockholms län och har gjort den bästa förbättringen i hela Stockholms län. Trots det ligger man tredjen sist i Stockholms län och är en av de 60 sämsta i landet. Vi förstår att förvaltningen verkligen arbetat på rätt sätt men det framgår inte riktigt av handlingarna och vi skulle vilja ha en fördjupning av redovisningen för att verkligen vara säkra på att denna positiva utveckling kommer att fortsätta. Vi skulle vilja ha svar på följande frågor: Hur mycket beror det på att flera gått över på förtidspension och hur ser det ut i fortsättningen? Hur mycket kostar sjukskrivningarna i kommunen? Vad har man för plan för de långtidssjukskrivna som finns kvar?

20 Ks 56 Motion om att öka arbetsglädjen i kommunen - årets arbetsställe Dnr Irène Seth (m), Stig Wideklev (fp), Janne Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) föreslår i en motion, daterad 10 mars 2004, att kommundirektören ska få i uppdrag att utreda och utveckla ett pris för alla kommunala arbetsplatser enligt mottot Årets arbetsställe i Upplands-Bro kommun. Motivet till detta är att goda exempel och möjlighet att hedras och uppmärksammas för sin insats är ett utmärkt och positivt sätt att utvecklas. Kommunstyrelseförvaltningen redovisar, i skrivelse daterad , olika undersökningar om vilka faktorer som har stor betydelse för arbetsglädjen och trivseln på jobbet och medverkar till utveckling. Förvaltningen delar alltså motionärernas uppfattning om vikten av uppmärksamhet men menar att detta bör ske kontinuerligt och i det dagliga arbetet. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till förvaltningens skrivelse. Kommundirektörens förslag Kommunfullmäktige beslutar Motionen avslås med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse. Yrkande Irené Seth (m) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige belsuta Kommundirektören får i uppdrag att utreda och utveckla ett pris för alla kommunala arbetsplatser enligt mottot Årets arbetsställe i Upplands-Bro kommun s förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt kommundirektörens förslag Motionen avslås med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse. Reservation Mot beslutet reserverar sig Irené Seth (m), Tom Slettengren (m), Stig Wideklev (fp), Lars Allerstam (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) till förmån för Irené Seths yrkande.

21 PROTOKOLL Protokollsanteckning Irené Seth (m), Stig Wideklev (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) medges göra följande protokollsanteckning: Hur kan den socialistiska majoriteten avslå en motion om att öka arbetsglädjen i Upplands-Bro kommun? Vi anser att det är anmärkningsvärt att den socialistiska kartellen inte kan tänka sig att utse årets arbetsställe i Upplands-Bro kommun när man klarar av att göra det för hela Sverige. Vi ser heller ingen motsättning i att utse årets arbetsställe inom Upplands-Bro kommun och vikten av att uppmärksamma detta i det dagliga arbetet, dessa två saker kompletterar vararandra anser vi. Vi förstår inte heller avslagsmotiveringen att chansen att bli tilldelad utmärkelsen och få uppmärksamhet är försvinnande liten innebär detta ett allmänt uttalande om ogillande av konkurrens med många andra?

22 Ks 57 Motion om bekvämlighetsinrättningar i kommunen Dnr Madeleine Nyström (m) har i en motion daterad , föreslagit att kommunen ska verka för att anskaffa publika toaletter i lämpligt antal på strategiskt utvalda platser. Samhällbyggnadsnämnden har yttrat sig i ärendet och konstaterat att antalet publika toaletter i tätorterna är tillgodosett men att skyltningen av dem saknas. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen pågår arbete med att undersöka möjligheten att på lämpligt sätt ordna skyltning. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår, i skrivelse daterad , att motionen ska anses tillgodosedd med hänvisning till samhällsbyggnads-nämndens yttrande. Kommundirektörens förslag Kommunfullmäktige beslutar Motionen om bekvämlighetsinrättningar i kommunen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande. s förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt kommundirektörens förslag Motionen om bekvämlighetsinrättningar i kommunen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande. Protokollsanteckning Irené Seth (m), Stig Wideklev (fp), Jan Stefanson (kd) och Christina Brofalk (c) medges göra följande protokollsanteckning: Vi anser det anmärkningsvärt att den socialistiska kartellen tycker att det skall ta flera år att sätta upp några toalettskyltar till toaletter som redan finns i Kungsängens centrum. Vi anser att det inte är att se till medborgarnas behov. Vi tycker att man bör ha en högre målsättning än så.

23 Ks 58 Redovisning av obesvarade motioner Dnr Enligt kommunallagen bör motioner beredas så att beslut kan fattas inom ett år sedan motionen väckts. Är beredningen av motionen inte avslutad inom ett år skall vad som framkommit redovisas för fullmäktige. I arbetsordningen för kommunfullmäktige föreskrivs att kommunstyrelsen årligen till fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde skall redovisa motioner vilkas beredning då ännu ej slutförts. redovisar, i skrivelse daterad , de motioner som har anmälts till kommunfullmäktige men ännu ej besvarats. Kommundirektörens förslag Kommunfullmäktige beslutar Redovisningen av obesvarade motioner läggs till handlingarna. s förslag Kommunfullmäktige beslutar enligt kommundirektörens förslag Redovisningen av obesvarade motioner läggs till handlingarna.

24 Ks 59 Detaljplan för Viby 19:9 och 19:12 (Arken) planuppdrag Dnr Församlingen Arken Bibelcenter har inlett förhandlingar om köp av fastigheten Viby 19:9 ( f.d. Kronäggs fastighet) i Brunna. Skälet till förvärvet är att verksamheten vuxit i omfattning. Förvärvet innebär även att framtida behov av extern parkering kommer att minska eller bortfalla helt då man genom väl tilltagna friytor kan lösa hela sitt p-behov inom fastigheten. För att köpet skall fullföljas behövs ett positivt besked från kommunen om att få ändra eller utöka fastighetens tillåtna användning. Vidare förutsätter köpet att församlingens nuvarande fastighet Viby 19:12 säljs. Som alternativ till förvärvet har diskussioner förts om en tillbyggnad inom nuvarande fastighet, ett alternativ som inte på samma sätt uppfyller församlingens behov. Fastigheterna Viby 19:9, ca 2 hektar, och Viby 19:12, ca 1 hektar, är belägna i Brunna industriområde. Inga förordnanden eller riksintressen berör fastigheterna. Viby 19:9 är planlagd för industriändamål enligt detaljplan nr , laga kraft vunnen Fastigheten Viby 19:12 var planlagd för industriändamål men genom en planändring kan nu fastigheten användas för industri-, kontors-, kyrko- och skoländamål dock inte som förskola. Församlingen har inkommit med begäran om planändring för fastigheten Viby 19:9 ( f.d. Kronäggs fastighet). Församlingen är även villig att ändra tillbaka planen för Viby 19:12 till industri eller annat ändamål som kommunen bestämmer. Kommunstyrelse- och samhällsbyggnadsförvaltningarna föreslår i skrivelse daterad att kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag till planändring för fastigheterna. Kommundirektörens förslag beslutar Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag till planändring för fastigheterna Viby 19:9 och Viby 19:12, Brunna industriområde. Yrkanden Jan Stefanson (kd) yrkar, med instämmande från Irené Seth (m), Stig Wideklev (fp) och Christina Brofalk (c), bifall till kommundirektörens förslag samt att kommunstyrelsen dessutom ska besluta

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-06-10 1(14) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14.00 17.40 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2010-06-16 1(9) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14:00-15:45 :Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-05-20 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 9.40 Närvarande Beslutande Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012 KALLELSE 1(6) Kommunstyrelsen 2012-03-21 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012 Kung Birger 1+2, Kommunhuset, kl. 14.00 Upprop Val av justerare:

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen, 2011-08-29 Paragrafer 88-91. Camilla Janson (S) Datum för anslags nedtagande

Kommunstyrelseförvaltningen, 2011-08-29 Paragrafer 88-91. Camilla Janson (S) Datum för anslags nedtagande 2011-08-24 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 16.05 Beslutande Ledamöter Irène Seth (M) ordf Anders Åkerlind (M) Tom Slettengren (M) Inez Kapborg (M) Yvonne Stein (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-12-18 1(6) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 21.00 21.40 ajournering 21.15-21.30 Beslutande Ledamöter Irène Seth (M) ordf Anders Åkerlind (M) Tom Slettengren (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2010-03-10 1(26) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 17.00 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 Rev. 2015-08-28 1(6) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 1(5) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop Val av justerare,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-06-25 Kommunstyrelsen 2008-06-23 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.15 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 16 juni 2011 Kung Birger, Kommunhuset, kl

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 16 juni 2011 Kung Birger, Kommunhuset, kl Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2011-06-07 Rev 2011-06-14 Rev 2011-06-16 1(6) Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 16 juni 2011 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med att Sparbanken

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50. T i bro Falköping Falköping Hjo

Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50. T i bro Falköping Falköping Hjo Plats och tid Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50 Deltagande ande Claes lägevall (FP) Conny Johansson (S) Håkan Arnesson (M) Piene Ryden (S) Rolf Eriksson (S) T i bro Falköping Falköping

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-05-13 117 Tid 8.30-11.20 Plats Stadshuset Omfattning 124-131 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-06-17, kl. 13:30-13:50 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Karin Hyberts (M) tj ersättare för Nils-Göran

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 11 juni 2014 Härneviskolan, matsalen, kl

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 11 juni 2014 Härneviskolan, matsalen, kl Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2014-06-04 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 11 juni 2014 Härneviskolan, matsalen, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med Sparbanken i Enköpings utdelning av utvecklingsstipendium

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15. 2010-04-06 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.00 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S) Christina

Läs mer

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2003-02-12 1 Plats och tid Stadshotellet, Nora 2003-02-12 kl 09.00-11.00 Beslutande Övriga deltagande Benny Jansson (s) ordförande Lars-Göran Zetterlund (c) Svante Fägerås (s) Ingegerd Lööv (s) Karl-Arne

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

PROTOKOLL Personalutskott

PROTOKOLL Personalutskott 1 (11) Paragrafer 1-9 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 13.30 14.30 Beslutande Övriga närvarande Johan Pettersson (S), ordförande Kenneth Dådring (M) Christer Johansson (C) Kerstin Persson (S) Tommy

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 2, Vallentuna, Tisdag 11 september 2001 kl Förskoleförvaltningen, Vallentuna

Bällstarummet, Tuna torg 2, Vallentuna, Tisdag 11 september 2001 kl Förskoleförvaltningen, Vallentuna Förskolenämnden 2001-09-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 2001-09- Justeringens plats Sekreterare Ordförande Bällstarummet, Tuna torg 2, Vallentuna,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2013-05-15 61 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-05-15 kl 18.00-20.20 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsberg, vice ordförande, Norabostäder AB, Nora

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2012-09-06 1-9

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2012-09-06 1-9 Kommunstyrelsens personalutskott 2012-09-06 1-9 Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, kl. 8.30-10.30 ande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Harald Lagerstedt (C) Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-22 Plats och tid Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 ande Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Yngvesson, kd, ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 246 Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125. KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-09-10 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.10, 11.10-11.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-22 1 Innehållsförteckning Ärende 20 Information från Hagens förskole- och skolområde... 3 21 Besök av studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte... 4 22 Ekonomisk månadsrapport... 5 23 Granskning av

Läs mer

Ärendelista personal- och organisationsutskottet

Ärendelista personal- och organisationsutskottet Ärendelista personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 mars 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 1-5.

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 1-5. Plats och tid: Blå, 2014-01-30, kl. 13:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Namn Övriga närvarande: Hans-Börje Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2005-05-02 1 Plats och tid Måndag 2005-05-02 kl 19.00-19.20 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-05-27 kl 13:15 15:45. Förh.chef Per Sundelius Sekr Kersthin Berggren

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-05-27 kl 13:15 15:45. Förh.chef Per Sundelius Sekr Kersthin Berggren 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-05-27 kl 13:15 15:45 Beslutande: Bo Lager Ordf ( M ) Lennart Nilsson ( C ) Bengt Sävström ( S ) Esa Jääskeläinen ( M ) Eva Kullenberg ( FP ) Övriga

Läs mer